ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα"

Transcript

1 ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ ) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο πνπ νθείινπλ καζήκαηα. Γελ ππνρξενχληαη νη ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζην Η εαξηλό εμάκελν ηξέρνληνο αθαδ. έηνπο θαη πέξαλ θαη νθείινπλ κφλν πηπρηαθή ή θαη πξαθηηθή άζθεζε (δει. εηζαγσγή απφ αθαδ. εη ρεκεξηλφ εμάκελν θαη ηα πξνεγνχκελα αθαδεκατθά έηε) ή (09Υ Θαν+Φεβ λα έρνπλ πεξάζεη φια ηα καζήκαηα). 2) Οη ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζην Ζ εαξηλφ εμάκελν ηξέρνληνο αθαδ. έηνπο θαη πέξαλ, δελ πξέπεη λα ρξεσζνχλ επηπιένλ καζήκαηα απηψλ πνπ ήδε ρξσζηνχλ κε βάζε ην ΠΠ, γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη ε απφθαζε αξ. 39/ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΣΔΗ θαη αλαιφγσο θαηά πεξίπησζε ζην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο. 3) Σα καζήκαηα πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπγρσλεχζεθαλ ή θαηαξγήζεθαλ ή πξνζηέζεθαλ λέα, αληηζηνηρίδνληαη φπσο παξαθάησ: Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα Ν.Π ε Κνηλσληνινγία ηνπ Σνπξηζκνχ (3Θ) Τ Α Γηνίθεζε Δπηζηηηζηηθψλ Σκεκάησλ Η (2Θ+3Δ) Τ Β Αξρέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο-Δθαξκνγέο κε Ζ/Τ (3Θ+3Δ) Τ Β Γηνίθεζε Σνκέα Οξφθσλ (3Θ) Τ Γ Πξνγξακκαηηζκφο Σαμηδησηηθψλ Πξντφλησλ (2Θ+2Δ) Τ Γ Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή (3Θ) Τ Γ Γηνίθεζε Δπηζηηηζηηθψλ Σκεκάησλ ΗΗ (2Θ+2Δ) Τ Γ Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Σκήκαηνο Τπνδνρήο (3Θ+3Δ) Τ Γ Γηνίθεζε Μπάξ Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ (2Θ+2Δ) Τ Γ ηνηρεία Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ Πξνκήζεηεο (3Θ) ΔΤ Γ Oηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνχ (4Θ) Τ Δ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Σνπξηζηηθψλ Π.Π ρ Σνπξηζηηθή Κνηλσληνινγία (2Θ) ΔΤ Α -Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή (1Θ+3Δ) Τ Α ή -Μαδηθή Παξαγσγή Φαγεηψλ (5Δ) Τ Β Αξρέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (2Θ+2Δ) Τ Γ Τπεξεζία Οξφθσλ (3Θ) Τ Γ -Σαμηδησηηθνί Οδεγνί (4Δ) ΔΤ ή -Πξνγξακκαηηζκφο Σαμηδηνχ (4Δ) ΔΤ Γ -Αξρέο Λνγηζη. Δηαηξεηψλ (2Θ+2Δ) ή (2Θ) ή (2Δ) Τ Γ Σερληθή Δζηηαηνξίνπ (2Θ+2Δ) Τ Γ - Τπεξεζία Τπνδνρήο (3Θ+2Δ) Τ Γ ή ν (Μ.Ο.) ησλ δχν παξαθάησ καζεκάησλ: - Ξελνδνρ. Δθαξκνγέο κε Ζ/Τ(1Θ+5Δ) Τ Δ & - Σήξεζε Λνγαξηαζκψλ Πειαηψλ (1Θ+5Δ) Τ Σ Μπάξ Πνηά Οηλνινγία (2Θ+2Δ) Τ Β Δκπνξεπκαηνγλσζία Πξνκήζεηεο (3Θ) Τ Δ Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία (3Θ) Τ Γ Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ Σνπξ. Δπηρεηξ. (3Θ) Τ 1

2 Δπηρεηξήζεσλ (4Θ) Τ Δ Σνπξηζηηθή Φπρνινγία θαη πκπεξηθνξά Καηαλαισηή (3Θ) Τ Δ Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε θαη Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ (2Θ+2Δ) ΔΤ Δ Δπηθνηλσλία - Γηαθήκηζε - Γεκφζηεο ρέζεηο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Φνξέσλ (4Θ) Τ Σ Κνζηνιφγεζε θαη Πξνυπνινγηζκνί Σνπξηζηηθψλ Δπηρ/ζεσλ (4Θ) Τ Σ Γηεζλή πζηήκαηα Κξαηήζεσλ (2Θ+3Δ) Τ Σ Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή : ηξαηεγηθέο θαη ρεδηαζκφο (3Θ) Τ Σ Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία:Υσξηθή Αλάιπζε (3Θ) ΔΤ Σ Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε : Γηνηθεηηθή Απνθέληξσζε Αεηθνξία (4Θ) (Τ) Ε Ξέλε Γιψζζα Δηδηθφηεηαο Η (3Θ+3Δ) Τ Ε (Αγγιηθή) Ξέλε Γιψζζα Δηδηθφηεηαο Η Η (3Θ+3Δ) Τ Ε (Γεξκαληθή-Γαιιηθή-Ηηαιηθή) Σ Σνπξηζηηθή Φπρνινγία (3Θ) Τ Σ Υξεκαηνδφηεζε Δπηρεηξήζεσλ (4Θ) ΔΤ Γ -Δπηθνηλσληαθή πνιηηηθή-γεκφζηεο ζρέζεηο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (4Θ) Τ Σ ή -Σνπξηζηηθή Γηαθήκηζε (3Θ) ΔΤ Σ ή ν Μ.Ο. ησλ βαζκψλ ησλ δχν καζεκάησλ - Σηκνιφγεζε Έιεγρνο Δπηζ. Δπηρ.(4Θ) Τ Δ ή -ηνηρεία Κνζηνιφγεζεο (4Θ) ΔΤ Γ ή ν Μ.Ο. ησλ βαζκψλ θαη ησλ δχν καζεκάησλ πζηήκαηα θξαηήζεσλ κε Ζ/Τ (1Θ+5Δ) Τ Ε Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή (3Θ) ΔΤ Ε Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία (5Θ) Τ Β Σνπξηζκφο θαη Αλάπηπμε (3Θ) ΔΤ Ε Ξέλε Γιψζζα Σνπξηζηηθή Οξνινγία (6Θ) Τ Ε (Αγγιηθή) Ξέλε Γιψζζα Σνπξηζηηθή Οξνινγία (6Θ) ΔΤ Ε (Γεξκαληθή-Γαιιηθή-Ηηαιηθή) - Γηεπθξηλίδεηαη φηη κηθηφ κάζεκα ΝΠ (Θ+Δ) πνπ αληηζηνηρίδεηαη κε απιφ κάζεκα ΠΠ (Δ) ή (Θ) ν βαζκφο ηνπ (Δ) ή (Θ) ΠΠ θαηαρσξίδεηαη θαη ζην άιιν κέξνο ηνπ καζήκαηνο ηνπ ΝΠ (Θ) ή (Δ) αληίζηνηρα. Eλδεηθηηθέο ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ Μαζεκάηωλ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΠ Καηαξγεκέλα Μαζήκαηα ΝΠ Νέα Μαζήκαηα Κνηλσλία Αλαςπρήο (2Θ) EY Α Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο, Πνιηηηζκφο θαη Σαμηδησηηθή Λνγνηερλία (3Θ) EY Σ Δπξσπατθή Δλσζε (3Θ) EY Δ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (3Θ) EY Ε Αξρηηεθηνληθή - Δμνπι. Ξελνδνρείσλ (3Θ) EY Β Μεζνδνινγία Έξεπλαο (2Θ+2Δ) EY Δ Γηεζλείο Δκπνξηθέο ρέζεηο (4Θ) EY Γ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην (e-commerce) (2Θ+2Δ) EY Γ Δξγαηηθφ Γίθαην (3Θ) ΔΤ Δ Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ ζηνλ Σνπξηζκφ (3Θ) EY Ε Ξελνδνρεηαθφ Μάξθεηηλγθ (4Θ) Y Δ - Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζηε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (2Θ+3Δ) Y Α Ξέλεο Γιψζεο Η, ΗΗ, ΗΗΗ Β,Γ, Γ (ΔΠΗΣ ή ΑΠ ή ΑΠΑΛ) Γελ αληηζηνηρίδνληαη - Απαιιάζζνληαη Γηεπθξηλίδεηαη φηη εθφζνλ ππάξρεη βαζκφο ζε έλα θαηαξγεκέλν κάζεκα ΠΠ, απηφο ζα κεηαθεξζεί ζην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ΝΠ, ζηε ζέζε ηνπ ελδεηθηηθά αληηζηνηρηζκέλνπ λένπ καζήκαηνο, κε ηνλ ίδην ηίηιν ηνπ θαηαξγεκέλνπ καζήκαηνο. 2

3 ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζηε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Α Μαθξννηθνλνκηθή Β Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γ Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ Δ ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Σκήκαηνο Τπνδνρήο Γ Οηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνχ Δ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο EY Ε Δξεπλα Σνπξηζηηθήο Αγνξάο Τ Σ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ (ΜΔ) 1. Πξνγξακκαηηζκφο Σαμηδησηηθψλ Πξντφλησλ Γ 2. Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή Γ 3. Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Σκήκαηνο Τπνδνρήο Γ 4. Αεξνπνξηθνί Ναχινη Έθδνζε Δηζηηεξίσλ Γ 5. Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γ 6. Γηνίθεζε Μπαξ Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γ 7. Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ Δ 8. Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Δ 9. Οξγάλσζε πλεδξίσλ Δ 10. Κνζηνιφγεζε θαη Πξνυπνινγηζκνί Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Σ 11. Γηεζλή πζηήκαηα Κξαηήζεσλ Σ 12. Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή :ηξαηεγηθέο θαη ρεδηαζκφο Ε 13. εκηλάξην Σειεηνθνίησλ Ε 14. Ξέλε Γιψζζα Δηδηθφηεηαο ΗΗ (Αγγιηθή) Ε 15. Ξέλε Γιψζζα Δηδηθφηεηαο ΗΗ (Γεξκαληθή-Γαιιηθή-Ηηαιηθή) Ε 3

4 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΛΛΑΞΔ Ο ΣΙΣΛΟ ΣΟ ΝΠ (16) ΔΞ ΑΤΣΩΝ ΣΑ (7) ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΩΡΔ ΚΑΙ Δ ΑΛΛΑ (2) Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (ΔΤ ζε Τ) Δηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ Μηθξν-νηθνλνκηθή Δπηρεηξεζηαθέο Δπηθνηλσλίεο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ / απφ (5Θ) ζε (4Θ) Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά Μαθξν-νηθνλνκηθή ηαηηζηηθή Δπηρεηξήζεσλ / απφ (4Θ) ζε (2Θ+2Δ) Δκπνξηθφ Γίθαην / απφ (4Θ) ζε (3Θ) Δξγαζηαθέο ρέζεηο Σνπξηζηηθφ Γίθαην Αεξνπνξηθνί Ναχινη - Έθδνζε Δηζηηεξίσλ / απφ (1Θ+5Δ)ζε (2Θ+3Δ) Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ / απφ (6Θ) ζε (4Θ) Φπραγσγία θαη Άζιεζε Πειαηψλ / απφ (2Θ) ζε (3Θ) Οξγάλσζε πλεδξίσλ / απφ ΔΤ ζε Τ Δξεπλα Σνπξηζηηθήο Αγνξάο / απφ ΔΤ ζε Τ εκηλάξην Σειεηνθνίησλ / απφ (4Θ) ζε (2Θ+2Δ) 4

5 Β. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ Πνιύ Παιαηνύ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ (ΠΠΠ 7 ΔΞ.) κε ην ΝΔΟ (ΝΠ 8 ΔΞ.) Α ΔΞΑΜΗΝΟ Πνιύ Παιαηό Π (7 ΔΞ) ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Η ΓΔΝΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΑΡΥΔ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Ζ/Τ Η ΑΡΥΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗ. ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ Νέν Π ( Δαξ) Μηθξν-νηθνλνκηθή Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά Αξρέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο -Δθαξκνγέο κε Ζ/Τ Β Αεποποπικοί Ναύλοι - Έκδοζη Ειζιηηπίων Υ Δ Δηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ Γηνίθεζε Δπηζηηηζηηθψλ Σκεκάησλ Η ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Δπηρεηξεζηαθέο Δπηθνηλσλίεο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ Τοςπιζηική Ανάπηςξη: Διοικηηική Αποκένηπωζη Αειθοπία Υ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΗΑ Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα ζηη Διοίκηζη Τοςπιζηικών Επισειπήζεων Β ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΑΡΥΔ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΔΥΝ. ΜΑΕ. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΑΓΖΣΧΝ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΗΑ ΑΓΓΛΗΚΑ Η ΓΑΛΛΗΚΑ Η ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Η Μαθξν-νηθνλνκηθή ηαηηζηηθή Δπηρεηξήζεσλ Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή Γ Γηνίθεζε Δπηζηηηζηηθψλ Σκεκάησλ Η Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα ζηη Διοίκηζη Τοςπιζηικών Επισειπήζεων 5

6 Γ ΔΞΑΜΗΝΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΓΝΧΗΑ - ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Ζ/Τ ΗΗ ΣΔΥΝΗΚΖ & ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΜΠΑΡ ΠΟΣΑ - ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΓΓΛΗΚΑ ΗΗ ΓΑΛΛΗΚΑ ΗΗ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΗΗ Oηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνχ Δ ηνηρεία Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ Πξνκήζεηεο Γ Ππογπαμμαηιζμόρ Ταξιδιωηικών Πποϊόνηων Υ Γ Γηνίθεζε Δπηζηηηζηηθψλ Σκεκάησλ ΗΗ Γ Γηνίθεζε Μπαξ Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γ Δκπνξηθφ Γίθαην Β Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ ζηνλ Σνπξηζκφ ΔΤ Ε Γ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΡΥΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΜΑRKETING EΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Ζ/Τ ΗΗΗ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ Γ/ΝΖ & ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ - ΔΛΔΓΥΟ ΑΓΓΛΗΚΑ ΗΗΗ ΓΑΛΛΗΚΑ ΗΗΗ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΗΗΗ Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ Δ Δξγαζηαθέο ρέζεηο Β Διεθνή Σςζηήμαηα Κπαηήζεων Υ ΣΤ Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Σκήκαηνο Τπνδνρήο Γ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Σνπξηζηηθψλ Δ Δπηρεηξήζεσλ Κνζηνιφγεζε θαη Πξνυπνινγηζκνί Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Σ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ (ΠΡΟΑΗΡ) 6

7 Δ ΔΞΑΜΗΝΟ ΣΖΡΖΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ΟΡΟΦΟΚΟΜΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ Επισειπημαηικόηηηα - Ηλεκηπονικό Εμπόπιο (e-commerce) Υ Γ Γηνίθεζε Σνκέα Οξφθσλ (Housekeeping) Γ Έξεπλα Σνπξηζηηθήο Αγνξάο Σ Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία: Υσξηθή Αλάιπζε Σ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΟΤΡΗΣ.. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΣΟΤΡΗΣ.. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΣΟΤΡΗΣ.. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΔΤ Σνπξηζηηθή Φπρνινγία θαη πκπεξηθνξά Καηαλαισηή Δ Ξέλε Γιψζζα Δηδηθφηεηαο Η Ε (Αγγιηθή) Ξέλε Γιψζζα Δηδηθφηεηαο ΗΗ (Γεξκαληθή-Γαιιηθή-Ηηαιηθή) Ε Ξέλε Γιψζζα Δηδηθφηεηαο ΗΗ (Γεξκαληθή-Γαιιηθή-Ηηαιηθή) Ε Επικοινωνία - Διαθήμιζη - Δημόζιερ Σσέζειρ Τοςπιζηικών Επισειπήζεων και Φοπέων Υ ΣΤ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΔΤ Οξγάλσζε πλεδξίσλ Τ Δ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΑΘΛΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΔΤ Φπραγσγία θαη Άζιεζε Πειαηψλ Τ Γ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΤ Μεζνδνινγία Έξεπλαο ΔΤ Δ Σ ΔΞΑΜΗΝΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤΡ. ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΔΝΧΔΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΜΑRKETING ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΤΝ/Ζ & ΔΛΔΓΥΟ ΞΔΝ/ΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & Γ/ΝΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥ/ΔΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΣΔΛΔΗΟΦΟΗΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ (ΠΡΟΑΗΡ) Φ.Π.Α (ΠΡΟΑΗΡ) Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή: ηξαηεγηθέο θαη ρεδηαζκφο Σ Κοινωνιολογία ηος Τοςπιζμού Α Εναλλακηικόρ Τοςπιζμόρ, Πολιηιζμόρ και Ταξιδιωηική Λογοηεσνία ΕΥ ΣΤ Επικοινωνία - Διαθήμιζη - Δημόζιερ Σσέζειρ Τοςπιζηικών Επισειπήζεων και Φοπέων Υ ΣΤ Σνπξηζηηθφ Γίθαην Γ Διοίκηζη Ολικήρ Ποιόηηηαρ ζηιρ Τοςπιζηικέρ Επισειπήζειρ ΕΥ Ζ Φπημαηοδοηική Διοίκηζη και Αξιολόγηζη Επενδύζεων ΕΥ Ε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γ εκηλάξην Σειεηνθνίησλ Ε Κοινωνιολογία ηος Τοςπιζμού Α Η ΔΞΑΜΗΝΟ: { ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΘΜΟ: - ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΔΞΖ (6) ΜΖΝΔ }. 7

8 Μαζήκαηα πνιύ παιαηνύ Π (7 εμ) πνπ αληηζηνηρίδνληαη δύν (2) κε έλα (1) ΝΠ κε ηνλ ίδην βαζκό Μαζήκαηα πνιύ παιαηνύ Π (7εμ) - ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΟΤΡ. ΔΠΗΥ. Τ Σ - ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΔΤ Δ (πγρσλεχζεθαλ ζην λέν) Μαζήκαηα ΝΠ (8εμ) - Επικοινωνία - Διαθήμιζη - Δημόζιερ Σσέζειρ Τοςπιζηικών Επισειπήζεων και Φοπέων Υ ΣΤ Δλδεηθηηθέο ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ Μαζεκάηωλ Μαζήκαηα ηνπ πνιύ παιαηνύ Π (7εμ) πνπ δελ αληηζηνηρίδνληαη ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Ζ/Τ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Ζ/Τ ΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Ζ/Τ ΗΗΗ ΣΖΡΖΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ΤΝ/Ζ & ΔΛΔΓΥΟ ΞΔΝ/ΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΜΑRKETING ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΣΟΤΡ. ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜ. ΔΝΧΔΗ Τ Σ - ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ (ΠΡΟΑΗΡ) Μαζήκαηα ηνπ ΝΠ (8εμ) πνπ δελ αληηζηνηρίδνληαη Τοςπιζηική Ανάπηςξη: Διοικηηική Αποκένηπωζη Αειθοπία Υ Ζ Αεποποπικοί Ναύλοι - Έκδοζη Ειζιηηπίων Υ Δ Ππογπαμμαηιζμόρ Ταξιδιωηικών Πποϊόνηων Υ Γ Διεθνή Σςζηήμαηα Κπαηήζεων Υ ΣΤ Επισειπημαηικόηηηα - Ηλεκηπονικό Εμπόπιο (e-commerce) Υ Γ Διοίκηζη Ολικήρ Ποιόηηηαρ ζηιρ Τοςπιζηικέρ Επισειπήζειρ ΕΥ Ζ Εναλλακηικόρ Τοςπιζμόρ, Πολιηιζμόρ και Ταξιδιωηική Λογοηεσνία ΕΥ ΣΤ Φπημαηοδοηική Διοίκηζη και Αξιολόγηζη Επενδύζεων ΕΥ Ε - Κοινωνιολογία ηος Τοςπιζμού Α Γηεπθξηλίδεηαη φηη εθφζνλ ππάξρεη βαζκφο ζε έλα κάζεκα ηνπ πνιχ παιαηνχ Π, απηφο ζα κεηαθεξζεί ζην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ΝΠ ζηε ζέζε ηνπ ελδεηθηηθά αληηζηνηρηζκέλνπ καζήκαηνο, κε ηνλ ίδην ηίηιν ηνπ καζήκαηνο ησλ (7 εμακ.). 8

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ)

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) Κωδικός Αριθμός Επιθεώρηζης : ΚΑΦΔ-Γ14-2010 Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΓΚΔΔ) ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα