Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4"

Transcript

1 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1

2 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή 3-4 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ. Ρ. 5 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Θ ε μ / κ ω ν Ρ. Ι. 6 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Ş a f a k A l p a y Δ ι ο ι κ η τ ή τ η ς 2 0 Β Ζ ώ ν η ς Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ώ ρ ο υ Ιε ρ ό π ο υ λ ο υ Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Λ ο ρ. Χ α ζ ά π η 1 1 Ε π ι σ τ ο λ ή Β. Μ υ λ ω ν ά 1 2 Ε π ι σ τ ο λ ή Β. Μ α κ ρ ή Σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α ε π ι σ τ. Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο ν Σ ώ τ ο ς Σ ω τ η ρ ί ο υ 1 5 Σ ύ ν α ξ η η γ ε σ ί α ς Ρ ο τ. Ζ ώ ν η ς 2 0 Β 1 6 Η Σ ε λ ί δ α τ ο υ Γ ρ α μ μ α τ έ α Π. Δ. Ρ Α ν ά β α σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς Δ ρ ά σ ε ι ς Ε π ί λ ο γ ο ς Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή ο µ ά δ α Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Έ κ δ ο σ η ς Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Κ ι ν Σ ύ ν τ α ξ η Ο υ ρ α ν ί α Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κ ι Μ ε τ ά φ ρ α σ η Χ ρ. Κ ο υ τ ο υ ν ί δ η ς Χ ρ. Σ υ κ ά κ η Ο λ. Σ υ κ ά κ η 2

3 Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, Ό π ω ς ή δ η θ α ξ έ ρ ε τ ε τ ο η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ έ χ ε ι α λ λ ά ξ ε ι. Ε φ έ τ ο ς ο μ ή ν α ς Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν α ύ ξ η σ η κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η μ ε λ ώ ν, α υ τ ό π ο υ σ τ α α γ γ λ ι κ ά ε κ φ ρ ά ζ ο υ μ ε μ ε μ ι α λ έ ξ η : m e m b e r s h i p. Γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α δ ρ ά σ ο υ μ ε α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά κ α ι ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α ι σ τ ο υ ς σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς μ α ς π ρ έ π ε ι ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί ν α ε ί μ α σ τ ε ε ν ω μ έ ν ο ι κ α ι α γ α π η μ έ ν ο ι, κ α ι ν α γ ί ν ο υ μ ε ό σ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι, ώ σ τ ε η β ο ή θ ε ι α ν α γ ί ν ε ι κ α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή κ α ι σ η μ α ν τ ι κ ή π ο σ ο τ ι κ ά. Α ν ο ί ξ τ ε τ ι ς π ό ρ τ ε ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ σ τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς σ α ς π ο υ θ έ λ ο υ ν ν α γ ί ν ο υ ν μ έ λ η σ τ ο ν Ό μ ι λ ό σ α ς κ α ι ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν.. Δ υ ν α μ ώ ν ο ν τ α ς τ ο Ρ ό τ α ρ υ, ε ν ώ ν ο ν τ α ς τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς κ α ι τ ι ς κ α ρ δ ι έ ς μ α ς, μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α. Κ α ι α ν η α ύ ξ η σ η μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί α γ ι α τ ο Ρ ό τ α ρ υ π α γ κ ο σ μ ί ω ς γ ι α τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς ε ί ν α ι ζ ω τ ι κ ή α ν ά γ κ η ύ π α ρ ξ η ς. Ό τ α ν ι δ ρ ύ θ η κ ε η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς τ ο ( ω ς σ τ α ί δ ι α μ ε σ ή μ ε ρ α γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά ό ρ ι α ) ή μ α σ τ ε 2 9 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Ε π ι φ ο ρ τ ι σ θ ή κ α μ ε μ ε τ η ν ε π έ κ τ α σ η τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ σ τ α Β α λ κ ά ν ι α ( Β ο υ λ γ α ρ ί α, Σ ε ρ β ί α, Μ α υ ρ ο β ο ύ ν ι ο, Κ ό σ σ ο β ο, F Y R O M ), τ η ν ε π ι τ ύ χ α μ ε ι δ ρ ύ ο ν τ α ς σ ε α υ τ ά τ α κ ρ ά τ η 9 9 Ο μ ί λ ο υ ς μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς α π ό Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς. Κ α ι ό τ α ν τ ο ε π α ν ή λ θ α μ ε ( ω ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ) σ τ α γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά ό ρ ι α τ ο υ , τ η ς Β ό ρ ε ι α ς Ε λ λ ά δ α ς μ ε τ η ν Θ ε σ σ α λ ί α, Κ έ ρ κ υ ρ α κ α ι Λ έ σ β ο, ή μ α σ τ ε 3 9 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Α π ό τ ό τ ε μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α δ υ σ τ υ χ ώ ς σ υ ρ ρ ι κ ν ω ν ό μ α σ τ ε. Τ ο ν Ι ο ύ ν ι ο τ ο υ ε ί μ α σ τ ε 3 7 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Τ ο ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο τ ο υ τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ μ α ς έ θ ε σ ε ω ς δ ι ο ρ ί α ν α φ θ ά σ ο υ μ ε μ έ χ ρ ι τ η ν τ α ε λ ά χ ι σ τ α ό ρ ι α γ ι α Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α π ο υ ε ί ν α ι μ έ λ η. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ; ; Η α π ά ν τ η σ η ε ί ν α ι Ν Α Ι. Ο ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς ε ί ν α ι 6 Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί α ν ά κ α τ ο ί κ ο υ ς, ο μ έ σ ο ς ό ρ ο ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ( Ν ό τ ι α Ε λ λ ά δ α ) ε ί ν α ι 2, 5 Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί α ν ά κ α τ ο ί κ ο υ ς. Ε μ ε ί ς α π ε υ θ υ ν ό μ α σ τ ε σ ε έ ν α ν π λ η θ υ σ μ ό α ν θ ρ ώ π ω ν. Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ό μ έ σ ο ό ρ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, μ ε τ ο ν ε λ λ η ν ι κ ό μ έ σ ο ό ρ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ό σ ο ι ή μ α σ τ ε τ ο Χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α τ ο π ι σ τ έ ψ ο υ μ ε. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ξ α ν α β ρ ο ύ μ ε τ ο π α λ ι ό μ α ς σ φ ρ ί γ ο ς. Ε μ ε ί ς ε ί μ α σ τ ε π ο υ ι δ ρ ύ σ α μ ε ο μ ί λ ο υ ς σ ε π έ ν τ ε κ ρ ά τ η κ α ι κ ά ν α μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς. Δ ε ν θ α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α κ ά ν ο υ μ ε ν έ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς ; ; Ή δ η γ ι α ε φ έ τ ο ς, ό π ω ς ε ί π α μ ε κ α ι σ τ ο D T T S ( Β ό λ ο ς, Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς ) κ α ι σ τ ο P E T S ( Π α ν ό ρ α μ α, Μ ά ρ τ ι ο ς ) α π ο φ α σ ί σ α μ ε ν α ε φ α ρ μ ό σ ο υ μ ε τ ο σ χ έ δ ι ο 4 π ρ ο ς 1. Κ ά θ ε τ έ σ σ α ρ ε ς ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί ν α φ έ ρ ο υ ν σ τ ο ν Ό μ ι λ ό τ ο υ ς ά λ λ ο ν έ ν α ν! Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ η ν μ ε γ ά λ η ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ α π ο κ τ ή σ α μ ε π ά ν ω α π ό φ ί λ ο υ ς σ ε ό λ ο τ ο ν κ ό σ μ ο, σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό σ η μ ε ί α τ ο υ π λ α ν ή τ η μ α ς. Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ γ ν ω ρ ί σ α μ ε έ ν α ν κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο κ ό σ μ ο τ η ς φ ι λ ί α ς, τ η ς κ α τ α ν ό η σ η ς, τ η ς χ α ρ ά ς, τ η ς δ ρ ά σ η ς κ α ι τ η ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς. Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ κ ά ν α μ ε έ ν α μ ε γ ά λ ο δ ώ ρ ο σ τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς. Α υ τ ό τ ο δ ώ ρ ο δ ε ν ε ί ν α ι γ ι α ν α τ ο κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε γ ι α ε μ ά ς τ ο υ ς ί δ ι ο υ ς. Α ς τ ο μ ο ι ρ α σ τ ο ύ μ ε μ ε τ ι ς φ ί λ ε ς κ α ι τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς μ α ς. Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε ζ ω ν τ α ν ή κ α ι δ ρ α σ τ ή ρ ι α τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς, α ρ κ ε ί : Ν α δ ρ ά σ ο υ μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ά, π α ρ α μ ε ρ ί ζ ο ν τ α ς μ α τ α ι ο δ ο ξ ί ε ς κ α ι μ ά τ α ι ο υ ς α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ ς, μ ο ι ρ α ζ ό μ ε ν ο ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ ε τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς μ α ς. Ε ν ε ρ γ ώ ν τ α ς ω ς Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ κ α ι Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Α Ν Ο Ι τ α δ ύ σ κ ο λ α γ ί ν ο ν τ α ι ε ύ κ ο λ α. Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι κ α ι Α Γ Α Π Η Μ Ε Ν Ο Ι μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ε π ι τ ύ χ ο υ μ ε τ α Π Α Ν Τ Α. Κ α ι Ν Α Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Υ Μ Ε Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Μ Α Σ Σ Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο Κ ο μ ο τ η ν ή 1 η Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς 3

4 D e a r F e l l o w R o t a r i a n s, A s y o u a l l k n o w, t h e R o t a r i a n C a l e n d a r h a s c h a n g e d. T h i s m o n t h, A u g u s t, i s d e d i c a t e d t o i n c r e a s i n g a n d m a i n t a i n i n g o u r m e m b e r s. I n E n g l i s h t h e r e i s a t e r m f o r t h i s s i g n i f i c a n t a s p e c t : m e m b e r s h i p. I n o r d e r f o r u s t o a c t e f f e c t i v e l y a n d o f f e r t o o u r s o c i e t y a n d o u r f e l l o w c i t i z e n s a l l R o t a r i a n s m u s t b e u n i t e d a n d l o v e d e a c h o t h e r, a n d i n c r e a s e o u r m e m b e r s a s m u c h a s w e c a n s o o u r h e l p c a n b e e f f e c t i v e a n d q u a n t i t a i v e s i g n i f i c a n t. O p e n t h e d o o r s o f R o t a r y t o y o u r f e l l o w c i t i z e n s w h o w a n t t o b e c o m e m e m b e r s i n y o u r R o t a r y C l u b a n d w a n t t o o f f e r. B y e m p o w e r i n g R o t a r y, b y c o m b i n i n g o u r e f f o r t s a n d o u r h e a r t s, w e c a n o f f e r m o r e. A n d i f m e m b e r s h i p i s n e c e s s a r y f o r R o t a r y i n a n i n t e r n a t i o n a l l e v e l, i t i s v i t a l f o r o u r D i s t r i c t. W h e n o u r D i s t r i c t w a s f o u n d e d b a c k i n ( a s w i t h t h e s a m e g e o g r a p h i c a l b o r d e r s ) w e w e r e 2 9 Cl u b s w i t h m e m b e r s. W e w e r e i n s t r u c t e d w i t h t h e e x t e n s i o n o f R o t a r y i n t h e B a l k a n s ( B u l g a r i a, S e r b i a, M o n t e n e g r o, K o s o v o, F Y R O M ), a n d w e s u c c e e d e d b y f o u n d i n g 9 9 C l u b s w i t h m o r e t h a n R o t a r i a n s. A n d w h e n w e c a m e b a c k i n ( a s D i s t r i c t ) i n t h e g e o g r a p h i c a l b o r d e r s o f , o f N o r t h e r n G r e e c e w i t h T h e s s a l y, C o r f u a n d L e s v o s w e w e r e 3 9 C l u b s w i t h m e m b e r s. F r o m t h e n u n t i l t o d a y w e a r e u n f o r t u n a t e l y s h r i n k i n g. J u n e o f f o u n d u s w i t h 3 7 Cl u b s w i t h m e m b e r s. G O V E R N O R S M O N T Η L Y L E T T E R A U G U S T T h e E u r o p e a n a v e r a g e i s 6 p e r r e s i d e n t s, t h e a v e r a g e o f t h e D i s t r i c t ( S o u t h e r n G r e e c e ) i s 2, 5 R o t a r i a n s p e r r e s i d e n t s. W e r e a c h o u t t o a p o p u l a t i o n. A c c o r d i n g t o t h e E u r o p e a n a v e r a g e w e c a n b e c o m e R o t a r i a n s, w i t h t h e G r e e k a v e r a g e w e c a n b e c o m e a t l e a s t W e c a n b e c o m e a t l e a s t w h a t w e w e r e b a c k i n W e n e e d t o b e l i e v e i t. W e c a n f i n d o u r d r i v i n g f o r c e a g a i n. W e a r e t h e o n e s t o h a v e f o u n d e d C l u b s i n 5 c o u n t r i e s a n d c r e a t e d R o t a r i a n s. C a n t w e c r e a t e R o t a r i a n s? A l r e a d y t h i s y e a r, a s w e p o i n t e d o u t i n t h e D T T S ( V o l o s, F e b r u a r y ) a n d i n P E T S ( P a n o r a m a, M a r c h ) w e d e c i d e d t o i m p l e m e n t t h e 4 t o 1 a c t i o n p l a n. E v e r y 4 R o t a r i a n m u s t b r i n g o n e n e w m e m b e r t o h i s / h e r s Clu b! W h e n w e e n t e r e d t h e b i g f a m i l y o f R o t a r y w e g a i n e d o v e r f r i e n d s a l l o v e r t h e w o r l d, i n m o r e t h a n p l a c e s o n t h i s. W h e n w e e n t e r e d R o t a r y w e m e t a n e w w o r l d o f f r i e n d s h i p, u n d e r s t a n d i n g, j o y a n d s e r v i c i n g. W h e n w e e n t e r e d R o t a r y w e g a v e o u r s e l v e s a g r e a t g i f t. T h i s y e a r i s n o t m e a n t t o h o l d i t f o r o u r s e l v e s. L e t u s s h a r e t h i s g i f t w i t h o u r f r i e n d s. F e l l o w R o t a r i a n s o f D i s t r i c t, w e c a n k e e p o u r D i s t r i c t a l i v e a n d a c t i v e a s lo n g a s : W e a c t a s R o t a r i a n s, s e t t i n g a s i d e v a n i t i e s a n d v a i n r i v a l r i e s, a n d b y s h a r i n g R o t a r y w i t h o u r f r i e n d s. W e a c t a s G R E E K S a n d R O T A R I A N S. T h i s f r a m e o f m i n d c a n m a k e t h e d i f f i c u l t s e e m e a s y. U N I T E D a n d W I T H L O V E w e c a n a c h i e v e e v e r y t h i n g. A n d W E B E A G I F T T O T H E W O R L D. J a n u a r y R o t a r y I n t e r n a t i o n a l s e n d u s a d e a d l i n e t o r e a c h t h e m i n i m u m m e m b e r q u o t a f o r o u r D i s t r i c t b y T h a t t r a n s l a t e s t o m e m b e r s. Ca n w e? T h e a n s w e r is Y E S. K o m o t i n i, A u g u s t 1 s t, W i t h R o t a r i a n L o v e G e o r g i o s Ch r i s t o f o r i d i s D i s t r i c t G o v e r n o r 4

5 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ γ ι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο «Μ Ο Ν Ο Τ Ο Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Ρ Ο Μ Α Σ, Ε Ι Ν Α Ι Α Ρ Κ Ε Τ Α Κ Α Λ Ο» Σ τ η δ ε κ α ε τ ί α τ ο υ 3 0, ο O l e K i r k C h r i s t i a n s e n, έ ν α ς Δ α ν ό ς ξ υ λ ο υ ρ γ ό ς ε ί χ ε κ ρ ε μ α σ μ έ ν η μ ι α ξ ύ λ ι ν η π ι ν α κ ί δ α σ τ ο τ ο ί χ ο τ ο υ π ο υ έ λ ε γ ε, D e t b e d s t e e r i k k e f o r g o d t : δ η λ α δ ή, Μ ό ν ο τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ά κ α λ ό. Σ ή μ ε ρ α, ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν έ μ ε ι ν ε σ τ η ν ι σ τ ο ρ ί α ω ς ο ε φ ε υ ρ έ τ η ς τ ω ν L e g o, τ α γ ν ω σ τ ά κ α ι α γ α π η μ έ ν α α π ό ό λ α τ α π α ι δ ι ά τ ο υ κ ό σ μ ο υ π ο λ ύ χ ρ ω μ α π λ α σ τ ι κ ά τ ο υ β λ ά κ ι α. Ό μ ω ς, τ α π ρ ώ τ α χ ρ ό ν ι α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς L e g o, ω ς σ ή μ α κ α τ α τ ε θ έ ν τ η ς ή τ α ν μ ι α ξ ύ λ ι ν η π ά π ι α, φ τ ι α γ μ έ ν η α π ό π α λ ι ό ξ ύ λ ο ι τ ι ά ς μ ε τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ρ ό τ υ π α π ο ι ό τ η τ α ς κ α ι μ ε τ ρ ε ί ς σ τ ρ ώ σ ε ι ς δ ι α φ α ν ο ύ ς β ε ρ ν ι κ ι ο ύ. Η ι σ τ ο ρ ί α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς Λ έ γ κ ο α ν α φ έ ρ ε ι τ ο π ώ ς ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε τ ι ς π ά π ι ε ς τ ο υ γ ι α ν α δ ι δ ά ξ ε ι σ τ ο γ ι ό τ ο υ G o d t f r e d K i r k τ ο μ ά θ η μ α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο θ έ μ α τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς : Έ ν α β ρ ά δ υ, ό τ α ν γ ύ ρ ι σ α σ τ ο γ ρ α φ ε ί ο ε ί π α σ τ ο ν π α τ έ ρ α μ ο υ : «Σ ή μ ε ρ α ή τ α ν μ ι α π ο λ ύ κ α λ ή η μ έ ρ α, μ π α μ π ά. Ε ί χ α μ ε κ ά τ ι λ ί γ ο π α ρ α π ά ν ω κ έ ρ δ ο ς.» «Ω,» ε ί π ε ο μ π α μ π ά ς, «τ ι ε ν ν ο ε ί ς ;» «Λ ο ι π ό ν, μ ό λ ι ς π ή γ α σ τ ο σ τ α θ μ ό δ ύ ο κ ι β ώ τ ι α μ ε τ α π α ι χ ν ί δ ι α π α π ά κ ι α μ α ς γ ι α ν α τ α σ τ ε ί λ ω σ τ η ν Δ α ν έ ζ ι κ η ε τ α ι ρ ί α D a n i s h C o o p. Κ α ν ο ν ι κ ά τ ο υ ς τ α σ τ έ λ ν ο υ μ ε μ ε τ ρ ε ί ς σ τ ρ ώ σ ε ι ς β ε ρ ν ι κ ι ο ύ α λ λ ά α φ ο ύ ε ί ν α ι γ ι α τ η ν C o o p, τ ο υ ς τ α έ σ τ ε ι λ α μ ό ν ο μ ε δ ύ ο σ τ ρ ώ σ ε ι ς. Έ τ σ ι ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ α γ ι α τ η ν ε τ α ι ρ ί α μ α ς λ ί γ α π α ρ α π ά ν ω χ ρ ή μ α τ α.» Ο π α τ έ ρ α ς μ ε κ ο ί τ α ξ ε μ ε α γ ω ν ί α κ α ι ε ί π ε : «G o d t f r e d, φ έ ρ ε γ ρ ή γ ο ρ α α υ τ ά τ α κ ο υ τ ι ά π ί σ ω. Ξ ε π α κ ε τ ά ρ ι σ ε τ α κ α ι π έ ρ α σ έ τ α μ ε μ ι α α κ ό μ η μ ι α σ τ ρ ώ σ η β ε ρ ν ι κ ι ο ύ. Δ ε ν θ α π α ς γ ι α ύ π ν ο α ν δ ε ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι α υ τ ή η δ ο υ λ ε ι ά κ α ι ό λ η τ η δ ο υ λ ε ι ά θ α τ η ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι ς μ ό ν ο ς σ ο υ.» Δ ε ν υ π ή ρ χ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ν α α μ φ ι σ β η τ ή σ ε ι ς α υ τ ά π ο υ έ λ ε γ ε ο μ π α μ π ά ς κ α ι α υ τ ό ή τ α ν έ ν α μ ά θ η μ α γ ι α μ έ ν α γ ι α τ ο τ ι σ ή μ α ι ν ε π ο ι ό τ η τ α. Σ ή μ ε ρ α, τ α υ ψ η λ ά π ρ ό τ υ π α π ο ι ό τ η τ α ς τ η ς Λ έ γ κ ο ε ί ν α ι θ ρ υ λ ι κ ά κ α ι τ α π ρ ο ϊ ό ν τ α τ η ς ε ί ν α ι τ α π ι ο δ η μ ο φ ι λ ή π α ι χ ν ί δ ι α σ τ ο κ ό σ μ ο : Τ α κ ο μ μ ά τ ι α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς Λ έ γ κ ο α ν α λ ο γ ο ύ ν 8 6 τ ε μ ά χ ι α σ ε κ ά θ ε έ ν α ν ά ν θ ρ ω π ο π ά ν ω σ τ η γ η. Ό λ ο ι μ α ς α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε π ω ς α υ τ ή η ε π ι τ υ χ ί α π η γ ά ζ ε ι α π ε υ θ ε ί α ς α π ό τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς τ α κ τ ι κ έ ς τ η ς Λ έ γ κ ο, α π ό τ η ν ε π ι μ ο ν ή τ η ς σ τ η π ο ι ό τ η τ α, α π ό τ η ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α κ α ι α π ό τ η κ α ι ν ο τ ο μ ί α. Α υ τ ό σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ π ο ρ ώ ν α τ ο σ υ γ κ ρ ί ν ω μ ε τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι έ ς μ α ς σ τ α δ ι ο ι κ η τ ι κ ά κ α ι σ τ η ν υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α κ α ι κ α τ α ν ο ώ π ω ς κ ά π ο ι ε ς φ ο ρ έ ς υ π ο λ ε ι π ό μ α σ τ ε α π ό τ α α ν α μ ε ν ό μ ε ν α π ρ ό τ υ π α. Ο ι η γ έ τ ε ς σ τ ο ε π ί π ε δ ο τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ, τ ω ν ζ ω ν ώ ν, τ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν κ α ι τ ω ν ο μ ί λ ω ν π ρ έ π ε ι ν α δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ρ ό τ υ π α σ τ α θ έ μ α τ α δ ι ο ί κ η σ η ς κ α ι δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς. Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι τ α μ έ λ η τ ο υ Δ. Σ π ρ έ π ε ι ν α υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ α μ έ λ η κ α τ ά ο υ σ ι α σ τ ι κ ό τ ρ ό π ο, ο ι η γ έ τ ε ς τ ω ν ζ ω ν ώ ν, π ρ έ π ε ι ν α α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι σ τ η ν ε π έ ν δ υ σ η π ο υ έ κ α ν ε τ ο Ρ ό τ α ρ υ σ τ α π ρ ό σ ω π ά τ ο υ ς, ο ι η γ έ τ ε ς τ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν π ρ έ π ε ι ν α δ ι α δ ρ α μ α τ ί ζ ο υ ν δ υ ν α μ ι κ ό η γ ε τ ι κ ό ρ ό λ ο σ τ η ν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι ν α ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι σ τ η λ ο γ ι σ τ ι κ ή δ ι α φ ά ν ε ι α κ α ι σ τ η ν έ γ κ α ι ρ η υ π ο β ο λ ή τ ω ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν μ ε γ ε θ ώ ν, ο ι δ ε η γ ε τ ι κ ο ί π α ρ ά γ ο ν τ ε ς τ ω ν ο μ ί λ ω ν π ρ έ π ε ι ν α τ η ρ ο ύ ν δ ε ό ν τ ω ς τ η ν α ν α φ ο ρ ά τ ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν κ α ι ν α ε ν η μ ε ρ ώ ν ο υ ν γ ι α τ α τ ω ν ο μ ί λ ω ν τ ο υ ς τ ο R o t a r y Clu b Ce n t r a l. Ό π ω ς α κ ρ ι β ώ ς ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν α ρ ν ή θ η κ ε ν α σ κ ε φ θ ε ί τ η ν α π ο σ τ ο λ ή ε ν ό ς κ α τ ώ τ ε ρ η ς π ο ι ό τ η τ α ς π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς σ τ ο ν ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε α π ό τ ο υ ς π ε λ ά τ ε ς τ ο υ, έ τ σ ι κ ι ε μ ε ί ς θ α π ρ έ π ε ι ν α α ρ ν η θ ο ύ μ ε ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε ν α κ ά ν ο υ μ ε τ η λ ι γ ό τ ε ρ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε έ ρ γ ο κ α ι δ ρ ά σ η μ α ς. Π ρ έ π ε ι π ά ν τ α ν α α π α ι τ ο ύ μ ε τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο α π ό τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς σ τ η ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μ α ς ζ ω ή κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό μ α ς έ ρ γ ο. Ό μ ω ς σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ, π ο ι ό ε ί ν α ι τ ο π ρ ο ϊ ό ν μ α ς ; Δ ε ν ε ί ν α ι β έ β α ι α τ α ξ ύ λ ι ν α π α π ά κ ι α ή τ α π λ α σ τ ι κ ά τ ο υ β λ ά κ ι α. Ε ί ν α ι η μ ό ρ φ ω σ η κ α ι η ε κ π α ί δ ε υ σ η, ε ί ν α ι τ ο ν ε ρ ό, ε ί ν α ι η υ γ ε ί α κ α ι η ε ι ρ ή ν η. Ε ί ν α ι η ε λ π ί δ α κ α ι ε ί ν α ι α υ τ ή η ί δ ι α η ζ ω ή. Γ ι α ν α γ ί ν ε ι α υ τ ή η δ ο υ λ ε ι ά μ ό ν ο τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο α π ό μ έ ρ ο υ ς μ α ς ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ό. Ζ η τ ώ α π ό ό λ ο υ ς σ α ς ν α τ ο θ υ μ ά σ τ ε α υ τ ό κ α ι ν α κ ά ν ε τ ε α π ό μ έ ρ ο υ ς σ α ς τ ο υ π έ ρ κ ά λ λ ι σ τ ο γ ι α ν α Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Τ Ε Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Σ Α Σ Σ Τ Ο Κ Ο Σ Μ Ο. K. R. R a v i R a v i n d r a n Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ

6 Το μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ω ν θ ε μ α τ ο φ υ λ ά κ ω ν τ ο υ Ρ ο τ α ρ ια ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς γ ια τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο Μ Ι Α Π Ι Ο Μ Α Κ Ρ Υ Ν Η Μ Α Τ Ι Α Σ Τ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α π α ρ α δ ο σ ι α κ ά έ χ ε ι θ έ σ ε ι μ ε ρ ι κ ο ύ ς ε τ ή σ ι ο υ ς σ τ ο - χ ο υ ς σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά σ τ ο σ χ ε δ ι α σ μ ό τ ο υ γ ι α τ η ν ε π ό μ ε ν η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή χ ρ ο ν ι ά. Ω σ τ ό σ ο, υ π ά ρ χ ε ι σ ε ι σ χ ύ έ ν α π ι ο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο σ χ έ δ ι ο γ ι α τ η ν τ ρ έ χ ο υ σ α Ρ ο τ α ρ ι α ν ή χ ρ ο ν ι ά. Σ τ η σ υ ν ά ν τ η σ η π ο υ ε ί χ α ν ο ι Θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ , χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν τ ο π ν ε ύ μ α τ ο υ σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ ε γ κ ρ ί ν ο ν τ α ς τ η ν ι σ χ ύ τ ε σ σ ά ρ ω ν π ρ ο τ ε ρ α ι ο τ ή τ ω ν γ ι α τ α ε π ό μ ε ν α τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α : 1. Τ η ν ε ξ ά λ ε ι ψ η τ η ς π ο λ ι ο μ υ ε λ ί τ ι δ α ς, τ ώ ρ α κ α ι γ ι α π ά ν τ α. 2. Τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ ω ν γ ν ώ σ ε ω ν τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν, τ η ς δ έ σ μ ε υ σ ή ς τ ο υ ς κ α ι τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς σ τ ή ρ ι ξ η ς Τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς. 3. Τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς κ α ι τ ω ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν τ η ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς γ ι α τ η ν α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή π ρ ο σ φ ο ρ ά υ π η ρ ε σ ί α ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ μ έ σ ω τ ω ν χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ω ν τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι τ ω ν έ ξ ι τ ο μ έ ω ν ε σ τ ί α σ η ς. 4. Τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς ε ι κ ό ν α ς κ α ι τ η ς ε ν η μ έ ρ ω σ η ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ α ρ ε κ ό ρ τ ω ν ε π ι τ ε υ γ μ ά τ ω ν τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς, ι δ ι α ί τ ε ρ α τ η ν ε π ι τ υ χ ί α τ ο υ π ρ ο - γ ρ ά μ μ α τ ο ς Π ο λ ι ο Π λ α ς κ α ι τ ο ρ ε κ ό ρ τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς π ο υ ε δ ώ κ α ι ε κ α τ ό χ ρ ό ν ι α κ ά ν ε ι τ ο κ α λ ό σ τ ο κ ό σ μ ο. Θ α μ ο ι ρ ά ζ ο μ α ι μ α ζ ί σ α ς μ ε ρ ι κ ο ύ ς α π ό τ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς σ ε ε π ό μ ε ν ε ς ε κ δ ό - σ ε ι ς α λ λ ά α ξ ί ζ ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ ε ί π ω ς η έ λ ε υ σ η τ ω ν μ ε τ ρ ή σ ι μ ω ν σ τ ό χ ω ν σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά σ τ ο Ί δ ρ υ μ α ή ρ θ ε σ ε μ ι α ε υ ν ο ϊ κ ή χ ρ ο ν ι κ ή σ τ ι γ μ ή. Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ K. R. R a v i n d r a n ε ί ν α ι υ π έ ρ μ α χ ο ς τ ω ν Β α σ ι κ ώ ν Δ ε ι κ τ ώ ν Α π ό δ ο σ η ς ( Β Δ Α ) ( K e y P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s - K P I s ) γ ι α τ ο έ ρ γ ο τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν π ο υ κ α τ έ χ ο υ ν η γ ε τ ι κ έ ς θ έ σ ε ι ς, ο ι δ ε ν έ ο ι μ ε τ ρ ή σ ι μ ο ι σ τ ό χ ο ι έ κ α ν α ν ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η μ ε ρ ι κ ώ ν Β Δ Α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ο υ ς Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ ς Σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι σ τ ο υ ς Σ υ μ β ο ύ λ ο υ ς σ ε θ έ μ α τ α Π ρ ο ι κ ο δ ο τ ή σ ε ω ν κ α ι Μ ε γ ά λ ω ν Δ ω ρ ε ώ ν. Ο ι Β Δ Α α π ο τ ε λ ο ύ ν α κ ό μ η έ ν α π ε ί ρ α μ α κ α ι χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι ρ α φ ι ν ά ρ ι σ μ α, ε ξ έ λ ι ξ η κ α ι α ν ά π τ υ ξ η, ό μ ω ς, ε ί ν α ι έ ν α β ή μ α π ρ ο ς τ η σ ω σ τ ή κ α τ ε ύ θ υ ν σ η κ α θ ώ ς π ρ ο σ π α θ ο ύ μ ε ν α κ ο ι τ ά ζ ο υ μ ε π ι ο μ α κ ρ ι ά σ τ ο μ έ λ λ ο ν κ ά θ ε χ ρ ο ν ι ά! R a y K l i n g i n s m i t h Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ω ν Θ ε μ α τ ο φ υ λ ά κ ω ν τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς Π έ ρ α α π ό τ ι ς τ έ σ σ ε ρ ι ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς π ο υ σ υ μ φ ω ν ή θ η κ α ν γ ι α τ α ε π ό μ ε ν α τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α, ο ι Θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς ε ν έ κ ρ ι ν α ν ε π ί σ η ς τ ρ ε ί ς μ ε τ ρ ή σ ι μ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς γ ι α κ ά θ ε μ ί α α π ό τ ι ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς. Ω ς ε κ τ ο ύ τ ο υ, έ χ ο υ μ ε τ ώ ρ α 1 8 μ ε τ ρ ή σ ι μ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς γ ι α ν α κ α θ ο δ η γ ή σ ο υ ν τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι έ ς μ α ς. Ο ι σ τ ό χ ο ι μ π ο ρ ε ί ν α α λ λ ά ζ ο υ ν κ ά θ ε χ ρ ό ν ο α ν ά λ ο γ α μ ε τ η ν π ρ ό ο δ ο π ο υ σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι σ τ η ν ε π ί τ ε υ ξ η τ ω ν π ρ ο τ ε ρ α ι ο τ ή τ ω ν, γ ι α τ ο τ ρ έ χ ο ν έ τ ο ς ό μ ω ς, έ χ ε ι ο ρ ι σ τ ε ί η π ο ρ ε ί α μ α ς, κ α ι γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά, ε ί ν α ι μ ε τ ρ ή σ ι μ η! 6

7 M e s s a g e o f T h e D i r e c t o r Ş a f a k A l p a y R I D Z o n e 2 0 G r e e t i n g s F e l l o w R o t a r i a n s, I a m d e l i g h t e d t o e x t e n d a w a r m w e l c o m e t o a p r e m i e r h i s t o r i c a l a n d c o a s t a l t o u r i s t d e s t i n a t i o n A n t a l y a, S o u t h C o a s t o f T u r k e y. O u r R o t a r y I n s t i t u t e w i l l n o t o n l y b e a t i m e t o s h a r e f r i e n d s h i p a n d f u n b u t a l s o o n e t h a t w i l l i n s p i r e a n d m o t i v a t e p a r t i c i p a n t s t o p r e s s o n t o h i g h e r g o a l s i n t h e d e l i v e r y o f s e r v i c e t o o u r c o m m u n i t i e s a s t h e y t a k e l e a d e r s h i p p o s i t i o n s. T h i s y e a r o u r I n s t i t u t e w i l l b e t h e t h i r d i n s t i t u t e i n T u r k e y a f t e r I s t a n b u l a n d İ z m i r. P a s t, p r e s e n t, a n d f u t u r e d i s t r i c t g o v e r n o r s, R I p r e s i d e n t s, d i r e c t o r s, t r u s t e e s, a n d r e g i o n a l l e a d e r s c l u b p r e s i d e n t s R o t a r i a n s a n d s p o u s e s o f Z O N E 2 0 B w i l l c a m e t o g e t h e r t o b u i l d c o n n e c t i o n s, e x c h a n g e i d e a s a b o u t R o t a r y i n o u r g e o g r a p h y, R o t a r y I n t e r n a t i o n a l a n d t h e R o t a r y F o u n d a t i o n. I i n v i t e y o u t o j o i n D e n i z a n d m e i n w e l c o m i n g o u r P r e s i d e n t K. R. R a v i n d r a n a n d b e l o v e d V a n a t h y t o o u r In s t i t u t e. W e w i l l b e a l s o v e r y g l a d t o h o s t T R F T r u s t e e C h a i r R e p r e s e n t a t i v e. A l l P a r t i c i p a n t s w i l l h a v e o p p o r t u n i t y t o m e e t R o t a r y L e a d e r s a n d a l s o w i l l h a v e t h e c h a n c e t o s h a r e t h e i r t h o u g h t s w i t h l e a d e r s a n d p a r t i c i p a n t s d u r i n g t h e p a n e l s, b r e a k o u t s e s s i o n a n d a l l s o c i a l a c t i v i t i e s o f t h e In s t i t u t e. T o g e t h e r w i t h t h e C o - C o n v e n e r s a n d o r g a n i z a t i o n C o m m i t t e e s w e d e c i d e d t o t h e t h e m e o f t h e i n s t i t u t e i n Z O N E 2 0 a s G I F T T H E W O R L D - G R O W R O T A R Y T h e m e r e l a t e d s p e a k e r s w i l l e n r i c h t h e p r o g r a m o f t h e In s t i t u t e. D u r i n g t h e I n s t i t u t e w e e k G E T S, D G E S p o u s e T r a i n i n g, D i s t r i c t s G o v e r n o r N o m i n e e T r a i n i n g, D i s t r i c t T r a i n e r s T r a i n i n g, R o t a r y C o o r d i n a t o r s R o t a r y L e a d e r s m e e t i n g, C O L C o u n c i l R e p r e s e n t a t i v e a n d a l t e r n a t e s T r a i n i n g, C A D R E T r a i n i n g a n d T R F S e m i n a r w i l l t a k e p l a c e. T h e o r g a n i z a t i o n C o m m i t t e e h a s a l r e a d y s e c u r e d a n e x c e l l e n t v e n u e f o r t h e I n s t i t u t e a n d t h e y h a v e p u t t o g e t h e r a p r o g r a m o f e v e n t s t h a t i s s u r e t o c a p t u r e y o u r in t e r e s t a n d p a r t i c i p a t i o n. W e a r e l o o k i n g f o r w a r d t o s e e i n g m a n y o f y o u i n t h e I n s t i t u t e a n d b e l i e v e t h a t t o g e t h e r w e w i l l f o r g e a f o r m i d a b l e f o r c e i n o u r q u e s t t o l i v e u p t o t h e s e r v i c e a b o v e s e l f m a n t r a a n d t o B e a g i f t t o t h e w o r l d K i n d R e g a r d s S a f a k A l p a y 7

8 Μ ή ν υ μ α τ ο υ D i r e c t o r τ η ς 2 0 Β Ζ ώ ν η ς Ş a f a k A l p a y Α γ α π η τ ο ί φ ί λ ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί Ε ί μ α ι ε ν θ ο υ σ ι α σ μ έ ν ο ς ν α σ α ς κ α λ ω σ ο ρ ί σ ω, σ ε έ ν α ν ά ρ ι σ τ ο π ο ι ο τ ι κ ά, ι σ τ ο ρ ι κ ό κ α ι α κ τ α ί ο π ρ ο ο ρ ι σ μ ό σ τ η ν Α τ τ α λ ε ι α, σ τ η ν Ν ό τ ι α α κ τ ή τ η ς Τ ο υ ρ κ ί α ς. Τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό μ α ς Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο δ ε ν θ α έ χ ε ι μ ό ν ο χ ρ ό ν ο γ ι α ν α μ ο ι ρ α σ τ ε ί τ η ν φ ι λ ί α κ α ι τ η δ ι α σ κ έ δ α σ η, α λ λ ά ε π ί σ η ς θ α ε μ π ν ε ύ σ ε ι κ α ι θ α δ ώ σ ε ι κ ί ν η τ ρ ο σ τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς ν α κ α τ α κ τ ή σ ο υ ν υ ψ η λ ό τ ε ρ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς σ τ η ν κ α τ ά κ τ η σ η τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς σ τ ι ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς μ α ς π ο υ α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν η γ ε τ ι κ έ ς θ έ σ ε ι ς. Α υ τ ό τ ο ν χ ρ ό ν ο, τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο μ α ς θ α ε ί ν α ι τ ο τ ρ ί τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο σ τ η ν Τ ο υ ρ κ ί α μ ε τ ά τ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ς κ α ι τ ο υ Σ μ ύ ρ ν η. Ο ι π ρ ο - δ ι ο ι κ η τ έ ς, ο ι δ ι ο ι κ η τ έ ς κ α ι ο ι ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ι δ ι ο ι κ η τ έ ς, ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι τ ο υ Δ Ρ, ο ι σ ύ μ β ο υ λ ο ι, ο ι θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς κ α ι ο ι η γ έ τ ε ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι Ο μ ί λ ω ν μ ε τ ά σ υ ζ ύ γ ω ν τ η ς Ζ Ω Ν Η Σ 2 0 Β θ α μ α ζ ε υ τ ο ύ ν γ ι α ν α χ τ ί σ ο υ ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς, ν α α ν τ α λ λ ά ξ ο υ ν ι δ έ ε ς γ ι α τ ο Ρ Ο Τ Α Ρ Υ σ τ η ν γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή μ α ς θ έ σ η, γ ι α τ ο Δ Ρ κ α ι τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ίδ ρ υ μ α. Σ α ς π ρ ο σ κ α λ ώ ν α σ υ ν α ν τ ή σ ε τ ε τ η ν Ν τ ε ν ί ζ κ α ι ε μ έ ν α σ τ ο κ α λ ω σ ό ρ ι σ μ α τ ο υ π ρ ο έ δ ρ ο υ μ α ς Κ Ρ Ρ α β ί ν τ ρ α ν, κ α ι τ ο υ π ο λ υ α γ α π η μ έ ν ο υ Β α ν ά θ υ σ τ ο Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο μ α ς. Θ α ε ί μ α σ τ ε, ε π ί σ η ς, π ο λ ύ χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ι ν α φ ι λ ο ξ ε ν ή σ ο υ μ ε τ ο ν ε κ π ρ ό σ ω π ο θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ α τ ο υ T R F. Ό λ ο ι ο ι σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς θ α έ χ ο υ ν τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α σ υ ν α ν τ ή σ ο υ ν η γ έ τ ε ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ, κ α ι θ α έ χ ο υ ν τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α μ ο ι ρ α σ τ ο ύ ν τ ι ς σ κ έ ψ ε ι ς τ ο υ ς μ ε τ ο υ ς η γ έ τ ε ς κ α ι τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς κ α τ ά τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν, τ ω ν δ ι α λ ε ι μ μ ά τ ω ν κ α ι ό λ ω ν τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ο υ Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ. Μ α ζ ί μ ε τ ο υ ς σ υ ν - δ ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς κ α ι τ ι ς ε π ι τ ρ ο π έ ς ο ρ γ ά ν ω σ η ς α π ο φ α σ ί σ α μ ε ό τ ι τ ο θ έ μ α τ ο υ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ σ τ η ν Ζ Ω Ν Η 2 0 ν α ε ί ν α ι τ ο : «Δ Ω Ρ Ι Σ Ε Σ Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο - Α Ν Ε Π Τ Υ Ξ Ε Τ Ο Ρ Ο Τ Α Ρ Υ». Ο μ ι λ η τ έ ς σ χ ε τ ι κ ο ί μ ε τ ο θ έ μ α θ α ε μ π λ ο υ τ ί σ ο υ ν τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α τ ο υ Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ. Κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ θ α λ ά β ο υ ν χ ώ ρ α τ α G E T S, D G E Ε κ π α ί δ ε υ σ η σ υ ζ ύ γ ω ν, Ε κ π α ί δ ε υ σ η ε κ λ ε γ μ έ ν ω ν δ ι ο ι κ η τ ώ ν, Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς - σ υ ν ά ν τ η σ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν η γ ε τ ώ ν, ε κ π α ί δ ε υ σ η ε κ π ρ ο σ ώ π ω ν κ α ι α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν τ ο υ σ υ μ β ο υ λ ί ο υ C O L, ε κ π α ί δ ε υ σ η C A D R E κ α ι τ ο σ ε μ ι ν ά ρ ι ο τ ο υ T R F. Η ε π ι τ ρ ο π ή ο ρ γ ά ν ω σ η ς έ χ ε ι ή δ η ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι έ ν α ν ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ό τ ό π ο σ υ ν ά ν τ η σ η ς γ ι α τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο κ α ι έ χ ο υ ν ο ρ γ α ν ώ σ ε ι έ ν α π ρ ό γ ρ α μ μ α ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν π ο υ θ α σ α ς α ι χ μ α λ ω τ ί σ ε ι τ ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν κ α ι τ η ν σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ α ς. Π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε μ ε α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α ν α σ α ς δ ο ύ μ ε ό λ ο υ ς σ τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο κ α ι π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε ό τ ι ό λ ο ι μ α ζ ί θ α σ φ υ ρ η λ α τ ή σ ο υ μ ε μ ι α φ ο β ε ρ ή δ ύ ν α μ η σ τ η ν α ν α ζ ή τ η σ η μ α ς γ ι α τ ο μ ά ν τ ρ α «τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς υ π ε ρ ά ν ω ε α υ τ ο ύ» κ α ι τ ο υ «Δ ώ ρ ι σ ε τ ο ν ε α υ τ ό σ ο υ σ τ ο ν κ ό σ μ ο». Μ ε ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς S a f a k A l p a y 8

9 Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ώ ρ ο υ Ι ε ρ ό π ο υ λ ο υ Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή Ζ ώ ν η ς 2 0 Β Μ ε χ α ρ ά θ α σ ο υ σ τ έ λ ν ω χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς γ ι α τ η ν μ η ν ι α ί α ε π ι σ τ ο λ ή σ ο υ Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η ν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η ν ζ ώ ν η μ α ς 2 0 Β, ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ά τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α τ ο υ π ρ ό σ φ α τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς π ο υ μ α ζ ί μ ε τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ σ ή μ ε ρ α κ ά ν ο υ ν α κ ό μ α π ι ο δ ύ σ κ ο λ ο τ ο έ ρ γ ο σ α ς Ό μ ω ς μ ε τ ο ν ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό κ α ι τ ο ν ζ ή λ ο τ ο υ Γ ι ώ ρ γ ο υ Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η κ α ι τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν τ ο υ δ ε ν έ χ ω α μ φ ι β ο λ ί α ό τ ι ο χ ρ ό ν ο ς θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α έ χ ε ι α ύ ξ η σ η σ τ α μ έ λ η κ α ι π ι ο ο υ σ ι α σ τ ι κ ό Ρ ό τ α ρ υ. Α π ό π λ ε υ ρ ά ς μ ο υ ε ί μ α ι π ά ν τ α π α ρ ώ ν σ τ ο ό τ ι μ ο υ ζ η τ η θ ε ί Χ α ί ρ ο μ α ι γ ι α τ ί σ τ ο σ ε μ ι ν ά ρ ι ο / σ υ ν έ δ ρ ι ο τ ω ν Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ώ ν π ο υ θ α γ ί ν ε ι σ τ η Λ ε υ κ ω σ ί α σ τ ι ς 3 1 Ι ο υ λ ί ο υ κ α ι 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ θ α ε ί σ α ι μ α ζ ί μ α ς ω ς ε π ί σ η ς κ α ι ο Π Δ Β α σ ί λ η ς Μ υ λ ω ν ά ς σ α ν π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς ε π ι τ ρ ο π ή ς m e m b e r s h i p ( α ύ ξ η σ η ς κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η ς μ ε λ ώ ν ) κ α ι ε π ί σ η ς α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο ν τ α ς τ ο ν Β ο η θ ό Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή Π Δ Π έ τ ρ ο Α π ο σ τ ο λ ί δ η. Ε ί μ α ι β έ β α ι ο ς π ω ς μ ε τ ά τ ο σ υ ν έ δ ρ ι ο θ α ε π ι σ τ ρ έ ψ ε τ ε μ ε ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α ε φ ό δ ι α π ο υ θ α β ο η θ ή σ ο υ ν α κ ό μ α π ι ο π ο λ ύ σ τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν ω ρ α ί ω ν σ α ς σ τ ό χ ω ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς γ ι α ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς π ο υ θ α π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ο υ ν ν έ α μ έ λ η κ α ι ε π ί σ η ς θ α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε υ κ α ι ρ ί ε ς σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η ς κ α ι π ρ ο σ φ ο ρ ά ς σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς. Τ ο R O T A R Y D A Y α π ο δ ε ί χ θ η κ ε σ α ν μ ι α π ο λ ύ ε π ι τ υ χ η μ έ ν η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α. Κ α λ ή ι δ έ α ε π ί σ η ς θ α ή τ α ν η ο ρ γ ά ν ω σ η μ ε τ ά τ ε ς κ α λ ο κ α ι ρ ι ν έ ς δ ι α κ ο π έ ς σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν γ ι α ε π έ κ τ α σ η μ ε λ ώ ν σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ ε ς ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ο ύ Χ α ι ρ ε τ ώ τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς τ η ς μ ε κ ά τ ι π ο υ έ ν α ς α π ό τ ο υ ς Μ ε γ ά λ ο υ ς φ ί λ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς α π ό τ η ν Α ί γ υ π τ ο π ά ν τ α έ λ ε γ ε «σ ε δ ύ σ κ ο λ ο υ ς κ α ι ρ ο ύ ς, μ ι κ ρ ά α λ λ ά α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ά έ ρ γ α, κ ρ α τ ο ύ ν τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς π ά ν τ α ε ν ω μ έ ν ο υ ς κ α ι τ η ν Δ η μ ό σ ι α Ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ ψ η λ ά» Κ α ι ό π ω ς ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ρ ά β ι λ έ γ ε ι, θ α ε ί μ α σ τ ε δ ώ ρ ο σ τ ο ν κ ό σ μ ο. Κ α ι α λ ή θ ε ι α, π ό σ η α ν ά γ κ η μ α ς έ χ ε ι ο κ ό σ μ ο ς σ ή μ ε ρ α.. Δ ώ ρ ο ς Ιε ρ ό π ο υ λ ο ς Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ζ ώ ν η ς 2 0 Β Ό π ω ς μ ι λ ή σ α μ ε π ρ ό σ φ α τ α, ε λ π ί ζ ω ν α έ χ ο υ μ ε κ α ι σ α υ τ ή τ η χ ρ ο ν ι ά ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ε ν ί σ χ υ σ η γ ι α τ η ν ε π έ κ τ α σ η κ α ι θ α ή τ α ν κ α λ ό μ έ σ α σ τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο π ο υ ε ί ν α ι κ α ι ο μ ή ν α ς γ ι α τ η ν ε π έ κ τ α σ η, ν α α ρ χ ί σ ε ι ο 9

10 L e t t e r b y D o r o s J e r o p o u l o s R I C Z o n e 2 0 B D e a r F r i e n d G e o r g e, D G M y s i n c e r e t h a n k s f o r s e n d i n g m e y o u r m o n t h l y l e t t e r, t h o u g h w h i c h I h a v e t h e h o n o r a n d t h e p l e a s u r e t o c o m m u n i c a t e w i t h m y G r e e k R o t a r i a n b r o t h e r s w i t h w h o m I a m a s s o c i a t e d f o r s o m a n y y e a r s. W e h a v e b e e n w o r k i n g t o g e t h e r f o r s o l o n g n o w t h a t I c o n s i d e r m y s e l f p a r t o f y o u. I n e v e r f o r g e t o u r g o o d t i m e s a n d t h e g r e a t f r i e n d s i n S a l o n i c a, K a v a l a, P r e v e z a, V o l o s. I s h a l l b e v e r y h a p p y t o s e n d y o u n e w s f o r y o u r m o n t h l y l e t t e r s, n e w s o f o u r Z o n e 2 0 B a n d o t h e r i n f o r m a t i o n t h a t I c a n g i v e y o u w h i c h m a y b e o f in t e r e s t W i t h r e g a r d t o y o u r d i s t r i c t, w e k n o w t h e p r o b l e m s y o u f a c e d w h e n y o u w e r e n o t a d i s t r i c t a l o n e, p l u s t h e p r e s e n t e c o n o m i c c r i s i s, w h i c h m a k e s y o u r w o r k m u c h m o r e d i f f i c u l t H o w e v e r, I h a v e n o d o u b t i n m y m i n d t h a t w i t h t h e e n t h u s i a s m a n d g o o d p r e p a r a t i o n y o u h a d, G o v e r n o r G e o r g e C h r i s t o f o r i d e s a n d h i s l e a d e r s h i p t e a m w i l l h a v e a g r e a t R o t a r y y e a r w i t h i n c r e a s e d m e m b e r s h i p a n d h i g h e r s t a n d a r d o f R o t a r y i n g e n e r a l. A n d i f t h e r e i s a n y t h i n g I c a n d o t o h e l p, y o u k n o w t h a t I a m a l w a y s r e a d y I a m a l s o h a p p y t h a t a t t h e C o o r d i n a t o r s s e m i n a r i n C y p r u s o n 3 1 s t J u l y a n d 1 s t A u g u s t y o u w i l l p a r t i c i p a t e. A l s o P D G V a s i l i s M y l o n a s a s D M C w i l l a l s o p a r t i c i p a t e. H e w i l l b e a t t h e s a m e t i m e r e p r e s e n t i n g A R IC P e t e r A p o s t o l i d e s. I a m s u r e t h a t y o u w i l l r e t u r n a f t e r t h e s e m i n a r w i t h a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n t h a t w i l l h e l p y o u e v e n m o r e w i t h y o u r n o b l e g o a l s a n d v i s i o n s A s w e r e c e n t l y d i s c u s s e d, I h o p e t h a t R. I. t h r o u g h t h e Z o n e M e m b e r s h i p p l a n w i l l c o n t i n u e t o f u n d M e m b e r s h i p a c t i v i t i e s a n d s i n c e A u g u s t i s t h e M e m b e r s h i p m o n t h, i t m a y b e a g o o d i d e a t o s t a r t t h e p l a n n i n g o f s e m i n a r s, a c t i v i t i e s a n d o t h e r e v e n t s t h a t m a y a t t r a c t n e w m e m b e r s, c r e a t e f e l l o w s h i p a n d h e l p r e t e n t i o n o f M e m b e r s h i p, p a r t i c u l a r l y a t t r a c t i n g y o u n g p r o f e s s i o n a l s t o j o i n R o t a r y. R O T A R Y D A Y p r o v e d t o b e a v e r y s u c c e s s f u l e v e n t a n d y o u m a y c o n s i d e r, e s p e c i a l l y a f t e r t h e s u m m e r h o l i d a y s, s u c h a c t i v i t i e s a n d s e m i n a r s, c o m b i n e d w i t h t h e v i s i t s o f t h e g o v e r n o r t h a t n o t o n l y w i l l a t t r a c t n e w m e m b e r s b u t a l s o e n h a n c e t h e P u b l i c I m a g e o f o u r o r g a n i z a t i o n I s e n d m y g r e e t i n g s t o a l l R o t a r i a n b r o t h e r s o f D w i t h t h e w o r d s o f a s e n i o r b r o t h e r f r o m E g y p t w h o s a i d i n d i f f i c u l t t i m e s, s m a l l h u m a n i t a r i a n p r o j e c t s k e e p R o t a r i a n s u n i t e d a n d a c t i v e a n d s e n d o u r P u b l i c I m a g e s k y h i g h A n d a s P r e s i d e n t R a v i s a y s w e s h a l l b e g i f t t o t h e w o r l d. A n d h o w t r u t h t h i s i s, h o w m u c h t h e w o r l d i s i n n e e d t h e s e d a y s. D o r o s J e r o p o u l o s R I C Z o n e 2 0 B 1 0

11 Α ύ γ ο υ σ τ ο ς Η κ ρ ί σ η ε ί ν α ι μ ο ν α δ ι κ ή ε υ κ α ι ρ ί α γ ι α ν α σ χ ε δ ι ά σ ο υ μ ε μ ι α α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Σ τ ο π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο σ η μ ε ί ω μ α τ ο ν ί σ α μ ε ό τ ι η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η κ α ι η α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ε ί ν α ι σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ε π ι λ ο γ ή κ α ι ό τ ι ε ί ν α ι α ν ά γ κ η κ ά θ ε Ό μ ι λ ο ς ν α έ χ ε ι μ ι α σ τ ρ α τ η γ ι κ ή, η ο π ο ί α ε ί ν α ι ό π ω ς λ έ γ α μ ε : «μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η, υ π η ρ ε τ ε ί τ ο π ν ε ύ μ α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ, ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε ι τ η ν π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α τ ο υ Ο μ ί λ ο υ κ α ι ε υ θ υ γ ρ α μ μ ί ζ ε τ α ι μ ε τ η γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς». Η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή δ υ σ χ έ ρ ε ι α π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν, μ ε τ ά τ α τ ε λ ε υ τ α ί α γ ε γ ο ν ό τ α, τ α ε λ λ η ν ι κ ά ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά, μ α ς ε π ι β ά λ λ ε ι ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε ό λ ο ι ο ι Ό μ ι λ ο ι τ η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή μ α ς κ α ι ν α σ κ ε φ τ ο ύ μ ε π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ο ύ ς τ ρ ό π ο υ ς γ ι α τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ό ς μ α ς. Κ α ι β έ β α ι α ν α α π ο φ α σ ί σ ο υ μ ε τ ο σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ ο ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ ι ς π α ρ ο χ έ ς τ ο υ, γ ι α ν α β ε λ τ ι ώ σ ο υ μ ε τ η ν δ ο κ ι μ α ζ ό μ ε ν η κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ζ ω ή π ο λ λ ώ ν σ υ μ π α τ ρ ι ω τ ώ ν μ α ς. Δ ε ν π ή γ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ ε π ε ι δ ή έ χ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α, ο ύ τ ε τ ο Ρ ό τ α ρ υ ζ η τ ά τ η ν χ ρ η μ α τ ι κ ή σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ω ς π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ι α τ η ν σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς. Υ π ά ρ χ ε ι β έ β α ι α η ε τ ή σ ι α σ υ ν δ ρ ο μ ή π ρ ο ς τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι τ ο Δ Ρ, π ο υ α ξ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι γ ι α τ ο ν σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν μ α ς, ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ι σ θ ε ί η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν μ α ς, μ ε έ ρ γ α κ α ι π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς σ η μ α ν τ ι κ έ ς κ α ι β ι ώ σ ι μ ε ς. Τ ο ό τ ι ξ ο δ ε ύ ο υ μ ε π ο λ λ ά χ ρ ή μ α τ α γ ι α τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς σ τ ι ς σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ι ς, δ ε ν ε ί ν α ι λ ο γ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α κ α ι ε ί ν α ι μ ο ν α δ ι κ ή ε υ κ α ι ρ ί α ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε τ η ν σ τ ρ α τ η γ ι κ ή μ α ς. Μ π ο ρ ε ί η κ ρ ί σ η ν α μ α ς κ λ ε ί ν ε ι μ ε δ ύ ν α μ η τ η π ό ρ τ α τ ο υ τ ρ ό π ο υ π ο υ ζ ο ύ σ α μ ε κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α μ ε τ ό σ α χ ρ ό ν ι α, α λ λ ά α ν ο ί γ ε ι μ π ρ ο σ τ ά μ α ς έ ν α π α ρ ά θ υ ρ ο ε υ κ α ι ρ ί α ς ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε α ρ κ ε τ ά π ρ ά γ μ α τ α κ α ι ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ α χ ρ ή μ α τ α π ο υ ο κ α θ έ ν α ς μ α ς α ν α λ ί σ κ ε ι γ ι α τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ ε έ ν α ν π ο λ ύ π ι ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ρ ό π ο. Μ ο υ κ ά ν ε ι ε ν τ ύ π ω σ η π ο υ π λ η ρ ώ ν ο υ μ ε α γ ό γ γ υ σ τ α 2 5 γ ι α έ ν α δ ε ί π ν ο, α λ λ ά δ ε ν δ ί ν ο υ μ ε 2 σ τ ο ν κ ο υ μ π α ρ ά τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς. έ ρ γ α τ ο υ ς. Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Λ ο ρ έ ν τ ζ ο υ Χ α ζ ά π η π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ( ), Β ο η θ. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς Ζ ώ ν η 2 0 Β - Ε λ λ ά δ α Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ τ η ν λ έ ξ η ξ ο δ ε ύ ω γ ι α τ ί, ε κ τ ό ς α π ό τ ο ν σ τ ό χ ο τ η ς σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η ς, τ α χ ρ ή μ α τ α τ η ς σ υ ν ε σ τ ί α σ η ς ε ί ν α ι έ ξ ο δ ο κ α ι ό χ ι μ ι α ε π έ ν δ υ σ η γ ι α τ ο έ ρ γ ο τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Α υ τ ό ς ε ί ν α ι ο λ ό γ ο ς π ο υ ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς μ α ς π ρ ο τ ρ έ π ε ι ν α ξ α ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε ά λ λ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς φ θ η ν ώ ν σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ω ν. Κ α ι ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε π ρ ω τ ο π ό ρ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς ν α σ υ ν ε χ ί σ ο υ μ ε τ η ν σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά μ α ς σ τ ο Ίδ ρ υ μ α. Κ ά τ ι α κ ό μ α π ο υ μ ά θ α μ ε α π ό τ η ν κ ρ ί σ η ε ί ν α ι ό τ ι δ ε ν π ρ ο ο δ ε ύ ε ι ς α ν ε ξ η γ ε ί ς τ α γ ε γ ο ν ό τ α μ ε γ ε ν ι κ ε ύ σ ε ι ς κ α ι α ν δ ε ν λ ά β ε ι ς υ π ό ψ η τ η ν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό τ η τ α τ η ς κ ά θ ε ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς σ τ ο ν τ ρ ό π ο α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς κ ρ ί σ η ς. Ο ύ τ ε ο τ ε ρ ά σ τ ι ο ς α ρ ι θ μ ό ς α κ ά λ υ π τ ω ν ε π ι τ α γ ώ ν, μ ή τ ε ο ι ε ι κ ό ν ε ς μ ε τ ι ς φ ο β ε ρ έ ς ο υ ρ έ ς σ τ α Α Τ Μ μ π ο ρ ο ύ ν ν α ε ξ η γ ή σ ο υ ν π ω ς α υ ξ ή θ η κ α ν ο ι π ω λ ή σ ε ι ς α κ ρ ι β ώ ν α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν σ υ σ κ ε υ ώ ν. Α π ό τ η ν ά λ λ η π λ ε υ ρ ά τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο α υ τ ό γ ε γ ο ν ό ς δ ε ν μ α ς ε π ι τ ρ έ π ε ι ν α α γ ν ο ο ύ μ ε τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ή α ν ά γ κ η π ά ρ α π ο λ λ ώ ν ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν κ α ι τ η ν α δ υ ν α μ ί α τ ο υ ς ν α α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν α κ ό μ η κ α ι σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ε ι ς α ν ά γ κ ε ς ό π ω ς η τ ρ ο φ ή. Ά ρ α α π λ ώ ν ε τ α ι μ π ρ ο σ τ ά μ α ς «π ε δ ί ο ν δ ό ξ η ς λ α μ π ρ ό» κ α ι σ τ ο τ ρ ό π ο π ο υ θ α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α π ρ ο κ α λ έ σ ο υ μ ε τ ο υ ς κ α τ έ χ ο ν τ ε ς ν α σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ο υ ν, α λ λ ά κ α ι π ώ ς μ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς κ α ι έ ξ υ π ν ο σ χ ε δ ι α σ μ ό θ α σ τ ή σ ο υ μ ε έ ξ υ π ν ε ς κ α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ έ ς ε ν έ ρ γ ε ι ε ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς γ ι α τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς μ α ς π ο υ υ π ο φ έ ρ ο υ ν. Σ τ ο κ ά τ ω κ ά τ ω, α υ τ ό π ο υ μ α ς ε ν ώ ν ε ι κ α ι μ α ς κ ρ α τ ά σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ ε ί ν α ι η σ υ ν έ ρ γ ε ι α μ ε τ α ξ ύ μ α ς κ α ι μ ε τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς, α λ λ ά κ α ι μ ε τ ο Ί δ ρ υ μ α, κ α θ ώ ς κ α ι η υ π έ ρ β α σ η τ ω ν τ ε τ ρ ι μ μ έ ν ω ν, κ α ι α π λ ο ϊ κ ώ ν λ ύ σ ε ω ν ό π ω ς ε π ι τ ά σ σ ε ι κ α ι τ ο σ ύ ν θ η μ ά μ α ς : «Π ρ ο σ φ ο ρ ά υ π ε ρ β α ί ν ο ν τ α ς τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς». Λ ο ρ έ ν τ ζ ο ς Χ α ζ ά π η ς π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ( ), Β ο η θ. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς Ζ ώ ν η 2 0 Β Ε λ λ ά δ α 1 1

12 Α Υ Ξ Η Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν - Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ τ ο υ Β α σ ί λ η Μ υ λ ω ν ά, τ. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ , , Π ρ ο έ δ ρ ο υ Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν Α γ α π η τ έ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς, Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, Ο Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν Α ύ ξ η σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν κ α ι σ τ η ν Ε π έ κ τ α σ η τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ. Τ ο ζ η τ ο ύ μ ε ν ο ε ί ν α ι η κ α θ α ρ ή α ύ ξ η σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν κ ά θ ε Ο μ ί λ ο υ κ α ι έ μ μ ε σ α η α ύ ξ η σ η τ ο υ δ υ ν α μ ι κ ο ύ τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Η π ρ ο σ έ λ κ υ σ η ν έ ω ν μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι έ ν α α π ό τ α σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ α θ έ μ α τ α σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ, κ α θ ώ ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α κ α ι τ η ν μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α ύ π α ρ ξ η τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Η σ υ γ κ ρ ά τ η σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν ε ν ό ς Ο μ ί λ ο υ ε ί ν α ι έ ν α ε ξ ί σ ο υ δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο ό σ ο κ α ι η π ρ ο σ έ λ κ υ σ η ν έ ω ν κ α ι τ ο έ ν α έ χ ε ι ά μ ε σ η σ χ έ σ η μ ε τ ο ά λ λ ο. Δ ι ό τ ι δ ε ν θ α ε ί ν α ι ε ύ κ ο λ ο ν α π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ο υ μ ε έ ν α ν έ ο μ έ λ ο ς σ ε έ ν α Ό μ ι λ ο π ο υ έ χ ε ι π ρ ο β λ ή μ α τ α σ υ γ κ ρ ά τ η σ η ς τ ω ν π α λ α ι ο τ έ ρ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ. Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α η ι κ α ν ό τ η τ α ε ν ό ς Ο μ ί λ ο υ ν α ε ί ν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό ς, ε ί ν α ι ά μ ε σ α σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η μ ε τ ο ν α ρ ι θ μ ό α λ λ ά κ α ι μ ε τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ. Θ α π ρ έ π ε ι ε π ο μ έ ν ω ς ν α ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ μ ε σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς α λ λ ά κ α ι σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς τ η ν ο μ α λ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς α π ό τ ο υ ς π ι ο ζ ω τ ι κ ο ύ ς μ η χ α ν ι σ μ ο ύ ς ε π ι β ί ω σ η ς τ ο υ ς, δ η λ α δ ή τ ο υ μ η χ α ν ι σ μ ο ύ τ η ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν κ α ι τ η ς Ε π έ κ τ α σ η ς, π ο υ ε γ γ υ ά τ α ι σ υ ν έ χ ε ι α, β ε λ τ ί ω σ η, κ α ι δ υ ν α μ ι κ ή π α ρ ο υ σ ί α σ ε τ ο π ι κ ό, π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό α λ λ ά κ α ι δ ι ε θ ν έ ς ε π ί π ε δ ο. Η π ο ι ό τ η τ α τ ω ν κ υ τ τ ά ρ ω ν ( Ό μ ι λ ο ι ) ε ί ν α ι α υ τ ή π ο υ ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ( Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ ) κ α ι η α ν α ν έ ω σ η τ ω ν κ υ τ τ ά ρ ω ν χ α ρ ί ζ ε ι μ α κ ρ ο β ι ό τ η τ α. Η ε π έ κ τ α σ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ε ξ α ρ τ ά τ α ι ά μ ε σ α α π ό τ η ν α ύ ξ η σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν, α λ λ ά κ α ι α π ό τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν. Η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν ε ί ν α ι έ ν α π ο λ ύ λ ε π τ ό, ό χ ι π ά ν τ α ε ύ κ ο λ ο, α λ λ ά ό χ ι κ α ι α κ α τ ό ρ θ ω τ ο έ ρ γ ο, π ο υ π ε τ υ χ α ί ν ε ι ό τ α ν π α ρ α μ ε ρ ί ζ ο ν τ α ι π ρ ο σ ω π ι κ έ ς α ν τ ι π α λ ό τ η τ ε ς κ α ι ε γ ω ι σ μ ο ί κ α ι ό τ α ν υ π ά ρ χ ε ι σ ω σ τ ή σ υ ν ε ν ν ό η σ η κ α ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α. Μ ε ο ρ θ ο λ ο γ ι κ ή ε κ τ ί μ η σ η τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν κ α ι τ ω ν σ υ γ κ υ ρ ι ώ ν τ η ς κ ά θ ε π ε ρ ι ο χ ή ς κ α ι τ η ς τ ο π ι κ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς σ τ η ν ο π ο ί α θ α α π ε υ θ υ ν θ ε ί ο ν έ ο ς Ό μ ι λ ο ς, α ν ο ί γ ε τ α ι ε ύ κ ο λ α ο δ ρ ό μ ο ς. Π ο λ ύ σ η μ α ν τ ι κ ό ε ί ν α ι, ο α ν ά δ ο χ ο ς Ό μ ι λ ο ς, ( ε φ ό σ ο ν υ π ά ρ χ ε ι ), ν α ε ί ν α ι ι σ χ υ ρ ό ς, π ο λ υ μ ε λ ή ς κ α ι ε ν ε ρ γ ό ς ώ σ τ ε ν α π α ί ξ ε ι σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι η μ έ ν α τ ο ν κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό τ ο υ ρ ό λ ο, π ο υ ε ί ν α ι β α σ ι κ ή π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ι α τ η ν ε π ι τ υ χ ί α. Π ρ έ π ε ι ε π ο μ έ ν ω ς ν α ψ ά ξ ο υ μ ε κ α ι ν α β ρ ο ύ μ ε σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν μ α ς ό λ ο υ ς ε κ ε ί ν ο υ ς τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο υ έ χ ο υ ν δ ι ά θ ε σ η π ρ ο σ φ ο ρ ά ς κ α ι υ π η ρ ε σ ί α ς σ τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό σ ύ ν ο λ ο κ α ι π ο υ έ χ ο υ ν ό λ α τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ α λ λ ά ίσ ω ς δ ε ν τ ο γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν α κ ό μ η. Π ρ έ π ε ι ό μ ω ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ν α κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε σ τ ι ς τ ά ξ ε ι ς μ α ς ό λ α τ α ε ν ε ρ γ ά μ έ λ η μ α ς α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ ς, τ ι ς ι κ α ν ό τ η τ ε ς κ α ι τ α τ α λ έ ν τ α τ ο υ ς κ α ι φ ρ ο ν τ ί ζ ο ν τ α ς ν α μ η ν α π ο γ ο η τ ε υ τ ο ύ ν σ ε κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η. Ε ί ν α ι π ρ ο φ α ν έ ς π ω ς ο ι σ τ ό χ ο ι τ ω ν Ο μ ί λ ω ν κ α ι τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ε ί ν α ι κ ο ι ν ο ί κ α ι α λ λ η λ ο ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν ο ι κ α ι π ω ς η α μ φ ί δ ρ ο μ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν ε ί ν α ι ο μ ό ν ο ς δ ρ ό μ ο ς π ο υ μ α ς δ ί ν ε ι π ρ ο ο π τ ι κ ή γ ι α ε π ι τ υ χ ί α κ α ι δ ι ά κ ρ ι σ η σ ε π α γ κ ό σ μ ι ο ε π ί π ε δ ο. Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι ο ι Ό μ ι λ ο ι α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α ε ν ι α ί ο σ ύ ν ο λ ο. Ε ί ν α ι σ α ν έ ν α χ έ ρ ι μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ο υ, π ο υ ό λ α π ρ έ π ε ι ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν α ρ μ ο ν ι κ ά, α ν ά λ ο γ α μ ε τ η θ έ σ η κ α ι τ ο μ έ γ ε θ ό ς τ ο υ ς, ώ σ τ ε τ ο χ έ ρ ι α υ τ ό, μ ε τ ά α π ό π ρ ο σ π ά θ ε ι α κ α ι ε π ί π ο ν η ά σ κ η σ η, ν α ε ί ν α ι σ ε θ έ σ η ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι κ ά τ ι α ξ ι ο θ α ύ μ α σ τ ο κ α ι α ξ ι ό λ ο γ ο. Ο σ τ ό χ ο ς μ α ς ε ί ν α ι κ ο ι ν ό ς κ α ι η ε π ί τ ε υ ξ η τ ο υ ε ί ν α ι ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η ό τ α ν υ π ά ρ χ ε ι κ α λ ή δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α, σ υ ν α δ ε λ φ ι κ ό τ η τ α, Ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η κ α ι α λ λ η λ ε γ γ ύ η. Η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή μ α ς π ρ ο σ φ ο ρ ά γ ί ν ε τ α ι έ τ σ ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ η κ α ι ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν ε ι ρ η ν ι κ ή κ α ι π α ρ α γ ω γ ι κ ή σ υ ν ύ π α ρ ξ η μ α ς σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς, σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς, α λ λ ά κ α ι σ τ η ν τ ο π ι κ ή κ α ι π α γ κ ό σ μ ι α Κ ο ι ν ό τ η τ α. Β α σ ί λ η ς Μ υ λ ω ν ά ς, τ. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ , , Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν

13 Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή π. Δ ι ο ι κ η τ ή Π Δ Ρ Π ρ. Ε π. Ε π έ κ τ α σ η ς Κ α β ά λ α Ρ ο τ α ρ ι α ν ή / έ Π ρ ό ε δ ρ ε Ο Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι, ό π ω ς ό λ ο ι γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε, α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν α ύ ξ η σ η μ ε λ ώ ν. Έ ν α μ ε γ ά λ ο, δ ι α χ ρ ο ν ι κ ό π ρ ό β λ η μ α π ο υ α υ τ ή τ η ν π ε ρ ί ο δ ο γ ί ν ε τ α ι α κ ό μ η π ι ο έ ν τ ο ν ο. Έ ν α ς α π ό τ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς α ύ ξ η σ η ς μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι κ α ι η ε π έ κ τ α σ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς μ ε τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν. Θ έ μ α ι δ ι α ί τ ε ρ ο σ η μ α ν τ ι κ ό π ο υ χ ρ ή ζ ε ι π ρ ο σ ε κ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, σ ω σ τ ο ύ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ κ α ι μ ε θ ο δ ι κ ή ς υ λ ο π ο ί η σ η ς. Η Ε π ι τ ρ ο π ή Ε π έ κ τ α σ η ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, τ η ς ο π ο ί α ς έ χ ω τ η ν τ ι μ ή ν α ε ί μ α ι Π ρ ό ε δ ρ ο ς, θ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι τ η φ ε τ ι ν ή χ ρ ο ν ι ά σ ε ν έ α β ά σ η. Θ α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ μ ε π ι σ τ ά τ ι ς ο δ η γ ί ε ς κ α ι τ ι ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς π ο υ θ έ τ ε ι τ ο Δ. Ρ., θ α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε μ ε τ ά α π ό π ρ ο σ ε κ τ ι κ ή έ ρ ε υ ν α κ ά θ ε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η δ ι α δ ι κ α σ ί α κ α ι, κ υ ρ ί ω ς θ α σ υ ν ε ρ γ α σ τ ο ύ μ ε σ τ ε ν ά μ ε τ ο π ι κ ο ύ ς η ό μ ο ρ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς, ο ι ο π ο ί ο ι κ α ι ε ί ν α ι γ ν ώ σ τ ε ς τ ω ν ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν τ η ς κ ά θ ε π ε ρ ι ο χ ή ς. Έ τ σ ι θ α π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ μ ε ν α θ έ σ ο υ μ ε σ τ έ ρ ε ε ς β ά σ ε ι ς γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ο μ ί λ ω ν μ ε μ έ λ λ ο ν κ α ι π ρ ο ο π τ ι κ ή σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α. Π α ρ ά λ λ η λ α σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ η ν Ε π ι τ ρ ο π ή Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν ( π ρ ό ε δ ρ ο ς η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Σ τ α υ ρ ο ύ λ α Η λ ι ά δ ο υ ) θ α ε π ι δ ι ώ ξ ο υ μ ε τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν. Ε ί ν α ι η ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή λ ύ σ η γ ι α τ ι ς π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ δ ε ν ε ί ν α ι α κ ό μ η ε φ ι κ τ ή η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ο μ ί λ ο υ. Η κ ο ι ν ω ν ί α μ α ς σ ή μ ε ρ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό κ ά θ ε ά λ λ η φ ο ρ ά χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι τ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή π ρ ο σ φ ο ρ ά. Τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι π α ν τ ο ύ ε ί τ ε σ α ν Ό μ ι λ ο ς ε ί τ ε σ α ν Ρ. Σ. Κ. Ζ η τ ώ α π ό ό λ ο υ ς ν α σ τ ε ί λ ε τ ε π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ ε μ π ο ρ ε ί ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς η Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Κ ο ι ν ο τ ι κ ό Σ ώ μ α, π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ ε μ π ο ρ ε ί ν α α ν α π τ υ χ θ ε ί κ α ι ν α δ ρ ά σ ε ι τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Υ Π Η Ρ Ε Τ Ε Ι Ν. Τ ό σ ο ε γ ώ ό σ ο κ α ι τ α μ έ λ η τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς ε ί μ α σ τ ε σ τ η δ ι ά θ ε σ η σ α ς γ ι α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε β ο ή θ ε ι α, π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η, ε ν η μ έ ρ ω σ η χ ρ ε ι α σ τ ε ί τ ε. Μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ή φ ι λ ί α Β α σ ί λ η ς Μ α κ ρ ή ς π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ Π ρ. Ε π. Ε π έ κ τ α σ η ς

14 Ε ν η μ έ ρ ω σ η τ ο υ Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή π. Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο : R O T A R Y G L O B A L R E W A R D S Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α R o t a r y G l o b a l R e w a r d s τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι σ τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς ε κ π τ ώ σ ε ι ς σ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α τ α ξ ί δ ι α, ψ υ χ α γ ω γ ί α, α γ ο ρ έ ς. Ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α έ χ ο υ ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό μ έ σ ω τ ο υ M e m b e r Ce n t e r. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ. Ρ. K. R. R a v i d r a n κ α ι τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ υ ι ο θ έ τ η σ ε τ η ν ι δ έ α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς α υ τ ο ύ γ ι α ν α β ο η θ ή σ ε ι τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς ν α π ρ ο ά γ ο υ ν τ η ν α ύ ξ η σ η κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η μ ε λ ώ ν. Ε π ί σ η ς τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό ε ί ν α ι κ α ι έ ν α ς τ ρ ό π ο ς ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ ν τ α μ έ λ η τ ω ν Ο μ ί λ ω ν γ ι α τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά κ α ι υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ο υ ς σ τ ο Ρ. Ι. Κ ά θ ε ε ν ε ρ γ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς μ π ο ρ ε ί ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό Κ ά θ ε ε ν ε ρ γ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς σ τ ο M y R o t a r y A c c o u n t έ χ ε ι π ρ ό σ β α σ η σ ε ό λ ε ς τ ι ς π ρ ο σ φ ο ρ έ ς κ α ι ε κ π τ ώ σ ε ι ς τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς. Γ ι α β ο ή θ ε ι α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ μ π ο ρ ε ί τ ε ν α α ν α τ ρ έ ξ ε τ ε σ τ ο H o w t o C r e a t e a M y R o t a r y A c c o u n t g u i d e ( r o t a r y. o r g ) η ν α α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε σ τ ο υ ς υ π ε ύ θ υ ν ο υ ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Η π ρ ό σ β α σ η σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α γ ί ν ε τ α ι μ έ σ ω τ ο υ w w w. r o t a r y. o r g α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ α π α ρ α κ ά τ ω β ή μ α τ α : w w w. r o t a r y. o r g m y r o t a r y m e m b e r c e n t e r r o t a r y g l o b a l r e w a r d s explore rewards Α ρ χ ι κ ά τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι ε κ π τ ώ σ ε ι ς σ ε ε ν ο ι κ ι ά σ ε ι ς α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν, ξ ε ν ο δ ο χ ε ί α, ε σ τ ί α σ η κ α ι ψ υ χ α γ ω γ ί α. Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς α π ό ε τ α ι ρ ε ί ε ς σ ε ό λ ο τ ο ν κ ό σ μ ο θ α π ρ ο σ τ ί θ ε ν τ α ι σ τ α δ ι α κ ά. Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α φ ο ρ ά μ ό ν ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς κ α ι ό χ ι μ έ λ η τ ω ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν τ ο υ ς. Α ρ χ ι κ ά ό λ ε ς ο ι π ρ ο σ φ ο ρ έ ς ε ί ν α ι σ τ η ν Α γ γ λ ι κ ή γ λ ώ σ σ α. Σ τ α δ ι α κ ά θ α π ρ ο σ τ ε θ ο ύ ν κ α ι ά λ λ ε ς γ λ ώ σ σ ε ς. Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α έ χ ε ι π ρ ό σ β α σ η τ ό σ ο α π ό υ π ο λ ο γ ι σ τ ή ό σ ο κ α ι α π ό κ ι ν η τ ό τ η λ έ φ ω ν ο η t a b l e t. Γ ι α α π ο ρ ί ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς π ρ ο σ φ ο ρ έ ς μ π ο ρ ε ί τ ε ν α ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ ε τ ε α π ε υ θ ε ί α ς μ ε τ η ν ε τ α ι ρ ε ί α. Ε ά ν δ ε μ π ο ρ έ σ ε τ ε ν α λ ύ σ ε τ ε τ ο π ρ ό β λ η μ α α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε ε ί τ ε σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α (π. Δ ι ο ι κ η τ ή Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή / ) ε ί τ ε σ τ ο Δ. Ρ. α π ε υ θ ε ί α ς. Κ α λ ό ε ί ν α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ε σ ύ γ χ ρ ο ν ο b r o w s e r γ ι α τ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ( Ch r o m e, F i r e f o x, S a f a r i, In t e r n e t E x p l o r e r 1 0 ) γ ι α κ α λ ύ τ ε ρ η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η σ α ς. ρ ο τ. Β α σ ί λ η ς Μ α κ ρ ή ς Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς R o t a r y G l o b a l R e w a r d s Π Δ Ρ 1 4

15 Σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή. Η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ε ί ν α ι π ι ο φ τ ω χ ή χ ω ρ ί ς τ ο ν π. Δ ι ο ι κ η τ ή Σ ώ τ ο Σ ω τ η ρ ί ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι Μ ε θ λ ί ψ η μ ο υ σ α ς γ ν ω σ τ ο π ο ι ώ τ ο ν θ ά ν α τ ο τ ο υ α γ α π η τ ο ύ κ α ι γ ν ω σ τ ο ύ σ ε ό λ ο υ ς μ α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ τ ο υ Ρ. Ο. Β ό λ ο υ κ α ι π ρ ώ η ν Δ ι ο ι κ η τ ή Σ ώ τ ο υ Σ ω τ η ρ ί ο υ. Ο Σ ώ τ ο ς ή τ α ν έ ν α ς α κ ά μ α τ ο ς κ α ι δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς, ο ο π ο ί ο ς ε ί χ ε κ ά ν ε ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ τ ρ ό π ο ζ ω ή ς κ α ι ο ο π ο ί ο ς έ δ ι ν ε τ ο π α ρ ό ν σ ε ό λ ε ς τ ι ς Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, σ ε μ ι ν ά ρ ι α, σ υ ν έ δ ρ ι α, σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς κ α ι ή τ α ν π α ρ ώ ν σ τ ι ς σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ε ς ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς δ ρ ά σ ε ι ς. Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς μ ε τ η ν α π ο υ σ ί α τ ο υ χ ά ν ε ι έ ν α δ ρ α σ τ ή ρ ι ο μ έ λ ο ς κ α ι έ ν α ν α κ ο ύ ρ α σ τ ο ε ρ γ ά τ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ε ώ δ ο υ ς, π ο υ η ρ ο τ α ρ ι α ν ή δ ρ ά σ η κ α ι σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ο υ α π ο τ ε λ ε ί π α ρ ά δ ε ι γ μ α π ρ ο ς ό λ ο υ ς μ α ς. Σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά τ ο υ κ α ι σ τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς τ ο υ Β ό λ ο υ ε κ φ ρ ά ζ ω τ α β α θ ε ι ά κ α ι ε ι λ ι κ ρ ι ν ή μ ο υ σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α. Α ς ε ί ν α ι ε λ α φ ρ ύ τ ο χ ώ μ α π ο υ θ α τ ο ν σ κ ε π ά σ ε ι. Κ ο μ ο τ η ν ή 2 0 Ιο υ λ ί ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ά α ι σ θ ή μ α τ α Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς 1 5

16 Σ Υ Ν Α Ξ Η Η Γ Ε Σ Ι Α Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ Ζ Ω Ν Η Σ 2 0 Β Z O N E 2 0 B CO O R D I N A T O R S T E A M S E M I N A R Η Η γ ε σ ί α τ η ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ς ζ ώ ν η ς 2 0 Β ε ί χ ε Σ ύ ν α ξ η σ τ η ν Κ ύ π ρ ο σ τ ι ς 3 1 Ι ο υ λ ί ο υ κ α ι σ τ ι ς 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ τ η κ ε α π ό τ ο ν Δ ι ο ι κ η τ ή Γ ι ώ ρ γ ο Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η. Ή σ α ν π α ρ ό ν τ ε ς ο ι ε ν ν έ α ( 9 ) Δ ι ο ι κ η τ έ ς τ ω ν 9 Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν τ η ς ζ ώ ν η ς μ α ς, π ο υ ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό 2 0 χ ώ ρ ε ς. Α ξ ί ζ ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ ε ί ό τ ι τ ρ ε ι ς Δ ι ο ι κ η τ έ ς ε ί ν α ι Τ ο ύ ρ κ ο ι, δ ύ ο Έ λ λ η ν ε ς κ α ι ο ι υ π ό λ ο ι π ο ι α π ό ά λ λ ε ς χ ώ ρ ε ς. Ε κ ε ί ο D i r e c t o r τ η ς Ζ ώ ν η ς S a f a c A l p a y, κ α ι ο ι τ ρ ε ι ς σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς Δ ώ ρ ο ς Ι ε ρ ό π ο υ λ ο ς, G u n e s E r t a s κ α ι U s a m a B a r g h o u t i, κ α θ ώ ς κ α ι ο ι β ο η θ ο ί τ ω ν τ ρ ι ώ ν σ υ ν τ ο ν ι σ τ ώ ν ά κ ο υ σ α ν τ ο ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό δ ρ ά σ η ς τ ω ν ε ν ν έ α Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν, ε ν η μ έ ρ ω σ α ν τ ο υ ς Δ ι ο ι κ η τ έ ς γ ι α τ ι ς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς κ α ι τ η ν σ τ ο χ ο θ ε σ ί α τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι α ν α ζ η τ ή θ η κ α ν τ ρ ό π ο ι π ι ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς κ α ι κ α ρ π ο φ ό ρ α ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Έ ρ γ ο υ. Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς π α ρ έ δ ω σ ε σ τ ο ν D i r e c t o r τ ρ α γ ο ύ δ ι γ ι α τ ο θ έ μ α τ η ς χ ρ ο ν ι ά ς B E A G I F T T O T H E W O R L D, π ο υ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Β ο ύ λ η Δ η μ ο π ο ύ λ ο υ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε κ α ι ο Ρ. Ο. Κ α β ά λ α ς π α ρ ή γ α γ ε. Τ ο β ί ν τ ε ο π ρ ο β λ ή θ η κ ε σ τ η Σ ύ ν α ξ η κ α ι ο D i r e c t o r S a f a c A l p a y δ ή λ ω σ ε ό τ ι θ α τ ο π α ρ α δ ώ σ ε ι σ τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο R a v i R a v i d r a n. Ε π ί σ η ς ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς π α ρ ο υ σ ί α σ ε β ί ν τ ε ο γ ι α τ ι ς τ ρ ε ι ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς R i d e f o r p o l i o, C l i m b i n g t o O l y m p u s, F e s t i v a l o f M e d i t e r r a n e a n M u s i c, π ο υ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί ζ ο ν τ α ι γ ι α ε φ έ τ ο ς. Έ γ ι ν ε σ υ ζ ή τ η σ η γ ι α τ ο σ χ έ δ ι ο α ύ ξ η σ η ς μ ε λ ώ ν 4 π ρ ο ς 1 π ο υ ε φ α ρ μ ό ζ ε ι η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς κ α θ ώ ς κ α ι γ ι α τ ο ν υ π ό λ ο ι π ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό σ ε θ έ μ α τ α f u n d r a i s i n g γ ι α τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α κ α ι γ ι α τ ο P o l i o, σ ε θ έ μ α τ α Δ η μ ό σ ι α ς Ε ι κ ό ν α ς κ α ι ε π ί σ η ς σ τ α g l o b a l g r a n t s τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Σ τ ο w e b s i t e τ η ς ζ ώ ν η ς ( h t t p : / / r o t a r y z o n e 2 0 b. s h u t t e r f l y. c o m ) υ π ά ρ χ ε ι έ ν α β ί ν τ ε ο 2 5 κ α ι ά λ λ α δ ύ ο 5 μ ε τ ο ν Δ ι ο ι κ η τ ή ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ο ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς κ α ι ν α α π α ν τ ά σ ε ε ρ ω τ ή σ ε ι ς τ ω ν σ υ μ μ ε τ α σ χ ό ν τ ω ν. «Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς S a f a c μ ε τ ο υ ς ε ν ν έ α Δ ι ο ι κ η τ έ ς τ η ς ζ ώ ν η ς 2 0 Β» 1 6

17 Η Σ ε λ ί δ α Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, Έ ν α π ο λ ύ ε υ χ ά ρ ι σ τ ο γ ε γ ο ν ό ς π ο υ μ α ς έ ρ χ ε τ α ι α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ ε ί ν α ι η μ ε γ ά λ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ κ α τ έ β α λ ε ο π ρ ο - π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ. Ρ. Γ κ ά ρ υ Χ ο υ ά ν γ κ γ ι α ν α ε π ε κ τ ε ί ν ε ι τ η ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α σ τ η ν Α σ ί α. I n t e r a c t C l u b τ ο υ S h a n g h a i C o m m u n i t y I n t e r n a t i o n a l S c h o o l H o n g q i a o, I n t e r a c t Cl u b τ ο υ S h a n g h a i H i g h S c h o o l In t e r n a t i o n a l D i v i s i o n Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς, Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ ε ς κ α ι σ ε ό λ α τ α ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν α μ έ ρ η π ο υ β ο ή θ η σ α ν σ ε α υ τ ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α. Π α ρ ό λ ο π ο υ ε ί ν α ι μ ι κ ρ ή π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α τ ο Δ. Ρ. τ ο υ ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι ω ς τ έ τ ο ι α κ α ι π α ρ ό λ ο π ο υ δ ε ν έ χ ε ι ε π ί σ η μ ο Δ ι ο ι κ η τ ή Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α τ ο υ δ ί ν ε τ α ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α ο ρ ί σ ε ι Β ο η θ ο ύ ς Δ ι ο ι κ η τ ώ ν κ α ι π α ρ ά τ ο μ ι κ ρ ό α ν θ ρ ώ π ι ν ο δ υ ν α μ ι κ ό π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α χ τ ί σ ο υ ν μ ι α μ ι κ ρ ή Ο μ ά δ α «Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς» γ ι α ν α β ο η θ ή σ ο υ ν τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς τ ο υ ς ν α α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν. ( Δ ε ί π ν ο π ρ ο ς τ ι μ ή ν τ ο υ π ρ ο - π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο υ Δ. Ρ. Γ κ ά ρ υ Χ ο υ α ν γ κ ) Τ ο υ ς τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς 1 2 μ ή ν ε ς κ α τ έ β α λ α ν τ ο ν κ α τ ά δ ύ ν α μ ι ν ν α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο υ π ρ ο - π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο υ Δ. Ρ. «Κ ά ν ε τ ε τ ο ν κ ό σ μ ο ν α λ ά μ ψ ε ι σ τ η ν Κ ί ν α κ α ι α ύ ξ η σ α ν τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς Ρ ό τ α ρ υ α π ό 2 σ τ α 9, ό π ω ς ε π ί σ η ς ί δ ρ υ σ α ν 2 Ο μ ί λ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ά κ τ κ α ι 4 α κ ό μ α Ι ν τ ε ρ ά κ τ Ο μ ί λ ο υ ς. Φ έ τ ο ς κ α λ ω σ ό ρ ι σ α ν ε π ί σ η μ α σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ. R o t a r y C l u b o f C h e n g d u, R o t a r y C l u b o f S h a n g h a i R o t a r y C l u b o f S h a n g h a i W e s t ( ο π ρ ώ τ ο ς Ό μ ι λ ο ς π ο υ μ ι λ ά κ ι ν έ ζ ι κ α ) R o t a r y Clu b o f S h a n g h a i P u d o n g L u j i a z u i R o t a r y C l u b o f S u z h o u, ( Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά ) R o t a r y Clu b o f D a l i a n ( Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά ) R o t a r y Cl u b o f T i a n j i n, R o t a r a c t C l u b τ η ς H u l t S h a n g h a i,r o t a r a c t Clu b τ η ς N Y U S h a n g h a i I n t e r a c t C l u b τ ο υ O x f o r d I n t e r n a t i o n a l Co l l e g e (Ch a n g z h o u ) K S 3 I n t e r a c t C l u b τ ο υ O x f o r d I n t e r n a t i o n a l Co l l e g e (Ch a n g z h o u ) K S 4 / 5 Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί τ ο Δ. Ρ. κ α λ ω σ ό ρ ι σ ε σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ κ α ι Ο μ ί λ ο υ ς π ο υ μ ι λ ο ύ ν κ ι ν έ ζ ι κ α κ α ι έ χ ο υ ν ή δ η α ρ χ ί σ ε ι ν α ε κ δ ί δ ο ν τ α ι ο ι π ρ ώ τ ε ς ε κ δ ό σ ε ι ς σ τ α κ ι ν ε ζ ι κ ά. Έ χ ο υ ν γ ν ω ρ ί σ ε ι ε π ι τ υ χ ί ε ς α λ λ ά κ α ι δ υ σ κ ο λ ί ε ς κ α θ ώ ς η Κ ί ν α έ χ ε ι α λ λ ά ξ ε ι τ ο υ ς ν ό μ ο υ ς γ ι α τ ι ς Μ η Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ έ ς Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς. Λ έ ν ε ό τ ι τ α «α ε ι κ ί ν η τ α χ έ ρ ι α ε ί ν α ι χ α ρ ο ύ μ ε χ έ ρ ι α». Α υ τ ή τ η χ ρ ο ν ι ά, ο π ρ ό ε δ ρ ο ς Γ κ ά ρ υ ή τ α ν ο π ι ο π ο λ υ ά σ χ ο λ ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς, α λ λ ά π α ρ ό λ α α υ τ ά, τ ο υ ς ε π ι σ κ έ φ τ η κ ε 2 φ ο ρ έ ς, μ ι α π ρ α γ μ α τ ι κ ή τ ι μ ή σ ε έ ν α κ ό σ μ ο μ ε π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ε ς. Α ς τ ο υ ς ε υ χ η θ ο ύ μ ε κ α λ ή α ρ χ ή κ α ι μ ι α α κ ό μ α δ υ ν α μ ι κ ό τ ε ρ η σ υ ν έ χ ε ι α. Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η, Μ ε ν έ λ α ο ς Σ υ κ ά κ η ς 1 7

18 Τ ρ ό π ο ι Π λ η ρ ω μ ή ς Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α γ α π η τ ο ί Π ρ ό ε δ ρ ο ι / Γ ρ α μ μ α τ ε ί ς Θ α ή θ ε λ α ν α σ α ς ε ν η μ ε ρ ώ σ ω σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν ε ξ ό φ λ η σ η τ ω ν σ υ ν δ ρ ο μ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν π ρ ο ς τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ, ό τ ι ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς τ η ς Ρ. Π. Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς ε ξ ή γ η σ ε π ρ ο ς τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ τ η ν κ α τ ά σ τ α σ η π ο υ έ χ ε ι δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί μ ε τ ο υ ς ε λ έ γ χ ο υ ς κ ί ν η σ η ς κ ε φ α λ α ί ω ν κ α ι ζ ή τ η σ ε π α ρ ά τ α σ η α π ο π λ η ρ ω μ ή ς α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ. Ε ί μ α σ τ ε σ ε α ν α μ ο ν ή α π ά ν τ η σ η ς. Π ά ν τ ω ς κ α λ ό θ α ε ί ν α ι ν α ε ί σ α σ τ ε έ τ ο ι μ ο ι γ ι α τ η ν ε ξ ό φ λ η σ η, δ ι ό τ ι μ π ο ρ ε ί ν α α λ λ ά ξ ε ι η δ ι α δ ι κ α σ ί α κ ί ν η σ η ς κ ε φ α λ α ί ω ν ή ν α μ α ς υ π ο δ ε ι χ θ ε ί κ ά π ο ι ο ς ά λ λ ο ς τ ρ ό π ο ς ε ξ ό φ λ η σ η ς α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η ν α π ο π λ η ρ ω μ ή τ ω ν ο φ ε ι λ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν π ρ ο ς τ η ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α α υ τ ή μ π ο ρ ε ί ν α γ ί ν ε ι μ έ σ ω Ε Λ Τ Α μ ε τ η λ ε φ ω ν ι κ ή ε π ι τ α γ ή σ τ ο ό ν ο μ α τ ο υ Τ α μ ί α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Γ ι ά ν ν η Τ ζ α μ π ά ζ η σ τ η ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ η π ρ ο ς Κ ε ν τ ρ ι κ ό Κ α τ ά σ τ η μ α Ε Λ Τ Α Κ ο μ ο τ η ν ή ς, Κ ο μ ο τ η ν ή κ α ι τ η λ δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ Κ α λ ό θ α ή τ α ν ν α ε ν η μ ε ρ ώ σ ε τ ε μ ε m a i l τ ο ν Τ α μ ί α ή ε μ έ ν α γ ι α τ η ν π λ η ρ ω μ ή, ώ σ τ ε ν α μ η ν υ π ά ρ χ ε ι κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η λ ά θ ο υ ς. Γ ι α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε ν ε ό τ ε ρ η ε ξ έ λ ι ξ η θ α ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί τ ε ά μ ε σ α. Κ α λ ή σ υ ν έ χ ε ι α τ ω ν δ ι α κ ο π ώ ν σ α ς. Μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η Μ ε ν έ λ α ο ς Σ υ κ ά κ η ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς Ρ. Π. Ισ ο τ ι µ ί α δ ο λ α ρί ο υ / Ε υ ρώ Γι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο : 0,

19 Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ο ρ γ α ν ώ ν ε ι σ τ ι ς 2 6 κ α ι 2 7 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ : Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ε ξ ό ρ μ η σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο μ ε ο ρ ε ι β α σ ί α ή Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι Η α ρ χ ι κ ή π ρ ο β ο λ ή κ α ι ε π ι τ υ χ ί α ω ς π ρ ο ς τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ε ι σ φ ο ρ ώ ν π ρ ο ς τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α ( p o l i o ) τ η ς π ε ρ υ σ ι ν ή ς α ν ά β α σ η ς σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο, π ο υ ο ρ γ ά ν ω σ ε τ ο ν Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο τ ο υ η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς, ή τ α ν η α φ ο ρ μ ή γ ι α τ η ν ε π α ν ά λ η ψ η τ η ς δ ρ ά σ η ς κ α ι ε φ έ τ ο ς. Ό π ω ς α π ο φ α σ ί σ α μ ε κ α ι π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η κ ε σ τ ο D T T S ( Β ό λ ο ς, Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς ), σ τ ο P E T S ( Π α ν ό ρ α μ α Μ ά ρ τ ι ο ς ) κ α ι σ τ η ν Α Λ Λ Α Γ Η Η Γ Ε Σ Ι Α Σ ( Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η, Ι ο ύ ν ι ο ς ) η φ ε τ ι ν ή ο ρ γ ά ν ω σ η δ ε ν θ α π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ε ί σ τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν γ ι α τ ο P O L I O ( τ ο ο π ο ί ο α π ο τ ε λ ε ί μ ί α α π ό τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ). Θ α ε π ε κ τ α θ ε ί σ ε ό λ ε ς τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι κ υ ρ ί ω ς σ τ ο υ ς έ ξ η τ ο μ ε ί ς δ ρ ά σ η ς : 1. Ε ι ρ ή ν η κ α ι π ρ ό λ η ψ η / ε π ί λ υ σ η σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ν 2. Π ρ ό λ η ψ η κ α ι θ ε ρ α π ε ί α α σ θ ε ν ε ι ώ ν 3. Ν ε ρ ό κ α ι υ γ ι ε ι ν ή 4. Υ γ ε ί α μ η τ έ ρ α ς κ α ι π α ι δ ι ο ύ 5. Β α σ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι κ α τ α π ο λ έ μ η σ η τ ο υ α ν α λ φ α β η τ ι σ μ ο ύ 6. Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α ι Κ ο ι ν ο τ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Δ. Ρ. σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α ς σ τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α έ χ ε ι θ έ σ ε ι ω ς σ τ ό χ ο γ ι α τ η φ ε τ ι ν ή χ ρ ο ν ι ά η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά α π ό τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν ο μ ί λ ω ν μ α ς σ τ ο R o t a r y F o u n d a t i o n ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς δ ο λ ά ρ ι α, σ τ ό χ ο α π ο λ ύ τ ω ς ρ ε α λ ι σ τ ι κ ό α φ ο ύ α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σ τ ο π ο σ ό τ ω ν μ ό λ ι ς 2 0 α ν ά Ρ ο τ α ρ ι α ν ό. Γ ι α ν α σ τ η ρ ί ξ ε ι τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α α λ λ ά κ α ι γ ι α ν α σ τ ρ έ ψ ε ι τ α φ ώ τ α τ η ς δ η μ ο σ ι ό τ η τ α ς σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α σ χ ε δ ι ά ζ ε ι ν α ε π α ν α λ ά β ε ι τ η ν δ ρ ά σ η : Μ ι α ρ ο τ α ρ ι α ν ή ε ξ ό ρ μ η σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο, τ ο μ υ θ ι κ ό β ο υ ν ό τ ω ν Θ ε ώ ν!! Η ε ξ ό ρ μ η σ η π ο υ θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί τ ο Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο 2 6 & 2 7 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ - σ κ ο π ό έ χ ε ι τ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η χ ο ρ η γ ι ώ ν κ α ι σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν α π ό κ ά θ ε ό μ ι λ ο τ η ς π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά ς μ α ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι έ ν α ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ό π ο υ θ α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ η ν ο μ ά δ α π ο υ θ α α ν έ β ε ι σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι θ α φ ω τ ο γ ρ α φ η θ ε ί κ ρ α τ ώ ν τ α ς τ ο σ η μ α ι ά κ ι τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Κ ά θ ε ό μ ι λ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α σ τ ε ί λ ε ι τ ο σ η μ α ι ά κ ι τ ο υ σ τ ο θ ρ ό ν ο τ ω ν Θ ε ώ ν θ α π ρ έ π ε ι, α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς ό χ ι μ ό ν ο σ τ α μ έ λ η α λ λ ά κ α ι σ ε χ ο ρ η γ ο ύ ς κ α ι φ ί λ ο υ ς τ ο υ ο μ ί λ ο υ, ν α υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι έ ν α ν ρ ο τ α ρ ι α ν ό ( ό χ ι α π α ρ α ί τ η τ α μ έ λ ο ς τ ο υ Ο μ ί λ ο υ ) ή έ ν α ν ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α ς μ ι α ε λ ά χ ι σ τ η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ύ ψ ο υ ς γ ι α τ ο R O T A R Y F O U N D A T I O N. Ό σ ο π ι ο π ο λ λ ο ί ό μ ι λ ο ι τ ό σ ο π ι ο π ο λ λ ά σ η μ α ι ά κ ι α κ α ι τ ό σ ο π ι ο π ο λ λ έ ς χ ο ρ η γ ί ε ς!! 1 9

20 Ε κ τ ό ς α π ό τ ο π ο σ ό ν α υ τ ό, α ν κ ά π ο ι ο ς Ό μ ι λ ο ς ε π ι θ υ μ ε ί ν α σ τ ε ί λ ε ι κ α ι δ ε ύ τ ε ρ ο ε κ π ρ ό σ ω π ο ή κ ά π ο ι ο ς μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ή Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ς θ έ λ ε ι ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ η ν ε ξ ό ρ μ η σ η, κ ά θ ε ε π ι π λ έ ο ν «ο ρ ε ι β ά τ η ς» θ α π ρ έ π ε ι ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι χ ο ρ η γ ί ε ς 5 0 ( γ ι α Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ) ή 3 0 ( γ ι α Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ) π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α έ χ ε ι δ ι κ α ί ω μ α σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ η ν α π ο σ τ ο λ ή. Τ α χ ρ ή μ α τ α γ ι α τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η ν ο μ ά δ α α ν ά β α σ η ς σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο θ α π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α τ ε θ ο ύ ν τ o α ρ γ ό τ ε ρ ο μ έ χ ρ ι τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 8 / 9 / σ τ ο ν τ α μ ί α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ι ω ά ν ν η Τ ζ α μ π ά ζ η μ ε τ η λ ε φ ω ν ι κ ή ε π ι τ α γ ή σ τ ο Κ ε ν τ ρ ι κ ό Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο Κ ο μ ο τ η ν ή ς ( α ρ ι θ μ ό ς τ η λ ε φ ώ ν ο υ τ α μ ί α : κ ι ν ) Α ν τ ί γ ρ α φ ο τ η ς κ α τ ά θ ε σ η ς θ α π ρ έ π ε ι ν α σ τ α λ ε ί η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά σ τ ο ν Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι τ α χ ρ ή μ α τ α π ο υ θ α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ο ύ ν α π ό κ ά θ ε ό μ ι λ ο θ α π ι σ τ ω θ ο ύ ν σ τ η δ ι κ ή τ ο υ μ ε ρ ί δ α σ τ ο R o t a r y F o u n d a t i o n. Θ υ μ η θ ε ί τ ε!! Σ τ ό χ ο ς μ α ς δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν ο ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α. Α υ τ ό θ α ή τ α ν π ο λ ύ ε ύ κ ο λ ο. Α ρ κ ε ί ν α β ά λ ε ι ο κ α θ έ ν α ς έ ν α μ ι κ ρ ό π ο σ ό ν α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ. Σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α θ α ε υ χ ό μ ο υ ν κ α ν ε ί ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ν α μ η ν β ά λ ε ι χ ρ ή μ α τ α α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ α λ λ ά ν α φ ρ ο ν τ ί σ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς τ η ν τ ο π ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α, φ ί λ ο υ ς, ε υ α ί σ θ η τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς, ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ ο ρ η γ ο ύ ς. Μ ό ν ο έ τ σ ι π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο υ μ ε τ ο μ ή ν υ μ ά μ α ς κ α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ μ ε θ ε τ ι κ ό α ν τ ί κ τ υ π ο γ ι α τ η δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ο τ α ρ υ σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή μ α ς. Σ η μ α ν τ ι κ ό ε π ί σ η ς ε ί ν α ι ν α ζ η τ ή σ ο υ μ ε α π ό κ ά θ ε χ ο ρ η γ ό κ α ι φ ί λ ο έ ν α e - m a i l ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ σ τ ε ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α τ ο ν ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ μ ε κ α ι ν α τ ο υ σ τ ε ί λ ο υ μ ε ρ ε π ο ρ τ ά ζ α π ό τ η δ ρ ά σ η μ α ς. Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι ε ί ν α ι σ τ η δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ε υ χ έ ρ ε ι α τ ο υ ο μ ί λ ο υ α ν θ α κ α λ ύ ψ ε ι μ έ ρ ο ς ή τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ώ ν δ α π α ν ώ ν τ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ «ο ρ ε ι β ά τ η» τ α ο π ο ί α σ ε γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ έ ς δ ε ν θ α υ π ε ρ β α ί ν ο υ ν σ υ ν ο λ ι κ ά μ α ζ ί μ ε τ η μ ε τ α κ ί ν η σ η τ α Π ρ ο φ α ν ώ ς α ν έ ν α μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ α ς α ν α λ ά β ε ι ν α α ν ε β ά σ ε ι σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό έ ν α σ η μ α ι ά κ ι α ο μ ί λ ω ν, η τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή τ ο υ δ α π ά ν η μ π ο ρ ε ί ν α κ α λ υ φ θ ε ί «σ υ ν ε τ α ι ρ ι κ ά» α π ό τ ο υ ς σ π ό ν σ ο ρ ε ς Ο μ ί λ ο υ ς. Κ α ι φ υ σ ι κ ά θ α υ π ά ρ χ ε ι ε ι δ ι κ ή δ ι ά κ ρ ι σ η γ ι α τ ο ν ό μ ι λ ο π ο υ θ α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο π ο σ ό ν. Π α ρ ά λ λ η λ α ο ρ γ α ν ώ ν ε τ α ι ε κ δ ρ ο μ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α γ ι α ό σ ο υ ς έ λ θ ο υ ν μ έ χ ρ ι τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο, α λ λ ά δ ε ν α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο. Θ α υ π ά ρ χ ε ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ό δ ε ί π ν ο τ ο β ρ ά δ υ τ η ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς, ε κ δ ρ ο μ ή μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ ο ν Α ν α τ ο λ ι κ ό Ό λ υ μ π ο τ ο Σ ά β β α τ ο κ α ι α ν ά β α σ η μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά Π ρ ι ό ν ι α ( μ έ τ ρ α υ ψ ό μ ε τ ρ ο ) κ α ι σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ό σ ο ι δ ε ν π ρ ο τ ι μ ή σ ο υ ν τ η ν φ α σ ο λ ά δ α κ α ι τ α λ ο υ κ ά ν ι κ α σ τ α Π ρ ι ό ν ι α μ π ο ρ ο ύ ν ν α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν π ε ζ ο π ο ρ ι κ ή κ α τ ά β α σ η σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ξ ε ν α γ ό ς γ ι α τ ο ν α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό χ ώ ρ ο κ α ι ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ς γ ν ώ σ τ η ς μ ο ν ο π α τ ι ώ ν γ ι α ό σ ο υ ς ε π ι λ έ ξ ο υ ν π ε ζ ο π ο ρ ί α σ τ ο ν Ε ν ι π έ α ή σ τ η ν Α γ ί α Κ α λ ή. Η ο ρ γ ά ν ω σ η γ ί ν ε τ α ι α π ό τ η ν Ε π ι τ ρ ο π ή Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ( π ρ ό ε δ ρ ο ς ο π ρ ο δ ι ο ι κ τ ή ς Κ ώ σ τ α Κ α ρ β ο ύ ν η ς ) Τ η ν υ π ο ε π ι τ ρ ο π ή τ η ς ε κ δ ή λ ω σ η ς α π ο τ ε λ ο ύ ν ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί Σ π ύ ρ ο ς Γ κ α ρ α β έ λ α ς ( π ρ ό ε δ ρ ο ς κ ι ν ), Κ α τ ε ρ ί ν α Κ ό τ ε λ η, Β α σ ί λ η ς Π α π α γ ι ά ν ν η ς κ α ι Δ η μ ή τ ρ η ς Χ α τ ζ η θ ω μ ά ς. Δ η λ ώ σ ε ι ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό μ έ ρ ο ς ( λ ε ω φ ο ρ ε ί ο ) σ τ ο ν Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Μ ε ν έ λ α ο Σ υ κ ά κ η ( τ η λ , σ τ m a i l : M e n e l a o s a t r o t a r m a i l. c o m ) Π ε ρ ι μ έ ν ω μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ η α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α τ η ν κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η ό λ ω ν σ α ς ώ σ τ ε η δ ρ ά σ η α υ τ ή ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς μ α ς. Η ε π ι τ υ χ ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ α δ ι κ ά σ α ς χ έ ρ ι α!! Κ ο μ ο τ η ν ή 1 0 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η, Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς 2 0

21 π ε ρ ι ή γ η σ η σ τ ι ς φ υ σ ι κ έ ς ο μ ο ρ φ ι έ ς κ α ι σ τ α α ξ ι ο θ έ α τ α τ η ς ε ι δ υ λ λ ι α κ ή ς Π ι ε ρ ί α ς ( Π ρ ι ό ν ι α, Α γ. Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς, Α γ ί α Κ ό ρ η, Δ ί ο ν, Α ρ χ α ί ο Δ ί ο ν ) Α γ ί α Κ ό ρ η ( Β ρ ο ν τ ο ύ ) Ό σ ο ι δ ε ν θ έ λ ο υ ν ν α α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο μ π ο ρ ο ύ ν ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό - ψ υ χ α γ ω γ ι κ ό μ έ ρ ο ς τ ο Σ ά β β α τ ο θ α ε π ι σ κ ε φ θ ο ύ ν μ ε ξ ε ν α γ ό τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α θ α μ ε τ α β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή π λ ε υ ρ ά τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι σ τ η ν Α γ ί α Κ ό ρ η. Τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή θ α α ν ε β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά «π ρ ι ό ν ι α» κ α ι τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ο ι τ ο λ μ η ρ ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α κ α τ ε β ο ύ ν μ ε τ α π ό δ ι α α π ό τ α Π ρ ι ό ν ι α σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ε κ π α ι δ ε υ μ έ ν ο ς σ υ ν ο δ ό ς, γ ν ώ σ τ η ς τ ω ν ο ρ ε ι β α τ ι κ ώ ν δ ι α δ ρ ο μ ώ ν γ ι α Α γ ί α Κ ό ρ η κ α ι Π ρ ι ό ν ι α. 2 1

22 Θ υ μ η θ ε ί τ ε!! Σ τ ό χ ο ς μ α ς δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν ο ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α. Α υ τ ό θ α ή τ α ν π ο λ ύ ε ύ κ ο λ ο. Α ρ κ ε ί ν α β ά λ ε ι ο κ α θ έ ν α ς έ ν α μ ι κ ρ ό π ο σ ό ν α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ. Σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α θ α ε υ χ ό μ ο υ ν κ α ν ε ί ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ν α μ η ν β ά λ ε ι χ ρ ή μ α τ α α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ α λ λ ά ν α φ ρ ο ν τ ί σ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς τ η ν τ ο π ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α, φ ί λ ο υ ς, ε υ α ί σ θ η τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς, ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ ο ρ η γ ο ύ ς. Μ ό ν ο έ τ σ ι π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο υ μ ε τ ο μ ή ν υ μ ά μ α ς κ α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ μ ε θ ε τ ι κ ό α ν τ ί κ τ υ π ο γ ι α τ η δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ο τ α ρ υ σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή μ α ς. Σ η μ α ν τ ι κ ό ε π ί σ η ς ε ί ν α ι ν α ζ η τ ή σ ο υ μ ε α π ό κ ά θ ε χ ο ρ η γ ό κ α ι φ ί λ ο έ ν α e - m a i l ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ σ τ ε ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α τ ο ν ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ μ ε κ α ι ν α τ ο υ σ τ ε ί λ ο υ μ ε ρ ε π ο ρ τ ά ζ α π ό τ η δ ρ ά σ η μ α ς. Π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ η α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α τ η ν κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η ό λ ω ν σ α ς ώ σ τ ε η δ ρ ά σ η α υ τ ή ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς μ α ς. Η ε π ι τ υ χ ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ α δ ι κ ά σ α ς χ έ ρ ι α!!! 2 2

23 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Ε Β Α Ι Ν Ο Υ Μ Ε Σ Τ Ο Ν Ο Λ Υ Μ Π Ο Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Φ Τ Ω Χ Ε Ι Α, Π Ρ Ο Α Γ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Ε Ι Ρ Η Ν Η, Τ Η Ν Υ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Α Δ ρ ά σ η : Α ν ά β α σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ ά β β α τ ο 2 6 / 9 / : 0 0 Σ υ ν ά ν τ η σ η σ τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο Κ ε ν τ ρ ι κ ή π λ α τ ε ί α (ρ ο λ ό ι ) 0 8 : : 4 5 Ο δ ι κ ώ ς Λ ι τ ό χ ω ρ ο Θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά (π α ρ κ ι ν γ κ ) 0 9 : 0 0 Ε κ κ ί ν η σ η α ν ά β α σ η ς τ η θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά Δ ι α δ ρ ο μ ή : Γ κ ο ρ τ σ ι ά ( μ. ) - Μ π ά ρ μ π α ( σ τ ά σ η ) - Κ ό κ α ( σ τ ά σ η ) - Σ τ ρ ά γ γ ο ς - Κ α τ α φ ύ γ ι ο Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς ( σ τ ά σ η ) - Σ κ ο ύ ρ τ α ( σ τ ά σ η ) - Ο ρ ο π έ δ ι ο Μ ο υ σ ώ ν - Κ α τ α φ ύ γ ι ο Γ ι ώ σ ο ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς ( μ. ) Ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ε ς ώ ρ ε ς π ο ρ ε ί α ς : 6-7 Σ ε ό λ η τ η δ ι α δ ρ ο μ ή δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι ν ε ρ ό ο π ό τ ε θ α π ρ έ π ε ι ν α έ χ ο υ μ ε μ α ζ ί μ α ς κ α τ ' ε λ ά χ ι σ τ ο 2 λ ί τ ρ α, ε ι δ ι κ ά γ ι α ό σ ο υ ς δ ε ν γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν π ό σ ο ν ε ρ ό χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι σ τ ι ς π ο ρ ε ί ε ς σ τ ο β ο υ ν ό. Ξ ε κ ο ύ ρ α σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο. 1 8 : : 3 0 Α ν ά β α σ η σ τ ο ε κ κ λ η σ ά κ ι τ ο υ Π ρ ο φ ή τ η Η λ ί α μ ( 2 0 α π ό τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ) 2 0 : 0 0 Δ ε ί π ν ο σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ( Σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο υ π ά ρ χ ε ι δ υ ν α τ ό τ η τ α γ ι α φ α γ η τ ό, π ο τ ό κ α ι π ρ ω ι ν ό σ ε λ ο γ ι κ έ ς τ ι μ έ ς ε ν ώ τ ο ν ε ρ ό κ ο σ τ ί ζ ε ι 2 τ ο 1, 5 lt ) 2 2 : 3 0 Ύ π ν ο ς ( Τ α φ ώ τ α σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο κ λ ε ί ν ο υ ν σ τ ι ς 2 2 : 3 0 ) Σ η μ ε ί ω σ η : Η δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ε ί ν α ι σ ε δ ω μ ά τ ι ο 1 8 κ λ ι ν ώ ν Κ ό σ τ ο ς δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η ς 1 2 / ά τ ο μ ο Κ υ ρ ι α κ ή 2 7 / 9 / : 0 0 Ε γ ε ρ τ ή ρ ι ο - Π ρ ω ϊ ν ό 0 7 : : 0 0 Α ν ά β α σ η σ τ ο Μ ύ τ ι κ α ή σ ε κ ο ν τ ι ν ή κ ο ρ υ φ ή η ε π ι λ ο γ ή τ η ς ο π ο ί α ς θ α γ ί ν ε ι α ν α λ ό γ ω ς τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν. Η θ έ α, κ α ι ρ ο ύ ε π ι τ ρ έ π ο ν τ ο ς, θ α ε ί ν α ι υ π έ ρ ο χ η. Θ α β γ ο υ ν φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς π ρ ο ώ θ η σ η ς τ η ς ε ξ ό ρ μ η σ η ς - δ ρ ά σ η ς. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς : Σ π ύ ρ ο ς Γ κ α ρ α β έ λ λ α ς, Β ο η θ ό ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς : : 0 0 Κ α τ ά β α σ η π ρ ο ς τ η θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά. Ο λ ι γ ό λ ε π τ η σ τ ά σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο τ η ς Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς κ α ι σ τ η θ έ σ η Μ π ά ρ μ π α. 1 8 : 0 0 Ά φ ι ξ η σ τ η ν Γ κ ο ρ τ σ ι ά Α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Σ η μ ε ί ω σ η : Π ι θ α ν ή δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η τ ω ν σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν σ τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο ή σ ε κ ο ν τ ι ν ό σ η μ ε ί ο τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή 2 5 / 9 θ α γ ί ν ε ι μ ε δ ι κ ή τ ο υ ς μ έ ρ ι μ ν α σ ε κ α τ α λ ύ μ α τ α τ η ς ε π ι λ ο γ ή ς τ ο υ ς.. Ό σ ο ι ε π ι λ έ ξ ο υ ν ν α ε γ γ ρ α φ ο ύ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α, π ο υ ο ρ γ α ν ώ ν ε τ α ι π α ρ ά λ λ η λ α θ α δ ι α ν υ κ τ ε ρ ε ύ σ ο υ ν σ τ ο ο ρ ι σ μ έ ν ο ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο κ α ι θ α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό δ ε ί π ν ο τ η ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς. Α π α ρ α ί τ η τ ο ς Ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς : 1. Π α π ο ύ τ σ ι α α θ λ η τ ι κ ά ή ο ρ ε ι β α τ ι κ ά μ π ο τ ά κ ι α ( t r e k k i n g ). Τ α π α π ο ύ τ σ ι α θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι σ ε κ ά θ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α δ ι ά β ρ ο χ α. 2. Σ α κ ί δ ι ο μ ι κ ρ ό ή μ ε σ α ί ο ( l t ). 3. Α ν τ ι α ν ε μ ι κ ό - α δ ι ά β ρ ο χ ο ( ε λ α φ ρ ύ ). Α ν έ χ ο υ ν π ρ ο η γ η θ ε ί β ρ ο χ ε ρ έ ς η μ έ ρ ε ς τ ό τ ε μ π ο υ φ ά ν λ ό γ ω ψ ύ χ ο υ ς τ η ν ύ χ τ α. 4. Ν ε ρ ό 1, 5-2 l t ( ή θ ε ρ μ ό ς γ ι α ζ ε σ τ ό ή δ ρ ο σ ε ρ ό ρ ό φ η μ α ). 5. Κ ο λ α τ σ ι ό ( ξ η ρ ο ί κ α ρ π ο ί, σ ά ν τ ο υ ι τ ς κ. α. ) 6. Α ν τ η λ ι α κ ή κ ρ έ μ α & li p s t i k ζ ε υ γ ά ρ ι α χ ο ν τ ρ έ ς κ ά λ τ σ ε ς. 8. Φ α κ ό ς (+ ε φ ε δ ρ ι κ έ ς μ π α τ α ρ ί ε ς ). 9. Ε λ α φ ρ ύ π ο υ λ ό β ε ρ ή φ λ ι ς Ε σ ώ ρ ο υ χ α. 1 1 Υ π ν ό σ α κ ο ή 2 σ ε ν τ ό ν ι α Σ φ υ ρ ί χ τ ρ α β α μ β α κ ε ρ έ ς ή τ ε χ ν ι κ έ ς μ π λ ο ύ ζ ε ς. 1 4 Α τ ο μ ι κ ό φ α ρ μ α κ ε ί ο. 1 5 Γ υ α λ ι ά η λ ί ο υ. 1 6 Κ α π έ λ ο γ ι α τ ο ν ή λ ι ο. 1 7 Κ ά μ ε ρ α - φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή μ η χ α ν ή φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ε ς. 1 8 Τ α κ ι ν η τ ά ν α ε ί ν α ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν α κ α ι τ ο ν φ ο ρ τ ι σ τ ή μ α ζ ί. 1 9 Σ κ ο ύ φ ο. 2 0 Γ ά ν τ ι α. 2 1 Α λ λ α ξ ι ά ρ ο ύ χ α κ α ι π α π ο ύ τ σ ι α σ τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο τ η ς ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς ( π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά ). Π ά ν ω α π ό λ α ν α έ χ ε τ ε τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η δ ι ά θ ε σ η γ ι α μ ι α υ π έ ρ ο χ η ε ξ ό ρ μ η σ η μ ε τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η π α ρ έ α!!! 2 3

24 Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς Α ) Σ τ ό χ ο ς μ α ς ε ί ν α ι ν α π ε ρ ά σ ο υ μ ε υ π έ ρ ο χ α κ ι α υ τ ό π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι κ α ν ό ν ε ς. Τ ο β ο υ ν ό δ ε ν σ η κ ώ ν ε ι α σ τ ε ί α. Α ρ χ ά ρ ι ο ι κ ι ό σ ο ι ν ο μ ί ζ ο υ ν ό τ ι γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν, υ π ε ρ ε κ τ ι μ ώ ν τ α ς τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ έ ς τ ο υ ς, κ ά ν ο υ ν λ ά θ η π ο υ σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν έ χ ο υ ν α π ο β ε ί μ ο ι ρ α ί α κ α ι θ έ τ ο υ ν σ ε κ ί ν δ υ ν ο ό λ η τ η ν ο μ ά δ α. Μ έ χ ρ ι τ ο ο ρ ο π έ δ ι ο τ ω ν Μ ο υ σ ώ ν ( Κ α τ α φ ύ γ ι ο Γ ι ώ σ ο ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς ) η δ ι α δ ρ ο μ ή ε ί ν α ι σ χ ε τ ι κ ά ε ύ κ ο λ η γ ι α ό σ ο υ ς δ ι α θ έ τ ο υ ν μ ι α σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η φ υ σ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η γ ι α ν α α ν τ έ ξ ο υ ν 1 3 ώ ρ ε ς π ο ρ ε ί α θ ε τ ι κ ή ς υ ψ ο μ ε τ ρ ι κ ή ς δ ι α φ ο ρ ά ς μ. σ ε 2 μ έ ρ ε ς. Α λ λ ά σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά τ ο Μ ύ τ ι κ α, τ α τ ε λ ε υ τ α ί α μ. ε ί ν α ι α ν α ρ ρ ί χ η σ η 2 ο υ β α θ μ ο ύ π ο υ σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι δ ε ν ε ί ν α ι γ ι α ό λ ο υ ς! Η α ν ά β α σ η σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή δ ε ν ε ί ν α ι μ ι α α π λ ή π ε ζ ο π ο ρ ί α. Σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α α υ τ ή β έ β α ι α θ α υ π ά ρ χ ο υ ν σ τ η ν ο μ ά δ α έ μ π ε ι ρ ο ι ο ρ ε ι β ά τ ε ς π ο υ γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τ η δ ι α δ ρ ο μ ή κ α ι τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς θ α π ρ έ π ε ι ν α α κ ο ύ ε ι ό λ η η ο μ ά δ α μ ε π ρ ο σ ο χ ή. Ό μ ω ς ο κ α θ έ ν α ς θ α έ χ ε ι τ η ν ε υ θ ύ ν η τ ο υ ε α υ τ ο ύ τ ο υ π ο υ σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι ό π ο ι ο ς δ ε ν έ χ ε ι ε μ π ε ι ρ ί α α π ό β ο υ ν ό ή δ ε ν ε μ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ θ α ε ί ν α ι π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ν α π α ρ α μ ε ί ν ε ι σ τ ο ο ρ ο π έ δ ι ο π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ α ς τ ο υ ς υ π ό λ ο ι π ο υ ς. Β Δ ρ ά σ η : Ό σ ο ι δ ε ν α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Ό σ ο ι σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό - ψ υ χ α γ ω γ ι κ ό μ έ ρ ο ς τ ο Σ ά β β α τ ο θ α ε π ι σ κ ε φ θ ο ύ ν μ ε ξ ε ν α γ ό τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α θ α μ ε τ α β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή π λ ε υ ρ ά τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι σ τ η ν Α γ ί α Κ ό ρ η. Τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή θ α α ν ε β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά «π ρ ι ό ν ι α» κ α ι τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ο ι τ ο λ μ η ρ ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α κ α τ ε β ο ύ ν μ ε τ α π ό δ ι α α π ό τ α Π ρ ι ό ν ι α σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ε κ π α ι δ ε υ μ έ ν ο ς σ υ ν ο δ ό ς, γ ν ώ σ τ η ς τ ω ν ο ρ ε ι β α τ ι κ ώ ν δ ι α δ ρ ο μ ώ ν γ ι α Α γ ί α Κ ό ρ η κ α ι Π ρ ι ό ν ι α. Π α ρ α τ ή ρ η σ η Η Β Δ ρ ά σ η ε ν δ ε ί κ ν υ τ α ι γ ι α ό σ ο υ ς δ ε ν ε π ι θ υ μ ο ύ ν ν α κ ά ν ο υ ν ο ρ ε ι β α σ ί α α λ λ ά ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι ν α π α ρ α σ τ ο ύ ν κ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α ν α α π ο λ α ύ σ ο υ ν έ ν α ό μ ο ρ φ ο Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο σ τ η ν ε ι δ υ λ λ ι α κ ή Π ι ε ρ ί α. Τ έ λ ο ς σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι η ε ξ ό ρ μ η σ η θ α α λ λ ά ξ ε ι α ν ο ι κ α ι ρ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς δ ε ν ε ί ν α ι κ α λ έ ς. Η π ρ ό β λ ε ψ η τ ο υ κ α ι ρ ο ύ ε ί ν α ι έ γ κ υ ρ η μ ό ν ο τ ι ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς 2-3 μ έ ρ ε ς. Β ) Τ α π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν α 2 l t ν ε ρ ο ύ, ε ί ν α ι σ ε φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς α ρ κ ε τ ά α ν κ α ι ο κ α θ έ ν α ς γ ι α τ ο ν ε α υ τ ό τ ο υ γ ν ω ρ ί ζ ε ι κ α λ ύ τ ε ρ α. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α π ρ ο μ η θ ε υ τ ο ύ μ ε ν ε ρ ό α π ό τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο τ η ς Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς ό π ο υ κ α ι θ α γ ί ν ε ι σ τ ά σ η, ε φ ό σ ο ν ό μ ω ς ε ί ν α ι α ν ο ι χ τ ό. Α υ τ ό θ α τ ο γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε τ η ν η μ έ ρ α λ ί γ ο π ρ ι ν ξ ε κ ι ν ή σ ο υ μ ε τ η ν α ν ά β α σ η. 2 4

25 Μ α γ ν η σ ι ώ τ ι κ η Α λ λ α γ ή Η γ ε σ ί α ς. Μ ι α Β ρ α δ ι ά γ ε μ ά τ η Ρ ό τ α ρ υ Τ α ε ί χ ε ό λ α α υ τ ή η β ρ α δ ι ά τ η ς ε κ δ ή λ ω σ η ς α λ λ α γ ή ς η γ ε σ ί α ς τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν κ α ι Ρ ο τ α ρ ά κ τ Ο μ ί λ ω ν τ ο υ Β ό λ ο υ, π ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε τ η ν Π έ μ π τ η 1 8 Ι ο υ ν ί ο υ σ τ ο υ ς φ ρ ο ν τ ι σ μ έ ν ο υ ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς τ η ς Φ ί λ ι α ς Γ ή ς τ ο υ τ. π ρ ο έ δ ρ ο υ ρ. Μ ί λ τ ο υ Μ ο υ σ τ α κ α λ ή. Ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό τ ο μ έ γ ε θ ο ς π α ρ ο υ σ ί α ς τ ο υ Μ α γ ν η σ ι ώ τ ι κ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ κ ό σ μ ο υ. Λ ά μ ψ η, Σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η, Σ υ μ π ό ρ ε υ σ η, Π α λ μ ό ς, κ α λ ή Ο ρ γ ά ν ω σ η κ α ι α κ ό μ α ξ ε χ ω ρ ι σ τ έ ς δ ρ ο σ ε ρ έ ς Ρ ό τ α ρ α κ τ π α ρ ο υ σ ί ε ς κ υ ρ ι ά ρ χ η σ α ν, π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς ε λ π ι δ ο φ ό ρ α μ η ν ύ μ α τ α. Τ η ν γ ι ο ρ τ ή τ ί μ η σ α ν μ ε τ η ν π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ ς Α ρ χ έ ς, ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ύ π ο υ κ α ι φ ί λ ο ι τ η ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ς κ ί ν η σ η ς. Σ τ ο κ ο ι ν ό ξ ε κ ί ν η μ α ε ν ό ς ν έ ο υ κ ύ κ λ ο υ τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ τ ρ ο χ ο ύ ή τ α ν ό λ ο ι ε κ ε ί : ο π α τ ρ ι κ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Β ό λ ο υ π ο υ φ έ τ ο ς σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε ι α ι σ ί ω ς 7 7 σ υ ν α π τ ά έ τ η γ ό ν ι μ η ς π α ρ ο υ σ ί α ς σ τ α ρ ο τ α ρ ι α ν ά δ ρ ώ μ ε ν α, ο π ο λ ύ δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Α ρ γ ώ Β ό λ ο υ κ α ι ο ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό ς Ό μ ι λ ο ς Ρ ο τ α ρ ά κ τ Β ό λ ο υ. Μ ε π λ ο ύ σ ι ο έ ρ γ ο π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ς ο ι α π ε ρ χ ό μ ε ν ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι, τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Β ό λ ο υ ρ. Κ υ ρ ι α ζ ή ς Α λ ε ξ α ν δ ρ ί δ η ς, Τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Α ρ γ ώ ρ. Θ α ν ά σ η ς Σ τ α υ ρ ί δ η ς κ α ι τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Ρ ο τ α ρ ά κ τ ρ. Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ α τ ζ η ν ώ τ α ς, π α ρ έ δ ω σ α ν σ ε μ ί α σ υ γ κ ι ν η σ ι α κ ά φ ο ρ τ ι σ μ έ ν η α τ μ ό σ φ α ι ρ α, τ ο π ρ ο ε δ ρ ι κ ό σ ή μ α, σ τ ο υ ς π ο λ λ ά υ π ο σ χ ό μ ε ν ο υ ς κ α ι δ ι ψ α σ μ έ ν ο υ ς γ ι α δ ρ ά σ η ν έ ο υ ς π ρ ο έ δ ρ ο υ ς τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Β ό λ ο υ ρ. Γ ι ά ν ν η Κ ο υ κ ο ρ ί ν η, σ τ ο ν ρ. Ν ί κ ο Σ ε ρ β ε τ ά τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Α ρ γ ώ κ α ι σ τ η ν ν έ α Π ρ ό ε δ ρ ο τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Ρ ο τ α ρ ά κ τ ρ. Α σ η μ έ ν ι α Ά ν θ η. Μ ε τ α μ ε σ ο ν ύ χ τ ι ε ς ώ ρ ε ς κ α ι η υ π έ ρ ο χ η ρ ο τ α ρ ι α ν ή β ρ α δ ι ά ά φ η σ ε σ ε ό λ ο υ ς τ ο γ λ υ κ ό σ υ ν α ί σ θ η μ α κ α ι τ η ν α π ό λ υ τ η β ε β α ι ό τ η τ α ό τ ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ, ε δ ώ σ τ η ν χ ώ ρ α τ η ς Α ρ γ ο ύ ς κ α ι τ ω ν Κ ε ν τ α ύ ρ ω ν μ ε τ η ν σ υ μ π ό ρ ε υ σ η, τ ο υ ς δ υ ν α τ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς τ ω ν ν έ ω ν Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ν κ α ι τ η ν δ ι α π ι σ τ ω μ έ ν η ο λ ό π λ ε υ ρ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν μ ε λ ώ ν, θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι τ η ν δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά π ο λ ύ ε π ι τ υ χ η μ έ ν η π ο ρ ε ί α τ ο υ. Α ν τ ώ ν η ς Ζ ι ο ύ ρ α ς 2 5

26 R I D E F O R P O L I O Ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Κ ο μ ο τ η ν ή ς κ α ι ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Κ α λ α μ α ρ ι ά ς μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ο ρ γ α ν ώ ν ε ι : Τ ο R I D E F O R P O L I O ξ ε κ ι ν ά ε ι σ τ ι ς 2 2 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ , σ τ ο μ ν η μ ε ί ο τ ω ν Η ρ ώ ω ν σ τ η ν Κ ο μ ο τ η ν ή, γ ν ω σ τ ό κ α ι ω ς " Σ π α θ ί " σ τ ι ς 0 9 : 0 0 τ ο π ρ ω ί κ α ι θ α τ ε ρ μ α τ ί σ ε ι σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η τ ο β ρ ά δ υ τ η ς 2 7 η ς Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Φ έ τ ο ς, μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς Π Δ Ρ α λ λ ά κ α ι γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά τ ο υ I n t e r n a t i o n a l F e l l o w s h i p o f M o t o r c y c l i n g R o t a r i a n s ( I. F. M. R. ) κ α ι τ ο υ C h a p t e r τ ο υ σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, έ χ ο υ ν ο ρ γ α ν ω θ ε ί ε ι δ ι κ έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς σ τ ο G a b r o v o ( Β ο υ λ γ α ρ ί α ), σ τ η Ν ι ς κ α ι σ τ ο Β ε λ ι γ ρ ά δ ι ( Σ ε ρ β ί α ), σ τ η ν C r a i o v a ( Ρ ο υ μ α ν ί α ), σ τ η ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ( Τ ο υ ρ κ ί α ) κ α ι σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η, α π ό τ ο υ ς τ ο π ι κ ο ύ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς Ο μ ί λ ο υ ς κ α ι ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο υ ς τ ω ν Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν τ ο υ ς. Ε ά ν θ έ λ ε τ ε ν α σ υ μ β ά λ λ ε τ ε κ α ι ε σ ε ί ς σ τ η δ ρ ά σ η R I D E F O R P O L I O, μ π ο ρ ε ί τ ε ν α π α ρ α γ γ ε ί λ ε τ ε τ ο σ υ λ λ ε κ τ ι κ ό μ π λ ο υ ζ ά κ ι σ τ ο c o n t a c i d e f o r p o l i o. o r g 2 6

27 Δ ρ ά σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ Κ ο μ ο τ η ν ή ς Τ ο ν Ι ο ύ λ ι ο π α ρ α δ ό θ η κ α ν κ ρ ά ν η σ ε μ ο τ ο σ ι κ λ ε τ ι σ τ έ ς. Τ ο " μ π λ ό κ ο " μ ε λ ώ ν τ η ς Έ ν ω σ η ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Υ π α λ λ ή λ ω ν Ρ ο δ ό π η ς κ α ι τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ Κ ο μ ο τ η ν ή ς, δ ε ν ε ί χ ε σ κ ο π ό ν α κ ό ψ ε ι κ λ ή σ ε ι ς, α λ λ ά σ υ μ β ο λ ι κ ά ν α μ ο ι ρ ά σ ε ι κ ρ ά ν η σ ε ο δ η γ ο ύ ς κ α ι σ υ ν ε π ι β ά τ ε ς - π α ι δ ι ά δ ι κ ύ κ λ ω ν, σ ε μ ι α κ ο ι ν ω ν ι κ ή δ ρ ά σ η υ π ό τ ο ν τ ί τ λ ο «α σ φ α λ ή κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τ ω ν δ ι κ ύ κ λ ω ν», μ ε σ τ ό χ ο τ η ν ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η τ ω ν δ ι κ υ κ λ ι σ τ ώ ν σ τ η χ ρ ή σ η π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ κ ρ ά ν ο υ ς. " Η ο δ ι κ ή α σ φ ά λ ε ι α ε ί ν α ι υ π ό θ ε σ η ό λ ω ν μ α ς, τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς, τ ω ν σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν κ α ι τ ο υ κ ά θ ε π ο λ ί τ η ( ο δ η γ ο ύ κ α ι π ε ζ ο ύ ) χ ω ρ ι σ τ ά ", τ ο ν ί σ τ η κ ε α π ό τ ο υ ς δ ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς. Ό π ω ς υ π ο γ ρ ά μ μ ι σ ε ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ κ. Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Λ ί τ σ ο ς, τ α σ τ α τ ι σ τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α κ α τ α τ ά σ σ ο υ ν τ η ν Ε λ λ ά δ α σ τ η ν ο μ ά δ α τ ω ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν χ ω ρ ώ ν μ ε τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ο σ ο σ τ ά τ ρ ο χ α ί ω ν α τ υ χ η μ ά τ ω ν. Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / R o t a r y K o m o t i n i T h e... " r o a d b l o c k " t h a t t h e U n i o n o f R o d o p i s o f P o l i c e O f f i c e r s a n d m e m b e r s o f t h e R o t a r y C l u b o f K o m o t i n i h e l d, d i d n o t i n t e n d t o g i v e o u t t i c k e t s t o t h e h e l m e t l e s s s c o o t e r d r i v e r s b u t s y m b o l i c a l l y t o d i s t r i b u t e h e l m e t s t o d r i v e r s a n d e s p e c i a l l y t o k i d s r i d i n g o n t h e s c o o t e r s a s p a s s e n g e r s. A s o c i a l a c t i o n w i t h t h e m o t o " d r i v i n g s a f e w i t h a s c o o t e r ", t o r a i s e a w a r e n e s s t o m o t o r c y c l i s t s i n o r d e r t o u s e h e l m e t s n o t o n l y f o r t h e m, b u t f o r t h e p a s s e n g e r a l s o. " R o a d s a f e t y i s e v e r y o n e ' s b u s i n e s s, t h e s t a t e s, t h e c o l l e c t i v e s o r g a n i z a t i o n s a n d e v e r y c i t i z e n s ( d r i v e r a n d p e d e s t r i a n ) s e p a r a t e l y, " s t r e s s e d b y t h e o r g a n i z e r s. A s t h e P r e s i d e n t o f t h e R o t a r y C l u b, R t n. E v a n g e l o s L i t s o s s t a t e d, t h e s t a t i s t i c s r a n k o u r c o u n t r y G r e e c e i n t h e g r o u p o f E u r o p e a n c o u n t r i e s w i t h t h e h i g h e s t r a t e s o f r o a d a c c i d e n t s. M o r e i n f h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / R o t a r y K o m o t i n i 2 7

28 T H I S I S R O T A R Y 2 8

29 2 9

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015 Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Γ ΙΑ Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ Δ ΙΑ Β ΙΟ Υ Μ Α Θ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του αριθμού «π»

Η ιστορία του αριθμού «π» Η ιστορία του αριθμού «π» Η ι σ τ ο ρ ί α α υ τ ή έ χ ε ι α π ό ό λ α!!! Α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ο ν π ι ο δ ι ά σ η μ ο α ρ ι θ μ ό.. Τ ο ν α ρ ι θ μ ό π. Ν α ι, α υ τ ο ύ τ ο υ π ε ρ ί ε ρ γ ο υ α ρ

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη στερεού που κυλίεται χωρίς ολίσθηση για διαφορετικά σημεία εφαρμογής της δύναμης κύλισης Ενεργειακοί μετασχηματισμοί

Μελέτη στερεού που κυλίεται χωρίς ολίσθηση για διαφορετικά σημεία εφαρμογής της δύναμης κύλισης Ενεργειακοί μετασχηματισμοί Μεέτη στερεού που κυίεται χωρίς οίσηση ια διαφορετικά σημεία εφαρμοής της δύναμης κύισης Ενερειακοί μετασχηματισμοί Έχω τις παρακάτω περιπτώσεις κύισης χωρίς οίσηση όπου Τ η στατική τριβή ) ) α α α Α α

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαυημιστικές μνήμες USB Flash / Stick

Διαυημιστικές μνήμες USB Flash / Stick Διαυημιστικές μνήμες USB Flash / Stick Κωδικός Αναφ. παραγγελίας Φωτογραφία Χωρητικ. Κωδικός Αναφ. παραγγελίας Φωτογραφία Χωρητικ. CL004 CL054 E396P351X336T328U004 1G 6,53 5,26 4,87 4,60 E482P437X422T414U054

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ον/νυμο Τμήμα: Ημ/νια

Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ον/νυμο Τμήμα: Ημ/νια 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 ο Σχολικό Εργα στήριο Φυσικών Επιστημών Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ον/νυμο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Ελευθέρις Πρωταάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Να βρείτε την τιµή των αραστάσεων: o o συν 90 + ηµ 0 -σφ75 α) A =, ηµ o o 0 + συν 80

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ Ίσως η τεχνική με τη μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών και την εντυπωσιακότερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Η τεχνική MS παρέχει πληροφορίες σχετικά με: Τη στοιχειακή σύσταση του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ ( 3.) ΚΥΚΛΣ Γνωρίζουµε ότι ένας κύκλος (, ρ) είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν µια ορισµένη απόσταση ρ από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 υ μ ε ν ε ς σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 Προεκτεινουµε τις πλευρες και παραλληλογραμμου κατα τμηματα = και = αντιστοιχως. Να αποδειξετε οτι τα σημεια, και ειναι συνευθειακα. = παραλληλογραμμο

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των ανωτέρω υπό σημεία 1) έως 4) σχετικά έγγραφά μας για τους

Σε συνέχεια των ανωτέρω υπό σημεία 1) έως 4) σχετικά έγγραφά μας για τους ΚΑ 510.33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔHi\fιOKPATlA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙKONOi\fιIKΩN Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓlKΩN :

Διαβάστε περισσότερα

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1Σελίδα 1 από 3 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Κωδικός Εγγράφου Ε. 07.3-3.1 Έκδοση 1 Αναθεώρηση 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

Mercury & Cosmetics. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Mercury & Cosmetics. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Mercury & Cosmetics Προέλευση Ως θειούχοορυκτό (κιννάβαρι) Συχνάσυνοδεύεται από ελεύθερο μέταλλο υπό μορφήσταγονιδίων Με θέρμανση, αποβάλλεταιτο θείο και μετατρέπεταισε μεταλλικό υδράργυρο Φυσικές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1.

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1. ΑΣΚΗΣΗ η Σε κύκλο ισόοκης καύσης (OO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. q R q q tot ΑΣΚΗΣΗ η Δ tot q q q ( ) cv ( ) cv q q q ΑΣΚΗΣΗ η q q Από αδιαβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο: 22-12-2014 Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

FOR EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA. Περισσότερη φροντίδα για το αυτοκίνητο σας

FOR EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA. Περισσότερη φροντίδα για το αυτοκίνητο σας FOR EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA. Περισσότερη φροντίδα για το αυτοκίνητο σας ER MM SU ER NT WI K AC BL IGE BE ZE ON BR ITE WH D RE ME RO CH TRA PACKS Έξι αποκλειστικοί συνδυασμοί χρωμάτων και δύο λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση. Α1. Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Απογαλακτισμού χοιριδίων

Απογαλακτισμού χοιριδίων X ΙΝ OIΡ Α ΙΣ ΟΠ ΟΡΡ ΙΣΤΕ Σ 2910 Απογαλακτισμού χοιριδίων ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Αμινοξέα, Ανθρακικό ασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Πρόμιγμα Βιταμινών Ιχνοστοιχείων, Φωσφ. μονασβέστιο, Οξυνιστές, Προβιοτικό, Χλ. xολίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2, D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ 37-152 37-154 Πόδι μεταλ. Νίκελ Νο3 10cm Πόδι μεταλ. Νίκελ Νο3 5cm 37-0880 37-0890 Πόδι μεταλλικό Νίκελ ματ με ρέγουλα 10cm O25 Πόδι μεταλλικό Νίκελ ματ με ρέγουλα 15cm O25 37-073 37-072 Πόδι μεταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.05 18:06:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΤΠΗΓ-2ΤΗ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" -Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ί.ύ/μ <.?..βλ Μ...Δ Ά...3 Μ.Μ,.. Λ Χ ^...τ...

ί.ύ/μ <.?..βλ Μ...Δ Ά...3 Μ.Μ,.. Λ Χ ^...τ... - :.... ι... ; Λ ^ι. -..>....V,.. --- --.., ;»* Ινϊ»-*- *' Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν Δ ΙΑ ΦΟ ΡΤΗΓΩ Ν A Y T fjk i.n r t f.t U in ώ Λ Α Α Δ ζ» $ λ * * ν * η τ η. ι ^ '^ Λ Ι? ΑΡΙ@. ΓΪΡΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήριο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. ώστε τον ορισµό της υπερβολής και γράψτε τις εξισώσεις των ασύµπτωτων της ( C ): (Μονάδες 9) α β Β. Να διατυπώσετε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = //

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = // 1 5.6 5.9 ΘΩΡΙ 1., µέσα των, = //. µέσο της και // µέσο της 3. = και ////Ζ = Ζ Ζ. Ο γ. τόπος της µεσοπαράλληλης Έστω ε η µεσοπαράλληλη των ε 1, ε. Τότε ισχύουν : i) άθε σηµείο της ε ισαπέχει από τις ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία

Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία Δρ Κυριάκος Παπαδόπουλος Ερευνητής Α Ινστιτούτο Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM)

ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM) Συνοπτικές Τεχνικές Οδηγίες Αθήνα, Ιούλιος 2007 Εισαγωγή Ενταξη στο περιβάλλον του Target2 (SSP) Μάιος 2008 Συντονιστής: Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία Όραση Γ Όραση Οπτική οδός Έξω γονατώδες σώµα Οπτική ακτινοβολία Οπτικό χίασµα: Οι ίνες από το ρινικό ηµιµόριο περνούν στην αντίπλευρη οπτική οδό ενώ τα κροταφικά ηµιµόρια δεν χιάζονται. Εποµένως κάθε οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr 1. Χημική σύσταση του κυττάρου. 2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου. 3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 16/02/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/03/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΣΞΕΥ Β1. Δευ. Τετ. Παρ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟ ΓΗΣΗ ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΠΑΣΞΕΥ Β1. Δευ. Τετ. Παρ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟ ΓΗΣΗ ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤΕ ΤΕΕ-IEK ΑΝΑΒΥΟΥ ΕΠΑΞΕΥ Β Υπεύθυνος: : ΥΝΗΓΑΗ 8: - 9:0 ΕΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΕΡΒΑΗ ΜΠΑΡ Δημιουργία Προγράμματος:// ΥΠΟΔΟΧΗ ΟΥ ΥΝΗΓΑΗ ΥΠΟΔΟΧΗ Ο Υ ΥΝΗΓΑΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΠΙΙΤΙΤΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΟΥ ΥΝΗΓΑΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΜΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2009 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2009 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ) ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) IPorta 12/2011-12/2014 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα