ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 265 /2017 Θ Ε Μ Α : «ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017». Σήµερα την 26η του µήνα Ιουνίου του έτους 2017, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α ό την αριθµ /6/2017 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Μαντζάνας ηµήτριος 15) Κυρίτσης ηµήτριος 29) Φώσκολος Παναγιώτης 2) Ρούλιας Ιωάννης 16) Τσιτσίας Μάρκος 30) Αντωνίου-Σιούτα Μαρία 3) Ζήσιµος Γεώργιος 17) Τσεκούρας ηµήτριος 31) Λέβα Βασιλική 4) Ριζάκος Παναγιώτης 18) Νταφλούκας Βασίλ. 32) Σαγιάς Γεώργιος 5) Αρναούτογλου Θεόδωρος 19) ιαµαντάρας Αλέξανδρος 33) Στασινός Παναγιώτης 6) Μώρης ηµήτριος 20) Λάµ ρου Γεώργιος 34) Χρονάς Αναστάσιος 7) Κλειτσάκης Αθανάσιος 21) Ζαγκανάς Γεώργιος 8) Αργύρη Παρασκευή 22) Τελώνης ηµήτριος 9) Κερ ινιώτης Κων/νος 23) Κοτρωνιάς Γεώργιος 10) Τσακµάκης ηµήτριος 24) Κουτσοβέλης Σωτήριος 11) Αδάµ-Μ αλταδούρου 25) Μητσό ουλος ηµήτριος έσ οινα 12) Μ ολοκούτας Κων/νος 26) Ραφτο ούλου Μαρία 13) Καραγιάννης Στυλιανός 27) Μουστάκας Κων/νος 14) Μ ούκας Αθανάσιος 28) Συλεούνης ηµήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ : 1) Κορέντζελος ηµήτρ. 2) Καραθάνος Κων/νος 3) Κούτρας ηµήτριος 4) Ανδρικό ουλος Ανδρέας 5) Αργύρης Αθανάσιος 6) Σταυρογιάννης Κων/νος Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το ικών Κοινοτήτων & Εκ ρόσω οι Το ικών Κοινοτήτων εκ των ο οίων αραβρέθηκαν οι αρακάτω : 1) Ζούκας Κων/νος Τ.Κ. Φραντζή 2) Σιαµ άνης Νικόλαος Τ.Κ. άφνης 3) ρόσος Αθανάσιος Τ.Κ. Κουµαριτσίου 4) Αλεξανδρής Νικόλαος Τ.Κ. Περιστερίου Ο ήµαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης ροσκλήθηκε και αρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Νιάνιος Σ υρίδων, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

2 Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 41 µελών ήταν αρόντα 35 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ, ου έχει ως εξής: Τίθεται υ όψη σας η µε αριθµ. 317/2017 (Α Α 6ΖΞΤΩΛΚ-9ΛΤ) α όφαση Οικονοµικής Ε ιτρο ής ερί «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΕΛΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και η 34/2017 (Α Α 69Γ5ΩΛΚ-ΠΟΤ) α όφαση Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής ερί «ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και καλείστε για τη λήψη α όφασης ερί «ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» Το.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι κατά α όλυτη λειοψηφία ΕΚ Ι ΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, η ο οία έχει ως εξής : Ο αρών κανονισµός ρυθµίζει: Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού (1) Τις ροϋ οθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της εµ ορο ανήγυρης (για το έτος 2017) του ήµου Λαµιέων (2) Τους κανόνες οι ο οίοι θα ρυθµίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο της Εµ ορο ανήγυρης. Άρθρο 2 Νοµικό λαίσιο Για τη σύνταξη του αρόντος Κανονισµού έχουν ληφθεί υ όψη : Το άρθρο 75 ενότητα Ι, γ ερ.5 & ενότητα ΙΙ ερ. 19 το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Κύρωση Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) και Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/4/ ) ό ως τρο ο οιήθηκαν και ισχύουν σήµερα Το άρθρο 26 1, 4 και 6 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εµ ορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/ ) ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει Η Υγειονοµική διάταξη Υ1γ/Γ.Π. / οικ 96967/ (ΦΕΚ 2718/Β/ ), καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής Το άρθρο 19 του Β / «Περί κωδικο οιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων ερί των ροσόδων των ήµων και Κοινοτήτων», ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 3 Περιγραφή Η αραδοσιακή εµ ορο ανήγυρη του ήµου Λαµιέων διαρκεί ε τά (7) συνα τές ηµέρες (άρθρο 26 του Ν. 4264/2014), ήτοι α ό 9 έως και 15 Σε τεµβρίου. Προβλέ εται µία ηµέρα εγκατάστασης (8 Σε τεµβρίου) και µία ηµέρα α εγκατάστασης των συµµετεχόντων (16 Σε τεµβρίου).

3 1. Η εµ ορο ανήγυρη θα διεξαχθεί ε ί της οδού Φιλίας και στο τµήµα ου εριλαµβάνεται µεταξύ των οδών Αγράφων και Ταϋγέτου, λαµβάνοντας µέριµνα για την ακώλυτη κυκλοφορία των οχηµάτων ε ί των οδών ου οριοθετούν το χώρο της εµ ορο ανήγυρης. 2. Οι ρος χρήση χώροι της Εµ ορο ανήγυρης και οι κατηγορίες των διατιθεµένων θέσεων α οτυ ώνονται σε το ογραφικό διάγραµµα, το ο οίο α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος κανονισµού. 3. Υ εύθυνος για την οριοθέτηση και διαγράµµιση των θέσεων, την κατασκευή στεγάστρων ( ερι τέρων), την ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε κάθε θέση, την καθαριότητα του χώρου, την ηλεκτροδότηση, την αροχή νερού, την ασφάλεια του χώρου της εµ ορο ανήγυρης και την ασφάλιση αστικής ευθύνης ροσώ ων και εµ ορευµάτων, είναι ο ήµος Λαµιέων. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της ε ιστήµης, ώστε συνολικά ο χώρος της εµ ορο ανήγυρης να είναι λειτουργικός, ασφαλής και ακίνδυνος για τους συµµετέχοντες ε αγγελµατίες, αλλά και για τους ε ισκέ τες της. 4. Με α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ορίζεται Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης, η ο οία α αρτίζεται α ό: Α) τέσσερις (4) ηµοτικούς Συµβούλους (εκ των ο οίων δύο α ό τη λειοψηφία, ό ου ένας θα εκτελεί χρέη ροέδρου και δύο α ό τη µειοψηφία) µε τους ανα ληρωτές τους. Σε ερί τωση ου η µειοψηφία αρνηθεί, οι αντίστοιχες θέσεις θα καλυφθούν α ό την λειοψηφία. Β) τον Πρόεδρο της ηµοτικής Κοινότητας Λαµίας Γ) τέσσερις (4) δηµοτικούς υ αλλήλους µε τους ανα ληρωτές τους. Καθήκοντα γραµµατέα της Ε ιτρο ής ασκεί ένας εκ των δηµοτικών υ αλλήλων, ου ορίζεται α ό τον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής. Η Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης είναι αρµόδια για: Τον έλεγχο των υ οβαλλόµενων αιτήσεων και των συνηµµένων σε αυτές α αραίτητων δικαιολογητικών, Την οργάνωση και διεκ εραίωση των διαδικασιών διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων της εµ ορο ανήγυρης,σύµφωνα µε το άρθρο 7 του αρόντος, Την κατάρτιση του τελικού ίνακα δικαιούχων συµµετοχής και τη διαβίβασή του στην Ε ιτρο ή Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων, ροκειµένου η τελευταία να ροβεί στην έκδοση των αδειών συµµετοχής, Τη λήψη α οφάσεων και την υ οβολή δια ιστώσεων και ροτάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 13 αρ.12 του αρόντος. Τον έλεγχο της λειτουργίας της εµ ορο ανήγυρης, την αροχή διευκρινίσεων και την εξέταση τυχόν αρα όνων ή καταγγελιών Την δηµοσιο οίηση µε κάθε ρόσφορο µέσο του αρόντος Κανονισµού και την έκδοση ανακοινώσεων (ό ου αυτό α αιτείται) τη αροχή οδηγιών και τη ε ίλυση κάθε ροβλήµατος ου θα ανακύψει α ό την διενέργεια της εµ ορο ανήγυρης, 5. Το ηµοτικό Συµβούλιο µεταβιβάζει και δια του αρόντος Κανονισµού στην Ε ιτρο ή Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων, την αρµοδιότητα για την έκδοση των αδειών συµµετοχής (άρθρο 65 1 και 6 του Ν. 3852/2010), τις ο οίες θα υ ογράφει ο Πρόεδρος αυτής. Άρθρο 4 Γενικές Υ οχρεώσεις Η κατανοµή των θέσεων, ο καθορισµός των όρων συµµετοχής, η αραλαβή των ροβλε όµενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών συµµετοχής, η κοινο οίησή τους στους ενδιαφεροµένους και στις εµ λεκόµενες υ ηρεσίες, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το σκο ό αυτό αρχείο, η αροχή

4 κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη ληροφόρηση των ενδιαφεροµένων άνω σε θέµατα ου τους αφορούν, α οτελούν υ οχρεώσεις του ήµου. 1. Η ροσέλευση και συνεργασία µε τις αρµόδιες υ ηρεσίες του ήµου Λαµιέων, η συγκέντρωση των ροβλε όµενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υ οβολή τους στην αρµόδια υ ηρεσία του ήµου και η καταβολή των ροβλε όµενων τελών, α οτελούν υ οχρεώσεις των ενδιαφερόµενων και ροϋ οθέσειςγια την έκδοση άδειας συµµετοχής τους στην Εµ ορο ανήγυρη. 2. Όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν: α) να φροντίζουν για την ολιτισµένη ατµόσφαιρα και για την καθαριότητα του χώρου της Εµ ορο ανήγυρης, β) να α έχουν α ό κάθε ενέργεια ου θα µ ορούσε να ροκαλέσει ο οιασδή οτε µορφής και έκτασης υ οβάθµιση του εριβάλλοντος και της αισθητικής ου αρµόζει στην ιστορία και τον ολιτισµό του ήµου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συµ εριφοράς, γ) να συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόµων, Π.., α οφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών, ό ως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και µε τις διατάξεις του αρόντος κανονισµού, δ) να µην ροβαίνουν σε ο οιασδή οτε µορφής αρέµβαση στους αραχωρηµένους ρος χρήση χώρους, έραν των όσων ορίζονται στην αρούσα και ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις της κανονιστικής α όφασης του ήµου Λαµιέων, ου αφορά στον κανονισµό καθαριότητας. 3. Η άδεια συµµετοχής στην εµ ορο ανήγυρη χορηγείται για συγκεκριµένο χώρο και θέση (ή θέσεις) και δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το χρονικό διάστηµα ου αναφέρεται στο άρθρο 3 αρ. 1 του αρόντος κανονισµού. 4. Οι άδειες είναι ροσω ο αγείς και δεν ε ιτρέ εται η µεταβίβαση, η εισφορά, η εκµίσθωση και η αραχώρησή τους κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων ου α ορρέουν α ό αυτές, α ό ο οιονδή οτε τρίτο, εκτός α ό τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους, 5. Η διάθεση των θέσεων γίνεται σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο άρθρο 7 του αρόντος Κανονισµού µε την καταβολή του αντίστοιχου τέλους (άρθρο 11 του αρόντος), 6. Κανένας έµ ορος δεν µ ορεί να εισέλθει στον χώρο της εµ ορο ανήγυρης, αν δεν ροσκοµίσει την άδεια συµµετοχής. ικαίωµα συµµετοχής στην εµ ορο ανήγυρη έχουν: Άρθρο 5 ικαιούχοι συµµετοχής α) οι ε αγγελµατίες έµ οροι (φυσικά ή νοµικά ρόσω α) ου νόµιµα δραστηριο οιούνται µε το στεγασµένο εµ όριο, β) οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) οι κάτοχοι άδειας ε αγγελµατία ωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε οσοστό µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) ε ί του συνολικού αριθµού των ρος χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε ερί τωση ου ο αριθµός των αιτούντων υ ερβαίνει το ανωτέρω οσοστό,διενεργείται δηµόσια κλήρωση µεταξύ των αιτούντων α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης. δ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υ αίθριου (στάσιµου ή λανόδιου) εµ ορίου ε) λοι οί ε αγγελµατίες, υ ό την ροϋ όθεση ότι διαθέτουν τα νόµιµα αραστατικά. στ) ε αγγελµατίες δραστηριο οιούµενοι στο χώρο της εστίασης ή της αροχής ρόχειρων γευµάτων (κατέχοντες την ανάλογη άδεια), για συγκεκριµένες θέσεις της εµ ορο ανήγυρης (µε το αρόντα Κανονισµό καθορίζονται τα είδη ου ε ιτρέ εται να ωλούνται στην εµ ορο ανήγυρη) Άρθρο 6 ιατιθέµενες θέσεις εµ ορο ανήγυρης Οι Θέσεις ου διατίθενται στην εµ ορο ανήγυρη, ανά κατηγορία δραστηριότητας, έχουν ως εξής:

5 1. Μέχρι έντε (5) αδειούχοι ωλητές λουκουµάδων (κατέχοντες τη νόµιµη άδεια σύµφωνα µε το Ν.2323/95, ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει). 2. Μέχρι έξι (6) αδειούχοι ωλητές χαλβάδων (κατέχοντες τη σχετική άδεια εµ ορικής δραστηριότητας). 3. Μέχρι έντε (5) αδειούχοι ωλητές ξηρών καρ ών (οι ο οίοι θα διαθέτουν τη νόµιµη άδεια). 4. Έξι (6) άδειες θέσεις (σε µικρο ωλητές - δηµότες Λαµιέων κατά ροτεραιότητα- οι ο οίοι θα κατέχουν τη νόµιµη άδεια σύµφωνα µε το Ν.2323/95 ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει), για την ώληση αραδοσιακών ειδών. Ως αραδοσιακά είδη θεωρούνται το καλαµ όκι, το κάστανο, τα τυ ο οιηµένα µαντολάτο & αστέλι, το «µαλλί της γριάς». 5. Ε τά (7) αδειούχοι καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (κάτοχοι της σχετικής άδειας). 6. Όλες οι άλλες θέσεις ροορίζονται για την ανά τυξη δραστηριοτήτων του εµ ορικού τοµέα. 7. Οι διαστάσεις κάθε θέσης θα είναι 3µ. χ 3µ., ενώ κάθε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα) θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) θέσεις α κατηγορίας. Για την εύρυθµη λειτουργία της Εµ ορο ανήγυρης, όλες οι ανωτέρω θέσεις ανά κατηγορία δραστηριότητας καθορίζονται στο σχετικό το ογραφικό διάγραµµα. Άρθρο 7 Τρό οι διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων εµ ορικών δραστηριοτήτων & χώρων εστίασης 1. Οι ενδιαφερόµενοι για συµµετοχή στην εµ ορο ανήγυρη και αραχώρηση θέσεων υ οβάλλουν αίτηση ρος το ήµο Λαµιέων (διατίθεται α ό την Υ ηρεσία) η ο οία εριλαµβάνει τα αρακάτω στοιχεία: Ονοµατε ώνυµο ή την Ε ωνυµία του αιτούντος Όνοµα Πατρός Α.. Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδα ούς, µε την αντίστοιχη άδεια αραµονής σε ισχύ ιεύθυνση κατοικίας ΑΦΜ και.ο.υ. Αριθµός τηλεφώνου και ηλεκτρονική δ/νση αν υ άρχει ιεύθυνση της ασκούµενης δραστηριότητας Τοµέας δραστηριότητας Την ακριβή θέση (ή θέσεις) του χώρου Τα ρος ώληση είδη Η αίτηση θα ρέ ει α αραίτητα να συνοδεύεται α ό τα αρακάτω δικαιολογητικά Α όδειξη Ταµειακής µηχανής Πρόσφατη Βεβαίωση έναρξης ε ιτηδεύµατος α ό την αρµόδια ΟΥ Βεβαίωση µη οφειλής ( ηµοτική Ενηµερότητα) του ήµου Λαµιέων (άρθρο 285.Κ.Κ.). Αντίγραφο Άδειας Εµ ορικής ραστηριότητας Πιστο οιητικό υγείας (σε ερί τωση διάθεσης εδώδιµων ροϊόντων) Α οδεικτικό καταβολής του αναλογούντος τέλους συµµετοχής Ο έλεγχος των ανωτέρω αιτήσεων και των υ οβαλλόµενων δικαιολογητικών θα γίνεται α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης 2. Η διάθεση των θέσεων του άρθρου 5 του αρόντος θα γίνει µε σειρά ροτεραιότητας βάσει της ηµεροµηνίας και ώρας καταβολής α ό τον ενδιαφερόµενο, ροκαταβολής οσού ίσου µε το 50% του τέλους ου αντιστοιχεί στον αριθµό των αιτούµενων θέσεων (άρθρο 11 του αρόντος) και τα ο οία α οδεικνύονται α ό Την ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης του δι λοτύ ου είσ ραξης του ήµου Λαµιέων (σε ερί τωση ληρωµής στο ταµείο του ήµου) Την ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης ή ηλεκτρονικής τρα εζικής συναλλαγής (σε ερί τωση καταβολής µέσω τρα έζης).

6 Α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης ορίζονται οι ροθεσµίες υ οβολής των αιτήσεων (µε τα ροβλε όµενα δικαιολογητικά), ληρωµής της ροκαταβολής ( οσό ίσο µε το 50% τέλους ου αντιστοιχεί στον αριθµό των θέσεων ου ζητά ο ενδιαφερόµενος για συµµετοχή στην εµ ορο ανήγυρη) και α ο ληρωµής του τέλους συµµετοχής. Η καταβολή του τέλους µ ορεί να γίνει α ό τον αιτούντα: α) α ευθείας στο Ταµείο του ήµου Λαµιέων β) µε κατάθεση σε Τρά εζα, στον τρα εζικό λογαριασµό του ήµου Λαµιέων γ) µε ληρωµή µέσω ηλεκτρονικής τρα εζικής (e-banking, web-bankingκ.λ..) Σε κάθε ερί τωση ο ενδιαφερόµενος θα ρέ ει να αναγράφει ως αιτιολογία τη συµµετοχή στην εµ ορο ανήγυρη του ήµου Λαµιέων και το συνολικό αριθµό των θέσεων ου ε ιθυµεί να του αραχωρηθούν. Σε ερί τωση υ οβολής ληρωµής της ροκαταβολής του αναλογούντος τέλους την ίδια ηµέρα α ό ερισσότερους ενδιαφερόµενους, ροηγούνται στην ε ιλογή θέσης εκείνοι ου συµµετείχαν και στην εµ ορο ανήγυρη του αρελθόντος έτους. Ειδικά για την ώληση λουκουµάδων και χαλβάδων, ό ως και για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η ε ιλογή των θέσεων θα γίνει µε σειρά ροτεραιότητας, µε µόνο κριτήριο την ηµεροµηνία και ώρα ληρωµής της ροκαταβολής. Η υ οβολή της αίτησης µε τα ροβλε όµενα δικαιολογητικά µ ορεί να γίνει είτε αυτο ρόσω α α ό τον ενδιαφερόµενο, είτε ταχυδροµικά. Σε ερί τωση ταχυδροµικής α οστολής, ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης λαµβάνεται αυτή της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ. ή της εταιρίας Courrier Μετά τη λήξη των ανωτέρω ροθεσµιών, σε τό ο και χρόνο ου θα καθορισθεί α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης και θα ανακοινωθεί έγκαιρα, θα ραγµατο οιηθεί συνεδρίαση της Ε ιτρο ής, αρουσία των αιτούντων την αραχώρηση θέσεων ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένων α αυτούς ροσώ ων, µε µόνο αντικείµενο την κατακύρωση των θέσεων της εµ ορο ανήγυρης. Για το σκο ό αυτό, µε σειρά ροτεραιότητας ου καθορίζεται σύµφωνα µε τα ως άνω διαλαµβανόµενα στις διατάξεις της αρούσας αραγράφου, καλείται α ό την Ε ιτρο ή ο κάθε ενδιαφερόµενος να υ οδείξει στο το ογραφικό σχεδιάγραµµα τις θέσεις τις ο οίες ε ιθυµεί να καταλάβει, ανάλογα µε το είδος δραστηριότητάς του. Σε ερί τωση ου ο ενδιαφερόµενος δεν µ ορεί να αρευρεθεί στην ανωτέρω συνεδρίαση, µ ορεί να εκ ροσω ηθεί α ό άλλο άτοµο της ε ιλογής του, ο ο οίος θα έχει για το σκο ό αυτό τη σχετική εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υ ογραφής του εξουσιοδοτούντος. Στην ερί τωση ου οι αιτούµενες θέσεις α ό κατόχους άδειας ε αγγελµατία ωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών (άρθρο 4 5γ του αρόντος) ξε ερνούν το 20% των θέσεων ου διατίθενται για εµ ορικές δραστηριότητες, διενεργείται δηµόσια κλήρωση µεταξύ αυτών. 3. Ενδιαφερόµενος για συµµετοχή, ο ο οίος υ έβαλε εµ ρόθεσµη αίτηση µε ελλι ή δικαιολογητικά ή κατέβαλλε εκ ρόθεσµα την ροβλε όµενη ροκαταβολή ή την α ο ληρωµή του αναλογούντος τέλους, τίθεται εκτός σειράς ροτεραιότητας. Το ίδιο ισχύει και στην ερί τωση ου ο ενδιαφερόµενος δεν αρευρεθεί ή δεν εκ ροσω ηθεί στην ανωτέρω συνεδρίαση. Σε αυτούς είναι δυνατή η χορήγηση θέσεων µετά το τέλος της διαδικασίας ροτεραιότητας, ανάλογα µε τις τυχόν υφιστάµενες αδιάθετες θέσεις ανά δραστηριότητα, κατά την κρίση της Ε ιτρο ής και υ ό την ροϋ όθεση (για την ρώτη ερί τωση) της συµ λήρωσης των ελλείψεων. 4. Αιτήσεις ου υ οβλήθηκαν εκ ρόθεσµα, θα εξετάζονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω αραγράφου, µόνο σε ερί τωση ου υ άρχουν αδιάθετες θέσεις και υ ό την ροϋ όθεση ότι οι αιτούντες κατέχουν την ροβλε όµενη κατά ερί τωση νόµιµη άδεια. Στην ερί τωση αυτή δίνεται ροτεραιότητα σε αυτούς ου ασκούν το ε άγγελµα ως κύριο βιο οριστικό. 5. Η άδεια συµµετοχής µε τις χορηγούµενες θέσεις εκδίδεται α ό την Ε ιτρο ή Ποιότητας Ζωής του ήµου, στην ο οία το ηµοτικό Συµβούλιο µεταβιβάζει τη σχετική αρµοδιότητά του και υ ογράφεται α ό τον Πρόεδρό της, µετά α ό την υ οβολή σε αυτή του τελικού ίνακα δικαιούχων συµµετοχής α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης.

7 6. Η άδεια συµµετοχής αραλαµβάνεται αυτο ροσώ ως α ό τον ενδιαφερόµενο ή α οστέλλεται σε αυτόν ταχυδροµικά, το αργότερο µέχρι την ηµέρα της εγκατάστασής του στο χώρο της εµ ορο ανήγυρης. 7. Ο καθένας α ό τους έχοντες, κατά τα ανωτέρω, δικαίωµα συµµετοχής, µ ορεί, για την ευχερή άσκηση της δραστηριότητάς του, να ζητήσει µε αίτησή του ερισσότερες της µίας θέσεις, ου όµωςδεν µ ορούν να υ ερβαίνουν τις έντε (5). Σ αυτή την ερί τωση αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στον δικαιούχο οι όµορες, κατ αύξοντα αριθµό, θέσεις. 8. Παρέχεται, ωστόσο, η δυνατότητα αραχώρησης ερισσοτέρων θέσεων και µέχρις οκτώ (8) κατ ανώτατο όριο, εφόσον η Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης κρίνει ότι ο αυξηµένος αριθµός θέσεων δικαιολογείται α ό το είδος της εµ ορικής δραστηριότητας του ενδιαφεροµένου. Προϋ όθεση αραχώρησης των ε ί λέον θέσεων, α οτελεί η υ οβολή σχετικού αιτήµατος και η καταβολή του αντιστοιχούντος τέλους, το ο οίο θα ε ιστραφεί στον ενδιαφερόµενο ως αχρεωστήτως καταβληθέν µε την ροβλε όµενη διαδικασία, αν το αίτηµά του δεν εγκριθεί α ό την Ε ιτρο ή. 9. Γωνιακές θέσεις δεν αραχωρούνται µεµονωµένα, αλλά µαζί µε τις δύο (2) συνεχόµενες, µη γωνιακές, κατ αύξοντα ή φθίνοντα αριθµό, όµορες αυτών. 10. Σε ερί τωση µη χρήσης του χώρου µε υ αιτιότητα του δικαιούχου, το καταβληθέν οσό αρακρατείται α ό τον ήµο, ε ιστρέφεται δε στον ενδιαφερόµενο µετά την 1η Νοεµβρίου µε α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής και µόνον εφόσον οι συγκεκριµένοι χώροι έχουν αραχωρηθεί και έχουν α οδώσει στο ήµο τουλάχιστον ίσο χρηµατικό οσό. Θεωρείται ότι η α οχώρηση του δικαιούχου δεν γίνεται µε υ αιτιότητά του, όταν αυτή, α οδεδειγµένα, οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, ο ότε το καταβληθέν οσό ε ιστρέφεται µε α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 11. Εάν µετά την ολοκλήρωση των ε ιλογών των θέσεων α ό τους δικαιούχους υ οβληθεί κοινό αίτηµα, έγγραφο ή ροφορικό, για αµοιβαία ανταλλαγή θέσεων µεταξύ δικαιούχων, αρµόδια να α οφανθεί είναι η Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης, τηρώντας σε κάθε ερί τωση την ροβλε όµενη α ό τον αρόντα Κανονισµό χωροθέτηση των εµ ορευµάτων. 12. Η άδεια χορηγείται α οκλειστικά για την έκθεση και ώληση ειδών ου είναι αντικείµενο δραστηριότητας του ενδιαφεροµένου. Άρθρο 8 Στέγαστρα - Τρό ος κατασκευής 1. Ο ήµος Λαµιέων µ ορεί να αναθέσει την κατασκευή των στεγάστρων και τη σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος α ό το κεντρικό ηλεκτρολογικό δίκτυο σε κάθε θέση σύµφωνα µε όσα ειδικότερα εριγράφονται στην 3 του άρθρου 3 του αρόντος σε ανάδοχο, σύµφωνα µε την ροβλε όµενη διαδικασία. 2. Ο ήµος Λαµιέων θα αναλάβει καθ όλη τη διάρκεια της εµ ορο ανήγυρης µε δικά του µέσα και ροσω ικό την τεχνική υ οστήριξη του κεντρικού ηλεκτρολογικού δικτύου και την καλή λειτουργία του δηµοτικού φωτισµού του χώρου της εµ ορο ανήγυρης. 3. Η τεχνική υ οστήριξη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης α ό το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο µέχρι την κάθε θέση καθώς και η ασφάλιση της αστικής ευθύνης ροσώ ων και εµ ορευµάτων καθ όλη τη διάρκεια της εµ ορο ανήγυρης θα είναι α οκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 4. Ο ήµος Λαµιέων έχει το α οκλειστικό δικαίωµα ε ίβλεψης των κατασκευών και ηλεκτροδότησης όλων των θέσεων και χώρων ανά τυξης κάθε δραστηριότητας της εµ ορο ανήγυρης. Άρθρο 9 Ειδικές διατάξεις 1. Η Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης, η ο οία έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της λειτουργίας της εµ ορο ανήγυρης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του αρόντος Κανονισµού,

8 έχει και την αρµοδιότητα να ρυθµίζει άµεσα ο οιοδή οτε θέµα ανακύ τει κατά την ροετοιµασία της διοργάνωσης και δεν ρυθµίζεται µε τον αρόντα Κανονισµό. 2. Η Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης για όλες τις ράξεις της τηρεί ρόχειρα ρακτικά, µε ευθύνη του Προέδρου αυτής, ου υ ογράφονται α ό όλα τα µέλη της. Άρθρο 10 Πωλούµενα είδη Τα ρος ώληση είδη ου ε ιτρέ ονται στον εµ ορικό τοµέα είναι: Τεχνητά & α οξηραµένα άνθη και φυτά Ασηµικά και FauxBijou (Φο Μ ιζού) Βιβλία Είδη Αυτοκινήτου Αγροτικά εργαλεία µηχανήµατα Είδη Λαϊκής Τέχνης Είδη ώρων και διακόσµησης Είδη Οικιακής Χρήσης Υαλικά & Είδη Μ άνιου Καλλυντικά Λευκά είδη είδη ροικός Εκκλησιαστικά Είδη Αξεσουάρ Μικρών Ζώων & Ιχθύων Είδη Ένδυσης Υ όδησης Αξεσουάρ Ένδυσης Παιδικά αιχνίδια Ηλεκτρονικά Είδη αντο ωλείου Ψιλικά Παραδοσιακά γλυκά ροϊόντα Βιολογικά οικολογικά ροϊόντα Άρθρο 11 Τέλη διάθεσης θέσεων 1. Ο καθορισµός του ύψους των τελών για κάθε κατηγορία θέσης γίνεται µε α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α ό εισήγηση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του α ό Ν.. " ικαίωµα χρήσεως κτηµάτων, έργων ή υ ηρεσιών". 2. Ειδικά για το τρέχον έτος (2017) και µέχρι την αναθεώρησή του, το τέλος για τις θέσεις ανά τυξης εµ ορικών δραστηριοτήτων και χώρων εστίασης, ό ως αυτές α οτυ ώνονται στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα, ορίζεται σε 550,00 ανά θέση στην α κατηγορία και σε 450 ανά θέση στη β κατηγορία. Για τις γωνιακές θέσεις αµφοτέρων των κατηγοριών, το τέλος ροσαυξάνεται κατά Σε συνεταιρισµούς ροώθησης το ικών ροϊόντων, ου έχουν την έδρα τους στο ήµο µας, διατίθεται δωρεάν χώρος διαστάσεων µέχρι 6 χ 3 µ., εκτός των εµ ορικών ερι τέρων, σε σηµείο ου θα α οφασισθεί α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης, ύστερα α ό αίτηµα των ενδιαφεροµένων, α οκλειστικά για την ροβολή και ροώθηση των ροϊόντων ου αράγουν τα µέλη τους, α οκλειόµενης της ώλησης αυτών. Άρθρο Το έντυ ο της Άδειας συµµετοχής στην αραδοσιακή Εµ ορο ανήγυρη ήµου Λαµιέων, α ό 9 Σε τεµβρίου έως 15 Σε τεµβρίου, θα εριλαµβάνει τα αρακάτω στοιχεία ικαιούχου : Ονοµατε ώνυµο :. ΑΦΜ :. Είδος δραστηριότητας : Αριθµός θέσης :.

9 Αριθµός χώρων :. Ενοίκιο χώρου : Έκ τωση : Καταβολή : Αρ. ι λ. Είσ ραξης :. Άρθρο 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Α αγορεύεται η εκµίσθωση ή υ εκµίσθωση ο οιουδή οτε χώρου ή θέσης α ό τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιµο οίησή τους για άλλο σκο ό, εκτός αυτού για τον ο οίο διατέθηκαν. Σε ερί τωση ου δια ιστωθεί α ό τα στοιχεία Ταµειακής Μηχανής ή α ό ο οιοδή οτε άλλο στοιχείο, εκµίσθωση ή υ εκµίσθωση χώρου, το αντίτιµο της θέσης ροσαυξάνεται κατά 5.000,00 σε βάρος του δικαιούχου, σύµφωνα µε την άδεια χρήσης. 2. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του χώρου της Εµ ορο ανήγυρης διέ ονται α ό τους κανόνες της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφάλειά τους. Ουδεµία ευθύνη υ έχει ο ήµος Λαµιέων, αφού όλες οι κατασκευές και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συνδέσεις µέχρι την κάθε θέση θα γίνουν υ ό την α οκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο ο οίος έχει την υ οχρέωση σύναψης ασφάλισης αστικής ευθύνης ροσώ ων και εµ ορευµάτων συγχρόνως µε την αράδοση του έργου και µέχρι µια µέρα µετά τη λήξη της εµ ορο ανήγυρης. 3. Α αγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτρο αραγωγών ζευγών στο χώρο της εµ ορο ανήγυρης, για λόγους ασφαλείας, υρασφάλειας και ισοκατανοµής των ηλεκτρικών φορτίων. 4. Ε ιβάλλεται η ροµήθεια ενός υροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης σε κάθε µισθωτή χώρου, ο ο οίος θα το οθετείται σε εµφανές σηµείο και θα συνοδεύεται µε βεβαίωση καταλληλότητας α ό τον ροµηθευτή του. 5. Οι δραστηριο οιούµενοι σε ε ιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος υ οχρεούνται στην τήρηση των σχετικών υγειονοµικών διατάξεων και γενικότερα της ισχύουσας νοµοθεσίας, είναι δε α οκλειστικά υ εύθυνοι για ο οιαδή οτε βλάβη ή ζηµία ροκληθεί α ό υ αιτιότητά τους, λόγω µη τήρησης αυτών. 6. Α αιτείται βεβαίωση υρασφάλειας για τις ψησταριές - καντίνες κ.λ.., ου χρησιµο οιούν υγραέριο. 7. Α αγορεύεται το κλείσιµο των διαδρόµων µε εµ ορεύµατα κ.λ.., το λάτος των ο οίων έχει υ ολογισθεί για τη διέλευση των ολιτών ή και οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. Σε ερί τωση αράβασης, θα ε ιβάλλεται ρόστιµο ίσο µε το ήµισυ του τέλους της θέσης, για κάθε φορά ου θα σηµειώνεται αράβαση. 8. Σε ερί τωση µη συµµόρφωσης ο οιουδή οτε ρος τους αρα άνω όρους, ο ήµος Λαµιέων: α) θα α οκλείει αυτούς α ό το δικαίωµα της συµµετοχής για την ε όµενη χρονιά. β) θα διακό τει τη χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος και θα α οκλείει την εραιτέρω λειτουργία του χώρου, α οβάλλοντάς τον. γ) ο χώρος θα διατίθεται σε άλλον ενδιαφερόµενο ε ιλαχόντα και, γενικά, θα λαµβάνεται κάθε νόµιµο µέτρο, ροκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ήµου και η εύρυθµη λειτουργία της εµ ορο ανήγυρης. 9. Ό οιος συµµετέχει στην Εµ ορο ανήγυρη τεκµαίρεται ότι α οδέχεται ανε ιφύλακτα όλους τους όρους του αρόντος Κανονισµού. 10. Οι ενδιαφερόµενοι ου ε ιθυµούν να λάβουν µέρος στην Εµ ορο ανήγυρη µ ορούν να ροµηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Α όφαση του.σ. για ενηµέρωσή τους α ό το ήµο Λαµιέων ή α ό την ιστοσελίδα αυτού ( 11. Ό,τι δεν ροβλέ εται στον αρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται άµεσα µε α όφαση της Ε ιτρο ής Εµ ορο ανήγυρης του ήµου Λαµιέων, η ο οία µετά το έρας της εµ ορο ανήγυρης, ανάλογα µε τις δια ιστώσεις της, εισηγείται τη συµ λήρωση ή την τρο ο οίησή του.

10 12. Ο ήµος Λαµιέων έχει το δικαίωµα να διαµορφώσει χώρο, στον ο οίο θα ραγµατο οιούνται ολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές αραστάσεις και εν γένει δρώµενα α ό το χώρο των αραστατικών τεχνών). Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση της κίνησης της Εµ ορο ανήγυρης, αλλά και η αναβάθµισή της σε ολιτιστικό γεγονός. 13. Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν τη δυνατότητα να ραγµατο οιούν και οι εκµεταλλευτές των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον έµ ροσθεν αυτών χώρο, α ό κοινού ή µεµονωµένα, ύστερα α ό έγκριση της Ε ιτρο ής Εµ ορο ανήγυρης, στην ο οία θα υ οβάλλεται σχετικό αίτηµα. Άρθρο 14 Η ισχύς του αρόντος Κανονισµού αρχίζει α ό τη δηµοσίευσή του, κατά τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / )» Η αρούσα να δηµοσιευτεί αρµοδίως Κατά τη λήψη της ανωτέρω α όφασης ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟ Ε ΩΣΑΝ 29 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ήτοι: οι κ.κ. Μαντζάνας., Ρούλιας Ι., Ζήσιµος Γ., Ριζάκος Π., Αρναούτογλου Θ., Μώρης., Α. Κλειτσάκης, Αργύρη Π., Κερ ινιώτης Κ., Τσακµάκης., Αδάµ- Μ αλταδούρου., Μ ολοκούτας Κ., Σ. Καραγιάννης, Μ ούκας Α., Κυρίτσης., Τσιτσίας Μ., Τσεκούρας., Νταφλούκας Β., Χαλβαντζής Ζ., Λάµ ρου Γ., Ζαγκανάς Γ., Τελώνης., Γ. Κοτρωνιάς, Κουτσοβέλης Σ., Μητσό ουλος., Ραφτο ούλου Μ., Μουστάκας Κ., Συλεούνης., Φώσκολος Π. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟ Ε ΩΣΑΝ 3 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ήτοι : οι κ.κ. ιαµαντάρας Α., Σαγιάς Γ., Στασινός Π. ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟ Ε ΩΣΑΝ 3 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. ήτοι : οι κ.κ. Μ. Αντωνίου-Σιούτα, Β. Λέβα, Α. Χρονάς. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 27 Ιουνίου 2017 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 282 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ.Λ. ΣΤΗ ΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ.Λ. ΣΤΗ ΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 319 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ.Λ. ΣΤΗ ΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 429 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 15 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 119 /2017 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 288 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 410 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 194 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 537 /2014

ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 537 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 537 /2014 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 19 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014».

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 21 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 63 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 441 / Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 297 /2013 Σήµερα την 29η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α ΒΜΞΛΩΛΚ-512 ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 493 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ " ΑΜΑΣΤΑ" (DIGEA A.E.)».

Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ  ΑΜΑΣΤΑ (DIGEA A.E.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 16 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ " ΑΜΑΣΤΑ" (DIGEA A.E.)».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 49 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.18 30.04.18 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 127 /2016 Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 434 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 454 /2014 Σήµερα την 24η του µήνα Νοεµβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 7ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 66 /205 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 69ΛΖΩΛΚ-5ΞΗ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 29 /207 Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 291 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29/5/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΕΛΦΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΕΛΦΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: Ω33ΓΩΛΚ-Ξ9Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 14 /2017 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 623 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 361 /2014 Σήµερα την 29η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΜΗΦΩΛΚ-ΜΚΦ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 88 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». Σήµερα την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 7Η1ΜΩΛΚ-ΝΦ1 ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 529 /2016. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 44 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 7Η1ΜΩΛΚ-ΝΦ1 ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 529 /2016. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 44 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 7ΗΜΩΛΚ-ΝΦ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 59 /06 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 44 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 6ΨΝΣΩΛΚ-Ν0Κ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 40 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 644 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 25 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 6Λ ΤΩΛΚ-ΕΒ7 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 299 /2016 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 110 /2012 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΚΤΥΩΛΚ-2Η7 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 136 /2017 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017, ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ.».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017, ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 30 /2017 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 68 /2016 Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 22 /11/2017 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 68113 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Τηλ. : 2821341760,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΩΥΚΟΩΛΚ-ΙΡ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 32 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 439 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 77Ο2ΩΛΚ-2 Ο Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 24 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 305 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓ4ΖΩΛΚ-Τ55 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 301 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 19 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β2 ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ)».

Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β2 ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 232 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β2 ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ)». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΥ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΥ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 3 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ : 344 /05 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 0304 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 05 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.34441/ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.34441/ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.34441/16-09-2005

Διαβάστε περισσότερα

60. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

60. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 60. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 8 1 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο τιµοκατάλογος αυτός, ο ο οίος δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε την αρ. 1 της ΚΥΑ 245090/06, αφορά το κόστος των υ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ».

Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 56 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΩΕΓΒΩΛΚ-Ρ1Ψ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 28 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 32 /2013 Σήµερα την 19η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 262 /2014 Σήµερα την 8η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 59 ΤΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.».

Θ Ε Μ Α : «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 59 ΤΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 11 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (9η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (EΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ.Σ.)».

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (9η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (EΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ.Σ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: Ω6ΧΑΩΛΚ-Χ73 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 36 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 456 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (9η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την κατανοµή πιστώσεων ΣΑΤΑ στις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Λαµιέων ως εξής:

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την κατανοµή πιστώσεων ΣΑΤΑ στις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Λαµιέων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 206 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2012 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΟΜΠΟΤΑ ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.000,00».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΟΜΠΟΤΑ ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.000,00». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 6Λ98ΩΛΚ-ΣΞ9 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 18 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 254 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 10 /2017 Θ Ε Μ Α : «ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/07

Διαβάστε περισσότερα

H α όφαση αυτή υ άρχει στο δίκτυο στο φάκελο Σ υ οφάκελος τρο ο οιήσεις

H α όφαση αυτή υ άρχει στο δίκτυο στο φάκελο Σ υ οφάκελος τρο ο οιήσεις H α όφαση αυτή υ άρχει στο δίκτυο στο φάκελο Σ υ οφάκελος τρο ο οιήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 156 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 66ΖΘΩΛΚ-459 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 290 /2016 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 290 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9/4/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: Ψ9ΖΟΩΛΚ-8ΟΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 590 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 48 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 461 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 36 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 329 /2013 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟ ΜΗΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ & ΣΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΛΑΜΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟ ΜΗΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ & ΣΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΛΑΜΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 196 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟ ΜΗΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΨΞ6ΡΩΛΚ-5ΛΟ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 48 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 585 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ «ΚΛΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 03/07/207 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 36246 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 7335, Χανιά Τηλ. : 28234760,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ»».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 132 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα