Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Σχέδιο έκθεσης Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (PE v01-00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Σχέδιο έκθεσης Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (PE v01-00)"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2016/0151(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Σχέδιο έκθεσης Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (PE v01-00) σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς (COM(2016)0287 C8-0193/ /0151(COD)) AM\ docx PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_LegReport PE v /2 AM\ docx

3 349Louise Bours Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 Άρθρο 1 παράγραφος 1 (1) στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: α) στο στοιχείο α), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(i) υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου μέρους της είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου» β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο αα): «(αα) «υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει διαγράφεται AM\ docx 3/3 PE v01-00

4 συντακτική ευθύνη ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση iv) η υπηρεσία διατίθεται μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.» γ) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, βίντεο μικρής διάρκειας, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και δραματοποιημένα έργα» δ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο βα): «βα) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που δημιουργείται και/ή μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν ή περισσότερους χρήστες» ε) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο δα): «δα) «πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία PE v /4 AM\ docx

5 πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο» 350 Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο α Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο i i) υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου μέρους της είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου» i) υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου μέρους της, μεταξύ άλλων και ενός διαχωρίσιμου μέρους μιας ευρύτερης υπηρεσίας, είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου» 351 Stefano Maullu Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο α Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο i AM\ docx 5/5 PE v01-00

6 i) υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου μέρους της είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου» i) υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τελεί υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και έχει ως κύριο στόχο την παροχή προγραμμάτων, μεταξύ άλλων μέσω αυτόματων μέσων ή αλγόριθμων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου» 352 Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο α Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο i i) υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου μέρους της είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου i) υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι PE v /6 AM\ docx

7 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου Αιτιολόγηση Ο διαχωρίσιμος παράγοντας που εισάγεται από την Επιτροπή έχει δευτερεύουσα σημασία σε σύγκριση με τον «κύριο σκοπό» και υπονομεύει τη νομική σαφήνεια του ορισμού. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθεί, μέσω αιτιολογικής σκέψης, η νομολογία στην υπόθεση «New Media Online» (η οποία ορίζει τις ακριβείς προϋποθέσεις του διαχωρίσιμου παράγοντα). 353 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο α Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο i i) υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου μέρους της είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) i) υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου AM\ docx 7/7 PE v01-00

8 της παρούσας παραγράφου 354 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο α α (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο i α (νέο) αα) στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: «i α) μέρος υπηρεσίας όπως ορίζεται στο σημείο i) ανωτέρω, το οποίο μπορεί να διαχωριστεί αντικειμενικά από αυτήν, από την άποψη τόσο του ενδιαφέροντος των θεατών όσο και της πρόθεσης των παρόχων και υπηρετεί τον ίδιο σκοπό» 355 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο α α (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο ii Ισχύον κείμενο «(ii) οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση» αα) Το σημείο ii) διαγράφεται. (Με την τροπολογία επιδιώκεται η τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης άρθρο 1 PE v /8 AM\ docx

9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) που δεν αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής.) Αιτιολόγηση Μολονότι οι εμπορικές ανακοινώσεις εμφανίζονται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, δεν θα πρέπει να θεωρούνται μέρος της υπηρεσίας, δεδομένου ότι ο βασικός σκοπός τους, ήτοι η παρακίνηση στην κατανάλωση, δεν μπορεί να εξομοιωθεί με τους δηλωμένους σκοπούς της υπηρεσίας [βλ. άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)] που είναι η ενημέρωση, η ψυχαγωγία ή η εκπαίδευση. 356 Marietje Schaake, Kaja Kallas Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α αα) «υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: αα) «υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πληροί τις ακόλουθες σωρευτικές απαιτήσεις: 357 Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α αα) «υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: αα) «υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις: AM\ docx 9/9 PE v01-00

10 358 Marietje Schaake Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο i i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη i) η υπηρεσία, της οποίας το επίπεδο χρήσης σε μια εθνική αγορά είναι τέτοιο ώστε η ειδική ρυθμιστική παρέμβαση να θεωρείται αναλογική, συνίσταται στην αποθήκευση και φιλοξενία προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη 359 Sylvie Guillaume, Pervenche Berès Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Οδηγία 2010/13/EΕ Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο i i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη i) η υπηρεσία συνίσταται: στην αποθήκευση ή στην παροχή της δυνατότητας συνεχούς ροής μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο PE v /10 AM\ docx

11 πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη Or. fr 360 Stefano Maullu Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο i i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες 361 Curzio Maltese, Νικόλαος Χουντής, Martina Michels Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο i i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες AM\ docx 11/11 PE v01-00

12 362 Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique Ries Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο i i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση ή επιτρέπει τη διαθεσιμότητα μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη Αιτιολόγηση Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν καλύτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον ορισμό των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθίστανται ολοένα και σημαντικότερα για την πρόσβαση σε πληροφορίες και οπτικοακουστικό περιεχόμενο, καθώς και να υιοθετηθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο που στηρίζεται ολοένα και περισσότερο σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, το οποίο οδηγεί σημαντικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες για την κοινωνία (όπως ο τομέα του Τύπου) να εστιάζουν τη δραστηριότητά τους στις εν λόγω πλατφόρμες. 363 Dietmar Köster Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο i i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση ή/και επιτρέπει τη διαθεσιμότητα στο κοινό προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής PE v /12 AM\ docx

13 συντακτική ευθύνη βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη 364 Zdzisław Krasnodębski Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο i i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση προγραμμάτων, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη Αιτιολόγηση Δεν χρειάζεται να εισαχθεί στην οδηγία νέα έννοια του όρου «βίντεο παραγόμενο από χρήστη». Αφαίρεση της φράσης «μεγάλου όγκου»: το νόημα είναι ασαφές και συμβάλλει στη δημιουργία αμφιβολιών σχετικά με τον ορθό χαρακτηρισμό της υπηρεσίας. 365 Silvia Costa, Luigi Morgano Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο i i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, στην επιλογή των οποίων ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν ασκεί AM\ docx 13/13 PE v01-00

14 συντακτική ευθύνη αποτελεσματικό έλεγχο Αιτιολόγηση Η συντακτική ευθύνη ορίζεται στην ισχύουσα οδηγία ως «η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους». Οι πάροχοι πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο δεν ασκούν πάντοτε αποτελεσματικό έλεγχο στην επιλογή των προγραμμάτων και των παραγόμενων από χρήστες βίντεο. Εντούτοις, οι εν λόγω πάροχοι ασκούν όντως αποτελεσματικό έλεγχο όσον αφορά την οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου τους. 366 Dita Charanzová Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο ii ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας 367 Stefano Maullu Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο ii ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου PE v /14 AM\ docx

15 περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας με στόχο τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης των θεατών στο περιεχόμενο, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας 368 Marietje Schaake, Kaja Kallas Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο ii ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας ii) η ενεργός οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου του επιτρέπει να έχει γνώση ή έλεγχο των αποθηκευμένων στοιχείων Αιτιολόγηση Συνοχή με τη διατύπωση του ΔΕΕ στην υπόθεση L'Oreal/E-Bay, c-324/ Sylvie Guillaume, Pervenche Berès Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Οδηγία 2010/13/EΕ Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο ii AM\ docx 15/15 PE v01-00

16 ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου, ή του περιεχομένου συνεχούς ροής, καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας Or. fr 370 Zdzisław Krasnodębski Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο ii ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας ii) η οργάνωση των αποθηκευμένων προγραμμάτων καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας 371 Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο ii ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου ii) η οργάνωση του περιεχομένου PE v /16 AM\ docx

17 περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας Αιτιολόγηση Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για να αποτυπωθούν οι μεταβολές των πρώτων κριτηρίων ορισμού των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο. 372 Dietmar Köster Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο iii iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση ή να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή τους 373 Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο iii AM\ docx 17/17 PE v01-00

18 iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση ή να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή τους 374 Sylvie Guillaume, Pervenche Berès Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Οδηγία 2010/13/EΕ Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο iii iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας, και συγκεκριμένα ενός διαχωρίσιμου τμήματός της με σημαντικές αρμοδιότητες, είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση Or. fr 375 Marietje Schaake, Kaja Kallas Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο iii iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή μιας υπηρεσίας που αποτελεί διαχωρίσιμο PE v /18 AM\ docx

19 παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση τμήμα άλλης υπηρεσίας είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση και Αιτιολόγηση Συνοχή με τη διατύπωση στην υπόθεση του ΔΕΕ NewsMedia Online GmbH κατά Bundeskommunikationssenat, c-347/ Zdzisław Krasnodębski Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο iii iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση Αιτιολόγηση Δεν υπάρχει λόγος να εισαχθεί στην οδηγία νέα έννοια του όρου «βίντεο παραγόμενο από χρήστες». 377 Stefano Maullu Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο iii AM\ docx 19/19 PE v01-00

20 iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση 378 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β β) «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, βίντεο μικρής διάρκειας, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και δραματοποιημένα έργα» β) «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους και βίντεο μικρής διάρκειας, στο επίπεδο της διάρκειας σε επίπεδο περιεχομένου πιθανά παραδείγματα είναι αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και δραματοποιημένα έργα κ.λπ. 379 Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β PE v /20 AM\ docx

21 β) «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, βίντεο μικρής διάρκειας, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και δραματοποιημένα έργα β) «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο, στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, βίντεο μικρής διάρκειας, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και δραματοποιημένα έργα και το οποίο προορίζεται για σημαντικό τμήμα του ευρύτερου κοινού ως μέσο μαζικής επικοινωνίας Αιτιολόγηση Βλ. αιτιολόγηση για την τροπολογία 13 στην αιτιολογική σκέψη Dita Charanzová Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ α (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β α (νέο) γα) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: «βα) "υπηρεσία πρόσβασης": πρόσθετη δυνατότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων που βελτιώνει την προσβασιμότητα των προγραμμάτων για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Οι υπηρεσίες πρόσβασης περιλαμβάνουν υπότιτλους για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής, ακουστική περιγραφή, προφορική εκφορά AM\ docx 21/21 PE v01-00

22 υποτίτλων ή ακουστικούς υπότιτλους και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.» Αιτιολόγηση που συνδέεται με την επαναφορά των απαιτήσεων προσβασιμότητας. 381 Dita Charanzová Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ β (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β β (νέο) γβ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: ββ) «υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής»: συγχρονισμένη εναλλακτική επιλογή οπτικού κειμένου τόσο για ομιλιακές όσο και για μη ομιλιακές ακουστικές πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του περιεχόμενου μέσων Αιτιολόγηση που συνδέεται με την επαναφορά των απαιτήσεων προσβασιμότητας. 382 Dita Charanzová Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ γ (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β γ (νέο) PE v /22 AM\ docx

23 γγ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: βγ) «ακουστική περιγραφή»: πρόσθετη ηχητική αφήγηση που παρεμβάλλεται μεταξύ των διαλόγων και περιγράφει τις σημαντικές πτυχές του οπτικού περιεχομένου του προγράμματος οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο από τη μουσική επένδυση Αιτιολόγηση που συνδέεται με την επαναφορά των απαιτήσεων προσβασιμότητας. 383 Dita Charanzová Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ δ (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β δ (νέο) γδ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: βδ) «προφορική εκφορά υποτίτλων ή ακουστικοί υπότιτλοι»: εκφώνηση υποτίτλων στην εθνική γλώσσα όταν η ηχητική ομιλία είναι σε διαφορετική γλώσσα Αιτιολόγηση που συνδέεται με την επαναφορά των απαιτήσεων προσβασιμότητας. AM\ docx 23/23 PE v01-00

24 384 Dita Charanzová Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ ε (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β ε (νέο) γε) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: βε) «διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα»: ταυτόχρονη μετάφραση τόσο των ομιλιακών όσο και των μη ομιλιακών ακουστικών πληροφοριών που απαιτούνται για την κατανόηση του προγράμματος, η οποία παρέχεται στην εθνική νοηματική γλώσσα Αιτιολόγηση που συνδέεται με την επαναφορά των απαιτήσεων προσβασιμότητας. 385 Zdzisław Krasnodębski Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο δ Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β α (νέο) βα) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που δημιουργείται και/ή μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν ή περισσότερους χρήστες διαγράφεται PE v /24 AM\ docx

25 Αιτιολόγηση Δεν υπάρχει λόγος να εισαχθεί στην οδηγία νέος ορισμός του όρου «βίντεο παραγόμενο από χρήστες». 386 Dietmar Köster Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο δ Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β α (νέο) βα) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που δημιουργείται και/ή μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν ή περισσότερους χρήστες βα) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: οπτικοακουστικό έργο αποτελούμενο από σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που δημιουργείται και/ή μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν χρήστη 387 Marc Joulaud Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο δ Οδηγία 2010/13/EΕ Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β α β α) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που δημιουργείται και/ή μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν ή περισσότερους χρήστες βα) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που δημιουργείται και/ή μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν ή περισσότερους χρήστες (Αυτή η τροποποίηση ισχύει για το σύνολο του εξεταζόμενου νομοθετικού κειμένου) Or. fr AM\ docx 25/25 PE v01-00

26 Αιτιολόγηση Γλωσσική διόρθωση που αφορά τη γαλλική έκδοση του κειμένου 388 Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο δ Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β α (νέο) βα) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που δημιουργείται και/ή μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν ή περισσότερους χρήστες βα) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν ή περισσότερους χρήστες Αιτιολόγηση Το σημαντικότερο κριτήριο για τον νομικό ορισμό του όρου «βίντεο παραγόμενα από χρήστες» είναι η μεταφόρτωση, και όχι η δημιουργία, του περιεχομένου από τον χρήστη, καθώς αυτό δεν ισχύει πάντα για τα βίντεο που μεταφορτώνονται σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο και δεν είναι νομικά σαφές. 389 Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο δ α (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β β (νέο) δα) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: ββ) «συντακτική απόφαση»: απόφαση που λαμβάνεται σε καθημερινή βάση με PE v /26 AM\ docx

27 σκοπό την άσκηση της συντακτικής ευθύνης Αιτιολόγηση Βλ. άρθρο 2 της ισχύουσας οδηγίας. Η τροπολογία αυτή παρέχει νέο ορισμό της «συντακτικής απόφασης» για να αποσαφηνιστεί η έννοια της λήψης συντακτικών αποφάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 2 της ισχύουσας οδηγίας. Ο νέος αυτός ορισμός βοηθά τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στη διαδικασία πρακτικής εφαρμογής της οδηγίας. Σχετίζεται με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2010/13/ΕΕ σχετικά με τους κανόνες εγκατάστασης. 390 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο δ α (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ Ισχύον κείμενο «γ) "συντακτική ευθύνη": η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές, ή σε κατάλογο εάν πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η συντακτική ευθύνη δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά νομική ευθύνη δυνάμει του εθνικού δικαίου για το περιεχόμενο ή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες» δα) στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «γ) "συντακτική ευθύνη": η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές ή για οποιαδήποτε άλλη γραμμική υπηρεσία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ή σε κατάλογο εάν πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή για οποιαδήποτε άλλη μη γραμμική υπηρεσία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η συντακτική ευθύνη δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά νομική ευθύνη δυνάμει του εθνικού δικαίου για το περιεχόμενο ή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες» AM\ docx 27/27 PE v01-00

28 (Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται η τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.) Αιτιολόγηση Οι αναφερόμενες περιπτώσεις δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές γραμμικές και μη γραμμικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και για τις οποίες κρίνεται σκόπιμο να οριστεί η έννοια της «συντακτικής ευθύνης». Η επέκταση του ορισμού επιτρέπει την κάλυψη τυχόν μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων. 391 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε α (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ β (νέο) εα) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: δβ) «ανήλικοι»: οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει ενηλικιωθεί 392 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε β (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ γ (νέο) εβ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: δγ) «παιδιά»: οποιοσδήποτε ανήλικος ηλικίας κάτω των 13 ετών PE v /28 AM\ docx

29 393 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε γ (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ δ (νέο) εγ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: δδ) «έφηβοι»: οποιοσδήποτε ανήλικος ηλικίας από 13 ετών μέχρι την ενηλικίωσή του 394 Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ α (νέο) δα) «πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δα) «πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς συντακτική ευθύνη το οποίο παρέχει υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο Αιτιολόγηση Με την τροπολογία υπογραμμίζεται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη για το περιεχόμενο που φιλοξενεί. AM\ docx 29/29 PE v01-00

30 395 Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens, Jana Žitňanská Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε α (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ α (νέο) εα) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: ζα) «υπηρεσία πρόσβασης»: μεταξύ άλλων, πρόσθετη δυνατότητα υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων που βελτιώνει την προσβασιμότητα ενός προγράμματος για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Στις υπηρεσίες πρόσβασης συγκαταλέγονται ενδεικτικά: i) υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής: συγχρονισμένη εναλλακτική επιλογή οπτικού κειμένου τόσο για ομιλιακές όσο και για μη ομιλιακές ακουστικές πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του περιεχόμενου μέσων ii) ακουστική περιγραφή: πρόσθετη ηχητική αφήγηση που παρεμβάλλεται μεταξύ των διαλόγων και περιγράφει τις σημαντικές πτυχές του οπτικού περιεχομένου του προγράμματος οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο από τη μουσική επένδυση iii) προφορική εκφορά υποτίτλων ή ακουστικοί υπότιτλοι: εκφώνηση υποτίτλων στην εθνική γλώσσα όταν η ηχητική ομιλία είναι σε διαφορετική γλώσσα iv) διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα: ταυτόχρονη μετάφραση τόσο των ομιλιακών όσο και των μη ομιλιακών ακουστικών πληροφοριών που απαιτούνται για την κατανόηση του προγράμματος, η οποία παρέχεται στην PE v /30 AM\ docx

31 εθνική νοηματική γλώσσα. Αιτιολόγηση Είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί ο ορισμός τόσο της υπηρεσίας πρόσβασης προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες, μεταξύ άλλων μεταξύ των υποτίτλων και, πιο συγκεκριμένα μεταξύ της μετάφρασης ή της μεταγραφής στην εθνική γλώσσα των διαλόγων του προγράμματος, όσο και της υπηρεσίας πλήρους πρόσβασης που περιλαμβάνει τη μεταγραφή των μη ομιλιακών ακουστικών πληροφοριών, όπως θορύβων, μουσικής, ήχων κ.λπ. και μεταδίδει το νόημα ενός προγράμματος. Αυτός ο ορισμός δεν θα πρέπει να αποκλείει μελλοντικές καινοτομίες στις υπηρεσίες πρόσβασης. 396 Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε α (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ α (νέο) εα) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: «ζα) "υπηρεσία πρόσβασης": πρόσθετη δυνατότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων που βελτιώνει την προσβασιμότητα των προγραμμάτων για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Οι υπηρεσίες πρόσβασης περιλαμβάνουν υπότιτλους, ακουστική περιγραφή, προφορική εκφορά υποτίτλων ή ακουστικούς υπότιτλους και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα» 397 Curzio Maltese, Νικόλαος Χουντής, Martina Michels AM\ docx 31/31 PE v01-00

32 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε α (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ α (νέο) εα) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: «στ α) "παιδεία για τα μέσα": η ικανότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση, να κατανοούν, να αξιολογούν κριτικά, να δημιουργούν και να αλληλεπιδρούν με διάφορες πτυχές των μέσων και του περιεχομένου τους» 398 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε α (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο η Ισχύον κείμενο «η) "οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση": εικόνες με ή χωρίς ήχο που προορίζονται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή της εικόνας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι εικόνες αυτές συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής. Μεταξύ των μορφών οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τηλεοπτική διαφήμιση, η χορηγία, η τηλεπώληση και η τοποθέτηση εα) στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «η) "οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση': εικόνες με ή χωρίς ήχο που προορίζονται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή της εικόνας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι εικόνες αυτές, που μεταδίδονται μέσω του ίδιου καναλιού μιας υπηρεσίας μέσων, συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής. Μεταξύ των μορφών οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τηλεοπτική διαφήμιση, η PE v /32 AM\ docx

33 προϊόντος» χορηγία, η τηλεπώληση και η τοποθέτηση προϊόντος» (Με την τροπολογία τροποποιείται διάταξη της υφιστάμενης πράξης άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο η) που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.) Αιτιολόγηση Μολονότι οι εμπορικές ανακοινώσεις εμφανίζονται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, δεν θα πρέπει να θεωρούνται μέρος της υπηρεσίας, δεδομένου ότι ο βασικός σκοπός τους, ήτοι η παρακίνηση στην κατανάλωση, δεν μπορεί να εξομοιωθεί με τους δηλωμένους σκοπούς της υπηρεσίας [βλ. άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)] που είναι η ενημέρωση, η ψυχαγωγία ή η εκπαίδευση. 399 Curzio Maltese, Νικόλαος Χουντής, Martina Michels, Liadh Ní Riada Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε β (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ β (νέο) εβ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: «στ β) "υπηρεσία πρόσβασης": πρόσθετη δυνατότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων που βελτιώνει την προσβασιμότητα των προγραμμάτων για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Οι υπηρεσίες πρόσβασης περιλαμβάνουν υπότιτλους για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής (SDH), ακουστική περιγραφή, προφορική εκφορά υποτίτλων ή ακουστικούς υπότιτλους και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα» AM\ docx 33/33 PE v01-00

34 400 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε β (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ Ισχύον κείμενο «θ) "τηλεοπτική διαφήμιση": κάθε μορφή τηλεοπτικής ανακοίνωσης που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής» εβ) στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «θ) "τηλεοπτική διαφήμιση": κάθε οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση που λαμβάνει τη μορφή τηλεοπτικής μετάδοσης. Μπορεί να μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος. Αποσκοπεί στην προώθηση, άμεσα ή έμμεσα, της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής. Αυτή η ανακοίνωση συνοδεύει τα προγράμματα που απαρτίζουν την τηλεοπτική υπηρεσία και είτε μεταδίδεται πριν ή μετά από αυτά είτε τα διακόπτει» (Με την τροπολογία τροποποιείται διάταξη της υφιστάμενης πράξης άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ) που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.) Αιτιολόγηση Σκοπός της τροπολογία είναι αφενός να επιβεβαιωθεί στους ορισμούς σύμφωνα και με τον ορισμό η) ότι η τηλεοπτική διαφήμιση είναι μορφή εμπορικής ανακοίνωσης και, αφετέρου, να συμπεριληφθούν στον ορισμό τόσο η άμεση όσο και η έμμεση προώθηση (όπως π.χ. είναι η τηλεοπτική διαφήμιση που στοχεύει στην προώθηση ενός εμπορικού σήματος με ελάχιστη ή καθόλου αναφορά στα προϊόντα του σήματος). Σύμφωνα και με το άρθρο 1 παράγραφος 1, διευκρινίζεται ότι η διαφήμιση δεν προσφέρει υπηρεσία αλλά συνοδεύει εκπομπές ψυχαγωγικού, ενημερωτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. PE v /34 AM\ docx

35 401 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε γ (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ι Ισχύον κείμενο «ι) "συγκεκαλυμμένη οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση" η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά τον χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Παρουσίαση αυτού του είδους θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως, ιδίως όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος» εγ) στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το στοιχείο ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ι) "συγκεκαλυμμένη οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση": η παρουσίαση, με οποιονδήποτε συνδυασμό λόγου, εικόνων και ήχου σε προγράμματα, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά τον χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης.» Με την τροπολογία τροποποιείται διάταξη της υφιστάμενης πράξης άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ι) που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.) Αιτιολόγηση Οι ήχοι πρέπει να συμπεριληφθούν στον ορισμό επειδή μπορούν να ανακαλούν στη συνείδηση των θεατών ένα σήμα, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχει συσχετιστεί μαζί τους (π.χ. διαφημιστικά τραγούδια) εφόσον έχει προηγηθεί εκτεταμένη διαφημιστική εκστρατεία. Σε αυτήν την περίπτωση η αναφορά της σκοπιμότητας είναι περιττή, καθώς στον ορισμό προβλέπεται ήδη ως προϋπόθεση για τον ορισμό της έννοιας ότι η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό. 402 Isabella Adinolfi AM\ docx 35/35 PE v01-00

36 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε δ (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ια Ισχύον κείμενο «ια) "χορηγία" :κάθε συνεισφορά δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων, που δεν παρέχουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή δεν παράγουν οπτικοακουστικά έργα, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων τους εδ) στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ια) "χορηγία": κάθε άμεση ή έμμεση συνεισφορά, χρηματοδοτική ή σε είδος, δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων, που δεν παρέχουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή δεν παράγουν οπτικοακουστικά έργα, για την παραγωγή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων τους όταν ανακοινώνεται στο κοινό, αυτή η ενέργεια θεωρείται ότι συνιστά οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση» (Με την τροπολογία τροποποιείται διάταξη της υφιστάμενης πράξης άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ια) που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.) Αιτιολόγηση Με την τροπολογία αυτή, αφενός, περιγράφονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους πραγματοποιείται μια χορηγία αφετέρου, επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τον ορισμό η), ότι η χορηγία είναι μια μορφή εμπορικής ανακοίνωσης. 403 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε ε (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ PE v /36 AM\ docx

37 Ισχύον κείμενο «ιβ) "τηλεπώληση" άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής» εε) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το στοιχείο ιβ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ιβ) "τηλεπώληση": οποιαδήποτε οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση που αποτελείται από άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής» (Με την τροπολογία τροποποιείται διάταξη της υφιστάμενης πράξης άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.) 404 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε στ (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ Ισχύον κείμενο «ιγ) "τοποθέτηση προϊόντος": κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζεται εντός προγράμματος, έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ε στ) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ιγ) τοποθέτηση προϊόντος": κάθε οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζεται εντός προγράμματος, έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος (Με την τροπολογία τροποποιείται διάταξη της υφιστάμενης πράξης άρθρο 1 παράγραφος 1 AM\ docx 37/37 PE v01-00

38 στοιχείο ιγ) που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.) 405 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε ζ (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ α (νέο) εζ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: «ιγ α) "ψυχαγωγία που φέρει εμπορικό σήμα": είδος οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης που παρουσιάζεται υπό τη μορφή μη εμπορικής ψυχαγωγίας, έχοντας ως πραγματικό στόχο να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το οπτικοακουστικό προϊόν ως όχημα για τη μετάδοση της προσωπικότητας και του μηνύματος του σήματος. Σκοπός της είναι να να μεταδώσει μια εξόχως συμβολική αναπαράσταση του σήματος που προωθεί και, για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιεί ελάχιστα ή και καθόλου την άμεση αναπαράσταση του σήματος. Χρηματοδοτείται από την εταιρεία που επιθυμεί να προωθήσει το εμπορικό της σήμα και θεωρείται ρητώς μέρος της στρατηγικής μάρκετινγκ.» 406 Isabella Adinolfi Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο ε η (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ β (νέο) PE v /38 AM\ docx

39 εη) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: «ιγ β) "υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας": οποιαδήποτε υποχρέωση που επιβάλλεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό, μέσω νομοθεσίας ή σύμβασης, για την παροχή υπηρεσίας σημαντικού δημόσιου συμφέροντος και συνίσταται στην ενημέρωση, την εκπαίδευση ή την ψυχαγωγία με τη βοήθεια υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» Αιτιολόγηση Ο ορισμός των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας είναι απαραίτητος προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για όλες τις επακόλουθες διατάξεις της οδηγίας που αναφέρονται σε αυτή την έννοια. 407 Hannu Takkula, Bogdan Brunon Wenta, Marc Joulaud, Marc Tarabella Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο α α (νέο) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α σημείο ii α (νέο) αα) παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα παράγραφος: «ii) Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και αα) δεν περιλαμβάνουν τυχερά παιχνίδια με λαχνούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν χρηματικά ποσά, συμπεριλαμβανομένων της λοταρίας, των στοιχημάτων και άλλων μορφών τυχερών παιχνιδιών ή οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών ανακοινώσεων, για τις εν λόγω AM\ docx 39/39 PE v01-00

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 21.9.2016 2016/0151(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ Με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ρυθμίστηκε το πρώτον η παροχή κατά παραγγελία ή μη γραμμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) 27.3.2015. Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) 27.3.2015. Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 27.3.2015 2015/0026(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5 Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2241(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Luigi Morgano (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2241(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Luigi Morgano (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 19.5.2015 2014/2241(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-103 Luigi Morgano (PE546.843v01-00) σχετικά με νέες προκλήσεις και στρατηγικές για την προαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο. διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθ. 1/

Αναρτητέα στο. διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθ. 1/ διαδίκτυο Αναρτητέα στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθ. 1/12.07.2011 Σήμερα ημέρα Τρίτη 12 Ιουλίου 2011 και ώρα 12:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4263, 10/12/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4263, 10/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 18.12.2007, σ. 27. L

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2014/2250(INI) 6.5.2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΟΔΗΓΊΑ 2007/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4263, 10/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4263, 10/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2009 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 10.5.2010 2008/0196(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

B8-0099/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού

B8-0099/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 4.2.2015 B8-0099/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού σχετικά µε την ανανέωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 7(Ι) του 1998 88(Ι) του 1998 13(Ι) του 1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 17 Οκτωβρίου 2002 PE 319.363/15-41 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 15-41 Σχέδιο έκθεσης (PE 319.363) Jules Maaten Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

ΠΡΑΞΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2005/0283(COD) 30.5.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη 18.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 332/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 109 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 190 20101105 Τέθηκε σε ισχύ: 19.12.2009 Ημ.Υπογραφής: 04.11.2010 Τίτλος Εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2319(INI) 30.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Sylvia-Yvonne Kaufmann (PE589.119v01-00) Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2114(REG) Σχέδιο γνωμοδότησης Pavel Svoboda. PE589.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2114(REG) Σχέδιο γνωμοδότησης Pavel Svoboda. PE589. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2114(REG) 28.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 78-88 Σχέδιο γνωμοδότησης Pavel Svoboda (PE589.103v01-00) Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 332 της 18/12/2007 σ

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 332 της 18/12/2007 σ Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης εκεµβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/552/EΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/552/EΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/552/EΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2173(INI) 11.11.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Ivo Belet (PE414.337v01-00) H προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερα των ανηλίκων, όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 44 Ν. 8(Ι)/98 Αρ. 3217, 30.1.98

E.E. Παρ. 1(1) 44 Ν. 8(Ι)/98 Αρ. 3217, 30.1.98 E.E. Παρ. 1(1) 44 Ν. 8(Ι)/98 Αρ. 3217, 30.1.98 Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2011/0371(COD) 24.9.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 18-34 Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE492.937v01-00) σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/20-10-2016 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

2015 Ποιοτική τηλεόραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2015 Ποιοτική τηλεόραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Ποιοτική τηλεόραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική έκδοση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 1 Airchain - Transmission Chain (αλυσίδα/ακολουθεία μετάδοσης) αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 224461 δήλωση του σήματος :

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 224461 δήλωση του σήματος : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 951 / 19-02-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(φεκ120/α/29-5-2013),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Michał Boni (PE589.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Michał Boni (PE589. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.10.2016 2015/2103(INL) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-87 Michał Boni (PE589.153v01-00) με συστάσεις προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010)

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 21.1.2011 2010/0282(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2083(REG)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2083(REG) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 10.10.2013 2013/2083(REG) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 116 και του Παραρτήματος II του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 115-190. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2147(INI) 28.9.2015

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 115-190. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2147(INI) 28.9.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2147(INI) 28.9.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 115-190 Angel Dzhambazki (PE557.273v01-00) Προς μια Πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (2015/2147(INI)) AM\1073934.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού s ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 2013/0237(NLE) 29.11.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Σχέδιο γνωµοδότησης Antonio Cancian (PE522.993v01-00) του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0356/2016 29.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών.

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 2/18.02.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.12.2015 2015/0000(DEA) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.10.2016 2016/2903(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4161, 24/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4161, 24/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 152, 20.6.2003, σ.16.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Μανιαδάκη Πόπη

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Μανιαδάκη Πόπη ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19291 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2.11.2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Μανιαδάκη Πόπη Α Παρ. 1 η : Η αμφισβήτηση της κριτικής στάσης του τηλεθεατή και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.10.2016 2016/2902(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

A7-0276/169

A7-0276/169 2.10.2013 A7-0276/169 Τροπολογία 169 Holger Krahmer εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE Έκθεση A7-0276/2013 Linda McAvan Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων COM(2012)0788

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 9.10.2013 2012/0260(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-27 Σχέδιο γνωµοδότησης Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Aθήνα, Ιανουάριος 2012 ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.11.2016 A8-0329/2016/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0138(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Nuno Teixeira (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0138(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Nuno Teixeira (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2009/0138(CNS) 8.2.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 7-12 Σχέδιο γνωμοδότησης Nuno Teixeira (PE430.981v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4263 Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 995

Αριθμός 4263 Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 995 Ν. 115(l)/2010 Αριθμός 4263 Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 995 Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.7.2013 2013/0023(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0028(COD) 21.10.2016 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Έγγραφο συνόδου ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 25/01/17 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης

Πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης Πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων διέπεται κυρίως από τα άρθρα 167 και 173 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0030(COD) Σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek (PE580.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0030(COD) Σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek (PE580. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0030(COD) 20.6.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 126-380 Σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek (PE580.796v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: ΕΠΑΛ Ειδικότητες Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: Τα τμήματα των ΕΠΑΛ είναι χωρισμένα έξι (6) Ομάδες Προσανατολισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 1. Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: α) να κατανοούν γραπτό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 26.7.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 244/15 ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της δέσμης νομοθετικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2016 COM(2016) 287 final 2016/0151 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα