ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of Μαρτίου 2013

2 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές... 3 Άρθρο 3: Ορισμοί... 4 Άρθρο 4: Εμπιστευτικότητα των Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών... 6 Άρθρο 5: Διαφάνεια των πληροφοριών που σχετίζονται με τους όρους πρόσβασης στο ΕΣΦΑ... 8 Άρθρο 6: Εφαρμογή των όρων πρόσβασης στο ΕΣΦΑ χωρίς διακρίσεις... 9 Άρθρο 7: Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 8: Ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ Άρθρο 9: Καταγγελίες για μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας Άρθρο 10: Πειθαρχικές διαδικασίες για το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος Page 2 of 14

3 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκειμένων διοικητικών οργάνων του ΔΕΣΦΑ και όλους τους εργαζομένους στον ΔΕΣΦΑ με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου καθώς και για τους δικηγόρους του ΔΕΣΦΑ με σχέση έμμισθης εντολής. 2. Οποιαδήποτε αναφορά του παρόντος σε εργαζομένους, έχει την έννοια συμπερίληψης όλων των ανωτέρω. 3. Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εργασιακής σχέσης κάθε εργαζομένου με την εταιρία. Με την αποδοχή της απασχόλησής του στον ΔΕΣΦΑ, κάθε εργαζόμενος καθίσταται υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος του παραδίδεται επί αποδείξει Άρθρο 2: Γενικές Αρχές Ο Κώδικας Δεοντολογίας διασφαλίζει την αποφυγή μεροληπτικής συμπεριφοράς κατά την πρόσβαση τρίτων στο ΕΣΦΑ με τη συμμόρφωση του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ σε τέσσερις βασικές αρχές: α) Εμπιστευτικότητα: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να μην κοινοποιούνται ευαίσθητες πληροφορίες που παρέχονται από τους Χρήστες, στο πλαίσιο πρόσβασης αυτών στο Σύστημα Μεταφοράς. β) Διαφάνεια: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να παρέχει σε όλους τους Χρήστες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στο σύστημα, κυρίως μέσω του διαδικτύου. Εφαρμόζεται ο Κανονισμός υπ αριθμ. 715/2009/ΕΚ της 13 ης Ιουλίου 2009 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου. γ) Ισότιμη αντιμετώπιση Χρηστών ΕΣΦΑ: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες κατά την εξέταση των αιτήσεων και την παροχή πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση τρίτων στα συστήματα μεταφοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό 715/2009/ΕΚ, ο νόμος Page 3 of 14

4 4001/2011 όπως ισχύει και οι κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (ενδεικτικά ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ο Κανονισμός Μετρήσεων κλπ). δ) Ανεξαρτησία: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να ενεργεί ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση στην οποία ανήκει ή με άλλη Συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της. Εφαρμόζονται οι σχετικές υποχρεώσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας (οδηγία 2009/73) και οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (νόμος 4001/2011 ως ισχύει). Άρθρο 3: Ορισμοί 1. Ως Εμπορικά Ευαίσθητες Πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες των οποίων η δημοσιοποίηση ενδέχεται να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ Χρηστών του ΕΣΦΑ ή/και Πελατών φυσικού αερίου, ή/και να προκαλέσει ζημία στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Διαχειριστή. Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι πλην των ήδη δημοσιευθέντων: (α) δεδομένα των Αιτήσεων Δέσμευσης Δυναμικότητας, Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας και των Συμβάσεων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ συγκεκριμένων Χρηστών, (β) δεδομένα δηλώσεων ποσοτήτων παράδοσης ή/και παραλαβής συγκεκριμένων Χρηστών (γ) δεδομένα παράδοσης και παραλαβής αερίου συγκεκριμένων Χρηστών, (δ) δεδομένα ετήσιου και μηνιαίου προγραμματισμού εκφορτώσεων συγκεκριμένων χρηστών πριν τη δημοσίευση των αντίστοιχων τελικών προγραμμάτων, (ε) δεδομένα προσφορών εκχώρησης σε τρίτους εξαιρουμένου του εκχωρούντος χρήστη, (στ) δεδομένα προσφορών μεταπώλησης σε τρίτους, εξαιρουμένου του προσφέροντος πελάτη, (ζ) δεδομένα τιμολόγησης χρήσης του ΕΣΦΑ συγκεκριμένων Χρηστών (η) δεδομένα συμβάσεων ή προσφορών ΔΕΣΦΑ για μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες, (θ) δεδομένα προσφορών που υποβάλλονται σε διαδικασίες ανάθεσης έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών του ΔΕΣΦΑ και οι συμβάσεις που συνάπτονται με τους αναδόχους (ι) απολογιστικά ή προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ (ια) δεδομένα για τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων στοιχείων κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ, (ιβ) το ύψος των επιτοκίων δανεισμού καθώς και οι δανειακές συμβάσεις της εταιρείας. Page 4 of 14

5 Δεν αποτελούν Εμπορικά Ευαίσθητες πληροφορίες τα συγκεντρωτικά στοιχεία χρήσης του ΕΣΦΑ ή τα συγκεντρωτικά στοιχεία χρήσης συγκεκριμένης Εισόδου ή Εξόδου, χωρίς αναφορά στην ταυτότητα των Χρηστών, ακόμα και αν αυτά αφορούν σε ένα μόνο Χρήστη. Επίσης, δεν αποτελούν Εμπορικά Ευαίσθητες πληροφορίες αυτές που δημοσιεύονται υποχρεωτικά βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Ακόμα, δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες, που αφορούν στη λειτουργία του ΕΣΦΑ και τους Χρήστες αυτού ή τρίτους, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα, καθώς κάθε είδους στοιχείο που έχει ήδη νόμιμα δημοσιοποιηθεί, ή έχει χαρακτηριστεί ως μη εμπιστευτική πληροφορία από τις κείμενες διατάξεις. 2. Ως Σύγκρουση Συμφερόντων νοείται η κατάσταση, κατά την οποία τα προσωπικά συμφέροντα ενός προσώπου ανταγωνίζονται ή φαίνεται να ανταγωνίζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα της Εταιρείας. 3. Έλεγχος Επιχείρησης: Δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα που, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, και ιδίως μέσω: (αα) δικαιωμάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, (ββ) δικαιωμάτων ή συμβάσεων που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επιρροής επί της σύνθεσης, της ψηφοφορίας ή των αποφάσεων των οργάνων της επιχείρησης Εφαρμόζεται ο ορισμός του άρθρου 2 παρ. 1(ζ) του ν. 4001/2011 ως ισχύει.. 4. Συνδεδεμένη Επιχείρηση: Συνδεδεμένη Επιχείρηση με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση είναι αυτή που πληροί τον ορισμό που δίδεται στην παρ. 5 του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει. Page 5 of 14

6 5. Υπεύθυνος Τήρησης Κώδικα Δεοντολογίας: Η Διεύθυνση Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος (ΔΑΥΠ&Π) 6. Ως ΔΕΣΦΑ ή Εταιρεία νοείται ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. 7. Ως Κώδικας νοείται ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας. 8. Λοιποί όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 (Ορισμοί) του ν. 4001/2011 ως ισχύει και στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Άρθρο 4: Εμπιστευτικότητα των Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών 1. Ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο των Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται από τους Χρήστες του ΕΣΦΑ στα πλαίσια της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης. Εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις του άρθρου 66 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει. 2. Η ανωτέρω υποχρέωση προστασίας των Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών ισχύει για χρονικό διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία που αποκτήθηκαν από τον ΔΕΣΦΑ. 3. Εμπορικά Ευαίσθητες Πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται μόνο μεταξύ του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ και των συνεργατών αυτού στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η διακίνηση τέτοιων πληροφοριών με κανένα μέσο (προφορικά, γραπτά, μέσα από ταινίες, φωτογραφίες, ηλεκτρονικά μηνύματα, φαξ, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών ή με άλλα μέσα) σε άλλα πρόσωπα εκτός της εταιρίας καθώς και στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο ΔΕΣΦΑ, η τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών στις οποίες έχουν πρόσβαση διασφαλίζεται μέσω ειδικού όρου που τίθεται στις αντίστοιχες συμβάσεις, στον οποίο προβλέπεται και η δέσμευση του νομικού προσώπου να δεσμεύσει αντίστοιχα τα Page 6 of 14

7 φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξ ονόματός του υπηρεσίες στον ΔΕΣΦΑ. Η δέσμευση αυτή ισχύει για διάστημα 5 ετών μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης. 4. Η υποχρέωση προστασίας των Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών παραμένει σε πλήρη ισχύ και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων ή της διάρκειας παροχής υπηρεσιών, και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν οι εν λόγω πληροφορίες καταστούν δημόσιες. 5. Κατ εξαίρεση, Εμπορικά Ευαίσθητες Πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4001/2011 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). 6. Εμπορικά Ευαίσθητες Πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται επίσης: (α) Στις Δικαστικές Αρχές, σε Διαιτητικά Δικαστήρια και σε άλλες Ανεξάρτητες Αρχές, ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια έρευνας που σχετίζεται με τη συμμόρφωση του ΔΕΣΦΑ ή της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, κατόπιν αιτήματός τους ή προς υπεράσπιση του ΔΕΣΦΑ ή της Ελλάδος, εφόσον επισημαίνεται το απόρρητο των πληροφοριών αυτών. (β) Στους Διαχειριστές ανάντη ή κατάντη συνδεδεμένων Συστημάτων Μεταφοράς/Διανομής, Εγκαταστάσεων ΥΦΑ, Υπόγειων Αποθηκών ή Διαχειριστές κέντρων Κατανομής Φορτίου στα πλαίσια αντίστοιχων Συμφωνιών που επίσης περιλαμβάνουν ρήτρες εμπιστευτικότητας (γ) Σε οποιονδήποτε, εφ όσον προηγουμένως ληφθεί εγγράφως (με επιστολή ή fax ή ή υπογεγραμμένα πρακτικά συνάντησης) η έγκριση του παρέχοντος τις Εμπορικά Ευαίσθητες Πληροφορίες, ή εφ όσον προηγουμένως οι σχετικές πληροφορίες έχουν γίνει δημόσια γνωστές. 7. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ορθή χρήση των στοιχείων των συναλλασσομένων με τον ΔΕΣΦΑ, ο εργαζόμενος οφείλει να απευθύνεται στον ιεραρχικά ανώτερό του. 8. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να διαφυλάσσουν τις Εμπορικά Ευαίσθητες πληροφορίες από τυχόν έκθεσή τους. Τα συναφή αρχεία πρέπει πάντοτε να ασφαλίζονται και να προστατεύονται. 9. Ο ΔΕΣΦΑ μεριμνά για την ασφάλεια των πληροφοριακών του συστημάτων σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (προστασία έναντι ιών, trojan, spam, spyware και Page 7 of 14

8 hacking, λήψη αντιγράφων ασφαλείας, σύστημα εξουσιοδότησης χρηστών μέσω user name και password, υποστήριξη hardware από UPS και ηλεκτρογεννήτρια, κλπ.). Καταρτίζει Σύστημα Οργάνωσης Διοίκησης για την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων και ορίζει Μηχανικό Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων σε υψηλό επίπεδο και προτείνει σχετικές βελτιώσεις. Ο ΔΕΣΦΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συμμορφωθεί με το πρότυπο ISO για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. 10. Δεν επιτρέπεται η κίνηση στον χώρο του ΔΕΣΦΑ σε άτομα εκτός εταιρείας χωρίς συνοδεία ή επιτήρηση. Άρθρο 5: Διαφάνεια των πληροφοριών που σχετίζονται με τους όρους πρόσβασης στο ΕΣΦΑ 1. Ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να παρέχει έγκαιρη, ακριβή, συνεπή, ολοκληρωτική και δίκαιη δημόσια ανακοίνωση των πληροφοριών που σχετίζονται με τους όρους πρόσβασης στο ΕΣΦΑ, ώστε να συμβάλλει στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων αγοράς από τους ενδιαφερόμενους. Ιδιαίτερα, ο ΔΕΣΦΑ μεριμνά για τη δημοσίευση πληροφοριών που είναι κοινοποιήσιμες με βάση τους ορισμούς των άρθρων 18 και 19 και του μέρους 3 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2009/715/ΕΚ. 2. Οι δημοσιευόμενες πληροφορίες είναι προσβάσιμες σε όλους τους Χρήστες στην ιστοσελίδα του (www.desfa.gr) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, και έχουν τηρηθεί οι απαραίτητοι κανόνες εμπιστευτικότητας. 3. Η ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ σχεδιάζεται ώστε να είναι προσβάσιμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες. 4. Ο ΔΕΣΦΑ καταρτίζει Σύστημα Οργάνωσης Διοίκησης για τη διαχείριση της ιστοσελίδας του, με σκοπό την έγκαιρη και ακριβή ανανέωση των στοιχείων που αναρτώνται σε αυτήν, και ορίζει Συντονιστή Διαχείρισης Ιστοσελίδας με σκοπό τον συντονισμό των σχετικών ενεργειών. Page 8 of 14

9 5. Ο ΔΕΣΦΑ λαμβάνει υπ όψη του τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς φυσικού αερίου (ENTSOG) σε ότι αφορά τη διαφάνεια των πληροφοριών. Άρθρο 6: Εφαρμογή των όρων πρόσβασης στο ΕΣΦΑ χωρίς διακρίσεις 1. Ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο ΕΣΦΑ κατά τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους Χρήστες ή κατηγορίες των Χρηστών, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις των πρότυπων συμβάσεων, αντίγραφα των οποίων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ (www.desfa.gr). 2. Οι αιτήσεις πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς ή στην Εγκατάσταση ΥΦΑ από όλους τους Χρήστες πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένας Χρήστης να λαμβάνει προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν ή τη φύση των πληροφοριών που λαμβάνει ή τον χρόνο που απαιτείται για την επικοινωνία με αυτόν. Εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ διαδικασίες για τον χειρισμό αιτήσεων δέσμευσης δυναμικότητας. 3. Αίτημα πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς μπορεί να απορριφθεί μόνο για τους λόγους που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Σε περίπτωση που απορρίπτεται η αίτηση, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει τον αιτούντα και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τεκμηριώνοντας την απόφασή του. 4. Όλα τα αιτήματα που απευθύνονται στον ΔΕΣΦΑ πρέπει να απαντώνται εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που θέτει ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ και σε κάθε περίπτωση εντός 3 μηνών από τη λήψη τους. 5. Απαγορεύεται σε όλους τους εργαζόμενους του ΔΕΣΦΑ, να προβούν σε υπόδειξη ή/και ενθάρρυνση προς οποιονδήποτε τρίτο να επιλέξει την αγορά φυσικού αερίου από συγκεκριμένο Προμηθευτή. 6. Απαγορεύεται σε όλους τους εργαζόμενους του ΔΕΣΦΑ να επηρεάζουν τους Χρήστες ή να τους αφήσουν να πιστεύουν ότι: Page 9 of 14

10 - είναι υποχρεωμένοι, με την υπηρεσία χρήσης του ΕΣΦΑ, να επιλέξουν τον ΔΕΣΦΑ για την παροχή και άλλων υπηρεσιών που δεν σχετίζονται κατ ανάγκη με την εν λόγω υπηρεσία, - οι Χρήστες του δικτύου που λαμβάνουν επικουρικές ή πρόσθετες ή μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΔΕΣΦΑ μπορούν να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης η οποία δεν σχετίζεται με αυτές τις υπηρεσίες. Άρθρο 7: Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων 1. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να θέτει τον εαυτό του σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την οποία τα προσωπικά του συμφέροντα ή σχέσεις συγκρούονται (ή φαίνεται να συγκρούονται) με τα συμφέροντα της Εταιρείας. 2. Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να ενημερώνουν και να παίρνουν έγκριση από τους ιεραρχικά ανωτέρους τους σχετικά με οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να αποτελέσει σύγκρουση συμφερόντων ή να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την κρίση και τις πράξεις τους. Ο ιεραρχικά ανώτερος δύναται να αποφασίσει τη συνέχιση χειρισμού της συγκεκριμένης υπόθεσης από τον εργαζόμενο, ή την αντικατάστασή του σε αυτήν από άλλον εργαζόμενο. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται και η συμφωνία του Υπευθύνου Συμμόρφωσης. 3. Κατά τη διάρκεια της εργασίας κάθε εργαζόμενου με την Εταιρεία, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να παρέχουν σε άλλες νομικά πρόσωπα υπηρεσίες που θέτουν, ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θέτουν, σε κίνδυνο την αμερόληπτη εκπλήρωση των καθηκόντων τους στον ΔΕΣΦΑ. Σε περίπτωση αμφιβολίας ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία και να ζητήσει τη σχετική άδεια. Άρθρο 8: Ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ 1. Ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να διατηρεί την ανεξαρτησία του από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που ασκεί και δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου. 2. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να απαγορεύονται διασταυρούμενες επιδοτήσεις σε σχέση με Συνδεδεμένες με αυτόν Επιχειρήσεις ή σε σχέση με τους Page 10 of 14

11 ελέγχοντες μετόχους είτε του ιδίου του μετόχου είτε Συνδεδεμένης με αυτόν Επιχείρησης. 3. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΦΑ ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση με τις επί μέρους διαδικασίες που καθορίζονται στο Καταστατικό του, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 09/73), στην ελληνική νομοθεσία (άρθρα 63Β, 63Γ, 63Δ, 63Ε, 63ΣΤ, 63Ζ, 63Θ του ν. 4001/2011 ως ισχύει) στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 4. Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 3: (α) Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. γνωστοποιεί στη ΡΑΕ τα στοιχεία όλων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ή άλλου συλλογικού οργάνου με αποφασιστικές αρμοδιότητες και όλων των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ και όσους αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, καθώς και τα καθήκοντα που ασκούν τα εν λόγω πρόσωπα Κάθε αλλαγή στα ανωτέρω γνωστοποιείται επίσης στη ΡΑΕ. Τα στοιχεία που προσκομίζονται από τα ανωτέρω πρόσωπα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 με την οποία αυτά βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγράφων και την ακρίβεια των σχετικών πληροφοριών. Σε περίπτωση πλαστών εγγράφων ή αναληθών στοιχείων, καταγγέλλεται από τον ΔΕΣΦΑ η σχέση εργασίας ή απασχόλησης του εν λόγω προσώπου χωρίς να αποκλείεται και η διεκδίκηση αποκατάστασης οποιασδήποτε οικονομικής ζημίας της Εταιρείας από τις πράξεις του. (β) Το προσωπικό που περιλαμβάνεται στην περίπτωση (α) ανωτέρω δύναται να καταγγείλει στη ΡΑΕ περιπτώσεις άσκησης πιέσεων για μη αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του. 5. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε, στις συναλλαγές του με το κοινό, να μην προκαλείται σύγχυση οτι αποτελεί ενιαία νομική ή λειτουργική οντότητα με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση παραγωγής, προμήθειας ή διανομής φυσικού αερίου. Ιδίως, δεν χρησιμοποιεί λογότυπο που προκαλεί σχετική σύγχυση, δεν προβαίνει επιλεκτικά σε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του συνδέσμων προς Page 11 of 14

12 την ιστοσελίδα της Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή άλλων επιχειρήσεων παραγωγής, προμήθειας ή διανομής φυσικού αερίου. 6. Ο ΔΕΣΦΑ χρησιμοποιεί διαφορετικό νομικό και φυσικό πρόσωπο από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση για τον έλεγχο των λογιστικών του στοιχείων καθώς και για την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης. Προστίθεται σχετική ρήτρα στις σχετικές συμβάσεις. Εφαρμόζεται επίσης η παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. 7. Οι υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ στεγάζονται σε διαφορετικά κτίρια από της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ή Συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων προμήθειας φυσικού αερίου. 8. Ο ΔΕΣΦΑ δεν συνεργάζεται με τους ίδιους συμβούλους ή εξωτερικούς αναδόχους με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή Συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση για τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφαλείας του, συμπεριλαμβανομένης της φύλαξης των εγκαταστάσεών της. Για την διασφάλιση αυτού προστίθεται σχετική ρήτρα στις αντίστοιχες συμβάσεις. 9. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν μοιράζεται συστήματα πληροφορικής (hardware και software) με οποιοδήποτε τμήμα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και δεν συνεργάζεται με τους ίδιους συμβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για τα συστήματα πληροφορικής. Για την διασφάλιση αυτού προστίθεται σχετική ρήτρα στις αντίστοιχες συμβάσεις. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. μοναδικός πάροχος συγκεκριμένου λογισμικού) τίθεται μόνο η ρήτρα εμπιστευτικότητας βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας. Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΣΦΑ επιτρέπεται μόνο στα στελέχη του ΔΕΣΦΑ μέσω αντίστοιχων κωδικών πρόσβασης που αλλάζουν τακτικά, και σε συνεργάτες της εταιρείας για τον χρόνο συνεργασίας τους με την εταιρεία και για τα πληροφοριακά συστήματα που είναι αναγκαία προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. 10. Όλες οι συμβάσεις μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ή Συνδεδεμένης με αυτήν Επιχείρησης, υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση πριν την υπογραφή και εκτέλεσή τους, εκτός από αυτές που συνάπτονται στο πλαίσιο του Page 12 of 14

13 Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ βάσει εγκεκριμένων από τη ΡΑΕ τιμολογίων και προτύπων συμβάσεων. 11. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. παρέχει στη ΡΑΕ, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας: α) Κάθε είδους στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης λειτουργικής ανεξαρτησίας όπως αυτή εξειδικεύεται στο παρόν άρθρο. β) Κάθε είδους εμπορικό, λογιστικό ή οικονομικό στοιχείο ζητηθεί προς τον σκοπό διαπίστωσης της λειτουργικής ανεξαρτησίας του ΔΕΣΦΑ, με την επιφύλαξη της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άρθρο 9: Καταγγελίες για μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας 1. Οι καταγγελίες για μη τήρηση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας υποβάλλονται σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό fax ή τηλεφωνικό αριθμό ο οποίος δημοσιεύεται από τον ΔΕΣΦΑ, στην ιστοσελίδα του. 2. Ο ΔΕΣΦΑ χειρίζεται όλες τις καταγγελίες με απόλυτη εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του υποβάλλοντος, εκτός αν ο ίδιος έχει ζητήσει να μη τηρηθεί η εμπιστευτικότητα αυτή. Καταγγελίες δύναται να υποβάλλονται είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. 3. Ο ΔΕΣΦΑ ενθαρρύνει την αποστολή σχολίων, παρατηρήσεων και καταγγελιών σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας από κάθε εργαζόμενο του ή ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος. 4. Δεν λαμβάνεται οποιοδήποτε αρνητικό μέτρο εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλει παράπονα, καταγγελίες, αναφορές, που συμμετέχει ή βοηθά στην έρευνα ενδεχόμενης παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας. Οποιαδήποτε πράξη ή απειλή αντιποίνων θα θεωρείται από μόνη της σοβαρή παράβαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας. Άρθρο 10: Πειθαρχικές διαδικασίες για το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας από προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας στον ΔΕΣΦΑ συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά την Page 13 of 14

14 έννοια του Κεφαλαίου Ζ του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ, όπως αυτός ισχύει. Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας τίθεται σε ισχύ από την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ (www.desfa.gr). Όλες οι τροποποιήσεις του εγκρίνονται και δημοσιεύονται με την ίδια διαδικασία. Page 14 of 14

Οδηγός στην. του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Ισότιμη Μεταχείριση χρηστών. Διαφάνεια διαδικασιών. Εμπιστευτικότητα εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών

Οδηγός στην. του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Ισότιμη Μεταχείριση χρηστών. Διαφάνεια διαδικασιών. Εμπιστευτικότητα εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών Οδηγός στην I Ισότιμη Μεταχείριση χρηστών Δ Διαφάνεια διαδικασιών Ε Εμπιστευτικότητα εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών Α Ανεξαρτησία από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270138944 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Το 3 o. Πακέτο Απελευθέρωσης των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το 3 o. Πακέτο Απελευθέρωσης των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας 13 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 08 Η Νέα Ενεργειακή Στρατηγική για την Επίτευξη των Στόχων στην Ε.Ε 12-13 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα Το 3 o Πακέτο Απελευθέρωσης των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009 Νοµοθετική Προσαρµογή της Ελλάδας στην 3η Ενεργειακή Νοµοθετική έσµη: Προοπτικές και Παρεµβάσεις στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισµού Γιάννης Κελεµένης ικηγόρος 15ο Εθνικό Συνέδρίο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πλαίσιο και Επισκόπηση Εισαγωγή Η εταιρεία «Celebrity International Movers SA» χρειάζεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/29.09.2009 Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2014 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Α ΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε ΗΕ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε ΗΕ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε ΗΕ 1. Ορισµοί 1. Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Άδεια έχουν το περιεχόµενο που καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Χίος, 08/04/2016 Ταχ. Δ/νση Λάδης 1, 2 ος Όροφος Ταχ. Κώδικας : 82131 Τηλέφωνο : 2271 3 50824 e-mail : monometohiki@gmail.com ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις 1) Ποιος είναι ο στόχος της ιστοσελίδας L ORÉAL Ethics Open Talk; Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ερώτηση 2 παρακάτω, η ιστοσελίδα L ORÉAL Ethics Open Talk σάς δίνει τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 116(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRA AE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα