Τοπική Παρέµβαση για το Μέλλον της Απασχόλησης & Κοινωνικο-πολιτιστικής Ανάπτυξης στους Νοµούς Σερρών & ράµας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπική Παρέµβαση για το Μέλλον της Απασχόλησης & Κοινωνικο-πολιτιστικής Ανάπτυξης στους Νοµούς Σερρών & ράµας"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG ΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3 Ξενοδοχείο «Divani Caravel», Αθήνα Παρασκευή 16 Μαρτίου 2007 Τοπική Παρέµβαση για το Μέλλον της Απασχόλησης & Κοινωνικο-πολιτιστικής Ανάπτυξης στους Νοµούς Σερρών & ράµας FINANCIAL MANAGEMENT OF INTERREG PROJECTS FIMIP INTERNATIONAL SEMINAR DEVELOPMENT AND FINANCIAL MANAGEMENT OF PROJECTS IN THE NEW OBJCTIVE 3 PROGRAMMES «Divani Caravel» Hotel, Athens Friday 16 March 2007 Local Intervention for the Future of Employment and Socio-cultural Development in the Departments of Serres and Drama

2 Οµιλητής : Άλκης Καλλιαντζίδης Γενικός Συντονιστής του υλοποιηµένου κοινοτικού Σχεδίου «Τοπική Παρέµβαση για το Μέλλον της Απασχόλησης & Κοινωνικο-πολιτιστικής Ανάπτυξης στους Νοµούς Σερρών & ράµας»(το.π.μ.α.κ.) Τηλ Φαξ Site : Speaker : Alkis Kalliantzidis General Co-ordinator of the realised community Project «Local Intervention for the Future of Employment and Socio-cultural Development in the Departments of Serres and Drama» (L.I.F.E.S.) Tel Fax Site :

3 Λίγα λόγια για το πιλοτικό κοινοτικό πρόγραµµα στο οποίο εντάχθηκε το Σχέδιο «ΤΟΠΜΑΚ»: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.. ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ «Πρωτοβουλίες Απασχόλησης & Κοινωνικο-πολιτιστικές στις περιοχές της Ε.Ε. που συνορεύουν µε τις υποψήφιες χώρες». Γραµµή προϋπολογισµού : Β A few words on the pilot community programme into which the Project «LIFES» was approved : EUROPEAN COMMISSION D.G. ENLARGEMENT «Employment and Socio-cultural Initiatives in the regions of the E.U. bordering with candidate countries». Budget line : B5-3003

4 Περιοχή υλοποίησης σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ Area of realisation of project LIFES

5 ήλωση σωφροσύνης ως προς τις δυνατότητες παρέµβασης του Σχεδίου «ΤΟΠΜΑΚ»: Μακράν ηµών η αλαζονεία ότι µέσα από το Σχέδιο «ΤΟΠΜΑΚ» θα επιλύαµε το οξύ πρόβληµα ανεργίας& κοινωνικού αποκλεισµού της συνοριακής περιοχής Σερρών & ράµας. Ταπεινή µας στόχευση ήταν να αποτελέσουµε µια από τις υπάρχουσες κι αλλού «ορθές πρακτικές» προώθησης της απασχόλησης τοπικά, µέσα από µια διαχρονική εθελοντική εταιρική σχέση. A prudent statement on the possibilities of intervention of the Project «LIFES» : Far be it from us the arrogance that through the Project «LIFES» we would solve the acute problem of unemployment and social exclusion of the border region of Serres and Drama. Our humble objective was to complete both one of the existing and other «good practices» for the promotion of local employment, through a lasting voluntary partnership.

