ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of Μαρτίου 2013

2 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές... 3 Άρθρο 3: Ορισμοί... 4 Άρθρο 4: Εμπιστευτικότητα των Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών... 6 Άρθρο 5: Διαφάνεια των πληροφοριών που σχετίζονται με τους όρους πρόσβασης στο ΕΣΦΑ... 8 Άρθρο 6: Εφαρμογή των όρων πρόσβασης στο ΕΣΦΑ χωρίς διακρίσεις... 9 Άρθρο 7: Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 8: Ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ Άρθρο 9: Καταγγελίες για μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας Άρθρο 10: Πειθαρχικές διαδικασίες για το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος Page 2 of 14

3 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκειμένων διοικητικών οργάνων του ΔΕΣΦΑ και όλους τους εργαζομένους στον ΔΕΣΦΑ με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου καθώς και για τους δικηγόρους του ΔΕΣΦΑ με σχέση έμμισθης εντολής. 2. Οποιαδήποτε αναφορά του παρόντος σε εργαζομένους, έχει την έννοια συμπερίληψης όλων των ανωτέρω. 3. Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εργασιακής σχέσης κάθε εργαζομένου με την εταιρία. Με την αποδοχή της απασχόλησής του στον ΔΕΣΦΑ, κάθε εργαζόμενος καθίσταται υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος του παραδίδεται επί αποδείξει Άρθρο 2: Γενικές Αρχές Ο Κώδικας Δεοντολογίας διασφαλίζει την αποφυγή μεροληπτικής συμπεριφοράς κατά την πρόσβαση τρίτων στο ΕΣΦΑ με τη συμμόρφωση του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ σε τέσσερις βασικές αρχές: α) Εμπιστευτικότητα: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να μην κοινοποιούνται ευαίσθητες πληροφορίες που παρέχονται από τους Χρήστες, στο πλαίσιο πρόσβασης αυτών στο Σύστημα Μεταφοράς. β) Διαφάνεια: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να παρέχει σε όλους τους Χρήστες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στο σύστημα, κυρίως μέσω του διαδικτύου. Εφαρμόζεται ο Κανονισμός υπ αριθμ. 715/2009/ΕΚ της 13 ης Ιουλίου 2009 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου. γ) Ισότιμη αντιμετώπιση Χρηστών ΕΣΦΑ: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες κατά την εξέταση των αιτήσεων και την παροχή πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση τρίτων στα συστήματα μεταφοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό 715/2009/ΕΚ, ο νόμος Page 3 of 14

4 4001/2011 όπως ισχύει και οι κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (ενδεικτικά ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ο Κανονισμός Μετρήσεων κλπ). δ) Ανεξαρτησία: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να ενεργεί ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση στην οποία ανήκει ή με άλλη Συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της. Εφαρμόζονται οι σχετικές υποχρεώσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας (οδηγία 2009/73) και οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (νόμος 4001/2011 ως ισχύει). Άρθρο 3: Ορισμοί 1. Ως Εμπορικά Ευαίσθητες Πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες των οποίων η δημοσιοποίηση ενδέχεται να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ Χρηστών του ΕΣΦΑ ή/και Πελατών φυσικού αερίου, ή/και να προκαλέσει ζημία στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Διαχειριστή. Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι πλην των ήδη δημοσιευθέντων: (α) δεδομένα των Αιτήσεων Δέσμευσης Δυναμικότητας, Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας και των Συμβάσεων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ συγκεκριμένων Χρηστών, (β) δεδομένα δηλώσεων ποσοτήτων παράδοσης ή/και παραλαβής συγκεκριμένων Χρηστών (γ) δεδομένα παράδοσης και παραλαβής αερίου συγκεκριμένων Χρηστών, (δ) δεδομένα ετήσιου και μηνιαίου προγραμματισμού εκφορτώσεων συγκεκριμένων χρηστών πριν τη δημοσίευση των αντίστοιχων τελικών προγραμμάτων, (ε) δεδομένα προσφορών εκχώρησης σε τρίτους εξαιρουμένου του εκχωρούντος χρήστη, (στ) δεδομένα προσφορών μεταπώλησης σε τρίτους, εξαιρουμένου του προσφέροντος πελάτη, (ζ) δεδομένα τιμολόγησης χρήσης του ΕΣΦΑ συγκεκριμένων Χρηστών (η) δεδομένα συμβάσεων ή προσφορών ΔΕΣΦΑ για μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες, (θ) δεδομένα προσφορών που υποβάλλονται σε διαδικασίες ανάθεσης έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών του ΔΕΣΦΑ και οι συμβάσεις που συνάπτονται με τους αναδόχους (ι) απολογιστικά ή προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ (ια) δεδομένα για τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων στοιχείων κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ, (ιβ) το ύψος των επιτοκίων δανεισμού καθώς και οι δανειακές συμβάσεις της εταιρείας. Page 4 of 14

5 Δεν αποτελούν Εμπορικά Ευαίσθητες πληροφορίες τα συγκεντρωτικά στοιχεία χρήσης του ΕΣΦΑ ή τα συγκεντρωτικά στοιχεία χρήσης συγκεκριμένης Εισόδου ή Εξόδου, χωρίς αναφορά στην ταυτότητα των Χρηστών, ακόμα και αν αυτά αφορούν σε ένα μόνο Χρήστη. Επίσης, δεν αποτελούν Εμπορικά Ευαίσθητες πληροφορίες αυτές που δημοσιεύονται υποχρεωτικά βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Ακόμα, δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες, που αφορούν στη λειτουργία του ΕΣΦΑ και τους Χρήστες αυτού ή τρίτους, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα, καθώς κάθε είδους στοιχείο που έχει ήδη νόμιμα δημοσιοποιηθεί, ή έχει χαρακτηριστεί ως μη εμπιστευτική πληροφορία από τις κείμενες διατάξεις. 2. Ως Σύγκρουση Συμφερόντων νοείται η κατάσταση, κατά την οποία τα προσωπικά συμφέροντα ενός προσώπου ανταγωνίζονται ή φαίνεται να ανταγωνίζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα της Εταιρείας. 3. Έλεγχος Επιχείρησης: Δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα που, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, και ιδίως μέσω: (αα) δικαιωμάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, (ββ) δικαιωμάτων ή συμβάσεων που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επιρροής επί της σύνθεσης, της ψηφοφορίας ή των αποφάσεων των οργάνων της επιχείρησης Εφαρμόζεται ο ορισμός του άρθρου 2 παρ. 1(ζ) του ν. 4001/2011 ως ισχύει.. 4. Συνδεδεμένη Επιχείρηση: Συνδεδεμένη Επιχείρηση με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση είναι αυτή που πληροί τον ορισμό που δίδεται στην παρ. 5 του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει. Page 5 of 14

6 5. Υπεύθυνος Τήρησης Κώδικα Δεοντολογίας: Η Διεύθυνση Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος (ΔΑΥΠ&Π) 6. Ως ΔΕΣΦΑ ή Εταιρεία νοείται ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. 7. Ως Κώδικας νοείται ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας. 8. Λοιποί όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 (Ορισμοί) του ν. 4001/2011 ως ισχύει και στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Άρθρο 4: Εμπιστευτικότητα των Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών 1. Ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο των Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται από τους Χρήστες του ΕΣΦΑ στα πλαίσια της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης. Εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις του άρθρου 66 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει. 2. Η ανωτέρω υποχρέωση προστασίας των Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών ισχύει για χρονικό διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία που αποκτήθηκαν από τον ΔΕΣΦΑ. 3. Εμπορικά Ευαίσθητες Πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται μόνο μεταξύ του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ και των συνεργατών αυτού στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η διακίνηση τέτοιων πληροφοριών με κανένα μέσο (προφορικά, γραπτά, μέσα από ταινίες, φωτογραφίες, ηλεκτρονικά μηνύματα, φαξ, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών ή με άλλα μέσα) σε άλλα πρόσωπα εκτός της εταιρίας καθώς και στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο ΔΕΣΦΑ, η τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών στις οποίες έχουν πρόσβαση διασφαλίζεται μέσω ειδικού όρου που τίθεται στις αντίστοιχες συμβάσεις, στον οποίο προβλέπεται και η δέσμευση του νομικού προσώπου να δεσμεύσει αντίστοιχα τα Page 6 of 14

7 φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξ ονόματός του υπηρεσίες στον ΔΕΣΦΑ. Η δέσμευση αυτή ισχύει για διάστημα 5 ετών μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης. 4. Η υποχρέωση προστασίας των Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών παραμένει σε πλήρη ισχύ και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων ή της διάρκειας παροχής υπηρεσιών, και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν οι εν λόγω πληροφορίες καταστούν δημόσιες. 5. Κατ εξαίρεση, Εμπορικά Ευαίσθητες Πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4001/2011 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). 6. Εμπορικά Ευαίσθητες Πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται επίσης: (α) Στις Δικαστικές Αρχές, σε Διαιτητικά Δικαστήρια και σε άλλες Ανεξάρτητες Αρχές, ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια έρευνας που σχετίζεται με τη συμμόρφωση του ΔΕΣΦΑ ή της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, κατόπιν αιτήματός τους ή προς υπεράσπιση του ΔΕΣΦΑ ή της Ελλάδος, εφόσον επισημαίνεται το απόρρητο των πληροφοριών αυτών. (β) Στους Διαχειριστές ανάντη ή κατάντη συνδεδεμένων Συστημάτων Μεταφοράς/Διανομής, Εγκαταστάσεων ΥΦΑ, Υπόγειων Αποθηκών ή Διαχειριστές κέντρων Κατανομής Φορτίου στα πλαίσια αντίστοιχων Συμφωνιών που επίσης περιλαμβάνουν ρήτρες εμπιστευτικότητας (γ) Σε οποιονδήποτε, εφ όσον προηγουμένως ληφθεί εγγράφως (με επιστολή ή fax ή ή υπογεγραμμένα πρακτικά συνάντησης) η έγκριση του παρέχοντος τις Εμπορικά Ευαίσθητες Πληροφορίες, ή εφ όσον προηγουμένως οι σχετικές πληροφορίες έχουν γίνει δημόσια γνωστές. 7. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ορθή χρήση των στοιχείων των συναλλασσομένων με τον ΔΕΣΦΑ, ο εργαζόμενος οφείλει να απευθύνεται στον ιεραρχικά ανώτερό του. 8. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να διαφυλάσσουν τις Εμπορικά Ευαίσθητες πληροφορίες από τυχόν έκθεσή τους. Τα συναφή αρχεία πρέπει πάντοτε να ασφαλίζονται και να προστατεύονται. 9. Ο ΔΕΣΦΑ μεριμνά για την ασφάλεια των πληροφοριακών του συστημάτων σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (προστασία έναντι ιών, trojan, spam, spyware και Page 7 of 14

8 hacking, λήψη αντιγράφων ασφαλείας, σύστημα εξουσιοδότησης χρηστών μέσω user name και password, υποστήριξη hardware από UPS και ηλεκτρογεννήτρια, κλπ.). Καταρτίζει Σύστημα Οργάνωσης Διοίκησης για την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων και ορίζει Μηχανικό Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων σε υψηλό επίπεδο και προτείνει σχετικές βελτιώσεις. Ο ΔΕΣΦΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συμμορφωθεί με το πρότυπο ISO για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. 10. Δεν επιτρέπεται η κίνηση στον χώρο του ΔΕΣΦΑ σε άτομα εκτός εταιρείας χωρίς συνοδεία ή επιτήρηση. Άρθρο 5: Διαφάνεια των πληροφοριών που σχετίζονται με τους όρους πρόσβασης στο ΕΣΦΑ 1. Ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να παρέχει έγκαιρη, ακριβή, συνεπή, ολοκληρωτική και δίκαιη δημόσια ανακοίνωση των πληροφοριών που σχετίζονται με τους όρους πρόσβασης στο ΕΣΦΑ, ώστε να συμβάλλει στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων αγοράς από τους ενδιαφερόμενους. Ιδιαίτερα, ο ΔΕΣΦΑ μεριμνά για τη δημοσίευση πληροφοριών που είναι κοινοποιήσιμες με βάση τους ορισμούς των άρθρων 18 και 19 και του μέρους 3 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2009/715/ΕΚ. 2. Οι δημοσιευόμενες πληροφορίες είναι προσβάσιμες σε όλους τους Χρήστες στην ιστοσελίδα του (www.desfa.gr) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, και έχουν τηρηθεί οι απαραίτητοι κανόνες εμπιστευτικότητας. 3. Η ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ σχεδιάζεται ώστε να είναι προσβάσιμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες. 4. Ο ΔΕΣΦΑ καταρτίζει Σύστημα Οργάνωσης Διοίκησης για τη διαχείριση της ιστοσελίδας του, με σκοπό την έγκαιρη και ακριβή ανανέωση των στοιχείων που αναρτώνται σε αυτήν, και ορίζει Συντονιστή Διαχείρισης Ιστοσελίδας με σκοπό τον συντονισμό των σχετικών ενεργειών. Page 8 of 14

9 5. Ο ΔΕΣΦΑ λαμβάνει υπ όψη του τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς φυσικού αερίου (ENTSOG) σε ότι αφορά τη διαφάνεια των πληροφοριών. Άρθρο 6: Εφαρμογή των όρων πρόσβασης στο ΕΣΦΑ χωρίς διακρίσεις 1. Ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο ΕΣΦΑ κατά τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους Χρήστες ή κατηγορίες των Χρηστών, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις των πρότυπων συμβάσεων, αντίγραφα των οποίων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ (www.desfa.gr). 2. Οι αιτήσεις πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς ή στην Εγκατάσταση ΥΦΑ από όλους τους Χρήστες πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένας Χρήστης να λαμβάνει προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν ή τη φύση των πληροφοριών που λαμβάνει ή τον χρόνο που απαιτείται για την επικοινωνία με αυτόν. Εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ διαδικασίες για τον χειρισμό αιτήσεων δέσμευσης δυναμικότητας. 3. Αίτημα πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς μπορεί να απορριφθεί μόνο για τους λόγους που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Σε περίπτωση που απορρίπτεται η αίτηση, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει τον αιτούντα και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τεκμηριώνοντας την απόφασή του. 4. Όλα τα αιτήματα που απευθύνονται στον ΔΕΣΦΑ πρέπει να απαντώνται εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που θέτει ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ και σε κάθε περίπτωση εντός 3 μηνών από τη λήψη τους. 5. Απαγορεύεται σε όλους τους εργαζόμενους του ΔΕΣΦΑ, να προβούν σε υπόδειξη ή/και ενθάρρυνση προς οποιονδήποτε τρίτο να επιλέξει την αγορά φυσικού αερίου από συγκεκριμένο Προμηθευτή. 6. Απαγορεύεται σε όλους τους εργαζόμενους του ΔΕΣΦΑ να επηρεάζουν τους Χρήστες ή να τους αφήσουν να πιστεύουν ότι: Page 9 of 14

10 - είναι υποχρεωμένοι, με την υπηρεσία χρήσης του ΕΣΦΑ, να επιλέξουν τον ΔΕΣΦΑ για την παροχή και άλλων υπηρεσιών που δεν σχετίζονται κατ ανάγκη με την εν λόγω υπηρεσία, - οι Χρήστες του δικτύου που λαμβάνουν επικουρικές ή πρόσθετες ή μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΔΕΣΦΑ μπορούν να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης η οποία δεν σχετίζεται με αυτές τις υπηρεσίες. Άρθρο 7: Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων 1. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να θέτει τον εαυτό του σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την οποία τα προσωπικά του συμφέροντα ή σχέσεις συγκρούονται (ή φαίνεται να συγκρούονται) με τα συμφέροντα της Εταιρείας. 2. Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να ενημερώνουν και να παίρνουν έγκριση από τους ιεραρχικά ανωτέρους τους σχετικά με οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να αποτελέσει σύγκρουση συμφερόντων ή να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την κρίση και τις πράξεις τους. Ο ιεραρχικά ανώτερος δύναται να αποφασίσει τη συνέχιση χειρισμού της συγκεκριμένης υπόθεσης από τον εργαζόμενο, ή την αντικατάστασή του σε αυτήν από άλλον εργαζόμενο. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται και η συμφωνία του Υπευθύνου Συμμόρφωσης. 3. Κατά τη διάρκεια της εργασίας κάθε εργαζόμενου με την Εταιρεία, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να παρέχουν σε άλλες νομικά πρόσωπα υπηρεσίες που θέτουν, ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θέτουν, σε κίνδυνο την αμερόληπτη εκπλήρωση των καθηκόντων τους στον ΔΕΣΦΑ. Σε περίπτωση αμφιβολίας ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία και να ζητήσει τη σχετική άδεια. Άρθρο 8: Ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ 1. Ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να διατηρεί την ανεξαρτησία του από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που ασκεί και δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου. 2. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να απαγορεύονται διασταυρούμενες επιδοτήσεις σε σχέση με Συνδεδεμένες με αυτόν Επιχειρήσεις ή σε σχέση με τους Page 10 of 14

11 ελέγχοντες μετόχους είτε του ιδίου του μετόχου είτε Συνδεδεμένης με αυτόν Επιχείρησης. 3. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΦΑ ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση με τις επί μέρους διαδικασίες που καθορίζονται στο Καταστατικό του, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 09/73), στην ελληνική νομοθεσία (άρθρα 63Β, 63Γ, 63Δ, 63Ε, 63ΣΤ, 63Ζ, 63Θ του ν. 4001/2011 ως ισχύει) στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 4. Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 3: (α) Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. γνωστοποιεί στη ΡΑΕ τα στοιχεία όλων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ή άλλου συλλογικού οργάνου με αποφασιστικές αρμοδιότητες και όλων των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ και όσους αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, καθώς και τα καθήκοντα που ασκούν τα εν λόγω πρόσωπα Κάθε αλλαγή στα ανωτέρω γνωστοποιείται επίσης στη ΡΑΕ. Τα στοιχεία που προσκομίζονται από τα ανωτέρω πρόσωπα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 με την οποία αυτά βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγράφων και την ακρίβεια των σχετικών πληροφοριών. Σε περίπτωση πλαστών εγγράφων ή αναληθών στοιχείων, καταγγέλλεται από τον ΔΕΣΦΑ η σχέση εργασίας ή απασχόλησης του εν λόγω προσώπου χωρίς να αποκλείεται και η διεκδίκηση αποκατάστασης οποιασδήποτε οικονομικής ζημίας της Εταιρείας από τις πράξεις του. (β) Το προσωπικό που περιλαμβάνεται στην περίπτωση (α) ανωτέρω δύναται να καταγγείλει στη ΡΑΕ περιπτώσεις άσκησης πιέσεων για μη αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του. 5. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε, στις συναλλαγές του με το κοινό, να μην προκαλείται σύγχυση οτι αποτελεί ενιαία νομική ή λειτουργική οντότητα με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση παραγωγής, προμήθειας ή διανομής φυσικού αερίου. Ιδίως, δεν χρησιμοποιεί λογότυπο που προκαλεί σχετική σύγχυση, δεν προβαίνει επιλεκτικά σε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του συνδέσμων προς Page 11 of 14

12 την ιστοσελίδα της Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή άλλων επιχειρήσεων παραγωγής, προμήθειας ή διανομής φυσικού αερίου. 6. Ο ΔΕΣΦΑ χρησιμοποιεί διαφορετικό νομικό και φυσικό πρόσωπο από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση για τον έλεγχο των λογιστικών του στοιχείων καθώς και για την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης. Προστίθεται σχετική ρήτρα στις σχετικές συμβάσεις. Εφαρμόζεται επίσης η παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. 7. Οι υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ στεγάζονται σε διαφορετικά κτίρια από της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ή Συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων προμήθειας φυσικού αερίου. 8. Ο ΔΕΣΦΑ δεν συνεργάζεται με τους ίδιους συμβούλους ή εξωτερικούς αναδόχους με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή Συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση για τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφαλείας του, συμπεριλαμβανομένης της φύλαξης των εγκαταστάσεών της. Για την διασφάλιση αυτού προστίθεται σχετική ρήτρα στις αντίστοιχες συμβάσεις. 9. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν μοιράζεται συστήματα πληροφορικής (hardware και software) με οποιοδήποτε τμήμα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και δεν συνεργάζεται με τους ίδιους συμβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για τα συστήματα πληροφορικής. Για την διασφάλιση αυτού προστίθεται σχετική ρήτρα στις αντίστοιχες συμβάσεις. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. μοναδικός πάροχος συγκεκριμένου λογισμικού) τίθεται μόνο η ρήτρα εμπιστευτικότητας βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας. Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΣΦΑ επιτρέπεται μόνο στα στελέχη του ΔΕΣΦΑ μέσω αντίστοιχων κωδικών πρόσβασης που αλλάζουν τακτικά, και σε συνεργάτες της εταιρείας για τον χρόνο συνεργασίας τους με την εταιρεία και για τα πληροφοριακά συστήματα που είναι αναγκαία προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. 10. Όλες οι συμβάσεις μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ή Συνδεδεμένης με αυτήν Επιχείρησης, υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση πριν την υπογραφή και εκτέλεσή τους, εκτός από αυτές που συνάπτονται στο πλαίσιο του Page 12 of 14

13 Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ βάσει εγκεκριμένων από τη ΡΑΕ τιμολογίων και προτύπων συμβάσεων. 11. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. παρέχει στη ΡΑΕ, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας: α) Κάθε είδους στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης λειτουργικής ανεξαρτησίας όπως αυτή εξειδικεύεται στο παρόν άρθρο. β) Κάθε είδους εμπορικό, λογιστικό ή οικονομικό στοιχείο ζητηθεί προς τον σκοπό διαπίστωσης της λειτουργικής ανεξαρτησίας του ΔΕΣΦΑ, με την επιφύλαξη της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άρθρο 9: Καταγγελίες για μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας 1. Οι καταγγελίες για μη τήρηση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας υποβάλλονται σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό fax ή τηλεφωνικό αριθμό ο οποίος δημοσιεύεται από τον ΔΕΣΦΑ, στην ιστοσελίδα του. 2. Ο ΔΕΣΦΑ χειρίζεται όλες τις καταγγελίες με απόλυτη εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του υποβάλλοντος, εκτός αν ο ίδιος έχει ζητήσει να μη τηρηθεί η εμπιστευτικότητα αυτή. Καταγγελίες δύναται να υποβάλλονται είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. 3. Ο ΔΕΣΦΑ ενθαρρύνει την αποστολή σχολίων, παρατηρήσεων και καταγγελιών σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας από κάθε εργαζόμενο του ή ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος. 4. Δεν λαμβάνεται οποιοδήποτε αρνητικό μέτρο εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλει παράπονα, καταγγελίες, αναφορές, που συμμετέχει ή βοηθά στην έρευνα ενδεχόμενης παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας. Οποιαδήποτε πράξη ή απειλή αντιποίνων θα θεωρείται από μόνη της σοβαρή παράβαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας. Άρθρο 10: Πειθαρχικές διαδικασίες για το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας από προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας στον ΔΕΣΦΑ συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά την Page 13 of 14

14 έννοια του Κεφαλαίου Ζ του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ, όπως αυτός ισχύει. Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας τίθεται σε ισχύ από την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ (www.desfa.gr). Όλες οι τροποποιήσεις του εγκρίνονται και δημοσιεύονται με την ίδια διαδικασία. Page 14 of 14

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα