Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12."

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1* Τµήµατα συνεδριάσεων. Αντικείµενο και συγκρότηση τούτων 1. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ενόψει του αριθµού των προβλεποµένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών (32 Πρόεδροι Πρωτοδικών και 158 Πρωτοδίκες και Πάρεδροι ), διαιρείται σε τριάντα δύο (32) Τµήµατα συνεδριάσεων, µονοµελούς και τριµελούς συνθέσεως, µε αριθµούς 1 έως και 32, σε καθένα από τα οποία τοποθετείται από ένας (1) Πρόεδρος και ανάλογος αριθµός δικαστών µε βάση το συνολικό αριθµό πρωτοδικών και παρέδρων που υπηρετούν στο ικαστήριο τούτο. Τα Τµήµατα αυτά εκδικάζουν διοικητικές διαφορές ουσίας, αρµοδιότητας µονοµελούς και τριµελούς συνθέσεως, όλων των κατηγοριών (ανεξάρτητα από το αντικείµενό τους) από αυτές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στην αρµοδιότητά του, εκτός από τα τµήµατα µε αριθµούς 18, 19, 25 και 26, τα οποία εκδικάζουν, κυρίως, διαφορές του ν. 1406/1983. Πάντως, εάν οι ανάγκες το επιβάλλουν (όπως, υπαγωγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και νέων κατηγοριών υποθέσεων, εκδίκαση εκλογικών διαφορών ή διαφορών από αρχαιρεσίες νπδδ κλπ, που απαιτούν ειδίκευση ή ταχύτητα στην έκδοση της σχετικής απόφασης κλπ), µπορεί µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιοίκησης, Τµήµα ή Τµήµατα του ικαστηρίου να καθίστανται αρµόδια για την εκδίκαση των σχετικών διαφορών. Κάθε τµήµα µπορεί να δικάζει οποιαδήποτε κατηγορία υποθέσεων που εισάγεται σ αυτό και υπάγεται στην αρµοδιότητα του ικαστηρίου. Παραποµπή από ένα τµήµα σε άλλο λόγω αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Επίσης, όλα τα τµήµατα είναι αρµόδια να εκδικάζουν σε συµβούλιο, υπό µονοµελή ή τριµελή σύνθεση, αιτήσεις για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρα 200 επ. του ν. 2717/1999 Κ. ιοικ..). Σε περίπτωση που εξαιτίας σοβαρών υπηρεσιακών λόγων δεν καθίσταται εφικτή, για κάποιο χρονικό διάστηµα, η λειτουργία και των τριάντα δύο (32) τµηµάτων ή, πάντως, αν οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιβάλλουν, είναι δυνατόν τα τµήµατα που λειτουργούν να υποδιαιρούνται σε δύο (2) υποτµήµατα και να τοποθετείται σ αυτά και δεύτερος πρόεδρος. 2. Οι Πρόεδροι Πρωτοδικών ή οι πρωτοδίκες που ορίζονται αρµοδίως, µε τη σειρά, δικάζουν υποθέσεις και κρίνουν επί αιτήσεων που ανατίθενται σ αυτούς, σύµφωνα µε τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις. 3. Παράλληλα µε τα παραπάνω λειτουργεί και αυτοτελές τµήµα ασφαλιστικών µέτρων, στο οποίο εκτελούν καθήκοντα Προέδρου υπηρεσίας και δικάζουν υποθέσεις εισαγόµενες κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, µε τη σειρά, οι πρόεδροι, καθώς και οι πρωτοδίκες, που ορίζονται για το σκοπό αυτό µε πράξη του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου και σε επείγουσες περιπτώσεις από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου αυτού ή το νόµιµο αναπληρωτή του. 1

2 Άρθρο 2* Αριθµός δικασίµων και υποθέσεων κατά δικάσιµο και δικαστή. Ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων των τµηµάτων. 1. Για κάθε τµήµα συνεδριάσεων τακτικής διαδικασίας ορίζονται δύο δικάσιµοι κατά µήνα. 2. Ο αριθµός των υποθέσεων, αρµοδιότητας µονοµελούς και τριµελούς συνθέσεως, κάθε δικασίµου τακτικής διαδικασίας (δεν συµπεριλαµβάνεται η διαδικασία παροχής προσωρινής προστασίας αναστολών ή ασφαλιστικών µέτρων) για τους πρωτοδίκες ορίζεται µέχρι δέκα οκτώ (18) υποθέσεις κατά δικαστή, εφόσον οι δικαστές µετέχουν σε µία συνεδρίαση το µήνα ή µέχρι 9 υποθέσεις κατά δικαστή εφόσον οι δικαστές µετέχουν σε δύο (2) συνεδριάσεις κατά µήνα. Ο αριθµός των υποθέσεων της δικασίµου των θερινών διακοπών ορίζεται στο µισό της µηνιαίας τακτικής δικασίµου, ήτοι σε εννέα (9) υποθέσεις κατά δικαστή (άρθρ. 32 παρ. 1 ν. 1756/1988). 3. Αν πρόκειται για παρέδρους ο αριθµός των οριζοµένων υποθέσεων κατά δικαστή καθορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για το πρώτο έτος και εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) για το δεύτερο έτος. 4. Ειδικά για τις γυναίκες δικαστές µε βαθµό πρωτοδίκη και παρέδρου, που είναι µητέρες παιδιών ηλικίας έως δύο (2) ετών και από δύο έως τεσσάρων (4) ετών, οι υποθέσεις που µπορούν να ανατεθούν κατά δικάσιµο, ορίζονται σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και ενενήντα τοις εκατόν (90%) αντιστοίχως, του αριθµού των υποθέσεων, που ορίσθηκε ανωτέρω. 5. Στον αριθµό υποθέσεων που, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου τούτου, ανατίθεται κατά µήνα σε κάθε δικαστή, περιλαµβάνονται και οι εισαγόµενες έπειτα από προδικαστική απόφαση προς συµπλήρωση των αποδείξεων. 6. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί συνεδρίαση τµήµατος του ικαστηρίου, τότε µε πράξη του Τριµελούς Συµβουλίου ιοίκησης ή σε επείγουσα περίπτωση µε πράξη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου, ορίζεται άλλη δικάσιµος την αντίστοιχη ηµέρα και εφόσον είναι εφικτό την αντίστοιχη ώρα, εντός του ίδιου µήνα ή σε περίπτωση αδυναµίας, του επόµενου µήνα. Άρθρο 3* Ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων 1. Το τµήµα διαδικασίας ασφαλιστικών µέτρων θα συνεδριάζει κάθε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδος από ώρα 9.30 π.µ. στην Ι 2 αίθουσα (ισόγειο) συνεδριάσεων του Μονοµελούς. 2.Τα τµήµατα εκδίκασης υποθέσεων τριµελούς συνθέσεως θα συνεδριάζουν στις Ι 1 (ισόγειο) και Α 1 (πρώτος όροφος) αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια) και τα τµήµατα µονοµελούς συνθέσεως στις Ι 2 2

3 (ισόγειο) και Α 2 (πρώτος όροφος) αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια), κατά τις ακόλουθες ηµέρες και ώρες: ΗΜΕΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ α ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ και γ εβδοµάδα Αίθουσα Ι1 Αίθουσα Ι Αίθουσα Α1 Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Ι2 β και δ εβδοµάδα Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Α Αίθουσα Ι Αίθουσα Α Αίθουσα Ι2 Άρθρο 4* Ορισµός δικασίµων πριν από τις θερινές διακοπές και πριν και µετά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα 1. ικάσιµοι για συζήτηση τρεχουσών υποθέσεων στα τµήµατα συνεδριάσεων (εκτός από εκείνη των θερινών διακοπών) ορίζονται ως τις 21 Ιουνίου κάθε δικαστικού έτους. 2. εν προσδιορίζονται υποθέσεις και δεν ορίζονται δικάσιµοι για το χρονικό διάστηµα από 20 εκεµβρίου κάθε έτους ως τις 6 Ιανουαρίου του εποµένου, καθώς και τη Μεγάλη Εβδοµάδα και την εβδοµάδα της ιακαινησίµου. Κατά τα χρονικά διαστήµατα αυτά είναι δυνατό να προσδιορίζονται και εκδικάζονται, κατ εξαίρεση, µόνο κατεπείγουσες υποθέσεις, όπως, για παράδειγµα, αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρο 200 επ. του Κ. ιοικ..) κ.λπ., όταν εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Άρθρο 5* Προσδιορισµός και κατανοµή των υποθέσεων στα τµήµατα Ο προσδιορισµός και η κατανοµή των υποθέσεων για συζήτηση στα τµήµατα ενεργείται από τον πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τούτου από το 3

4 νόµιµο αναπληρωτή του. Μπορεί, όµως, µε πράξη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου τα καθήκοντα αυτά να ανατίθενται σε ένα από τα µέλη του. Άρθρο 6 Προσδιορισµός υποθέσεων κατά προτίµηση Οι υποθέσεις που προσδιορίζονται, κατά προτίµηση, σύµφωνα µε το άρθρο 15 (παρ. 5, περ. α 12) του ν. 1756/1988, όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 4 του ν. 1868/1989, ορίζονται, κατ ανώτατο όριο, σε µία (1) κατά δικάσιµο και δικαστή. Άρθρο 7 Χρόνος που θα υπηρετούν οι δικαστές στα τµήµατα 1. Περιορισµός, ως προς τον χρόνο που θα υπηρετούν οι δικαστές στα τµήµατα, δεν τίθεται. Όµως, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι δικαστές που υπηρετούν στα ειδικά τµήµατα 18, 19, 25 και 26 να µην παραµένουν σ αυτά για µεγαλύτερο από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να παρέχεται η ευχέρεια και στους λοιπούς δικαστές, µε το σύστηµα της εναλλαγής (ανακύκλησης), να ενηµερώνονται στα αντικείµενα των τµηµάτων τούτων. 2. Οι µετακινήσεις των δικαστών από τµήµα σε τµήµα γίνονται µόνο για την εύρυθµη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών των τµηµάτων ή εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι του δικαστή. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 8 1.Ενόψει του συνολικού αριθµού των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων των υπαλλήλων της γραµµατείας του ικαστηρίου (194 υπάλληλοι µε βαθµούς Α, Β και Γ, 39 δακτυλογράφοι και 60 επιµελητές και της, κατ άρθρο 1 (παρ.1) του Κανονισµού τούτου, διαίρεσής του σε τµήµατα, η γραµµατεία του διαρθρώνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Α) Γραφείο Προϊσταµένου ιεύθυνσης της Γραµµατείας Ο Γραµµατέας του ικαστηρίου διευθύνει τις υπηρεσίες της γραµµατείας, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της και ασκεί όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1868/1989. Αν δεν υπάρχει γραµµατέας ή για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στη διεύθυνση των υπηρεσιών της γραµµατείας ο επόµενός του ιεραρχικά που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου το οποίο διευθύνει το ικαστήριο. Σε περίπτωση που ο γραµµατέας κωλύεται να ασκήσει τα λοιπά καθήκοντά του αναπληρώνεται από υπάλληλο ή υπαλλήλους της 4

5 γραµµατείας, που ορίζονται µε πράξη του, η οποία µπορεί να εκδίδεται µία φορά. Β) Τµήµα ιοίκησης και Προσωπικού Στο τµήµα τούτο ανατίθεται, ιδίως: α) τήρηση και ενηµέρωση των ατοµικών φακέλων υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων της γραµµατείας του ικαστηρίου, καθώς και των οικείων δελτίων και βιβλίων αδειών τους, β) η καθαρογραφή της αλληλογραφίας και κάθε εγγράφου, γενικά, του προέδρου του Συµβουλίου που διευθύνει το ικαστήριο και του γραµµατέα και η δακτυλογράφηση εγκυκλίων κλπ σε µεµβράνες προκειµένου να πολυγραφηθούν γ) η παραλαβή, καταγραφή και παρακολούθηση της χρήσης των επίπλων και του λοιπού εξοπλισµού, καθώς και η τήρηση και ενηµέρωση του βιβλίου υλικού του ικαστηρίου, δ) η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών και των πιστώσεων για την προµήθεια γραφικής ύλης και ειδών καθαριότητας, ε) η µέριµνα προς έγκριση πιστώσεων και η ενέργεια των δαπανών για την προµήθεια γραφικής ύλης και ειδών καθαριότητας, τη βιβλιοδέτηση τόµων αποφάσεων, πρακτικών, νοµικών βιβλίων, συγγραµµάτων και βιβλίων της γραµµατείας, την εκτέλεση µεταφορών και τη συντήρηση του κτιρίου, στ) η διενέργεια διακήρυξης διαγωνισµών και δηµοπρασιών, ζ) η φροντίδα για την εκτύπωση ή ανατύπωση εντύπων από το Εθνικό Τυπογραφείο, η) η καταστροφή του αρχείου, η εκποίηση του άχρηστου υλικού και η παράδοσή του στον Οργανισµό ιαχείρισης ηµόσιου Υλικού (Ο Υ), θ) η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής χαρτοσήµου και εντύπων παραβόλου. Γ) Τµήµα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας Το Τµήµα αυτό ασχολείται, κυρίως, µε την παραλαβή, πρωτοκόλληση στο γενικό πρωτόκολλο και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας (εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων) του ικαστηρίου, την παραλαβή από τα τµήµατα της γραµµατείας των φακέλων των αιτήσεων αναίρεσης ή εφέσεων, που ασκούνται και την αποστολή τους στο Συµβούλιο της Επικρατείας καθώς και την παραλαβή από τα τµήµατα συνεδριάσεων των φακέλων παραπεµπτικών αποφάσεων για την αποστολή τους στα διάφορα διοικητικά δικαστήρια της χώρας και τέλος µε την παραλαβή των φακέλων των µετά από αναίρεση αποφάσεων, που στέλνονται στο ικαστήριο από το Συµβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια τη διαβίβασή τους στο Τµήµα Αρχείου ή στα αρµόδια Τµήµατα Προσδιορισµού του ικαστηρίου. ) Τµήµα Πρωτοκόλλου Προσφυγών Αντικείµενο εργασιών του πιο πάνω τµήµατος είναι, ιδίως: 1) η παραλαβή των φορολογικών και δηµοτικών προσφυγών, οι οποίες αποστέλλονται στο ικαστήριο µε τους σχετικούς φακέλους, ο έλεγχος των εγγράφων που περιέχονται σ αυτούς, η τοποθέτησή τους σε 5

6 εξωτερικούς φακέλους δικογραφίας, η αναγραφή των απαιτουµένων στοιχείων στους τελευταίους και η προώθηση των φακέλων τούτων στο Τµήµα Προσδιορισµού, 2) η παραλαβή, από ασφαλιστικά ταµεία, δηµόσιες, δηµοτικές και άλλες αρχές, των διοικητικών φακέλων και στη συνέχεια η διαβίβασή τους στα τµήµατα Γραµµατείας (γραµµατέων έδρας) και εν συνεχεία, µετά την τελεσιδικία των αποφάσεων, η επιστροφή τους στις αντίστοιχες αρχές και 3) η παραλαβή από τα παραπάνω τµήµατα των φακέλων των εφέσεων κατ αποφάσεων τριµελούς και η αποστολή τους στο ιοικητικό Εφετείο Αθηνών. Ε) Τµήµα Προσδιορισµού Φορολογικών Υποθέσεων Τα καθήκοντα των υπαλλήλων του τµήµατος τούτου υπάγονται κυρίως: α) η παραλαβή, από το Τµήµα Πρωτοκόλλου Προσφυγών, των φακέλων των προσφυγών (κρατικών και δηµοτικών φορολογικών) και των συναφών αιτήσεων άρθρου 3 ν. 820/1978, άρθρου 65 ν.δ.3323/1955 κ.τ.λ., καθώς και των προσφυγών του άρθρου 114 ν. 1892/1990, που περιέρχονται στο ικαστήριο, και η καταχώρησή τους στα τηρούµενα βιβλία και ευρετήρια, ο διαχωρισµός και η ταξινόµησή τους κατ αντικείµενο, η συσχέτιση των συναφών υποθέσεων για να επιτυγχάνεται ενιαία δικαστική κρίση, β) η υποβολή των υποθέσεων στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου για να ορίσει δικάσιµο, η χρέωση και η παράδοσή τους, µετά τον προσδιορισµό, στα τµήµατα της γραµµατείας, γ) η σύνταξη των οικείων µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών πινάκων, η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους για την πορεία των υποθέσεών τους, η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και δ) η έκδοση, κατά νόµο, αντιγράφων των εγγράφων των δικογραφιών που εκκρεµούν στο τµήµα αυτό. ΣΤ) Τµήµα Ενδίκων Μέσων και Υποθέσεων Ν. 702/1977 Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού ανήκει κυρίως: α) η παραλαβή και καταχώρηση στα οικεία βιβλία και ευρετήρια των προσφυγών και αγωγών του άρθρου 7 του ν. 702/1977 (κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις) και η υποβολή τους στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου για τον ορισµό δικασίµου, β) η παραλαβή των ασκούµενων αιτήσεων αναίρεσης και εφέσεων κατ αποφάσεων του ικαστηρίου, η καταχώρησή τους στα σχετικά βιβλία και άµεση παράδοσή τους στα τµήµατα γραµµατείας για τα περαιτέρω, γ) η παραλαβή των λοιπών ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων (ανακοπών ερηµοδικίας, αιτήσεων αναθεώρησης, τριτανακοπών, παρεµβάσεων, πρόσθετων λόγων, αιτήσεων διόρθωσης ή ερµηνείας κλπ), η καταχώρησή τους στα τηρούµενα βιβλία και η προώθησή τους στα αρµόδια τµήµατα, δ) η παραλαβή των προσφυγών κατ αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσµατος (προεδρική διαδικασία) σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 1 ν. 2145/1993 και καταχώρησή τους στο αντίστοιχο βιβλίο 6

7 και η διαβίβασή τους στο τµήµα προσδιορισµού για τον ορισµό δικασίµου, ε) η παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων παραίτησης από τα δικόγραφα, ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων, όλων των κατηγοριών υποθέσεων (ουσίας και ακυρωτικών αρ. 15 ν. 3068/2002) και η διαβίβασή τους στα αρµόδια τµήµατα, στ) η σύνταξη µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών πινάκων για την κίνηση των εργασιών του τµήµατος, και ζ) η χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ για τις υποθέσεις που βρίσκονται στο τµήµα τούτο και η πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων για την πορεία των υποθέσεών τους. Ζ) Τµήµα Υποθέσεων ν. 1406/83 και Αναστολών Ι) Στα αντικείµενα εργασιών του τµήµατος αυτού περιλαµβάνονται, ιδίως, η παραλαβή και καταχώρηση στα τηρούµενα βιβλία α) των ασκούµενων προσφυγών και αγωγών ν. 1406/1983 και λοιπών συναφών µεταγενέστερων νόµων, β) των αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας άρθρων και 228 του Κ, όλων των κατηγοριών υποθέσεων, που εισάγονται στο ικαστήριο, ως διοικητικές διαφορές ουσίας, γ) των ανακοπών άρθρου 217 Κ κατά πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης, δ) των ανακοπών κατά προγράµµατος πλειστηριασµού, καθώς και των αιτήσεων αναστολής υποθέσεων αρ. 45 ν. 2145/1993 (δασικές), ε) η υποβολή στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου των προσφυγών, αγωγών και ανακοπών άρθρ. 217 Κ, για τον ορισµό δικασίµου και η χρέωσή τους στα αρµόδια τµήµατα, καθώς και όλων των αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας άρθ Κ, στ) η γραµµατειακή διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης των προσωρινών διαταγών αναστολής εκτέλεσης επί των παραπάνω αιτήσεων και των συναφών ανακλήσεων αρθ. 204 (παρ. 3) όπως ισχύει, από τους προέδρους υπηρεσίας, ζ) η υποβολή των ανακοπών κατά προγράµµατος πλειστηριασµού και των αιτήσεων αρ. 45 ν. 2145/93 στον πρωτοδίκη που ασκεί καθήκοντα προέδρου υπηρεσίας και ο προσδιορισµός τους σε σύντοµη δικάσιµο ενώπιον του µονοµελούς δικαστηρίου διαδικασίας ασφαλιστικών µέτρων, η τήρηση των πρακτικών συζήτησης και στη συνέχεια η παρακολούθησή τους σε όλα τα στάδια, ώσπου να εκδοθούν και κοινοποιηθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις, η) η παραλαβή και καταχώρηση των αιτήσεων προσωπικής κράτησης άρθρων 230 επ Κ και η υποβολή τους στον πρόεδρο υπηρεσίας προκειµένου να προσδιοριστούν σε δικάσιµο ενώπιον προέδρου του ικαστηρίου και η διαβίβαση τους στα αρµόδια τµήµατα θ) η σύνταξη µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών πινάκων για την κίνηση του τµήµατος και ι) η έκδοση, κατά νόµο, αντιγράφων των εγγράφων των δικογραφιών 7

8 που υπάρχουν στο τµήµα, καθώς και η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για τις υποθέσεις αυτές. ΙΙ) Προϊστάµενος του τµήµατος αυτού ορίζεται υπάλληλος που έχει πτυχίο νοµικής σχολής, ενώ, αν δεν υπάρχει τέτοιος, τοποθετείται υπάλληλος µε πτυχίο άλλης ισότιµης ανώτατης σχολής. Επίσης, η στελέχωση του τµήµατος τούτου γίνεται, κατά προτίµηση, µε υπαλλήλους που είναι πτυχιούχοι νοµικής σχολής. Ζ1) Τµήµα Υποθέσεων Αλλοδαπών Στις αρµοδιότητες του εν λόγω τµήµατος θα ανήκει α) η κατάθεση και η υποβολή στον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης των ακυρωτικών υποθέσεων για χρέωσή τους στα αρµόδια τµήµατα, (αιτήσεις ακύρωσης και αντίστοιχες αιτήσεις αναστολής αρ. 15 ν. 3068/2002) και η περαιτέρω διαβίβαση τους στα ακυρωτικά τµήµατα για ορισµό δικασίµου και εκδίκαση και β) η κατάθεση των αντιρρήσεων αρ. 76 ν. 3386/2005, καθώς και των σχετικών ανακλήσεων αρ. 76 (παρ. 5) του ιδίου ως άνω νόµου, η υποβολή των υποθέσεων αυτών καθηµερινά, στον οριζόµενο πρόεδρο για ορισµό δικασίµου και χρέωση σε πρόεδρο ή πρωτοδίκη, γ) η γραµµατειακή υποστήριξη στις σχετικές διαδικαστικές πράξεις, που απαιτούνται έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του τµήµατος αυτού θα επιµελούνται τη σύνταξη πινακίου, την κλήτευση της ιοίκησης για την αποστολή του διοικητικού φακέλου, την κατάρτιση φακέλου δικογραφίας, τη συµπλήρωση του σχετικού φακέλου, αµέσως µετά τη διαβίβαση των απόψεων της διοίκησης, καθώς και των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων του αντιλέγοντος, την υποβολή τους, την ηµέρα της δικασίµου, ενώπιον του αρµοδίου προέδρου για εκδίκαση, δ) η τήρηση µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών εισαγωγής και χρέωσης των υποθέσεων αυτών στα αρµόδια τµήµατα συνεδριάσεων ή στους προέδρους, αντίστοιχα και ε) η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφεροµένους για την πορεία των υποθέσεών τους, η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και η έκδοση, κατά νόµο, αντιγράφων των εγγράφων των δικογραφιών, που εκκρεµούν στο τµήµα αυτό. Η) Τµήµατα Γραµµατείας (Γραµµατέων έδρας) Λειτουργούν τµήµατα που είναι κάθε φορά ισάριθµα και αντίστοιχα µε τα τµήµατα συνεδριάσεων. Στα καθήκοντα των υπαλλήλων που τοποθετούνται στα τµήµατα αυτά περιλαµβάνονται: η αναπλήρωση του γραµµατέα στις συνεδριάσεις του τµήµατος, η σύνταξη των πρακτικών, εκθέσεων, πράξεων και άλλων εγγράφων που αξιώνει ο νόµος για την πιστοποίηση των διάφορων δικαστικών ενεργειών, η εγγραφή των προσδιοριζόµενων υποθέσεων στα πινάκια κατά δικάσιµο, η σύνταξη και ανάρτηση εκθέµατος, η παραλαβή των δικογράφων, υποµνηµάτων κτλ 8

9 που αφορούν τις υποθέσεις αυτές, η σύνταξη και υπογραφή των κλήσεων για συζήτηση και η µέριµνα για την επίδοσή τους στους διαδίκους- είτε από τους επιµελητές του ικαστηρίου στους οποίους παραδίδονται µε σχετική έγγραφη εντολή, είτε από όργανα άλλων αρχών στις οποίες αποστέλλονται, για το σκοπό αυτό- η παραλαβή και συνυπογραφή των πρωτοτύπων των αποφάσεων µετά τη θεώρησή τους από τον εισηγητή ή τον πρόεδρο, η διόρθωση και υπογραφή των αντιγράφων των αποφάσεων και η παράδοσή τους στους επιµελητές, µε έγγραφη εντολή, ή η αποστολή τους σε άλλες αρµόδιες αρχές για κοινοποίηση στους διαδίκους, η τήρηση και ενηµέρωση των προβλεπόµενων από το νόµο βιβλίων (εισηγητών, κλήσεων, επιδιδόµενων αποφάσεων κτλ), η παραλαβή, από το Τµήµα Ένδικων Μέσων, των εφέσεων, αιτήσεων αναίρεσης κτλ, η φροντίδα για την κατάρτιση των σχετικών φακέλων και η παράδοσή τους στο Τµήµα Πρωτοκόλλου Προσφυγών προς αποστολή τους στο ιοικητικό Εφετείο Αθήνας ή στο Συµβούλιο της Επικρατείας, αντίστοιχα (καθόσον αφορά τις εφέσεις κατ αποφάσεων τριµελούς σύνθεσης και τις αιτήσεις αναίρεσης), η παράδοση στα οικεία τµήµατα προσδιορισµού των φακέλων των εφέσεων κατ αποφάσεων, µονοµελούς σύνθεσης και των προδικαστικών αποφάσεων, η κατάρτιση καταστάσεων και γενικά η εκτέλεση όσων απαιτούνται, κατά νόµο, για την απόδοση ή κατάπτωση των παραβόλων και του δικαστικού ενσήµου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις εκδιδόµενες αποφάσεις, η αλληλογραφία µε άλλες υπηρεσίες, η επιστροφή, µετά την τελεσιδικία των αποφάσεων, των σχετικών στοιχείων, στις αρχές, τα ασφαλιστικά ταµεία κ.τ.λ. που έχουν εκδώσει τις προσβαλλόµενες πράξεις και στο αρχείο, των φακέλων των δικογραφιών µε τα στοιχεία που παραµένουν σε αυτές, η κατάρτιση των προβλεπόµενων στατιστικών πινάκων για την κίνηση εργασιών του Τµήµατος, κάθε άλλη συναφής ενέργεια που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας. Θ) Τµήµα ηµοσίευσης Αποφάσεων και Στατιστικών Στοιχείων Το παραπάνω τµήµα ασχολείται: 1) µε τη δηµοσίευση των αποφάσεων του ικαστηρίου και την καταχώρησή τους στα οικεία βιβλία δηµοσίευσης, 2) µε την καταχώρηση εκ νέου (εισαγωγή στοιχείων) στις καρτέλες δικογράφων όλων των δηµοσιευοµένων αποφάσεων, που θα συζητηθούν ξανά στο ικαστήριο (προδικαστικών, αναβλητικών, αναπεµπτικών, προσωρινών αναστολών, αποφάσεων τακτής δικασίµου κλπ), 3) µε την εκτύπωση της κίνησης της δηµοσίευσης καθώς και των αλφαβητικών ευρετηρίων των δηµοσιευοµένων αποφάσεων, 4) µε την κατάρτιση στατιστικών πινάκων για την µηνιαία και ετήσια κίνηση των εργασιών του ικαστηρίου καθώς και την έκδοση οποιωνδήποτε άλλων στατιστικών στοιχείων του ικαστηρίου και 5) την παροχή πληροφοριών. 9

10 Ι) Τµήµα Καθαρογραφής Αποφάσεων Στο τµήµα τούτο ανήκει η φροντίδα της κατανοµής (χρέωσης) των αποφάσεων του ικαστηρίου στις δακτυλογράφους και της ταχείας καθαρογραφής τους, από τις τελευταίες. ΙΑ) Τµήµα Αρχείου Αντικείµενο εργασιών του πιο πάνω τµήµατος είναι, ιδίως, η ταξινόµηση και φύλαξη των φακέλων των δικογραφιών µε τα στοιχεία (σχέδια και αντίγραφα αποφάσεων, πρόχειρα πρακτικά, διάφορα δικόγραφα κ.τ.λ.), που αποµένουν σε αυτές µετά την περαίωση των σχετικών υποθέσεων, η τήρηση κατ έτος και αύξοντα αριθµό απόφασης, η φύλαξη των πρωτοτύπων των αποφάσεων και πρακτικών, η µέριµνα για την βιβλιοδέτηση αυτών καθώς και η ενηµέρωση των πρώτων σε περίπτωση έκδοσης διορθωτικής ή αναιρετικής απόφασης και τέλος η έκδοση αντιγράφων και πιστοποιητικών για τις αποφάσεις και τα στοιχεία των δικογραφιών που φυλάσσονται σε αυτό, σε συνεργασία µε τα τµήµατα δηµοσίευσης, πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και επιµελητών. ΙΒ) Τµήµα Λογιστηρίου Στα αντικείµενα εργασιών του τµήµατος αυτού περιλαµβάνονται ιδίως: α) η σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων και των άλλων απαιτούµενων, από το νόµο, δικαιολογητικών για την καταβολή των µισθών, οδοιπορικών εξόδων, αποζηµιώσεων κτλ. στους δικαστικούς λειτουργούς, τους υπαλλήλους και το άλλο προσωπικό του ικαστηρίου, καθώς και η ενέργεια των πληρωµών αυτών, β) τα ασφαλιστικά θέµατα του προσωπικού, γ) η τήρηση µητρώου µισθοδοτούµενων και δ) η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και η αλληλογραφία µε άλλες υπηρεσίες για τα παραπάνω θέµατα. ΙΓ) Τµήµα Επιµελητών του ικαστηρίου Οι εργασίες των επιµελητών, µερικές από τις οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 39 του ν. 1025/1971 και 10 (παρ. 9) του ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1868/1989, ορίζονται και κατανέµονται από τον πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης ή το Γραµµατέα του ικαστηρίου, κατά περίπτωση. Στο τµήµα αυτό τοποθετείται ως προϊστάµενος υπάλληλος (του κλάδου των γραµµατέων) της Γραµµατείας του ικαστηρίου, από τον οποίο συντονίζονται οι εργασίες του παραπάνω τµήµατος. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού ανήκει και η αλληλογραφία µε τα επαρχιακά διοικητικά δικαστήρια, για την επίδοση κλήσεων και αποφάσεων των δικαστηρίων αυτών. 10

11 Ι ) Γραφείο Νοµολογίας και Ερευνας Στις αρµοδιότητες του Γραφείου ανήκουν: α)η οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης,και ιδίως η φύλαξη των διαφόρων βιβλίων και συγγραµµάτων και η τήρηση και ενηµέρωση του βιβλίου βιβλιοθήκης.β) Η σύνταξη δελτίου νοµολογιακής ενηµέρωσης από αποφάσεις του ικαστηρίου.γ) Η παροχή βοήθειας στο συντονισµό της επιτροπής νοµολογίας για την επιλογή, κατηγοριοποίηση και εισαγωγή δικαστικών αποφάσεων στη βάση δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος του ΠΑ.δ)Ο συντονισµός της επιτροπής διαχείρισης της ιστοσελίδας του ικαστηρίου και ε) Η χορήγηση σε φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, αν κρίνεται σκόπιµο, µετά από απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, νοµολογιακού υλικού σε ψηφιακή-ή άλλη- µορφή. Η διεύθυνση του εν λόγω γραφείου θα ανατίθεται σε δικαστή,ο οποίος θα χρεώνεται, κατ έτος, µε αριθµό υποθέσεων µικρότερο κατά 30% από αυτόν που ορίζεται στο άρθρο 2( παρ.2 και 3) του παρόντος Κανονισµού για τους οµοιόβαθµούς του της αντίστοιχης κατηγορίας, και όχι µε 50% όπως προβλεπόταν µέχρι τώρα. ΙΕ) Τµήµα µεθόδων Οργανώσεως και Πληροφορικής Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγεται: α)η διασφάλιση της εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος του ικαστηρίου, η παρακολούθηση των εργασιών του και η µέριµνα για την αναβάθµισή του.β)η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του πληροφοριακού αυτού συστήµατος.γ)η συγκέντρωση και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων και προτάσεων. δ)η παρακολούθηση και ο εκσυγχρονισµός των υπηρεσιακών εντύπων.ε)η προστασία του απορρήτου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των προσωπικών δεδοµένων των δικαστών και υπαλλήλων του ικαστηρίου, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστηµα. 2. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων γραµµατείας διευθύνουν τις εργασίες των τελευταίων µε τις οδηγίες του γραµµατέα. 3. Η τοποθέτηση των δικαστικών υπαλλήλων στα τµήµατα γίνεται µε γνώµονα την ευρύτερη και αρτιότερη ενηµέρωσή τους σε όλα τα αντικείµενα και την καλλίτερη αντιµετώπιση των αναγκών του ικαστηρίου. 4.Οι οργανικές θέσεις υπαλλήλων του Γραφείου ιεύθυνσης της Γραµµατείας, του Τµήµατος ιοίκησης και Προσωπικού, του Τµήµατος Προσδιορισµού, του Γραφείου Βιβλιοθήκης και του Γραφείου 11

12 Επιµελητών του ικαστηρίου ορίζονται σε δύο (2), έξι (6), έξι (6) δύο (2) και µία (1) αντίστοιχα ενώ, καθενός από τα λοιπά τµήµατα της γραµµατείας σε πέντε (5). Τέλος στο Τµήµα Καθαρογραφής, εκτός από τις προβλεπόµενες από το νόµο είκοσι (20) θέσεις του κλάδου δακτυλογράφων, κατανέµονται και οι υπόλοιπες δεκαεπτά (17) οργανικές θέσεις του κλάδου των υπαλλήλων, οι οποίες µπορεί να αυξοµειώνονται, κάθε φορά, ανάλογα µε τις ανάγκες του τµήµατος αυτού µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1738/ Προβλέπεται η µηχανογραφική τήρηση των βιβλίων του Πρωτοδικείου και η σταδιακή κατάργηση των παράλληλα τηρούµενων χειρόγραφων βιβλίων.» ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΚΟΠΩΝ Άρθρο 9 ιαδικασία Σύγκλησης της Ολοµέλειας 1. Η Ολοµέλεια του ικαστηρίου συγκαλείται, µε πράξη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί αυτή ενώ, ακόµη, ορίζεται και ο δικαστής ή οι δικαστές που θα εισηγηθούν σχετικά µε τα θέµατα αυτά, όταν τούτο είναι αναγκαίο. Αν η Ολοµέλεια συγκαλείται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1756/1988, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1868/1989, η ηµέρα συνεδρίασης της Ολοµέλειας δεν µπορεί να απέχει λιγότερες από δέκα (10) ούτε περισσότερες από δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη χρονολογία έκδοσης της πράξης του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου για τη σύγκλησή της, στην οποία ορίζονται υποχρεωτικά και δύο (2) δικαστές για να εισηγηθούν τα προς εξέταση θέµατα. 2. Η πράξη αυτή γνωστοποιείται οκτώ (8) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας, µε ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων και θυροκόλλησή της στα γραφεία διασκέψεων (γραφεία προέδρων) του ικαστηρίου. Με την παραπάνω ανάρτηση και θυροκόλληση, για τις οποίες συντάσσεται σχετική πράξη του γραµµατέα του ικαστηρίου, δηµιουργείται τεκµήριο γνώσης του περιεχοµένου της πράξης σύγκλησης. 3. Αν η Ολοµέλεια συγκαλείται έπειτα από αίτηση των µελών της, η υποβαλλόµενη αίτηση, για να είναι υποχρεωτική η σύγκληση 12

13 αυτή από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα ονοµατεπώνυµα και τις υπογραφές των αιτούντων, τα θέµατα που πρόκειται να εξετασθούν. 4. Στις περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 2 του πιο πάνω άρθρου 14 του ν. 1756/1988 (όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1868/1989), αν ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου δεν εκδώσει, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα που ζητήθηκε η σύγκληση της Ολοµέλειας, πράξη σύγκλησής της (στην οποία να ορίζει την ηµέρα συνεδρίασης σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου), εκείνοι που ζήτησαν τη σύγκλησή της έχουν το δικαίωµα να τη συγκαλέσουν οι ίδιοι µε αίτησή τους που γνωστοποιείται σε όλα τα µέλη της κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η ηµέρα συνεδρίασης δεν µπορεί να απέχει λιγότερες από δέκα (10) ούτε περισσότερες από δεκαπέντε (15) ηµέρες από εκείνη της υπογραφής της µνηµονευόµενης αίτησης. Άρθρο 10 Απόφαση της Ολοµέλειας για τα τµήµατα διακοπών 1. Κατά το µήνα Απρίλιο κάθε έτους η Ολοµέλεια αποφασίζει: α) για τα τµήµατα διακοπών του ικαστηρίου, καθώς και για τις ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων των τµηµάτων τούτων, β) για τους δικαστές που θα υπηρετήσουν στα τµήµατα αυτά και γ) για το είδος και τον αριθµό των υποθέσεων που θα εκδικάζονται κατά το χρονικό διάστηµα αυτό, µε βάση όσα ορίζονται στα άρθρα 11 και 32 του ν. 1756/ Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Υπουργό ικαιοσύνης το αργότερο µέσα στο δεύτερο δεκαήµερο του µηνός Μαΐου. Άρθρο 11 Παράσταση γραµµατέα και τήρηση Πρακτικών Ολοµέλειας Στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας παρίσταται και ο γραµµατέας του ικαστηρίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τούτου, ο νόµιµος αναπληρωτής του, ο οποίος τηρεί πρακτικά µε δική του ευθύνη και ευθύνη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου ή του αναπληρωτή του που διευθύνει τις εργασίες της Ολοµέλειας. Άρθρο 12 Υπογραφή αποφάσεων και πρακτικών Ολοµέλειας Οι αποφάσεις της Ολοµέλειας, καθώς και τα σχετικά πρακτικά, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του που είχε τη διεύθυνση της συζήτησης και από το γραµµατέα, εκτός αν πρόκειται για κατάρτιση ή τροποποίηση του 13

14 κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας, οπότε υπογράφονται και από όλα τα λοιπά µέλη που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Άρθρο 13 Σφραγίδα ικαστηρίου Η σφραγίδα του ικαστηρίου, που προβλέπεται από το άρθρο 21 του ν. 1756/1988, χρησιµοποιείται από: α) τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου ή το νόµιµο αναπληρωτή του, β) το γραµµατέα και γ) τους προϊσταµένους όλων των τµηµάτων της γραµµατείας του ικαστηρίου. Άρθρο 14 Περιαφή του εκτελεστήριου τύπου Η περιαφή των αποφάσεων του ικαστηρίου µε τον εκτελεστήριο τύπο όπου προβλέπεται από το νόµο- γίνεται από τον πρόεδρο του τµήµατος συνεδριάσεων που εξέδωσε την απόφαση και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τούτου από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ικαστηρίου ή τον αναπληρωτή του. Άρθρο 15 Ασφάλεια καταστήµατος ικαστηρίου Ο γραµµατέας του ικαστηρίου λαµβάνει όλα τα πρόσφορα µέτρα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου που το διευθύνει, ώστε να αποκλειστεί περίπτωση διάρρηξης των γραφείων του καταστήµατός του, πυρκαγιάς, απώλειας δικογραφιών κ.τ.λ. Μεταβατική διάταξη Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 καθώς και του άρθρου 8 παρ.1 περ. ΙΕ, του παρόντος Κανονισµού, όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν, θα τεθούν σε εφαρµογή µε σχετική απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου ιοίκησης του ικαστηρίου µετά την µετεγκατάστασή του στο νέο κτίριο. Έως τότε, οι διατάξεις αυτές θα εξακολουθούν να ισχύουν ως είχαν πριν από την αντικατάσταση, τροποποίηση ή συµπλήρωσή τους. Η ισχύς του Κανονισµού αυτού αρχίζει από Αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 1990 Ο Πρόεδρος Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σταύρος Καρνέζης Αναστασία Γαρεφαλάκη * Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 τίθενται όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους από την 1/2001 απόφαση της Ολοµέλειας του ιοικητικού Εφετείου Αθήνας. 14

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 1ο Τµήµατα και Γραφεία Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2155 27 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κυκλοφορίας διανομέων Υγραερίου LPG για τους τύπους FALCON: FIRST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4102 Συμπλήρωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κα νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας Νοµοθεσία Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας *** Με το άρθρο 4 Ν.2479/1997 ορίζεται ότι: " 1.α. Οι προθεσµίες για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 1/17-1-2007 απόφαση της Ολοµέλειας µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την 16-9-2007 ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 461/4-4-2007 τ. Β & στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 836/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2462 1 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 19/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 13 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19749 Κανονισμός Eσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Α Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

. 3. 3. . : 7 : 11.06.1986 : 11.06.1986 :, - 1. . 6 . 6 . 2. . 6. 5 . 22. : 8 : 17.02.1998 : 11.06.1986 . 102/6-27/4/1988 ( 251. . 1 13 .

. 3. 3. . : 7 : 11.06.1986 : 11.06.1986 :, - 1. . 6 . 6 . 2. . 6. 5 . 22. : 8 : 17.02.1998 : 11.06.1986 . 102/6-27/4/1988 ( 251. . 1 13 . ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1599 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α 75 19860611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.1986 Ηµ.Υπογραφής: 10.06.1986 Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και : άλλες διατάξεις. Σχέση κράτους,πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011) " Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. Εισαγωγή... 5 2. Δομή και αντικείμενο τυπικού Οργανισμού ΑΕΙ... 5 2.1 Δομή τυπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996. Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996. Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα. Ενηµερώθηκε :18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996 (ΦΕΚ Α - 153/09.07.1996) Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..190/1996

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΦΑ ΑΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός - ιάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196).

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Άρθρο 1 1. Αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός των ποσών των εξόδων κίνησης των Βουλευτών.... 1 Απαγόρευση χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ε ΕΧΥ, στη συνεχή προσπάθεια της να παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα στα καθηµερινά προβλήµατα των ήµων, αναλαµβάνει µέσω της εξειδικευµένης

Διαβάστε περισσότερα