Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια διάταξη ως κατε είγοντος µε τίτλο ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα την 4η του µήνα Αυγούστου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 η Οικονοµική Ε ιτρο ή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού 8, ύστερα α ό την αριθµ /7/2015 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος) 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΥΚΑΣ (Μέλος) 2) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (Μέλος) 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ (Μέλος) 4) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ (Μέλος) 5) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ (Μέλος) 6) ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΙΤΣΙΑΣ (Μέλος) 7) ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ (Μέλος) 8) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ (Μέλος) Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αλεξάνδρα Παναγιωτο ούλου, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 9 µελών ήταν αρόντα 8 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3ο θέµα ρο της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΠΡΟΕ ΡΟΥ, ου έχει ως εξής : Με τις αρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 5. Ο ρόεδρος της ε ιτρο ής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γρα τή ρόσκληση, στην ο οία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ό οτε το ζητήσει ο δήµαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της. Στην τελευταία ερί τωση α αιτείται γρα τή αίτηση, στην ο οία αναφέρονται τα θέµατα ου θα συζητηθούν. Στην ίδια ερί τωση δεν µ ορεί να ε ανυ οβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, ριν αρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε α ορρι τική α όφαση της ε ιτρο ής, εκτός εάν γίνεται ε ίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υ ολογισµό του ενός τρίτου (1/3) ροκύ τει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλο οιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα εφόσον ρόκειται για υ οδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η ε ιτρο ή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες µετά την υ οβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα α ό ρόσκληση εκείνων ου υ έβαλαν την αίτηση και α οφασίζει για τα θέµατα, για τα ο οία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. Η αδικαιολόγητη αράλειψη του ροέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονοµική ή την ε ιτρο ή οιότητας ζωής α οτελεί σοβαρή αράβαση καθήκοντος. 6. Η ρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η ρόσκληση ε ιδίδεται ή γνωστο οιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον λήρεις ηµέρες ριν α ό την ηµέρα ου ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατε είγουσες ερι τώσεις, η ρόσκληση αυτή µ ορεί να ε ιδοθεί ή να

2 γνωστο οιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην ρόσκληση ρέ ει να αναφέρεται ο λόγος για τον ο οίο η συνεδρίαση έχει κατε είγοντα χαρακτήρα. Πριν α ό τη συζήτηση η ε ιτρο ή α οφαίνεται για το κατε είγον των θεµάτων.» Εκτός των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, έτσι ό ως ακριβώς αναγράφονται στην µε αριθ. ρωτ /7/2015 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στα µέλη της Ο.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, έχει ροκύψει ένα ακόµη θέµα, το ο οίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατε είγον και ρέ ει να συζητηθεί κατά ροτεραιότητα και αφορά «ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» Για τους αρα άνω λόγους, φρονώ ότι θα ρέ ει να τεθεί ρώτο αυτό το θέµα ρος συζήτηση, αρά το ότι δε συµ εριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω της κατε είγουσας φύσης του. Με βάση τα αρα άνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. Η Ο.Ε. αφού έλαβε υ όψη της: Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ου αναφέρονται στην µε αριθ. ρωτ /7/2015 ρόσκληση του Προέδρου την εισήγηση του ανωτέρω, την αρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 το εριεχόµενο του θέµατος, το ο οίο αν και δεν εριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη ρέ ει να συζητηθεί κατά ροτεραιότητα, λόγω της κατε είγουσας φύσης του, Α οφασίζει οµόφωνα : Την συζήτηση του θέµατος ου αφορά «ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της κατε είγουσας ανάγκης ου υ άρχει για την ε ίλυσή του. Α ό τη στιγµή ου η Ο.Ε. µε την α όλυτη λειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της α οφάσισε ότι το εν λόγω θέµα το ο οίο δεν ήταν γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατε είγον, θα α οφασίσει ε ί του συγκεκριµένου θέµατος ε ίσης µε την α όλυτη λειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα ρο ηµερήσιας διάταξης ως εξής: Κατό ιν των: α) αριθ. 38/2015 α όφασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής µε θέµα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ» και β) της αριθ. 46/2015 α όφασης ε ίσης της Ε.Π.Ζ. µε θέµα : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ», τίθεται υ όψη σας το σχέδιο κανονιστικής α όφασης, για τον καθορισµό των όρων, διάθεσης των χώρων της εµ ορο ανήγυρης του ήµου Λαµιέων και καλείστε για την συµ λήρωση των όρων αυτού, αρµοδιότητας της Ο.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 αρ. ια του Ν. 3852/2010. Εισηγούµαι δε τα κάτωθι : Ως ρος τα τέλη διάθεσης θέσεων να καθοριστούν τα εξής:

3 1. Ειδικά για το τρέχον έτος (2015) και µέχρι την αναθεώρησή του, το τέλος για τις θέσεις ανά τυξης εµ ορικών δραστηριοτήτων και χώρων εστίασης, ό ως αυτές α οτυ ώνονται να ορίζεται σε 300,00 ανά θέση. 2. Για κάθε δηµότη του ήµου Λαµιέων, ου ασκεί ε αγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε την εµ ορο ανήγυρη και ε ιθυµεί να συµµετάσχει σε αυτή, να αρέχεται έκ τωση σε οσοστό 50% ε ί του ανωτέρω τέλους, το ο οίο να ανέρχεται σε 150, Σε συνεταιρισµούς ροώθησης το ικών ροϊόντων, ου έχουν την έδρα τους στο ήµο µας, να διατίθεται δωρεάν χώρος διαστάσεων µέχρι 6 χ 3 µ., εκτός των εµ ορικών ερι τέρων, σε σηµείο ου θα α οφασισθεί α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης, ύστερα α ό αίτηµα των ενδιαφεροµένων, α οκλειστικά για την ροβολή και ροώθηση των ροϊόντων ου αράγουν τα µέλη τους, α οκλειόµενης της ώλησης αυτών. 4. Να α αγορεύεται η εκµίσθωση ή υ εκµίσθωση ο οιουδή οτε χώρου ή θέσης α ό τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιµο οίησή τους για άλλο σκο ό, εκτός αυτού για τον ο οίο διατέθηκαν. Σε ερί τωση ου δια ιστωθεί α ό τα στοιχεία Ταµειακής Μηχανής ή α ό ο οιοδή οτε άλλο στοιχείο, εκµίσθωση ή υ εκµίσθωση χώρου, το αντίτιµο της θέσης να ροσαυξάνεται κατά 5.000,00 σε βάρος του δικαιούχου, σύµφωνα µε την άδεια χρήσης. Η Οικονοµική Ε ιτρο ή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι κατά λειοψηφία : Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 αρ. ια του Ν. 3852/2010 την λήψη κανονιστικής α όφασης ό ως στο ολοκληρωµένο σχέδιο ου ακολουθεί. «ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού Ο αρών κανονισµός ρυθµίζει: (1) Τις ροϋ οθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της εµ ορο ανήγυρης (για το έτος 2015) του ήµου Λαµιέων (2) Τους κανόνες οι ο οίοι θα ρυθµίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο της Εµ ορο ανήγυρης. Άρθρο 2 Νοµικό λαίσιο

4 Για τη σύνταξη του αρόντος Κανονισµού έχουν ληφθεί υ όψη : Το άρθρο 75 ενότητα Ι, γ ερ.5 & ενότητα ΙΙ ερ. 19 το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Κύρωση Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) και Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/4/ ) ό ως τρο ο οιήθηκαν και ισχύουν σήµερα Το άρθρο 26 1, 4 και 6 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εµ ορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/ ) ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει Η Υγειονοµική διάταξη Υ1γ/Γ.Π. / οικ 96967/ (ΦΕΚ 2718/Β/ ), καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής Η ΚΥΑ ΙΑ Π/ΦΑ2.1/31600/ (ΦΕΚ 3106/Β/ ) Το άρθρο 19 του Β / «Περί κωδικο οιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων ερί των ροσόδων των ήµων και Κοινοτήτων», ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 3 Περιγραφή Η αραδοσιακή εµ ορο ανήγυρη για το έτος 2015 θα διαρκέσει ε τά (7) συνα τές ηµέρες (άρθρο 26 του Ν. 4264/2014), ήτοι α ό 8 έως και 14 Σε τεµβρίου. Προβλέ εται µία ηµέρα εγκατάστασης (7 Σε τεµβρίου) και µία ηµέρα α εγκατάστασης των συµµετεχόντων (15 Σε τεµβρίου). 1. Η εµ ορο ανήγυρη θα διεξαχθεί στον ειδικά διαµορφωµένο και εριφραγµένο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας (εφεξής και για συντοµία "Π.Ε.Λ."), σε χώρο ιδιοκτησίας της, ου αραχωρήθηκε χωρίς αντάλλαγµα στο ήµο Λαµιέων, για τις ανάγκες διενέργειας της εµ ορο ανήγυρης. Υφίσταται όµως δυνατότητα ε έκτασης (χωρίς εριορισµό), σε ερί τωση αυξηµένης συµµετοχής και ερισσοτέρων αιτήσεων. 2. Οι ρος χρήση χώροι της Εµ ορο ανήγυρης α οτυ ώνονται σε το ογραφικό διάγραµµα, το ο οίο α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος κανονισµού. 3. Υ εύθυνη για τη δηµιουργία των α αραίτητων υ οδοµών για τη λειτουργία της εµ ορο ανήγυρης θα είναι η "Πανελλήνια Εκθεση Λαµίας", µε βάση σύµφωνο συνεργασίας και ανάληψης υ οχρεώσεων, ου θα συναφθεί µεταξύ της Π.Ε.Λ. και του ήµου Λαµιέων και θα εξειδικεύει αυτές. Ειδικότερα, η Π.Ε.Λ. θα αναλάβει εργασίες και αροχές υ ηρεσιών ου αναφέρονται σύµφωνο συνεργασίας, ό ως κατασκευή στεγάστρων ( ερι τέρων), ηλεκτρολογική εγκατάσταση, φύλαξη, καθαρισµό κλ. όλου του χώρου ου θα διεξαχθεί η εµ ορο ανήγυρη. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της ε ιστήµης ώστε συνολικά ο χώρος της εµ ορο ανήγυρης να είναι λειτουργικός, ασφαλής και ακίνδυνος για τους συµµετέχοντες ε αγγελµατίες, αλλά και για τους ε ισκέ τες της και µε βάση µελέτη, την ο οία θα εκ ονήσουν οι υ ηρεσίες του ήµου Λαµιέων, η ο οία θα καθορίσει τα ροα αιτούµενα και τις ροδιαγραφές των κατασκευών, ου θα στεγάσουν τους συµµετέχοντες. 4. Με α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ορίζεται Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης, η ο οία α αρτίζεται α ό: Α) τέσσερις (4) ηµοτικούς Συµβούλους (εκ των ο οίων δύο α ό τη λειοψηφία, ό ου ένας θα εκτελεί χρέη ροέδρου και δύο α ό τη µειοψηφία) µε τους ανα ληρωτές τους. Σε ερί τωση ου η µειοψηφία αρνηθεί, οι αντίστοιχες θέσεις θα καλυφθούν α ό την λειοψηφία. Β)τον Πρόεδρο της ηµοτικής Κοινότητας Λαµίας Γ) τέσσερις (4) δηµοτικούς υ αλλήλους µε τους ανα ληρωτές τους.

5 Καθήκοντα γραµµατέα της Ε ιτρο ής ασκεί ένας εκ των δηµοτικών υ αλλήλων, ου ορίζεται α ό τον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής. Μετά α ό εισήγηση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου καθορίζεται το ύψος του οσού της α οζηµίωσης των οριζόµενων ως µελών της Ε ιτρο ής υ αλλήλων του ήµου. Η Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης είναι αρµόδια για: Τον έλεγχο των υ οβαλλόµενων αιτήσεων και των συνηµµένων σε αυτές α αραίτητων δικαιολογητικών, Την οργάνωση και διεκ εραίωση των διαδικασιών διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων της εµ ορο ανήγυρης σύµφωνα µε το άρθρο 7 του αρόντος, Την κατάρτιση του τελικού ίνακα δικαιούχων συµµετοχής και τη διαβίβασή του στην Ε ιτρο ή Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων, ροκειµένου η τελευταία να ροβεί στην έκδοση των αδειών συµµετοχής, Τη λήψη α οφάσεων και την υ οβολή δια ιστώσεων και ροτάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 13 αρ.12 του αρόντος. Τον έλεγχο της λειτουργίας της εµ ορο ανήγυρης, την αροχή διευκρινίσεων και την εξέταση τυχόν αρα όνων ή καταγγελιών Την δηµοσιο οίηση µε κάθε ρόσφορο µέσο του αρόντος Κανονισµού και την έκδοση ανακοινώσεων (ό ου αυτό α αιτείται) τη αροχή οδηγιών και τη ε ίλυση κάθε ροβλήµατος ου θα ανακύψει α ό την διενέργεια της εµ ορο ανήγυρης, 5. Το ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί και δια του αρόντος Κανονισµού την Ε ιτρο ή Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων, για την έκδοση των αδειών συµµετοχής (άρθρο 65 1 και 6 του Ν. 3852/2010), τις ο οίες θα υ ογράφει ο Πρόεδρος αυτής. Άρθρο 4 Γενικές Υ οχρεώσεις 1. Η κατανοµή των θέσεων, ο καθορισµός των όρων συµµετοχής, η αραλαβή των ροβλε όµενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών συµµετοχής, η κοινο οίησή τους στους ενδιαφεροµένους και στις εµ λεκόµενες υ ηρεσίες, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το σκο ό αυτό αρχείο, η αροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη ληροφόρηση των ενδιαφεροµένων άνω σε θέµατα ου τους αφορούν, α οτελούν υ οχρεώσεις του ήµου. 2. Η ροσέλευση και συνεργασία µε τις αρµόδιες υ ηρεσίες του ήµου Λαµιέων, η συγκέντρωση των ροβλε όµενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υ οβολή τους στην αρµόδια υ ηρεσία του ήµου και η καταβολή των ροβλε όµενων τελών, α οτελούν υ οχρεώσεις των ενδιαφερόµενων και ροϋ οθέσεις για την έκδοση άδειας συµµετοχής τους στην Εµ ορο ανήγυρη. 3. Όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν: α) να φροντίζουν για την ολιτισµένη ατµόσφαιρα και για την καθαριότητα του χώρου της Εµ ορο ανήγυρης, β) να α έχουν α ό κάθε ενέργεια ου θα µ ορούσε να ροκαλέσει ο οιασδή οτε µορφής και έκτασης υ οβάθµιση του εριβάλλοντος και της αισθητικής ου αρµόζει στην ιστορία και τον ολιτισµό του ήµου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συµ εριφοράς,

6 γ) να συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόµων, Π.., α οφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών, ό ως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και µε τις διατάξεις του αρόντος κανονισµού, δ) να µην ροβαίνουν σε ο οιασδή οτε µορφής αρέµβαση στους αραχωρηµένους ρος χρήση χώρους, έραν των όσων ορίζονται στην αρούσα και ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις της κανονιστικής α όφασης του ήµου Λαµιέων, ου αφορά στον κανονισµό καθαριότητας. 4. Η άδεια συµµετοχής στην εµ ορο ανήγυρη χορηγείται για συγκεκριµένο χώρο και θέση (ή θέσεις) και δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το χρονικό διάστηµα ου αναφέρεται στο άρθρο 3 αρ. 1 του αρόντος κανονισµού. 5. Οι άδειες είναι ροσω ο αγείς και δεν ε ιτρέ εται η µεταβίβαση, η εισφορά, η εκµίσθωση και η αραχώρησή τους κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων ου α ορρέουν α ό αυτές, α ό ο οιονδή οτε τρίτο, εκτός α ό τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους, 6. Η διάθεση των θέσεων γίνεται σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο άρθρο 7 του αρόντος Κανονισµού µε την καταβολή του αντίστοιχου τέλους (άρθρο 11 του αρόντος), 7. Κανένας έµ ορος δεν µ ορεί να εισέλθει στον χώρο της εµ ορο ανήγυρης, αν δεν ροσκοµίσει την άδεια συµµετοχής Άρθρο 5 ικαιούχοι συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στην εµ ορο ανήγυρη έχουν: α) οι ε αγγελµατίες έµ οροι (φυσικά ή νοµικά ρόσω α) ου νόµιµα δραστηριο οιούνται α οκλειστικά σε υ αίθριες αγορές (υ αίθριοι ωλητές), β) οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) οι κάτοχοι άδειας ε αγγελµατία ωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε οσοστό µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) ε ί του συνολικού αριθµού των ρος χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε ερί τωση ου ο αριθµός των αιτούντων υ ερβαίνει το ανωτέρω οσοστό διενεργείται δηµόσια κλήρωση µεταξύ των αιτούντων α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης. δ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υ αίθριου (στάσιµου ή λανόδιου) εµ ορίου ε) λοι οί ε αγγελµατίες, υ ό την ροϋ όθεση ότι διαθέτουν τα νόµιµα αραστατικά. στ) ε αγγελµατίες δραστηριο οιούµενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριµένες θέσεις της εµ ορο ανήγυρης (µε το αρόντα Κανονισµό καθορίζονται τα είδη ου ε ιτρέ εται να ωλούνται στην εµ ορο ανήγυρη) Άρθρο 6 ιατιθέµενες θέσεις εµ ορο ανήγυρης Οι Θέσεις ου διατίθενται στην εµ ορο ανήγυρη, ανά κατηγορία δραστηριότητας, έχουν ως εξής: 1. Μέχρι έντε (5) αδειούχοι ωλητές λουκουµάδων (κατέχοντες τη νόµιµη άδεια σύµφωνα µε το Ν.2323/95, ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει). 2. Μέχρι έντε (5) αδειούχοι ωλητές χαλβάδων (κατέχοντες τη σχετική άδεια εµ ορικής δραστηριότητας).

7 3. Μέχρι έντε (5) αδειούχοι ωλητές ξηρών καρ ών (οι ο οίοι θα διαθέτουν τη νόµιµη άδεια). 4. Έξι (6) άδειες θέσεις (σε µικρο ωλητές - δηµότες Λαµιέων κατά ροτεραιότητα- οι ο οίοι θα κατέχουν τη νόµιµη άδεια σύµφωνα µε το Ν.2323/95 ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει), για την ώληση αραδοσιακών ειδών. Ως αραδοσιακά είδη θεωρούνται το καλαµ όκι, το κάστανο, τα τυ ο οιηµένα µαντολάτο & αστέλι, το «µαλλί της γριάς». 5. Ε τά (7) αδειούχοι καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (κάτοχοι της σχετικής άδειας). 6. Λοι ές θέσεις για την ανά τυξη δραστηριοτήτων του εµ ορικού τοµέα, µε δυνατότητα αύξησης αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 αρ.4 του αρόντος. 7. Οι διαστάσεις κάθε θέσης θα είναι 3µ. χ 3µ., ενώ κάθε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα) θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) θέσεις. Για την εύρυθµη λειτουργία της Εµ ορο ανήγυρης, όλες οι ανωτέρω θέσεις ανά κατηγορία δραστηριότητας καθορίζονται στο σχετικό το ογραφικό διάγραµµα. Άρθρο 7 Τρό οι διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων εµ ορικών δραστηριοτήτων & χώρων εστίασης 1. Οι ενδιαφερόµενοι για συµµετοχή στην εµ ορο ανήγυρη και αραχώρηση θέσεων υ οβάλλουν αίτηση ρος το ήµο Λαµιέων (διατίθεται α ό την Υ ηρεσία) η ο οία εριλαµβάνει τα αρακάτω στοιχεία: Ονοµατε ώνυµο ή την Ε ωνυµία του αιτούντος Όνοµα Πατρός Α.. Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδα ούς, µε την αντίστοιχη άδεια αραµονής σε ισχύ ιεύθυνση κατοικίας ΑΦΜ και.ο.υ. Αριθµός τηλεφώνου και ηλεκτρονική δ/νση αν υ άρχει ιεύθυνση της ασκούµενης δραστηριότητας Τοµέας δραστηριότητας Την ακριβή θέση (ή θέσεις) του χώρου Τα ρος ώληση είδη Η αίτηση θα ρέ ει α αραίτητα να συνοδεύεται α ό τα αρακάτω δικαιολογητικά Α όδειξη Ταµειακής µηχανής Πρόσφατη Βεβαίωση έναρξης ε ιτηδεύµατος α ό την αρµόδια ΟΥ Βεβαίωση µη οφειλής ( ηµοτική Ενηµερότητα) του ήµου Λαµιέων (άρθρο 285.Κ.Κ.). Βεβαίωση ερί εγγραφής στο αρµόδιο Ε ιµελητήριο για τους εµ όρους Αντίγραφο Άδειας Εµ ορικής ραστηριότητας Πιστο οιητικό υγείας (σε ερί τωση διάθεσης εδώδιµων ροϊόντων)

8 Βεβαίωση της Π.Ε.Λ. για την καταβολή της καθορισθείσης δα άνης και αντιτίµου, για τις αρεχόµενες α ό αυτή υ ηρεσίες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα συµφωνηθέντα µεταξύ ήµου Λαµιέων και ΠΕΛ. Ο έλεγχος των ανωτέρω αιτήσεων και των υ οβαλλόµενων δικαιολογητικών θα γίνεται α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης 2. Η διάθεση των θέσεων του άρθρου 5 του αρόντος θα γίνει µε σειρά ροτεραιότητας βάσει του αριθµού δι λοτύ ου είσ ραξης α ό το ήµο Λαµιέων, του τέλους ου αντιστοιχεί στον αριθµό των αιτούµενων θέσεων (άρθρο 11 του αρόντος) ως εξής: Α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης ορίζεται ροθεσµία υ οβολής αιτήσεων (µε τα ροβλε όµενα δικαιολογητικά) και καταβολής του τέλους ου αντιστοιχεί στον αριθµό θέσεων ου ζητά ο ενδιαφερόµενος για συµµετοχή στην εµ ορο ανήγυρη. Η καταβολή του τέλους µ ορεί να γίνει α ό τον αιτούντα: α) α ευθείας στο Ταµείο του ήµου Λαµιέων β) µε κατάθεση σε Τρά εζα, στον τρα εζικό λογαριασµό του ήµου Λαµιέων γ) µε ληρωµή µέσω ηλεκτρονικής τρα εζικής (e-banking, web-banking κ.λ..) Σε κάθε ερί τωση ο ενδιαφερόµενος θα ρέ ει να αναγράφει ως αιτιολογία τη συµµετοχή στην εµ ορο ανήγυρη του ήµου Λαµιέων και το συνολικό αριθµό των θέσεων ου ε ιθυµεί να του χορηγηθούν. Η υ οβολή της αίτησης µε τα ροβλε όµενα δικαιολογητικά θα γίνει το ίδιο διάστηµα είτε αυτο ρόσω α α ό τον ενδιαφερόµενο, είτε ταχυδροµικά. Σε ερί τωση ταχυδροµικής α οστολής, ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης λαµβάνεται αυτή της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ. ή της εταιρίας Courrier Μετά τη λήξη της ανωτέρω ροθεσµίας, σε τό ο και χρόνο ου θα καθορισθεί α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης και θα ανακοινωθεί έγκαιρα, θα ραγµατο οιηθεί συνεδρίαση της Ε ιτρο ής, αρουσία των αιτούντων τη χορήγηση θέσεων ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένων α αυτούς ροσώ ων, µε µόνο αντικείµενο την κατακύρωση των θέσεων της εµ ορο ανήγυρης. Για το σκο ό αυτό, µε σειρά ροτεραιότητας βάσει του αριθµού δι λοτύ ου είσ ραξης του αναλογούντος τέλους α ό το ήµο Λαµιέων και εφόσον έχει ροσκοµισθεί η βεβαίωση της Π.Ε.Λ. (δικαιολογητικό της ανωτέρω αρ.1), καλείται α ό την Ε ιτρο ή ο κάθε ενδιαφερόµενος να υ οδείξει στο το ογραφικό σχεδιάγραµµα τις θέσεις τις ο οίες ε ιθυµεί να καταλάβει, ανάλογα µε το είδος δραστηριότητάς του. Σε ερί τωση ου ο ενδιαφερόµενος δεν µ ορεί να αρευρεθεί στην ανωτέρω συνεδρίαση, µ ορεί να εκ ροσω ηθεί α ό άλλο άτοµο της ε ιλογής του, ο ο οίος θα έχει για το σκο ό αυτό τη σχετική εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υ ογραφής του εξουσιοδοτούντος. Στην ερί τωση ου οι αιτούµενες θέσεις α ό κατόχους άδειας ε αγγελµατία ωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών (άρθρο 4 5γ του αρόντος) ξε ερνούν το 20% των θέσεων ου διατίθενται για εµ ορικές δραστηριότητες, διενεργείται δηµόσια κλήρωση µεταξύ αυτών. 3. Ενδιαφερόµενος για συµµετοχή ο ο οίος υ έβαλε εµ ρόθεσµη αίτηση µε ελλι ή δικαιολογητικά, τίθεται εκτός σειράς ροτεραιότητας. Το ίδιο ισχύει και στην ερί τωση ου ο ενδιαφερόµενος δεν αρευρεθεί ή δεν εκ ροσω ηθεί στην ανωτέρω συνεδρίαση. Σε αυτούς είναι δυνατή η χορήγηση θέσεων µετά το τέλος της διαδικασίας ροτεραιότητας, ανάλογα µε τις τυχόν υφιστάµενες αδιάθετες θέσεις ανά δραστηριότητα, κατά την κρίση της Ε ιτρο ής και υ ό την ροϋ όθεση (για την ρώτη ερί τωση) της συµ λήρωσης των ελλείψεων. 4. Αιτήσεις ου υ οβλήθηκαν εκ ρόθεσµα, θα εξετάζονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω αραγράφου, µόνο σε ερί τωση ου υ άρχουν αδιάθετες θέσεις και υ ό την ροϋ όθεση ότι οι αιτούντες κατέχουν την ροβλε όµενη κατά ερί τωση νόµιµη άδεια. Στην ερί τωση αυτή δίνεται ροτεραιότητα σε αυτούς ου ασκούν το ε άγγελµα ως κύριο βιο οριστικό.

9 5. Η άδεια συµµετοχής µε τις χορηγούµενες θέσεις εκδίδεται α ό την Ε ιτρο ή Ποιότητας Ζωής του ήµου, στην ο οία το ηµοτικό Συµβούλιο µεταβιβάζει τη σχετική αρµοδιότητά του και υ ογράφεται α ό τον Πρόεδρό της, µετά α ό την υ οβολή σε αυτή του τελικού ίνακα δικαιούχων συµµετοχής α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης. 6. Η άδεια συµµετοχής αραλαµβάνεται αυτο ροσώ ως α ό τον ενδιαφερόµενο ή α οστέλλεται σε αυτόν ταχυδροµικά, το αργότερο µέχρι την ηµέρα της εγκατάστασής του στο χώρο της εµ ορο ανήγυρης. 7. Ο καθένας α ό τους έχοντες, κατά τα ανωτέρω, δικαίωµα συµµετοχής, µ ορεί, για την ευχερή άσκηση της δραστηριότητάς του, να ζητήσει µε αίτησή του ερισσότερες της µίας θέσεις, ου σε κάθε ερί τωση δεν µ ορούν να υ ερβαίνουν τις έντε (5). Σ αυτή την ερί τωση αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στον δικαιούχο οι όµορες, κατ αύξοντα αριθµό, θέσεις. 8. Γωνιακές θέσεις δεν αραχωρούνται µεµονωµένα, αλλά µαζί µε τις όµορες εκατέρωθεν αυτών ή συνεχόµενες κατ αύξοντα ή φθίνοντα αριθµό. 9. Σε ερί τωση µη χρήσης του χώρου µε υ αιτιότητα του δικαιούχου, το καταβληθέν οσό αρακρατείται α ό τον ήµο, ε ιστρέφεται δε στον ενδιαφερόµενο µετά την 1η Νοεµβρίου και µόνον εφόσον οι συγκεκριµένοι χώροι έχουν αραχωρηθεί και δεν έχουν α οδώσει στο ήµο τουλάχιστον ίσο χρηµατικό οσό. Θεωρείται ότι η α οχώρηση του δικαιούχου δεν γίνεται µε υ αιτιότητά του, όταν αυτή, α οδεδειγµένα, οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, ο ότε το καταβληθέν οσό ε ιστρέφεται µε α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 10. Εάν µετά την ολοκλήρωση των ε ιλογών των θέσεων α ό τους δικαιούχους υ οβληθεί κοινό αίτηµα, έγγραφο ή ροφορικό, για αµοιβαία ανταλλαγή θέσεων µεταξύ δικαιούχων, αρµόδια να α οφανθεί είναι η Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης, τηρώντας σε κάθε ερί τωση την ροβλε όµενη α ό τον αρόντα Κανονισµό χωροθέτηση των εµ ορευµάτων. 11. Η άδεια χορηγείται α οκλειστικά για την έκθεση και ώληση ειδών ου είναι αντικείµενο δραστηριότητας του ενδιαφεροµένου. Άρθρο 8 Στέγαστρα - Τρό ος κατασκευής 1. Η αρίθµηση των θέσεων, η κατασκευή των στεγάστρων, η αροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και οι λοι ές εργασίες ανατίθενται α οκλειστικά στην Π.Ε.Λ., ό ως θα ορίζει και το σύµφωνο συνεργασίας. 2. Ο ήµος Λαµιέων ουδεµία ευθύνη φέρει για ο οιαδή οτε ζηµία ου τυχόν ροκληθεί και για ο οιαδή οτε αιτία α ό την κατασκευή των ερι τέρων ή άλλων ροσωρινών κατασκευών αρµοδιότητας της Π.Ε.Λ., καθώς και α ό αυτή ου τυχόν ροκληθεί α ό ο οιονδή οτε δικαιούχο αδειοδοτούµενο. 3. Ο ήµος Λαµιέων έχει το δικαίωµα ε ίβλεψης της κατασκευής και ηλεκτροδότησης όλων των θέσεων και χώρων ανά τυξης κάθε δραστηριότητας της εµ ορο ανήγυρης. Άρθρο 9 Ειδικές διατάξεις 1. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εµ ορο ανήγυρης δεν ε ιτρέ εται στην Π.Ε.Λ. να ροβεί στην υλο οίηση ή φιλοξενία δραστηριοτήτων, εµ ορικού ή άλλου χαρακτήρα. Ε ιτρέ ονται µόνο δραστηριότητες αµιγώς ψυχαγωγικού χαρακτήρα (.χ. Λούνα Πάρκ).

10 2. Σε ερί τωση φιλοξενίας δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα, ο ενδιαφερόµενος, υ οχρεούται να τύχει της ροβλε όµενης αδειοδότησης α ό το ήµο Λαµιέων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 3. Η Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης, η ο οία έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της λειτουργίας της εµ ορο ανήγυρης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του αρόντος Κανονισµού, εξουσιοδοτείται να ρυθµίζει άµεσα ο οιοδή οτε θέµα ανακύ τει κατά την ροετοιµασία της διοργάνωσης. 4. Η Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης για όλες τις ράξεις της τηρεί ρόχειρα ρακτικά, µε ευθύνη του Προέδρου αυτής, ου υ ογράφονται α ό όλα τα µέλη της. 5. Εάν αραστεί ανάγκη διάθεσης ερισσότερων χώρων, έραν αυτών ου ορίζονται στο άρθρο 6 του αρόντος, αρέχεται η δυνατότητα ροσθήκης νέων θέσεων, η ανά τυξη των ο οίων θα γίνει σύµφωνα µε το σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ ήµου και Π.Ε.Λ., υ ό τον όρο ότι η α όφαση αυτή δεν θα διαταράξει την οµαλή διεξαγωγή της εµ ορο ανήγυρης, το δε τίµηµα των θέσεων αυτών εξοµοιώνεται µε εκείνο του άρθρου 11 του αρόντος. Άρθρο 10 Πωλούµενα είδη Τα ρος ώληση είδη ου ε ιτρέ ονται στον εµ ορικό τοµέα είναι: Τεχνητά & α οξηραµένα άνθη και φυτά Ασηµικά και Faux Bijou (Φο Μ ιζού) Βιβλία Είδη Αυτοκινήτου Αγροτικά εργαλεία µηχανήµατα Είδη Λαϊκής Τέχνης Είδη ώρων και διακόσµησης Είδη Οικιακής Χρήσης Υαλικά & Είδη Μ άνιου Καλλυντικά Λευκά είδη είδη ροικός Εκκλησιαστικά Είδη Αξεσουάρ Μικρών Ζώων & Ιχθύων Είδη Ένδυσης Υ όδησης Αξεσουάρ Ένδυσης Παιδικά αιχνίδια Ηλεκτρονικά Είδη αντο ωλείου Ψιλικά Παραδοσιακά γλυκά ροϊόντα Βιολογικά οικολογικά ροϊόντα Άρθρο 11 Τέλη διάθεσης θέσεων 3. Ο καθορισµός του ύψους των τελών για κάθε κατηγορία θέσης γίνεται µε α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α ό εισήγηση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής, σύµφωνα µε τις

11 διατάξεις του άρθρου 19 του α ό Ν.. " ικαίωµα χρήσεως κτηµάτων, έργων ή υ ηρεσιών". 4. Ειδικά για το τρέχον έτος (2015) και µέχρι την αναθεώρησή του, το τέλος για τις θέσεις ανά τυξης εµ ορικών δραστηριοτήτων και χώρων εστίασης, ό ως αυτές α οτυ ώνονται στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα, ορίζεται σε 300,00 ανά θέση. 5. Για κάθε δηµότη του ήµου Λαµιέων, ου ασκεί ε αγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε την εµ ορο ανήγυρη και ε ιθυµεί να συµµετάσχει σε αυτή, αρέχεται έκ τωση σε οσοστό 50% ε ί του ανωτέρω τέλους, το ο οίο έτσι ανέρχεται σε 150,00. Η εντο ιότητα α οδεικνύεται α ό την ρόσφατη Βεβαίωση έναρξης ε ιτηδεύµατος α ό την αρµόδια ΟΥ ή α ό το αντίγραφο άδειας άσκησης της εµ ορικής δραστηριότητας. 6. Σε συνεταιρισµούς ροώθησης το ικών ροϊόντων, ου έχουν την έδρα τους στο ήµο µας, διατίθεται δωρεάν χώρος διαστάσεων µέχρι 6 χ 3 µ., εκτός των εµ ορικών ερι τέρων, σε σηµείο ου θα α οφασισθεί α ό την Ε ιτρο ή Εµ ορο ανήγυρης, ύστερα α ό αίτηµα των ενδιαφεροµένων, α οκλειστικά για την ροβολή και ροώθηση των ροϊόντων ου αράγουν τα µέλη τους, α οκλειόµενης της ώλησης αυτών. Άρθρο Το έντυ ο της Άδειας συµµετοχής στην αραδοσιακή Εµ ορο ανήγυρη ήµου Λαµιέων, α ό 8 Σε τεµβρίου έως 14 Σε τεµβρίου, θα εριλαµβάνει τα αρακάτω στοιχεία ικαιούχου : Ονοµατε ώνυµο :. ΑΦΜ :. Είδος δραστηριότητας : Αριθµός θέσης :. Αριθµός χώρων :. Ενοίκιο χώρου : Έκ τωση : Καταβολή : Αρ. ι λ. Είσ ραξης :. Άρθρο 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Α αγορεύεται η εκµίσθωση ή υ εκµίσθωση ο οιουδή οτε χώρου ή θέσης α ό τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιµο οίησή τους για άλλο σκο ό, εκτός αυτού για τον ο οίο διατέθηκαν. Σε ερί τωση ου δια ιστωθεί α ό τα στοιχεία Ταµειακής Μηχανής ή α ό ο οιοδή οτε άλλο στοιχείο, εκµίσθωση ή υ εκµίσθωση χώρου, το αντίτιµο της θέσης ροσαυξάνεται κατά 5.000,00 σε βάρος του δικαιούχου, σύµφωνα µε την άδεια χρήσης. 2. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του χώρου της Εµ ορο ανήγυρης διέ ονται α ό τους κανόνες της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφάλειά τους. Ουδεµία ευθύνη υ έχει ο ήµος Λαµιέων, αφού όλες οι κατασκευές και οι συνδέσεις θα γίνουν υ ό την ε ίβλεψη και α οκλειστική ευθύνη της Π.Ε.Λ. 3. Α αγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτρο αραγωγών ζευγών στο χώρο της εµ ορο ανήγυρης, για λόγους ασφαλείας, υρασφάλειας και ισοκατανοµής των ηλεκτρικών φορτίων. 4. Ε ιβάλλεται η ροµήθεια ενός υροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης σε κάθε µισθωτή χώρου, ο ο οίος θα το οθετείται σε εµφανές σηµείο και θα συνοδεύεται µε βεβαίωση καταλληλότητας α ό τον ροµηθευτή του. 5. Οι δραστηριο οιούµενοι σε ε ιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος υ οχρεούνται στην τήρηση των σχετικών υγειονοµικών διατάξεων και γενικότερα της ισχύουσας νοµοθεσίας,

12 είναι δε α οκλειστικά υ εύθυνοι για ο οιαδή οτε βλάβη ή ζηµία ροκληθεί α ό υ αιτιότητά τους, λόγω µη τήρησης αυτών. 6. Α αιτείται βεβαίωση υρασφάλειας για τις ψησταριές - καντίνες κ.λ.., ου χρησιµο οιούν υγραέριο. 7. Α αγορεύεται το κλείσιµο των διαδρόµων µε εµ ορεύµατα κ.λ.., το λάτος των ο οίων έχει υ ολογισθεί για τη διέλευση των ολιτών ή και οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. Σε ερί τωση αράβασης, θα ε ιβάλλεται ρόστιµο ίσο µε το ήµισυ του τέλους της θέσης, για κάθε φορά ου θα σηµειώνεται αράβαση. 8. Σε ερί τωση µη συµµόρφωσης ο οιουδή οτε ρος τους αρα άνω όρους, ο ήµος Λαµιέων: α) θα α οκλείει αυτούς α ό το δικαίωµα της συµµετοχής για την ε όµενη χρονιά. β) θα διακό τει, σε συνεργασία µε την Π.Ε.Λ., τη χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος και θα α οκλείει την εραιτέρω λειτουργία του χώρου, α οβάλλοντάς τον. γ) ο χώρος θα διατίθεται σε άλλον ενδιαφερόµενο ε ιλαχόντα και γενικά θα λαµβάνεται κάθε νόµιµο µέτρο, ροκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ήµου και η εύρυθµη λειτουργία της εµ ορο ανήγυρης. 9. Ό οιος συµµετέχει στην Εµ ορο ανήγυρη τεκµαίρεται ότι α οδέχεται ανε ιφύλακτα όλους τους όρους του αρόντος Κανονισµού. 10. Οι ενδιαφερόµενοι ου ε ιθυµούν να λάβουν µέρος στην Εµ ορο ανήγυρη µ ορούν να ροµηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Α όφαση του.σ. για ενηµέρωσή τους α ό το ήµο Λαµιέων ή α ό την ιστοσελίδα αυτού (http://www.lamia-city.gr). 11. Ό,τι δεν ροβλέ εται στον αρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται άµεσα µε α όφαση της Ε ιτρο ής Εµ ορο ανήγυρης του ήµου Λαµιέων, η ο οία µετά το έρας της εµ ορο ανήγυρης, ανάλογα µε τις δια ιστώσεις της, εισηγείται τη συµ λήρωση ή την τρο ο οίησή του. 12. Ο ήµος Λαµιέων, σε συνεργασία µε την Π.Ε.Λ., έχει το δικαίωµα να διαµορφώσει χώρο, στον ο οίο θα ραγµατο οιούνται ολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές αραστάσεις και εν γένει δρώµενα α ό το χώρο των αραστατικών τεχνών). Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση της κίνησης της Εµ ορο ανήγυρης αλλά και η αναβάθµισή της σε ολιτιστικό γεγονός. Άρθρο 14 Η ισχύς του αρόντος Κανονισµού αρχίζει δέκα (10) ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή του, κατά τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ) Κατά τη λήψη της α όφασης αυτής αρνητική ψήφο έδωσαν οι κ.κ.:. Μητσό ουλος,. Συλεούνης και Μ. Ραφτο ούλου διατυ ώνοντας ότι: «µε τον τρό ο λειτουργίας της εµ ορο ανήγυρης, γίνεται οικονοµική εκχώρηση στην Πανελλήνια Εκθεση Λαµίας σε βάρος του ήµου και των εµ όρων ε αγγελµατιών». Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 5 Αυγούστου 2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛEΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935, 210-3220705

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού

Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού «ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ» Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα