ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής Ευρωπαϊκών και Εθνικών προτύπων καθώς και της κείμενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας όπως εφαρμόζονται και όπου ισχύουν, του σχήματος πιστοποίησης της FSSC για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά FSSC, τις υποχρεώσεις της A CERT Α.Ε., καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων με αυτήν επιχειρήσεων. Άρθρο 2 Ο Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης A CERT A.E. 1. Ο Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης A CERT Α.Ε. (στο εξής καλούμενος A CERT ή απλώς Φορέας) ιδρύθηκε το 2005 με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας και έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Η A CERT δραστηριοποιείται στον Έλεγχο και Πιστοποίηση Προϊόντων καθώς και στην Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. 2. Στόχοι της A CERT: Διατήρηση εμπιστευτικότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας Ικανοποίηση πελατών Παροχή υπηρεσιών υψηλού κύρους Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων Συνεχής βελτίωση Κοινωνική ευθύνη 3. Αρχές Λειτουργίας της A CERT: α. Εμπιστευτικότητα-Εχεμύθεια Η A CERT αναλαμβάνει την ευθύνη να τηρεί τις πληροφορίες που συγκεντρώνει για τις επιχειρήσεις, μέσω της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης, απόρρητες. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της A CERT και τρίτου μέρους γίνεται κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση ενημέρωσης της εποπτεύουσας και ελέγχουσας αρχής βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η επιχείρηση λαμβάνει γνώση για τις πληροφορίες που παρέχονται. β. Αμεροληψία-Αντικειμενικότητα Η A CERT δεν εμπλέκεται στο σχεδιασμό και στην προώθηση συστημάτων του τύπου που πιστοποιεί. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης A CERT και οι συγγενικοί με αυτόν φορείς δεν παρέχουν σ.1.10

2 κανενός είδους γενικές ή εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες ή στο πλαίσιο άλλων υπηρεσιών σε κανενός είδους φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της A CERT, είναι ελεύθεροι από κάθε εμπορική, οικονομική και άλλου είδους πίεση που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους. Η A CERT παρέχει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με την ερμηνεία των απαιτήσεων της πιστοποίησης. Η συνολική λειτουργία και το περιεχόμενο του συστήματος πιστοποίησης της A CERT ελέγχεται από την εποπτεύουσα/ελέγχουσα αρχή. Στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου ελέγχονται από την Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας (Ε.Ε.Α.) η οποία αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτείται κατόπιν πρόσκλησης της A CERT προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο εσωτερικού ελέγχου και συνεδριάζει μια (1) φορά τον χρόνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Η σύνθεσή της είναι τέτοια ώστε να μην κυριαρχεί κανένα ατομικό συμφέρον, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η συμμετοχή όλων των σημαντικά ενδιαφερόμενων μερών. Πέραν του ελεγκτικού της έργου, η Ε.Ε.Α. συνεισφέρει στη δημιουργία πολιτικής και αρχών όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης. Η A CERT δηλώνει κατηγορηματικά ότι έργο του είναι η διεξαγωγή αμερόληπτης, ανεξάρτητης και αντικειμενικής πιστοποίησης. Οι δραστηριότητες συγγενικών του φορέων, o o δεν την δεσμεύουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο και δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την αντικειμενικότητά της, την αμεροληψία της και την ορθοκρισία της και επομένως την ορθότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της διαδικασίας πιστοποίησης και δεν κάνουν με οποιονδήποτε τρόπο και για κανένα λόγο πιο απλή, ευκολότερη ή φθηνότερη τη διεργασία της πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό η A CERT δεν δύναται να προβεί σε αποδοχή αίτησης πιστοποίησης θυγατρικής ή άμεσα συνδεδεμένης εταιρίας. γ. Διαφάνεια Οι διαδικασίες τις οποίες η A CERT εφαρμόζει, εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, μέσα από σειρά δημοσιεύσεων στις οποίες έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, τον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης και το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα δημοσιευμένα έγγραφα και όσες πληροφορίες απαιτούνται υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της A CERT, έναντι της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρο 3 Επιθεώρηση, Πιστοποίηση και Επιτήρηση Πιστοποίησης Αίτηση Πιστοποίησης/Μεταβολής: Δικαίωμα αίτησης έχουν όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις του σχήματος πιστοποίησης της FSSC. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει από τον Φορέα, ή μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα ( ενημερωτικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει: α) την Αίτηση β) Πληροφοριακό υλικό σ.2.10

3 Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και στην περίπτωση μεταβολής (μείωσης ή επέκτασης) του αντικειμένου πιστοποίησης. Η διαδικασία τηρείται βάση της παραγράφου 5 του κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος 1 Part I Requirements for Organization that require certification. Η Πιστοποίηση περιλαμβάνει: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΦΑΣΗ Ι) ΟΧΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ; ΝΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΦΑΣΗ ΙΙ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ; ΟΧΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ; ΟΧΙ ΝΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΑ; ΟΧΙ ΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ σ.3.10

4 1. Προ-επιθεώρηση (Φάση Ι). Με την προ-επιθεώρηση ελέγχεται η ετοιμότητα της επιχείρησης για την αξιολόγηση και μπορεί να θεωρηθεί μια "περιορισμένη" αξιολόγηση όταν η πλήρης κάλυψη δεν μπορεί να εξασφαλισθεί. Η Επιχείρηση λαμβάνει μια ανεξάρτητη άποψη της ετοιμότητάς της για την επιθεώρηση (Φάση ΙΙ) και εξοικειώνεται με το μηχανισμό της πιστοποίησης. Επειδή η προ-επιθεώρηση είναι περιορισμένης διάρκειας, η Επιχείρηση πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι όλες οι πιθανές πηγές προβλημάτων δεν μπορούν να προσδιοριστούν. Η Φάση Ι ενδέχεται να χρειαστεί να επαναληφθεί στο σύνολό της ή μέρος αυτής, σε περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα της επιχείρησης. Ο Οργανισμός πρέπει να είναι βέβαιος ότι η τεκμηρίωση της Επιχείρησης καλύπτει τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα εφαρμόσιμα πρότυπα του σχήματος πιστοποίησης FSSC. Στην περίπτωση μιας μικρής επιχείρησης, η προ-επιθεώρηση θα λάβει τη μορφή μιας ανασκόπησης της τεκμηρίωσης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η ανασκόπηση του συστήματος θα περιλαμβάνει την εξέταση των κύριων εγγράφων του Συστήματος της Επιχείρησης (εγχειρίδιο, διαγράμματα διεργασιών, διαδικασίες, κλπ.) και θα ολοκληρωθεί με την γραπτή αναφορά του επιθεωρητή που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις ή τυχών μη συμμορφώσεις που θα έχουν προσδιοριστεί. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η ανασκόπησης της τεκμηρίωσης θα πραγματοποιείται επιτόπια στην έδρα της Επιχείρησης. Αυτό επιτρέπει στον επιθεωρητή να προσδιορίσει τους ανθρώπους, τα τμήματα, και τις σχετικές διαδικασίες, και επίσης να συζητήσει τον προγραμματισμό της επιθεώρησης (Φάση ΙΙ). Η διαδικασία τηρείται βάση του Παραρτήματος I B Part I Requirements for Organization that require certification. 2. Επιθεώρηση (Φάση ΙΙ). Ο σκοπός της επιθεώρησης είναι να συλλεχθούν αντικειμενικά στοιχεία ότι το σύστημα διαχείρισης συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα του σχήματος πιστοποίησης FSSC και ότι έχει εφαρμοστεί πλήρως μέσα στην επιχείρηση. Ένα σχέδιο επιθεώρησης συμφωνείται με την Επιχείρηση πριν από την επιθεώρηση. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ο επιθεωρητής είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένη σειρά δραστηριοτήτων και να χρησιμοποιήσει αντιπροσωπευτικά δείγματα για να καταδείξει τη συμμόρφωση ή τη μη συμμόρφωση του εξεταζόμενου συστήματος. Μια γραπτή έκθεση παρέχεται και οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή μη-συμμορφώσεις αναγνωρίζονται. Οι διορθωτικές ενέργειες, για να αρθούν οι μη συμμορφώσεις, θα συζητηθούν κατά την καταληκτική συνεδρίαση της επιθεώρησης και θα συμφωνηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωσή τους. Με την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με διάρκεια ισχύς τρία έτη. Για την έκδοση του πιστοποιητικού λαμβάνεται υπ όψιν το πεδίο της πιστοποίησης, ο κωδικός της επιχείρησης, καθώς και η κατηγοριοποίησή της σύμφωνα με το ISO/TS 22003:2007. Ο αποκλεισμός μέρους διαδικασιών, τομέων, προϊόντων ή υπηρεσιών δεν είναι εφικτός όταν υπάρχει επίδραση στην ασφάλεια των τροφίμων. Ο ορισμός του πεδίου πιστοποίησης γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της FSSC (FSSC guidance document on certification scopes). Η διαδικασία τηρείται βάση του Παραρτήματος I B Part I Requirements for Organization that require certification. 3. Επιθεωρήσεις επιτήρησης. Οι έλεγχοι επιτήρησης απαιτούνται για να εξασφαλίσουν ότι το Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης της FSSC συνεχίζει να εφαρμόζεται και είναι αποτελεσματικό. Ένα χαρακτηριστικό πρόγραμμα επιτήρησης αποτελείται από τουλάχιστον τρεις επισκέψεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών ετών. Η πρώτη επιθεώρηση επιτήρησης λαμβάνει χώρα το αργότερο ένα σ.4.10

5 χρόνο μετά την επιθεώρηση πιστοποίησης της επιχείρησης. Ανάλογα με την πολυπλοκότητά τους οι επιχειρήσεις είναι δυνατό να απαιτήσουν συχνότερες επισκέψεις επιτήρησης. Η τελική επίσκεψη επιτήρησης στην περίοδο τριών ετών θεωρείται ως επιθεώρηση επαναπιστοποίησης. Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή μιας εκτεταμένης επίσκεψης προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στον επιθεωρητή για να ελέγξει πλήρως το Σύστημα Διοίκησης. Μετά από την επιτυχή επαναξιολόγηση το πιστοποιητικό εκδίδεται για περαιτέρω τρία έτη. Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης πραγματοποιείται πριν τη λήξη του πιστοποιητικού. Η διαδικασία τηρείται βάση του Παραρτήματος I B Part I Requirements for Organization that require certification. Με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης ή κατόπιν παραπόνου ή καταγγελίας η A CERT διενεργεί έκτακτους ελέγχους σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και τα σχετιζόμενα πρότυπα ή για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με το σύστημα πιστοποίησης σε τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο σύστημα διοίκησης ή στη δομή ή στην διεργασία παραγωγής του πελάτη και έχουν κοινοποιηθεί στον φορέα πιστοποίησης. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται βάση των απαιτήσεων του GFSI όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παραρτήματος Ι Α του Part I Requirements for Organization that require certification. Καθώς και τις απαιτήσεις του παραρτήματος IB surveillance Η A CERT απαιτεί από την πιστοποιημένη επιχείρηση να τηρεί αρχείο όλων των παραπόνων των πελατών της που θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό πιστοποίησης και να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες που αποδεικνύουν συμμόρφωση με το σύστημα πιστοποίησης και ικανοποίηση εκ μέρους του πελάτη της. 4. Κυρώσεις Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δυνατό να άρει μη συμμορφώσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης (π.χ. αντίρρηση επιχείρησης να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες) τότε η Επιτροπή Πιστοποίησης αποφασίζει τη μη χορήγηση πιστοποιητικού. Επίσης, εάν προκύψουν για παράδειγμα, ανακριβείς αναφορές ή παραπλανητική χρήση των χορηγούμενων πιστοποιητικών και σημάτων ή αποτυχία εκπλήρωσης των απαιτήσεων της πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποτελεσματικότητα του συστήματος, η πιστοποιημένη επιχείρηση δεν επιτρέπει να διεξαχθούν επιθεωρήσεις επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης με την απαιτούμενη συχνότητα, η πιστοποιημένη επιχείρηση έχει εκούσια ζητήσει αναστολή, η A CERT λαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από την Διαδικασία Κυρώσεων. Η διαδικασία κυρώσεων αναφέρεται στον καθορισμό των ενεργειών στις οποίες προβαίνει ο Οργανισμός καθώς και στη λήψη μέτρων κατά της επιθεωρούμενης ή πιστοποιημένης επιχείρησης όταν διαπιστωθούν παραβάσεις της Εθνικής, Κοινοτικής και λοιπής νομοθεσίας, των κατά περίπτωση προτύπων βάση των οποίων πραγματοποιείται η πιστοποίηση ή/και του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης, με σκοπό να διαφυλαχθούν οι καταναλωτές, η αξιοπιστία του συστήματος πιστοποίησης και το κύρος του φορέα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύστημα διοίκησης της επιχείρησης είναι προσωρινά μη έγκυρο. Ο Οργανισμός συμφωνεί με τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις ότι στην περίπτωση αναστολής της πιστοποίησης η επιχείρηση απέχει από την περαιτέρω προώθηση του πιστοποιητικού του. Η A CERT γνωστοποιεί δημοσίως την αναστολή της πιστοποίησης και παίρνει ό,τι μέτρα κρίνει αναγκαία για το σκοπό αυτό. Αποτυχία της επίλυσης των αιτιών που προκάλεσαν την αναστολή μέσα στο χρονικό διάστημα που θέτει η A CERT έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση ή περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης. σ.5.10

6 Η A CERT ενδέχεται να μειώσει το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης προκειμένου να εξαιρέσει τα τμήματα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις, όταν η επιχείρηση αποτύχει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις πιστοποίησης για εκείνα τα τμήματα του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης. Η διαδικασία τηρείται βάση του Παραρτήματος I B Part I Requirements for Organization that require certification. Η A CERT συμφωνεί με τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις ότι στην περίπτωση ανάκλησης εξασφαλίζεται με δημόσια ανακοίνωση της ανάκλησης της πιστοποίησης ότι η επιχείρηση σταματάει τη χρήση όλου του διαφημιστικού υλικού που περιέχει οποιαδήποτε αναφορά στην ύπαρξη πιστοποίησης. Η A CERT υιοθετεί την ακόλουθη διαβάθμιση όσον αφορά τη διαπίστωση καταστάσεων που παρεκκλίνουν ή τείνουν να παρεκκλίνουν της ορθής τήρησης των απαιτήσεων των προτύπων και της πιστοποίησης: Δευτερεύουσα Μη Συμμόρφωση (Minor): Αποτυχία σε μία απαίτηση του συστήματος διαχείρισης, η οποία δεν επηρεάζει την ικανότητα επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών μπορεί να ελεγχθεί μέχρι και στην επόμενη επιθεώρηση. Κύρια Μη Συμμόρφωση (Major): Αποτυχία ικανοποίησης μιας ή περισσότερων απαιτήσεων του συστήματος ποιότητας, η οποία εγείρει αμφιβολίες για την ικανότητα του συστήματος ποιότητας να επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά στην ασφάλεια του τροφίμου ή να ελέγξει ικανοποιητικά τη διαδικασία για την οποία προορίζεται. Οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες πρέπει να υλοποιηθούν επιτυχώς πριν την έκδοση του πιστοποιητικού. Άρθρο 4 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμβεβλημένων με την A CERT Επιχειρήσεων α. Δικαιώματα: 1. Η συμβεβλημένη επιχείρηση δύναται να αιτηθεί αιτιολογημένα την αλλαγή της ημερομηνίας επιθεώρησης πιστοποίησης ή τακτικής επιθεώρησης επιτήρησης, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. 2. Η συμβεβλημένη επιχείρηση δύναται να αιτηθεί την αλλαγή μέλους ή μελών της ομάδας επιθεώρησης, εάν και εφόσον μπορεί να τεκμηριώσει την αντίρρησή της. 3. Ο παριστάμενος εκπρόσωπος της επιχείρησης, δύναται, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, να καταγράψει τις επιφυλάξεις του επί των διαπιστώσεων ή/και των παρατηρήσεων της ομάδας επιθεώρησης. Ακόμη, ο εκπρόσωπός της δύναται να καταγράφει τις επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις του σε όλα τα έντυπα που συνυπογράφει κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. 4. Η συμβεβλημένη επιχείρηση δύναται να λαμβάνει γνώση της τεκμηρίωσης που συγκεντρώνεται από τον επικεφαλής επιθεωρητή κατά την πραγματοποίηση της επιθεώρησης. 5. Η συμβεβλημένη επιχείρηση, δύναται να χρησιμοποιεί τα χορηγούμενα πιστοποιητικά για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως επίτευξη συμφωνιών, περιπτώσεις προσφορών, επιβεβαίωση παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για να αποδεικνύει πως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ως προς τα οποία είναι πιστοποιημένη. σ.6.10

7 β. Υποχρεώσεις: 1. Ο Συμβαλλόμενος συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του σχήματος πιστοποίησης της FSSC όπως κάθε φορά τροποποιούνται και ισχύουν. Συγκεκριμένα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO , ISO , ISO , PASS 222 ανα κατηγορία όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Part I Requirements for Organization that require certification και όπως αυτές ισχύουν για τους οργανισμούς αλυσίδας των τροφίμων ανεξάρτητα από το είδος, την πολυπλοκότητα και την αποκόμιση κέρδους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να ικανοποιεί τις απατήσεις για το Σύστημα Ασφάλειας των τροφίμων όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 3 του Part I Requirements for the Food Safety System. ο Οργανισμός θα πρέπει εκτός από τις απαιτήσεις του ISO να εξετάζει και να αξιοποιεί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για τα προαπαιτούμενα προγράμματα ασφάλειας τροφίμων (PRPs) σε κάθε τομέα. Στις καθορισμένες απαιτήσεις της παραγράφου 3 θα πρέπει επιπρόσθετα να εξετάζονται - Οι κανονιστικές απαιτήσεις - Ο αναγνωρισμένος τομέας, οι κωδικοί τις ομάδας προϊόντων,οι κατευθυντήριες οδηγίες και - Οι απαιτήσεις του πελάτη Επιπρόσθετα θα πρέπει να ικανοποιούνται οι πρόσθετες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι Α. Ο οργανισμός υποχρεούται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος 1 Part I Requirements for Organization that require certification. 2. Ο Συμβαλλόμενος συμμορφώνεται με την διαδικασία πιστοποίησης της A CERT χορηγώντας πριν από την επιθεώρηση κάθε αναγκαίο στοιχείο που θα ζητηθεί από τον Οργανισμό σχετικό με το προς πιστοποίηση Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων του κατά FSSC (εγχειρίδιο, διαδικασίες, έντυπα, αρχεία, οδηγίες, κλπ.). 3. Ο Συμβαλλόμενος παρέχει, κατά την επιθεώρηση, στους επιθεωρητές κάθε συνδρομή και επιτρέπει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, έγγραφα και εγκαταστάσεις όποτε του ζητηθεί. 4. Ορίζει έναν Εκπρόσωπο της Διοίκησης σαν σημείο επαφής με τον Οργανισμό. 5. Για να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση πιστοποίησης από τον Οργανισμό στις εγκαταστάσεις του Συμβαλλόμενου είναι απαραίτητη: Η συμπλήρωση ενός πλήρους κύκλου εσωτερικών επιθεωρήσεων όλων των στοιχείων του προτύπου προς εφαρμογή. Η τεκμηρίωση τουλάχιστον μιας Ανασκόπησης από την Διοίκηση. Η λειτουργία των γραμμών παραγωγής που αιτούνται την πιστοποίηση. 6. Ο Συμβαλλόμενος μετά την απονομή του πιστοποιητικού, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον Οργανισμό για αλλαγές που μπορεί να επηρεάζουν την επωνυμία, νομική μορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία της υπόστασης και ταυτότητας της επιχείρησης ή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της καθώς και την ασφάλεια των τροφίμων που παράγει ή διακινεί και οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο νέας επιθεώρησης. 7. Θα καταγράφει όλα τα παράπονα των πελατών καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες για τα παράπονα αυτά και θα τα διαθέτει στον Οργανισμό μετά από απαίτηση του. 8. Δεν θα παραποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης και το πιστοποιητικό Ασφάλειας Τροφίμων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση αυτού του όρου ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης του πιστοποιητικού. 9. Συμφωνεί μετά την επιτυχή πιστοποίησή της να καταχωρηθεί στους καταλόγους πιστοποιημένων εταιρειών του Οργανισμού. σ.7.10

8 10. Θα καταβάλλει στον Οργανισμό την αναλογούσα αμοιβή για παρασχεθείσες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την έκδοση ή όχι του πιστοποιητικού. 11. Ο Συμβαλλόμενος δηλώνει ρητά ότι δεν έχει υποβάλλει αίτημα για πιστοποίηση σε άλλον Φορέα Πιστοποίησης, ούτε έχει λάβει αρνητική απάντηση από αυτόν σε ανάλογο αίτημα του. 12. Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να επιτρέπει την παρουσία παρατηρητών, όπως εκπαιδευόμενους επιθεωρητές και επιθεωρητές Φορέων Διαπίστευσης. 13. Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα την οδηγία χρήσης σημάτων και πιστοποιητικών της A CERT. 14. Ο Συμβαλλόμενος οφείλει σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντος ή κάθε άλλης νομικής διαδικασίας που έχει εγερθεί και ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια του πιστοποιημένου τροφίμου ή την νομιμότητα αυτού να ενημερώσει εντός τριών (3) ημερών την A CERT. Σχετική αναφορά στο Παραρτήματα I B Part I Requirements for Organization that require certification. 15. Ο Συμβαλλόμενος οφείλει σε περίπτωση νομικών μη συμμορφώσεων που θα προκύψουν από αρμόδιες αρχές (π.χ ΕΦΕΤ) για θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια των τροφίμων να κατεβάσει άμεσ Άρθρο 5 Υποχρεώσεις της A CERT 1. Το Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας του Οργανισμού ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/TS :2015, του προτύπου ISO/TS 22003:2013 και του σχήματος πιστοποίησης της FSSC όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. Το πεδίο πιστοποίησης διαμορφώνεται βάσει των απαιτήσεων του Σχήματος FSSC 22000, Part I.2 (Scope). 2. Ο Οργανισμός υποχρεούται να τηρεί την εμπιστευτικότητα σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχει ο Συμβαλλόμενος και δεν τις μεταβιβάζει σε τρίτους, εκτός και αν ο Φορέας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το Φορέα Διαπίστευσής του, την FSSC, ή/και τις Αρμόδιες Αρχές. 3. Θα ειδοποιήσει τον Συμβαλλόμενο για παράπονα που τυχόν λάβει σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και των διαδικασιών του. 4. Ο Οργανισμός δικαιούται να ανακαλεί το πιστοποιητικό και το σήμα σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης του ή κατόπιν επιθεώρησης (τακτικής ή έκτακτης) εφόσον ο Συμβαλλόμενος δεν υλοποιήσει ή αποτύχει να υλοποιήσει τις Διορθωτικές Ενέργειες που απαιτούνται. 5. Τηρεί και δημοσιοποιεί κατάλογο των πιστοποιημένων εταιρειών του με λεπτομερή αναφορά στο πεδίο πιστοποίησης, τον οποίο αποστέλλει στο Φορέα Διαπίστευσής και την FSSC καθ έτος. 6. Διαθέτει και ενεργοποιεί τεκμηριωμένη Διαδικασία χειρισμού ένστασης εναντίων του, εφόσον ζητηθεί αυτό από εταιρεία εγγεγραμμένη στον κατάλογο πιστοποιημένων εταιριών. 7. Υποχρεούται να προβεί σε αλλαγή των επιλεγμένων επιθεωρητών για διεξαγωγή επιθεώρησης, εφόσον ο Συμβαλλόμενος τεκμηριωμένα αιτηθεί την παραπάνω αλλαγή. 8. Ο Οργανισμός ενημερώνει τις πιστοποιημένες από αυτόν επιχειρήσεις μέσω του επίσημου ιστοχώρου του ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής για τις αλλαγές στις απαιτήσεις της πιστοποίησης. 9. Ο Φορέας ενημερώνει τον πελάτη του γραπτώς όταν εγκαλείται από τον νόμο να δημοσιεύσει πληροφορίες εμπιστευτικές σε τρίτους. 10. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός εντοπίσει μη συμμόρφωσες της επιχείρησης που προέρχονται από αρμόδιες αρχές (π.χ ΕΦΕΤ) επηρεάζοντας την ασφάλεια ή νομιμότητα του προϊόντος, προχωράει εντός τριών ημερών στην εξέταση /εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασης σ.8.10

9 ανακαλώντας το πιστοποιητικό και κατεβάζοντας από την data base του FSSC το πιστοποιητικό FSSC της εν λόγω επιχείρησης. 11. Σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές ή προκύψουν νέα στοιχεία ή μεταβολές στο σύστημα πιστοποίησης του σχήματος του FSSC ή στις απαιτήσεις του FSSC, ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος εντός 2 μηνών να ενημερώσει τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις για τις εν λόγω αλλαγές και ότι αυτές συνεπάγονται. 12. Ενημερώνει την επιχείρηση σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της Φάσης Ι οδηγεί σε αναβολή ή ακύρωση της Φάσης ΙΙ. Άρθρο 6 Παράπονα-Καταγγελίες-Ενστάσεις-Προσφυγές Ο Οργανισμός δέχεται παράπονα, τα οποία διατυπώνονται τηλεφωνικώς ή γραπτώς ή με ή ακόμα και με προσωπική επαφή και εκφράζονται από πελάτη ή τρίτους (με την έννοια της καταγγελίας) και αφορούν στον Οργανισμό ή σε πελάτες του. Ο Οργανισμός οφείλει να εξετάσει την ορθότητα των ισχυρισμών και να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις, διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες. Δικαίωμα ένστασης και προσφυγής έχουν οι επιθεωρούμενες επιχειρήσεις, καθώς και τρίτα μέρη εάν και εφόσον μπορούν να αιτιολογήσουν το έννομο του συμφέροντός τους. Η ένσταση μπορεί να αφορά πράξη του προσωπικού του Φορέα, ή προσφυγής κατά απόφασης οργάνων του Φορέα και μπορεί να υποβληθεί χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο που διαθέτει ο Φορέας για το σκοπό αυτό. Όταν πρόκειται για επιθεώρηση, ως έγκυρη θεωρείται η υποβολή της ένστασης, από τον επιθεωρούμενο, κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης ή κατά την κοινοποίηση στην επιχείρηση των αποτελεσμάτων της. Για τρίτα μέρη ο χρόνος υποβολής κρίνεται κατά περίπτωση από τον Γενικό Διευθυντή, και εφόσον αιτιολογείται και κριθεί από τον Φορέα έννομο το συμφέρον της, παραπέμπετε στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών. Όταν πρόκειται για απόφαση οργάνου του Φορέα, ως έγκυρη θεωρείται η υποβολή της προσφυγής όταν γίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στην επιχείρηση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών συνεδριάζει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της ένστασης/προσφυγής. Ο ενιστάμενος ενημερώνεται εγγράφως από τον Φορέα για την ημερομηνία εξέτασής της και μπορεί να αιτηθεί τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση. Αν το αίτημά του γίνει δεκτό από τον Γενικό Διευθυντή, τότε μπορεί να παρακολουθήσει και να υποστηρίξει την υποβληθείσα ένσταση/προσφυγή. Μέχρι τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή, ισχύουν οι αποφάσεις κατά των οποίων στρέφεται η προσφυγή, καθώς και οποιαδήποτε προσωρινά μέτρα έχουν υποβληθεί. Η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει περαιτέρω διευκρινήσεις, αν κριθεί απαραίτητο, από τους εμπλεκόμενους ή να ζητήσει την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στη διερεύνηση της υπό εξέταση υπόθεσης. Η Επιτροπή οφείλει να λάβει απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της ένστασης/προσφυγής. σ.9.10

10 Άρθρο 7 Λήξη Συνεργασίας Η συνεργασία μεταξύ της A CERT και της συμβεβλημένης επιχείρησης μπορεί να λάβει τέλος με τους εξής τρόπους: Με την πάροδο του χρόνου που αναγράφεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, και εφόσον δεν αιτηθεί ανανέωσής του η επιχείρηση. Με καταγγελία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού εκ μέρους της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Φορέα, ενώ δεσμεύεται να τηρήσει τους όρους του Συμφωνητικού το οποίο έχει υπογράψει όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις της έναντι της A CERT A.E. Με καταγγελία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού εκ μέρους της A CERT. Λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε καταγγελία εκ μέρους του Φορέα, αποτελούν: 1. Μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων 2 Μη τήρηση των αρχών του σχήματος πιστοποίησης της FSSC 3. Μη ορθή χρήση σημάτων και πιστοποιητικών Η A CERT Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στα αστικά δικαστήρια προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της, όπως και να ζητήσει ποινική δίωξη επαπειλούμενη μέσω συκοφαντικής δυσφημίσεως, από οποιοδήποτε μέσον (έγγραφο, παραδοσιακό ή ψηφιακό τύπο, ραδιόφωνο, κλπ). σ.10.10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) Έκδοση 04 30 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο θέμα Διαχείριση Παραπόνων και Προσφυγών Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 01 Ανασκοπήθηκε Αποδεσμεύτηκε Από :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine Σελίδα 1 από 5 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εντάσσονται στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Έκδοση 02 15 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...3 2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ...3 2.1 Γενικά...3 2.2 Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS µεταξύ της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Βασικός Κανονισμός Πιστοποίησης/Ελέγχου απευθύνεται στους πελάτες για πιστοποίηση/έλεγχο προϊόντωνυπηρεσιών-διεργασιών, και είναι δημόσια διαθέσιμος. 1.1.2. Η TÜV

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV CYPRUS (TÜV NORD) LTD

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV CYPRUS (TÜV NORD) LTD 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV CYPRUS LTD στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης

Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Αντίγραφο Νο Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος Κανονισμού χωρίς γραπτή άδεια της NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 2 από 74 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ ********************************* ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ ********************************* Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος Έγκρισης: Κωδικός/Εκδοση: ΓΚΠ-ΣΔ/04 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT ΕΠΕ 26/6/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΕΠΕ... 3 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 55 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 55 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 4 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: 10 Σελίδα: 1 από 51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 10 Σελίδα: 2 από 51 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 4 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ... 5 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 8 4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/05/27-1-2011 1/4 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-1-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 287/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 13 Σελίδα 1 από 16 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC *ισχύει από 01.01.2012 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BRC Το πρότυπο BRC παρουσιάστηκε αρχικά το 1998. Από τότε αναθεωρείται σε τακτικά διαστήματα, ώστε να αντανακλά τα πιο πρόσφατα δεδομένα στην Ασφάλεια Τροφίμων. Super

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα Διαδικασία περιγράφει τον τρόπο χειρισμού των μη συμμορφώσεων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις/

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

κλειδιά

κλειδιά ΚΩ ΙΚΟΣ:S-KAN02.2. HOTEL ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 9 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων δωµατίων (ΞΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 20ή 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης

Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Αντίγραφο Νο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Έκδοση : 1.1 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος Κανονισμού χωρίς γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Τα Ασφαλιστικά γραφεία G.M.L Insurance Agent Ltd έχουν θέσει ως στόχο τους τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα