Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων"

Transcript

1 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 05 Ανασκοπήθηκε απελευθερώθηκε Από : Μ. Χριστοφή Από : Ι. Βαρδαλάχου Από : Ι. Καλλιάς ημερ : ημερ : ημερ : _Rev05 Σελίδα 1 από 17

2 1. Πίνακας Περιεχομένων 2. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Ανάπτυξη του σχήματος πιστοποίησης Δεδομένα της ανάπτυξης Αποτελέσματα της ανάπτυξης Τεχνική Επιτροπή του σχήματος Επιβεβαίωση και επικύρωση του σχήματος Ανασκόπηση - αξιολόγηση και τροποποιήσεις του σχήματος Αρχεία της ανάπτυξης / Τράπεζα Θεμάτων Εξέτασης Υλοποίηση του σχήματος πιστοποίησης Εξεταστική Επιτροπή / Εξεταστές Επιτηρητές Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχήματος Προγραμματισμός και δικαίωμα συμμετοχής στο μηχανισμό εξέτασης - δικαιολογητικά Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφίων Προετοιμασία εξετάσεων πιστοποίησης Διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης Απόφαση για την πιστοποίηση Απονομή, παύση και ανάκληση πιστοποίησης Αρχική πιστοποίηση Παύση, Ανάκληση ή μείωση του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης Επαναπιστοποίηση Χρήση πιστοποιητικών, λογοτύπων και σημάτων και δεσμεύσεις υποψηφίων Αρχεία και πληροφορίες Ενστάσεις, παράπονα, προσφυγές Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας Ιστορικό _Rev05 Σελίδα 2 από 17

3 2. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Ο παρών Γενικός Κανονισμός καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις της TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του Εγχειριδίου Ποιότητας, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος) στο αντικείμενο «Πιστοποίηση Προσώπων». Η συνολική διαχείριση των σχημάτων πιστοποίησης για τα πρόσωπα και τελικά η χορήγηση του Πιστοποιητικού στον επαγγελματία, μετά την επιτυχή αξιολόγηση των ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων του, για το κάθε συγκεκριμένο σχήμα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των: ISO/IEC Ισχυόντων προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών, εσωτερικών διαδικασιών, νομοθεσίας και κανονισμών, ανά σχήμα πιστοποίησης Οδηγιών ISO/EC 28 και 53 Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΕΑ και IAF Λοιπά άλλα έγγραφα και έντυπα που αφορούν κάθε συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης Επιπλέον, αυτός ισχύει για κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο επαγγελματία που επιθυμεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα σχήματα πιστοποίησης αλλά και όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του Οργανισμού στην πιστοποίηση προσώπων και στο κάθε συγκεκριμένο σχήμα. Η πολιτική της TÜV AUSTRIA HELLAS, για το κάθε σχήμα πιστοποίησης, είναι: Να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση του πεδίου εφαρμογής και των προαπαιτούμενων του καθώς και μια σύντομης περιγραφής της διεργασίας πιστοποίησης. 1. Να διασφαλίζει ότι τυχόν προαπαιτούμενες εκπαιδεύσεις είναι παντελώς ανεξάρτητες των διεργασιών πιστοποίησης προσώπων του Οργανισμού. 2. Να διασφαλίζει τη δίκαιη, έγκυρη, αντικειμενική και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε σχήματος. 3. Να μην πιστοποιεί επαγγελματίες που είναι ενταγμένοι στο προσωπικό της ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτό. 4. Να ενημερώνει τον κάθε υποψήφιο επαγγελματία / άτομο για τα δικαιώματα του, τις υποχρεώσεις και τον κώδικα δεοντολογίας του πιστοποιημένου προσώπου καθώς και την περιγραφή των διεργασιών του εξεταστικού μηχανισμού. 5. Να διασφαλίζει την πλήρη αμεροληψία, ανεξαρτησία και ελευθερία στην κρίση του προσωπικού και/ή συνεργάτη του Οργανισμού που εμπλέκεται στις δραστηριότητες αξιολόγησης, εξέτασης και πιστοποίησης του κάθε υποψηφίου επαγγελματία / προσώπου. Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Γενικού Κανονισμού αποτελούν οι Ειδικοί Κανονισμοί Πιστοποίησης που εξειδικεύουν το περιεχόμενο του για το συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης επαγγελματία / ατόμου καθώς και τα έγγραφα / έντυπα τους. _Rev05 Σελίδα 3 από 17

4 3. Ανάπτυξη του σχήματος πιστοποίησης 3.1. Δεδομένα της ανάπτυξης Η απόφαση για να αναπτυχθεί ένα σχήμα πιστοποίησης εκπηγάζει από τις ανάγκες της αγοράς όπως αιτήματα επαγγελματιών, συλλόγων, επιμελητηρίων, σωματείων, ενδιαφερομένων μερών, τελικών χρηστών κλπ., λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα καθορισμένα επαγγελματικά περιγράμματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Αυτή λαμβάνεται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων σε συνεργασία με τη Διοίκηση της TÜV AUSTRIA HELLAS, αφού πρώτα εξεταστεί η σκοπιμότητα του και αφού κατ αρχήν αξιολογηθεί ότι η πιστοποίηση και η αναγνώριση του συγκεκριμένου επαγγέλματος θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη στην εθνική, ευρωπαϊκή ή/και διεθνή αγορά, θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. O υπεύθυνος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσώπων εντοπίζει την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή ή/και διεθνή νομοθεσία καθώς και τα σχετιζόμενα εθνικά και/ή ευρωπαϊκά και/ή διεθνή πρότυπα, που αφορούν τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών. Με τη βοήθεια και τη συνεργασία ειδικών και εμπειρογνωμόνων του χώρου, εντοπίζονται και προσδιορίζονται όλα τα απαιτούμενα δεδομένα που αφορούν την ανάπτυξη του νέου σχήματος. Όταν ο υπεύθυνος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσώπων κρίνει ότι έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δεδομένα τότε, κατά τη διμηνιαία συνάντηση των στελεχών με τη Διοίκηση του Οργανισμού, παρουσιάζει τις συγκεντρωμένες πληροφορίες στους συμμετέχοντες, προκειμένου να ανασκοπηθούν και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Τα πρακτικά της συνάντησης αυτής τηρούνται από τη, που αναλαμβάνει και την προετοιμασία της Μελέτης που θα υποβληθεί στο Ε.Σ.Υ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), για να αποφανθεί για τη δυνατότητα αναγνώρισης του σχήματος. Για τα σχήματα πιστοποίησης που η TÜV AUSTRIA HELLAS θα αποφασίσει να αναπτύξει και να εμπλακεί, μετά και τη θετική απόφαση από το Ε.Σ.Υ.Δ., φροντίζει να μην συμπεριλαμβάνει σχετική θεματολόγια εκπαίδευσης, στα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα της, έτσι ώστε να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων της πιστοποίησης προσώπων. Αν για οποιοδήποτε λόγο, η Διοίκηση της TÜV AUSTRIA HELLAS αποφασίσει να παρέχονται εκπαιδευτικές υπηρεσίες σχετικές με υφιστάμενο σχήμα πιστοποίησης, τότε φροντίζει οι δομές λειτουργίας για την παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης να είναι παντελώς ανεξάρτητες από αυτές της πιστοποίησης του σχήματος ενώ, παράλληλα, διασφαλίζει ότι το διαφημιστικό υλικό για την προώθηση της αντίστοιχης εκπαίδευσης δεν παραπλανά τους συγκεκριμένους επαγγελματίες σχετικά με πιθανή πιο ευνοϊκή και/ή πιο οικονομική αντιμετώπιση τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης και πιστοποίησης τους. Επιπλέον, σε αυτήν την περίπτωση, η TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ φροντίζει να προσδιορίσει τις πιθανές απειλές και διακινδυνεύσεις στην αμεροληψία, στην αντικειμενικότητα και στην ανεξαρτησία του σχήματος πιστοποίησης, ώστε να τις ελαχιστοποιήσει ή τις εξαλείψει, επικαιροποιώντας παράλληλα την Κύρια Οδηγία για την Ανάλυση Επικινδυνότητας, ως προς την Αμεροληψία. _Rev05 Σελίδα 4 από 17

5 Οι εμπλεκόμενοι και τα στάδια που ακολουθούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση κάθε σχήματος πιστοποίησης δίνονται παρακάτω Αποτελέσματα της ανάπτυξης Μετά τη θετική απόφαση από το Ε.ΣΥ.Δ., για τη δυνατότητα της καταρχήν αναγνώρισης του Σχήματος, η Τεχνική Επιτροπή (δες παράγραφο 3.3.), συνεπικουρούμενη από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων, στηριζόμενη σε όσα ισχύουν στην εθνική και/ή διεθνή αγορά, την αντίστοιχη εθνική και/ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, τους υφιστάμενους κανονισμούς, τις καλές πρακτικές, τις εθνικές και/ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές, την υπάρχουσα εμπειρία και ιδιαιτέρως τα υπάρχοντα καθορισμένα επαγγελματικά περιγράμματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), αποφασίζει και καθορίζει τα εξής: το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης, την περιγραφή του επαγγέλματος και της εργασίας, τις απαιτούμενες γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες του προς αξιολόγηση υποψηφίου, τα προσωπικά ή/και φυσικά χαρακτηριστικά του, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στις διεργασίες πιστοποίησης, το σύστημα εξέτασης καθώς και τον αντίστοιχο κώδικα δεοντολογίας, αν απαιτείται. Επιπλέον η Τεχνική Επιτροπή, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της ικανότητας του υποψηφίου (τεχνικά πρότυπα, νομοθετικές απαιτήσεις κλπ), καθορίζει τα κριτήρια και τις μεθόδους εξέτασης για την αρχική πιστοποίηση, την επιτήρηση (αν απαιτείται) και την επαναπιστοποίηση, τα κριτήρια για την παύση και την ανάκληση της πιστοποίησης καθώς και τα κριτήρια για την τροποποίηση του πεδίου και του επιπέδου της πιστοποίησης. Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου συνδράμει την Επιτροπή με πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με το σχεδιασμό του εξεταστικού συστήματος του σχήματος όπως τον προγραμματισμό των εξετάσεων, τη διαθεσιμότητα ή/και την αναζήτηση των κατάλληλων εξεταστών, επιτηρητών, εξεταστικών κέντρων, υποδομών και γενικά των πόρων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων. Στη συνέχεια, η Τεχνική Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τη, προσδιορίζει και εξειδικεύει το σύστημα εξέτασης των συγκεκριμένων επαγγελματιών / προσώπων. Ουσιαστικά, η Επιτροπή καθορίζει το είδος της εξέτασης (γραπτές και/ή προφορικές και/ή παρατήρηση και/ή χρήση άλλου αξιόπιστου και αντικειμενικού μέσου), δημιουργεί την τράπεζα των θεμάτων εξέτασης (θεωρητικής ή/και πρακτικής ή/και άλλου μέσου) που περιέχει συγκεκριμένο αριθμό θεμάτων σε κάθε κατηγορία διαβαθμισμένης δυσκολίας (μικρής δυσκολίας, μέσης δυσκολίας και υψηλής δυσκολίας), προσδιορίζει τον μηχανισμό και την μεθοδολογία της επιλογής των θεμάτων εξέτασης, ώστε να υπάρχει επαναληψιμότητα στο περιεχόμενο και στη δυσκολία της κάθε εξέτασης, συγκεκριμενοποιεί το χρόνο και τα τεκμήρια της εξέτασης, προσδιορίζει τον τρόπο βαθμολόγησης και διασφαλίζει την επαναληψιμότητα του αποτελέσματος της (ανεξάρτητα από το χώρο, το χρόνο και τα θέματα εξέτασης καθώς και τους εξεταστές), την μονοσήμαντη συσχέτιση της βαθμολόγησης του τεκμηρίου με το αποτέλεσμα της εξέτασης κλπ. Εκτός των παραπάνω, η Τεχνική Επιτροπή καθορίζει τις συνθήκες και τα χρονικά διαστήματα για την εναλλαγή ή/και τον εμπλουτισμό της τράπεζας των θεμάτων εξέτασης, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η εμπιστευτικότητα τους. Αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για _Rev05 Σελίδα 5 από 17

6 συχνότερη επικαιροποίηση της τράπεζας των θεμάτων εξέτασης, από το σχήμα, τότε αυτή είναι τουλάχιστον ετήσια και πραγματοποιείται στο στάδιο της ανασκόπησης αξιολόγησης του σχήματος. Σύμφωνα με όσα έχει καθορίσει η Τεχνική Επιτροπή, σχετικά με τις απαιτήσεις σε πόρους και υλικοτεχνική υποδομή για το συγκεκριμένο εξεταστικό σύστημα, η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου, προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την επιλογή των εξεταστικών κέντρων και/ή ειδικών εγκαταστάσεων, την απαιτούμενη επάρκεια των εξεταστών / επιτηρητών, ως προς την εμπειρία, τη γνώση και τις ικανότητες, καθώς και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την έγκυρη, αντικειμενική και δίκαιη εξέταση των επαγγελματιών. Όταν ο Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσώπων κρίνει ότι έχει δομηθεί όλη η απαραίτητη πληροφορία για τη δημιουργία του σχήματος, ενώ ταυτόχρονα έχουν συγκεντρωθεί και είναι διαθέσιμοι όλοι οι απαιτούμενοι πόροι για την υλοποίηση του, τότε αυτός συγκαλεί συνάντηση των μελών της Τεχνικής Επιτροπής και των εμπλεκομένων Διευθύνσεων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ανασκόπηση της επάρκειας των αποτελεσμάτων της σχεδίασης και να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειες για την επιβεβαίωση και επικύρωση του σχήματος. Τα πρακτικά της συνάντησης αυτής τηρούνται από τη Τεχνική Επιτροπή του σχήματος Για κάθε σχήμα πιστοποίησης και για όσο διάστημα αυτό είναι ενεργό συγκροτείται αντίστοιχη Τεχνική Επιτροπή που αποτελείται από κατάλληλους εμπειρογνώμονες και συνεργάτες του Οργανισμού, που είναι ειδικοί του χώρου και διαθέτουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ανώτερου επιπέδου από αυτές της συγκεκριμένης εξεταζόμενης επαγγελματικής κατηγορίας. Η Τεχνική Επιτροπή έχει την ευθύνη να υποστηρίζει, να αποφασίζει και να συντονίζει όλα τα θέματα και τις ενέργειες που αφορούν την ανάπτυξη, τη δημιουργία και την επικύρωση του μηχανισμού εξέτασης του σχήματος ενώ η έχει την ευθύνη για την ορθή υλοποίηση και εφαρμογή του, τη συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση του, την εύρυθμη λειτουργία και διατήρηση του Επιβεβαίωση και επικύρωση του σχήματος Πριν την οριστικοποίηση του εξεταστικού συστήματος του σχήματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του για την πραγματοποίηση της πιστοποίησης των επαγγελματιών / ατόμων, η φροντίζει το σχήμα να επιβεβαιωθεί και να επικυρωθεί. Είτε μέσω των μελών της Τεχνικής Επιτροπής είτε μέσω των κοινωνικών εταίρων, εντοπίζονται ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επαγγελματίες που αποδέχονται να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή των εξετάσεων του σχήματος, προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα τους. Όλα τα σχετικά τεκμήρια της συγκεκριμένης εξέτασης ελέγχονται από την Εξεταστική Επιτροπή (δες παράγραφο 4.1). Τα αποτελέσματα τους, τυχόν εντοπισμένα ευρήματα και παρατηρήσεις τους καθώς και τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες προωθούνται στην Τεχνική Επιτροπή για να _Rev05 Σελίδα 6 από 17

7 αξιολογηθούν, να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να οριστικοποιηθεί το σύστημα εξέτασης. Εάν η Τεχνική Επιτροπή συναινέσει με τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής τότε ο εξεταστικός μηχανισμός επικυρώνεται και οριστικοποιείται. Εάν όμως αυτή κρίνει και αποφασίσει ότι απαιτούνται επιπλέον ενέργειες που επιφέρουν αλλαγές στο σύστημα εξέτασης τότε οι συμμετέχοντες στην πιλοτική εφαρμογή του, προκειμένου να πιστοποιηθούν, δίνουν συμπληρωματικές εξετάσεις. Η Τεχνική Επιτροπή καθορίζει τα επιπλέον απαιτούμενα του εξεταστικού μηχανισμού και εμπλουτίζει ανάλογα την τράπεζα των θεμάτων εξέτασης. Όλα τα τεκμήρια των εξετάσεων, τα αποτελέσματα τους και η επεξεργασία τους καθώς και οι αποφάσεις των Επιτροπών τηρούνται από την Ανασκόπηση - αξιολόγηση και τροποποιήσεις του σχήματος Στις αρχές κάθε έτους ή όποτε κρίνεται απαραίτητο, η συγκαλεί συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής για την ανασκόπηση του εξεταστικού συστήματος του σχήματος καθώς και για την επικαιροποίηση της τράπεζας θεμάτων εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της, ο Υπεύθυνος παρουσιάζει στα μέλη της Επιτροπής την ανάλυση της στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων των υλοποιημένων ήδη εξετάσεων του προηγούμενου έτους, όπως παράπονα και αξιολογήσεις υποψηφίων, τυχόν ειδικές συνθήκες για τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες - ΑΜΕΑ, αξιολογήσεις επιτηρητών και/ή εξεταστών, καταλληλότητα πόρων, ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων εξέτασης, τυχόν διαρροές θεμάτων εξέτασης, αποτελέσματα συνεργαζομένων εξεταστικών κέντρων κλπ. Επιπλέον, αυτός γνωστοποιεί στα μέλη της Επιτροπής τυχόν εντοπισμένες παρατηρήσεις και ευρήματα της Επιτροπής Πιστοποίησης Αμεροληψίας, που ενδέχεται να πλήξουν την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα του σχήματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις και ενέργειες που ενδέχεται να τροποποιούν και να βελτιώνουν τόσο το σχήμα όσο και την αντίστοιχη τράπεζα θεμάτων εξέτασης του. Όπου απαιτείται, αυτές εμπεριέχουν πιθανές ενέργειες για την διατήρηση της πιστοποίησης των ήδη πιστοποιημένων επαγγελματιών. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις της Επιτροπής καταγράφονται και τηρούνται ως αρχεία από τη. Στην περίπτωση που η Τεχνική Επιτροπή αποφανθεί για τροποποίηση στο σχήμα και επιβάλλεται επιπρόσθετη εξέταση στους επαγγελματίες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί τότε η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων φροντίζει για την ενημέρωση τους με συγκεκριμένες οδηγίες, δημοσιοποιώντας τη σχετική πληροφορία στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τις πρόσθετες απαιτήσεις του σχήματος, τον επικαιροποιημένο μηχανισμό εξέτασης καθώς και τις επιπλέον απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διατηρηθεί ισχύουσα και ενεργή η πιστοποίηση των επαγγελματιών Αρχεία της ανάπτυξης / Τράπεζα Θεμάτων Εξέτασης Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα αρχεία ανάπτυξης του σχήματος, συμπεριλαμβανομένης της τράπεζας θεμάτων εξέτασης, καθώς και οι αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής, όπως δεδομένα, αποτελέσματα, επιβεβαίωση και επικύρωση, ανασκοπήσεις - αξιολογήσεις, τροποποιήσεις, ενέργειες βελτίωσης κλπ. τηρούνται ως ηλεκτρονικά αρχεία από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων. _Rev05 Σελίδα 7 από 17

8 Η ασφαλής διατήρηση και η προστασία των ηλεκτρονικών αρχείων είναι αρμοδιότητα του ΙΤ. Αυτά φυλάσσονται στους servers του Οργανισμού ενώ λαμβάνονται back ups σε ημερήσια βάση. Παράλληλα οι servers βρίσκονται σε ελεγχόμενο χώρο και υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση από το ΙΤ. 4. Υλοποίηση του σχήματος πιστοποίησης 4.1. Εξεταστική Επιτροπή / Εξεταστές Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε σχήματος πιστοποίησης, συγκροτείται η Εξεταστική Επιτροπή, που αποτελείται από ένα ή περισσότερα στελέχη και/ή συνεργάτες και/ή εμπειρογνώμονες του Οργανισμού ως εξεταστές. Τα μέλη της Επιτροπής είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα συναφούς προς το αντικείμενο της εξέτασης ή/και ανώτερης βαθμίδας / ειδικότητας από τους υποψηφίους του σχήματος και διαθέτουν τουλάχιστον εξαμηνιαία επαγγελματική εμπειρία στη συγκεκριμένη ειδικότητα / βαθμίδα ή στη διενέργεια εξετάσεων. Αν κριθεί αναγκαίο, κυρίως όταν υπάρχουν καταγεγραμμένα παράπονα υποψηφίων ή καταγγελίες από ενδιαφερόμενα μέρη ή κρίσιμες τροποποιήσεις και/ή τεχνολογικές εξελίξεις στον εξεταστικό μηχανισμό που πρέπει να εφαρμοστούν πριν τη διενέργεια των εξετάσεων, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής επιμορφώνονται και εκπαιδεύονται ανάλογα. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν την ευθύνη της προετοιμασίας, της οργάνωσης, της διεξαγωγής, του συντονισμού και την εποπτεία των εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, αυτά είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν την ομαλή και την ασφαλή διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας και του αδιάβλητου του αποτελέσματος της εξέτασης, να επιλέγουν τα θέματα εξέτασης, ανάλογα με το σχήμα και τον μηχανισμό αξιολόγησης του, να επιτηρούν τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων (όπου απαιτείται), να αξιολογούν και να αποφαίνονται για το αποτέλεσμα (θετικό ή αρνητικό) των εξετάσεων, να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έγγραφα του σχήματος για την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, να γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της εξέτασης, να εισηγούνται την απονομή ή τη διατήρηση ή την αλλαγή του πιστοποιητικού στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων κλπ. Σε κάθε σχήμα και σε κάθε εξέταση, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της, η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων γνωστοποιεί στα μέλη της Επιτροπής, με ηλεκτρονικό μήνυμα, τον κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων υποψηφίων. Στην περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε σχέσης μεταξύ μέλους της Επιτροπής και κάποιου εκ των εξεταζομένων, ο εξεταστής υποχρεούται να ζητήσει εγγράφως, από τη, την άμεση εξαίρεση του από τη συγκεκριμένη εξέταση, ώστε να αποφευχθεί πιθανή διακινδύνευση της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας της. Στην αντίθετη περίπτωση και όταν δεν λαμβάνεται γραπτό αίτημα εξαίρεσης από κάποιο από τα μέλη της Επιτροπής, η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων θεωρεί ότι οι επικείμενες εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν με τα συγκεκριμένα μέλη. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και οι Εξεταστές παρακολουθούνται και αξιολογούνται από τη για την επίδοση τους αλλά και για την αξιοπιστία της κρίσης τους, ως προς το αποτέλεσμα της εξέτασης. Η μεθοδολογία παρακολούθησης τους επιτυγχάνεται είτε με επιτόπια παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους είτε με ανασκόπηση των αναφορών _Rev05 Σελίδα 8 από 17

9 τους είτε με ανατροφοδότηση από τους υποψηφίους είτε με συνδυασμός αυτών. Αν διαπιστωθούν οποιαδήποτε προβλήματα, ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης Προσώπων προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες Επιτηρητές Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε σχήματος ενδέχεται να επιβάλλεται η χρήση επιτηρητών. Τα απαιτούμενα προσόντα τους, η επάρκεια τους, η περιοδικότητα της επιμόρφωσης τους, ο τρόπος επιλογής τους και η μεθοδολογία αξιολόγησης τους, σε όποιο σχήμα απαιτούνται, καθορίζονται από τη και περιγράφονται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό. Στις περιπτώσεις αυτές και ανάλογα το σχήμα, η τηρεί έναν κατάλογο με τους εγκεκριμένους επιτηρητές. Σε γενικές γραμμές, οι επιτηρητές είναι υπεύθυνοι να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της διεξαγωγής των εξετάσεων. Ειδικότερα, οι επιτηρητές ελέγχουν την ταυτοπροσωπία των υποψηφίων με βάση σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, επιβλέπουν τους υποψηφίους για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του εξεταστικού μηχανισμού, συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο του κάθε Εξεταστικού Κέντρου για να επιλυθούν οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αποτρέπουν τις δόλιες συμπεριφορές και πράξεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, συντάσσουν τα καθορισμένα έντυπα του σχήματος στην περίπτωση που εντοπιστεί οποιαδήποτε απόκλιση από τους όρους και τις προϋποθέσεις του εξεταστικού μηχανισμού, συγκεντρώνουν τα τεκμήρια της εξέτασης κάθε υποψηφίου, συμπληρώνουν τα έγγραφα και έντυπα που απαιτούνται από το κάθε σχήμα, ανάλογα με τις οδηγίες του κλπ Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχήματος Η TÜV AUSTRIA HELLAS φροντίζει για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών, δημοσιοποιώντας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού όλες τις πληροφορίες που αφορούν το σχήμα πιστοποίησης, όπως: συνοπτική περιγραφή του, πεδίο εφαρμογής, προαπαιτούμενα, όροι απονομής, παύσης, ανάκλησης της πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης, τρόποι χειρισμού ενδεχόμενων παραπόνων, αμφισβητήσεων, ενστάσεων και προσφυγών κλπ. Αν κριθεί σκόπιμο, ο Οργανισμός ενδέχεται να δημοσιοποιήσει τυχόν παραβάσεις επαγγελματιών στην ορθή χρήση των λογοτύπων ή/και σημάτων ή/και πιστοποιητικών. Επιπρόσθετα, η TÜV AUSTRIA HELLAS φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των υποψηφίων επαγγελματιών σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τις τοποθεσίες των εξεταστικών κέντρων καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του σχήματος και εφόσον οι υποψήφιοι έχουν συναινέσει για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, τότε γνωστοποιείται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ο επικαιροποιημένος κατάλογος των πιστοποιημένων επαγγελματιών, με σαφή περιγραφή του αντικειμένου της ικανότητας τους καθώς και των ημερομηνιών έκδοσης και ισχύος των πιστοποιητικών τους. _Rev05 Σελίδα 9 από 17

10 4.4. Προγραμματισμός και δικαίωμα συμμετοχής στο μηχανισμό εξέτασης - δικαιολογητικά Ανάλογα με το σχήμα πιστοποίησης και τον μηχανισμό εξέτασης, οι εξετάσεις διεξάγονται είτε προγραμματισμένα και με συγκεκριμένη περιοδικότητα είτε έκτακτα, μετά από απαίτηση ενδιαφερόμενου μέρους ή τελικού χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ενημερώνονται εγκαίρως για τις ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων είτε εγγράφως είτε με κοινοποίηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του συγκεκριμένου σχήματος έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εξεταστικό σύστημα του. Όσοι όμως επιθυμούν να συμμετέχουν απαιτείται να υποβάλλουν έγκυρη αίτηση στον Οργανισμό, προσκομίζοντας παράλληλα και τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν την ικανοποίηση των προϋποθέσεων του σχήματος Αίτηση και δικαιολογητικά υποψηφίων Για κάθε σχήμα πιστοποίησης και ανάλογα με τις απαιτήσεις του, έχει αναπτυχθεί ένα γενικό έντυπο αίτησης που περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες και δεδομένα για τον κάθε υποψήφιο: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, , ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις από Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), εφόσον τα προαπαιτούμενα του σχήματος το επιτρέπουν Αιτούμενη ειδικότητα Εκπαίδευση και/ή άδεια και/ή επαγγελματική εμπειρία και/ή συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, όπου απαιτείται, ανάλογα με το σχήμα πιστοποίησης Δέσμευση υποψηφίου και υποχρεώσεις του πιστοποιημένου προσώπου Δήλωση του υποψηφίου για τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του σχήματος Συναίνεση του υποψηφίου, εάν επιθυμεί, για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων στο Μητρώο των Πιστοποιημένων Επαγγελματιών Ημερομηνία συμπλήρωσης αίτησης και υπογραφή υποψηφίου κλπ. Οι υποψήφιοι που θα εκδηλώσουν επιθυμία να μετέχουν στον εξεταστικό μηχανισμό ενός σχήματος πιστοποίησης ενημερώνονται για το κόστος συμμετοχής στον εξεταστικό μηχανισμό, ενώ ταυτόχρονα τους αποστέλλεται ο Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων, ο Ειδικός Κανονισμός που καθορίζει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του σχήματος καθώς και η αίτηση. Η συμπληρωμένη αίτηση και τα προσκομισθέντα έγγραφα / δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου ανασκοπούνται για την ορθότητα και την πληρότητα τους από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα π.χ. αυτά δεν είναι συμβατά και δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του σχήματος ή έχει δηλωθεί οποιαδήποτε σχέση (εργασιακή ή συγγενική) με προσωπικό του Οργανισμού που εμπλέκεται στις εξετάσεις ή διαπιστωθούν ελλείψεις στα δικαιολογητικά κλπ., ο υποψήφιος ενημερώνεται, πριν τη διενέργεια των εξετάσεων, για την απόρριψη της αίτησης του. Για να αποτρέψει τον αποκλεισμό του από τις εξετάσεις και εφόσον το επιθυμεί, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει εκ νέου τα ορθά έγγραφα, πριν τη διενέργεια των εξετάσεων. _Rev05 Σελίδα 10 από 17

11 Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή τότε, ανάλογα και με το σχήμα πιστοποίησης, καταχωρούνται τα στοιχεία του υποψηφίου στο μηχανογραφικό σύστημα του Οργανισμού και στη συνέχεια αυτός ενημερώνεται λεπτομερώς για την ημερομηνία, την ώρα και την τοποθεσία του εξεταστικού κέντρου που θα διενεργηθούν οι εξετάσεις. Όταν ο υποψήφιος καταβάλλει τα απαιτούμενα τέλη για την πιστοποίηση του, τότε του γνωστοποιείται δείγμα ερωτήσεων από την τράπεζα των θεμάτων εξέτασης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του σχήματος Προετοιμασία εξετάσεων πιστοποίησης Ανάλογα με το σχήμα, οι εξετάσεις μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές ή/και πρακτικές ή/και παρατήρηση ή/και με οποιοδήποτε άλλο αντικειμενικό και αξιόπιστο μέσο, ενώ μπορεί να διεξάγονται στο εξεταστικό κέντρο του Οργανισμού ή/και σε άλλα συνεργαζόμενα κατάλληλα εξεταστικά κέντρα / εγκαταστάσεις ή/και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στην περίπτωση που η εξέταση διενεργείται σε συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα, αυτά έχουν αξιολογηθεί για την επάρκεια και την καταλληλότητα των πόρων τους (επιτηρητές, εξεταστές / βαθμολογητές, διοικητικό προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμός κλπ) από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων, ενώ στην περίπτωση που διενεργείται σε ειδικές εγκαταστάσεις όπως εργαστήρια / μηχανουργεία κλπ, αυτές έχουν αξιολογηθεί από τους ίδιους τους εξεταστές, σε συνεργασία με τη. Αν δεν έχει προηγηθεί αξιολόγηση του εξεταστικού κέντρου και δεν διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση των υποδομών και πόρων του με τις απαιτήσεις του εξεταστικού συστήματος αλλά και της υφιστάμενης νομοθεσίας, σχετικά με τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τότε αυτό δεν θεωρείται εγκεκριμένο και δεν είναι επιτρεπτό να χρησιμοποιηθεί από τον Οργανισμό για εξετάσεις. Όσα εξεταστικά κέντρα έχουν πιστοποιηθεί ήδη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), ως προς τις υποδομές και τους πόρους, εντάσσονται άμεσα στον κατάλογο των εγκεκριμένων εξεταστικών κέντρων, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση από τον Οργανισμό. Η φροντίζει για το σχηματισμό και την τήρηση των οριστικών καταλόγων με τα εγκεκριμένα δυνητικά εξεταστικά κέντρα και/ή εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του εξεταστικού συστήματος του κάθε σχήματος, τους εξεταστές και/ή τους επιτηρητές. Ο Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσώπων και η Εξεταστική Επιτροπή του σχήματος, με την υποστήριξη του κάθε Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου, προγραμματίζουν τη διενέργεια των εξετάσεων, συνεκτιμώντας το σύνολο των υποψηφίων και τη διαθεσιμότητα των υπαρχόντων υποδομών και πόρων. Στη συνέχεια καταρτίζουν το συνολικό κατάλογο των συμμετεχόντων καθώς και των αντίστοιχων επιτηρητών (αν απαιτούνται), κατανέμοντας τους υποψηφίους στα κατάλληλα εξεταστικά κέντρα / εγκαταστάσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις του σχήματος. _Rev05 Σελίδα 11 από 17

12 4.7. Διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαδικασία του εξεταστικού μηχανισμού επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν ο υποψήφιος επαγγελματίας κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί σε συγκεκριμένες εφαρμογές τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του. Ανάλογα με το σχήμα πιστοποίησης και το είδος των εξετάσεων (γραπτές ή/και προφορικές ή/και πρακτικές ή/και παρατήρηση ή/και με οποιοδήποτε άλλο αντικειμενικό και αξιόπιστο μέσο), την ημέρα των εξετάσεων και πριν τη διενέργεια τους, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου / Εγκατάστασης επιβεβαιώνει την καταλληλότητα και την επάρκεια των απαιτούμενων εξοπλισμών, πόρων και υποδομής καθώς και την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Στην περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου / Εγκατάστασης το καταγράφει και το αναφέρει στην Εξεταστική Επιτροπή και στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων. Αναζητείται το αίτιο του για να επιλυθεί οριστικά και αν αυτό δεν επιτευχθεί τότε η αναζητά εναλλακτικό Εξεταστικό Κέντρο / Εγκατάσταση. Ταυτόχρονα, η Εξεταστική Επιτροπή, σε συνεργασία με τη, φροντίζει για την επιλογή των θεμάτων εξέτασης. Ανάλογα με το σχήμα πιστοποίησης, διαφοροποιείται ο απαιτούμενος βαθμός ασφάλειας του εξεταστικού υλικού. Σε κάθε περίπτωση, για να καθοριστεί ο βαθμός ασφάλειας λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως: η διασπορά και ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων, ο τρόπος μεταφοράς και η φύση της τράπεζας θεμάτων εξέτασης / εξεταστικού υλικού (π.χ. ηλεκτρονικά αρχεία, έγγραφα, εξοπλισμός), τα βήματα του εξεταστικού μηχανισμού (π.χ. η επιλογή θεματολογίας εξέτασης, η διοικητική διαχείριση και διανομή των θεμάτων, ο τρόπος βαθμολόγησης / εξέτασης και τα αποτελέσματα εξέτασης), η περιοδικότητα εμπλουτισμού και τροποποίησης της τράπεζας θεμάτων εξέτασης κλπ. Ανάλογα με το σχήμα και σε συμφωνία με τις απαιτήσεις ασφάλειας της εξεταστικής διαδικασίας, οι επιτηρητές σε συνεργασία με τους εκάστοτε Υπεύθυνους Εξεταστικών Κέντρων / Εγκατάστασης και τους εξεταστές (αν απαιτούνται) φροντίζουν για τα παρακάτω: Την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα / εγκαταστάσεις Τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου Την καταγραφή τυχόν απόντων Την εφαρμογή και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του μηχανισμού εξέτασης Την παροχή των εντύπων και εγγράφων του μηχανισμού εξέτασης Την αναπαραγωγή και τη διανομή της θεματολογίας εξέτασης με τον ασφαλέστερο και προσφορότερο τρόπο, ανάλογα με το σχήμα πιστοποίησης και την Εξεταστική Επιτροπή Την επιτόπια επιτήρηση / παρατήρηση των εξεταζόμενων υποψηφίων Την εφαρμογή των διαδικασιών του σχήματος για την αποτροπή δόλιων συμπεριφορών και πράξεων των υποψηφίων, κατά την εξέταση Την επιβολή τυχόν πειθαρχικών επιπτώσεων, αν απαιτούνται, που προβλέπονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του μηχανισμού εξέτασης Τη συγκέντρωση των τεκμηρίων εξέτασης και των συμπληρωμένων εντύπων και εγγράφων του σχήματος _Rev05 Σελίδα 12 από 17

13 Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, τα τεκμήρια εξέτασης συγκεντρώνονται από τους Υπεύθυνους Εξεταστικών Κέντρων / Εγκατάστασης και τους επιτηρητές και προωθούνται στην Εξεταστική Επιτροπή. Τα μέλη της αξιολογούν αντικειμενικά και δίκαια τα τεκμήρια εξετάσεων, ανάλογα με τα κριτήρια του κάθε σχήματος πιστοποίησης, όπως εξειδικεύονται στον Ειδικό Κανονισμό, και αποφαίνονται για το αποτέλεσμα της εξέτασης (θετικό / αρνητικό) του κάθε υποψηφίου. Για το σύνολο των υποψηφίων συντάσσονται κατάλογοι επιτυχόντων και αποτυχόντων, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της εξέτασης, που προωθούνται στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης. Επιπρόσθετα, ανάλογα και με το κάθε σχήμα πιστοποίησης, από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων συγκεντρώνονται δεδομένα και πληροφορίες του εξεταστικού μηχανισμού όπως παράπονα και αξιολογήσεις υποψηφίων, τυχόν ειδικές συνθήκες για τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες - ΑΜΕΑ, αξιολογήσεις εξεταστών και επιτηρητών, καταλληλότητα εξοπλισμού / υποδομής / πόρων, τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του μηχανισμού εξέτασης και η αντιμετώπιση τους, ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων εξέτασης / αξιολόγησης, τυχόν διαρροές θεμάτων εξέτασης, αποτελέσματα συνεργαζομένων εξεταστικών κέντρων κλπ. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζονται και αναλύονται από τη και προωθούνται για συζήτηση στην Τεχνική Επιτροπή του σχήματος και στην ετήσια ανασκόπηση αξιολόγηση του Απόφαση για την πιστοποίηση Τα τεκμήρια εξέτασης και τα έντυπα / έγγραφα / αρχεία του εξεταστικού μηχανισμού που συγκεντρώνονται μετά από κάθε εξεταστική διαδικασία διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα και το συσχετισμό του κάθε εξεταζόμενου υποψηφίου με το αποτέλεσμα της εξέτασης / αξιολόγησης του, προκειμένου να είναι εφικτή η διερεύνηση και ο χειρισμός κάποιου παραπόνου ή ένστασης. Επιπρόσθετα, αυτά είναι ικανά να οδηγήσουν τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Πρόσωπων σε συγκεκριμένη απόφαση σχετικά με την επίτευξη ή όχι της πιστοποίησης του επαγγελματία. Οι αποφάσεις για την απονομή, διατήρηση, επαναπιστοποίηση, επέκταση, μείωση, παύση ή ανάκληση του πιστοποιητικού του επαγγελματία λαμβάνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων και από αρμόδιο εξεταστή που έχει την απαιτούμενη επάρκεια και δεν έχει εμπλακεί ούτε στην εκπαίδευση αλλά και ούτε στην αξιολόγηση / εξέταση του κάθε επαγγελματία. Επιπλέον, ανάλογα το σχήμα πιστοποίησης, οι αποφάσεις λαμβάνονται με όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό. 5. Απονομή, παύση και ανάκληση πιστοποίησης 5.1. Αρχική πιστοποίηση Για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό και να απονεμηθεί σε έναν επαγγελματία απαιτείται να έχουν ικανοποιηθεί όλες οι απαιτήσεις του σχήματος πιστοποίησης. Μετά την εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής και αφού πρώτα ελεγχθούν τα τεκμήρια της εξέτασης και διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια της αρχικής πιστοποίησης του επαγγελματία, η Διεύθυνση _Rev05 Σελίδα 13 από 17

14 Πιστοποίησης Προσώπων εκδίδει ένα μοναδιαίο πιστοποιητικό, του οποίου διατηρεί την ιδιοκτησία, για όση διάρκεια αυτό είναι ενεργό ή μέχρις ότου αυτό, με οποιονδήποτε τρόπο, παυτεί ή ανακληθεί. Το έντυπο που χρησιμοποιείται για την έκδοση των πιστοποιητικών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι μειωμένη η πιθανότητα αυτό να παραποιηθεί ή/ και να αντιγραφεί. Ανάλογα με το σχήμα πιστοποίησης, εκτός από το πιστοποιητικό, είναι εφικτό στον επαγγελματία να απονεμηθεί κάρτα, γράμμα, ειδική ετικέτα ή άλλο μέσο, από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων. Το έντυπο του πιστοποιητικού περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: Το όνομα και το επώνυμο του πιστοποιημένου επαγγελματία Μοναδιαίο κωδικό Το όνομα και το λογότυπο του Οργανισμού Την ειδικότητα του σχήματος πιστοποίησης Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης Την ημερομηνία έκδοσης και λήξης της πιστοποίησης 5.2. Παύση, Ανάκληση ή μείωση του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης Στον Ειδικό Κανονισμό του κάθε σχήματος αναφέρονται αναλυτικά οι οδηγίες και οι ενέργειες για την παύση ή την ανάκληση ή την μείωση του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης. Ενδεικτικές περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε παύση και τελικά στην ανάκληση ενός πιστοποιητικού είναι η υποβολή στον Οργανισμό παραπόνου ή καταγγελίας καταναλωτή ή εργοδότη σχετικά με συγκεκριμένο επαγγελματία, η χρήση πιστοποιητικού με τρόπο που θίγει την αξιοπιστία του Φορέα, η χρήση του πιστοποιητικού με παραπλανητικό ή δόλιο τρόπο και για άλλες βαθμίδες / κατηγορίες από αυτές που έχει πιστοποιηθεί ο επαγγελματίας, αδυναμία στην τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων διατήρησης της πιστοποίησης, αδυναμία τήρησης οικονομικών υποχρεώσεων του υποψηφίου στον Οργανισμό κλπ. Αν δεν επιλυθούν έγκαιρα τα θέματα που έχουν προκαλέσει την παύση του πιστοποιητικού του επαγγελματία τότε μετά από ένα εύλογο διάστημα, ανάλογα με το σχήμα, ο Οργανισμός προχωρά στην ανάκληση του ή στην μείωση του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης. Επιπλέον, για κάθε σχήμα πιστοποίησης, στην αίτηση του κάθε υποψηφίου έχει συμπεριληφθεί όρος σχετικά με τη δέσμευση του στην παύση οποιασδήποτε παραπλανητικής χρήσης της πιστοποίησης και/ή του πιστοποιητικού στην περίπτωση που αυτό παυτεί ή ανακληθεί, από τον Οργανισμό Επαναπιστοποίηση Με την επαναπιστοποίηση επιβεβαιώνεται η συνεχιζόμενη επάρκεια των πιστοποιημένων προσώπων και η τρέχουσα συμμόρφωση τους με τις ισχύουσες απαιτήσεις του σχήματος. Στον Ειδικό Κανονισμό του κάθε σχήματος αναφέρονται αναλυτικά οι δραστηριότητες για τη διενέργεια της επαναπιστοποίησης καθώς και η περιοδικότητα της. Σε κάθε σχήμα, οι δραστηριότητες της επαναπιστοποίησης είναι κατάλληλες και διασφαλίζουν την αμερόληπτη _Rev05 Σελίδα 14 από 17

15 αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του επαγγελματία καθώς και επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη επάρκεια του. Ανάλογα με το σχήμα πιστοποίησης, οι δραστηριότητες της επαναπιστοποίησης εξαρτώνται τουλάχιστον από τις παρακάτω παραμέτρους: Επιτόπιες αξιολογήσεις Επαγγελματική ανάπτυξη Δομημένες συνεντεύξεις Επιβεβαίωση της συνεχιζόμενης ικανοποιητικής εργασίας και αρχεία εργασιακής εμπειρίας Εξέταση Εξετάσεις της φυσικής ικανότητας αναφορικά με τη σχετική επάρκεια Αντίστοιχα και ανάλογα με το σχήμα πιστοποίησης, η λογική για την επιλογή της περιοδικότητα της επαναπιστοποίησης βασίζεται, όπου είναι σχετικές, από τις παρακάτω παραμέτρους: Κανονιστικές απαιτήσεις Αλλαγές σε κανονιστικά έγγραφα Αλλαγές στις απαιτήσεις του σχήματος Τη φύση και την ωριμότητα της βιομηχανίας και του χώρου που δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες Τις διακινδυνεύσεις που δημιουργούνται από έναν ανεπαρκή επαγγελματία Τις τρέχουσες αλλαγές στην τεχνολογία και τις απαιτήσεις των πιστοποιημένων προσώπων Τη συχνότητα και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων επιτήρησης, αν απαιτείται από το σχήμα 6. Χρήση πιστοποιητικών, λογοτύπων και σημάτων και δεσμεύσεις υποψηφίων Γενικά, σε όλα τα σχήματα πιστοποίησης δεν εκχωρείται το δικαίωμα χρήσης σημάτων, καρτών, ετικετών και λογοτύπων της TÜV AUSTRIA HELLAS στον πιστοποιημένο επαγγελματία. Η οποιαδήποτε αναφορά στην πιστοποίηση του θα πρέπει να γίνεται πάντα σε συνδυασμό με την επίδειξη του πιστοποιητικού του, εφόσον το τελευταίο είναι ενεργό και σε ισχύ. Στην περίπτωση δε που το πιστοποιητικό αναρτηθεί στο διαδίκτυο, θα πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή και ανάλυση, ώστε να είναι ευκρινές και ευανάγνωστο. Σε κάθε σχήμα πιστοποίησης, ο Οργανισμός φροντίζει για τη δέσμευση του υποψηφίου, μέσω της αίτησης που συμπληρώνει και υπογράφει, στα παρακάτω: Συμμόρφωση του με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις του σχήματος πιστοποίησης Αναφορά του στην ισχύουσα πιστοποίηση μόνο σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της Ορθή χρήση της πιστοποίησης, ώστε να μην βάλλεται η αξιοπιστία του Οργανισμού Αναφορά στην πιστοποίηση έτσι ώστε ο Οργανισμός να μην τη θεωρεί παραπλανητική ή αυθαίρετη _Rev05 Σελίδα 15 από 17

16 Παύση στη χρήση του πιστοποιητικού ή αναφορά στον Οργανισμό ή/και στην πιστοποίηση στην περίπτωση παύσης ή ανάκλησης της πιστοποίησης καθώς και επιστροφή στον Οργανισμό των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί. Ορθή χρήση του πιστοποιητικού ώστε να μην παραπλανόνται ενδιαφερόμενα μέρη και τελικοί χρήστες Άμεση και χωρίς καθυστέρηση ενημέρωση του Οργανισμού, από το πιστοποιημένο πρόσωπο, για οποιοδήποτε θέμα ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα του να συνεχίσει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης Προστασία από διαρροές του εμπιστευτικού εξεταστικού υλικού και μη συμμετοχή σε παραπλανητικές εξεταστικές πρακτικές Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιασδήποτε κακή ή παραπλανητική ή δόλια χρήση σε πιστοποιητικό / λογότυπο / σήμα τότε ο Οργανισμός εκκινεί τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και ενημερώνει τους εμπλεκόμενους ενώ παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της πιστοποίησης. 7. Αρχεία και πληροφορίες Η είναι αρμόδια για την τήρηση όλων των αρχείων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχήματος πιστοποίησης αλλά και την ολοκλήρωση του, όπως: αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψηφίων, κατάλογος εξεταστικών κέντρων / εγκαταστάσεων, κατάλογος συμμετεχόντων, κατάλογος επιτηρητών (αν απαιτούνται), τεκμήρια αξιολόγησης και εξετάσεων υποψηφίων, αποτελέσματα αξιολόγησης και εξετάσεων, ενστάσεις ή παράπονα κατά τον εξεταστικό μηχανισμό, τυχόν αξιολογήσεις εξεταστών / επιτηρητών, ανατροφοδότηση από υποψηφίους, αντίγραφα πιστοποιητικών και άλλα έγγραφα του σχήματος που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης, της διατήρησης, της επαναπιστοποίησης, της επέκτασης ή της μείωσης του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης καθώς και της παύσης ή της ανάκλησης της πιστοποίησης. Σε κάθε σχήμα, όλα τα αρχεία είναι ταυτοποιημένα, φυλάσσονται ασφαλώς με ευθύνη του ΙΤ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχήματος, και διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα και το συσχετισμό του κάθε εξεταζόμενου υποψηφίου με το αποτέλεσμα της εξέτασης / αξιολόγησης του, προκειμένου να είναι εφικτή η διερεύνηση και ο χειρισμός κάποιου παραπόνου ή ένστασης. Για κάθε σχήμα πιστοποίησης, ο χρόνος τήρησης των αρχείων είναι τουλάχιστον ένας πλήρης κύκλος πιστοποίησης ή όπως απαιτείται από τις συμφωνίες αναγνώρισης, συμβατικές, νομικές ή άλλες υποχρεώσεις. 8. Ενστάσεις, παράπονα, προσφυγές Σε οποιαδήποτε στάδιο της διεργασίας πιστοποίησης προσώπων, ενδέχεται κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος, (υποψήφιος, εξεταζόμενος, πιστοποιημένος επαγγελματίας, εργοδότης, τρίτο μέρος κλπ.), να θελήσει να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει το αίτημα του είτε μέσω των διαδικασιών είτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, όπου βρίσκεται αναρτημένη και η Κύρια Οδηγία MCD_009 της TÜV AUSTRIA HELLAS, για τη Διαχείριση Παραπόνων Προσφυγών. _Rev05 Σελίδα 16 από 17

17 9. Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας Όλο το προσωπικό, οι συνεργάτες και οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το μηχανισμό αξιολόγησης του σχήματος, όπως τα μέλη των Επιτροπών (Τεχνικής και Εξεταστικής), οι Υπεύθυνοι των Εξεταστικών Κέντρων, οι επιτηρητές (αν υπάρχουν) δεσμεύονται εγγράφως (με τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας - Αμεροληψίας) ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα παρέχουν εγγυήσεις για την τήρηση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας του εξεταστικού μηχανισμού. 10. Ιστορικό Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια συνοπτική επισκόπηση των αλλαγών που έγιναν με την πάροδο του χρόνου στο αντίστοιχο έγγραφο. Αναθεώρηση Ημερομηνία Αλλαγή Συντάκτης Πρώτη εφαρμογή. Ιακωβίνα Βαρδαλάχου Αλλαγή στα κριτήρια επιλογής της Εξεταστικής Επιτροπής / Εξεταστών Τροποποίηση της παραγράφου 4.1 για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας εξεταστών με υποψηφίους Ιακωβίνα Βαρδαλάχου Ιακωβίνα Βαρδαλάχου Φραστικές βελτιώσεις στο κείμενο Ιακωβίνα Βαρδαλάχου Διευκρινίσεις και επεξηγήσεις στο περιεχόμενο των παραγράφων 3.1, 4.1, 4.5 και Φραστικές βελτιώσεις και μικρές διορθώσεις στο περιεχόμενο των παραγράφων 4.3, 4.5 και 4.7 καθώς και τροποποιήσεις στη χρήση σημάτων και λογοτύπων της παραγράφου 6. Επιπλέον προστέθηκε η παράγραφος 8 Ιακωβίνα Βαρδαλάχου Ιακωβίνα Βαρδαλάχου _Rev05 Σελίδα 17 από 17

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου HellasCert Εθνικές Προτεραιότητες Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων Περιεχόμενα Έκδοση 02.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 13 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων απευθύνεται κυρίως στους υποψήφιους προς πιστοποίηση επαγγελματίες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, και είναι δημόσια διαθέσιμος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Βασικός Κανονισμός Πιστοποίησης/Ελέγχου απευθύνεται στους πελάτες για πιστοποίηση/έλεγχο προϊόντωνυπηρεσιών-διεργασιών, και είναι δημόσια διαθέσιμος. 1.1.2. Η TÜV

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1) Γενικά Ο παρών Κανονισμός αποτελεί μία γενική οδηγία με την οποία πρέπει να συμμορφώνεται κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έκδοση: 04 Εκδόθηκε από Αλεξάνδρα Κουσβελάρη Υπογραφή Ημερομηνία έκδοσης: 27/5/2013 Αξιολογήθηκε από Παναγιώτη Γιαννούτσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύμιος Γαλανός, PhD

Ευθύμιος Γαλανός, PhD Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 1 Πρότυπα υπηρεσιών και ΕΛΟΤ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ.: CSR Ισχύς: 05/08/2015 Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης Έκδοση: 04 Σελίδα 1 από 13 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CSR/04 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 Έκδοση 01 / 01-10-2014 Σελ. 1 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Σκοπός... 4 1.2. Τροποποιήσεις Αναθεωρήσεις... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2

Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2 Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2 2013-2014 PEOPLECERT All rights reserved ID No: QME_M_41ver03.1/ 22.09.14 Page 1 of 25 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 ID No: QME_M_41ver03.1/ 22.09.14 Page 1 of 23 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Σύνταξης (Ο ιασφάλισης της Σελίς 1 / 13 Ε.ΣΥ. Α01 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 00 ΣΚΟΠΟΣ 0.1 Σκοπός αυτής της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα