Θαιάζζηα Οηθοζσζηήκαηα ζηε Μεζόγεηο θαη Βηοιογηθοί Γείθηες θαηάζηαζες ηοσς. Η περίπηωζε ηοσ αποκολωκέλοσ οηθοζσζηήκαηος ηωλ λεζίδωλ Σηροθάδες.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θαιάζζηα Οηθοζσζηήκαηα ζηε Μεζόγεηο θαη Βηοιογηθοί Γείθηες θαηάζηαζες ηοσς. Η περίπηωζε ηοσ αποκολωκέλοσ οηθοζσζηήκαηος ηωλ λεζίδωλ Σηροθάδες."

Transcript

1 Γσλακηθή θαη Γηατείρηζε ηοσ Μεζογεηαθού Θαιάζζηοσ Περηβάιιοληος ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζάκυνθος Ιουλίου 2011 ΓΙΑΛΔΞΗ 13 Θαιάζζηα Οηθοζσζηήκαηα ζηε Μεζόγεηο θαη Βηοιογηθοί Γείθηες θαηάζηαζες ηοσς. Η περίπηωζε ηοσ αποκολωκέλοσ οηθοζσζηήκαηος ηωλ λεζίδωλ Σηροθάδες. Καρρής Γ. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Τετνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, Εργαστήριο Διατείρισης Φσσικών Πόρων και Οικολογίας, Πλατεία Κάλβοσ 2, , Ζάκσνθος 1. Δηζαγωγή 1.1 Τα ζαιαζζοπούιηα ως βηοιογηθοί δείθηες ηωλ ζαιάζζηωλ οηθοζσζηεκάηωλ Οη σθεαλνί θαη γεληθφηεξα νη ζάιαζζεο φπσο ε Μεζφγεηνο απνηεινχλ πνιππαξαγνληηθά θαη δπλακηθά νηθνζπζηήκαηα κε αθαλφληζηεο θαη πνιιέο θνξέο κε πξνβιέςηκεο ηξνθηθέο πεγέο (Ashmole 1971, Weimerskirch 2007), γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ζηα ζαιαζζνπνχιηα κία ζηξαηεγηθή ζηελνχο ζπλεξγαζίαο κε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ σθεαλνγξαθηθψλ παξακέηξσλ θαη ηεο επαθφινπζεο δηαθχκαλζεο ησλ απνζεκάησλ ηξνθήο (Fauchald 2009). Ζ γλψζε θαη πιήξεο θαηαλφεζε ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, επηβάιιεη ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ρσξνρξνληθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε θπζηθέο θαη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο-αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα δηάθνξα ηξνθηθά επίπεδα (Botsford et al. 1997). Ζ ζπιινγή φιεο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο απνηειεί απφ ηε θχζε ηεο έλα πνιχ δχζθνιν θαη δαπαλεξφ εγρείξεκα θαη γηα ην ιφγν απηφ αθνινπζείηαη ε ρξήζε αλψηεξσλ ζαιάζζησλ θαηαλαισηψλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βηνδείθηεο ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηε ζχλζεζε θαη δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο θαη θαη επέθηαζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγηθφηεηαο (Cury et al. 2000, Piatt et al. 2007, Einoder 2009). ηηο εκέξεο καο ηα ζαιαζζνπνχιηα ζεσξνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν βαζηθά ηκήκαηα ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο κε πνιχ κεγάιε δηαρεηξηζηηθή εξγαιεηαθή αμία (Schreiber and Burger 2002). Έρνληαο ην ξφιν θνξπθαίσλ ζεξεπηψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ άξηζηνπο δείθηεο γηα ηελ πγεία ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ παγθφζκησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηε δψζα χιε (Sandvik and Erikstad 2008, Schreiber 2002). Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο αξθεηέο θιαζζηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηα ηρζπαπνζέκαηα ή ηα αιηεπηηθά εξγαιεία ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηνπο πιεζπζκνχο ησλ πνπιηψλ. Δπηπιένλ ηα ζαιαζζνπνχιηα ιφγσ ησλ κεηαλαζηεχζεσλ ηνπο, απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο κεηαθνξείο βηνκάδαο απφ ηε κία πεξηνρή ζηελ άιιε. Έρεη θαηαγξαθεί γηα παξάδεηγκα φηη ε ππεξαιίεπζε νξηζκέλσλ ζαξθνθάγσλ εηδψλ ηρζπνπαλίδαο, νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ εηδψλ δηαηξνθήο κε άκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηα πνπιηά νη νπνίεο Καρρής Γ. 221

2 απνηππψζεθαλ ζηηο απνηθίεο ηνπο είηε σο πιεζπζκηαθή αχμεζε είηε σο ελίζρπζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο επηηπρίαο. Σαπηφρξνλα σθεαλνγξαθηθέο (π.ρ. θαηλφκελα El Nino) ή θιηκαηηθέο αιιαγέο κεηαμχ ησλ δχν εκηζθαηξίσλ αληρλεχηεθαλ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ πιεζπζκψλ δηαθφξσλ εηδψλ ζαιαζζνπνπιηψλ ζηηο αλαπαξαγσγηθέο απνηθίεο (Ristow et al. 1990). Ζ κειέηε ηεο νηθνινγίαο ησλ ζαιαζζνπνπιηψλ θαη ηεο δπλακηθήο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαηαιήγεη νπζηαζηηθά ζηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεξεπηή-ζεξάκαηνο δειαδή ζηε κειέηε ησλ ηρζπαπνζεκάησλ. Ζ ζχλδεζε ησλ ζαιαζζνπνπιηψλ κε ηα είδε δηαηξνθήο, πέξα απφ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπο, βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν (Shealer 2002). Δλ θαηαθιείδη κπνξεί λα γλσξίδνπκε ηελ θαηαλνκή π.ρ. ηνπ είδνπο Calonectris diomedea (Aves, Procellariiformes) ζην ρεξζαίν θαη ην επξχηεξν ζαιάζζην ρψξν ηνπ Ηνλίνπ αιιά ππάξρεη έληνλε αλάγθε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ζάιαζζα ( hot spot areas ) θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπο απφ ην ελ ιφγσ είδνο πνπ είλαη θνηλφ ζην Ηφλην θαη ηδηαίηεξα ζηε Εάθπλζν θαη ζηα ηξνθάδηα. Δπίζεο νη επνρηαθέο κεηαθηλήζεηο ησλ ζαιαζζνπνπιηψλ (δηάδξνκνη κεηαλάζηεπζεο), ε δηαζπνξά ηνπο ζην ζαιάζζην ρψξν, ε νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ αλαδήηεζεο ηξνθήο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο αθηίλαο έληνλεο ηξνθνιεςίαο είλαη βαζηθά ηκήκαηα ηεο νηθνινγίαο ησλ ζαιαζζνπνπιηψλ ηα νπνία παξακέλνπλ κεξηθψο άγλσζηα θαη ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δπλακηθή ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζην Ηφλην αιιά θαη ηελ Αδξηαηηθή. 1.2 Περηοτή κειέηες Σηροθάδες Νήζοη ε κία απφζηαζε γχξσ ζηα 20 n.m. απφ ην λνηηφηεξν ζεκείν ηεο Εαθχλζνπ, (42 n.m. απφ ην Ληκάλη ηεο Zαθχλζνπ) θαη 22 n.m. πεξίπνπ απφ ηα δπηηθά παξάιηα ηεο Πεινπνλλήζνπ, εληνπίδνληαη δχν κηθξά λεζηά πνπ ππάγνληαη ζην Γήκν Εαθχλζνπ θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηεξάζηηα ηζηνξηθή, ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή ζεκαζία θαζψο επίζεο θαη απφ αλεθηίκεηε πεξηβαιινληηθή αμία. Tα ηξνθάδηα ή φπσο αιιηψο ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη ηα Γθαιαπάγθνο ηνπ Ηνλίνπ, απνηεινχλ κέξνο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθχλζνπ θαη ν ρεξζαίνο θαζψο θαη ζαιάζζηνο ρψξνο ηνπο βξίζθεηαη ζηε δηαρεηξηζηηθή επνπηεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ. Παξάιιεια απνηεινχλ Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο θαη έρνπλ εληαρζεί ζηνλ αξρηθφ θαηάινγν ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ηνπ Γηθηχνπ ΦΤΖ 2000 (θσδηθφο: GR ), γηα ηε κεζνγεηαθή βηνγεσγξαθηθή πεξηνρή ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο (Δ.Δ 2006) ελψ απνηειoχλ θαη Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηα πνπιηά βάζεη ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ. Δπηπιένλ ηα ηξνθάδηα αλήθνπλ ζην Γίθηπν ησλ εκαληηθψλ Πεξηνρψλ γηα ηα Πνπιηά (Ηmportant Bird Areas IBAs) ηεο Διιάδαο κε θσδηθφ GR087, ελψ απφ ην 2008 ε πεξηνρή παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ζην πιαίζην ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ IBAs. Σα ηξνθάδηα ή αιιηψο Πισηέο ιφγσ ηεο επίπεδεο γεσκνξθνινγίαο ηνπο, δίλνπλ ηελ εληχπσζε ελφο ζπκπιέγκαηνο απφ δχν έξεκα, κηθξά, απνκνλσκέλα λεζηά θαη κεξηθέο μέξεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 4 Κm 2, πνπ θαιχπηνληαη ζην κεγαιχηεξν Καρρής Γ. 222

3 πνζνζηφ ηνπο απφ καθία βιάζηεζε (Δηθφλα 1). ην ηακθάλη πνπ απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν λεζί δεζπφδεη ην επηβιεηηθφ Καζηξνκνλάζηεξν ηεο Θενηφθνπ ηεο Παληνραξάο ην νπνίν έρηηζε ζην πξψην κηζφ ηνπ 13νπ αηψλα ε Δηξήλε, ζπγαηέξα ηνπ Απηνθξάηνξα ηεο Νίθαηαο Θενδψξνπ Λαζθάξεσο, θαη ην νπνίν αλαθαηλίζζεθε απφ ηνλ Απηνθξάηνξα Ησάλλε Δ` γχξσ ζηα 1440 κ.υ. Tφζν ην ζπλνιηθφ θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Μνλαζηεξηνχ ησλ ηξνθάδσλ φζν θαη νη δχν λεζίδεο αλήθνπλ δηνηθεηηθά θαη ηδηνθηεζηαθά ζηελ Ηεξά Μνλή ηξνθάδσλ θαη Αγίνπ Γηνλπζίνπ Εαθχλζνπ. ηα ηξνθάδηα παξαηεξείηαη κσζατθφηεηα ελδηαηηεκάησλ. Απηή ζπλζέηεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε θαιιηεξγεηψλ κε ζηηεξά, επνρηαθψλ πγξνηνπηθψλ εθηάζεσλ, αδηαηάξαθησλ νηθνζπζηεκάησλ φπσο ην κνλαδηθφ αησλφβην ππθλφ θεδξνδάζνο (Juniperus phoenicea), ζακλσδψλ εθηάζεσλ αεηθχιισλ κε θπξίαξρα είδε ην ρίλν (Pistacia lentiscus), ην Πνπξλάξη (Quercus coccifera), ηε Γάθλε (Laurus nobilis), ην Φηιιχθη (Phillyrea media) θαη ηε Μπξηηά (Myrtus communis) θαζψο θαη ηελ παξνπζία θπηνθνηλσληψλ κε Euphorbia dendroides θαη Sarcopoterium spinosum. Ζ νηθνινγηθή αμία ησλ λεζηψλ θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν, θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ εαξηλή ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, αθνχ απνηεινχλ έλαλ ελδηάκεζν ζηαζκφ μεθνχξαζεο θαη ηξνθνιεςίαο γηα δεθάδεο είδε πνπιηψλ, ηα νπνία δηαζρίδνπλ θάζε ρξφλν ηελ έξεκν ηεο αράξαο θαη ηε Μεζφγεην Θάιαζζα πξνο θαη απφ ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ζηελ Παιαηαξθηηθή θαη ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο ζηελ ηξνπηθή Αθξηθή (Βarboutis et al. 2009). Ζ παξνπζία επίζεο κεγάισλ πιεζπζκψλ ζαιαζζνπνπιηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηήξεζε αξθεηψλ εηδψλ θεησδψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή φπσο Φπζεηήξεο (Physeter macrocephalus), Εηθηνί (Ζiphius cavirostris), Γειθίληα (Delphinus delphis), Εσλνδέιθηλα (Stenella coeruleoalba), ηαρηνδέιθηλα (Grampus griseus) θαη Ρηλνδέιθηλα (Tursiops truncatus), ηεθκεξηψλνπλ ηε κεγάιε παξαγσγηθφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή (Frantzis et al. 2003). 1.3 Τα ζαιαζζοπούιηα ηοσ λόηηοσ Ιολίοσ ηελ πεξηνρή κειέηεο ην θχξην είδνο νξληζνπαλίδαο πνπ αλήθεη ζηε ζαιάζζηα ηξνθηθή αιπζίδα είλαη ν Αρηέκες (Calonectris diomedea). To πειαγηθφ απηφ ζαιαζζνπνχιη απνηειεί έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά εηδή νξληζνπαλίδαο ηφζν ηνπ Αηγαίνπ φζν θαη ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο γηα ηα νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη βηνδείθηε. Πξφθεηηαη γηα έλα καθξφβην, κνλνγακηθφ, κεηαλαζηεπηηθφ ζαιαζζνπνχιη, κε ηδηαίηεξα πςειφ δείθηε θηινπαηξίαο (Ristow et al. 1990, Thibault et al. 1993, Rabouam et al. 1998). Αλαπαξάγεηαη θαηά απνηθίεο ζηε Μεζφγεην φπνπ εκθαλίδεηαη ην κεζνγεηαθφ ππνείδνο (C. d. diomedea), ζε λεζηά ηνπ ΒΑ Αηιαληηθνχ φπσο ζηε Μαδέηξα, ζηηο Αδφξεο πνπ θηινμελνχλ ην 65% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, ζηα Καλάξηα λεζηά, κε θπξίαξρν ην αηιαληηθφ ππνείδνο (C.d. borealis) θαη ζηα λεζηά ηνπ Πξάζηλνπ Αθξσηεξίνπ. Ο γεσγξαθηθά απνκνλσκέλνο πιεζπζκφο ζε απηφ ην ηειεπηαίν ζχκπιεγκα ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ απνηεινχζε κέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ππνείδνο. ήκεξα αλαγλσξίδεηαη σο μερσξηζηφ είδνο κε ηε ιαηηληθή νλνκαζία Calonectris edwardsii, απνηειψληαο επί ηεο νπζίαο πξντφλ Καρρής Γ. 223

4 γεσγξαθηθήο εηδνγέλεζεο σο απνηέιεζκα νηθνινγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ιφγσ απνκφλσζεο (Thibault et al. 1997). Ζ δηαρείκαζε ηνπ είδνπο ιακβάλεη ρψξα ζε ζαιαζζηλά πεδία ηνπ Αηιαληηθνχ ζηε δπηηθή Αθξηθή θαη θπξίσο ζε γεσγξαθηθά πιάηε θνληά ζηνλ Ηζεκεξηλφ, (Ristow et al. 2000) θαζψο θαη θνληά ζε δπηηθέο θαη λφηηεο αθηέο ηεο λνηίνπ Αθξηθήο (Ryan 1997, Camphuysen and Van Der Meer 2001) ελψ ε επηζηξνθή ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο μεθηλά ζηα ηέιε ρεηκψλα κε αξρέο άλνημεο. Ζ απνηθία ηνπ Αξηέκε ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ ηξνθάδσλ Νήζσλ παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά απφ ην 2007 θαη απνηειεί ίζσο ηε κεγαιχηεξε απνηθία ηνπ είδνπο ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη αλακθίβνια ηε κεγαιχηεξε ζην Ηφλην (Κarris et al. 2009). ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζπζηεκαηηθή κειέηε γηα ην κεζνγεηαθφ ππνείδνο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Γηνλπζάδσλ ζηε ΒΑ Κξήηε θαη κάιηζηα γηα κηα καθξά πεξίνδν 35 πεξίπνπ εηψλ (Ristow et al. 1991, Ristow and Wink 1980). Δηθφλα 1 : Υάξηεο ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ησλ ηξνθάδσλ κε ηηο ζέζεηο ππναπνηθηψλ ηνπ Αξηέκε ζηε Νήζν ηακθάλη. [Πεγή : Γεψξγηνο Καξξήο/Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαξεία] χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν Αξηέκεο απνηειεί αλαπφζπαζην θαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθχλζνπ. Άιια ζεκαληηθά ή/θαη θνηλά είδε ζαιάζζηαο νξληζνπαλίδαο ζην Ηφλην είλαη ν Θαιαζζοθόραθας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), έλαο δεηλφο δχηεο θαη ραξαθηεξηζηηθή θηγνχξα ζε παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα, o Αηγαηόγιαρος (Larus audouinii), ν Μύτος (Puffinus yelkouan) θαη ν Πεηρίιος (Hydrobates pelagicus) πνπ απνηεινχλ πειαγηθά είδε θαη ν πην θνηλφο Αζεκόγιαρος (Larus michahellis) πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νπνξηνπληζηηθφ είδνο κε έληνλε πιεζπζκηαθή απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Καρρής Γ. 224

5 Δηθφλα 2 : Εεπγάξη Αξηέκεδσλ (Calonectris diomedea diomedea) ζε θσιηά ησλ ηξνθάδσλ Νήζσλ. [Πεγή : Γ. Καξξήο] Δηθφλα 3 : Νεαξφο Θαιαζζνθφξαθαο (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). [Πεγή : Γ. Καξξήο] 1.4 Σθοπός ηες έρεσλας Ζ κειέηε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζαιαζζνπνχιηα ηεο πεξηνρήο εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνλ Αξηέκε θαη αλακέλεηαη λα έρεη πέληε βαζηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο νηθνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ησλ ηξνθάδσλ, θαη ηα νπνία είλαη: 1) νινθιεξσκέλε γλψζε ηνπ πξνηχπνπ κεηαλάζηεπζεο ηνπ Αξηέκε θαη ζπζρέηηζε ηνπ κε σθεαλνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, 2) πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ ηξνθνιεςίαο ηνπ πειαγηθνχ Αξηέκε θαη έιεγρνο ηνπ βαζκνχ ηαχηηζεο ηνπο κε ηηο πεξηνρέο πςεινχ δπλακηθνχ απφ άπνςε βηνκάδαο ηρζπνπαλίδαο, 3) θαζνξηζκφο έκκεζσλ δεηθηψλ πξφβιεςεο ηεο θαηαλνκήο ηνπ είδνπο ζηε ζάιαζζα (αγσγηκφηεηα, θσηνζχλζεζε, πιαγθηφλ), 4) εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αιηείαο ζην πιεζπζκφ ηνπ είδνπο αθνχ άλζξσπνη θαη ζαιαζζνπνχιηα αληαγσλίδνληαη γηα ηηο ίδηεο ηξνθηθέο πεγέο θαη 5) βειηηζηνπνίεζε ησλ ζαιάζζησλ εξγαιείσλ ή κεζφδσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζαιάζζηεο δψλεο φπνπ νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο αιηείαο θαη ησλ πνπιηψλ αλακέλνληαη λα είλαη κέγηζηεο. πλεπψο ε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο νηθνινγίαο ηνπ είδνπο κπνξεί λα απνδψζεη άκεζεο δηαρεηξηζηηθέο εθαξκνγέο νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζε πξσηνγελή δεδνκέλα θαη επαξθή επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Όιεο νη παξαπάλσ παξάκεηξνη παξακέλνπλ ζρεδφλ άγλσζηεο γηα ην είδνο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Δηδηθφηεξα κέρξη πξφηηλνο δελ γλσξίδακε απνιχησο ηίπνηα γηα ηηο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ ηελ πεξίνδν εθηφο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ηέιε Οθηψβξε ηέιε Μάξηε) θαζψο θαη ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο, φπνπ κπνξεί άιινη σθεαλνγξαθηθνί παξάγνληεο λα επεξεάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ην είδνο απφ Καρρής Γ. 225

6 φηη νη αβηνηηθνί θαη βηνηηθνί παξάγνληεο ή νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πάξθνπ. Δπίζεο, ε νξηνζέηεζε ησλ ζαιάζζησλ πεδίσλ ηξνθνιεςίαο θαη μεθνχξαζεο θαζψο θαη ησλ πξνηχπσλ κεηαλάζηεπζεο γηα ηα ζαιαζζνπνχιηα θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξνο απφ άπνςε έξεπλαο θαη δηαρείξηζεο, αθνχ κπνξεί λα δψζεη πνιχηηκα ζηνηρεία ζηελ πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ εκαληηθψλ Θαιάζζησλ Πεξηνρψλ γηα ηα Πνπιηά (marine Important Bird Areas) ηεο ρψξαο καο αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο Δ.Δ. (BirdLife 2007, European Commission 2007). Δηδηθά ε κειέηε ησλ πξνηχπσλ κεηαλάζηεπζεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ψζηε λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε γλψζε γηα ηελ νηθνινγία ησλ ζαιαζζνπνπιηψλ, ηελ αλίρλεπζε πηζαλψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο παγθφζκηεο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ην ζρεδηαζκφ κίαο αλάινγεο δηαρεηξηζηηθήο πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ εηδψλ ηφζν ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο φζν θαη ζε απηέο ηεο δηαρείκαζεο. Αλαθνξηθά κε ην κεζνγεηαθφ ππνείδνο ηνπ Αξηέκε (Calonectris d. diomedea) ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κέρξη πξηλ 2-3 ρξφληα, ε κνλαδηθή ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα απνηθία ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πξνεξρφηαλ απφ ηε δνξπθνξηθή παξαθνινχζεζε ηεζζάξσλ αηφκσλ απφ ηελ απνηθία ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ησλ Γηνλπζάδσλ (βνξεηναλαηνιηθή Κξήηε) ηα νπνία έθηαζαλ κέρξη ηηο αθηέο ηεο ελεγάιεο ζηνλ Αηιαληηθφ (Ristow 2000). Γεδνκέλνπ φηη ην είδνο παξνπζηάδεη έληνλε θηινπαηξία θαη νη απνηθίεο ηνπ απνηεινχλ δηαθξηηνχο πιεζπζκνχο (γελεηηθά) νη αθξηβείο ρψξνη δηαρείκαζεο ζεσξνχληαη κνλαδηθνί θαη ίζσο αξθεηά εληνπηζκέλνη. πλεπψο ην θελφ ζηε γλψζε γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πξφηππα ησλ Αξηέκεδσλ πνπ θσιηάδνπλ ζηελ απνκνλσκέλε απνηθία ησλ ηξνθάδσλ ζην λφηην Ηφλην, απνηειεί εξεπλεηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηε κειέηε ηεο κεγαιχηεξεο ίζσο απνηθίαο ( δεπγάξηα) ηνπ είδνπο ζηε Μεζφγεην (Karris et al. 2009). 2. Μεζοδοιογηθή προζέγγηζε γηα ηα πρόησπα κεηαλάζηεσζες ηωλ Αρηέκεδωλ Σσζθεσές Γεωεληοπηζκού Οη πειαγηθνί ζαιάζζηνη ζεξεπηέο φπσο δηάθνξα είδε ηρζπνπαλίδαο, ηα θεηψδε θαη ηα ζαιαζζνπνχιηα, πξαγκαηνπνηνχλ κεγάιεο κεηαλαζηεπηηθέο πνξείεο κήθνπο αξθεηψλ ρηιηάδσλ ρηιηνκέηξσλ. Παξά ην κεγάιν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θαη ηηο ζρεηηθέο εληαηηθέο έξεπλεο πνπ πινπνηνχληαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δελ έρεη αθφκα απνζαθεληζηεί πνηνη είλαη νη παξάγνληεο θαη νη δηεξγαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξφηππα απηψλ ησλ κεγάισλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνξεηψλ. Αλαθνξηθά κε ηα ζαιαζζνπνχιηα εθηηκάηαη φηη ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί απφθξηζε ζηελ θαηεχζπλζε ησλ αλέκσλ αιιά θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηθαλεηαθψλ ζαιάζζησλ καδψλ (Shealer 2002). ήκεξα ε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηε κειέηε ησλ πξνηχπσλ κεηαλάζηεπζεο ζηα ζαιαζζνπνχιηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ηειεκεηξίαο θαη ιηγφηεξα κε ελ πισ θαηαγξαθέο ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπο. Ζ ζπγθέληξσζε αθξηβνχο πιεξνθνξίαο κε ρξήζε ηειεκεηξηθψλ κεζφδσλ κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε δπλακηθή ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ εμέιημε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πξνηχπσλ, ηελ αλίρλεπζε κεηαπιεζπζκηαθψλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο δηα- Καρρής Γ. 226

7 ρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ζεκαληηθψλ εηδψλ ζαιαζζνπνπιηψλ απφ απεηιέο φπσο θαηλφκελα ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνθειίδεο, εθηεηακέλε ρξήζε παξαγαδηψλ θαη ρσξνζέηεζε παξάθηησλ αηνιηθψλ πάξθσλ (Αlerstam 1990, Brooke 2004). Γηα ηα δηάθνξα είδε ζαιαζζνπνπιηψλ πέληε είλαη νη πην ελδεδεηγκέλεο ηερληθέο ηειεκεηξίαο πνπ εθαξκφδνληαη παγθνζκίσο αλάινγα κε ην δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ θαη ηα ππάξρνληα θελά ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε: α) απινί δνξπθνξηθνί πνκπνί (PTTs: Platform Transmitter Terminals) ή κε ελζσκαησκέλν παγθφζκηνπ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο (PTT/ GPS). β) ζπζθεπέο γεσεληνπηζκνχ (GLS: Geolocators - Global Location Sensing units based on ambient light), γ) ζπζθεπέο ππμίδαο-θαηεχζπλζεο (Compass loggers), δ) πνκπνί ξαδηνθπκάησλ πςειήο ζπρλφηεηαο (transmitters VHF: Very High Frequency) ε) ζπζθεπέο κε ελζσκαησκέλν παγθφζκην ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο (GPS loggers) Αλαθνξηθά κε ηε κειέηε ησλ πξνηχπσλ κεηαλάζηεπζεο ησλ Αξηέκεδσλ πνπ θσιηάδνπλ ζηα ηξνθάδηα, επηιέρζεθε ε ρξήζε ζπζθεπψλ Γεσεληνπηζκνχ (Geolocators) ε νπνία θαη εκθαλίδεη αξθεηέο εθαξκνγέο παγθνζκίσο (Gonzáles- Solís 2007, Dunn et al. 2011, Harris et al. 2010). ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηχπνπ πνκπψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζην βάξνο ησλ ζπζθεπψλ ην νπνίν δελ μεπεξλά ην 5% ηνπ βάξνπο ηνπ ελήιηθνπ αηφκνπ θαη πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν πξφζδεζεο ησλ πνκπψλ δελ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ή ηε βησζηκφηεηα ησλ πνπιηψλ (Magalhaes et al. 2008, Phillips et al. 2003). Ο εληνπηζκφο ηεο ζέζεο πνπιηψλ κε ρξήζε ζπζθεπψλ γεσεληνπηζκνχ επηηπγράλεηαη βάζε ησλ ζέζεσλ ηνπ ήιηνπ (θιίζε γσλίαο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο) νη νπνίεο απνζεθεχνληαη ζε κλήκε ηεο ζπζθεπήο θαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ κεηαηξέπνληαη ζε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (Wilson et al. 1992). Αλ θαη νη απνθιίζεηο κπνξεί λα είλαη ηεο ηάμεο κεξηθψλ ρηιηνκέηξσλ, ε ηερληθή ελδείθλπηαη θαη είλαη αληαπνδνηηθή ιφγσ ρακεινχ θφζηνπο. Tα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ πνκπψλ είλαη ε επαλαζχιιεςε ησλ καξθαξηζκέλσλ αηφκσλ γηα ηελ αλάθηεζε ησλ πνκπψλ θαη ιήςε ησλ δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη νη απψιεηεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ πνκπψλ πνπ κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αγγίδνπλ ην 50%. Σελ νκάδα πεδίνπ γηα ηε κειέηε ησλ πξνηχπσλ κεηαλάζηεπζεο ηεο απνηθίαο ησλ Αξηέκεδσλ ζηα ηξνθάδηα ζπκπιήξσλαλ νη ηαχξνο Ξεξνπράθεο, Κψζηαο Γξίβαο θαη Μάξηνο-Γεκήηξεο Βνχιγαξεο. Καρρής Γ. 227

8 Πίλαθας 1. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνκπψλ γεσεληνπηζκνχ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε Αξηέκεδεο ζηελ απνηθία ησλ ηξνθάδσλ Τετληθά ταραθηερηζηηθά Σσζθεσές Γεωεληοπηζκού (LAT 2500, LOTEK wireless) Γηαζηάζεηο Βάξνο Μλήκε Γηάξθεηα δσήο κπαηαξίαο Υξνληθφ βήκα θαηαγξαθήο Λνγηζκηθφ 8mm x 35mm 3,6 g 512kb > 2 ρξφληα 10 min Ναη Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ γηα ηνπνζέηεζε πνκπψλ ζηα ηξνθάδηα ήηαλ: Α) Ζ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο θσιηέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ελειίθσλ-γνληψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα επαλαζπιιεθζνχλ, Β) Ζ εκπεηξία ησλ ελειίθσλ φπσο απηή «κεηαθξάζηεθε» κέζσ ηεο αλαπαξαγσγηθήο επηηπρίαο ζηηο θσιηέο ηνπο γηα ηηο πεξηφδνπο 2007, 2008 θαη 2009 (έσο ην ζηάδην ηεο εθθφιαςεο), θαη Γ) Ο πςειφο βαζκφο θηινπαηξίαο πνπ ηεθκεξηψζεθε κέζα απφ εθηεηακέλεο δαθηπιηψζεηο. 3. Αποηειέζκαηα Απφ ηνπο πέληε πνκπνχο γεσεληνπηζκνχ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 βξέζεθαλ νη ηέζζεξηο ην 2010 (Δηθφλεο 4 & 5). Σξεηο απφ απηνχο έδσζαλ νινθιεξσκέλεο θαηαγξαθέο, ν ηέηαξηνο ιεηηνχξγεζε κέρξη ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2009 ελψ ν πέκπηνο δε ζπιιέρζεθε σο απνηέιεζκα ηεο αλαπαξαγσγηθήο απνηπρίαο θαηά ην ζηάδην εθθφιαςεο πνπ θαηαγξάθεθε ην 2010 ζηε θσιηά ηνπ αηφκνπ κε ηνλ πνκπφ (Καξξήο 2010). Γηα ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηα νπνία θαηαγξάθνληαλ ζε εηδηθφ αηζζεηήξα ηνπ πνκπνχ, ρξεζηκνπνηήζεθε θαηάιιειν ινγηζκηθφ (LAT Tag Talk, ver ) ην νπνίν παξείρε καδί κε ην αληίζηνηρν εγρεηξίδην (http://www.lotek.com/manuals.htm) ε εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπο (LOTEK Wireless). Σα δεδνκέλα απφ ηνπο ηξεηο πνκπνχο (θσδ. 1481, 1541 θαη 1483) θαη ε ρσξηθή απνηχπσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαίλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο (Δηθφλεο 6, 7 θαη 8) πνπ αθνινπζνχλ. Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ είδνπο ηφζν ζηηο Καρρής Γ. 228

9 πεξηνρέο δηαρείκαζεο φζν θαη ζηηο πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ έγηλε ρξήζε ηνπ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπ Fixed Kernel Density Estimator (Paiva et al. 2011, Horne 2006) κέζα απφ ην ινγηζκηθφ Αrc GIS 9.3 ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. 4. Τίηιος Παραγράθοσ Δηθφλα 4 : Σνπνζέηεζε πνκπνχ γεσεληνπηζκνχ ζε ελήιηθν Αξηέκε ζηα ηξνθάδηα. [ Πεγή : Γ. Καξξήο] Δηθφλα 5 : Δπαλαζχιιεςε ελήιηθνπ Αξηέκε γηα ζπιινγή πνκπνχ γεσεληνπηζκνχ θαη ιήςε ζηνηρείσλ ηειεκεηξίαο [Πεγή : D. Petrella] Γηάξθεηα θαηαγξαθψλ: 349 κέξεο (28/7/09-12/7/10) Υξνληθφ βήκα θαηαγξαθψλ: 10min Αξηζκφο θαηαγεγξακκέλσλ ζεκείσλ (Geolocations): Βαζηθφ πεδίν ηξνθνιεςίαο ζηελ αλαπαξαγσγή: Ηφλην θαη δεπηεξεπφλησο ε Αδξηαηηθή ζπλνιηθήο έθηαζεο km 2 Βαζηθφ πεδίν ηξνθνιεςίαο ην ρεηκψλα: Αηιαληηθφο, ζπλνιηθήο έθηαζεο km 2 Έλαξμε θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 24/10/09 Άθημε ζηα πεδία δηαρείκαζεο: 07/11/09 Γηάξθεηα θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 14 κέξεο Σαρχηεηα θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 518km/εκέξα (ή 21,6km/h) Έλαξμε εαξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 17/02/10 Άθημε ζηα ηξνθάδηα: 25/2/10 Γηάξθεηα εαξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 8 κέξεο Σαρχηεηα εαξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 725km/εκέξα (ή 30,2km/h) πλνιηθή δηάξθεηα κε αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ: 124 κέξεο Απφζηαζε πεξηνρήο δηαρείκαζεο θαη αλαπαξαγσγήο: 5.800km Δηθφλα 6 : Πεδία δηαρείκαζεο θαη ηξνθνιεςίαο θαηά ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ελήιηθνπ Αξηέκε ησλ ηξνθάδσλ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηήζεθε Geolocator [Κσδ πνκπνχ: 1481, πεξίνδνο ] Καρρής Γ. 229

10 Γηάξθεηα θαηαγξαθψλ: 367 κέξεο (28/7/09-30/7/10) Υξνληθφ βήκα θαηαγξαθψλ: 10min Αξηζκφο θαηαγεγξακκέλσλ ζεκείσλ (Geolocations): Βαζηθφ πεδίν ηξνθνιεςίαο ζηελ αλαπαξαγσγή: Ηφλην θαη Αδξηαηηθή ζπλνιηθήο έθηαζεο km 2 Βαζηθφ πεδίν ηξνθνιεςίαο ην ρεηκψλα: Αηιαληηθφο, ζπλνιηθήο έθηαζεο km 2 Έλαξμε θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 25/10/09 Άθημε ζηα πεδία δηαρείκαζεο: 13/11/09 Γηάξθεηα θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 19 κέξεο Σαρχηεηα θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 305km/εκέξα (ή 12,7km/h) Έλαξμε εαξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 17/02/10 Άθημε ζηα ηξνθάδηα: 23/02/10 Γηάξθεηα εαξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 6 κέξεο Σαρχηεηα εαξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 967km/εκέξα (ή 40,3km/h) πλνιηθή δηάξθεηα κε αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ: 121 κέξεο Απφζηαζε πεξηνρήο δηαρείκαζεο θαη αλαπαξαγσγήο: 5.800km Δηθφλα 7 : Πεδία δηαρείκαζεο θαη ηξνθνιεςίαο θαηά ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ελήιηθνπ Αξηέκε ησλ ηξνθάδσλ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηήζεθε Geolocator [Κσδ πνκπνχ: 1541, πεξίνδνο ] Γηάξθεηα θαηαγξαθψλ: 366 κέξεο (31/7/09-2/8/10) Υξνληθφ βήκα θαηαγξαθψλ: 10min Αξηζκφο θαηαγεγξακκέλσλ ζεκείσλ (Geolocations): Βαζηθφ πεδίν ηξνθνιεςίαο ζηελ αλαπαξαγσγή: Ηφλην θαη ε Αδξηαηηθή ζπλνιηθήο έθηαζεο km 2 Βαζηθφ πεδίν ηξνθνιεςίαο ην ρεηκψλα: Αηιαληηθφο (θπξίσο Νφηηνο) ζπλνιηθήο έθηαζεο km 2 Έλαξμε θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 24/10/09 Άθημε ζηα πεδία δηαρείκαζεο: 07/11/09 Γηάξθεηα θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 14 κέξεο Σαρχηεηα θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 510km/εκέξα (ή 21,3km/h) Έλαξμε εαξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 15/03/10 Άθημε ζηα ηξνθάδηα: 28/03/10 Γηάξθεηα εαξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 13 κέξεο Σαρχηεηα εαξηλήο κεηαλάζηεπζεο: 550km/εκέξα (ή 22,9km/h) πλνιηθή δηάξθεηα κε αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ: 157 κέξεο Απφζηαζε πεξηνρήο δηαρείκαζεο θαη αλαπαξαγσγήο: 7.200km Δηθφλα 8 : Πεδία δηαρείκαζεο θαη ηξνθνιεςίαο θαηά ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ελήιηθνπ Αξηέκε ησλ ηξνθάδσλ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηήζεθε Geolocator [Κσδ πνκπνχ: 1483, πεξίνδνο ] Καρρής Γ. 230

11 Σα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα απφ ηνπο ηξεηο πνκπνχο γεσεληνπηζκνχ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. Έκθαζε κπνξεί λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη νη ελήιηθεο Αξηέκεδεο ησλ ηξνθάδσλ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζφινπ ζην Αξρηπέιαγνο ηνπ Αηγαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ. Σν δεδνκέλν απηφ εληζρχεη ην ζελάξην γελεηηθήο απνκφλσζεο ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο. Πίλαθας 2. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ πνκπψλ γεσεληνπηζκνχ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε Αξηέκεδεο ηεο απνηθίαο ησλ ηξνθάδσλ πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ γεσεληνπηζκνί ζε 1082 εκέξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξηψλ πνκπψλ Ζ θζηλνπσξηλή κεηαλάζηεπζε δηήξθεζε απφ ηηο 15 Οθηψβξε έσο ηηο 15 Ννέκβξε (16,5 ± 2,5 εκέξεο) Ζ εαξηλή κεηαλάζηεπζε δηήξθεζε απφ ηηο 15 Φιεβάξε έσο ηηο 15 Μάξηε (9 ± 3,6 εκέξεο) Ζ θαηαλνκή ηνπ είδνπο θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν πεξηνξηδφηαλ ζην Ηφλην θαη ηελ Αδξηαηηθή Οη πεξηνρέο δηαρείκαζεο ηνπ είδνπο εληνπίζηεθαλ ζηνλ Αηιαληηθφ (λνηίσο ησλ Νεζηψλ ηνπ Πξάζηλνπ Αθξσηεξίνπ) Οη εαξηλέο & ρεηκεξηλέο πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο είραλ ζπγθξίζηκεο εθηάζεηο Ζ ηαρχηεηα ηεο εαξηλήο κεηαλάζηεπζεο ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε θζηλνπσξηλή Ζ δηάξθεηα ηεο κε-αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ ήηαλ 4,5 κήλεο 4. Σσδήηεζε - Σσκπεράζκαηα Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πνκπψλ γεσληνπηζκνχ-geolocators ζε ελήιηθα-έκπεηξα άηνκα Αξηέκεδσλ ηεο απνηθίαο ησλ ηξνθάδσλ, έδσζαλ γηα πξψηε θνξά νινθιεξσκέλα ζηνηρεία γηα ην εηήζην πξφηππν κεηαλάζηεπζεο ηνπ κεζνγεηαθνχ ππνείδνπο πνπ θσιηάδεη ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σα πνπιηά πνπ παξαθνινπζνχληαλ ηαμίδεςαλ κία απφζηαζε ζε επζεία γξακκή ηεο ηάμεο ησλ έσο Km, γιηζηξψληαο νπζηαζηηθά πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κε αλνηρηέο θηεξνχγεο ψζηε λα έρνπλ ηηο ειάρηζηεο ελεξγεηαθέο δαπάλεο γηα έλα ηφζν κεγάιν ηαμίδη. Ζ έλαξμε ηεο θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο ήηαλ ζρεδφλ ζπγρξνληζκέλε (απφ 24 έσο 25 Οθηψβξε) ελψ ππήξρε κία κεγαιχηεξε δηαζπνξά ζηηο εκεξνκελίεο αλαρψξεζεο απφ ηα πεδία δηαρείκαζεο ζηε δπηηθή Αθξηθή (απφ 17 Φεβξνπαξίνπ έσο 15 Μαξηίνπ). Δπηπιένλ, ην ηαμίδη απφ ηα ηξνθάδηα πνπ απνηεινχλ ηελ πεξηνρή αλαπαξαγσγήο ζηα πεδία δηαρείκαζεο δηήξθεζε θαηά κέζν φξν 16,5 ± 2,5 εκέξεο ελψ αληίζηξνθα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ζην Ηφλην ήηαλ πην ζχληνκν θαη είρε κία ζπλνιηθή δηάξθεηα 9 ± 3,6 εκεξψλ. Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηαρχηεηεο πηήζεο έδεημαλ λα έρνπλ κία επνρηαθή εμάξηεζε φπσο θάλεθε απφ ηα δεδνκέλα θαηά ηελ θζηλνπσξηλή θαη εαξηλή κεηαλάζηεπζε (445 Km/εκέξα θαη 748 Km/εκέξα αληίζηνηρα), ζπκθσλψληαο κε άιιεο αληίζηνηρεο έξεπλεο (Ristow et al. 2000). To γεγνλφο απηφ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ απφιπην ζπγρξνληζκφ πνπ ραξαθηήξηζε ηελ αλαρψξεζε γηα ηα πεδία δηαρείκαζεο, δεηθλχεη σο θχξην ξπζκηζηή ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηα πξφηππα Καρρής Γ. 231

12 ησλ αλέκσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο πεξηνρέο πνπ δηαζρίδνπλ ηα πνπιηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο πνξείαο (Δηθφλα 9). Σα πνπιηά παξέκεηλαλ ζηα πεδία δηαρείκαζεο γηα πεξίπνπ 4,5 κήλεο επηδεηθλχνληαο κία κεγαιχηεξε ρξνληθά παξνπζία ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ ηξνθάδσλ, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη θαη απφ ηε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν ησλ ζαιαζζνπνπιηψλ ζε ζχγθξηζε κε άιια είδε νξληζνπαλίδαο φπσο ηα ζηξνπζηφκνξθα (Schreiber and Burger 2002). Απφ ηνπο ηξεηο πνκπνχο πνπ έδσζαλ πιήξε ζηνηρεία γηα ηνλ κεηαλαζηεπηηθφ θχθιν ησλ Αξηέκεδσλ θάλεθε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, ηα δχν απφ απηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ηξνπηθά ζαιάζζηα χδαηα έμσ απφ ηηο αθηέο ηεο δπηηθήο Αθξηθήο ελψ ην ηξίην δξαζηεξηνπνηήζεθε λνηηφηεξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ζαιάζζηα πεδία ηνπ Ηζεκεξηλνχ ζην λφηην Αηιαληηθφ εληζρχνληαο ηα επξήκαηα ησλ González-Solís et al. (2007). Οη πεξηνρέο δηαρείκαζεο ησλ πνπιηψλ δελ είλαη ηπραίεο κηα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε πξσηνγελή παξαγσγηθφηεηα ιφγσ ησλ ζπζηήκαηνο upwelling, δειαδή ηεο αλάβιπζεο λεξψλ πινχζησλ ζε ζξεπηηθά απφ ηα κεγαιχηεξα βάζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ σθεαλνχ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αλνδηθή θίλεζε ησλ βαζχηεξσλ πδάηηλσλ καδψλ πξνθαιείηαη απφ ην Ρεχκα ησλ Καλάξησλ θαη επεξεάδεηαη απφ αληηθπθιψλεο ζηελ επξχηεξε παξάθηηα πεξηνρή ηεο δπηηθήο Αθξηθήο φπσο έρνπλ δείμεη θαη άιιεο έξεπλεο (Longhurst 1981, Shealer 2002, Shreiber 2002, González-Solís et al. 2007). Αλάινγα θαηλφκελα κηθξφηεξεο θιίκαθαο θαίλεηαη λα αλαπηχζζνληαη εμάιινπ θαη ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο φπσο ζην Αηγαίν, κε θηλεηήξηα δχλακε ηα κειηέκηα (Savvidis et al. 2004). Δηθφλα 9 : Σα πξφηππα ησλ ξεπκάησλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηνπο θαηά ηφπνπο επηθξαηνχληεο αλέκνπο επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ θαηαλνκή ησλ εηδψλ ζαιαζζνπνπιηψλ [Πεγή : Biology of marine birds (E. A. Schreiber and J. Burger, Eds.)-Chapter 6. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, USA] Καρρής Γ. 232

13 Ζ επάξθεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πξφηππα ησλ Αξηέκεδσλ ζηα ηξνθάδηα αλακέλεηαη λα ζπκπιεξσζεί κέζα ζηελ επφκελε δηεηία, απφ ηα δεδνκέλα λέσλ πνκπψλ πνπ έρνπλ ήδε ηνπνζεηεζεί ή πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά ελήιηθα άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ αλαπαξαγσγηθψλ πεξηφδσλ. Παξφια απηά ε γλψζε πνπ έρεη απνθνκηζζεί γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή δηαδξνκή, ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο αιιά θαη ηηο πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο, ζπλδπαζκέλε κε πξσηνγελή δεδνκέλα σθεαλνγξαθηθψλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ζαιαζζνπνπιηψλ ζην ρψξν, αλακέλεηαη λα δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κε ηνπηθή αιιά θαη παγθφζκηα δηαρεηξηζηηθή αμία. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα πξνζθέξνπλ νξζέο θαηεπζχλζεηο ζε δηάθνξα δεηήκαηα φπσο π.ρ. ζηελ νξηνζέηεζε ησλ εκαληηθψλ Θαιάζζησλ Πεξηνρψλ γηα ηα Πνπιηά, ηε ρσξνζέηεζε ησλ παξάθηησλ αηνιηθψλ πάξθσλ αιιά θαη ζην ρσξηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ κείσζεο ηεο ππεξαιίεπζεο θαη ησλ πεξηζηαηηθψλ ηπραίαο παγίδεπζεο (by-catch) ζαιαζζνπνπιηψλ ζε ρξεζηκνπνηνχκελα αιηεπηηθά εξγαιεία φπσο ην παξαγάδη θαη ην απιάδη (Belda & Sanchez 2001). Βηβιηογραθία Αλαθορές Alerstam T. (1990) Bird Migration. Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne. Ashmole N.P. (1971) Seabird ecology and the marine environment. In: Farner D.S., King J.R.(eds) Avial Biology, vol 1. Academic Press, London, pp Barboutis, C., Karris, G., Xirouchakis, S. & T. Fransson (2009) Are migratory birds in the eastern Mediterranean affected by the distance of sea crossing in spring? In: Poulakakis N. & Vardinoyannis K. (Eds). Abstracts of the International Congress on the Zoography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean, 11 th ICZEGAR, September 2009, Herakleion, Crete, Greece. Hellenic Zoological Society, 218 pages. Belda E.J. and Sanchez A. (2001) Seabird mortality in the Western Mediterranean: factors affecting bycatch and proposed mitigating measures. Biological Conservation (98): BirdLife International (2007) Towards the identification of marine IBAs: Guidelines for identification and delineating marine Important Birds Areas (IBAs) for pelagic species. Botsford L.W., Castilla J.C. and Peterson C.H. (1997) The management of fisheries and marine ecosystems. Science (277): Brooke M. (2004) Albatrosses and petrels across the world. Oxford University Press, Oxford, UK. Camphuysen Κ. and Van Der Meer J. (2001) Pelagic distribution, moult and (sub-) specific status of Cory s Shearwaters Calonectris [d]. diomedea/borealis wintering off southern Africa. Marine Ornithology (29): Dunn M.J., Silk J.R.D.and Trathan P.N. (2011) Post-breeding dispersal of Adélie penguins (Pygoscelis adeliae) nesting at Signy Island, South Orkney Islands. Polar Biology 34 (2): E.Δ. (2006) ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 92/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κεζνγεηαθή βηνγεσγξαθηθή πεξηνρή [κοινοποιηθείσα σπό τον αριθμό Ε(2006) 3261] (2006/613/ΔΚ). Einoder L.D. (2009) A review of the use of seabirds as indicators in fisheries and ecosystem management. Fisheries Research (95): European Commission (2007) Guidelines for the establishment of the Natura 2000 network in the marine environment. Application of the Habitats and Birds Directives. Καρρής Γ. 233

14 Fauchald P. (2009). Spatial interaction between seabirds and prey: review and synthesis. Marine Ecology Progress Series (391): Frantzis A., Alexiadou P., Paximadis G., Politi E., Gannier A. and Corsini-Foka M. (2003) Current knowledge of the cetacean fauna of the Greek Seas. Journal of Cetacean Research and Management 5 (3): González-Solís J., Croxall J.P., Orueta J.F and Oro D. (2007). Trans-equatorial migration and mixing in the wintering areas of a pelagic seabird. Frontiers in Ecology and the Environment 5 (6): Harris M.P., Daunt F., Newell M., Phillips R.A. and Wanless S. (2010) Wintering areas of adult Atlantic puffins Fratercula arctica from a North Sea colony as revealed by geolocation technology. Marine Biology (157): Horne J.S. and Garton E.O. (2006) Likelihood Cross-Validation Versus Least Squares Cross- Validation for Choosing the Smoothing Parameter in Kernel Home-Range Analysis. Journal of Wildlife Management 7 (3): Karris G., Fraguedakis-Tsolis S., Giokas S., Sfenthourakis S., Xirouchakis S. and Fric J. (2009) Breeding performance and population size of the Cory s Shearwater colony on Strofades Island complex (Ionian Sea, Western Greece) In: Poulakakis N. & Vardinoyannis K. (eds) Abstracts of the International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean, 11th ICZEGAR, September 2009, Herakleion, Crete, Greece. Hellenic Zoological Society, 218 pages. Kαξξήο Γ. (2010) Σν κεηαλαζηεπηηθφ πξφηππν ησλ Αξηέκεδσλ (Calonectris diomedea) ζηηο λήζνπο ηξνθάδεο. Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία. Οησλφο (43): 8-9. Longhurst A. (1981) Analysis of Marine Ecosystems. Academic Press, New York. Magalhães M.C., Santos R.S. and Hamer K.C. (2008) Dual-foraging of Cory s shearwaters in the Azores: feeding locations, behaviour at sea and implications for food provisioning of chicks. Marine ecology Progress Series (359): Paiva V.H., Geraldes P., Ramirez I., Meirinho A., Garthe S. and Ramos J.A. (2010) Oceanographic characteristics of areas used by Cory s shearwaters during short and long foraging trips in the North Atlantic. Marine Biology 157 (6): Phillips R.A., Xavier J.C. and Croxall J.P. (2003) Effects of satellite transmitters on albatrosses and petrels. Auk (120): Piatt J.F., Sydeman W.J. and Wiese F. (2007) Introduction: a modern role for seabirds as indicators. Marine Ecology Progress Series (352): Rabouam C., Thibault J.C. and Bretagnolle V. (1998) Natal philopatry and close inbreeding in Cory s shearwater (Calonectris diomedea). The Auk 115 (2): Ristow D., Berthold P., Hashmi D. and Querner U. (2000) Satellite tracking of Cory s shearwater migration. Condor (102): Ristow D., Feldmann F., Scharlau W., Wink C. and Wink M. (1991) Population dynamics of Cory s Shearwater (Calonectris diomedea) and Eleonora s falcon (Falco eleonorae) in Eastern Mediterranean. In: Seitz A, Loeschcke V (eds) Species conservation: a population-biological approach. Birkhauser, Basel, Ristow D., Feldmann F., Scharlau W. and Wink M. (1990) Population structure, philopatry and mortality of Cory s Shearwater Calonectris diomedea diomedea. Die Vogelwelt (111): Ristow D. and Wink M. (1980) Sexual dimorphism of Cory s shearwater. Il-Merill (21): Rolland V., Barbraud C. and Weimerskirch W. (2008) Combined effects of fisheries and climate on a migratory long-lived marine predator. Journal of Applied Ecology (45): Ryan P.G. (1997). Order Procellariiformes, family Procellariidae: petrels, shearwaters and prions. In: Harison J.A., Allan D.G., Underhill L.G., Herremans M., Tree A.J., Parker V. & Brown C.J. (Eds). The atlas of southern African birds, Vol. 1: Non-Passerines. Johannesburg: BirdLife South Africa, pp , Sandvik H. and Erikstad K.E. (2008) Seabird life histories and climatic fluctuations: a phylogenetic-comparative time series analysis of North Atlantic seabirds. Ecography (31): Savvidis Y.G., Dodou M.G, Krestenitis Y.N. and Koutitas C.G. (2004) Modeling of the upwelling hydrodynamics in the Aegean Sea. Mediterranean Marine Science 5 (1): Καρρής Γ. 234

15 Shealer D.A. (2002) Foraging behavior and food. In: Biology of marine birds (E. A. Schreiber and J. Burger, Eds.)-Chapter 1. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, USA. Shreiber E.A. and Burger J. (2002) Seabirds in the Marine Environment. In: Biology of marine birds (E. A. Schreiber and J. Burger, Eds.)-Chapter 6. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, USA. Shreiber E.A. (2002) Climate and Weather Effects on Seabirds. In: Biology of marine birds (E. A. Schreiber and J. Burger, Eds.)-Chapter 7. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, USA. Stewart F.M., Monteiro L.R. and Furness R.W. (1997) Heavy Metal Concentrations in Cory s Shearwater, Calonectris diomedea, Fledglings from the Azores, Portugal. Environmental Contamination and Toxicology (58): Thibault J.C., Rabouam C. and Bretagnolle V. (1997) Calonectris diomedea Cory s shearwater. Birds of the Western Palearctic, Update (1): Thibault J.C., (1993) Natal philopatry in the Cory s shearwater (Calonectris diomedea diomedea) on Lavezzi Islands, Corsica. Colonial Waterbirds (16): Weimerskirch H. (2007) Are seabirds foraging for unpredictable resources? Deep-Sea Research (II) 54: Wilson, R. P., Ducamp, J. J., Rees, G., Culik, B. M. & Niekamp, K. (1992) Estimation of location: global coverage using light intensity. In: Wildlife telemetry: remote monitoring and tracking of animals (eds I. M. Priede & S. M. Swift), Chichester, UK: Ellis Horward, pp Καρρής Γ. 235

16 Καρρής Γ. 236

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 41-50. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 41-50. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 41-50. http://www.jodysseus.gr Δράση11: Βιολογία, οικολογία και Γιώργος Καρρής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Kαρρής Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε., TEI Ioνίων Νήσων

Kαρρής Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε., TEI Ioνίων Νήσων Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 4 (2013): 11-38. http://www.jodysseus.gr νησίδων Στροφάδες) Kαρρής Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Τεχνολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

THE ENVIRONMENTAL USE, THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE INTEGRATED MANAGEMENT OF REMOTE ISLETS UNDER THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

THE ENVIRONMENTAL USE, THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE INTEGRATED MANAGEMENT OF REMOTE ISLETS UNDER THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ Αλεξόπουλος, Α., Β.¹,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα