Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4"

Transcript

1 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1

2 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή 3-4 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ. Ρ. 5 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Θ ε μ / κ ω ν Ρ. Ι. 6 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Ş a f a k A l p a y Δ ι ο ι κ η τ ή τ η ς 2 0 Β Ζ ώ ν η ς Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ώ ρ ο υ Ιε ρ ό π ο υ λ ο υ Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Λ ο ρ. Χ α ζ ά π η 1 1 Ε π ι σ τ ο λ ή Β. Μ υ λ ω ν ά 1 2 Ε π ι σ τ ο λ ή Β. Μ α κ ρ ή Σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α ε π ι σ τ. Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο ν Σ ώ τ ο ς Σ ω τ η ρ ί ο υ 1 5 Σ ύ ν α ξ η η γ ε σ ί α ς Ρ ο τ. Ζ ώ ν η ς 2 0 Β 1 6 Η Σ ε λ ί δ α τ ο υ Γ ρ α μ μ α τ έ α Π. Δ. Ρ Α ν ά β α σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς Δ ρ ά σ ε ι ς Ε π ί λ ο γ ο ς Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή ο µ ά δ α Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Έ κ δ ο σ η ς Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Κ ι ν Σ ύ ν τ α ξ η Ο υ ρ α ν ί α Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κ ι Μ ε τ ά φ ρ α σ η Χ ρ. Κ ο υ τ ο υ ν ί δ η ς Χ ρ. Σ υ κ ά κ η Ο λ. Σ υ κ ά κ η 2

3 Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, Ό π ω ς ή δ η θ α ξ έ ρ ε τ ε τ ο η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ έ χ ε ι α λ λ ά ξ ε ι. Ε φ έ τ ο ς ο μ ή ν α ς Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν α ύ ξ η σ η κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η μ ε λ ώ ν, α υ τ ό π ο υ σ τ α α γ γ λ ι κ ά ε κ φ ρ ά ζ ο υ μ ε μ ε μ ι α λ έ ξ η : m e m b e r s h i p. Γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α δ ρ ά σ ο υ μ ε α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά κ α ι ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α ι σ τ ο υ ς σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς μ α ς π ρ έ π ε ι ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί ν α ε ί μ α σ τ ε ε ν ω μ έ ν ο ι κ α ι α γ α π η μ έ ν ο ι, κ α ι ν α γ ί ν ο υ μ ε ό σ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι, ώ σ τ ε η β ο ή θ ε ι α ν α γ ί ν ε ι κ α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή κ α ι σ η μ α ν τ ι κ ή π ο σ ο τ ι κ ά. Α ν ο ί ξ τ ε τ ι ς π ό ρ τ ε ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ σ τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς σ α ς π ο υ θ έ λ ο υ ν ν α γ ί ν ο υ ν μ έ λ η σ τ ο ν Ό μ ι λ ό σ α ς κ α ι ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν.. Δ υ ν α μ ώ ν ο ν τ α ς τ ο Ρ ό τ α ρ υ, ε ν ώ ν ο ν τ α ς τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς κ α ι τ ι ς κ α ρ δ ι έ ς μ α ς, μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α. Κ α ι α ν η α ύ ξ η σ η μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί α γ ι α τ ο Ρ ό τ α ρ υ π α γ κ ο σ μ ί ω ς γ ι α τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς ε ί ν α ι ζ ω τ ι κ ή α ν ά γ κ η ύ π α ρ ξ η ς. Ό τ α ν ι δ ρ ύ θ η κ ε η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς τ ο ( ω ς σ τ α ί δ ι α μ ε σ ή μ ε ρ α γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά ό ρ ι α ) ή μ α σ τ ε 2 9 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Ε π ι φ ο ρ τ ι σ θ ή κ α μ ε μ ε τ η ν ε π έ κ τ α σ η τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ σ τ α Β α λ κ ά ν ι α ( Β ο υ λ γ α ρ ί α, Σ ε ρ β ί α, Μ α υ ρ ο β ο ύ ν ι ο, Κ ό σ σ ο β ο, F Y R O M ), τ η ν ε π ι τ ύ χ α μ ε ι δ ρ ύ ο ν τ α ς σ ε α υ τ ά τ α κ ρ ά τ η 9 9 Ο μ ί λ ο υ ς μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς α π ό Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς. Κ α ι ό τ α ν τ ο ε π α ν ή λ θ α μ ε ( ω ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ) σ τ α γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά ό ρ ι α τ ο υ , τ η ς Β ό ρ ε ι α ς Ε λ λ ά δ α ς μ ε τ η ν Θ ε σ σ α λ ί α, Κ έ ρ κ υ ρ α κ α ι Λ έ σ β ο, ή μ α σ τ ε 3 9 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Α π ό τ ό τ ε μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α δ υ σ τ υ χ ώ ς σ υ ρ ρ ι κ ν ω ν ό μ α σ τ ε. Τ ο ν Ι ο ύ ν ι ο τ ο υ ε ί μ α σ τ ε 3 7 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Τ ο ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο τ ο υ τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ μ α ς έ θ ε σ ε ω ς δ ι ο ρ ί α ν α φ θ ά σ ο υ μ ε μ έ χ ρ ι τ η ν τ α ε λ ά χ ι σ τ α ό ρ ι α γ ι α Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α π ο υ ε ί ν α ι μ έ λ η. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ; ; Η α π ά ν τ η σ η ε ί ν α ι Ν Α Ι. Ο ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς ε ί ν α ι 6 Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί α ν ά κ α τ ο ί κ ο υ ς, ο μ έ σ ο ς ό ρ ο ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ( Ν ό τ ι α Ε λ λ ά δ α ) ε ί ν α ι 2, 5 Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί α ν ά κ α τ ο ί κ ο υ ς. Ε μ ε ί ς α π ε υ θ υ ν ό μ α σ τ ε σ ε έ ν α ν π λ η θ υ σ μ ό α ν θ ρ ώ π ω ν. Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ό μ έ σ ο ό ρ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, μ ε τ ο ν ε λ λ η ν ι κ ό μ έ σ ο ό ρ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ό σ ο ι ή μ α σ τ ε τ ο Χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α τ ο π ι σ τ έ ψ ο υ μ ε. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ξ α ν α β ρ ο ύ μ ε τ ο π α λ ι ό μ α ς σ φ ρ ί γ ο ς. Ε μ ε ί ς ε ί μ α σ τ ε π ο υ ι δ ρ ύ σ α μ ε ο μ ί λ ο υ ς σ ε π έ ν τ ε κ ρ ά τ η κ α ι κ ά ν α μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς. Δ ε ν θ α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α κ ά ν ο υ μ ε ν έ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς ; ; Ή δ η γ ι α ε φ έ τ ο ς, ό π ω ς ε ί π α μ ε κ α ι σ τ ο D T T S ( Β ό λ ο ς, Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς ) κ α ι σ τ ο P E T S ( Π α ν ό ρ α μ α, Μ ά ρ τ ι ο ς ) α π ο φ α σ ί σ α μ ε ν α ε φ α ρ μ ό σ ο υ μ ε τ ο σ χ έ δ ι ο 4 π ρ ο ς 1. Κ ά θ ε τ έ σ σ α ρ ε ς ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί ν α φ έ ρ ο υ ν σ τ ο ν Ό μ ι λ ό τ ο υ ς ά λ λ ο ν έ ν α ν! Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ η ν μ ε γ ά λ η ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ α π ο κ τ ή σ α μ ε π ά ν ω α π ό φ ί λ ο υ ς σ ε ό λ ο τ ο ν κ ό σ μ ο, σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό σ η μ ε ί α τ ο υ π λ α ν ή τ η μ α ς. Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ γ ν ω ρ ί σ α μ ε έ ν α ν κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο κ ό σ μ ο τ η ς φ ι λ ί α ς, τ η ς κ α τ α ν ό η σ η ς, τ η ς χ α ρ ά ς, τ η ς δ ρ ά σ η ς κ α ι τ η ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς. Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ κ ά ν α μ ε έ ν α μ ε γ ά λ ο δ ώ ρ ο σ τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς. Α υ τ ό τ ο δ ώ ρ ο δ ε ν ε ί ν α ι γ ι α ν α τ ο κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε γ ι α ε μ ά ς τ ο υ ς ί δ ι ο υ ς. Α ς τ ο μ ο ι ρ α σ τ ο ύ μ ε μ ε τ ι ς φ ί λ ε ς κ α ι τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς μ α ς. Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε ζ ω ν τ α ν ή κ α ι δ ρ α σ τ ή ρ ι α τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς, α ρ κ ε ί : Ν α δ ρ ά σ ο υ μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ά, π α ρ α μ ε ρ ί ζ ο ν τ α ς μ α τ α ι ο δ ο ξ ί ε ς κ α ι μ ά τ α ι ο υ ς α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ ς, μ ο ι ρ α ζ ό μ ε ν ο ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ ε τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς μ α ς. Ε ν ε ρ γ ώ ν τ α ς ω ς Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ κ α ι Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Α Ν Ο Ι τ α δ ύ σ κ ο λ α γ ί ν ο ν τ α ι ε ύ κ ο λ α. Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι κ α ι Α Γ Α Π Η Μ Ε Ν Ο Ι μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ε π ι τ ύ χ ο υ μ ε τ α Π Α Ν Τ Α. Κ α ι Ν Α Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Υ Μ Ε Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Μ Α Σ Σ Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο Κ ο μ ο τ η ν ή 1 η Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς 3

4 D e a r F e l l o w R o t a r i a n s, A s y o u a l l k n o w, t h e R o t a r i a n C a l e n d a r h a s c h a n g e d. T h i s m o n t h, A u g u s t, i s d e d i c a t e d t o i n c r e a s i n g a n d m a i n t a i n i n g o u r m e m b e r s. I n E n g l i s h t h e r e i s a t e r m f o r t h i s s i g n i f i c a n t a s p e c t : m e m b e r s h i p. I n o r d e r f o r u s t o a c t e f f e c t i v e l y a n d o f f e r t o o u r s o c i e t y a n d o u r f e l l o w c i t i z e n s a l l R o t a r i a n s m u s t b e u n i t e d a n d l o v e d e a c h o t h e r, a n d i n c r e a s e o u r m e m b e r s a s m u c h a s w e c a n s o o u r h e l p c a n b e e f f e c t i v e a n d q u a n t i t a i v e s i g n i f i c a n t. O p e n t h e d o o r s o f R o t a r y t o y o u r f e l l o w c i t i z e n s w h o w a n t t o b e c o m e m e m b e r s i n y o u r R o t a r y C l u b a n d w a n t t o o f f e r. B y e m p o w e r i n g R o t a r y, b y c o m b i n i n g o u r e f f o r t s a n d o u r h e a r t s, w e c a n o f f e r m o r e. A n d i f m e m b e r s h i p i s n e c e s s a r y f o r R o t a r y i n a n i n t e r n a t i o n a l l e v e l, i t i s v i t a l f o r o u r D i s t r i c t. W h e n o u r D i s t r i c t w a s f o u n d e d b a c k i n ( a s w i t h t h e s a m e g e o g r a p h i c a l b o r d e r s ) w e w e r e 2 9 Cl u b s w i t h m e m b e r s. W e w e r e i n s t r u c t e d w i t h t h e e x t e n s i o n o f R o t a r y i n t h e B a l k a n s ( B u l g a r i a, S e r b i a, M o n t e n e g r o, K o s o v o, F Y R O M ), a n d w e s u c c e e d e d b y f o u n d i n g 9 9 C l u b s w i t h m o r e t h a n R o t a r i a n s. A n d w h e n w e c a m e b a c k i n ( a s D i s t r i c t ) i n t h e g e o g r a p h i c a l b o r d e r s o f , o f N o r t h e r n G r e e c e w i t h T h e s s a l y, C o r f u a n d L e s v o s w e w e r e 3 9 C l u b s w i t h m e m b e r s. F r o m t h e n u n t i l t o d a y w e a r e u n f o r t u n a t e l y s h r i n k i n g. J u n e o f f o u n d u s w i t h 3 7 Cl u b s w i t h m e m b e r s. G O V E R N O R S M O N T Η L Y L E T T E R A U G U S T T h e E u r o p e a n a v e r a g e i s 6 p e r r e s i d e n t s, t h e a v e r a g e o f t h e D i s t r i c t ( S o u t h e r n G r e e c e ) i s 2, 5 R o t a r i a n s p e r r e s i d e n t s. W e r e a c h o u t t o a p o p u l a t i o n. A c c o r d i n g t o t h e E u r o p e a n a v e r a g e w e c a n b e c o m e R o t a r i a n s, w i t h t h e G r e e k a v e r a g e w e c a n b e c o m e a t l e a s t W e c a n b e c o m e a t l e a s t w h a t w e w e r e b a c k i n W e n e e d t o b e l i e v e i t. W e c a n f i n d o u r d r i v i n g f o r c e a g a i n. W e a r e t h e o n e s t o h a v e f o u n d e d C l u b s i n 5 c o u n t r i e s a n d c r e a t e d R o t a r i a n s. C a n t w e c r e a t e R o t a r i a n s? A l r e a d y t h i s y e a r, a s w e p o i n t e d o u t i n t h e D T T S ( V o l o s, F e b r u a r y ) a n d i n P E T S ( P a n o r a m a, M a r c h ) w e d e c i d e d t o i m p l e m e n t t h e 4 t o 1 a c t i o n p l a n. E v e r y 4 R o t a r i a n m u s t b r i n g o n e n e w m e m b e r t o h i s / h e r s Clu b! W h e n w e e n t e r e d t h e b i g f a m i l y o f R o t a r y w e g a i n e d o v e r f r i e n d s a l l o v e r t h e w o r l d, i n m o r e t h a n p l a c e s o n t h i s. W h e n w e e n t e r e d R o t a r y w e m e t a n e w w o r l d o f f r i e n d s h i p, u n d e r s t a n d i n g, j o y a n d s e r v i c i n g. W h e n w e e n t e r e d R o t a r y w e g a v e o u r s e l v e s a g r e a t g i f t. T h i s y e a r i s n o t m e a n t t o h o l d i t f o r o u r s e l v e s. L e t u s s h a r e t h i s g i f t w i t h o u r f r i e n d s. F e l l o w R o t a r i a n s o f D i s t r i c t, w e c a n k e e p o u r D i s t r i c t a l i v e a n d a c t i v e a s lo n g a s : W e a c t a s R o t a r i a n s, s e t t i n g a s i d e v a n i t i e s a n d v a i n r i v a l r i e s, a n d b y s h a r i n g R o t a r y w i t h o u r f r i e n d s. W e a c t a s G R E E K S a n d R O T A R I A N S. T h i s f r a m e o f m i n d c a n m a k e t h e d i f f i c u l t s e e m e a s y. U N I T E D a n d W I T H L O V E w e c a n a c h i e v e e v e r y t h i n g. A n d W E B E A G I F T T O T H E W O R L D. J a n u a r y R o t a r y I n t e r n a t i o n a l s e n d u s a d e a d l i n e t o r e a c h t h e m i n i m u m m e m b e r q u o t a f o r o u r D i s t r i c t b y T h a t t r a n s l a t e s t o m e m b e r s. Ca n w e? T h e a n s w e r is Y E S. K o m o t i n i, A u g u s t 1 s t, W i t h R o t a r i a n L o v e G e o r g i o s Ch r i s t o f o r i d i s D i s t r i c t G o v e r n o r 4

5 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ γ ι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο «Μ Ο Ν Ο Τ Ο Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Ρ Ο Μ Α Σ, Ε Ι Ν Α Ι Α Ρ Κ Ε Τ Α Κ Α Λ Ο» Σ τ η δ ε κ α ε τ ί α τ ο υ 3 0, ο O l e K i r k C h r i s t i a n s e n, έ ν α ς Δ α ν ό ς ξ υ λ ο υ ρ γ ό ς ε ί χ ε κ ρ ε μ α σ μ έ ν η μ ι α ξ ύ λ ι ν η π ι ν α κ ί δ α σ τ ο τ ο ί χ ο τ ο υ π ο υ έ λ ε γ ε, D e t b e d s t e e r i k k e f o r g o d t : δ η λ α δ ή, Μ ό ν ο τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ά κ α λ ό. Σ ή μ ε ρ α, ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν έ μ ε ι ν ε σ τ η ν ι σ τ ο ρ ί α ω ς ο ε φ ε υ ρ έ τ η ς τ ω ν L e g o, τ α γ ν ω σ τ ά κ α ι α γ α π η μ έ ν α α π ό ό λ α τ α π α ι δ ι ά τ ο υ κ ό σ μ ο υ π ο λ ύ χ ρ ω μ α π λ α σ τ ι κ ά τ ο υ β λ ά κ ι α. Ό μ ω ς, τ α π ρ ώ τ α χ ρ ό ν ι α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς L e g o, ω ς σ ή μ α κ α τ α τ ε θ έ ν τ η ς ή τ α ν μ ι α ξ ύ λ ι ν η π ά π ι α, φ τ ι α γ μ έ ν η α π ό π α λ ι ό ξ ύ λ ο ι τ ι ά ς μ ε τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ρ ό τ υ π α π ο ι ό τ η τ α ς κ α ι μ ε τ ρ ε ί ς σ τ ρ ώ σ ε ι ς δ ι α φ α ν ο ύ ς β ε ρ ν ι κ ι ο ύ. Η ι σ τ ο ρ ί α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς Λ έ γ κ ο α ν α φ έ ρ ε ι τ ο π ώ ς ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε τ ι ς π ά π ι ε ς τ ο υ γ ι α ν α δ ι δ ά ξ ε ι σ τ ο γ ι ό τ ο υ G o d t f r e d K i r k τ ο μ ά θ η μ α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο θ έ μ α τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς : Έ ν α β ρ ά δ υ, ό τ α ν γ ύ ρ ι σ α σ τ ο γ ρ α φ ε ί ο ε ί π α σ τ ο ν π α τ έ ρ α μ ο υ : «Σ ή μ ε ρ α ή τ α ν μ ι α π ο λ ύ κ α λ ή η μ έ ρ α, μ π α μ π ά. Ε ί χ α μ ε κ ά τ ι λ ί γ ο π α ρ α π ά ν ω κ έ ρ δ ο ς.» «Ω,» ε ί π ε ο μ π α μ π ά ς, «τ ι ε ν ν ο ε ί ς ;» «Λ ο ι π ό ν, μ ό λ ι ς π ή γ α σ τ ο σ τ α θ μ ό δ ύ ο κ ι β ώ τ ι α μ ε τ α π α ι χ ν ί δ ι α π α π ά κ ι α μ α ς γ ι α ν α τ α σ τ ε ί λ ω σ τ η ν Δ α ν έ ζ ι κ η ε τ α ι ρ ί α D a n i s h C o o p. Κ α ν ο ν ι κ ά τ ο υ ς τ α σ τ έ λ ν ο υ μ ε μ ε τ ρ ε ί ς σ τ ρ ώ σ ε ι ς β ε ρ ν ι κ ι ο ύ α λ λ ά α φ ο ύ ε ί ν α ι γ ι α τ η ν C o o p, τ ο υ ς τ α έ σ τ ε ι λ α μ ό ν ο μ ε δ ύ ο σ τ ρ ώ σ ε ι ς. Έ τ σ ι ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ α γ ι α τ η ν ε τ α ι ρ ί α μ α ς λ ί γ α π α ρ α π ά ν ω χ ρ ή μ α τ α.» Ο π α τ έ ρ α ς μ ε κ ο ί τ α ξ ε μ ε α γ ω ν ί α κ α ι ε ί π ε : «G o d t f r e d, φ έ ρ ε γ ρ ή γ ο ρ α α υ τ ά τ α κ ο υ τ ι ά π ί σ ω. Ξ ε π α κ ε τ ά ρ ι σ ε τ α κ α ι π έ ρ α σ έ τ α μ ε μ ι α α κ ό μ η μ ι α σ τ ρ ώ σ η β ε ρ ν ι κ ι ο ύ. Δ ε ν θ α π α ς γ ι α ύ π ν ο α ν δ ε ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι α υ τ ή η δ ο υ λ ε ι ά κ α ι ό λ η τ η δ ο υ λ ε ι ά θ α τ η ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι ς μ ό ν ο ς σ ο υ.» Δ ε ν υ π ή ρ χ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ν α α μ φ ι σ β η τ ή σ ε ι ς α υ τ ά π ο υ έ λ ε γ ε ο μ π α μ π ά ς κ α ι α υ τ ό ή τ α ν έ ν α μ ά θ η μ α γ ι α μ έ ν α γ ι α τ ο τ ι σ ή μ α ι ν ε π ο ι ό τ η τ α. Σ ή μ ε ρ α, τ α υ ψ η λ ά π ρ ό τ υ π α π ο ι ό τ η τ α ς τ η ς Λ έ γ κ ο ε ί ν α ι θ ρ υ λ ι κ ά κ α ι τ α π ρ ο ϊ ό ν τ α τ η ς ε ί ν α ι τ α π ι ο δ η μ ο φ ι λ ή π α ι χ ν ί δ ι α σ τ ο κ ό σ μ ο : Τ α κ ο μ μ ά τ ι α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς Λ έ γ κ ο α ν α λ ο γ ο ύ ν 8 6 τ ε μ ά χ ι α σ ε κ ά θ ε έ ν α ν ά ν θ ρ ω π ο π ά ν ω σ τ η γ η. Ό λ ο ι μ α ς α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε π ω ς α υ τ ή η ε π ι τ υ χ ί α π η γ ά ζ ε ι α π ε υ θ ε ί α ς α π ό τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς τ α κ τ ι κ έ ς τ η ς Λ έ γ κ ο, α π ό τ η ν ε π ι μ ο ν ή τ η ς σ τ η π ο ι ό τ η τ α, α π ό τ η ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α κ α ι α π ό τ η κ α ι ν ο τ ο μ ί α. Α υ τ ό σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ π ο ρ ώ ν α τ ο σ υ γ κ ρ ί ν ω μ ε τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι έ ς μ α ς σ τ α δ ι ο ι κ η τ ι κ ά κ α ι σ τ η ν υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α κ α ι κ α τ α ν ο ώ π ω ς κ ά π ο ι ε ς φ ο ρ έ ς υ π ο λ ε ι π ό μ α σ τ ε α π ό τ α α ν α μ ε ν ό μ ε ν α π ρ ό τ υ π α. Ο ι η γ έ τ ε ς σ τ ο ε π ί π ε δ ο τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ, τ ω ν ζ ω ν ώ ν, τ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν κ α ι τ ω ν ο μ ί λ ω ν π ρ έ π ε ι ν α δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ρ ό τ υ π α σ τ α θ έ μ α τ α δ ι ο ί κ η σ η ς κ α ι δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς. Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι τ α μ έ λ η τ ο υ Δ. Σ π ρ έ π ε ι ν α υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ α μ έ λ η κ α τ ά ο υ σ ι α σ τ ι κ ό τ ρ ό π ο, ο ι η γ έ τ ε ς τ ω ν ζ ω ν ώ ν, π ρ έ π ε ι ν α α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι σ τ η ν ε π έ ν δ υ σ η π ο υ έ κ α ν ε τ ο Ρ ό τ α ρ υ σ τ α π ρ ό σ ω π ά τ ο υ ς, ο ι η γ έ τ ε ς τ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν π ρ έ π ε ι ν α δ ι α δ ρ α μ α τ ί ζ ο υ ν δ υ ν α μ ι κ ό η γ ε τ ι κ ό ρ ό λ ο σ τ η ν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι ν α ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι σ τ η λ ο γ ι σ τ ι κ ή δ ι α φ ά ν ε ι α κ α ι σ τ η ν έ γ κ α ι ρ η υ π ο β ο λ ή τ ω ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν μ ε γ ε θ ώ ν, ο ι δ ε η γ ε τ ι κ ο ί π α ρ ά γ ο ν τ ε ς τ ω ν ο μ ί λ ω ν π ρ έ π ε ι ν α τ η ρ ο ύ ν δ ε ό ν τ ω ς τ η ν α ν α φ ο ρ ά τ ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν κ α ι ν α ε ν η μ ε ρ ώ ν ο υ ν γ ι α τ α τ ω ν ο μ ί λ ω ν τ ο υ ς τ ο R o t a r y Clu b Ce n t r a l. Ό π ω ς α κ ρ ι β ώ ς ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν α ρ ν ή θ η κ ε ν α σ κ ε φ θ ε ί τ η ν α π ο σ τ ο λ ή ε ν ό ς κ α τ ώ τ ε ρ η ς π ο ι ό τ η τ α ς π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς σ τ ο ν ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε α π ό τ ο υ ς π ε λ ά τ ε ς τ ο υ, έ τ σ ι κ ι ε μ ε ί ς θ α π ρ έ π ε ι ν α α ρ ν η θ ο ύ μ ε ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε ν α κ ά ν ο υ μ ε τ η λ ι γ ό τ ε ρ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε έ ρ γ ο κ α ι δ ρ ά σ η μ α ς. Π ρ έ π ε ι π ά ν τ α ν α α π α ι τ ο ύ μ ε τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο α π ό τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς σ τ η ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μ α ς ζ ω ή κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό μ α ς έ ρ γ ο. Ό μ ω ς σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ, π ο ι ό ε ί ν α ι τ ο π ρ ο ϊ ό ν μ α ς ; Δ ε ν ε ί ν α ι β έ β α ι α τ α ξ ύ λ ι ν α π α π ά κ ι α ή τ α π λ α σ τ ι κ ά τ ο υ β λ ά κ ι α. Ε ί ν α ι η μ ό ρ φ ω σ η κ α ι η ε κ π α ί δ ε υ σ η, ε ί ν α ι τ ο ν ε ρ ό, ε ί ν α ι η υ γ ε ί α κ α ι η ε ι ρ ή ν η. Ε ί ν α ι η ε λ π ί δ α κ α ι ε ί ν α ι α υ τ ή η ί δ ι α η ζ ω ή. Γ ι α ν α γ ί ν ε ι α υ τ ή η δ ο υ λ ε ι ά μ ό ν ο τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο α π ό μ έ ρ ο υ ς μ α ς ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ό. Ζ η τ ώ α π ό ό λ ο υ ς σ α ς ν α τ ο θ υ μ ά σ τ ε α υ τ ό κ α ι ν α κ ά ν ε τ ε α π ό μ έ ρ ο υ ς σ α ς τ ο υ π έ ρ κ ά λ λ ι σ τ ο γ ι α ν α Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Τ Ε Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Σ Α Σ Σ Τ Ο Κ Ο Σ Μ Ο. K. R. R a v i R a v i n d r a n Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ

6 Το μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ω ν θ ε μ α τ ο φ υ λ ά κ ω ν τ ο υ Ρ ο τ α ρ ια ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς γ ια τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο Μ Ι Α Π Ι Ο Μ Α Κ Ρ Υ Ν Η Μ Α Τ Ι Α Σ Τ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α π α ρ α δ ο σ ι α κ ά έ χ ε ι θ έ σ ε ι μ ε ρ ι κ ο ύ ς ε τ ή σ ι ο υ ς σ τ ο - χ ο υ ς σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά σ τ ο σ χ ε δ ι α σ μ ό τ ο υ γ ι α τ η ν ε π ό μ ε ν η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή χ ρ ο ν ι ά. Ω σ τ ό σ ο, υ π ά ρ χ ε ι σ ε ι σ χ ύ έ ν α π ι ο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο σ χ έ δ ι ο γ ι α τ η ν τ ρ έ χ ο υ σ α Ρ ο τ α ρ ι α ν ή χ ρ ο ν ι ά. Σ τ η σ υ ν ά ν τ η σ η π ο υ ε ί χ α ν ο ι Θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ , χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν τ ο π ν ε ύ μ α τ ο υ σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ ε γ κ ρ ί ν ο ν τ α ς τ η ν ι σ χ ύ τ ε σ σ ά ρ ω ν π ρ ο τ ε ρ α ι ο τ ή τ ω ν γ ι α τ α ε π ό μ ε ν α τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α : 1. Τ η ν ε ξ ά λ ε ι ψ η τ η ς π ο λ ι ο μ υ ε λ ί τ ι δ α ς, τ ώ ρ α κ α ι γ ι α π ά ν τ α. 2. Τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ ω ν γ ν ώ σ ε ω ν τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν, τ η ς δ έ σ μ ε υ σ ή ς τ ο υ ς κ α ι τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς σ τ ή ρ ι ξ η ς Τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς. 3. Τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς κ α ι τ ω ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν τ η ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς γ ι α τ η ν α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή π ρ ο σ φ ο ρ ά υ π η ρ ε σ ί α ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ μ έ σ ω τ ω ν χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ω ν τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι τ ω ν έ ξ ι τ ο μ έ ω ν ε σ τ ί α σ η ς. 4. Τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς ε ι κ ό ν α ς κ α ι τ η ς ε ν η μ έ ρ ω σ η ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ α ρ ε κ ό ρ τ ω ν ε π ι τ ε υ γ μ ά τ ω ν τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς, ι δ ι α ί τ ε ρ α τ η ν ε π ι τ υ χ ί α τ ο υ π ρ ο - γ ρ ά μ μ α τ ο ς Π ο λ ι ο Π λ α ς κ α ι τ ο ρ ε κ ό ρ τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς π ο υ ε δ ώ κ α ι ε κ α τ ό χ ρ ό ν ι α κ ά ν ε ι τ ο κ α λ ό σ τ ο κ ό σ μ ο. Θ α μ ο ι ρ ά ζ ο μ α ι μ α ζ ί σ α ς μ ε ρ ι κ ο ύ ς α π ό τ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς σ ε ε π ό μ ε ν ε ς ε κ δ ό - σ ε ι ς α λ λ ά α ξ ί ζ ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ ε ί π ω ς η έ λ ε υ σ η τ ω ν μ ε τ ρ ή σ ι μ ω ν σ τ ό χ ω ν σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά σ τ ο Ί δ ρ υ μ α ή ρ θ ε σ ε μ ι α ε υ ν ο ϊ κ ή χ ρ ο ν ι κ ή σ τ ι γ μ ή. Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ K. R. R a v i n d r a n ε ί ν α ι υ π έ ρ μ α χ ο ς τ ω ν Β α σ ι κ ώ ν Δ ε ι κ τ ώ ν Α π ό δ ο σ η ς ( Β Δ Α ) ( K e y P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s - K P I s ) γ ι α τ ο έ ρ γ ο τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν π ο υ κ α τ έ χ ο υ ν η γ ε τ ι κ έ ς θ έ σ ε ι ς, ο ι δ ε ν έ ο ι μ ε τ ρ ή σ ι μ ο ι σ τ ό χ ο ι έ κ α ν α ν ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η μ ε ρ ι κ ώ ν Β Δ Α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ο υ ς Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ ς Σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι σ τ ο υ ς Σ υ μ β ο ύ λ ο υ ς σ ε θ έ μ α τ α Π ρ ο ι κ ο δ ο τ ή σ ε ω ν κ α ι Μ ε γ ά λ ω ν Δ ω ρ ε ώ ν. Ο ι Β Δ Α α π ο τ ε λ ο ύ ν α κ ό μ η έ ν α π ε ί ρ α μ α κ α ι χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι ρ α φ ι ν ά ρ ι σ μ α, ε ξ έ λ ι ξ η κ α ι α ν ά π τ υ ξ η, ό μ ω ς, ε ί ν α ι έ ν α β ή μ α π ρ ο ς τ η σ ω σ τ ή κ α τ ε ύ θ υ ν σ η κ α θ ώ ς π ρ ο σ π α θ ο ύ μ ε ν α κ ο ι τ ά ζ ο υ μ ε π ι ο μ α κ ρ ι ά σ τ ο μ έ λ λ ο ν κ ά θ ε χ ρ ο ν ι ά! R a y K l i n g i n s m i t h Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ω ν Θ ε μ α τ ο φ υ λ ά κ ω ν τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς Π έ ρ α α π ό τ ι ς τ έ σ σ ε ρ ι ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς π ο υ σ υ μ φ ω ν ή θ η κ α ν γ ι α τ α ε π ό μ ε ν α τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α, ο ι Θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς ε ν έ κ ρ ι ν α ν ε π ί σ η ς τ ρ ε ί ς μ ε τ ρ ή σ ι μ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς γ ι α κ ά θ ε μ ί α α π ό τ ι ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς. Ω ς ε κ τ ο ύ τ ο υ, έ χ ο υ μ ε τ ώ ρ α 1 8 μ ε τ ρ ή σ ι μ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς γ ι α ν α κ α θ ο δ η γ ή σ ο υ ν τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι έ ς μ α ς. Ο ι σ τ ό χ ο ι μ π ο ρ ε ί ν α α λ λ ά ζ ο υ ν κ ά θ ε χ ρ ό ν ο α ν ά λ ο γ α μ ε τ η ν π ρ ό ο δ ο π ο υ σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι σ τ η ν ε π ί τ ε υ ξ η τ ω ν π ρ ο τ ε ρ α ι ο τ ή τ ω ν, γ ι α τ ο τ ρ έ χ ο ν έ τ ο ς ό μ ω ς, έ χ ε ι ο ρ ι σ τ ε ί η π ο ρ ε ί α μ α ς, κ α ι γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά, ε ί ν α ι μ ε τ ρ ή σ ι μ η! 6

7 M e s s a g e o f T h e D i r e c t o r Ş a f a k A l p a y R I D Z o n e 2 0 G r e e t i n g s F e l l o w R o t a r i a n s, I a m d e l i g h t e d t o e x t e n d a w a r m w e l c o m e t o a p r e m i e r h i s t o r i c a l a n d c o a s t a l t o u r i s t d e s t i n a t i o n A n t a l y a, S o u t h C o a s t o f T u r k e y. O u r R o t a r y I n s t i t u t e w i l l n o t o n l y b e a t i m e t o s h a r e f r i e n d s h i p a n d f u n b u t a l s o o n e t h a t w i l l i n s p i r e a n d m o t i v a t e p a r t i c i p a n t s t o p r e s s o n t o h i g h e r g o a l s i n t h e d e l i v e r y o f s e r v i c e t o o u r c o m m u n i t i e s a s t h e y t a k e l e a d e r s h i p p o s i t i o n s. T h i s y e a r o u r I n s t i t u t e w i l l b e t h e t h i r d i n s t i t u t e i n T u r k e y a f t e r I s t a n b u l a n d İ z m i r. P a s t, p r e s e n t, a n d f u t u r e d i s t r i c t g o v e r n o r s, R I p r e s i d e n t s, d i r e c t o r s, t r u s t e e s, a n d r e g i o n a l l e a d e r s c l u b p r e s i d e n t s R o t a r i a n s a n d s p o u s e s o f Z O N E 2 0 B w i l l c a m e t o g e t h e r t o b u i l d c o n n e c t i o n s, e x c h a n g e i d e a s a b o u t R o t a r y i n o u r g e o g r a p h y, R o t a r y I n t e r n a t i o n a l a n d t h e R o t a r y F o u n d a t i o n. I i n v i t e y o u t o j o i n D e n i z a n d m e i n w e l c o m i n g o u r P r e s i d e n t K. R. R a v i n d r a n a n d b e l o v e d V a n a t h y t o o u r In s t i t u t e. W e w i l l b e a l s o v e r y g l a d t o h o s t T R F T r u s t e e C h a i r R e p r e s e n t a t i v e. A l l P a r t i c i p a n t s w i l l h a v e o p p o r t u n i t y t o m e e t R o t a r y L e a d e r s a n d a l s o w i l l h a v e t h e c h a n c e t o s h a r e t h e i r t h o u g h t s w i t h l e a d e r s a n d p a r t i c i p a n t s d u r i n g t h e p a n e l s, b r e a k o u t s e s s i o n a n d a l l s o c i a l a c t i v i t i e s o f t h e In s t i t u t e. T o g e t h e r w i t h t h e C o - C o n v e n e r s a n d o r g a n i z a t i o n C o m m i t t e e s w e d e c i d e d t o t h e t h e m e o f t h e i n s t i t u t e i n Z O N E 2 0 a s G I F T T H E W O R L D - G R O W R O T A R Y T h e m e r e l a t e d s p e a k e r s w i l l e n r i c h t h e p r o g r a m o f t h e In s t i t u t e. D u r i n g t h e I n s t i t u t e w e e k G E T S, D G E S p o u s e T r a i n i n g, D i s t r i c t s G o v e r n o r N o m i n e e T r a i n i n g, D i s t r i c t T r a i n e r s T r a i n i n g, R o t a r y C o o r d i n a t o r s R o t a r y L e a d e r s m e e t i n g, C O L C o u n c i l R e p r e s e n t a t i v e a n d a l t e r n a t e s T r a i n i n g, C A D R E T r a i n i n g a n d T R F S e m i n a r w i l l t a k e p l a c e. T h e o r g a n i z a t i o n C o m m i t t e e h a s a l r e a d y s e c u r e d a n e x c e l l e n t v e n u e f o r t h e I n s t i t u t e a n d t h e y h a v e p u t t o g e t h e r a p r o g r a m o f e v e n t s t h a t i s s u r e t o c a p t u r e y o u r in t e r e s t a n d p a r t i c i p a t i o n. W e a r e l o o k i n g f o r w a r d t o s e e i n g m a n y o f y o u i n t h e I n s t i t u t e a n d b e l i e v e t h a t t o g e t h e r w e w i l l f o r g e a f o r m i d a b l e f o r c e i n o u r q u e s t t o l i v e u p t o t h e s e r v i c e a b o v e s e l f m a n t r a a n d t o B e a g i f t t o t h e w o r l d K i n d R e g a r d s S a f a k A l p a y 7

8 Μ ή ν υ μ α τ ο υ D i r e c t o r τ η ς 2 0 Β Ζ ώ ν η ς Ş a f a k A l p a y Α γ α π η τ ο ί φ ί λ ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί Ε ί μ α ι ε ν θ ο υ σ ι α σ μ έ ν ο ς ν α σ α ς κ α λ ω σ ο ρ ί σ ω, σ ε έ ν α ν ά ρ ι σ τ ο π ο ι ο τ ι κ ά, ι σ τ ο ρ ι κ ό κ α ι α κ τ α ί ο π ρ ο ο ρ ι σ μ ό σ τ η ν Α τ τ α λ ε ι α, σ τ η ν Ν ό τ ι α α κ τ ή τ η ς Τ ο υ ρ κ ί α ς. Τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό μ α ς Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο δ ε ν θ α έ χ ε ι μ ό ν ο χ ρ ό ν ο γ ι α ν α μ ο ι ρ α σ τ ε ί τ η ν φ ι λ ί α κ α ι τ η δ ι α σ κ έ δ α σ η, α λ λ ά ε π ί σ η ς θ α ε μ π ν ε ύ σ ε ι κ α ι θ α δ ώ σ ε ι κ ί ν η τ ρ ο σ τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς ν α κ α τ α κ τ ή σ ο υ ν υ ψ η λ ό τ ε ρ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς σ τ η ν κ α τ ά κ τ η σ η τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς σ τ ι ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς μ α ς π ο υ α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν η γ ε τ ι κ έ ς θ έ σ ε ι ς. Α υ τ ό τ ο ν χ ρ ό ν ο, τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο μ α ς θ α ε ί ν α ι τ ο τ ρ ί τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο σ τ η ν Τ ο υ ρ κ ί α μ ε τ ά τ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ς κ α ι τ ο υ Σ μ ύ ρ ν η. Ο ι π ρ ο - δ ι ο ι κ η τ έ ς, ο ι δ ι ο ι κ η τ έ ς κ α ι ο ι ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ι δ ι ο ι κ η τ έ ς, ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι τ ο υ Δ Ρ, ο ι σ ύ μ β ο υ λ ο ι, ο ι θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς κ α ι ο ι η γ έ τ ε ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι Ο μ ί λ ω ν μ ε τ ά σ υ ζ ύ γ ω ν τ η ς Ζ Ω Ν Η Σ 2 0 Β θ α μ α ζ ε υ τ ο ύ ν γ ι α ν α χ τ ί σ ο υ ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς, ν α α ν τ α λ λ ά ξ ο υ ν ι δ έ ε ς γ ι α τ ο Ρ Ο Τ Α Ρ Υ σ τ η ν γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή μ α ς θ έ σ η, γ ι α τ ο Δ Ρ κ α ι τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ίδ ρ υ μ α. Σ α ς π ρ ο σ κ α λ ώ ν α σ υ ν α ν τ ή σ ε τ ε τ η ν Ν τ ε ν ί ζ κ α ι ε μ έ ν α σ τ ο κ α λ ω σ ό ρ ι σ μ α τ ο υ π ρ ο έ δ ρ ο υ μ α ς Κ Ρ Ρ α β ί ν τ ρ α ν, κ α ι τ ο υ π ο λ υ α γ α π η μ έ ν ο υ Β α ν ά θ υ σ τ ο Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο μ α ς. Θ α ε ί μ α σ τ ε, ε π ί σ η ς, π ο λ ύ χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ι ν α φ ι λ ο ξ ε ν ή σ ο υ μ ε τ ο ν ε κ π ρ ό σ ω π ο θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ α τ ο υ T R F. Ό λ ο ι ο ι σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς θ α έ χ ο υ ν τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α σ υ ν α ν τ ή σ ο υ ν η γ έ τ ε ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ, κ α ι θ α έ χ ο υ ν τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α μ ο ι ρ α σ τ ο ύ ν τ ι ς σ κ έ ψ ε ι ς τ ο υ ς μ ε τ ο υ ς η γ έ τ ε ς κ α ι τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς κ α τ ά τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν, τ ω ν δ ι α λ ε ι μ μ ά τ ω ν κ α ι ό λ ω ν τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ο υ Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ. Μ α ζ ί μ ε τ ο υ ς σ υ ν - δ ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς κ α ι τ ι ς ε π ι τ ρ ο π έ ς ο ρ γ ά ν ω σ η ς α π ο φ α σ ί σ α μ ε ό τ ι τ ο θ έ μ α τ ο υ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ σ τ η ν Ζ Ω Ν Η 2 0 ν α ε ί ν α ι τ ο : «Δ Ω Ρ Ι Σ Ε Σ Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο - Α Ν Ε Π Τ Υ Ξ Ε Τ Ο Ρ Ο Τ Α Ρ Υ». Ο μ ι λ η τ έ ς σ χ ε τ ι κ ο ί μ ε τ ο θ έ μ α θ α ε μ π λ ο υ τ ί σ ο υ ν τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α τ ο υ Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ. Κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ θ α λ ά β ο υ ν χ ώ ρ α τ α G E T S, D G E Ε κ π α ί δ ε υ σ η σ υ ζ ύ γ ω ν, Ε κ π α ί δ ε υ σ η ε κ λ ε γ μ έ ν ω ν δ ι ο ι κ η τ ώ ν, Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς - σ υ ν ά ν τ η σ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν η γ ε τ ώ ν, ε κ π α ί δ ε υ σ η ε κ π ρ ο σ ώ π ω ν κ α ι α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν τ ο υ σ υ μ β ο υ λ ί ο υ C O L, ε κ π α ί δ ε υ σ η C A D R E κ α ι τ ο σ ε μ ι ν ά ρ ι ο τ ο υ T R F. Η ε π ι τ ρ ο π ή ο ρ γ ά ν ω σ η ς έ χ ε ι ή δ η ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι έ ν α ν ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ό τ ό π ο σ υ ν ά ν τ η σ η ς γ ι α τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο κ α ι έ χ ο υ ν ο ρ γ α ν ώ σ ε ι έ ν α π ρ ό γ ρ α μ μ α ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν π ο υ θ α σ α ς α ι χ μ α λ ω τ ί σ ε ι τ ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν κ α ι τ η ν σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ α ς. Π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε μ ε α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α ν α σ α ς δ ο ύ μ ε ό λ ο υ ς σ τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο κ α ι π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε ό τ ι ό λ ο ι μ α ζ ί θ α σ φ υ ρ η λ α τ ή σ ο υ μ ε μ ι α φ ο β ε ρ ή δ ύ ν α μ η σ τ η ν α ν α ζ ή τ η σ η μ α ς γ ι α τ ο μ ά ν τ ρ α «τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς υ π ε ρ ά ν ω ε α υ τ ο ύ» κ α ι τ ο υ «Δ ώ ρ ι σ ε τ ο ν ε α υ τ ό σ ο υ σ τ ο ν κ ό σ μ ο». Μ ε ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς S a f a k A l p a y 8

9 Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ώ ρ ο υ Ι ε ρ ό π ο υ λ ο υ Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή Ζ ώ ν η ς 2 0 Β Μ ε χ α ρ ά θ α σ ο υ σ τ έ λ ν ω χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς γ ι α τ η ν μ η ν ι α ί α ε π ι σ τ ο λ ή σ ο υ Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η ν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η ν ζ ώ ν η μ α ς 2 0 Β, ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ά τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α τ ο υ π ρ ό σ φ α τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς π ο υ μ α ζ ί μ ε τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ σ ή μ ε ρ α κ ά ν ο υ ν α κ ό μ α π ι ο δ ύ σ κ ο λ ο τ ο έ ρ γ ο σ α ς Ό μ ω ς μ ε τ ο ν ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό κ α ι τ ο ν ζ ή λ ο τ ο υ Γ ι ώ ρ γ ο υ Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η κ α ι τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν τ ο υ δ ε ν έ χ ω α μ φ ι β ο λ ί α ό τ ι ο χ ρ ό ν ο ς θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α έ χ ε ι α ύ ξ η σ η σ τ α μ έ λ η κ α ι π ι ο ο υ σ ι α σ τ ι κ ό Ρ ό τ α ρ υ. Α π ό π λ ε υ ρ ά ς μ ο υ ε ί μ α ι π ά ν τ α π α ρ ώ ν σ τ ο ό τ ι μ ο υ ζ η τ η θ ε ί Χ α ί ρ ο μ α ι γ ι α τ ί σ τ ο σ ε μ ι ν ά ρ ι ο / σ υ ν έ δ ρ ι ο τ ω ν Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ώ ν π ο υ θ α γ ί ν ε ι σ τ η Λ ε υ κ ω σ ί α σ τ ι ς 3 1 Ι ο υ λ ί ο υ κ α ι 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ θ α ε ί σ α ι μ α ζ ί μ α ς ω ς ε π ί σ η ς κ α ι ο Π Δ Β α σ ί λ η ς Μ υ λ ω ν ά ς σ α ν π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς ε π ι τ ρ ο π ή ς m e m b e r s h i p ( α ύ ξ η σ η ς κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η ς μ ε λ ώ ν ) κ α ι ε π ί σ η ς α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο ν τ α ς τ ο ν Β ο η θ ό Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή Π Δ Π έ τ ρ ο Α π ο σ τ ο λ ί δ η. Ε ί μ α ι β έ β α ι ο ς π ω ς μ ε τ ά τ ο σ υ ν έ δ ρ ι ο θ α ε π ι σ τ ρ έ ψ ε τ ε μ ε ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α ε φ ό δ ι α π ο υ θ α β ο η θ ή σ ο υ ν α κ ό μ α π ι ο π ο λ ύ σ τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν ω ρ α ί ω ν σ α ς σ τ ό χ ω ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς γ ι α ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς π ο υ θ α π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ο υ ν ν έ α μ έ λ η κ α ι ε π ί σ η ς θ α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε υ κ α ι ρ ί ε ς σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η ς κ α ι π ρ ο σ φ ο ρ ά ς σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς. Τ ο R O T A R Y D A Y α π ο δ ε ί χ θ η κ ε σ α ν μ ι α π ο λ ύ ε π ι τ υ χ η μ έ ν η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α. Κ α λ ή ι δ έ α ε π ί σ η ς θ α ή τ α ν η ο ρ γ ά ν ω σ η μ ε τ ά τ ε ς κ α λ ο κ α ι ρ ι ν έ ς δ ι α κ ο π έ ς σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν γ ι α ε π έ κ τ α σ η μ ε λ ώ ν σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ ε ς ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ο ύ Χ α ι ρ ε τ ώ τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς τ η ς μ ε κ ά τ ι π ο υ έ ν α ς α π ό τ ο υ ς Μ ε γ ά λ ο υ ς φ ί λ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς α π ό τ η ν Α ί γ υ π τ ο π ά ν τ α έ λ ε γ ε «σ ε δ ύ σ κ ο λ ο υ ς κ α ι ρ ο ύ ς, μ ι κ ρ ά α λ λ ά α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ά έ ρ γ α, κ ρ α τ ο ύ ν τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς π ά ν τ α ε ν ω μ έ ν ο υ ς κ α ι τ η ν Δ η μ ό σ ι α Ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ ψ η λ ά» Κ α ι ό π ω ς ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ρ ά β ι λ έ γ ε ι, θ α ε ί μ α σ τ ε δ ώ ρ ο σ τ ο ν κ ό σ μ ο. Κ α ι α λ ή θ ε ι α, π ό σ η α ν ά γ κ η μ α ς έ χ ε ι ο κ ό σ μ ο ς σ ή μ ε ρ α.. Δ ώ ρ ο ς Ιε ρ ό π ο υ λ ο ς Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ζ ώ ν η ς 2 0 Β Ό π ω ς μ ι λ ή σ α μ ε π ρ ό σ φ α τ α, ε λ π ί ζ ω ν α έ χ ο υ μ ε κ α ι σ α υ τ ή τ η χ ρ ο ν ι ά ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ε ν ί σ χ υ σ η γ ι α τ η ν ε π έ κ τ α σ η κ α ι θ α ή τ α ν κ α λ ό μ έ σ α σ τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο π ο υ ε ί ν α ι κ α ι ο μ ή ν α ς γ ι α τ η ν ε π έ κ τ α σ η, ν α α ρ χ ί σ ε ι ο 9

10 L e t t e r b y D o r o s J e r o p o u l o s R I C Z o n e 2 0 B D e a r F r i e n d G e o r g e, D G M y s i n c e r e t h a n k s f o r s e n d i n g m e y o u r m o n t h l y l e t t e r, t h o u g h w h i c h I h a v e t h e h o n o r a n d t h e p l e a s u r e t o c o m m u n i c a t e w i t h m y G r e e k R o t a r i a n b r o t h e r s w i t h w h o m I a m a s s o c i a t e d f o r s o m a n y y e a r s. W e h a v e b e e n w o r k i n g t o g e t h e r f o r s o l o n g n o w t h a t I c o n s i d e r m y s e l f p a r t o f y o u. I n e v e r f o r g e t o u r g o o d t i m e s a n d t h e g r e a t f r i e n d s i n S a l o n i c a, K a v a l a, P r e v e z a, V o l o s. I s h a l l b e v e r y h a p p y t o s e n d y o u n e w s f o r y o u r m o n t h l y l e t t e r s, n e w s o f o u r Z o n e 2 0 B a n d o t h e r i n f o r m a t i o n t h a t I c a n g i v e y o u w h i c h m a y b e o f in t e r e s t W i t h r e g a r d t o y o u r d i s t r i c t, w e k n o w t h e p r o b l e m s y o u f a c e d w h e n y o u w e r e n o t a d i s t r i c t a l o n e, p l u s t h e p r e s e n t e c o n o m i c c r i s i s, w h i c h m a k e s y o u r w o r k m u c h m o r e d i f f i c u l t H o w e v e r, I h a v e n o d o u b t i n m y m i n d t h a t w i t h t h e e n t h u s i a s m a n d g o o d p r e p a r a t i o n y o u h a d, G o v e r n o r G e o r g e C h r i s t o f o r i d e s a n d h i s l e a d e r s h i p t e a m w i l l h a v e a g r e a t R o t a r y y e a r w i t h i n c r e a s e d m e m b e r s h i p a n d h i g h e r s t a n d a r d o f R o t a r y i n g e n e r a l. A n d i f t h e r e i s a n y t h i n g I c a n d o t o h e l p, y o u k n o w t h a t I a m a l w a y s r e a d y I a m a l s o h a p p y t h a t a t t h e C o o r d i n a t o r s s e m i n a r i n C y p r u s o n 3 1 s t J u l y a n d 1 s t A u g u s t y o u w i l l p a r t i c i p a t e. A l s o P D G V a s i l i s M y l o n a s a s D M C w i l l a l s o p a r t i c i p a t e. H e w i l l b e a t t h e s a m e t i m e r e p r e s e n t i n g A R IC P e t e r A p o s t o l i d e s. I a m s u r e t h a t y o u w i l l r e t u r n a f t e r t h e s e m i n a r w i t h a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n t h a t w i l l h e l p y o u e v e n m o r e w i t h y o u r n o b l e g o a l s a n d v i s i o n s A s w e r e c e n t l y d i s c u s s e d, I h o p e t h a t R. I. t h r o u g h t h e Z o n e M e m b e r s h i p p l a n w i l l c o n t i n u e t o f u n d M e m b e r s h i p a c t i v i t i e s a n d s i n c e A u g u s t i s t h e M e m b e r s h i p m o n t h, i t m a y b e a g o o d i d e a t o s t a r t t h e p l a n n i n g o f s e m i n a r s, a c t i v i t i e s a n d o t h e r e v e n t s t h a t m a y a t t r a c t n e w m e m b e r s, c r e a t e f e l l o w s h i p a n d h e l p r e t e n t i o n o f M e m b e r s h i p, p a r t i c u l a r l y a t t r a c t i n g y o u n g p r o f e s s i o n a l s t o j o i n R o t a r y. R O T A R Y D A Y p r o v e d t o b e a v e r y s u c c e s s f u l e v e n t a n d y o u m a y c o n s i d e r, e s p e c i a l l y a f t e r t h e s u m m e r h o l i d a y s, s u c h a c t i v i t i e s a n d s e m i n a r s, c o m b i n e d w i t h t h e v i s i t s o f t h e g o v e r n o r t h a t n o t o n l y w i l l a t t r a c t n e w m e m b e r s b u t a l s o e n h a n c e t h e P u b l i c I m a g e o f o u r o r g a n i z a t i o n I s e n d m y g r e e t i n g s t o a l l R o t a r i a n b r o t h e r s o f D w i t h t h e w o r d s o f a s e n i o r b r o t h e r f r o m E g y p t w h o s a i d i n d i f f i c u l t t i m e s, s m a l l h u m a n i t a r i a n p r o j e c t s k e e p R o t a r i a n s u n i t e d a n d a c t i v e a n d s e n d o u r P u b l i c I m a g e s k y h i g h A n d a s P r e s i d e n t R a v i s a y s w e s h a l l b e g i f t t o t h e w o r l d. A n d h o w t r u t h t h i s i s, h o w m u c h t h e w o r l d i s i n n e e d t h e s e d a y s. D o r o s J e r o p o u l o s R I C Z o n e 2 0 B 1 0

11 Α ύ γ ο υ σ τ ο ς Η κ ρ ί σ η ε ί ν α ι μ ο ν α δ ι κ ή ε υ κ α ι ρ ί α γ ι α ν α σ χ ε δ ι ά σ ο υ μ ε μ ι α α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Σ τ ο π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο σ η μ ε ί ω μ α τ ο ν ί σ α μ ε ό τ ι η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η κ α ι η α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ε ί ν α ι σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ε π ι λ ο γ ή κ α ι ό τ ι ε ί ν α ι α ν ά γ κ η κ ά θ ε Ό μ ι λ ο ς ν α έ χ ε ι μ ι α σ τ ρ α τ η γ ι κ ή, η ο π ο ί α ε ί ν α ι ό π ω ς λ έ γ α μ ε : «μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η, υ π η ρ ε τ ε ί τ ο π ν ε ύ μ α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ, ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε ι τ η ν π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α τ ο υ Ο μ ί λ ο υ κ α ι ε υ θ υ γ ρ α μ μ ί ζ ε τ α ι μ ε τ η γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς». Η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή δ υ σ χ έ ρ ε ι α π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν, μ ε τ ά τ α τ ε λ ε υ τ α ί α γ ε γ ο ν ό τ α, τ α ε λ λ η ν ι κ ά ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά, μ α ς ε π ι β ά λ λ ε ι ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε ό λ ο ι ο ι Ό μ ι λ ο ι τ η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή μ α ς κ α ι ν α σ κ ε φ τ ο ύ μ ε π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ο ύ ς τ ρ ό π ο υ ς γ ι α τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ό ς μ α ς. Κ α ι β έ β α ι α ν α α π ο φ α σ ί σ ο υ μ ε τ ο σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ ο ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ ι ς π α ρ ο χ έ ς τ ο υ, γ ι α ν α β ε λ τ ι ώ σ ο υ μ ε τ η ν δ ο κ ι μ α ζ ό μ ε ν η κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ζ ω ή π ο λ λ ώ ν σ υ μ π α τ ρ ι ω τ ώ ν μ α ς. Δ ε ν π ή γ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ ε π ε ι δ ή έ χ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α, ο ύ τ ε τ ο Ρ ό τ α ρ υ ζ η τ ά τ η ν χ ρ η μ α τ ι κ ή σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ω ς π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ι α τ η ν σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς. Υ π ά ρ χ ε ι β έ β α ι α η ε τ ή σ ι α σ υ ν δ ρ ο μ ή π ρ ο ς τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι τ ο Δ Ρ, π ο υ α ξ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι γ ι α τ ο ν σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν μ α ς, ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ι σ θ ε ί η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν μ α ς, μ ε έ ρ γ α κ α ι π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς σ η μ α ν τ ι κ έ ς κ α ι β ι ώ σ ι μ ε ς. Τ ο ό τ ι ξ ο δ ε ύ ο υ μ ε π ο λ λ ά χ ρ ή μ α τ α γ ι α τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς σ τ ι ς σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ι ς, δ ε ν ε ί ν α ι λ ο γ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α κ α ι ε ί ν α ι μ ο ν α δ ι κ ή ε υ κ α ι ρ ί α ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε τ η ν σ τ ρ α τ η γ ι κ ή μ α ς. Μ π ο ρ ε ί η κ ρ ί σ η ν α μ α ς κ λ ε ί ν ε ι μ ε δ ύ ν α μ η τ η π ό ρ τ α τ ο υ τ ρ ό π ο υ π ο υ ζ ο ύ σ α μ ε κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α μ ε τ ό σ α χ ρ ό ν ι α, α λ λ ά α ν ο ί γ ε ι μ π ρ ο σ τ ά μ α ς έ ν α π α ρ ά θ υ ρ ο ε υ κ α ι ρ ί α ς ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε α ρ κ ε τ ά π ρ ά γ μ α τ α κ α ι ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ α χ ρ ή μ α τ α π ο υ ο κ α θ έ ν α ς μ α ς α ν α λ ί σ κ ε ι γ ι α τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ ε έ ν α ν π ο λ ύ π ι ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ρ ό π ο. Μ ο υ κ ά ν ε ι ε ν τ ύ π ω σ η π ο υ π λ η ρ ώ ν ο υ μ ε α γ ό γ γ υ σ τ α 2 5 γ ι α έ ν α δ ε ί π ν ο, α λ λ ά δ ε ν δ ί ν ο υ μ ε 2 σ τ ο ν κ ο υ μ π α ρ ά τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς. έ ρ γ α τ ο υ ς. Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Λ ο ρ έ ν τ ζ ο υ Χ α ζ ά π η π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ( ), Β ο η θ. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς Ζ ώ ν η 2 0 Β - Ε λ λ ά δ α Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ τ η ν λ έ ξ η ξ ο δ ε ύ ω γ ι α τ ί, ε κ τ ό ς α π ό τ ο ν σ τ ό χ ο τ η ς σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η ς, τ α χ ρ ή μ α τ α τ η ς σ υ ν ε σ τ ί α σ η ς ε ί ν α ι έ ξ ο δ ο κ α ι ό χ ι μ ι α ε π έ ν δ υ σ η γ ι α τ ο έ ρ γ ο τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Α υ τ ό ς ε ί ν α ι ο λ ό γ ο ς π ο υ ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς μ α ς π ρ ο τ ρ έ π ε ι ν α ξ α ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε ά λ λ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς φ θ η ν ώ ν σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ω ν. Κ α ι ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε π ρ ω τ ο π ό ρ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς ν α σ υ ν ε χ ί σ ο υ μ ε τ η ν σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά μ α ς σ τ ο Ίδ ρ υ μ α. Κ ά τ ι α κ ό μ α π ο υ μ ά θ α μ ε α π ό τ η ν κ ρ ί σ η ε ί ν α ι ό τ ι δ ε ν π ρ ο ο δ ε ύ ε ι ς α ν ε ξ η γ ε ί ς τ α γ ε γ ο ν ό τ α μ ε γ ε ν ι κ ε ύ σ ε ι ς κ α ι α ν δ ε ν λ ά β ε ι ς υ π ό ψ η τ η ν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό τ η τ α τ η ς κ ά θ ε ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς σ τ ο ν τ ρ ό π ο α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς κ ρ ί σ η ς. Ο ύ τ ε ο τ ε ρ ά σ τ ι ο ς α ρ ι θ μ ό ς α κ ά λ υ π τ ω ν ε π ι τ α γ ώ ν, μ ή τ ε ο ι ε ι κ ό ν ε ς μ ε τ ι ς φ ο β ε ρ έ ς ο υ ρ έ ς σ τ α Α Τ Μ μ π ο ρ ο ύ ν ν α ε ξ η γ ή σ ο υ ν π ω ς α υ ξ ή θ η κ α ν ο ι π ω λ ή σ ε ι ς α κ ρ ι β ώ ν α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν σ υ σ κ ε υ ώ ν. Α π ό τ η ν ά λ λ η π λ ε υ ρ ά τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο α υ τ ό γ ε γ ο ν ό ς δ ε ν μ α ς ε π ι τ ρ έ π ε ι ν α α γ ν ο ο ύ μ ε τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ή α ν ά γ κ η π ά ρ α π ο λ λ ώ ν ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν κ α ι τ η ν α δ υ ν α μ ί α τ ο υ ς ν α α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν α κ ό μ η κ α ι σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ε ι ς α ν ά γ κ ε ς ό π ω ς η τ ρ ο φ ή. Ά ρ α α π λ ώ ν ε τ α ι μ π ρ ο σ τ ά μ α ς «π ε δ ί ο ν δ ό ξ η ς λ α μ π ρ ό» κ α ι σ τ ο τ ρ ό π ο π ο υ θ α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α π ρ ο κ α λ έ σ ο υ μ ε τ ο υ ς κ α τ έ χ ο ν τ ε ς ν α σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ο υ ν, α λ λ ά κ α ι π ώ ς μ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς κ α ι έ ξ υ π ν ο σ χ ε δ ι α σ μ ό θ α σ τ ή σ ο υ μ ε έ ξ υ π ν ε ς κ α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ έ ς ε ν έ ρ γ ε ι ε ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς γ ι α τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς μ α ς π ο υ υ π ο φ έ ρ ο υ ν. Σ τ ο κ ά τ ω κ ά τ ω, α υ τ ό π ο υ μ α ς ε ν ώ ν ε ι κ α ι μ α ς κ ρ α τ ά σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ ε ί ν α ι η σ υ ν έ ρ γ ε ι α μ ε τ α ξ ύ μ α ς κ α ι μ ε τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς, α λ λ ά κ α ι μ ε τ ο Ί δ ρ υ μ α, κ α θ ώ ς κ α ι η υ π έ ρ β α σ η τ ω ν τ ε τ ρ ι μ μ έ ν ω ν, κ α ι α π λ ο ϊ κ ώ ν λ ύ σ ε ω ν ό π ω ς ε π ι τ ά σ σ ε ι κ α ι τ ο σ ύ ν θ η μ ά μ α ς : «Π ρ ο σ φ ο ρ ά υ π ε ρ β α ί ν ο ν τ α ς τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς». Λ ο ρ έ ν τ ζ ο ς Χ α ζ ά π η ς π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ( ), Β ο η θ. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς Ζ ώ ν η 2 0 Β Ε λ λ ά δ α 1 1

12 Α Υ Ξ Η Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν - Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ τ ο υ Β α σ ί λ η Μ υ λ ω ν ά, τ. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ , , Π ρ ο έ δ ρ ο υ Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν Α γ α π η τ έ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς, Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, Ο Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν Α ύ ξ η σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν κ α ι σ τ η ν Ε π έ κ τ α σ η τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ. Τ ο ζ η τ ο ύ μ ε ν ο ε ί ν α ι η κ α θ α ρ ή α ύ ξ η σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν κ ά θ ε Ο μ ί λ ο υ κ α ι έ μ μ ε σ α η α ύ ξ η σ η τ ο υ δ υ ν α μ ι κ ο ύ τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Η π ρ ο σ έ λ κ υ σ η ν έ ω ν μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι έ ν α α π ό τ α σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ α θ έ μ α τ α σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ, κ α θ ώ ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α κ α ι τ η ν μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α ύ π α ρ ξ η τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Η σ υ γ κ ρ ά τ η σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν ε ν ό ς Ο μ ί λ ο υ ε ί ν α ι έ ν α ε ξ ί σ ο υ δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο ό σ ο κ α ι η π ρ ο σ έ λ κ υ σ η ν έ ω ν κ α ι τ ο έ ν α έ χ ε ι ά μ ε σ η σ χ έ σ η μ ε τ ο ά λ λ ο. Δ ι ό τ ι δ ε ν θ α ε ί ν α ι ε ύ κ ο λ ο ν α π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ο υ μ ε έ ν α ν έ ο μ έ λ ο ς σ ε έ ν α Ό μ ι λ ο π ο υ έ χ ε ι π ρ ο β λ ή μ α τ α σ υ γ κ ρ ά τ η σ η ς τ ω ν π α λ α ι ο τ έ ρ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ. Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α η ι κ α ν ό τ η τ α ε ν ό ς Ο μ ί λ ο υ ν α ε ί ν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό ς, ε ί ν α ι ά μ ε σ α σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η μ ε τ ο ν α ρ ι θ μ ό α λ λ ά κ α ι μ ε τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ. Θ α π ρ έ π ε ι ε π ο μ έ ν ω ς ν α ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ μ ε σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς α λ λ ά κ α ι σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς τ η ν ο μ α λ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς α π ό τ ο υ ς π ι ο ζ ω τ ι κ ο ύ ς μ η χ α ν ι σ μ ο ύ ς ε π ι β ί ω σ η ς τ ο υ ς, δ η λ α δ ή τ ο υ μ η χ α ν ι σ μ ο ύ τ η ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν κ α ι τ η ς Ε π έ κ τ α σ η ς, π ο υ ε γ γ υ ά τ α ι σ υ ν έ χ ε ι α, β ε λ τ ί ω σ η, κ α ι δ υ ν α μ ι κ ή π α ρ ο υ σ ί α σ ε τ ο π ι κ ό, π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό α λ λ ά κ α ι δ ι ε θ ν έ ς ε π ί π ε δ ο. Η π ο ι ό τ η τ α τ ω ν κ υ τ τ ά ρ ω ν ( Ό μ ι λ ο ι ) ε ί ν α ι α υ τ ή π ο υ ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ( Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ ) κ α ι η α ν α ν έ ω σ η τ ω ν κ υ τ τ ά ρ ω ν χ α ρ ί ζ ε ι μ α κ ρ ο β ι ό τ η τ α. Η ε π έ κ τ α σ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ε ξ α ρ τ ά τ α ι ά μ ε σ α α π ό τ η ν α ύ ξ η σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν, α λ λ ά κ α ι α π ό τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν. Η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν ε ί ν α ι έ ν α π ο λ ύ λ ε π τ ό, ό χ ι π ά ν τ α ε ύ κ ο λ ο, α λ λ ά ό χ ι κ α ι α κ α τ ό ρ θ ω τ ο έ ρ γ ο, π ο υ π ε τ υ χ α ί ν ε ι ό τ α ν π α ρ α μ ε ρ ί ζ ο ν τ α ι π ρ ο σ ω π ι κ έ ς α ν τ ι π α λ ό τ η τ ε ς κ α ι ε γ ω ι σ μ ο ί κ α ι ό τ α ν υ π ά ρ χ ε ι σ ω σ τ ή σ υ ν ε ν ν ό η σ η κ α ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α. Μ ε ο ρ θ ο λ ο γ ι κ ή ε κ τ ί μ η σ η τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν κ α ι τ ω ν σ υ γ κ υ ρ ι ώ ν τ η ς κ ά θ ε π ε ρ ι ο χ ή ς κ α ι τ η ς τ ο π ι κ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς σ τ η ν ο π ο ί α θ α α π ε υ θ υ ν θ ε ί ο ν έ ο ς Ό μ ι λ ο ς, α ν ο ί γ ε τ α ι ε ύ κ ο λ α ο δ ρ ό μ ο ς. Π ο λ ύ σ η μ α ν τ ι κ ό ε ί ν α ι, ο α ν ά δ ο χ ο ς Ό μ ι λ ο ς, ( ε φ ό σ ο ν υ π ά ρ χ ε ι ), ν α ε ί ν α ι ι σ χ υ ρ ό ς, π ο λ υ μ ε λ ή ς κ α ι ε ν ε ρ γ ό ς ώ σ τ ε ν α π α ί ξ ε ι σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι η μ έ ν α τ ο ν κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό τ ο υ ρ ό λ ο, π ο υ ε ί ν α ι β α σ ι κ ή π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ι α τ η ν ε π ι τ υ χ ί α. Π ρ έ π ε ι ε π ο μ έ ν ω ς ν α ψ ά ξ ο υ μ ε κ α ι ν α β ρ ο ύ μ ε σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν μ α ς ό λ ο υ ς ε κ ε ί ν ο υ ς τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο υ έ χ ο υ ν δ ι ά θ ε σ η π ρ ο σ φ ο ρ ά ς κ α ι υ π η ρ ε σ ί α ς σ τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό σ ύ ν ο λ ο κ α ι π ο υ έ χ ο υ ν ό λ α τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ α λ λ ά ίσ ω ς δ ε ν τ ο γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν α κ ό μ η. Π ρ έ π ε ι ό μ ω ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ν α κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε σ τ ι ς τ ά ξ ε ι ς μ α ς ό λ α τ α ε ν ε ρ γ ά μ έ λ η μ α ς α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ ς, τ ι ς ι κ α ν ό τ η τ ε ς κ α ι τ α τ α λ έ ν τ α τ ο υ ς κ α ι φ ρ ο ν τ ί ζ ο ν τ α ς ν α μ η ν α π ο γ ο η τ ε υ τ ο ύ ν σ ε κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η. Ε ί ν α ι π ρ ο φ α ν έ ς π ω ς ο ι σ τ ό χ ο ι τ ω ν Ο μ ί λ ω ν κ α ι τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ε ί ν α ι κ ο ι ν ο ί κ α ι α λ λ η λ ο ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν ο ι κ α ι π ω ς η α μ φ ί δ ρ ο μ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν ε ί ν α ι ο μ ό ν ο ς δ ρ ό μ ο ς π ο υ μ α ς δ ί ν ε ι π ρ ο ο π τ ι κ ή γ ι α ε π ι τ υ χ ί α κ α ι δ ι ά κ ρ ι σ η σ ε π α γ κ ό σ μ ι ο ε π ί π ε δ ο. Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι ο ι Ό μ ι λ ο ι α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α ε ν ι α ί ο σ ύ ν ο λ ο. Ε ί ν α ι σ α ν έ ν α χ έ ρ ι μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ο υ, π ο υ ό λ α π ρ έ π ε ι ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν α ρ μ ο ν ι κ ά, α ν ά λ ο γ α μ ε τ η θ έ σ η κ α ι τ ο μ έ γ ε θ ό ς τ ο υ ς, ώ σ τ ε τ ο χ έ ρ ι α υ τ ό, μ ε τ ά α π ό π ρ ο σ π ά θ ε ι α κ α ι ε π ί π ο ν η ά σ κ η σ η, ν α ε ί ν α ι σ ε θ έ σ η ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι κ ά τ ι α ξ ι ο θ α ύ μ α σ τ ο κ α ι α ξ ι ό λ ο γ ο. Ο σ τ ό χ ο ς μ α ς ε ί ν α ι κ ο ι ν ό ς κ α ι η ε π ί τ ε υ ξ η τ ο υ ε ί ν α ι ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η ό τ α ν υ π ά ρ χ ε ι κ α λ ή δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α, σ υ ν α δ ε λ φ ι κ ό τ η τ α, Ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η κ α ι α λ λ η λ ε γ γ ύ η. Η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή μ α ς π ρ ο σ φ ο ρ ά γ ί ν ε τ α ι έ τ σ ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ η κ α ι ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν ε ι ρ η ν ι κ ή κ α ι π α ρ α γ ω γ ι κ ή σ υ ν ύ π α ρ ξ η μ α ς σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς, σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς, α λ λ ά κ α ι σ τ η ν τ ο π ι κ ή κ α ι π α γ κ ό σ μ ι α Κ ο ι ν ό τ η τ α. Β α σ ί λ η ς Μ υ λ ω ν ά ς, τ. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ , , Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν

13 Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή π. Δ ι ο ι κ η τ ή Π Δ Ρ Π ρ. Ε π. Ε π έ κ τ α σ η ς Κ α β ά λ α Ρ ο τ α ρ ι α ν ή / έ Π ρ ό ε δ ρ ε Ο Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι, ό π ω ς ό λ ο ι γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε, α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν α ύ ξ η σ η μ ε λ ώ ν. Έ ν α μ ε γ ά λ ο, δ ι α χ ρ ο ν ι κ ό π ρ ό β λ η μ α π ο υ α υ τ ή τ η ν π ε ρ ί ο δ ο γ ί ν ε τ α ι α κ ό μ η π ι ο έ ν τ ο ν ο. Έ ν α ς α π ό τ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς α ύ ξ η σ η ς μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι κ α ι η ε π έ κ τ α σ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς μ ε τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν. Θ έ μ α ι δ ι α ί τ ε ρ ο σ η μ α ν τ ι κ ό π ο υ χ ρ ή ζ ε ι π ρ ο σ ε κ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, σ ω σ τ ο ύ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ κ α ι μ ε θ ο δ ι κ ή ς υ λ ο π ο ί η σ η ς. Η Ε π ι τ ρ ο π ή Ε π έ κ τ α σ η ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, τ η ς ο π ο ί α ς έ χ ω τ η ν τ ι μ ή ν α ε ί μ α ι Π ρ ό ε δ ρ ο ς, θ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι τ η φ ε τ ι ν ή χ ρ ο ν ι ά σ ε ν έ α β ά σ η. Θ α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ μ ε π ι σ τ ά τ ι ς ο δ η γ ί ε ς κ α ι τ ι ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς π ο υ θ έ τ ε ι τ ο Δ. Ρ., θ α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε μ ε τ ά α π ό π ρ ο σ ε κ τ ι κ ή έ ρ ε υ ν α κ ά θ ε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η δ ι α δ ι κ α σ ί α κ α ι, κ υ ρ ί ω ς θ α σ υ ν ε ρ γ α σ τ ο ύ μ ε σ τ ε ν ά μ ε τ ο π ι κ ο ύ ς η ό μ ο ρ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς, ο ι ο π ο ί ο ι κ α ι ε ί ν α ι γ ν ώ σ τ ε ς τ ω ν ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν τ η ς κ ά θ ε π ε ρ ι ο χ ή ς. Έ τ σ ι θ α π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ μ ε ν α θ έ σ ο υ μ ε σ τ έ ρ ε ε ς β ά σ ε ι ς γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ο μ ί λ ω ν μ ε μ έ λ λ ο ν κ α ι π ρ ο ο π τ ι κ ή σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α. Π α ρ ά λ λ η λ α σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ η ν Ε π ι τ ρ ο π ή Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν ( π ρ ό ε δ ρ ο ς η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Σ τ α υ ρ ο ύ λ α Η λ ι ά δ ο υ ) θ α ε π ι δ ι ώ ξ ο υ μ ε τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν. Ε ί ν α ι η ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή λ ύ σ η γ ι α τ ι ς π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ δ ε ν ε ί ν α ι α κ ό μ η ε φ ι κ τ ή η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ο μ ί λ ο υ. Η κ ο ι ν ω ν ί α μ α ς σ ή μ ε ρ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό κ ά θ ε ά λ λ η φ ο ρ ά χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι τ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή π ρ ο σ φ ο ρ ά. Τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι π α ν τ ο ύ ε ί τ ε σ α ν Ό μ ι λ ο ς ε ί τ ε σ α ν Ρ. Σ. Κ. Ζ η τ ώ α π ό ό λ ο υ ς ν α σ τ ε ί λ ε τ ε π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ ε μ π ο ρ ε ί ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς η Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Κ ο ι ν ο τ ι κ ό Σ ώ μ α, π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ ε μ π ο ρ ε ί ν α α ν α π τ υ χ θ ε ί κ α ι ν α δ ρ ά σ ε ι τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Υ Π Η Ρ Ε Τ Ε Ι Ν. Τ ό σ ο ε γ ώ ό σ ο κ α ι τ α μ έ λ η τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς ε ί μ α σ τ ε σ τ η δ ι ά θ ε σ η σ α ς γ ι α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε β ο ή θ ε ι α, π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η, ε ν η μ έ ρ ω σ η χ ρ ε ι α σ τ ε ί τ ε. Μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ή φ ι λ ί α Β α σ ί λ η ς Μ α κ ρ ή ς π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ Π ρ. Ε π. Ε π έ κ τ α σ η ς

14 Ε ν η μ έ ρ ω σ η τ ο υ Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή π. Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο : R O T A R Y G L O B A L R E W A R D S Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α R o t a r y G l o b a l R e w a r d s τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι σ τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς ε κ π τ ώ σ ε ι ς σ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α τ α ξ ί δ ι α, ψ υ χ α γ ω γ ί α, α γ ο ρ έ ς. Ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α έ χ ο υ ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό μ έ σ ω τ ο υ M e m b e r Ce n t e r. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ. Ρ. K. R. R a v i d r a n κ α ι τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ υ ι ο θ έ τ η σ ε τ η ν ι δ έ α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς α υ τ ο ύ γ ι α ν α β ο η θ ή σ ε ι τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς ν α π ρ ο ά γ ο υ ν τ η ν α ύ ξ η σ η κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η μ ε λ ώ ν. Ε π ί σ η ς τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό ε ί ν α ι κ α ι έ ν α ς τ ρ ό π ο ς ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ ν τ α μ έ λ η τ ω ν Ο μ ί λ ω ν γ ι α τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά κ α ι υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ο υ ς σ τ ο Ρ. Ι. Κ ά θ ε ε ν ε ρ γ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς μ π ο ρ ε ί ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό Κ ά θ ε ε ν ε ρ γ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς σ τ ο M y R o t a r y A c c o u n t έ χ ε ι π ρ ό σ β α σ η σ ε ό λ ε ς τ ι ς π ρ ο σ φ ο ρ έ ς κ α ι ε κ π τ ώ σ ε ι ς τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς. Γ ι α β ο ή θ ε ι α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ μ π ο ρ ε ί τ ε ν α α ν α τ ρ έ ξ ε τ ε σ τ ο H o w t o C r e a t e a M y R o t a r y A c c o u n t g u i d e ( r o t a r y. o r g ) η ν α α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε σ τ ο υ ς υ π ε ύ θ υ ν ο υ ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Η π ρ ό σ β α σ η σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α γ ί ν ε τ α ι μ έ σ ω τ ο υ w w w. r o t a r y. o r g α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ α π α ρ α κ ά τ ω β ή μ α τ α : w w w. r o t a r y. o r g m y r o t a r y m e m b e r c e n t e r r o t a r y g l o b a l r e w a r d s explore rewards Α ρ χ ι κ ά τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι ε κ π τ ώ σ ε ι ς σ ε ε ν ο ι κ ι ά σ ε ι ς α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν, ξ ε ν ο δ ο χ ε ί α, ε σ τ ί α σ η κ α ι ψ υ χ α γ ω γ ί α. Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς α π ό ε τ α ι ρ ε ί ε ς σ ε ό λ ο τ ο ν κ ό σ μ ο θ α π ρ ο σ τ ί θ ε ν τ α ι σ τ α δ ι α κ ά. Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α φ ο ρ ά μ ό ν ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς κ α ι ό χ ι μ έ λ η τ ω ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν τ ο υ ς. Α ρ χ ι κ ά ό λ ε ς ο ι π ρ ο σ φ ο ρ έ ς ε ί ν α ι σ τ η ν Α γ γ λ ι κ ή γ λ ώ σ σ α. Σ τ α δ ι α κ ά θ α π ρ ο σ τ ε θ ο ύ ν κ α ι ά λ λ ε ς γ λ ώ σ σ ε ς. Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α έ χ ε ι π ρ ό σ β α σ η τ ό σ ο α π ό υ π ο λ ο γ ι σ τ ή ό σ ο κ α ι α π ό κ ι ν η τ ό τ η λ έ φ ω ν ο η t a b l e t. Γ ι α α π ο ρ ί ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς π ρ ο σ φ ο ρ έ ς μ π ο ρ ε ί τ ε ν α ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ ε τ ε α π ε υ θ ε ί α ς μ ε τ η ν ε τ α ι ρ ε ί α. Ε ά ν δ ε μ π ο ρ έ σ ε τ ε ν α λ ύ σ ε τ ε τ ο π ρ ό β λ η μ α α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε ε ί τ ε σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α (π. Δ ι ο ι κ η τ ή Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή / ) ε ί τ ε σ τ ο Δ. Ρ. α π ε υ θ ε ί α ς. Κ α λ ό ε ί ν α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ε σ ύ γ χ ρ ο ν ο b r o w s e r γ ι α τ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ( Ch r o m e, F i r e f o x, S a f a r i, In t e r n e t E x p l o r e r 1 0 ) γ ι α κ α λ ύ τ ε ρ η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η σ α ς. ρ ο τ. Β α σ ί λ η ς Μ α κ ρ ή ς Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς R o t a r y G l o b a l R e w a r d s Π Δ Ρ 1 4

15 Σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή. Η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ε ί ν α ι π ι ο φ τ ω χ ή χ ω ρ ί ς τ ο ν π. Δ ι ο ι κ η τ ή Σ ώ τ ο Σ ω τ η ρ ί ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι Μ ε θ λ ί ψ η μ ο υ σ α ς γ ν ω σ τ ο π ο ι ώ τ ο ν θ ά ν α τ ο τ ο υ α γ α π η τ ο ύ κ α ι γ ν ω σ τ ο ύ σ ε ό λ ο υ ς μ α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ τ ο υ Ρ. Ο. Β ό λ ο υ κ α ι π ρ ώ η ν Δ ι ο ι κ η τ ή Σ ώ τ ο υ Σ ω τ η ρ ί ο υ. Ο Σ ώ τ ο ς ή τ α ν έ ν α ς α κ ά μ α τ ο ς κ α ι δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς, ο ο π ο ί ο ς ε ί χ ε κ ά ν ε ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ τ ρ ό π ο ζ ω ή ς κ α ι ο ο π ο ί ο ς έ δ ι ν ε τ ο π α ρ ό ν σ ε ό λ ε ς τ ι ς Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, σ ε μ ι ν ά ρ ι α, σ υ ν έ δ ρ ι α, σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς κ α ι ή τ α ν π α ρ ώ ν σ τ ι ς σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ε ς ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς δ ρ ά σ ε ι ς. Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς μ ε τ η ν α π ο υ σ ί α τ ο υ χ ά ν ε ι έ ν α δ ρ α σ τ ή ρ ι ο μ έ λ ο ς κ α ι έ ν α ν α κ ο ύ ρ α σ τ ο ε ρ γ ά τ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ε ώ δ ο υ ς, π ο υ η ρ ο τ α ρ ι α ν ή δ ρ ά σ η κ α ι σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ο υ α π ο τ ε λ ε ί π α ρ ά δ ε ι γ μ α π ρ ο ς ό λ ο υ ς μ α ς. Σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά τ ο υ κ α ι σ τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς τ ο υ Β ό λ ο υ ε κ φ ρ ά ζ ω τ α β α θ ε ι ά κ α ι ε ι λ ι κ ρ ι ν ή μ ο υ σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α. Α ς ε ί ν α ι ε λ α φ ρ ύ τ ο χ ώ μ α π ο υ θ α τ ο ν σ κ ε π ά σ ε ι. Κ ο μ ο τ η ν ή 2 0 Ιο υ λ ί ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ά α ι σ θ ή μ α τ α Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς 1 5

16 Σ Υ Ν Α Ξ Η Η Γ Ε Σ Ι Α Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ Ζ Ω Ν Η Σ 2 0 Β Z O N E 2 0 B CO O R D I N A T O R S T E A M S E M I N A R Η Η γ ε σ ί α τ η ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ς ζ ώ ν η ς 2 0 Β ε ί χ ε Σ ύ ν α ξ η σ τ η ν Κ ύ π ρ ο σ τ ι ς 3 1 Ι ο υ λ ί ο υ κ α ι σ τ ι ς 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ τ η κ ε α π ό τ ο ν Δ ι ο ι κ η τ ή Γ ι ώ ρ γ ο Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η. Ή σ α ν π α ρ ό ν τ ε ς ο ι ε ν ν έ α ( 9 ) Δ ι ο ι κ η τ έ ς τ ω ν 9 Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν τ η ς ζ ώ ν η ς μ α ς, π ο υ ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό 2 0 χ ώ ρ ε ς. Α ξ ί ζ ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ ε ί ό τ ι τ ρ ε ι ς Δ ι ο ι κ η τ έ ς ε ί ν α ι Τ ο ύ ρ κ ο ι, δ ύ ο Έ λ λ η ν ε ς κ α ι ο ι υ π ό λ ο ι π ο ι α π ό ά λ λ ε ς χ ώ ρ ε ς. Ε κ ε ί ο D i r e c t o r τ η ς Ζ ώ ν η ς S a f a c A l p a y, κ α ι ο ι τ ρ ε ι ς σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς Δ ώ ρ ο ς Ι ε ρ ό π ο υ λ ο ς, G u n e s E r t a s κ α ι U s a m a B a r g h o u t i, κ α θ ώ ς κ α ι ο ι β ο η θ ο ί τ ω ν τ ρ ι ώ ν σ υ ν τ ο ν ι σ τ ώ ν ά κ ο υ σ α ν τ ο ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό δ ρ ά σ η ς τ ω ν ε ν ν έ α Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν, ε ν η μ έ ρ ω σ α ν τ ο υ ς Δ ι ο ι κ η τ έ ς γ ι α τ ι ς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς κ α ι τ η ν σ τ ο χ ο θ ε σ ί α τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι α ν α ζ η τ ή θ η κ α ν τ ρ ό π ο ι π ι ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς κ α ι κ α ρ π ο φ ό ρ α ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Έ ρ γ ο υ. Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς π α ρ έ δ ω σ ε σ τ ο ν D i r e c t o r τ ρ α γ ο ύ δ ι γ ι α τ ο θ έ μ α τ η ς χ ρ ο ν ι ά ς B E A G I F T T O T H E W O R L D, π ο υ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Β ο ύ λ η Δ η μ ο π ο ύ λ ο υ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε κ α ι ο Ρ. Ο. Κ α β ά λ α ς π α ρ ή γ α γ ε. Τ ο β ί ν τ ε ο π ρ ο β λ ή θ η κ ε σ τ η Σ ύ ν α ξ η κ α ι ο D i r e c t o r S a f a c A l p a y δ ή λ ω σ ε ό τ ι θ α τ ο π α ρ α δ ώ σ ε ι σ τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο R a v i R a v i d r a n. Ε π ί σ η ς ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς π α ρ ο υ σ ί α σ ε β ί ν τ ε ο γ ι α τ ι ς τ ρ ε ι ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς R i d e f o r p o l i o, C l i m b i n g t o O l y m p u s, F e s t i v a l o f M e d i t e r r a n e a n M u s i c, π ο υ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί ζ ο ν τ α ι γ ι α ε φ έ τ ο ς. Έ γ ι ν ε σ υ ζ ή τ η σ η γ ι α τ ο σ χ έ δ ι ο α ύ ξ η σ η ς μ ε λ ώ ν 4 π ρ ο ς 1 π ο υ ε φ α ρ μ ό ζ ε ι η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς κ α θ ώ ς κ α ι γ ι α τ ο ν υ π ό λ ο ι π ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό σ ε θ έ μ α τ α f u n d r a i s i n g γ ι α τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α κ α ι γ ι α τ ο P o l i o, σ ε θ έ μ α τ α Δ η μ ό σ ι α ς Ε ι κ ό ν α ς κ α ι ε π ί σ η ς σ τ α g l o b a l g r a n t s τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Σ τ ο w e b s i t e τ η ς ζ ώ ν η ς ( h t t p : / / r o t a r y z o n e 2 0 b. s h u t t e r f l y. c o m ) υ π ά ρ χ ε ι έ ν α β ί ν τ ε ο 2 5 κ α ι ά λ λ α δ ύ ο 5 μ ε τ ο ν Δ ι ο ι κ η τ ή ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ο ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς κ α ι ν α α π α ν τ ά σ ε ε ρ ω τ ή σ ε ι ς τ ω ν σ υ μ μ ε τ α σ χ ό ν τ ω ν. «Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς S a f a c μ ε τ ο υ ς ε ν ν έ α Δ ι ο ι κ η τ έ ς τ η ς ζ ώ ν η ς 2 0 Β» 1 6

17 Η Σ ε λ ί δ α Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, Έ ν α π ο λ ύ ε υ χ ά ρ ι σ τ ο γ ε γ ο ν ό ς π ο υ μ α ς έ ρ χ ε τ α ι α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ ε ί ν α ι η μ ε γ ά λ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ κ α τ έ β α λ ε ο π ρ ο - π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ. Ρ. Γ κ ά ρ υ Χ ο υ ά ν γ κ γ ι α ν α ε π ε κ τ ε ί ν ε ι τ η ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α σ τ η ν Α σ ί α. I n t e r a c t C l u b τ ο υ S h a n g h a i C o m m u n i t y I n t e r n a t i o n a l S c h o o l H o n g q i a o, I n t e r a c t Cl u b τ ο υ S h a n g h a i H i g h S c h o o l In t e r n a t i o n a l D i v i s i o n Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς, Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ ε ς κ α ι σ ε ό λ α τ α ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν α μ έ ρ η π ο υ β ο ή θ η σ α ν σ ε α υ τ ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α. Π α ρ ό λ ο π ο υ ε ί ν α ι μ ι κ ρ ή π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α τ ο Δ. Ρ. τ ο υ ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι ω ς τ έ τ ο ι α κ α ι π α ρ ό λ ο π ο υ δ ε ν έ χ ε ι ε π ί σ η μ ο Δ ι ο ι κ η τ ή Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α τ ο υ δ ί ν ε τ α ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α ο ρ ί σ ε ι Β ο η θ ο ύ ς Δ ι ο ι κ η τ ώ ν κ α ι π α ρ ά τ ο μ ι κ ρ ό α ν θ ρ ώ π ι ν ο δ υ ν α μ ι κ ό π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α χ τ ί σ ο υ ν μ ι α μ ι κ ρ ή Ο μ ά δ α «Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς» γ ι α ν α β ο η θ ή σ ο υ ν τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς τ ο υ ς ν α α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν. ( Δ ε ί π ν ο π ρ ο ς τ ι μ ή ν τ ο υ π ρ ο - π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο υ Δ. Ρ. Γ κ ά ρ υ Χ ο υ α ν γ κ ) Τ ο υ ς τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς 1 2 μ ή ν ε ς κ α τ έ β α λ α ν τ ο ν κ α τ ά δ ύ ν α μ ι ν ν α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο υ π ρ ο - π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο υ Δ. Ρ. «Κ ά ν ε τ ε τ ο ν κ ό σ μ ο ν α λ ά μ ψ ε ι σ τ η ν Κ ί ν α κ α ι α ύ ξ η σ α ν τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς Ρ ό τ α ρ υ α π ό 2 σ τ α 9, ό π ω ς ε π ί σ η ς ί δ ρ υ σ α ν 2 Ο μ ί λ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ά κ τ κ α ι 4 α κ ό μ α Ι ν τ ε ρ ά κ τ Ο μ ί λ ο υ ς. Φ έ τ ο ς κ α λ ω σ ό ρ ι σ α ν ε π ί σ η μ α σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ. R o t a r y C l u b o f C h e n g d u, R o t a r y C l u b o f S h a n g h a i R o t a r y C l u b o f S h a n g h a i W e s t ( ο π ρ ώ τ ο ς Ό μ ι λ ο ς π ο υ μ ι λ ά κ ι ν έ ζ ι κ α ) R o t a r y Clu b o f S h a n g h a i P u d o n g L u j i a z u i R o t a r y C l u b o f S u z h o u, ( Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά ) R o t a r y Clu b o f D a l i a n ( Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά ) R o t a r y Cl u b o f T i a n j i n, R o t a r a c t C l u b τ η ς H u l t S h a n g h a i,r o t a r a c t Clu b τ η ς N Y U S h a n g h a i I n t e r a c t C l u b τ ο υ O x f o r d I n t e r n a t i o n a l Co l l e g e (Ch a n g z h o u ) K S 3 I n t e r a c t C l u b τ ο υ O x f o r d I n t e r n a t i o n a l Co l l e g e (Ch a n g z h o u ) K S 4 / 5 Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί τ ο Δ. Ρ. κ α λ ω σ ό ρ ι σ ε σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ κ α ι Ο μ ί λ ο υ ς π ο υ μ ι λ ο ύ ν κ ι ν έ ζ ι κ α κ α ι έ χ ο υ ν ή δ η α ρ χ ί σ ε ι ν α ε κ δ ί δ ο ν τ α ι ο ι π ρ ώ τ ε ς ε κ δ ό σ ε ι ς σ τ α κ ι ν ε ζ ι κ ά. Έ χ ο υ ν γ ν ω ρ ί σ ε ι ε π ι τ υ χ ί ε ς α λ λ ά κ α ι δ υ σ κ ο λ ί ε ς κ α θ ώ ς η Κ ί ν α έ χ ε ι α λ λ ά ξ ε ι τ ο υ ς ν ό μ ο υ ς γ ι α τ ι ς Μ η Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ έ ς Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς. Λ έ ν ε ό τ ι τ α «α ε ι κ ί ν η τ α χ έ ρ ι α ε ί ν α ι χ α ρ ο ύ μ ε χ έ ρ ι α». Α υ τ ή τ η χ ρ ο ν ι ά, ο π ρ ό ε δ ρ ο ς Γ κ ά ρ υ ή τ α ν ο π ι ο π ο λ υ ά σ χ ο λ ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς, α λ λ ά π α ρ ό λ α α υ τ ά, τ ο υ ς ε π ι σ κ έ φ τ η κ ε 2 φ ο ρ έ ς, μ ι α π ρ α γ μ α τ ι κ ή τ ι μ ή σ ε έ ν α κ ό σ μ ο μ ε π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ε ς. Α ς τ ο υ ς ε υ χ η θ ο ύ μ ε κ α λ ή α ρ χ ή κ α ι μ ι α α κ ό μ α δ υ ν α μ ι κ ό τ ε ρ η σ υ ν έ χ ε ι α. Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η, Μ ε ν έ λ α ο ς Σ υ κ ά κ η ς 1 7

18 Τ ρ ό π ο ι Π λ η ρ ω μ ή ς Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α γ α π η τ ο ί Π ρ ό ε δ ρ ο ι / Γ ρ α μ μ α τ ε ί ς Θ α ή θ ε λ α ν α σ α ς ε ν η μ ε ρ ώ σ ω σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν ε ξ ό φ λ η σ η τ ω ν σ υ ν δ ρ ο μ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν π ρ ο ς τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ, ό τ ι ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς τ η ς Ρ. Π. Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς ε ξ ή γ η σ ε π ρ ο ς τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ τ η ν κ α τ ά σ τ α σ η π ο υ έ χ ε ι δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί μ ε τ ο υ ς ε λ έ γ χ ο υ ς κ ί ν η σ η ς κ ε φ α λ α ί ω ν κ α ι ζ ή τ η σ ε π α ρ ά τ α σ η α π ο π λ η ρ ω μ ή ς α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ. Ε ί μ α σ τ ε σ ε α ν α μ ο ν ή α π ά ν τ η σ η ς. Π ά ν τ ω ς κ α λ ό θ α ε ί ν α ι ν α ε ί σ α σ τ ε έ τ ο ι μ ο ι γ ι α τ η ν ε ξ ό φ λ η σ η, δ ι ό τ ι μ π ο ρ ε ί ν α α λ λ ά ξ ε ι η δ ι α δ ι κ α σ ί α κ ί ν η σ η ς κ ε φ α λ α ί ω ν ή ν α μ α ς υ π ο δ ε ι χ θ ε ί κ ά π ο ι ο ς ά λ λ ο ς τ ρ ό π ο ς ε ξ ό φ λ η σ η ς α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η ν α π ο π λ η ρ ω μ ή τ ω ν ο φ ε ι λ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν π ρ ο ς τ η ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α α υ τ ή μ π ο ρ ε ί ν α γ ί ν ε ι μ έ σ ω Ε Λ Τ Α μ ε τ η λ ε φ ω ν ι κ ή ε π ι τ α γ ή σ τ ο ό ν ο μ α τ ο υ Τ α μ ί α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Γ ι ά ν ν η Τ ζ α μ π ά ζ η σ τ η ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ η π ρ ο ς Κ ε ν τ ρ ι κ ό Κ α τ ά σ τ η μ α Ε Λ Τ Α Κ ο μ ο τ η ν ή ς, Κ ο μ ο τ η ν ή κ α ι τ η λ δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ Κ α λ ό θ α ή τ α ν ν α ε ν η μ ε ρ ώ σ ε τ ε μ ε m a i l τ ο ν Τ α μ ί α ή ε μ έ ν α γ ι α τ η ν π λ η ρ ω μ ή, ώ σ τ ε ν α μ η ν υ π ά ρ χ ε ι κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η λ ά θ ο υ ς. Γ ι α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε ν ε ό τ ε ρ η ε ξ έ λ ι ξ η θ α ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί τ ε ά μ ε σ α. Κ α λ ή σ υ ν έ χ ε ι α τ ω ν δ ι α κ ο π ώ ν σ α ς. Μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η Μ ε ν έ λ α ο ς Σ υ κ ά κ η ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς Ρ. Π. Ισ ο τ ι µ ί α δ ο λ α ρί ο υ / Ε υ ρώ Γι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο : 0,

19 Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ο ρ γ α ν ώ ν ε ι σ τ ι ς 2 6 κ α ι 2 7 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ : Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ε ξ ό ρ μ η σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο μ ε ο ρ ε ι β α σ ί α ή Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι Η α ρ χ ι κ ή π ρ ο β ο λ ή κ α ι ε π ι τ υ χ ί α ω ς π ρ ο ς τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ε ι σ φ ο ρ ώ ν π ρ ο ς τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α ( p o l i o ) τ η ς π ε ρ υ σ ι ν ή ς α ν ά β α σ η ς σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο, π ο υ ο ρ γ ά ν ω σ ε τ ο ν Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο τ ο υ η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς, ή τ α ν η α φ ο ρ μ ή γ ι α τ η ν ε π α ν ά λ η ψ η τ η ς δ ρ ά σ η ς κ α ι ε φ έ τ ο ς. Ό π ω ς α π ο φ α σ ί σ α μ ε κ α ι π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η κ ε σ τ ο D T T S ( Β ό λ ο ς, Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς ), σ τ ο P E T S ( Π α ν ό ρ α μ α Μ ά ρ τ ι ο ς ) κ α ι σ τ η ν Α Λ Λ Α Γ Η Η Γ Ε Σ Ι Α Σ ( Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η, Ι ο ύ ν ι ο ς ) η φ ε τ ι ν ή ο ρ γ ά ν ω σ η δ ε ν θ α π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ε ί σ τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν γ ι α τ ο P O L I O ( τ ο ο π ο ί ο α π ο τ ε λ ε ί μ ί α α π ό τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ). Θ α ε π ε κ τ α θ ε ί σ ε ό λ ε ς τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι κ υ ρ ί ω ς σ τ ο υ ς έ ξ η τ ο μ ε ί ς δ ρ ά σ η ς : 1. Ε ι ρ ή ν η κ α ι π ρ ό λ η ψ η / ε π ί λ υ σ η σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ν 2. Π ρ ό λ η ψ η κ α ι θ ε ρ α π ε ί α α σ θ ε ν ε ι ώ ν 3. Ν ε ρ ό κ α ι υ γ ι ε ι ν ή 4. Υ γ ε ί α μ η τ έ ρ α ς κ α ι π α ι δ ι ο ύ 5. Β α σ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι κ α τ α π ο λ έ μ η σ η τ ο υ α ν α λ φ α β η τ ι σ μ ο ύ 6. Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α ι Κ ο ι ν ο τ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Δ. Ρ. σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α ς σ τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α έ χ ε ι θ έ σ ε ι ω ς σ τ ό χ ο γ ι α τ η φ ε τ ι ν ή χ ρ ο ν ι ά η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά α π ό τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν ο μ ί λ ω ν μ α ς σ τ ο R o t a r y F o u n d a t i o n ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς δ ο λ ά ρ ι α, σ τ ό χ ο α π ο λ ύ τ ω ς ρ ε α λ ι σ τ ι κ ό α φ ο ύ α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σ τ ο π ο σ ό τ ω ν μ ό λ ι ς 2 0 α ν ά Ρ ο τ α ρ ι α ν ό. Γ ι α ν α σ τ η ρ ί ξ ε ι τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α α λ λ ά κ α ι γ ι α ν α σ τ ρ έ ψ ε ι τ α φ ώ τ α τ η ς δ η μ ο σ ι ό τ η τ α ς σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α σ χ ε δ ι ά ζ ε ι ν α ε π α ν α λ ά β ε ι τ η ν δ ρ ά σ η : Μ ι α ρ ο τ α ρ ι α ν ή ε ξ ό ρ μ η σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο, τ ο μ υ θ ι κ ό β ο υ ν ό τ ω ν Θ ε ώ ν!! Η ε ξ ό ρ μ η σ η π ο υ θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί τ ο Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο 2 6 & 2 7 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ - σ κ ο π ό έ χ ε ι τ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η χ ο ρ η γ ι ώ ν κ α ι σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν α π ό κ ά θ ε ό μ ι λ ο τ η ς π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά ς μ α ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι έ ν α ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ό π ο υ θ α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ η ν ο μ ά δ α π ο υ θ α α ν έ β ε ι σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι θ α φ ω τ ο γ ρ α φ η θ ε ί κ ρ α τ ώ ν τ α ς τ ο σ η μ α ι ά κ ι τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Κ ά θ ε ό μ ι λ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α σ τ ε ί λ ε ι τ ο σ η μ α ι ά κ ι τ ο υ σ τ ο θ ρ ό ν ο τ ω ν Θ ε ώ ν θ α π ρ έ π ε ι, α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς ό χ ι μ ό ν ο σ τ α μ έ λ η α λ λ ά κ α ι σ ε χ ο ρ η γ ο ύ ς κ α ι φ ί λ ο υ ς τ ο υ ο μ ί λ ο υ, ν α υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι έ ν α ν ρ ο τ α ρ ι α ν ό ( ό χ ι α π α ρ α ί τ η τ α μ έ λ ο ς τ ο υ Ο μ ί λ ο υ ) ή έ ν α ν ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α ς μ ι α ε λ ά χ ι σ τ η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ύ ψ ο υ ς γ ι α τ ο R O T A R Y F O U N D A T I O N. Ό σ ο π ι ο π ο λ λ ο ί ό μ ι λ ο ι τ ό σ ο π ι ο π ο λ λ ά σ η μ α ι ά κ ι α κ α ι τ ό σ ο π ι ο π ο λ λ έ ς χ ο ρ η γ ί ε ς!! 1 9

20 Ε κ τ ό ς α π ό τ ο π ο σ ό ν α υ τ ό, α ν κ ά π ο ι ο ς Ό μ ι λ ο ς ε π ι θ υ μ ε ί ν α σ τ ε ί λ ε ι κ α ι δ ε ύ τ ε ρ ο ε κ π ρ ό σ ω π ο ή κ ά π ο ι ο ς μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ή Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ς θ έ λ ε ι ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ η ν ε ξ ό ρ μ η σ η, κ ά θ ε ε π ι π λ έ ο ν «ο ρ ε ι β ά τ η ς» θ α π ρ έ π ε ι ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι χ ο ρ η γ ί ε ς 5 0 ( γ ι α Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ) ή 3 0 ( γ ι α Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ) π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α έ χ ε ι δ ι κ α ί ω μ α σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ η ν α π ο σ τ ο λ ή. Τ α χ ρ ή μ α τ α γ ι α τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η ν ο μ ά δ α α ν ά β α σ η ς σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο θ α π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α τ ε θ ο ύ ν τ o α ρ γ ό τ ε ρ ο μ έ χ ρ ι τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 8 / 9 / σ τ ο ν τ α μ ί α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ι ω ά ν ν η Τ ζ α μ π ά ζ η μ ε τ η λ ε φ ω ν ι κ ή ε π ι τ α γ ή σ τ ο Κ ε ν τ ρ ι κ ό Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο Κ ο μ ο τ η ν ή ς ( α ρ ι θ μ ό ς τ η λ ε φ ώ ν ο υ τ α μ ί α : κ ι ν ) Α ν τ ί γ ρ α φ ο τ η ς κ α τ ά θ ε σ η ς θ α π ρ έ π ε ι ν α σ τ α λ ε ί η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά σ τ ο ν Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι τ α χ ρ ή μ α τ α π ο υ θ α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ο ύ ν α π ό κ ά θ ε ό μ ι λ ο θ α π ι σ τ ω θ ο ύ ν σ τ η δ ι κ ή τ ο υ μ ε ρ ί δ α σ τ ο R o t a r y F o u n d a t i o n. Θ υ μ η θ ε ί τ ε!! Σ τ ό χ ο ς μ α ς δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν ο ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α. Α υ τ ό θ α ή τ α ν π ο λ ύ ε ύ κ ο λ ο. Α ρ κ ε ί ν α β ά λ ε ι ο κ α θ έ ν α ς έ ν α μ ι κ ρ ό π ο σ ό ν α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ. Σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α θ α ε υ χ ό μ ο υ ν κ α ν ε ί ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ν α μ η ν β ά λ ε ι χ ρ ή μ α τ α α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ α λ λ ά ν α φ ρ ο ν τ ί σ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς τ η ν τ ο π ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α, φ ί λ ο υ ς, ε υ α ί σ θ η τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς, ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ ο ρ η γ ο ύ ς. Μ ό ν ο έ τ σ ι π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο υ μ ε τ ο μ ή ν υ μ ά μ α ς κ α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ μ ε θ ε τ ι κ ό α ν τ ί κ τ υ π ο γ ι α τ η δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ο τ α ρ υ σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή μ α ς. Σ η μ α ν τ ι κ ό ε π ί σ η ς ε ί ν α ι ν α ζ η τ ή σ ο υ μ ε α π ό κ ά θ ε χ ο ρ η γ ό κ α ι φ ί λ ο έ ν α e - m a i l ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ σ τ ε ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α τ ο ν ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ μ ε κ α ι ν α τ ο υ σ τ ε ί λ ο υ μ ε ρ ε π ο ρ τ ά ζ α π ό τ η δ ρ ά σ η μ α ς. Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι ε ί ν α ι σ τ η δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ε υ χ έ ρ ε ι α τ ο υ ο μ ί λ ο υ α ν θ α κ α λ ύ ψ ε ι μ έ ρ ο ς ή τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ώ ν δ α π α ν ώ ν τ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ «ο ρ ε ι β ά τ η» τ α ο π ο ί α σ ε γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ έ ς δ ε ν θ α υ π ε ρ β α ί ν ο υ ν σ υ ν ο λ ι κ ά μ α ζ ί μ ε τ η μ ε τ α κ ί ν η σ η τ α Π ρ ο φ α ν ώ ς α ν έ ν α μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ α ς α ν α λ ά β ε ι ν α α ν ε β ά σ ε ι σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό έ ν α σ η μ α ι ά κ ι α ο μ ί λ ω ν, η τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή τ ο υ δ α π ά ν η μ π ο ρ ε ί ν α κ α λ υ φ θ ε ί «σ υ ν ε τ α ι ρ ι κ ά» α π ό τ ο υ ς σ π ό ν σ ο ρ ε ς Ο μ ί λ ο υ ς. Κ α ι φ υ σ ι κ ά θ α υ π ά ρ χ ε ι ε ι δ ι κ ή δ ι ά κ ρ ι σ η γ ι α τ ο ν ό μ ι λ ο π ο υ θ α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο π ο σ ό ν. Π α ρ ά λ λ η λ α ο ρ γ α ν ώ ν ε τ α ι ε κ δ ρ ο μ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α γ ι α ό σ ο υ ς έ λ θ ο υ ν μ έ χ ρ ι τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο, α λ λ ά δ ε ν α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο. Θ α υ π ά ρ χ ε ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ό δ ε ί π ν ο τ ο β ρ ά δ υ τ η ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς, ε κ δ ρ ο μ ή μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ ο ν Α ν α τ ο λ ι κ ό Ό λ υ μ π ο τ ο Σ ά β β α τ ο κ α ι α ν ά β α σ η μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά Π ρ ι ό ν ι α ( μ έ τ ρ α υ ψ ό μ ε τ ρ ο ) κ α ι σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ό σ ο ι δ ε ν π ρ ο τ ι μ ή σ ο υ ν τ η ν φ α σ ο λ ά δ α κ α ι τ α λ ο υ κ ά ν ι κ α σ τ α Π ρ ι ό ν ι α μ π ο ρ ο ύ ν ν α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν π ε ζ ο π ο ρ ι κ ή κ α τ ά β α σ η σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ξ ε ν α γ ό ς γ ι α τ ο ν α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό χ ώ ρ ο κ α ι ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ς γ ν ώ σ τ η ς μ ο ν ο π α τ ι ώ ν γ ι α ό σ ο υ ς ε π ι λ έ ξ ο υ ν π ε ζ ο π ο ρ ί α σ τ ο ν Ε ν ι π έ α ή σ τ η ν Α γ ί α Κ α λ ή. Η ο ρ γ ά ν ω σ η γ ί ν ε τ α ι α π ό τ η ν Ε π ι τ ρ ο π ή Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ( π ρ ό ε δ ρ ο ς ο π ρ ο δ ι ο ι κ τ ή ς Κ ώ σ τ α Κ α ρ β ο ύ ν η ς ) Τ η ν υ π ο ε π ι τ ρ ο π ή τ η ς ε κ δ ή λ ω σ η ς α π ο τ ε λ ο ύ ν ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί Σ π ύ ρ ο ς Γ κ α ρ α β έ λ α ς ( π ρ ό ε δ ρ ο ς κ ι ν ), Κ α τ ε ρ ί ν α Κ ό τ ε λ η, Β α σ ί λ η ς Π α π α γ ι ά ν ν η ς κ α ι Δ η μ ή τ ρ η ς Χ α τ ζ η θ ω μ ά ς. Δ η λ ώ σ ε ι ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό μ έ ρ ο ς ( λ ε ω φ ο ρ ε ί ο ) σ τ ο ν Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Μ ε ν έ λ α ο Σ υ κ ά κ η ( τ η λ , σ τ m a i l : M e n e l a o s a t r o t a r m a i l. c o m ) Π ε ρ ι μ έ ν ω μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ η α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α τ η ν κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η ό λ ω ν σ α ς ώ σ τ ε η δ ρ ά σ η α υ τ ή ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς μ α ς. Η ε π ι τ υ χ ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ α δ ι κ ά σ α ς χ έ ρ ι α!! Κ ο μ ο τ η ν ή 1 0 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η, Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς 2 0

21 π ε ρ ι ή γ η σ η σ τ ι ς φ υ σ ι κ έ ς ο μ ο ρ φ ι έ ς κ α ι σ τ α α ξ ι ο θ έ α τ α τ η ς ε ι δ υ λ λ ι α κ ή ς Π ι ε ρ ί α ς ( Π ρ ι ό ν ι α, Α γ. Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς, Α γ ί α Κ ό ρ η, Δ ί ο ν, Α ρ χ α ί ο Δ ί ο ν ) Α γ ί α Κ ό ρ η ( Β ρ ο ν τ ο ύ ) Ό σ ο ι δ ε ν θ έ λ ο υ ν ν α α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο μ π ο ρ ο ύ ν ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό - ψ υ χ α γ ω γ ι κ ό μ έ ρ ο ς τ ο Σ ά β β α τ ο θ α ε π ι σ κ ε φ θ ο ύ ν μ ε ξ ε ν α γ ό τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α θ α μ ε τ α β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή π λ ε υ ρ ά τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι σ τ η ν Α γ ί α Κ ό ρ η. Τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή θ α α ν ε β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά «π ρ ι ό ν ι α» κ α ι τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ο ι τ ο λ μ η ρ ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α κ α τ ε β ο ύ ν μ ε τ α π ό δ ι α α π ό τ α Π ρ ι ό ν ι α σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ε κ π α ι δ ε υ μ έ ν ο ς σ υ ν ο δ ό ς, γ ν ώ σ τ η ς τ ω ν ο ρ ε ι β α τ ι κ ώ ν δ ι α δ ρ ο μ ώ ν γ ι α Α γ ί α Κ ό ρ η κ α ι Π ρ ι ό ν ι α. 2 1

22 Θ υ μ η θ ε ί τ ε!! Σ τ ό χ ο ς μ α ς δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν ο ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α. Α υ τ ό θ α ή τ α ν π ο λ ύ ε ύ κ ο λ ο. Α ρ κ ε ί ν α β ά λ ε ι ο κ α θ έ ν α ς έ ν α μ ι κ ρ ό π ο σ ό ν α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ. Σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α θ α ε υ χ ό μ ο υ ν κ α ν ε ί ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ν α μ η ν β ά λ ε ι χ ρ ή μ α τ α α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ α λ λ ά ν α φ ρ ο ν τ ί σ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς τ η ν τ ο π ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α, φ ί λ ο υ ς, ε υ α ί σ θ η τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς, ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ ο ρ η γ ο ύ ς. Μ ό ν ο έ τ σ ι π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο υ μ ε τ ο μ ή ν υ μ ά μ α ς κ α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ μ ε θ ε τ ι κ ό α ν τ ί κ τ υ π ο γ ι α τ η δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ο τ α ρ υ σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή μ α ς. Σ η μ α ν τ ι κ ό ε π ί σ η ς ε ί ν α ι ν α ζ η τ ή σ ο υ μ ε α π ό κ ά θ ε χ ο ρ η γ ό κ α ι φ ί λ ο έ ν α e - m a i l ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ σ τ ε ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α τ ο ν ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ μ ε κ α ι ν α τ ο υ σ τ ε ί λ ο υ μ ε ρ ε π ο ρ τ ά ζ α π ό τ η δ ρ ά σ η μ α ς. Π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ η α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α τ η ν κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η ό λ ω ν σ α ς ώ σ τ ε η δ ρ ά σ η α υ τ ή ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς μ α ς. Η ε π ι τ υ χ ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ α δ ι κ ά σ α ς χ έ ρ ι α!!! 2 2

23 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Ε Β Α Ι Ν Ο Υ Μ Ε Σ Τ Ο Ν Ο Λ Υ Μ Π Ο Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Φ Τ Ω Χ Ε Ι Α, Π Ρ Ο Α Γ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Ε Ι Ρ Η Ν Η, Τ Η Ν Υ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Α Δ ρ ά σ η : Α ν ά β α σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ ά β β α τ ο 2 6 / 9 / : 0 0 Σ υ ν ά ν τ η σ η σ τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο Κ ε ν τ ρ ι κ ή π λ α τ ε ί α (ρ ο λ ό ι ) 0 8 : : 4 5 Ο δ ι κ ώ ς Λ ι τ ό χ ω ρ ο Θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά (π α ρ κ ι ν γ κ ) 0 9 : 0 0 Ε κ κ ί ν η σ η α ν ά β α σ η ς τ η θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά Δ ι α δ ρ ο μ ή : Γ κ ο ρ τ σ ι ά ( μ. ) - Μ π ά ρ μ π α ( σ τ ά σ η ) - Κ ό κ α ( σ τ ά σ η ) - Σ τ ρ ά γ γ ο ς - Κ α τ α φ ύ γ ι ο Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς ( σ τ ά σ η ) - Σ κ ο ύ ρ τ α ( σ τ ά σ η ) - Ο ρ ο π έ δ ι ο Μ ο υ σ ώ ν - Κ α τ α φ ύ γ ι ο Γ ι ώ σ ο ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς ( μ. ) Ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ε ς ώ ρ ε ς π ο ρ ε ί α ς : 6-7 Σ ε ό λ η τ η δ ι α δ ρ ο μ ή δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι ν ε ρ ό ο π ό τ ε θ α π ρ έ π ε ι ν α έ χ ο υ μ ε μ α ζ ί μ α ς κ α τ ' ε λ ά χ ι σ τ ο 2 λ ί τ ρ α, ε ι δ ι κ ά γ ι α ό σ ο υ ς δ ε ν γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν π ό σ ο ν ε ρ ό χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι σ τ ι ς π ο ρ ε ί ε ς σ τ ο β ο υ ν ό. Ξ ε κ ο ύ ρ α σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο. 1 8 : : 3 0 Α ν ά β α σ η σ τ ο ε κ κ λ η σ ά κ ι τ ο υ Π ρ ο φ ή τ η Η λ ί α μ ( 2 0 α π ό τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ) 2 0 : 0 0 Δ ε ί π ν ο σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ( Σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο υ π ά ρ χ ε ι δ υ ν α τ ό τ η τ α γ ι α φ α γ η τ ό, π ο τ ό κ α ι π ρ ω ι ν ό σ ε λ ο γ ι κ έ ς τ ι μ έ ς ε ν ώ τ ο ν ε ρ ό κ ο σ τ ί ζ ε ι 2 τ ο 1, 5 lt ) 2 2 : 3 0 Ύ π ν ο ς ( Τ α φ ώ τ α σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο κ λ ε ί ν ο υ ν σ τ ι ς 2 2 : 3 0 ) Σ η μ ε ί ω σ η : Η δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ε ί ν α ι σ ε δ ω μ ά τ ι ο 1 8 κ λ ι ν ώ ν Κ ό σ τ ο ς δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η ς 1 2 / ά τ ο μ ο Κ υ ρ ι α κ ή 2 7 / 9 / : 0 0 Ε γ ε ρ τ ή ρ ι ο - Π ρ ω ϊ ν ό 0 7 : : 0 0 Α ν ά β α σ η σ τ ο Μ ύ τ ι κ α ή σ ε κ ο ν τ ι ν ή κ ο ρ υ φ ή η ε π ι λ ο γ ή τ η ς ο π ο ί α ς θ α γ ί ν ε ι α ν α λ ό γ ω ς τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν. Η θ έ α, κ α ι ρ ο ύ ε π ι τ ρ έ π ο ν τ ο ς, θ α ε ί ν α ι υ π έ ρ ο χ η. Θ α β γ ο υ ν φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς π ρ ο ώ θ η σ η ς τ η ς ε ξ ό ρ μ η σ η ς - δ ρ ά σ η ς. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς : Σ π ύ ρ ο ς Γ κ α ρ α β έ λ λ α ς, Β ο η θ ό ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς : : 0 0 Κ α τ ά β α σ η π ρ ο ς τ η θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά. Ο λ ι γ ό λ ε π τ η σ τ ά σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο τ η ς Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς κ α ι σ τ η θ έ σ η Μ π ά ρ μ π α. 1 8 : 0 0 Ά φ ι ξ η σ τ η ν Γ κ ο ρ τ σ ι ά Α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Σ η μ ε ί ω σ η : Π ι θ α ν ή δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η τ ω ν σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν σ τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο ή σ ε κ ο ν τ ι ν ό σ η μ ε ί ο τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή 2 5 / 9 θ α γ ί ν ε ι μ ε δ ι κ ή τ ο υ ς μ έ ρ ι μ ν α σ ε κ α τ α λ ύ μ α τ α τ η ς ε π ι λ ο γ ή ς τ ο υ ς.. Ό σ ο ι ε π ι λ έ ξ ο υ ν ν α ε γ γ ρ α φ ο ύ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α, π ο υ ο ρ γ α ν ώ ν ε τ α ι π α ρ ά λ λ η λ α θ α δ ι α ν υ κ τ ε ρ ε ύ σ ο υ ν σ τ ο ο ρ ι σ μ έ ν ο ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο κ α ι θ α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό δ ε ί π ν ο τ η ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς. Α π α ρ α ί τ η τ ο ς Ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς : 1. Π α π ο ύ τ σ ι α α θ λ η τ ι κ ά ή ο ρ ε ι β α τ ι κ ά μ π ο τ ά κ ι α ( t r e k k i n g ). Τ α π α π ο ύ τ σ ι α θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι σ ε κ ά θ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α δ ι ά β ρ ο χ α. 2. Σ α κ ί δ ι ο μ ι κ ρ ό ή μ ε σ α ί ο ( l t ). 3. Α ν τ ι α ν ε μ ι κ ό - α δ ι ά β ρ ο χ ο ( ε λ α φ ρ ύ ). Α ν έ χ ο υ ν π ρ ο η γ η θ ε ί β ρ ο χ ε ρ έ ς η μ έ ρ ε ς τ ό τ ε μ π ο υ φ ά ν λ ό γ ω ψ ύ χ ο υ ς τ η ν ύ χ τ α. 4. Ν ε ρ ό 1, 5-2 l t ( ή θ ε ρ μ ό ς γ ι α ζ ε σ τ ό ή δ ρ ο σ ε ρ ό ρ ό φ η μ α ). 5. Κ ο λ α τ σ ι ό ( ξ η ρ ο ί κ α ρ π ο ί, σ ά ν τ ο υ ι τ ς κ. α. ) 6. Α ν τ η λ ι α κ ή κ ρ έ μ α & li p s t i k ζ ε υ γ ά ρ ι α χ ο ν τ ρ έ ς κ ά λ τ σ ε ς. 8. Φ α κ ό ς (+ ε φ ε δ ρ ι κ έ ς μ π α τ α ρ ί ε ς ). 9. Ε λ α φ ρ ύ π ο υ λ ό β ε ρ ή φ λ ι ς Ε σ ώ ρ ο υ χ α. 1 1 Υ π ν ό σ α κ ο ή 2 σ ε ν τ ό ν ι α Σ φ υ ρ ί χ τ ρ α β α μ β α κ ε ρ έ ς ή τ ε χ ν ι κ έ ς μ π λ ο ύ ζ ε ς. 1 4 Α τ ο μ ι κ ό φ α ρ μ α κ ε ί ο. 1 5 Γ υ α λ ι ά η λ ί ο υ. 1 6 Κ α π έ λ ο γ ι α τ ο ν ή λ ι ο. 1 7 Κ ά μ ε ρ α - φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή μ η χ α ν ή φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ε ς. 1 8 Τ α κ ι ν η τ ά ν α ε ί ν α ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν α κ α ι τ ο ν φ ο ρ τ ι σ τ ή μ α ζ ί. 1 9 Σ κ ο ύ φ ο. 2 0 Γ ά ν τ ι α. 2 1 Α λ λ α ξ ι ά ρ ο ύ χ α κ α ι π α π ο ύ τ σ ι α σ τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο τ η ς ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς ( π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά ). Π ά ν ω α π ό λ α ν α έ χ ε τ ε τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η δ ι ά θ ε σ η γ ι α μ ι α υ π έ ρ ο χ η ε ξ ό ρ μ η σ η μ ε τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η π α ρ έ α!!! 2 3

24 Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς Α ) Σ τ ό χ ο ς μ α ς ε ί ν α ι ν α π ε ρ ά σ ο υ μ ε υ π έ ρ ο χ α κ ι α υ τ ό π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι κ α ν ό ν ε ς. Τ ο β ο υ ν ό δ ε ν σ η κ ώ ν ε ι α σ τ ε ί α. Α ρ χ ά ρ ι ο ι κ ι ό σ ο ι ν ο μ ί ζ ο υ ν ό τ ι γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν, υ π ε ρ ε κ τ ι μ ώ ν τ α ς τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ έ ς τ ο υ ς, κ ά ν ο υ ν λ ά θ η π ο υ σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν έ χ ο υ ν α π ο β ε ί μ ο ι ρ α ί α κ α ι θ έ τ ο υ ν σ ε κ ί ν δ υ ν ο ό λ η τ η ν ο μ ά δ α. Μ έ χ ρ ι τ ο ο ρ ο π έ δ ι ο τ ω ν Μ ο υ σ ώ ν ( Κ α τ α φ ύ γ ι ο Γ ι ώ σ ο ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς ) η δ ι α δ ρ ο μ ή ε ί ν α ι σ χ ε τ ι κ ά ε ύ κ ο λ η γ ι α ό σ ο υ ς δ ι α θ έ τ ο υ ν μ ι α σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η φ υ σ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η γ ι α ν α α ν τ έ ξ ο υ ν 1 3 ώ ρ ε ς π ο ρ ε ί α θ ε τ ι κ ή ς υ ψ ο μ ε τ ρ ι κ ή ς δ ι α φ ο ρ ά ς μ. σ ε 2 μ έ ρ ε ς. Α λ λ ά σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά τ ο Μ ύ τ ι κ α, τ α τ ε λ ε υ τ α ί α μ. ε ί ν α ι α ν α ρ ρ ί χ η σ η 2 ο υ β α θ μ ο ύ π ο υ σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι δ ε ν ε ί ν α ι γ ι α ό λ ο υ ς! Η α ν ά β α σ η σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή δ ε ν ε ί ν α ι μ ι α α π λ ή π ε ζ ο π ο ρ ί α. Σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α α υ τ ή β έ β α ι α θ α υ π ά ρ χ ο υ ν σ τ η ν ο μ ά δ α έ μ π ε ι ρ ο ι ο ρ ε ι β ά τ ε ς π ο υ γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τ η δ ι α δ ρ ο μ ή κ α ι τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς θ α π ρ έ π ε ι ν α α κ ο ύ ε ι ό λ η η ο μ ά δ α μ ε π ρ ο σ ο χ ή. Ό μ ω ς ο κ α θ έ ν α ς θ α έ χ ε ι τ η ν ε υ θ ύ ν η τ ο υ ε α υ τ ο ύ τ ο υ π ο υ σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι ό π ο ι ο ς δ ε ν έ χ ε ι ε μ π ε ι ρ ί α α π ό β ο υ ν ό ή δ ε ν ε μ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ θ α ε ί ν α ι π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ν α π α ρ α μ ε ί ν ε ι σ τ ο ο ρ ο π έ δ ι ο π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ α ς τ ο υ ς υ π ό λ ο ι π ο υ ς. Β Δ ρ ά σ η : Ό σ ο ι δ ε ν α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Ό σ ο ι σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό - ψ υ χ α γ ω γ ι κ ό μ έ ρ ο ς τ ο Σ ά β β α τ ο θ α ε π ι σ κ ε φ θ ο ύ ν μ ε ξ ε ν α γ ό τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α θ α μ ε τ α β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή π λ ε υ ρ ά τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι σ τ η ν Α γ ί α Κ ό ρ η. Τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή θ α α ν ε β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά «π ρ ι ό ν ι α» κ α ι τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ο ι τ ο λ μ η ρ ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α κ α τ ε β ο ύ ν μ ε τ α π ό δ ι α α π ό τ α Π ρ ι ό ν ι α σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ε κ π α ι δ ε υ μ έ ν ο ς σ υ ν ο δ ό ς, γ ν ώ σ τ η ς τ ω ν ο ρ ε ι β α τ ι κ ώ ν δ ι α δ ρ ο μ ώ ν γ ι α Α γ ί α Κ ό ρ η κ α ι Π ρ ι ό ν ι α. Π α ρ α τ ή ρ η σ η Η Β Δ ρ ά σ η ε ν δ ε ί κ ν υ τ α ι γ ι α ό σ ο υ ς δ ε ν ε π ι θ υ μ ο ύ ν ν α κ ά ν ο υ ν ο ρ ε ι β α σ ί α α λ λ ά ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι ν α π α ρ α σ τ ο ύ ν κ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α ν α α π ο λ α ύ σ ο υ ν έ ν α ό μ ο ρ φ ο Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο σ τ η ν ε ι δ υ λ λ ι α κ ή Π ι ε ρ ί α. Τ έ λ ο ς σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι η ε ξ ό ρ μ η σ η θ α α λ λ ά ξ ε ι α ν ο ι κ α ι ρ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς δ ε ν ε ί ν α ι κ α λ έ ς. Η π ρ ό β λ ε ψ η τ ο υ κ α ι ρ ο ύ ε ί ν α ι έ γ κ υ ρ η μ ό ν ο τ ι ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς 2-3 μ έ ρ ε ς. Β ) Τ α π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν α 2 l t ν ε ρ ο ύ, ε ί ν α ι σ ε φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς α ρ κ ε τ ά α ν κ α ι ο κ α θ έ ν α ς γ ι α τ ο ν ε α υ τ ό τ ο υ γ ν ω ρ ί ζ ε ι κ α λ ύ τ ε ρ α. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α π ρ ο μ η θ ε υ τ ο ύ μ ε ν ε ρ ό α π ό τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο τ η ς Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς ό π ο υ κ α ι θ α γ ί ν ε ι σ τ ά σ η, ε φ ό σ ο ν ό μ ω ς ε ί ν α ι α ν ο ι χ τ ό. Α υ τ ό θ α τ ο γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε τ η ν η μ έ ρ α λ ί γ ο π ρ ι ν ξ ε κ ι ν ή σ ο υ μ ε τ η ν α ν ά β α σ η. 2 4

25 Μ α γ ν η σ ι ώ τ ι κ η Α λ λ α γ ή Η γ ε σ ί α ς. Μ ι α Β ρ α δ ι ά γ ε μ ά τ η Ρ ό τ α ρ υ Τ α ε ί χ ε ό λ α α υ τ ή η β ρ α δ ι ά τ η ς ε κ δ ή λ ω σ η ς α λ λ α γ ή ς η γ ε σ ί α ς τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν κ α ι Ρ ο τ α ρ ά κ τ Ο μ ί λ ω ν τ ο υ Β ό λ ο υ, π ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε τ η ν Π έ μ π τ η 1 8 Ι ο υ ν ί ο υ σ τ ο υ ς φ ρ ο ν τ ι σ μ έ ν ο υ ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς τ η ς Φ ί λ ι α ς Γ ή ς τ ο υ τ. π ρ ο έ δ ρ ο υ ρ. Μ ί λ τ ο υ Μ ο υ σ τ α κ α λ ή. Ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό τ ο μ έ γ ε θ ο ς π α ρ ο υ σ ί α ς τ ο υ Μ α γ ν η σ ι ώ τ ι κ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ κ ό σ μ ο υ. Λ ά μ ψ η, Σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η, Σ υ μ π ό ρ ε υ σ η, Π α λ μ ό ς, κ α λ ή Ο ρ γ ά ν ω σ η κ α ι α κ ό μ α ξ ε χ ω ρ ι σ τ έ ς δ ρ ο σ ε ρ έ ς Ρ ό τ α ρ α κ τ π α ρ ο υ σ ί ε ς κ υ ρ ι ά ρ χ η σ α ν, π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς ε λ π ι δ ο φ ό ρ α μ η ν ύ μ α τ α. Τ η ν γ ι ο ρ τ ή τ ί μ η σ α ν μ ε τ η ν π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ ς Α ρ χ έ ς, ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ύ π ο υ κ α ι φ ί λ ο ι τ η ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ς κ ί ν η σ η ς. Σ τ ο κ ο ι ν ό ξ ε κ ί ν η μ α ε ν ό ς ν έ ο υ κ ύ κ λ ο υ τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ τ ρ ο χ ο ύ ή τ α ν ό λ ο ι ε κ ε ί : ο π α τ ρ ι κ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Β ό λ ο υ π ο υ φ έ τ ο ς σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε ι α ι σ ί ω ς 7 7 σ υ ν α π τ ά έ τ η γ ό ν ι μ η ς π α ρ ο υ σ ί α ς σ τ α ρ ο τ α ρ ι α ν ά δ ρ ώ μ ε ν α, ο π ο λ ύ δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Α ρ γ ώ Β ό λ ο υ κ α ι ο ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό ς Ό μ ι λ ο ς Ρ ο τ α ρ ά κ τ Β ό λ ο υ. Μ ε π λ ο ύ σ ι ο έ ρ γ ο π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ς ο ι α π ε ρ χ ό μ ε ν ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι, τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Β ό λ ο υ ρ. Κ υ ρ ι α ζ ή ς Α λ ε ξ α ν δ ρ ί δ η ς, Τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Α ρ γ ώ ρ. Θ α ν ά σ η ς Σ τ α υ ρ ί δ η ς κ α ι τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Ρ ο τ α ρ ά κ τ ρ. Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ α τ ζ η ν ώ τ α ς, π α ρ έ δ ω σ α ν σ ε μ ί α σ υ γ κ ι ν η σ ι α κ ά φ ο ρ τ ι σ μ έ ν η α τ μ ό σ φ α ι ρ α, τ ο π ρ ο ε δ ρ ι κ ό σ ή μ α, σ τ ο υ ς π ο λ λ ά υ π ο σ χ ό μ ε ν ο υ ς κ α ι δ ι ψ α σ μ έ ν ο υ ς γ ι α δ ρ ά σ η ν έ ο υ ς π ρ ο έ δ ρ ο υ ς τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Β ό λ ο υ ρ. Γ ι ά ν ν η Κ ο υ κ ο ρ ί ν η, σ τ ο ν ρ. Ν ί κ ο Σ ε ρ β ε τ ά τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Α ρ γ ώ κ α ι σ τ η ν ν έ α Π ρ ό ε δ ρ ο τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Ρ ο τ α ρ ά κ τ ρ. Α σ η μ έ ν ι α Ά ν θ η. Μ ε τ α μ ε σ ο ν ύ χ τ ι ε ς ώ ρ ε ς κ α ι η υ π έ ρ ο χ η ρ ο τ α ρ ι α ν ή β ρ α δ ι ά ά φ η σ ε σ ε ό λ ο υ ς τ ο γ λ υ κ ό σ υ ν α ί σ θ η μ α κ α ι τ η ν α π ό λ υ τ η β ε β α ι ό τ η τ α ό τ ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ, ε δ ώ σ τ η ν χ ώ ρ α τ η ς Α ρ γ ο ύ ς κ α ι τ ω ν Κ ε ν τ α ύ ρ ω ν μ ε τ η ν σ υ μ π ό ρ ε υ σ η, τ ο υ ς δ υ ν α τ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς τ ω ν ν έ ω ν Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ν κ α ι τ η ν δ ι α π ι σ τ ω μ έ ν η ο λ ό π λ ε υ ρ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν μ ε λ ώ ν, θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι τ η ν δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά π ο λ ύ ε π ι τ υ χ η μ έ ν η π ο ρ ε ί α τ ο υ. Α ν τ ώ ν η ς Ζ ι ο ύ ρ α ς 2 5

26 R I D E F O R P O L I O Ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Κ ο μ ο τ η ν ή ς κ α ι ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Κ α λ α μ α ρ ι ά ς μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ο ρ γ α ν ώ ν ε ι : Τ ο R I D E F O R P O L I O ξ ε κ ι ν ά ε ι σ τ ι ς 2 2 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ , σ τ ο μ ν η μ ε ί ο τ ω ν Η ρ ώ ω ν σ τ η ν Κ ο μ ο τ η ν ή, γ ν ω σ τ ό κ α ι ω ς " Σ π α θ ί " σ τ ι ς 0 9 : 0 0 τ ο π ρ ω ί κ α ι θ α τ ε ρ μ α τ ί σ ε ι σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η τ ο β ρ ά δ υ τ η ς 2 7 η ς Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Φ έ τ ο ς, μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς Π Δ Ρ α λ λ ά κ α ι γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά τ ο υ I n t e r n a t i o n a l F e l l o w s h i p o f M o t o r c y c l i n g R o t a r i a n s ( I. F. M. R. ) κ α ι τ ο υ C h a p t e r τ ο υ σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, έ χ ο υ ν ο ρ γ α ν ω θ ε ί ε ι δ ι κ έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς σ τ ο G a b r o v o ( Β ο υ λ γ α ρ ί α ), σ τ η Ν ι ς κ α ι σ τ ο Β ε λ ι γ ρ ά δ ι ( Σ ε ρ β ί α ), σ τ η ν C r a i o v a ( Ρ ο υ μ α ν ί α ), σ τ η ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ( Τ ο υ ρ κ ί α ) κ α ι σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η, α π ό τ ο υ ς τ ο π ι κ ο ύ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς Ο μ ί λ ο υ ς κ α ι ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο υ ς τ ω ν Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν τ ο υ ς. Ε ά ν θ έ λ ε τ ε ν α σ υ μ β ά λ λ ε τ ε κ α ι ε σ ε ί ς σ τ η δ ρ ά σ η R I D E F O R P O L I O, μ π ο ρ ε ί τ ε ν α π α ρ α γ γ ε ί λ ε τ ε τ ο σ υ λ λ ε κ τ ι κ ό μ π λ ο υ ζ ά κ ι σ τ ο c o n t a c i d e f o r p o l i o. o r g 2 6

27 Δ ρ ά σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ Κ ο μ ο τ η ν ή ς Τ ο ν Ι ο ύ λ ι ο π α ρ α δ ό θ η κ α ν κ ρ ά ν η σ ε μ ο τ ο σ ι κ λ ε τ ι σ τ έ ς. Τ ο " μ π λ ό κ ο " μ ε λ ώ ν τ η ς Έ ν ω σ η ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Υ π α λ λ ή λ ω ν Ρ ο δ ό π η ς κ α ι τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ Κ ο μ ο τ η ν ή ς, δ ε ν ε ί χ ε σ κ ο π ό ν α κ ό ψ ε ι κ λ ή σ ε ι ς, α λ λ ά σ υ μ β ο λ ι κ ά ν α μ ο ι ρ ά σ ε ι κ ρ ά ν η σ ε ο δ η γ ο ύ ς κ α ι σ υ ν ε π ι β ά τ ε ς - π α ι δ ι ά δ ι κ ύ κ λ ω ν, σ ε μ ι α κ ο ι ν ω ν ι κ ή δ ρ ά σ η υ π ό τ ο ν τ ί τ λ ο «α σ φ α λ ή κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τ ω ν δ ι κ ύ κ λ ω ν», μ ε σ τ ό χ ο τ η ν ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η τ ω ν δ ι κ υ κ λ ι σ τ ώ ν σ τ η χ ρ ή σ η π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ κ ρ ά ν ο υ ς. " Η ο δ ι κ ή α σ φ ά λ ε ι α ε ί ν α ι υ π ό θ ε σ η ό λ ω ν μ α ς, τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς, τ ω ν σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν κ α ι τ ο υ κ ά θ ε π ο λ ί τ η ( ο δ η γ ο ύ κ α ι π ε ζ ο ύ ) χ ω ρ ι σ τ ά ", τ ο ν ί σ τ η κ ε α π ό τ ο υ ς δ ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς. Ό π ω ς υ π ο γ ρ ά μ μ ι σ ε ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ κ. Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Λ ί τ σ ο ς, τ α σ τ α τ ι σ τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α κ α τ α τ ά σ σ ο υ ν τ η ν Ε λ λ ά δ α σ τ η ν ο μ ά δ α τ ω ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν χ ω ρ ώ ν μ ε τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ο σ ο σ τ ά τ ρ ο χ α ί ω ν α τ υ χ η μ ά τ ω ν. Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / R o t a r y K o m o t i n i T h e... " r o a d b l o c k " t h a t t h e U n i o n o f R o d o p i s o f P o l i c e O f f i c e r s a n d m e m b e r s o f t h e R o t a r y C l u b o f K o m o t i n i h e l d, d i d n o t i n t e n d t o g i v e o u t t i c k e t s t o t h e h e l m e t l e s s s c o o t e r d r i v e r s b u t s y m b o l i c a l l y t o d i s t r i b u t e h e l m e t s t o d r i v e r s a n d e s p e c i a l l y t o k i d s r i d i n g o n t h e s c o o t e r s a s p a s s e n g e r s. A s o c i a l a c t i o n w i t h t h e m o t o " d r i v i n g s a f e w i t h a s c o o t e r ", t o r a i s e a w a r e n e s s t o m o t o r c y c l i s t s i n o r d e r t o u s e h e l m e t s n o t o n l y f o r t h e m, b u t f o r t h e p a s s e n g e r a l s o. " R o a d s a f e t y i s e v e r y o n e ' s b u s i n e s s, t h e s t a t e s, t h e c o l l e c t i v e s o r g a n i z a t i o n s a n d e v e r y c i t i z e n s ( d r i v e r a n d p e d e s t r i a n ) s e p a r a t e l y, " s t r e s s e d b y t h e o r g a n i z e r s. A s t h e P r e s i d e n t o f t h e R o t a r y C l u b, R t n. E v a n g e l o s L i t s o s s t a t e d, t h e s t a t i s t i c s r a n k o u r c o u n t r y G r e e c e i n t h e g r o u p o f E u r o p e a n c o u n t r i e s w i t h t h e h i g h e s t r a t e s o f r o a d a c c i d e n t s. M o r e i n f h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / R o t a r y K o m o t i n i 2 7

28 T H I S I S R O T A R Y 2 8

29 2 9

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

21/5/2008. Θερµοχηµεία

21/5/2008. Θερµοχηµεία Θερµοχηµεία Θερµοχηµεία Είναι η µελέτη των θερµικών φαινοµένων που συνοδεύουν µια χηµική αντίδραση. Θερµότητα αντίδρασης υπό σταθερή πίεση Θερµότητα αντίδρασης υπό σταθερή πίεση Η θερµοδυναµική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί

Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί 25. Δίνονται τα στοιχεία 7 Ν, 19 Κ, 35 Βr. Να γράψετε την ηλεκτρονική δομή των ατόμων τους. 7Ν: Το άτομο του αζώτου έχει z = 7 άρα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α ΑΝ Ν ΑΝΑ Ι - ΝΑΙ ΝΑΙ 3 Ι...Ν. Αθ ώ Α Ι Α Α - ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 OO ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00 Y Ο Ο Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Ο Ο Α Η Ω Ο Α Α Α Α Ω Ο Ω Α. Ο Α Α Α Ο Ο Ω Ο Α Ω Α/Α Α Η ΟΫ Ο Ο Ο θ ι ό όσ α P.T.F.E ια η οϊ α ή α ά α η ίς αι ίσ ση α ί ο ι ά α οσ ι έ ο σ όφι ο ίβ η α, σ α έ ο α ι ό ά ο ια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεύτερο συνθετικό (κορεσμένη ή ακόρεστη;) (απλοί, διπλοί, τριπλοί δεσμοί;)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεύτερο συνθετικό (κορεσμένη ή ακόρεστη;) (απλοί, διπλοί, τριπλοί δεσμοί;) Θ. Καπίας 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, Β ΛΥΚΕΙΟΥ, ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρώτο συνθετικό (αριθμός ατόμων C κύριας ανθρακικής αλυσίδας) 1 C μεθ- 2 C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της συγκέντρωσης των συστατικών του ρυθµιστικού διαλύµατος, στη ρύθµιση του ph.

H επίδραση της συγκέντρωσης των συστατικών του ρυθµιστικού διαλύµατος, στη ρύθµιση του ph. Ε. Κ. Φ. Ε. Χ α λ α ν δ ρ ί ο υ H επίδραση της συγκέντρωσης των συστατικών του ρυθµιστικού διαλύµατος, στη ρύθµιση του ph. Συντάκτης: Παύλος Αρβανίτης, Χηµικός ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Ρυθµιστικά διαλύµατα

Διαβάστε περισσότερα

1.3 εσμός σ που προκύπτει με επικάλυψη sp sp υβριδικών τροχιακών υπάρχει στην ένωση: α. CH 2 = CH 2 β. CH CH γ. CH 2 = CHCl δ. CH 3 -CH 3 Μονάδες 5

1.3 εσμός σ που προκύπτει με επικάλυψη sp sp υβριδικών τροχιακών υπάρχει στην ένωση: α. CH 2 = CH 2 β. CH CH γ. CH 2 = CHCl δ. CH 3 -CH 3 Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις από το 2001 ως το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α4. Ποια από τις επόμενες ουσίες, όταν διαλυθεί στο νερό, δεν αλλάζει το ph του; α. CH 3 COOK β. NaF

Μονάδες 5 Α4. Ποια από τις επόμενες ουσίες, όταν διαλυθεί στο νερό, δεν αλλάζει το ph του; α. CH 3 COOK β. NaF ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Κεφάλαιο 6 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Περίγραμμα κεφαλαίου Τα αίτια της οικονομικής μεγέθυνσης Η δυναμική της μεγέθυνσης: Το υπόδειγμα του Solow Μέσα οικονομικής πολιτικής για την αύξηση του μακροχρόνιου

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

. Όλες οι συναρτήσεις δεν μπορούν να παρασταθούν στο καρτεσιανό επίπεδο όπως για παράδειγμα η συνάρτηση του Dirichlet:

. Όλες οι συναρτήσεις δεν μπορούν να παρασταθούν στο καρτεσιανό επίπεδο όπως για παράδειγμα η συνάρτηση του Dirichlet: Κεφάλαιο: Συναρτήσεις Γραφική παράσταση συνάρτησης Γράφημα μιας συνάρτησης ( ) ονομάζουμε το σύνολο των σημείων G( ) (, ( ) ) / A που είναι υποσύνολο του. Το γράφημα αυτό { } συνήθως παριστάνεται πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο

Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 ΚΕΦ. 1 Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο 1. Ποια από τα παρακάτω είναι συζυγές ζεύγος οξέος - βάσης : Ι. S 2 και H 2 S II. NH 4 + και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ A Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1-15/09/10

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1-15/09/10 ΜΜΚ 251: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 1 ΜΜΚ 251: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1-15/09/10 [1] Να υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό Ζ και το μαζικό αριθμό Α για τα πιο κάτω στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Χημικός Δεσμός. Φώτης Καρβέλης

Χημικός Δεσμός. Φώτης Καρβέλης Χημικός Δεσμός Φώτης Καρβέλης Χημικός Δεσμός είναι η ελκτική δύναμη που συγκρατεί μεταξύ τους τα άτομα, τα ιόντα ή τα μόρια όταν σχηματίζουν χημικές ενώσεις. Η αιτία της δημιουργίας χημικών δεσμών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 2 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 2 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Σημειώστε πάνω στα θέματα την σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.6 1.1. Η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1. ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ποιες είναι οι πιθανές τιµές : α) του l για : i) n = 1, ii) n = 3, β) του m l για : i) n = 2, ii) l = 2. 1.2. Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων http://ekfe.chi.sch.g 5 η - 6 η Συνάντηση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης αραίωση διαλυμάτων Παρασκευή και ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Q1DP Q1CP Q1DP Q1DS ORCA PUMPS. ORCA PUMPS 39 m3/h Q1DP-550K /4" Α H(m)

Q1DP Q1CP Q1DP Q1DS ORCA PUMPS. ORCA PUMPS 39  m3/h Q1DP-550K /4 Α H(m) Α Α ORCA PUMPS Q1DP Α Α : : Α : VORTEX - : : Α ία ό β ι σ α έ ο άθ ο φ ο έ, α ά ια α οσ ά ισ φ α ί, οφο ία ού, ά ιασ α α ώ. Α m3/h 2 4 6 8 10 watt V inches Lt/min 33 67 100 133 167 Q1DP-550K 59.05.010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομες αντιδράσεις

Αμφίδρομες αντιδράσεις Χημική ισορροπία Αμφίδρομες αντιδράσεις Αμφίδρομες αντιδράσεις Ταχύτητα αντιδράσεων και συγκεντρώσεις Αμφίδρομες αντιδράσεις CO +3H 2 CH 4 + H 2 O. συγκέντρωση Αμφίδρομες αντιδράσεις- κατάσταση Χ.Ι. συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 1. Δίνονται οι παρακάτω χημικές αντιδράσεις προσθήκης : α) αιθυλένιο + χλώριο β) αιθυλένιο + υδρογόνο γ) αιθυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 2008 Επαναληπτικές

Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 2008 Επαναληπτικές Θέμα ο.. γ Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 008 Επαναληπτικές.. β (το ρη=4 άρα και το ph=3 θα είναι πριν το pka - ενώ το ph=0 μετά το ρκα + ).3. δ.4. γ.5: α. Σ β. Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις διερεύνησης... χωρίς διερεύνηση!!!

Ασκήσεις διερεύνησης... χωρίς διερεύνηση!!! Ασκήσεις διερεύνησης... χωρίς διερεύνηση!!! Λυμένα παραδείγματα Να υπολογίσετε την ποσότητα στερεού NaOH ^óå h που πρέπει να προστεθεί σε 00 m διαλύματος του ασθενούς οξέος H συγκέντρωσης 0,, χωρίς μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 017 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. δ Α. α Α4. δ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 017 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες Α5. α. οξείδωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1 Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Σε µια ενδόθερµη αντίδραση: α. Μειώνεται η χηµική

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικτικές Απαντήσεις)

(Ενδεικτικές Απαντήσεις) Θέμα Α Α.1 γ Α. δ Α.3 γ Α. α Α.5 α. Σ β. Λ γ. Λ δ. Λ ε. Σ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΛΥΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) (Ενδεικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Οικονομικοί κύκλοι

Κεφάλαιο 8. Οικονομικοί κύκλοι Κεφάλαιο 8 Οικονομικοί κύκλοι Περίγραμμα κεφαλαίου Τι είναι ο οικονομικός κύκλος; Οι οικονομικοί κύκλοι στις ΗΠΑ: Ιστορική καταγραφή Γνωρίσματα των οικονομικών κύκλων Ανάλυση των οικονομικών κύκλων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Η πυκνότητα του νερού σε θερμοκρασία 4 C και ατμοσφαιρική πίεση (1 atm) είναι ίση με 1g/mL.

Η πυκνότητα του νερού σε θερμοκρασία 4 C και ατμοσφαιρική πίεση (1 atm) είναι ίση με 1g/mL. Πυκνότητα Πυκνότητα ορίζεται το φυσικό μέγεθος που δίνεται από το πηλίκο της μάζας του σώματος προς τον αντίστοιχο όγκο που καταλαμβάνει σε σταθερές συνθήκες πίεσης (όταν πρόκειται για αέριο). Ο Συμβολισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 2016 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α5. α. Σωστό Α2. δ β. Λάθος Α3. γ γ. Λάθος Α4. α δ. Λάθος ε. Σωστό

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 2016 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α5. α. Σωστό Α2. δ β. Λάθος Α3. γ γ. Λάθος Α4. α δ. Λάθος ε. Σωστό 1. Ούλωφ Πάλμε & Επάφου & Χρυσίππου 1 Ζωγράφου, 210 7 88 00 2. Φανερωμένης 1 Χολαργός, 210 65 6 551.en-dynamei.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 2016 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α5. α. Σωστό Α2. δ β. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση.

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. ΜΑΘΗΜΑ...ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. NH + HCl NH + Cl + 3 4 H 0+ HCOOH H + HCOO + 2 3 NH + H O NH + H O + + 4 2 3 3 HPO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΟΡΘΟ-ΔΙ- ΦΑΙΝΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση α οβλήτων Γεωργικών Βιοµηχανιών

ιαχείριση α οβλήτων Γεωργικών Βιοµηχανιών ιαχείριση α οβλήτων Γεωργικών Βιοµηχανιών Αέριοι ρύποι Ατµόσφαιρα 80-85 km 4. Ιονόσφαιρα 3. Μεσόσφαιρα 50-55 km 2. Στρατόσφαιρα Στρώµα Όζοντος 25-30 km 8-18 km 0 km 1. Τροπόσφαιρα 1 Ρύ ανση ατµόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΑ ΑΛΑΤΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΤΑ ΑΛΑΤΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΤΑ ΑΛΑΤΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να κατανοήσουμε πως παράγονται εργαστηριακά τα άλατα χλωριούχο νάτριο και θειικό βάριο. Να γράφουμε τις ιοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ Mary Christopher, Καρδίτσα, 25/10/2004

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ Mary Christopher, Καρδίτσα, 25/10/2004 «Εάν ένα ζώο είναι τόσο άρρωστο ώστε να χρειάζεται αιμοληψία και εξέταση αίματος σίγουρα χρειάζεται και δειγματοληψία και εξέταση ούρου». Πράγματι, η εξέταση του ούρου αν και από τις πιο φθηνές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΘΕΜΑ B Α α) Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές κατανομές των δοθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα PH τριών διαλυµάτων. τριών µονοπρωτικών βάσεων Β

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα PH τριών διαλυµάτων. τριών µονοπρωτικών βάσεων Β ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα PH τριών διαλυµάτων 1,, τριών µονοπρωτικών βάσεων Β 1, Β, Β αντίστοιχα. Επίσης δίνεται ο όγκος V ενός πρότυπου διαλύµατος HCl που χρειάστηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC001919085 2014-03-13. : 5029 12/3/2014 :.. - : 5 & A.!"#: 21/2014 $%&$'$()*#: +$"-0 1+-.(+# 1(2-)$3 : 1.096.000,00 ) &+',-$.-$ /$... 6/5/2014 '"$4$0+# : +2(51"# 25--"# -/5$ /+0-" +3 -)" : $'." 134

Διαβάστε περισσότερα

Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ. γ) Cl2 (ομοιοπολική ένωση) To μόριο του HCl έχει ηλεκτρονιακό τύπο: H( C

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ. γ) Cl2 (ομοιοπολική ένωση) To μόριο του HCl έχει ηλεκτρονιακό τύπο: H( C ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Αριθμός οξείδωσης (Α.Ο.: στις ιοντικές (ετεροπολικές ενώσεις, ονομάζεται το πραγματικό φορτίο που έχει ένα ιόν. στις ομοιοπολικές (μοριακές ενώσεις, ονομάζεται το φαινομενικό φορτίο που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, περιέχει χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού (που συγκρατούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2 eribizani@chem.uoa.gr 2107274573 1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ (BUFFERS) (1) Καλούνται διαλύµατα, που έχουν την ιδιότητα να διατηρούν το ph τους πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2 eribizani@chem.uoa.gr 2107274573 1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ (BUFFERS) (1) Καλούνται διαλύµατα, που έχουν την ιδιότητα να διατηρούν το ph τους πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις:

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις: 1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773 2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888 3o Αρχιµήδους 22 & Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), τηλ: 210-9643433 4ο Θεοµήτορος 60 (Άλιµος),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-03-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ 3ο ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ 3ο ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ 3ο ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Τα θέµατα που συνθέτουν τα σχέδια κριτηρίων που ακολουθούν αντλήθηκαν από τις ερωτήσεις του σχεδιασµού αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3 1. Αναµιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυµάτων Α και Β. Προκύπτει δ/µα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα εάν Α. το Α είναι NaOH 0,5 M και το Β είναι CH 3 COOH 1 M B. το Α είναι NaOH 1 M και το Β είναι HCl 0,5

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015 Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Γ ΙΑ Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ Δ ΙΑ Β ΙΟ Υ Μ Α Θ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 Α

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 Α ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 Α Άσκηση 1: Εξηγείστε με την κλασσική θεωρία Lewis τη δομή των παρακάτω ιοντικών ενώσεων MgF 2, CaF 2 και ZrO 2. Σε ποια από τις αυτές τις ενώσεις οι ιοντικοί δεσμοί είναι ισχυρότεροι;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα