Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12."

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1* Τµήµατα συνεδριάσεων. Αντικείµενο και συγκρότηση τούτων 1. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ενόψει του αριθµού των προβλεποµένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών (32 Πρόεδροι Πρωτοδικών και 158 Πρωτοδίκες και Πάρεδροι ), διαιρείται σε τριάντα δύο (32) Τµήµατα συνεδριάσεων, µονοµελούς και τριµελούς συνθέσεως, µε αριθµούς 1 έως και 32, σε καθένα από τα οποία τοποθετείται από ένας (1) Πρόεδρος και ανάλογος αριθµός δικαστών µε βάση το συνολικό αριθµό πρωτοδικών και παρέδρων που υπηρετούν στο ικαστήριο τούτο. Τα Τµήµατα αυτά εκδικάζουν διοικητικές διαφορές ουσίας, αρµοδιότητας µονοµελούς και τριµελούς συνθέσεως, όλων των κατηγοριών (ανεξάρτητα από το αντικείµενό τους) από αυτές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στην αρµοδιότητά του, εκτός από τα τµήµατα µε αριθµούς 18, 19, 25 και 26, τα οποία εκδικάζουν, κυρίως, διαφορές του ν. 1406/1983. Πάντως, εάν οι ανάγκες το επιβάλλουν (όπως, υπαγωγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και νέων κατηγοριών υποθέσεων, εκδίκαση εκλογικών διαφορών ή διαφορών από αρχαιρεσίες νπδδ κλπ, που απαιτούν ειδίκευση ή ταχύτητα στην έκδοση της σχετικής απόφασης κλπ), µπορεί µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιοίκησης, Τµήµα ή Τµήµατα του ικαστηρίου να καθίστανται αρµόδια για την εκδίκαση των σχετικών διαφορών. Κάθε τµήµα µπορεί να δικάζει οποιαδήποτε κατηγορία υποθέσεων που εισάγεται σ αυτό και υπάγεται στην αρµοδιότητα του ικαστηρίου. Παραποµπή από ένα τµήµα σε άλλο λόγω αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Επίσης, όλα τα τµήµατα είναι αρµόδια να εκδικάζουν σε συµβούλιο, υπό µονοµελή ή τριµελή σύνθεση, αιτήσεις για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρα 200 επ. του ν. 2717/1999 Κ. ιοικ..). Σε περίπτωση που εξαιτίας σοβαρών υπηρεσιακών λόγων δεν καθίσταται εφικτή, για κάποιο χρονικό διάστηµα, η λειτουργία και των τριάντα δύο (32) τµηµάτων ή, πάντως, αν οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιβάλλουν, είναι δυνατόν τα τµήµατα που λειτουργούν να υποδιαιρούνται σε δύο (2) υποτµήµατα και να τοποθετείται σ αυτά και δεύτερος πρόεδρος. 2. Οι Πρόεδροι Πρωτοδικών ή οι πρωτοδίκες που ορίζονται αρµοδίως, µε τη σειρά, δικάζουν υποθέσεις και κρίνουν επί αιτήσεων που ανατίθενται σ αυτούς, σύµφωνα µε τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις. 3. Παράλληλα µε τα παραπάνω λειτουργεί και αυτοτελές τµήµα ασφαλιστικών µέτρων, στο οποίο εκτελούν καθήκοντα Προέδρου υπηρεσίας και δικάζουν υποθέσεις εισαγόµενες κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, µε τη σειρά, οι πρόεδροι, καθώς και οι πρωτοδίκες, που ορίζονται για το σκοπό αυτό µε πράξη του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου και σε επείγουσες περιπτώσεις από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου αυτού ή το νόµιµο αναπληρωτή του. 1

2 Άρθρο 2* Αριθµός δικασίµων και υποθέσεων κατά δικάσιµο και δικαστή. Ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων των τµηµάτων. 1. Για κάθε τµήµα συνεδριάσεων τακτικής διαδικασίας ορίζονται δύο δικάσιµοι κατά µήνα. 2. Ο αριθµός των υποθέσεων, αρµοδιότητας µονοµελούς και τριµελούς συνθέσεως, κάθε δικασίµου τακτικής διαδικασίας (δεν συµπεριλαµβάνεται η διαδικασία παροχής προσωρινής προστασίας αναστολών ή ασφαλιστικών µέτρων) για τους πρωτοδίκες ορίζεται µέχρι δέκα οκτώ (18) υποθέσεις κατά δικαστή, εφόσον οι δικαστές µετέχουν σε µία συνεδρίαση το µήνα ή µέχρι 9 υποθέσεις κατά δικαστή εφόσον οι δικαστές µετέχουν σε δύο (2) συνεδριάσεις κατά µήνα. Ο αριθµός των υποθέσεων της δικασίµου των θερινών διακοπών ορίζεται στο µισό της µηνιαίας τακτικής δικασίµου, ήτοι σε εννέα (9) υποθέσεις κατά δικαστή (άρθρ. 32 παρ. 1 ν. 1756/1988). 3. Αν πρόκειται για παρέδρους ο αριθµός των οριζοµένων υποθέσεων κατά δικαστή καθορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για το πρώτο έτος και εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) για το δεύτερο έτος. 4. Ειδικά για τις γυναίκες δικαστές µε βαθµό πρωτοδίκη και παρέδρου, που είναι µητέρες παιδιών ηλικίας έως δύο (2) ετών και από δύο έως τεσσάρων (4) ετών, οι υποθέσεις που µπορούν να ανατεθούν κατά δικάσιµο, ορίζονται σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και ενενήντα τοις εκατόν (90%) αντιστοίχως, του αριθµού των υποθέσεων, που ορίσθηκε ανωτέρω. 5. Στον αριθµό υποθέσεων που, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου τούτου, ανατίθεται κατά µήνα σε κάθε δικαστή, περιλαµβάνονται και οι εισαγόµενες έπειτα από προδικαστική απόφαση προς συµπλήρωση των αποδείξεων. 6. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί συνεδρίαση τµήµατος του ικαστηρίου, τότε µε πράξη του Τριµελούς Συµβουλίου ιοίκησης ή σε επείγουσα περίπτωση µε πράξη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου, ορίζεται άλλη δικάσιµος την αντίστοιχη ηµέρα και εφόσον είναι εφικτό την αντίστοιχη ώρα, εντός του ίδιου µήνα ή σε περίπτωση αδυναµίας, του επόµενου µήνα. Άρθρο 3* Ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων 1. Το τµήµα διαδικασίας ασφαλιστικών µέτρων θα συνεδριάζει κάθε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδος από ώρα 9.30 π.µ. στην Ι 2 αίθουσα (ισόγειο) συνεδριάσεων του Μονοµελούς. 2.Τα τµήµατα εκδίκασης υποθέσεων τριµελούς συνθέσεως θα συνεδριάζουν στις Ι 1 (ισόγειο) και Α 1 (πρώτος όροφος) αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια) και τα τµήµατα µονοµελούς συνθέσεως στις Ι 2 2

3 (ισόγειο) και Α 2 (πρώτος όροφος) αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια), κατά τις ακόλουθες ηµέρες και ώρες: ΗΜΕΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ α ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ και γ εβδοµάδα Αίθουσα Ι1 Αίθουσα Ι Αίθουσα Α1 Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Ι2 β και δ εβδοµάδα Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Α Αίθουσα Ι2 Άρθρο 4* Ορισµός δικασίµων πριν από τις θερινές διακοπές και πριν και µετά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα 1. ικάσιµοι για συζήτηση τρεχουσών υποθέσεων στα τµήµατα συνεδριάσεων (εκτός από εκείνη των θερινών διακοπών) ορίζονται ως τις 21 Ιουνίου κάθε δικαστικού έτους. 2. εν προσδιορίζονται υποθέσεις και δεν ορίζονται δικάσιµοι για το χρονικό διάστηµα από 20 εκεµβρίου κάθε έτους ως τις 6 Ιανουαρίου του εποµένου, καθώς και τη Μεγάλη Εβδοµάδα και την εβδοµάδα της ιακαινησίµου. Κατά τα χρονικά διαστήµατα αυτά είναι δυνατό να προσδιορίζονται και εκδικάζονται, κατ εξαίρεση, µόνο κατεπείγουσες υποθέσεις, όπως, για παράδειγµα, αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρο 200 επ. του Κ. ιοικ..) κ.λπ., όταν εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Άρθρο 5* Προσδιορισµός και κατανοµή των υποθέσεων στα τµήµατα Ο προσδιορισµός και η κατανοµή των υποθέσεων για συζήτηση στα τµήµατα ενεργείται από τον πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τούτου από το 3

4 νόµιµο αναπληρωτή του. Μπορεί, όµως, µε πράξη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου τα καθήκοντα αυτά να ανατίθενται σε ένα από τα µέλη του. Άρθρο 6 Προσδιορισµός υποθέσεων κατά προτίµηση Οι υποθέσεις που προσδιορίζονται, κατά προτίµηση, σύµφωνα µε το άρθρο 15 (παρ. 5, περ. α 12) του ν. 1756/1988, όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 4 του ν. 1868/1989, ορίζονται, κατ ανώτατο όριο, σε µία (1) κατά δικάσιµο και δικαστή. Άρθρο 7 Χρόνος που θα υπηρετούν οι δικαστές στα τµήµατα 1. Περιορισµός, ως προς τον χρόνο που θα υπηρετούν οι δικαστές στα τµήµατα, δεν τίθεται. Όµως, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι δικαστές που υπηρετούν στα ειδικά τµήµατα 18, 19, 25 και 26 να µην παραµένουν σ αυτά για µεγαλύτερο από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να παρέχεται η ευχέρεια και στους λοιπούς δικαστές, µε το σύστηµα της εναλλαγής (ανακύκλησης), να ενηµερώνονται στα αντικείµενα των τµηµάτων τούτων. 2. Οι µετακινήσεις των δικαστών από τµήµα σε τµήµα γίνονται µόνο για την εύρυθµη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών των τµηµάτων ή εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι του δικαστή. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 8 1.Ενόψει του συνολικού αριθµού των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων των υπαλλήλων της γραµµατείας του ικαστηρίου (194 υπάλληλοι µε βαθµούς Α, Β και Γ, 39 δακτυλογράφοι και 60 επιµελητές και της, κατ άρθρο 1 (παρ.1) του Κανονισµού τούτου, διαίρεσής του σε τµήµατα, η γραµµατεία του διαρθρώνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Α) Γραφείο Προϊσταµένου ιεύθυνσης της Γραµµατείας Ο Γραµµατέας του ικαστηρίου διευθύνει τις υπηρεσίες της γραµµατείας, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της και ασκεί όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1868/1989. Αν δεν υπάρχει γραµµατέας ή για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στη διεύθυνση των υπηρεσιών της γραµµατείας ο επόµενός του ιεραρχικά που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου το οποίο διευθύνει το ικαστήριο. Σε περίπτωση που ο γραµµατέας κωλύεται να ασκήσει τα λοιπά καθήκοντά του αναπληρώνεται από υπάλληλο ή υπαλλήλους της 4

5 γραµµατείας, που ορίζονται µε πράξη του, η οποία µπορεί να εκδίδεται µία φορά. Β) Τµήµα ιοίκησης και Προσωπικού Στο τµήµα τούτο ανατίθεται, ιδίως: α) τήρηση και ενηµέρωση των ατοµικών φακέλων υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων της γραµµατείας του ικαστηρίου, καθώς και των οικείων δελτίων και βιβλίων αδειών τους, β) η καθαρογραφή της αλληλογραφίας και κάθε εγγράφου, γενικά, του προέδρου του Συµβουλίου που διευθύνει το ικαστήριο και του γραµµατέα και η δακτυλογράφηση εγκυκλίων κλπ σε µεµβράνες προκειµένου να πολυγραφηθούν γ) η παραλαβή, καταγραφή και παρακολούθηση της χρήσης των επίπλων και του λοιπού εξοπλισµού, καθώς και η τήρηση και ενηµέρωση του βιβλίου υλικού του ικαστηρίου, δ) η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών και των πιστώσεων για την προµήθεια γραφικής ύλης και ειδών καθαριότητας, ε) η µέριµνα προς έγκριση πιστώσεων και η ενέργεια των δαπανών για την προµήθεια γραφικής ύλης και ειδών καθαριότητας, τη βιβλιοδέτηση τόµων αποφάσεων, πρακτικών, νοµικών βιβλίων, συγγραµµάτων και βιβλίων της γραµµατείας, την εκτέλεση µεταφορών και τη συντήρηση του κτιρίου, στ) η διενέργεια διακήρυξης διαγωνισµών και δηµοπρασιών, ζ) η φροντίδα για την εκτύπωση ή ανατύπωση εντύπων από το Εθνικό Τυπογραφείο, η) η καταστροφή του αρχείου, η εκποίηση του άχρηστου υλικού και η παράδοσή του στον Οργανισµό ιαχείρισης ηµόσιου Υλικού (Ο Υ), θ) η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής χαρτοσήµου και εντύπων παραβόλου. Γ) Τµήµα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας Το Τµήµα αυτό ασχολείται, κυρίως, µε την παραλαβή, πρωτοκόλληση στο γενικό πρωτόκολλο και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας (εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων) του ικαστηρίου, την παραλαβή από τα τµήµατα της γραµµατείας των φακέλων των αιτήσεων αναίρεσης ή εφέσεων, που ασκούνται και την αποστολή τους στο Συµβούλιο της Επικρατείας καθώς και την παραλαβή από τα τµήµατα συνεδριάσεων των φακέλων παραπεµπτικών αποφάσεων για την αποστολή τους στα διάφορα διοικητικά δικαστήρια της χώρας και τέλος µε την παραλαβή των φακέλων των µετά από αναίρεση αποφάσεων, που στέλνονται στο ικαστήριο από το Συµβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια τη διαβίβασή τους στο Τµήµα Αρχείου ή στα αρµόδια Τµήµατα Προσδιορισµού του ικαστηρίου. ) Τµήµα Πρωτοκόλλου Προσφυγών Αντικείµενο εργασιών του πιο πάνω τµήµατος είναι, ιδίως: 1) η παραλαβή των φορολογικών και δηµοτικών προσφυγών, οι οποίες αποστέλλονται στο ικαστήριο µε τους σχετικούς φακέλους, ο έλεγχος των εγγράφων που περιέχονται σ αυτούς, η τοποθέτησή τους σε 5

6 εξωτερικούς φακέλους δικογραφίας, η αναγραφή των απαιτουµένων στοιχείων στους τελευταίους και η προώθηση των φακέλων τούτων στο Τµήµα Προσδιορισµού, 2) η παραλαβή, από ασφαλιστικά ταµεία, δηµόσιες, δηµοτικές και άλλες αρχές, των διοικητικών φακέλων και στη συνέχεια η διαβίβασή τους στα τµήµατα Γραµµατείας (γραµµατέων έδρας) και εν συνεχεία, µετά την τελεσιδικία των αποφάσεων, η επιστροφή τους στις αντίστοιχες αρχές και 3) η παραλαβή από τα παραπάνω τµήµατα των φακέλων των εφέσεων κατ αποφάσεων τριµελούς και η αποστολή τους στο ιοικητικό Εφετείο Αθηνών. Ε) Τµήµα Προσδιορισµού Φορολογικών Υποθέσεων Τα καθήκοντα των υπαλλήλων του τµήµατος τούτου υπάγονται κυρίως: α) η παραλαβή, από το Τµήµα Πρωτοκόλλου Προσφυγών, των φακέλων των προσφυγών (κρατικών και δηµοτικών φορολογικών) και των συναφών αιτήσεων άρθρου 3 ν. 820/1978, άρθρου 65 ν.δ.3323/1955 κ.τ.λ., καθώς και των προσφυγών του άρθρου 114 ν. 1892/1990, που περιέρχονται στο ικαστήριο, και η καταχώρησή τους στα τηρούµενα βιβλία και ευρετήρια, ο διαχωρισµός και η ταξινόµησή τους κατ αντικείµενο, η συσχέτιση των συναφών υποθέσεων για να επιτυγχάνεται ενιαία δικαστική κρίση, β) η υποβολή των υποθέσεων στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου για να ορίσει δικάσιµο, η χρέωση και η παράδοσή τους, µετά τον προσδιορισµό, στα τµήµατα της γραµµατείας, γ) η σύνταξη των οικείων µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών πινάκων, η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους για την πορεία των υποθέσεών τους, η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και δ) η έκδοση, κατά νόµο, αντιγράφων των εγγράφων των δικογραφιών που εκκρεµούν στο τµήµα αυτό. ΣΤ) Τµήµα Ενδίκων Μέσων και Υποθέσεων Ν. 702/1977 Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού ανήκει κυρίως: α) η παραλαβή και καταχώρηση στα οικεία βιβλία και ευρετήρια των προσφυγών και αγωγών του άρθρου 7 του ν. 702/1977 (κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις) και η υποβολή τους στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου για τον ορισµό δικασίµου, β) η παραλαβή των ασκούµενων αιτήσεων αναίρεσης και εφέσεων κατ αποφάσεων του ικαστηρίου, η καταχώρησή τους στα σχετικά βιβλία και άµεση παράδοσή τους στα τµήµατα γραµµατείας για τα περαιτέρω, γ) η παραλαβή των λοιπών ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων (ανακοπών ερηµοδικίας, αιτήσεων αναθεώρησης, τριτανακοπών, παρεµβάσεων, πρόσθετων λόγων, αιτήσεων διόρθωσης ή ερµηνείας κλπ), η καταχώρησή τους στα τηρούµενα βιβλία και η προώθησή τους στα αρµόδια τµήµατα, δ) η παραλαβή των προσφυγών κατ αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσµατος (προεδρική διαδικασία) σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 1 ν. 2145/1993 και καταχώρησή τους στο αντίστοιχο βιβλίο 6

7 και η διαβίβασή τους στο τµήµα προσδιορισµού για τον ορισµό δικασίµου, ε) η παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων παραίτησης από τα δικόγραφα, ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων, όλων των κατηγοριών υποθέσεων (ουσίας και ακυρωτικών αρ. 15 ν. 3068/2002) και η διαβίβασή τους στα αρµόδια τµήµατα, στ) η σύνταξη µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών πινάκων για την κίνηση των εργασιών του τµήµατος, και ζ) η χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ για τις υποθέσεις που βρίσκονται στο τµήµα τούτο και η πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων για την πορεία των υποθέσεών τους. Ζ) Τµήµα Υποθέσεων ν. 1406/83 και Αναστολών Ι) Στα αντικείµενα εργασιών του τµήµατος αυτού περιλαµβάνονται, ιδίως, η παραλαβή και καταχώρηση στα τηρούµενα βιβλία α) των ασκούµενων προσφυγών και αγωγών ν. 1406/1983 και λοιπών συναφών µεταγενέστερων νόµων, β) των αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας άρθρων και 228 του Κ, όλων των κατηγοριών υποθέσεων, που εισάγονται στο ικαστήριο, ως διοικητικές διαφορές ουσίας, γ) των ανακοπών άρθρου 217 Κ κατά πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης, δ) των ανακοπών κατά προγράµµατος πλειστηριασµού, καθώς και των αιτήσεων αναστολής υποθέσεων αρ. 45 ν. 2145/1993 (δασικές), ε) η υποβολή στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου των προσφυγών, αγωγών και ανακοπών άρθρ. 217 Κ, για τον ορισµό δικασίµου και η χρέωσή τους στα αρµόδια τµήµατα, καθώς και όλων των αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας άρθ Κ, στ) η γραµµατειακή διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης των προσωρινών διαταγών αναστολής εκτέλεσης επί των παραπάνω αιτήσεων και των συναφών ανακλήσεων αρθ. 204 (παρ. 3) όπως ισχύει, από τους προέδρους υπηρεσίας, ζ) η υποβολή των ανακοπών κατά προγράµµατος πλειστηριασµού και των αιτήσεων αρ. 45 ν. 2145/93 στον πρωτοδίκη που ασκεί καθήκοντα προέδρου υπηρεσίας και ο προσδιορισµός τους σε σύντοµη δικάσιµο ενώπιον του µονοµελούς δικαστηρίου διαδικασίας ασφαλιστικών µέτρων, η τήρηση των πρακτικών συζήτησης και στη συνέχεια η παρακολούθησή τους σε όλα τα στάδια, ώσπου να εκδοθούν και κοινοποιηθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις, η) η παραλαβή και καταχώρηση των αιτήσεων προσωπικής κράτησης άρθρων 230 επ Κ και η υποβολή τους στον πρόεδρο υπηρεσίας προκειµένου να προσδιοριστούν σε δικάσιµο ενώπιον προέδρου του ικαστηρίου και η διαβίβαση τους στα αρµόδια τµήµατα θ) η σύνταξη µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών πινάκων για την κίνηση του τµήµατος και ι) η έκδοση, κατά νόµο, αντιγράφων των εγγράφων των δικογραφιών 7

8 που υπάρχουν στο τµήµα, καθώς και η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για τις υποθέσεις αυτές. ΙΙ) Προϊστάµενος του τµήµατος αυτού ορίζεται υπάλληλος που έχει πτυχίο νοµικής σχολής, ενώ, αν δεν υπάρχει τέτοιος, τοποθετείται υπάλληλος µε πτυχίο άλλης ισότιµης ανώτατης σχολής. Επίσης, η στελέχωση του τµήµατος τούτου γίνεται, κατά προτίµηση, µε υπαλλήλους που είναι πτυχιούχοι νοµικής σχολής. Ζ1) Τµήµα Υποθέσεων Αλλοδαπών Στις αρµοδιότητες του εν λόγω τµήµατος θα ανήκει α) η κατάθεση και η υποβολή στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης των ακυρωτικών υποθέσεων για χρέωσή τους στα αρµόδια τµήµατα, (αιτήσεις ακύρωσης και αντίστοιχες αιτήσεις αναστολής αρ. 15 ν. 3068/2002) και η περαιτέρω διαβίβαση τους στα ακυρωτικά τµήµατα για ορισµό δικασίµου και εκδίκαση και β) η κατάθεση των αντιρρήσεων αρ. 76 ν. 3386/2005, καθώς και των σχετικών ανακλήσεων αρ. 76 (παρ. 5) του ιδίου ως άνω νόµου, η υποβολή των υποθέσεων αυτών καθηµερινά, στον οριζόµενο πρόεδρο για ορισµό δικασίµου και χρέωση σε πρόεδρο ή πρωτοδίκη, γ) η γραµµατειακή υποστήριξη στις σχετικές διαδικαστικές πράξεις, που απαιτούνται έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του τµήµατος αυτού θα επιµελούνται τη σύνταξη πινακίου, την κλήτευση της ιοίκησης για την αποστολή του διοικητικού φακέλου, την κατάρτιση φακέλου δικογραφίας, τη συµπλήρωση του σχετικού φακέλου, αµέσως µετά τη διαβίβαση των απόψεων της διοίκησης, καθώς και των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων του αντιλέγοντος, την υποβολή τους, την ηµέρα της δικασίµου, ενώπιον του αρµοδίου προέδρου για εκδίκαση, δ) η τήρηση µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών εισαγωγής και χρέωσης των υποθέσεων αυτών στα αρµόδια τµήµατα συνεδριάσεων ή στους προέδρους, αντίστοιχα και ε) η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφεροµένους για την πορεία των υποθέσεών τους, η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και η έκδοση, κατά νόµο, αντιγράφων των εγγράφων των δικογραφιών, που εκκρεµούν στο τµήµα αυτό. Η) Τµήµατα Γραµµατείας (Γραµµατέων έδρας) Λειτουργούν τµήµατα που είναι κάθε φορά ισάριθµα και αντίστοιχα µε τα τµήµατα συνεδριάσεων. Στα καθήκοντα των υπαλλήλων που τοποθετούνται στα τµήµατα αυτά περιλαµβάνονται: η αναπλήρωση του γραµµατέα στις συνεδριάσεις του τµήµατος, η σύνταξη των πρακτικών, εκθέσεων, πράξεων και άλλων εγγράφων που αξιώνει ο νόµος για την πιστοποίηση των διάφορων δικαστικών ενεργειών, η εγγραφή των προσδιοριζόµενων υποθέσεων στα πινάκια κατά δικάσιµο, η σύνταξη και ανάρτηση εκθέµατος, η παραλαβή των δικογράφων, υποµνηµάτων κτλ 8

9 που αφορούν τις υποθέσεις αυτές, η σύνταξη και υπογραφή των κλήσεων για συζήτηση και η µέριµνα για την επίδοσή τους στους διαδίκους- είτε από τους επιµελητές του ικαστηρίου στους οποίους παραδίδονται µε σχετική έγγραφη εντολή, είτε από όργανα άλλων αρχών στις οποίες αποστέλλονται, για το σκοπό αυτό- η παραλαβή και συνυπογραφή των πρωτοτύπων των αποφάσεων µετά τη θεώρησή τους από τον εισηγητή ή τον πρόεδρο, η διόρθωση και υπογραφή των αντιγράφων των αποφάσεων και η παράδοσή τους στους επιµελητές, µε έγγραφη εντολή, ή η αποστολή τους σε άλλες αρµόδιες αρχές για κοινοποίηση στους διαδίκους, η τήρηση και ενηµέρωση των προβλεπόµενων από το νόµο βιβλίων (εισηγητών, κλήσεων, επιδιδόµενων αποφάσεων κτλ), η παραλαβή, από το Τµήµα Ένδικων Μέσων, των εφέσεων, αιτήσεων αναίρεσης κτλ, η φροντίδα για την κατάρτιση των σχετικών φακέλων και η παράδοσή τους στο Τµήµα Πρωτοκόλλου Προσφυγών προς αποστολή τους στο ιοικητικό Εφετείο Αθήνας ή στο Συµβούλιο της Επικρατείας, αντίστοιχα (καθόσον αφορά τις εφέσεις κατ αποφάσεων τριµελούς σύνθεσης και τις αιτήσεις αναίρεσης), η παράδοση στα οικεία τµήµατα προσδιορισµού των φακέλων των εφέσεων κατ αποφάσεων, µονοµελούς σύνθεσης και των προδικαστικών αποφάσεων, η κατάρτιση καταστάσεων και γενικά η εκτέλεση όσων απαιτούνται, κατά νόµο, για την απόδοση ή κατάπτωση των παραβόλων και του δικαστικού ενσήµου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις εκδιδόµενες αποφάσεις, η αλληλογραφία µε άλλες υπηρεσίες, η επιστροφή, µετά την τελεσιδικία των αποφάσεων, των σχετικών στοιχείων, στις αρχές, τα ασφαλιστικά ταµεία κ.τ.λ. που έχουν εκδώσει τις προσβαλλόµενες πράξεις και στο αρχείο, των φακέλων των δικογραφιών µε τα στοιχεία που παραµένουν σε αυτές, η κατάρτιση των προβλεπόµενων στατιστικών πινάκων για την κίνηση εργασιών του Τµήµατος, κάθε άλλη συναφής ενέργεια που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας. Θ) Τµήµα ηµοσίευσης Αποφάσεων και Στατιστικών Στοιχείων Το παραπάνω τµήµα ασχολείται: 1) µε τη δηµοσίευση των αποφάσεων του ικαστηρίου και την καταχώρησή τους στα οικεία βιβλία δηµοσίευσης, 2) µε την καταχώρηση εκ νέου (εισαγωγή στοιχείων) στις καρτέλες δικογράφων όλων των δηµοσιευοµένων αποφάσεων, που θα συζητηθούν ξανά στο ικαστήριο (προδικαστικών, αναβλητικών, αναπεµπτικών, προσωρινών αναστολών, αποφάσεων τακτής δικασίµου κλπ), 3) µε την εκτύπωση της κίνησης της δηµοσίευσης καθώς και των αλφαβητικών ευρετηρίων των δηµοσιευοµένων αποφάσεων, 4) µε την κατάρτιση στατιστικών πινάκων για την µηνιαία και ετήσια κίνηση των εργασιών του ικαστηρίου καθώς και την έκδοση οποιωνδήποτε άλλων στατιστικών στοιχείων του ικαστηρίου και 5) την παροχή πληροφοριών. 9

10 Ι) Τµήµα Καθαρογραφής Αποφάσεων Στο τµήµα τούτο ανήκει η φροντίδα της κατανοµής (χρέωσης) των αποφάσεων του ικαστηρίου στις δακτυλογράφους και της ταχείας καθαρογραφής τους, από τις τελευταίες. ΙΑ) Τµήµα Αρχείου Αντικείµενο εργασιών του πιο πάνω τµήµατος είναι, ιδίως, η ταξινόµηση και φύλαξη των φακέλων των δικογραφιών µε τα στοιχεία (σχέδια και αντίγραφα αποφάσεων, πρόχειρα πρακτικά, διάφορα δικόγραφα κ.τ.λ.), που αποµένουν σε αυτές µετά την περαίωση των σχετικών υποθέσεων, η τήρηση κατ έτος και αύξοντα αριθµό απόφασης, η φύλαξη των πρωτοτύπων των αποφάσεων και πρακτικών, η µέριµνα για την βιβλιοδέτηση αυτών καθώς και η ενηµέρωση των πρώτων σε περίπτωση έκδοσης διορθωτικής ή αναιρετικής απόφασης και τέλος η έκδοση αντιγράφων και πιστοποιητικών για τις αποφάσεις και τα στοιχεία των δικογραφιών που φυλάσσονται σε αυτό, σε συνεργασία µε τα τµήµατα δηµοσίευσης, πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και επιµελητών. ΙΒ) Τµήµα Λογιστηρίου Στα αντικείµενα εργασιών του τµήµατος αυτού περιλαµβάνονται ιδίως: α) η σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων και των άλλων απαιτούµενων, από το νόµο, δικαιολογητικών για την καταβολή των µισθών, οδοιπορικών εξόδων, αποζηµιώσεων κτλ. στους δικαστικούς λειτουργούς, τους υπαλλήλους και το άλλο προσωπικό του ικαστηρίου, καθώς και η ενέργεια των πληρωµών αυτών, β) τα ασφαλιστικά θέµατα του προσωπικού, γ) η τήρηση µητρώου µισθοδοτούµενων και δ) η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και η αλληλογραφία µε άλλες υπηρεσίες για τα παραπάνω θέµατα. ΙΓ) Τµήµα Επιµελητών του ικαστηρίου Οι εργασίες των επιµελητών, µερικές από τις οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 39 του ν. 1025/1971 και 10 (παρ. 9) του ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1868/1989, ορίζονται και κατανέµονται από τον πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης ή το Γραµµατέα του ικαστηρίου, κατά περίπτωση. Στο τµήµα αυτό τοποθετείται ως προϊστάµενος υπάλληλος (του κλάδου των γραµµατέων) της Γραµµατείας του ικαστηρίου, από τον οποίο συντονίζονται οι εργασίες του παραπάνω τµήµατος. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού ανήκει και η αλληλογραφία µε τα επαρχιακά διοικητικά δικαστήρια, για την επίδοση κλήσεων και αποφάσεων των δικαστηρίων αυτών. 10

11 Ι ) Γραφείο Νοµολογίας και Ερευνας Στις αρµοδιότητες του Γραφείου ανήκουν: α)η οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης,και ιδίως η φύλαξη των διαφόρων βιβλίων και συγγραµµάτων και η τήρηση και ενηµέρωση του βιβλίου βιβλιοθήκης.β) Η σύνταξη δελτίου νοµολογιακής ενηµέρωσης από αποφάσεις του ικαστηρίου.γ) Η παροχή βοήθειας στο συντονισµό της επιτροπής νοµολογίας για την επιλογή, κατηγοριοποίηση και εισαγωγή δικαστικών αποφάσεων στη βάση δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος του ΠΑ.δ)Ο συντονισµός της επιτροπής διαχείρισης της ιστοσελίδας του ικαστηρίου και ε) Η χορήγηση σε φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, αν κρίνεται σκόπιµο, µετά από απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, νοµολογιακού υλικού σε ψηφιακή-ή άλλη- µορφή. Η διεύθυνση του εν λόγω γραφείου θα ανατίθεται σε δικαστή,ο οποίος θα χρεώνεται, κατ έτος, µε αριθµό υποθέσεων µικρότερο κατά 30% από αυτόν που ορίζεται στο άρθρο 2( παρ.2 και 3) του παρόντος Κανονισµού για τους οµοιόβαθµούς του της αντίστοιχης κατηγορίας, και όχι µε 50% όπως προβλεπόταν µέχρι τώρα. ΙΕ) Τµήµα µεθόδων Οργανώσεως και Πληροφορικής Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγεται: α)η διασφάλιση της εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος του ικαστηρίου, η παρακολούθηση των εργασιών του και η µέριµνα για την αναβάθµισή του.β)η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του πληροφοριακού αυτού συστήµατος.γ)η συγκέντρωση και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων και προτάσεων. δ)η παρακολούθηση και ο εκσυγχρονισµός των υπηρεσιακών εντύπων.ε)η προστασία του απορρήτου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των προσωπικών δεδοµένων των δικαστών και υπαλλήλων του ικαστηρίου, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστηµα. 2. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων γραµµατείας διευθύνουν τις εργασίες των τελευταίων µε τις οδηγίες του γραµµατέα. 3. Η τοποθέτηση των δικαστικών υπαλλήλων στα τµήµατα γίνεται µε γνώµονα την ευρύτερη και αρτιότερη ενηµέρωσή τους σε όλα τα αντικείµενα και την καλλίτερη αντιµετώπιση των αναγκών του ικαστηρίου. 4.Οι οργανικές θέσεις υπαλλήλων του Γραφείου ιεύθυνσης της Γραµµατείας, του Τµήµατος ιοίκησης και Προσωπικού, του Τµήµατος Προσδιορισµού, του Γραφείου Βιβλιοθήκης και του Γραφείου 11

12 Επιµελητών του ικαστηρίου ορίζονται σε δύο (2), έξι (6), έξι (6) δύο (2) και µία (1) αντίστοιχα ενώ, καθενός από τα λοιπά τµήµατα της γραµµατείας σε πέντε (5). Τέλος στο Τµήµα Καθαρογραφής, εκτός από τις προβλεπόµενες από το νόµο είκοσι (20) θέσεις του κλάδου δακτυλογράφων, κατανέµονται και οι υπόλοιπες δεκαεπτά (17) οργανικές θέσεις του κλάδου των υπαλλήλων, οι οποίες µπορεί να αυξοµειώνονται, κάθε φορά, ανάλογα µε τις ανάγκες του τµήµατος αυτού µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1738/ Προβλέπεται η µηχανογραφική τήρηση των βιβλίων του Πρωτοδικείου και η σταδιακή κατάργηση των παράλληλα τηρούµενων χειρόγραφων βιβλίων.» ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΚΟΠΩΝ Άρθρο 9 ιαδικασία Σύγκλησης της Ολοµέλειας 1. Η Ολοµέλεια του ικαστηρίου συγκαλείται, µε πράξη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί αυτή ενώ, ακόµη, ορίζεται και ο δικαστής ή οι δικαστές που θα εισηγηθούν σχετικά µε τα θέµατα αυτά, όταν τούτο είναι αναγκαίο. Αν η Ολοµέλεια συγκαλείται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1756/1988, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1868/1989, η ηµέρα συνεδρίασης της Ολοµέλειας δεν µπορεί να απέχει λιγότερες από δέκα (10) ούτε περισσότερες από δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη χρονολογία έκδοσης της πράξης του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου για τη σύγκλησή της, στην οποία ορίζονται υποχρεωτικά και δύο (2) δικαστές για να εισηγηθούν τα προς εξέταση θέµατα. 2. Η πράξη αυτή γνωστοποιείται οκτώ (8) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας, µε ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων και θυροκόλλησή της στα γραφεία διασκέψεων (γραφεία προέδρων) του ικαστηρίου. Με την παραπάνω ανάρτηση και θυροκόλληση, για τις οποίες συντάσσεται σχετική πράξη του γραµµατέα του ικαστηρίου, δηµιουργείται τεκµήριο γνώσης του περιεχοµένου της πράξης σύγκλησης. 3. Αν η Ολοµέλεια συγκαλείται έπειτα από αίτηση των µελών της, η υποβαλλόµενη αίτηση, για να είναι υποχρεωτική η σύγκληση 12

13 αυτή από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα ονοµατεπώνυµα και τις υπογραφές των αιτούντων, τα θέµατα που πρόκειται να εξετασθούν. 4. Στις περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 2 του πιο πάνω άρθρου 14 του ν. 1756/1988 (όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1868/1989), αν ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου δεν εκδώσει, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα που ζητήθηκε η σύγκληση της Ολοµέλειας, πράξη σύγκλησής της (στην οποία να ορίζει την ηµέρα συνεδρίασης σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου), εκείνοι που ζήτησαν τη σύγκλησή της έχουν το δικαίωµα να τη συγκαλέσουν οι ίδιοι µε αίτησή τους που γνωστοποιείται σε όλα τα µέλη της κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η ηµέρα συνεδρίασης δεν µπορεί να απέχει λιγότερες από δέκα (10) ούτε περισσότερες από δεκαπέντε (15) ηµέρες από εκείνη της υπογραφής της µνηµονευόµενης αίτησης. Άρθρο 10 Απόφαση της Ολοµέλειας για τα τµήµατα διακοπών 1. Κατά το µήνα Απρίλιο κάθε έτους η Ολοµέλεια αποφασίζει: α) για τα τµήµατα διακοπών του ικαστηρίου, καθώς και για τις ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων των τµηµάτων τούτων, β) για τους δικαστές που θα υπηρετήσουν στα τµήµατα αυτά και γ) για το είδος και τον αριθµό των υποθέσεων που θα εκδικάζονται κατά το χρονικό διάστηµα αυτό, µε βάση όσα ορίζονται στα άρθρα 11 και 32 του ν. 1756/ Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Υπουργό ικαιοσύνης το αργότερο µέσα στο δεύτερο δεκαήµερο του µηνός Μαΐου. Άρθρο 11 Παράσταση γραµµατέα και τήρηση Πρακτικών Ολοµέλειας Στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας παρίσταται και ο γραµµατέας του ικαστηρίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τούτου, ο νόµιµος αναπληρωτής του, ο οποίος τηρεί πρακτικά µε δική του ευθύνη και ευθύνη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου ή του αναπληρωτή του που διευθύνει τις εργασίες της Ολοµέλειας. Άρθρο 12 Υπογραφή αποφάσεων και πρακτικών Ολοµέλειας Οι αποφάσεις της Ολοµέλειας, καθώς και τα σχετικά πρακτικά, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του που είχε τη διεύθυνση της συζήτησης και από το γραµµατέα, εκτός αν πρόκειται για κατάρτιση ή τροποποίηση του 13

14 κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας, οπότε υπογράφονται και από όλα τα λοιπά µέλη που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Άρθρο 13 Σφραγίδα ικαστηρίου Η σφραγίδα του ικαστηρίου, που προβλέπεται από το άρθρο 21 του ν. 1756/1988, χρησιµοποιείται από: α) τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου ή το νόµιµο αναπληρωτή του, β) το γραµµατέα και γ) τους προϊσταµένους όλων των τµηµάτων της γραµµατείας του ικαστηρίου. Άρθρο 14 Περιαφή του εκτελεστήριου τύπου Η περιαφή των αποφάσεων του ικαστηρίου µε τον εκτελεστήριο τύπο όπου προβλέπεται από το νόµο- γίνεται από τον πρόεδρο του τµήµατος συνεδριάσεων που εξέδωσε την απόφαση και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τούτου από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου ή τον αναπληρωτή του. Άρθρο 15 Ασφάλεια καταστήµατος ικαστηρίου Ο γραµµατέας του ικαστηρίου λαµβάνει όλα τα πρόσφορα µέτρα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου που το διευθύνει, ώστε να αποκλειστεί περίπτωση διάρρηξης των γραφείων του καταστήµατός του, πυρκαγιάς, απώλειας δικογραφιών κ.τ.λ. Μεταβατική διάταξη Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 καθώς και του άρθρου 8 παρ.1 περ. ΙΕ, του παρόντος Κανονισµού, όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν, θα τεθούν σε εφαρµογή µε σχετική απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιοίκησης του ικαστηρίου µετά την µετεγκατάστασή του στο νέο κτίριο. Έως τότε, οι διατάξεις αυτές θα εξακολουθούν να ισχύουν ως είχαν πριν από την αντικατάσταση, τροποποίηση ή συµπλήρωσή τους. Η ισχύς του Κανονισµού αυτού αρχίζει από Αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 1990 Ο Πρόεδρος Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σταύρος Καρνέζης Αναστασία Γαρεφαλάκη * Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 τίθενται όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους από την 1/2001 απόφαση της Ολοµέλειας του ιοικητικού Εφετείου Αθήνας. 14

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας Νοµοθεσία Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας *** Με το άρθρο 4 Ν.2479/1997 ορίζεται ότι: " 1.α. Οι προθεσµίες για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) «Κανονισµός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 1/17-1-2007 απόφαση της Ολοµέλειας µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την 16-9-2007 ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 461/4-4-2007 τ. Β & στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 836/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 2 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαιοδοσία τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1): 1) ιδιωτικές διαφορές (ύπαρξη ή ανυπαρξία έννομων σχέσεων και δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Ν. 2672/1998 (Φ.Ε.Κ. 290 Α ) Άρθρο 14 ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα (τηλεοµοιοτυπία ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Α Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (Δ31) β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Τον Ιούνιο 2007 πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο στο Λουτράκι στο οποίο, µεταξύ των άλλων, αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ: ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Επιβεβαιώνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα