ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα θαη κεηά απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα θαη κεηά απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή."

Transcript

1 ρεδηάδνληαο ηε Μεηάβαζε πξνο Δλεξγεηαθά Απνδνηηθέο Πόιεηο Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζε επίπεδν Γήκσλ θαη Γεκνηώλ Σςμπεπάζμαηα επγαζηηπίων ΓΙΑΣΙ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δ ΓΗΜΟΙΑ ΚΣΙΡΙΑ Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκνζίσλ θηεξίσλ αθνξνχλ ζε: - εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ κεηαθξάδεηαη θαη κείσζε δαπαλψλ γηα ηελ ελέξγεηα, - αχμεζε ηεο αίζζεζεο εζσηεξηθήο άλεζεο θη εμαζθάιηζε ελφο πγηνχο εξγαζηαθνχ θη εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, - παξάηαζε / πξνέθηαζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ θηεξίνπ, - επίηεπμε πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη κείσζε εθπνκπψλ «αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ» πνπ ζπκβάινπλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, - πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, - αλαδσνγφλεζε πνιιψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, - δεκηνπξγία λέσλ ή δηαηήξεζε ππαξρφλησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, - ελίζρπζε έκκεζα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζε ζρεηηθνχο ηνκείο (λέα πιηθά, ζρεδηαζκφο θηηξίσλ, ηερλνινγία IT, επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο, κεραληθή, αξρηηεθηνληθή θα), - ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επξσπατθήο θη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ. Δξγαζηήξην 1 Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ ύλζεζε νκάδαο: ηειέρε δεκνηηθψλ αξρψλ, εθπξφζσπνη αλαπηπμηαθψλ ΟΣΑ, ζηειέρε Κέληξνπ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλεξγείαο (ΚΑΠΔ), ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΜΟΓ), ζηειέρε Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ (ΣΔΔ), αθαδεκατθνί, θνηηεηέο Παξνπζίαζε ηεο ππόζεζε εξγαζίαο: Σην πιαίζην ησλ δεζκεύζεσλ ηνπ γηα αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ, ν Δήκνο Χ έρεη εθπνλήζεη Σρέδην Δξάζεο γηα κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2. Επηζπκεί λα πξνρσξήζεη ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο (Δεκνηηθό-Γπκλάζην) ηνπ Οξγαληζκνύ Σρνιηθνύ Κηηξίνπ, ειηθίαο 15 εηώλ, επηθάλεηαο 800 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζε νηθόπεδν ζπλνιηθήο επηθάλεηαο η.κ. Τπό εμέηαζε εξσηήκαηα: (α) Πνηα είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ηα απαηηνύκελα βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (θάζε ζρεδηαζκνύ/εθηέιεζεο); (β) Με πνηόλ ηξόπν ζα κπνξνύζε ην έξγν απηό λα έρεη πέξα από ηελ πξνθαλή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη επηπιένλ νθέιε γηα ηελ θνηλόηεηα; (γ) Με πνηνπο θνξείο ζα έπξεπε λα ζπλεξγαζηεί ν Δήκνο θαη κέζα από πνηεο δηαδηθαζίεο; Πνηεο είλαη νη αλαγθαίεο αδεηνδνηήζεηο; (δ) Χξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Απάληεζε ζηα εξσηήκαηα: (α) Ποια είναι καηά ηη γνώμη ζαρ ηα απαιηούμενα βήμαηα για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος (θάζη ζσεδιαζμού/εκηέλεζηρ); 1

2 Αξρηθά δηεξεπλάηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε, εζηηάδνληαο θπξίσο ζε δχν ζέκαηα: 1. Έιεγρνο ηεο (ζπλ) ηδηνθηεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ γηαηί γηα λα εθπνλεζεί κία κειέηε / έξγν γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε αθηλήηνπ πξέπεη λα έρεη μεθαζαξίζεη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, 2. Αλάιπζε / επί ηφπνπ αξρηθή επίβιεςε / ελεξγεηαθή θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Δπηιέγεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν δεκφζην θνξέα ν εμσηεξηθφο κειεηεηήο. Πξφθεηηαη γηα κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία γηα ηηο δεκφζηεο αξρέο γηα εγθξίζεηο θαη αδεηνδνηήζεηο, ηδίσο φηαλ έρνπκε αξρηηεθηνληθφ ζπκβνχιην, λνκηκνπνηήζεηο απζαηξέησλ, έγθξηζε ή απαιιαγή απφ θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα θαη κεηά απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή. Αθνινπζνχλ δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο, δηαδηθαζίεο αλάζεζεο, ζρεδηαζκνχ, ζπκθσλεηηθνχ. Πξνρσξψληαο πξνο ηηο ηειηθέο απηέο δηαδηθαζίεο ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα εμήο: Όηαλ ππάξρεη έλα έξγν ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ππάξρεη επηινγή ελεξγεηαθνχ πξνηχπνπ ή ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε επηδηψθεηαη κέζσ ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηέζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ (π.ρ. θνπθψκαηα, ζεξκνκφλσζε δψκαηνο θιπ); Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή ή κειεηεηή; Ση πξέπεη λα παξαδίδεη; Έθδνζε ελεξγεηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο ή βέιηηζηε πξφηαζε εξγαζίαο; Έθδνζε ηνπ ηειηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ; Πνηνο θάλεη πξαγκαηηθά ηελ ελεξγεηαθή κνληεινπνίεζε ελφο θηηξίνπ; Ση ζεκαίλεη αξρηθή ελεξγεηαθή επίβιεςε ζε έλα θηίξην; εκαίλεη ελεξγεηαθή κνληεινπνίεζε; Ση ζεκαίλεη παξαδνηέν γηα έλαλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή ζε κηα δεκνηηθή αξρή; εκαίλεη ελεξγεηαθφ πηζηνπνηεηηθφ; εκαίλεη ελεξγεηαθή κειέηε; εκαίλεη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα; εκαίλεη επίβιεςε εθαξκνγήο; Πνηνο θάλεη ηελ επίβιεςε εθαξκνγήο; Παξέκβαζε: Γηα λα γίλεη κία παξέκβαζε ζην θηίξην ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία κειέηε εθαξκνγήο. Σν πξψην ελεξγεηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ζα καο δείμεη ηελ θαηαλαιηζθφκελε πξσηνγελή ελέξγεηα. Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηαηάζζεη ην θηίξην ζε κία ελεξγεηαθή θαηεγνξία. Αθνχ ην θηίξην θαηαηαγεί ζε κία ελεξγεηαθή θιάζε, μεθηλάεη ην ζελάξην ηεο επέκβαζεο ζην θηίξην. Ο ελεξγεηαθφο κειεηεηήο απνθαζίδεη, ζχκθσλα βέβαηα θαη κε ηα πξνζδνθφκελα απφ ην θνξέα απνηειέζκαηα, πνηεο ζα είλαη νη παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαη θνζηνινγεκέλεο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο πνπ ην έξγν ζα θάλεη ην pay back. Όιεο νη παξεκβάζεηο ζε έλα θηίξην είλαη a la carte θαηά πεξίπησζε. Γελ ππάξρεη έλα πξφηππν ελεξγεηαθήο παξέκβαζεο πνπ λα ηζρχεη γηα φια ηα θηήξηα. Δλεξγεηαθά πξόηππα Δξώηεζε: Ση ζεκαίλεη αξρηθά «ειέγρσ ελεξγεηαθά έλα θηίξην»; Απάληεζε: Κηλνχκαζηε ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, βάζεη ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Βέβαηα εθηφο απφ ηνλ ΚΔΝΑΚ γλσζηά είλαη θαη ην Passive House, ην Energy Plus, θ.α κε πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Βξηζθφκαζηε θνληά ζην 2018 θαη ην 2020 θαη ηα θηίξηα πνπ αλαβαζκίδνληαη πξέπεη λα είλαη Κηίξηα ρεδφλ Μεδεληθήο Δλέξγεηαο - ΝΕΔΒ. Δξώηεζε: Πψο μέξνπκε φηη είλαη ε βέιηηζηε παξέκβαζε; Απάληεζε: Όιεο νη παξεκβάζεηο ζην δεκφζην ηνκέα ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαη ειάρηζην ζηελ εζληθή λνκνζεζίαο. Μπνξεί λα ππάξρεη θαιχηεξν πξφηππν θαη ππάξρεη θαιχηεξν πξφηππν, ε εζληθή λνκνζεζία είλαη ε βάζε. Παξέκβαζε: Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε λνκνζεζία. Ο ΚΔΝΑΚ αληηκεησπίδεη ηα ζρνιεία φπσο ηα άιια θηίξηα. Αλάγθε αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο. Παξαδνηέα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίνπ Παξέκβαζε: Ζ εξψηεζε ηεο νκάδαο ήηαλ ε εμήο: ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ελφο ζρνιηθνχ θηηξίνπ, ν ελεξγεηαθφο κειεηεηήο / επηζεσξεηήο ηη παξαδίδεη; Πνηνο θάλεη ηελ αλαιπηηθή ελεξγεηαθή κειέηε; Πνηνο είλαη ππεχζπλνο θα αλ ππάξρνπλ θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα εθαξκνγήο / πινπνίεζεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο; Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ; Πνηνο παξαδίδεη ην έξγν; 2

3 Πψο δηαζθαιίδεηαη φηη ην έξγν κεηά απφ έλα ρξφλν παξάδνζεο ζα έρεη ηελ ελεξγεηαθή ιεηηνπξγία πνπ έρνπκε πηζηνπνηήζεη φηη ζα έρεη; Μπνξνχκε λα βξνχκε επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα monitoring ηνπ έξγνπ. Παξέκβαζε: Οη ελεξγεηαθνί επηζεσξεηέο είλαη θαη κειεηεηέο. Οη ελεξγεηαθνί κειεηεηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη πηζηνπνηεκέλνη επηζεσξεηέο. Ζ ζσζηή θαη ζχλλνκε πξαθηηθή είλαη ε εμήο: γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θηήξην άιινο κεραληθφο εθπνλεί ηελ ελεξγεηαθή κειέηε θαη δχλαηαη λα επηβιέςεη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα επηζεσξεζεί απφ άιινλ κεραληθφ (πηζηνπνηεκέλν ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή), νπνίνο δελ ελεπιάθε θαζφινπ ζην έξγν - νχηε ζαλ κειεηεηήο, νχηε ζαλ επηβιέπσλ. Έηζη κπνξεί λα εθζέζεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θηεξίνπ, κε κία αλεπεξέαζηε καηηά, ηα πξαγκαηηθά ελεξγεηαθά δεδνκέλα. Σν ηδαληθφ είλαη λα γίλεηαη κία επηζεψξεζε πξηλ θαη κία κεηά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ βειηηψζεσλ. Βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ελόο έξγνπ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζρνιηθνύ θηεξίνπ Αλαθνξηθά κε ηε ζεηξά ησλ απαηηνχκελσλ βεκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκνηηθνχ-δεκφζηνπ θηεξίνπ θαη δε ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο: (i) Πηινηηθά εκηλάξηα: ηα πξνο επηινγή δεκνηηθά - ζρνιηθά θηήξηα, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, είλαη ρξήζηκν λα πξνεγείηαη κηα πεξίνδνο δηεμαγσγήο πηινηηθώλ ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θύθισλ πνπ ζα απαληνύλ ζε δηαθνξεηηθά target groups δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη θνηλνχ: επηζηάηεο, δηεπζπληέο θηεξηαθψλ ζπλφισλ, δηδαθηηθφ θαη κε πξνζσπηθφ, πξνζσπηθφ ηνπ αληίζηνηρνπ δήκνπ πνπ αζρνιείηαη κε ην ελ ιφγσ έξγν, γνλείο θαη καζεηέο. Οη ζηφρνη ησλ ελ ιφγσ πηινηηθψλ - εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ είλαη: ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δσηηθψλ ηνπο ρψξσλ, επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζπαηάιε ελέξγεηαο θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ φινη ζπλεηδεηά, ζπκθσλία σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ελεξγεηαθνχ πξφηππνπ εθαξκνγήο, απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ ψζηε λα δηαηεξεζνχλ καθξνρξφληα νη παξεκβάζεηο θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, αμηνιφγεζε αιιά θαη δηαηήξεζε ησλ ηειηθψλ ελεξγεηαθψλ απνδφζεσλ ησλ ρψξσλ, νξζή ελεξγεηαθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ κεηά ηελ παξάδνζή ηνπο. Έξεπλεο ζε επξσπατθφ επίπεδν έρνπλ δείμεη φηη ε κε ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κε νξζή ρξήζε ησλ αλαβαζκηζκέλσλ θηεξηαθψλ ζπλφισλ θαη ίζσο εμνπδεηέξσζε ησλ επηηεπγκάησλ ή ηνπιάρηζηνλ κε ηθαλνπνηεηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη πξνδηαγξαθψλ. Βαζηθφ είλαη λα ηνληζηεί πσο νη θνξείο νξγάλσζεο, δνκήο, εθηέιεζεο θαη παξάδνζεο ηνπ ηειηθνύ πιηθνύ εθπαίδεπζεο (toolkit) ζα πξέπεη λα είλαη ν αληίζηνηρνο δεκνηηθφο θνξέαο κε ηε ζχκπξαμε ηεο επηιεγκέλεο νκάδαο πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ / ζπκβνχισλ (Environmental Designers Consultant). Σν παξαδνηέν πιηθό, ηφζν ζην Γήκν φζν θαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ - δεκνηηθνχ θηεξίνπ, κε ην πέξαο ησλ ζεκηλαξίσλ αιιά θαη ησλ παξεκβάζεσλ, αθνξά ζε: Δγρεηξίδην Υξήζεο θαη Φπιιάδηα κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ θχξηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ πνπ έγηλε. Γηα παξάδεηγκα: (ii) Καζνξηζκόο Δλεξγεηαθώλ Πξνδηαγξαθώλ: Καζνξηζκφο ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο θαη ην ηζνδχγην CO2 ή θαη επηινγήο Δλεξγεηαθνχ Πξνηχπνπ (BREEAM - LEED - PASSIVE HOUSE STANDARD). Γηα παξάδεηγκα: κείσζε ηνπ CO2 θαηά 50% θαη ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαηά 45%, εηζαγσγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ. Βαζηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα πθηζηάκελα δεκφζηα θηήξηα. Δθεί ν δήκνο ζα έρεη ζπγθεληξσκέλα φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα ραξάμεη νξζή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, δειαδή: βαζηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θηεξίνπ (κέγεζνο, ρξνλνινγία θαηαζθεπήο, αξηζκφο ρξεζηψλ, ψξεο ιεηηνπξγίαο), ζέζε θηεξίνπ, πξνζαλαηνιηζκφο, ηξφπνο ζέξκαλζεο (θπζηθφ αέξην, πεηξέιαην, ειεθηξηθή ελέξγεηα), εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, εηήζηα θφζηε θηι (iii) Καζνξηζκόο Πξνδηαγξαθώλ όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο σο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δλεξγεηαθνχ πκβνχινπ (Specifications for Energy Quality Consulting). ην βαζηθφ απηφ ζηάδην, είλαη ζεκαληηθφο ν θαζνξηζκφο ησλ εηδηθνηήησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δπλαηνηήησλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ ηειηθφ ζηφρν ηνπ έξγνπ. Βάζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ 3

4 θξηηεξίσλ, πνπ ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη κε ηνλ ελεξγεηαθφ ζηφρν ηνπ έξγνπ, νη δεκνηηθνί θνξείο ζα κπνξνχλ λα πξνρσξνχλ ζε απφιπηα ζηνρεπκέλν αλνηρηφ θάιεζκα ζπλεξγαηψλ. (iv) Καζνξηζκόο Παξαδνηένπ Τιηθνύ, Τπνρξεώζεσλ, Ρόινπ & Μειεηώλ ηνπ Δμσηεξηθνύ πλεξγάηε - Δλεξγεηαθνχ Μειεηεηή (Integrated Design Process) (v) Έρνληαο θαζνξηζκέλα ηα παξαπάλσ ζηάδηα αθνινπζνχλ νξγαλσκέλα ηα βήκαηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ζρέδην (vi) Δθαξκνγή, Δπίβιεςε, Παξάδνζε & Απνδνρή ηνπ εθηειεζκέλνπ έξγνπ απφ ηνλ αξκφδην Δλεξγεηαθφ Μειεηεηή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην δεκνηηθφ ππάιιειν ηερληθψλ ππεξεζηψλ. Σειηθή επηζεψξεζε ηνπ θηεξίνπ (vii) Μεηξήζεηο (επί 2 έηε, θαη ειάρηζηνλ) παξαδνηένπ θαη ελ ιεηηνπξγία αλαβαζκηζκέλνπ θηεξίνπ. ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο ζε άιιεο Δπξσπατθέο Υψξεο (Γεξκαλία, Απζηξία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Γαιιία θηι) κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Μειεηεηή είλαη θαη ην ελδερφκελν αλάγθεο ζεκεηαθψλ δηνξζσηηθψλ επεκβάζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εηήζηεο κεηξήζεηο θαηαδείμνπλ θάπνηα ζνβαξή αζηνρία. Απηφο ν φξνο έρεη απνδεηρζεί ζεκαληηθή δηθιίδα αζθαιείαο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή θαη παξάδνζε ησλ ελεξγεηαθψλ επεκβάζεσλ. ε απηή ηελ θάζε, επίζεο, εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα κνηξάδνληαη ζε πξνζσπηθφ θαη ρξήζηεο κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαγξαθή ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο αέξα θαη ηεο ζεξκηθήο άλεζεο. (β) Με ποιόν ηπόπο θα μποπούζε ηο έπγο αςηό να έσει πέπα από ηην πποθανή εξοικονόμηζη ενέπγειαρ και επιπλέον οθέλη για ηην κοινόηηηα; Σν πξνθαλή είλαη: Α. Οηθνλνκηθά νθέιε, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηζκνχ ζέξκαλζεο/ςχμεο ηνπ θηηξίνπ Β. Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ξχπσλ θαη ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ αλαινγνχλ ζηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη Γ. Μείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκηθήο λεζίδαο Άιια νθέιε: Γηακφξθσζε λέαο ζπλείδεζεο θαη πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πην ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο. Αλαπηχζζεηαη, επίζεο, ε αληίιεςε φηη απηνί νη ρψξνη πνπ ήδε έρνπλ αλαβαζκηζηεί ελεξγεηαθά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα παξακείλνπλ αλνηρηνί πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη λα ιεηηνπξγνχλ θνηλσληθά ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηελ θάιπςε θη άιισλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Π.ρ. ζε θάπνηεο αίζνπζεο ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ηαηξεία ζπληαγνγξάθεζεο ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο ή θνηλσληθήο έληαμεο. Δπηπιένλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε κία νκάδα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. Παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ην εγψ θαη ιεηηνπξγνχλ κε ην εκείο. Γηακνξθψλεηαη κηα άιιε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ. Να ζεκεησζεί, επίζεο, ε πνηφηεηα πνπ δίλεηαη ζην ζρνιείν θαη ηνπο καζεηέο, θαζψο θαη ηα λέα παηδαγσγηθά κνληέια πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ αχμεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο έκκεζα κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ. Αλ γίλνληαη ιεηηνπξγίεο ην απφγεπκα ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηψλεηαη αλαινγηθά θαηά θάπνην ηξφπν, ρσξίο ηδηαίηεξν θφζηνο. (γ) Με ποιοςρ θοπείρ θα έππεπε να ζςνεπγαζηεί ο Δήμορ και μέζα από ποιερ διαδικαζίερ, αναγκαίερ αδειοδοηήζειρ; Αδεηνδνηήζεηο: Tν πξψην ζέκα είλαη εάλ έρεη ην θηίξην νηθνδνκηθή άδεηα, αλ ζέιεη ηαθηνπνίεζε απζαηξέησλ. Απαηηείηαη ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ. Πηζαλφλ απαηηνχληαη μερσξηζηέο αδεηνδνηήζεηο αλάινγα κε ην ηη παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ, π.ρ. ΓΔΖ, Πεξηθέξεηα θιπ. πκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο: Όζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηελ αξρή θαη πξηλ μεθηλήζεη ην έξγν ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί δηάινγνο κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, λα δεηεζεί ε γλψκε ησλ ρξεζηψλ γηα απηά πνπ έρνπλ εληνπίζεη. Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη φρη κφλν λα εμεγεζεί, 4

5 αιιά ρξεηάδεηαη θαη κηα ζεηξά δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ θαη δηαξθήο, ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ηα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί αιιάδνπλ. Φνξέαο πινπνίεζεο είλαη ν Γήκνο θαη κέζα απφ εθεί ζα εξεπλεζνχλ ζέκαηα άδεηαο, θηεκαηνιφγην, ζπκβφιαηα θπξηφηεηα. πλεξγαζία κπνξεί λα ππάξμεη κε: - ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε - ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, - ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ, - ηνπο ζπιιφγνπο εξγαδνκέλσλ-εθπαηδεπηηθψλ, - ηελ Πεξηθέξεηα, - ην ΚΑΠΔ, - ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, - ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο θαη - ηα ηνπηθά ΜΜΔ - ηνπηθνχο ζπιιφγνπο θαη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο. Σα θέληξα κέζα απφ ηα νπνία πξέπεη λα δηαθηλεζεί ε πιεξνθνξία είλαη ηα παηδηά θαη ην ζρνιείν. Παξνπζίαζε θαιώλ θαη θαθώλ παξαδεηγκάησλ: ην Γήκν Λάξηζαο, εγθαηαζηάζεθαλ ζε 15 ζρνιεία θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Όκσο φηαλ έγηλε έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ην ηη εμνηθνλφκεζε επηηπγράλνληαλ δηαπηζηψζεθε φηη ππήξραλ ζρνιεία φπνπ ην ζχζηεκα θάιππηε κφλν ην 1/3 ηεο θαηαλάισζήο ηνπο. Δληνπίζηεθε φηη ην πξφβιεκα ήηαλ φηη μερλνχζαλ ηα θψηα αλνηρηά φιε ηελ εκέξα. Υξεηάδεηαη, ινηπφλ, λα ζπκκεηέρνπλ φινη ζηελ πξνζπάζεηα λα κεησζεί ε ζπαηάιε ελέξγεηαο. Καιφ παξάδεηγκα απφ Λάξηζα: Ο δηεπζπληήο ζρνιείνπ ζηε Λάξηζα, πξηλ απφ 10 πεξίπνπ ρξφληα, είρε δεκηνπξγήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο έλα ζρνιηθφ ζπλεηαηξηζκφ θαη βξήθε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ΟΠΑΠ γηα εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ. Απεπζχλζεθε ζην Γήκν πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηελ ηδέα ηνπ. Ο Γήκνο δηαπίζησζε φηη απφ κφλνη ηνπο νη ειηαθνί ζπιιέθηεο γηα ηε ζέξκαλζε δελ ζα βνεζνχζαλ πάλσ απφ 10%. Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζπκπιήξσζαλ ηε κειέηε, πξφζζεζαλ θαη ζπζηήκαηα αληηζηάζκηζεο θαη ζεξκνζηαηηθνχο δηαθφπηεο ζην ζρνιείν γηα λα πάεη νινθιεξσκέλε κειέηε ζηνλ ΟΠΑΠ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε δελ έθηαλε γηα λα αιιαρηνχλ θαη νη ιέβεηεο. Σν έξγν πινπνηήζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα ν Γήκνο έθαλε θαη ηερληθέο βειηηψζεηο. Σν κεγάιν θελφ εληνπίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ. Φηηάρλνληαη σξαία θηίξηα αιιά δελ ζπληεξνχληαη ζσζηά θαη δελ εμαζθαιίδεηαη ζπλέρεηα. Καιφ παξάδεηγκα απφ Γήκν Ρεζχκλεο: Αλαθχθισζε ηεγαλειαίσλ θαη απφδνζε εζφδσλ ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. πιιέγνληαη ιάδηα θαη ζηα ζρνιεία θαη ζην Γήκν, ηα ρξήκαηα δελ απνδίδνληαη, φκσο, ζηνλ Γήκν αιιά ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. Σν πξφγξακκα ηξέρεη πεξίπνπ ηέζζεξηο κήλεο θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ηδηαηηέξσο ζεηηθά. Καιφ παξάδεηγκα αληηθαηάζηαζεο δεκφζηνπ ειεθηξηζκνχ απφ ην Δλεξγεηαθφ Γξαθείν Κππξίσλ Πνιηηψλ: 20 Γήκνη θαη θνηλφηεηεο επεμεξγαζηήθαλ απφ θνηλνχ - γηα νηθνλνκία θιίκαθαο - ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ κε LED κέζσ third party financing. Πξνβιήκαηα πνπ εληόπηζε ε νκάδα: (η) Γηα ηε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ θαη ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηνπο δήκνπο ( Bottom-up, απφ θάησ πξνο ηα πάλσ) δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη ζηειέρσζε θαη ζπγθξφηεζε κε απηή ηε ινγηθή ζηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη. Υξεηάδεηαη εθπαίδεπζε ζε κεζνδνινγίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο. (ηη) Έλα δεχηεξν ζέκα είλαη ε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ηερλνγλσζία είλαη θησρή θαη βειηηψλεηαη ζηγά ζηγά θαη ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αδπλακίεο ππάξρνπλ παληνχ. Σν δεκφζην πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηηο παξερφκελεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππεξεζίεο, πρ. κειέηεο αιιά θαη λα πξνσζεί ζπλεξγαζίαο ζηε βάζε θαλφλσλ θαη δηαθάλεηαο. (δ) Χπημαηοδοηικά επγαλεία 5

6 Γπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκφζησλ θηεξίσλ: Μέζσ Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ (λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο ) Mέζσ ηνπ ΔΠΑ δπλαηφηεηα γηα ηερληθή βνήζεηα Μέζσ πξνγξακκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηχπνπ Jessica θαη Elena Υξεκαηνδφηεζε κέζσ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ Μέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, π.ρ. smart cities γηα ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ θαη ππνδνκψλ ή Horizon 2020 Μέζσ ζρεκάησλ ελεξγεηαθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Υξεηάδεηαη ζπληνληζκέλε πίεζε πξνο ηελ εθάζηνηε Πεξηθέξεηα γηα ηελ νξζνινγηθή θη απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ πξνο ηνπο Γήκνπο αιιά θη ελεξγνπνίεζε ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα επηθέξνπλ απνηέιεζκα θαη ζα έρνπλ θαιή επίδνζε. Δλεξγεηαθέο ζπκβάζεηο ελεξγεηαθνί ζπλεηαηξηζκνί: Απφ ηα λέα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα δνπιεπηνχλ πεξηζζφηεξν, είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπλέξγεηα κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά θαη κε (ελεξγεηαθνχο) ζπλεηαηξηζκνχο, ψζηε λα έρνπκε εκπινθή φισλ ησλ κεηφρσλ ηεο θνηλσλίαο θαη πνιιαπιαζηαζηηθά θαη αληαπνδνηηθά νθέιε. Υξεηάδεηαη λα απνθηεζεί κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη απφ ηε ζπλεξγαζία κε ESCOs θαη ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβάζεηο κε εηαηξείεο παξνρήο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ (πκβάζεηο ελεξγεηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο). Γελ ππάξρεη αθφκα ε απαηηνχκελε ψζεζε γηα παξφκνηεο ζπλεξγαζίεο. ην πξνζερέο κέιινλ, εθφζνλ θαη νη ηξάπεδεο ην ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηέηνησλ εξγαιείσλ, ζα δνζεί κεγαιχηεξε ψζεζε, κε δεδνκέλν φηη ην 2019 ηα θηίξηα ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδφλ κεδεληθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Απαηηνχκελα: νηθνλνκία θιίκαθαο, ζσζηή ζπλεξγαζία θαη ζπλέξγεηεο, ηζνξξνπεκέλε ζχκπξαμε, ζπζηεκαηηθή θαη ζηνρεπκέλε ελεκέξσζε θη επαηζζεηνπνίεζε, ζπληνληζκφο, νξηδφληηεο δξάζεηο, δηθηχσζε κε θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο θαη άιινπο θνξείο πνπ έρνπλ αλαδείμεη θαιέο πξαθηηθέο ζε δηαδεκνηηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θη επξσπατθφ επίπεδν. Δξγαζηήξην 2 Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε θαηνηθηώλ θαη επηρεηξήζεσλ κε ελεξγή ζπκκεηνρή ΟΣΑ ύλζεζε νκάδαο: ηειέρε δεκνηηθψλ αξρψλ, εθπξφζσπνη αλαπηπμηαθψλ ΟΣΑ, ζηειέρε ΚΑΠΔ, ΜΟΓ, ΣΔΔ, αθαδεκατθνί, εξεπλεηέο, θνηηεηέο Παξνπζίαζε ηεο ππόζεζε εξγαζίαο: Σν ζελάξην εξγαζίαο ηξνπνπνηήζεθε ηειηθψο θαη πεξηέιαβε ηελ «αλαβάζκηζε κηαο πεξηνρήο πνπ πεξηιακβάλεη καγαδηά θαη θαηνηθίεο θαη πώο ζα κπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί θαη κε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ καγαδηώλ, ησλ θαηνηθηώλ θαη ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ». Σν αξρηθφ ζελάξην πξνέβιεπε ηα εμήο: Σηελ πεξηνρή ηνπ Δήκνπ Χ βξίζθεηαη ζπγθξόηεκα εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ηνπ ΟΕΚ, πνπ ρξνλνινγείηαη από ηε δεθαεηία ηνπ 1960 γη απηό δηαζέηεη κεγάιν δπλακηθό εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Επηπιένλ, νη έλνηθνη ησλ δηακεξηζκάησλ αλήθνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε νκάδεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο θαη επηβαξύλνληαη ηδηαίηεξα από ηελ θαθή πνηόηεηα ησλ θαηνηθηώλ, ηόζν νηθνλνκηθά όζν θαη ζηελ πγεία ηνπο. Ο Δήκνο ζην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ, επηζπκεί λα πξνρσξήζεη ζε πηινηηθή αλαβάζκηζε 2 πνιπθαηνηθηώλ (από ζύλνιν 8 θηηξίσλ). Λόγσ ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο ε εκπινθή θαη ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ ηδηνθηεηώλ είλαη πξναπαηηνύκελν γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Τπό εμέηαζε εξσηήκαηα: (α) Με πνηόλ ηξόπν ή πηζαλά ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο ζα κπνξνύζε θαηά ηε γλώκε ζαο λα επηηεπρζεί ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ ηδηνθηεηώλ; (β) Τη επηπιένλ νθέιε θαη ζε πνηνπο ηνκείο ζα κπνξνύζε λα έρεη ην έξγν απηό γηα ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα; 6

7 (γ) Με πνηνπο θνξείο ζα έπξεπε λα ζπλεξγαζηεί ν Δήκνο θαη κέζα από πνηεο δηαδηθαζίεο; Πνηεο είλαη νη αλαγθαίεο αδεηνδνηήζεηο; (δ) Πνηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη Απάληεζε ζηα εξσηήκαηα: πκκεηνρηθόο ζρεδηαζκόο θαη αιιαγή θνπιηνύξαο: Πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ αιιαγή θνπιηνχξαο ησλ αλζξψπσλ. Σξφπνο επαηζζεηνπνίεζεο: Πέξα απφ ηνπο θιαζηθνχο ηξφπνπο επαηζζεηνπνίεζεο, π.ρ. δηαθεκηζηηθφ ζπνη, θπιιάδην, εξσηεκαηνιφγηα, πξέπεη νη πνιίηεο λα θαηαζηνχλ ζπκκέηνρνη θαη φρη απινί απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ θάζε επαηζζεηνπνίεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εηδηθέο θαηά πεξίπησζε ζπλζήθεο. Πξέπεη λα δνπιεπηεί ν ζπλεξγαηηθφο ηξφπνο, λα απνθηεζεί ηερλνγλσζία θαη λα εθπαηδεπηνχλ ζηειέρε ηεο απηνδηνίθεζεο ζε ζέκαηα νπζηαζηηθήο δηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ. Παξφιν πνπ ν Γήκνο ηππηθά δελ έρεη αξκνδηφηεηα ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο θαηνηθίεο θαη ζηα καγαδηά, κέζα απφ κηα ζπλεξγαζία κπνξεί λα παίμεη ην ξφιν ηνπ θαηαιχηε ψζηε λα ππάξμεη κηα θαηλνχξηα πξνζέγγηζε ζηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κία win-win θαηάζηαζε αιιά θαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θαηνηθηψλ, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ νη ζεκεξηλέο δπζθνιίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο. Καηλνηνκία ζηελ πξνζέγγηζε: Υξεηάδεηαη κηα λέα πξνζέγγηζε ζην πνηνο κπνξεί λα ζεσξείηαη παξαγσγφο ελέξγεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξέπεη λα πεξάζνπκε απφ έλα ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε έλα πην απνθεληξσκέλν θαη πνιχκνξθν κνληέιν. ην πιαίζην κηαο γεηηνληάο, γηα παξάδεηγκα, παξαγσγφο ελέξγεηαο κπνξεί λα είλαη θαη έλα ζνπβιαηδίδηθν ή έλα εζηηαηφξην γηαηί έρεη ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ απειεπζεξψλεη θαη ζήκεξα ράλεηαη. Αθφκα θαη ν θσηηζκφο απφ καγαδηά κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχεη θαη σο θσηηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ζπκκεηέρνληαο κε βάζε νξηζκέλα θίλεηξα θαη ξπζκίζεηο ζην θσηηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Παξέκβαζε: Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην θνκκάηη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη. Ο Γήκνο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε απηνχ απφ ηνπο πνιίηεο, π.ρ. κε κεηξεηέο θαη δηάθνξνπο άιινπο ηξφπνπο. Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα απφ άιιεο ρψξεο πνπ δείρλνπλ φηη αληηιακβαλφκελνη νη πνιίηεο ην φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κηθξέο ιεηηνπξγηθέο παξεκβάζεηο θαη λα κεηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζή ηνπο, θαζψο θαη ζε άιια ζρήκαηα αλαβάζκηζεο. Δίλαη, ινηπφλ, ζεκαληηθή φρη κφλν ε επαηζζεηνπνίεζε αιιά θαη ε ελεκέξσζε θαη ε αληίιεςε ηνπ ζέκαηνο «νηθνλνκηθφηεηα ηεο ελέξγεηαο γηα φινπο/εο». Δξγαζηήξην 3: Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκόζηνπ ρώξνπ ύλζεζε νκάδαο: ηειέρε δεκνηηθψλ αξρψλ, εθπξφζσπνη αλαπηπμηαθψλ ΟΣΑ, ζηειέρε ΚΑΠΔ, ΜΟΓ, αθαδεκατθνί, εξεπλεηέο, εθπξφζσπνη εηαηξεηψλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ θαη κειεηεηηθψλ ππεξεζηψλ Παξνπζίαζε ηεο ππόζεζε εξγαζίαο: Ο Δήκνο Χ δηαπηζηώλνληαο ην έληνλν πξόβιεκα ζεξκηθήο άλεζεο ζηελ πιαηεία ηνπ Δεκαξρείνπ απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπιαζε ηεο πιαηείαο κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλζεθώλ ζεξκηθήο άλεζεο, ηελ αύμεζε ηνπ πξαζίλνπ θαη ηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ από ηνπο πνιίηεο. Μέζα ζηηο πξνζέζεηο ηνπ είλαη θαη ε πεδνδξόκεζε νδηθνύ άμνλα πνπ μεθηλάεη από ηελ πιαηεία ηνπ Δεκαξρείνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ θεληξηθή πιαηεία γηα ηελ βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο θαη ηελ αλάδεημε ζεκείσλ ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο αμίαο. Η είδεζε ηεο πεδνδξόκεζεο έγεηξε θύκα αληηδξάζεσλ από ηελ ηνπηθή θνηλσλία (θόβνο γηα θαηαθιπζκό ηνπ πεδόδξνκνπ από ηξαπεδνθαζίζκαηα, όμπλζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ πξνβιήκαηνο θαη ηεο ζηάζκεπζεο) αιιά θαη από ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο ηεο πεξηνρήο (δήηεκαηα ηξνθνδνζίαο, θίλδπλνο ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο). Τπό εμέηαζε εξσηήκαηα: Οη ππννκάδεο εξγαζίαο επεμεξγάζηεθαλ ζπλδπαζηηθά ηα εξσηήκαηα (α) θαη (γ), θαη καδί ηα εξσηήκαηα (β) θαη (δ). 7

8 (α) Πνηα βήκαηα ζα κπνξνύζε λα αθνινπζήζεη ν Δήκνο ώζηε λα επηηεπρζεί θνηλσληθή ζπλαίλεζε από ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ αθόκα; (β) Πνηα βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν Δήκνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ; (γ) Με πνηνπο θνξείο ζα έπξεπε λα ζπλεξγαζηεί ν Δήκνο θαη κέζα από πνηεο δηαδηθαζίεο; (δ) Πνηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη; Απάληεζε ζηα εξσηήκαηα: (α) Ποια βήμαηα θα μποπούζε να ακολοςθήζει ο Δήμορ ώζηε να επιηεςσθεί κοινωνική ζςναίνεζη από ηην θάζη ηος ζσεδιαζμού ακόμα; (γ) Με ποιοςρ θοπείρ θα έππεπε να ζςνεπγαζηεί ο Δήμορ και μέζα από ποιερ διαδικαζίερ; Γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ απνδνρή ηεο θνηλσλίαο ν Γήκνο ζα πξέπεη λα θνηλσλήζεη ζηνπο πνιίηεο πσο ην έξγν απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί κέξνο ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ νξάκαηνο. 1 ν Βήκα: Αξρηθά, ν Γήκνο κέζσ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη εζσηεξηθή δηαβνχιεπζε ζπζηήλνληαο νκάδεο εξγαζίαο νη νπνίεο θαινχληαη λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηνπ θνηλσλνχ ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ νξάκαηνο. ε απηή ηε θάζε ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζπλεξγαζίεο κε εμσηεξηθνχο θνξείο (π.ρ. εξεπλεηηθά θέληξα, δηεζλή δίθηπα, πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο θιπ). 2 ν Βήκα: ε δεχηεξν επίπεδν ν Γήκνο πξέπεη λα κεηαθέξεη ηελ δηαβνχιεπζε ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, ιακβάλνληαο ππφςελ πσο πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ρξφλν, επειημία, θαιή πξνηενηκαζία θαη εηδηθέο γλψζεηο γηα ην πψο νξγαλψλεηαη κηα ζπκκεηνρηθή δηαβνχιεπζε. Απαξαίηεην βήκα είλαη ε θαηαγξαθή ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ πνπ έρνπλ ιφγν επί ηεο αλάπιαζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: θάηνηθνη, επηζθέπηεο, θαηαζηεκαηάξρεο, λένη, κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνιίηεο, ΑΜΔΑ, εξγαδφκελνη, αιιειέγγπεο νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή θιπ. ε απηήλ ηελ θάζε ν Γήκνο, θαιείηαη λα αμηνπνίεζεη ηηο φπνηεο ζπλέξγεηεο κε νξγαλψζεηο θαη θνξείο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο ζε ζέκαηα ζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην ηα εξγαιεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ: χληαμε εξσηεκαηνινγίσλ, δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο δηαβνχιεπζεο, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ φπνπ κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ εξσηεκαηνιφγηα, εθδειψζεηο ζηνλ ίδην ηνλ ρψξν θιπ πλαληήζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ κε θχξην ζηφρν ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θφζκνπ Γεκηνπξγία πηινηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ απνηππψλνπλ ην πλεχκα ησλ ζρεδίσλ ηνπ Γήκνπ θαη δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα θαηαγξαθή αληηδξάζεσλ 3 ν Βήκα: Αθνινπζψο ν Γήκνο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο θαη λα απνδείμεη φηη ε δηαβνχιεπζε έρεη απνηειέζκαηα ζηνλ ζρεδηαζκφ, δελ ήηαλ πξνζρεκαηηθή. Δξώηεκα: γηαηί θάπνηνο πνιίηεο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία; Ζ νκάδα θαηέιεμε πσο κηα ζσζηή δηαβνχιεπζε απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαη θαιχηεξν θίλεηξν ζπκκεηνρήο. (β) Ποια βήμαηα ππέπει να ακολοςθήζει ο Δήμορ για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος; (δ) Ποια σπημαηοδοηικά επγαλεία θα μποπούζε να αξιοποιήζει; Σεθκεξίσζε αλαγθαηόηεηαο: Πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη ην έξγν ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκφζηνπ ρψξνπ αθνξά ζε επηβαξπκέλε πεξηνρή θαη φηη ην έξγν δελ γίλεηαη ρσξίο ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη ηεθκεξίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη απηφ ζπλεπάγεηαη λα έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, ηελ πγξαζία, ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θιπ. Οπφηε πξέπεη λα γίλεη κία απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε επαξθή ζηνηρεία. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ππάξμεη επαθή κε ηνπ νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, κε ηα δίθηπα θιπ, ψζηε φηαλ αξρίζεη λα θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν λα κελ θαηαζηξαθεί θάηη πνπ ππάξρεη. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ δηθηχσλ πξέπεη λα είλαη γλσζηή. 8

9 Κπθινθνξηαθή κειέηε: Πηζαλψο ππάξρεη αλάγθε γηα ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο, φπσο ζπγθνηλσληαθή κειέηε ηεο πεξηνρήο, γηαηί δελ γίλεηαη γηα παξάδεηγκα πεδνδξφκεζε ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ θπθινθνξία ηεο πφιεο. Ή θαιχηεξα, Οινθιεξσκέλν ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο. Έλαο Γήκνο κπνξεί λα κελ δηαζέηεη ηα φξγαλα γηα λα θάλεη απηέο ηηο κεηξήζεηο, απηφ σο επί ησ πιείζηνλ πξέπεη λα αλαηεζεί ζε έλαλ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν. Πξνζνκνηώζεηο: Θα πξέπεη λα γίλνπλ θαη θάπνηεο πξνζνκνηψζεηο ησλ κέηξσλ πνπ ζα πξνηείλνπκε ζηε κειέηε, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ, δειαδή ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρνπλ ζηε ζεξκνθξαζία, ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θιπ. Ηδαληθά νη κεηξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη φιν ηνλ ρξφλν, αιιά επεηδή δελ ππάξρεη ζπρλά ην ρξνληθφ πεξηζψξην, πξέπεη λα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ ην θαινθαίξη πνπ ππάξρεη ζπλήζσο κεγαιχηεξε επηβάξπλζε (εμαξηηέηαη βέβαηα θαη απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο). Παξεκβάζεηο: Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε αθνξνχλ: - Σα πιηθά o ηελ άζθαιην θαη ζηα πεδνδξφκηα (ςπρξά πιηθά, θσηνθαηαιπηηθά πιηθά θηι) - Σν πξάζηλν o Πξέπεη λα γίλεη αχμεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ή/θαη πχθλσζε πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ o Ο ηξφπνο ρξήζεο ηνπ πξαζίλνπ νθείιεη λα κελ απμάλεη ζεκαληηθά ηα θφζηε ρξήζεο λεξνχ o Ζ ρξήζε θπιινβνιψλ θπηψλ πξνηηκάηαη γηα αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ηε ζθίαζε θαηά ηε ζεξηλή - Ζ ρξήζε ζηνηρείσλ ζθηαζκνχ (πρ πέξγθνιεο) - Ζ ρξήζε ζηνηρείσλ λεξνχ - Ζ ζπλνιηθή ρσξνζέηεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ Σέζεθαλ ζέκαηα φπσο φηη ε ρξήζε ςπρξψλ πιηθψλ ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζε ηεο ηάμεο ηνπ 25% ζην θφζηνο. Τπάξρεη φκσο θαη ν αληίινγνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ φζν απμάλεηαη ε ρξήζε ησλ ςπρξψλ πιηθψλ ηφζν θαηεβαίλνπλ νη ηηκέο κνλάδνο. Υξεκαην-νηθνλνκηθά εξγαιεία: Όζνλ αθνξά ζηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ην Δ/λέν ΔΠΑ, ηα πεξηθεξεηαθά, φζν θαη ηα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκφζησλ ρψξσλ, αιιά ην ζέκα είλαη πνιπδηάζηαην. Γελ πξφθεηηαη πιένλ γηα κεκνλσκέλεο παξεκβάζεηο ζην πιαίζην κίαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, αιιά γηα νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο πνπ εληάζζνληαη πιένλ ζε έλαλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό. Γηα παξάδεηγκα, ε χπαξμε «ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο» (ΓΑΔ) βνεζά ζεκαληηθά ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Άξα, ην πξφηππν «επηιέγσ κία πιαηεία θαη θάλσ βηνθιηκαηηθή αλάπιαζε» θαη ζηακαηάσ εθεί δελ είλαη ην πξφηππν πνπ δεηείηαη ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (είηε πξφθεηηαη γηα ην Δ/λέν ΔΠΑ ή ηα άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο ΔΔ). Απηφ πνπ δεηείηαη είλαη κία νινθιεξσκέλε ρσξηθή παξέκβαζε πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε θαη ηα θηίξηα, ην κηθξνθιίκα, ηελ θπθινθνξία, ηα πιηθά, ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θηι. Καη κπνξεί αξρηθά ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα λα κελ είλαη εκθαλήο, αιιά καθξνπξφζεζκα ππάξρεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θη άιια νθέιε, φπσο πρ ε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο. Πιένλ, ζηα λέα ΔΠ ππάξρεη νξηδφληηα δηείζδπζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Πέξα απφ ηελ θιαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο - ην ΔΠΑ πξηλ, Δ/λέν ΔΠΑ πιένλ - ππάξρνπλ πνιιά innovative funding θαηλνηφκα ρξεκαην-νηθνλνκηθά κέζα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε επξσπατθφ επίπεδν. Τπάξρνπλ ειιεληθνί Γήκνη πνπ έρνπλ απεπζπλζεί ζε απηά κε επηηπρή απνηειέζκαηα. ηα θαηλνηφκα εξγαιεία εληάζζνληαη θαη ηα ζπκκεηνρηθά ζρήκαηα θαη νη ζπλεηαηξηζκνί. Δξγαζηήξην 4: Βηώζηκεο δεκόζηεο πξνκήζεηεο γηα έξγα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκόζηνπ ρώξνπ ύλζεζε νκάδαο: ηειέρε δεκνηηθψλ αξρψλ, εθπξφζσπνη αλαπηπμηαθψλ ΟΣΑ, ζηειέρε ΚΑΠΔ, ΜΟΓ, εθπξφζσπνη εηαηξεηψλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ θαη κειεηεηηθψλ ππεξεζηψλ, θνηηεηέο Παξνπζίαζε ηεο ππόζεζε εξγαζίαο: 9

10 Ο Δήκνο Χ πηζηόο ζην όξακα ηνπ γηα κείσζε ηνπ νηθνινγηθνύ απνηππώκαηόο ηνπ νινθιήξσζε ζεηξά επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ νξζνινγηζηηθή ρξήζε ελέξγεηαο. Παξάιιεια δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθή θακπάληα θη έλαλ άηππν δηαγσληζκό εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κεηαμύ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ, ηα ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ ν Δήκνο επηθνηλώλεζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ππήξμε κεγάιε αληαπόθξηζε. Ωο αληαπόδνζε πξνο ηνπο δεκνηηθνύο ππαιιήινπο αιιά θαη ηνπο πνιίηεο, ζπλππνινγίδνληαο ηα επηπιένλ νθέιε εμνηθνλόκεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο, ν Δήκνο απνθάζηζε ηελ δηακόξθσζε ησλ ηαξαηζώλ ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ ζε πξάζηλεο ζηέγεο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ αθελόο σο ρώξνη αλάπαπιαο γηα ηνπο ππαιιήινπο αθεηέξνπ σο αλνηρηνί δεκόζηνη ρώξνη γηα ηνπο πνιίηεο. Επηπιένλ, ν Δήκνο ζρεδίαζε ηελ αληηθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηνπ θσηηζκνύ κε ζπζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Τπό εμέηαζε εξσηήκαηα: (α) Καηά ηε γλώκε ζαο πνηα βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν Δήκνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ησλ πξάζηλσλ ηαξαηζώλ; Αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ κπνξείηε λα επηζεκάλεηε νξηζκέλα θξηηήξηα πνπ ζα θάλνπλ ηελ πξνκήζεηα ηνπο βηώζηκε; (β) Καηά ηε γλώκε ζαο πνηα βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν Δήκνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αληηθαηάζηαζεο θαη βειηίσζεο ηνπ θσηηζκνύ; Αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ κπνξείηε λα επηζεκάλεηε νξηζκέλα θξηηήξηα πνπ ζα θάλνπλ ηελ πξνκήζεηα ηνπο βηώζηκε; Απάληεζε ζηα εξσηήκαηα: (α) Καηά ηη γνώμη ζαρ ποια βήμαηα ππέπει να ακολοςθήζει ο Δήμορ για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος ηων ππάζινων ηαπαηζών; Αναθοπικά με ηην ππομήθεια ςλικών και ςπηπεζιών μποπείηε να επιζημάνεηε οπιζμένα κπιηήπια πος θα κάνοςν ηην ππομήθεια ηοςρ βιώζιμη; Καη αξράο δηαπηζηψζεθαλ ζηεγαλά πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην έξγν θαη ζηελ πξνκήζεηα ζε φηη αθνξά ηελ εμέιημε θαη ηελ έγθξηζε. Έλα «πξάζηλν έξγν» είλαη ζπρλά έλα ηερληθφ έξγν θαη πξνηάζεθε λα πάςεη λα ππάξρεη ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ πξνκήζεηα θαη ζην έξγν, νχησο ψζηε λα ππάξρεη ζχγθιηζε θαη λα κπνξνχλ λα πξνρσξνχλ ηαπηφρξνλα. Μηα «πξάζηλε πξνκήζεηα» (green procurement) εμαθνινπζεί, αθφκα θαη ζήκεξα, λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ κία πην «αθξηβή» επηινγή. Γηα απηφ, κία κειέηε ζθνπηκφηεηαο πξέπεη λα απνδεηθλχεη φηη ε απφδνζε ζε βάζνο ρξφλνπ ζα είλαη ηέηνηα πνπ αμίδεη ηνλ θφπν θαη ε «πξάζηλε πξνκήζεηα» είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα (πέξα από νηθνινγηθά ή θνηλσληθά ζπκθέξνπζα), ζπλεθηηκψληαο ην θφζηνο αγνξάο, ην θφζηνο ρξήζεο, ζπληήξεζεο, αληηθαηάζηαζεο θαη πηζαλήο απφξξηςεο, ιακβάλνληαο ππφςελ δειαδή φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε πξνκήζεηα. Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν ζα κπνξνύζε λα πξνβεί ν Γήκνο ζε θύηεπζε δώκαηνο: Με δεδνκέλε ηελ εηδηθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο (επηπιένλ θνξηία πνπ δελ είραλ αξρηθά ππνινγηζηεί ζηελ ζηαηηθή κειέηε) δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη πην εχθνιν λα ελζσκαησζεί έλα θπηεκέλν δψκα ζε έλα λέν θηίξην παξά ζε έλα πθηζηάκελν. Δληνχηνηο, αλαγλσξίδνληαο ηα νθέιε ηεο επαλάρξεζεο ησλ θηηξίσλ, έλα βαζηθφ θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν πξέπεη λα γίλεηαη ε επηινγή ηεο εθαξκνγήο ζε έλα πθηζηάκελν ή έλα λέν θηίξην, είλαη ε δηελέξγεηα ζπγθξηηηθήο κειέηεο ε νπνία ζα ζπλεθηηκά ηα πξφζζεηα ζηαηηθά θνξηία ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ εθηφο απφ ην ίδην βάξνο, απφ ηελ θχηεπζε θαη ηα σθέιηκα θνξηία απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη, ηελ επηπιένλ ελίζρπζε πνπ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζα πξνθχςεη θαζψο θαη ην θφζηνο. Γηαπηζηψζεθε φηη είλαη πην ζπκθέξνπζα απφ θάζε άπνςε ε αμηνπνίεζε ελφο ηδηφθηεηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ αληί ελφο άιινπ θηηξίνπ, ην νπνίν ζα έρεη (θαη) άιινπο ηδηνθηήηεο πιελ ηνπ Γήκνπ. ε φηη αθνξά εθηφο απφ ην αηζζεηηθφ ζθέινο, ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πξέπεη θαηά ηε ζπγγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ επηινγψλ, λα έρνπλ ήδε ηεζεί νη πξνδηαγξαθέο αλαθνξηθά κε ηε θχηεπζε, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα δεηεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν λα ηνπνζεηήζεη ελδεκηθά θπηά θαηά πξνηίκεζε, θπηά πνπ δελ απαηηνχλ ππεξβνιηθφ πφηηζκα θαη δελ ρξεηάδνληαη ιηπάζκαηα, ψζηε απνθεπρζεί θάηη ελεξγνβφξν απφ άιιε άπνςε. Θα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ε ηερλνγλσζία θαη ε καθξά παξάδνζε απφ ην εμσηεξηθφ, εηζάγνληαο φκσο ηνπο δηθνχο καο δείθηεο βάζεη ησλ ειιεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. 10

11 Σέινο, ζε φηη αθνξά ηε ζπληήξεζε ηνπ δψκαηνο, εάλ ππάξρεη επαλδξσκέλε θαη εμνπιηζκέλε ππεξεζία πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ, ζα πξέπεη λα είλαη απηή πνπ ζπληεξεί θη αλαδεηθλχεη απηφ ην έξγν. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλα roof garden, ην νπνίν ζα εθκεηαιιεχεηαη ν Γήκνο, βγάδνληάο ην ίζσο θαη ζε δεκνπξαζία, θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρξήζηε λα είλαη ε δηαξθήο ζπληήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ ρψξνπ, κε δηπιή σθέιεηα γηα ην Γήκν, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή. (β) Καηά ηη γνώμη ζαρ ποια βήμαηα ππέπει να ακολοςθήζει ο Δήμορ για ηην ςλοποίηζη ηηρ ανηικαηάζηαζηρ και βεληίωζηρ ηος θωηιζμού; Αναθοπικά με ηην ππομήθεια ςλικών και ςπηπεζιών μποπείηε να επιζημάνεηε οπιζμένα κπιηήπια πος θα κάνοςν ηην ππομήθεια ηοςρ βιώζιμη; ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ράξαμε ηνπ είλαη ε θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Δίλαη απαξαίηεηεο νη θσηνηερληθέο κειέηεο θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξφκσλ γηαηί δηαθνξεηηθνί δξφκνη ρξήδνπλ δηαθνξεηηθψλ παξεκβάζεσλ βάζεη ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ. Οη εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο εηδηθά ζε επίπεδν κειεηψλ είλαη αλαπφθεπθηεο ηδηαίηεξα γηα κηθξνχο δήκνπο κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα γίλνληαη κε δηαθάλεηα. Απνζήθεπζε πιηθνύ πνπ αληηθαζίζηαηαη: Ωο θαιή πξαθηηθή φζνλ αθνξά ηελ επηινγή αλαδφρσλ γηα αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ αλαθέξζεθε ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνπο ιακπηήξεο λα ηνπο απνζεθεχζεη ζε ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα δηαζέζηκν απνζεκαηηθφ ζην Γήκν. Δπεηδή είλαη αδχλαην λα αληηθαηαζηαζνχλ κνλνκηάο φινη νη ιακπηήξεο παιαηάο ηερλνινγίαο, ην απνζεκαηηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ρσξίο λα απαηηείηαη ε εθ λένπ πξνκήζεηά ηνπο. πληήξεζε δηθηύνπ: Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ. Ζ πξφηαζε ήηαλ λα ππάξμεη κέζσ ησλ δηεπζχλζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Γήκσλ έλαο θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο, κία πξνηππνπνίεζε γηα ην πνηα είλαη ε βέιηηζηε πξαθηηθή γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ θάζε Γήκνπ, βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ. Άιιν πξφβιεκα πνπ αλαδείρζεθε ήηαλ ε έιιεηςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ηεο ΓΔΖ ζην δίθηπφ ηεο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ λα κεηαθπιίεηαη ζηνπο ΟΣΑ. Δζληθό ρέδην Πξάζηλσλ θαη Βηώζηκσλ Πξνκεζεηώλ: Θίρηεθε ην ζέκα ηεο αλππαξμίαο Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο, πνπ ζα φθεηιε λα έρεη ε ρψξα θαη λα ην έρεη θαηαζέζεη ζηελ ΔΔ πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη πξνηεηλψκελεο πξάζηλεο πξνδηαγξαθέο γηα πξντφληα νδνθσηηζκνχ, εμηδεηθεπκέλε ηηκνιφγεζε γηα «πξάζηλα» πξντφληα ψζηε λα κελ ζπγθξίλνληαη κε ην θφζηνο ησλ ζπκβαηηθψλ. Έλα βαζηθφ δήηεκα πνπ εληνπίζηεθε είλαη ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ησλ πξάζηλσλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. πλεξγαζία γηα αληαιιαγή εκπεηξηώλ: Τπάξρεη αλάγθε ελεξγνπνίεζεο θαη δηθηχσζεο ησλ Γήκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πίεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν αιιά θαη αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. Παξνπζίαζε θαιώλ παξαδεηγκάησλ: Ο Γήκνο Κνδάλεο πνπ δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη θσηνηερληθέο κειέηεο ηηο αλέζεζε ζηε ΓΔΖ, πιεξψλνληάο ηελ κέζσ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Δπίζεο, ν Γήκνο Κνδάλεο, πξνρψξεζε απφ ην 2008 ζε ζπλνιηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Πιένλ είλαη φια ραξηνγξαθεκέλα, δηεπθνιχλνληαο ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ Ο Γήκνο Ρεζχκλνπ πξνρψξεζε ζε απνηχπσζε ζε ζχζηεκα GIS ηνπ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ (40% εδαθηθήο θάιπςεο θαη 80% ηεο πιεζπζκηαθήο). 11

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα