ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η"

Transcript

1 ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Υ ί ν ο, ε π η έ κ β ξ η ν ο

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΠΟΤΓΔ 2.1. ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ 2.2. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ - ΚΑΣΑΡΣΗΖ 2.3. ΣΗΜΖΣΗΚΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 4.1. ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 4.2. ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΧΝ, ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 4.3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 5. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 6. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 7. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ 7.1. ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΗ 7.2. ΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΝΣΑΞΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 7.3. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΧΜΑΣΔΗΑ-ΤΛΛΟΓΟΤ 7.4. ΜΔΛΟ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ 8. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 8.1. ΓΗΑΣΡΗΒΔ 8.2. ΒΗΒΛΗΑ - ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ 8.3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ 8.4. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ - ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ 8.5. ΑΡΘΡΑ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΖ 8.6. ΑΡΘΡΑ Δ ΤΛΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΖ 8.7. ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΗΖΓΖΔΗ Δ ΣΟΜΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΚΑΗ ΖΜΔΡΗΓΧΝ ΜΔ ΚΡΗΖ 8.8. ΛΟΗΠΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 9. ΜΔΛΔΣΔ 10. ΤΝΔΓΡΗΑ ΖΜΔΡΗΓΔ - ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΜΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ 11.ΑΝΑΦΟΡΔ Δ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ Γ. ΛΑΓΟΤ (έσο 09/2011)

3 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΛΑΓΟ ΟΝΟΜΑ : ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜ/ΝΑΗ ΓΔΝΝΖΖ : 27/09/1952 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ : ΟΥΘΗΑ ΖΡΑΗΑ ΓΟΡΣΤΝΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΣΗΜΑΡΑ 6 ΤΜΖΣΣΟ ΑΘΖΝΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ : Παλεπηζηεκίνπ FAX. : Κηλεηφ Παλ/κνπ E:MAIL : ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ : Έγγακνο κε δχν παηδηά 2. ΠΟΤΓΔ 2.1. ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ "ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ (Σίηινο έξεπλαο) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ (Δπηπέδνπ Master) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΗΠΑ (Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ΔΗΓΗΚΔΤΖ (Σίηινο έξεπλαο) ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΕΖΣΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ

4 ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ (Πηπρίν 1) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ (Α..Ο. & Δ.Δ.). ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ (Πηπρίν 2) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ 2 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΥΟΛΖ / ΣΜΖΜΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΛΖ ΥΧΡΑ ΑΘΖΝΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ ΓΝΧΔΗ P/C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ WORD ΚΑΗ EXCEL

5 2.2. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ εκηλάξην ΔΠΔΤ πληειεζηέο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο θαη Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα, Οξγαλσηήο CIF. Αζήλα, 02/2005. Παξαθνινχζεζε, σο κέινο ΔΠ, ηνπ ΔΑΠ, ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Αλνηθηή θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ. Αζήλα, εκηλάξην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (5 κήλεο) γηα ηελ απφθηεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηίηινπ Certified Internal Auditor (CIA). Αζήλα εκηλάξην Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Κχπξν. Λεπθσζία εκηλάξηα ζην εμσηεξηθφ (Λνλδίλν, Βνπδαπέζηε) ζε ζέκαηα Risk Management, Security Policy, 05/ Γηεζλέο εκηλάξην Νένη θαηξνί, λέεο πξνθιήζεηο: Ο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ επηρείξεζε ηεο γλψζεο. ΔΔΓΔ, 04/2000. εκηλάξην: ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Πνηφηεηαο (Strategic Quality Planning). Juran Institute, 3-4/7/1998. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ΔΜΗ - ΟΣΔ ηξαηεγηθφ Σειεπηθνηλσληαθφ Μάλαηδκελη. Κακέλα Βνχξια, 29-31/3/97. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Allocating Costs in the Telecoms Industry. London 29-30/1/97. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Βαζηθφ Πξφγξακκα Οηθνλνκηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ. ΔΔΓΔ, 19/2-23/3/90. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Πξνρσξεκέλν Πξφγξακκα Αλάιπζεο Ηζνινγηζκψλ θαη 5εηήο Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο. ΔΔΓΔ 12-16/12/88. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Πξνρσξεκέλν Πξφγξακκα ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ. ΔΔΓΔ, 5-10/12/88. Μεηαπηπρηαθά εκηλάξηα ζην ΠΑΝΣΔΗΟ Παλεπηζηήκην (Η.Π.Α.). Αζήλα : - Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. - Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. - Πιεξνθνξηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ζε Υξεκαηννηθνλνκηθά Θέκαηα. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (ΟΔΔ). Αζήλα ΣΗΜΖΣΗΚΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ Αλαγφξεπζε δηδάθηνξα (1997) απφ ην Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΠΑΝΣΔΗΟΤ Παλεπηζηεκίνπ κε Βαζκφ "Άξηζηα". Απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ MASTER ζηε Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε (1988) απφ ην Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΗΠΑ) ηνπ ΠΑΝΣΔΗΟΤ Παλεπηζηεκίνπ κε βαζκφ "Άξηζηα". Απνθνίηεζε (1986) απφ ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ ΠΑΝΣΔΗΟΤ Παλεπηζηεκίνπ κε Βαζκφ "Άξηζηα" (10).

6 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ζήκεξα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 25/01/ /03/03-24/01/07 ΣΡΔΥΟΤΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΦΟΡΔΑ ΘΔΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΔΠ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ - ΒΑΘΜΗΓΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ζήκεξα ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ / ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 18/03/03 - ζήκεξα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΓΠΜ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΠ ΣΖ ΒΑΘΜΗΓΑ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΔΛΟ ΔΠ ΜΔΛΟ ΓΔΠ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ», «ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΥΔΓΗΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΟΤΡΗΜΟ KAI ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ», «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ» ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΔΣΧΝ ΦΟΡΔΑ ΘΔΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΓΑΚΧΝ (Π.Γ. 407/1980) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ / ΓΠΜ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΔΗ ΑΘΖΝΧΝ / ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΘΔΖ: ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ, ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΣΔΛΔΗΟΦΟΗΣΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

7 4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 4.1. ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ζήκεξα Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθφκελα καζήκαηα : Σνπξηζηηθή νηθνλνκηθή. Οηθνλνκηθφο θαη Φπζηθφο ρεδηαζκφο Σνπξηζκνχ. Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε : Γηδάζθσλ (Π.Γ. 407) ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθφκελα καζήκαηα : Ζ Δπηρείξεζε θαη ην Πεξηβάιινλ ηεο. Σνπξηζηηθή Οηθνλνκηθή. Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ. Οηθνλνκηθφο θαη Φπζηθφο ρεδηαζκφο Σνπξηζκνχ. Ζ Δπηρείξεζε ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία ζήκεξα : Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο θαη Γηδάζθσλ ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθφκελα καζήκαηα : Οηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνχ. Σνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηνπξηζηηθή πνιηηηθή. Σνπξηζκφο θαη Διιεληθή Οηθνλνκία. ρεδηαζκφο ζηνλ Σνπξηζκφ θαη Καηάξηηζε ρεδίνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Μέζνδνη ρεδηαζκνχ ζηνλ Σνπξηζκφ. Οξγάλσζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ. Υξεκαηνδφηεζε ηνπξηζκνχ θαη νηθνλνκηθή ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα : Μέινο ΔΠ ηνπ ΔΑΠ (Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην) ζηε Θεκαηηθή Δλφηεηα 51 Σνπξηζηηθφο Σνκέαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Γηδαζθφκελα καζήκαηα: Οηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνχ θαη Οξγάλσζε ησλ Σνπξηζηηθψλ Σαμηδηψλ. Αλάπηπμε θαη Πεξηβάιινλ ζηνλ ηνπξηζκφ. Πνιηηηθή θαη Κνηλσληνινγία ηεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Πιεξνθνξηθή ζηνλ Σνπξηζκφ Δληνιή δηδαζθαιίαο κέξνπο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο ηνπ α εμακήλνπ «Αγξνηνπξηζκφο θαη Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε» ηνπ ΠΜ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ : Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ Αζελψλ. Γηδαζθφκελν κάζεκα: εκηλάξην Σειεηνθνίησλ.

8 4.2. ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΧΝ, ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ζήκεξα : Δπηβιέπσλ ζε (5) Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΣΓΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζήκεξα : Δπίβιεςε (30) Γηπισκαηηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ Δξγαζηψλ ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ ζήκεξα : Μέινο ηξηκειψλ επηηξνπψλ επίβιεςεο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ, ζην ΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ (6), Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (1) θαη ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (2) ζήκεξα Δπίβιεςε ηξηάληα (30) Γηπισκαηηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ Δξγαζηψλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΔΑΠ ζήκεξα : Δπίβιεςε πεξίπνπ (50) Πηπρηαθψλ Δξγαζηψλ ζην Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζήκεξα : Παξαθνινχζεζε ηεο εθπφλεζεο πέληε (5) Πηπρηαθψλ Δξγαζηψλ ζηε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ : Δηζεγεηήο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ζην ηκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (δηδαζθφκελα καζήκαηα: «Δηζαγσγή ζηελ Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία» θαη «Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην») ζήκεξα : Μέινο ηεο νκάδαο δηδαζθφλησλ ηνπ ΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε νπνία πινπνηεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, πξφγξακκα Αλακφξθσζεο Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σ.Γ.Δ ζήκεξα : Μέινο ηεο νκάδαο δηδαζθφλησλ ηνπ ΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε νπνία πινπνηεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Φνηηεηψλ ηνπ Σ.Γ.Δ : Δηζεγεηήο ζε Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο/ Σκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα "Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή" : Δηζεγεηήο ζε Δπηκνξθσηηθά εκηλάξηα ηνπ ΟΔΔ, ΔΘΝΟDΑΣΑ, ΔΛ.Κ.Δ.Π.Α. θαη ΔΟΣ : Δηζεγεηήο ( ) ησλ Δπηκνξθσηηθψλ εκηλαξίσλ ηνπ ΟΣΔ: "Μεζνδνινγία Αμηνιφγεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ".

9 Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο". "Υξεκαηννηθνλνκηθφ Management". "Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ". "Αλάιπζε θαη Κξηηηθή Γηεξεχλεζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ". 5. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 2009 Π. Σζάξηαο, Γ. Λαγόο, Α. Παπαζενδώξνπ θ.α. πκκεηνρή ζην έξγν «Ζ ζεκαζία ηνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία/ θνηλσλία & πξνηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε». Φνξέαο πινπνίεζεο Δξγαζηήξην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ (ΔΣΔΜ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ χλδεζκν Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ). Αλαιεθζέλ έξγν: «Σνπξηζηηθή πνιηηηθή ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν». Γηάξθεηα ζχκβαζεο: απφ κέρξη (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, θαζεγεηήο Π. Σζάξηαο) Β. Αγγειήο, Γ. Λαγόο, Γ. Κωλζηαληάο θ.ιπ «Δθπφλεζε Μειέηεο Βησζηκφηεηαο ηνπ Μνπζείνπ Υξηζηηαληθήο Σέρλεο ηεο Η.Μ. Μεζζελίαο». Αλαιεθζέλ έξγν: «Καηαγξαθή Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο ηνπ Θξεζθεπηηθνχ Σνπξηζκνχ ζηε Διιάδα θαη Γηεξεχλεζε ησλ Γπλαηνηήησλ Αλάπηπμεο ηνπ». Γηάξθεηα ζχκβαζεο: απφ κέρξη (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, θαζεγεηήο B. Aγγειήο) 2009 Γ. Λαγόο, Π. Σζάξηαο, Α. Παπαζενδώξνπ θ.α. Έξεπλα «Δθηίκεζε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπξηζκνχ ζηελ λήζν Κσ». Αλάδνρνη Αλάδνρνη Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γσδεθαλήζνπ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ). (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, Αλ. θαζεγεηήο Γ. Λαγφο) Γ. Λαγόο, θ. άι. Έξεπλα «Δθηίκεζε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπξηζκνχ ζηελ παξάιηα πεξηνρή ηεο Γ. Μαγλεζίαο θαη ζηνλ φξκν Νεέο ηνπ Γήκνπ νχξπεο». Αλάδνρνη Golfing Development Μειεηεηηθή Καηαζθεπαζηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ). (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, Αλ. θαζεγεηήο Γ. Λαγφο) Γ. Λαγόο, Γ. Αξαβνζηηάο, Μ. Βαζηιείνπ (2007). "Υξεκαηννηθνλνκηθή Μειέηε Ακνηβψλ ζηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο" ηνπ έξγνπ "ίζεο επθαηξίεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο" πνπ πινπνηήζεθε απφ ηελ αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε ΑΡΣΔΜΗ (ππεχζπλνο θαζεγεηήο Η.-Υ. Παλαγησηφπνπινο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά) ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο EQUAL. (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ) Μέινο Οκάδαο γηα ηελ εθπφλεζε έξγνπ «Καηαζηαηηθή Μειέηε Αζελατθνχ

10 Σνπξηζκνχ Απφ ηελ Πξν-Οιπκπηαθή ζηε Μεηα-Οιπκπηαθή πεξίνδν : Ζ επίδξαζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ε Τθηζηάκελε Καηάζηαζε, νη ηξαηεγηθέο Πξνηεξαηφηεηεο, Οη πξννπηηθέο Πξνθιήζεηο θαη νη Δπφκελεο Γξάζεηο γηα ηελ Δπφκελε 5εηία ( )». χκβαζε κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (ΔΣΔΜ) θαη ηεο Δηαηξείαο Σνπξηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Αζελψλ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο Π. Σζάξηαο). (Υξφλνο πινπνίεζεο 02/05/2008 κέρξη 21/07/2008) Μέινο Οκάδαο γηα ηελ εθπφλεζε έξγνπ «Μεζνγεηαθφ Πξφηππν γηα Αεηθνξηθφ Σνπξηζκφ (Mediterranean Standard for Sustainable Tourism (MESST))», ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ EE, Interreg III B ARCHIMED κε Κνηλνηηθή πκκεηνρή (75%) θαη κε Δζληθή πκκεηνρή (25%). (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ). Μέινο Οκάδαο γηα ηελ εθπφλεζε έξγνπ «παξνρή ζπκβνπιψλ ζε ηνπξηζηηθά ζέκαηα» κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (ΔΣΔΜ) θαη ηνπ ΔΣΔ φπνπ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο think tank παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ηξέρνπζα ηνπξηζηηθή επηθαηξφηεηα. (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ) Τπεχζπλνο Οκάδαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δξάζεο 13 «Υξεκαηννηθνλνκηθή Μειέηε Ακνηβψλ ζηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο» ηνπ έξγνπ «Ίζεο επθαηξίεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο» πνπ πινπνηήζεθε απφ ηελ αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε ΑΡΣΔΜΗ (ππεχζπλνο θαζεγεηήο Η.-Υ. Παλαγησηφπνπινο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά) ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο EQUAL (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ) Μέινο Οκάδαο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ «Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ ζηηο λέεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ (ALLWAYS TOURISM)» πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο EQUAL (Υξφλνο πινπνίεζεο έσο ) Οινθιήξσζε Γηδαθηνξηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα Μ. Γηαθνκηράιε Ο Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία: Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ Γνξπθνξηθνχ Λνγαξηαζκνχ Σνπξηζκνχ θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ην εζληθνινγηζηηθφ ζχζηεκα. (επηβιέπσλ Kαζεγεηήο) Μέινο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ Δξγνπ/Πξάμεο «Αλζξψπηλα Γίθηπα Δξεπλεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δπηκφξθσζεο Β Κχθινο». Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα». Μέηξν: 8.3. Γξάζε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο» (ΓΓΔ&Σ) : Οινθιήξσζε Γηδαθηνξηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο ππνςήθηαο Φ. Σξηαληαθπιιίδε κε ζέκα Πψιεζε Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ πγθξηηηθή κειέηε ζεζκηθψλ πιαηζίσλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθή Έλσζεο (επηβιέπσλ Kαζεγεηήο) : Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο (γηα ην Παλ/κην Αηγαίνπ) ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο (Harnessing Employment Regional Mobility and Entrepreneurship in South Eastern Europe)-HERMES Δλδπλακψλνληαο

11 ηελ απαζρφιεζε, ηελ πεξηθεξεηαθή θηλεηηθφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε (Contract number 2003/ /17). (Έλαξμε Λήμε ). πληνληζηήο εηαίξνο: Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (ΗΑΠΑΓ). Πάληεην Παλεπηζηήκην : πλεξγαζία κε εηαηξεία REMAKO γηα εθπφλεζε ηεο κειέηεο αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ wellbeing and pampering ζηελ Κχπξν : πλεξγαζία κε εηαηξεία PLANET γηα εθπφλεζε ηεο κειέηεο εθηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηνπξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Γήκσλ ηεο Κέξθπξαο : Μέινο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαηλνηφκσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Γξάζε ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΗSTOS Καηλνηνκία γηα ηνλ αεηθνξηθφ ηνπξηζκφ θαη ηηο ππεξεζίεο ζην Νφηην Αηγαίν. Αλάδνρνη: Δπηκειεηήξηα Κπθιάδσλ θαη Γσδεθαλήζνπ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ : πκκεηνρή ζην δηαβαιθαληθφ παλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηνλ ηνπξηζκφ. Πξφγξακκα TEMPUS JEP 17121/ : πκκεηνρή ζε κειεηεηηθή νκάδα γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο ηνπ ΔΟΣ ζρεηηθήο κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Αζήλα : πκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε δέθα (10) κειεηψλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ (Fuji Bank) ηεο ΔΣΑ ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. Αζήλα : πκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Ο.Σ.Δ. (Business Ρlan) : πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Regional Innovation Strategies (RIS) γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο ηελ πεξίνδν , ζην πιαίζην ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΗΠΑ) ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ : πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο (Δ.ΓΗ.Π.Δ.). Αζήλα : πκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ ΟΣΔ (Business Ρlan) : πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα RACE REVOLVE ηνπ ΔΣΟ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Υξήζε ησλ Νέσλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Σερλνινγηψλ ζηε Πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. Αζήλα

12 6. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο (ΔΓ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (απφ ). Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (απφ ). Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο «Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (απφθαζε 28/ ). Γηεπζπληήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΠΜ) ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ( ). Μέινο ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΠΜ) ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απφ ην Μέινο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Σ.Γ.Δ). Μέινο Δπηηξνπήο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Σ.Γ.Δ), θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , , , , , , Μέινο Δπηηξνπήο Μεηεγγξαθψλ γηα ηα αθαδεκατθά έηε θαη Μέινο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μνξθσηηθψλ Γηαπαλεπηζηεκηαθψλ Αληαιιαγψλ Διιάδαο - Οπγγαξίαο ( ). πλεξγαζία Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε Παλεπηζηήκην Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιπηερλείν ηεο Βνπδαπέζηεο. Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο ( ). Μέινο Δπηηξνπήο Καηαηαθηεξίσλ Δμεηάζεσλ ηνπ Σ.Γ.Δ ην αθαδεκατθφ έηνο Τπεχζπλνο ζχληαμεο (απφ Σ.Γ.Δ.) ηνπ θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηα Σακπάθηθα ην αθαδεκατθφ έηνο πκκεηνρή ζε Δθιεθηνξηθά ψκαηα θαη Δηζεγεηηθέο Δπηηξνπέο ζην ΣΓΔ. 7. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ

13 Α. Δπηηξνπέο Αμηνινγήζεηο ζήκεξα : Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.) ζήκεξα : Αθαδεκατθφο χκβνπινο ηνπ Γηεπηζηεκνληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αμηνινγεηήο (θξηηήο) πξνηάζεσλ ΖΡΑΚΛΔΗΣΟ θαη ησλ πξάμεσλ ηεο «Μνλάδαο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Παλεπηζηεκίσλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο : Μέινο νκάδαο κειέηεο θαη ζρεδηαζκνχ γηα ην Σκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.) & 2008 : Μέινο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ππνςεθηνηήησλ γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα (ΓΟΑΣΑΠ) ζήκεξα : Μέινο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ ηνπξηζηηθήο έξεπλαο ηνπ Ηδξχκαηνο Πξνψζεζεο Δξεπλαο (Η.Π.Δ.) ηεο Κχπξνπ ζήκεξα : Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΗΠΑ) ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζήκεξα : Μειεηεηήο κε εηδίθεπζε ζηελ εθπφλεζε αλαπηπμηαθψλ κειεηψλ ηνπ Νφκνπ 2601/98 (επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ), θαζψο θαη άιισλ Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ (εθπφλεζε 150 πεξίπνπ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ). Β. Κξηηήο θαη ύκβνπινο ύληαμεο ζε Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά ζήκεξα TOURISM MANAGEMENT ζήκεξα AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT ζήκεξα INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICES TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (IJSTM), ζήκεξα : STUDIES in REGIONAL & URBAN PLANNING ζήκεξα : WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), ζήκεξα : ASIAN JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT RESEARCH ζήκεξα : ANATOLIA ζήκεξα : TOURISMOS ζήκεξα : STATISTIC REVIEW ζήκεξα : THE JOURNAL OF MANAGEMENT & REGIONAL DEVELOPMENT ζήκεξα : ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ

14 Γ. πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθά ωκαηεία-πιιόγνπο : Μέινο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πζηεκηθψλ Μειεηψλ (Δ.Δ..Μ.) ζήκεξα : Μέινο ηνπ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ EuroCHRIE ζήκεξα : Μέινο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο European Regional Science Association (ERSA) ζήκεξα : Μέινο ηνπ σκαηείνπ "Φίινη ηνπ Ηδξχκαηνο άθε Καξάγησξγα" : Μέινο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Παλαξθαδηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδδαο (Π.Ο.Δ.) : Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πεξηνδηθνχ "Οηθνλνκηθά Υξνληθά" ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ (ΟΔΔ) ηεο Διιάδαο : Μέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (Πξφεδξνο απφ ) ζήκεξα : Μέινο ηεο πλέιεπζεο ησλ Αληηπξνζψπσλ (.Σ.Α) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (ΟΔΔ).

15 Δ. Μέλος Επιζηημονικών και Οργανωηικών Επιηροπών διοργάνωζης ζσνεδρίων 2010 πκκεηνρή ζην 6 ν Δζληθφ θαη Γηεζλέο πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πζηεκηθψλ Μειεηψλ κε ζέκα Systemic Approaches in Social Structures, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μπηηιήλε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 23-26/06/2010 (Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο) πκκεηνρή ζην 4 ν Δζληθφ πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πζηεκηθψλ Μειεηψλ κε ζέκα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη θαηλνηνκηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Ησάλληλα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 29-31/05/2008 (Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο). πκκεηνρή ζην 3 ν Δζληθφ πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πζηεκηθψλ Μειεηψλ κε ζέκα Νέα Αγνξά θαη Νέα Σερλνινγία: πζηεκηθέο Γνκέο, Δπξπδσληθφηεηα & Κνηλσληθή Γπλακηθή, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Πεηξαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 26-28/05/2007 (Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο) πκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα Μεηξνπνιηηηθνί Γήκνη θαη Αηξεηή Πεξηθεξεηαθή Αξρή, πνπ νξγάλσζε ν χλδεζκνο Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ) ζηελ Αζήλα, ζηηο 3/12/2005 (Πξφεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο) πκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ κε ζέκα Γηεπξπκέλε Δπξψπε θαη Πεξηθεξεηαθέο Αληζφηεηεο, Πξέβεδα, 11-12/06/2004 (Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο) πκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα Σνπξηζκφο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε: Οη επηπηψζεηο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, πνπ νξγάλσζε ζηελ Αζήλα, ν χλδεζκνο Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ ζηηο 8/12/2001 (Πξφεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο) πκκεηνρή ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Σνπξηζκφο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη εηδηθνχο πξννξηζκνχο πνπ νξγάλσζε ζηε Υίν ην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, 14-17/12/2000. πκκεηνρή ζε Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ) θαη ηνπ ΤΠΔΘΟ κε Θέκα "Αμηνιφγεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ: Μέζα Μέζνδνη - Σερληθέο". Αζήλα πκκεηνρή ζε Ζκεξίδα ηνπ ΔΠ κε Θέκα "Σν Νέν Πιαίζην Αλάζεζεο Μειεηψλ θαη νη Δπηπηψζεηο ηνπ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο Υσξνηαμίαο". Αζήλα πκκεηνρή ζε Ζκεξίδα ηνπ.δ.π. κε Θέκα: θέςεηο / Πξνηάζεηο

16 Πνιηηηθήο γηα ην ρεδηαζκφ/τινπνίεζε ηνπ ΗΗνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο ζηελ Διιάδα". Αζήλα πκκεηνρή ζε Ζκεξίδα ηνπ ΔΠ κε Θέκα "Μειέηεο / Πξνγξάκκαηα Πεξηθεξεηαθήο θαη Αζηηθήο Αλάπηπμεο: Αλαγθαηφηεηα - ρεδηαζκφο - Ακνηβέο. Αζήλα πκκεηνρή ζε Ζκεξίδα ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ) κε Θέκα "Οη πνπδέο Πεξηθεξεηαθήο θαη Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα πξνο ην 2000". Αζήλα πκκεηνρή ζε πλέδξην ηνπ Ο.Δ.Δ. "Σν Δμσηεξηθφ Υξένο θαη ε Αληηκεηψπηζή ηνπ". Αζήλα πκκεηνρή ζε πλέδξην ηνπ Ο.Δ.Δ. κε Θέκα: "Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα". Αζήλα 1988.

17 8. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ. 8.1 ΓΗΑΣΡΗΒΔ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 1. Γ. Λαγφο (1997) "Οη Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε", ζει ΠΑΝΣΔΗΟ Παλεπηζηήκην. Αζήλα. Γηπισκαηηθή Δξγαζία 2. Γ. Λαγφο (1988) Ζ Σνπξηζηηθή Καηαλάισζε ζηε Γηάξζξσζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο: Ζ πεξίπησζε ηεο Εήηεζεο Σειεθσληθψλ Τπεξεζηψλ, ζει Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Η.Π.Α.) ηνπ ΠΑΝΣΔΗΟΤ Παλεπηζηεκίνπ. Αζήλα. 8.2 ΒΗΒΛΗΑ - ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ 1. Γ. Λαγφο (2007), Θεσξίεο Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. Δθδφζεηο ΚΡΗΣΗΚΖ Αζήλα, ζει Γ. Λαγφο (2005), Σνπξηζηηθή Οηθνλνκηθή. Δθδφζεηο ΚΡΗΣΗΚΖ Αζήλα, ζει Γ. Λαγφο, Π. Ληαξγθφβαο (2002), Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία. Δθδφζεηο Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (κε θξίζε), ζει ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ 1. Tourism 1 Economics (2005). Δθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην (ζηελ Αγγιηθή γιψζζα) ζην πιαίζην. ηνπ πξνγξάκκαηνο TEMPUS, ζει Οηθνλνκηθφο 1 ρεδηαζκφο Σνπξηζκνχ (2003). εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα ρεδηαζκφο ζηνλ. Σνπξηζκφ θαη θαηάξηηζε ζρεδίνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ΜΠ ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή Σνπξηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζει. 60. Υίνο. 3. Σνπξηζκφο 1 θαη Οηθνλνκηθέο Θεσξίεο (2003). εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα Σνπξηζηηθή αλάπηπμε. θαη πνιηηηθή ηνπ ΜΠ ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή Σνπξηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζει. 35. Υίνο.

18 8.4 ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ-ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ Σσμμεηοτή ζε επιζηημονικές εκδόζεις (Guest and Associate editor) Studies in REGIONAL & URBAN PLANNING (SRUP), Issue Editor, Vol Proceedings of the 3rd WSEAS/IASME International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Ag. Nikolaos, Crete, Greece, July (Member of Scientific Committee) Δζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ, IASME Transactions - WSEAS Journal, (ISSN ,.Issue 5, V.2, May 2006, guest editor (T. Papadopoulos, E. Stamatiou, D. Lagos, A. Retalis) Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ, IASME Transactions - WSEAS Journal, (ISSN ,.Issue 6, V.2, June 2006, guest editor (T. Papadopoulos, E. Stamatiou, D. Lagos, A. Retalis) Proceedings (CD - ROM, ISBN , of the 2006 Iasme/Wseas International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Associate editor (T. Papadopoulos, E. Stamatiou, D. Lagos, A. Retalis) Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό, IASME Transactions Journal. Published by WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), (ISSN X, Issue 5, V.2, July 2005, guest editor (E. Stamatiou, Dimitris Lagos, Andrianos Retalis, Julia Georgi, Anastasios Stamou) Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό, IASME Transactions Journal. Published by WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), (ISSN X), Issue 5, V.1, July 2005, guest editor (E. Stamatiou, Dimitris Lagos, Andrianos Retalis, Julia Georgi, Anastasios Stamou) Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό, IASME Transactions Journal. Published by WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), (ISSN X,Issue 4, V.2, June 2005, guest editor (Dimitris Lagos, Andrianos Retalis, Julia Georgi, Anastasios Stamou) Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό, IASME Transactions Journal. Published by WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), (ISSN X),Issue 4, V.1, June 2005, guest editor (Dimitris Lagos, Andrianos Retalis, Julia Georgi, Anastasios Stamou) Proceedings (CD - ROM, ISBN , of the 2005 Iasme/Wseas International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Associate editor (Editors: Prof. N. Markatos, Prof. N. Mastorakis, Prof. K.Passadis, and Eleni Stamatiou, Prof. Dimitris Lagos, Julia Georgi, Andrianos Retalis, Anastasios Stamou, Ioannis Tsolas).

19 Επιμέλεια βιβλίων - Πρακηικών «Α ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ». Γηεζλέο πλέδξην ζε δηαδηθηπαθή κνξθή κε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο Αξθαδίαο «Μεηξνπνιηηηθνί Γήκνη θαη Αηξεηή Πεξηθεξεηαθή Αξρή». Πξαθηηθά επηζηεκνληθήο επεηεξίδαο πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ), ζει.246. Αζήλα Σνπξηζκφο θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε: Οη επηπηψζεηο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθήο Δπεηεξίδαο πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ), ζει Αζήλα Αμηνιφγεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ), ζει Αζήλα ΑΡΘΡΑ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΖ Δημοζιεσμένα άρθρα ζε διεθνή περιοδικά : 1. M. Diakomichalis, D. Lagos, (2011), An empirical approach of the Coastal Leisure Shipping in Greece and its Economic Impact assessment, TOURISM ECONOMICS, Vol. 17(2), pp R. Mitoula, K. Philippou. D, Lagos, (2010), Sustainable development and environmental reconstruction in the municipality of Aspropyrgos in Greece, International Journal of Academic Research, Vol. 2, No. 1, pp Didaskalou E., D. Lagos, P. Nastos (2009), «Wellness Tourism: evaluating destination attributes for tourism planning in a competitive segment market. TOURISMOS, V.4, N.4, pp D. Ierapetritis, D. Lagos, (2010), Assessing the educational needs of Greek farmers that desire to develop entrepreneurial activity in agro tourism. Studies IN REGIONAL & URBAN PLANNING. Vol. 12, 2009, pp D. Lagos, (2010), Methodological Approach to the Analysis of the Tourism System. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED SYSTEMIC STUDIES (IJASS). Vol. 3, No 4, pp D. Ierapetritis, D. Lagos, Ch. Mpalomenou, (2010), Outlining the determinants of youth entrepreneurship in the Greek periphery. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 11, No D. Lagos, D. Ierapetritis, G. Parnassas, (2008), «Entrepreneurship vis a vis Unemployment in the Tourism Industry: The Case of the Peloponnese Region». Studies IN REGIONAL & URBAN PLANNING. Vol. 11C.

20 8. P. Tsartas, D. Lagos, Th. Stavrinoudis, (2008), Integrated Coastal Tourism Zone Management in Greece. JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM, Vol. 6, No 1, 2008, pp D. Lagos, P. Courtis, (2008), Clusters and competitiveness in the Greek tourism sector EUROPEAN RESEARCH STUDIES. (Vol. XI, issue (1-2). 10. M. Diakomihalis, D. Lagos, (2008), Economic impacts estimation of yachting in Greece via the Tourism Satellite Account, TOURISM ECONOMICS, Vol. 14(4), pp P. Courtis, D. Lagos, (2008), Critical Evaluation of the Methodological Framework for Strategic Tourism Planning on a Region Level. Studies IN REGIONAL & URBAN PLANNING. Vol. 10, 2008, pp P. Tsartas, D. Lagos, (2007), Regional structuring of tourism employment in Greece. ASIAN JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT RESEARCH, 2007, pp E. Rogdaki, D. Lagos, P. Arsenos, (2007), «Financial Analysis in tourism: The case of IONIA Hotel Enterprises in Greece. STATISTICAL REVIEW, Vol. 2, No 1, 2007, pp E Stamatiou, D. Lagos, "Promotion of tourism development in environmentally vulnerable areas: the case of border and less favored regions Journal of ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY (Political Journal of the Balkan Environmental Association. V.2, No. 2, 2006, pp D. Lagos, S. Varvaressos, Sg. Melisidou, Mountain Tourism: Reconciling Growth with Sustainable Development. IASME Transactions-WSEAS Journal, Issue 6, V.2, June 2006, pp D. Lagos, R. Lacroix, Competitive Advantage of Computer Science and Telecommunications in the Tourism Industry. IASME Transactions - WSEAS Journal, Issue 5, V.2, May 2006, pp E. Stamatiou, D. Lagos, "New perspectives and strategies for the coastal tourism areas of Greece", IASME Transactions - WSEAS Journal, Issue 5, V.2, July 2005, pp E. Stamatiou, D. Lagos, "Land planning for small Aegean islands with tourism expansion capabilities", IASME Transactions - WSEAS Journal, Issue 5, V.2, July 2005, pp P. Michaelides, G. Economakis, D. Lagos, "Clustering Analysis Methodology for employment and Regional Planning in Greece". IASME Transactions -WSEAS Journal, Issue 5, V.2, July, 2005, pp P. Tsartas, D. Lagos, "Critical appraisal of regional tourism development and policy in Greece". JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 2, No. 1, 2004, pp

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα