ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -"

Transcript

1 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα: ετήσια αύξηση 81% στα 101 εκ. - Έσοδα από μισθώσεις: 44 εκ. καταγράφοντας αύξηση 13% συγκριτικά με το Έσοδα από την πώληση ακίνητης περιουσίας επί της Λεωφόρου Αθηνών ,5 εκ. στη χρήση 2007 Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA): ετήσια μείωση 84% στα 24 εκ. - Κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία ύψους 5 εκ. το 2007 από αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία του οικοπέδου στην Αγ. Άννης & Πολυκάρπου στον Βοτανικό έναντι 139 εκ. το 2006 με την ολοκλήρωση των συγκροτημάτων Δέλτα Φαλήρου Ι και ΙΙ. Ζημίες μετά Φόρων: 8 εκ. συγκριτικά με τα κέρδη μετά φόρων 85 εκ. το 2006 Κέρδη ανά μετοχή: ( 0,22) συγκριτικά με 2,54 το 2006 Πρόοδος έργων: - Ολοκλήρωση των έργων κατεδάφισης και εκσκαφής του εμπορικού κέντρου στο Βοτανικό. Έναρξη εργασιών κατασκευής μέρους των υπογείων. - Σύναψη σύμβασης μίσθωσης με την MEDIA MARKT σαν κύριο μισθωτή του υπό κατασκευή ακινήτου της Λεωφόρου Συγγρού Υπογραφή σύμβασης sale and leaseback αξίας 80 εκ. για το έργο της Λεωφόρου Συγγρού Ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψεως οικοδομικών αδειών για την κατασκευή συγκροτήματος ξενοδοχειακών μονάδων στο Σούνιο. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007 Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) Η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας σημείωσε ετήσια μείωση 2% στα 19,97 και μείωση 1% σε τριμηνιαία βάση. Ο βασικός παράγοντας της στασιμότητας της καθαρής αξίας είναι το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκαν έργα κατασκευής επενδυτικών ακινήτων εντός του 2007 και συνεπώς τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν στα 5,3 εκ. Η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού ανά μετοχή μετά από αναβαλλόμενη φορολογία ανήλθε στα 15,62 σημειώνοντας μείωση 1% συγκριτικά με το Κερδοφορία Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 101 εκ. το 2007, καταγράφοντας αύξηση 81% σε σχέση με το Ο κύριος παράγοντας αυτής της ανόδου ήταν η αύξηση κατά 259% στα έσοδα ανάπτυξης και πώλησης ακίνητης περιουσίας τα οποία ανήλθαν σε 56 εκ.. Τα έσοδα αυτά προήλθαν κυρίως από την πώληση δύο κτιρίων στη Λεωφ. Αθηνών προς 64,6 εκ, που συνεισέφερε 53,5 εκ. το 2007 καθώς και από τη πώληση κατοικιών επί των οδών Πάτμου και Αγράφων στο Μαρούσι και Γυμναστηρίου στη Νέα Ερυθραία. Τα μισθωτικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 13% το 2007 και ανήλθαν στα 44,1 εκ. κυρίως από μισθωτικές συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 2006 και συνεισέφεραν στα έσοδα του 2007 καθώς και από αυξήσεις στα μισθώματα κατά 4%, βάση των συμφωνιών εκμίσθωσης που περιείχαν μια ετήσια αναπροσαρμογή ενοικίων βάσει του Ελληνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, συν 100 μονάδες βάσης. Όσον αφορά στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα 24 εκ. έναντι 146 εκ. το Αυτό οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έναντι του 2006 κέρδη από αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα προέκυψαν κέρδη από αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας του οικοπέδου στην Αγ. Άννης & Πολυκάρπου στον Βοτανικό ύψους 5 εκ. έναντι 139 εκ. το Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 34% συγκριτικά μα το 2006 και ανερχόμενα σε 35 εκ. παρουσίασαν αύξηση 9 εκ λόγω της αύξησης των επιτοκίων και του δανεισμού του ομίλου. Οι ζημίες μετά φόρων του Ομίλου για το 2007 ανήλθαν στα 8 εκ., σε σχέση με κέρδη μετά φόρων ύψους 85 εκ. το Επενδυτικά Ακίνητα Η αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2007 αποτιμήθηκε στα εκ., σημειώνοντας αύξηση 3% συγκριτικά με τα εκ. της αντίστοιχης αποτίμησης του Η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου αποδίδεται εν μέρη στο πρόσθετο κόστος κατασκευής των ακινήτων της Λεωφόρου Συγγρού 340, του εμπορικού κέντρου στο Βοτανικό και του τουριστικού συγκροτήματος στον Πόρο. Η προαναφερθείσα αύξηση στην αξία των επενδυτικών ακινήτων υπό κατασκευή δεν προήλθε από κέρδη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 2 -

3 αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας αλλά από προσθήκη κόστους κατασκευής. Ωστόσο σημειώθηκε αύξηση στην αξία του οικοπέδου στο Βοτανικό, η οποία οδήγησε σε κέρδη από την αναπροσαρμογή της αξίας του. Δανεισμός Ο τραπεζικός δανεισμός του ομίλου, μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος, αυξήθηκε κατά 36% και ανήλθε στα 218 εκ. κυρίως λόγω νέου δανεισμού για την χρηματοδότηση κόστους ύψους 59 εκ. που αφορά στην κατασκευή του εμπορικού κέντρου στο Βοτανικό, 20 εκ. που αφορούν στην κατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Σούνιο και 9 εκ. που αφορούν στην κατασκευή του συγκροτήματος στον Πόρο. Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων του Ομίλου, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, παρουσίασαν ετήσια αύξηση 8% και ανήλθαν στα 415 εκ. λόγω της αύξησης του τιμήματος της πώλησης τεσσάρων συμβολαίων πώλησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης που βρίσκονται σε ισχύ. Κατά τη διάρκεια του 2007 έγινε επαναδιαπραγμάτευση τεσσάρων συμβάσεων πώλησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης με γνώμονα την αύξηση των εσόδων που υπήρξε τα τελευταία χρόνια στις μισθωτικές συμβάσεις των εν λόγω ακινήτων βάσει της αναπροσαρμογής τους κατά τον Ελληνικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή πλέον 100 μονάδων βάσης. Οι επαναδιαπραγματεύσεις οδήγησαν σε συνολικές αυξήσεις των τιμημάτων πώλησης κατά 48 εκ. Πιο συγκεκριμένα, αυξήθηκαν οι αξίες για το κτίριο επί της Πουλίου 6, για το ακίνητο επί της Λεωφόρου Κηφισίας (δύο συμβάσεις) και για το ακίνητο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 221. Επιπλέον, ο Όμιλος μείωσε τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στις αντίστοιχες συμβάσεις πώλησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης. Όσον αφορά στη σύμβαση για το κτίριο επί της οδού Πουλίου 6, το επιτόκιο μειώθηκε σε Euribor μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 1,80% (από Euribor μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 2,20%). Αντίστοιχα για τη σύμβαση με την Alpha Leasing που αφορά στο ακίνητο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 95-97, το επιτόκιο μειώθηκε σε Euribor μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 2,00% (από Euribor τριμηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 2,50%), για τη σύμβαση με την Πειραιώς Leasing που αφορά στο ακίνητο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 95-97, το επιτόκιο μειώθηκε σε Euribor μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 1,80% (από Euribor τριμηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 2,50%). Τέλος για τη σύμβαση που αφορά στο ακίνητο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 221, το επιτόκιο μειώθηκε σε Euribor μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 1,80% (από πλέον περιθωρίου 2,85%). Η σύμβαση πώλησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους 80 εκ. για το ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού 340 δεν αντικατοπτρίζεται στον ισολογισμό του ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2007 καθώς υπογράφηκε τον Ιανουάριο του Μερισματική πολιτική Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους για τη χρήση του Αυτό είναι αποτέλεσμα της περιορισμένης πώλησης ακινήτων το 2007 και του γεγονότος ότι σημαντικά έργα βρίσκονται υπό κατασκευή. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 3 -

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ (ΕΧΑΕ) Κατά τη διάρκεια του 2007 η ΜΒΔΤ ολοκλήρωσε την κατασκευή δύο γραφειακών κτιρίων επιφάνειας τ.μ. και τ.μ. επί της Λ. Αθηνών Η ΜΒΔΤ υπέγραψε συμβόλαιο πώλησης για το κτίριο επιφάνειας τ.μ. έναντι συνολικού τιμήματος 17,5 εκ. ευρώ, στον πολυεθνικό ασφαλιστικό όμιλο Allianz. Για το δεύτερο κτίριο γραφείων συνολικής ενοικιάσιμης επιφανείας τ.μ. υπογράφηκε συμφωνία πώλησης με την KanAm Grund έναντι συνολικού τιμήματος 47,1 εκατ. Η πώληση συνεισέφερε συνολικά 64,6 εκ. εκ των οποίων τα 10,3 εκ. αποτυπώθηκαν στον ισολογισμό του 2006, σύμφωνα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου και τα 53 εκ. αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης Τα υπόλοιπα 0,8 εκ. θα λογιστούν στα αποτελέσματα της χρήσης ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ Ο Όμιλος έλαβε τις τρεις απαιτούμενες άδειες κατασκευής για το έργο στο Σούνιο. Το έργο αφορά στην κατασκευή τριών ξενοδοχειακών μονάδων πέντε αστέρων σε παραθαλάσσιο οικόπεδο τ.μ. που ανήκει στον Όμιλο. Η συνολική ενοικιάσιμη επιφάνεια των τριών συγκροτημάτων που πρόκειται να κατασκευαστούν θα ανέλθει σε περίπου τ.μ.. Η κατασκευή θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί εντός 15 μηνών. Το έργο αυτό ενισχύει την δέσμευση του Ομίλου για επέκταση στον κλάδο της τουριστικής ανάπτυξης ενώ η προνομιακή θέση του οικοπέδου έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον ελλήνων και ξένων hotel operators. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ Η πρόοδος του έργου κατασκευής του συγκροτήματος στον Πόρο είναι ικανοποιητική. Οι ημιτελείς κατοικίες συνολικής επιφάνειας τ.μ. ολοκληρώνονται ενώ παράλληλα η ξενοδοχειακή μονάδα επιφάνειας τ.μ. ανακαινίζεται. Το κόστος κατασκευής του έργου για τον Όμιλο ανέρχεται σε 10 εκ. έως την 31 Δεκεμβρίου 2007, ενώ αναμένεται να ανέλθει στα 25 εκ. μέχρι την ολοκλήρωσή του στο τέλος του ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 340 Υπογράφηκε προσύμφωνο σύμβασης μισθώσεως καταστημάτων με τη Media Markt συνολικής επιφανείας τ.μ., με αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους επιφανείας τ.μ. για το ανεγειρόμενο κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού 340 και λοιπών οδών, έναντι αρχικού ετήσιου μισθώματος 2,34 εκατ. και εγγυημένη μισθωτική διάρκεια δέκα ετών δυνάμενη να παραταθεί για δέκα επιπλέον έτη. Η συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του συνολικού εμπορικού εκμεταλλεύσιμου χώρου. H παράδοση του ακινήτου θα συντελεστεί έως την 30/08/2008. Η εταιρία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τη μίσθωση του υπόλοιπου χώρου και τα αναμενόμενα ετήσια μισθωτικά έσοδα για το ακίνητο θα ανέλθουν σε 5 εκ. περίπου. Η ολοκλήρωση του κτιρίου αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 1,6 ανά μετοχή στην καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 4 -

5 Ο Όμιλος ΜΒΔΤ υπέγραψε σύμβαση sale & leaseback αξίας 80 εκατ. με την Εμπορική Leasing και ΑΤΕ Leasing. Το συμβόλαιο πώλησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας 20 ετών, περιλαμβάνει το 100% του ενοικιάσιμου και των κοινόχρηστων χώρων καθώς και το 100% του χώρου στάθμευσης του ακινήτου. Συγκεκριμένα, αφορά τ.μ. γραφειακών χώρων, τ.μ. χώρων εμπορικού χαρακτήρα και τ.μ. αποθηκευτικών χώρων και 400 θέσεις στάθμευσης. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ Η εταιρία έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση του έργου στο Βοτανικό, έχοντας ολοκληρώσει τις εργασίες εκσκαφών και αντιστήριξης. Μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 278/2008 οικοδομικής αδείας της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων άρχισαν οι εργασίες κατασκευής μέρους των υπογείων του Κτιρίου που θα ανεγείρει η εταιρία στο οικόπεδο ιδιοκτησίας της επί των οδών Αγίας Άννης και Αγίου Πολυκάρπου στο Βοτανικό. Συγκεκριμένα, βάσει της παραπάνω οικοδομικής αδείας, θα κατασκευαστούν τ.μ. σε τρία επίπεδα επί συνόλου τ.μ. υπογείων. Η διαδικασία για την έκδοση της οικοδομικής αδείας για το σύνολο του έργου εξελίσσεται κανονικά. Η αποπεράτωση του έργου αναμένεται στα τέλη του Κατά τη διάρκεια του 2007, το συνολικό κόστος κατασκευής ανήλθε σε 12 εκατ. Παράλληλα σημειώνεται έντονο ενδιαφέρον για μισθώσεις του ακινήτου και εκτιμάται ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2008 θα έχουν υπογραφεί οι πρώτες συμβάσεις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 5 -

Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. Περιεχόμενα

Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Περιεχόμενα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης... 3 Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για τη χρήση 1 Ιανουαρίου - (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 ν.3556/2007) Περιεχόμενα Α. Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Β. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. για τη χρήση 1 Ιανουαρίου - (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 ν.3556/2007) Περιεχόμενα Α. Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. για τη χρήση 1 Ιανουαρίου - (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 ν.3556/2007) Περιεχόμενα Α. Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Β. Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.

MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιες για την χρήση που έληξε Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π. την 5 Iουνίου 2008 και έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γράμμα προς Μετόχους. Οικονομικός Απολογισμός 2008 Πορεία της Μετοχής

Περιεχόμενα. Γράμμα προς Μετόχους. Οικονομικός Απολογισμός 2008 Πορεία της Μετοχής Γράμμα προς Μετόχους 02 Οικονομικός Απολογισμός 2008 Πορεία της Μετοχής 06 12 Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Golden Hall The Mall Athens Mediterranean Cosmos Μαρίνα Φλοίσβου Άλλες Επενδύσεις 14 16 22 28 34 40

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4072/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ANNUAL REPORT 2013 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS

ANNUAL REPORT 2013 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS a ANNUAL REPORT 213 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ii) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ iii) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) ΜΑΪΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Μάρτιος 2011 Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑΣ >> ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το παρόν διαφημιστικό έντυπο «Property Market Report» εκδίδεται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών Deals ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών Αυστηρά προσωπικό και εμπιστευτικό Σημαντική Σημείωση H πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 4-18 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13823/06/Β/86/28 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 50, Τ.Κ. 15235, Χαλάνδρι Αττικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 & ΜΑΡΑΘΩΝΟ ΡΟΜΟΥ 83 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 81 23 700 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο ETHΣIO ΔEΛTIO & AΠOΛOΓIΣMOΣ 2006 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...4 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.2 Ενοποιημένα Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...7 2. HERTZ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011 (Ν. 3556/2007, άρθρο 5)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011 (Ν. 3556/2007, άρθρο 5) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011 (Ν. 3556/2007, άρθρο 5) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2014 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα