Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4"

Transcript

1 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1

2 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή 3-4 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ. Ρ. 5 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Θ ε μ / κ ω ν Ρ. Ι. 6 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Ş a f a k A l p a y Δ ι ο ι κ η τ ή τ η ς 2 0 Β Ζ ώ ν η ς Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ώ ρ ο υ Ιε ρ ό π ο υ λ ο υ Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Λ ο ρ. Χ α ζ ά π η 1 1 Ε π ι σ τ ο λ ή Β. Μ υ λ ω ν ά 1 2 Ε π ι σ τ ο λ ή Β. Μ α κ ρ ή Σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α ε π ι σ τ. Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο ν Σ ώ τ ο ς Σ ω τ η ρ ί ο υ 1 5 Σ ύ ν α ξ η η γ ε σ ί α ς Ρ ο τ. Ζ ώ ν η ς 2 0 Β 1 6 Η Σ ε λ ί δ α τ ο υ Γ ρ α μ μ α τ έ α Π. Δ. Ρ Α ν ά β α σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς Δ ρ ά σ ε ι ς Ε π ί λ ο γ ο ς Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή ο µ ά δ α Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Έ κ δ ο σ η ς Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Κ ι ν Σ ύ ν τ α ξ η Ο υ ρ α ν ί α Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κ ι Μ ε τ ά φ ρ α σ η Χ ρ. Κ ο υ τ ο υ ν ί δ η ς Χ ρ. Σ υ κ ά κ η Ο λ. Σ υ κ ά κ η 2

3 Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, Ό π ω ς ή δ η θ α ξ έ ρ ε τ ε τ ο η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ έ χ ε ι α λ λ ά ξ ε ι. Ε φ έ τ ο ς ο μ ή ν α ς Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν α ύ ξ η σ η κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η μ ε λ ώ ν, α υ τ ό π ο υ σ τ α α γ γ λ ι κ ά ε κ φ ρ ά ζ ο υ μ ε μ ε μ ι α λ έ ξ η : m e m b e r s h i p. Γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α δ ρ ά σ ο υ μ ε α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά κ α ι ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α ι σ τ ο υ ς σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς μ α ς π ρ έ π ε ι ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί ν α ε ί μ α σ τ ε ε ν ω μ έ ν ο ι κ α ι α γ α π η μ έ ν ο ι, κ α ι ν α γ ί ν ο υ μ ε ό σ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι, ώ σ τ ε η β ο ή θ ε ι α ν α γ ί ν ε ι κ α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή κ α ι σ η μ α ν τ ι κ ή π ο σ ο τ ι κ ά. Α ν ο ί ξ τ ε τ ι ς π ό ρ τ ε ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ σ τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς σ α ς π ο υ θ έ λ ο υ ν ν α γ ί ν ο υ ν μ έ λ η σ τ ο ν Ό μ ι λ ό σ α ς κ α ι ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν.. Δ υ ν α μ ώ ν ο ν τ α ς τ ο Ρ ό τ α ρ υ, ε ν ώ ν ο ν τ α ς τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς κ α ι τ ι ς κ α ρ δ ι έ ς μ α ς, μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α. Κ α ι α ν η α ύ ξ η σ η μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί α γ ι α τ ο Ρ ό τ α ρ υ π α γ κ ο σ μ ί ω ς γ ι α τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς ε ί ν α ι ζ ω τ ι κ ή α ν ά γ κ η ύ π α ρ ξ η ς. Ό τ α ν ι δ ρ ύ θ η κ ε η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς τ ο ( ω ς σ τ α ί δ ι α μ ε σ ή μ ε ρ α γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά ό ρ ι α ) ή μ α σ τ ε 2 9 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Ε π ι φ ο ρ τ ι σ θ ή κ α μ ε μ ε τ η ν ε π έ κ τ α σ η τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ σ τ α Β α λ κ ά ν ι α ( Β ο υ λ γ α ρ ί α, Σ ε ρ β ί α, Μ α υ ρ ο β ο ύ ν ι ο, Κ ό σ σ ο β ο, F Y R O M ), τ η ν ε π ι τ ύ χ α μ ε ι δ ρ ύ ο ν τ α ς σ ε α υ τ ά τ α κ ρ ά τ η 9 9 Ο μ ί λ ο υ ς μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς α π ό Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς. Κ α ι ό τ α ν τ ο ε π α ν ή λ θ α μ ε ( ω ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ) σ τ α γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά ό ρ ι α τ ο υ , τ η ς Β ό ρ ε ι α ς Ε λ λ ά δ α ς μ ε τ η ν Θ ε σ σ α λ ί α, Κ έ ρ κ υ ρ α κ α ι Λ έ σ β ο, ή μ α σ τ ε 3 9 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Α π ό τ ό τ ε μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α δ υ σ τ υ χ ώ ς σ υ ρ ρ ι κ ν ω ν ό μ α σ τ ε. Τ ο ν Ι ο ύ ν ι ο τ ο υ ε ί μ α σ τ ε 3 7 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Τ ο ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο τ ο υ τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ μ α ς έ θ ε σ ε ω ς δ ι ο ρ ί α ν α φ θ ά σ ο υ μ ε μ έ χ ρ ι τ η ν τ α ε λ ά χ ι σ τ α ό ρ ι α γ ι α Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α π ο υ ε ί ν α ι μ έ λ η. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ; ; Η α π ά ν τ η σ η ε ί ν α ι Ν Α Ι. Ο ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς ε ί ν α ι 6 Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί α ν ά κ α τ ο ί κ ο υ ς, ο μ έ σ ο ς ό ρ ο ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ( Ν ό τ ι α Ε λ λ ά δ α ) ε ί ν α ι 2, 5 Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί α ν ά κ α τ ο ί κ ο υ ς. Ε μ ε ί ς α π ε υ θ υ ν ό μ α σ τ ε σ ε έ ν α ν π λ η θ υ σ μ ό α ν θ ρ ώ π ω ν. Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ό μ έ σ ο ό ρ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, μ ε τ ο ν ε λ λ η ν ι κ ό μ έ σ ο ό ρ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ό σ ο ι ή μ α σ τ ε τ ο Χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α τ ο π ι σ τ έ ψ ο υ μ ε. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ξ α ν α β ρ ο ύ μ ε τ ο π α λ ι ό μ α ς σ φ ρ ί γ ο ς. Ε μ ε ί ς ε ί μ α σ τ ε π ο υ ι δ ρ ύ σ α μ ε ο μ ί λ ο υ ς σ ε π έ ν τ ε κ ρ ά τ η κ α ι κ ά ν α μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς. Δ ε ν θ α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α κ ά ν ο υ μ ε ν έ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς ; ; Ή δ η γ ι α ε φ έ τ ο ς, ό π ω ς ε ί π α μ ε κ α ι σ τ ο D T T S ( Β ό λ ο ς, Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς ) κ α ι σ τ ο P E T S ( Π α ν ό ρ α μ α, Μ ά ρ τ ι ο ς ) α π ο φ α σ ί σ α μ ε ν α ε φ α ρ μ ό σ ο υ μ ε τ ο σ χ έ δ ι ο 4 π ρ ο ς 1. Κ ά θ ε τ έ σ σ α ρ ε ς ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί ν α φ έ ρ ο υ ν σ τ ο ν Ό μ ι λ ό τ ο υ ς ά λ λ ο ν έ ν α ν! Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ η ν μ ε γ ά λ η ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ α π ο κ τ ή σ α μ ε π ά ν ω α π ό φ ί λ ο υ ς σ ε ό λ ο τ ο ν κ ό σ μ ο, σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό σ η μ ε ί α τ ο υ π λ α ν ή τ η μ α ς. Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ γ ν ω ρ ί σ α μ ε έ ν α ν κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο κ ό σ μ ο τ η ς φ ι λ ί α ς, τ η ς κ α τ α ν ό η σ η ς, τ η ς χ α ρ ά ς, τ η ς δ ρ ά σ η ς κ α ι τ η ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς. Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ κ ά ν α μ ε έ ν α μ ε γ ά λ ο δ ώ ρ ο σ τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς. Α υ τ ό τ ο δ ώ ρ ο δ ε ν ε ί ν α ι γ ι α ν α τ ο κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε γ ι α ε μ ά ς τ ο υ ς ί δ ι ο υ ς. Α ς τ ο μ ο ι ρ α σ τ ο ύ μ ε μ ε τ ι ς φ ί λ ε ς κ α ι τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς μ α ς. Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε ζ ω ν τ α ν ή κ α ι δ ρ α σ τ ή ρ ι α τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς, α ρ κ ε ί : Ν α δ ρ ά σ ο υ μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ά, π α ρ α μ ε ρ ί ζ ο ν τ α ς μ α τ α ι ο δ ο ξ ί ε ς κ α ι μ ά τ α ι ο υ ς α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ ς, μ ο ι ρ α ζ ό μ ε ν ο ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ ε τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς μ α ς. Ε ν ε ρ γ ώ ν τ α ς ω ς Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ κ α ι Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Α Ν Ο Ι τ α δ ύ σ κ ο λ α γ ί ν ο ν τ α ι ε ύ κ ο λ α. Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι κ α ι Α Γ Α Π Η Μ Ε Ν Ο Ι μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ε π ι τ ύ χ ο υ μ ε τ α Π Α Ν Τ Α. Κ α ι Ν Α Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Υ Μ Ε Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Μ Α Σ Σ Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο Κ ο μ ο τ η ν ή 1 η Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς 3

4 D e a r F e l l o w R o t a r i a n s, A s y o u a l l k n o w, t h e R o t a r i a n C a l e n d a r h a s c h a n g e d. T h i s m o n t h, A u g u s t, i s d e d i c a t e d t o i n c r e a s i n g a n d m a i n t a i n i n g o u r m e m b e r s. I n E n g l i s h t h e r e i s a t e r m f o r t h i s s i g n i f i c a n t a s p e c t : m e m b e r s h i p. I n o r d e r f o r u s t o a c t e f f e c t i v e l y a n d o f f e r t o o u r s o c i e t y a n d o u r f e l l o w c i t i z e n s a l l R o t a r i a n s m u s t b e u n i t e d a n d l o v e d e a c h o t h e r, a n d i n c r e a s e o u r m e m b e r s a s m u c h a s w e c a n s o o u r h e l p c a n b e e f f e c t i v e a n d q u a n t i t a i v e s i g n i f i c a n t. O p e n t h e d o o r s o f R o t a r y t o y o u r f e l l o w c i t i z e n s w h o w a n t t o b e c o m e m e m b e r s i n y o u r R o t a r y C l u b a n d w a n t t o o f f e r. B y e m p o w e r i n g R o t a r y, b y c o m b i n i n g o u r e f f o r t s a n d o u r h e a r t s, w e c a n o f f e r m o r e. A n d i f m e m b e r s h i p i s n e c e s s a r y f o r R o t a r y i n a n i n t e r n a t i o n a l l e v e l, i t i s v i t a l f o r o u r D i s t r i c t. W h e n o u r D i s t r i c t w a s f o u n d e d b a c k i n ( a s w i t h t h e s a m e g e o g r a p h i c a l b o r d e r s ) w e w e r e 2 9 Cl u b s w i t h m e m b e r s. W e w e r e i n s t r u c t e d w i t h t h e e x t e n s i o n o f R o t a r y i n t h e B a l k a n s ( B u l g a r i a, S e r b i a, M o n t e n e g r o, K o s o v o, F Y R O M ), a n d w e s u c c e e d e d b y f o u n d i n g 9 9 C l u b s w i t h m o r e t h a n R o t a r i a n s. A n d w h e n w e c a m e b a c k i n ( a s D i s t r i c t ) i n t h e g e o g r a p h i c a l b o r d e r s o f , o f N o r t h e r n G r e e c e w i t h T h e s s a l y, C o r f u a n d L e s v o s w e w e r e 3 9 C l u b s w i t h m e m b e r s. F r o m t h e n u n t i l t o d a y w e a r e u n f o r t u n a t e l y s h r i n k i n g. J u n e o f f o u n d u s w i t h 3 7 Cl u b s w i t h m e m b e r s. G O V E R N O R S M O N T Η L Y L E T T E R A U G U S T T h e E u r o p e a n a v e r a g e i s 6 p e r r e s i d e n t s, t h e a v e r a g e o f t h e D i s t r i c t ( S o u t h e r n G r e e c e ) i s 2, 5 R o t a r i a n s p e r r e s i d e n t s. W e r e a c h o u t t o a p o p u l a t i o n. A c c o r d i n g t o t h e E u r o p e a n a v e r a g e w e c a n b e c o m e R o t a r i a n s, w i t h t h e G r e e k a v e r a g e w e c a n b e c o m e a t l e a s t W e c a n b e c o m e a t l e a s t w h a t w e w e r e b a c k i n W e n e e d t o b e l i e v e i t. W e c a n f i n d o u r d r i v i n g f o r c e a g a i n. W e a r e t h e o n e s t o h a v e f o u n d e d C l u b s i n 5 c o u n t r i e s a n d c r e a t e d R o t a r i a n s. C a n t w e c r e a t e R o t a r i a n s? A l r e a d y t h i s y e a r, a s w e p o i n t e d o u t i n t h e D T T S ( V o l o s, F e b r u a r y ) a n d i n P E T S ( P a n o r a m a, M a r c h ) w e d e c i d e d t o i m p l e m e n t t h e 4 t o 1 a c t i o n p l a n. E v e r y 4 R o t a r i a n m u s t b r i n g o n e n e w m e m b e r t o h i s / h e r s Clu b! W h e n w e e n t e r e d t h e b i g f a m i l y o f R o t a r y w e g a i n e d o v e r f r i e n d s a l l o v e r t h e w o r l d, i n m o r e t h a n p l a c e s o n t h i s. W h e n w e e n t e r e d R o t a r y w e m e t a n e w w o r l d o f f r i e n d s h i p, u n d e r s t a n d i n g, j o y a n d s e r v i c i n g. W h e n w e e n t e r e d R o t a r y w e g a v e o u r s e l v e s a g r e a t g i f t. T h i s y e a r i s n o t m e a n t t o h o l d i t f o r o u r s e l v e s. L e t u s s h a r e t h i s g i f t w i t h o u r f r i e n d s. F e l l o w R o t a r i a n s o f D i s t r i c t, w e c a n k e e p o u r D i s t r i c t a l i v e a n d a c t i v e a s lo n g a s : W e a c t a s R o t a r i a n s, s e t t i n g a s i d e v a n i t i e s a n d v a i n r i v a l r i e s, a n d b y s h a r i n g R o t a r y w i t h o u r f r i e n d s. W e a c t a s G R E E K S a n d R O T A R I A N S. T h i s f r a m e o f m i n d c a n m a k e t h e d i f f i c u l t s e e m e a s y. U N I T E D a n d W I T H L O V E w e c a n a c h i e v e e v e r y t h i n g. A n d W E B E A G I F T T O T H E W O R L D. J a n u a r y R o t a r y I n t e r n a t i o n a l s e n d u s a d e a d l i n e t o r e a c h t h e m i n i m u m m e m b e r q u o t a f o r o u r D i s t r i c t b y T h a t t r a n s l a t e s t o m e m b e r s. Ca n w e? T h e a n s w e r is Y E S. K o m o t i n i, A u g u s t 1 s t, W i t h R o t a r i a n L o v e G e o r g i o s Ch r i s t o f o r i d i s D i s t r i c t G o v e r n o r 4

5 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ γ ι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο «Μ Ο Ν Ο Τ Ο Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Ρ Ο Μ Α Σ, Ε Ι Ν Α Ι Α Ρ Κ Ε Τ Α Κ Α Λ Ο» Σ τ η δ ε κ α ε τ ί α τ ο υ 3 0, ο O l e K i r k C h r i s t i a n s e n, έ ν α ς Δ α ν ό ς ξ υ λ ο υ ρ γ ό ς ε ί χ ε κ ρ ε μ α σ μ έ ν η μ ι α ξ ύ λ ι ν η π ι ν α κ ί δ α σ τ ο τ ο ί χ ο τ ο υ π ο υ έ λ ε γ ε, D e t b e d s t e e r i k k e f o r g o d t : δ η λ α δ ή, Μ ό ν ο τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ά κ α λ ό. Σ ή μ ε ρ α, ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν έ μ ε ι ν ε σ τ η ν ι σ τ ο ρ ί α ω ς ο ε φ ε υ ρ έ τ η ς τ ω ν L e g o, τ α γ ν ω σ τ ά κ α ι α γ α π η μ έ ν α α π ό ό λ α τ α π α ι δ ι ά τ ο υ κ ό σ μ ο υ π ο λ ύ χ ρ ω μ α π λ α σ τ ι κ ά τ ο υ β λ ά κ ι α. Ό μ ω ς, τ α π ρ ώ τ α χ ρ ό ν ι α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς L e g o, ω ς σ ή μ α κ α τ α τ ε θ έ ν τ η ς ή τ α ν μ ι α ξ ύ λ ι ν η π ά π ι α, φ τ ι α γ μ έ ν η α π ό π α λ ι ό ξ ύ λ ο ι τ ι ά ς μ ε τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ρ ό τ υ π α π ο ι ό τ η τ α ς κ α ι μ ε τ ρ ε ί ς σ τ ρ ώ σ ε ι ς δ ι α φ α ν ο ύ ς β ε ρ ν ι κ ι ο ύ. Η ι σ τ ο ρ ί α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς Λ έ γ κ ο α ν α φ έ ρ ε ι τ ο π ώ ς ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε τ ι ς π ά π ι ε ς τ ο υ γ ι α ν α δ ι δ ά ξ ε ι σ τ ο γ ι ό τ ο υ G o d t f r e d K i r k τ ο μ ά θ η μ α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο θ έ μ α τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς : Έ ν α β ρ ά δ υ, ό τ α ν γ ύ ρ ι σ α σ τ ο γ ρ α φ ε ί ο ε ί π α σ τ ο ν π α τ έ ρ α μ ο υ : «Σ ή μ ε ρ α ή τ α ν μ ι α π ο λ ύ κ α λ ή η μ έ ρ α, μ π α μ π ά. Ε ί χ α μ ε κ ά τ ι λ ί γ ο π α ρ α π ά ν ω κ έ ρ δ ο ς.» «Ω,» ε ί π ε ο μ π α μ π ά ς, «τ ι ε ν ν ο ε ί ς ;» «Λ ο ι π ό ν, μ ό λ ι ς π ή γ α σ τ ο σ τ α θ μ ό δ ύ ο κ ι β ώ τ ι α μ ε τ α π α ι χ ν ί δ ι α π α π ά κ ι α μ α ς γ ι α ν α τ α σ τ ε ί λ ω σ τ η ν Δ α ν έ ζ ι κ η ε τ α ι ρ ί α D a n i s h C o o p. Κ α ν ο ν ι κ ά τ ο υ ς τ α σ τ έ λ ν ο υ μ ε μ ε τ ρ ε ί ς σ τ ρ ώ σ ε ι ς β ε ρ ν ι κ ι ο ύ α λ λ ά α φ ο ύ ε ί ν α ι γ ι α τ η ν C o o p, τ ο υ ς τ α έ σ τ ε ι λ α μ ό ν ο μ ε δ ύ ο σ τ ρ ώ σ ε ι ς. Έ τ σ ι ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ α γ ι α τ η ν ε τ α ι ρ ί α μ α ς λ ί γ α π α ρ α π ά ν ω χ ρ ή μ α τ α.» Ο π α τ έ ρ α ς μ ε κ ο ί τ α ξ ε μ ε α γ ω ν ί α κ α ι ε ί π ε : «G o d t f r e d, φ έ ρ ε γ ρ ή γ ο ρ α α υ τ ά τ α κ ο υ τ ι ά π ί σ ω. Ξ ε π α κ ε τ ά ρ ι σ ε τ α κ α ι π έ ρ α σ έ τ α μ ε μ ι α α κ ό μ η μ ι α σ τ ρ ώ σ η β ε ρ ν ι κ ι ο ύ. Δ ε ν θ α π α ς γ ι α ύ π ν ο α ν δ ε ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι α υ τ ή η δ ο υ λ ε ι ά κ α ι ό λ η τ η δ ο υ λ ε ι ά θ α τ η ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι ς μ ό ν ο ς σ ο υ.» Δ ε ν υ π ή ρ χ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ν α α μ φ ι σ β η τ ή σ ε ι ς α υ τ ά π ο υ έ λ ε γ ε ο μ π α μ π ά ς κ α ι α υ τ ό ή τ α ν έ ν α μ ά θ η μ α γ ι α μ έ ν α γ ι α τ ο τ ι σ ή μ α ι ν ε π ο ι ό τ η τ α. Σ ή μ ε ρ α, τ α υ ψ η λ ά π ρ ό τ υ π α π ο ι ό τ η τ α ς τ η ς Λ έ γ κ ο ε ί ν α ι θ ρ υ λ ι κ ά κ α ι τ α π ρ ο ϊ ό ν τ α τ η ς ε ί ν α ι τ α π ι ο δ η μ ο φ ι λ ή π α ι χ ν ί δ ι α σ τ ο κ ό σ μ ο : Τ α κ ο μ μ ά τ ι α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς Λ έ γ κ ο α ν α λ ο γ ο ύ ν 8 6 τ ε μ ά χ ι α σ ε κ ά θ ε έ ν α ν ά ν θ ρ ω π ο π ά ν ω σ τ η γ η. Ό λ ο ι μ α ς α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε π ω ς α υ τ ή η ε π ι τ υ χ ί α π η γ ά ζ ε ι α π ε υ θ ε ί α ς α π ό τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς τ α κ τ ι κ έ ς τ η ς Λ έ γ κ ο, α π ό τ η ν ε π ι μ ο ν ή τ η ς σ τ η π ο ι ό τ η τ α, α π ό τ η ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α κ α ι α π ό τ η κ α ι ν ο τ ο μ ί α. Α υ τ ό σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ π ο ρ ώ ν α τ ο σ υ γ κ ρ ί ν ω μ ε τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι έ ς μ α ς σ τ α δ ι ο ι κ η τ ι κ ά κ α ι σ τ η ν υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α κ α ι κ α τ α ν ο ώ π ω ς κ ά π ο ι ε ς φ ο ρ έ ς υ π ο λ ε ι π ό μ α σ τ ε α π ό τ α α ν α μ ε ν ό μ ε ν α π ρ ό τ υ π α. Ο ι η γ έ τ ε ς σ τ ο ε π ί π ε δ ο τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ, τ ω ν ζ ω ν ώ ν, τ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν κ α ι τ ω ν ο μ ί λ ω ν π ρ έ π ε ι ν α δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ρ ό τ υ π α σ τ α θ έ μ α τ α δ ι ο ί κ η σ η ς κ α ι δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς. Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι τ α μ έ λ η τ ο υ Δ. Σ π ρ έ π ε ι ν α υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ α μ έ λ η κ α τ ά ο υ σ ι α σ τ ι κ ό τ ρ ό π ο, ο ι η γ έ τ ε ς τ ω ν ζ ω ν ώ ν, π ρ έ π ε ι ν α α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι σ τ η ν ε π έ ν δ υ σ η π ο υ έ κ α ν ε τ ο Ρ ό τ α ρ υ σ τ α π ρ ό σ ω π ά τ ο υ ς, ο ι η γ έ τ ε ς τ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν π ρ έ π ε ι ν α δ ι α δ ρ α μ α τ ί ζ ο υ ν δ υ ν α μ ι κ ό η γ ε τ ι κ ό ρ ό λ ο σ τ η ν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι ν α ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι σ τ η λ ο γ ι σ τ ι κ ή δ ι α φ ά ν ε ι α κ α ι σ τ η ν έ γ κ α ι ρ η υ π ο β ο λ ή τ ω ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν μ ε γ ε θ ώ ν, ο ι δ ε η γ ε τ ι κ ο ί π α ρ ά γ ο ν τ ε ς τ ω ν ο μ ί λ ω ν π ρ έ π ε ι ν α τ η ρ ο ύ ν δ ε ό ν τ ω ς τ η ν α ν α φ ο ρ ά τ ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν κ α ι ν α ε ν η μ ε ρ ώ ν ο υ ν γ ι α τ α τ ω ν ο μ ί λ ω ν τ ο υ ς τ ο R o t a r y Clu b Ce n t r a l. Ό π ω ς α κ ρ ι β ώ ς ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν α ρ ν ή θ η κ ε ν α σ κ ε φ θ ε ί τ η ν α π ο σ τ ο λ ή ε ν ό ς κ α τ ώ τ ε ρ η ς π ο ι ό τ η τ α ς π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς σ τ ο ν ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε α π ό τ ο υ ς π ε λ ά τ ε ς τ ο υ, έ τ σ ι κ ι ε μ ε ί ς θ α π ρ έ π ε ι ν α α ρ ν η θ ο ύ μ ε ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε ν α κ ά ν ο υ μ ε τ η λ ι γ ό τ ε ρ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε έ ρ γ ο κ α ι δ ρ ά σ η μ α ς. Π ρ έ π ε ι π ά ν τ α ν α α π α ι τ ο ύ μ ε τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο α π ό τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς σ τ η ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μ α ς ζ ω ή κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό μ α ς έ ρ γ ο. Ό μ ω ς σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ, π ο ι ό ε ί ν α ι τ ο π ρ ο ϊ ό ν μ α ς ; Δ ε ν ε ί ν α ι β έ β α ι α τ α ξ ύ λ ι ν α π α π ά κ ι α ή τ α π λ α σ τ ι κ ά τ ο υ β λ ά κ ι α. Ε ί ν α ι η μ ό ρ φ ω σ η κ α ι η ε κ π α ί δ ε υ σ η, ε ί ν α ι τ ο ν ε ρ ό, ε ί ν α ι η υ γ ε ί α κ α ι η ε ι ρ ή ν η. Ε ί ν α ι η ε λ π ί δ α κ α ι ε ί ν α ι α υ τ ή η ί δ ι α η ζ ω ή. Γ ι α ν α γ ί ν ε ι α υ τ ή η δ ο υ λ ε ι ά μ ό ν ο τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο α π ό μ έ ρ ο υ ς μ α ς ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ό. Ζ η τ ώ α π ό ό λ ο υ ς σ α ς ν α τ ο θ υ μ ά σ τ ε α υ τ ό κ α ι ν α κ ά ν ε τ ε α π ό μ έ ρ ο υ ς σ α ς τ ο υ π έ ρ κ ά λ λ ι σ τ ο γ ι α ν α Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Τ Ε Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Σ Α Σ Σ Τ Ο Κ Ο Σ Μ Ο. K. R. R a v i R a v i n d r a n Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ

6 Το μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ω ν θ ε μ α τ ο φ υ λ ά κ ω ν τ ο υ Ρ ο τ α ρ ια ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς γ ια τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο Μ Ι Α Π Ι Ο Μ Α Κ Ρ Υ Ν Η Μ Α Τ Ι Α Σ Τ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α π α ρ α δ ο σ ι α κ ά έ χ ε ι θ έ σ ε ι μ ε ρ ι κ ο ύ ς ε τ ή σ ι ο υ ς σ τ ο - χ ο υ ς σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά σ τ ο σ χ ε δ ι α σ μ ό τ ο υ γ ι α τ η ν ε π ό μ ε ν η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή χ ρ ο ν ι ά. Ω σ τ ό σ ο, υ π ά ρ χ ε ι σ ε ι σ χ ύ έ ν α π ι ο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο σ χ έ δ ι ο γ ι α τ η ν τ ρ έ χ ο υ σ α Ρ ο τ α ρ ι α ν ή χ ρ ο ν ι ά. Σ τ η σ υ ν ά ν τ η σ η π ο υ ε ί χ α ν ο ι Θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ , χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν τ ο π ν ε ύ μ α τ ο υ σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ ε γ κ ρ ί ν ο ν τ α ς τ η ν ι σ χ ύ τ ε σ σ ά ρ ω ν π ρ ο τ ε ρ α ι ο τ ή τ ω ν γ ι α τ α ε π ό μ ε ν α τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α : 1. Τ η ν ε ξ ά λ ε ι ψ η τ η ς π ο λ ι ο μ υ ε λ ί τ ι δ α ς, τ ώ ρ α κ α ι γ ι α π ά ν τ α. 2. Τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ ω ν γ ν ώ σ ε ω ν τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν, τ η ς δ έ σ μ ε υ σ ή ς τ ο υ ς κ α ι τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς σ τ ή ρ ι ξ η ς Τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς. 3. Τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς κ α ι τ ω ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν τ η ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς γ ι α τ η ν α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή π ρ ο σ φ ο ρ ά υ π η ρ ε σ ί α ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ μ έ σ ω τ ω ν χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ω ν τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι τ ω ν έ ξ ι τ ο μ έ ω ν ε σ τ ί α σ η ς. 4. Τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς ε ι κ ό ν α ς κ α ι τ η ς ε ν η μ έ ρ ω σ η ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ α ρ ε κ ό ρ τ ω ν ε π ι τ ε υ γ μ ά τ ω ν τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς, ι δ ι α ί τ ε ρ α τ η ν ε π ι τ υ χ ί α τ ο υ π ρ ο - γ ρ ά μ μ α τ ο ς Π ο λ ι ο Π λ α ς κ α ι τ ο ρ ε κ ό ρ τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς π ο υ ε δ ώ κ α ι ε κ α τ ό χ ρ ό ν ι α κ ά ν ε ι τ ο κ α λ ό σ τ ο κ ό σ μ ο. Θ α μ ο ι ρ ά ζ ο μ α ι μ α ζ ί σ α ς μ ε ρ ι κ ο ύ ς α π ό τ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς σ ε ε π ό μ ε ν ε ς ε κ δ ό - σ ε ι ς α λ λ ά α ξ ί ζ ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ ε ί π ω ς η έ λ ε υ σ η τ ω ν μ ε τ ρ ή σ ι μ ω ν σ τ ό χ ω ν σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά σ τ ο Ί δ ρ υ μ α ή ρ θ ε σ ε μ ι α ε υ ν ο ϊ κ ή χ ρ ο ν ι κ ή σ τ ι γ μ ή. Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ K. R. R a v i n d r a n ε ί ν α ι υ π έ ρ μ α χ ο ς τ ω ν Β α σ ι κ ώ ν Δ ε ι κ τ ώ ν Α π ό δ ο σ η ς ( Β Δ Α ) ( K e y P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s - K P I s ) γ ι α τ ο έ ρ γ ο τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν π ο υ κ α τ έ χ ο υ ν η γ ε τ ι κ έ ς θ έ σ ε ι ς, ο ι δ ε ν έ ο ι μ ε τ ρ ή σ ι μ ο ι σ τ ό χ ο ι έ κ α ν α ν ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η μ ε ρ ι κ ώ ν Β Δ Α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ο υ ς Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ ς Σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι σ τ ο υ ς Σ υ μ β ο ύ λ ο υ ς σ ε θ έ μ α τ α Π ρ ο ι κ ο δ ο τ ή σ ε ω ν κ α ι Μ ε γ ά λ ω ν Δ ω ρ ε ώ ν. Ο ι Β Δ Α α π ο τ ε λ ο ύ ν α κ ό μ η έ ν α π ε ί ρ α μ α κ α ι χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι ρ α φ ι ν ά ρ ι σ μ α, ε ξ έ λ ι ξ η κ α ι α ν ά π τ υ ξ η, ό μ ω ς, ε ί ν α ι έ ν α β ή μ α π ρ ο ς τ η σ ω σ τ ή κ α τ ε ύ θ υ ν σ η κ α θ ώ ς π ρ ο σ π α θ ο ύ μ ε ν α κ ο ι τ ά ζ ο υ μ ε π ι ο μ α κ ρ ι ά σ τ ο μ έ λ λ ο ν κ ά θ ε χ ρ ο ν ι ά! R a y K l i n g i n s m i t h Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ω ν Θ ε μ α τ ο φ υ λ ά κ ω ν τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς Π έ ρ α α π ό τ ι ς τ έ σ σ ε ρ ι ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς π ο υ σ υ μ φ ω ν ή θ η κ α ν γ ι α τ α ε π ό μ ε ν α τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α, ο ι Θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς ε ν έ κ ρ ι ν α ν ε π ί σ η ς τ ρ ε ί ς μ ε τ ρ ή σ ι μ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς γ ι α κ ά θ ε μ ί α α π ό τ ι ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς. Ω ς ε κ τ ο ύ τ ο υ, έ χ ο υ μ ε τ ώ ρ α 1 8 μ ε τ ρ ή σ ι μ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς γ ι α ν α κ α θ ο δ η γ ή σ ο υ ν τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι έ ς μ α ς. Ο ι σ τ ό χ ο ι μ π ο ρ ε ί ν α α λ λ ά ζ ο υ ν κ ά θ ε χ ρ ό ν ο α ν ά λ ο γ α μ ε τ η ν π ρ ό ο δ ο π ο υ σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι σ τ η ν ε π ί τ ε υ ξ η τ ω ν π ρ ο τ ε ρ α ι ο τ ή τ ω ν, γ ι α τ ο τ ρ έ χ ο ν έ τ ο ς ό μ ω ς, έ χ ε ι ο ρ ι σ τ ε ί η π ο ρ ε ί α μ α ς, κ α ι γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά, ε ί ν α ι μ ε τ ρ ή σ ι μ η! 6

7 M e s s a g e o f T h e D i r e c t o r Ş a f a k A l p a y R I D Z o n e 2 0 G r e e t i n g s F e l l o w R o t a r i a n s, I a m d e l i g h t e d t o e x t e n d a w a r m w e l c o m e t o a p r e m i e r h i s t o r i c a l a n d c o a s t a l t o u r i s t d e s t i n a t i o n A n t a l y a, S o u t h C o a s t o f T u r k e y. O u r R o t a r y I n s t i t u t e w i l l n o t o n l y b e a t i m e t o s h a r e f r i e n d s h i p a n d f u n b u t a l s o o n e t h a t w i l l i n s p i r e a n d m o t i v a t e p a r t i c i p a n t s t o p r e s s o n t o h i g h e r g o a l s i n t h e d e l i v e r y o f s e r v i c e t o o u r c o m m u n i t i e s a s t h e y t a k e l e a d e r s h i p p o s i t i o n s. T h i s y e a r o u r I n s t i t u t e w i l l b e t h e t h i r d i n s t i t u t e i n T u r k e y a f t e r I s t a n b u l a n d İ z m i r. P a s t, p r e s e n t, a n d f u t u r e d i s t r i c t g o v e r n o r s, R I p r e s i d e n t s, d i r e c t o r s, t r u s t e e s, a n d r e g i o n a l l e a d e r s c l u b p r e s i d e n t s R o t a r i a n s a n d s p o u s e s o f Z O N E 2 0 B w i l l c a m e t o g e t h e r t o b u i l d c o n n e c t i o n s, e x c h a n g e i d e a s a b o u t R o t a r y i n o u r g e o g r a p h y, R o t a r y I n t e r n a t i o n a l a n d t h e R o t a r y F o u n d a t i o n. I i n v i t e y o u t o j o i n D e n i z a n d m e i n w e l c o m i n g o u r P r e s i d e n t K. R. R a v i n d r a n a n d b e l o v e d V a n a t h y t o o u r In s t i t u t e. W e w i l l b e a l s o v e r y g l a d t o h o s t T R F T r u s t e e C h a i r R e p r e s e n t a t i v e. A l l P a r t i c i p a n t s w i l l h a v e o p p o r t u n i t y t o m e e t R o t a r y L e a d e r s a n d a l s o w i l l h a v e t h e c h a n c e t o s h a r e t h e i r t h o u g h t s w i t h l e a d e r s a n d p a r t i c i p a n t s d u r i n g t h e p a n e l s, b r e a k o u t s e s s i o n a n d a l l s o c i a l a c t i v i t i e s o f t h e In s t i t u t e. T o g e t h e r w i t h t h e C o - C o n v e n e r s a n d o r g a n i z a t i o n C o m m i t t e e s w e d e c i d e d t o t h e t h e m e o f t h e i n s t i t u t e i n Z O N E 2 0 a s G I F T T H E W O R L D - G R O W R O T A R Y T h e m e r e l a t e d s p e a k e r s w i l l e n r i c h t h e p r o g r a m o f t h e In s t i t u t e. D u r i n g t h e I n s t i t u t e w e e k G E T S, D G E S p o u s e T r a i n i n g, D i s t r i c t s G o v e r n o r N o m i n e e T r a i n i n g, D i s t r i c t T r a i n e r s T r a i n i n g, R o t a r y C o o r d i n a t o r s R o t a r y L e a d e r s m e e t i n g, C O L C o u n c i l R e p r e s e n t a t i v e a n d a l t e r n a t e s T r a i n i n g, C A D R E T r a i n i n g a n d T R F S e m i n a r w i l l t a k e p l a c e. T h e o r g a n i z a t i o n C o m m i t t e e h a s a l r e a d y s e c u r e d a n e x c e l l e n t v e n u e f o r t h e I n s t i t u t e a n d t h e y h a v e p u t t o g e t h e r a p r o g r a m o f e v e n t s t h a t i s s u r e t o c a p t u r e y o u r in t e r e s t a n d p a r t i c i p a t i o n. W e a r e l o o k i n g f o r w a r d t o s e e i n g m a n y o f y o u i n t h e I n s t i t u t e a n d b e l i e v e t h a t t o g e t h e r w e w i l l f o r g e a f o r m i d a b l e f o r c e i n o u r q u e s t t o l i v e u p t o t h e s e r v i c e a b o v e s e l f m a n t r a a n d t o B e a g i f t t o t h e w o r l d K i n d R e g a r d s S a f a k A l p a y 7

8 Μ ή ν υ μ α τ ο υ D i r e c t o r τ η ς 2 0 Β Ζ ώ ν η ς Ş a f a k A l p a y Α γ α π η τ ο ί φ ί λ ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί Ε ί μ α ι ε ν θ ο υ σ ι α σ μ έ ν ο ς ν α σ α ς κ α λ ω σ ο ρ ί σ ω, σ ε έ ν α ν ά ρ ι σ τ ο π ο ι ο τ ι κ ά, ι σ τ ο ρ ι κ ό κ α ι α κ τ α ί ο π ρ ο ο ρ ι σ μ ό σ τ η ν Α τ τ α λ ε ι α, σ τ η ν Ν ό τ ι α α κ τ ή τ η ς Τ ο υ ρ κ ί α ς. Τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό μ α ς Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο δ ε ν θ α έ χ ε ι μ ό ν ο χ ρ ό ν ο γ ι α ν α μ ο ι ρ α σ τ ε ί τ η ν φ ι λ ί α κ α ι τ η δ ι α σ κ έ δ α σ η, α λ λ ά ε π ί σ η ς θ α ε μ π ν ε ύ σ ε ι κ α ι θ α δ ώ σ ε ι κ ί ν η τ ρ ο σ τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς ν α κ α τ α κ τ ή σ ο υ ν υ ψ η λ ό τ ε ρ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς σ τ η ν κ α τ ά κ τ η σ η τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς σ τ ι ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς μ α ς π ο υ α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν η γ ε τ ι κ έ ς θ έ σ ε ι ς. Α υ τ ό τ ο ν χ ρ ό ν ο, τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο μ α ς θ α ε ί ν α ι τ ο τ ρ ί τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο σ τ η ν Τ ο υ ρ κ ί α μ ε τ ά τ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ς κ α ι τ ο υ Σ μ ύ ρ ν η. Ο ι π ρ ο - δ ι ο ι κ η τ έ ς, ο ι δ ι ο ι κ η τ έ ς κ α ι ο ι ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ι δ ι ο ι κ η τ έ ς, ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι τ ο υ Δ Ρ, ο ι σ ύ μ β ο υ λ ο ι, ο ι θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς κ α ι ο ι η γ έ τ ε ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι Ο μ ί λ ω ν μ ε τ ά σ υ ζ ύ γ ω ν τ η ς Ζ Ω Ν Η Σ 2 0 Β θ α μ α ζ ε υ τ ο ύ ν γ ι α ν α χ τ ί σ ο υ ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς, ν α α ν τ α λ λ ά ξ ο υ ν ι δ έ ε ς γ ι α τ ο Ρ Ο Τ Α Ρ Υ σ τ η ν γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή μ α ς θ έ σ η, γ ι α τ ο Δ Ρ κ α ι τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ίδ ρ υ μ α. Σ α ς π ρ ο σ κ α λ ώ ν α σ υ ν α ν τ ή σ ε τ ε τ η ν Ν τ ε ν ί ζ κ α ι ε μ έ ν α σ τ ο κ α λ ω σ ό ρ ι σ μ α τ ο υ π ρ ο έ δ ρ ο υ μ α ς Κ Ρ Ρ α β ί ν τ ρ α ν, κ α ι τ ο υ π ο λ υ α γ α π η μ έ ν ο υ Β α ν ά θ υ σ τ ο Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο μ α ς. Θ α ε ί μ α σ τ ε, ε π ί σ η ς, π ο λ ύ χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ι ν α φ ι λ ο ξ ε ν ή σ ο υ μ ε τ ο ν ε κ π ρ ό σ ω π ο θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ α τ ο υ T R F. Ό λ ο ι ο ι σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς θ α έ χ ο υ ν τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α σ υ ν α ν τ ή σ ο υ ν η γ έ τ ε ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ, κ α ι θ α έ χ ο υ ν τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α μ ο ι ρ α σ τ ο ύ ν τ ι ς σ κ έ ψ ε ι ς τ ο υ ς μ ε τ ο υ ς η γ έ τ ε ς κ α ι τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς κ α τ ά τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν, τ ω ν δ ι α λ ε ι μ μ ά τ ω ν κ α ι ό λ ω ν τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ο υ Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ. Μ α ζ ί μ ε τ ο υ ς σ υ ν - δ ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς κ α ι τ ι ς ε π ι τ ρ ο π έ ς ο ρ γ ά ν ω σ η ς α π ο φ α σ ί σ α μ ε ό τ ι τ ο θ έ μ α τ ο υ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ σ τ η ν Ζ Ω Ν Η 2 0 ν α ε ί ν α ι τ ο : «Δ Ω Ρ Ι Σ Ε Σ Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο - Α Ν Ε Π Τ Υ Ξ Ε Τ Ο Ρ Ο Τ Α Ρ Υ». Ο μ ι λ η τ έ ς σ χ ε τ ι κ ο ί μ ε τ ο θ έ μ α θ α ε μ π λ ο υ τ ί σ ο υ ν τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α τ ο υ Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ. Κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ θ α λ ά β ο υ ν χ ώ ρ α τ α G E T S, D G E Ε κ π α ί δ ε υ σ η σ υ ζ ύ γ ω ν, Ε κ π α ί δ ε υ σ η ε κ λ ε γ μ έ ν ω ν δ ι ο ι κ η τ ώ ν, Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς - σ υ ν ά ν τ η σ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν η γ ε τ ώ ν, ε κ π α ί δ ε υ σ η ε κ π ρ ο σ ώ π ω ν κ α ι α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν τ ο υ σ υ μ β ο υ λ ί ο υ C O L, ε κ π α ί δ ε υ σ η C A D R E κ α ι τ ο σ ε μ ι ν ά ρ ι ο τ ο υ T R F. Η ε π ι τ ρ ο π ή ο ρ γ ά ν ω σ η ς έ χ ε ι ή δ η ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι έ ν α ν ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ό τ ό π ο σ υ ν ά ν τ η σ η ς γ ι α τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο κ α ι έ χ ο υ ν ο ρ γ α ν ώ σ ε ι έ ν α π ρ ό γ ρ α μ μ α ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν π ο υ θ α σ α ς α ι χ μ α λ ω τ ί σ ε ι τ ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν κ α ι τ η ν σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ α ς. Π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε μ ε α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α ν α σ α ς δ ο ύ μ ε ό λ ο υ ς σ τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο κ α ι π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε ό τ ι ό λ ο ι μ α ζ ί θ α σ φ υ ρ η λ α τ ή σ ο υ μ ε μ ι α φ ο β ε ρ ή δ ύ ν α μ η σ τ η ν α ν α ζ ή τ η σ η μ α ς γ ι α τ ο μ ά ν τ ρ α «τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς υ π ε ρ ά ν ω ε α υ τ ο ύ» κ α ι τ ο υ «Δ ώ ρ ι σ ε τ ο ν ε α υ τ ό σ ο υ σ τ ο ν κ ό σ μ ο». Μ ε ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς S a f a k A l p a y 8

9 Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ώ ρ ο υ Ι ε ρ ό π ο υ λ ο υ Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή Ζ ώ ν η ς 2 0 Β Μ ε χ α ρ ά θ α σ ο υ σ τ έ λ ν ω χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς γ ι α τ η ν μ η ν ι α ί α ε π ι σ τ ο λ ή σ ο υ Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η ν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η ν ζ ώ ν η μ α ς 2 0 Β, ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ά τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α τ ο υ π ρ ό σ φ α τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς π ο υ μ α ζ ί μ ε τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ σ ή μ ε ρ α κ ά ν ο υ ν α κ ό μ α π ι ο δ ύ σ κ ο λ ο τ ο έ ρ γ ο σ α ς Ό μ ω ς μ ε τ ο ν ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό κ α ι τ ο ν ζ ή λ ο τ ο υ Γ ι ώ ρ γ ο υ Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η κ α ι τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν τ ο υ δ ε ν έ χ ω α μ φ ι β ο λ ί α ό τ ι ο χ ρ ό ν ο ς θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α έ χ ε ι α ύ ξ η σ η σ τ α μ έ λ η κ α ι π ι ο ο υ σ ι α σ τ ι κ ό Ρ ό τ α ρ υ. Α π ό π λ ε υ ρ ά ς μ ο υ ε ί μ α ι π ά ν τ α π α ρ ώ ν σ τ ο ό τ ι μ ο υ ζ η τ η θ ε ί Χ α ί ρ ο μ α ι γ ι α τ ί σ τ ο σ ε μ ι ν ά ρ ι ο / σ υ ν έ δ ρ ι ο τ ω ν Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ώ ν π ο υ θ α γ ί ν ε ι σ τ η Λ ε υ κ ω σ ί α σ τ ι ς 3 1 Ι ο υ λ ί ο υ κ α ι 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ θ α ε ί σ α ι μ α ζ ί μ α ς ω ς ε π ί σ η ς κ α ι ο Π Δ Β α σ ί λ η ς Μ υ λ ω ν ά ς σ α ν π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς ε π ι τ ρ ο π ή ς m e m b e r s h i p ( α ύ ξ η σ η ς κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η ς μ ε λ ώ ν ) κ α ι ε π ί σ η ς α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο ν τ α ς τ ο ν Β ο η θ ό Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή Π Δ Π έ τ ρ ο Α π ο σ τ ο λ ί δ η. Ε ί μ α ι β έ β α ι ο ς π ω ς μ ε τ ά τ ο σ υ ν έ δ ρ ι ο θ α ε π ι σ τ ρ έ ψ ε τ ε μ ε ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α ε φ ό δ ι α π ο υ θ α β ο η θ ή σ ο υ ν α κ ό μ α π ι ο π ο λ ύ σ τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν ω ρ α ί ω ν σ α ς σ τ ό χ ω ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς γ ι α ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς π ο υ θ α π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ο υ ν ν έ α μ έ λ η κ α ι ε π ί σ η ς θ α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε υ κ α ι ρ ί ε ς σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η ς κ α ι π ρ ο σ φ ο ρ ά ς σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς. Τ ο R O T A R Y D A Y α π ο δ ε ί χ θ η κ ε σ α ν μ ι α π ο λ ύ ε π ι τ υ χ η μ έ ν η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α. Κ α λ ή ι δ έ α ε π ί σ η ς θ α ή τ α ν η ο ρ γ ά ν ω σ η μ ε τ ά τ ε ς κ α λ ο κ α ι ρ ι ν έ ς δ ι α κ ο π έ ς σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν γ ι α ε π έ κ τ α σ η μ ε λ ώ ν σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ ε ς ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ο ύ Χ α ι ρ ε τ ώ τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς τ η ς μ ε κ ά τ ι π ο υ έ ν α ς α π ό τ ο υ ς Μ ε γ ά λ ο υ ς φ ί λ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς α π ό τ η ν Α ί γ υ π τ ο π ά ν τ α έ λ ε γ ε «σ ε δ ύ σ κ ο λ ο υ ς κ α ι ρ ο ύ ς, μ ι κ ρ ά α λ λ ά α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ά έ ρ γ α, κ ρ α τ ο ύ ν τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς π ά ν τ α ε ν ω μ έ ν ο υ ς κ α ι τ η ν Δ η μ ό σ ι α Ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ ψ η λ ά» Κ α ι ό π ω ς ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ρ ά β ι λ έ γ ε ι, θ α ε ί μ α σ τ ε δ ώ ρ ο σ τ ο ν κ ό σ μ ο. Κ α ι α λ ή θ ε ι α, π ό σ η α ν ά γ κ η μ α ς έ χ ε ι ο κ ό σ μ ο ς σ ή μ ε ρ α.. Δ ώ ρ ο ς Ιε ρ ό π ο υ λ ο ς Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ζ ώ ν η ς 2 0 Β Ό π ω ς μ ι λ ή σ α μ ε π ρ ό σ φ α τ α, ε λ π ί ζ ω ν α έ χ ο υ μ ε κ α ι σ α υ τ ή τ η χ ρ ο ν ι ά ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ε ν ί σ χ υ σ η γ ι α τ η ν ε π έ κ τ α σ η κ α ι θ α ή τ α ν κ α λ ό μ έ σ α σ τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο π ο υ ε ί ν α ι κ α ι ο μ ή ν α ς γ ι α τ η ν ε π έ κ τ α σ η, ν α α ρ χ ί σ ε ι ο 9

10 L e t t e r b y D o r o s J e r o p o u l o s R I C Z o n e 2 0 B D e a r F r i e n d G e o r g e, D G M y s i n c e r e t h a n k s f o r s e n d i n g m e y o u r m o n t h l y l e t t e r, t h o u g h w h i c h I h a v e t h e h o n o r a n d t h e p l e a s u r e t o c o m m u n i c a t e w i t h m y G r e e k R o t a r i a n b r o t h e r s w i t h w h o m I a m a s s o c i a t e d f o r s o m a n y y e a r s. W e h a v e b e e n w o r k i n g t o g e t h e r f o r s o l o n g n o w t h a t I c o n s i d e r m y s e l f p a r t o f y o u. I n e v e r f o r g e t o u r g o o d t i m e s a n d t h e g r e a t f r i e n d s i n S a l o n i c a, K a v a l a, P r e v e z a, V o l o s. I s h a l l b e v e r y h a p p y t o s e n d y o u n e w s f o r y o u r m o n t h l y l e t t e r s, n e w s o f o u r Z o n e 2 0 B a n d o t h e r i n f o r m a t i o n t h a t I c a n g i v e y o u w h i c h m a y b e o f in t e r e s t W i t h r e g a r d t o y o u r d i s t r i c t, w e k n o w t h e p r o b l e m s y o u f a c e d w h e n y o u w e r e n o t a d i s t r i c t a l o n e, p l u s t h e p r e s e n t e c o n o m i c c r i s i s, w h i c h m a k e s y o u r w o r k m u c h m o r e d i f f i c u l t H o w e v e r, I h a v e n o d o u b t i n m y m i n d t h a t w i t h t h e e n t h u s i a s m a n d g o o d p r e p a r a t i o n y o u h a d, G o v e r n o r G e o r g e C h r i s t o f o r i d e s a n d h i s l e a d e r s h i p t e a m w i l l h a v e a g r e a t R o t a r y y e a r w i t h i n c r e a s e d m e m b e r s h i p a n d h i g h e r s t a n d a r d o f R o t a r y i n g e n e r a l. A n d i f t h e r e i s a n y t h i n g I c a n d o t o h e l p, y o u k n o w t h a t I a m a l w a y s r e a d y I a m a l s o h a p p y t h a t a t t h e C o o r d i n a t o r s s e m i n a r i n C y p r u s o n 3 1 s t J u l y a n d 1 s t A u g u s t y o u w i l l p a r t i c i p a t e. A l s o P D G V a s i l i s M y l o n a s a s D M C w i l l a l s o p a r t i c i p a t e. H e w i l l b e a t t h e s a m e t i m e r e p r e s e n t i n g A R IC P e t e r A p o s t o l i d e s. I a m s u r e t h a t y o u w i l l r e t u r n a f t e r t h e s e m i n a r w i t h a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n t h a t w i l l h e l p y o u e v e n m o r e w i t h y o u r n o b l e g o a l s a n d v i s i o n s A s w e r e c e n t l y d i s c u s s e d, I h o p e t h a t R. I. t h r o u g h t h e Z o n e M e m b e r s h i p p l a n w i l l c o n t i n u e t o f u n d M e m b e r s h i p a c t i v i t i e s a n d s i n c e A u g u s t i s t h e M e m b e r s h i p m o n t h, i t m a y b e a g o o d i d e a t o s t a r t t h e p l a n n i n g o f s e m i n a r s, a c t i v i t i e s a n d o t h e r e v e n t s t h a t m a y a t t r a c t n e w m e m b e r s, c r e a t e f e l l o w s h i p a n d h e l p r e t e n t i o n o f M e m b e r s h i p, p a r t i c u l a r l y a t t r a c t i n g y o u n g p r o f e s s i o n a l s t o j o i n R o t a r y. R O T A R Y D A Y p r o v e d t o b e a v e r y s u c c e s s f u l e v e n t a n d y o u m a y c o n s i d e r, e s p e c i a l l y a f t e r t h e s u m m e r h o l i d a y s, s u c h a c t i v i t i e s a n d s e m i n a r s, c o m b i n e d w i t h t h e v i s i t s o f t h e g o v e r n o r t h a t n o t o n l y w i l l a t t r a c t n e w m e m b e r s b u t a l s o e n h a n c e t h e P u b l i c I m a g e o f o u r o r g a n i z a t i o n I s e n d m y g r e e t i n g s t o a l l R o t a r i a n b r o t h e r s o f D w i t h t h e w o r d s o f a s e n i o r b r o t h e r f r o m E g y p t w h o s a i d i n d i f f i c u l t t i m e s, s m a l l h u m a n i t a r i a n p r o j e c t s k e e p R o t a r i a n s u n i t e d a n d a c t i v e a n d s e n d o u r P u b l i c I m a g e s k y h i g h A n d a s P r e s i d e n t R a v i s a y s w e s h a l l b e g i f t t o t h e w o r l d. A n d h o w t r u t h t h i s i s, h o w m u c h t h e w o r l d i s i n n e e d t h e s e d a y s. D o r o s J e r o p o u l o s R I C Z o n e 2 0 B 1 0

11 Α ύ γ ο υ σ τ ο ς Η κ ρ ί σ η ε ί ν α ι μ ο ν α δ ι κ ή ε υ κ α ι ρ ί α γ ι α ν α σ χ ε δ ι ά σ ο υ μ ε μ ι α α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Σ τ ο π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο σ η μ ε ί ω μ α τ ο ν ί σ α μ ε ό τ ι η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η κ α ι η α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ε ί ν α ι σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ε π ι λ ο γ ή κ α ι ό τ ι ε ί ν α ι α ν ά γ κ η κ ά θ ε Ό μ ι λ ο ς ν α έ χ ε ι μ ι α σ τ ρ α τ η γ ι κ ή, η ο π ο ί α ε ί ν α ι ό π ω ς λ έ γ α μ ε : «μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η, υ π η ρ ε τ ε ί τ ο π ν ε ύ μ α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ, ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε ι τ η ν π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α τ ο υ Ο μ ί λ ο υ κ α ι ε υ θ υ γ ρ α μ μ ί ζ ε τ α ι μ ε τ η γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς». Η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή δ υ σ χ έ ρ ε ι α π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν, μ ε τ ά τ α τ ε λ ε υ τ α ί α γ ε γ ο ν ό τ α, τ α ε λ λ η ν ι κ ά ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά, μ α ς ε π ι β ά λ λ ε ι ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε ό λ ο ι ο ι Ό μ ι λ ο ι τ η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή μ α ς κ α ι ν α σ κ ε φ τ ο ύ μ ε π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ο ύ ς τ ρ ό π ο υ ς γ ι α τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ό ς μ α ς. Κ α ι β έ β α ι α ν α α π ο φ α σ ί σ ο υ μ ε τ ο σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ ο ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ ι ς π α ρ ο χ έ ς τ ο υ, γ ι α ν α β ε λ τ ι ώ σ ο υ μ ε τ η ν δ ο κ ι μ α ζ ό μ ε ν η κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ζ ω ή π ο λ λ ώ ν σ υ μ π α τ ρ ι ω τ ώ ν μ α ς. Δ ε ν π ή γ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ ε π ε ι δ ή έ χ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α, ο ύ τ ε τ ο Ρ ό τ α ρ υ ζ η τ ά τ η ν χ ρ η μ α τ ι κ ή σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ω ς π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ι α τ η ν σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς. Υ π ά ρ χ ε ι β έ β α ι α η ε τ ή σ ι α σ υ ν δ ρ ο μ ή π ρ ο ς τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι τ ο Δ Ρ, π ο υ α ξ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι γ ι α τ ο ν σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν μ α ς, ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ι σ θ ε ί η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν μ α ς, μ ε έ ρ γ α κ α ι π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς σ η μ α ν τ ι κ έ ς κ α ι β ι ώ σ ι μ ε ς. Τ ο ό τ ι ξ ο δ ε ύ ο υ μ ε π ο λ λ ά χ ρ ή μ α τ α γ ι α τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς σ τ ι ς σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ι ς, δ ε ν ε ί ν α ι λ ο γ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α κ α ι ε ί ν α ι μ ο ν α δ ι κ ή ε υ κ α ι ρ ί α ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε τ η ν σ τ ρ α τ η γ ι κ ή μ α ς. Μ π ο ρ ε ί η κ ρ ί σ η ν α μ α ς κ λ ε ί ν ε ι μ ε δ ύ ν α μ η τ η π ό ρ τ α τ ο υ τ ρ ό π ο υ π ο υ ζ ο ύ σ α μ ε κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α μ ε τ ό σ α χ ρ ό ν ι α, α λ λ ά α ν ο ί γ ε ι μ π ρ ο σ τ ά μ α ς έ ν α π α ρ ά θ υ ρ ο ε υ κ α ι ρ ί α ς ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε α ρ κ ε τ ά π ρ ά γ μ α τ α κ α ι ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ α χ ρ ή μ α τ α π ο υ ο κ α θ έ ν α ς μ α ς α ν α λ ί σ κ ε ι γ ι α τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ ε έ ν α ν π ο λ ύ π ι ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ρ ό π ο. Μ ο υ κ ά ν ε ι ε ν τ ύ π ω σ η π ο υ π λ η ρ ώ ν ο υ μ ε α γ ό γ γ υ σ τ α 2 5 γ ι α έ ν α δ ε ί π ν ο, α λ λ ά δ ε ν δ ί ν ο υ μ ε 2 σ τ ο ν κ ο υ μ π α ρ ά τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς. έ ρ γ α τ ο υ ς. Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Λ ο ρ έ ν τ ζ ο υ Χ α ζ ά π η π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ( ), Β ο η θ. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς Ζ ώ ν η 2 0 Β - Ε λ λ ά δ α Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ τ η ν λ έ ξ η ξ ο δ ε ύ ω γ ι α τ ί, ε κ τ ό ς α π ό τ ο ν σ τ ό χ ο τ η ς σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η ς, τ α χ ρ ή μ α τ α τ η ς σ υ ν ε σ τ ί α σ η ς ε ί ν α ι έ ξ ο δ ο κ α ι ό χ ι μ ι α ε π έ ν δ υ σ η γ ι α τ ο έ ρ γ ο τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Α υ τ ό ς ε ί ν α ι ο λ ό γ ο ς π ο υ ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς μ α ς π ρ ο τ ρ έ π ε ι ν α ξ α ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε ά λ λ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς φ θ η ν ώ ν σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ω ν. Κ α ι ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε π ρ ω τ ο π ό ρ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς ν α σ υ ν ε χ ί σ ο υ μ ε τ η ν σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά μ α ς σ τ ο Ίδ ρ υ μ α. Κ ά τ ι α κ ό μ α π ο υ μ ά θ α μ ε α π ό τ η ν κ ρ ί σ η ε ί ν α ι ό τ ι δ ε ν π ρ ο ο δ ε ύ ε ι ς α ν ε ξ η γ ε ί ς τ α γ ε γ ο ν ό τ α μ ε γ ε ν ι κ ε ύ σ ε ι ς κ α ι α ν δ ε ν λ ά β ε ι ς υ π ό ψ η τ η ν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό τ η τ α τ η ς κ ά θ ε ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς σ τ ο ν τ ρ ό π ο α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς κ ρ ί σ η ς. Ο ύ τ ε ο τ ε ρ ά σ τ ι ο ς α ρ ι θ μ ό ς α κ ά λ υ π τ ω ν ε π ι τ α γ ώ ν, μ ή τ ε ο ι ε ι κ ό ν ε ς μ ε τ ι ς φ ο β ε ρ έ ς ο υ ρ έ ς σ τ α Α Τ Μ μ π ο ρ ο ύ ν ν α ε ξ η γ ή σ ο υ ν π ω ς α υ ξ ή θ η κ α ν ο ι π ω λ ή σ ε ι ς α κ ρ ι β ώ ν α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν σ υ σ κ ε υ ώ ν. Α π ό τ η ν ά λ λ η π λ ε υ ρ ά τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο α υ τ ό γ ε γ ο ν ό ς δ ε ν μ α ς ε π ι τ ρ έ π ε ι ν α α γ ν ο ο ύ μ ε τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ή α ν ά γ κ η π ά ρ α π ο λ λ ώ ν ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν κ α ι τ η ν α δ υ ν α μ ί α τ ο υ ς ν α α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν α κ ό μ η κ α ι σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ε ι ς α ν ά γ κ ε ς ό π ω ς η τ ρ ο φ ή. Ά ρ α α π λ ώ ν ε τ α ι μ π ρ ο σ τ ά μ α ς «π ε δ ί ο ν δ ό ξ η ς λ α μ π ρ ό» κ α ι σ τ ο τ ρ ό π ο π ο υ θ α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α π ρ ο κ α λ έ σ ο υ μ ε τ ο υ ς κ α τ έ χ ο ν τ ε ς ν α σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ο υ ν, α λ λ ά κ α ι π ώ ς μ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς κ α ι έ ξ υ π ν ο σ χ ε δ ι α σ μ ό θ α σ τ ή σ ο υ μ ε έ ξ υ π ν ε ς κ α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ έ ς ε ν έ ρ γ ε ι ε ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς γ ι α τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς μ α ς π ο υ υ π ο φ έ ρ ο υ ν. Σ τ ο κ ά τ ω κ ά τ ω, α υ τ ό π ο υ μ α ς ε ν ώ ν ε ι κ α ι μ α ς κ ρ α τ ά σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ ε ί ν α ι η σ υ ν έ ρ γ ε ι α μ ε τ α ξ ύ μ α ς κ α ι μ ε τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς, α λ λ ά κ α ι μ ε τ ο Ί δ ρ υ μ α, κ α θ ώ ς κ α ι η υ π έ ρ β α σ η τ ω ν τ ε τ ρ ι μ μ έ ν ω ν, κ α ι α π λ ο ϊ κ ώ ν λ ύ σ ε ω ν ό π ω ς ε π ι τ ά σ σ ε ι κ α ι τ ο σ ύ ν θ η μ ά μ α ς : «Π ρ ο σ φ ο ρ ά υ π ε ρ β α ί ν ο ν τ α ς τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς». Λ ο ρ έ ν τ ζ ο ς Χ α ζ ά π η ς π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ( ), Β ο η θ. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς Ζ ώ ν η 2 0 Β Ε λ λ ά δ α 1 1

12 Α Υ Ξ Η Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν - Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ τ ο υ Β α σ ί λ η Μ υ λ ω ν ά, τ. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ , , Π ρ ο έ δ ρ ο υ Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν Α γ α π η τ έ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς, Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, Ο Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν Α ύ ξ η σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν κ α ι σ τ η ν Ε π έ κ τ α σ η τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ. Τ ο ζ η τ ο ύ μ ε ν ο ε ί ν α ι η κ α θ α ρ ή α ύ ξ η σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν κ ά θ ε Ο μ ί λ ο υ κ α ι έ μ μ ε σ α η α ύ ξ η σ η τ ο υ δ υ ν α μ ι κ ο ύ τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Η π ρ ο σ έ λ κ υ σ η ν έ ω ν μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι έ ν α α π ό τ α σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ α θ έ μ α τ α σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ, κ α θ ώ ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α κ α ι τ η ν μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α ύ π α ρ ξ η τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Η σ υ γ κ ρ ά τ η σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν ε ν ό ς Ο μ ί λ ο υ ε ί ν α ι έ ν α ε ξ ί σ ο υ δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο ό σ ο κ α ι η π ρ ο σ έ λ κ υ σ η ν έ ω ν κ α ι τ ο έ ν α έ χ ε ι ά μ ε σ η σ χ έ σ η μ ε τ ο ά λ λ ο. Δ ι ό τ ι δ ε ν θ α ε ί ν α ι ε ύ κ ο λ ο ν α π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ο υ μ ε έ ν α ν έ ο μ έ λ ο ς σ ε έ ν α Ό μ ι λ ο π ο υ έ χ ε ι π ρ ο β λ ή μ α τ α σ υ γ κ ρ ά τ η σ η ς τ ω ν π α λ α ι ο τ έ ρ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ. Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α η ι κ α ν ό τ η τ α ε ν ό ς Ο μ ί λ ο υ ν α ε ί ν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό ς, ε ί ν α ι ά μ ε σ α σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η μ ε τ ο ν α ρ ι θ μ ό α λ λ ά κ α ι μ ε τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ. Θ α π ρ έ π ε ι ε π ο μ έ ν ω ς ν α ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ μ ε σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς α λ λ ά κ α ι σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς τ η ν ο μ α λ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς α π ό τ ο υ ς π ι ο ζ ω τ ι κ ο ύ ς μ η χ α ν ι σ μ ο ύ ς ε π ι β ί ω σ η ς τ ο υ ς, δ η λ α δ ή τ ο υ μ η χ α ν ι σ μ ο ύ τ η ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν κ α ι τ η ς Ε π έ κ τ α σ η ς, π ο υ ε γ γ υ ά τ α ι σ υ ν έ χ ε ι α, β ε λ τ ί ω σ η, κ α ι δ υ ν α μ ι κ ή π α ρ ο υ σ ί α σ ε τ ο π ι κ ό, π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό α λ λ ά κ α ι δ ι ε θ ν έ ς ε π ί π ε δ ο. Η π ο ι ό τ η τ α τ ω ν κ υ τ τ ά ρ ω ν ( Ό μ ι λ ο ι ) ε ί ν α ι α υ τ ή π ο υ ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ( Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ ) κ α ι η α ν α ν έ ω σ η τ ω ν κ υ τ τ ά ρ ω ν χ α ρ ί ζ ε ι μ α κ ρ ο β ι ό τ η τ α. Η ε π έ κ τ α σ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ε ξ α ρ τ ά τ α ι ά μ ε σ α α π ό τ η ν α ύ ξ η σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν, α λ λ ά κ α ι α π ό τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν. Η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν ε ί ν α ι έ ν α π ο λ ύ λ ε π τ ό, ό χ ι π ά ν τ α ε ύ κ ο λ ο, α λ λ ά ό χ ι κ α ι α κ α τ ό ρ θ ω τ ο έ ρ γ ο, π ο υ π ε τ υ χ α ί ν ε ι ό τ α ν π α ρ α μ ε ρ ί ζ ο ν τ α ι π ρ ο σ ω π ι κ έ ς α ν τ ι π α λ ό τ η τ ε ς κ α ι ε γ ω ι σ μ ο ί κ α ι ό τ α ν υ π ά ρ χ ε ι σ ω σ τ ή σ υ ν ε ν ν ό η σ η κ α ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α. Μ ε ο ρ θ ο λ ο γ ι κ ή ε κ τ ί μ η σ η τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν κ α ι τ ω ν σ υ γ κ υ ρ ι ώ ν τ η ς κ ά θ ε π ε ρ ι ο χ ή ς κ α ι τ η ς τ ο π ι κ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς σ τ η ν ο π ο ί α θ α α π ε υ θ υ ν θ ε ί ο ν έ ο ς Ό μ ι λ ο ς, α ν ο ί γ ε τ α ι ε ύ κ ο λ α ο δ ρ ό μ ο ς. Π ο λ ύ σ η μ α ν τ ι κ ό ε ί ν α ι, ο α ν ά δ ο χ ο ς Ό μ ι λ ο ς, ( ε φ ό σ ο ν υ π ά ρ χ ε ι ), ν α ε ί ν α ι ι σ χ υ ρ ό ς, π ο λ υ μ ε λ ή ς κ α ι ε ν ε ρ γ ό ς ώ σ τ ε ν α π α ί ξ ε ι σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι η μ έ ν α τ ο ν κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό τ ο υ ρ ό λ ο, π ο υ ε ί ν α ι β α σ ι κ ή π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ι α τ η ν ε π ι τ υ χ ί α. Π ρ έ π ε ι ε π ο μ έ ν ω ς ν α ψ ά ξ ο υ μ ε κ α ι ν α β ρ ο ύ μ ε σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν μ α ς ό λ ο υ ς ε κ ε ί ν ο υ ς τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο υ έ χ ο υ ν δ ι ά θ ε σ η π ρ ο σ φ ο ρ ά ς κ α ι υ π η ρ ε σ ί α ς σ τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό σ ύ ν ο λ ο κ α ι π ο υ έ χ ο υ ν ό λ α τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ α λ λ ά ίσ ω ς δ ε ν τ ο γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν α κ ό μ η. Π ρ έ π ε ι ό μ ω ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ν α κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε σ τ ι ς τ ά ξ ε ι ς μ α ς ό λ α τ α ε ν ε ρ γ ά μ έ λ η μ α ς α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ ς, τ ι ς ι κ α ν ό τ η τ ε ς κ α ι τ α τ α λ έ ν τ α τ ο υ ς κ α ι φ ρ ο ν τ ί ζ ο ν τ α ς ν α μ η ν α π ο γ ο η τ ε υ τ ο ύ ν σ ε κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η. Ε ί ν α ι π ρ ο φ α ν έ ς π ω ς ο ι σ τ ό χ ο ι τ ω ν Ο μ ί λ ω ν κ α ι τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ε ί ν α ι κ ο ι ν ο ί κ α ι α λ λ η λ ο ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν ο ι κ α ι π ω ς η α μ φ ί δ ρ ο μ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν ε ί ν α ι ο μ ό ν ο ς δ ρ ό μ ο ς π ο υ μ α ς δ ί ν ε ι π ρ ο ο π τ ι κ ή γ ι α ε π ι τ υ χ ί α κ α ι δ ι ά κ ρ ι σ η σ ε π α γ κ ό σ μ ι ο ε π ί π ε δ ο. Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι ο ι Ό μ ι λ ο ι α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α ε ν ι α ί ο σ ύ ν ο λ ο. Ε ί ν α ι σ α ν έ ν α χ έ ρ ι μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ο υ, π ο υ ό λ α π ρ έ π ε ι ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν α ρ μ ο ν ι κ ά, α ν ά λ ο γ α μ ε τ η θ έ σ η κ α ι τ ο μ έ γ ε θ ό ς τ ο υ ς, ώ σ τ ε τ ο χ έ ρ ι α υ τ ό, μ ε τ ά α π ό π ρ ο σ π ά θ ε ι α κ α ι ε π ί π ο ν η ά σ κ η σ η, ν α ε ί ν α ι σ ε θ έ σ η ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι κ ά τ ι α ξ ι ο θ α ύ μ α σ τ ο κ α ι α ξ ι ό λ ο γ ο. Ο σ τ ό χ ο ς μ α ς ε ί ν α ι κ ο ι ν ό ς κ α ι η ε π ί τ ε υ ξ η τ ο υ ε ί ν α ι ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η ό τ α ν υ π ά ρ χ ε ι κ α λ ή δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α, σ υ ν α δ ε λ φ ι κ ό τ η τ α, Ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η κ α ι α λ λ η λ ε γ γ ύ η. Η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή μ α ς π ρ ο σ φ ο ρ ά γ ί ν ε τ α ι έ τ σ ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ η κ α ι ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν ε ι ρ η ν ι κ ή κ α ι π α ρ α γ ω γ ι κ ή σ υ ν ύ π α ρ ξ η μ α ς σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς, σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς, α λ λ ά κ α ι σ τ η ν τ ο π ι κ ή κ α ι π α γ κ ό σ μ ι α Κ ο ι ν ό τ η τ α. Β α σ ί λ η ς Μ υ λ ω ν ά ς, τ. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ , , Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν

13 Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή π. Δ ι ο ι κ η τ ή Π Δ Ρ Π ρ. Ε π. Ε π έ κ τ α σ η ς Κ α β ά λ α Ρ ο τ α ρ ι α ν ή / έ Π ρ ό ε δ ρ ε Ο Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι, ό π ω ς ό λ ο ι γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε, α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν α ύ ξ η σ η μ ε λ ώ ν. Έ ν α μ ε γ ά λ ο, δ ι α χ ρ ο ν ι κ ό π ρ ό β λ η μ α π ο υ α υ τ ή τ η ν π ε ρ ί ο δ ο γ ί ν ε τ α ι α κ ό μ η π ι ο έ ν τ ο ν ο. Έ ν α ς α π ό τ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς α ύ ξ η σ η ς μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι κ α ι η ε π έ κ τ α σ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς μ ε τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν. Θ έ μ α ι δ ι α ί τ ε ρ ο σ η μ α ν τ ι κ ό π ο υ χ ρ ή ζ ε ι π ρ ο σ ε κ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, σ ω σ τ ο ύ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ κ α ι μ ε θ ο δ ι κ ή ς υ λ ο π ο ί η σ η ς. Η Ε π ι τ ρ ο π ή Ε π έ κ τ α σ η ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, τ η ς ο π ο ί α ς έ χ ω τ η ν τ ι μ ή ν α ε ί μ α ι Π ρ ό ε δ ρ ο ς, θ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι τ η φ ε τ ι ν ή χ ρ ο ν ι ά σ ε ν έ α β ά σ η. Θ α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ μ ε π ι σ τ ά τ ι ς ο δ η γ ί ε ς κ α ι τ ι ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς π ο υ θ έ τ ε ι τ ο Δ. Ρ., θ α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε μ ε τ ά α π ό π ρ ο σ ε κ τ ι κ ή έ ρ ε υ ν α κ ά θ ε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η δ ι α δ ι κ α σ ί α κ α ι, κ υ ρ ί ω ς θ α σ υ ν ε ρ γ α σ τ ο ύ μ ε σ τ ε ν ά μ ε τ ο π ι κ ο ύ ς η ό μ ο ρ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς, ο ι ο π ο ί ο ι κ α ι ε ί ν α ι γ ν ώ σ τ ε ς τ ω ν ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν τ η ς κ ά θ ε π ε ρ ι ο χ ή ς. Έ τ σ ι θ α π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ μ ε ν α θ έ σ ο υ μ ε σ τ έ ρ ε ε ς β ά σ ε ι ς γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ο μ ί λ ω ν μ ε μ έ λ λ ο ν κ α ι π ρ ο ο π τ ι κ ή σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α. Π α ρ ά λ λ η λ α σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ η ν Ε π ι τ ρ ο π ή Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν ( π ρ ό ε δ ρ ο ς η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Σ τ α υ ρ ο ύ λ α Η λ ι ά δ ο υ ) θ α ε π ι δ ι ώ ξ ο υ μ ε τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν. Ε ί ν α ι η ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή λ ύ σ η γ ι α τ ι ς π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ δ ε ν ε ί ν α ι α κ ό μ η ε φ ι κ τ ή η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ο μ ί λ ο υ. Η κ ο ι ν ω ν ί α μ α ς σ ή μ ε ρ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό κ ά θ ε ά λ λ η φ ο ρ ά χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι τ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή π ρ ο σ φ ο ρ ά. Τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι π α ν τ ο ύ ε ί τ ε σ α ν Ό μ ι λ ο ς ε ί τ ε σ α ν Ρ. Σ. Κ. Ζ η τ ώ α π ό ό λ ο υ ς ν α σ τ ε ί λ ε τ ε π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ ε μ π ο ρ ε ί ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς η Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Κ ο ι ν ο τ ι κ ό Σ ώ μ α, π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ ε μ π ο ρ ε ί ν α α ν α π τ υ χ θ ε ί κ α ι ν α δ ρ ά σ ε ι τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Υ Π Η Ρ Ε Τ Ε Ι Ν. Τ ό σ ο ε γ ώ ό σ ο κ α ι τ α μ έ λ η τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς ε ί μ α σ τ ε σ τ η δ ι ά θ ε σ η σ α ς γ ι α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε β ο ή θ ε ι α, π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η, ε ν η μ έ ρ ω σ η χ ρ ε ι α σ τ ε ί τ ε. Μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ή φ ι λ ί α Β α σ ί λ η ς Μ α κ ρ ή ς π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ Π ρ. Ε π. Ε π έ κ τ α σ η ς

14 Ε ν η μ έ ρ ω σ η τ ο υ Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή π. Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο : R O T A R Y G L O B A L R E W A R D S Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α R o t a r y G l o b a l R e w a r d s τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι σ τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς ε κ π τ ώ σ ε ι ς σ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α τ α ξ ί δ ι α, ψ υ χ α γ ω γ ί α, α γ ο ρ έ ς. Ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α έ χ ο υ ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό μ έ σ ω τ ο υ M e m b e r Ce n t e r. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ. Ρ. K. R. R a v i d r a n κ α ι τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ υ ι ο θ έ τ η σ ε τ η ν ι δ έ α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς α υ τ ο ύ γ ι α ν α β ο η θ ή σ ε ι τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς ν α π ρ ο ά γ ο υ ν τ η ν α ύ ξ η σ η κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η μ ε λ ώ ν. Ε π ί σ η ς τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό ε ί ν α ι κ α ι έ ν α ς τ ρ ό π ο ς ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ ν τ α μ έ λ η τ ω ν Ο μ ί λ ω ν γ ι α τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά κ α ι υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ο υ ς σ τ ο Ρ. Ι. Κ ά θ ε ε ν ε ρ γ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς μ π ο ρ ε ί ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό Κ ά θ ε ε ν ε ρ γ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς σ τ ο M y R o t a r y A c c o u n t έ χ ε ι π ρ ό σ β α σ η σ ε ό λ ε ς τ ι ς π ρ ο σ φ ο ρ έ ς κ α ι ε κ π τ ώ σ ε ι ς τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς. Γ ι α β ο ή θ ε ι α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ μ π ο ρ ε ί τ ε ν α α ν α τ ρ έ ξ ε τ ε σ τ ο H o w t o C r e a t e a M y R o t a r y A c c o u n t g u i d e ( r o t a r y. o r g ) η ν α α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε σ τ ο υ ς υ π ε ύ θ υ ν ο υ ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Η π ρ ό σ β α σ η σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α γ ί ν ε τ α ι μ έ σ ω τ ο υ w w w. r o t a r y. o r g α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ α π α ρ α κ ά τ ω β ή μ α τ α : w w w. r o t a r y. o r g m y r o t a r y m e m b e r c e n t e r r o t a r y g l o b a l r e w a r d s explore rewards Α ρ χ ι κ ά τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι ε κ π τ ώ σ ε ι ς σ ε ε ν ο ι κ ι ά σ ε ι ς α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν, ξ ε ν ο δ ο χ ε ί α, ε σ τ ί α σ η κ α ι ψ υ χ α γ ω γ ί α. Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς α π ό ε τ α ι ρ ε ί ε ς σ ε ό λ ο τ ο ν κ ό σ μ ο θ α π ρ ο σ τ ί θ ε ν τ α ι σ τ α δ ι α κ ά. Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α φ ο ρ ά μ ό ν ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς κ α ι ό χ ι μ έ λ η τ ω ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν τ ο υ ς. Α ρ χ ι κ ά ό λ ε ς ο ι π ρ ο σ φ ο ρ έ ς ε ί ν α ι σ τ η ν Α γ γ λ ι κ ή γ λ ώ σ σ α. Σ τ α δ ι α κ ά θ α π ρ ο σ τ ε θ ο ύ ν κ α ι ά λ λ ε ς γ λ ώ σ σ ε ς. Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α έ χ ε ι π ρ ό σ β α σ η τ ό σ ο α π ό υ π ο λ ο γ ι σ τ ή ό σ ο κ α ι α π ό κ ι ν η τ ό τ η λ έ φ ω ν ο η t a b l e t. Γ ι α α π ο ρ ί ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς π ρ ο σ φ ο ρ έ ς μ π ο ρ ε ί τ ε ν α ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ ε τ ε α π ε υ θ ε ί α ς μ ε τ η ν ε τ α ι ρ ε ί α. Ε ά ν δ ε μ π ο ρ έ σ ε τ ε ν α λ ύ σ ε τ ε τ ο π ρ ό β λ η μ α α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε ε ί τ ε σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α (π. Δ ι ο ι κ η τ ή Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή / ) ε ί τ ε σ τ ο Δ. Ρ. α π ε υ θ ε ί α ς. Κ α λ ό ε ί ν α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ε σ ύ γ χ ρ ο ν ο b r o w s e r γ ι α τ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ( Ch r o m e, F i r e f o x, S a f a r i, In t e r n e t E x p l o r e r 1 0 ) γ ι α κ α λ ύ τ ε ρ η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η σ α ς. ρ ο τ. Β α σ ί λ η ς Μ α κ ρ ή ς Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς R o t a r y G l o b a l R e w a r d s Π Δ Ρ 1 4

15 Σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή. Η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ε ί ν α ι π ι ο φ τ ω χ ή χ ω ρ ί ς τ ο ν π. Δ ι ο ι κ η τ ή Σ ώ τ ο Σ ω τ η ρ ί ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι Μ ε θ λ ί ψ η μ ο υ σ α ς γ ν ω σ τ ο π ο ι ώ τ ο ν θ ά ν α τ ο τ ο υ α γ α π η τ ο ύ κ α ι γ ν ω σ τ ο ύ σ ε ό λ ο υ ς μ α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ τ ο υ Ρ. Ο. Β ό λ ο υ κ α ι π ρ ώ η ν Δ ι ο ι κ η τ ή Σ ώ τ ο υ Σ ω τ η ρ ί ο υ. Ο Σ ώ τ ο ς ή τ α ν έ ν α ς α κ ά μ α τ ο ς κ α ι δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς, ο ο π ο ί ο ς ε ί χ ε κ ά ν ε ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ τ ρ ό π ο ζ ω ή ς κ α ι ο ο π ο ί ο ς έ δ ι ν ε τ ο π α ρ ό ν σ ε ό λ ε ς τ ι ς Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, σ ε μ ι ν ά ρ ι α, σ υ ν έ δ ρ ι α, σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς κ α ι ή τ α ν π α ρ ώ ν σ τ ι ς σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ε ς ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς δ ρ ά σ ε ι ς. Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς μ ε τ η ν α π ο υ σ ί α τ ο υ χ ά ν ε ι έ ν α δ ρ α σ τ ή ρ ι ο μ έ λ ο ς κ α ι έ ν α ν α κ ο ύ ρ α σ τ ο ε ρ γ ά τ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ε ώ δ ο υ ς, π ο υ η ρ ο τ α ρ ι α ν ή δ ρ ά σ η κ α ι σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ο υ α π ο τ ε λ ε ί π α ρ ά δ ε ι γ μ α π ρ ο ς ό λ ο υ ς μ α ς. Σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά τ ο υ κ α ι σ τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς τ ο υ Β ό λ ο υ ε κ φ ρ ά ζ ω τ α β α θ ε ι ά κ α ι ε ι λ ι κ ρ ι ν ή μ ο υ σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α. Α ς ε ί ν α ι ε λ α φ ρ ύ τ ο χ ώ μ α π ο υ θ α τ ο ν σ κ ε π ά σ ε ι. Κ ο μ ο τ η ν ή 2 0 Ιο υ λ ί ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ά α ι σ θ ή μ α τ α Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς 1 5

16 Σ Υ Ν Α Ξ Η Η Γ Ε Σ Ι Α Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ Ζ Ω Ν Η Σ 2 0 Β Z O N E 2 0 B CO O R D I N A T O R S T E A M S E M I N A R Η Η γ ε σ ί α τ η ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ς ζ ώ ν η ς 2 0 Β ε ί χ ε Σ ύ ν α ξ η σ τ η ν Κ ύ π ρ ο σ τ ι ς 3 1 Ι ο υ λ ί ο υ κ α ι σ τ ι ς 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ τ η κ ε α π ό τ ο ν Δ ι ο ι κ η τ ή Γ ι ώ ρ γ ο Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η. Ή σ α ν π α ρ ό ν τ ε ς ο ι ε ν ν έ α ( 9 ) Δ ι ο ι κ η τ έ ς τ ω ν 9 Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν τ η ς ζ ώ ν η ς μ α ς, π ο υ ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό 2 0 χ ώ ρ ε ς. Α ξ ί ζ ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ ε ί ό τ ι τ ρ ε ι ς Δ ι ο ι κ η τ έ ς ε ί ν α ι Τ ο ύ ρ κ ο ι, δ ύ ο Έ λ λ η ν ε ς κ α ι ο ι υ π ό λ ο ι π ο ι α π ό ά λ λ ε ς χ ώ ρ ε ς. Ε κ ε ί ο D i r e c t o r τ η ς Ζ ώ ν η ς S a f a c A l p a y, κ α ι ο ι τ ρ ε ι ς σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς Δ ώ ρ ο ς Ι ε ρ ό π ο υ λ ο ς, G u n e s E r t a s κ α ι U s a m a B a r g h o u t i, κ α θ ώ ς κ α ι ο ι β ο η θ ο ί τ ω ν τ ρ ι ώ ν σ υ ν τ ο ν ι σ τ ώ ν ά κ ο υ σ α ν τ ο ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό δ ρ ά σ η ς τ ω ν ε ν ν έ α Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν, ε ν η μ έ ρ ω σ α ν τ ο υ ς Δ ι ο ι κ η τ έ ς γ ι α τ ι ς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς κ α ι τ η ν σ τ ο χ ο θ ε σ ί α τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι α ν α ζ η τ ή θ η κ α ν τ ρ ό π ο ι π ι ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς κ α ι κ α ρ π ο φ ό ρ α ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Έ ρ γ ο υ. Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς π α ρ έ δ ω σ ε σ τ ο ν D i r e c t o r τ ρ α γ ο ύ δ ι γ ι α τ ο θ έ μ α τ η ς χ ρ ο ν ι ά ς B E A G I F T T O T H E W O R L D, π ο υ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Β ο ύ λ η Δ η μ ο π ο ύ λ ο υ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε κ α ι ο Ρ. Ο. Κ α β ά λ α ς π α ρ ή γ α γ ε. Τ ο β ί ν τ ε ο π ρ ο β λ ή θ η κ ε σ τ η Σ ύ ν α ξ η κ α ι ο D i r e c t o r S a f a c A l p a y δ ή λ ω σ ε ό τ ι θ α τ ο π α ρ α δ ώ σ ε ι σ τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο R a v i R a v i d r a n. Ε π ί σ η ς ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς π α ρ ο υ σ ί α σ ε β ί ν τ ε ο γ ι α τ ι ς τ ρ ε ι ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς R i d e f o r p o l i o, C l i m b i n g t o O l y m p u s, F e s t i v a l o f M e d i t e r r a n e a n M u s i c, π ο υ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί ζ ο ν τ α ι γ ι α ε φ έ τ ο ς. Έ γ ι ν ε σ υ ζ ή τ η σ η γ ι α τ ο σ χ έ δ ι ο α ύ ξ η σ η ς μ ε λ ώ ν 4 π ρ ο ς 1 π ο υ ε φ α ρ μ ό ζ ε ι η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς κ α θ ώ ς κ α ι γ ι α τ ο ν υ π ό λ ο ι π ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό σ ε θ έ μ α τ α f u n d r a i s i n g γ ι α τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α κ α ι γ ι α τ ο P o l i o, σ ε θ έ μ α τ α Δ η μ ό σ ι α ς Ε ι κ ό ν α ς κ α ι ε π ί σ η ς σ τ α g l o b a l g r a n t s τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Σ τ ο w e b s i t e τ η ς ζ ώ ν η ς ( h t t p : / / r o t a r y z o n e 2 0 b. s h u t t e r f l y. c o m ) υ π ά ρ χ ε ι έ ν α β ί ν τ ε ο 2 5 κ α ι ά λ λ α δ ύ ο 5 μ ε τ ο ν Δ ι ο ι κ η τ ή ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ο ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς κ α ι ν α α π α ν τ ά σ ε ε ρ ω τ ή σ ε ι ς τ ω ν σ υ μ μ ε τ α σ χ ό ν τ ω ν. «Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς S a f a c μ ε τ ο υ ς ε ν ν έ α Δ ι ο ι κ η τ έ ς τ η ς ζ ώ ν η ς 2 0 Β» 1 6

17 Η Σ ε λ ί δ α Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, Έ ν α π ο λ ύ ε υ χ ά ρ ι σ τ ο γ ε γ ο ν ό ς π ο υ μ α ς έ ρ χ ε τ α ι α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ ε ί ν α ι η μ ε γ ά λ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ κ α τ έ β α λ ε ο π ρ ο - π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ. Ρ. Γ κ ά ρ υ Χ ο υ ά ν γ κ γ ι α ν α ε π ε κ τ ε ί ν ε ι τ η ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α σ τ η ν Α σ ί α. I n t e r a c t C l u b τ ο υ S h a n g h a i C o m m u n i t y I n t e r n a t i o n a l S c h o o l H o n g q i a o, I n t e r a c t Cl u b τ ο υ S h a n g h a i H i g h S c h o o l In t e r n a t i o n a l D i v i s i o n Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς, Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ ε ς κ α ι σ ε ό λ α τ α ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν α μ έ ρ η π ο υ β ο ή θ η σ α ν σ ε α υ τ ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α. Π α ρ ό λ ο π ο υ ε ί ν α ι μ ι κ ρ ή π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α τ ο Δ. Ρ. τ ο υ ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι ω ς τ έ τ ο ι α κ α ι π α ρ ό λ ο π ο υ δ ε ν έ χ ε ι ε π ί σ η μ ο Δ ι ο ι κ η τ ή Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α τ ο υ δ ί ν ε τ α ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α ο ρ ί σ ε ι Β ο η θ ο ύ ς Δ ι ο ι κ η τ ώ ν κ α ι π α ρ ά τ ο μ ι κ ρ ό α ν θ ρ ώ π ι ν ο δ υ ν α μ ι κ ό π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α χ τ ί σ ο υ ν μ ι α μ ι κ ρ ή Ο μ ά δ α «Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς» γ ι α ν α β ο η θ ή σ ο υ ν τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς τ ο υ ς ν α α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν. ( Δ ε ί π ν ο π ρ ο ς τ ι μ ή ν τ ο υ π ρ ο - π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο υ Δ. Ρ. Γ κ ά ρ υ Χ ο υ α ν γ κ ) Τ ο υ ς τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς 1 2 μ ή ν ε ς κ α τ έ β α λ α ν τ ο ν κ α τ ά δ ύ ν α μ ι ν ν α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο υ π ρ ο - π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο υ Δ. Ρ. «Κ ά ν ε τ ε τ ο ν κ ό σ μ ο ν α λ ά μ ψ ε ι σ τ η ν Κ ί ν α κ α ι α ύ ξ η σ α ν τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς Ρ ό τ α ρ υ α π ό 2 σ τ α 9, ό π ω ς ε π ί σ η ς ί δ ρ υ σ α ν 2 Ο μ ί λ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ά κ τ κ α ι 4 α κ ό μ α Ι ν τ ε ρ ά κ τ Ο μ ί λ ο υ ς. Φ έ τ ο ς κ α λ ω σ ό ρ ι σ α ν ε π ί σ η μ α σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ. R o t a r y C l u b o f C h e n g d u, R o t a r y C l u b o f S h a n g h a i R o t a r y C l u b o f S h a n g h a i W e s t ( ο π ρ ώ τ ο ς Ό μ ι λ ο ς π ο υ μ ι λ ά κ ι ν έ ζ ι κ α ) R o t a r y Clu b o f S h a n g h a i P u d o n g L u j i a z u i R o t a r y C l u b o f S u z h o u, ( Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά ) R o t a r y Clu b o f D a l i a n ( Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά ) R o t a r y Cl u b o f T i a n j i n, R o t a r a c t C l u b τ η ς H u l t S h a n g h a i,r o t a r a c t Clu b τ η ς N Y U S h a n g h a i I n t e r a c t C l u b τ ο υ O x f o r d I n t e r n a t i o n a l Co l l e g e (Ch a n g z h o u ) K S 3 I n t e r a c t C l u b τ ο υ O x f o r d I n t e r n a t i o n a l Co l l e g e (Ch a n g z h o u ) K S 4 / 5 Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί τ ο Δ. Ρ. κ α λ ω σ ό ρ ι σ ε σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ κ α ι Ο μ ί λ ο υ ς π ο υ μ ι λ ο ύ ν κ ι ν έ ζ ι κ α κ α ι έ χ ο υ ν ή δ η α ρ χ ί σ ε ι ν α ε κ δ ί δ ο ν τ α ι ο ι π ρ ώ τ ε ς ε κ δ ό σ ε ι ς σ τ α κ ι ν ε ζ ι κ ά. Έ χ ο υ ν γ ν ω ρ ί σ ε ι ε π ι τ υ χ ί ε ς α λ λ ά κ α ι δ υ σ κ ο λ ί ε ς κ α θ ώ ς η Κ ί ν α έ χ ε ι α λ λ ά ξ ε ι τ ο υ ς ν ό μ ο υ ς γ ι α τ ι ς Μ η Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ έ ς Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς. Λ έ ν ε ό τ ι τ α «α ε ι κ ί ν η τ α χ έ ρ ι α ε ί ν α ι χ α ρ ο ύ μ ε χ έ ρ ι α». Α υ τ ή τ η χ ρ ο ν ι ά, ο π ρ ό ε δ ρ ο ς Γ κ ά ρ υ ή τ α ν ο π ι ο π ο λ υ ά σ χ ο λ ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς, α λ λ ά π α ρ ό λ α α υ τ ά, τ ο υ ς ε π ι σ κ έ φ τ η κ ε 2 φ ο ρ έ ς, μ ι α π ρ α γ μ α τ ι κ ή τ ι μ ή σ ε έ ν α κ ό σ μ ο μ ε π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ε ς. Α ς τ ο υ ς ε υ χ η θ ο ύ μ ε κ α λ ή α ρ χ ή κ α ι μ ι α α κ ό μ α δ υ ν α μ ι κ ό τ ε ρ η σ υ ν έ χ ε ι α. Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η, Μ ε ν έ λ α ο ς Σ υ κ ά κ η ς 1 7

18 Τ ρ ό π ο ι Π λ η ρ ω μ ή ς Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α γ α π η τ ο ί Π ρ ό ε δ ρ ο ι / Γ ρ α μ μ α τ ε ί ς Θ α ή θ ε λ α ν α σ α ς ε ν η μ ε ρ ώ σ ω σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν ε ξ ό φ λ η σ η τ ω ν σ υ ν δ ρ ο μ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν π ρ ο ς τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ, ό τ ι ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς τ η ς Ρ. Π. Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς ε ξ ή γ η σ ε π ρ ο ς τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ τ η ν κ α τ ά σ τ α σ η π ο υ έ χ ε ι δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί μ ε τ ο υ ς ε λ έ γ χ ο υ ς κ ί ν η σ η ς κ ε φ α λ α ί ω ν κ α ι ζ ή τ η σ ε π α ρ ά τ α σ η α π ο π λ η ρ ω μ ή ς α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ. Ε ί μ α σ τ ε σ ε α ν α μ ο ν ή α π ά ν τ η σ η ς. Π ά ν τ ω ς κ α λ ό θ α ε ί ν α ι ν α ε ί σ α σ τ ε έ τ ο ι μ ο ι γ ι α τ η ν ε ξ ό φ λ η σ η, δ ι ό τ ι μ π ο ρ ε ί ν α α λ λ ά ξ ε ι η δ ι α δ ι κ α σ ί α κ ί ν η σ η ς κ ε φ α λ α ί ω ν ή ν α μ α ς υ π ο δ ε ι χ θ ε ί κ ά π ο ι ο ς ά λ λ ο ς τ ρ ό π ο ς ε ξ ό φ λ η σ η ς α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η ν α π ο π λ η ρ ω μ ή τ ω ν ο φ ε ι λ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν π ρ ο ς τ η ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α α υ τ ή μ π ο ρ ε ί ν α γ ί ν ε ι μ έ σ ω Ε Λ Τ Α μ ε τ η λ ε φ ω ν ι κ ή ε π ι τ α γ ή σ τ ο ό ν ο μ α τ ο υ Τ α μ ί α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Γ ι ά ν ν η Τ ζ α μ π ά ζ η σ τ η ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ η π ρ ο ς Κ ε ν τ ρ ι κ ό Κ α τ ά σ τ η μ α Ε Λ Τ Α Κ ο μ ο τ η ν ή ς, Κ ο μ ο τ η ν ή κ α ι τ η λ δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ Κ α λ ό θ α ή τ α ν ν α ε ν η μ ε ρ ώ σ ε τ ε μ ε m a i l τ ο ν Τ α μ ί α ή ε μ έ ν α γ ι α τ η ν π λ η ρ ω μ ή, ώ σ τ ε ν α μ η ν υ π ά ρ χ ε ι κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η λ ά θ ο υ ς. Γ ι α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε ν ε ό τ ε ρ η ε ξ έ λ ι ξ η θ α ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί τ ε ά μ ε σ α. Κ α λ ή σ υ ν έ χ ε ι α τ ω ν δ ι α κ ο π ώ ν σ α ς. Μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η Μ ε ν έ λ α ο ς Σ υ κ ά κ η ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς Ρ. Π. Ισ ο τ ι µ ί α δ ο λ α ρί ο υ / Ε υ ρώ Γι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο : 0,

19 Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ο ρ γ α ν ώ ν ε ι σ τ ι ς 2 6 κ α ι 2 7 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ : Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ε ξ ό ρ μ η σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο μ ε ο ρ ε ι β α σ ί α ή Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι Η α ρ χ ι κ ή π ρ ο β ο λ ή κ α ι ε π ι τ υ χ ί α ω ς π ρ ο ς τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ε ι σ φ ο ρ ώ ν π ρ ο ς τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α ( p o l i o ) τ η ς π ε ρ υ σ ι ν ή ς α ν ά β α σ η ς σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο, π ο υ ο ρ γ ά ν ω σ ε τ ο ν Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο τ ο υ η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς, ή τ α ν η α φ ο ρ μ ή γ ι α τ η ν ε π α ν ά λ η ψ η τ η ς δ ρ ά σ η ς κ α ι ε φ έ τ ο ς. Ό π ω ς α π ο φ α σ ί σ α μ ε κ α ι π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η κ ε σ τ ο D T T S ( Β ό λ ο ς, Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς ), σ τ ο P E T S ( Π α ν ό ρ α μ α Μ ά ρ τ ι ο ς ) κ α ι σ τ η ν Α Λ Λ Α Γ Η Η Γ Ε Σ Ι Α Σ ( Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η, Ι ο ύ ν ι ο ς ) η φ ε τ ι ν ή ο ρ γ ά ν ω σ η δ ε ν θ α π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ε ί σ τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν γ ι α τ ο P O L I O ( τ ο ο π ο ί ο α π ο τ ε λ ε ί μ ί α α π ό τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ). Θ α ε π ε κ τ α θ ε ί σ ε ό λ ε ς τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι κ υ ρ ί ω ς σ τ ο υ ς έ ξ η τ ο μ ε ί ς δ ρ ά σ η ς : 1. Ε ι ρ ή ν η κ α ι π ρ ό λ η ψ η / ε π ί λ υ σ η σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ν 2. Π ρ ό λ η ψ η κ α ι θ ε ρ α π ε ί α α σ θ ε ν ε ι ώ ν 3. Ν ε ρ ό κ α ι υ γ ι ε ι ν ή 4. Υ γ ε ί α μ η τ έ ρ α ς κ α ι π α ι δ ι ο ύ 5. Β α σ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι κ α τ α π ο λ έ μ η σ η τ ο υ α ν α λ φ α β η τ ι σ μ ο ύ 6. Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α ι Κ ο ι ν ο τ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Δ. Ρ. σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α ς σ τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α έ χ ε ι θ έ σ ε ι ω ς σ τ ό χ ο γ ι α τ η φ ε τ ι ν ή χ ρ ο ν ι ά η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά α π ό τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν ο μ ί λ ω ν μ α ς σ τ ο R o t a r y F o u n d a t i o n ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς δ ο λ ά ρ ι α, σ τ ό χ ο α π ο λ ύ τ ω ς ρ ε α λ ι σ τ ι κ ό α φ ο ύ α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σ τ ο π ο σ ό τ ω ν μ ό λ ι ς 2 0 α ν ά Ρ ο τ α ρ ι α ν ό. Γ ι α ν α σ τ η ρ ί ξ ε ι τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α α λ λ ά κ α ι γ ι α ν α σ τ ρ έ ψ ε ι τ α φ ώ τ α τ η ς δ η μ ο σ ι ό τ η τ α ς σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α σ χ ε δ ι ά ζ ε ι ν α ε π α ν α λ ά β ε ι τ η ν δ ρ ά σ η : Μ ι α ρ ο τ α ρ ι α ν ή ε ξ ό ρ μ η σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο, τ ο μ υ θ ι κ ό β ο υ ν ό τ ω ν Θ ε ώ ν!! Η ε ξ ό ρ μ η σ η π ο υ θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί τ ο Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο 2 6 & 2 7 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ - σ κ ο π ό έ χ ε ι τ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η χ ο ρ η γ ι ώ ν κ α ι σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν α π ό κ ά θ ε ό μ ι λ ο τ η ς π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά ς μ α ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι έ ν α ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ό π ο υ θ α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ η ν ο μ ά δ α π ο υ θ α α ν έ β ε ι σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι θ α φ ω τ ο γ ρ α φ η θ ε ί κ ρ α τ ώ ν τ α ς τ ο σ η μ α ι ά κ ι τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Κ ά θ ε ό μ ι λ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α σ τ ε ί λ ε ι τ ο σ η μ α ι ά κ ι τ ο υ σ τ ο θ ρ ό ν ο τ ω ν Θ ε ώ ν θ α π ρ έ π ε ι, α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς ό χ ι μ ό ν ο σ τ α μ έ λ η α λ λ ά κ α ι σ ε χ ο ρ η γ ο ύ ς κ α ι φ ί λ ο υ ς τ ο υ ο μ ί λ ο υ, ν α υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι έ ν α ν ρ ο τ α ρ ι α ν ό ( ό χ ι α π α ρ α ί τ η τ α μ έ λ ο ς τ ο υ Ο μ ί λ ο υ ) ή έ ν α ν ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α ς μ ι α ε λ ά χ ι σ τ η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ύ ψ ο υ ς γ ι α τ ο R O T A R Y F O U N D A T I O N. Ό σ ο π ι ο π ο λ λ ο ί ό μ ι λ ο ι τ ό σ ο π ι ο π ο λ λ ά σ η μ α ι ά κ ι α κ α ι τ ό σ ο π ι ο π ο λ λ έ ς χ ο ρ η γ ί ε ς!! 1 9

20 Ε κ τ ό ς α π ό τ ο π ο σ ό ν α υ τ ό, α ν κ ά π ο ι ο ς Ό μ ι λ ο ς ε π ι θ υ μ ε ί ν α σ τ ε ί λ ε ι κ α ι δ ε ύ τ ε ρ ο ε κ π ρ ό σ ω π ο ή κ ά π ο ι ο ς μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ή Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ς θ έ λ ε ι ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ η ν ε ξ ό ρ μ η σ η, κ ά θ ε ε π ι π λ έ ο ν «ο ρ ε ι β ά τ η ς» θ α π ρ έ π ε ι ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι χ ο ρ η γ ί ε ς 5 0 ( γ ι α Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ) ή 3 0 ( γ ι α Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ) π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α έ χ ε ι δ ι κ α ί ω μ α σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ η ν α π ο σ τ ο λ ή. Τ α χ ρ ή μ α τ α γ ι α τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η ν ο μ ά δ α α ν ά β α σ η ς σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο θ α π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α τ ε θ ο ύ ν τ o α ρ γ ό τ ε ρ ο μ έ χ ρ ι τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 8 / 9 / σ τ ο ν τ α μ ί α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ι ω ά ν ν η Τ ζ α μ π ά ζ η μ ε τ η λ ε φ ω ν ι κ ή ε π ι τ α γ ή σ τ ο Κ ε ν τ ρ ι κ ό Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο Κ ο μ ο τ η ν ή ς ( α ρ ι θ μ ό ς τ η λ ε φ ώ ν ο υ τ α μ ί α : κ ι ν ) Α ν τ ί γ ρ α φ ο τ η ς κ α τ ά θ ε σ η ς θ α π ρ έ π ε ι ν α σ τ α λ ε ί η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά σ τ ο ν Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι τ α χ ρ ή μ α τ α π ο υ θ α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ο ύ ν α π ό κ ά θ ε ό μ ι λ ο θ α π ι σ τ ω θ ο ύ ν σ τ η δ ι κ ή τ ο υ μ ε ρ ί δ α σ τ ο R o t a r y F o u n d a t i o n. Θ υ μ η θ ε ί τ ε!! Σ τ ό χ ο ς μ α ς δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν ο ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α. Α υ τ ό θ α ή τ α ν π ο λ ύ ε ύ κ ο λ ο. Α ρ κ ε ί ν α β ά λ ε ι ο κ α θ έ ν α ς έ ν α μ ι κ ρ ό π ο σ ό ν α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ. Σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α θ α ε υ χ ό μ ο υ ν κ α ν ε ί ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ν α μ η ν β ά λ ε ι χ ρ ή μ α τ α α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ α λ λ ά ν α φ ρ ο ν τ ί σ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς τ η ν τ ο π ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α, φ ί λ ο υ ς, ε υ α ί σ θ η τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς, ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ ο ρ η γ ο ύ ς. Μ ό ν ο έ τ σ ι π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο υ μ ε τ ο μ ή ν υ μ ά μ α ς κ α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ μ ε θ ε τ ι κ ό α ν τ ί κ τ υ π ο γ ι α τ η δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ο τ α ρ υ σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή μ α ς. Σ η μ α ν τ ι κ ό ε π ί σ η ς ε ί ν α ι ν α ζ η τ ή σ ο υ μ ε α π ό κ ά θ ε χ ο ρ η γ ό κ α ι φ ί λ ο έ ν α e - m a i l ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ σ τ ε ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α τ ο ν ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ μ ε κ α ι ν α τ ο υ σ τ ε ί λ ο υ μ ε ρ ε π ο ρ τ ά ζ α π ό τ η δ ρ ά σ η μ α ς. Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι ε ί ν α ι σ τ η δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ε υ χ έ ρ ε ι α τ ο υ ο μ ί λ ο υ α ν θ α κ α λ ύ ψ ε ι μ έ ρ ο ς ή τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ώ ν δ α π α ν ώ ν τ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ «ο ρ ε ι β ά τ η» τ α ο π ο ί α σ ε γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ έ ς δ ε ν θ α υ π ε ρ β α ί ν ο υ ν σ υ ν ο λ ι κ ά μ α ζ ί μ ε τ η μ ε τ α κ ί ν η σ η τ α Π ρ ο φ α ν ώ ς α ν έ ν α μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ α ς α ν α λ ά β ε ι ν α α ν ε β ά σ ε ι σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό έ ν α σ η μ α ι ά κ ι α ο μ ί λ ω ν, η τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή τ ο υ δ α π ά ν η μ π ο ρ ε ί ν α κ α λ υ φ θ ε ί «σ υ ν ε τ α ι ρ ι κ ά» α π ό τ ο υ ς σ π ό ν σ ο ρ ε ς Ο μ ί λ ο υ ς. Κ α ι φ υ σ ι κ ά θ α υ π ά ρ χ ε ι ε ι δ ι κ ή δ ι ά κ ρ ι σ η γ ι α τ ο ν ό μ ι λ ο π ο υ θ α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο π ο σ ό ν. Π α ρ ά λ λ η λ α ο ρ γ α ν ώ ν ε τ α ι ε κ δ ρ ο μ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α γ ι α ό σ ο υ ς έ λ θ ο υ ν μ έ χ ρ ι τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο, α λ λ ά δ ε ν α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο. Θ α υ π ά ρ χ ε ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ό δ ε ί π ν ο τ ο β ρ ά δ υ τ η ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς, ε κ δ ρ ο μ ή μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ ο ν Α ν α τ ο λ ι κ ό Ό λ υ μ π ο τ ο Σ ά β β α τ ο κ α ι α ν ά β α σ η μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά Π ρ ι ό ν ι α ( μ έ τ ρ α υ ψ ό μ ε τ ρ ο ) κ α ι σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ό σ ο ι δ ε ν π ρ ο τ ι μ ή σ ο υ ν τ η ν φ α σ ο λ ά δ α κ α ι τ α λ ο υ κ ά ν ι κ α σ τ α Π ρ ι ό ν ι α μ π ο ρ ο ύ ν ν α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν π ε ζ ο π ο ρ ι κ ή κ α τ ά β α σ η σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ξ ε ν α γ ό ς γ ι α τ ο ν α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό χ ώ ρ ο κ α ι ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ς γ ν ώ σ τ η ς μ ο ν ο π α τ ι ώ ν γ ι α ό σ ο υ ς ε π ι λ έ ξ ο υ ν π ε ζ ο π ο ρ ί α σ τ ο ν Ε ν ι π έ α ή σ τ η ν Α γ ί α Κ α λ ή. Η ο ρ γ ά ν ω σ η γ ί ν ε τ α ι α π ό τ η ν Ε π ι τ ρ ο π ή Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ( π ρ ό ε δ ρ ο ς ο π ρ ο δ ι ο ι κ τ ή ς Κ ώ σ τ α Κ α ρ β ο ύ ν η ς ) Τ η ν υ π ο ε π ι τ ρ ο π ή τ η ς ε κ δ ή λ ω σ η ς α π ο τ ε λ ο ύ ν ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί Σ π ύ ρ ο ς Γ κ α ρ α β έ λ α ς ( π ρ ό ε δ ρ ο ς κ ι ν ), Κ α τ ε ρ ί ν α Κ ό τ ε λ η, Β α σ ί λ η ς Π α π α γ ι ά ν ν η ς κ α ι Δ η μ ή τ ρ η ς Χ α τ ζ η θ ω μ ά ς. Δ η λ ώ σ ε ι ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό μ έ ρ ο ς ( λ ε ω φ ο ρ ε ί ο ) σ τ ο ν Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Μ ε ν έ λ α ο Σ υ κ ά κ η ( τ η λ , σ τ m a i l : M e n e l a o s a t r o t a r m a i l. c o m ) Π ε ρ ι μ έ ν ω μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ η α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α τ η ν κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η ό λ ω ν σ α ς ώ σ τ ε η δ ρ ά σ η α υ τ ή ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς μ α ς. Η ε π ι τ υ χ ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ α δ ι κ ά σ α ς χ έ ρ ι α!! Κ ο μ ο τ η ν ή 1 0 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η, Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς 2 0

21 π ε ρ ι ή γ η σ η σ τ ι ς φ υ σ ι κ έ ς ο μ ο ρ φ ι έ ς κ α ι σ τ α α ξ ι ο θ έ α τ α τ η ς ε ι δ υ λ λ ι α κ ή ς Π ι ε ρ ί α ς ( Π ρ ι ό ν ι α, Α γ. Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς, Α γ ί α Κ ό ρ η, Δ ί ο ν, Α ρ χ α ί ο Δ ί ο ν ) Α γ ί α Κ ό ρ η ( Β ρ ο ν τ ο ύ ) Ό σ ο ι δ ε ν θ έ λ ο υ ν ν α α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο μ π ο ρ ο ύ ν ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό - ψ υ χ α γ ω γ ι κ ό μ έ ρ ο ς τ ο Σ ά β β α τ ο θ α ε π ι σ κ ε φ θ ο ύ ν μ ε ξ ε ν α γ ό τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α θ α μ ε τ α β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή π λ ε υ ρ ά τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι σ τ η ν Α γ ί α Κ ό ρ η. Τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή θ α α ν ε β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά «π ρ ι ό ν ι α» κ α ι τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ο ι τ ο λ μ η ρ ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α κ α τ ε β ο ύ ν μ ε τ α π ό δ ι α α π ό τ α Π ρ ι ό ν ι α σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ε κ π α ι δ ε υ μ έ ν ο ς σ υ ν ο δ ό ς, γ ν ώ σ τ η ς τ ω ν ο ρ ε ι β α τ ι κ ώ ν δ ι α δ ρ ο μ ώ ν γ ι α Α γ ί α Κ ό ρ η κ α ι Π ρ ι ό ν ι α. 2 1

22 Θ υ μ η θ ε ί τ ε!! Σ τ ό χ ο ς μ α ς δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν ο ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α. Α υ τ ό θ α ή τ α ν π ο λ ύ ε ύ κ ο λ ο. Α ρ κ ε ί ν α β ά λ ε ι ο κ α θ έ ν α ς έ ν α μ ι κ ρ ό π ο σ ό ν α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ. Σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α θ α ε υ χ ό μ ο υ ν κ α ν ε ί ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ν α μ η ν β ά λ ε ι χ ρ ή μ α τ α α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ α λ λ ά ν α φ ρ ο ν τ ί σ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς τ η ν τ ο π ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α, φ ί λ ο υ ς, ε υ α ί σ θ η τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς, ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ ο ρ η γ ο ύ ς. Μ ό ν ο έ τ σ ι π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο υ μ ε τ ο μ ή ν υ μ ά μ α ς κ α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ μ ε θ ε τ ι κ ό α ν τ ί κ τ υ π ο γ ι α τ η δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ο τ α ρ υ σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή μ α ς. Σ η μ α ν τ ι κ ό ε π ί σ η ς ε ί ν α ι ν α ζ η τ ή σ ο υ μ ε α π ό κ ά θ ε χ ο ρ η γ ό κ α ι φ ί λ ο έ ν α e - m a i l ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ σ τ ε ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α τ ο ν ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ μ ε κ α ι ν α τ ο υ σ τ ε ί λ ο υ μ ε ρ ε π ο ρ τ ά ζ α π ό τ η δ ρ ά σ η μ α ς. Π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ η α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α τ η ν κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η ό λ ω ν σ α ς ώ σ τ ε η δ ρ ά σ η α υ τ ή ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς μ α ς. Η ε π ι τ υ χ ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ α δ ι κ ά σ α ς χ έ ρ ι α!!! 2 2

23 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Ε Β Α Ι Ν Ο Υ Μ Ε Σ Τ Ο Ν Ο Λ Υ Μ Π Ο Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Φ Τ Ω Χ Ε Ι Α, Π Ρ Ο Α Γ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Ε Ι Ρ Η Ν Η, Τ Η Ν Υ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Α Δ ρ ά σ η : Α ν ά β α σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ ά β β α τ ο 2 6 / 9 / : 0 0 Σ υ ν ά ν τ η σ η σ τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο Κ ε ν τ ρ ι κ ή π λ α τ ε ί α (ρ ο λ ό ι ) 0 8 : : 4 5 Ο δ ι κ ώ ς Λ ι τ ό χ ω ρ ο Θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά (π α ρ κ ι ν γ κ ) 0 9 : 0 0 Ε κ κ ί ν η σ η α ν ά β α σ η ς τ η θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά Δ ι α δ ρ ο μ ή : Γ κ ο ρ τ σ ι ά ( μ. ) - Μ π ά ρ μ π α ( σ τ ά σ η ) - Κ ό κ α ( σ τ ά σ η ) - Σ τ ρ ά γ γ ο ς - Κ α τ α φ ύ γ ι ο Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς ( σ τ ά σ η ) - Σ κ ο ύ ρ τ α ( σ τ ά σ η ) - Ο ρ ο π έ δ ι ο Μ ο υ σ ώ ν - Κ α τ α φ ύ γ ι ο Γ ι ώ σ ο ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς ( μ. ) Ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ε ς ώ ρ ε ς π ο ρ ε ί α ς : 6-7 Σ ε ό λ η τ η δ ι α δ ρ ο μ ή δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι ν ε ρ ό ο π ό τ ε θ α π ρ έ π ε ι ν α έ χ ο υ μ ε μ α ζ ί μ α ς κ α τ ' ε λ ά χ ι σ τ ο 2 λ ί τ ρ α, ε ι δ ι κ ά γ ι α ό σ ο υ ς δ ε ν γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν π ό σ ο ν ε ρ ό χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι σ τ ι ς π ο ρ ε ί ε ς σ τ ο β ο υ ν ό. Ξ ε κ ο ύ ρ α σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο. 1 8 : : 3 0 Α ν ά β α σ η σ τ ο ε κ κ λ η σ ά κ ι τ ο υ Π ρ ο φ ή τ η Η λ ί α μ ( 2 0 α π ό τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ) 2 0 : 0 0 Δ ε ί π ν ο σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ( Σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο υ π ά ρ χ ε ι δ υ ν α τ ό τ η τ α γ ι α φ α γ η τ ό, π ο τ ό κ α ι π ρ ω ι ν ό σ ε λ ο γ ι κ έ ς τ ι μ έ ς ε ν ώ τ ο ν ε ρ ό κ ο σ τ ί ζ ε ι 2 τ ο 1, 5 lt ) 2 2 : 3 0 Ύ π ν ο ς ( Τ α φ ώ τ α σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο κ λ ε ί ν ο υ ν σ τ ι ς 2 2 : 3 0 ) Σ η μ ε ί ω σ η : Η δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ε ί ν α ι σ ε δ ω μ ά τ ι ο 1 8 κ λ ι ν ώ ν Κ ό σ τ ο ς δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η ς 1 2 / ά τ ο μ ο Κ υ ρ ι α κ ή 2 7 / 9 / : 0 0 Ε γ ε ρ τ ή ρ ι ο - Π ρ ω ϊ ν ό 0 7 : : 0 0 Α ν ά β α σ η σ τ ο Μ ύ τ ι κ α ή σ ε κ ο ν τ ι ν ή κ ο ρ υ φ ή η ε π ι λ ο γ ή τ η ς ο π ο ί α ς θ α γ ί ν ε ι α ν α λ ό γ ω ς τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν. Η θ έ α, κ α ι ρ ο ύ ε π ι τ ρ έ π ο ν τ ο ς, θ α ε ί ν α ι υ π έ ρ ο χ η. Θ α β γ ο υ ν φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς π ρ ο ώ θ η σ η ς τ η ς ε ξ ό ρ μ η σ η ς - δ ρ ά σ η ς. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς : Σ π ύ ρ ο ς Γ κ α ρ α β έ λ λ α ς, Β ο η θ ό ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς : : 0 0 Κ α τ ά β α σ η π ρ ο ς τ η θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά. Ο λ ι γ ό λ ε π τ η σ τ ά σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο τ η ς Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς κ α ι σ τ η θ έ σ η Μ π ά ρ μ π α. 1 8 : 0 0 Ά φ ι ξ η σ τ η ν Γ κ ο ρ τ σ ι ά Α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Σ η μ ε ί ω σ η : Π ι θ α ν ή δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η τ ω ν σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν σ τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο ή σ ε κ ο ν τ ι ν ό σ η μ ε ί ο τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή 2 5 / 9 θ α γ ί ν ε ι μ ε δ ι κ ή τ ο υ ς μ έ ρ ι μ ν α σ ε κ α τ α λ ύ μ α τ α τ η ς ε π ι λ ο γ ή ς τ ο υ ς.. Ό σ ο ι ε π ι λ έ ξ ο υ ν ν α ε γ γ ρ α φ ο ύ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α, π ο υ ο ρ γ α ν ώ ν ε τ α ι π α ρ ά λ λ η λ α θ α δ ι α ν υ κ τ ε ρ ε ύ σ ο υ ν σ τ ο ο ρ ι σ μ έ ν ο ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο κ α ι θ α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό δ ε ί π ν ο τ η ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς. Α π α ρ α ί τ η τ ο ς Ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς : 1. Π α π ο ύ τ σ ι α α θ λ η τ ι κ ά ή ο ρ ε ι β α τ ι κ ά μ π ο τ ά κ ι α ( t r e k k i n g ). Τ α π α π ο ύ τ σ ι α θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι σ ε κ ά θ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α δ ι ά β ρ ο χ α. 2. Σ α κ ί δ ι ο μ ι κ ρ ό ή μ ε σ α ί ο ( l t ). 3. Α ν τ ι α ν ε μ ι κ ό - α δ ι ά β ρ ο χ ο ( ε λ α φ ρ ύ ). Α ν έ χ ο υ ν π ρ ο η γ η θ ε ί β ρ ο χ ε ρ έ ς η μ έ ρ ε ς τ ό τ ε μ π ο υ φ ά ν λ ό γ ω ψ ύ χ ο υ ς τ η ν ύ χ τ α. 4. Ν ε ρ ό 1, 5-2 l t ( ή θ ε ρ μ ό ς γ ι α ζ ε σ τ ό ή δ ρ ο σ ε ρ ό ρ ό φ η μ α ). 5. Κ ο λ α τ σ ι ό ( ξ η ρ ο ί κ α ρ π ο ί, σ ά ν τ ο υ ι τ ς κ. α. ) 6. Α ν τ η λ ι α κ ή κ ρ έ μ α & li p s t i k ζ ε υ γ ά ρ ι α χ ο ν τ ρ έ ς κ ά λ τ σ ε ς. 8. Φ α κ ό ς (+ ε φ ε δ ρ ι κ έ ς μ π α τ α ρ ί ε ς ). 9. Ε λ α φ ρ ύ π ο υ λ ό β ε ρ ή φ λ ι ς Ε σ ώ ρ ο υ χ α. 1 1 Υ π ν ό σ α κ ο ή 2 σ ε ν τ ό ν ι α Σ φ υ ρ ί χ τ ρ α β α μ β α κ ε ρ έ ς ή τ ε χ ν ι κ έ ς μ π λ ο ύ ζ ε ς. 1 4 Α τ ο μ ι κ ό φ α ρ μ α κ ε ί ο. 1 5 Γ υ α λ ι ά η λ ί ο υ. 1 6 Κ α π έ λ ο γ ι α τ ο ν ή λ ι ο. 1 7 Κ ά μ ε ρ α - φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή μ η χ α ν ή φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ε ς. 1 8 Τ α κ ι ν η τ ά ν α ε ί ν α ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν α κ α ι τ ο ν φ ο ρ τ ι σ τ ή μ α ζ ί. 1 9 Σ κ ο ύ φ ο. 2 0 Γ ά ν τ ι α. 2 1 Α λ λ α ξ ι ά ρ ο ύ χ α κ α ι π α π ο ύ τ σ ι α σ τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο τ η ς ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς ( π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά ). Π ά ν ω α π ό λ α ν α έ χ ε τ ε τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η δ ι ά θ ε σ η γ ι α μ ι α υ π έ ρ ο χ η ε ξ ό ρ μ η σ η μ ε τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η π α ρ έ α!!! 2 3

24 Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς Α ) Σ τ ό χ ο ς μ α ς ε ί ν α ι ν α π ε ρ ά σ ο υ μ ε υ π έ ρ ο χ α κ ι α υ τ ό π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι κ α ν ό ν ε ς. Τ ο β ο υ ν ό δ ε ν σ η κ ώ ν ε ι α σ τ ε ί α. Α ρ χ ά ρ ι ο ι κ ι ό σ ο ι ν ο μ ί ζ ο υ ν ό τ ι γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν, υ π ε ρ ε κ τ ι μ ώ ν τ α ς τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ έ ς τ ο υ ς, κ ά ν ο υ ν λ ά θ η π ο υ σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν έ χ ο υ ν α π ο β ε ί μ ο ι ρ α ί α κ α ι θ έ τ ο υ ν σ ε κ ί ν δ υ ν ο ό λ η τ η ν ο μ ά δ α. Μ έ χ ρ ι τ ο ο ρ ο π έ δ ι ο τ ω ν Μ ο υ σ ώ ν ( Κ α τ α φ ύ γ ι ο Γ ι ώ σ ο ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς ) η δ ι α δ ρ ο μ ή ε ί ν α ι σ χ ε τ ι κ ά ε ύ κ ο λ η γ ι α ό σ ο υ ς δ ι α θ έ τ ο υ ν μ ι α σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η φ υ σ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η γ ι α ν α α ν τ έ ξ ο υ ν 1 3 ώ ρ ε ς π ο ρ ε ί α θ ε τ ι κ ή ς υ ψ ο μ ε τ ρ ι κ ή ς δ ι α φ ο ρ ά ς μ. σ ε 2 μ έ ρ ε ς. Α λ λ ά σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά τ ο Μ ύ τ ι κ α, τ α τ ε λ ε υ τ α ί α μ. ε ί ν α ι α ν α ρ ρ ί χ η σ η 2 ο υ β α θ μ ο ύ π ο υ σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι δ ε ν ε ί ν α ι γ ι α ό λ ο υ ς! Η α ν ά β α σ η σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή δ ε ν ε ί ν α ι μ ι α α π λ ή π ε ζ ο π ο ρ ί α. Σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α α υ τ ή β έ β α ι α θ α υ π ά ρ χ ο υ ν σ τ η ν ο μ ά δ α έ μ π ε ι ρ ο ι ο ρ ε ι β ά τ ε ς π ο υ γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τ η δ ι α δ ρ ο μ ή κ α ι τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς θ α π ρ έ π ε ι ν α α κ ο ύ ε ι ό λ η η ο μ ά δ α μ ε π ρ ο σ ο χ ή. Ό μ ω ς ο κ α θ έ ν α ς θ α έ χ ε ι τ η ν ε υ θ ύ ν η τ ο υ ε α υ τ ο ύ τ ο υ π ο υ σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι ό π ο ι ο ς δ ε ν έ χ ε ι ε μ π ε ι ρ ί α α π ό β ο υ ν ό ή δ ε ν ε μ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ θ α ε ί ν α ι π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ν α π α ρ α μ ε ί ν ε ι σ τ ο ο ρ ο π έ δ ι ο π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ α ς τ ο υ ς υ π ό λ ο ι π ο υ ς. Β Δ ρ ά σ η : Ό σ ο ι δ ε ν α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Ό σ ο ι σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό - ψ υ χ α γ ω γ ι κ ό μ έ ρ ο ς τ ο Σ ά β β α τ ο θ α ε π ι σ κ ε φ θ ο ύ ν μ ε ξ ε ν α γ ό τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α θ α μ ε τ α β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή π λ ε υ ρ ά τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι σ τ η ν Α γ ί α Κ ό ρ η. Τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή θ α α ν ε β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά «π ρ ι ό ν ι α» κ α ι τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ο ι τ ο λ μ η ρ ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α κ α τ ε β ο ύ ν μ ε τ α π ό δ ι α α π ό τ α Π ρ ι ό ν ι α σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ε κ π α ι δ ε υ μ έ ν ο ς σ υ ν ο δ ό ς, γ ν ώ σ τ η ς τ ω ν ο ρ ε ι β α τ ι κ ώ ν δ ι α δ ρ ο μ ώ ν γ ι α Α γ ί α Κ ό ρ η κ α ι Π ρ ι ό ν ι α. Π α ρ α τ ή ρ η σ η Η Β Δ ρ ά σ η ε ν δ ε ί κ ν υ τ α ι γ ι α ό σ ο υ ς δ ε ν ε π ι θ υ μ ο ύ ν ν α κ ά ν ο υ ν ο ρ ε ι β α σ ί α α λ λ ά ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι ν α π α ρ α σ τ ο ύ ν κ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α ν α α π ο λ α ύ σ ο υ ν έ ν α ό μ ο ρ φ ο Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο σ τ η ν ε ι δ υ λ λ ι α κ ή Π ι ε ρ ί α. Τ έ λ ο ς σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι η ε ξ ό ρ μ η σ η θ α α λ λ ά ξ ε ι α ν ο ι κ α ι ρ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς δ ε ν ε ί ν α ι κ α λ έ ς. Η π ρ ό β λ ε ψ η τ ο υ κ α ι ρ ο ύ ε ί ν α ι έ γ κ υ ρ η μ ό ν ο τ ι ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς 2-3 μ έ ρ ε ς. Β ) Τ α π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν α 2 l t ν ε ρ ο ύ, ε ί ν α ι σ ε φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς α ρ κ ε τ ά α ν κ α ι ο κ α θ έ ν α ς γ ι α τ ο ν ε α υ τ ό τ ο υ γ ν ω ρ ί ζ ε ι κ α λ ύ τ ε ρ α. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α π ρ ο μ η θ ε υ τ ο ύ μ ε ν ε ρ ό α π ό τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο τ η ς Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς ό π ο υ κ α ι θ α γ ί ν ε ι σ τ ά σ η, ε φ ό σ ο ν ό μ ω ς ε ί ν α ι α ν ο ι χ τ ό. Α υ τ ό θ α τ ο γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε τ η ν η μ έ ρ α λ ί γ ο π ρ ι ν ξ ε κ ι ν ή σ ο υ μ ε τ η ν α ν ά β α σ η. 2 4

25 Μ α γ ν η σ ι ώ τ ι κ η Α λ λ α γ ή Η γ ε σ ί α ς. Μ ι α Β ρ α δ ι ά γ ε μ ά τ η Ρ ό τ α ρ υ Τ α ε ί χ ε ό λ α α υ τ ή η β ρ α δ ι ά τ η ς ε κ δ ή λ ω σ η ς α λ λ α γ ή ς η γ ε σ ί α ς τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν κ α ι Ρ ο τ α ρ ά κ τ Ο μ ί λ ω ν τ ο υ Β ό λ ο υ, π ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε τ η ν Π έ μ π τ η 1 8 Ι ο υ ν ί ο υ σ τ ο υ ς φ ρ ο ν τ ι σ μ έ ν ο υ ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς τ η ς Φ ί λ ι α ς Γ ή ς τ ο υ τ. π ρ ο έ δ ρ ο υ ρ. Μ ί λ τ ο υ Μ ο υ σ τ α κ α λ ή. Ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό τ ο μ έ γ ε θ ο ς π α ρ ο υ σ ί α ς τ ο υ Μ α γ ν η σ ι ώ τ ι κ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ κ ό σ μ ο υ. Λ ά μ ψ η, Σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η, Σ υ μ π ό ρ ε υ σ η, Π α λ μ ό ς, κ α λ ή Ο ρ γ ά ν ω σ η κ α ι α κ ό μ α ξ ε χ ω ρ ι σ τ έ ς δ ρ ο σ ε ρ έ ς Ρ ό τ α ρ α κ τ π α ρ ο υ σ ί ε ς κ υ ρ ι ά ρ χ η σ α ν, π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς ε λ π ι δ ο φ ό ρ α μ η ν ύ μ α τ α. Τ η ν γ ι ο ρ τ ή τ ί μ η σ α ν μ ε τ η ν π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ ς Α ρ χ έ ς, ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ύ π ο υ κ α ι φ ί λ ο ι τ η ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ς κ ί ν η σ η ς. Σ τ ο κ ο ι ν ό ξ ε κ ί ν η μ α ε ν ό ς ν έ ο υ κ ύ κ λ ο υ τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ τ ρ ο χ ο ύ ή τ α ν ό λ ο ι ε κ ε ί : ο π α τ ρ ι κ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Β ό λ ο υ π ο υ φ έ τ ο ς σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε ι α ι σ ί ω ς 7 7 σ υ ν α π τ ά έ τ η γ ό ν ι μ η ς π α ρ ο υ σ ί α ς σ τ α ρ ο τ α ρ ι α ν ά δ ρ ώ μ ε ν α, ο π ο λ ύ δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Α ρ γ ώ Β ό λ ο υ κ α ι ο ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό ς Ό μ ι λ ο ς Ρ ο τ α ρ ά κ τ Β ό λ ο υ. Μ ε π λ ο ύ σ ι ο έ ρ γ ο π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ς ο ι α π ε ρ χ ό μ ε ν ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι, τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Β ό λ ο υ ρ. Κ υ ρ ι α ζ ή ς Α λ ε ξ α ν δ ρ ί δ η ς, Τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Α ρ γ ώ ρ. Θ α ν ά σ η ς Σ τ α υ ρ ί δ η ς κ α ι τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Ρ ο τ α ρ ά κ τ ρ. Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ α τ ζ η ν ώ τ α ς, π α ρ έ δ ω σ α ν σ ε μ ί α σ υ γ κ ι ν η σ ι α κ ά φ ο ρ τ ι σ μ έ ν η α τ μ ό σ φ α ι ρ α, τ ο π ρ ο ε δ ρ ι κ ό σ ή μ α, σ τ ο υ ς π ο λ λ ά υ π ο σ χ ό μ ε ν ο υ ς κ α ι δ ι ψ α σ μ έ ν ο υ ς γ ι α δ ρ ά σ η ν έ ο υ ς π ρ ο έ δ ρ ο υ ς τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Β ό λ ο υ ρ. Γ ι ά ν ν η Κ ο υ κ ο ρ ί ν η, σ τ ο ν ρ. Ν ί κ ο Σ ε ρ β ε τ ά τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Α ρ γ ώ κ α ι σ τ η ν ν έ α Π ρ ό ε δ ρ ο τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Ρ ο τ α ρ ά κ τ ρ. Α σ η μ έ ν ι α Ά ν θ η. Μ ε τ α μ ε σ ο ν ύ χ τ ι ε ς ώ ρ ε ς κ α ι η υ π έ ρ ο χ η ρ ο τ α ρ ι α ν ή β ρ α δ ι ά ά φ η σ ε σ ε ό λ ο υ ς τ ο γ λ υ κ ό σ υ ν α ί σ θ η μ α κ α ι τ η ν α π ό λ υ τ η β ε β α ι ό τ η τ α ό τ ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ, ε δ ώ σ τ η ν χ ώ ρ α τ η ς Α ρ γ ο ύ ς κ α ι τ ω ν Κ ε ν τ α ύ ρ ω ν μ ε τ η ν σ υ μ π ό ρ ε υ σ η, τ ο υ ς δ υ ν α τ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς τ ω ν ν έ ω ν Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ν κ α ι τ η ν δ ι α π ι σ τ ω μ έ ν η ο λ ό π λ ε υ ρ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν μ ε λ ώ ν, θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι τ η ν δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά π ο λ ύ ε π ι τ υ χ η μ έ ν η π ο ρ ε ί α τ ο υ. Α ν τ ώ ν η ς Ζ ι ο ύ ρ α ς 2 5

26 R I D E F O R P O L I O Ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Κ ο μ ο τ η ν ή ς κ α ι ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Κ α λ α μ α ρ ι ά ς μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ο ρ γ α ν ώ ν ε ι : Τ ο R I D E F O R P O L I O ξ ε κ ι ν ά ε ι σ τ ι ς 2 2 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ , σ τ ο μ ν η μ ε ί ο τ ω ν Η ρ ώ ω ν σ τ η ν Κ ο μ ο τ η ν ή, γ ν ω σ τ ό κ α ι ω ς " Σ π α θ ί " σ τ ι ς 0 9 : 0 0 τ ο π ρ ω ί κ α ι θ α τ ε ρ μ α τ ί σ ε ι σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η τ ο β ρ ά δ υ τ η ς 2 7 η ς Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Φ έ τ ο ς, μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς Π Δ Ρ α λ λ ά κ α ι γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά τ ο υ I n t e r n a t i o n a l F e l l o w s h i p o f M o t o r c y c l i n g R o t a r i a n s ( I. F. M. R. ) κ α ι τ ο υ C h a p t e r τ ο υ σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, έ χ ο υ ν ο ρ γ α ν ω θ ε ί ε ι δ ι κ έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς σ τ ο G a b r o v o ( Β ο υ λ γ α ρ ί α ), σ τ η Ν ι ς κ α ι σ τ ο Β ε λ ι γ ρ ά δ ι ( Σ ε ρ β ί α ), σ τ η ν C r a i o v a ( Ρ ο υ μ α ν ί α ), σ τ η ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ( Τ ο υ ρ κ ί α ) κ α ι σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η, α π ό τ ο υ ς τ ο π ι κ ο ύ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς Ο μ ί λ ο υ ς κ α ι ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο υ ς τ ω ν Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν τ ο υ ς. Ε ά ν θ έ λ ε τ ε ν α σ υ μ β ά λ λ ε τ ε κ α ι ε σ ε ί ς σ τ η δ ρ ά σ η R I D E F O R P O L I O, μ π ο ρ ε ί τ ε ν α π α ρ α γ γ ε ί λ ε τ ε τ ο σ υ λ λ ε κ τ ι κ ό μ π λ ο υ ζ ά κ ι σ τ ο c o n t a c i d e f o r p o l i o. o r g 2 6

27 Δ ρ ά σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ Κ ο μ ο τ η ν ή ς Τ ο ν Ι ο ύ λ ι ο π α ρ α δ ό θ η κ α ν κ ρ ά ν η σ ε μ ο τ ο σ ι κ λ ε τ ι σ τ έ ς. Τ ο " μ π λ ό κ ο " μ ε λ ώ ν τ η ς Έ ν ω σ η ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Υ π α λ λ ή λ ω ν Ρ ο δ ό π η ς κ α ι τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ Κ ο μ ο τ η ν ή ς, δ ε ν ε ί χ ε σ κ ο π ό ν α κ ό ψ ε ι κ λ ή σ ε ι ς, α λ λ ά σ υ μ β ο λ ι κ ά ν α μ ο ι ρ ά σ ε ι κ ρ ά ν η σ ε ο δ η γ ο ύ ς κ α ι σ υ ν ε π ι β ά τ ε ς - π α ι δ ι ά δ ι κ ύ κ λ ω ν, σ ε μ ι α κ ο ι ν ω ν ι κ ή δ ρ ά σ η υ π ό τ ο ν τ ί τ λ ο «α σ φ α λ ή κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τ ω ν δ ι κ ύ κ λ ω ν», μ ε σ τ ό χ ο τ η ν ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η τ ω ν δ ι κ υ κ λ ι σ τ ώ ν σ τ η χ ρ ή σ η π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ κ ρ ά ν ο υ ς. " Η ο δ ι κ ή α σ φ ά λ ε ι α ε ί ν α ι υ π ό θ ε σ η ό λ ω ν μ α ς, τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς, τ ω ν σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν κ α ι τ ο υ κ ά θ ε π ο λ ί τ η ( ο δ η γ ο ύ κ α ι π ε ζ ο ύ ) χ ω ρ ι σ τ ά ", τ ο ν ί σ τ η κ ε α π ό τ ο υ ς δ ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς. Ό π ω ς υ π ο γ ρ ά μ μ ι σ ε ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ κ. Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Λ ί τ σ ο ς, τ α σ τ α τ ι σ τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α κ α τ α τ ά σ σ ο υ ν τ η ν Ε λ λ ά δ α σ τ η ν ο μ ά δ α τ ω ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν χ ω ρ ώ ν μ ε τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ο σ ο σ τ ά τ ρ ο χ α ί ω ν α τ υ χ η μ ά τ ω ν. Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / R o t a r y K o m o t i n i T h e... " r o a d b l o c k " t h a t t h e U n i o n o f R o d o p i s o f P o l i c e O f f i c e r s a n d m e m b e r s o f t h e R o t a r y C l u b o f K o m o t i n i h e l d, d i d n o t i n t e n d t o g i v e o u t t i c k e t s t o t h e h e l m e t l e s s s c o o t e r d r i v e r s b u t s y m b o l i c a l l y t o d i s t r i b u t e h e l m e t s t o d r i v e r s a n d e s p e c i a l l y t o k i d s r i d i n g o n t h e s c o o t e r s a s p a s s e n g e r s. A s o c i a l a c t i o n w i t h t h e m o t o " d r i v i n g s a f e w i t h a s c o o t e r ", t o r a i s e a w a r e n e s s t o m o t o r c y c l i s t s i n o r d e r t o u s e h e l m e t s n o t o n l y f o r t h e m, b u t f o r t h e p a s s e n g e r a l s o. " R o a d s a f e t y i s e v e r y o n e ' s b u s i n e s s, t h e s t a t e s, t h e c o l l e c t i v e s o r g a n i z a t i o n s a n d e v e r y c i t i z e n s ( d r i v e r a n d p e d e s t r i a n ) s e p a r a t e l y, " s t r e s s e d b y t h e o r g a n i z e r s. A s t h e P r e s i d e n t o f t h e R o t a r y C l u b, R t n. E v a n g e l o s L i t s o s s t a t e d, t h e s t a t i s t i c s r a n k o u r c o u n t r y G r e e c e i n t h e g r o u p o f E u r o p e a n c o u n t r i e s w i t h t h e h i g h e s t r a t e s o f r o a d a c c i d e n t s. M o r e i n f h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / R o t a r y K o m o t i n i 2 7

28 T H I S I S R O T A R Y 2 8

29 2 9

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί

Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δεσμοί 25. Δίνονται τα στοιχεία 7 Ν, 19 Κ, 35 Βr. Να γράψετε την ηλεκτρονική δομή των ατόμων τους. 7Ν: Το άτομο του αζώτου έχει z = 7 άρα έχει

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 OO ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00 Y Ο Ο Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Ο Ο Α Η Ω Ο Α Α Α Α Ω Ο Ω Α. Ο Α Α Α Ο Ο Ω Ο Α Ω Α/Α Α Η ΟΫ Ο Ο Ο θ ι ό όσ α P.T.F.E ια η οϊ α ή α ά α η ίς αι ίσ ση α ί ο ι ά α οσ ι έ ο σ όφι ο ίβ η α, σ α έ ο α ι ό ά ο ια

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α4. Ποια από τις επόμενες ουσίες, όταν διαλυθεί στο νερό, δεν αλλάζει το ph του; α. CH 3 COOK β. NaF

Μονάδες 5 Α4. Ποια από τις επόμενες ουσίες, όταν διαλυθεί στο νερό, δεν αλλάζει το ph του; α. CH 3 COOK β. NaF ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων http://ekfe.chi.sch.g 5 η - 6 η Συνάντηση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης αραίωση διαλυμάτων Παρασκευή και ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ Mary Christopher, Καρδίτσα, 25/10/2004

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ Mary Christopher, Καρδίτσα, 25/10/2004 «Εάν ένα ζώο είναι τόσο άρρωστο ώστε να χρειάζεται αιμοληψία και εξέταση αίματος σίγουρα χρειάζεται και δειγματοληψία και εξέταση ούρου». Πράγματι, η εξέταση του ούρου αν και από τις πιο φθηνές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΟΡΘΟ-ΔΙ- ΦΑΙΝΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΑ ΑΛΑΤΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΤΑ ΑΛΑΤΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΤΑ ΑΛΑΤΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να κατανοήσουμε πως παράγονται εργαστηριακά τα άλατα χλωριούχο νάτριο και θειικό βάριο. Να γράφουμε τις ιοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση α οβλήτων Γεωργικών Βιοµηχανιών

ιαχείριση α οβλήτων Γεωργικών Βιοµηχανιών ιαχείριση α οβλήτων Γεωργικών Βιοµηχανιών Αέριοι ρύποι Ατµόσφαιρα 80-85 km 4. Ιονόσφαιρα 3. Μεσόσφαιρα 50-55 km 2. Στρατόσφαιρα Στρώµα Όζοντος 25-30 km 8-18 km 0 km 1. Τροπόσφαιρα 1 Ρύ ανση ατµόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-03-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΘΕΜΑ B Α α) Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές κατανομές των δοθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα,

Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα, Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα, Απόβλητα βιομηχανιών τροφύμων κ.λπ. Βαςικθ χρθςη: καύςιμο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις προτάσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015 Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Γ ΙΑ Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ Δ ΙΑ Β ΙΟ Υ Μ Α Θ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

condens Einfach zuverlässig Οδηγίες χρήσης PANTHER CONDENS 25 KKV PANTHER CONDENS 30 KKV

condens Einfach zuverlässig Οδηγίες χρήσης PANTHER CONDENS 25 KKV PANTHER CONDENS 30 KKV condens Einfach zuverlässig Οδηγίες χρήσης PANTHER CONDENS 25 KKV PANTHER CONDENS 30 KKV ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 Σημαντικές πληροφορίες... 2 1.1 Εισαγωγή... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ Τι είναι; ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ Η αλατότητα αναφέρεται στην ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων ιόντων (κατά κανόνα Na + και Cl - ), κυρίως στο περιβάλλον της ρίζας. Έκταση Ως παράγων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

_θ^μα; ( ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ) Απδ τους σπουδαστές; ΜΟΥΣΑΔΞ ΔΗΜΗΤΡΗ κ-

_θ^μα; ( ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ) Απδ τους σπουδαστές; ΜΟΥΣΑΔΞ ΔΗΜΗΤΡΗ κ- ij T.E.I. Κ α»αλλ ' * * ^ < ; 3 «, j i z n S l - _n_t_y_x_i_a_k_h E P Γ A E I A _θ^μα; ( ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ) Απδ τους σπουδαστές; ΜΟΥΣΑΔΞ ΔΗΜΗΤΡΗ κ- ΜΑΛΚΙΔΗ της σχολής Σ.Τ.Ε.Φ. του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤHN. Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤHN. Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤHN ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Επιμέλεια θεμάτων: Ειρήνη Χ. Μπαρμπούτη Σελίδα 1 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Για κάθε πρόταση να κυκλώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1) Στο σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΑ ΘΕΤΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Σωστό Β2. α. Οι σ (σίγµα) δεσµοί προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Περιγραφή προϊόντος 4. Ξεκινώντας 5. Ανοίγματα&

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 69/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 69/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Gaz 7000 W ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA ZWC 35-3 MFA M ZSC 35-3 MFA M

Gaz 7000 W ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA ZWC 35-3 MFA M ZSC 35-3 MFA M 6 720 640 936-0.O επίτοιχο λέβητα αερίου Gaz 7000 W ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA Παράρτημα για τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο φωτισμού Phong

Μοντέλο φωτισμού Phong ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσθηκαν οι αλγόριθμοι απαλοιφής των πίσω επιφανειών και ακμών. Απαλοίφοντας λοιπόν τις πίσω επιφάνειες και ακμές ενός τρισδιάστατου αντικειμένου, μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Απλός. ιαστάσεις (ΥχΠχΒ): Περιγραφή URL: BarCode CELECT. Απλός. Εγγύηση: 2 Χρόνια Χώρα Προέλευσης: BarCode CELECT. Απλός. Dcode.

Απλός. ιαστάσεις (ΥχΠχΒ): Περιγραφή URL: BarCode CELECT. Απλός. Εγγύηση: 2 Χρόνια Χώρα Προέλευσης: BarCode CELECT. Απλός. Dcode. ΑΠΟΡ/ΡΑΣ Α C-711/MET 1M60 ΛΕΥΚΟΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλάτος (εκ) 60 Τύπος Απορροφητικότητα (κμ/ώρα) 320 Μοτέρ 1 Επίπεδα Θορύβου (db) 32 Φωτισμός Αλογόνου Μεταλλικά Φίλτρα NAI Βαθμίδες Λειτουργίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης 1 Ένα σύντομο ιστορικό Ελλάδα : 1ηχώρα στην Ευρώπη στην επιβατηγό ακτοπλοία - στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΩΜΤΡΙ ΛΥΚΙΟΥ (ΤΡΠΖ ΘΜΤΩΝ) GI_V_GEO_2_18975 ίνεται τρίγωνο AB με AB=9, A=15. πό το βαρύκεντρο φέρνουμε ευθεία παράλληλη στην πλευρά B που τέμνει τις AB,A στα,e αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε ότι A = 2 AB

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ε. Κούβελος Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ηµόκριτος - Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας & Ε.Μ.Π. - Σχολή Χηµικών Μηχανικών Θ. Στεριώτης, Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤ1-5 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΤ1-5 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑ [1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] ΑΤ1-5 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Σας ευχαριστούµε για την απόφαση σας να εµπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και εφαρµογή του

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ. Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα. Παραμετρική τιμή 250 6,5-9,5 2500/2790 αποδεκτή Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,50 0 0 Άνευ ασυνήθους μεταβολής.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ. Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα. Παραμετρική τιμή 250 6,5-9,5 2500/2790 αποδεκτή Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,50 0 0 Άνευ ασυνήθους μεταβολής. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ ( ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ) Δοκιμαστική παρακολούθηση : Δεκέμβριος 2013 Cl Παραμετρική τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 3: Τεχνολογία υπολογιστικών συστημάτων

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 3: Τεχνολογία υπολογιστικών συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 3: Τεχνολογία υπολογιστικών συστημάτων Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΕΣ -άμμα και -Βήτα συναρτήσεις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΣΙΑ Σούρλα Δ. Βασιλική Επιλέπουσα : Κοκολοιαννάκη. Χρυσή Αν. Καθηήτρια

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός δοχείου #1# control (-)

αριθμός δοχείου #1# control (-) Μόνο απιονισμένο νερό #1# control (-) Μακροστοχεία: Ν, P, K, Ca, S, Εάν κάποια έλλειψη μετά 1 μήνα έχει σημαντικές επιπτώσεις προσθέτουμε σε δόσεις την έλλειψη έως ότου ανάπτυξη ΟΚ #2# control (+) Μακροστοχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών Ονοματεπώνυμο σπουδαστή: Λαϊνά Δάφνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχηματισμός αμυλοειδούς-τύπου πρωτεϊνών και επασβέστωση της αορτικής βαλβίδας»

«Σχηματισμός αμυλοειδούς-τύπου πρωτεϊνών και επασβέστωση της αορτικής βαλβίδας» «Σχηματισμός αμυλοειδούς-τύπου πρωτεϊνών και επασβέστωση της αορτικής βαλβίδας» Ιωάννης Μαμαρέλης 1, Ε. Κουτουλάκης 2, Χρ. Κωτούλας 3, Β. Δρίτσα 4, Β. Μαμαρέλη 5, Ι. Αναστασοπούλου 4,6 1 Καρδιολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία. Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία...

Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία. Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία... Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων Φύλλο εργασίας Τάξη Γ Λυκείου Ονοµατεπώνυµο Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο ιδακτική ενότητα Χηµεία Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία Σύνθεση και προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

BeA ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

BeA ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BeA ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η BeA διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένα καρφωτικά συστήματα ιδανικά για διάφορες εφαρμογές στην βιομηχανική παραγωγή επίπλων, παλετών, κιβωτίων συσκευασίας, πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών Προπτυχιακή εργασία: "Μια εισαγωγή στις μερικές διαφορικές εξισώσεις της μαθηματικής φυσικής" Ελεάνα Ζήκα Α.Μ.: 3/67 Επιβλέπων καθηγητής: Χουσιάδας Κωνσταντίνος Σάμος,

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ποιους θα ονομάζουμε «ισχυρούς ηλεκτρολύτες»; Τις χημικές ουσίες που όταν διαλύονται στο νερό, ένα μεγάλο ποσοστό των mole

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του αριθμού «π»

Η ιστορία του αριθμού «π» Η ιστορία του αριθμού «π» Η ι σ τ ο ρ ί α α υ τ ή έ χ ε ι α π ό ό λ α!!! Α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ο ν π ι ο δ ι ά σ η μ ο α ρ ι θ μ ό.. Τ ο ν α ρ ι θ μ ό π. Ν α ι, α υ τ ο ύ τ ο υ π ε ρ ί ε ρ γ ο υ α ρ

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου.

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 10.1. Ερώτηση: Τι ονομάζουμε χημικό δεσμό; Ο χημικός δεσμός είναι η δύναμη που συγκρατεί τα άτομα ή άλλες δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα