Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12."

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1* Τµήµατα συνεδριάσεων. Αντικείµενο και συγκρότηση τούτων 1. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ενόψει του αριθµού των προβλεποµένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών (32 Πρόεδροι Πρωτοδικών και 158 Πρωτοδίκες και Πάρεδροι ), διαιρείται σε τριάντα δύο (32) Τµήµατα συνεδριάσεων, µονοµελούς και τριµελούς συνθέσεως, µε αριθµούς 1 έως και 32, σε καθένα από τα οποία τοποθετείται από ένας (1) Πρόεδρος και ανάλογος αριθµός δικαστών µε βάση το συνολικό αριθµό πρωτοδικών και παρέδρων που υπηρετούν στο ικαστήριο τούτο. Τα Τµήµατα αυτά εκδικάζουν διοικητικές διαφορές ουσίας, αρµοδιότητας µονοµελούς και τριµελούς συνθέσεως, όλων των κατηγοριών (ανεξάρτητα από το αντικείµενό τους) από αυτές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στην αρµοδιότητά του, εκτός από τα τµήµατα µε αριθµούς 18, 19, 25 και 26, τα οποία εκδικάζουν, κυρίως, διαφορές του ν. 1406/1983. Πάντως, εάν οι ανάγκες το επιβάλλουν (όπως, υπαγωγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και νέων κατηγοριών υποθέσεων, εκδίκαση εκλογικών διαφορών ή διαφορών από αρχαιρεσίες νπδδ κλπ, που απαιτούν ειδίκευση ή ταχύτητα στην έκδοση της σχετικής απόφασης κλπ), µπορεί µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιοίκησης, Τµήµα ή Τµήµατα του ικαστηρίου να καθίστανται αρµόδια για την εκδίκαση των σχετικών διαφορών. Κάθε τµήµα µπορεί να δικάζει οποιαδήποτε κατηγορία υποθέσεων που εισάγεται σ αυτό και υπάγεται στην αρµοδιότητα του ικαστηρίου. Παραποµπή από ένα τµήµα σε άλλο λόγω αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Επίσης, όλα τα τµήµατα είναι αρµόδια να εκδικάζουν σε συµβούλιο, υπό µονοµελή ή τριµελή σύνθεση, αιτήσεις για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρα 200 επ. του ν. 2717/1999 Κ. ιοικ..). Σε περίπτωση που εξαιτίας σοβαρών υπηρεσιακών λόγων δεν καθίσταται εφικτή, για κάποιο χρονικό διάστηµα, η λειτουργία και των τριάντα δύο (32) τµηµάτων ή, πάντως, αν οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιβάλλουν, είναι δυνατόν τα τµήµατα που λειτουργούν να υποδιαιρούνται σε δύο (2) υποτµήµατα και να τοποθετείται σ αυτά και δεύτερος πρόεδρος. 2. Οι Πρόεδροι Πρωτοδικών ή οι πρωτοδίκες που ορίζονται αρµοδίως, µε τη σειρά, δικάζουν υποθέσεις και κρίνουν επί αιτήσεων που ανατίθενται σ αυτούς, σύµφωνα µε τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις. 3. Παράλληλα µε τα παραπάνω λειτουργεί και αυτοτελές τµήµα ασφαλιστικών µέτρων, στο οποίο εκτελούν καθήκοντα Προέδρου υπηρεσίας και δικάζουν υποθέσεις εισαγόµενες κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, µε τη σειρά, οι πρόεδροι, καθώς και οι πρωτοδίκες, που ορίζονται για το σκοπό αυτό µε πράξη του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου και σε επείγουσες περιπτώσεις από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου αυτού ή το νόµιµο αναπληρωτή του. 1

2 Άρθρο 2* Αριθµός δικασίµων και υποθέσεων κατά δικάσιµο και δικαστή. Ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων των τµηµάτων. 1. Για κάθε τµήµα συνεδριάσεων τακτικής διαδικασίας ορίζονται δύο δικάσιµοι κατά µήνα. 2. Ο αριθµός των υποθέσεων, αρµοδιότητας µονοµελούς και τριµελούς συνθέσεως, κάθε δικασίµου τακτικής διαδικασίας (δεν συµπεριλαµβάνεται η διαδικασία παροχής προσωρινής προστασίας αναστολών ή ασφαλιστικών µέτρων) για τους πρωτοδίκες ορίζεται µέχρι δέκα οκτώ (18) υποθέσεις κατά δικαστή, εφόσον οι δικαστές µετέχουν σε µία συνεδρίαση το µήνα ή µέχρι 9 υποθέσεις κατά δικαστή εφόσον οι δικαστές µετέχουν σε δύο (2) συνεδριάσεις κατά µήνα. Ο αριθµός των υποθέσεων της δικασίµου των θερινών διακοπών ορίζεται στο µισό της µηνιαίας τακτικής δικασίµου, ήτοι σε εννέα (9) υποθέσεις κατά δικαστή (άρθρ. 32 παρ. 1 ν. 1756/1988). 3. Αν πρόκειται για παρέδρους ο αριθµός των οριζοµένων υποθέσεων κατά δικαστή καθορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για το πρώτο έτος και εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) για το δεύτερο έτος. 4. Ειδικά για τις γυναίκες δικαστές µε βαθµό πρωτοδίκη και παρέδρου, που είναι µητέρες παιδιών ηλικίας έως δύο (2) ετών και από δύο έως τεσσάρων (4) ετών, οι υποθέσεις που µπορούν να ανατεθούν κατά δικάσιµο, ορίζονται σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και ενενήντα τοις εκατόν (90%) αντιστοίχως, του αριθµού των υποθέσεων, που ορίσθηκε ανωτέρω. 5. Στον αριθµό υποθέσεων που, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου τούτου, ανατίθεται κατά µήνα σε κάθε δικαστή, περιλαµβάνονται και οι εισαγόµενες έπειτα από προδικαστική απόφαση προς συµπλήρωση των αποδείξεων. 6. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί συνεδρίαση τµήµατος του ικαστηρίου, τότε µε πράξη του Τριµελούς Συµβουλίου ιοίκησης ή σε επείγουσα περίπτωση µε πράξη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου, ορίζεται άλλη δικάσιµος την αντίστοιχη ηµέρα και εφόσον είναι εφικτό την αντίστοιχη ώρα, εντός του ίδιου µήνα ή σε περίπτωση αδυναµίας, του επόµενου µήνα. Άρθρο 3* Ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων 1. Το τµήµα διαδικασίας ασφαλιστικών µέτρων θα συνεδριάζει κάθε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδος από ώρα 9.30 π.µ. στην Ι 2 αίθουσα (ισόγειο) συνεδριάσεων του Μονοµελούς. 2.Τα τµήµατα εκδίκασης υποθέσεων τριµελούς συνθέσεως θα συνεδριάζουν στις Ι 1 (ισόγειο) και Α 1 (πρώτος όροφος) αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια) και τα τµήµατα µονοµελούς συνθέσεως στις Ι 2 2

3 (ισόγειο) και Α 2 (πρώτος όροφος) αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια), κατά τις ακόλουθες ηµέρες και ώρες: ΗΜΕΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ α ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ και γ εβδοµάδα Αίθουσα Ι1 Αίθουσα Ι Αίθουσα Α1 Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Ι2 β και δ εβδοµάδα Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Α Αίθουσα Ι2 Άρθρο 4* Ορισµός δικασίµων πριν από τις θερινές διακοπές και πριν και µετά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα 1. ικάσιµοι για συζήτηση τρεχουσών υποθέσεων στα τµήµατα συνεδριάσεων (εκτός από εκείνη των θερινών διακοπών) ορίζονται ως τις 21 Ιουνίου κάθε δικαστικού έτους. 2. εν προσδιορίζονται υποθέσεις και δεν ορίζονται δικάσιµοι για το χρονικό διάστηµα από 20 εκεµβρίου κάθε έτους ως τις 6 Ιανουαρίου του εποµένου, καθώς και τη Μεγάλη Εβδοµάδα και την εβδοµάδα της ιακαινησίµου. Κατά τα χρονικά διαστήµατα αυτά είναι δυνατό να προσδιορίζονται και εκδικάζονται, κατ εξαίρεση, µόνο κατεπείγουσες υποθέσεις, όπως, για παράδειγµα, αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρο 200 επ. του Κ. ιοικ..) κ.λπ., όταν εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Άρθρο 5* Προσδιορισµός και κατανοµή των υποθέσεων στα τµήµατα Ο προσδιορισµός και η κατανοµή των υποθέσεων για συζήτηση στα τµήµατα ενεργείται από τον πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τούτου από το 3

4 νόµιµο αναπληρωτή του. Μπορεί, όµως, µε πράξη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου τα καθήκοντα αυτά να ανατίθενται σε ένα από τα µέλη του. Άρθρο 6 Προσδιορισµός υποθέσεων κατά προτίµηση Οι υποθέσεις που προσδιορίζονται, κατά προτίµηση, σύµφωνα µε το άρθρο 15 (παρ. 5, περ. α 12) του ν. 1756/1988, όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 4 του ν. 1868/1989, ορίζονται, κατ ανώτατο όριο, σε µία (1) κατά δικάσιµο και δικαστή. Άρθρο 7 Χρόνος που θα υπηρετούν οι δικαστές στα τµήµατα 1. Περιορισµός, ως προς τον χρόνο που θα υπηρετούν οι δικαστές στα τµήµατα, δεν τίθεται. Όµως, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι δικαστές που υπηρετούν στα ειδικά τµήµατα 18, 19, 25 και 26 να µην παραµένουν σ αυτά για µεγαλύτερο από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να παρέχεται η ευχέρεια και στους λοιπούς δικαστές, µε το σύστηµα της εναλλαγής (ανακύκλησης), να ενηµερώνονται στα αντικείµενα των τµηµάτων τούτων. 2. Οι µετακινήσεις των δικαστών από τµήµα σε τµήµα γίνονται µόνο για την εύρυθµη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών των τµηµάτων ή εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι του δικαστή. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 8 1.Ενόψει του συνολικού αριθµού των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων των υπαλλήλων της γραµµατείας του ικαστηρίου (194 υπάλληλοι µε βαθµούς Α, Β και Γ, 39 δακτυλογράφοι και 60 επιµελητές και της, κατ άρθρο 1 (παρ.1) του Κανονισµού τούτου, διαίρεσής του σε τµήµατα, η γραµµατεία του διαρθρώνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Α) Γραφείο Προϊσταµένου ιεύθυνσης της Γραµµατείας Ο Γραµµατέας του ικαστηρίου διευθύνει τις υπηρεσίες της γραµµατείας, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της και ασκεί όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1868/1989. Αν δεν υπάρχει γραµµατέας ή για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στη διεύθυνση των υπηρεσιών της γραµµατείας ο επόµενός του ιεραρχικά που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου το οποίο διευθύνει το ικαστήριο. Σε περίπτωση που ο γραµµατέας κωλύεται να ασκήσει τα λοιπά καθήκοντά του αναπληρώνεται από υπάλληλο ή υπαλλήλους της 4

5 γραµµατείας, που ορίζονται µε πράξη του, η οποία µπορεί να εκδίδεται µία φορά. Β) Τµήµα ιοίκησης και Προσωπικού Στο τµήµα τούτο ανατίθεται, ιδίως: α) τήρηση και ενηµέρωση των ατοµικών φακέλων υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων της γραµµατείας του ικαστηρίου, καθώς και των οικείων δελτίων και βιβλίων αδειών τους, β) η καθαρογραφή της αλληλογραφίας και κάθε εγγράφου, γενικά, του προέδρου του Συµβουλίου που διευθύνει το ικαστήριο και του γραµµατέα και η δακτυλογράφηση εγκυκλίων κλπ σε µεµβράνες προκειµένου να πολυγραφηθούν γ) η παραλαβή, καταγραφή και παρακολούθηση της χρήσης των επίπλων και του λοιπού εξοπλισµού, καθώς και η τήρηση και ενηµέρωση του βιβλίου υλικού του ικαστηρίου, δ) η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών και των πιστώσεων για την προµήθεια γραφικής ύλης και ειδών καθαριότητας, ε) η µέριµνα προς έγκριση πιστώσεων και η ενέργεια των δαπανών για την προµήθεια γραφικής ύλης και ειδών καθαριότητας, τη βιβλιοδέτηση τόµων αποφάσεων, πρακτικών, νοµικών βιβλίων, συγγραµµάτων και βιβλίων της γραµµατείας, την εκτέλεση µεταφορών και τη συντήρηση του κτιρίου, στ) η διενέργεια διακήρυξης διαγωνισµών και δηµοπρασιών, ζ) η φροντίδα για την εκτύπωση ή ανατύπωση εντύπων από το Εθνικό Τυπογραφείο, η) η καταστροφή του αρχείου, η εκποίηση του άχρηστου υλικού και η παράδοσή του στον Οργανισµό ιαχείρισης ηµόσιου Υλικού (Ο Υ), θ) η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής χαρτοσήµου και εντύπων παραβόλου. Γ) Τµήµα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας Το Τµήµα αυτό ασχολείται, κυρίως, µε την παραλαβή, πρωτοκόλληση στο γενικό πρωτόκολλο και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας (εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων) του ικαστηρίου, την παραλαβή από τα τµήµατα της γραµµατείας των φακέλων των αιτήσεων αναίρεσης ή εφέσεων, που ασκούνται και την αποστολή τους στο Συµβούλιο της Επικρατείας καθώς και την παραλαβή από τα τµήµατα συνεδριάσεων των φακέλων παραπεµπτικών αποφάσεων για την αποστολή τους στα διάφορα διοικητικά δικαστήρια της χώρας και τέλος µε την παραλαβή των φακέλων των µετά από αναίρεση αποφάσεων, που στέλνονται στο ικαστήριο από το Συµβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια τη διαβίβασή τους στο Τµήµα Αρχείου ή στα αρµόδια Τµήµατα Προσδιορισµού του ικαστηρίου. ) Τµήµα Πρωτοκόλλου Προσφυγών Αντικείµενο εργασιών του πιο πάνω τµήµατος είναι, ιδίως: 1) η παραλαβή των φορολογικών και δηµοτικών προσφυγών, οι οποίες αποστέλλονται στο ικαστήριο µε τους σχετικούς φακέλους, ο έλεγχος των εγγράφων που περιέχονται σ αυτούς, η τοποθέτησή τους σε 5

6 εξωτερικούς φακέλους δικογραφίας, η αναγραφή των απαιτουµένων στοιχείων στους τελευταίους και η προώθηση των φακέλων τούτων στο Τµήµα Προσδιορισµού, 2) η παραλαβή, από ασφαλιστικά ταµεία, δηµόσιες, δηµοτικές και άλλες αρχές, των διοικητικών φακέλων και στη συνέχεια η διαβίβασή τους στα τµήµατα Γραµµατείας (γραµµατέων έδρας) και εν συνεχεία, µετά την τελεσιδικία των αποφάσεων, η επιστροφή τους στις αντίστοιχες αρχές και 3) η παραλαβή από τα παραπάνω τµήµατα των φακέλων των εφέσεων κατ αποφάσεων τριµελούς και η αποστολή τους στο ιοικητικό Εφετείο Αθηνών. Ε) Τµήµα Προσδιορισµού Φορολογικών Υποθέσεων Τα καθήκοντα των υπαλλήλων του τµήµατος τούτου υπάγονται κυρίως: α) η παραλαβή, από το Τµήµα Πρωτοκόλλου Προσφυγών, των φακέλων των προσφυγών (κρατικών και δηµοτικών φορολογικών) και των συναφών αιτήσεων άρθρου 3 ν. 820/1978, άρθρου 65 ν.δ.3323/1955 κ.τ.λ., καθώς και των προσφυγών του άρθρου 114 ν. 1892/1990, που περιέρχονται στο ικαστήριο, και η καταχώρησή τους στα τηρούµενα βιβλία και ευρετήρια, ο διαχωρισµός και η ταξινόµησή τους κατ αντικείµενο, η συσχέτιση των συναφών υποθέσεων για να επιτυγχάνεται ενιαία δικαστική κρίση, β) η υποβολή των υποθέσεων στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου για να ορίσει δικάσιµο, η χρέωση και η παράδοσή τους, µετά τον προσδιορισµό, στα τµήµατα της γραµµατείας, γ) η σύνταξη των οικείων µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών πινάκων, η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους για την πορεία των υποθέσεών τους, η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και δ) η έκδοση, κατά νόµο, αντιγράφων των εγγράφων των δικογραφιών που εκκρεµούν στο τµήµα αυτό. ΣΤ) Τµήµα Ενδίκων Μέσων και Υποθέσεων Ν. 702/1977 Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού ανήκει κυρίως: α) η παραλαβή και καταχώρηση στα οικεία βιβλία και ευρετήρια των προσφυγών και αγωγών του άρθρου 7 του ν. 702/1977 (κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις) και η υποβολή τους στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου για τον ορισµό δικασίµου, β) η παραλαβή των ασκούµενων αιτήσεων αναίρεσης και εφέσεων κατ αποφάσεων του ικαστηρίου, η καταχώρησή τους στα σχετικά βιβλία και άµεση παράδοσή τους στα τµήµατα γραµµατείας για τα περαιτέρω, γ) η παραλαβή των λοιπών ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων (ανακοπών ερηµοδικίας, αιτήσεων αναθεώρησης, τριτανακοπών, παρεµβάσεων, πρόσθετων λόγων, αιτήσεων διόρθωσης ή ερµηνείας κλπ), η καταχώρησή τους στα τηρούµενα βιβλία και η προώθησή τους στα αρµόδια τµήµατα, δ) η παραλαβή των προσφυγών κατ αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσµατος (προεδρική διαδικασία) σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 1 ν. 2145/1993 και καταχώρησή τους στο αντίστοιχο βιβλίο 6

7 και η διαβίβασή τους στο τµήµα προσδιορισµού για τον ορισµό δικασίµου, ε) η παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων παραίτησης από τα δικόγραφα, ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων, όλων των κατηγοριών υποθέσεων (ουσίας και ακυρωτικών αρ. 15 ν. 3068/2002) και η διαβίβασή τους στα αρµόδια τµήµατα, στ) η σύνταξη µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών πινάκων για την κίνηση των εργασιών του τµήµατος, και ζ) η χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ για τις υποθέσεις που βρίσκονται στο τµήµα τούτο και η πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων για την πορεία των υποθέσεών τους. Ζ) Τµήµα Υποθέσεων ν. 1406/83 και Αναστολών Ι) Στα αντικείµενα εργασιών του τµήµατος αυτού περιλαµβάνονται, ιδίως, η παραλαβή και καταχώρηση στα τηρούµενα βιβλία α) των ασκούµενων προσφυγών και αγωγών ν. 1406/1983 και λοιπών συναφών µεταγενέστερων νόµων, β) των αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας άρθρων και 228 του Κ, όλων των κατηγοριών υποθέσεων, που εισάγονται στο ικαστήριο, ως διοικητικές διαφορές ουσίας, γ) των ανακοπών άρθρου 217 Κ κατά πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης, δ) των ανακοπών κατά προγράµµατος πλειστηριασµού, καθώς και των αιτήσεων αναστολής υποθέσεων αρ. 45 ν. 2145/1993 (δασικές), ε) η υποβολή στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου των προσφυγών, αγωγών και ανακοπών άρθρ. 217 Κ, για τον ορισµό δικασίµου και η χρέωσή τους στα αρµόδια τµήµατα, καθώς και όλων των αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας άρθ Κ, στ) η γραµµατειακή διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης των προσωρινών διαταγών αναστολής εκτέλεσης επί των παραπάνω αιτήσεων και των συναφών ανακλήσεων αρθ. 204 (παρ. 3) όπως ισχύει, από τους προέδρους υπηρεσίας, ζ) η υποβολή των ανακοπών κατά προγράµµατος πλειστηριασµού και των αιτήσεων αρ. 45 ν. 2145/93 στον πρωτοδίκη που ασκεί καθήκοντα προέδρου υπηρεσίας και ο προσδιορισµός τους σε σύντοµη δικάσιµο ενώπιον του µονοµελούς δικαστηρίου διαδικασίας ασφαλιστικών µέτρων, η τήρηση των πρακτικών συζήτησης και στη συνέχεια η παρακολούθησή τους σε όλα τα στάδια, ώσπου να εκδοθούν και κοινοποιηθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις, η) η παραλαβή και καταχώρηση των αιτήσεων προσωπικής κράτησης άρθρων 230 επ Κ και η υποβολή τους στον πρόεδρο υπηρεσίας προκειµένου να προσδιοριστούν σε δικάσιµο ενώπιον προέδρου του ικαστηρίου και η διαβίβαση τους στα αρµόδια τµήµατα θ) η σύνταξη µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών πινάκων για την κίνηση του τµήµατος και ι) η έκδοση, κατά νόµο, αντιγράφων των εγγράφων των δικογραφιών 7

8 που υπάρχουν στο τµήµα, καθώς και η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για τις υποθέσεις αυτές. ΙΙ) Προϊστάµενος του τµήµατος αυτού ορίζεται υπάλληλος που έχει πτυχίο νοµικής σχολής, ενώ, αν δεν υπάρχει τέτοιος, τοποθετείται υπάλληλος µε πτυχίο άλλης ισότιµης ανώτατης σχολής. Επίσης, η στελέχωση του τµήµατος τούτου γίνεται, κατά προτίµηση, µε υπαλλήλους που είναι πτυχιούχοι νοµικής σχολής. Ζ1) Τµήµα Υποθέσεων Αλλοδαπών Στις αρµοδιότητες του εν λόγω τµήµατος θα ανήκει α) η κατάθεση και η υποβολή στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης των ακυρωτικών υποθέσεων για χρέωσή τους στα αρµόδια τµήµατα, (αιτήσεις ακύρωσης και αντίστοιχες αιτήσεις αναστολής αρ. 15 ν. 3068/2002) και η περαιτέρω διαβίβαση τους στα ακυρωτικά τµήµατα για ορισµό δικασίµου και εκδίκαση και β) η κατάθεση των αντιρρήσεων αρ. 76 ν. 3386/2005, καθώς και των σχετικών ανακλήσεων αρ. 76 (παρ. 5) του ιδίου ως άνω νόµου, η υποβολή των υποθέσεων αυτών καθηµερινά, στον οριζόµενο πρόεδρο για ορισµό δικασίµου και χρέωση σε πρόεδρο ή πρωτοδίκη, γ) η γραµµατειακή υποστήριξη στις σχετικές διαδικαστικές πράξεις, που απαιτούνται έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του τµήµατος αυτού θα επιµελούνται τη σύνταξη πινακίου, την κλήτευση της ιοίκησης για την αποστολή του διοικητικού φακέλου, την κατάρτιση φακέλου δικογραφίας, τη συµπλήρωση του σχετικού φακέλου, αµέσως µετά τη διαβίβαση των απόψεων της διοίκησης, καθώς και των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων του αντιλέγοντος, την υποβολή τους, την ηµέρα της δικασίµου, ενώπιον του αρµοδίου προέδρου για εκδίκαση, δ) η τήρηση µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών εισαγωγής και χρέωσης των υποθέσεων αυτών στα αρµόδια τµήµατα συνεδριάσεων ή στους προέδρους, αντίστοιχα και ε) η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφεροµένους για την πορεία των υποθέσεών τους, η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και η έκδοση, κατά νόµο, αντιγράφων των εγγράφων των δικογραφιών, που εκκρεµούν στο τµήµα αυτό. Η) Τµήµατα Γραµµατείας (Γραµµατέων έδρας) Λειτουργούν τµήµατα που είναι κάθε φορά ισάριθµα και αντίστοιχα µε τα τµήµατα συνεδριάσεων. Στα καθήκοντα των υπαλλήλων που τοποθετούνται στα τµήµατα αυτά περιλαµβάνονται: η αναπλήρωση του γραµµατέα στις συνεδριάσεις του τµήµατος, η σύνταξη των πρακτικών, εκθέσεων, πράξεων και άλλων εγγράφων που αξιώνει ο νόµος για την πιστοποίηση των διάφορων δικαστικών ενεργειών, η εγγραφή των προσδιοριζόµενων υποθέσεων στα πινάκια κατά δικάσιµο, η σύνταξη και ανάρτηση εκθέµατος, η παραλαβή των δικογράφων, υποµνηµάτων κτλ 8

9 που αφορούν τις υποθέσεις αυτές, η σύνταξη και υπογραφή των κλήσεων για συζήτηση και η µέριµνα για την επίδοσή τους στους διαδίκους- είτε από τους επιµελητές του ικαστηρίου στους οποίους παραδίδονται µε σχετική έγγραφη εντολή, είτε από όργανα άλλων αρχών στις οποίες αποστέλλονται, για το σκοπό αυτό- η παραλαβή και συνυπογραφή των πρωτοτύπων των αποφάσεων µετά τη θεώρησή τους από τον εισηγητή ή τον πρόεδρο, η διόρθωση και υπογραφή των αντιγράφων των αποφάσεων και η παράδοσή τους στους επιµελητές, µε έγγραφη εντολή, ή η αποστολή τους σε άλλες αρµόδιες αρχές για κοινοποίηση στους διαδίκους, η τήρηση και ενηµέρωση των προβλεπόµενων από το νόµο βιβλίων (εισηγητών, κλήσεων, επιδιδόµενων αποφάσεων κτλ), η παραλαβή, από το Τµήµα Ένδικων Μέσων, των εφέσεων, αιτήσεων αναίρεσης κτλ, η φροντίδα για την κατάρτιση των σχετικών φακέλων και η παράδοσή τους στο Τµήµα Πρωτοκόλλου Προσφυγών προς αποστολή τους στο ιοικητικό Εφετείο Αθήνας ή στο Συµβούλιο της Επικρατείας, αντίστοιχα (καθόσον αφορά τις εφέσεις κατ αποφάσεων τριµελούς σύνθεσης και τις αιτήσεις αναίρεσης), η παράδοση στα οικεία τµήµατα προσδιορισµού των φακέλων των εφέσεων κατ αποφάσεων, µονοµελούς σύνθεσης και των προδικαστικών αποφάσεων, η κατάρτιση καταστάσεων και γενικά η εκτέλεση όσων απαιτούνται, κατά νόµο, για την απόδοση ή κατάπτωση των παραβόλων και του δικαστικού ενσήµου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις εκδιδόµενες αποφάσεις, η αλληλογραφία µε άλλες υπηρεσίες, η επιστροφή, µετά την τελεσιδικία των αποφάσεων, των σχετικών στοιχείων, στις αρχές, τα ασφαλιστικά ταµεία κ.τ.λ. που έχουν εκδώσει τις προσβαλλόµενες πράξεις και στο αρχείο, των φακέλων των δικογραφιών µε τα στοιχεία που παραµένουν σε αυτές, η κατάρτιση των προβλεπόµενων στατιστικών πινάκων για την κίνηση εργασιών του Τµήµατος, κάθε άλλη συναφής ενέργεια που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας. Θ) Τµήµα ηµοσίευσης Αποφάσεων και Στατιστικών Στοιχείων Το παραπάνω τµήµα ασχολείται: 1) µε τη δηµοσίευση των αποφάσεων του ικαστηρίου και την καταχώρησή τους στα οικεία βιβλία δηµοσίευσης, 2) µε την καταχώρηση εκ νέου (εισαγωγή στοιχείων) στις καρτέλες δικογράφων όλων των δηµοσιευοµένων αποφάσεων, που θα συζητηθούν ξανά στο ικαστήριο (προδικαστικών, αναβλητικών, αναπεµπτικών, προσωρινών αναστολών, αποφάσεων τακτής δικασίµου κλπ), 3) µε την εκτύπωση της κίνησης της δηµοσίευσης καθώς και των αλφαβητικών ευρετηρίων των δηµοσιευοµένων αποφάσεων, 4) µε την κατάρτιση στατιστικών πινάκων για την µηνιαία και ετήσια κίνηση των εργασιών του ικαστηρίου καθώς και την έκδοση οποιωνδήποτε άλλων στατιστικών στοιχείων του ικαστηρίου και 5) την παροχή πληροφοριών. 9

10 Ι) Τµήµα Καθαρογραφής Αποφάσεων Στο τµήµα τούτο ανήκει η φροντίδα της κατανοµής (χρέωσης) των αποφάσεων του ικαστηρίου στις δακτυλογράφους και της ταχείας καθαρογραφής τους, από τις τελευταίες. ΙΑ) Τµήµα Αρχείου Αντικείµενο εργασιών του πιο πάνω τµήµατος είναι, ιδίως, η ταξινόµηση και φύλαξη των φακέλων των δικογραφιών µε τα στοιχεία (σχέδια και αντίγραφα αποφάσεων, πρόχειρα πρακτικά, διάφορα δικόγραφα κ.τ.λ.), που αποµένουν σε αυτές µετά την περαίωση των σχετικών υποθέσεων, η τήρηση κατ έτος και αύξοντα αριθµό απόφασης, η φύλαξη των πρωτοτύπων των αποφάσεων και πρακτικών, η µέριµνα για την βιβλιοδέτηση αυτών καθώς και η ενηµέρωση των πρώτων σε περίπτωση έκδοσης διορθωτικής ή αναιρετικής απόφασης και τέλος η έκδοση αντιγράφων και πιστοποιητικών για τις αποφάσεις και τα στοιχεία των δικογραφιών που φυλάσσονται σε αυτό, σε συνεργασία µε τα τµήµατα δηµοσίευσης, πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και επιµελητών. ΙΒ) Τµήµα Λογιστηρίου Στα αντικείµενα εργασιών του τµήµατος αυτού περιλαµβάνονται ιδίως: α) η σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων και των άλλων απαιτούµενων, από το νόµο, δικαιολογητικών για την καταβολή των µισθών, οδοιπορικών εξόδων, αποζηµιώσεων κτλ. στους δικαστικούς λειτουργούς, τους υπαλλήλους και το άλλο προσωπικό του ικαστηρίου, καθώς και η ενέργεια των πληρωµών αυτών, β) τα ασφαλιστικά θέµατα του προσωπικού, γ) η τήρηση µητρώου µισθοδοτούµενων και δ) η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και η αλληλογραφία µε άλλες υπηρεσίες για τα παραπάνω θέµατα. ΙΓ) Τµήµα Επιµελητών του ικαστηρίου Οι εργασίες των επιµελητών, µερικές από τις οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 39 του ν. 1025/1971 και 10 (παρ. 9) του ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1868/1989, ορίζονται και κατανέµονται από τον πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης ή το Γραµµατέα του ικαστηρίου, κατά περίπτωση. Στο τµήµα αυτό τοποθετείται ως προϊστάµενος υπάλληλος (του κλάδου των γραµµατέων) της Γραµµατείας του ικαστηρίου, από τον οποίο συντονίζονται οι εργασίες του παραπάνω τµήµατος. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού ανήκει και η αλληλογραφία µε τα επαρχιακά διοικητικά δικαστήρια, για την επίδοση κλήσεων και αποφάσεων των δικαστηρίων αυτών. 10

11 Ι ) Γραφείο Νοµολογίας και Ερευνας Στις αρµοδιότητες του Γραφείου ανήκουν: α)η οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης,και ιδίως η φύλαξη των διαφόρων βιβλίων και συγγραµµάτων και η τήρηση και ενηµέρωση του βιβλίου βιβλιοθήκης.β) Η σύνταξη δελτίου νοµολογιακής ενηµέρωσης από αποφάσεις του ικαστηρίου.γ) Η παροχή βοήθειας στο συντονισµό της επιτροπής νοµολογίας για την επιλογή, κατηγοριοποίηση και εισαγωγή δικαστικών αποφάσεων στη βάση δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος του ΠΑ.δ)Ο συντονισµός της επιτροπής διαχείρισης της ιστοσελίδας του ικαστηρίου και ε) Η χορήγηση σε φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, αν κρίνεται σκόπιµο, µετά από απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, νοµολογιακού υλικού σε ψηφιακή-ή άλλη- µορφή. Η διεύθυνση του εν λόγω γραφείου θα ανατίθεται σε δικαστή,ο οποίος θα χρεώνεται, κατ έτος, µε αριθµό υποθέσεων µικρότερο κατά 30% από αυτόν που ορίζεται στο άρθρο 2( παρ.2 και 3) του παρόντος Κανονισµού για τους οµοιόβαθµούς του της αντίστοιχης κατηγορίας, και όχι µε 50% όπως προβλεπόταν µέχρι τώρα. ΙΕ) Τµήµα µεθόδων Οργανώσεως και Πληροφορικής Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγεται: α)η διασφάλιση της εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος του ικαστηρίου, η παρακολούθηση των εργασιών του και η µέριµνα για την αναβάθµισή του.β)η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του πληροφοριακού αυτού συστήµατος.γ)η συγκέντρωση και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων και προτάσεων. δ)η παρακολούθηση και ο εκσυγχρονισµός των υπηρεσιακών εντύπων.ε)η προστασία του απορρήτου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των προσωπικών δεδοµένων των δικαστών και υπαλλήλων του ικαστηρίου, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστηµα. 2. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων γραµµατείας διευθύνουν τις εργασίες των τελευταίων µε τις οδηγίες του γραµµατέα. 3. Η τοποθέτηση των δικαστικών υπαλλήλων στα τµήµατα γίνεται µε γνώµονα την ευρύτερη και αρτιότερη ενηµέρωσή τους σε όλα τα αντικείµενα και την καλλίτερη αντιµετώπιση των αναγκών του ικαστηρίου. 4.Οι οργανικές θέσεις υπαλλήλων του Γραφείου ιεύθυνσης της Γραµµατείας, του Τµήµατος ιοίκησης και Προσωπικού, του Τµήµατος Προσδιορισµού, του Γραφείου Βιβλιοθήκης και του Γραφείου 11

12 Επιµελητών του ικαστηρίου ορίζονται σε δύο (2), έξι (6), έξι (6) δύο (2) και µία (1) αντίστοιχα ενώ, καθενός από τα λοιπά τµήµατα της γραµµατείας σε πέντε (5). Τέλος στο Τµήµα Καθαρογραφής, εκτός από τις προβλεπόµενες από το νόµο είκοσι (20) θέσεις του κλάδου δακτυλογράφων, κατανέµονται και οι υπόλοιπες δεκαεπτά (17) οργανικές θέσεις του κλάδου των υπαλλήλων, οι οποίες µπορεί να αυξοµειώνονται, κάθε φορά, ανάλογα µε τις ανάγκες του τµήµατος αυτού µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1738/ Προβλέπεται η µηχανογραφική τήρηση των βιβλίων του Πρωτοδικείου και η σταδιακή κατάργηση των παράλληλα τηρούµενων χειρόγραφων βιβλίων.» ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΚΟΠΩΝ Άρθρο 9 ιαδικασία Σύγκλησης της Ολοµέλειας 1. Η Ολοµέλεια του ικαστηρίου συγκαλείται, µε πράξη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί αυτή ενώ, ακόµη, ορίζεται και ο δικαστής ή οι δικαστές που θα εισηγηθούν σχετικά µε τα θέµατα αυτά, όταν τούτο είναι αναγκαίο. Αν η Ολοµέλεια συγκαλείται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1756/1988, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1868/1989, η ηµέρα συνεδρίασης της Ολοµέλειας δεν µπορεί να απέχει λιγότερες από δέκα (10) ούτε περισσότερες από δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη χρονολογία έκδοσης της πράξης του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου για τη σύγκλησή της, στην οποία ορίζονται υποχρεωτικά και δύο (2) δικαστές για να εισηγηθούν τα προς εξέταση θέµατα. 2. Η πράξη αυτή γνωστοποιείται οκτώ (8) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας, µε ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων και θυροκόλλησή της στα γραφεία διασκέψεων (γραφεία προέδρων) του ικαστηρίου. Με την παραπάνω ανάρτηση και θυροκόλληση, για τις οποίες συντάσσεται σχετική πράξη του γραµµατέα του ικαστηρίου, δηµιουργείται τεκµήριο γνώσης του περιεχοµένου της πράξης σύγκλησης. 3. Αν η Ολοµέλεια συγκαλείται έπειτα από αίτηση των µελών της, η υποβαλλόµενη αίτηση, για να είναι υποχρεωτική η σύγκληση 12

13 αυτή από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα ονοµατεπώνυµα και τις υπογραφές των αιτούντων, τα θέµατα που πρόκειται να εξετασθούν. 4. Στις περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 2 του πιο πάνω άρθρου 14 του ν. 1756/1988 (όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1868/1989), αν ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου δεν εκδώσει, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα που ζητήθηκε η σύγκληση της Ολοµέλειας, πράξη σύγκλησής της (στην οποία να ορίζει την ηµέρα συνεδρίασης σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου), εκείνοι που ζήτησαν τη σύγκλησή της έχουν το δικαίωµα να τη συγκαλέσουν οι ίδιοι µε αίτησή τους που γνωστοποιείται σε όλα τα µέλη της κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η ηµέρα συνεδρίασης δεν µπορεί να απέχει λιγότερες από δέκα (10) ούτε περισσότερες από δεκαπέντε (15) ηµέρες από εκείνη της υπογραφής της µνηµονευόµενης αίτησης. Άρθρο 10 Απόφαση της Ολοµέλειας για τα τµήµατα διακοπών 1. Κατά το µήνα Απρίλιο κάθε έτους η Ολοµέλεια αποφασίζει: α) για τα τµήµατα διακοπών του ικαστηρίου, καθώς και για τις ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων των τµηµάτων τούτων, β) για τους δικαστές που θα υπηρετήσουν στα τµήµατα αυτά και γ) για το είδος και τον αριθµό των υποθέσεων που θα εκδικάζονται κατά το χρονικό διάστηµα αυτό, µε βάση όσα ορίζονται στα άρθρα 11 και 32 του ν. 1756/ Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Υπουργό ικαιοσύνης το αργότερο µέσα στο δεύτερο δεκαήµερο του µηνός Μαΐου. Άρθρο 11 Παράσταση γραµµατέα και τήρηση Πρακτικών Ολοµέλειας Στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας παρίσταται και ο γραµµατέας του ικαστηρίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τούτου, ο νόµιµος αναπληρωτής του, ο οποίος τηρεί πρακτικά µε δική του ευθύνη και ευθύνη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου ή του αναπληρωτή του που διευθύνει τις εργασίες της Ολοµέλειας. Άρθρο 12 Υπογραφή αποφάσεων και πρακτικών Ολοµέλειας Οι αποφάσεις της Ολοµέλειας, καθώς και τα σχετικά πρακτικά, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του που είχε τη διεύθυνση της συζήτησης και από το γραµµατέα, εκτός αν πρόκειται για κατάρτιση ή τροποποίηση του 13

14 κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας, οπότε υπογράφονται και από όλα τα λοιπά µέλη που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Άρθρο 13 Σφραγίδα ικαστηρίου Η σφραγίδα του ικαστηρίου, που προβλέπεται από το άρθρο 21 του ν. 1756/1988, χρησιµοποιείται από: α) τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου ή το νόµιµο αναπληρωτή του, β) το γραµµατέα και γ) τους προϊσταµένους όλων των τµηµάτων της γραµµατείας του ικαστηρίου. Άρθρο 14 Περιαφή του εκτελεστήριου τύπου Η περιαφή των αποφάσεων του ικαστηρίου µε τον εκτελεστήριο τύπο όπου προβλέπεται από το νόµο- γίνεται από τον πρόεδρο του τµήµατος συνεδριάσεων που εξέδωσε την απόφαση και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τούτου από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου ή τον αναπληρωτή του. Άρθρο 15 Ασφάλεια καταστήµατος ικαστηρίου Ο γραµµατέας του ικαστηρίου λαµβάνει όλα τα πρόσφορα µέτρα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου που το διευθύνει, ώστε να αποκλειστεί περίπτωση διάρρηξης των γραφείων του καταστήµατός του, πυρκαγιάς, απώλειας δικογραφιών κ.τ.λ. Μεταβατική διάταξη Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 καθώς και του άρθρου 8 παρ.1 περ. ΙΕ, του παρόντος Κανονισµού, όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν, θα τεθούν σε εφαρµογή µε σχετική απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιοίκησης του ικαστηρίου µετά την µετεγκατάστασή του στο νέο κτίριο. Έως τότε, οι διατάξεις αυτές θα εξακολουθούν να ισχύουν ως είχαν πριν από την αντικατάσταση, τροποποίηση ή συµπλήρωσή τους. Η ισχύς του Κανονισµού αυτού αρχίζει από Αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 1990 Ο Πρόεδρος Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σταύρος Καρνέζης Αναστασία Γαρεφαλάκη * Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 τίθενται όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους από την 1/2001 απόφαση της Ολοµέλειας του ιοικητικού Εφετείου Αθήνας. 14

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Φράγκων 2-4 Προϊστάµενος Πρόεδρος 2310 594316 Πρόεδρος Α' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594201 Β' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594202 Πρόεδρος Α' Τµήµατος 2310 594211 Πρόεδρος Β' Τµήµατος 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της έφεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας Νοµοθεσία Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας *** Με το άρθρο 4 Ν.2479/1997 ορίζεται ότι: " 1.α. Οι προθεσµίες για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φαρκαδόνα, 03 09 2015 Αρ. Πρ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) «Κανονισµός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση και Λειτουργία Τµηµάτων 1. Το Ναυτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΠΡΟΣ: Γραφείο κ. Υπουργού ικαιοσύνης Γεν. /νση Α ιεύθυνση 1 Τµήµα Α3 Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527 Α Θ Η Ν Α Κοινοποίηση προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.52005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.52005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.52005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1. Σύσταση και Λειτουργία Τµηµάτων 1. Το Αεροδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα : Αθήνα, 29-1-2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2105215294,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ) ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την διαδικασία αντιμετώπισης: Α. Κατ'οίκον περιστατικών Β. Διαδικασία διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν εξέτασης από BY.Ε. σε ΚΕ.Π.Α. που δεν λειτουργεί BYE Γ. Δικαστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Bόλος 3 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6477 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1-2 ΜΗΧΑΝΟΡΓΆΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΔΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΜΗΤΡΏΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΣΎΝΤΑΞΗ ΠΡΆΞΕΩΝ & ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΎ, ΟΡΚΟΜΩΣΊΑΣ & ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 2159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα