ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η"

Transcript

1 ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Υ ί ν ο, ε π η έ κ β ξ η ν ο

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΠΟΤΓΔ 2.1. ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ 2.2. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ - ΚΑΣΑΡΣΗΖ 2.3. ΣΗΜΖΣΗΚΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 4.1. ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 4.2. ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΧΝ, ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 4.3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 5. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 6. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 7. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ 7.1. ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΗ 7.2. ΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΝΣΑΞΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 7.3. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΧΜΑΣΔΗΑ-ΤΛΛΟΓΟΤ 7.4. ΜΔΛΟ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ 8. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 8.1. ΓΗΑΣΡΗΒΔ 8.2. ΒΗΒΛΗΑ - ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ 8.3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ 8.4. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ - ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ 8.5. ΑΡΘΡΑ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΖ 8.6. ΑΡΘΡΑ Δ ΤΛΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΖ 8.7. ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΗΖΓΖΔΗ Δ ΣΟΜΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΚΑΗ ΖΜΔΡΗΓΧΝ ΜΔ ΚΡΗΖ 8.8. ΛΟΗΠΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 9. ΜΔΛΔΣΔ 10. ΤΝΔΓΡΗΑ ΖΜΔΡΗΓΔ - ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΜΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ 11.ΑΝΑΦΟΡΔ Δ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ Γ. ΛΑΓΟΤ (έσο 09/2011)

3 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΛΑΓΟ ΟΝΟΜΑ : ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜ/ΝΑΗ ΓΔΝΝΖΖ : 27/09/1952 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ : ΟΥΘΗΑ ΖΡΑΗΑ ΓΟΡΣΤΝΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΣΗΜΑΡΑ 6 ΤΜΖΣΣΟ ΑΘΖΝΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ : Παλεπηζηεκίνπ FAX. : Κηλεηφ Παλ/κνπ E:MAIL : ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ : Έγγακνο κε δχν παηδηά 2. ΠΟΤΓΔ 2.1. ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ "ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ (Σίηινο έξεπλαο) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ (Δπηπέδνπ Master) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΗΠΑ (Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ΔΗΓΗΚΔΤΖ (Σίηινο έξεπλαο) ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΕΖΣΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ

4 ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ (Πηπρίν 1) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ (Α..Ο. & Δ.Δ.). ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ (Πηπρίν 2) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ 2 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ ΓΝΧΔΗ P/C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ WORD ΚΑΗ EXCEL

5 2.2. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ εκηλάξην ΔΠΔΤ πληειεζηέο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο θαη Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα, Οξγαλσηήο CIF. Αζήλα, 02/2005. Παξαθνινχζεζε, σο κέινο ΔΠ, ηνπ ΔΑΠ, ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Αλνηθηή θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ. Αζήλα, εκηλάξην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (5 κήλεο) γηα ηελ απφθηεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηίηινπ Certified Internal Auditor (CIA). Αζήλα εκηλάξην Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Κχπξν. Λεπθσζία εκηλάξηα ζην εμσηεξηθφ (Λνλδίλν, Βνπδαπέζηε) ζε ζέκαηα Risk Management, Security Policy, 05/ Γηεζλέο εκηλάξην Νένη θαηξνί, λέεο πξνθιήζεηο: Ο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ επηρείξεζε ηεο γλψζεο. ΔΔΓΔ, 04/2000. εκηλάξην: ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Πνηφηεηαο (Strategic Quality Planning). Juran Institute, 3-4/7/1998. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ΔΜΗ - ΟΣΔ ηξαηεγηθφ Σειεπηθνηλσληαθφ Μάλαηδκελη. Κακέλα Βνχξια, 29-31/3/97. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Allocating Costs in the Telecoms Industry. London 29-30/1/97. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Βαζηθφ Πξφγξακκα Οηθνλνκηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ. ΔΔΓΔ, 19/2-23/3/90. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Πξνρσξεκέλν Πξφγξακκα Αλάιπζεο Ηζνινγηζκψλ θαη 5εηήο Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο. ΔΔΓΔ 12-16/12/88. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Πξνρσξεκέλν Πξφγξακκα ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ. ΔΔΓΔ, 5-10/12/88. Μεηαπηπρηαθά εκηλάξηα ζην ΠΑΝΣΔΗΟ Παλεπηζηήκην (Η.Π.Α.). Αζήλα : - Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. - Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. - Πιεξνθνξηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ζε Υξεκαηννηθνλνκηθά Θέκαηα. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (ΟΔΔ). Αζήλα ΣΗΜΖΣΗΚΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ Αλαγφξεπζε δηδάθηνξα (1997) απφ ην Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΠΑΝΣΔΗΟΤ Παλεπηζηεκίνπ κε Βαζκφ "Άξηζηα". Απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ MASTER ζηε Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε (1988) απφ ην Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΗΠΑ) ηνπ ΠΑΝΣΔΗΟΤ Παλεπηζηεκίνπ κε βαζκφ "Άξηζηα". Απνθνίηεζε (1986) απφ ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ ΠΑΝΣΔΗΟΤ Παλεπηζηεκίνπ κε Βαζκφ "Άξηζηα" (10).

6 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ζήκεξα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 25/01/ /03/03-24/01/07 ΣΡΔΥΟΤΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΦΟΡΔΑ ΘΔΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΔΠ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ - ΒΑΘΜΗΓΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ζήκεξα ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ / ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 18/03/03 - ζήκεξα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΓΠΜ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΠ ΣΖ ΒΑΘΜΗΓΑ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΔΛΟ ΔΠ ΜΔΛΟ ΓΔΠ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ», «ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΥΔΓΗΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΟΤΡΗΜΟ KAI ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ», «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ» ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΔΣΧΝ ΦΟΡΔΑ ΘΔΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΓΑΚΧΝ (Π.Γ. 407/1980) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΓΠΜ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΔΗ ΑΘΖΝΧΝ / ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΘΔΖ: ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ, ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΣΔΛΔΗΟΦΟΗΣΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

7 4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 4.1. ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ζήκεξα Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθφκελα καζήκαηα : Σνπξηζηηθή νηθνλνκηθή. Οηθνλνκηθφο θαη Φπζηθφο ρεδηαζκφο Σνπξηζκνχ. Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε : Γηδάζθσλ (Π.Γ. 407) ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθφκελα καζήκαηα : Ζ Δπηρείξεζε θαη ην Πεξηβάιινλ ηεο. Σνπξηζηηθή Οηθνλνκηθή. Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ. Οηθνλνκηθφο θαη Φπζηθφο ρεδηαζκφο Σνπξηζκνχ. Ζ Δπηρείξεζε ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία ζήκεξα : Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο θαη Γηδάζθσλ ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθφκελα καζήκαηα : Οηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνχ. Σνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηνπξηζηηθή πνιηηηθή. Σνπξηζκφο θαη Διιεληθή Οηθνλνκία. ρεδηαζκφο ζηνλ Σνπξηζκφ θαη Καηάξηηζε ρεδίνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Μέζνδνη ρεδηαζκνχ ζηνλ Σνπξηζκφ. Οξγάλσζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ. Υξεκαηνδφηεζε ηνπξηζκνχ θαη νηθνλνκηθή ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα : Μέινο ΔΠ ηνπ ΔΑΠ (Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην) ζηε Θεκαηηθή Δλφηεηα 51 Σνπξηζηηθφο Σνκέαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Γηδαζθφκελα καζήκαηα: Οηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνχ θαη Οξγάλσζε ησλ Σνπξηζηηθψλ Σαμηδηψλ. Αλάπηπμε θαη Πεξηβάιινλ ζηνλ ηνπξηζκφ. Πνιηηηθή θαη Κνηλσληνινγία ηεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Πιεξνθνξηθή ζηνλ Σνπξηζκφ Δληνιή δηδαζθαιίαο κέξνπο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο ηνπ α εμακήλνπ «Αγξνηνπξηζκφο θαη Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε» ηνπ ΠΜ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ : Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ Αζελψλ. Γηδαζθφκελν κάζεκα: εκηλάξην Σειεηνθνίησλ.

8 4.2. ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΧΝ, ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ζήκεξα : Δπηβιέπσλ ζε (5) Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΣΓΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζήκεξα : Δπίβιεςε (30) Γηπισκαηηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ Δξγαζηψλ ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ ζήκεξα : Μέινο ηξηκειψλ επηηξνπψλ επίβιεςεο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ, ζην ΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ (6), Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (1) θαη ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (2) ζήκεξα Δπίβιεςε ηξηάληα (30) Γηπισκαηηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ Δξγαζηψλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΔΑΠ ζήκεξα : Δπίβιεςε πεξίπνπ (50) Πηπρηαθψλ Δξγαζηψλ ζην Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζήκεξα : Παξαθνινχζεζε ηεο εθπφλεζεο πέληε (5) Πηπρηαθψλ Δξγαζηψλ ζηε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ : Δηζεγεηήο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ζην ηκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (δηδαζθφκελα καζήκαηα: «Δηζαγσγή ζηελ Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία» θαη «Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην») ζήκεξα : Μέινο ηεο νκάδαο δηδαζθφλησλ ηνπ ΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε νπνία πινπνηεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, πξφγξακκα Αλακφξθσζεο Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σ.Γ.Δ ζήκεξα : Μέινο ηεο νκάδαο δηδαζθφλησλ ηνπ ΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε νπνία πινπνηεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Φνηηεηψλ ηνπ Σ.Γ.Δ : Δηζεγεηήο ζε Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο/ Σκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα "Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή" : Δηζεγεηήο ζε Δπηκνξθσηηθά εκηλάξηα ηνπ ΟΔΔ, ΔΘΝΟDΑΣΑ, ΔΛ.Κ.Δ.Π.Α. θαη ΔΟΣ : Δηζεγεηήο ( ) ησλ Δπηκνξθσηηθψλ εκηλαξίσλ ηνπ ΟΣΔ: "Μεζνδνινγία Αμηνιφγεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ".

9 Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο". "Υξεκαηννηθνλνκηθφ Management". "Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ". "Αλάιπζε θαη Κξηηηθή Γηεξεχλεζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ". 5. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 2009 Π. Σζάξηαο, Γ. Λαγόο, Α. Παπαζενδώξνπ θ.α. πκκεηνρή ζην έξγν «Ζ ζεκαζία ηνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία/ θνηλσλία & πξνηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε». Φνξέαο πινπνίεζεο Δξγαζηήξην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ (ΔΣΔΜ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ χλδεζκν Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ). Αλαιεθζέλ έξγν: «Σνπξηζηηθή πνιηηηθή ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν». Γηάξθεηα ζχκβαζεο: απφ κέρξη (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, θαζεγεηήο Π. Σζάξηαο) Β. Αγγειήο, Γ. Λαγόο, Γ. Κωλζηαληάο θ.ιπ «Δθπφλεζε Μειέηεο Βησζηκφηεηαο ηνπ Μνπζείνπ Υξηζηηαληθήο Σέρλεο ηεο Η.Μ. Μεζζελίαο». Αλαιεθζέλ έξγν: «Καηαγξαθή Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο ηνπ Θξεζθεπηηθνχ Σνπξηζκνχ ζηε Διιάδα θαη Γηεξεχλεζε ησλ Γπλαηνηήησλ Αλάπηπμεο ηνπ». Γηάξθεηα ζχκβαζεο: απφ κέρξη (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, θαζεγεηήο B. Aγγειήο) 2009 Γ. Λαγόο, Π. Σζάξηαο, Α. Παπαζενδώξνπ θ.α. Έξεπλα «Δθηίκεζε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπξηζκνχ ζηελ λήζν Κσ». Αλάδνρνη Αλάδνρνη Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γσδεθαλήζνπ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ). (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, Αλ. θαζεγεηήο Γ. Λαγφο) Γ. Λαγόο, θ. άι. Έξεπλα «Δθηίκεζε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπξηζκνχ ζηελ παξάιηα πεξηνρή ηεο Γ. Μαγλεζίαο θαη ζηνλ φξκν Νεέο ηνπ Γήκνπ νχξπεο». Αλάδνρνη Golfing Development Μειεηεηηθή Καηαζθεπαζηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ). (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, Αλ. θαζεγεηήο Γ. Λαγφο) Γ. Λαγόο, Γ. Αξαβνζηηάο, Μ. Βαζηιείνπ (2007). "Υξεκαηννηθνλνκηθή Μειέηε Ακνηβψλ ζηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο" ηνπ έξγνπ "ίζεο επθαηξίεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο" πνπ πινπνηήζεθε απφ ηελ αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε ΑΡΣΔΜΗ (ππεχζπλνο θαζεγεηήο Η.-Υ. Παλαγησηφπνπινο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά) ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο EQUAL. (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ) Μέινο Οκάδαο γηα ηελ εθπφλεζε έξγνπ «Καηαζηαηηθή Μειέηε Αζελατθνχ

10 Σνπξηζκνχ Απφ ηελ Πξν-Οιπκπηαθή ζηε Μεηα-Οιπκπηαθή πεξίνδν : Ζ επίδξαζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ε Τθηζηάκελε Καηάζηαζε, νη ηξαηεγηθέο Πξνηεξαηφηεηεο, Οη πξννπηηθέο Πξνθιήζεηο θαη νη Δπφκελεο Γξάζεηο γηα ηελ Δπφκελε 5εηία ( )». χκβαζε κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (ΔΣΔΜ) θαη ηεο Δηαηξείαο Σνπξηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Αζελψλ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο Π. Σζάξηαο). (Υξφλνο πινπνίεζεο 02/05/2008 κέρξη 21/07/2008) Μέινο Οκάδαο γηα ηελ εθπφλεζε έξγνπ «Μεζνγεηαθφ Πξφηππν γηα Αεηθνξηθφ Σνπξηζκφ (Mediterranean Standard for Sustainable Tourism (MESST))», ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ EE, Interreg III B ARCHIMED κε Κνηλνηηθή πκκεηνρή (75%) θαη κε Δζληθή πκκεηνρή (25%). (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ). Μέινο Οκάδαο γηα ηελ εθπφλεζε έξγνπ «παξνρή ζπκβνπιψλ ζε ηνπξηζηηθά ζέκαηα» κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (ΔΣΔΜ) θαη ηνπ ΔΣΔ φπνπ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο think tank παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ηξέρνπζα ηνπξηζηηθή επηθαηξφηεηα. (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ) Τπεχζπλνο Οκάδαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δξάζεο 13 «Υξεκαηννηθνλνκηθή Μειέηε Ακνηβψλ ζηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο» ηνπ έξγνπ «Ίζεο επθαηξίεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο» πνπ πινπνηήζεθε απφ ηελ αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε ΑΡΣΔΜΗ (ππεχζπλνο θαζεγεηήο Η.-Υ. Παλαγησηφπνπινο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά) ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο EQUAL (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ) Μέινο Οκάδαο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ «Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ ζηηο λέεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ (ALLWAYS TOURISM)» πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο EQUAL (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ) Οινθιήξσζε Γηδαθηνξηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα Μ. Γηαθνκηράιε Ο Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία: Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ Γνξπθνξηθνχ Λνγαξηαζκνχ Σνπξηζκνχ θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ην εζληθνινγηζηηθφ ζχζηεκα. (επηβιέπσλ Kαζεγεηήο) Μέινο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ Δξγνπ/Πξάμεο «Αλζξψπηλα Γίθηπα Δξεπλεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δπηκφξθσζεο Β Κχθινο». Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα». Μέηξν: 8.3. Γξάζε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο» (ΓΓΔ&Σ) : Οινθιήξσζε Γηδαθηνξηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο ππνςήθηαο Φ. Σξηαληαθπιιίδε κε ζέκα Πψιεζε Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ πγθξηηηθή κειέηε ζεζκηθψλ πιαηζίσλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθή Έλσζεο (επηβιέπσλ Kαζεγεηήο) : Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο (γηα ην Παλ/κην Αηγαίνπ) ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο (Harnessing Employment Regional Mobility and Entrepreneurship in South Eastern Europe)-HERMES Δλδπλακψλνληαο

11 ηελ απαζρφιεζε, ηελ πεξηθεξεηαθή θηλεηηθφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε (Contract number 2003/ /17). (Έλαξμε Λήμε ). πληνληζηήο εηαίξνο: Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (ΗΑΠΑΓ). Πάληεην Παλεπηζηήκην : πλεξγαζία κε εηαηξεία REMAKO γηα εθπφλεζε ηεο κειέηεο αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ wellbeing and pampering ζηελ Κχπξν : πλεξγαζία κε εηαηξεία PLANET γηα εθπφλεζε ηεο κειέηεο εθηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηνπξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Γήκσλ ηεο Κέξθπξαο : Μέινο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαηλνηφκσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Γξάζε ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΗSTOS Καηλνηνκία γηα ηνλ αεηθνξηθφ ηνπξηζκφ θαη ηηο ππεξεζίεο ζην Νφηην Αηγαίν. Αλάδνρνη: Δπηκειεηήξηα Κπθιάδσλ θαη Γσδεθαλήζνπ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ : πκκεηνρή ζην δηαβαιθαληθφ παλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηνλ ηνπξηζκφ. Πξφγξακκα TEMPUS JEP 17121/ : πκκεηνρή ζε κειεηεηηθή νκάδα γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο ηνπ ΔΟΣ ζρεηηθήο κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Αζήλα : πκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε δέθα (10) κειεηψλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ (Fuji Bank) ηεο ΔΣΑ ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. Αζήλα : πκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Ο.Σ.Δ. (Business Ρlan) : πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Regional Innovation Strategies (RIS) γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο ηελ πεξίνδν , ζην πιαίζην ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΗΠΑ) ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ : πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο (Δ.ΓΗ.Π.Δ.). Αζήλα : πκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ ΟΣΔ (Business Ρlan) : πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα RACE REVOLVE ηνπ ΔΣΟ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Υξήζε ησλ Νέσλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Σερλνινγηψλ ζηε Πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. Αζήλα

12 6. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο (ΔΓ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (απφ ). Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (απφ ). Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο «Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (απφθαζε 28/ ). Γηεπζπληήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΠΜ) ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ( ). Μέινο ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΠΜ) ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απφ ην Μέινο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Σ.Γ.Δ). Μέινο Δπηηξνπήο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Σ.Γ.Δ), θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , , , , , , Μέινο Δπηηξνπήο Μεηεγγξαθψλ γηα ηα αθαδεκατθά έηε θαη Μέινο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μνξθσηηθψλ Γηαπαλεπηζηεκηαθψλ Αληαιιαγψλ Διιάδαο - Οπγγαξίαο ( ). πλεξγαζία Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε Παλεπηζηήκην Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιπηερλείν ηεο Βνπδαπέζηεο. Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο ( ). Μέινο Δπηηξνπήο Καηαηαθηεξίσλ Δμεηάζεσλ ηνπ Σ.Γ.Δ ην αθαδεκατθφ έηνο Τπεχζπλνο ζχληαμεο (απφ Σ.Γ.Δ.) ηνπ θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηα Σακπάθηθα ην αθαδεκατθφ έηνο πκκεηνρή ζε Δθιεθηνξηθά ψκαηα θαη Δηζεγεηηθέο Δπηηξνπέο ζην ΣΓΔ. 7. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ

13 Α. Δπηηξνπέο Αμηνινγήζεηο ζήκεξα : Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.) ζήκεξα : Αθαδεκατθφο χκβνπινο ηνπ Γηεπηζηεκνληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αμηνινγεηήο (θξηηήο) πξνηάζεσλ ΖΡΑΚΛΔΗΣΟ θαη ησλ πξάμεσλ ηεο «Μνλάδαο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Παλεπηζηεκίσλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο : Μέινο νκάδαο κειέηεο θαη ζρεδηαζκνχ γηα ην Σκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.) & 2008 : Μέινο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ππνςεθηνηήησλ γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα (ΓΟΑΣΑΠ) ζήκεξα : Μέινο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ ηνπξηζηηθήο έξεπλαο ηνπ Ηδξχκαηνο Πξνψζεζεο Δξεπλαο (Η.Π.Δ.) ηεο Κχπξνπ ζήκεξα : Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΗΠΑ) ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζήκεξα : Μειεηεηήο κε εηδίθεπζε ζηελ εθπφλεζε αλαπηπμηαθψλ κειεηψλ ηνπ Νφκνπ 2601/98 (επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ), θαζψο θαη άιισλ Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ (εθπφλεζε 150 πεξίπνπ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ). Β. Κξηηήο θαη ύκβνπινο ύληαμεο ζε Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά ζήκεξα TOURISM MANAGEMENT ζήκεξα AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT ζήκεξα INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICES TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (IJSTM), ζήκεξα : STUDIES in REGIONAL & URBAN PLANNING ζήκεξα : WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), ζήκεξα : ASIAN JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT RESEARCH ζήκεξα : ANATOLIA ζήκεξα : TOURISMOS ζήκεξα : STATISTIC REVIEW ζήκεξα : THE JOURNAL OF MANAGEMENT & REGIONAL DEVELOPMENT ζήκεξα : ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ

14 Γ. πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθά ωκαηεία-πιιόγνπο : Μέινο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πζηεκηθψλ Μειεηψλ (Δ.Δ..Μ.) ζήκεξα : Μέινο ηνπ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ EuroCHRIE ζήκεξα : Μέινο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο European Regional Science Association (ERSA) ζήκεξα : Μέινο ηνπ σκαηείνπ "Φίινη ηνπ Ηδξχκαηνο άθε Καξάγησξγα" : Μέινο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Παλαξθαδηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδδαο (Π.Ο.Δ.) : Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πεξηνδηθνχ "Οηθνλνκηθά Υξνληθά" ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ (ΟΔΔ) ηεο Διιάδαο : Μέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (Πξφεδξνο απφ ) ζήκεξα : Μέινο ηεο πλέιεπζεο ησλ Αληηπξνζψπσλ (.Σ.Α) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (ΟΔΔ).

15 Δ. Μέλος Επιζηημονικών και Οργανωηικών Επιηροπών διοργάνωζης ζσνεδρίων 2010 πκκεηνρή ζην 6 ν Δζληθφ θαη Γηεζλέο πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πζηεκηθψλ Μειεηψλ κε ζέκα Systemic Approaches in Social Structures, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μπηηιήλε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 23-26/06/2010 (Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο) πκκεηνρή ζην 4 ν Δζληθφ πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πζηεκηθψλ Μειεηψλ κε ζέκα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη θαηλνηνκηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Ησάλληλα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 29-31/05/2008 (Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο). πκκεηνρή ζην 3 ν Δζληθφ πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πζηεκηθψλ Μειεηψλ κε ζέκα Νέα Αγνξά θαη Νέα Σερλνινγία: πζηεκηθέο Γνκέο, Δπξπδσληθφηεηα & Κνηλσληθή Γπλακηθή, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Πεηξαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 26-28/05/2007 (Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο) πκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα Μεηξνπνιηηηθνί Γήκνη θαη Αηξεηή Πεξηθεξεηαθή Αξρή, πνπ νξγάλσζε ν χλδεζκνο Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ) ζηελ Αζήλα, ζηηο 3/12/2005 (Πξφεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο) πκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ κε ζέκα Γηεπξπκέλε Δπξψπε θαη Πεξηθεξεηαθέο Αληζφηεηεο, Πξέβεδα, 11-12/06/2004 (Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο) πκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα Σνπξηζκφο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε: Οη επηπηψζεηο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, πνπ νξγάλσζε ζηελ Αζήλα, ν χλδεζκνο Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ ζηηο 8/12/2001 (Πξφεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο) πκκεηνρή ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Σνπξηζκφο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη εηδηθνχο πξννξηζκνχο πνπ νξγάλσζε ζηε Υίν ην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, 14-17/12/2000. πκκεηνρή ζε Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ) θαη ηνπ ΤΠΔΘΟ κε Θέκα "Αμηνιφγεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ: Μέζα Μέζνδνη - Σερληθέο". Αζήλα πκκεηνρή ζε Ζκεξίδα ηνπ ΔΠ κε Θέκα "Σν Νέν Πιαίζην Αλάζεζεο Μειεηψλ θαη νη Δπηπηψζεηο ηνπ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο Υσξνηαμίαο". Αζήλα πκκεηνρή ζε Ζκεξίδα ηνπ.δ.π. κε Θέκα: θέςεηο / Πξνηάζεηο

16 Πνιηηηθήο γηα ην ρεδηαζκφ/τινπνίεζε ηνπ ΗΗνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο ζηελ Διιάδα". Αζήλα πκκεηνρή ζε Ζκεξίδα ηνπ ΔΠ κε Θέκα "Μειέηεο / Πξνγξάκκαηα Πεξηθεξεηαθήο θαη Αζηηθήο Αλάπηπμεο: Αλαγθαηφηεηα - ρεδηαζκφο - Ακνηβέο. Αζήλα πκκεηνρή ζε Ζκεξίδα ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ) κε Θέκα "Οη πνπδέο Πεξηθεξεηαθήο θαη Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα πξνο ην 2000". Αζήλα πκκεηνρή ζε πλέδξην ηνπ Ο.Δ.Δ. "Σν Δμσηεξηθφ Υξένο θαη ε Αληηκεηψπηζή ηνπ". Αζήλα πκκεηνρή ζε πλέδξην ηνπ Ο.Δ.Δ. κε Θέκα: "Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα". Αζήλα 1988.

17 8. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ. 8.1 ΓΗΑΣΡΗΒΔ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 1. Γ. Λαγφο (1997) "Οη Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε", ζει ΠΑΝΣΔΗΟ Παλεπηζηήκην. Αζήλα. Γηπισκαηηθή Δξγαζία 2. Γ. Λαγφο (1988) Ζ Σνπξηζηηθή Καηαλάισζε ζηε Γηάξζξσζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο: Ζ πεξίπησζε ηεο Εήηεζεο Σειεθσληθψλ Τπεξεζηψλ, ζει Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Η.Π.Α.) ηνπ ΠΑΝΣΔΗΟΤ Παλεπηζηεκίνπ. Αζήλα. 8.2 ΒΗΒΛΗΑ - ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ 1. Γ. Λαγφο (2007), Θεσξίεο Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. Δθδφζεηο ΚΡΗΣΗΚΖ Αζήλα, ζει Γ. Λαγφο (2005), Σνπξηζηηθή Οηθνλνκηθή. Δθδφζεηο ΚΡΗΣΗΚΖ Αζήλα, ζει Γ. Λαγφο, Π. Ληαξγθφβαο (2002), Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία. Δθδφζεηο Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (κε θξίζε), ζει ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ 1. Tourism 1 Economics (2005). Δθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην (ζηελ Αγγιηθή γιψζζα) ζην πιαίζην. ηνπ πξνγξάκκαηνο TEMPUS, ζει Οηθνλνκηθφο 1 ρεδηαζκφο Σνπξηζκνχ (2003). εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα ρεδηαζκφο ζηνλ. Σνπξηζκφ θαη θαηάξηηζε ζρεδίνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ΜΠ ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή Σνπξηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζει. 60. Υίνο. 3. Σνπξηζκφο 1 θαη Οηθνλνκηθέο Θεσξίεο (2003). εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα Σνπξηζηηθή αλάπηπμε. θαη πνιηηηθή ηνπ ΜΠ ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή Σνπξηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζει. 35. Υίνο.

18 8.4 ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ-ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ Σσμμεηοτή ζε επιζηημονικές εκδόζεις (Guest and Associate editor) Studies in REGIONAL & URBAN PLANNING (SRUP), Issue Editor, Vol Proceedings of the 3rd WSEAS/IASME International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Ag. Nikolaos, Crete, Greece, July (Member of Scientific Committee) Δζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ, IASME Transactions - WSEAS Journal, (ISSN ,.Issue 5, V.2, May 2006, guest editor (T. Papadopoulos, E. Stamatiou, D. Lagos, A. Retalis) Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ, IASME Transactions - WSEAS Journal, (ISSN ,.Issue 6, V.2, June 2006, guest editor (T. Papadopoulos, E. Stamatiou, D. Lagos, A. Retalis) Proceedings (CD - ROM, ISBN , of the 2006 Iasme/Wseas International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Associate editor (T. Papadopoulos, E. Stamatiou, D. Lagos, A. Retalis) Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό, IASME Transactions Journal. Published by WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), (ISSN X, Issue 5, V.2, July 2005, guest editor (E. Stamatiou, Dimitris Lagos, Andrianos Retalis, Julia Georgi, Anastasios Stamou) Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό, IASME Transactions Journal. Published by WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), (ISSN X), Issue 5, V.1, July 2005, guest editor (E. Stamatiou, Dimitris Lagos, Andrianos Retalis, Julia Georgi, Anastasios Stamou) Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό, IASME Transactions Journal. Published by WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), (ISSN X,Issue 4, V.2, June 2005, guest editor (Dimitris Lagos, Andrianos Retalis, Julia Georgi, Anastasios Stamou) Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό, IASME Transactions Journal. Published by WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), (ISSN X),Issue 4, V.1, June 2005, guest editor (Dimitris Lagos, Andrianos Retalis, Julia Georgi, Anastasios Stamou) Proceedings (CD - ROM, ISBN , of the 2005 Iasme/Wseas International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Associate editor (Editors: Prof. N. Markatos, Prof. N. Mastorakis, Prof. K.Passadis, and Eleni Stamatiou, Prof. Dimitris Lagos, Julia Georgi, Andrianos Retalis, Anastasios Stamou, Ioannis Tsolas).

19 Επιμέλεια βιβλίων - Πρακηικών «Α ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ». Γηεζλέο πλέδξην ζε δηαδηθηπαθή κνξθή κε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο Αξθαδίαο «Μεηξνπνιηηηθνί Γήκνη θαη Αηξεηή Πεξηθεξεηαθή Αξρή». Πξαθηηθά επηζηεκνληθήο επεηεξίδαο πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ), ζει.246. Αζήλα Σνπξηζκφο θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε: Οη επηπηψζεηο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθήο Δπεηεξίδαο πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ), ζει Αζήλα Αμηνιφγεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ), ζει Αζήλα ΑΡΘΡΑ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΖ Δημοζιεσμένα άρθρα ζε διεθνή περιοδικά : 1. M. Diakomichalis, D. Lagos, (2011), An empirical approach of the Coastal Leisure Shipping in Greece and its Economic Impact assessment, TOURISM ECONOMICS, Vol. 17(2), pp R. Mitoula, K. Philippou. D, Lagos, (2010), Sustainable development and environmental reconstruction in the municipality of Aspropyrgos in Greece, International Journal of Academic Research, Vol. 2, No. 1, pp Didaskalou E., D. Lagos, P. Nastos (2009), «Wellness Tourism: evaluating destination attributes for tourism planning in a competitive segment market. TOURISMOS, V.4, N.4, pp D. Ierapetritis, D. Lagos, (2010), Assessing the educational needs of Greek farmers that desire to develop entrepreneurial activity in agro tourism. Studies IN REGIONAL & URBAN PLANNING. Vol. 12, 2009, pp D. Lagos, (2010), Methodological Approach to the Analysis of the Tourism System. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED SYSTEMIC STUDIES (IJASS). Vol. 3, No 4, pp D. Ierapetritis, D. Lagos, Ch. Mpalomenou, (2010), Outlining the determinants of youth entrepreneurship in the Greek periphery. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 11, No D. Lagos, D. Ierapetritis, G. Parnassas, (2008), «Entrepreneurship vis a vis Unemployment in the Tourism Industry: The Case of the Peloponnese Region». Studies IN REGIONAL & URBAN PLANNING. Vol. 11C.

20 8. P. Tsartas, D. Lagos, Th. Stavrinoudis, (2008), Integrated Coastal Tourism Zone Management in Greece. JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM, Vol. 6, No 1, 2008, pp D. Lagos, P. Courtis, (2008), Clusters and competitiveness in the Greek tourism sector EUROPEAN RESEARCH STUDIES. (Vol. XI, issue (1-2). 10. M. Diakomihalis, D. Lagos, (2008), Economic impacts estimation of yachting in Greece via the Tourism Satellite Account, TOURISM ECONOMICS, Vol. 14(4), pp P. Courtis, D. Lagos, (2008), Critical Evaluation of the Methodological Framework for Strategic Tourism Planning on a Region Level. Studies IN REGIONAL & URBAN PLANNING. Vol. 10, 2008, pp P. Tsartas, D. Lagos, (2007), Regional structuring of tourism employment in Greece. ASIAN JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT RESEARCH, 2007, pp E. Rogdaki, D. Lagos, P. Arsenos, (2007), «Financial Analysis in tourism: The case of IONIA Hotel Enterprises in Greece. STATISTICAL REVIEW, Vol. 2, No 1, 2007, pp E Stamatiou, D. Lagos, "Promotion of tourism development in environmentally vulnerable areas: the case of border and less favored regions Journal of ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY (Political Journal of the Balkan Environmental Association. V.2, No. 2, 2006, pp D. Lagos, S. Varvaressos, Sg. Melisidou, Mountain Tourism: Reconciling Growth with Sustainable Development. IASME Transactions-WSEAS Journal, Issue 6, V.2, June 2006, pp D. Lagos, R. Lacroix, Competitive Advantage of Computer Science and Telecommunications in the Tourism Industry. IASME Transactions - WSEAS Journal, Issue 5, V.2, May 2006, pp E. Stamatiou, D. Lagos, "New perspectives and strategies for the coastal tourism areas of Greece", IASME Transactions - WSEAS Journal, Issue 5, V.2, July 2005, pp E. Stamatiou, D. Lagos, "Land planning for small Aegean islands with tourism expansion capabilities", IASME Transactions - WSEAS Journal, Issue 5, V.2, July 2005, pp P. Michaelides, G. Economakis, D. Lagos, "Clustering Analysis Methodology for employment and Regional Planning in Greece". IASME Transactions -WSEAS Journal, Issue 5, V.2, July, 2005, pp P. Tsartas, D. Lagos, "Critical appraisal of regional tourism development and policy in Greece". JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 2, No. 1, 2004, pp

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Νικόλαος Τριχάς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Χανιά Κρήτης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαµος ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Ξεροπήγαδο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της ΣΤΕΛΛΑΣ Αρ. ΖΟΥΝΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της ΣΤΕΛΛΑΣ Αρ. ΖΟΥΝΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της ΣΤΕΛΛΑΣ Αρ. ΖΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος και ημερ/νία γέννησης : Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμη Διεύθυνση Αθήνας: Αργύρη 53Β, 14123, Λυκόβρυση, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2-11-1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μιχάλων 8, Χίος, 82 100 τηλ. 2271 035170 E-mail: m.bekiaris@aegean.gr

Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μιχάλων 8, Χίος, 82 100 τηλ. 2271 035170 E-mail: m.bekiaris@aegean.gr Μιχαήλ Γ. Μπεκιάρης Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μιχάλων 8, Χίος, 82 100 τηλ. 2271 035170 E-mail: m.bekiaris@aegean.gr I. Επιστημονικά Ενδιαφέροντα Λογιστική, Λογιστικές Καταστάσεις, Ελεγκτική,

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε.

Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε. Ο Γεώργιος Αναστασόπουλος είναι Αναπληρωτής Στρατηγικού και Διεθνούς Μάνατζµεντ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών. Πραγµατοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο University of

Διαβάστε περισσότερα

(8.3.2.β. Άρθρα από την εκλογή ως λέκτορα µέχρι την εκλογή στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας)

(8.3.2.β. Άρθρα από την εκλογή ως λέκτορα µέχρι την εκλογή στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας) 8.3 ΑΡΘΡΑ 8.3.1 Άρθρα µετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2010 Tsolakidis, C., & Fokiali, P., (2010), Costs of Low-Scale Distance Learning Programs: A Case of Distance Learning Courses

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi.

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Mail: galgeorg@unipi.gr 1 / 14 Σπουδές - Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά - Θέμα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι στρατηγικές των start-up επιχειρήσεων του τουρισμού στην Ελλάδα. Η περίπτωση των ξενοδοχειακών start-ups»

«Οι στρατηγικές των start-up επιχειρήσεων του τουρισμού στην Ελλάδα. Η περίπτωση των ξενοδοχειακών start-ups» 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Οι στρατηγικές των start-up επιχειρήσεων του τουρισμού στην Ελλάδα. Η περίπτωση των ξενοδοχειακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία 1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Όλνκα, επψλπκν : Γεσξγία, Δ., Πεηξάθε Σφπνο γέλλεζεο : Άγηνο Βαζίιεηνο, Βηάλλνπ, Ηξαθιείνπ Κξήηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 21-05-1956. Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: petgeo@hol.gr geopetr@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Mail: galgeorg@unipi.gr. Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος.

Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Mail: galgeorg@unipi.gr. Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος. Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Mail: galgeorg@unipi.gr Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος Σπουδές Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 2 Πίνακας 0-1.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Μαρία Μποϊλέ, Άγγελος Αγγελακάκης, Ανέστης Παπανικολάου, Αλκιβιάδης Τρομάρας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. International Scientific Conference era 8, The SynEnergy Forum

ΙΕ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. International Scientific Conference era 8, The SynEnergy Forum ñ Hellenic Educational National and Kapodistrian Technological Education Society University of Athens Institute of Piraeus ΙΕ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρακτικά International Scientific

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις»

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις» Τα μητρώα καταρτίστηκαν με απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της ΣΝΔ της 18ης Απριλίου 2013. Η ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΣΝΔ εγκρίθηκε με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5381433, 6946.908071 E-mail: k.lekarakou@yahoo.com Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ε. ΚΟΡΔΩΗ ΤΗΛ.210-3332939 e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1995-1998: Γενικό Λύκειο Ελληνικού Αττικής. Βαθμός: 19 και 4/11.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1995-1998: Γενικό Λύκειο Ελληνικού Αττικής. Βαθμός: 19 και 4/11. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαυραγάνη ΟΝΟΜΑ : Ελένη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α επηέκβξηνο 2014 σελ.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Overcoming Seasonality in Tourism: Limits and Challenges a blueprint for Crete

Overcoming Seasonality in Tourism: Limits and Challenges a blueprint for Crete Overcoming Seasonality in Tourism: Limits and Challenges a blueprint for Crete Cyprus Hotel Association 38 th Annual Hotel Conference Nicosia, 02/02/2016 Dr. Aris Ikkos, ISHC Research Director, INSETE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit Η ασ α α σ ως χ ός σ σ ς ώ ώ α α ς α ω ς α ώ σ ώ Π σ ς α σ ω Ε ώ α σ ω ς σ ς Academia.edu tsiligiris@hotmail.com This work is licensed under the Creative Commons Α αφο ά η ιο ού-μη ο ι ή Χ ήση-ό ι Πα ά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ Α. ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ

ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ Α. ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ηνπ ΜΑΝΣΕΑΡΖ ΓΗΑΝΝΖ, Καζεγεηή ΣΔΗ ΔΡΡΩΝ, ηκήκα ΛΟΓΗΣΗΚΖ Πηπρηνύρνπ Παλεπηζηεκίνπ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, θαη ΓΗΓΑΚΣΟΡΑ Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ STUTTGART

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 10/-09/2008

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 10/-09/2008 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ημερομηνία γεννήσεως : 03/05/1972 Διεύθυνση κατοικίας : ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ. 62045 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974 437621, 23240 31285 E-mail : mamalis@econ.auth.gr 1998-2003: Ph.D. Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σ. ΠΟΛΥΖΟΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

( 2003). 1967. 1991. University of Reading,. (Ph.D. 1997, ) (1996-1997) ( ).,, (.. 407/80), (2005-2006), (2001-2002), (1999-2002)

( 2003). 1967. 1991. University of Reading,. (Ph.D. 1997, ) (1996-1997) ( ).,, (.. 407/80), (2005-2006), (2001-2002), (1999-2002) . 2010 ( 2003). 1967. 1991. University of Reading,. (Ph.D. 1997, ) (1996-1997) ( ).,, (.. 407/80), (2005-2006), (2001-2002), (1999-2002), ( 1999).,,, ( ),,,,,, ( ).,,,..,, (CeFER, Spanish Council) (,,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. pegalan@nurs.uoa.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. pegalan@nurs.uoa.gr 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: E-MAIL: Γαιάλεο Πέηξνο Ννζειεπηήο ΠΔ, MPH, PhD pegalan@nurs.uoa.gr 2. ΠΟΤΓΔ 2004-2006 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηελ Δηδίθεπζε ηεο Γεκφζηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος «Χωρική µορφολογία σε ιδρύµατα παιδικής µέριµνας. Κοινωνική συνύπαρξη, µορφές ελέγχου µέσω του χώρου»

Τίτλος «Χωρική µορφολογία σε ιδρύµατα παιδικής µέριµνας. Κοινωνική συνύπαρξη, µορφές ελέγχου µέσω του χώρου» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1959. Είναι έγγαµη και µητέρα δύο παιδιών. 1. ΣΠΟΥ ΕΣ 1995-2001 1981-1986 1977-1980 1999 1994 1977 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα