ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων απευθύνεται κυρίως στους υποψήφιους προς πιστοποίηση επαγγελματίες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, και είναι δημόσια διαθέσιμος Η TÜV HELLAS είναι φορέας πιστοποίησης και ελέγχου και δραστηριοποιείται στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης, στην πιστοποίηση προϊόντων, στη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών και στην πιστοποίηση προσώπων. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της TÜV HELLAS ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO/IEC και ISO/IEC και των αντίστοιχων Κατευθυντήριων Οδηγιών των IAF, EA και ΕΣΥΔ Η TÜV HELLAS στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προσώπων προσφέρει μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσώπων σε ενδιαφερόμενα πρόσωπα (πελάτες) τις υπηρεσίες της με σκοπό την Πιστοποίηση της Επαγγελματικής τους Επάρκειας και της Τεχνικής τους Ικανότητας Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν μέσω της διεργασίας πιστοποίησης να επιβεβαιώσουν την επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, που καθορίζονται σε σχετικά νομοθετικά / κανονιστικά έγγραφα, πρότυπα ή σχήματα πιστοποίησης Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων παρέχει γενικές πληροφορίες και οριοθετεί το σύστημα πιστοποίησης για κάθε σχήμα πιστοποίησης προσώπων, όπου ιδιαίτερες διεργασίες και κριτήρια πιστοποίησης εφαρμόζονται και αναλύονται στον εκάστοτε Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης. Το σχήμα πιστοποίησης προσώπων για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγέλματος ή ειδικότητα περιγράφεται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης και συμπληρώνεται από το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων κατά περίπτωση. 1.2 Εξασφάλιση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας H TÜV HELLAS, όπως ορίζεται και στο καταστατικό της, δεν διατηρεί κανενός είδους σχέση (εμπορική ή / και οικονομική), με άλλες Εταιρείες / Οργανισμούς, οι οποίες είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την αμεροληψία των αποφάσεων της και δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία της Η ανεξαρτησία και αμεροληψία των υπηρεσιών πιστοποίησης που προσφέρει η TÜV HELLAS, αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης, η οποία δεσμεύεται για τη διαχείριση τυχόν πηγών σύγκρουσης συμφερόντων και διασφαλίζει την αντικειμενικότητα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην πιστοποίηση προσώπων Η παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης προσώπων γίνεται, χωρίς κανένα περιορισμό ή διάκριση, σε όλους ανεξαιρέτως τους υποψήφιους που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων πιστοποίησής τους. Δεν περιορίζεται από αδικαιολόγητους οικονομικούς ή άλλους όρους, όπως δηλαδή σε πρόσωπα που είναι μέλη μιας συγκεκριμένης ένωσης ή ομάδας Η απόφαση για Πιστοποίηση λαμβάνεται από κατάλληλο άτομο της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσώπων, μετά από ικανοποίηση όλων των κριτηρίων πιστοποίησης (προαπαιτούμενα, φυσικά χαρακτηριστικά, αποτελεσμάτων αξιολόγησης, συμμόρφωση με τους κανονισμούς κτλ). Το άτομο αυτό δεν συμμετέχει σε εκπαίδευση ή/και σε εξέταση των υποψηφίων προς πιστοποίηση. 2. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2.1 Γενικά QF(QP-CERTPERS-01)-01_Rev05_30_6_2014 Σελίδα / Page 1 από / of 9

2 Η πιστοποίηση χορηγείται σε ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα. Τα κριτήρια για τη συμμετοχή του υποψηφίου στη διεργασία πιστοποίησης και την πιστοποίηση του αντίστοιχα, περιγράφονται στους αντίστοιχους Ειδικούς Κανονισμούς Πιστοποίησης, τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν τεκμηριωμένα Σε περίπτωση που για την πιστοποίηση απαιτείται η παρακολούθηση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, αυτό θα καθορίζεται στο σχετικό Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης, ενώ δεν μπορεί η πιστοποίηση από την TÜV HELLAS να είναι πιο απλή ή με χαμηλότερο κόστος αν τα προς πιστοποίηση πρόσωπα παρακολουθήσουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κάθε σχήμα πιστοποίησης προσώπων περιέχει οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία: i) το όνομα του σχήματος και το πεδίο αυτού (scope) και ενδεχομένως τις πιθανές διαβαθμίσεις του (επίπεδα πιστοποίησης) ii) την αναλυτική περιγραφή εργασιών και εργασιακών καθηκόντων των ατόμων/επαγγελματιών που στοχεύει το σχήμα (job & task description) iii) το αντικείμενο της ικανότητας του πιστοποιούμενου και το γνωστικό πλαίσιο (syllabus) που αντιστοιχεί (competence) iv) τα φυσικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου όπως όραση, ακοή, σωματικές ικανότητες κτλ όταν απαιτούνται (abilities) v) τα προαπαιτούμενα της διαδρομής προς πιστοποίηση (πχ εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, φυσικά χαρακτηριστικά κτλ), όταν απαιτούνται (prerequisites) vi) τον κώδικα δεοντολογίας όταν απαιτείται (code of conduct) vii) τα κριτήρια για αρχική πιστοποίηση, για διατήρηση της πιστοποίησης, για επαναπιστοποίηση καθώς και για αναστολή και ανάκληση του εκδοθέντος πιστοποιητικού viii) τις μεθόδους αξιολόγησης του υποψηφίου για αρχική πιστοποίηση, για διατήρηση της πιστοποίησης, για επαναπιστοποίηση, ix) τα κριτήρια για αλλαγή ενδεχομένως του πεδίου/επιπέδου του πιστοποιηθέντος 2.2. Βήματα Διεργασίας Πιστοποίησης Η διεργασία της πιστοποίησης προσώπων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια : 1) Ο αιτών την πιστοποίηση έχοντας στη διάθεσή του μέσω της ιστοσελίδας ή των κεντρικών γραφείων της TÜV HELLAS τον παρόντα κανονισμό καθώς και τον αντίστοιχο ειδικό κανονισμό του σχήματος που αφορά στην αίτησή του, έχει κατανοήσει τις απαιτήσεις του σχήματος πιστοποίησης, καθώς και το πεδίο πιστοποίησης, τα στάδια της διεργασίας πιστοποίησης, τα δικαιώματα υποψηφίου, τις εργασίες και τα εργασιακά καθήκοντα σύμφωνα με το σχήμα, καθώς και τα απαιτούμενα τέλη πιστοποίησης. 2) Ο αιτών πιστοποίηση υποβάλλει στην TÜV HELLAS υπογεγραμμένη Αίτηση, όπως διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ή στα κεντρικά γραφεία. Στην αίτηση περιλαμβάνονται στοιχεία ταυτοπροσωπίας, πεδίο πιστοποίησης και λοιπές πληροφορίες, αποδοχή των απαιτήσεων πιστοποίησης και δέσμευση καλής συνεργασίας με την TÜV HELLAS. Ο αιτών συνυποβάλλει τα τεκμήρια που καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διεργασία πιστοποίησης καθώς και ενδεχομένως δήλωση και τεκμήρια για ειδική μεταχείριση όταν υφίστανται ειδικές ανάγκες (πχ αδυναμία ανάγνωσης, γραφής, προβλήματα κινητικότητας κτλ). Όλη η τεκμηρίωση πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα ή να συνοδεύεται από πιστοποιημένες μεταφράσεις των πρωτοτύπων για άλλη γλώσσα. Ο αιτών θα πρέπει εντός 5 ημερών να καταβάλει το 20% των τελών πιστοποίησης. 3) Η TÜV HELLAS αξιολογεί τα στοιχεία της υποβληθείσας Αίτησης σε σχέση με τις απαιτήσεις της αίτησης και το σχήμα πιστοποίησης. 4) Ο αιτών πιστοποίηση ενημερώνεται από την εταιρεία (το αργότερο εντός ενός μήνα), QF(QP-CERTPERS-01)-01_Rev05_30_6_2014 Σελίδα / Page 2 από / of 9

3 είτε ότι η αίτηση είναι πλήρης και ικανοποιούνται καταρχήν οι απαιτήσεις, οπότε και καλείται ο υποψήφιος να καταβάλει το υπόλοιπο των τελών πιστοποίησης (80%) εντός το πολύ 10 ημερών, είτε ότι δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις υποψηφίου και ζητούνται ενδεχομένως πρόσθετα στοιχεία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ανταποκριθεί εντός διμήνου, ειδάλλως η αίτησή του τίθεται στο αρχείο. 5) Ο αιτών πιστοποίηση διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση επί της μη αποδοχής του στη διεργασία πιστοποίησης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του. Τότε εφαρμόζεται η διαδικασία ενστάσεων της TÜV HELLAS 6) Ο υποψήφιος, εφόσον έχει γίνει δεκτή η αίτησή του, ενημερώνεται ηλεκτρονικά ή εγγράφως για τις ημερομηνίες και τον τόπο αξιολόγησης (θεωρητική, πρακτική άσκηση κτλ) και δηλώνει γραπτώς τη διαθεσιμότητά του. 7) Η TÜV HELLAS υλοποιεί τη διεργασία αξιολόγησης σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Όπου η αξιολόγηση περιλαμβάνει Θεωρητική Εξέταση, γίνεται με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις από κατάλληλη τράπεζα ερωτήσεων που ανήκει στην εταιρεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητα των υποψηφίων σε θεωρητικό επίπεδο. Όπου η αξιολόγηση περιλαμβάνει Πρακτική εξέταση, γίνεται με βάση συγκεκριμένες εργασίες και παραγόμενα από κατάλληλη τράπεζα θεμάτων που ανήκει στην εταιρεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητα των υποψηφίων σε πρακτικό επίπεδο. Ο τρόπος και το είδος των εξετάσεων αναλύεται στον εκάστοτε ειδικό κανονισμό πιστοποίησης του σχήματος πιστοποίησης προσώπων. Ο υποψήφιος υποχρεούται να έχει μαζί του το πρωτότυπο στοιχείο ταυτοπροσωπίας που υπέβαλε με την αίτησή του καθώς και ότι άλλο απαιτείται από τον Ειδικό Κανονισμό του σχήματος. 8) Κατά την αξιολόγηση-εξέταση του υποψηφίου κατάλληλοι εξεταστές θα τον βαθμολογήσουν. Τα αποτελέσματα έπειτα θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων της TÜV HELLAS προς ανασκόπηση. 9) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες των εξετάσεων και μηδενιστεί η εξέτασή του, μπορεί να συμμετάσχει ξανά και εξ αρχής στη διαδικασία της πιστοποίησης μετά από ένα χρόνο. 10) Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων της TÜV HELLAS θα λάβει απόφαση για χορήγηση ή μη πιστοποίησης με βάση όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διεργασία πιστοποίησης Στην περίπτωση απόφασης χορήγησης πιστοποίησης, εκδίδεται πιστοποιητικό στο όνομα του υποψηφίου με συγκεκριμένη διάρκεια και συνθήκες χρήσης και διατήρησής του. Το πιστοποιητικό ανήκει στην TÜV HELLAS και εκχωρείται στον υπόψη πιστοποιημένο, έως τη λήξη του ή κατ εξαίρεση έως του ζητηθεί η επιστροφή του για τους λόγους, που περιγράφονται εντός του κανονισμού αυτού και των ειδικών κανονισμών, περί ανάκλησης του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση απόφασης μη χορήγησης πιστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για το λόγο αποτυχίας του και μπορεί να υποβάλλει ένσταση επί της απόφασης πιστοποίησης. Τότε εφαρμόζεται η διαδικασία ενστάσεων της TÜV HELLAS. Παράλληλα η TÜV HELLAS του δίνει το δικαίωμα να αιτηθεί εκ νέου πιστοποίηση (επανάληψη της διεργασίας πιστοποίησης) σε τόσο χρονικό διάστημα και τόσες φορές όσο προβλέπει ο αντίστοιχος Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης, (εφόσον έχει τελεσιδικήσει η ένστασή του, αν έχει ασκηθεί). Το κόστος σε αυτή την περίπτωση θα είναι το 80% της αρχικής πιστοποίησης. 11) Ο υποψήφιος μπορεί επίσης εφόσον προβλέπεται στο σχήμα, να διατηρήσει την επιτυχία μιας επιμέρους εξέτασης του σχήματος, που είχε συμμετάσχει (πχ θεωρητική), για ορισμένο χρονικό διάστημα από την εξέταση και εφόσον το σχήμα δεν έχει αλλάξει στις απαιτήσεις QF(QP-CERTPERS-01)-01_Rev05_30_6_2014 Σελίδα / Page 3 από / of 9

4 του, για να ξανασυμμετάσχει στην επιμέρους εξέταση που απέτυχε (πχ πρακτική). Ο υποψήφιος σε αυτήν την περίπτωση καλείται να πληρώσει το 50% της πιστοποίησης. 12) Σε περίπτωση επανάληψης της διεργασίας εξέτασης ο υποψήφιος εξετάζεται σε διαφορετικές, τουλάχιστον κατά το 50% ερωτήσεις. 13) Σε κάθε περίπτωση η έκδοση ή μη έκδοση πιστοποιητικού κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο το συντομότερο (το αργότερο εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση των εξετάσεων) 14) Όταν στο υπόψη σχήμα πιστοποίησης περιλαμβάνεται και απαίτηση περιοδικής Επιτήρησης του πιστοποιημένου προσώπου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι αυτός εξακολουθεί έως την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού να διαθέτει τις ικανότητες για τις οποίες πιστοποιήθηκε, τότε ο πιστοποιημένος πρέπει να ακολουθήσει όσα προβλέπονται στον Ειδικό Κανονισμό της TÜV HELLAS. Τότε και μόνο τότε θα διατηρηθεί ενεργό το πιστοποιητικό του μέχρι την ημερομηνία λήξης του. 15) Σε περίπτωση που ο πιστοποιημένος δεν τηρεί τις απαιτήσεις χρήσης και διατήρησης του πιστοποιητικού, ή/και τον κώδικα δεοντολογίας ή/και τους κανονισμούς χρήσης σημάτων της TÜV HELLAS τότε η TÜV HELLAS μπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. 16) Όταν ο πιστοποιημένος επιθυμεί να ανανεώσει την ισχύ του πιστοποιητικού του, που πλησιάζει στην λήξη, για μια νέα περίοδο πιστοποίησης, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει εγκαίρως τη διεργασία επαναπιστοποίησης όπως προβλέπεται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων με βάση το τρέχον σχήμα πιστοποίησης. Η επιθυμία του πιστοποιημένου πρέπει να δηλωθεί πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού. Το δε ανανεωμένο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι ένα τρίμηνο το αργότερο από τη λήξη του αρχικου πιστοποιητικού, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια της πιστοποίησης, ειδάλλως εκδίδεται εντελώς νέο πιστοποιητικό (νέα αρίθμηση) Τα Πιστοποιητικά Ικανότητας που εκδίδει η TÜV HELLAS φέρουν τα σήματα της TÜV HELLAS και υ- πογράφονται από τον Διευθυντή Πιστοποίησης Προσώπων. Η ισχύς των πιστοποιητικών καθορίζεται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης και εξαρτάται από το Σχήμα Πιστοποίησης. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ TÜV HELLAS ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 3.1 Υποχρεώσεις της TÜV HELLAS Η TÜV HELLAS δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο για όλες τις πληροφορίες που της γνωστοποιήθηκαν ή της παρασχέθηκαν από τον αιτούντα τη πιστοποίηση ή το Πιστοποιημένο Πρόσωπο ή άλλες πηγές και να τις αξιολογεί μόνο για το συμφωνηθέντα σκοπό της Πιστοποίησης. Παρασχεθέντα έγγραφα από τον αιτούντα τη πιστοποίηση ή το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν παραχωρούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, πλην του φορέα Διαπίστευσης και των οργάνων που αξιολογούν αυτόν. Στη γενική των περιπτώσεων, μόνο ο Υποψήφιος για πιστοποίηση ή το Πιστοποιημένο Πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αποδεσμεύσει την TÜV HELLAS από την υποχρέωσή για την τήρηση του απορρήτου. Ε- ξαίρεση αποτελεί η τυχόν επιβολή της μη τήρησης εχεμύθειας από νόμο, διοικητική πράξη, δικαστική απόφαση σε περίπτωση όπου απαιτηθεί λεπτομερής αναφορά σε δικαστική διαμάχη η περίπτωση όπου η αρμόδια κρατική αρχή που εποπτεύει τη διεργασία αιτηθεί γραπτώς στοιχεία, όπου σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται και ο εμπλεκόμενος για τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν. Η TÜV HELLAS ευθύνεται κατά τους όρους της παρούσας υποπαραγράφου, με μέτρο την επιμέλεια που δείχνει στις δικές της υποθέσεις Η TÜV HELLAS πραγματοποιεί αξιολόγηση / εξέταση του υποψηφίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης και του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης και σε περίπτωση θετικού κατά την απόλυτη κρίση της αποτελέσματος, εκδίδει πιστοποιητι- QF(QP-CERTPERS-01)-01_Rev05_30_6_2014 Σελίδα / Page 4 από / of 9

5 κό. Η TÜV HELLAS δεσμεύεται στην κρίση της να εφαρμόζει αποκλειστικά τους επιστημονικούς, τεχνικούς, εμπειρικούς και λογικούς κανόνες που εφαρμόζονται εν προκειμένω και δεν δεσμεύεται από εντολές, οδηγίες και υποδείξεις του εντολέα ή άλλου για την άσκηση των καθηκόντων της Η TÜV HELLAS οφείλει να ενημερώνει τους κατόχους πιστοποιητικών για σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία πιστοποίησης, η οποία τους επηρεάζει άμεσα. Η TÜV HELLAS καθορίζει την ημερομηνία ισχύος των αλλαγών και τους ενημερώνει για οποιαδήποτε ανάγκη συμπληρωματικής εξέτασης Η TÜV HELLAS διατηρεί ενημερωμένη λίστα πιστοποιημένων προσώπων, στην οποία αναφέρεται λεπτομερώς το πεδίο πιστοποίησης (συμπεριλαμβανομένου όπου απαιτείται του επιπέδου ικανότητας) και η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης καθώς και λίστα πιστοποιητικών που βρίσκονται σε α- ναστολή ή ανάκληση. Η TÜV HELLAS, εφ όσον της ζητηθεί εγγράφως, οφείλει να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για το καθεστώς και πεδίο ισχύος πιστοποιητικού συγκεκριμένου πιστοποιημένου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία Η TÜV HELLAS διαθέτει στην ιστοσελίδα της περιγραφή των διαδικασιών ενστάσεων και παραπόνων και οφείλει να δέχεται και να καταχωρεί τα γραπτά και ενυπόγραφα παράπονα, που σχετίζονται με τη διαδικασία πιστοποίησης, και τις ενστάσεις πελατών και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με την «QP- ADM-14». 3.2 Υποχρεώσεις Υποψηφίων/Πιστοποιημένων Προσώπων Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο έχει την υποχρέωση να δέχεται περιοδική αξιολόγηση / εξέταση από την TÜV HELLAS, αν κάτι τέτοιο περιγράφεται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνεχής συμμόρφωσή του με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση του προς πιστοποίηση / πιστοποιημένου προσώπου θα πρέπει, στα πλαίσια της αξιολόγησης, να τίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη διάθεση της TÜV HELLAS Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο υποχρεούται μετά την έκδοση του πιστοποιητικού να ενημερώνει άμεσα (το αργότερο εντός μήνα) την TÜV HELLAS σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν δύναται να διατηρεί την ικανότητα για την οποία πιστοποιήθηκε. Πριν από την απόφαση της TÜV HELLAS για απονομή της πιστοποίησης, το υπό πιστοποίηση Πρόσωπο δεν επιτρέπεται να κάνει αναφορά σε πιστοποίηση από την TÜV HELLAS Στα πλαίσια της συμμόρφωσης της TÜV HELLAS με τις απαιτήσεις των Φορέων Διαπίστευσης, το υποψήφιο/πιστοποιημένο Πρόσωπο πρέπει να αποδέχεται την παρουσία ενδεχομένως αξιολογητών των Φορέων Διαπίστευσης και της European Accreditation κατά την αξιολόγηση του από την TÜV HELLAS. Επίσης πρέπει αντίστοιχα να αποδέχεται και την αξιολόγηση αρχείων που τον αφορούν από τους αξιολογητές των Φορέων Διαπίστευσης και της European Accreditation ή ακόμα και την ακύρωση των αποτελεσμάτων εξέτασης σε ειδικές περιπτώσεις Tο υποψήφιο/πιστοποιημένο Πρόσωπο υποχρεούται να δηλώσει κάθε σχέση διαπροσωπική, οικονομική ή άλλη που δύναται να έχει με τους εξεταστές και τους επιτηρητές, που έχουν οριστεί από την TÜV HELLAS Tο Πιστοποιημένο πρόσωπο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας του σχήματος πιστοποίησης και σε περίπτωση που γίνει καταγγελία από τρίτο για την ποιότητα των υπηρεσιών του, σχετική με την πιστοποίηση που κατέχει, θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα την TÜV HELLAS, το αργότερο εντός μηνός Κανένα από τα θέματα, σενάρια, ερωτήσεις, ασκήσεις στα οποία υποβάλλεται ο υποψήφιος προς πιστοποίηση, προκειμένου να αξιολογηθεί για τις ικανότητές του, δεν πρέπει καθοιονδήποτε τρόπο QF(QP-CERTPERS-01)-01_Rev05_30_6_2014 Σελίδα / Page 5 από / of 9

6 να αντιγράφεται, να διακινείται ή να κοινοποιείται από τον υποψήφιο/πιστοποιημένο προς οποιονδήποτε τρίτο, καθώς αυτά αποτελούν ιδιοκτησία της TÜV HELLAS και πρέπει να προστατεύονται για λόγους εμπιστευτικότητας και ασφάλειας Το υποψήφιο/πιστοποιημένο Πρόσωπο πρέπει να αποδέχεται και να τηρεί τους όρους αξιολόγησης και τους κανόνες εξετάσεων που τίθενται από την TÜV HELLAS και απαιτούνται για την αξιολόγησή του και πρέπει να μην εμπλέκεται σε προσπάθειες υποκλοπής, αντιγραφής θεμάτων Σε περίπτωση που το πιστοποιημένο πρόσωπο επιθυμεί την ανανέωση του πιστοποιητικού του για μια νέα περίοδο πιστοποίησης, υποχρεούται να ενημερώνει την TÜV HELLAS πριν τη λήξη ισχύος, και σύμφωνα με όσα περιγράφονται στους ειδικούς κανονισμούς. 4. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 4.1. Η ισχύς του πιστοποιητικού αρχίζει με την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού και διαρκεί για χρονικό διάστημα που ορίζεται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης για κάθε Σχήμα Πιστοποίησης, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιάμεσες επιτηρήσεις, όπου εφαρμόζεται, πραγματοποιούνται με θετικό για το Πιστοποιημένο Πρόσωπο αποτέλεσμα, 4.2. Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο επιτρέπεται να επικαλείται, μέσω δημοσιεύσεων ή στις συναλλαγές του με τρίτους, μόνο την πιστοποίηση της τεχνικής ικανότητας στα αντικείμενα, τα οποία καλύπτονται από το πεδίο του σχετικού Πιστοποιητικού Ικανότητας H αντιγραφή του Πιστοποιητικού Ικανότητας επιτρέπεται μόνο στο σύνολό του Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου της TÜV HELLAS από τον πιστοποιημένο και σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται επί προϊόντος, στο οποίο έχουν γίνει εργασίες από το Πιστοποιημένο Πρόσωπο ή για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από το Πιστοποιημένο Πρόσωπο Η πιστοποίηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με παραπλανητικό τρόπο ή με τρόπο που να εκθέτει την TÜV HELLAS για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς Σε περίπτωση που εγερθούν οποιεσδήποτε αξιώσεις κατά της TÜV HELLAS από οποιονδήποτε τρίτο, επειδή το Πιστοποιημένο Πρόσωπο ή ο Εργοδοτικός του Φορέας χρησιμοποίησε το πιστοποιητικό ή το λογότυπο πιστοποίησης της TÜV HELLAS με τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις του κανονισμού, το Πιστοποιημένο Πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να απαλλάξει την TÜV HELLAS από τις αξιώσεις αυτές, ενώ δεν αποκλείεται να εγείρει η TÜV HELLAS και αξιώσεις αποζημιώσεων για τυχόν θετικές ή αποθετικές ζημίες που υπέστη από ενέργειες του Πιστοποιημένου Προσώπου, ιδίως σχετικά με την επωνυμία και τη φήμη της. Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο και η TÜV HELLAS δεν θα διαπραγματεύονται, συμφωνούν, συναινούν, συμψηφίζουν, αναγνωρίζουν, αναδέχονται, αποδέχονται, ομολογούν κλπ οιαδήποτε υποχρέωση, οφειλή ή ευθύνη από τους ως άνω λόγους, χωρίς προηγουμένως να διαβουλεύονται μεταξύ τους, θα συνεργάζονται δε και θα παρέχουν αμοιβαία οιαδήποτε αναγκαία και δυνατή βοήθεια, διευκόλυνση και πληροφορία σχετικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που εγερθούν αξιώσεις τρίτων κατά της TÜV HELLAS για κακή χρήση της πιστοποίησης εκ μέρους του Πιστοποιημένου Προσώπου για διαφημιστικούς ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την πιστοποίηση με τρόπο που να υπονοείται έγκριση από αρμόδια κρατική αρχή, όργανο ή φορέα Το πιστοποιημένο πρόσωπο λαμβάνει το μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα της χρήσης του πιστοποιητικού που του εκδίδει η TÜV HELLAS, υποχρεούται δε να σταματήσει κάθε δήλωση περί πιστοποίησης από την TÜV HELLAS σε περίπτωση αναστολής ή/και ανάκλησης του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση α- νάκλησης του πιστοποιητικού ειδικότερα, ο πιστοποιημένος υποχρεούται να επιστρέψει το πιστοποιητικό του στην TÜV HELLAS εντός ενός μήνα και να αποσύρει τα όποια αντίγραφα υπάρχουν. QF(QP-CERTPERS-01)-01_Rev05_30_6_2014 Σελίδα / Page 6 από / of 9

7 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 5.1. Τροποποίηση πιστοποίησης, όταν υφίσταται τροποποίηση του σχήματος πιστοποίησης από την TÜV HELLAS, νοείται ως η επικαιροποίηση του πιστοποιητικού μέσω επανέκδοσης του με τους όρους, τους μηχανισμούς και τις προϋποθέσεις που θέτει η TÜV HELLAS. Να σημειωθεί ότι συνήθως όταν υ- πάρχει τροποποίηση του σχήματος από την TÜV HELLAS, αυτή εφαρμόζεται στους πιστοποιημένους κατά την ανανέωση της πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση η TÜV HELLAS δεσμεύεται να ενημερώνει τους ήδη πιστοποιημένους όταν έχει γίνει επικαιροποίηση του σχήματος πιστοποίησης Επέκταση και μείωση πιστοποίησης μπορεί να υφίσταται στην περίπτωση όπου υπάρχουν διαβαθμίσεις/κατηγορίες εντός του σχήματος και προβλέπεται εντός του εκάστοτε ειδικού κανονισμού πιστοποίησης 5.3. Το πιστοποιημένο πρόσωπο έχει δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση ή επέκταση ή μείωση του πεδίου πιστοποίησης στην περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης του σχήματος. Για το σκοπό αυτό υποβάλλει αίτηση στην TÜV HELLAS και ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική πιστοποίηση προσώπου Αναστολή πιστοποιητικού είναι η προσωρινή απαγόρευση χρήσης του πιστοποιητικού ενώ ανάκληση είναι η δια παντός απόσυρσή του και διαγραφή του κατόχου από τα μητρώα της TÜV HELLAS Η TÜV HELLAS έχει το δικαίωμα να προβεί σε αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού ( ή και μείωση μερικού πεδίου πιστοποίησης) για τους λόγους που περιγράφονται στους κανονισμούς. Η ανάκληση του πιστοποιητικού και η διαγραφή του πιστοποιημένου από το μητρώο της εταιρείας γίνεται για τους παρακάτω λόγους, ενώ το υπόψη πρόσωπο δύναται να επανέλθει για νέα πιστοποίηση εντός διμήνου, όπου θα συναξιολογηθούν και οι λόγοι προηγούμενης ανάκλησης. Το πιστοποιημένο πρόσωπο δεν γνωστοποίησε στην TÜV HELLAS άμεσα (το αργότερο εντός μήνα) τη μη διατήρηση της ικανότητας για την οποία πιστοποιήθηκε, ή οποιαδήποτε απαγόρευση του ε- πιβλήθηκε μέσω νόμου, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή γενικά πράξης ή απόφασης οποιασδήποτε αρχής, οργάνου ή φορέα, δημόσιου ή άλλου στα πλαίσια οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, αρμοδιότητας και διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων Διαπίστευσης. Η αξιολόγηση επιτήρησης του πιστοποιημένου, όπου προβλέπεται, δεν είχε θετική έκβαση ή δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθεί για λόγους που δεν ανάγονται στην TÜV HELLAS Έγινε κακή / παραπλανητική χρήση του πιστοποιητικού. Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν κατέβαλε τα τέλη στην TÜV HELLAS και μάλιστα μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που έχει ορισθεί από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή η TÜV HELLAS επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ικανοποίηση των αξιώσεών της με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, δικαστικά και εξώδικα. Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο ζήτησε ανάκληση του πιστοποιητικού για λόγους που δεν ανάγονται στην TÜV HELLAS αλλά αφορούν το ίδιο, Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο παραβίασε όρο του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης Προσώπων ή του αντίστοιχου Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης Η αναστολή του πιστοποιητικού μπορεί να λειτουργήσει προειδοποιητικά ή διερευνητικά για τις παραπάνω περιπτώσεις ή και για λόγους ενδεχομένως που εξειδικεύονται στους επιμέρους ειδικούς κανονισμούς. Η αναστολή του πιστοποιητικού και η αιτία αναστολής καθώς και οι όροι για συμμόρφωση του πιστοποιημένου γνωστοποιούνται στους πιστοποιημένους με τεθείσα ημερομηνία ανταπόκρισης. Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης γίνεται ανάκληση πιστοποιητικού. QF(QP-CERTPERS-01)-01_Rev05_30_6_2014 Σελίδα / Page 7 από / of 9

8 5.6. Στις περιπτώσεις αναστολής ή ανάκλησης του πιστοποιητικού το πιστοποιημένο πρόσωπο παύει αυτόματα να διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού Πιο συγκεκριμένα όταν ανασταλεί η πιστοποίηση ενός προσώπου, το Πιστοποιημένο αυτό Πρόσωπο οφείλει να σταματήσει την περαιτέρω προώθηση της πιστοποιημένης από την TÜV HELLAS ικανότητάς του να συνεργαστεί με την TÜV HELLAS αναφορικά με την επίλυση των θεμάτων/λόγων που οδήγησαν στην αναστολή Όταν ανακληθεί η πιστοποίηση ενός προσώπου, το Πιστοποιημένο αυτό Πρόσωπο οφείλει να σταματήσει κάθε δήλωση ή προώθηση της περί της πιστοποιημένης από την TÜV HELLAS ικανότητάς του να επιστρέψει το πιστοποιητικό που του είχε απονείμει η TÜV HELLAS εντός μηνός και να α- ποσύρει τα όποια αντίγραφα Στις περιπτώσεις αναστολής/ανάκλησης ενός πιστοποιητικού, η TÜV HELLAS δικαιούται να ενημερώνει σχετικά κάθε τρίτο, και να δημοσιοποιεί την αναστολή/ανάκληση μέσω του σχετικού καταλόγου πιστοποιημένων προσώπων. 6. ΕΓΓΥΗΣΗ 7.1 Η TÜV HELLAS δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ότι η διαδικασία της πιστοποίησης ενός προσώπου, θα οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα 7.2 Για πραγματικά γεγονότα, ιδιότητες ή τυχόν λάθη, ελαττώματα, παραλήψεις και ελλείψεις, καμιά ευθύνη δεν υπάρχει αν η TÜV HELLAS δεν τα γνώριζε και δεν όφειλε ή δεν μπορούσε να τα γνωρίζει ή αν αυτά αποκρύφτηκαν με δόλο από το προς πιστοποίηση / πιστοποιημένο πρόσωπο, ή οιοδήποτε τρίτο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης ή/ και εμπιστοσύνης με αυτόν. Επίσης η TÜV HELLAS δεν αναλαμβάνει την εγγύηση ή ευθύνη ότι το πιστοποιητικό και το λογότυπο δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό, εμπορικό, οικονομικό, διαφημιστικό κ.λ.π. πέραν αυτού της πιστοποίησης, ωστόσο έχει κάνει τις κατάλληλες προβλέψεις στο σύστημά της αναφορικά με τους πιστοποιημένους πελάτες της. 8 ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 8.1 Τα τέλη πιστοποίησης γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους κατά την υποβολή της Αίτησης για Πιστοποίηση και αναφέρονται στον Κατάλογο Τελών Πιστοποίησης. 8.2 Αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση και τη διατήρηση της πιστοποίησης η έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του πιστοποιημένου προσώπου προς την TÜV HELLAS, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης/ εξέτασης και τη χορήγηση ή μη της αιτηθείσας πιστοποίησης. QF(QP-CERTPERS-01)-01_Rev05_30_6_2014 Σελίδα / Page 8 από / of 9

9 Πνευματικά Δικαιώματα Το παρόν κείμενο είναι πνευματική ιδιοκτησία της TÜV HELLAS Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητώς η δημιουργία αντιγράφου, είτε μέρους είτε όλου, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Η διάθεσή του επιτρέπεται ως αυτούσιου για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο. Το περιεχόμενο του παρόντος είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε κριθεί απαραίτητο. Ο δικτυακός χώρος είναι ο μόνος που αναγνωρίζεται από την TÜV HELLAS Α.Ε. ως σημείο ευρείας ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. QF(QP-CERTPERS-01)-01_Rev05_30_6_2014 Σελίδα / Page 9 από / of 9

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Βασικός Κανονισμός Πιστοποίησης/Ελέγχου απευθύνεται στους πελάτες για πιστοποίηση/έλεγχο προϊόντωνυπηρεσιών-διεργασιών, και είναι δημόσια διαθέσιμος. 1.1.2. Η TÜV

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έκδοση: 04 Εκδόθηκε από Αλεξάνδρα Κουσβελάρη Υπογραφή Ημερομηνία έκδοσης: 27/5/2013 Αξιολογήθηκε από Παναγιώτη Γιαννούτσο

Διαβάστε περισσότερα

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1) Γενικά Ο παρών Κανονισμός αποτελεί μία γενική οδηγία με την οποία πρέπει να συμμορφώνεται κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 Έκδοση 01 / 01-10-2014 Σελ. 1 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Σκοπός... 4 1.2. Τροποποιήσεις Αναθεωρήσεις... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO/IEC 17024

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO/IEC 17024 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO/IEC 17024 ΕΣΥ 1 ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ/01/01/11-9-2013 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ.: CSR Ισχύς: 05/08/2015 Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης Έκδοση: 04 Σελίδα 1 από 13 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CSR/04 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων Περιεχόμενα Έκδοση 02.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 13 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΔΙΠ/ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 07η 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα