Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4"

Transcript

1 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1

2 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή 3-4 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ. Ρ. 5 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Θ ε μ / κ ω ν Ρ. Ι. 6 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Ş a f a k A l p a y Δ ι ο ι κ η τ ή τ η ς 2 0 Β Ζ ώ ν η ς Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ώ ρ ο υ Ιε ρ ό π ο υ λ ο υ Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Λ ο ρ. Χ α ζ ά π η 1 1 Ε π ι σ τ ο λ ή Β. Μ υ λ ω ν ά 1 2 Ε π ι σ τ ο λ ή Β. Μ α κ ρ ή Σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α ε π ι σ τ. Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο ν Σ ώ τ ο ς Σ ω τ η ρ ί ο υ 1 5 Σ ύ ν α ξ η η γ ε σ ί α ς Ρ ο τ. Ζ ώ ν η ς 2 0 Β 1 6 Η Σ ε λ ί δ α τ ο υ Γ ρ α μ μ α τ έ α Π. Δ. Ρ Α ν ά β α σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς Δ ρ ά σ ε ι ς Ε π ί λ ο γ ο ς Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή ο µ ά δ α Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Έ κ δ ο σ η ς Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Κ ι ν Σ ύ ν τ α ξ η Ο υ ρ α ν ί α Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κ ι Μ ε τ ά φ ρ α σ η Χ ρ. Κ ο υ τ ο υ ν ί δ η ς Χ ρ. Σ υ κ ά κ η Ο λ. Σ υ κ ά κ η 2

3 Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, Ό π ω ς ή δ η θ α ξ έ ρ ε τ ε τ ο η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ έ χ ε ι α λ λ ά ξ ε ι. Ε φ έ τ ο ς ο μ ή ν α ς Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν α ύ ξ η σ η κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η μ ε λ ώ ν, α υ τ ό π ο υ σ τ α α γ γ λ ι κ ά ε κ φ ρ ά ζ ο υ μ ε μ ε μ ι α λ έ ξ η : m e m b e r s h i p. Γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α δ ρ ά σ ο υ μ ε α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά κ α ι ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α ι σ τ ο υ ς σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς μ α ς π ρ έ π ε ι ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί ν α ε ί μ α σ τ ε ε ν ω μ έ ν ο ι κ α ι α γ α π η μ έ ν ο ι, κ α ι ν α γ ί ν ο υ μ ε ό σ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι, ώ σ τ ε η β ο ή θ ε ι α ν α γ ί ν ε ι κ α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή κ α ι σ η μ α ν τ ι κ ή π ο σ ο τ ι κ ά. Α ν ο ί ξ τ ε τ ι ς π ό ρ τ ε ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ σ τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς σ α ς π ο υ θ έ λ ο υ ν ν α γ ί ν ο υ ν μ έ λ η σ τ ο ν Ό μ ι λ ό σ α ς κ α ι ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν.. Δ υ ν α μ ώ ν ο ν τ α ς τ ο Ρ ό τ α ρ υ, ε ν ώ ν ο ν τ α ς τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς κ α ι τ ι ς κ α ρ δ ι έ ς μ α ς, μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α. Κ α ι α ν η α ύ ξ η σ η μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί α γ ι α τ ο Ρ ό τ α ρ υ π α γ κ ο σ μ ί ω ς γ ι α τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς ε ί ν α ι ζ ω τ ι κ ή α ν ά γ κ η ύ π α ρ ξ η ς. Ό τ α ν ι δ ρ ύ θ η κ ε η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς τ ο ( ω ς σ τ α ί δ ι α μ ε σ ή μ ε ρ α γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά ό ρ ι α ) ή μ α σ τ ε 2 9 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Ε π ι φ ο ρ τ ι σ θ ή κ α μ ε μ ε τ η ν ε π έ κ τ α σ η τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ σ τ α Β α λ κ ά ν ι α ( Β ο υ λ γ α ρ ί α, Σ ε ρ β ί α, Μ α υ ρ ο β ο ύ ν ι ο, Κ ό σ σ ο β ο, F Y R O M ), τ η ν ε π ι τ ύ χ α μ ε ι δ ρ ύ ο ν τ α ς σ ε α υ τ ά τ α κ ρ ά τ η 9 9 Ο μ ί λ ο υ ς μ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς α π ό Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς. Κ α ι ό τ α ν τ ο ε π α ν ή λ θ α μ ε ( ω ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ) σ τ α γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά ό ρ ι α τ ο υ , τ η ς Β ό ρ ε ι α ς Ε λ λ ά δ α ς μ ε τ η ν Θ ε σ σ α λ ί α, Κ έ ρ κ υ ρ α κ α ι Λ έ σ β ο, ή μ α σ τ ε 3 9 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Α π ό τ ό τ ε μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α δ υ σ τ υ χ ώ ς σ υ ρ ρ ι κ ν ω ν ό μ α σ τ ε. Τ ο ν Ι ο ύ ν ι ο τ ο υ ε ί μ α σ τ ε 3 7 Ό μ ι λ ο ι μ ε μ έ λ η. Τ ο ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο τ ο υ τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ μ α ς έ θ ε σ ε ω ς δ ι ο ρ ί α ν α φ θ ά σ ο υ μ ε μ έ χ ρ ι τ η ν τ α ε λ ά χ ι σ τ α ό ρ ι α γ ι α Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α π ο υ ε ί ν α ι μ έ λ η. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ; ; Η α π ά ν τ η σ η ε ί ν α ι Ν Α Ι. Ο ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς ε ί ν α ι 6 Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί α ν ά κ α τ ο ί κ ο υ ς, ο μ έ σ ο ς ό ρ ο ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ( Ν ό τ ι α Ε λ λ ά δ α ) ε ί ν α ι 2, 5 Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί α ν ά κ α τ ο ί κ ο υ ς. Ε μ ε ί ς α π ε υ θ υ ν ό μ α σ τ ε σ ε έ ν α ν π λ η θ υ σ μ ό α ν θ ρ ώ π ω ν. Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ό μ έ σ ο ό ρ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, μ ε τ ο ν ε λ λ η ν ι κ ό μ έ σ ο ό ρ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α γ ί ν ο υ μ ε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ό σ ο ι ή μ α σ τ ε τ ο Χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α τ ο π ι σ τ έ ψ ο υ μ ε. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ξ α ν α β ρ ο ύ μ ε τ ο π α λ ι ό μ α ς σ φ ρ ί γ ο ς. Ε μ ε ί ς ε ί μ α σ τ ε π ο υ ι δ ρ ύ σ α μ ε ο μ ί λ ο υ ς σ ε π έ ν τ ε κ ρ ά τ η κ α ι κ ά ν α μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς. Δ ε ν θ α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α κ ά ν ο υ μ ε ν έ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς ; ; Ή δ η γ ι α ε φ έ τ ο ς, ό π ω ς ε ί π α μ ε κ α ι σ τ ο D T T S ( Β ό λ ο ς, Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς ) κ α ι σ τ ο P E T S ( Π α ν ό ρ α μ α, Μ ά ρ τ ι ο ς ) α π ο φ α σ ί σ α μ ε ν α ε φ α ρ μ ό σ ο υ μ ε τ ο σ χ έ δ ι ο 4 π ρ ο ς 1. Κ ά θ ε τ έ σ σ α ρ ε ς ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί ν α φ έ ρ ο υ ν σ τ ο ν Ό μ ι λ ό τ ο υ ς ά λ λ ο ν έ ν α ν! Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ η ν μ ε γ ά λ η ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ α π ο κ τ ή σ α μ ε π ά ν ω α π ό φ ί λ ο υ ς σ ε ό λ ο τ ο ν κ ό σ μ ο, σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό σ η μ ε ί α τ ο υ π λ α ν ή τ η μ α ς. Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ γ ν ω ρ ί σ α μ ε έ ν α ν κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο κ ό σ μ ο τ η ς φ ι λ ί α ς, τ η ς κ α τ α ν ό η σ η ς, τ η ς χ α ρ ά ς, τ η ς δ ρ ά σ η ς κ α ι τ η ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς. Ό τ α ν μ π ή κ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ κ ά ν α μ ε έ ν α μ ε γ ά λ ο δ ώ ρ ο σ τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς. Α υ τ ό τ ο δ ώ ρ ο δ ε ν ε ί ν α ι γ ι α ν α τ ο κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε γ ι α ε μ ά ς τ ο υ ς ί δ ι ο υ ς. Α ς τ ο μ ο ι ρ α σ τ ο ύ μ ε μ ε τ ι ς φ ί λ ε ς κ α ι τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς μ α ς. Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε ζ ω ν τ α ν ή κ α ι δ ρ α σ τ ή ρ ι α τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς, α ρ κ ε ί : Ν α δ ρ ά σ ο υ μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ά, π α ρ α μ ε ρ ί ζ ο ν τ α ς μ α τ α ι ο δ ο ξ ί ε ς κ α ι μ ά τ α ι ο υ ς α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ ς, μ ο ι ρ α ζ ό μ ε ν ο ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ ε τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς μ α ς. Ε ν ε ρ γ ώ ν τ α ς ω ς Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ κ α ι Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Α Ν Ο Ι τ α δ ύ σ κ ο λ α γ ί ν ο ν τ α ι ε ύ κ ο λ α. Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι κ α ι Α Γ Α Π Η Μ Ε Ν Ο Ι μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α ε π ι τ ύ χ ο υ μ ε τ α Π Α Ν Τ Α. Κ α ι Ν Α Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Υ Μ Ε Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Μ Α Σ Σ Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο Κ ο μ ο τ η ν ή 1 η Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς 3

4 D e a r F e l l o w R o t a r i a n s, A s y o u a l l k n o w, t h e R o t a r i a n C a l e n d a r h a s c h a n g e d. T h i s m o n t h, A u g u s t, i s d e d i c a t e d t o i n c r e a s i n g a n d m a i n t a i n i n g o u r m e m b e r s. I n E n g l i s h t h e r e i s a t e r m f o r t h i s s i g n i f i c a n t a s p e c t : m e m b e r s h i p. I n o r d e r f o r u s t o a c t e f f e c t i v e l y a n d o f f e r t o o u r s o c i e t y a n d o u r f e l l o w c i t i z e n s a l l R o t a r i a n s m u s t b e u n i t e d a n d l o v e d e a c h o t h e r, a n d i n c r e a s e o u r m e m b e r s a s m u c h a s w e c a n s o o u r h e l p c a n b e e f f e c t i v e a n d q u a n t i t a i v e s i g n i f i c a n t. O p e n t h e d o o r s o f R o t a r y t o y o u r f e l l o w c i t i z e n s w h o w a n t t o b e c o m e m e m b e r s i n y o u r R o t a r y C l u b a n d w a n t t o o f f e r. B y e m p o w e r i n g R o t a r y, b y c o m b i n i n g o u r e f f o r t s a n d o u r h e a r t s, w e c a n o f f e r m o r e. A n d i f m e m b e r s h i p i s n e c e s s a r y f o r R o t a r y i n a n i n t e r n a t i o n a l l e v e l, i t i s v i t a l f o r o u r D i s t r i c t. W h e n o u r D i s t r i c t w a s f o u n d e d b a c k i n ( a s w i t h t h e s a m e g e o g r a p h i c a l b o r d e r s ) w e w e r e 2 9 Cl u b s w i t h m e m b e r s. W e w e r e i n s t r u c t e d w i t h t h e e x t e n s i o n o f R o t a r y i n t h e B a l k a n s ( B u l g a r i a, S e r b i a, M o n t e n e g r o, K o s o v o, F Y R O M ), a n d w e s u c c e e d e d b y f o u n d i n g 9 9 C l u b s w i t h m o r e t h a n R o t a r i a n s. A n d w h e n w e c a m e b a c k i n ( a s D i s t r i c t ) i n t h e g e o g r a p h i c a l b o r d e r s o f , o f N o r t h e r n G r e e c e w i t h T h e s s a l y, C o r f u a n d L e s v o s w e w e r e 3 9 C l u b s w i t h m e m b e r s. F r o m t h e n u n t i l t o d a y w e a r e u n f o r t u n a t e l y s h r i n k i n g. J u n e o f f o u n d u s w i t h 3 7 Cl u b s w i t h m e m b e r s. G O V E R N O R S M O N T Η L Y L E T T E R A U G U S T T h e E u r o p e a n a v e r a g e i s 6 p e r r e s i d e n t s, t h e a v e r a g e o f t h e D i s t r i c t ( S o u t h e r n G r e e c e ) i s 2, 5 R o t a r i a n s p e r r e s i d e n t s. W e r e a c h o u t t o a p o p u l a t i o n. A c c o r d i n g t o t h e E u r o p e a n a v e r a g e w e c a n b e c o m e R o t a r i a n s, w i t h t h e G r e e k a v e r a g e w e c a n b e c o m e a t l e a s t W e c a n b e c o m e a t l e a s t w h a t w e w e r e b a c k i n W e n e e d t o b e l i e v e i t. W e c a n f i n d o u r d r i v i n g f o r c e a g a i n. W e a r e t h e o n e s t o h a v e f o u n d e d C l u b s i n 5 c o u n t r i e s a n d c r e a t e d R o t a r i a n s. C a n t w e c r e a t e R o t a r i a n s? A l r e a d y t h i s y e a r, a s w e p o i n t e d o u t i n t h e D T T S ( V o l o s, F e b r u a r y ) a n d i n P E T S ( P a n o r a m a, M a r c h ) w e d e c i d e d t o i m p l e m e n t t h e 4 t o 1 a c t i o n p l a n. E v e r y 4 R o t a r i a n m u s t b r i n g o n e n e w m e m b e r t o h i s / h e r s Clu b! W h e n w e e n t e r e d t h e b i g f a m i l y o f R o t a r y w e g a i n e d o v e r f r i e n d s a l l o v e r t h e w o r l d, i n m o r e t h a n p l a c e s o n t h i s. W h e n w e e n t e r e d R o t a r y w e m e t a n e w w o r l d o f f r i e n d s h i p, u n d e r s t a n d i n g, j o y a n d s e r v i c i n g. W h e n w e e n t e r e d R o t a r y w e g a v e o u r s e l v e s a g r e a t g i f t. T h i s y e a r i s n o t m e a n t t o h o l d i t f o r o u r s e l v e s. L e t u s s h a r e t h i s g i f t w i t h o u r f r i e n d s. F e l l o w R o t a r i a n s o f D i s t r i c t, w e c a n k e e p o u r D i s t r i c t a l i v e a n d a c t i v e a s lo n g a s : W e a c t a s R o t a r i a n s, s e t t i n g a s i d e v a n i t i e s a n d v a i n r i v a l r i e s, a n d b y s h a r i n g R o t a r y w i t h o u r f r i e n d s. W e a c t a s G R E E K S a n d R O T A R I A N S. T h i s f r a m e o f m i n d c a n m a k e t h e d i f f i c u l t s e e m e a s y. U N I T E D a n d W I T H L O V E w e c a n a c h i e v e e v e r y t h i n g. A n d W E B E A G I F T T O T H E W O R L D. J a n u a r y R o t a r y I n t e r n a t i o n a l s e n d u s a d e a d l i n e t o r e a c h t h e m i n i m u m m e m b e r q u o t a f o r o u r D i s t r i c t b y T h a t t r a n s l a t e s t o m e m b e r s. Ca n w e? T h e a n s w e r is Y E S. K o m o t i n i, A u g u s t 1 s t, W i t h R o t a r i a n L o v e G e o r g i o s Ch r i s t o f o r i d i s D i s t r i c t G o v e r n o r 4

5 Τ ο μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ Τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ γ ι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο «Μ Ο Ν Ο Τ Ο Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Ρ Ο Μ Α Σ, Ε Ι Ν Α Ι Α Ρ Κ Ε Τ Α Κ Α Λ Ο» Σ τ η δ ε κ α ε τ ί α τ ο υ 3 0, ο O l e K i r k C h r i s t i a n s e n, έ ν α ς Δ α ν ό ς ξ υ λ ο υ ρ γ ό ς ε ί χ ε κ ρ ε μ α σ μ έ ν η μ ι α ξ ύ λ ι ν η π ι ν α κ ί δ α σ τ ο τ ο ί χ ο τ ο υ π ο υ έ λ ε γ ε, D e t b e d s t e e r i k k e f o r g o d t : δ η λ α δ ή, Μ ό ν ο τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ά κ α λ ό. Σ ή μ ε ρ α, ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν έ μ ε ι ν ε σ τ η ν ι σ τ ο ρ ί α ω ς ο ε φ ε υ ρ έ τ η ς τ ω ν L e g o, τ α γ ν ω σ τ ά κ α ι α γ α π η μ έ ν α α π ό ό λ α τ α π α ι δ ι ά τ ο υ κ ό σ μ ο υ π ο λ ύ χ ρ ω μ α π λ α σ τ ι κ ά τ ο υ β λ ά κ ι α. Ό μ ω ς, τ α π ρ ώ τ α χ ρ ό ν ι α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς L e g o, ω ς σ ή μ α κ α τ α τ ε θ έ ν τ η ς ή τ α ν μ ι α ξ ύ λ ι ν η π ά π ι α, φ τ ι α γ μ έ ν η α π ό π α λ ι ό ξ ύ λ ο ι τ ι ά ς μ ε τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ρ ό τ υ π α π ο ι ό τ η τ α ς κ α ι μ ε τ ρ ε ί ς σ τ ρ ώ σ ε ι ς δ ι α φ α ν ο ύ ς β ε ρ ν ι κ ι ο ύ. Η ι σ τ ο ρ ί α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς Λ έ γ κ ο α ν α φ έ ρ ε ι τ ο π ώ ς ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε τ ι ς π ά π ι ε ς τ ο υ γ ι α ν α δ ι δ ά ξ ε ι σ τ ο γ ι ό τ ο υ G o d t f r e d K i r k τ ο μ ά θ η μ α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο θ έ μ α τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς : Έ ν α β ρ ά δ υ, ό τ α ν γ ύ ρ ι σ α σ τ ο γ ρ α φ ε ί ο ε ί π α σ τ ο ν π α τ έ ρ α μ ο υ : «Σ ή μ ε ρ α ή τ α ν μ ι α π ο λ ύ κ α λ ή η μ έ ρ α, μ π α μ π ά. Ε ί χ α μ ε κ ά τ ι λ ί γ ο π α ρ α π ά ν ω κ έ ρ δ ο ς.» «Ω,» ε ί π ε ο μ π α μ π ά ς, «τ ι ε ν ν ο ε ί ς ;» «Λ ο ι π ό ν, μ ό λ ι ς π ή γ α σ τ ο σ τ α θ μ ό δ ύ ο κ ι β ώ τ ι α μ ε τ α π α ι χ ν ί δ ι α π α π ά κ ι α μ α ς γ ι α ν α τ α σ τ ε ί λ ω σ τ η ν Δ α ν έ ζ ι κ η ε τ α ι ρ ί α D a n i s h C o o p. Κ α ν ο ν ι κ ά τ ο υ ς τ α σ τ έ λ ν ο υ μ ε μ ε τ ρ ε ί ς σ τ ρ ώ σ ε ι ς β ε ρ ν ι κ ι ο ύ α λ λ ά α φ ο ύ ε ί ν α ι γ ι α τ η ν C o o p, τ ο υ ς τ α έ σ τ ε ι λ α μ ό ν ο μ ε δ ύ ο σ τ ρ ώ σ ε ι ς. Έ τ σ ι ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ α γ ι α τ η ν ε τ α ι ρ ί α μ α ς λ ί γ α π α ρ α π ά ν ω χ ρ ή μ α τ α.» Ο π α τ έ ρ α ς μ ε κ ο ί τ α ξ ε μ ε α γ ω ν ί α κ α ι ε ί π ε : «G o d t f r e d, φ έ ρ ε γ ρ ή γ ο ρ α α υ τ ά τ α κ ο υ τ ι ά π ί σ ω. Ξ ε π α κ ε τ ά ρ ι σ ε τ α κ α ι π έ ρ α σ έ τ α μ ε μ ι α α κ ό μ η μ ι α σ τ ρ ώ σ η β ε ρ ν ι κ ι ο ύ. Δ ε ν θ α π α ς γ ι α ύ π ν ο α ν δ ε ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι α υ τ ή η δ ο υ λ ε ι ά κ α ι ό λ η τ η δ ο υ λ ε ι ά θ α τ η ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι ς μ ό ν ο ς σ ο υ.» Δ ε ν υ π ή ρ χ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ν α α μ φ ι σ β η τ ή σ ε ι ς α υ τ ά π ο υ έ λ ε γ ε ο μ π α μ π ά ς κ α ι α υ τ ό ή τ α ν έ ν α μ ά θ η μ α γ ι α μ έ ν α γ ι α τ ο τ ι σ ή μ α ι ν ε π ο ι ό τ η τ α. Σ ή μ ε ρ α, τ α υ ψ η λ ά π ρ ό τ υ π α π ο ι ό τ η τ α ς τ η ς Λ έ γ κ ο ε ί ν α ι θ ρ υ λ ι κ ά κ α ι τ α π ρ ο ϊ ό ν τ α τ η ς ε ί ν α ι τ α π ι ο δ η μ ο φ ι λ ή π α ι χ ν ί δ ι α σ τ ο κ ό σ μ ο : Τ α κ ο μ μ ά τ ι α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς Λ έ γ κ ο α ν α λ ο γ ο ύ ν 8 6 τ ε μ ά χ ι α σ ε κ ά θ ε έ ν α ν ά ν θ ρ ω π ο π ά ν ω σ τ η γ η. Ό λ ο ι μ α ς α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε π ω ς α υ τ ή η ε π ι τ υ χ ί α π η γ ά ζ ε ι α π ε υ θ ε ί α ς α π ό τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς τ α κ τ ι κ έ ς τ η ς Λ έ γ κ ο, α π ό τ η ν ε π ι μ ο ν ή τ η ς σ τ η π ο ι ό τ η τ α, α π ό τ η ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α κ α ι α π ό τ η κ α ι ν ο τ ο μ ί α. Α υ τ ό σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ π ο ρ ώ ν α τ ο σ υ γ κ ρ ί ν ω μ ε τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι έ ς μ α ς σ τ α δ ι ο ι κ η τ ι κ ά κ α ι σ τ η ν υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α κ α ι κ α τ α ν ο ώ π ω ς κ ά π ο ι ε ς φ ο ρ έ ς υ π ο λ ε ι π ό μ α σ τ ε α π ό τ α α ν α μ ε ν ό μ ε ν α π ρ ό τ υ π α. Ο ι η γ έ τ ε ς σ τ ο ε π ί π ε δ ο τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ, τ ω ν ζ ω ν ώ ν, τ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν κ α ι τ ω ν ο μ ί λ ω ν π ρ έ π ε ι ν α δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ρ ό τ υ π α σ τ α θ έ μ α τ α δ ι ο ί κ η σ η ς κ α ι δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς. Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι τ α μ έ λ η τ ο υ Δ. Σ π ρ έ π ε ι ν α υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ α μ έ λ η κ α τ ά ο υ σ ι α σ τ ι κ ό τ ρ ό π ο, ο ι η γ έ τ ε ς τ ω ν ζ ω ν ώ ν, π ρ έ π ε ι ν α α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι σ τ η ν ε π έ ν δ υ σ η π ο υ έ κ α ν ε τ ο Ρ ό τ α ρ υ σ τ α π ρ ό σ ω π ά τ ο υ ς, ο ι η γ έ τ ε ς τ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν π ρ έ π ε ι ν α δ ι α δ ρ α μ α τ ί ζ ο υ ν δ υ ν α μ ι κ ό η γ ε τ ι κ ό ρ ό λ ο σ τ η ν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι ν α ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι σ τ η λ ο γ ι σ τ ι κ ή δ ι α φ ά ν ε ι α κ α ι σ τ η ν έ γ κ α ι ρ η υ π ο β ο λ ή τ ω ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν μ ε γ ε θ ώ ν, ο ι δ ε η γ ε τ ι κ ο ί π α ρ ά γ ο ν τ ε ς τ ω ν ο μ ί λ ω ν π ρ έ π ε ι ν α τ η ρ ο ύ ν δ ε ό ν τ ω ς τ η ν α ν α φ ο ρ ά τ ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν κ α ι ν α ε ν η μ ε ρ ώ ν ο υ ν γ ι α τ α τ ω ν ο μ ί λ ω ν τ ο υ ς τ ο R o t a r y Clu b Ce n t r a l. Ό π ω ς α κ ρ ι β ώ ς ο Κ ρ ί σ τ ι α ν σ ε ν α ρ ν ή θ η κ ε ν α σ κ ε φ θ ε ί τ η ν α π ο σ τ ο λ ή ε ν ό ς κ α τ ώ τ ε ρ η ς π ο ι ό τ η τ α ς π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς σ τ ο ν ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε α π ό τ ο υ ς π ε λ ά τ ε ς τ ο υ, έ τ σ ι κ ι ε μ ε ί ς θ α π ρ έ π ε ι ν α α ρ ν η θ ο ύ μ ε ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε ν α κ ά ν ο υ μ ε τ η λ ι γ ό τ ε ρ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε έ ρ γ ο κ α ι δ ρ ά σ η μ α ς. Π ρ έ π ε ι π ά ν τ α ν α α π α ι τ ο ύ μ ε τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο α π ό τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς σ τ η ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μ α ς ζ ω ή κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό μ α ς έ ρ γ ο. Ό μ ω ς σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ, π ο ι ό ε ί ν α ι τ ο π ρ ο ϊ ό ν μ α ς ; Δ ε ν ε ί ν α ι β έ β α ι α τ α ξ ύ λ ι ν α π α π ά κ ι α ή τ α π λ α σ τ ι κ ά τ ο υ β λ ά κ ι α. Ε ί ν α ι η μ ό ρ φ ω σ η κ α ι η ε κ π α ί δ ε υ σ η, ε ί ν α ι τ ο ν ε ρ ό, ε ί ν α ι η υ γ ε ί α κ α ι η ε ι ρ ή ν η. Ε ί ν α ι η ε λ π ί δ α κ α ι ε ί ν α ι α υ τ ή η ί δ ι α η ζ ω ή. Γ ι α ν α γ ί ν ε ι α υ τ ή η δ ο υ λ ε ι ά μ ό ν ο τ ο κ ά λ λ ι σ τ ο α π ό μ έ ρ ο υ ς μ α ς ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ό. Ζ η τ ώ α π ό ό λ ο υ ς σ α ς ν α τ ο θ υ μ ά σ τ ε α υ τ ό κ α ι ν α κ ά ν ε τ ε α π ό μ έ ρ ο υ ς σ α ς τ ο υ π έ ρ κ ά λ λ ι σ τ ο γ ι α ν α Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Τ Ε Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Σ Α Σ Σ Τ Ο Κ Ο Σ Μ Ο. K. R. R a v i R a v i n d r a n Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ

6 Το μ ή ν υ μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ω ν θ ε μ α τ ο φ υ λ ά κ ω ν τ ο υ Ρ ο τ α ρ ια ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς γ ια τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο Μ Ι Α Π Ι Ο Μ Α Κ Ρ Υ Ν Η Μ Α Τ Ι Α Σ Τ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α π α ρ α δ ο σ ι α κ ά έ χ ε ι θ έ σ ε ι μ ε ρ ι κ ο ύ ς ε τ ή σ ι ο υ ς σ τ ο - χ ο υ ς σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά σ τ ο σ χ ε δ ι α σ μ ό τ ο υ γ ι α τ η ν ε π ό μ ε ν η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή χ ρ ο ν ι ά. Ω σ τ ό σ ο, υ π ά ρ χ ε ι σ ε ι σ χ ύ έ ν α π ι ο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο σ χ έ δ ι ο γ ι α τ η ν τ ρ έ χ ο υ σ α Ρ ο τ α ρ ι α ν ή χ ρ ο ν ι ά. Σ τ η σ υ ν ά ν τ η σ η π ο υ ε ί χ α ν ο ι Θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ , χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν τ ο π ν ε ύ μ α τ ο υ σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ ε γ κ ρ ί ν ο ν τ α ς τ η ν ι σ χ ύ τ ε σ σ ά ρ ω ν π ρ ο τ ε ρ α ι ο τ ή τ ω ν γ ι α τ α ε π ό μ ε ν α τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α : 1. Τ η ν ε ξ ά λ ε ι ψ η τ η ς π ο λ ι ο μ υ ε λ ί τ ι δ α ς, τ ώ ρ α κ α ι γ ι α π ά ν τ α. 2. Τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ ω ν γ ν ώ σ ε ω ν τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν, τ η ς δ έ σ μ ε υ σ ή ς τ ο υ ς κ α ι τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς σ τ ή ρ ι ξ η ς Τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς. 3. Τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς κ α ι τ ω ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν τ η ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς γ ι α τ η ν α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή π ρ ο σ φ ο ρ ά υ π η ρ ε σ ί α ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ μ έ σ ω τ ω ν χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ω ν τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι τ ω ν έ ξ ι τ ο μ έ ω ν ε σ τ ί α σ η ς. 4. Τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς ε ι κ ό ν α ς κ α ι τ η ς ε ν η μ έ ρ ω σ η ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ α ρ ε κ ό ρ τ ω ν ε π ι τ ε υ γ μ ά τ ω ν τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς, ι δ ι α ί τ ε ρ α τ η ν ε π ι τ υ χ ί α τ ο υ π ρ ο - γ ρ ά μ μ α τ ο ς Π ο λ ι ο Π λ α ς κ α ι τ ο ρ ε κ ό ρ τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς π ο υ ε δ ώ κ α ι ε κ α τ ό χ ρ ό ν ι α κ ά ν ε ι τ ο κ α λ ό σ τ ο κ ό σ μ ο. Θ α μ ο ι ρ ά ζ ο μ α ι μ α ζ ί σ α ς μ ε ρ ι κ ο ύ ς α π ό τ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς σ ε ε π ό μ ε ν ε ς ε κ δ ό - σ ε ι ς α λ λ ά α ξ ί ζ ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ ε ί π ω ς η έ λ ε υ σ η τ ω ν μ ε τ ρ ή σ ι μ ω ν σ τ ό χ ω ν σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά σ τ ο Ί δ ρ υ μ α ή ρ θ ε σ ε μ ι α ε υ ν ο ϊ κ ή χ ρ ο ν ι κ ή σ τ ι γ μ ή. Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ K. R. R a v i n d r a n ε ί ν α ι υ π έ ρ μ α χ ο ς τ ω ν Β α σ ι κ ώ ν Δ ε ι κ τ ώ ν Α π ό δ ο σ η ς ( Β Δ Α ) ( K e y P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s - K P I s ) γ ι α τ ο έ ρ γ ο τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν π ο υ κ α τ έ χ ο υ ν η γ ε τ ι κ έ ς θ έ σ ε ι ς, ο ι δ ε ν έ ο ι μ ε τ ρ ή σ ι μ ο ι σ τ ό χ ο ι έ κ α ν α ν ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η μ ε ρ ι κ ώ ν Β Δ Α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ο υ ς Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ ς Σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι σ τ ο υ ς Σ υ μ β ο ύ λ ο υ ς σ ε θ έ μ α τ α Π ρ ο ι κ ο δ ο τ ή σ ε ω ν κ α ι Μ ε γ ά λ ω ν Δ ω ρ ε ώ ν. Ο ι Β Δ Α α π ο τ ε λ ο ύ ν α κ ό μ η έ ν α π ε ί ρ α μ α κ α ι χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι ρ α φ ι ν ά ρ ι σ μ α, ε ξ έ λ ι ξ η κ α ι α ν ά π τ υ ξ η, ό μ ω ς, ε ί ν α ι έ ν α β ή μ α π ρ ο ς τ η σ ω σ τ ή κ α τ ε ύ θ υ ν σ η κ α θ ώ ς π ρ ο σ π α θ ο ύ μ ε ν α κ ο ι τ ά ζ ο υ μ ε π ι ο μ α κ ρ ι ά σ τ ο μ έ λ λ ο ν κ ά θ ε χ ρ ο ν ι ά! R a y K l i n g i n s m i t h Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ω ν Θ ε μ α τ ο φ υ λ ά κ ω ν τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς Π έ ρ α α π ό τ ι ς τ έ σ σ ε ρ ι ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς π ο υ σ υ μ φ ω ν ή θ η κ α ν γ ι α τ α ε π ό μ ε ν α τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α, ο ι Θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς ε ν έ κ ρ ι ν α ν ε π ί σ η ς τ ρ ε ί ς μ ε τ ρ ή σ ι μ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς γ ι α κ ά θ ε μ ί α α π ό τ ι ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς. Ω ς ε κ τ ο ύ τ ο υ, έ χ ο υ μ ε τ ώ ρ α 1 8 μ ε τ ρ ή σ ι μ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς γ ι α ν α κ α θ ο δ η γ ή σ ο υ ν τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι έ ς μ α ς. Ο ι σ τ ό χ ο ι μ π ο ρ ε ί ν α α λ λ ά ζ ο υ ν κ ά θ ε χ ρ ό ν ο α ν ά λ ο γ α μ ε τ η ν π ρ ό ο δ ο π ο υ σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι σ τ η ν ε π ί τ ε υ ξ η τ ω ν π ρ ο τ ε ρ α ι ο τ ή τ ω ν, γ ι α τ ο τ ρ έ χ ο ν έ τ ο ς ό μ ω ς, έ χ ε ι ο ρ ι σ τ ε ί η π ο ρ ε ί α μ α ς, κ α ι γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά, ε ί ν α ι μ ε τ ρ ή σ ι μ η! 6

7 M e s s a g e o f T h e D i r e c t o r Ş a f a k A l p a y R I D Z o n e 2 0 G r e e t i n g s F e l l o w R o t a r i a n s, I a m d e l i g h t e d t o e x t e n d a w a r m w e l c o m e t o a p r e m i e r h i s t o r i c a l a n d c o a s t a l t o u r i s t d e s t i n a t i o n A n t a l y a, S o u t h C o a s t o f T u r k e y. O u r R o t a r y I n s t i t u t e w i l l n o t o n l y b e a t i m e t o s h a r e f r i e n d s h i p a n d f u n b u t a l s o o n e t h a t w i l l i n s p i r e a n d m o t i v a t e p a r t i c i p a n t s t o p r e s s o n t o h i g h e r g o a l s i n t h e d e l i v e r y o f s e r v i c e t o o u r c o m m u n i t i e s a s t h e y t a k e l e a d e r s h i p p o s i t i o n s. T h i s y e a r o u r I n s t i t u t e w i l l b e t h e t h i r d i n s t i t u t e i n T u r k e y a f t e r I s t a n b u l a n d İ z m i r. P a s t, p r e s e n t, a n d f u t u r e d i s t r i c t g o v e r n o r s, R I p r e s i d e n t s, d i r e c t o r s, t r u s t e e s, a n d r e g i o n a l l e a d e r s c l u b p r e s i d e n t s R o t a r i a n s a n d s p o u s e s o f Z O N E 2 0 B w i l l c a m e t o g e t h e r t o b u i l d c o n n e c t i o n s, e x c h a n g e i d e a s a b o u t R o t a r y i n o u r g e o g r a p h y, R o t a r y I n t e r n a t i o n a l a n d t h e R o t a r y F o u n d a t i o n. I i n v i t e y o u t o j o i n D e n i z a n d m e i n w e l c o m i n g o u r P r e s i d e n t K. R. R a v i n d r a n a n d b e l o v e d V a n a t h y t o o u r In s t i t u t e. W e w i l l b e a l s o v e r y g l a d t o h o s t T R F T r u s t e e C h a i r R e p r e s e n t a t i v e. A l l P a r t i c i p a n t s w i l l h a v e o p p o r t u n i t y t o m e e t R o t a r y L e a d e r s a n d a l s o w i l l h a v e t h e c h a n c e t o s h a r e t h e i r t h o u g h t s w i t h l e a d e r s a n d p a r t i c i p a n t s d u r i n g t h e p a n e l s, b r e a k o u t s e s s i o n a n d a l l s o c i a l a c t i v i t i e s o f t h e In s t i t u t e. T o g e t h e r w i t h t h e C o - C o n v e n e r s a n d o r g a n i z a t i o n C o m m i t t e e s w e d e c i d e d t o t h e t h e m e o f t h e i n s t i t u t e i n Z O N E 2 0 a s G I F T T H E W O R L D - G R O W R O T A R Y T h e m e r e l a t e d s p e a k e r s w i l l e n r i c h t h e p r o g r a m o f t h e In s t i t u t e. D u r i n g t h e I n s t i t u t e w e e k G E T S, D G E S p o u s e T r a i n i n g, D i s t r i c t s G o v e r n o r N o m i n e e T r a i n i n g, D i s t r i c t T r a i n e r s T r a i n i n g, R o t a r y C o o r d i n a t o r s R o t a r y L e a d e r s m e e t i n g, C O L C o u n c i l R e p r e s e n t a t i v e a n d a l t e r n a t e s T r a i n i n g, C A D R E T r a i n i n g a n d T R F S e m i n a r w i l l t a k e p l a c e. T h e o r g a n i z a t i o n C o m m i t t e e h a s a l r e a d y s e c u r e d a n e x c e l l e n t v e n u e f o r t h e I n s t i t u t e a n d t h e y h a v e p u t t o g e t h e r a p r o g r a m o f e v e n t s t h a t i s s u r e t o c a p t u r e y o u r in t e r e s t a n d p a r t i c i p a t i o n. W e a r e l o o k i n g f o r w a r d t o s e e i n g m a n y o f y o u i n t h e I n s t i t u t e a n d b e l i e v e t h a t t o g e t h e r w e w i l l f o r g e a f o r m i d a b l e f o r c e i n o u r q u e s t t o l i v e u p t o t h e s e r v i c e a b o v e s e l f m a n t r a a n d t o B e a g i f t t o t h e w o r l d K i n d R e g a r d s S a f a k A l p a y 7

8 Μ ή ν υ μ α τ ο υ D i r e c t o r τ η ς 2 0 Β Ζ ώ ν η ς Ş a f a k A l p a y Α γ α π η τ ο ί φ ί λ ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί Ε ί μ α ι ε ν θ ο υ σ ι α σ μ έ ν ο ς ν α σ α ς κ α λ ω σ ο ρ ί σ ω, σ ε έ ν α ν ά ρ ι σ τ ο π ο ι ο τ ι κ ά, ι σ τ ο ρ ι κ ό κ α ι α κ τ α ί ο π ρ ο ο ρ ι σ μ ό σ τ η ν Α τ τ α λ ε ι α, σ τ η ν Ν ό τ ι α α κ τ ή τ η ς Τ ο υ ρ κ ί α ς. Τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό μ α ς Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο δ ε ν θ α έ χ ε ι μ ό ν ο χ ρ ό ν ο γ ι α ν α μ ο ι ρ α σ τ ε ί τ η ν φ ι λ ί α κ α ι τ η δ ι α σ κ έ δ α σ η, α λ λ ά ε π ί σ η ς θ α ε μ π ν ε ύ σ ε ι κ α ι θ α δ ώ σ ε ι κ ί ν η τ ρ ο σ τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς ν α κ α τ α κ τ ή σ ο υ ν υ ψ η λ ό τ ε ρ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς σ τ η ν κ α τ ά κ τ η σ η τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς σ τ ι ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς μ α ς π ο υ α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν η γ ε τ ι κ έ ς θ έ σ ε ι ς. Α υ τ ό τ ο ν χ ρ ό ν ο, τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο μ α ς θ α ε ί ν α ι τ ο τ ρ ί τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο σ τ η ν Τ ο υ ρ κ ί α μ ε τ ά τ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ς κ α ι τ ο υ Σ μ ύ ρ ν η. Ο ι π ρ ο - δ ι ο ι κ η τ έ ς, ο ι δ ι ο ι κ η τ έ ς κ α ι ο ι ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ι δ ι ο ι κ η τ έ ς, ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι τ ο υ Δ Ρ, ο ι σ ύ μ β ο υ λ ο ι, ο ι θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς κ α ι ο ι η γ έ τ ε ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι Ο μ ί λ ω ν μ ε τ ά σ υ ζ ύ γ ω ν τ η ς Ζ Ω Ν Η Σ 2 0 Β θ α μ α ζ ε υ τ ο ύ ν γ ι α ν α χ τ ί σ ο υ ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς, ν α α ν τ α λ λ ά ξ ο υ ν ι δ έ ε ς γ ι α τ ο Ρ Ο Τ Α Ρ Υ σ τ η ν γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή μ α ς θ έ σ η, γ ι α τ ο Δ Ρ κ α ι τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ίδ ρ υ μ α. Σ α ς π ρ ο σ κ α λ ώ ν α σ υ ν α ν τ ή σ ε τ ε τ η ν Ν τ ε ν ί ζ κ α ι ε μ έ ν α σ τ ο κ α λ ω σ ό ρ ι σ μ α τ ο υ π ρ ο έ δ ρ ο υ μ α ς Κ Ρ Ρ α β ί ν τ ρ α ν, κ α ι τ ο υ π ο λ υ α γ α π η μ έ ν ο υ Β α ν ά θ υ σ τ ο Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο μ α ς. Θ α ε ί μ α σ τ ε, ε π ί σ η ς, π ο λ ύ χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ι ν α φ ι λ ο ξ ε ν ή σ ο υ μ ε τ ο ν ε κ π ρ ό σ ω π ο θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ α τ ο υ T R F. Ό λ ο ι ο ι σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς θ α έ χ ο υ ν τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α σ υ ν α ν τ ή σ ο υ ν η γ έ τ ε ς τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ, κ α ι θ α έ χ ο υ ν τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α μ ο ι ρ α σ τ ο ύ ν τ ι ς σ κ έ ψ ε ι ς τ ο υ ς μ ε τ ο υ ς η γ έ τ ε ς κ α ι τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς κ α τ ά τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν, τ ω ν δ ι α λ ε ι μ μ ά τ ω ν κ α ι ό λ ω ν τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ο υ Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ. Μ α ζ ί μ ε τ ο υ ς σ υ ν - δ ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς κ α ι τ ι ς ε π ι τ ρ ο π έ ς ο ρ γ ά ν ω σ η ς α π ο φ α σ ί σ α μ ε ό τ ι τ ο θ έ μ α τ ο υ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ σ τ η ν Ζ Ω Ν Η 2 0 ν α ε ί ν α ι τ ο : «Δ Ω Ρ Ι Σ Ε Σ Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο - Α Ν Ε Π Τ Υ Ξ Ε Τ Ο Ρ Ο Τ Α Ρ Υ». Ο μ ι λ η τ έ ς σ χ ε τ ι κ ο ί μ ε τ ο θ έ μ α θ α ε μ π λ ο υ τ ί σ ο υ ν τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α τ ο υ Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ. Κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ θ α λ ά β ο υ ν χ ώ ρ α τ α G E T S, D G E Ε κ π α ί δ ε υ σ η σ υ ζ ύ γ ω ν, Ε κ π α ί δ ε υ σ η ε κ λ ε γ μ έ ν ω ν δ ι ο ι κ η τ ώ ν, Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς - σ υ ν ά ν τ η σ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν η γ ε τ ώ ν, ε κ π α ί δ ε υ σ η ε κ π ρ ο σ ώ π ω ν κ α ι α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν τ ο υ σ υ μ β ο υ λ ί ο υ C O L, ε κ π α ί δ ε υ σ η C A D R E κ α ι τ ο σ ε μ ι ν ά ρ ι ο τ ο υ T R F. Η ε π ι τ ρ ο π ή ο ρ γ ά ν ω σ η ς έ χ ε ι ή δ η ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι έ ν α ν ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ό τ ό π ο σ υ ν ά ν τ η σ η ς γ ι α τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο κ α ι έ χ ο υ ν ο ρ γ α ν ώ σ ε ι έ ν α π ρ ό γ ρ α μ μ α ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν π ο υ θ α σ α ς α ι χ μ α λ ω τ ί σ ε ι τ ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν κ α ι τ η ν σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ α ς. Π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε μ ε α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α ν α σ α ς δ ο ύ μ ε ό λ ο υ ς σ τ ο Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο κ α ι π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε ό τ ι ό λ ο ι μ α ζ ί θ α σ φ υ ρ η λ α τ ή σ ο υ μ ε μ ι α φ ο β ε ρ ή δ ύ ν α μ η σ τ η ν α ν α ζ ή τ η σ η μ α ς γ ι α τ ο μ ά ν τ ρ α «τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς υ π ε ρ ά ν ω ε α υ τ ο ύ» κ α ι τ ο υ «Δ ώ ρ ι σ ε τ ο ν ε α υ τ ό σ ο υ σ τ ο ν κ ό σ μ ο». Μ ε ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς S a f a k A l p a y 8

9 Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ώ ρ ο υ Ι ε ρ ό π ο υ λ ο υ Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή Ζ ώ ν η ς 2 0 Β Μ ε χ α ρ ά θ α σ ο υ σ τ έ λ ν ω χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς γ ι α τ η ν μ η ν ι α ί α ε π ι σ τ ο λ ή σ ο υ Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η ν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η ν ζ ώ ν η μ α ς 2 0 Β, ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ά τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α τ ο υ π ρ ό σ φ α τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς π ο υ μ α ζ ί μ ε τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ σ ή μ ε ρ α κ ά ν ο υ ν α κ ό μ α π ι ο δ ύ σ κ ο λ ο τ ο έ ρ γ ο σ α ς Ό μ ω ς μ ε τ ο ν ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό κ α ι τ ο ν ζ ή λ ο τ ο υ Γ ι ώ ρ γ ο υ Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η κ α ι τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν τ ο υ δ ε ν έ χ ω α μ φ ι β ο λ ί α ό τ ι ο χ ρ ό ν ο ς θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α έ χ ε ι α ύ ξ η σ η σ τ α μ έ λ η κ α ι π ι ο ο υ σ ι α σ τ ι κ ό Ρ ό τ α ρ υ. Α π ό π λ ε υ ρ ά ς μ ο υ ε ί μ α ι π ά ν τ α π α ρ ώ ν σ τ ο ό τ ι μ ο υ ζ η τ η θ ε ί Χ α ί ρ ο μ α ι γ ι α τ ί σ τ ο σ ε μ ι ν ά ρ ι ο / σ υ ν έ δ ρ ι ο τ ω ν Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ώ ν π ο υ θ α γ ί ν ε ι σ τ η Λ ε υ κ ω σ ί α σ τ ι ς 3 1 Ι ο υ λ ί ο υ κ α ι 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ θ α ε ί σ α ι μ α ζ ί μ α ς ω ς ε π ί σ η ς κ α ι ο Π Δ Β α σ ί λ η ς Μ υ λ ω ν ά ς σ α ν π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς ε π ι τ ρ ο π ή ς m e m b e r s h i p ( α ύ ξ η σ η ς κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η ς μ ε λ ώ ν ) κ α ι ε π ί σ η ς α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο ν τ α ς τ ο ν Β ο η θ ό Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή Π Δ Π έ τ ρ ο Α π ο σ τ ο λ ί δ η. Ε ί μ α ι β έ β α ι ο ς π ω ς μ ε τ ά τ ο σ υ ν έ δ ρ ι ο θ α ε π ι σ τ ρ έ ψ ε τ ε μ ε ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α ε φ ό δ ι α π ο υ θ α β ο η θ ή σ ο υ ν α κ ό μ α π ι ο π ο λ ύ σ τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν ω ρ α ί ω ν σ α ς σ τ ό χ ω ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς γ ι α ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς π ο υ θ α π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ο υ ν ν έ α μ έ λ η κ α ι ε π ί σ η ς θ α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε υ κ α ι ρ ί ε ς σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η ς κ α ι π ρ ο σ φ ο ρ ά ς σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς. Τ ο R O T A R Y D A Y α π ο δ ε ί χ θ η κ ε σ α ν μ ι α π ο λ ύ ε π ι τ υ χ η μ έ ν η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α. Κ α λ ή ι δ έ α ε π ί σ η ς θ α ή τ α ν η ο ρ γ ά ν ω σ η μ ε τ ά τ ε ς κ α λ ο κ α ι ρ ι ν έ ς δ ι α κ ο π έ ς σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν γ ι α ε π έ κ τ α σ η μ ε λ ώ ν σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ ε ς ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ο ύ Χ α ι ρ ε τ ώ τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς τ η ς μ ε κ ά τ ι π ο υ έ ν α ς α π ό τ ο υ ς Μ ε γ ά λ ο υ ς φ ί λ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς α π ό τ η ν Α ί γ υ π τ ο π ά ν τ α έ λ ε γ ε «σ ε δ ύ σ κ ο λ ο υ ς κ α ι ρ ο ύ ς, μ ι κ ρ ά α λ λ ά α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ά έ ρ γ α, κ ρ α τ ο ύ ν τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς π ά ν τ α ε ν ω μ έ ν ο υ ς κ α ι τ η ν Δ η μ ό σ ι α Ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ ψ η λ ά» Κ α ι ό π ω ς ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ρ ά β ι λ έ γ ε ι, θ α ε ί μ α σ τ ε δ ώ ρ ο σ τ ο ν κ ό σ μ ο. Κ α ι α λ ή θ ε ι α, π ό σ η α ν ά γ κ η μ α ς έ χ ε ι ο κ ό σ μ ο ς σ ή μ ε ρ α.. Δ ώ ρ ο ς Ιε ρ ό π ο υ λ ο ς Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ζ ώ ν η ς 2 0 Β Ό π ω ς μ ι λ ή σ α μ ε π ρ ό σ φ α τ α, ε λ π ί ζ ω ν α έ χ ο υ μ ε κ α ι σ α υ τ ή τ η χ ρ ο ν ι ά ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ε ν ί σ χ υ σ η γ ι α τ η ν ε π έ κ τ α σ η κ α ι θ α ή τ α ν κ α λ ό μ έ σ α σ τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο π ο υ ε ί ν α ι κ α ι ο μ ή ν α ς γ ι α τ η ν ε π έ κ τ α σ η, ν α α ρ χ ί σ ε ι ο 9

10 L e t t e r b y D o r o s J e r o p o u l o s R I C Z o n e 2 0 B D e a r F r i e n d G e o r g e, D G M y s i n c e r e t h a n k s f o r s e n d i n g m e y o u r m o n t h l y l e t t e r, t h o u g h w h i c h I h a v e t h e h o n o r a n d t h e p l e a s u r e t o c o m m u n i c a t e w i t h m y G r e e k R o t a r i a n b r o t h e r s w i t h w h o m I a m a s s o c i a t e d f o r s o m a n y y e a r s. W e h a v e b e e n w o r k i n g t o g e t h e r f o r s o l o n g n o w t h a t I c o n s i d e r m y s e l f p a r t o f y o u. I n e v e r f o r g e t o u r g o o d t i m e s a n d t h e g r e a t f r i e n d s i n S a l o n i c a, K a v a l a, P r e v e z a, V o l o s. I s h a l l b e v e r y h a p p y t o s e n d y o u n e w s f o r y o u r m o n t h l y l e t t e r s, n e w s o f o u r Z o n e 2 0 B a n d o t h e r i n f o r m a t i o n t h a t I c a n g i v e y o u w h i c h m a y b e o f in t e r e s t W i t h r e g a r d t o y o u r d i s t r i c t, w e k n o w t h e p r o b l e m s y o u f a c e d w h e n y o u w e r e n o t a d i s t r i c t a l o n e, p l u s t h e p r e s e n t e c o n o m i c c r i s i s, w h i c h m a k e s y o u r w o r k m u c h m o r e d i f f i c u l t H o w e v e r, I h a v e n o d o u b t i n m y m i n d t h a t w i t h t h e e n t h u s i a s m a n d g o o d p r e p a r a t i o n y o u h a d, G o v e r n o r G e o r g e C h r i s t o f o r i d e s a n d h i s l e a d e r s h i p t e a m w i l l h a v e a g r e a t R o t a r y y e a r w i t h i n c r e a s e d m e m b e r s h i p a n d h i g h e r s t a n d a r d o f R o t a r y i n g e n e r a l. A n d i f t h e r e i s a n y t h i n g I c a n d o t o h e l p, y o u k n o w t h a t I a m a l w a y s r e a d y I a m a l s o h a p p y t h a t a t t h e C o o r d i n a t o r s s e m i n a r i n C y p r u s o n 3 1 s t J u l y a n d 1 s t A u g u s t y o u w i l l p a r t i c i p a t e. A l s o P D G V a s i l i s M y l o n a s a s D M C w i l l a l s o p a r t i c i p a t e. H e w i l l b e a t t h e s a m e t i m e r e p r e s e n t i n g A R IC P e t e r A p o s t o l i d e s. I a m s u r e t h a t y o u w i l l r e t u r n a f t e r t h e s e m i n a r w i t h a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n t h a t w i l l h e l p y o u e v e n m o r e w i t h y o u r n o b l e g o a l s a n d v i s i o n s A s w e r e c e n t l y d i s c u s s e d, I h o p e t h a t R. I. t h r o u g h t h e Z o n e M e m b e r s h i p p l a n w i l l c o n t i n u e t o f u n d M e m b e r s h i p a c t i v i t i e s a n d s i n c e A u g u s t i s t h e M e m b e r s h i p m o n t h, i t m a y b e a g o o d i d e a t o s t a r t t h e p l a n n i n g o f s e m i n a r s, a c t i v i t i e s a n d o t h e r e v e n t s t h a t m a y a t t r a c t n e w m e m b e r s, c r e a t e f e l l o w s h i p a n d h e l p r e t e n t i o n o f M e m b e r s h i p, p a r t i c u l a r l y a t t r a c t i n g y o u n g p r o f e s s i o n a l s t o j o i n R o t a r y. R O T A R Y D A Y p r o v e d t o b e a v e r y s u c c e s s f u l e v e n t a n d y o u m a y c o n s i d e r, e s p e c i a l l y a f t e r t h e s u m m e r h o l i d a y s, s u c h a c t i v i t i e s a n d s e m i n a r s, c o m b i n e d w i t h t h e v i s i t s o f t h e g o v e r n o r t h a t n o t o n l y w i l l a t t r a c t n e w m e m b e r s b u t a l s o e n h a n c e t h e P u b l i c I m a g e o f o u r o r g a n i z a t i o n I s e n d m y g r e e t i n g s t o a l l R o t a r i a n b r o t h e r s o f D w i t h t h e w o r d s o f a s e n i o r b r o t h e r f r o m E g y p t w h o s a i d i n d i f f i c u l t t i m e s, s m a l l h u m a n i t a r i a n p r o j e c t s k e e p R o t a r i a n s u n i t e d a n d a c t i v e a n d s e n d o u r P u b l i c I m a g e s k y h i g h A n d a s P r e s i d e n t R a v i s a y s w e s h a l l b e g i f t t o t h e w o r l d. A n d h o w t r u t h t h i s i s, h o w m u c h t h e w o r l d i s i n n e e d t h e s e d a y s. D o r o s J e r o p o u l o s R I C Z o n e 2 0 B 1 0

11 Α ύ γ ο υ σ τ ο ς Η κ ρ ί σ η ε ί ν α ι μ ο ν α δ ι κ ή ε υ κ α ι ρ ί α γ ι α ν α σ χ ε δ ι ά σ ο υ μ ε μ ι α α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Σ τ ο π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο σ η μ ε ί ω μ α τ ο ν ί σ α μ ε ό τ ι η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η κ α ι η α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ε ί ν α ι σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ε π ι λ ο γ ή κ α ι ό τ ι ε ί ν α ι α ν ά γ κ η κ ά θ ε Ό μ ι λ ο ς ν α έ χ ε ι μ ι α σ τ ρ α τ η γ ι κ ή, η ο π ο ί α ε ί ν α ι ό π ω ς λ έ γ α μ ε : «μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η, υ π η ρ ε τ ε ί τ ο π ν ε ύ μ α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ, ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε ι τ η ν π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α τ ο υ Ο μ ί λ ο υ κ α ι ε υ θ υ γ ρ α μ μ ί ζ ε τ α ι μ ε τ η γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς». Η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή δ υ σ χ έ ρ ε ι α π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν, μ ε τ ά τ α τ ε λ ε υ τ α ί α γ ε γ ο ν ό τ α, τ α ε λ λ η ν ι κ ά ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά, μ α ς ε π ι β ά λ λ ε ι ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε ό λ ο ι ο ι Ό μ ι λ ο ι τ η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή μ α ς κ α ι ν α σ κ ε φ τ ο ύ μ ε π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ο ύ ς τ ρ ό π ο υ ς γ ι α τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ό ς μ α ς. Κ α ι β έ β α ι α ν α α π ο φ α σ ί σ ο υ μ ε τ ο σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ ο ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ ι ς π α ρ ο χ έ ς τ ο υ, γ ι α ν α β ε λ τ ι ώ σ ο υ μ ε τ η ν δ ο κ ι μ α ζ ό μ ε ν η κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ζ ω ή π ο λ λ ώ ν σ υ μ π α τ ρ ι ω τ ώ ν μ α ς. Δ ε ν π ή γ α μ ε σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ ε π ε ι δ ή έ χ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α, ο ύ τ ε τ ο Ρ ό τ α ρ υ ζ η τ ά τ η ν χ ρ η μ α τ ι κ ή σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ω ς π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ι α τ η ν σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς. Υ π ά ρ χ ε ι β έ β α ι α η ε τ ή σ ι α σ υ ν δ ρ ο μ ή π ρ ο ς τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι τ ο Δ Ρ, π ο υ α ξ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι γ ι α τ ο ν σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν μ α ς, ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ι σ θ ε ί η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν μ α ς, μ ε έ ρ γ α κ α ι π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς σ η μ α ν τ ι κ έ ς κ α ι β ι ώ σ ι μ ε ς. Τ ο ό τ ι ξ ο δ ε ύ ο υ μ ε π ο λ λ ά χ ρ ή μ α τ α γ ι α τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς σ τ ι ς σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ι ς, δ ε ν ε ί ν α ι λ ο γ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α κ α ι ε ί ν α ι μ ο ν α δ ι κ ή ε υ κ α ι ρ ί α ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε τ η ν σ τ ρ α τ η γ ι κ ή μ α ς. Μ π ο ρ ε ί η κ ρ ί σ η ν α μ α ς κ λ ε ί ν ε ι μ ε δ ύ ν α μ η τ η π ό ρ τ α τ ο υ τ ρ ό π ο υ π ο υ ζ ο ύ σ α μ ε κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α μ ε τ ό σ α χ ρ ό ν ι α, α λ λ ά α ν ο ί γ ε ι μ π ρ ο σ τ ά μ α ς έ ν α π α ρ ά θ υ ρ ο ε υ κ α ι ρ ί α ς ν α α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ μ ε α ρ κ ε τ ά π ρ ά γ μ α τ α κ α ι ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ α χ ρ ή μ α τ α π ο υ ο κ α θ έ ν α ς μ α ς α ν α λ ί σ κ ε ι γ ι α τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ ε έ ν α ν π ο λ ύ π ι ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ρ ό π ο. Μ ο υ κ ά ν ε ι ε ν τ ύ π ω σ η π ο υ π λ η ρ ώ ν ο υ μ ε α γ ό γ γ υ σ τ α 2 5 γ ι α έ ν α δ ε ί π ν ο, α λ λ ά δ ε ν δ ί ν ο υ μ ε 2 σ τ ο ν κ ο υ μ π α ρ ά τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς. έ ρ γ α τ ο υ ς. Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Λ ο ρ έ ν τ ζ ο υ Χ α ζ ά π η π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ( ), Β ο η θ. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς Ζ ώ ν η 2 0 Β - Ε λ λ ά δ α Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ τ η ν λ έ ξ η ξ ο δ ε ύ ω γ ι α τ ί, ε κ τ ό ς α π ό τ ο ν σ τ ό χ ο τ η ς σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η ς, τ α χ ρ ή μ α τ α τ η ς σ υ ν ε σ τ ί α σ η ς ε ί ν α ι έ ξ ο δ ο κ α ι ό χ ι μ ι α ε π έ ν δ υ σ η γ ι α τ ο έ ρ γ ο τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Α υ τ ό ς ε ί ν α ι ο λ ό γ ο ς π ο υ ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς μ α ς π ρ ο τ ρ έ π ε ι ν α ξ α ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε ά λ λ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς φ θ η ν ώ ν σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ω ν. Κ α ι ν α σ κ ε φ θ ο ύ μ ε π ρ ω τ ο π ό ρ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς ν α σ υ ν ε χ ί σ ο υ μ ε τ η ν σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά μ α ς σ τ ο Ίδ ρ υ μ α. Κ ά τ ι α κ ό μ α π ο υ μ ά θ α μ ε α π ό τ η ν κ ρ ί σ η ε ί ν α ι ό τ ι δ ε ν π ρ ο ο δ ε ύ ε ι ς α ν ε ξ η γ ε ί ς τ α γ ε γ ο ν ό τ α μ ε γ ε ν ι κ ε ύ σ ε ι ς κ α ι α ν δ ε ν λ ά β ε ι ς υ π ό ψ η τ η ν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό τ η τ α τ η ς κ ά θ ε ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς σ τ ο ν τ ρ ό π ο α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς κ ρ ί σ η ς. Ο ύ τ ε ο τ ε ρ ά σ τ ι ο ς α ρ ι θ μ ό ς α κ ά λ υ π τ ω ν ε π ι τ α γ ώ ν, μ ή τ ε ο ι ε ι κ ό ν ε ς μ ε τ ι ς φ ο β ε ρ έ ς ο υ ρ έ ς σ τ α Α Τ Μ μ π ο ρ ο ύ ν ν α ε ξ η γ ή σ ο υ ν π ω ς α υ ξ ή θ η κ α ν ο ι π ω λ ή σ ε ι ς α κ ρ ι β ώ ν α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν σ υ σ κ ε υ ώ ν. Α π ό τ η ν ά λ λ η π λ ε υ ρ ά τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο α υ τ ό γ ε γ ο ν ό ς δ ε ν μ α ς ε π ι τ ρ έ π ε ι ν α α γ ν ο ο ύ μ ε τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ή α ν ά γ κ η π ά ρ α π ο λ λ ώ ν ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν κ α ι τ η ν α δ υ ν α μ ί α τ ο υ ς ν α α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν α κ ό μ η κ α ι σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ε ι ς α ν ά γ κ ε ς ό π ω ς η τ ρ ο φ ή. Ά ρ α α π λ ώ ν ε τ α ι μ π ρ ο σ τ ά μ α ς «π ε δ ί ο ν δ ό ξ η ς λ α μ π ρ ό» κ α ι σ τ ο τ ρ ό π ο π ο υ θ α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α π ρ ο κ α λ έ σ ο υ μ ε τ ο υ ς κ α τ έ χ ο ν τ ε ς ν α σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ο υ ν, α λ λ ά κ α ι π ώ ς μ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς κ α ι έ ξ υ π ν ο σ χ ε δ ι α σ μ ό θ α σ τ ή σ ο υ μ ε έ ξ υ π ν ε ς κ α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ έ ς ε ν έ ρ γ ε ι ε ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς γ ι α τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς μ α ς π ο υ υ π ο φ έ ρ ο υ ν. Σ τ ο κ ά τ ω κ ά τ ω, α υ τ ό π ο υ μ α ς ε ν ώ ν ε ι κ α ι μ α ς κ ρ α τ ά σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ ε ί ν α ι η σ υ ν έ ρ γ ε ι α μ ε τ α ξ ύ μ α ς κ α ι μ ε τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς, α λ λ ά κ α ι μ ε τ ο Ί δ ρ υ μ α, κ α θ ώ ς κ α ι η υ π έ ρ β α σ η τ ω ν τ ε τ ρ ι μ μ έ ν ω ν, κ α ι α π λ ο ϊ κ ώ ν λ ύ σ ε ω ν ό π ω ς ε π ι τ ά σ σ ε ι κ α ι τ ο σ ύ ν θ η μ ά μ α ς : «Π ρ ο σ φ ο ρ ά υ π ε ρ β α ί ν ο ν τ α ς τ ο ν ε α υ τ ό μ α ς». Λ ο ρ έ ν τ ζ ο ς Χ α ζ ά π η ς π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ( ), Β ο η θ. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς Ζ ώ ν η 2 0 Β Ε λ λ ά δ α 1 1

12 Α Υ Ξ Η Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν - Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ τ ο υ Β α σ ί λ η Μ υ λ ω ν ά, τ. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ , , Π ρ ο έ δ ρ ο υ Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν Α γ α π η τ έ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς, Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, Ο Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν Α ύ ξ η σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν κ α ι σ τ η ν Ε π έ κ τ α σ η τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ. Τ ο ζ η τ ο ύ μ ε ν ο ε ί ν α ι η κ α θ α ρ ή α ύ ξ η σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν κ ά θ ε Ο μ ί λ ο υ κ α ι έ μ μ ε σ α η α ύ ξ η σ η τ ο υ δ υ ν α μ ι κ ο ύ τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Η π ρ ο σ έ λ κ υ σ η ν έ ω ν μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι έ ν α α π ό τ α σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ α θ έ μ α τ α σ τ ο Ρ ό τ α ρ υ, κ α θ ώ ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α κ α ι τ η ν μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α ύ π α ρ ξ η τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Η σ υ γ κ ρ ά τ η σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν ε ν ό ς Ο μ ί λ ο υ ε ί ν α ι έ ν α ε ξ ί σ ο υ δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο ό σ ο κ α ι η π ρ ο σ έ λ κ υ σ η ν έ ω ν κ α ι τ ο έ ν α έ χ ε ι ά μ ε σ η σ χ έ σ η μ ε τ ο ά λ λ ο. Δ ι ό τ ι δ ε ν θ α ε ί ν α ι ε ύ κ ο λ ο ν α π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ο υ μ ε έ ν α ν έ ο μ έ λ ο ς σ ε έ ν α Ό μ ι λ ο π ο υ έ χ ε ι π ρ ο β λ ή μ α τ α σ υ γ κ ρ ά τ η σ η ς τ ω ν π α λ α ι ο τ έ ρ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ. Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α η ι κ α ν ό τ η τ α ε ν ό ς Ο μ ί λ ο υ ν α ε ί ν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό ς, ε ί ν α ι ά μ ε σ α σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η μ ε τ ο ν α ρ ι θ μ ό α λ λ ά κ α ι μ ε τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ. Θ α π ρ έ π ε ι ε π ο μ έ ν ω ς ν α ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ μ ε σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς α λ λ ά κ α ι σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς τ η ν ο μ α λ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς α π ό τ ο υ ς π ι ο ζ ω τ ι κ ο ύ ς μ η χ α ν ι σ μ ο ύ ς ε π ι β ί ω σ η ς τ ο υ ς, δ η λ α δ ή τ ο υ μ η χ α ν ι σ μ ο ύ τ η ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν κ α ι τ η ς Ε π έ κ τ α σ η ς, π ο υ ε γ γ υ ά τ α ι σ υ ν έ χ ε ι α, β ε λ τ ί ω σ η, κ α ι δ υ ν α μ ι κ ή π α ρ ο υ σ ί α σ ε τ ο π ι κ ό, π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό α λ λ ά κ α ι δ ι ε θ ν έ ς ε π ί π ε δ ο. Η π ο ι ό τ η τ α τ ω ν κ υ τ τ ά ρ ω ν ( Ό μ ι λ ο ι ) ε ί ν α ι α υ τ ή π ο υ ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ( Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ ) κ α ι η α ν α ν έ ω σ η τ ω ν κ υ τ τ ά ρ ω ν χ α ρ ί ζ ε ι μ α κ ρ ο β ι ό τ η τ α. Η ε π έ κ τ α σ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ε ξ α ρ τ ά τ α ι ά μ ε σ α α π ό τ η ν α ύ ξ η σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν, α λ λ ά κ α ι α π ό τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν. Η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν ε ί ν α ι έ ν α π ο λ ύ λ ε π τ ό, ό χ ι π ά ν τ α ε ύ κ ο λ ο, α λ λ ά ό χ ι κ α ι α κ α τ ό ρ θ ω τ ο έ ρ γ ο, π ο υ π ε τ υ χ α ί ν ε ι ό τ α ν π α ρ α μ ε ρ ί ζ ο ν τ α ι π ρ ο σ ω π ι κ έ ς α ν τ ι π α λ ό τ η τ ε ς κ α ι ε γ ω ι σ μ ο ί κ α ι ό τ α ν υ π ά ρ χ ε ι σ ω σ τ ή σ υ ν ε ν ν ό η σ η κ α ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α. Μ ε ο ρ θ ο λ ο γ ι κ ή ε κ τ ί μ η σ η τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν κ α ι τ ω ν σ υ γ κ υ ρ ι ώ ν τ η ς κ ά θ ε π ε ρ ι ο χ ή ς κ α ι τ η ς τ ο π ι κ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς σ τ η ν ο π ο ί α θ α α π ε υ θ υ ν θ ε ί ο ν έ ο ς Ό μ ι λ ο ς, α ν ο ί γ ε τ α ι ε ύ κ ο λ α ο δ ρ ό μ ο ς. Π ο λ ύ σ η μ α ν τ ι κ ό ε ί ν α ι, ο α ν ά δ ο χ ο ς Ό μ ι λ ο ς, ( ε φ ό σ ο ν υ π ά ρ χ ε ι ), ν α ε ί ν α ι ι σ χ υ ρ ό ς, π ο λ υ μ ε λ ή ς κ α ι ε ν ε ρ γ ό ς ώ σ τ ε ν α π α ί ξ ε ι σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι η μ έ ν α τ ο ν κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό τ ο υ ρ ό λ ο, π ο υ ε ί ν α ι β α σ ι κ ή π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ι α τ η ν ε π ι τ υ χ ί α. Π ρ έ π ε ι ε π ο μ έ ν ω ς ν α ψ ά ξ ο υ μ ε κ α ι ν α β ρ ο ύ μ ε σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν μ α ς ό λ ο υ ς ε κ ε ί ν ο υ ς τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο υ έ χ ο υ ν δ ι ά θ ε σ η π ρ ο σ φ ο ρ ά ς κ α ι υ π η ρ ε σ ί α ς σ τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό σ ύ ν ο λ ο κ α ι π ο υ έ χ ο υ ν ό λ α τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ α λ λ ά ίσ ω ς δ ε ν τ ο γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν α κ ό μ η. Π ρ έ π ε ι ό μ ω ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ν α κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε σ τ ι ς τ ά ξ ε ι ς μ α ς ό λ α τ α ε ν ε ρ γ ά μ έ λ η μ α ς α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ ς, τ ι ς ι κ α ν ό τ η τ ε ς κ α ι τ α τ α λ έ ν τ α τ ο υ ς κ α ι φ ρ ο ν τ ί ζ ο ν τ α ς ν α μ η ν α π ο γ ο η τ ε υ τ ο ύ ν σ ε κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η. Ε ί ν α ι π ρ ο φ α ν έ ς π ω ς ο ι σ τ ό χ ο ι τ ω ν Ο μ ί λ ω ν κ α ι τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ε ί ν α ι κ ο ι ν ο ί κ α ι α λ λ η λ ο ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν ο ι κ α ι π ω ς η α μ φ ί δ ρ ο μ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν ε ί ν α ι ο μ ό ν ο ς δ ρ ό μ ο ς π ο υ μ α ς δ ί ν ε ι π ρ ο ο π τ ι κ ή γ ι α ε π ι τ υ χ ί α κ α ι δ ι ά κ ρ ι σ η σ ε π α γ κ ό σ μ ι ο ε π ί π ε δ ο. Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ α ι ο ι Ό μ ι λ ο ι α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α ε ν ι α ί ο σ ύ ν ο λ ο. Ε ί ν α ι σ α ν έ ν α χ έ ρ ι μ ε τ α δ ά κ τ υ λ α τ ο υ, π ο υ ό λ α π ρ έ π ε ι ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν α ρ μ ο ν ι κ ά, α ν ά λ ο γ α μ ε τ η θ έ σ η κ α ι τ ο μ έ γ ε θ ό ς τ ο υ ς, ώ σ τ ε τ ο χ έ ρ ι α υ τ ό, μ ε τ ά α π ό π ρ ο σ π ά θ ε ι α κ α ι ε π ί π ο ν η ά σ κ η σ η, ν α ε ί ν α ι σ ε θ έ σ η ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι κ ά τ ι α ξ ι ο θ α ύ μ α σ τ ο κ α ι α ξ ι ό λ ο γ ο. Ο σ τ ό χ ο ς μ α ς ε ί ν α ι κ ο ι ν ό ς κ α ι η ε π ί τ ε υ ξ η τ ο υ ε ί ν α ι ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η ό τ α ν υ π ά ρ χ ε ι κ α λ ή δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α, σ υ ν α δ ε λ φ ι κ ό τ η τ α, Ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η κ α ι α λ λ η λ ε γ γ ύ η. Η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή μ α ς π ρ ο σ φ ο ρ ά γ ί ν ε τ α ι έ τ σ ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ η κ α ι ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τ η ν ε ι ρ η ν ι κ ή κ α ι π α ρ α γ ω γ ι κ ή σ υ ν ύ π α ρ ξ η μ α ς σ τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς, σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς, α λ λ ά κ α ι σ τ η ν τ ο π ι κ ή κ α ι π α γ κ ό σ μ ι α Κ ο ι ν ό τ η τ α. Β α σ ί λ η ς Μ υ λ ω ν ά ς, τ. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ , , Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ύ ξ η σ η ς Μ ε λ ώ ν

13 Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή π. Δ ι ο ι κ η τ ή Π Δ Ρ Π ρ. Ε π. Ε π έ κ τ α σ η ς Κ α β ά λ α Ρ ο τ α ρ ι α ν ή / έ Π ρ ό ε δ ρ ε Ο Α ύ γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι, ό π ω ς ό λ ο ι γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε, α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ς σ τ η ν α ύ ξ η σ η μ ε λ ώ ν. Έ ν α μ ε γ ά λ ο, δ ι α χ ρ ο ν ι κ ό π ρ ό β λ η μ α π ο υ α υ τ ή τ η ν π ε ρ ί ο δ ο γ ί ν ε τ α ι α κ ό μ η π ι ο έ ν τ ο ν ο. Έ ν α ς α π ό τ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς α ύ ξ η σ η ς μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι κ α ι η ε π έ κ τ α σ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς μ ε τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν Ο μ ί λ ω ν. Θ έ μ α ι δ ι α ί τ ε ρ ο σ η μ α ν τ ι κ ό π ο υ χ ρ ή ζ ε ι π ρ ο σ ε κ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, σ ω σ τ ο ύ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ κ α ι μ ε θ ο δ ι κ ή ς υ λ ο π ο ί η σ η ς. Η Ε π ι τ ρ ο π ή Ε π έ κ τ α σ η ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς, τ η ς ο π ο ί α ς έ χ ω τ η ν τ ι μ ή ν α ε ί μ α ι Π ρ ό ε δ ρ ο ς, θ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι τ η φ ε τ ι ν ή χ ρ ο ν ι ά σ ε ν έ α β ά σ η. Θ α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ μ ε π ι σ τ ά τ ι ς ο δ η γ ί ε ς κ α ι τ ι ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς π ο υ θ έ τ ε ι τ ο Δ. Ρ., θ α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε μ ε τ ά α π ό π ρ ο σ ε κ τ ι κ ή έ ρ ε υ ν α κ ά θ ε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η δ ι α δ ι κ α σ ί α κ α ι, κ υ ρ ί ω ς θ α σ υ ν ε ρ γ α σ τ ο ύ μ ε σ τ ε ν ά μ ε τ ο π ι κ ο ύ ς η ό μ ο ρ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς, ο ι ο π ο ί ο ι κ α ι ε ί ν α ι γ ν ώ σ τ ε ς τ ω ν ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν τ η ς κ ά θ ε π ε ρ ι ο χ ή ς. Έ τ σ ι θ α π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ μ ε ν α θ έ σ ο υ μ ε σ τ έ ρ ε ε ς β ά σ ε ι ς γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ο μ ί λ ω ν μ ε μ έ λ λ ο ν κ α ι π ρ ο ο π τ ι κ ή σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α. Π α ρ ά λ λ η λ α σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ η ν Ε π ι τ ρ ο π ή Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν ( π ρ ό ε δ ρ ο ς η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Σ τ α υ ρ ο ύ λ α Η λ ι ά δ ο υ ) θ α ε π ι δ ι ώ ξ ο υ μ ε τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α μ α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν. Ε ί ν α ι η ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή λ ύ σ η γ ι α τ ι ς π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ δ ε ν ε ί ν α ι α κ ό μ η ε φ ι κ τ ή η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ο μ ί λ ο υ. Η κ ο ι ν ω ν ί α μ α ς σ ή μ ε ρ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό κ ά θ ε ά λ λ η φ ο ρ ά χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι τ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή π ρ ο σ φ ο ρ ά. Τ ο Ρ ό τ α ρ υ μ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι π α ν τ ο ύ ε ί τ ε σ α ν Ό μ ι λ ο ς ε ί τ ε σ α ν Ρ. Σ. Κ. Ζ η τ ώ α π ό ό λ ο υ ς ν α σ τ ε ί λ ε τ ε π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ ε μ π ο ρ ε ί ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς η Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Κ ο ι ν ο τ ι κ ό Σ ώ μ α, π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ π ι σ τ ε ύ ε τ ε μ π ο ρ ε ί ν α α ν α π τ υ χ θ ε ί κ α ι ν α δ ρ ά σ ε ι τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Υ Π Η Ρ Ε Τ Ε Ι Ν. Τ ό σ ο ε γ ώ ό σ ο κ α ι τ α μ έ λ η τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς ε ί μ α σ τ ε σ τ η δ ι ά θ ε σ η σ α ς γ ι α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε β ο ή θ ε ι α, π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η, ε ν η μ έ ρ ω σ η χ ρ ε ι α σ τ ε ί τ ε. Μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ή φ ι λ ί α Β α σ ί λ η ς Μ α κ ρ ή ς π. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Π Δ Ρ Π ρ. Ε π. Ε π έ κ τ α σ η ς

14 Ε ν η μ έ ρ ω σ η τ ο υ Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή π. Δ ι ο ι κ η τ ή γ ι α τ ο : R O T A R Y G L O B A L R E W A R D S Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α R o t a r y G l o b a l R e w a r d s τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι σ τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς ε κ π τ ώ σ ε ι ς σ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α τ α ξ ί δ ι α, ψ υ χ α γ ω γ ί α, α γ ο ρ έ ς. Ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α έ χ ο υ ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό μ έ σ ω τ ο υ M e m b e r Ce n t e r. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ. Ρ. K. R. R a v i d r a n κ α ι τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ υ ι ο θ έ τ η σ ε τ η ν ι δ έ α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς α υ τ ο ύ γ ι α ν α β ο η θ ή σ ε ι τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς ν α π ρ ο ά γ ο υ ν τ η ν α ύ ξ η σ η κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η μ ε λ ώ ν. Ε π ί σ η ς τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό ε ί ν α ι κ α ι έ ν α ς τ ρ ό π ο ς ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ ν τ α μ έ λ η τ ω ν Ο μ ί λ ω ν γ ι α τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά κ α ι υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ο υ ς σ τ ο Ρ. Ι. Κ ά θ ε ε ν ε ρ γ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς μ π ο ρ ε ί ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό Κ ά θ ε ε ν ε ρ γ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς σ τ ο M y R o t a r y A c c o u n t έ χ ε ι π ρ ό σ β α σ η σ ε ό λ ε ς τ ι ς π ρ ο σ φ ο ρ έ ς κ α ι ε κ π τ ώ σ ε ι ς τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς. Γ ι α β ο ή θ ε ι α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ μ π ο ρ ε ί τ ε ν α α ν α τ ρ έ ξ ε τ ε σ τ ο H o w t o C r e a t e a M y R o t a r y A c c o u n t g u i d e ( r o t a r y. o r g ) η ν α α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε σ τ ο υ ς υ π ε ύ θ υ ν ο υ ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Η π ρ ό σ β α σ η σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α γ ί ν ε τ α ι μ έ σ ω τ ο υ w w w. r o t a r y. o r g α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ α π α ρ α κ ά τ ω β ή μ α τ α : w w w. r o t a r y. o r g m y r o t a r y m e m b e r c e n t e r r o t a r y g l o b a l r e w a r d s explore rewards Α ρ χ ι κ ά τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι ε κ π τ ώ σ ε ι ς σ ε ε ν ο ι κ ι ά σ ε ι ς α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν, ξ ε ν ο δ ο χ ε ί α, ε σ τ ί α σ η κ α ι ψ υ χ α γ ω γ ί α. Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς α π ό ε τ α ι ρ ε ί ε ς σ ε ό λ ο τ ο ν κ ό σ μ ο θ α π ρ ο σ τ ί θ ε ν τ α ι σ τ α δ ι α κ ά. Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α α φ ο ρ ά μ ό ν ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς κ α ι ό χ ι μ έ λ η τ ω ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν τ ο υ ς. Α ρ χ ι κ ά ό λ ε ς ο ι π ρ ο σ φ ο ρ έ ς ε ί ν α ι σ τ η ν Α γ γ λ ι κ ή γ λ ώ σ σ α. Σ τ α δ ι α κ ά θ α π ρ ο σ τ ε θ ο ύ ν κ α ι ά λ λ ε ς γ λ ώ σ σ ε ς. Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α έ χ ε ι π ρ ό σ β α σ η τ ό σ ο α π ό υ π ο λ ο γ ι σ τ ή ό σ ο κ α ι α π ό κ ι ν η τ ό τ η λ έ φ ω ν ο η t a b l e t. Γ ι α α π ο ρ ί ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς π ρ ο σ φ ο ρ έ ς μ π ο ρ ε ί τ ε ν α ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ ε τ ε α π ε υ θ ε ί α ς μ ε τ η ν ε τ α ι ρ ε ί α. Ε ά ν δ ε μ π ο ρ έ σ ε τ ε ν α λ ύ σ ε τ ε τ ο π ρ ό β λ η μ α α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε ε ί τ ε σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α (π. Δ ι ο ι κ η τ ή Β α σ ί λ η Μ α κ ρ ή / ) ε ί τ ε σ τ ο Δ. Ρ. α π ε υ θ ε ί α ς. Κ α λ ό ε ί ν α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ε σ ύ γ χ ρ ο ν ο b r o w s e r γ ι α τ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ( Ch r o m e, F i r e f o x, S a f a r i, In t e r n e t E x p l o r e r 1 0 ) γ ι α κ α λ ύ τ ε ρ η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η σ α ς. ρ ο τ. Β α σ ί λ η ς Μ α κ ρ ή ς Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς R o t a r y G l o b a l R e w a r d s Π Δ Ρ 1 4

15 Σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ή. Η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ε ί ν α ι π ι ο φ τ ω χ ή χ ω ρ ί ς τ ο ν π. Δ ι ο ι κ η τ ή Σ ώ τ ο Σ ω τ η ρ ί ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι Μ ε θ λ ί ψ η μ ο υ σ α ς γ ν ω σ τ ο π ο ι ώ τ ο ν θ ά ν α τ ο τ ο υ α γ α π η τ ο ύ κ α ι γ ν ω σ τ ο ύ σ ε ό λ ο υ ς μ α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ τ ο υ Ρ. Ο. Β ό λ ο υ κ α ι π ρ ώ η ν Δ ι ο ι κ η τ ή Σ ώ τ ο υ Σ ω τ η ρ ί ο υ. Ο Σ ώ τ ο ς ή τ α ν έ ν α ς α κ ά μ α τ ο ς κ α ι δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς, ο ο π ο ί ο ς ε ί χ ε κ ά ν ε ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ τ ρ ό π ο ζ ω ή ς κ α ι ο ο π ο ί ο ς έ δ ι ν ε τ ο π α ρ ό ν σ ε ό λ ε ς τ ι ς Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, σ ε μ ι ν ά ρ ι α, σ υ ν έ δ ρ ι α, σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς κ α ι ή τ α ν π α ρ ώ ν σ τ ι ς σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ε ς ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς δ ρ ά σ ε ι ς. Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς μ ε τ η ν α π ο υ σ ί α τ ο υ χ ά ν ε ι έ ν α δ ρ α σ τ ή ρ ι ο μ έ λ ο ς κ α ι έ ν α ν α κ ο ύ ρ α σ τ ο ε ρ γ ά τ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ε ώ δ ο υ ς, π ο υ η ρ ο τ α ρ ι α ν ή δ ρ ά σ η κ α ι σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ο υ α π ο τ ε λ ε ί π α ρ ά δ ε ι γ μ α π ρ ο ς ό λ ο υ ς μ α ς. Σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά τ ο υ κ α ι σ τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς τ ο υ Β ό λ ο υ ε κ φ ρ ά ζ ω τ α β α θ ε ι ά κ α ι ε ι λ ι κ ρ ι ν ή μ ο υ σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α. Α ς ε ί ν α ι ε λ α φ ρ ύ τ ο χ ώ μ α π ο υ θ α τ ο ν σ κ ε π ά σ ε ι. Κ ο μ ο τ η ν ή 2 0 Ιο υ λ ί ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ά α ι σ θ ή μ α τ α Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς 1 5

16 Σ Υ Ν Α Ξ Η Η Γ Ε Σ Ι Α Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ Ζ Ω Ν Η Σ 2 0 Β Z O N E 2 0 B CO O R D I N A T O R S T E A M S E M I N A R Η Η γ ε σ ί α τ η ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ς ζ ώ ν η ς 2 0 Β ε ί χ ε Σ ύ ν α ξ η σ τ η ν Κ ύ π ρ ο σ τ ι ς 3 1 Ι ο υ λ ί ο υ κ α ι σ τ ι ς 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ τ η κ ε α π ό τ ο ν Δ ι ο ι κ η τ ή Γ ι ώ ρ γ ο Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η. Ή σ α ν π α ρ ό ν τ ε ς ο ι ε ν ν έ α ( 9 ) Δ ι ο ι κ η τ έ ς τ ω ν 9 Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν τ η ς ζ ώ ν η ς μ α ς, π ο υ ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό 2 0 χ ώ ρ ε ς. Α ξ ί ζ ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ ε ί ό τ ι τ ρ ε ι ς Δ ι ο ι κ η τ έ ς ε ί ν α ι Τ ο ύ ρ κ ο ι, δ ύ ο Έ λ λ η ν ε ς κ α ι ο ι υ π ό λ ο ι π ο ι α π ό ά λ λ ε ς χ ώ ρ ε ς. Ε κ ε ί ο D i r e c t o r τ η ς Ζ ώ ν η ς S a f a c A l p a y, κ α ι ο ι τ ρ ε ι ς σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς Δ ώ ρ ο ς Ι ε ρ ό π ο υ λ ο ς, G u n e s E r t a s κ α ι U s a m a B a r g h o u t i, κ α θ ώ ς κ α ι ο ι β ο η θ ο ί τ ω ν τ ρ ι ώ ν σ υ ν τ ο ν ι σ τ ώ ν ά κ ο υ σ α ν τ ο ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό δ ρ ά σ η ς τ ω ν ε ν ν έ α Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν, ε ν η μ έ ρ ω σ α ν τ ο υ ς Δ ι ο ι κ η τ έ ς γ ι α τ ι ς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς κ α ι τ η ν σ τ ο χ ο θ ε σ ί α τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι α ν α ζ η τ ή θ η κ α ν τ ρ ό π ο ι π ι ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς κ α ι κ α ρ π ο φ ό ρ α ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Έ ρ γ ο υ. Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς π α ρ έ δ ω σ ε σ τ ο ν D i r e c t o r τ ρ α γ ο ύ δ ι γ ι α τ ο θ έ μ α τ η ς χ ρ ο ν ι ά ς B E A G I F T T O T H E W O R L D, π ο υ η Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Β ο ύ λ η Δ η μ ο π ο ύ λ ο υ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε κ α ι ο Ρ. Ο. Κ α β ά λ α ς π α ρ ή γ α γ ε. Τ ο β ί ν τ ε ο π ρ ο β λ ή θ η κ ε σ τ η Σ ύ ν α ξ η κ α ι ο D i r e c t o r S a f a c A l p a y δ ή λ ω σ ε ό τ ι θ α τ ο π α ρ α δ ώ σ ε ι σ τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο R a v i R a v i d r a n. Ε π ί σ η ς ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς π α ρ ο υ σ ί α σ ε β ί ν τ ε ο γ ι α τ ι ς τ ρ ε ι ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς R i d e f o r p o l i o, C l i m b i n g t o O l y m p u s, F e s t i v a l o f M e d i t e r r a n e a n M u s i c, π ο υ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί ζ ο ν τ α ι γ ι α ε φ έ τ ο ς. Έ γ ι ν ε σ υ ζ ή τ η σ η γ ι α τ ο σ χ έ δ ι ο α ύ ξ η σ η ς μ ε λ ώ ν 4 π ρ ο ς 1 π ο υ ε φ α ρ μ ό ζ ε ι η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς κ α θ ώ ς κ α ι γ ι α τ ο ν υ π ό λ ο ι π ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό σ ε θ έ μ α τ α f u n d r a i s i n g γ ι α τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α κ α ι γ ι α τ ο P o l i o, σ ε θ έ μ α τ α Δ η μ ό σ ι α ς Ε ι κ ό ν α ς κ α ι ε π ί σ η ς σ τ α g l o b a l g r a n t s τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Σ τ ο w e b s i t e τ η ς ζ ώ ν η ς ( h t t p : / / r o t a r y z o n e 2 0 b. s h u t t e r f l y. c o m ) υ π ά ρ χ ε ι έ ν α β ί ν τ ε ο 2 5 κ α ι ά λ λ α δ ύ ο 5 μ ε τ ο ν Δ ι ο ι κ η τ ή ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ο ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς κ α ι ν α α π α ν τ ά σ ε ε ρ ω τ ή σ ε ι ς τ ω ν σ υ μ μ ε τ α σ χ ό ν τ ω ν. «Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς S a f a c μ ε τ ο υ ς ε ν ν έ α Δ ι ο ι κ η τ έ ς τ η ς ζ ώ ν η ς 2 0 Β» 1 6

17 Η Σ ε λ ί δ α Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί, Έ ν α π ο λ ύ ε υ χ ά ρ ι σ τ ο γ ε γ ο ν ό ς π ο υ μ α ς έ ρ χ ε τ α ι α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ ε ί ν α ι η μ ε γ ά λ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ κ α τ έ β α λ ε ο π ρ ο - π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ. Ρ. Γ κ ά ρ υ Χ ο υ ά ν γ κ γ ι α ν α ε π ε κ τ ε ί ν ε ι τ η ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α σ τ η ν Α σ ί α. I n t e r a c t C l u b τ ο υ S h a n g h a i C o m m u n i t y I n t e r n a t i o n a l S c h o o l H o n g q i a o, I n t e r a c t Cl u b τ ο υ S h a n g h a i H i g h S c h o o l In t e r n a t i o n a l D i v i s i o n Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς, Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ ε ς κ α ι σ ε ό λ α τ α ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν α μ έ ρ η π ο υ β ο ή θ η σ α ν σ ε α υ τ ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α. Π α ρ ό λ ο π ο υ ε ί ν α ι μ ι κ ρ ή π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α τ ο Δ. Ρ. τ ο υ ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι ω ς τ έ τ ο ι α κ α ι π α ρ ό λ ο π ο υ δ ε ν έ χ ε ι ε π ί σ η μ ο Δ ι ο ι κ η τ ή Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α τ ο υ δ ί ν ε τ α ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α ο ρ ί σ ε ι Β ο η θ ο ύ ς Δ ι ο ι κ η τ ώ ν κ α ι π α ρ ά τ ο μ ι κ ρ ό α ν θ ρ ώ π ι ν ο δ υ ν α μ ι κ ό π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α χ τ ί σ ο υ ν μ ι α μ ι κ ρ ή Ο μ ά δ α «Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς» γ ι α ν α β ο η θ ή σ ο υ ν τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς τ ο υ ς ν α α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν. ( Δ ε ί π ν ο π ρ ο ς τ ι μ ή ν τ ο υ π ρ ο - π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο υ Δ. Ρ. Γ κ ά ρ υ Χ ο υ α ν γ κ ) Τ ο υ ς τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς 1 2 μ ή ν ε ς κ α τ έ β α λ α ν τ ο ν κ α τ ά δ ύ ν α μ ι ν ν α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο υ π ρ ο - π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο υ Δ. Ρ. «Κ ά ν ε τ ε τ ο ν κ ό σ μ ο ν α λ ά μ ψ ε ι σ τ η ν Κ ί ν α κ α ι α ύ ξ η σ α ν τ ο υ ς Ο μ ί λ ο υ ς Ρ ό τ α ρ υ α π ό 2 σ τ α 9, ό π ω ς ε π ί σ η ς ί δ ρ υ σ α ν 2 Ο μ ί λ ο υ ς Ρ ο τ α ρ ά κ τ κ α ι 4 α κ ό μ α Ι ν τ ε ρ ά κ τ Ο μ ί λ ο υ ς. Φ έ τ ο ς κ α λ ω σ ό ρ ι σ α ν ε π ί σ η μ α σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ Ρ ό τ α ρ υ. R o t a r y C l u b o f C h e n g d u, R o t a r y C l u b o f S h a n g h a i R o t a r y C l u b o f S h a n g h a i W e s t ( ο π ρ ώ τ ο ς Ό μ ι λ ο ς π ο υ μ ι λ ά κ ι ν έ ζ ι κ α ) R o t a r y Clu b o f S h a n g h a i P u d o n g L u j i a z u i R o t a r y C l u b o f S u z h o u, ( Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά ) R o t a r y Clu b o f D a l i a n ( Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά ) R o t a r y Cl u b o f T i a n j i n, R o t a r a c t C l u b τ η ς H u l t S h a n g h a i,r o t a r a c t Clu b τ η ς N Y U S h a n g h a i I n t e r a c t C l u b τ ο υ O x f o r d I n t e r n a t i o n a l Co l l e g e (Ch a n g z h o u ) K S 3 I n t e r a c t C l u b τ ο υ O x f o r d I n t e r n a t i o n a l Co l l e g e (Ch a n g z h o u ) K S 4 / 5 Α γ α π η τ ο ί Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί τ ο Δ. Ρ. κ α λ ω σ ό ρ ι σ ε σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ κ α ι Ο μ ί λ ο υ ς π ο υ μ ι λ ο ύ ν κ ι ν έ ζ ι κ α κ α ι έ χ ο υ ν ή δ η α ρ χ ί σ ε ι ν α ε κ δ ί δ ο ν τ α ι ο ι π ρ ώ τ ε ς ε κ δ ό σ ε ι ς σ τ α κ ι ν ε ζ ι κ ά. Έ χ ο υ ν γ ν ω ρ ί σ ε ι ε π ι τ υ χ ί ε ς α λ λ ά κ α ι δ υ σ κ ο λ ί ε ς κ α θ ώ ς η Κ ί ν α έ χ ε ι α λ λ ά ξ ε ι τ ο υ ς ν ό μ ο υ ς γ ι α τ ι ς Μ η Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ έ ς Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς. Λ έ ν ε ό τ ι τ α «α ε ι κ ί ν η τ α χ έ ρ ι α ε ί ν α ι χ α ρ ο ύ μ ε χ έ ρ ι α». Α υ τ ή τ η χ ρ ο ν ι ά, ο π ρ ό ε δ ρ ο ς Γ κ ά ρ υ ή τ α ν ο π ι ο π ο λ υ ά σ χ ο λ ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς, α λ λ ά π α ρ ό λ α α υ τ ά, τ ο υ ς ε π ι σ κ έ φ τ η κ ε 2 φ ο ρ έ ς, μ ι α π ρ α γ μ α τ ι κ ή τ ι μ ή σ ε έ ν α κ ό σ μ ο μ ε π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ε ς. Α ς τ ο υ ς ε υ χ η θ ο ύ μ ε κ α λ ή α ρ χ ή κ α ι μ ι α α κ ό μ α δ υ ν α μ ι κ ό τ ε ρ η σ υ ν έ χ ε ι α. Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η, Μ ε ν έ λ α ο ς Σ υ κ ά κ η ς 1 7

18 Τ ρ ό π ο ι Π λ η ρ ω μ ή ς Δ ι ε θ ν ο ύ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α ι Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α γ α π η τ ο ί Π ρ ό ε δ ρ ο ι / Γ ρ α μ μ α τ ε ί ς Θ α ή θ ε λ α ν α σ α ς ε ν η μ ε ρ ώ σ ω σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν ε ξ ό φ λ η σ η τ ω ν σ υ ν δ ρ ο μ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν π ρ ο ς τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ, ό τ ι ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς τ η ς Ρ. Π. Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς ε ξ ή γ η σ ε π ρ ο ς τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ τ η ν κ α τ ά σ τ α σ η π ο υ έ χ ε ι δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί μ ε τ ο υ ς ε λ έ γ χ ο υ ς κ ί ν η σ η ς κ ε φ α λ α ί ω ν κ α ι ζ ή τ η σ ε π α ρ ά τ α σ η α π ο π λ η ρ ω μ ή ς α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ. Ε ί μ α σ τ ε σ ε α ν α μ ο ν ή α π ά ν τ η σ η ς. Π ά ν τ ω ς κ α λ ό θ α ε ί ν α ι ν α ε ί σ α σ τ ε έ τ ο ι μ ο ι γ ι α τ η ν ε ξ ό φ λ η σ η, δ ι ό τ ι μ π ο ρ ε ί ν α α λ λ ά ξ ε ι η δ ι α δ ι κ α σ ί α κ ί ν η σ η ς κ ε φ α λ α ί ω ν ή ν α μ α ς υ π ο δ ε ι χ θ ε ί κ ά π ο ι ο ς ά λ λ ο ς τ ρ ό π ο ς ε ξ ό φ λ η σ η ς α π ό τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η ν α π ο π λ η ρ ω μ ή τ ω ν ο φ ε ι λ ώ ν τ ω ν Ο μ ί λ ω ν π ρ ο ς τ η ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ή Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α α υ τ ή μ π ο ρ ε ί ν α γ ί ν ε ι μ έ σ ω Ε Λ Τ Α μ ε τ η λ ε φ ω ν ι κ ή ε π ι τ α γ ή σ τ ο ό ν ο μ α τ ο υ Τ α μ ί α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Γ ι ά ν ν η Τ ζ α μ π ά ζ η σ τ η ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ η π ρ ο ς Κ ε ν τ ρ ι κ ό Κ α τ ά σ τ η μ α Ε Λ Τ Α Κ ο μ ο τ η ν ή ς, Κ ο μ ο τ η ν ή κ α ι τ η λ δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ Κ α λ ό θ α ή τ α ν ν α ε ν η μ ε ρ ώ σ ε τ ε μ ε m a i l τ ο ν Τ α μ ί α ή ε μ έ ν α γ ι α τ η ν π λ η ρ ω μ ή, ώ σ τ ε ν α μ η ν υ π ά ρ χ ε ι κ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η λ ά θ ο υ ς. Γ ι α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε ν ε ό τ ε ρ η ε ξ έ λ ι ξ η θ α ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί τ ε ά μ ε σ α. Κ α λ ή σ υ ν έ χ ε ι α τ ω ν δ ι α κ ο π ώ ν σ α ς. Μ ε Ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η Μ ε ν έ λ α ο ς Σ υ κ ά κ η ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς Ρ. Π. Ισ ο τ ι µ ί α δ ο λ α ρί ο υ / Ε υ ρώ Γι α τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο : 0,

19 Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ο ρ γ α ν ώ ν ε ι σ τ ι ς 2 6 κ α ι 2 7 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ : Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ε ξ ό ρ μ η σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο μ ε ο ρ ε ι β α σ ί α ή Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κ α ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι Η α ρ χ ι κ ή π ρ ο β ο λ ή κ α ι ε π ι τ υ χ ί α ω ς π ρ ο ς τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ε ι σ φ ο ρ ώ ν π ρ ο ς τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ί δ ρ υ μ α ( p o l i o ) τ η ς π ε ρ υ σ ι ν ή ς α ν ά β α σ η ς σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο, π ο υ ο ρ γ ά ν ω σ ε τ ο ν Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο τ ο υ η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά μ α ς, ή τ α ν η α φ ο ρ μ ή γ ι α τ η ν ε π α ν ά λ η ψ η τ η ς δ ρ ά σ η ς κ α ι ε φ έ τ ο ς. Ό π ω ς α π ο φ α σ ί σ α μ ε κ α ι π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η κ ε σ τ ο D T T S ( Β ό λ ο ς, Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς ), σ τ ο P E T S ( Π α ν ό ρ α μ α Μ ά ρ τ ι ο ς ) κ α ι σ τ η ν Α Λ Λ Α Γ Η Η Γ Ε Σ Ι Α Σ ( Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η, Ι ο ύ ν ι ο ς ) η φ ε τ ι ν ή ο ρ γ ά ν ω σ η δ ε ν θ α π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ε ί σ τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν γ ι α τ ο P O L I O ( τ ο ο π ο ί ο α π ο τ ε λ ε ί μ ί α α π ό τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ). Θ α ε π ε κ τ α θ ε ί σ ε ό λ ε ς τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς κ α ι κ υ ρ ί ω ς σ τ ο υ ς έ ξ η τ ο μ ε ί ς δ ρ ά σ η ς : 1. Ε ι ρ ή ν η κ α ι π ρ ό λ η ψ η / ε π ί λ υ σ η σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ν 2. Π ρ ό λ η ψ η κ α ι θ ε ρ α π ε ί α α σ θ ε ν ε ι ώ ν 3. Ν ε ρ ό κ α ι υ γ ι ε ι ν ή 4. Υ γ ε ί α μ η τ έ ρ α ς κ α ι π α ι δ ι ο ύ 5. Β α σ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι κ α τ α π ο λ έ μ η σ η τ ο υ α ν α λ φ α β η τ ι σ μ ο ύ 6. Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α ι Κ ο ι ν ο τ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η Η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Δ. Ρ. σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α ς σ τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α έ χ ε ι θ έ σ ε ι ω ς σ τ ό χ ο γ ι α τ η φ ε τ ι ν ή χ ρ ο ν ι ά η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά α π ό τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν ο μ ί λ ω ν μ α ς σ τ ο R o t a r y F o u n d a t i o n ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς δ ο λ ά ρ ι α, σ τ ό χ ο α π ο λ ύ τ ω ς ρ ε α λ ι σ τ ι κ ό α φ ο ύ α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σ τ ο π ο σ ό τ ω ν μ ό λ ι ς 2 0 α ν ά Ρ ο τ α ρ ι α ν ό. Γ ι α ν α σ τ η ρ ί ξ ε ι τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α α λ λ ά κ α ι γ ι α ν α σ τ ρ έ ψ ε ι τ α φ ώ τ α τ η ς δ η μ ο σ ι ό τ η τ α ς σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς η Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α σ χ ε δ ι ά ζ ε ι ν α ε π α ν α λ ά β ε ι τ η ν δ ρ ά σ η : Μ ι α ρ ο τ α ρ ι α ν ή ε ξ ό ρ μ η σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο, τ ο μ υ θ ι κ ό β ο υ ν ό τ ω ν Θ ε ώ ν!! Η ε ξ ό ρ μ η σ η π ο υ θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί τ ο Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο 2 6 & 2 7 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ - σ κ ο π ό έ χ ε ι τ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η χ ο ρ η γ ι ώ ν κ α ι σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν α π ό κ ά θ ε ό μ ι λ ο τ η ς π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ά ς μ α ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι έ ν α ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ό π ο υ θ α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ η ν ο μ ά δ α π ο υ θ α α ν έ β ε ι σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι θ α φ ω τ ο γ ρ α φ η θ ε ί κ ρ α τ ώ ν τ α ς τ ο σ η μ α ι ά κ ι τ ο υ Ο μ ί λ ο υ. Κ ά θ ε ό μ ι λ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α σ τ ε ί λ ε ι τ ο σ η μ α ι ά κ ι τ ο υ σ τ ο θ ρ ό ν ο τ ω ν Θ ε ώ ν θ α π ρ έ π ε ι, α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς ό χ ι μ ό ν ο σ τ α μ έ λ η α λ λ ά κ α ι σ ε χ ο ρ η γ ο ύ ς κ α ι φ ί λ ο υ ς τ ο υ ο μ ί λ ο υ, ν α υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι έ ν α ν ρ ο τ α ρ ι α ν ό ( ό χ ι α π α ρ α ί τ η τ α μ έ λ ο ς τ ο υ Ο μ ί λ ο υ ) ή έ ν α ν ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α ς μ ι α ε λ ά χ ι σ τ η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ύ ψ ο υ ς γ ι α τ ο R O T A R Y F O U N D A T I O N. Ό σ ο π ι ο π ο λ λ ο ί ό μ ι λ ο ι τ ό σ ο π ι ο π ο λ λ ά σ η μ α ι ά κ ι α κ α ι τ ό σ ο π ι ο π ο λ λ έ ς χ ο ρ η γ ί ε ς!! 1 9

20 Ε κ τ ό ς α π ό τ ο π ο σ ό ν α υ τ ό, α ν κ ά π ο ι ο ς Ό μ ι λ ο ς ε π ι θ υ μ ε ί ν α σ τ ε ί λ ε ι κ α ι δ ε ύ τ ε ρ ο ε κ π ρ ό σ ω π ο ή κ ά π ο ι ο ς μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ή Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ς θ έ λ ε ι ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι σ τ η ν ε ξ ό ρ μ η σ η, κ ά θ ε ε π ι π λ έ ο ν «ο ρ ε ι β ά τ η ς» θ α π ρ έ π ε ι ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι χ ο ρ η γ ί ε ς 5 0 ( γ ι α Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ) ή 3 0 ( γ ι α Ρ ο τ α ρ ά κ τ ο ρ α ) π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α έ χ ε ι δ ι κ α ί ω μ α σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ η ν α π ο σ τ ο λ ή. Τ α χ ρ ή μ α τ α γ ι α τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η ν ο μ ά δ α α ν ά β α σ η ς σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο θ α π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α τ ε θ ο ύ ν τ o α ρ γ ό τ ε ρ ο μ έ χ ρ ι τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 8 / 9 / σ τ ο ν τ α μ ί α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό Ι ω ά ν ν η Τ ζ α μ π ά ζ η μ ε τ η λ ε φ ω ν ι κ ή ε π ι τ α γ ή σ τ ο Κ ε ν τ ρ ι κ ό Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο Κ ο μ ο τ η ν ή ς ( α ρ ι θ μ ό ς τ η λ ε φ ώ ν ο υ τ α μ ί α : κ ι ν ) Α ν τ ί γ ρ α φ ο τ η ς κ α τ ά θ ε σ η ς θ α π ρ έ π ε ι ν α σ τ α λ ε ί η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά σ τ ο ν Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς. Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι τ α χ ρ ή μ α τ α π ο υ θ α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ο ύ ν α π ό κ ά θ ε ό μ ι λ ο θ α π ι σ τ ω θ ο ύ ν σ τ η δ ι κ ή τ ο υ μ ε ρ ί δ α σ τ ο R o t a r y F o u n d a t i o n. Θ υ μ η θ ε ί τ ε!! Σ τ ό χ ο ς μ α ς δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν ο ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α. Α υ τ ό θ α ή τ α ν π ο λ ύ ε ύ κ ο λ ο. Α ρ κ ε ί ν α β ά λ ε ι ο κ α θ έ ν α ς έ ν α μ ι κ ρ ό π ο σ ό ν α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ. Σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α θ α ε υ χ ό μ ο υ ν κ α ν ε ί ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ν α μ η ν β ά λ ε ι χ ρ ή μ α τ α α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ α λ λ ά ν α φ ρ ο ν τ ί σ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς τ η ν τ ο π ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α, φ ί λ ο υ ς, ε υ α ί σ θ η τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς, ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ ο ρ η γ ο ύ ς. Μ ό ν ο έ τ σ ι π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο υ μ ε τ ο μ ή ν υ μ ά μ α ς κ α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ μ ε θ ε τ ι κ ό α ν τ ί κ τ υ π ο γ ι α τ η δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ο τ α ρ υ σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή μ α ς. Σ η μ α ν τ ι κ ό ε π ί σ η ς ε ί ν α ι ν α ζ η τ ή σ ο υ μ ε α π ό κ ά θ ε χ ο ρ η γ ό κ α ι φ ί λ ο έ ν α e - m a i l ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ σ τ ε ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α τ ο ν ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ μ ε κ α ι ν α τ ο υ σ τ ε ί λ ο υ μ ε ρ ε π ο ρ τ ά ζ α π ό τ η δ ρ ά σ η μ α ς. Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι ε ί ν α ι σ τ η δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ε υ χ έ ρ ε ι α τ ο υ ο μ ί λ ο υ α ν θ α κ α λ ύ ψ ε ι μ έ ρ ο ς ή τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ώ ν δ α π α ν ώ ν τ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ «ο ρ ε ι β ά τ η» τ α ο π ο ί α σ ε γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ έ ς δ ε ν θ α υ π ε ρ β α ί ν ο υ ν σ υ ν ο λ ι κ ά μ α ζ ί μ ε τ η μ ε τ α κ ί ν η σ η τ α Π ρ ο φ α ν ώ ς α ν έ ν α μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ α ς α ν α λ ά β ε ι ν α α ν ε β ά σ ε ι σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό έ ν α σ η μ α ι ά κ ι α ο μ ί λ ω ν, η τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή τ ο υ δ α π ά ν η μ π ο ρ ε ί ν α κ α λ υ φ θ ε ί «σ υ ν ε τ α ι ρ ι κ ά» α π ό τ ο υ ς σ π ό ν σ ο ρ ε ς Ο μ ί λ ο υ ς. Κ α ι φ υ σ ι κ ά θ α υ π ά ρ χ ε ι ε ι δ ι κ ή δ ι ά κ ρ ι σ η γ ι α τ ο ν ό μ ι λ ο π ο υ θ α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο π ο σ ό ν. Π α ρ ά λ λ η λ α ο ρ γ α ν ώ ν ε τ α ι ε κ δ ρ ο μ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α γ ι α ό σ ο υ ς έ λ θ ο υ ν μ έ χ ρ ι τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο, α λ λ ά δ ε ν α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο. Θ α υ π ά ρ χ ε ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ό δ ε ί π ν ο τ ο β ρ ά δ υ τ η ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς, ε κ δ ρ ο μ ή μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ ο ν Α ν α τ ο λ ι κ ό Ό λ υ μ π ο τ ο Σ ά β β α τ ο κ α ι α ν ά β α σ η μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά Π ρ ι ό ν ι α ( μ έ τ ρ α υ ψ ό μ ε τ ρ ο ) κ α ι σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ό σ ο ι δ ε ν π ρ ο τ ι μ ή σ ο υ ν τ η ν φ α σ ο λ ά δ α κ α ι τ α λ ο υ κ ά ν ι κ α σ τ α Π ρ ι ό ν ι α μ π ο ρ ο ύ ν ν α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν π ε ζ ο π ο ρ ι κ ή κ α τ ά β α σ η σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ξ ε ν α γ ό ς γ ι α τ ο ν α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό χ ώ ρ ο κ α ι ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ς γ ν ώ σ τ η ς μ ο ν ο π α τ ι ώ ν γ ι α ό σ ο υ ς ε π ι λ έ ξ ο υ ν π ε ζ ο π ο ρ ί α σ τ ο ν Ε ν ι π έ α ή σ τ η ν Α γ ί α Κ α λ ή. Η ο ρ γ ά ν ω σ η γ ί ν ε τ α ι α π ό τ η ν Ε π ι τ ρ ο π ή Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ( π ρ ό ε δ ρ ο ς ο π ρ ο δ ι ο ι κ τ ή ς Κ ώ σ τ α Κ α ρ β ο ύ ν η ς ) Τ η ν υ π ο ε π ι τ ρ ο π ή τ η ς ε κ δ ή λ ω σ η ς α π ο τ ε λ ο ύ ν ο ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί Σ π ύ ρ ο ς Γ κ α ρ α β έ λ α ς ( π ρ ό ε δ ρ ο ς κ ι ν ), Κ α τ ε ρ ί ν α Κ ό τ ε λ η, Β α σ ί λ η ς Π α π α γ ι ά ν ν η ς κ α ι Δ η μ ή τ ρ η ς Χ α τ ζ η θ ω μ ά ς. Δ η λ ώ σ ε ι ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό μ έ ρ ο ς ( λ ε ω φ ο ρ ε ί ο ) σ τ ο ν Γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Μ ε ν έ λ α ο Σ υ κ ά κ η ( τ η λ , σ τ m a i l : M e n e l a o s a t r o t a r m a i l. c o m ) Π ε ρ ι μ έ ν ω μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ η α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α τ η ν κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η ό λ ω ν σ α ς ώ σ τ ε η δ ρ ά σ η α υ τ ή ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς μ α ς. Η ε π ι τ υ χ ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ α δ ι κ ά σ α ς χ έ ρ ι α!! Κ ο μ ο τ η ν ή 1 0 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Μ ε ρ ο τ α ρ ι α ν ή α γ ά π η, Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς 2 0

21 π ε ρ ι ή γ η σ η σ τ ι ς φ υ σ ι κ έ ς ο μ ο ρ φ ι έ ς κ α ι σ τ α α ξ ι ο θ έ α τ α τ η ς ε ι δ υ λ λ ι α κ ή ς Π ι ε ρ ί α ς ( Π ρ ι ό ν ι α, Α γ. Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς, Α γ ί α Κ ό ρ η, Δ ί ο ν, Α ρ χ α ί ο Δ ί ο ν ) Α γ ί α Κ ό ρ η ( Β ρ ο ν τ ο ύ ) Ό σ ο ι δ ε ν θ έ λ ο υ ν ν α α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο μ π ο ρ ο ύ ν ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό - ψ υ χ α γ ω γ ι κ ό μ έ ρ ο ς τ ο Σ ά β β α τ ο θ α ε π ι σ κ ε φ θ ο ύ ν μ ε ξ ε ν α γ ό τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α θ α μ ε τ α β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή π λ ε υ ρ ά τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι σ τ η ν Α γ ί α Κ ό ρ η. Τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή θ α α ν ε β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά «π ρ ι ό ν ι α» κ α ι τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ο ι τ ο λ μ η ρ ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α κ α τ ε β ο ύ ν μ ε τ α π ό δ ι α α π ό τ α Π ρ ι ό ν ι α σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ε κ π α ι δ ε υ μ έ ν ο ς σ υ ν ο δ ό ς, γ ν ώ σ τ η ς τ ω ν ο ρ ε ι β α τ ι κ ώ ν δ ι α δ ρ ο μ ώ ν γ ι α Α γ ί α Κ ό ρ η κ α ι Π ρ ι ό ν ι α. 2 1

22 Θ υ μ η θ ε ί τ ε!! Σ τ ό χ ο ς μ α ς δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν ο ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ μ ε χ ρ ή μ α τ α. Α υ τ ό θ α ή τ α ν π ο λ ύ ε ύ κ ο λ ο. Α ρ κ ε ί ν α β ά λ ε ι ο κ α θ έ ν α ς έ ν α μ ι κ ρ ό π ο σ ό ν α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ. Σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α θ α ε υ χ ό μ ο υ ν κ α ν ε ί ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς ν α μ η ν β ά λ ε ι χ ρ ή μ α τ α α π ό τ η ν τ σ έ π η τ ο υ α λ λ ά ν α φ ρ ο ν τ ί σ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι σ τ ο σ κ ο π ό μ α ς τ η ν τ ο π ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α, φ ί λ ο υ ς, ε υ α ί σ θ η τ ο υ ς σ υ μ π ο λ ί τ ε ς, ε υ γ ε ν ι κ ο ύ ς χ ο ρ η γ ο ύ ς. Μ ό ν ο έ τ σ ι π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο υ μ ε τ ο μ ή ν υ μ ά μ α ς κ α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ μ ε θ ε τ ι κ ό α ν τ ί κ τ υ π ο γ ι α τ η δ η μ ό σ ι α ε ι κ ό ν α τ ο υ Ρ ο τ α ρ υ σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή μ α ς. Σ η μ α ν τ ι κ ό ε π ί σ η ς ε ί ν α ι ν α ζ η τ ή σ ο υ μ ε α π ό κ ά θ ε χ ο ρ η γ ό κ α ι φ ί λ ο έ ν α e - m a i l ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ σ τ ε ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν α τ ο ν ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ μ ε κ α ι ν α τ ο υ σ τ ε ί λ ο υ μ ε ρ ε π ο ρ τ ά ζ α π ό τ η δ ρ ά σ η μ α ς. Π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ η α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α τ η ν κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η ό λ ω ν σ α ς ώ σ τ ε η δ ρ ά σ η α υ τ ή ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ι ς π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς μ α ς. Η ε π ι τ υ χ ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ α δ ι κ ά σ α ς χ έ ρ ι α!!! 2 2

23 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Ε Β Α Ι Ν Ο Υ Μ Ε Σ Τ Ο Ν Ο Λ Υ Μ Π Ο Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Φ Τ Ω Χ Ε Ι Α, Π Ρ Ο Α Γ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Ε Ι Ρ Η Ν Η, Τ Η Ν Υ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Α Δ ρ ά σ η : Α ν ά β α σ η σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ ά β β α τ ο 2 6 / 9 / : 0 0 Σ υ ν ά ν τ η σ η σ τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο Κ ε ν τ ρ ι κ ή π λ α τ ε ί α (ρ ο λ ό ι ) 0 8 : : 4 5 Ο δ ι κ ώ ς Λ ι τ ό χ ω ρ ο Θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά (π α ρ κ ι ν γ κ ) 0 9 : 0 0 Ε κ κ ί ν η σ η α ν ά β α σ η ς τ η θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά Δ ι α δ ρ ο μ ή : Γ κ ο ρ τ σ ι ά ( μ. ) - Μ π ά ρ μ π α ( σ τ ά σ η ) - Κ ό κ α ( σ τ ά σ η ) - Σ τ ρ ά γ γ ο ς - Κ α τ α φ ύ γ ι ο Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς ( σ τ ά σ η ) - Σ κ ο ύ ρ τ α ( σ τ ά σ η ) - Ο ρ ο π έ δ ι ο Μ ο υ σ ώ ν - Κ α τ α φ ύ γ ι ο Γ ι ώ σ ο ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς ( μ. ) Ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ε ς ώ ρ ε ς π ο ρ ε ί α ς : 6-7 Σ ε ό λ η τ η δ ι α δ ρ ο μ ή δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι ν ε ρ ό ο π ό τ ε θ α π ρ έ π ε ι ν α έ χ ο υ μ ε μ α ζ ί μ α ς κ α τ ' ε λ ά χ ι σ τ ο 2 λ ί τ ρ α, ε ι δ ι κ ά γ ι α ό σ ο υ ς δ ε ν γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν π ό σ ο ν ε ρ ό χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι σ τ ι ς π ο ρ ε ί ε ς σ τ ο β ο υ ν ό. Ξ ε κ ο ύ ρ α σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο. 1 8 : : 3 0 Α ν ά β α σ η σ τ ο ε κ κ λ η σ ά κ ι τ ο υ Π ρ ο φ ή τ η Η λ ί α μ ( 2 0 α π ό τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ) 2 0 : 0 0 Δ ε ί π ν ο σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ( Σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο υ π ά ρ χ ε ι δ υ ν α τ ό τ η τ α γ ι α φ α γ η τ ό, π ο τ ό κ α ι π ρ ω ι ν ό σ ε λ ο γ ι κ έ ς τ ι μ έ ς ε ν ώ τ ο ν ε ρ ό κ ο σ τ ί ζ ε ι 2 τ ο 1, 5 lt ) 2 2 : 3 0 Ύ π ν ο ς ( Τ α φ ώ τ α σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο κ λ ε ί ν ο υ ν σ τ ι ς 2 2 : 3 0 ) Σ η μ ε ί ω σ η : Η δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο ε ί ν α ι σ ε δ ω μ ά τ ι ο 1 8 κ λ ι ν ώ ν Κ ό σ τ ο ς δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η ς 1 2 / ά τ ο μ ο Κ υ ρ ι α κ ή 2 7 / 9 / : 0 0 Ε γ ε ρ τ ή ρ ι ο - Π ρ ω ϊ ν ό 0 7 : : 0 0 Α ν ά β α σ η σ τ ο Μ ύ τ ι κ α ή σ ε κ ο ν τ ι ν ή κ ο ρ υ φ ή η ε π ι λ ο γ ή τ η ς ο π ο ί α ς θ α γ ί ν ε ι α ν α λ ό γ ω ς τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν. Η θ έ α, κ α ι ρ ο ύ ε π ι τ ρ έ π ο ν τ ο ς, θ α ε ί ν α ι υ π έ ρ ο χ η. Θ α β γ ο υ ν φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς π ρ ο ώ θ η σ η ς τ η ς ε ξ ό ρ μ η σ η ς - δ ρ ά σ η ς. Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς : Σ π ύ ρ ο ς Γ κ α ρ α β έ λ λ α ς, Β ο η θ ό ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς : : 0 0 Κ α τ ά β α σ η π ρ ο ς τ η θ έ σ η Γ κ ο ρ τ σ ι ά. Ο λ ι γ ό λ ε π τ η σ τ ά σ η σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο τ η ς Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς κ α ι σ τ η θ έ σ η Μ π ά ρ μ π α. 1 8 : 0 0 Ά φ ι ξ η σ τ η ν Γ κ ο ρ τ σ ι ά Α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Σ η μ ε ί ω σ η : Π ι θ α ν ή δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η τ ω ν σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν σ τ ο Λ ι τ ό χ ω ρ ο ή σ ε κ ο ν τ ι ν ό σ η μ ε ί ο τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή 2 5 / 9 θ α γ ί ν ε ι μ ε δ ι κ ή τ ο υ ς μ έ ρ ι μ ν α σ ε κ α τ α λ ύ μ α τ α τ η ς ε π ι λ ο γ ή ς τ ο υ ς.. Ό σ ο ι ε π ι λ έ ξ ο υ ν ν α ε γ γ ρ α φ ο ύ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α, π ο υ ο ρ γ α ν ώ ν ε τ α ι π α ρ ά λ λ η λ α θ α δ ι α ν υ κ τ ε ρ ε ύ σ ο υ ν σ τ ο ο ρ ι σ μ έ ν ο ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο κ α ι θ α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό δ ε ί π ν ο τ η ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς. Α π α ρ α ί τ η τ ο ς Ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς : 1. Π α π ο ύ τ σ ι α α θ λ η τ ι κ ά ή ο ρ ε ι β α τ ι κ ά μ π ο τ ά κ ι α ( t r e k k i n g ). Τ α π α π ο ύ τ σ ι α θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι σ ε κ ά θ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α δ ι ά β ρ ο χ α. 2. Σ α κ ί δ ι ο μ ι κ ρ ό ή μ ε σ α ί ο ( l t ). 3. Α ν τ ι α ν ε μ ι κ ό - α δ ι ά β ρ ο χ ο ( ε λ α φ ρ ύ ). Α ν έ χ ο υ ν π ρ ο η γ η θ ε ί β ρ ο χ ε ρ έ ς η μ έ ρ ε ς τ ό τ ε μ π ο υ φ ά ν λ ό γ ω ψ ύ χ ο υ ς τ η ν ύ χ τ α. 4. Ν ε ρ ό 1, 5-2 l t ( ή θ ε ρ μ ό ς γ ι α ζ ε σ τ ό ή δ ρ ο σ ε ρ ό ρ ό φ η μ α ). 5. Κ ο λ α τ σ ι ό ( ξ η ρ ο ί κ α ρ π ο ί, σ ά ν τ ο υ ι τ ς κ. α. ) 6. Α ν τ η λ ι α κ ή κ ρ έ μ α & li p s t i k ζ ε υ γ ά ρ ι α χ ο ν τ ρ έ ς κ ά λ τ σ ε ς. 8. Φ α κ ό ς (+ ε φ ε δ ρ ι κ έ ς μ π α τ α ρ ί ε ς ). 9. Ε λ α φ ρ ύ π ο υ λ ό β ε ρ ή φ λ ι ς Ε σ ώ ρ ο υ χ α. 1 1 Υ π ν ό σ α κ ο ή 2 σ ε ν τ ό ν ι α Σ φ υ ρ ί χ τ ρ α β α μ β α κ ε ρ έ ς ή τ ε χ ν ι κ έ ς μ π λ ο ύ ζ ε ς. 1 4 Α τ ο μ ι κ ό φ α ρ μ α κ ε ί ο. 1 5 Γ υ α λ ι ά η λ ί ο υ. 1 6 Κ α π έ λ ο γ ι α τ ο ν ή λ ι ο. 1 7 Κ ά μ ε ρ α - φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή μ η χ α ν ή φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ε ς. 1 8 Τ α κ ι ν η τ ά ν α ε ί ν α ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν α κ α ι τ ο ν φ ο ρ τ ι σ τ ή μ α ζ ί. 1 9 Σ κ ο ύ φ ο. 2 0 Γ ά ν τ ι α. 2 1 Α λ λ α ξ ι ά ρ ο ύ χ α κ α ι π α π ο ύ τ σ ι α σ τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο τ η ς ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς ( π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά ). Π ά ν ω α π ό λ α ν α έ χ ε τ ε τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η δ ι ά θ ε σ η γ ι α μ ι α υ π έ ρ ο χ η ε ξ ό ρ μ η σ η μ ε τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η π α ρ έ α!!! 2 3

24 Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς Α ) Σ τ ό χ ο ς μ α ς ε ί ν α ι ν α π ε ρ ά σ ο υ μ ε υ π έ ρ ο χ α κ ι α υ τ ό π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι κ α ν ό ν ε ς. Τ ο β ο υ ν ό δ ε ν σ η κ ώ ν ε ι α σ τ ε ί α. Α ρ χ ά ρ ι ο ι κ ι ό σ ο ι ν ο μ ί ζ ο υ ν ό τ ι γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν, υ π ε ρ ε κ τ ι μ ώ ν τ α ς τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ έ ς τ ο υ ς, κ ά ν ο υ ν λ ά θ η π ο υ σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν έ χ ο υ ν α π ο β ε ί μ ο ι ρ α ί α κ α ι θ έ τ ο υ ν σ ε κ ί ν δ υ ν ο ό λ η τ η ν ο μ ά δ α. Μ έ χ ρ ι τ ο ο ρ ο π έ δ ι ο τ ω ν Μ ο υ σ ώ ν ( Κ α τ α φ ύ γ ι ο Γ ι ώ σ ο ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς ) η δ ι α δ ρ ο μ ή ε ί ν α ι σ χ ε τ ι κ ά ε ύ κ ο λ η γ ι α ό σ ο υ ς δ ι α θ έ τ ο υ ν μ ι α σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η φ υ σ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η γ ι α ν α α ν τ έ ξ ο υ ν 1 3 ώ ρ ε ς π ο ρ ε ί α θ ε τ ι κ ή ς υ ψ ο μ ε τ ρ ι κ ή ς δ ι α φ ο ρ ά ς μ. σ ε 2 μ έ ρ ε ς. Α λ λ ά σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά τ ο Μ ύ τ ι κ α, τ α τ ε λ ε υ τ α ί α μ. ε ί ν α ι α ν α ρ ρ ί χ η σ η 2 ο υ β α θ μ ο ύ π ο υ σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι δ ε ν ε ί ν α ι γ ι α ό λ ο υ ς! Η α ν ά β α σ η σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή δ ε ν ε ί ν α ι μ ι α α π λ ή π ε ζ ο π ο ρ ί α. Σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α α υ τ ή β έ β α ι α θ α υ π ά ρ χ ο υ ν σ τ η ν ο μ ά δ α έ μ π ε ι ρ ο ι ο ρ ε ι β ά τ ε ς π ο υ γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τ η δ ι α δ ρ ο μ ή κ α ι τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς θ α π ρ έ π ε ι ν α α κ ο ύ ε ι ό λ η η ο μ ά δ α μ ε π ρ ο σ ο χ ή. Ό μ ω ς ο κ α θ έ ν α ς θ α έ χ ε ι τ η ν ε υ θ ύ ν η τ ο υ ε α υ τ ο ύ τ ο υ π ο υ σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι ό π ο ι ο ς δ ε ν έ χ ε ι ε μ π ε ι ρ ί α α π ό β ο υ ν ό ή δ ε ν ε μ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ θ α ε ί ν α ι π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ν α π α ρ α μ ε ί ν ε ι σ τ ο ο ρ ο π έ δ ι ο π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ α ς τ ο υ ς υ π ό λ ο ι π ο υ ς. Β Δ ρ ά σ η : Ό σ ο ι δ ε ν α ν ε β ο ύ ν σ τ ο ν Ό λ υ μ π ο Ό σ ο ι σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ ο ε κ δ ρ ο μ ι κ ό - ψ υ χ α γ ω γ ι κ ό μ έ ρ ο ς τ ο Σ ά β β α τ ο θ α ε π ι σ κ ε φ θ ο ύ ν μ ε ξ ε ν α γ ό τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό π ά ρ κ ο τ ο υ Δ ί ο υ κ α ι σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α θ α μ ε τ α β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή π λ ε υ ρ ά τ ο υ Ο λ ύ μ π ο υ κ α ι σ τ η ν Α γ ί α Κ ό ρ η. Τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή θ α α ν ε β ο ύ ν μ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο σ τ α μ α γ ε υ τ ι κ ά «π ρ ι ό ν ι α» κ α ι τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ο ι τ ο λ μ η ρ ο ί μ π ο ρ ο ύ ν ν α κ α τ ε β ο ύ ν μ ε τ α π ό δ ι α α π ό τ α Π ρ ι ό ν ι α σ τ ο μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Θ α υ π ά ρ χ ε ι ε κ π α ι δ ε υ μ έ ν ο ς σ υ ν ο δ ό ς, γ ν ώ σ τ η ς τ ω ν ο ρ ε ι β α τ ι κ ώ ν δ ι α δ ρ ο μ ώ ν γ ι α Α γ ί α Κ ό ρ η κ α ι Π ρ ι ό ν ι α. Π α ρ α τ ή ρ η σ η Η Β Δ ρ ά σ η ε ν δ ε ί κ ν υ τ α ι γ ι α ό σ ο υ ς δ ε ν ε π ι θ υ μ ο ύ ν ν α κ ά ν ο υ ν ο ρ ε ι β α σ ί α α λ λ ά ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι ν α π α ρ α σ τ ο ύ ν κ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α ν α α π ο λ α ύ σ ο υ ν έ ν α ό μ ο ρ φ ο Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο σ τ η ν ε ι δ υ λ λ ι α κ ή Π ι ε ρ ί α. Τ έ λ ο ς σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι η ε ξ ό ρ μ η σ η θ α α λ λ ά ξ ε ι α ν ο ι κ α ι ρ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς δ ε ν ε ί ν α ι κ α λ έ ς. Η π ρ ό β λ ε ψ η τ ο υ κ α ι ρ ο ύ ε ί ν α ι έ γ κ υ ρ η μ ό ν ο τ ι ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς 2-3 μ έ ρ ε ς. Β ) Τ α π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν α 2 l t ν ε ρ ο ύ, ε ί ν α ι σ ε φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς α ρ κ ε τ ά α ν κ α ι ο κ α θ έ ν α ς γ ι α τ ο ν ε α υ τ ό τ ο υ γ ν ω ρ ί ζ ε ι κ α λ ύ τ ε ρ α. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α π ρ ο μ η θ ε υ τ ο ύ μ ε ν ε ρ ό α π ό τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο τ η ς Π ε τ ρ ό σ τ ρ ο υ γ κ α ς ό π ο υ κ α ι θ α γ ί ν ε ι σ τ ά σ η, ε φ ό σ ο ν ό μ ω ς ε ί ν α ι α ν ο ι χ τ ό. Α υ τ ό θ α τ ο γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε τ η ν η μ έ ρ α λ ί γ ο π ρ ι ν ξ ε κ ι ν ή σ ο υ μ ε τ η ν α ν ά β α σ η. 2 4

25 Μ α γ ν η σ ι ώ τ ι κ η Α λ λ α γ ή Η γ ε σ ί α ς. Μ ι α Β ρ α δ ι ά γ ε μ ά τ η Ρ ό τ α ρ υ Τ α ε ί χ ε ό λ α α υ τ ή η β ρ α δ ι ά τ η ς ε κ δ ή λ ω σ η ς α λ λ α γ ή ς η γ ε σ ί α ς τ ω ν Ρ ο τ α ρ ι α ν ώ ν κ α ι Ρ ο τ α ρ ά κ τ Ο μ ί λ ω ν τ ο υ Β ό λ ο υ, π ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε τ η ν Π έ μ π τ η 1 8 Ι ο υ ν ί ο υ σ τ ο υ ς φ ρ ο ν τ ι σ μ έ ν ο υ ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς τ η ς Φ ί λ ι α ς Γ ή ς τ ο υ τ. π ρ ο έ δ ρ ο υ ρ. Μ ί λ τ ο υ Μ ο υ σ τ α κ α λ ή. Ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό τ ο μ έ γ ε θ ο ς π α ρ ο υ σ ί α ς τ ο υ Μ α γ ν η σ ι ώ τ ι κ ο υ ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ κ ό σ μ ο υ. Λ ά μ ψ η, Σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η, Σ υ μ π ό ρ ε υ σ η, Π α λ μ ό ς, κ α λ ή Ο ρ γ ά ν ω σ η κ α ι α κ ό μ α ξ ε χ ω ρ ι σ τ έ ς δ ρ ο σ ε ρ έ ς Ρ ό τ α ρ α κ τ π α ρ ο υ σ ί ε ς κ υ ρ ι ά ρ χ η σ α ν, π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς ε λ π ι δ ο φ ό ρ α μ η ν ύ μ α τ α. Τ η ν γ ι ο ρ τ ή τ ί μ η σ α ν μ ε τ η ν π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ ς Α ρ χ έ ς, ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ύ π ο υ κ α ι φ ί λ ο ι τ η ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ή ς κ ί ν η σ η ς. Σ τ ο κ ο ι ν ό ξ ε κ ί ν η μ α ε ν ό ς ν έ ο υ κ ύ κ λ ο υ τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ τ ρ ο χ ο ύ ή τ α ν ό λ ο ι ε κ ε ί : ο π α τ ρ ι κ ό ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Β ό λ ο υ π ο υ φ έ τ ο ς σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε ι α ι σ ί ω ς 7 7 σ υ ν α π τ ά έ τ η γ ό ν ι μ η ς π α ρ ο υ σ ί α ς σ τ α ρ ο τ α ρ ι α ν ά δ ρ ώ μ ε ν α, ο π ο λ ύ δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Α ρ γ ώ Β ό λ ο υ κ α ι ο ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό ς Ό μ ι λ ο ς Ρ ο τ α ρ ά κ τ Β ό λ ο υ. Μ ε π λ ο ύ σ ι ο έ ρ γ ο π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ς ο ι α π ε ρ χ ό μ ε ν ο ι π ρ ό ε δ ρ ο ι, τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Β ό λ ο υ ρ. Κ υ ρ ι α ζ ή ς Α λ ε ξ α ν δ ρ ί δ η ς, Τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Α ρ γ ώ ρ. Θ α ν ά σ η ς Σ τ α υ ρ ί δ η ς κ α ι τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Ρ ο τ α ρ ά κ τ ρ. Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ α τ ζ η ν ώ τ α ς, π α ρ έ δ ω σ α ν σ ε μ ί α σ υ γ κ ι ν η σ ι α κ ά φ ο ρ τ ι σ μ έ ν η α τ μ ό σ φ α ι ρ α, τ ο π ρ ο ε δ ρ ι κ ό σ ή μ α, σ τ ο υ ς π ο λ λ ά υ π ο σ χ ό μ ε ν ο υ ς κ α ι δ ι ψ α σ μ έ ν ο υ ς γ ι α δ ρ ά σ η ν έ ο υ ς π ρ ο έ δ ρ ο υ ς τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Β ό λ ο υ ρ. Γ ι ά ν ν η Κ ο υ κ ο ρ ί ν η, σ τ ο ν ρ. Ν ί κ ο Σ ε ρ β ε τ ά τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Α ρ γ ώ κ α ι σ τ η ν ν έ α Π ρ ό ε δ ρ ο τ ο υ Ο μ ί λ ο υ Ρ ο τ α ρ ά κ τ ρ. Α σ η μ έ ν ι α Ά ν θ η. Μ ε τ α μ ε σ ο ν ύ χ τ ι ε ς ώ ρ ε ς κ α ι η υ π έ ρ ο χ η ρ ο τ α ρ ι α ν ή β ρ α δ ι ά ά φ η σ ε σ ε ό λ ο υ ς τ ο γ λ υ κ ό σ υ ν α ί σ θ η μ α κ α ι τ η ν α π ό λ υ τ η β ε β α ι ό τ η τ α ό τ ι τ ο Ρ ό τ α ρ υ, ε δ ώ σ τ η ν χ ώ ρ α τ η ς Α ρ γ ο ύ ς κ α ι τ ω ν Κ ε ν τ α ύ ρ ω ν μ ε τ η ν σ υ μ π ό ρ ε υ σ η, τ ο υ ς δ υ ν α τ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς τ ω ν ν έ ω ν Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ν κ α ι τ η ν δ ι α π ι σ τ ω μ έ ν η ο λ ό π λ ε υ ρ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν μ ε λ ώ ν, θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι τ η ν δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά π ο λ ύ ε π ι τ υ χ η μ έ ν η π ο ρ ε ί α τ ο υ. Α ν τ ώ ν η ς Ζ ι ο ύ ρ α ς 2 5

26 R I D E F O R P O L I O Ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Κ ο μ ο τ η ν ή ς κ α ι ο Ρ ο τ α ρ ι α ν ό ς Ό μ ι λ ο ς Κ α λ α μ α ρ ι ά ς μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ο ρ γ α ν ώ ν ε ι : Τ ο R I D E F O R P O L I O ξ ε κ ι ν ά ε ι σ τ ι ς 2 2 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ , σ τ ο μ ν η μ ε ί ο τ ω ν Η ρ ώ ω ν σ τ η ν Κ ο μ ο τ η ν ή, γ ν ω σ τ ό κ α ι ω ς " Σ π α θ ί " σ τ ι ς 0 9 : 0 0 τ ο π ρ ω ί κ α ι θ α τ ε ρ μ α τ ί σ ε ι σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η τ ο β ρ ά δ υ τ η ς 2 7 η ς Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Φ έ τ ο ς, μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς Π Δ Ρ α λ λ ά κ α ι γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά τ ο υ I n t e r n a t i o n a l F e l l o w s h i p o f M o t o r c y c l i n g R o t a r i a n s ( I. F. M. R. ) κ α ι τ ο υ C h a p t e r τ ο υ σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, έ χ ο υ ν ο ρ γ α ν ω θ ε ί ε ι δ ι κ έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς σ τ ο G a b r o v o ( Β ο υ λ γ α ρ ί α ), σ τ η Ν ι ς κ α ι σ τ ο Β ε λ ι γ ρ ά δ ι ( Σ ε ρ β ί α ), σ τ η ν C r a i o v a ( Ρ ο υ μ α ν ί α ), σ τ η ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ( Τ ο υ ρ κ ί α ) κ α ι σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η, α π ό τ ο υ ς τ ο π ι κ ο ύ ς Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς Ο μ ί λ ο υ ς κ α ι ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ ς α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο υ ς τ ω ν Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν τ ο υ ς. Ε ά ν θ έ λ ε τ ε ν α σ υ μ β ά λ λ ε τ ε κ α ι ε σ ε ί ς σ τ η δ ρ ά σ η R I D E F O R P O L I O, μ π ο ρ ε ί τ ε ν α π α ρ α γ γ ε ί λ ε τ ε τ ο σ υ λ λ ε κ τ ι κ ό μ π λ ο υ ζ ά κ ι σ τ ο c o n t a c i d e f o r p o l i o. o r g 2 6

27 Δ ρ ά σ η τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ Κ ο μ ο τ η ν ή ς Τ ο ν Ι ο ύ λ ι ο π α ρ α δ ό θ η κ α ν κ ρ ά ν η σ ε μ ο τ ο σ ι κ λ ε τ ι σ τ έ ς. Τ ο " μ π λ ό κ ο " μ ε λ ώ ν τ η ς Έ ν ω σ η ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Υ π α λ λ ή λ ω ν Ρ ο δ ό π η ς κ α ι τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ Κ ο μ ο τ η ν ή ς, δ ε ν ε ί χ ε σ κ ο π ό ν α κ ό ψ ε ι κ λ ή σ ε ι ς, α λ λ ά σ υ μ β ο λ ι κ ά ν α μ ο ι ρ ά σ ε ι κ ρ ά ν η σ ε ο δ η γ ο ύ ς κ α ι σ υ ν ε π ι β ά τ ε ς - π α ι δ ι ά δ ι κ ύ κ λ ω ν, σ ε μ ι α κ ο ι ν ω ν ι κ ή δ ρ ά σ η υ π ό τ ο ν τ ί τ λ ο «α σ φ α λ ή κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τ ω ν δ ι κ ύ κ λ ω ν», μ ε σ τ ό χ ο τ η ν ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η τ ω ν δ ι κ υ κ λ ι σ τ ώ ν σ τ η χ ρ ή σ η π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ κ ρ ά ν ο υ ς. " Η ο δ ι κ ή α σ φ ά λ ε ι α ε ί ν α ι υ π ό θ ε σ η ό λ ω ν μ α ς, τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς, τ ω ν σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν κ α ι τ ο υ κ ά θ ε π ο λ ί τ η ( ο δ η γ ο ύ κ α ι π ε ζ ο ύ ) χ ω ρ ι σ τ ά ", τ ο ν ί σ τ η κ ε α π ό τ ο υ ς δ ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς. Ό π ω ς υ π ο γ ρ ά μ μ ι σ ε ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ύ Ο μ ί λ ο υ κ. Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Λ ί τ σ ο ς, τ α σ τ α τ ι σ τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α κ α τ α τ ά σ σ ο υ ν τ η ν Ε λ λ ά δ α σ τ η ν ο μ ά δ α τ ω ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν χ ω ρ ώ ν μ ε τ α υ ψ η λ ό τ ε ρ α π ο σ ο σ τ ά τ ρ ο χ α ί ω ν α τ υ χ η μ ά τ ω ν. Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / R o t a r y K o m o t i n i T h e... " r o a d b l o c k " t h a t t h e U n i o n o f R o d o p i s o f P o l i c e O f f i c e r s a n d m e m b e r s o f t h e R o t a r y C l u b o f K o m o t i n i h e l d, d i d n o t i n t e n d t o g i v e o u t t i c k e t s t o t h e h e l m e t l e s s s c o o t e r d r i v e r s b u t s y m b o l i c a l l y t o d i s t r i b u t e h e l m e t s t o d r i v e r s a n d e s p e c i a l l y t o k i d s r i d i n g o n t h e s c o o t e r s a s p a s s e n g e r s. A s o c i a l a c t i o n w i t h t h e m o t o " d r i v i n g s a f e w i t h a s c o o t e r ", t o r a i s e a w a r e n e s s t o m o t o r c y c l i s t s i n o r d e r t o u s e h e l m e t s n o t o n l y f o r t h e m, b u t f o r t h e p a s s e n g e r a l s o. " R o a d s a f e t y i s e v e r y o n e ' s b u s i n e s s, t h e s t a t e s, t h e c o l l e c t i v e s o r g a n i z a t i o n s a n d e v e r y c i t i z e n s ( d r i v e r a n d p e d e s t r i a n ) s e p a r a t e l y, " s t r e s s e d b y t h e o r g a n i z e r s. A s t h e P r e s i d e n t o f t h e R o t a r y C l u b, R t n. E v a n g e l o s L i t s o s s t a t e d, t h e s t a t i s t i c s r a n k o u r c o u n t r y G r e e c e i n t h e g r o u p o f E u r o p e a n c o u n t r i e s w i t h t h e h i g h e s t r a t e s o f r o a d a c c i d e n t s. M o r e i n f h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / R o t a r y K o m o t i n i 2 7

28 T H I S I S R O T A R Y 2 8

29 2 9

Πίνακας 11. Κύπρος : ηµόσιο Χρέος κατά Είδος και ανειστή (σε εκατοµµύρια ευρώ)

Πίνακας 11. Κύπρος : ηµόσιο Χρέος κατά Είδος και ανειστή (σε εκατοµµύρια ευρώ) ίδος και ανειστή 1995 1996 1997 1998 4.665,68 5.300,92 5.915,13 6.607,54 761,13 827,12 1.157,66 1.502,22 709,36 775,71 1.101,33 1.258,18 50,90 52,73 73,25 77,69 8,54 191,02 248,67 649,10 722,16 836,24

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΡΑ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΙΙ 1 ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παλµογράφος διπλού ίχνους 0-40MHz Cursor Readout HAMEG HM407 Ψηφιακό πολύµετρο πάγκου 4½ ψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ, 3.? Επώνυμο κύριο όνομα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ, 3.? Επώνυμο κύριο όνομα ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΏς Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία:...20 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 201.1- κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 2014

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 2014 ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.) UNION OF CULTURAL ASSOCIATIONS OF THE PROVINCE OF KISSAMOS www.epofek.gr, info@epofek.gr ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 2014 CULTURAL

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HITACHI In s p ir e t h e N e x t ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ RAF-25RPA / RAC-25FPA RAF-35RPA / RAC-35FPA RAF-50RPA / RAC-50FPA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2 0 1 2 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2 0 1 2 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2 0 1 2 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν Μ ΗΧ. Ε Μ Π, M T D Β ΑΣ. Ό Λ Γ Α Σ 48, Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι - 15124 Α Θ Η Ν Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Στασιμότητα σωματικής ανάπτυξης μη οργανικής αιτιολογίας. Θωμαή Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη

Στασιμότητα σωματικής ανάπτυξης μη οργανικής αιτιολογίας. Θωμαή Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη Στασιμότητα σωματικής ανάπτυξης μη οργανικής αιτιολογίας Θωμαή Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη H στασιμότητα σωματικής ανάπτυξης δεν είναι διάγνωση προκύπτει ως αποτέλεσμα πολλών σοβαρών ιατρικών, κοινωνικών,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

3.690 3.711 2227 4.863 32.4% 676 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 2.934 10.336 18.676 20.490 8.504 2006 ΕΜΠ - ΣΗΜΜΗΥ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 10.136 67.

3.690 3.711 2227 4.863 32.4% 676 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 2.934 10.336 18.676 20.490 8.504 2006 ΕΜΠ - ΣΗΜΜΗΥ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 10.136 67. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. ΚΑΠΡΟΣ Καθηγητής ΕΜΠ, ΣΗΜΜΗΥ 26 Α: Εισαγωγή στην Ενεργειακή Οικονοµία και Πολιτική Σηµειώσεις για το µάθηµα Ενεργειακή Οικονοµία Π. Κάπρος, ΣΗΜΜΗΥ, 26 Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015 Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Γ ΙΑ Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ Δ ΙΑ Β ΙΟ Υ Μ Α Θ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα Υποβληθείσα στον Καθηγητή Δρ. Θεοδοσίου Θεοδόσιο

Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα Υποβληθείσα στον Καθηγητή Δρ. Θεοδοσίου Θεοδόσιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα Υποβληθείσα στον Καθηγητή Δρ. Θεοδοσίου Θεοδόσιο

Διαβάστε περισσότερα