6 Ηδηµιουργία απασχόλησης είναι µια σοβαρή υπόθεση που δεν επιτρέπει µεγάλα λόγια. Απαιτεί δουλειά µυρµηγκιού σε µια εποχή όπου ακόµα και αν έχουµε οικονοµική µεγέθυνση, δεν έχουµε αντίστοιχη µεγέθυνση της απασχόλησης (jobless growth). Σε µια εποχή όπου παρατηρούµε µαζικές απολύσεις λόγω µετοίκησης κοινοτικών επιχειρήσεων σε χώρες χαµηλού εργασιακού κόστους (off shoring). The creation of employment is a serious matter on which not too much should be said. It requires painstaking work at a time where even though we have economic growth, we do not have the equivalent growth in employment (jobless growth). At a time where we observe mass redundancy due to relocation of community enterprises to countries with low labour costs (off shoring).

7 υο λόγια για το έµβληµα του Σχεδίου «ΤΟΠΜΑΚ»: Ηδιακεκοµµένη γραµµή του σηµαίνει το σύνορο Ελλάδας - Βουλγαρίας, Τα βέλη µε τιςσηµαίες των εν λόγω χωρών σηµαίνουν την αµοιβαία επωφελή «ιασυνοριακότητα» ηοποία πρέπει να αναπτυχθεί µεταξύ της ελληνικής περιοχής Σερρών- ράµας και της βουλγαρικής του Βlagoevgrad, όπως γίνεται µεταξύ Γαλλίας - Βελγίου, Βελγίου - Λουξεµβούργου, Βελγίου - Γερµανίας, Βελγίου - Ολλανδίας, κλπ. A couple of words on the emblem of the Project «LIFES» : The dotted line represents the border of Greece and Bulgaria, The arrows with the flags of the said countries represent the mutual advantages of «Crossborder co-operation» which must be developed between the Greek regions of Serres & Drama and the Bulgarian region of Blagoevgrad, such as it is between France - Belgium, Belgium - Luxembourg, Belgium - Germany, Belgium - Holland, etc.

8 Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ :Το συλλογικό Σχέδιο δεν ήταν ουρανοκατέβατο. Προήλθε από µια τοπική χρήσιµη και διαχρονική εταιρική σχέση η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 1998 µε πρωτεργάτες τους ήµους Κερκίνης Πετριτσίου - Ηράκλειας, το 2000 πήρε τη µορφή µιας διαδηµοτικής αστικής µη κερδοσκοπικής δοµής µε την επωνυµία «Τ.Π.Α.-ΚΕ.Π.Η.» και εξακολουθεί να λειτουργεί µέχρι και σήµερα γιατί αυτό οδηγεί σε µια δηµιουργική Συνέχεια (όπως το νέο Σχέδιο ΕΝΕΡΓΕΙΝ & η προετοιµασία νέων προτάσεων στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Χωρικής Συνεργασίας»). THE BACKGROUND OF THE PROJECT :The collective Project was not heaven sent. It originated from a useful local and lasting partnership which began in September of 1998 with pioneers of the Municipalities of Kerkini Petritsi - Iraclia, in 2000 it took the form of an inter-municipal civil nonprofit making structure named «T.I.E.E.-KE.P.I.» and continues to function to date due to the resulting creative Continuation (i.e. new Project Act & the preparation of new proposals within the framework of European Territorial Cooperation ).

9 Γιατί ; Why? Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της περιοχής & των οικονοµικών κλάδων της. To reinforce the competitiveness and the economic sectors of the zone. Για να αποφευχθεί η πιθανή αρνητική επίπτωση στην τοπική απασχόληση λόγω διεύρυνσης. To avoid the possible negative impact of the enlargement on local employment. Για να αποβεί αµοιβαία ωφέλιµη η κατάργηση των οικονοµικών συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας από τον Ιανουάριο του To suppress the economic boundaries of Greece-Bulgaria for the mutual benefit of both parties from January of Για να γίνει µια δυναµική «Ευρω-περιοχή». To develop a dynamic «Euro-region».

10 Ποια τα κοινά στοιχεία εκκίνησης ; What were the common elements for the commencement of the action? Το άτοµο The individual Ητοπικήεπιχείρηση The local enterprise Η µειονεκτούσα παραµεθόρια περιοχή The unfavourable border region

11 Τα εν λόγω στοιχεία συνδυάζονται : The said factors combine with : Με την ισότητα ευκαιριών ανδρών & γυναικών The equality of opportunities between men & women Με την ανάπτυξη της χρηµατοδότησης εγγύτητας The development of proximity financing Με τη διασυνοριακή κινητικότητα εργασίας & επιχειρήσεων The cross-border mobility of labour and enterprises Με τις διασυνοριακές δραστηριότητες διαπολιτιστικής κατανόησης The cross-border activities of cross-cultural understanding Με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών & Επικοινωνιών The utilization of Information and Communication Technology

12 Ποιοι οι ιδιαίτεροι στόχοι ; What were the specific objectives? Πληροφόρηση του τοπικού πληθυσµού για τις επερχόµενες αλλαγές και τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της ιεύρυνσης της Ε.Ε. προς τη Βουλγαρία ( ιάσκεψη, ιαπολιτιστικό, Σποτς, Debates, Newsletters, Φυλλάδιο, Ιστοσελίδα). To inform the local population as to the coming changes and the positive and negative impact of the Enlargement of the E.U. to Bulgaria (Conference, Intercultural event, Television & radio spots, Debates, Newsletters, leaflet, Web-site). Πώς οι δράσεις της ΤΟ.Π.Μ.Α.Κ. θα βοηθούσαν τα άτοµα ναπροσαρµοστούν και να λάβουν καλή θέση στην τοπική αγορά εργασίας. To Examine how the activities of LIFES would permit the individuals to adapt and find a good place in the local labour market.

13 Ποιοι οι ιδιαίτεροι στόχοι ; What were the specific objectives? Πώς οι τοπικές επιχειρήσεις και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις θα προσαρµοστούν στις αλλαγές για να ευνοηθούν από τη ιεύρυνση. How the local enterprises and the agricultural exploitation would adapt to the changes so as to profit from the Enlargement. Πώς θα δίναµε έµφαση στη σηµασία να σκεφτόµαστε την απασχόληση σε επίπεδο µιας συγκεκριµένης περιοχής. How we would put the emphasis on the importance of thinking of employment at the level of a specific region.

14 Ποια τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ; What were the expected results? Βελτίωση των γνώσεων του πληθυσµού για τις επιπτώσεις της ιεύρυνσης. Improvement of public knowledge on the impact of the Enlargement. Προσαρµογή της κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Adaptation of training in Information and Communication Technology of (ICT). Προσαρµογή της δια βίου µάθησης στις τοπικές ανάγκες µέσα από την «Εξατοµικευµένη Συµβουλευτική» & την «Τηλε-Συµβουλευτική». Adaptation of life long learning to local needs through «Individualised Tutoring» & «e-accompaniment».

15 Ποια τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ; What were the expected results? ηµιουργία τοπικών δραστηριοτήτων παροχής «υπηρεσιών εγγύτητας». To create local activities for the supply of «proximity services». Χορήγηση 50 µικρο-δανείων για τη δηµιουργία ή διατήρηση τοπικών µικρο-επιχειρήσεων. To grant 50 micro-loans for the creation or maintenance of local micro-enterprises. Προσέγγιση των τοπικών πληθυσµών Ελλάδας - Βουλγαρίας. Rapprochement of the local Greek and Bulgarian populations.

16 Ποιες οι δραστηριότητες-κλειδιά (5 άξονες) ) ; What were the key activities (5 axles)? Ηκαλήδιοίκηση, διαχείριση, τεχνική υποστήριξη, χρηµατοδότηση εγγύτητας, αξιοποίηση των ΤΠΑ, διασυνοριακή συνεργασία. Good administration, management, technical support proximity financing, utilisation of ITC, cross-border co-operation. Η πληροφόρηση των οµάδων στόχων και η διάδοση των αποτελεσµάτων του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ. Informing of the target-groups and the diffusion of the results of the Project LIFES.

17 Ποιες οι δραστηριότητες-κλειδιά (5 άξονες) ) ; What were the key activities (5 axles) Ηπροσαρµογή της κατάρτισης στις νέες ΤΠΕ για να αυξηθεί η απασχολησιµότητα των ατόµων. Adaptation of the training to new ICT in order to augment the employability of the individuals. Ηπροσαρµογή της τεχνικής συνοδείας των φορέων κατάρτισης στις ανάγκες των τοπικών οµάδων-στόχων, ατόµων & επιχειρήσεων. Adaptation of the technical accompaniment of the training structures to the needs of the local target-groups, individuals and enterprises. Ηδηµιουργία τοπικών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών εγγύτητας στα άτοµα απότιςγυναίκεςκυρίως. The creation of local activities and supply of proximity services to the individuals principally by women.

18 Ποιοι ήταν οι συµπράττοντες φορείς ; Who were the co-operating operating actors? ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ GREEK PARTNERS : το Εργατικό Κέντρο Ν. Σερρών. the Labour Centre of the Department of Serres. η Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης Κερκίνης Πετριτσίου Ηράκλειας. the Local Employment Initiative of Kerkini Petritsi Iraclia. η Τοπική Απασχολησιµότητα (συνέταξε την πρόταση και ήταν ο γενικός συντονιστής της ΤΟΠΜΑΚ). Local Employability, (elaborated the proposal and was the general co-ordinator of LIFES. η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών. the Co-operative Bank of the Department of Serres. το Π.Τ.Α.Μ. του Ο.Ε.Ε. the Regional Section of Eastern Macedonia of the Economic Chamber of Greece (PTAM OEE).

19 Ποιοι είναι οι συµπράττοντες φορείς ; Who are the co-operating operating actors? ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ GREEK PARTNERS : το Κ.Ε.Κ. I.R.M. the Centre of Vocational Training IRM. το Κ.Ε.Κ. Αναπτυξιακή Μακεδονίας. the Centre of Vocational Training Anaptyxiaki Makedonias. το Κ.Ε.Κ. Εύβουλος. the Centre of Vocational Training Eyboulos. το Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Σερρών. the Rehabilitation Centre of Handicapped Persons of Serres. το Σχολικό Συγκρότηµα Αδαµάντιος Καλαµαρί. the School Group Adamantios Greek-French School Kalamari. η ηµοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Ροδολίβους ίαυλος. the Municipal Television Enterprise Rodolivos Diavlos. ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθµός Master FM. the local radio station Master FM.

20 Ποιοι ήταν οι συµπράττοντες φορείς ; Who were the co-operating operating actors? ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ GREEK PARTNERS : ηο.π.σ.ν.σ. the Federation of Cultural Associations of the Department of Serres. οσ.π.α.λ.κ. the Association for the Protection and Promotion of Lake Kerkini. ο Σύλλογος Γυναικών Λιβαδιάς. the Women s Association of Livadia. το Εργατικό Κέντρο Ν. ράµας. the Labour Centre of the Department of Drama. η Τηλεόραση ράµας Star Α.Ε. the Television of Drama Star S.A. η Αναπτυξιακή Εταιρεία ράµας Α.Ε. the Agency of Local Development of Drama (ANED S.A.). ο ήµος Νευροκοπίου. the Municipality of Nevrokopi.

21 Ποιοι ήταν οι συµπράττοντες φορείς ; Who were the co-operating operating actors? ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ BULGARIAN PARTNERS : ηεταιρείαdies Ltd (Cristo Trendov). the Dies Ltd Company (Cristo Trendov). το νοτιο-δυτικό πανεπιστήµιο Neofit Rilski του Blagoevgrad. the University of south-west Neofit Rilski of Blagoevgrad. ο ήµος Gotse Deltchev. the Municipality of Gotse Deltchev. ο ήµος Petritch. the Municipality of Petritch. το ηµοτικό Συµβούλιο Συνδικάτων του Petritch. the Municipal Council of Syndicates of Petritch. το δευτεροβάθµιο σχολείο Nicola Vaptsarov. the Secondary School Nicola Vaptsarov.

22 Ποιοι ήταν οι συµπράττοντες φορείς ; Who were the Co-operating operating actors? ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ BULGARIAN PARTNERS : o πολιτιστικο-τουριστικός φορέας Varosha. The cultural-touristic actor Varosha. ο οίκος ορφανών παιδιών Petar Dimitrov. the Orphanage Petar Dimitrov. η περιφερειακή τηλεόραση Orbel TV. the regional television Orbel. o αθλητικός όµιλος Pirin. the sports club Pirin. το Εµποροβιοµηχανικό Κέντρο του Blagoevgrad. the Commercial and Industrial Centre of Blagoevgrad.

23 Η Χρονική ιάρκεια του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ Duration of the Project LIFES 24 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 24 months from the date of the signing of the contract with the European Commission. Από 1 η Μαΐου 2003 έως 30 Απριλίου του From 1 st May 2003 till 30 th April 2005.

24 Ποιος ο προϋπολογισµός του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; What was the budget of the Project LIFES? Συνολικός εγκριθείς προϋπολογισµός από την Ε.Ε. : Total budget approved by the E.U. : ,63 Εγκριθείσα επιχορήγηση : Approved subsidy : ,31 (το 99,98% εκταµιεύθηκε από την Ε.Ε.) (99,98% received from the E.U.) Ποσοστό επιχορήγησης : Percentage of subsidy : Ίδια συµµετοχή συµπραττόντων : Partners contribution : 80% ,32

25 Οι δυσκολίες του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; The difficulties of the Project LIFES? Η αντιµετώπιση της κυρίαρχης πρακτικής «παθητικών πολιτικών απασχόλησης» στην Ελλάδα που είναι εξ ορισµού αντίθετες µε µια «Εξατοµικευµένη Συµβουλευτική» ενεργοποίησης του ατόµου για την επαγγελµατική και κοινωνική του ενσωµάτωση. Dealing with the main code of practice «passive employment policies» in Greece which as a rule are in opposition to «Individualised Accompaniment» for the activation of the individual for vocational and social insertion. Η εξεύρεση υποψηφίων µικρο-επιχειρηµατιών που να επιθυµούν πραγµατικά «εξατοµικευµένη Συµβουλευτική» για να δηµιουργήσουν την αυτο-απασχόλησή τους. Finding micro-entrepreneur candidates who truly desired «individualised Accompaniment» in order to create their own selfemployment. Εννιά στα δέκα προσεγγισθέντα άτοµα αναζητούσαν«µισθωτή εργασία» κι όχι να γίνουν τα ίδια µικρο-επιχειρηµατίες. Nine out of ten persons approached asked for «salaried labour» and not to become micro-entrepreneurs themselves.

26 Οι δυσκολίες του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; The difficulties of the Project LIFES Η διαµόρφωση και η εµπέδωση µιας Συµπρακτικής Λογικής που να έχει συνέχεια και σε άλλα προγράµµατα. The formation and consolidation of a Partnership Logic that would be continued in other programmes. Η εφαρµογή ενός «εξατοµικευµένου επαγγελµατικού προσανατολισµού»& µιας «εξατοµικευµένης Συµβουλευτικής» σ ένα σχετικό περιβάλλον ασυνήθιστο στην Συµβουλευτική. The implementation of an «individualised vocational orientation» & «Individualised Tutoring» in an environment relatively unaccustomed to Accompaniment. Η πιστή τήρηση του εγκριθέντος χρονοδιαγράµµατος. The strict implementation of the timetable.

27 Τα θετικά στοιχεία του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; The positive elements of the Project LIFES Η διατήρηση της Εταιρικής Συνοχής του Σχεδίου. Μόνον ένας εταίρος απεχώρησε µε δική του ευθύνη στους 31. Κάτι που µας επέτρεψε να εκπονήσουµε κι άλλα συλλογικά Σχέδια σε άλλα προγράµµατα The maintaining of Partnership Coherence of the Project. Only one of the 31 partners left of its own accord. This enabled us to elaborate other collective projects in other programmes. Ηεφαρµογή µιας «εξατοµικευµένης Συµβουλευτικής»& µιας Τηλε-εξατοµικευµένης Συµβουλευτικής» στην πράξη. The implementation of «Individualised Tutoring», & an «e- individualised Accompaniment» (e-tutoring).

28 Τα θετικά στοιχεία του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; The positive elements of the Project LIFES Η καλύτερη ενηµέρωση της τοπικής κοινής γνώµης για τις επιπτώσεις της ιεύρυνσης στη Βουλγαρία, σε σχέση µε το παρελθόν ( ιάσκεψη, Τηλεοπτική Συζήτηση, Ραδιοφωνικά & Τηλεοπτικά Σπότς, ιαπολιτιστικό Γεγονός,4 Newsletters, 1 CD- ROM, 1 DVD, Πρόταση ανάπτυξης ιασυνοριακής Συνεργασίας). Better informing of the local population as to the impact of the Enlargement to Bulgaria, in relation to the past (Conference, Television debate, Television & Radio Spots, Intercultural event, 4 Newsletters, 1 CD-ROM, 1 DVD, Proposal for development of cross-border Cooperation). Η εθελοντική εφαρµογή στο Σχέδιο «ΤΟΠΜΑΚ» της εξωτερικής ανεξάρτητης Αξιολόγησης και Ελεγκτικής για να έχει την έξωθεν καλή µαρτυρία. The voluntary implementation to the Project «LIFES» of the external, independent Evaluation and Audit so as to have a good external testimony.

29 Τα θετικά στοιχεία του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; The positive elements of the Project LIFES Η σταδιακή εφαρµογή της «Τηλεδιάσκεψης» στην πράξη από τους Εταίρους µας για να αντιµετωπίσουµε την«γεωγραφική αποµόνωση», να εισαγάγουµε έτσι την «ψηφιακή κινητικότητα» και άρα την «ισότητα ευκαιριών στην δια βίου µάθηση». The gradual implementation of «tele-conference» in practice by our Partners in order for us to face the «geographical isolation», and so to insert «digital mobility» and therefore «equal opportunities in life long learning». Ηδηµιουργία και λειτουργία του οµαδικού ιστοχώρου στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά & βουλγαρικά ο οποίος παρουσιάζει σχεδόν όλο τα παραχθέν έργο του Σχεδίου µας (Προστιθέµενη Αξία). The creation and functioning of a common web-site in Greek, English, French & Bulgarian which presents virtually all of the completed results of our Project (Added Value).

30 Ποιες οι διαγραφόµενες προοπτικές µετά τη λήξη του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; What are the prospects in view of the close of the Project LIFES Η συνέχιση της«εξατοµικευµένης Συµβουλευτικής» σε 53 άτοµα (γυναίκες & άνδρες) των ήµων Κερκίνης Πετριτσίου -Ηράκλειας είτε για να δηµιουργήσουν τη δική τους µικρο-επιχείρηση είτε να οδεύσουν προς τη µισθωτή εργασία, στα πλαίσια του εγκριθέντος Σχεδίου «Ενεργείν Τοπικά για την Προώθηση της Απασχόλησης»(βλ.www.tpa-kepi.eu), Μέτρο 5.3. «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης». The continuation of «Individualised Tutoring» to 53 individuals (women & men) from the Municipalities of Kerkini Petritsi - Iraclia either to create their own microenterprise or to head towards salaried labour, within the framework of the approved Project «Local Act for the Promotion of Employment» (visit Measure 5.3. «Local Employment Initiatives».

31 Ποιες οι διαγραφόµενες προοπτικές µετά τη λήξη του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ ; What are the prospects in view of the close of the Project LIFES Προετοιµασία µιας δέσµης προ-σχεδίων soft ελληνο-βουλγαρικής συνεργασίας, στα πλαίσια του Στόχου 3, «Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία». The preparation of a pack of soft pre-proposals for Greek-Bulgarian cooperation, within the framework of Objective 3 «European Territorial Cooperation». Προετοιµασία των αντίστοιχων διασυνοριακών εταιρικών σχηµάτων µέσα από τους γνώριµους εταίρους του Σχεδίου «ΤΟΠΜΑΚ». The preparation of the corresponding cross-border partnership formation by means of the known partners of the project LIFES. H τεχνική µας κατάρτιση για τις απαιτήσεις που θέτει η «Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία». Γι αυτό είµαστε σήµερα εδώ. Our technical vocational training for the requirements posed by the European Territorial Cooperation. That is why we are here today.

32 Συµπεράσµατα Conclusions Έχουµε λύσει τα υπαρκτά τοπικά προβλήµατα ανεργίας και διασυνοριακής συνεργασίας της περιοχής-στόχου µέσα από το υλοποιηµένο Σχέδιο «ΤΟΠΜΑΚ»; ΟΧΙ. Have we solved the existing local problems of unemployment and cross-border cooperation of the target area through the realised Project «LIFES»? NO. Απλώς είµαστε στο σωστό δρόµο, ως προς την ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη σηµασία της «Εξατοµικευµένης Συµβουλευτικής» στα υπό κοινωνική ενσωµάτωση άτοµα. We are simply on the right road to informing the local population as to the importance of «Individualised Tutoring» for the individuals undergoing social insertion.

33 Συµπεράσµατα Conclusions ιαθέτουµε σήµερα σε ηλεκτρονική µορφή ένα κατάλληλο εργαλείο : τον «Οδηγό Εξατοµικευµένης Συνοδείας Μικρο-Επιχειρηµατία». Today we have available in digital form an appropriate tool the «Guide to Individualised Accompaniment for the Micro-Entrepreneur». Προετοιµαζόµαστε, πιο έµπειροι, να αναπτύξουµε τη διασυνοριακή συνεργασία σε τοµείς soft µε τους Βούλγαρους γείτονές µας, αξιοποιώντας τον διαδηµοτικό φορέα «ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ» (βλ. και την αµοιβαία εµπιστοσύνη που σφυρηλατήσαµε από κοινού. Ο δρόµος θα είναι ανηφορικός, αλλά εµείς είµαστε συγκρατηµένα αισιόδοξοι. Σας ευχαριστώ. As more experienced, we are preparing to develop cross-border cooperation in the soft sectors with our Bulgarian neighbours, valorising the inter-municipal structure TIEE-KEPI (visit and the mutual trust which we jointly forged. It will be an uphill climb, but we are composedly optimistic. Thank you.

34 Στοιχεία της ΤΟΠ.ΑΠ. Details of LOC.EM. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Local Employability (LOC.EM.) Αγγελάκη 17 17, Aggelaki Street Θεσσαλονίκη Thessaloniki Τηλ. Tel.: Φαξ Fax: E.mail: Website:

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers Project no. 042941 UPDATE Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education Instrument: Specific Support Action Thematic Priority: Structuring the ERA / FP6-2005-Science-and-society-16

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Workshop: Common European Heritage: Museums, Borders and Cultural Understanding. Village of Tsamantas, Thesprotia, Epirus, Greece (September 2005)

Workshop: Common European Heritage: Museums, Borders and Cultural Understanding. Village of Tsamantas, Thesprotia, Epirus, Greece (September 2005) Workshop: Common European Heritage: Museums, Borders and Cultural Understanding Village of Tsamantas, Thesprotia, Epirus, Greece (September 2005) The Centre for European Studies (CES) of the University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: «Τάσεις και καινοτοµία στην Τουριστική Βιοµηχανία» - 1

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από τη διεύθυνση

Λίγα λόγια από τη διεύθυνση Issue: 002 Ανακοινώνουµε τη συνεργασία µας µε τα E-Seminars ΙΑΒΑΣΤΕ: Χαιρετισµός από τη ιεύθυνση της MMC Ltd... 2 Προγραµµατισµένα Σεµινάρια και Εργαστήρια για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2009... 3 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα