Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/ ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.52005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/ ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1. Σύσταση και Λειτουργία Τµηµάτων 1. Το Αεροδικείο Αθηνών δικάζει ως Τριµελές ή Πενταµελές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, συνεδριάζει στην αίθουσα του ακροατηρίου του καταστήµατος επί της οδού ηµητρίου Σούτσου 40, Αµπελόκηποι στην Αθήνα και λειτουργεί σε τρία Τµήµατα (Α', Β', Γ). 2. Το Τµήµα Α' λειτουργεί όλο το δικαστικό έτος εκτός από τις δικαστικές διακοπές και δικάζει, σε τριµελή ή πενταµελή σύνθεση, όλες τις υποθέσεις, πλην εκείνων της αυτόφωρης διαδικασίας. Το Τµήµα Β' λειτουργεί όλο το δικαστικό έτος εκτός από τις δικαστικές διακοπές και δικάζει, σε τριµελή ή πενταµελή σύνθεση, όλες τις υποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας. Το Τµήµα Γ λειτουργεί µόνο κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών και δικάζει, σε τριµελή ή πενταµελή σύνθεση, ειδικά εκείνες τις υποθέσεις που ορίζονται στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 49 π.δ. 21/2002 «Κανονισµός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου, καθώς και αυτές της αυτόφωρης διαδικασίας". Άρθρο 2. Σύνθεση Τµηµάτων 1. Τα Τµήµατα συντίθενται κατά πλειοψηφία από στρατιωτικούς δικαστές, καθώς και από στρατοδίκες. 2. Για τον ορισµό και την κλήρωση των στρατοδικών ισχύουν τα όσα προβλέπονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. 3. Τους στρατιωτικούς δικαστές και παρέδρους κάθε δικασίµου ορίζει ο Πρόεδρος του Αεροδικείου (ή, αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο νόµιµος αναπληρωτής του στα δικαστικά καθήκοντα) από αυτούς που υπηρετούν ή έχουν διατεθεί στο δικαστήριο ως ακολούθως: Α) Εντός του πρώτου ηµερολογιακού δεκαηµέρου του αµέσως προηγουµένου από εκείνον που θα γίνει ο ορισµός µήνα του δικαστικού έτους, εκτός από την περίοδο των δικαστικών διακοπών, ο Πρόεδρος του Αεροδικείου, αφού ακούσει σχετικώς τους προαναφερθέντες στρατιωτικούς δικαστές, καταρτίζει έγγραφο µε τον ορισµό των στρατιωτικών δικαστών για κάθε δικάσιµο του µήνα και για την αυτόφωρη διαδικασία, το οποίο µε µέριµνα του Γραµµατέα του ικαστηρίου επιδίδεται επί αποδείξει το συντοµότερο δυνατό στους στρατιωτικούς δικαστές. Ο Πρόεδρος όµως µπορεί να ορίσει ότι αρκεί η προφορική ενηµέρωση. Οι Ανακριτές του Αεροδικείου µπορεί να ορίζονται, µε την προαναφερθείσα διαδικασία, να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του ικαστηρίου, εφ' όσον δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυµα, σύµφωνα µε το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΣΠΚ) και τον Κώδικα Ποινικής ικονοµίας (ΚΠ ). Σε περίπτωση αιφνίδιας απουσίας στρατιωτικού δικαστή, λόγω ασθένειας ή για άλλο ουσιώδη λόγο, ο Πρόεδρος του Αεροδικείου αντικαθιστά αυτόν µε προφορική εντολή του. Β) Για την περίοδο των δικαστικών διακοπών αρµοδιότητα ορισµού των στρατιωτικών δικαστών έχει η Ολοµέλεια του Αεροδικείου, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικώς για το σκοπό αυτό την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την 20η Ιουνίου κάθε έτους. Άρθρο 3. Συνεδριάσεις του ικαστηρίου 1. Το Αεροδικείο Αθηνών συνεδριάζει τακτικά κάθε Τετάρτη και, εάν παρίσταται ανάγκη, και ευτέρα και εκτάκτως όποτε χρειαστεί για υπόθεση αυτόφωρης διαδικασίας ή για υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 3 περ. Α τού παρόντος Κανονισµού. Εάν η εκδίκαση υπόθεσης της συνήθους διαδικασίας κριθεί από τον Εισαγγελέα ότι είναι πολύ πιθανό να διαρκέσει πάνω από

2 δύο ηµέρες ή για άλλους σηµαντικούς λόγους πρέπει να λάβει χώρα σε άλλη ηµέρα εκτός από την Τετάρτη ή τη ευτέρα, τότε το Αεροδικείο συνεδριάζει την ηµέρα εκείνη που θα γίνει ο προσδιορισµός εκδίκασης αυτής της υπόθεσης για να εκδικάσει µόνο αυτή. Τούτο δεν µπορεί να συµβεί για πάνω από µία υπόθεση το µήνα. 2. Οι συνεδριάσεις του Αεροδικείου αρχίζουν την 09:00' π.µ., εκτός από αυτές για την αυτόφωρη διαδικασία, που αρχίζουν την 12:00', εφ' όσον δεν συµπίπτουν µε τακτική δικάσιµο. 3. Αν για κάποιον από τους λόγους τους αναφερόµενους στις διατάξεις του άρθρου 339 παρ. 2 Κ π.δ. παραστεί ανάγκη διακοπής, ο χρόνος της καθορίζεται επακριβώς και τηρείται απαραιτήτως. Άρθρο 4. Αιτιολόγηση Αποφάσεων 1. Εκείνος που προεδρεύει σε κάθε δικάσιµο, αµέσως µετά το πέρας της διαδικασίας, ορίζει ως εισηγητή για την αιτιολόγηση απόφασης εκδικασθείσας υποθέσεως στρατιωτικό δικαστή από αυτούς που µετείχαν στη σύνθεση του δικαστηρίου. Ο ορισµός γίνεται µε την εντολή του προεδρεύοντος στο γραµµατέα έδρας να εγγράψει το όνοµα κάθε οριζόµενου δικαστή στο «Βιβλίο χρέωσης δικογραφιών στους εισηγητές δικαστές έδρας» ως εισηγητή για συγκεκριµένη υπόθεση. Ο ορισθείς εισηγητής, αφού υπογράψει στο προαναφερθέν βιβλίο την ίδια ηµέρα, λαµβάνει αυθηµερόν τη σχετική δικογραφία από το γραµµατέα έδρας και φωτοαντίγραφα των υπογεγραµµένων από τον προεδρεύοντα πρόχειρων πρακτικών και καταρτίζει και παραδίνει ενυπογράφως στο γραµµατέα έδρας την αιτιολογία της απόφασης µαζί µε τη σχετική δικογραφία εντός της προθεσµίας που γραπτώς ή προφορικώς θα καθορίσει ο Προεδρεύων της δικασίµου. Ο εισηγητής δικαστής µπορεί, εφ' όσον το επιθυµεί, να ζητήσει καθαρογραµµένα τα πρακτικά, οπότε η αιτιολογία καταρτίζεται µετά την παράδοση των πρακτικών από το γραµµατέα έδρας. Για την άσκηση αυτών των καθηκόντων του ο εισηγητής συνεργάζεται µε το γραµµατέα της έδρας, ο οποίος και εκτελεί τις εντολές του εισηγητή. Μετά την καθαρογραφή της απόφασης ο γραµµατέας έδρας δίνει ενυπογράφως αυτήν στον εισηγητή δικαστή, ο οποίος ελέγχει την ορθότητα της καθαρογραφής και προσυπογράφει γι' αυτήν στο περιθώριο του τέλους του κειµένου του πρωτοτύπου της απόφασης. 2. Η αιτιολόγηση της γνώµης της µειοψηφίας γίνεται από το µέλος ή ένα από τα µέλη που µειοψήφησαν. 3. Κατά την αιτιολόγηση δίνεται προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν σε προσωρινά κρατούµενους, σε εκείνες που ενέχουν κίνδυνο παραγραφής, σ' αυτές που αφορούν σε αξιωµατικούς και γενικότερα µονίµους στρατιωτικούς, των οποίων η υπηρεσιακή εξέλιξη επηρεάζεται από την εκκρεµότητα της ποινικής διαδικασίας καθώς και σ' εκείνες στις οποίες νόµιµα έχει ασκηθεί από τον δικαιούµενο κάποιο ένδικο µέσο κατά της αποφάσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 5. Σύσταση και Λειτουργία Τµηµάτων 1. Το ικαστικό Συµβούλιο του Αεροδικείου Αθηνών διασκέπτεται σε χώρο που ορίζει ο Πρόεδρος του Αεροδικείου στο κατάστηµα επί της οδού ηµητρίου Σούτσου 40, Αµπελόκηποι στην Αθήνα και λειτουργεί σε δύο Τµήµατα (Α', Β'). 2. Το Τµήµα Α' λειτουργεί όλο το δικαστικό έτος εκτός από τις δικαστικές διακοπές, ενώ το Τµήµα Β' λειτουργεί µόνο στις δικαστικές διακοπές. Άρθρο 6. Σύνθεση Τµηµάτων 1. Τα Τµήµατα συντίθενται µόνο από στρατιωτικούς δικαστές (στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι Πάρεδροι). 2. Τους στρατιωτικούς δικαστές για κάθε υπόθεση ορίζει ο Πρόεδρος του Αεροδικείου (ή, αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο νόµιµος αναπληρωτής του στα δικαστικά καθήκοντα) από αυτούς που υπηρετούν ή έχουν διατεθεί στο δικαστήριο. Ο ορισµός γίνεται µε την εγγραφή των ονοµάτων των δικαστών στον προσδιορισµένο χώρο του εγγράφου της εισαγγελικής πρότασης. Οι Ανακριτές του Αεροδικείου µπορεί να ορίζονται να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Τµήµατος Α' του ικαστικού Συµβουλίου, εφ' όσον ο αριθµός των στρατιωτικών δικαστών που υπηρετούν µε αποκλειστική ή παράλληλη τοποθέτηση στο Αεροδικείο µε καθήκοντα δικαστή ή έχουν διατεθεί σε αυτό µε τα ίδια καθήκοντα δεν επαρκεί. Για την

3 περίοδο των δικαστικών διακοπών αρµοδιότητα ορισµού των στρατιωτικών δικαστών έχει η Ολοµέλεια του Αεροδικείου, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό υποχρεωτικώς την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την 20η Ιουνίου κάθε έτους. Άρθρο 7. ιασκέψεις του ικαστικού Συµβουλίου Το ικαστικό Συµβούλιο του Αεροδικείου Αθηνών διασκέπτεται για κάθε υπόθεση σε ηµέρες και ώρες που θα προσδιορίσει γραπτώς ή προφορικώς ο Πρόεδρος του Αεροδικείου ή ο Προεδρεύων του ικαστικού Συµβουλίου στρατιωτικός δικαστής. Άρθρο 8. Σύνταξη σκεπτικού και διατακτικού βουλευµάτων 1. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, ορίζει από τους µετέχοντες σ αυτό Στρ. ικαστές, το µέλος εκείνο το οποίο κατά περίπτωση εκτελεί χρέη εισηγητή για τη σύνταξη σκεπτικού και διατακτικού του βουλεύµατος, το οποίο και θα πρέπει να καταθέσει στον προεδρεύοντα εντός της προθεσµίας, που ο τελευταίος γραπτώς ή προφορικώς προσδιορίσει µετά από τη συνεδρίαση του Συµβουλίου για κάθε υπόθεση. Γι' αυτόν το λόγο ο εισηγητής συνεργάζεται µε το γραµµατέα του Συµβουλίου, ο οποίος και εκτελεί τις εντολές του εισηγητή. Μετά την καθαρογραφή του βουλεύµατος ο γραµµατέας του Συµβουλίου δίδει ενυπογράφως αυτό στον εισηγητή δικαστή, ο οποίος, σε όσο χρόνο ο προεδρεύων γραπτώς ή προφορικώς προσδιορίσει, ελέγχει την ορθότητα της καθαρογραφής και προσυπογράφει γι' αυτήν στο περιθώριο του τέλους του κειµένου του πρωτοτύπου του βουλεύµατος. 2. Η αιτιολόγηση της γνώµης της µειοψηφίας γίνεται από το µέλος που µειοψήφησε. Σε περίπτωση που η µειοψηφία είναι του εισηγητή, τα καθήκοντα του τελευταίου, µόνο για την αιτιολόγηση της γνώµης της πλειοψηφίας, αναλαµβάνει υπό τις ίδιες περιστάσεις το έτερο µέλος του Συµβουλίου. 3. ίνεται πάντα προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν σε προσωρινά κρατούµενους, σε εκείνες που ενέχουν κίνδυνο παραγραφής, σ' αυτές που αφορούν σε αξιωµατικούς και γενικότερα µονίµους στρατιωτικούς, των οποίων η υπηρεσιακή εξέλιξη επηρεάζεται από την εκκρεµότητα της ποινικής διαδικασίας καθώς και σ' αυτές που έχει νόµιµα ασκηθεί από τον δικαιούµενο ένδικο µέσο κατά του βουλεύµατος. Άρθρο 9. Οργάνωση και Λειτουργία της Γραµµατείας του Αεροδικείου 1. Στο Αεροδικείο Αθηνών λειτουργεί Γραµµατεία ικαστηρίου, της οποίας προΐσταται ο Πρόεδρος του Αεροδικείου. Ο Πρόεδρος, µετά από εισήγηση του Γραµµατέα του ικαστηρίου, µπορεί να εκδώσει αναλυτική περιγραφή καθηκόντων («Καθηκοντολόγιο») για όσους υπηρετούν στη Γραµµατεία. 2. Η Γραµµατεία του ικαστηρίου συγκροτείται από αξιωµατικούς και ανθυπασπιστές δικαστικούς γραµµατείς καθώς και από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ), διαιρείται δε σε τµήµατα, στα οποία κατανέµεται όλο το προαναφερθέν προσωπικό σύµφωνα µε απόφαση του Προέδρου και κατόπιν εισηγήσεως του Γραµµατέα ικαστηρίου. Σε κάθε τµήµα ορίζεται από τον Πρόεδρο, ύστερα από εισήγηση του ίδιου Γραµµατέα, προϊστάµενος αυτού, κατά προτίµηση δικαστικός γραµµατέας. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος διευθύνει το Τµήµα και είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του και τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας. 3. Τα Τµήµατα της γραµµατείας είναι: Α. Τµήµα ιοικητικού Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγεται: α) η διεξαγωγή της διοικητικής αλληλογραφίας, β) η υποβολή στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού ικαστηρίου καταστάσεων εκδικασθεισών αποφάσεων δικασίµου και αντιγράφων των αθωωτικών αποφάσεων και των πρακτικών τους, όταν απαιτείται, γ) η σύνταξη δελτίων ποινικού µητρώου, δ) η φύλαξη και η παράδοση των πειστηρίων, ε) η φύλαξη των αποφάσεων και των συγγραµµάτων της βιβλιοθήκης του δικαστηρίου, στ) η χορήγηση αντιγράφων, ζ) η εκκαθάριση και βεβαίωση των δικαστικών εξόδων, η) η υποβολή στον Εισαγγελέα του Αεροδικείου των δικογραφιών που εκδικάστηκαν, θ) η σύνταξη εκθέσεων άσκησης ενδίκων µέσων, ι) η τήρηση των βιβλίων της γραµµατείας, ία) η τήρηση του µητρώου και των φακέλων των δικαστικών γραµµατέων και υπαλλήλων και του βιβλίου των Ηµερήσιων ιαταγών στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, ιβ) η διαχείριση των πιστώσεων για τις ανάγκες του δικαστηρίου

4 και ιγ) η καταστροφή των δικογραφιών, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά διαδικασία. Β. Τµήµα Βουλευµάτων Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγεται η επιµέλεια για την εισαγωγή των προτάσεων του Εισαγγελέα στο ικαστικό Συµβούλιο, η καθαρογραφή των βουλευµάτων και η καταχώρηση τους στα οικεία βιβλία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 10. Καθήκοντα ικαστικών Γραµµατέων ικαστηρίου 1. Οι δικαστικοί γραµµατείς που υπηρετούν στο ικαστήριο εκτελούν τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον ΣΠΚ, από τον Κώδικα Ποινικής ικονοµίας (κ.π.δ.), από τον «Κανονισµό Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου» (π.δ. 21/2002) και από τον παρόντα Κανονισµό, καθώς και όσα ανατίθενται, προφορικώς ή γραπτώς, σ' αυτούς από τον Πρόεδρο, ο οποίος και ορίζει, κατόπιν γραπτής ή προφορικής εισήγησης του Γραµµατέα του Αεροδικείου, ποιοι δικαστικοί γραµµατείς από τους κατανεµηµένους στη Γραµµατεία του ικαστηρίου θα ασκούν τα καθήκοντα Γραµµατέα Έδρας. 2. Τη Γραµµατεία του ικαστηρίου, διευθύνει ο Γραµµατέας αυτού, ο οποίος κατανέµει, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Προέδρου, την εργασία στα διάφορα Τµήµατα και είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και κανονική εκτέλεση της. 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Γραµµατέα, τη διεύθυνση της Γραµµατείας ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός γραµµατέας που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 4. Στη Γραµµατεία του ικαστηρίου, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων αυτού, παραµένει µέχρι πέρατος του ακροατηρίου, ο Γραµµατέας του ικαστηρίου ή ο αντικαταστάτης του και ενεργεί για τη σύνταξη των εκθέσεων άσκησης ενδίκων µέσων και για τη διαδικασία εκκαθάρισης ποινών, δικαστικών εξόδων και αποζηµιώσεως µαρτύρων, βοηθούµενος από το αρµόδιο πολιτικό ή στρατιωτικό προσωπικό, που ορίζει ο Πρόεδρος µετά από εισήγηση του Γραµµατέα. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ - ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ Άρθρο 11. Εισαγγελέας 1. Ο Εισαγγελέας του Αεροδικείου Αθηνών έχει τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που προβλέπουν ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής ικονοµίας, ο «Κανονισµός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου» (π.δ. 21/2002), ειδικοί νόµοι και ο παρών Κανονισµός. 2. Στην άσκηση των παραπάνω καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του ο Εισαγγελέας επικουρείται από Αντεισαγγελείς (στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι Πάρεδροι της Εισαγγελίας) και δικαστικούς γραµµατείς. 3. Ειδικότερα για την αρµοδιότητα του Εισαγγελέα για τον προσδιορισµό των υποθέσεων στις διάφορες δικάσιµους ισχύουν τα ακόλουθα: Α. Προσδιορισµός υποθέσεων, εκτός από αυτές της αυτόφωρης διαδικασίας και από αυτές για τις οποίες επίκειται παραγραφή ή προβλέπεται προθεσµία εκδίκασης ή αφορούν στον καθορισµό συνολικής ποινής ή αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας ή απόφασης ή αιτήσεις αναβολής της δίκης ή διακοπής της ποινής ή αντιρρήσεις ή αµφιβολίες για την εκτέλεση ποινής ή την ανασταλτική δύναµη ενδίκου µέσου, δεν γίνεται για την περίοδο των δικαστικών διακοπών, την περίοδο από 20 εκεµβρίου µέχρι και 6 Ιανουαρίου, την περίοδο της Μεγάλης Εβδοµάδος και αυτής της ιακαινησίµου, την 3η Οκτωβρίου και τις επίσηµες αργίες. Β. Για το Τριµελές Αεροδικείο προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιµο µέχρι 40 υποθέσεις. Γ. Για το Πενταµελές Αεροδικείο προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιµο µέχρι 20 υποθέσεις. Ο προσδιορισµός των υποθέσεων σε διάφορες δικάσιµους γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Αεροδικείου µε έγγραφο υπογεγραµµένο από τον Εισαγγελέα πριν από την πρώτη δικάσιµο κάθε µήνα για τον

5 επόµενο µήνα, ώστε επί τη βάσει αυτού του εγγράφου να γίνει και η κλήρωση των Αξκών οι οποίοι θα κληθούν να συµµετάσχουν ως δικαστές. Άρθρο 12. Αντεισαγγελείς 1. Οι Αντεισαγγελείς αναπληρώνουν τον Εισαγγελέα σύµφωνα µε τη δικονοµική αρχή του ενιαίου και αδιαίρετου της κατηγορούσας αρχής. Υποχρεούνται να εκτελούν κάθε ορισµένη παραγγελία του Εισαγγελέα, αλλά στις προτάσεις ή γνωµοδοτήσεις τους διατυπώνουν τη γνώµη τους σύµφωνα µε το νόµο και τη συνείδηση τους. 2. Ο Εισαγγελέας του Αεροδικείου εντός του τελευταίου ηµερολογιακού δεκαηµέρου του αµέσως προηγούµενου από εκείνον που θα γίνει ο ορισµός µήνα του δικαστικού έτους, εκτός από την περίοδο των δικαστικών διακοπών, αφού ακούσει σχετικώς τους Αντεισαγγελείς, καταρτίζει έγγραφο µε το οποίο καθορίζει εκ περιτροπής έναν εισαγγελικό λειτουργό ως «Εισαγγελέα Υπηρεσίας» ανά εβδοµάδα ή για άλλο χρονικό διάστηµα κάθε µήνα, ο οποίος θα βρίσκεται σε διαρκή υπηρεσιακή ετοιµότητα τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας της Εισαγγελίας, προκειµένου να επιλαµβάνεται των θεµάτων της αρµοδιότητας του, όσο και κατά τις µη εργάσιµες ώρες, οπότε υποχρεούται να βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε την Εισαγγελία. Για την περίοδο των δικαστικών διακοπών ο ορισµός γίνεται, µε την πιο πάνω διαδικασία, την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την 20η Ιουνίου για όλη την εν λόγω περίοδο. Το έγγραφο αυτό επιδίδεται το συντοµότερο δυνατό επί αποδείξει µε µέριµνα του Γραµµατέα της Εισαγγελίας σε όλους τους Αντεισαγγελείς (εκτός αν ο Εισαγγελέας ορίσει ότι αρκεί η προφορική ενηµέρωση) και κοινοποιείται στους Γραµµατείς ικαστηρίου και Εισαγγελίας, οι οποίοι το αναρτούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων ικαστηρίου και Εισαγγελίας και δίνουν αντίγραφο του στα όργανα υπηρεσίας του Αεροδικείου. Κατόπιν προηγούµενης προφορικής έγκρισης του Εισαγγελέα, επιτρέπεται η µεταξύ των Αντεισαγγελέων αλλαγή της υπηρεσίας του Εισαγγελέα Υπηρεσίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα. Σε αυτήν την περίπτωση, όµως, η αλλαγή της υπηρεσίας γνωστοποιείται αµέσως από τον αναλαµβάνοντα αυτά τα καθήκοντα στους Γραµµατείς ικαστηρίου και Εισαγγελίας, οι οποίοι ενηµερώνουν σχετικώς τα όργανα υπηρεσίας του Αεροδικείου. 3. Η υπηρεσία του εισαγγελέα ακροατηρίου ορίζεται αποκλειστικά από τον Εισαγγελέα του Αεροδικείου, ο οποίος εντός του τελευταίου ηµερολογιακού δεκαηµέρου του αµέσως προηγουµένου από εκείνον που θα γίνει ο ορισµός µήνα του δικαστικού έτους, εκτός από την περίοδο των δικαστικών διακοπών, αφού ακούσει σχετικώς τους Αντεισαγγελείς, καταρτίζει έγγραφο, µε το οποίο καθορίζει τους εισαγγελείς ακροατηρίου για κάθε µήνα. Για την περίοδο των δικαστικών διακοπών ο ορισµός γίνεται, µε την πιο πάνω διαδικασία, την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την 20η Ιουνίου για όλη την εν λόγω περίοδο. Το έγγραφο αυτό επιδίδεται το συντοµότερο δυνατό επί αποδείξει µε µέριµνα του Γραµµατέα της Εισαγγελίας σε όλους τους Αντεισαγγελείς (εκτός αν ο Εισαγγελέας ορίσει ότι αρκεί η προφορική ενηµέρωση) και κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Αεροδικείου καθώς και στους Γραµµατείς ικαστηρίου και Εισαγγελίας. Χωρίς προηγούµενη έγκριση του Εισαγγελέα, η µεταξύ των αντεισαγγελέων αλλαγή της υπηρεσίας του εισαγγελέα ακροατηρίου για όλη τη δικάσιµο ή και για µία συγκεκριµένη υπόθεση δεν επιτρέπεται. 4. Η παράταση για την προθεσµία χειρισµού δικογραφιών από τους Αντεισαγγελείς, που αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 27 του «Κανονισµού Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου» (π.δ. 21/2002), χορηγείται εγγράφως από τον προϊστάµενο Εισαγγελέα, κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησης του Αντεισαγγελέα, στην οποία αναλυτικώς θα αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται η παράταση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 13. Οργάνωση και Λειτουργία της Γραµµατείας 1. Στην Εισαγγελία του Αεροδικείου Αθηνών λειτουργεί Γραµµατεία, της οποίας προΐσταται ο Εισαγγελέας του Αεροδικείου, ο οποίος, µετά από εισήγηση του Γραµµατέα της Εισαγγελίας, µπορεί να εκδώσει αναλυτική περιγραφή καθηκόντων («Καθηκοντολόγιο») για όσους υπηρετούν στη Γραµµατεία. 2. Η Γραµµατεία συγκροτείται από αξιωµατικούς και ανθυπασπιστές

6 δικαστικούς γραµµατείς καθώς και από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, που ο Πρόεδρος του Αεροδικείου διαθέτει στην Εισαγγελία, αφού πρώτα ακούσει τον Εισαγγελέα, ο οποίος µπορεί και εγγράφως να εκθέσει τις απόψεις του, διαιρείται δε σε Τµήµατα, στα οποία κατανέµεται όλο το προαναφερθέν προσωπικό σύµφωνα µε την απόφαση του Εισαγγελέα, κατόπιν εισηγήσεως του Γραµµατέα της Εισαγγελίας, που µπορεί να είναι και γραπτή είτε µε πρωτοβουλία του Γραµµατέα είτε κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα. Σε κάθε Τµήµα ορίζεται από τον Εισαγγελέα, ύστερα από εισήγηση του Γραµµατέα της Εισαγγελίας, προϊστάµενος αυτού, κατά προτίµηση δικαστικός γραµµατέας. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος διευθύνει το Τµήµα και είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του και τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας. 3. Τα Τµήµατα της Γραµµατείας είναι: Α. Τµήµα ιοικητικού. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγεται: (1) Η διενέργεια της διοικητικής αλληλογραφίας και η τήρηση των βιβλίων πρωτοκόλλου εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων, (2) Η παραλαβή των διαφόρων αιτήσεων, (3) Η τήρηση των βιβλίων της εισαγγελίας, του µητρώου και των φακέλων των δικαστικών γραµµατέων και υπαλλήλων, η τήρηση του βιβλίων των Ηµερήσιων ιαταγών στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, του βιβλίου υπηρεσίας, των επίπλων και των σκευών, (4) Η τήρηση των εκθέσεων επιθεωρήσεως των δικαστηρίων, των ανακριτικών γραφείων και των φυλακών, καθώς και των διατάξεων και γνωµοδοτήσεων του Εισαγγελέα. Β. Τµήµα Μηνύσεων. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγεται: (1) Η παραλαβή, καταχώρηση και ευρετηρίαση των µηνύσεων, (2) Η κατάρτιση και αποστολή των παραγγελιών για ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, καθώς και των απορριπτικών διατάξεων του Εισαγγελέα, (3) Η τήρηση των πειστηρίων, (4) Η σύνταξη των µηνιαίων και άλλων στατιστικών πινάκων και η µέριµνα υποβολής τους αρµοδίως. Γ. Τµήµα ιακινήσεως ικογραφιών Εισαγγελίας. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται: (1) Η διακίνηση των περατωµένων δικογραφιών κύριας ανάκρισης, προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης, (2) Η καταχώριση στα οικεία βιβλία των προτάσεων εισαγγελέων προς το ικαστικό Συµβούλιο ή τους Ανακριτές, (3) Η επίδοση και διαβίβαση στις αρµόδιες αρχές των εκδιδόµενων βουλευµάτων του ικαστικού Συµβουλίου καθώς και η αποστολή τους για εκτέλεση, (4) Η αποστολή για εκτέλεση των ενταλµάτων συλλήψεως ή προσωρινής κρατήσεως, (5) Η χρέωση και προώθηση αιτήσεων για αντικατάσταση προσωρινής κρατήσεως, τροποποίηση όρων, απόδοση κατεσχηµένων ή εγγυητικών επιστολών, απόλυση υπό όρο, άρση απαγορεύσεως εξόδου, κ.λ.π. (6) Η εκτέλεση αποφάσεων ή βουλευµάτων ή ανακριτικών διατάξεων για δήµευση, για απόδοση κατεσχηµένων, για απαγόρευση εξόδου, κ.λπ. (7) Η χορήγηση πιστοποιητικών (για παραποµπή ή απαλλαγή µε αµετάκλητο βούλευµα), (8) Η αποστολή παραγγελιών στις αστυνοµικές αρχές για διαγραφές διωκοµένων, κ.λπ.. Τµήµα Προσδιορισµού Τριµελούς - Πενταµελούς Αεροδικείου. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται: (1) Η προετοιµασία των δικογραφιών για τον προσδιορισµό τους στις δικάσιµους του Τριµελούς και Πενταµελούς Αεροδικείου, (2) Η καταχώριση στα οικεία βιβλία των υποθέσεων που αναβλήθηκαν και των εφέσεων κατά βουλευµάτων και αποφάσεων, (3) Η σύνταξη των εκθέσεων επί των προσφυγών κατά της µε απ' ευθείας κλήση εισαγωγής στο ακροατήριο και η περαιτέρω υποβολή τους, (4) Η κατάρτιση των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων επί αιτήσεων ακυρώσεως διαδικασίας αποφάσεως, συγχωνεύσεως ποινών, µετατροπής ποινών, κ.λ.π. (5) Η σύνταξη των κλήσεων κατηγορουµένων και µαρτύρων καθώς και η σύνταξη πινακίων και εκθεµάτων και η τήρηση των σχετικών βιβλίων. Ε. Τµήµα Εκτελέσεως Αποφάσεων. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται: (1) Η αποστολή των αποφάσεων για κοινοποίηση και εκτέλεση, (2) Η καταχώριση των φυγόποινων στο βιβλίο των ερήµην αποφάσεων και η διαγραφή τους µετά την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, (3) Η συσχέτιση των αποδεικτικών επιδόσεως στο βιβλίο ερήµην αποφάσεων, (4) Η αποστολή δικογραφιών στην εκκαθάριση ή στο αρχείο, (5) Η καταχώριση των αποφάσεων κατά λιποµαρτύρων, (6) Η συσχέτιση των εφέσεων και η αποστολή των σχετικών εγγράφων στην εισαγγελία του Αναθεωρητικού ικαστηρίου, (7) Η καταχώριση στα βιβλία των αιτήσεων

7 ακυρώσεως διαδικασίας - αποφάσεως, (8) Η αποστολή για εκτέλεση των αποφάσεων για ανάκληση ή άρση της αναστολής (άρθρα 101, 102 του Ποινικού Κώδικα), (9) Η σύνταξη και διαβίβαση των παραγγελιών για φυλακίσεις και αποφυλακίσεις, αφαιρέσεις αδειών ικανότητας οδηγών, κ.λπ. Άρθρο 14. Καθήκοντα ικαστικών Γραµµατέων Εισαγγελίας 1. Οι δικαστικοί γραµµατείς που υπηρετούν στην Εισαγγελία εκτελούν τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον ΣΠΚ, από τον Κώδικα Ποινικής ικονοµίας (κ.π.δ.), από τον «Κανονισµό Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου» (π.δ. 21/2002) και από τον παρόντα Κανονισµό, καθώς και όσα ανατίθενται, προφορικώς ή γραπτώς, σε αυτούς από τον Εισαγγελέα. 2. Τη Γραµµατεία της Εισαγγελίας διευθύνει ο εκάστοτε οριζόµενος ως Γραµµατέας, οι οποίος κατανέµει, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Εισαγγελέα, την εργασία στα διάφορα τµήµατα και είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και κανονική εκτέλεση της. 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του προϊσταµένου, τη διεύθυνση της γραµµατείας ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός γραµµατέας που ορίζεται από τον Εισαγγελέα. 4. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του ικαστηρίου ως και κατά τη διαδικασία των αυτοφώρων, ορίζεται από τον Εισαγγελέα, παράλληλα µε τον εισαγγελέα έδρας, αξιωµατικός δικαστικός γραµµατέας της Εισαγγελίας, ο οποίος παραµένει στην Εισαγγελία µέχρι πέρατος του ακροατηρίου και ενεργεί, σε συνεννόηση µε τον Εισαγγελέα Έδρας, για θέµατα υποδίκων, καταδίκων και λοιπών διαδικασιών ενηµέρωσης διαδίκων. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ Άρθρο 15. Ορισµός Τµηµάτων 1. Για την κύρια ανάκριση των αξιόποινων πράξεων αρµοδιότητας Αεροδικείου Αθηνών λειτουργούν δύο Τµήµατα, το 1ο και το 2ο, που στελεχώνονται µε τους στρατιωτικούς δικαστές που υπηρετούν στο Αεροδικείο µε καθήκοντα Ανακριτή ή έχουν διατεθεί σε αυτό µε τα ίδια καθήκοντα και οι οποίοι προΐστανται των Τµηµάτων, καθώς και µε γραµµατείς, κατά προτίµηση από το σώµα των δικαστικών γραµµατέων των Ε.. 2. Σε κάθε ένα από αυτά τα Τµήµατα γίνεται η χρέωση από την Εισαγγελία των δικογραφιών εκείνων των υποθέσεων, για τις οποίες παραγγέλλεται κύρια ανάκριση. Άρθρο 16. Τοποθέτηση Ανακριτών στα Τµήµατα Σε κάθε ανακριτικό Τµήµα, που κενώνεται λόγω µετάθεσης σε άλλη υπηρεσία του µέχρι τότε Ανακριτή, τοποθετείται εκείνος ο στρατιωτικός δικαστής που µετατίθεται στο Αεροδικείο µε καθήκοντα Ανακριτή. Εάν κενωθούν ταυτοχρόνως και τα δύο Τµήµατα για τον ίδιο λόγο, ο Πρόεδρος του ικαστηρίου ορίζει ποιος από τους δύο στρατιωτικούς δικαστές, που µετατίθενται στο Αεροδικείο µε καθήκοντα Ανακριτή, καταλαµβάνει κάθε ένα Τµήµα. Στην τελευταία περίπτωση όµως, εάν µετατεθεί στο Αεροδικείο µόνο ένας σε αντικατάσταση δύο απερχοµένων, ο Πρόεδρος του Αεροδικείου τοποθετεί αυτόν σε ένα Τµήµα και αναθέτει στον ίδιο την αναπλήρωση του απουσιάζοντος Ανακριτή του άλλου Τµήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 176 Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, µέχρι την πλήρωση της κενής θέσης Ανακριτή µε άλλο στρατιωτικό δικαστή, που θα µετατεθεί ή θα διατεθεί αργότερα στο Αεροδικείο µε καθήκοντα Ανακριτή. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 17. Συγκρότηση, αρµοδιότητες και λειτουργία της Ολοµέλειας 1. Η Ολοµέλεια του Αεροδικείου Αθηνών αποτελείται από όλους τους Στρατιωτικούς ικαστές και τους Παρέδρους του ικαστηρίου και της Εισαγγελίας. Ο Πρόεδρος του Αεροδικείου προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο στρατιωτικό δικαστή του Αεροδικείου. 2. Στην αρµοδιότητα της Ολοµέλειας υπάγονται:

8 α. Η κατάρτιση, συµπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του εσωτερικού κανονισµού του Αεροδικείου. β. Η λήψη αποφάσεων για θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, γ. Η κατάρτιση των τµηµάτων των διακοπών. δ. Η λήψη απόφασης ή η γνωµοδότηση για όσα θέµατα έχουν υπαχθεί στην αρµοδιότητα της από ειδικές διατάξεις. 3. Την Ολοµέλεια συγκαλεί ο Πρόεδρος του Αεροδικείου. 4. Η σύγκληση της Ολοµέλειας είναι υποχρεωτική όταν: α. Ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των µελών που κατά το χρόνο της αίτησης συµµετέχουν σε αυτήν. Η αίτηση, υπογεγραµµένη από τα µέλη, κατατίθεται στο Γραµµατέα του ικαστηρίου, ο οποίος, αφού συντάξει αµέσως έκθεση εγχειρίσεώς της, την υποβάλλει αµελλητί στον Πρόεδρο του Αεροδικείου. Ο Πρόεδρος, τηρώντας τα οριζόµενα στις παρ. 5 και 10 του παρόντος άρθρου, συγκαλεί την Ολοµέλεια το αργότερο εντός ενός µηνός από την ηµέρα της υποβολής της εν λόγω αίτησης, β. Ζητηθεί από τον Εισαγγελέα του ικαστηρίου, όταν η σύγκληση της αφορά ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας του Αεροδικείου. Στη περίπτωση αυτή προεδρεύει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Αεροδικείου. Για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και της σύγκλησης ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 4 στοιχ. α' του παρόντος άρθρου. 5. Τα µέλη της Ολοµέλειας καλούνται από τον Πρόεδρο εγγράφως επτά τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση µε ατοµική πρόσκληση, που περιέχει, εκτός από τον προσδιορισµό του χώρου, της ηµεροµηνίας και της ώρας συγκλήσεως, τα θέµατα για τα οποία η Ολοµέλεια καλείται να αποφασίσει ή να γνωµοδοτήσει και επιδίδεται επί αποδείξει (εκτός αν ο Πρόεδρος ορίσει διαφορετικά) µε µέριµνα του Γραµµατέα του Αεροδικείου, καθώς και µε γενική ανακοίνωση που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του ικαστηρίου και της Εισαγγελίας. 6. Η Ολοµέλεια µπορεί να συγκληθεί για να ανταλλάξουν τα µέλη της απόψεις σε νοµικά ζητήµατα. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση της Ολοµέλειας γνωστοποιείται στον Πρόεδρο και στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού ικαστηρίου µε έγγραφο του Προέδρου του Αεροδικείου. Στην Ολοµέλεια συζητούνται υποχρεωτικά τα θέµατα που µε γραπτά αιτήµατα των Στρατιωτικών ικαστών περιέρχονται στον Πρόεδρο. 7. Η Ολοµέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των µελών της. 8. Οι αποφάσεις της Ολοµέλειας λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της και µε φανερή ψηφοφορία. Αν, για κάποιο θέµα, σχηµατισθούν περισσότερες από δύο γνώµες, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία για µία από τις δύο επικρατέστερες γνώµες. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη µε την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος. 9. Οι συνεδριάσεις της Ολοµέλειας δεν είναι δηµόσιες. Πρέπει, όµως, να καταχωρείται στα πρακτικά, µε ευθύνη του Προέδρου και του Γραµµατέα της Ολοµέλειας, κάθε πρόταση - δήλωση µέλους που θα ζητήσει ρητά την καταχώρηση τους στα πρακτικά. 10. Ο Πρόεδρος του Αεροδικείου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του διορίζει µε έγγραφο του, που επιδίδεται επί αποδείξει (εκτός αν ο Πρόεδρος ορίσει διαφορετικά) µε µέριµνα του Γραµµατέα του Αεροδικείου, τον εισηγητή του θέµατος για το οποίο καλείται η Ολοµέλεια να πάρει σχετική απόφαση. Είναι δυνατό για το ίδιο θέµα να διορισθούν παράλληλα περισσότεροι εισηγητές, οι οποίοι µπορούν να κάνουν κατανοµή της εργασίας µεταξύ τους. Ο ορισµός του εισηγητή ή των εισηγητών πρέπει να γίνει τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµέρα σύγκλησης της Ολοµέλειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου το σχετικό θέµα δεν παρουσιάζει δυσκολίες αντιµετώπισης του, ο διορισµός εισηγητή µπορεί να γίνει και πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Ολοµέλειας, αρκεί δε και η προφορική ενηµέρωση του από τον Πρόεδρο. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Αεροδικείου µπορεί επίσης να διορισθεί ένας ή και περισσότεροι εισηγητές σε διάφορα θέµατα που πρόκειται να την απασχολήσουν. Ο διορισµός είναι για τον διοριζόµενο υποχρεωτικός. 11. Καθήκοντα Γραµµατέα της Ολοµέλειας εκτελεί πάντοτε ο γραµµατέας που διευθύνει τη γραµµατεία του Αεροδικείου, και αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος γραµµατέας του Αεροδικείου.

9 12. Οι δικονοµικές διατάξεις που ρυθµίζουν τα σχετικά µε τη διάσκεψη και την κατάρτιση των αποφάσεων των δικαστηρίων εφαρµόζονται αναλόγως στην Ολοµέλεια του Αεροδικείου. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 18. Όργανα Υπηρεσίας Αεροδικείου 1. Στο Αεροδικείο ορίζεται για κάθε µέρα, µε διαταγή του Προϊστάµενου της Γραµµατείας του ικαστηρίου, που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Αεροδικείου, ένας δικαστικός γραµµατέας ως «Γραµµατέας Υπηρεσίας». Αυτός είναι υπεύθυνος για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων αρµοδιότητος του Αεροδικείου, που ανακύπτουν κατά την 24ωρη υπηρεσία του. Επικοινωνεί όταν απαιτείται µε τον κατά περίπτωση αρµόδιο (Εισαγγελέα, αστυνοµικά όργανα, δικηγόρους κ.λ.π.). Παραµένει στο ικαστήριο µετά τη λήξη του εργασίµου ωραρίου ή τη λήξη των συνεδριάσεων του ικαστηρίου, µέχρι αποχωρήσεως όλων των εµπλεκοµένων µε θέµατα αρµοδιότητος Αεροδικείου. Πριν αναχωρήσει από το ικαστήριο αφήνει στο Αξιωµατικό Υπηρεσίας Στρατοπέδου Σούτσου το τηλέφωνο του, ώστε, αν απαιτηθεί, να ανευρεθεί ασφαλώς και πάραυτα να προσέλθει στο ικαστήριο. Κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες επικοινωνεί µε τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας Στρατοπέδου Σούτσου και ενεργεί ως ανωτέρω. Στην υπηρεσία αυτή εναλλάσσονται όλοι οι δικαστικοί γραµµατείς που υπηρετούν στο Αεροδικείο ( ικαστήριο και Εισαγγελία) εκτός από τους Προϊσταµένους των αντίστοιχων Γραµµατειών και τους Υπαξιωµατικούς της Πολεµικής Αεροπορίας που υπηρετούν στο Αεροδικείο ( ικαστήριο και Εισαγγελία), εφόσον αυτοί εκτελούν καθήκοντα Αξιωµατικού Υπηρεσίας Στρατοπέδου Σούτσου. 2. Στο έργο του ο Γραµµατέας Υπηρεσίας επικουρείται από έναν από τους οπλίτες που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία στο Αεροδικείο και στην Εισαγγελία, ο οποίος ορίζεται για κάθε µέρα, µε διαταγή του Προϊστάµενου της Γραµµατείας του ικαστηρίου, που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Αεροδικείου. 3. Ο Γραµµατέας Υπηρεσίας ασκεί τα καθήκοντα του σύµφωνα µε ειδικό µνηµόνιο καθηκόντων, το οποίο επισυνάπτεται στην κατάσταση ορισµού αυτού. Άρθρο Οι στρατιωτικοί δικαστές και όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Αεροδικείου οφείλουν να δηλώνουν στη Γραµµατεία του ικαστηρίου την εκάστοτε ισχύουσα διεύθυνση κατοικίας τους µε το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθµό της οικίας τους. Με µέριµνα του Γραµµατέα του ικαστηρίου συντάσσεται σχετικός πίνακας µε αυτά τα στοιχεία, αντίγραφο του οποίου δίνεται στον Πρόεδρο και Εισαγγελέα του Αεροδικείου, ενώ άλλο αντίγραφο τηρείται σε φάκελο που έχει ο Γραµµατέας Υπηρεσίας. 2. Ειδικότερα, ο εκάστοτε Εισαγγελέας Υπηρεσίας πρέπει να γνωστοποιεί στα Όργανα Υπηρεσίας του Αεροδικείου τηλεφωνικό αριθµό, για να µπορούν να επικοινωνούν µαζί του ανά πάσα στιγµή, εφ' όσον χρειαστεί. 3. Οµοίως οι Ανακριτές πρέπει να γνωστοποιούν στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας τηλεφωνικό αριθµό, για να µπορεί να επικοινωνεί ο Αντεισαγγελέας µαζί τους ανά πάσα στιγµή εφ' όσον χρειαστεί. Άρθρο Οι στρατιωτικοί δικαστές, που αποµακρύνονται από την έδρα τους κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών και βρίσκονται εντός της Ελλάδος, οφείλουν να δηλώνουν στον Πρόεδρο του Αεροδικείου τον τόπο διαµονής τους. Οι αντεισαγγελείς υποβάλουν ίδια δήλωση και στον προϊστάµενο τους Εισαγγελέα. Η δήλωση είναι γραπτή και αναφέρει επίσης το Αστυνοµικό Τµήµα του τόπου διαµονής και έναν τηλεφωνικό αριθµό σταθερού τηλεφώνου. Μπορεί όµως ο Πρόεδρος ή ο Εισαγγελέας να ορίσει ότι αρκεί απλή προφορική δήλωση του τόπου διαµονής. 2. Η προηγούµενη παράγραφος έχει εφαρµογή και για την αποµάκρυνση του δικαστικού λειτουργού που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ.2 Ν.2304/1995 (Κώδικας ικαστικού Σώµατος Ενόπλων υνάµεων). Άρθρο Οι στρατιωτικοί δικαστές µε καθήκοντα δικαστή οφείλουν να ευρίσκονται στο Κατάστηµα του Αεροδικείου κατά το χρόνο

10 ενάσκησης των καθηκόντων τους, ο οποίος δεν δύναται να είναι διάφορος των καθοριζοµένων για την παρεχόµενη στο δηµόσιο εργασία πλην των συνεδριάσεων των ικαστηρίου και οπότε ο Πρόεδρος του Αεροδικείου ορίσει σχετικώς προς έκτακτη συνεργασία. 2. Οι Αντεισαγγελείς οµοίως οφείλουν να ευρίσκονται στο Κατάστηµα του Αεροδικείου κατά τα ανωτέρω. 3. Μέχρις ότου εκδοθούν τα σχετικά Π. που ορίζονται από το άρθρο 146 του ν. 2304/1995 «Περί κυρώσεως του Κώδικα ικαστικού Σώµατος Ενόπλων υνάµεων», οι αναφερόµενοι στις προηγούµενες παραγράφους ικαστικοί Λειτουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν να φέρουν αξιοπρεπή ένδυση συνάδουσα προς την ιδιότητα τους. 4. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό οφείλει να προσέρχεται στην υπηρεσία του και να ασκεί τα καθήκοντα του κατά τα υπό των στρατιωτικών κανονισµών εκάστοτε οριζόµενα, το πρώτο και κατά τα υπό τη σχετική νοµοθεσία η οποία διέπει τη σχέση του µε το δηµόσιο το δεύτερο. Άρθρο 22 Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει µετά από δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση και Λειτουργία Τµηµάτων 1. Το Ναυτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) «Κανονισµός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Φράγκων 2-4 Προϊστάµενος Πρόεδρος 2310 594316 Πρόεδρος Α' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594201 Β' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594202 Πρόεδρος Α' Τµήµατος 2310 594211 Πρόεδρος Β' Τµήµατος 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας, επικυρώνονται τα πρακτικά και εκδίδονται-κωδικοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12.

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1* Τµήµατα συνεδριάσεων. Αντικείµενο και συγκρότηση τούτων 1. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ενόψει του αριθµού των προβλεποµένων οργανικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012 Αθήνα, 31-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3950/31-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 Ποινική δικαιοδοσία... 1-2 1 Τα ποινικά δικαστήρια... 3-13 2 Αποκλεισµός εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3413/17.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 1ο Τµήµατα και Γραφεία Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα

Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα Ξυλιά Πρόεδροι Πρωτοδικών, Βασιλική Ψυχογιού, Χριστίνα Σωτηρία Δημοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3068 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 274 20021114 Τέθηκε σε ισχύ: 14.11.2002 Ηµ.Υπογραφής: 12.11.2002 Συµµόρφωση της ιοίκησης προς τις δικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, 03-08-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ME ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» Συνοπτικός τίτλος. 86 (Ι) του 1999 51(Ι) του 2000 5(Ι) του 2001 131(Ι) του 2001 199(Ι) του 2002 228(Ι) του 2002 52(Ι) του 2005 128(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 39 του 1986 50 του 1986 114 του 1986 121 του 1986 149 του 1986 14 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα