«Το Ξεροβούνι χλίβεται κι ο Πλατανάκος κλαίει Κι η Παναγιά η Αράχωβα στέκεται πικραµένη. Θεέ µ σαν τι να γίνηκαν οι Γαραντζιωτοπούλες,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Το Ξεροβούνι χλίβεται κι ο Πλατανάκος κλαίει Κι η Παναγιά η Αράχωβα στέκεται πικραµένη. Θεέ µ σαν τι να γίνηκαν οι Γαραντζιωτοπούλες,"

Transcript

1 στο εκκλησάκι της Παναγιάς στον κάµϖο, ϖήραν και µένα µαζί, ϖέντε χρονών τότε Εϖειδή φαίνεται- τους εµϖόδιζα, µε στείλανε να µαζέψω λουλούδια στην ϖλαγιά». Παρασκευή ϖρος Σάββατο Ένα ψιλό στα µάτια µου ϖρωτοβρόχι ϖου φτάνει στην ψυχή Οι ορεινοί µοιάζουνε, σαν και τα µέρη τους Ο κόσµος άλλαξε, ο τρόϖος ζωής άλλαξε Οι αναµνήσεις όσων υϖάρχουν ακόµα, θα γράφονται ή θα µιλιούνται Το ζητούµενο λέω ϖως είναι το µέτρο. Να µϖορεί η ψυχή µε κλειστά µάτια να βρίσκει τα στασίδια της. Στην τελευταία σελίδα των «Αναµνήσεων» του Παναγιώτη Σϖανού ένα κείµενο- µήνυµα ϖρος τους Ακοβίτες µε την ένδειξη «Εγράφη στον Άκοβο, Αύγουστος 1995». Ανάµεσα στ άλλα, γράφει: «Είµαστε σκορϖισµένοι σε διάφορα µέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μας χωρίζουν ϖολλά Μας ενώνει όµως το σϖουδαιότερο η αγάϖη ϖρος τον Άκοβο. Αυτή την αγάϖη ϖρέϖει, όχι αϖλώς να την διατηρήσουµε, αλλά και να τη µεταδώσουµε µε κάθε τρόϖο- και στα ϖαιδιά µας και στα εγγονάκια µας. εν ϖρέϖει να αϖοκοϖούµε αϖό τις ρίζες µας. Το ϖεριοδικό µας «Ακοβίτικα Νέα» αναθερµαίνει την αγάϖη µας. Είναι τα ξύλα ϖου τροφοδοτούν το «τζάκι» για να µη σβήσει η φλόγα της αγάϖης για τον Άκοβο». Ξηµερώνει Το ψιλό ϖρωτοβρόχι στα µάτια, αϖό τα καλούδια των Ακοβιτών, µεριάζει αϖό το ϖρώτο της ηµέρας φως. Μϖαίνουµε στο φθινόϖωρο όϖως λένε τα χαρτιά Η ιστορία της Πατρίδας µας είναι γεµάτη αϖό ηρωικές ϖράξεις, θυσίες και δραµατικά γεγονότα. Οι αγώνες του λαού για λευτεριά αϖό τα ϖολύ ϖαλιά χρόνια µέχρι τις µέρες µας δίκαια κίνησαν το ενδιαφέρον άλλων λαών ϖου έδειξαν θαυµασµό και συµϖάθεια για το αγωνιζόµενο Έθνος µας. Αϖό τα ϖροεϖαναστατικά χρόνια αλλά και στα χρόνια του µεγάλου Αγώνα του 21, µέχρι τη δηµιουργία του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους, αρκετά αϖό αυτά τα γεγονότα έµειναν ως σύµβολο στη συνείδηση του λαού και άλλα έµειναν σχεδόν άγνωστα γιατί δε φωτίστηκαν όσο έϖρεϖε και όταν έϖρεϖε. Η ιστορία του Ζαλόγγου είναι αϖό τα γεγονότα ϖου έµειναν ως σύµβολο. Τ' άλλα γεγονότα στα οϖοία θ αναφερθούµε, είναι αϖό εκείνα ϖου δε φωτίστηκαν ϖαρ όλο ϖου και αυτά ήταν σηµαντικά. : Εϖάνω στα κακοτράχαλα βουνά της Ηϖείρου λίγο ϖριν ξεσϖάσει στο Νότο η Εϖανάσταση, Σουλιώτες και Σουλιώτισσες έδιναν τον δικό τους αγώνα εναντίον των Τουρκαλβανών του Αλή Πασά ϖου ϖάσχιζε να υϖοδουλώσει το Σούλι και να τους αφανίσει. Λαµϖρά ϖαραδείγµατα η θυσία των Σουλιωτισσών ϖου έϖεσαν αϖό τα βράχια, του Σαµουήλ ϖου έβαλε φωτιά και ανατίναξε τη ϖυριτιδαϖοθήκη στο Κούκγι. ίκαια τα γεγονότα αυτά έχουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία µας. : Όµως και η Μεσσηνία έχει να δείξει δύο ϖαρόµοια γεγονότα µε το Ζάλογγο καθώς και έναν άλλο καλόγηρο σαν τον Σαµουήλ ϖου ανατινάχτηκε και αυτός βάζοντας φωτιά στην ϖυριτιδαϖοθήκη ϖου φυλούσε. Η ιστορία τα αναφέρει. εν τα έγραψε όµως µε ζωηρά γράµµατα και έµειναν σχεδόν άγνωστα. Ας δούµε λοιϖόν το ϖρώτο αϖό αυτά µέσα αϖό τρεις ϖαραλλαγές ενός δηµοτικού τραγουδιού και αϖό µια ϖεριγραφή (αϖό το βιβλίο του Ιωάννη Πέτροβα) καταχωρισµένη στο θαυµάσιο βιβλίο του Βασίλη Κ. Μαστραγγελόϖουλου, «ηµοτικά Τραγούδια της Άνω Μεσσηνίας»- Καλαµάτα Το ξεροβούνι θλίβεται κι ο Πλατανά- κι ο Πλατανάκης κλαίει Και γη εκκλησιά γη Αράχω- άιντε, παιδιά µ, Αράχωβα στέκεται πικραµένη. Μα ιδές τι να γινήκα- άιντε, παιδιά µ γινήκανε οι Γαρατζιω- Γαρατζιωτοπούλες.

2 Μα ειδέ σε γάµο φαίνο- ωρέ παιδιά µου φαίνονται Ωρέ µα ειδέ σε γάµους φαίνονται µα ειδέ σε πα- µωρέ σε πανηγύρια. Οι Τούρκοι τις επήρα- άιντε, παιδιά µ, επήρανε Ωρέ ν- οι Τούρκοι τις επήρανε σαν ναι µπουλούκι γίδια. Στο Νιόκαστρο τις πήγα- άιντε, παιδιά, τις πήγανε Άιντε στο Νιόκαστρο τις πήγανε πεσκέσι στους- µωρέ στους αγάδες κι εκεί τις επορνέψανε. Η Γαράντζα είναι το χωριό Άνω Μέλϖεια στην Άνω Μεσσηνία. Εκεί έγιναν τα γεγονότα. Αλλά ας ϖαρακολουθήσουµε το βιβλίο του Βασίλη Μαστραγγελόϖουλου: «Το τραγούδι αναφέρεται στην αιχµαλωσία των Γαρατζιωτισσών από το στρατό του Ιµπραήµ Πασά, όταν µετά την Επανάσταση του 1821 αλώνιζε την Πελοπόννησο, σκότωνε, αιχµαλώτιζε και κατέκαιε τα πάντα. Όµως ο Γαρατζιώτης οπλαρχηγός γερο- Μήτρος Πέτροβας χτύπησε µε τα παλληκάρια του τους Τουρκοαιγύπτιους πριν από το χωριό Μπάστα (Βάστα) Ισάρι Αρκαδίας, οι οποίοι ανέρχονταν σε 8 χιλιάδες τους αποδεκάτισε και απελευθέρωσε τα γυναικόπαιδα της Γαράντζας που είχαν αιχµαλωτιστεί». Στο γεγονός αυτό αναφέρεται ο Ιωάννης Πέτροβας. άσκαλος στο βιβλίο του: «Η Γαράντζα και η Ιστορία της» όϖου µάλιστα καταγράφει µια ϖαραλλαγή του ϖαραϖάνω τραγουδιού καθώς και µια άλλη ϖου αναφέρεται εϖίσης στις γυναίκες της Γαράντζας, ϖου γκρεµίστηκαν στο βάραθρο του Παλιόκαστρου, για να µη συλληφθούν αϖό τους εχθρούς. Και τις δύο αυτές ϖαραλλαγές ϖαραθέτουµε στη συνέχεια καθώς και αυτούσια τη σχετική αναφορά του συγγραφέα: Αλλ αν η Ελληνίδα γυναίκα ϖαρουσίασε τέτοια αϖαράµιλλη αγάϖη και ενθουσιασµό για την ϖατρίδα, όµως αυτή εγέννησε και ήρωες και ηµίθεους Έλληνες. Ταυτόχρονα µε τις ηρωίδες του Παλιόκαστρου, να κι ένας Σαµουήλ στην αϖέναντι ανατολική βουνοϖλαγιά, στου Καλόγερου. Κατά την ϖαράδοση των ϖρογενεστέρων, οι Γαραντζαίοι, κατ εντολήν του γερο-μήτρου Πέτροβα, ενωρίς, αϖό το 1820, είχαν ϖροµηθευτεί αϖό τη ηµητσάνα αρκετά βαρέλια µϖαρούτι, ως αϖόθεµα, και τα είχαν φυλάξει σε υϖόγειες κρύϖτες, µε µεγάλη ασφάλεια, στου Καλόγερου. Εκεί κοντά έµενε, ως φύλακας, κάϖοιος καλόγερος. Ιωακείµ ονόµατι. Είχε το κελλί του και ζούσε ως ασκητής, ο ϖραγµατικός όµως σκοϖός του ήταν η φύλαξη των µϖαρουτιών. Όταν τα φουσάτα του Ιµβραήµ, ϖεζούρα και καβαλαρία εσκέϖασαν το βουνό αυτό ανεβαίνοντας στη Γαράντζα, σα µυρµηγκιά, ο καλόγερος, µϖροστά στον κίνδυνο να ανακαλύψουν τα µϖαρούτια τα ανατίναξε και αναϖοδοκυλίστηκαν, µαζί µε το βουνό, οι Αραϖάδες κι αυτός, ως άλλος Σαµουήλ, στο Σούλι, και βρήκαν όλοι το θάνατο. Αϖό τότε το βουνό αυτό εϖήρε το όνοµα «του Καλόγερου» και το έχει µέχρι σήµερα. Οι Αραϖάδες, ανεβαίνοντας στη Γαράντζα, τη βρήκαν έρηµη αϖ ανθρώϖους. Οι ϖόρτες των σϖιτιών, στη φευγάδα των γυναικοϖαίδων, έµειναν ολάνοιχτες και µόνον τα ουρλιάσµατα των σκυλιών και το ϖοδοβολητό ακούονταν στον αέρα. Εϖακολούθησε άγριο ϖλιατσικολόγηµα και φωτιά στα σϖιτάκια. Το ιϖϖικό εξαϖλώθηκε στους λόγγους και τα καταρράχια, µέχρι το Τετράζι. Σε όλα αυτά τα βουνά της Γαράντζας, µέχρι Μϖάστα και Ίσαρι, ϖου είχε ο Ιµβραήµ το στρατόϖεδό του, δεν ακούονταν τίϖοτε άλλο, ϖαρά φωνές και χλιµιντρίσµατα των αλόγων, ντουφέκι και βουητό και ταµϖούρλα. Σκλάβωναν γυναικόϖαιδα, ϖου είχαν καταφύγει στις ρεµατιές και στους λόγγους. Όλο το ζωντανό λάφυρο το συγκέντρωσαν γύρω στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, ϖου είναι έξω αϖό το χωριό και όϖου ϖερνάει ο δρόµος ϖρος την Ολυµϖία, το ασοχώρι και το Ίσαρι. Το τσούρµο αυτό ϖέρασε το Μαυρονέρι και την Αγία Θεοδώρα, βαδίζοντας ϖρος το Μϖάστα, για να φθάσει στον αφέντη στο Ίσαρι. Ο γερο-μήτρο Πέτροβας, µετ ασκέρια του, ϖου γύριζε τα βουνά του Λυκαίου, χτυϖώντας 8 χιλιάδες Τούρκους, ϖου βάδιζαν ϖρος το Φανάρι, όταν έµαθε τη συµφορά των γυναικοϖαίδων του χωριού του, φτερά έκαµε, µε όλους τους συµϖολεµιστές του Γαραντζαίους, για να ϖροφθάσει έξω αϖό το Μϖάστα τους Αραϖάδες, τους οϖοίους υϖοδέχεται µε ϖυκνές οµοβροντίες καριοφιλιών. Αντιβουίζουν τα βουνά και οι λόγγοι σκεϖάζονται αϖό τους καϖνούς, ϖου αφήνουν τα καριοφίλια µε το άγριο ντουφεκίδι. Οι Αραϖάδες, όϖως εβάδιζαν αµέριµνοι και ασύντακτοι, ϖανικοβάλλονται αϖό το λυσσασµένο ντουφεκίδι των ϖαλληκαριών του γερο-μήτρο Πέτροβα και σκορϖούν, «ϖατείς µε ϖατώ σε», για το Ίσαρι. Οι βουνοϖλαγιές αντηχούν αϖό τα αγκοµαχητά των ϖληγωµένων και τα ϖουρνάρια του Μϖάστα γεµίζουν αϖό τα κουφάρια των Αραϖάδων. Όσοι γλύτωσαν, φεύγουν ϖανικόβλητοι µϖροστά στην αναϖάντεχη συµφορά, ϖου τους βρήκε και στην ταραχή τους αυτή, δεν έχουν καιρό, για να συλλογιστούν τα λάφυρά τους, ϖου έφερναν αϖό τη Γαράντζα. Έτσι τα γυναικόϖαιδα

3 ξεσκλαβώνονται, ανταµώνουν µε τους δικούς τους, µέσα σε µεγάλη συγκίνηση, και φεύγουν για τα βουνά όλοι µαζί, γιατί η Γαράντζα δεν τους χωράει ϖλέον. Αυτή η συµφορά και ϖεριϖέτεια αϖαθανάτισε το εξής δηµοτικό τραγούδι, ϖου τραγουδιέται µέχρι σήµερα: «Το Ξεροβούνι θλίβεται κι ο Πλατανάκος κλαίει κι η Παναγιά η Αράχωβα στέκεται πικραµένη. Μα Θε µ σαν τι να γίνηκαν οι Γαραντζιωτοπούλες, που κάθε πρωί εβγαίνανε σαν τις περδικοπούλες; Πέστε της, µην τις καρτερεί, να µην τις περιµένει. Μπραήµ πασάς τις σκλάβωσε, τις έχει σκλαβωµένες. Στο Ξεροβούνι τις περνάει, κοντά στο Μαυρονέρι. Μπροστά τις πάει ξυπόλητες, σα βουρκολιό γελάδια. Και µια κοντή µελαχροινή δεν πάει κοντά στις άλλες, ούλο κοντοστεκότανε και ούλο κοντοστέκει. Οπούνται, θάρθ ο Γιώργος µου, να ιδείτε, τι θα γίνει. Ψηλή φωνίτσα βάλανε, όσο κι αν εδυνόνταν. Έχετε γεια ψηλά βουνά και δέντρα µε τους ίσκιους, βρυσούλες µε τα κρύα νερά, νερά παταγωµένα. Εµάς µας εσκλαβώσανε, οι Στραβοαραπάδες. Μα ο γερο-μήτρος πλάκωσε και τους τις ξαναπήρε». Άλλο τραγούδι σχετικά µε τις γυναίκες, ϖου γκρεµίστηκαν στο βάραθρο του Παλιόκαστρου: «Το Ξεροβούνι χλίβεται κι ο Πλατανάκος κλαίει Κι η Παναγιά η Αράχωβα στέκεται πικραµένη. Στέκει και διαλογίζεται κλαίει και βλαστηµάει. Θεέ µ σαν τι να γίνηκαν οι Γαραντζιωτοπούλες, που πέρναν τον ανήφορο, σαν τις περδικοπούλες; Στο σταυροδρόµι πέρασαν, γινήκαν δυο µπουλούκια. Τόνα απ την Αγια-Παρασκευή πηγαίν στο Μαυρονέρι. Τα άλλο, το µεγαλύτερο, τραβάει για το κάστρο. Οι παπαδιές φωνάξανε, φωνή ως τα ουράνια. Όλες, όσ είστε Χριστιανές και το Χριστό αγαπάτε, Ελάτε εδώ, µαζί µε µας, πιαστείτε στο χορό µας, σκλάβες για να µην πέσουµε στους Στραβοαραπάδες. Όλες πιαστήκαν στο χορό και στο γκρεµό επέσαν». : Το δεύτερο δραµατικό γεγονός συνέβη στο χωριό Άκοβος, βόρεια της Καλαµάτας. Ο Άκοβος µε τα σηµερινά όρια των νοµών ϖέφτει λίγο ϖρος την ϖλευρά της Αρκαδίας. Όµως οι κάτοικοί του αϖό ϖολύ ϖαλιά είχαν και έχουν ϖερισσότερους δεσµούς µε τη Μεσσηνία και Καλαµάτα. ίκαια λοιϖόν θεωρούµε τον Άκοβο «τόϖο µας». Ήταν στα 1826 και ο Άκοβος και όλη η γύρω ϖεριοχή δεν γλύτωσε αϖό τις καταστροφές του Ιµϖραήµ. Στόχος του να καταστρέψει την Πελοϖόννησο για να καταϖνίξει την Εϖανάσταση. Η ιοικητική Εϖιτροϖή αϖό το Ναύϖλιο αναθέτει στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να συγκεντρώσει δυνάµεις και να τον αντιµετωϖίσει. Ο Κολοκοτρώνης αφήνει το Άργος και µε λίγες δυνάµεις κατευθύνεται νότια. Στο δρόµο του συγκεντρώνει και άλλους αγωνιστές και στέλνει διαταγές στους Καϖεταναίους σε όλες τις

4 Εϖαρχίες για να τους κινητοϖοιήσει. Στις 26 Μαΐου βρίσκεται στον Αρµυρό Καλαµάτας. Έρχεται σε εϖαφή µε τους Μανιάτες, καταστρώνουν σχέδια αντιµετώϖισης του Ιµϖραήµ και στο τέλος του Μάη εϖιστρέφει στα ερβένια Λεονταρίου. Αϖό εκεί µε ηµεροµηνία 1 Ιουνίου 1826 στέλνει αναφορά στη ιοικητική Εϖιτροϖή στο Ναύϖλιο. Στην αναφορά του ϖεριγράφεται η θυσία των γυναικών του Ακόβου ϖου έϖεσαν και αυτές αϖό τους βράχους για να µην ϖιαστούν ζωντανές αϖό τους Τούρκους. Ας την ϖαρακολουθήσουµε: «Προς την Σεβαστή ιοικητική Επιτροπή Οι εχθροί περί την 21 του λήξαντος ασηκώθησαν από τον κάµπο Καρύταινας και εξακολουθώντες την οδόν ήτις έδειχνε την πορείαν των καταφευγόντων προς τα Πισινά χωριά Καρυτινών και άλλων επροχώρησαν έως την Μεγάλην Αναστάσοβα (Νέδουσα). Καθ οδόν εις το χωρίον Άκοβος τυχόντες δέκα Ακοβίται έκλεισαν εις εν µέρος εικοσιέξ εχθρούς. Εξ αυτών τους οκτώ εφόνευσαν, τους δε 18 εζώγρησαν (αιχµαλώτησαν) Και οι εν όρεσι ευρισκόµενοι µε τας φαµίλιας των Έλληνες έπεσαν κατά πόδας των και πού µεν τρεις, πού δε δύο, πού τέσσαρας και πού δέκα εφόνευον. Ώστε ένας Αναστάσιος Κουρούσης ονοµαζόµενος από του Κατσαρού εφόνευσε τέσσαρας. Και είκοσι (20) περίπου γυναίκες µε τα παιδιά των και παρθένοι, θεωρούσαι εις εν µέρος ονοµαζόµενον Χορηγόσκαλαν ότι ήταν σε κίνδυνον να ζωγρηθώσιν από τους εχθρούς, αι µεν προτιµήσασαι τον έντιµον θάνατον από την άτιµον δουλείαν έπεσαν από τους κρηµνούς, άλλαι δε κυλίουσαι πέτρας εφόνευσαν εκ των εχθρών Τη α Ιουνίου 1826, Ο ευπειθής Πατριώτης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» Το γεγονός αυτό της θυσίας των γυναικών του Ακόβου το αναφέρει και ο ιστορικός Νικ. Σϖηλιάδης στα «Αϖοµνηµονεύµατα» (Τόµος Γ - Αθήνα 1975). Γράφει λοιϖόν ο Σϖηλιάδης: «Ο Ιµπραήµ µεσούντος του Μαΐου (1826) εξεκίνησαν δια Μεσσηνίαν. Εις τα στενά του Λεονταρίου εύρεν αντίστασιν και εβιάσθη να οπισθοδροµήσει εις Τριπολιτσά. Τη 18 και 19 (Μαΐου) παραλαβών και άλλους στρατιώτας απήλθεν εις την πεδιάδα της Καρύταινας και εδοκίµασε να περάσει από τα στενά της Πολιανής. Εις το υρράχι ευρέθη τυχαίως ο Νικηταράς και τον αντέκρουσε Αφήσας εις ειρηµένη πεδιάδα τα ήµισυ στρατεύµατα εστράτευσεν εις την Επαρχία Φαναρίου. ιευθύνθη δε εις Ανδρίτσαιναν Εκεί ευρίσκοντο ως 500 Έλληνες, εφόνευσον 60 εξ αυτών και ανεχώρησαν για τα ψηλότερα. Εισέβαλον οι Τούρκοι εις την πόλιν εκείνην εφόνευσαν τρεις γυναίκες πέντε άνδρες και ηχµαλώτισαν 270 αόπλους Μετά ταύτα εκινήθησαν εις την Μεγάλην Αναστάσοβαν Εις Άκοβον διαβαίνοντες είχον αποκλείσει οι κάτοικοι 26 Τούρκους, εφόνευσαν τους 8 και συνέλαβον 18 παραδοθέντας. Πολλαί γυναίκες εκινδύνευον να ζωγρηθώσιν εις την λεγόµενην Χορηγόσκαλαν. Τινές εξ αυτών κατεκριµνήσθησαν εις τα βάραθρα και απώλυντο». Αυτά τα σχεδόν άγνωστα γεγονότα ϖου συνέβησαν στον τόϖο µας δεν είναι τα µοναδικά. Πάµϖολλες είναι οι θυσίες των γυναικών και ϖοτάµι έτρεξε το αίµα των αγωνιστών για να ζούµε σήµερα ελεύθεροι Γι αυτό και τα ϖροβάλλουµε. Ου µόνον δε οι άνδρες αλλά και αυταί οι γυναίκες των τριάκοντα εξ Κολοκοτρωναίων κλεϖτών εϖοιούντο χρήσιν των όϖλων, αµυνόµεναι υϖό την αρχηγίαν της µητρός του Θεοδώρου κατά των εισβαλλόντων εις τα χωρία των Αρκουδόρεµα και Λιµϖοβίσι Τούρκων. ιηγούνται δ ότι η αδελφή του Γεωργακλή Στεκούλα, η µετά ταύτα σύζυγος του στρατηγού Πλαϖούτα, ανεδείχθη ηρωΐς ως αφοϖλίσασα ένα Τούρκον, όν έϖειτα εφόνευσε. Και αυτή η εξ Ακόβου σύζυγος του Θεοδώρου Τσωτσή, η θανούσα ϖροώρως, εϖολέµει γενναιότατα ϖαρά το ϖλευρόν των νέων Σουλιωτίδων της Γορτυνίας.

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Ασκληπιάδα Κυριάκου Αντί προλόγου Ανάπλι. Η πόλη η µαγευτική που σαγηνεύει και ταξιδεύει τον καθένα µέσα στο χρόνο. Το πεφταστέρι φωτεινό, ξαγρυπνά πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο)

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Φέτος το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία και θα σας το εξηγήσω πολύ καλά! Για πρώτη φορά, μόλις τέλειωσαν τα σχολεία, μετά από λίγες μέρες με πήρε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ (ΣΑΝ ΤΟ ΠΛΙ) Του Παναγιώτη Κοµίλη του ηµητρίου Αθηνα 2012 Τα πρωτότυπα κείµενα του Π.. Κοµίλη, που τα συνέγραψε τη δεκαετία του 90, δακτυλογραφήθηκαν σε υπολογιστή από τη Μελποµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Επανάσταση του 1821. Εκπαιδευτήριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Σχολικό έτος 2008-2009 Εκδήλωση και συνθετική εργασία των μαθητών του Στ1 Δημοτικού

Η Επανάσταση του 1821. Εκπαιδευτήριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Σχολικό έτος 2008-2009 Εκδήλωση και συνθετική εργασία των μαθητών του Στ1 Δημοτικού Η Επανάσταση του 1821 Εκπαιδευτήριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Σχολικό έτος 2008-2009 Εκδήλωση και συνθετική εργασία των μαθητών του Στ1 Δημοτικού 1453 Μια εποχή που για όλη την Ευρώπη σήμανε το τέλος του Μεσαίωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ 1 ΕΚ ΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2000 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οταν ηλθα γιά πρώτη φορά στό Αγιο Ορος, τό 1964, µετά από τίς προσκυνηµατικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος (Στα αποσπάσματα που ακολουθούν σκιαγραφούνται τα πορτρέτα δύο ηρωίδων του μυθιστορήματος. Οι τίτλοι των «κεφαλαίων» είναι της μεταφράστριας) ΛΙΟΥΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και Α Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και τέτοια συγκίνηση αισθανόμουν όταν τις έβλεπα, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Τεύχος 45 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 28 Μάρτη Ο 4ος γιορτασμός της Παγκόσμιας μέρας Θεάτρου Σκιών Την μέρα αυτή, όπου παίζεται παράσταση Θεάτρου Σκιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια.

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA υπό GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Με Πρόλογο του JAMES W. GERARD, πρώην Πρεσβευτού στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας Εδώ βρίσκεται η εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας. Γιορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό! Μ ια φορά κι έναν καιρό πάνω στη Γη δεν ζούσαν μόνο άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Γραφεία: Aριστογείτονος 11-13, Αθήνα Τ.Κ. 105 52 Τηλ.: 210 3250 354 www.agiathimia.com blog.agiathimia.com e-mail:agiathimia@yahoo.gr e-mail:admin@agiathimia.com ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΕΤΟΣ 25ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 96 IANΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πετρώνουν τα Δάκρυά μας;

Πετρώνουν τα Δάκρυά μας; ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Πετρώνουν τα Δάκρυά μας; ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη 2008 μάνα η γιαγιά μου, αυτός ο θηλυκός πάνθηρας, με δύναμη ψυχής και ατσαλένιο κορμί, άντεξε ογδόντα και πάνω Η χρόνια περνώντας

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΜΑΣ Τραγούδι, αγάπη, δουλειά, προσφορά, Στους γύρω σκορπάµε µας λένε Πουλιά Έλα κι εσύ µαζί µ εµάς στη συντροφιά της Ξενοιασιάς Προχώρα µπρος, κοίτα µπροστά και η ζωή Χαµογελά Τριγύρω η Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Μια παρέα με... καρδιά!

Μια παρέα με... καρδιά! Μια παρέα με.. καρδιά! Copyright: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 ΑΘΗΝΑ 10674 Tηλ. 210-7272100 Fax: 210-7244620 URL: http://ec.europa.eu/ellada e-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Μονόλογοι απ τη Γάζα µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Copyright στα ελληνικά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα 2010 ISBN 978-960-98466-7-7 Μεταφράσεις: Ειρήνη Αµπουµόγλι, Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

6.1.2. Ο Καβάφης στο Πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα γράφει:

6.1.2. Ο Καβάφης στο Πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα γράφει: 6. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 6.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 6.1.1. Συναισθηµατικά φορτισµένοι και νιώθοντας προδοµένοι από τις απερίσκεπτες ενέργειες ενός φίλου σας που σας έθιξαν προσωπικά, καταγράφετε στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ 17 Αποκάλυψη 17:1 Και ήρθε ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες, και μίλησε μαζί μου, λέγοντας σε μένα: Έλα, θα σου δείξω την κρίση της μεγάλης πόρνης, που κάθεται επάνω στα πολλά νερά

Διαβάστε περισσότερα

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6 τιτλοσ βιβλιου: Η νύφη φορούσε μαύρα συγγραφεασ: σόφη Θεοδωρίδου επιμελεια ΔιορΘωση κειμενου: Άννα μαράντη συνθεση εξωφυλλου: κατερίνα Δημοπούλου ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: μερσίνα λαδοπούλου εκτυπωση:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Καθώς ροβολούσε τον Αχλαδόκαμπο, πηγαίνοντας απ' την Τρίπολη στο Άργος να φράξει το δρόμο του Δράμαλη, ο Κολοκοτρώνης σταμάτησε μια στιγμή, παραξενεμένος

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Iωάννης Mακρυγιάννης 200 χρόνια από τη γέννησή του. 2-31 AΦIEPΩMA Xρονολόγιο Iωάννη Mακρυγιάννη. K ΣTHΣ BATIKI THΣ KYPIAKH 8 IOYNIOY 1997

A ΦIEPΩMA. Iωάννης Mακρυγιάννης 200 χρόνια από τη γέννησή του. 2-31 AΦIEPΩMA Xρονολόγιο Iωάννη Mακρυγιάννη. K ΣTHΣ BATIKI THΣ KYPIAKH 8 IOYNIOY 1997 A ΦIEPΩMA KYPIAKH 8 IOYNIOY 1997 2-31 AΦIEPΩMA Xρονολόγιο Iωάννη Mακρυγιάννη. O αυτοδημιούργητος αγωνιστής. O Mακρυγιάννης προσέφερε με ανιδιοτέλεια ακόμη και το αίμα του στην υπηρεσία της πατρίδας. Tου

Διαβάστε περισσότερα