ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων"

Transcript

1 Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται από συγκεκριµένους παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται µε : Την κατασκευή του ακινήτου Τη φιλοσοφία & το είδος της διοίκησης Τις σχέσεις του ανθρώπινου δυναµικού Τις παρεχόµενες υπηρεσίες που απορρέουν από τη χρήση του αθλητικού κέντρου. Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής Φιλοσοφία διοίκησης αθλητικών εγκαταστάσεων Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν επιµέρους εργασίες της διοίκησης εγκαταστάσεων και στην περίπτωση που υπολειτουργεί κάποια από τις παραπάνω εργασίες, δεν είναι δυνατόν να παραχθούν ποιοτικές υπηρεσίες στους χρήστες των εγκαταστάσεων. Η φιλοσοφία της διοίκησης εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους Farmer, Gargalianos & Authinos (2000) σχετίζεται µε την ανάπτυξη και καθιέρωση των στρατηγικών σκοπών, των κανονισµών και των λειτουργικών διαδικασιών των εγκαταστάσεων. Στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης µιας αθλητικής Αποτελούν τους αντικειµενικούς σκοπούς της διοίκησης, οι οποίοι περιγράφουν µε σαφήνεια και ακρίβεια το λόγο ύπαρξης, τις ενέργειες των εµπλεκοµένων και τους τρόπους επίτευξης των σκοπών της διεύθυνσης του συγκεκριµένου αθλητικού κέντρου (Thompson & Strickland, 1990). Κανονισµοί Αποτελούν τη συνέχεια των στρατηγικών στόχων Συνδέονται µε τις λειτουργικές διαδικασίες και αποτελούν τον τρόπο µε τον οποίο θα διεξαχθεί η λειτουργία της, απεικονίζοντας τις αποφάσεις της διοίκησης 1

2 Κανονισµοί Οι κανονισµοί δεν πρέπει να είναι πάγιοι και συγκεκριµένοι για όλες τις εγκαταστάσεις αλλά να είναι ευέλικτοι και να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το περιβάλλον, το σκοπό και τις δραστηριότητες που θα φιλοξενηθούν σε κάθε αγωνιστική εγκατάσταση. Μέσα από τους κανονισµούς, θα πρέπει να παρέχονται σαφείς απαντήσεις για θέµατα που αφορούν την πληροφόρηση & το συντονισµό των αθλουµένων της αλλά και την αποφυγή επίρριψης ευθυνών στην περίπτωση ατυχήµατος στη διοίκηση του συγκεκριµένου αθλητικού χώρου. Πάγιες Λειτουργικές διαδικασίες Απορρέουν από τους κανονισµούς και είναι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την καλύτερη δυνατή συντήρηση και αξιοποίηση του αθλητικού κέντρου από υπαλλήλους και αθλούµενους αντίστοιχα, µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ασφαλούς, υγιεινού και ευχάριστου για όλους τους χρήστες. Εσωτερικός Κανονισµός Στελέχωση αθλητικών εγκαταστάσεων Η φιλοσοφία, οι κανονισµοί και οι πάγιες λειτουργικές διαδικασίες απαρτίζουν τα τρία µέρη του εσωτερικού κανονισµού Ισχυρό εργαλείο για τη διοίκηση της αθλητικής καθώς διευκολύνει: Στην αποτελεσµατική λειτουργία Η στελέχωση αθλητικής µε κατάλληλο και εξειδικευµένο προσωπικό συνδέεται άµεσα µε την καλή διοίκηση και διευρύνεται από τον διορισµό του διευθυντή της µέχρι και του καθαριστή, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών. Στον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων κάθε στελέχους Στη µείωση πιθανότητας εµφάνισης ατυχηµάτων Οργανόγραµµα Οργανόγραµµα Το οργανόγραµµα είναι η σχηµατική απεικόνιση της οργανωτικής διάρθρωσης της, στην οποία παριστάνονται η διοικητική δοµή της και οι αντίστοιχες σχέσεις. Αναλύοντας και περιγράφοντας µε τη βοήθεια του οργανογράµµατος την οργανωτική δοµή της : Αποκαλύπτονται οι τοµείς που επικαλύπτονται Αποσαφηνίζονται οι ασαφείς αρµοδιότητες Ενθαρρύνεται η αξιολόγηση της υπάρχουσας οργανωτικής διάρθρωσης Οι συνηθέστεροι τύποι οργανώσεως που συναντώνται και στην πράξη είναι: η κάθετη οργάνωση ή οργάνωση γραµµής η οριζόντια ή λειτουργική οργάνωση η µικτή οργάνωση (κάθετη και οριζόντια) 2

3 Περιγραφή θέσεων εργασίας Περιγραφή θέσεων εργασίας Η µορφή οργάνωσης που ακολουθείται στη διοίκηση µιας αθλητικής συνοδεύεται από την περιγραφή των θέσεων εργασίας, µε την οποία κάθε άτοµο ξέρει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, οι αρµοδιότητες του, οι προϊστάµενοι και οι υφιστάµενοι του. Ηπεριγραφή των θέσεων εργασίας: Βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης του υπαλληλικού προσωπικού Προσδιορίζει τα προσόντα των υποψηφίων που απαιτούνται για κάθε θέση. ιαχείριση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ιαχείριση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Η αποτελεσµατική διαχείριση µιας αθλητικής αλλά και η τακτική συντήρηση της αποτελούν πρωταρχικούς παράγοντες για την καλή λειτουργία της, την καλή κατάσταση του εξοπλισµού της αλλά και την ασφάλεια & υγεία των υπαλλήλων και των χρηστών της. Η διαχείριση αφορά τη διευθέτηση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τους χώρους της, έχοντας ως κριτήριο τις ειδικές απαιτήσεις της διοργάνωσης που διεξάγεται στο συγκεκριµένο κέντρο ενώ Η συντήρηση αφορά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των µηχανικών, ηλεκτρονικών και ηχητικών συστηµάτων. Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Η τακτική συντήρηση των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού: Μειώνει τις πιθανότητες εµφάνισης ατυχηµάτων Αυξάνει την ασφάλεια των χρηστών της αθλητικής και τον «κύκλο ζωής» των µηχανηµάτων πριν την αντικατάσταση τους ιαφοροποιείται και καθορίζεται από το είδος του ή των αθληµάτων που θα διεξαχθούν στην εγκατάσταση µιας και ορισµένα σπορ έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εξοπλισµό. Στην περίπτωση που η συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι αρµοδιότητα του αθλητικού µάνατζερ, µπορεί να ακολουθηθεί µια σειρά βηµάτων για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση του συγκεκριµένου ζητήµατος. 3

4 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Εξοπλισµός Όταν η συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι αρµοδιότητα του αθλητικού µάνατζερ, µπορεί να ακολουθηθεί µια σειρά βηµάτων για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση του ζητήµατος Καθορισµός υπευθύνων για τη συντήρηση και ανάθεση αρµοδιοτήτων Ανάπτυξη πλάνου επιθεώρησης εγκαταστάσεων Επιθεώρηση της σε καθηµερινή βάση, µε την έναρξη της περιόδου λειτουργίας και αναφορά τυχόν προβληµάτων Επιθεώρηση όλων των εγκαταστάσεων πριν και µετά τη λήξη των αθλητικών δραστηριοτήτων Η αγορά του αναγκαίου εξοπλισµού επηρεάζεται από µια σειρά παραγόντων, τους οποίους πρέπει το άτοµο που είναι υπεύθυνο για την αγορά να γνωρίζει κα να λάβει σοβαρά υπόψη. Ο διευθυντής της αγοράζει, πρέπει να γνωρίζει τι Να διεξάγει απαραίτητη έρευνα ώστε να ενηµερωθεί για τον εξοπλισµό, Και κατόπιν να αγοράζει από αξιόπιστους εµπορικούς αντιπροσώπους οι οποίοι θα µπορούν να εγγυηθούν για την ποιότητα και αντοχή των προϊόντων τους. Εξοπλισµός ιαχείριση και έλεγχος πλήθους Οεξοπλισµός που πρόκειται να αγοραστεί πρέπει να έχει καλή τιµή (σύγκριση τιµών στην αγορά) και να υπάρχει απόλυτη σιγουριά ότι βρίσκεται σε συµφωνία µε τα προτεινόµενα στάνταρ ασφαλείας. Ιδανικό θα ήταν η αγορά του εξοπλισµού να συνέδεε την καλύτερη ποιότητα και αντοχή ανάλογα µε τα διατιθέµενα χρήµατα. Η διαχείριση του πλήθους εµπλέκει τις διαδικασίες µετακίνησης και διευκόλυνσης του πλήθους και την εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση αντίστοιχων καταστάσεων ενώ ο έλεγχος άφορα τις διαδικασίες επαναφοράς του πλήθους στην τάξη. ιαχείριση και έλεγχος πλήθους Ασφάλεια αθλητικών εγκαταστάσεων Η διαχείριση του πλήθους αποσκοπεί στην ασφάλεια του κοινού, µε το εξειδικευµένο και καταρτισµένο προσωπικό να: ηµιουργεί ένα αποτελεσµατικό δίκτυο επικοινωνίας µεταξύ των υπευθύνων για τη διαχείριση του πλήθους και των άλλων υπευθύνων της, Αποβάλλει φιλάθλους που επιδεικνύουν αντιαθλητική συµπεριφορά και Πληροφορεί το κοινό µε σχετικές πινακίδες στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων (Farmer et all, 2000). Ηανάλυση των κινδύνων και η ανάπτυξη ενός σχεδίου για τη µείωση της πιθανότητας τραυµατισµών των συµµετεχόντων ή/ και των θεατών αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχηµένη διοίκηση µιας αθλητικής. Μέρος της διαχείρισης των κίνδυνων µιας αθλητικής αποτελεί και ο προγραµµατισµός ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης 4

5 Ασφάλεια αθλητικών εγκαταστάσεων Μια σειρά βηµάτων για την κατάλληλη προετοιµασία της αθλητικής ώστε να ελαχιστοποιούνται πιθανοί κίνδυνοι αλλά και να ελέγχονται αντίξοες συνθήκες είναι τα ακόλουθα: Ειδικευµένο προσωπικό σε θέµατα ασφαλείας Προετοιµασία ενός Σχεδίου ιαχείρισης Πιθανών Κινδύνων Προετοιµασία ενός Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για τραυµατισµό στην εγκατάσταση, Σχέδιο έκτακτης ανάγκης Στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως: Πως θα ενηµερωθεί το ιατρικό προσωπικό όταν χρειαστεί? Που βρίσκεται το πλησιέστερο τηλέφωνο? Τι ιατρικό προσωπικό και ιατρικό υλικό υπάρχει στο σταθµό πρώτωνβοηθειών? Πως θα µεταφερθούν οι τραυµατίες? Ποιος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης? Προετοιµασία σχεδίου διαχείρισης θεατών Στην περίπτωση που αναµένεται να παρευρεθεί µεγάλος αριθµός θεατών στην εγκατάσταση και πρέπει να ληφθούν υπόψη: Ειδικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις παραµονεύουν αρκετοί κίνδυνοι., που µπορούν να αποβούν µοιραίες για τους χρήστες και να πλήξουν τη διοίκηση και λειτουργία του αθλητικού κέντρου σοβαρά. Επαρκείς τουαλέτες και για τα δυο φύλα Σχέδια για ασφαλή έλεγχο πλήθους Χώροι Φαγητού Επάρκεια κερκίδων Επαρκής εποπτεία των εγκαταστάσεων Ο σχεδιασµός εξόδων ασφάλειας, η δηµιουργία ιατρείου µε µόνιµη παρουσία εξειδικευµένου προσωπικού και η εγκατάσταση συστηµάτων πυρόσβεσης αποτελούν ορισµένα µόνο από τα µέτρα που θα έπρεπε να λαµβάνονται υπόψη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 5

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΙΟΣ 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 ΜΈΡΟΣ Α : ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ... 3 Εισαγωγή... 3 Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι απαιτήσεις στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (Enterprise Risk Management, ERM) Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: 128) Επιβλέπων: Καθηγητής Μπέλλας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS)

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS) Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΤΡΑΙΚΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A.M :90 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 2009 20 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1: ραστηριότητες Παρεχόµενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

24/10/13. Εισαγωγή. Η σηµερινή κατάσταση Προβλήµατα & προοπτικές. Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Αθλητισµού

24/10/13. Εισαγωγή. Η σηµερινή κατάσταση Προβλήµατα & προοπτικές. Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Αθλητισµού ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Εισαγωγή Δρ. Βασίλης Κάκκος vkakkos@hotmail.com Συντονιστής Γενικός Διευθυντής ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΚΑ) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα