ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 Έκδοση 01 / Σελ. 1 από 24

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Τροποποιήσεις Αναθεωρήσεις ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Συντµήσεις Ορισµοί ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στοιχεία Οργανισµού Σκοπός Πεδίο εφαρµογής Ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο Αντικείµενο ΕΑΕ ως ΦΠΠ Ανεξαρτησία και Αµεροληψία Εµπιστευτικότητα Ασφάλεια πληροφοριών ΙΕΡΓΑΣΙΑ Γενικές απαιτήσεις Πληροφορίες για την πιστοποίηση ιενέργεια εξετάσεων Κανονισµοί Πιστοποίησης Προσώπων Σύστηµα ιαχείρισης Τέλη για την πιστοποίηση Βήµατα για την πιστοποίηση Αίτηση ενδιαφερόµενου Εξέταση ενδιαφερόµενου Χορήγηση πιστοποίησης στον ενδιαφερόµενο ιάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού Επαναπιστοποίηση ενδιαφερόµενου ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έκδοση 01 / Σελ. 2 από 24

3 5.1. Χρήση του εκδοθέντος πιστοποιητικού και του λογοτύπου Επιτήρηση του πιστοποιηµένου προσώπου Αλλαγές σχετικές µε τα πιστοποιηµένα πρόσωπα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ιάθεση πόρων και υποδοµών Τήρηση µητρώου πιστοποιηµένων προσώπων Αλλαγές στις απαιτήσεις πιστοποίησης Αστική ευθύνη Αναστολή της πιστοποίησης Ανάκληση πιστοποιητικών Υποχρεώσεις έναντι του Φορέα ιαπίστευσης Υποχρεώσεις έναντι της Αρµόδιας ιοικητικής Αρχής ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ιαχείριση ενστάσεων για την πιστοποίηση ιαχείριση παραπόνων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Έκδοση 01 / Σελ. 3 από 24

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο του παρόντος είναι η δηµιουργία ενός Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων, στο οποίο καταγράφονται οι γενικές αρχές, πληροφορίες και µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί από την «ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ», προκειµένου να διαχειριστεί θέµατα που σχετίζονται µε την αξιολόγηση και πιστοποίηση φυσικών προσώπων για την παροχή πιστοποίησης επαγγελµατικής επάρκειας και ικανότητας του «Αναλογιστή». Επίσης, παρέχει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες της, µε τους ισχύοντες οικονοµικούς όρους, τις διεργασίες και τις δραστηριότητές της ως εξεταστικού κέντρου. Οι απαιτήσεις που καλύπτονται στον παρόντα Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων, είναι αυτές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συµµόρφωσης Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων», της ισχύουσας Ελληνικής Νοµοθεσίας, καθώς και των σχετικών Κανονισµών και Συµφωνιών που διέπουν τον οργανισµό. Η µορφή και η διάταξη του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων είναι τέτοια, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον οργανισµό ως πρότυπο κείµενο, σε συνδυασµό µε τους Ειδικούς Κανονισµούς Πιστοποίησης Προσώπων και τις υπάρχουσες ιαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας του Συστήµατος ιαχείρισης, που εφαρµόζει και τηρεί ο οργανισµός. Το περιεχόµενο του παρόντος αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία και περιουσία της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος και αποτελεί µέρος του Συστήµατος ιαχείρισης του οργανισµού (δηλαδή ένα συνδυασµό από ιαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας και Καταλόγων Εντύπων µε συγκεκριµένη δοµή και αλληλουχία) που έχουν ως σκοπό την επίτευξη ενός κατάλληλου Σχήµατος Πιστοποίησης, το οποίο µετά από µια σειρά εξετάσεων των υποψηφίων, θα καταλήγει στην πιστοποίησή τους, λαµβάνοντας την επάρκεια του «Αναλογιστή» Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι να περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας του οργανισµού και να παρέχει την κατάλληλη πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόµενο, όσον αφορά: τις προϋποθέσεις και τους όρους που πρέπει να πληρούνται, ώστε ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος να λάβει µέρος στις εξετάσεις, την υλοποίηση και αξιολόγηση των εξετάσεων, τον τρόπο χορήγησης και διατήρησης της πιστοποίησης, τον τρόπο χρήσης του πιστοποιητικού και των σχετικών λογοτύπων/ σηµάτων, τις προϋποθέσεις αναστολής της πιστοποίησης και ανάκλησης του πιστοποιητικού, τις υποχρεώσεις των πιστοποιηµένων προσώπων και του οργανισµού, τον τρόπο διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων Τροποποιήσεις Αναθεωρήσεις Οι αλλαγές και τροποποιήσεις που λαµβάνουν χώρα σε κάθε αναθεώρηση ή επανέκδοση του παρόντος, περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα. Έκδοση 01 / Σελ. 4 από 24

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Έκδ. Ηµερ/νία Κεφ. Παρ. Περιγραφή Αρχική Έκδοση Έκδοση 01 / Σελ. 5 από 24

6 2. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος και των Ειδικών Κανονισµών Πιστοποίησης Προσώπων που το συµπληρώνουν, καθώς και διευκόλυνση του αναγνώστη, δίνονται οι κάτωθι συντµήσεις και ορισµοί Συντµήσεις Παρακάτω δίνονται οι συντµήσεις που έχουν εφαρµογή και χρησιµοποιούνται στους Κανονισµούς Πιστοποίησης Προσώπων (Γενικό και Ειδικούς) της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος: Α Α ΑΣΟΕΕ Σ ΕΑΑ ΕΑΕ ΕΑΕΕ ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΚ ΕΛΟΤ ΕΟΧ ΕΣΥ ΚΥΑ Ν Π Σ ΥΑ ΥΠΟΙΚ Αρµόδια ιοικητική Αρχή νυν Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ιοικητικό Συµβούλιο Εθνική Αναλογιστική Αρχή Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Κοινή Υπουργική Απόφαση Νοµοθετικό ιάταγµα Προεδρικό ιάταγµα Σύστηµα ιαχείρισης Υπουργική Απόφαση Υπουργείο Οικονοµικών Έκδοση 01 / Σελ. 6 από 24

7 ΦΕΚ ΦΠΠ ΑΑΕ ΙΑΑ ISO MSM Φύλλο Εφηµερίδας Κυβέρνησης Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων Ευρωπαϊκή Ένωση Αναλογιστών (Actuarial Association of Europe) ιεθνής Αναλογιστική Ένωση (International Actuarial Association) ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Organization for Standardization) Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχείρισης (Management System Manual) 2.2. Ορισµοί Οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, οι οποίοι έχουν εφαρµογή και χρησιµοποιούνται στους Κανονισµούς Πιστοποίησης Προσώπων (Γενικό και Ειδικούς) της ΕΑΕ, παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 1 του παρόντος. Έκδοση 01 / Σελ. 7 από 24

8 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος είναι ένας επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός που έχει στόχο την προαγωγή της αναλογιστικής επιστήµης και του αναλογιστικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα Στοιχεία Οργανισµού Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ) ιδρύθηκε το 1979, µε την αρχική ονοµασία «Ένωση Ελλήνων Αναλογιστών» και από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της και µέχρι σήµερα, έχει κατορθώσει να επεκτείνει συνεχώς το ρόλο και τις δραστηριότητες της, ταυτόχρονα µε την πρόοδο και τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων και περιοχών δραστηριότητας των µελών της. Ο οργανισµός έχει έδρα την Αθήνα, µε τα εξής στοιχεία: Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ) Μητροπόλεως 5, 5 ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ , νοµός Αττικής Τηλέφωνο: Τηλεοµοιότυπο (fax): - URL: (επίσηµη ηλεκτρονική διεύθυνση/ ιστοσελίδα της ΕΑΕ) 3.2. Σκοπός Πεδίο εφαρµογής Κύριος σκοπός και δραστηριότητες του οργανισµού είναι η ανάπτυξη της αναλογιστικής επιστήµης, έρευνας και τεχνικής, η διάδοση της αναλογιστικής µεθοδολογίας και των εφαρµογών της στην ασφαλιστική αγορά, στην κοινωνική ασφάλιση και σε άλλους συγγενείς χώρους, η προαγωγή της αναλογιστικής παιδείας, η παροχή επιστηµονικής ή τεχνικής στήριξης στα µέλη της και η προβολή του επαγγέλµατος του αναλογιστή µέσω της διατήρησης υψηλού επιπέδου επιστηµονικής επάρκειας και επαγγελµατικής συµπεριφοράς. Προκειµένου να επιτευχθούν οι σκοποί της, η ΕΑΕ, ειδικότερα και ενδεικτικά: παρακολουθεί τις, εκάστοτε επιστηµονικές εξελίξεις του κλάδου, αλλά και αυτές της ασφαλιστικής αγοράς και ασχολείται µε την εφαρµογή και προσαρµογή των εξελίξεων αυτών στη χώρα µας, µεριµνά για την άνοδο του τεχνικού επιπέδου της ασφαλιστικής αγοράς, συνεργάζεται µε τους φορείς της Πολιτείας, τους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς και τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης µε στόχο την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των τεχνικών και συναφών θεµάτων, συνεργάζεται µε τις αδελφές ενώσεις του εξωτερικού, και ιδιαίτερα τη ιεθνή Αναλογιστική Ένωση (International Actuarial Association), την Ευρωπαϊκή Ένωση Αναλογιστών (Actuarial Association of Europe), καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη ένωση ή οργάνωση που προάγει συναφή θέµατα µε το επάγγελµα όπως το CERA Global Association, προωθεί την ευρωπαϊκή κοινή βάση του επαγγέλµατος και την ανταλλαγή και διακίνηση της αναλογιστικής πληροφορίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, Έκδοση 01 / Σελ. 8 από 24

9 µεριµνά για τη συνεχιζόµενη επιστηµονική ενηµερότητα και επαγγελµατισµό των µελών της. Μέσω του Σχήµατος Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, η ΕΑΕ αποσκοπεί στην ανάπτυξη, βελτίωση και αναγνώριση του σχήµατος, καθώς και στη δηµιουργία αισθήµατος εµπιστοσύνης στην αγορά και γενικά στο ευρύτερο κοινωνικό καλό Ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο H ανάπτυξη του παρόντος Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων, καθώς και των συµπληρωµατικών Εδικών Κανονισµών Πιστοποίησης Προσώπων, βασίστηκε στην Υποπαράγραφο Β.1.: Ρυθµίσεις σχετικά µε το επάγγελµα του Αναλογιστή του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4026/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α / ). Επίσης, για την ανάπτυξη των ανωτέρω Κανονισµών, ελήφθη υπόψη το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο που παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 2 του παρόντος Αντικείµενο ΕΑΕ ως ΦΠΠ Το αντικείµενο της ΕΑΕ ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων, αφορά την εξέταση των ενδιαφεροµένων (υποψηφίων), για την απόκτηση της πιστοποίησης του «Αναλογιστή», σύµφωνα µε τα αναφερόµενα και τις προδιαγραφές του ανεπτυγµένου Σχήµατος Πιστοποίησης, δηλαδή: του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, του Συστήµατος ιαχείρισης που έχει αναπτυχθεί, εφαρµόζεται και τηρείται, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συµµόρφωσης Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων», του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων (παρόν έγγραφο) και των Ειδικών Κανονισµών Πιστοποίησης Προσώπων, που έχουν αναπτυχθεί και συµπληρώνουν το παρόν Ανεξαρτησία και Αµεροληψία Η ΕΑΕ, µέσω του Συστήµατος ιαχείρισης που έχει αναπτύξει σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, είναι ικανή να παρέχει τις υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων µε τρόπο ανεξάρτητο, αµερόληπτο και αντικειµενικό. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των εξής δοµών και αρχών: Η ΕΑΕ έχει δεσµευτεί ότι έχει αναπτύξει και διαθέτει πολιτική, δοµή, διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες, λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα, που εξασφαλίζουν την ορθή τήρηση κι εφαρµογή των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Στην οργανωτική δοµή της η ΕΑΕ λειτουργεί Συµβούλιο Πιστοποίησης, στο οποίο συµµετέχουν ένα µέλος του Σ, ο ιευθυντής του Συστήµατος ιαχείρισης κι ένας εξεταστής (ο οποίος δε συµµετείχε στις εξετάζεις που αξιολογεί κι ελέγχει το Συµβούλιο). Το Συµβούλιο Πιστοποίησης δε συµµετέχει στο σύστηµα παραγωγής των εξετάσεων (επιλογή θεµάτων, επιτήρηση εξετάσεων, βαθµολόγηση εξεταζοµένων κλπ.) και λαµβάνει την απόφαση για πιστοποίηση του εξεταζόµενου προσώπου, ελέγχοντας ότι ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια πιστοποίησης. Έκδοση 01 / Σελ. 9 από 24

10 Το Συµβούλιο Πιστοποίησης, καθώς και όλο το Σχήµα Πιστοποίησης, ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από ανεξάρτητη Επιτροπή Αµεροληψίας, στην οποία συµµετέχουν οι εξής φορείς µε έναν εκπρόσωπο ο καθένας: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (τ. ΑΣΟΕΕ), Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) και Ένωση αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ), ο εκπρόσωπος της οποίας δε συµµετέχει στις διεργασίες πιστοποίησης. Ο τοµέας των εξετάσεων είναι ανεξάρτητος από τον τοµέα της εκπαίδευσης, στο βαθµό όπου: ο εκάστοτε εκπαιδευτής δεν ασχολείται και δεν έχει καµία αρµοδιότητα στο σύστηµα παραγωγής των εξετάσεων (επιλογή θεµάτων, επιτήρηση εξετάσεων, βαθµολόγηση εξεταζοµένων κλπ.) και ο εκάστοτε εξεταστής είναι απαλλαγµένος από κάθε είδους εµπορική επιρροή που µπορεί να επηρεάζει µε κάποιο τρόπο την αντικειµενικότητα της διεργασίας πιστοποίησης. Το Τµήµα Εξετάσεων αποτελεί διακριτό τµήµα στην οργάνωση της ΕΑΕ, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε το σύστηµα παραγωγής των εξετάσεων, έχοντας κατάλληλο προσωπικό µε σχετικά προσόντα που δεν παρέχει υπηρεσίες σχετικής επιµόρφωσης και είναι ανεξάρτητο από το προσωπικό του Τµήµατος Εκπαίδευσης. ικαίωµα αίτησης για εξετάσεις έχει το οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο που επιθυµεί να λάβει την πιστοποίηση του Αναλογιστή, παρέχοντας έτσι η ΕΑΕ ίσες ευκαιρίες προς όλους τους αιτούντες και υποψηφίους για πιστοποίηση, µε δίκαια κριτήρια, οµοιόµορφο τρόπο και χωρίς διακρίσεις. Στις περιπτώσεις όπου κάποιος ενδιαφερόµενος (αιτών, υποψήφιος) έχει εκπαιδευτεί σε κάποια ή κάποιες θεµατικές ενότητες στην ΕΑΕ, ο οργανισµός τηρεί τις ανωτέρω διαδικασίες χρησιµοποιώντας ανεξάρτητους εξεταστές και µεθόδους, ως ανωτέρω, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αµεροληψία, χωρίς να δηµιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει ή δηµιουργείται κάποια σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης και της επακόλουθης πιστοποίησης. Πιστοποίηση σε πρόσωπα που απασχολούνται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας από την ΕΑΕ δε διενεργείται, παρά µόνο στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει άλλος διαπιστευµένος κατάλληλος ΦΠΠ στην Ελλάδα για την πιστοποίηση του «Αναλογιστή». Ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις η ΕΑΕ λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση της αµεροληψίας, ώστε να µη δηµιουργηθεί η υπόνοια εύνοιας προς τον υποψήφιο για πιστοποίηση. Όλο το προσωπικό του ΦΠΠ που εµπλέκεται στις διεργασίες πιστοποίησης προσώπων, έχει την υποχρέωση να τηρεί τον Κώδικα Επαγγελµατικής εοντολογίας (σύµφωνα και µε το ισχύον καταστατικό της ΕΑΕ), που έχει αναπτυχθεί τόσο για το σκοπό αυτό, όσο και για την ευρύτερη παροχή υπηρεσίας του πιστοποιηµένου Αναλογιστή. Στην απίθανη περίπτωση όπου εντοπιστεί «σύγκρουση συµφερόντων», η ΕΑΕ διαθέτει τις διεργασίες και τα µέσα εντοπισµού τέτοιων απειλών, για να λάβει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η αµεροληψία κατά τη διεργασία πιστοποίησης του ενδιαφεροµένου υποψηφίου, µε απώτερο σκοπό να εξαλειφθεί, ελαχιστοποιηθεί ή κατάλληλα διαχειριστεί τέτοιες απειλές. Έκδοση 01 / Σελ. 10 από 24

11 3.5. Εµπιστευτικότητα Η ΕΑΕ, µέσω του Συστήµατος ιαχείρισης που έχει αναπτύξει σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, είναι ικανή να διαχειρίζεται κατάλληλα την εµπιστευτικότητα των σχετικών πληροφοριών. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των εξής αρχών: Ορθή τήρηση κι εφαρµογή των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 καθ όλη τη διεργασία πιστοποίησης. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της διεργασίας πιστοποίησης δε γνωστοποιούνται ή αποκαλύπτονται σε µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή τρίτους, χωρίς την εξασφάλιση της σύµφωνης γνώµης του ενδιαφεροµένου προσώπου (αιτούντα, υποψηφίου ή πιστοποιηµένου προσώπου), µε εξαίρεση βέβαια, όπου η ισχύουσα νοµοθεσία απαιτεί τη γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών ή µέρους αυτών. Στην τελευταία περίπτωση, ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται σχετικά µε το ποιες από αυτές τις πληροφορίες γνωστοποιούνται Ασφάλεια πληροφοριών Η ΕΑΕ, µέσω του Συστήµατος ιαχείρισης που έχει αναπτύξει σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, είναι ικανή να διαχειρίζεται κατάλληλα την ασφάλεια των πληροφοριών και δεδοµένων που επέρχονται ή βρίσκονται στην κατοχή της. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των εξής αρχών: Ορθή τήρηση κι εφαρµογή των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 καθ όλη τη διεργασία πιστοποίησης. Ορθή τήρηση κι εφαρµογή του Κανονισµού Επαγγελµατικής Επάρκειας της ΕΑΕ. Λήψη κατάλληλων προνοιών για τη διαχείριση της ασφάλειας του εξεταστικού υλικού (π.χ. σχετικά µε τη φύλαξη και αποθήκευσή του ανάλογα τη φύση του, τον τρόπο επιλογής θεµάτων εξέτασης ανά θεµατική ενότητα, τις απειλές που προκύπτουν από την επανεµφάνιση συγκεκριµένων θεµάτων εξέτασης κλπ.). Τήρηση διεργασιών και µέσων, µε λήψη κατάλληλων µέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αποτρέπονται πιθανές δόλιες εξεταστικές πρακτικές, όπως: Αποκάλυψη εµπιστευτικών στοιχείων εξετάσεων, είτε από το αρµόδιο προσωπικό της ΕΑΕ που συµµετέχει στο σύστηµα παραγωγής των εξετάσεων, είτε από τον εκάστοτε υποψήφιο για πιστοποίηση. Απουσία επιτήρησης κατά τη διενέργεια των εξετάσεων. Απουσία επιβεβαίωσης ταυτοποίησης των στοιχείων του υποψηφίου για πιστοποίηση πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Πρόσβαση των υποψηφίων για πιστοποίηση σε µη εγκεκριµένα βοηθήµατα κατά τη διενέργεια των εξετάσεων. Αδυναµία παρακολούθησης πιθανών ενδείξεων εξαπάτησης σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εξετάσεων. Έκδοση 01 / Σελ. 11 από 24

12 4. ΙΕΡΓΑΣΙΑ Η πιστοποίηση διενεργείται σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο (ανεξάρτητο φυσικό πρόσωπο) το οποίο επιθυµεί, µέσω της διενέργειας των σχετικών εξετάσεων, να λάβει την πιστοποίηση επάρκειας του Αναλογιστή Γενικές απαιτήσεις ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις για πιστοποίηση, είτε για µία ή για περισσότερες θεµατικές ενότητες, έχει κάθε υποψήφιος, εφόσον πληροί τα κριτήρια του παρόντος Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων και αυτά του αντίστοιχου Ειδικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων για τη θεµατική ενότητα που πρόκειται να εξεταστεί. Οι θεµατικές ενότητες εξέτασης αναφέρονται παρακάτω στο παρόν, ενώ ανάλυση του περιεχοµένου τους για την κάθε µία γίνεται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων (ανά θεµατική ενότητα) Πληροφορίες για την πιστοποίηση Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται δύο (2) φορές ετησίως, σε περιόδους ως εξής: Οι εξετάσεις της πρώτης περιόδου προγραµµατίζεται να διεξαχθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες κατά την περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου. Οι εξετάσεις της δεύτερης περιόδου προγραµµατίζεται να διεξαχθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες κατά την περίοδο Ιουνίου Ιουλίου. Η ΕΑΕ προγραµµατίζει εγκαίρως τον ακριβή χρόνο διενέργειας των εξετάσεων (ηµεροµηνίες, ώρες και διάρκεια εξετάσεων ανά θεµατική ενότητα) και κοινοποιεί/ γνωστοποιεί τις σχετικές πληροφορίες µέσω της επίσηµης ηλεκτρονικής διεύθυνσης/ ιστοσελίδας της ΕΑΕ ιενέργεια εξετάσεων Ο ενδιαφερόµενος/ υποψήφιος για πιστοποίηση, για να αποκτήσει το πιστοποιητικό του Αναλογιστή, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Επιτυχή εξέταση σε έξι (6) γνωστικά αντικείµενα (θεµατικές ενότητες) µε πρόθεµα κωδικού Α. Επιτυχή εξέταση σε δύο (2) από τα τέσσερα (4) γνωστικά αντικείµενα (θεµατικές ενότητες) µε πρόθεµα κωδικού Β. Οι εξετάσεις του εκάστοτε γνωστικού αντικειµένου (κάθε θεµατική ενότητα) διαρκούν µία (1) ηµέρα, µε κενό µίας (1) ηµέρας ανάµεσα στις ηµεροµηνίες που διεξάγονται οι εξετάσεις των θεµατικών ενοτήτων. Η «καθαρή» διάρκεια των εξετάσεων του εκάστοτε γνωστικού αντικειµένου (κάθε θεµατική ενότητα) είναι τέσσερεις (4) ώρες, ως εξής: Πρωινά θέµατα (διάρκεια 2 ώρες): Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 24 θέµατα/ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (5 επιλογών). Έκδοση 01 / Σελ. 12 από 24

13 Απογευµατινά θέµατα (διάρκεια 2 ώρες): Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε συγκεκριµένο αριθµό θεµάτων ανάπτυξης (σενάρια ασκήσεις), τα οποία επιλέγονται ανάλογα µε τη θεµατική ενότητα. Τόσο τα πρωινά θέµατα, όσο και τα απογευµατινά, επιλέγονται µε τυχαίο τρόπο (µέσω συγκεκριµένου αλγορίθµου), ώστε αφενός να µην προσβάλλεται το αδιάλειπτο των εξετάσεων και αφετέρου να αποτρέπεται συνεχής επανάληψη συγκεκριµένων θεµάτων. Η επιτήρηση, διόρθωση και βαθµολόγηση των γραπτών, γίνεται από δύο (2) εξεταστές, οι οποίοι ορίζονται κάθε φορά σε εύθετο χρόνο πριν από τη διεξαγωγή εξετάσεων του εκάστοτε γνωστικού αντικειµένου (κάθε θεµατική ενότητα). Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα αναβαθµολόγησης του γραπτού του, κατόπιν σχετικής αίτησης που υποβάλλει προς την ΕΑΕ το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΑΕ ορίζει ένα νέο βαθµολογητή για το σκοπό αυτό, ο οποίος δίνει νέα βαθµολογία. Το Συµβούλιο Πιστοποίησης συγκαλείται εκτάκτως και αξιολογεί την βαθµολογία του υποψηφίου και του ανακοινώνει εκ νέου το αποτέλεσµα της αξιολόγησης (Επιτυχών ή Αποτυχών). Λεπτοµέρειες για τη διενέργεια των εξετάσεων ανά γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα) και τις σχετικές απαιτούµενες πληροφορίες και προϋποθέσεις (κριτήρια, τρόπος βαθµολόγησης κλπ.), δίνονται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων που έχει αναπτυχθεί ανά θεµατική ενότητα Κανονισµοί Πιστοποίησης Προσώπων Ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος υποψήφιος για πιστοποίηση, πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, θα πρέπει να γνωρίζει τους σχετικούς Κανονισµούς Πιστοποίησης Προσώπων της ΕΑΕ. Οι Κανονισµοί αυτοί είναι: ο Γενικός Κανονισµός Πιστοποίησης Προσώπων (παρόν έγγραφο) και οι δέκα (10) Ειδικοί Κανονισµοί Πιστοποίησης Προσώπων, που έχουν αναπτυχθεί ανά θεµατική ενότητα, οι οποίοι συµπληρώνουν µε ειδικότερες πληροφορίες και στοιχεία το Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων. Ο κατάλογος µε τα δέκα (10) ανωτέρω γνωστικά αντικείµενα (θεµατικές ενότητες) και τους αντίστοιχους Ειδικούς Κανονισµούς Πιστοποίησης Προσώπων (µε τους κωδικούς τους) δίνεται στο Παράρτηµα 3 του παρόντος Σύστηµα ιαχείρισης Η ΕΑΕ έχει αναπτύξει ένα Σύστηµα ιαχείρισης για τη λειτουργία του Σχήµατος Πιστοποίησης, το οποίο αποτελείται από το Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχείρισης και τις σχετικές ιαδικασίες, Οδηγίες και Έντυπα τεκµηρίωσης. Ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος (αιτών, υποψήφιος ή πιστοποιηµένο πρόσωπο) θα πρέπει να αναζητήσει τις σχετικές πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, µέσω των αντίστοιχων εγγράφων που έχουν αναρτηθεί στην επίσηµη ηλεκτρονική διεύθυνση/ ιστοσελίδα της ΕΑΕ. Έκδοση 01 / Σελ. 13 από 24

14 4.3. Τέλη για την πιστοποίηση Τα τέλη για τη διεργασία πιστοποίησης διαφοροποιούνται για τις διάφορες φάσεις της διεργασίας και αφορούν τα εξής: τέλη Αίτησης για συµµετοχή στις διεργασίες πιστοποίησης, τέλη Συµµετοχής σε εξέταση γνωστικού αντικειµένου (θεµατική ενότητα), τέλη Έκδοσης Βεβαίωσης επιτυχούς συµµετοχής σε εξέταση γνωστικού αντικειµένου (θεµατική ενότητα), τέλη Επανεξέτασης σε γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα), σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση, τέλη Αναβαθµολόγησης σε γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα), σε περίπτωση ένστασης από τον υποψήφιο, τέλη Πιστοποίησης, για την έκδοση Πιστοποιητικού µε την απόκτηση οκτώ (8) Βεβαιώσεων, τέλη ετήσιας συνδροµής για τη διατήρηση της πιστοποίησης, τέλη Επαναπιστοποίησης για τη συνέχιση της ισχύος της πιστοποίησης, τέλη Άρσης αναστολής πιστοποίησης. Οι τιµές των ανωτέρω τελών διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις του Σ της ΕΑΕ και ο σχετικός κατάλογος, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 4 του παρόντος αναρτάται επικαιροποιηµένος κάθε φορά, στην επίσηµη ηλεκτρονική διεύθυνση/ ιστοσελίδα της ΕΑΕ Βήµατα για την πιστοποίηση Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος (αιτών, υποψήφιος ή πιστοποιηµένο πρόσωπο) περιγράφονται παρακάτω Αίτηση ενδιαφερόµενου Ο αιτών για πιστοποίηση µπορεί να έχει στη διάθεσή του τα σχετικά έγγραφα που τον ενδιαφέρουν (βλ. 4.2 παραπάνω), για τα οποία µπορεί να ενηµερωθεί κατάλληλα και να κατανοήσει τις απαιτήσεις του σχήµατος πιστοποίησης, τα στάδια της διεργασίας πιστοποίησης, καθώς και όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (διάρκεια πιστοποίησης, επαναπιστοποίηση, τέλη πιστοποίησης κλπ.). Στη συνέχεια ο αιτών συµπληρώνει τη σχετική Αίτηση, την οποία και προσυπογράφει, πριν την υποβάλλει στην ΕΑΕ εγκαίρως, πριν από τη διεξαγωγή των αντιστοίχων εξετάσεων. Στην Αίτηση πρέπει να συµπληρώνονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες που αναγράφονται, καθώς και να συνοδεύεται από όποια άλλα τεκµήρια απαιτηθεί να υποβληθούν (ανάλογα όπως αναγράφονται στην Αίτηση). Η ΕΑΕ αξιολογεί τα στοιχεία της υποβληθείσας -υπογεγραµµένης από τον αιτούντα- Αίτησης και ενηµερώνει τον αιτούντα εγκαίρως, ώστε αφενός να συµµετάσχει στις επερχόµενες εξετάσεις για τις θεµατικές ενότητες που αιτήθηκε και αφετέρου να καταβάλει τα σχετικά τέλη. Ο αιτών διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει ένσταση επί του αποτελέσµατος αξιολόγησης της Αίτησής του, εφόσον αυτή δε γίνει αποδεκτή για τη συµµετοχή του στη διεργασία Έκδοση 01 / Σελ. 14 από 24

15 πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται η σχετική διαδικασία περί παραπόνων και ενστάσεων του συστήµατος ιαχείρισης της ΕΑΕ. Ο αιτών γίνεται υποψήφιος για συµµετοχή στη διεργασία πιστοποίησης, εφόσον γίνεται δεκτή η Αίτησή του από την ΕΑΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΑΕ τον ενηµερώνει εγκαίρως ηλεκτρονικά ή εγγράφως, ώστε να δηλώσει αυτός (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) τη διαθεσιµότητά του για συµµετοχή στις επακόλουθες προγραµµατισµένες εξετάσεις. Η ΕΑΕ καταγράφει και πρωτοκολλεί τη σχετική λίστα των συµµετεχόντων για τις επακόλουθες εξετάσεις ανά θεµατική ενότητα, έχοντας δώσει µοναδιαίο κωδικό ανά υποψήφιο και τηρώντας σχετικό αρχείο Εξέταση ενδιαφερόµενου Ο υποψήφιος για συµµετοχή στη διεργασία πιστοποίησης, οφείλει να προσέρχεται εγκαίρως στο χώρο διεξαγωγής των προγραµµατισµένων εξετάσεων και να συµµετέχει σε αυτές, ανάλογα µε τις θεµατικές ενότητες που έχει αιτηθεί στην Αίτησή του και σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξετάσεων που έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ηλεκτρονική διεύθυνση/ ιστοσελίδα της ΕΑΕ. Ο υποψήφιος υποχρεούται να έχει µαζί του το πρωτότυπο στοιχείο ταυτοπροσωπίας που υπέβαλλε µε την Αίτησή του, ή κατέγραψε σε αυτήν. Οι εξετάσεις ανά θεµατική ενότητα διεξάγονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω (βλ παραπάνω), καθώς και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και κριτήρια που περιγράφονται στον εκάστοτε Ειδικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων ανά θεµατική ενότητα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει σε όλα τα πρωινά θέµατα (συµπληρώνοντας τα σχετικά πεδία στο δελτίο απαντήσεων που του έχει δοθεί για το σκοπό αυτό) και να επιλύσει όλα τα απογευµατινά θέµατα (καταγράφοντας τις απαντήσεις σε σχετικό τετράδιο που του έχει δοθεί για το σκοπό αυτό), στη διάρκεια των τεσσάρων (4) ωρών που έχει στη διάθεσή του. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων επιτρέπεται να έχει µαζί του, µόνο όσα µέσα και βοηθήµατα του επιτρέπονται, σύµφωνα µε τον εκάστοτε Ειδικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων ανά θεµατική ενότητα. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο υποψήφιος οφείλει να µην αντιγράφει, ενοχλεί τους συνυποψήφιούς του ή χρησιµοποιεί άλλες δόλιες ή παραπλανητικές µεθόδους και µέσα, που µπορεί να αλλοιώσουν το αδιάλειπτο της εξέτασης. Ο υποψήφιος οφείλει να γράψει το ονοµατεπώνυµο και τον αριθµό δελτίου ταυτότητας στο δελτίο απαντήσεων (για τα πρωινά θέµατα) και στο τετράδιο (για τα απογευµατινά θέµατα) και να τα καλύψει µε το ειδικό κάλυπτρο που του παρέχεται, πριν δώσει τα γραπτά του στους επιτηρητές, µετά το πέρας των εξετάσεων Χορήγηση πιστοποίησης στον ενδιαφερόµενο Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων της αντίστοιχης θεµατικής ενότητας, οι επιτηρητές οφείλουν να συλλέξουν όλα τα γραπτά των υποψηφίων (δελτία απαντήσεων πρωινών θεµάτων και τετράδια απογευµατινών θεµάτων) και να προχωρήσουν σε επόµενο χρόνο στη διόρθωση και βαθµολόγηση των γραπτών, ξεχωριστά ο καθένας. Στη φάση αυτή δεν αφαιρούνται από τους βαθµολογητές τα κάλυπτρα που έχουν τοποθετηθεί στα δελτία απαντήσεων και στα τετράδια των υποψηφίων. Έκδοση 01 / Σελ. 15 από 24

16 Η κλίµακα βαθµολογίας είναι ακέραιες µονάδες από το µηδέν (0) έως το εκατό (100). Επιτυχών σε µία θεµατική ενότητα θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε στο εξεταζόµενο γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα) το βαθµό των πενήντα (50) ακεραίων µονάδων. Ο βαθµός είναι ο µέσος όρος της συνολικής βαθµολόγησης των δύο εξεταστών. Στην περίπτωση που οι βαθµολογίες έχουν διαφορά πάνω από είκοσι (20) µονάδες, τότε ορίζεται τρίτος βαθµολογητής, ο βαθµός του οποίου και µόνο αποτελεί τον τελικό βαθµό του υποψηφίου. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων της αντίστοιχης περιόδου, ο ιευθυντής Συστήµατος ιαχείρισης της ΕΑΕ συλλέγει όλα τα διορθωµένα/ βαθµολογηµένα γραπτά όλων των υποψηφίων της περιόδου και αφού αφαιρέσει τα κάλυπτρα που έχουν τοποθετηθεί στα δελτία απαντήσεων και στα τετράδια των υποψηφίων, τα προωθεί στο Συµβούλιο Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη σχετική διαδικασία του Συστήµατος ιαχείρισης. Το Συµβούλιο Πιστοποίησης αξιολογεί το φάκελο (σχετικά έγγραφα και γραπτά ανά υποψήφιο) και αποφασίζει για την έκδοση Βεβαίωσης ή Πιστοποιητικού για τους επιτυχόντες, ανάλογα µε την περίπτωση, ως εξής: Για κάθε θεµατική ενότητα που έχει επιτύχει στις εξετάσεις ο υποψήφιος, χορηγείται από την ΕΑΕ Βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου (θεµατικής ενότητας) που εξετάστηκε ο υποψήφιος. Εάν ο υποψήφιος έχει συµπληρώσει οκτώ (8) επιτυχείς εξετάσεις στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα (θεµατικές ενότητες), σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα µε τα ανωτέρω (βλ παραπάνω), δηλαδή εφόσον έχει στην κατοχή του οκτώ (8) Βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης των αντιστοίχων γνωστικών αντικειµένων (θεµατικών ενοτήτων), χορηγείται από την ΕΑΕ Πιστοποιητικό Αναλογιστή. Οι Βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης για κάθε γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα) και τα Πιστοποιητικά Αναλογιστών που εκδίδονται µετά τις αποφάσεις του Συµβουλίου Πιστοποίησης, υπογράφονται από τους εκάστοτε Πρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα του Σ της ΕΑΕ και φέρουν τα σχετικά σήµατα (λογότυποι της ΕΑΕ και του ΕΣΥ ). Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος ενηµερώνεται από την ΕΑΕ (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) για την απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης που τον αφορά ατοµικά (αποτυχία ή επιτυχία, έκδοση Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης ή χορήγηση Πιστοποιητικού Αναλογιστή). Τη Βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης ή/ και το Πιστοποιητικό Αναλογιστή, τα παραλαµβάνει ο υποψήφιος από τα γραφεία της έδρας της ΕΑΕ, ή εφόσον συµφωνηθεί σχετικά, αποστέλλονται στον υποψήφιο από την ΕΑΕ. Με τη χορήγηση της πιστοποίησης, το πιστοποιηµένο πρόσωπο και η ΕΑΕ συµβάλλονται µε συµφωνητικό, στο οποίο αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής: Το πιστοποιηµένο πρόσωπο συµµορφώνεται µε τις σχετικές διατάξεις του σχήµατος πιστοποίησης και δε χρησιµοποιεί το Πιστοποιητικό µε παραπλανητικό τρόπο. Το πιστοποιηµένο πρόσωπο δε χρησιµοποιεί την πιστοποίηση µε τέτοιο τρόπο που να φέρει την ΕΑΕ σε κατάσταση ανυποληψίας και δεν κάνει δηλώσεις σχετικά µε την πιστοποίηση, τις οποίες η ΕΑΕ θεωρεί παραπλανητικές ή µη επιτρεπτές. ιατυπώνονται οι ισχυρισµοί αναφορικά µε την πιστοποίηση, σε σχέση µόνο µε το πεδίο εφαρµογής για το οποίο έχει απονεµηθεί η πιστοποίηση. Έκδοση 01 / Σελ. 16 από 24

17 Το πιστοποιηµένο πρόσωπο οφείλει να διακόπτει τη χρήση όλων των ισχυρισµών του που σχετίζονται µε την πιστοποίηση και οι οποίοι περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά στην ΕΑΕ ή στην πιστοποίηση, αφού έχει προηγηθεί αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης, και να επιστρέφει οποιοδήποτε πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από την ΕΑΕ. Ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει ένσταση επί των αποτελεσµάτων των εξετάσεων και των αποφάσεων του Συµβουλίου Πιστοποίησης, εφόσον αποτύχει στις εξετάσεις ή δε λάβει τη σχετική Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται η σχετική διαδικασία περί παραπόνων και ενστάσεων του Συστήµατος ιαχείρισης της ΕΑΕ. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Πιστοποίησης καταγράφονται σε σχετικά πρακτικά και τα αποτελέσµατα των επιτυχόντων υποψηφίων καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο, το οποίο τηρείται στην ΕΑΕ, εν είδει µητρώου (ξεχωριστό για τις Βεβαιώσεις και άλλο για τα Πιστοποιητικά, στα οποία δίνεται µοναδιαίος κωδικός ανά υποψήφιο) ιάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού Οι Βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης για κάθε γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα) που εκδίδονται µετά τις αποφάσεις του Συµβουλίου Πιστοποίησης, ισχύουν για όσο χρόνο ισχύουν οι θεµατικές ενότητες που αναφέρονται στο Ν. 4254/2014, δηλαδή δεν αναγράφεται ηµεροµηνία λήξης, παρά µόνο η ηµεροµηνία έκδοσης της Βεβαίωσης. Τα Πιστοποιητικά Αναλογιστών που εκδίδονται µετά τις αποφάσεις του Συµβουλίου Πιστοποίησης, ισχύουν για πέντε (5) έτη, εφόσον δεν υπάρχει καµία αλλαγή στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (Ν. 4254/2014), δηλαδή στο Πιστοποιητικό Αναλογιστή αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσης και η ηµεροµηνία λήξης της πιστοποίησης Επαναπιστοποίηση ενδιαφερόµενου Ο πιστοποιηµένος Αναλογιστής σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τη λήξη της πιστοποίησής του (ηµεροµηνία λήξης όπως αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Αναλογιστή που κατέχει), εφόσον επιθυµεί να ανανεώσει την ισχύ της πιστοποίησή του, θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία (διεργασία πιστοποίησης), όπως και για την αρχική πιστοποίησή του, υποβάλλοντας τη σχετική Αίτηση για επαναπιστοποίηση/ ανανέωση του Πιστοποιητικού του, παρέχοντας τα σχετικά στοιχεία, πληροφορίες και τεκµήρια που απαιτούνται, όπως αναγράφονται στη σχετική διαδικασία του Συστήµατος ιαχείρισης της ΕΑΕ. Το ανανεωµένο πιστοποιητικό θα πρέπει να εκδοθεί από την ΕΑΕ εντός τριών (3) µηνών το αργότερο από τη λήξη του αρχικού Πιστοποιητικού, προκειµένου να υπάρχει αδιάλειπτη συνέχεια της πιστοποίησης του πιστοποιηµένου Αναλογιστή. Στην περίπτωση αυτή, στο επανεκδοθέν Πιστοποιητικό αναγράφονται οι ηµεροµηνίες αρχικής πιστοποίησης, έκδοσης νέου Πιστοποιητικού (για την ανανέωση της πιστοποίησης) και εκ νέου λήξης της συνέχισης ισχύος της πιστοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία αρχικής πιστοποίησης και εκδίδεται νέο πιστοποιητικό µε άλλο κωδικό. Έκδοση 01 / Σελ. 17 από 24

18 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Το πιστοποιηµένο πρόσωπο (πιστοποιηµένος Αναλογιστής) έχει την υποχρέωση να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων, όπως περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στα αντίστοιχα έγγραφα του Συστήµατος ιαχείρισης της ΕΑΕ. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διεργασία πιστοποίησης και συνέχισης της ισχύος της πιστοποίησης του πιστοποιηµένου προσώπου, θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση της ΕΑΕ σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή Χρήση του εκδοθέντος πιστοποιητικού και του λογοτύπου Πριν από την ολοκλήρωση της διεργασίας πιστοποίησής του, ο υποψήφιος δεν έχει δικαίωµα να επικαλείται πιστοποίηση αναλογιστή από την ΕΑΕ, παρά µόνο εφόσον κατέχει το Πιστοποιητικό Αναλογιστή µε το σχετικό κωδικό. Το πιστοποιηµένο πρόσωπο (πιστοποιηµένος Αναλογιστής) οφείλει να τηρεί τους κάτωθι όρους: Να χρησιµοποιεί το Πιστοποιητικό και τα σχετικά σήµατα (π.χ. λογότυπος ΕΑΕ) σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παρόν και τα σχετικά έγγραφα του Συστήµατος ιαχείρισης της ΕΑΕ. Να αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων, καθώς και των σχετικών εγγράφων του Συστήµατος ιαχείρισης της ΕΑΕ που τον αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποδέχεται την πιθανή παρουσία αξιολογητών του Φορέα ιαπίστευσης κατά την αξιολόγησή του από την ΕΑΕ. Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού, να ενηµερώνει εγκαίρως την ΕΑΕ σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορεί ή δε θέλει να διατηρήσει την πιστοποίησή του. Να δηλώσει κάθε εν δυνάµει προσωπική, οικονοµική ή άλλη σχέση έχει µε τους επιτηρητές/ εξεταστές/ βαθµολογητές που έχουν οριστεί από την ΕΑΕ, πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων. Να συµµορφώνεται µε τον Κώδικα Επαγγελµατικής εοντολογίας της ΕΑΕ και σε περίπτωση που γίνει κάποια καταγγελία για παράβαση/ απόκλιση των όρων του Κώδικα αυτού, να ενηµερώνει άµεσα την ΕΑΕ. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται η σχετική διαδικασία περί παραπόνων και ενστάσεων του Συστήµατος ιαχείρισης της ΕΑΕ. Η αντιγραφή του Πιστοποιητικού επιτρέπεται µόνο στο σύνολό του και όχι µερικώς. εν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου της ΕΑΕ, πέραν των αναφεροµένων στον παρόντα Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων. Η πιστοποίηση δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε παραπλανητικό ή δόλιο τρόπο, στο βαθµό που εκθέτει τόσο την ΕΑΕ, όσο και το πιστοποιηµένο πρόσωπο. Το πιστοποιηµένο πρόσωπο θα πρέπει να σταµατήσει να επικαλείται την πιστοποίησή του σε περίπτωση αναστολής της πιστοποίησης και ανάκλησης του Πιστοποιητικού του. Σε αυτήν την περίπτωση, το πιστοποιηµένο πρόσωπο οφείλει να επιστρέψει το πρωτότυπο Πιστοποιητικό του εντός ενός (1) µήνα από την ανάκλησή του, καθώς και να επιστρέψει τα όποια αντίγραφα διαθέτει στην κατοχή του. Έκδοση 01 / Σελ. 18 από 24

19 5.2. Επιτήρηση του πιστοποιηµένου προσώπου Το πιστοποιηµένο πρόσωπο οφείλει να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων, για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει το Πιστοποιητικό του. Η ΕΑΕ, µέσω των µηχανισµών παρακολούθησης που έχει αναπτύξει, έχει το δικαίωµα παρακολούθησης της επιτήρησης του πιστοποιηµένου προσώπου, στο βαθµό που δε θίγονται συγκεκριµένα συµφέροντα ή ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα ή η αρχή τήρησης της εµπιστευτικότητας σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παρόν Αλλαγές σχετικές µε τα πιστοποιηµένα πρόσωπα Το πιστοποιηµένο πρόσωπο οφείλει να ενηµερώνει την ΕΑΕ για οποιαδήποτε αλλαγή στις συνθήκες και τις απαιτήσεις που βασίστηκε η διεργασία χορήγησης της πιστοποίησής του. Η ΕΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να επαναξιολογήσει τη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες απαιτήσεις για τα πιστοποιηµένα πρόσωπα και να προβεί στις σχετικές ενέργειες που επιβάλλονται µέσω των διαδικασιών του Συστήµατος ιαχείρισης που τηρεί και εφαρµόζει, αµέσως µόλις γνωστοποιηθούν αυτές οι αλλαγές. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πιστοποιηµένα πρόσωπα δεν έχουν το δικαίωµα να επικαλούνται τη συγκεκριµένη πιστοποίηση, εάν δε λάβουν πρώτα σχετική επίσηµη ενηµέρωση (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) από την ΕΑΕ. Έκδοση 01 / Σελ. 19 από 24

20 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Για την απρόσκοπτη υλοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών της ως ΦΠΠ, η ΕΑΕ έχει δεσµευτεί να τηρεί το απόρρητο για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που της έχουν γνωστοποιηθεί ή παρασχεθεί από τον ενδιαφερόµενο (αιτών, υποψήφιο ή πιστοποιηµένο πρόσωπο), ή από άλλες πηγές. Τα ανωτέρω στοιχεία, πληροφορίες ή τεκµήρια που βρίσκονται στη διάθεση της ΕΑΕ δεν κοινοποιούνται ή γνωστοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο σε τρίτους, πέραν του Φορέα ιαπίστευσης και των σχετικών οργάνων που αξιολογούν το Σχήµα Πιστοποίησης (π.χ. Επιτροπή Αµεροληψίας). Η ΕΑΕ οφείλει να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται τόσο στον παρόντα Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων, όσο και στους Ειδικούς Κανονισµούς Πιστοποίησης Προσώπων που τον συµπληρώνουν και τις απαιτήσεις του Συστήµατος ιαχείρισης που έχει αναπτύξει, τηρεί και εφαρµόζει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 και του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου ιάθεση πόρων και υποδοµών Για την επιτυχή ολοκλήρωση διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων για πιστοποίηση, η ΕΑΕ παρέχει τις απαραίτητες υποδοµές και πόρους, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση της διεργασίας πιστοποίησης. Για το σκοπό αυτό, η ΕΑΕ διαθέτει: κατάλληλες υποδοµές (χώρους και υλικό εξετάσεων), κατάλληλο εξοπλισµό (Η/Υ, λογισµικά και υλισµικά), συµπεριλαµβανόµενων και των µέσων (τεχνογνωσία και επάρκεια) για την εκτέλεση της διεργασίας πιστοποίησης από το προσωπικό της, εµπεριστατωµένη περιγραφή των απαιτούµενων ενεργειών από το προσωπικό της για την εκτέλεση και τον έλεγχο των σχετικών εργασιών που επηρεάζουν τη διεργασία πιστοποίησης Τήρηση µητρώου πιστοποιηµένων προσώπων Η ΕΑΕ, µέσω του Σχήµατος Πιστοποίησης, εξασφαλίζει ότι τηρεί σχετικό µητρώο µε όλους τους ενδιαφεροµένους (αιτούντες, υποψηφίους και πιστοποιηµένα πρόσωπα), καθώς και σχετικό αρχείο µε τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες ανά ενδιαφερόµενο και εξέταση/ πιστοποίηση. Για κάθε πιστοποιηµένο πρόσωπο, η ΕΑΕ τηρεί σχετικό µητρώο πιστοποιηµένων Αναλογιστών για δική της χρήση Αλλαγές στις απαιτήσεις πιστοποίησης Στην περίπτωση όπου οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές (όροι και προϋποθέσεις) που ισχύουν για τις εξετάσεις και τη διεργασία πιστοποίησης τροποποιηθούν (είτε µε ευθύνη της Έκδοση 01 / Σελ. 20 από 24

21 ΕΑΕ, είτε λόγω τροποποίησης του νοµοθετικού πλαισίου που τη διέπει), η ΕΑΕ οφείλει να ενηµερώσει άµεσα (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) τα πιστοποιηµένα πρόσωπα, παρέχοντάς τους τις κατάλληλες κι έγκυρες πληροφορίες, σχετικά µε τις ηµεροµηνίες ισχύος των αυτών των τροποποιήσεων, καθώς και για οποιαδήποτε πιθανή συµπληρωµατική υποβολή στοιχείων/ τεκµηρίων ή συµπληρωµατικής εξέτασης (σχετικές µε τη διεργασία πιστοποίησης του Αναλογιστή). Σε περίπτωση συµπληρωµατικών εξετάσεων, ακολουθούνται τα αναγραφόµενα ανωτέρω (βλ. 4.2 παραπάνω) Αστική ευθύνη Η ΕΑΕ έχει µεριµνήσει ώστε να διαθέτει σύµβαση µε ασφαλιστικό φορέα της επιλογής για την κάλυψη αστικής ευθύνης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες διενέργειας πιστοποίησης, για όσο χρόνο οι ενδιαφερόµενοι (αιτούντες, υποψήφιοι και πιστοποιηµένα πρόσωπα) βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της. Η ΕΑΕ δε φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά/ βλάβη προκύψει από την µη ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών των πιστοποιηµένων προσώπων από αυτήν Αναστολή της πιστοποίησης Ανάκληση πιστοποιητικών Η ΕΑΕ µπορεί να αναστείλει την πιστοποίηση των πιστοποιηµένων προσώπων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και για διάφορους λόγους, όπως: Εάν κατά τη διάρκεια επιτήρησης διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις (αποκλίσεις) µε τις ισχύουσες προδιαγραφές (όροι και προϋποθέσεις) της διεργασίας πιστοποίησης ή χρήσης της πιστοποίησης. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους και τις προϋποθέσεις ισχύος του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων. Κατά τη διάρκεια αναστολής της πιστοποίησης, τα πιστοποιηµένα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να επικαλούνται την εν λόγω πιστοποίηση, καθώς και τη χρήση των σχετικών Πιστοποιητικών και λογοτύπων (σηµάτων) της ΕΑΕ. Η αναστολή της πιστοποίησης γνωστοποιείται/ κοινοποιείται στους εµπλεκόµενους και τα σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη (κατά περίπτωση) ηλεκτρονικά ή εγγράφως, όπου αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επαναφοράς της ισχύος της πιστοποίησης. Ανάκληση των Πιστοποιητικών µπορεί να λάβει χώρα στις εξής περιπτώσεις: Εάν κατά τη διάρκεια επιτήρησης διαπιστωθούν πολύ σοβαρές µη συµµορφώσεις (αποκλίσεις) µε τις ισχύουσες προδιαγραφές (όροι και προϋποθέσεις) της διεργασίας πιστοποίησης ή χρήσης της πιστοποίησης. Εάν ο πιστοποιηµένος Αναλογιστής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Εάν ο πιστοποιηµένος Αναλογιστής δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις. Εάν ο πιστοποιηµένος Αναλογιστής δεν επιθυµεί να αποδεχτεί τις όποιες αλλαγές του γνωστοποιηθούν/ κοινοποιηθούν, σύµφωνα µε την 6.3 του παρόντος. Έκδοση 01 / Σελ. 21 από 24

22 Ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει ένσταση επί της απόφασης ανάκλησης του Πιστοποιητικού του (από το Συµβούλιο Πιστοποίησης). Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται η σχετική διαδικασία περί παραπόνων και ενστάσεων του Συστήµατος ιαχείρισης της ΕΑΕ Υποχρεώσεις έναντι του Φορέα ιαπίστευσης Η ΕΑΕ οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει ο Φορέας ιαπίστευσης, όπως: Τήρηση της «Κατευθυντήριας Οδηγίας για την ανάπτυξη και αναγνώριση Σχηµάτων Πιστοποίησης Προσώπων (ΕΣΥ ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ/01/02/ )», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Παροχή στοιχείων, πληροφοριών και τεκµηρίων στους αξιολογητές του Φορέα, σχετικά µε τη λήψη των σχετικών διορθωτικών ενεργειών, σε περίπτωση µη συµµορφώσεων που έχουν εκδοθεί από τους αξιολογητές κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αξιολόγησης συµµόρφωσης. Η χορήγηση διαπιστευµένου Πιστοποιητικού και η χρήση του λογοτύπου του Φορέα ιαπίστευσης, δεν αποτελεί ούτε χρησιµοποιείται µε τρόπο που να υπονοεί έγκριση των παρεχόµενων υπηρεσιών από το Φορέα ιαπίστευσης, ή µε τρόπο που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί παραπλανητικός. Τήρηση των οικονοµικών υποχρεώσεων της ΕΑΕ προς το Φορέα ιαπίστευσης Υποχρεώσεις έναντι της Αρµόδιας ιοικητικής Αρχής Ιδιοκτήτης του Σχήµατος Πιστοποίησης είναι η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ( Αρµόδια ιοικητική Αρχή ), σύµφωνα µε το Ν. 4254/2014. Η EAE οφείλει να ενηµερώνει την Αρµόδια ιοικητική Αρχή (Α Α) στις εξής περιπτώσεις: Όταν έχει γίνει αναστολή πιστοποίησης ή ανάκληση Πιστοποιητικού πιστοποιηµένου προσώπου. Για τα αποτελέσµατα διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων, όποτε ζητηθεί. Για τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων αξιολόγησης συµµόρφωσης από το Φορέα ιαπίστευσης (όποτε απαιτηθεί, πέραν της αρχικής διαπίστευσης). Για κάθε άλλο θέµα που κριθεί απαραίτητο από τα αρµόδια διοικητικά όργανα της ΕΑΕ (π.χ. Σ, Επιτροπή Αµεροληψίας). Για κάθε σχετική πληροφορία που µπορεί να ζητήσει η Α Α από την ΕΑΕ. Η ΕΑΕ δε φέρει καµία ευθύνη για το δικαίωµα και τον τρόπο εγγραφής (τήρηση προϋποθέσεων) του πιστοποιηµένου Αναλογιστή στο «Μητρώο Αναλογιστών» που τηρεί η Α Α, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο Β1 του Ν. 4254/2014. Έκδοση 01 / Σελ. 22 από 24

23 7. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η ΕΑΕ έχει αναπτύξει κι εφαρµόζει σχετική διαδικασία για τη διαχείριση των παραπόνων και ενστάσεων, για τα/τις οποία/ες γίνεται αποδέκτης. Η σχετική διαδικασία είναι ανηρτηµένη στην επίσηµη ηλεκτρονική διεύθυνση/ ιστοσελίδα της ΕΑΕ και ενεργοποιείται αµέσως µε τη λήψη παραπόνου ή ένστασης ιαχείριση ενστάσεων για την πιστοποίηση Η ένσταση αφορά αίτηµα ενός ενδιαφεροµένου (αιτών, υποψήφιος ή πιστοποιηµένο πρόσωπο) για επανεξέταση οποιασδήποτε απόφασης της ΕΑΕ, η οποία σχετίζεται µε το δικό του επιθυµητό καθεστώς πιστοποίησης. Ένσταση µπορεί να γίνει κατά τη φάση της Αίτησης, κατά των αποφάσεων του Συµβουλίου Πιστοποίησης σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εξετάσεων ανά γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα) ή την απόφαση πιστοποίησης, καθώς και σε περίπτωση αναστολής της πιστοποίησης του πιστοποιηµένου προσώπου ή ανάκλησης του Πιστοποιητικού του ιαχείριση παραπόνων Το παράπονο αφορά µια δήλωση δυσαρέσκειας (πέρα από ένσταση), η οποία µπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άτοµο ή οργανισµό προς την ΕΑΕ και σχετίζεται µε τις δραστηριότητες της ΕΑΕ ως ΦΠΠ, ή τις δραστηριότητες κάποιου πιστοποιηµένου προσώπου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο παραπονούµενος αναµένει απόκριση για το αποτέλεσµα της διαχείρισης του συγκεκριµένου παραπόνου από την ΕΑΕ. Έκδοση 01 / Σελ. 23 από 24

24 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα Παραρτήµατα που ακολουθούν συνοδεύουν το παρόν έγγραφο και θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη του. α/α Τίτλος Περιγραφή 1 Όροι και ορισµοί 2 Σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο 3 Ειδικοί Κανονισµοί Πιστοποίησης Προσώπων ανά θεµατική ενότητα 4 Κατάλογος τελών Έκδοση 01 / Σελ. 24 από 24

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων απευθύνεται κυρίως στους υποψήφιους προς πιστοποίηση επαγγελματίες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, και είναι δημόσια διαθέσιμος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 ID No: QME_M_41ver03.1/ 22.09.14 Page 1 of 23 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ.: CSR Ισχύς: 05/08/2015 Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης Έκδοση: 04 Σελίδα 1 από 13 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CSR/04 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Αθήνα, 3/6/2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4276/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα