Αρχιτεκτονική Μνήµης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική Μνήµης"

Transcript

1 ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

2 Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter 5 TMS320C6000 CPU and Instruction Set Reference Guide Σηµειώσεις διδάσκοντα

3 Εισαγωγή Εκτός από τις δυνατότητες της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕ) για την ταχεία εκτέλεση εντολών που σχετίζονται µε τη Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος (π.χ χρήση πολλαπλασιαστή) οι επεξεργαστές Ψ.Ε.Σ απαιτούν ταχεία πρόσβαση και µεταφορά δεδοµένων από και προς τη µνήµη. Αρχιτεκτονική µνήµης ονοµάζουµε την οργάνωση της µνήµης και τις διασυνδέσεις της µε την ΚΜΕ Θεωρήστετοτυπικόπαράδειγµα FIR φιλτραρίσµατος όπως φαίνεται και στο σχήµα: Κάθε tap του φίλτρου αντιστοιχεί σε µια εντολή MAC (Multiply Accumulate) Η βασική απαίτηση στους επεξεργαστές Ψ.Ε.Σ είναι κάθε εντολή MAC να εκτελείται σε όσο το δυνατό λιγότερους κύκλους ρολογιού (έστω m οαριθµός αυτός). Ο υπολογισµός της τιµής εξόδου y(k) αντιστοιχεί σε N (Ν είναι η τάξη του φίλτρου) εντολές MAC και κατά συνέπεια σε Νxm κύκλους ρολογιού

4 Εισαγωγή (ΙΙ) Για να µπορεί µια εντολή MAC να εκτελεστεί σε ένα κύκλο ρολογιού, επιπλέον των δυνατοτήτων της ΚΜΕ, πρέπει στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα να υποστηρίζονται από τη µνήµη οιεπόµενες ενέργειες: Ανάκληση (µεταφορά από τη µνήµη) της εντολής MAC Ανάγνωση της κατάλληλης τιµής δεδοµένων (τιµή σήµατος) Ανάγνωση του κατάλληλου συντελεστή του φίλτρου Εγγραφή της τιµής εξόδου (φιλτραρισµένη τιµή) στη µνήµη Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στους επεξεργαστές Ψ.Ε.Σ γιατη διεκπεραίωση των παραπάνω ενεργειών σε ένα κύκλο ρολογιού είναι: Ταχείς µνήµες (που µπορούν να υποστηρίξουν πολλαπλές προσβάσεις στη µνήµησε ένα κύκλο ρολογιού) Ειδικές δοµές µνήµης (π.χδιακριτές µνήµες για δεδοµένα και εντολές) Περιορισµός απαιτήσεων πρόσβασης στη µνήµη µε ειδικές τεχνικές διευθυνσιοδότησης ή χρήση µνήµης cache

5 οµές Μνήµης Η δοµήτης µνήµης αναφέρεται στο υλικό που την απαρτίζει και τις διασυνδέσεις της µε τηνκμε. Οι επεξεργαστές γενικού σκοπού βασίζονται στη αρχιτεκτονική µνήµης γνωστή ως αρχιτεκτονική Von Neumann. Το σχήµα επάνω δίνει τη τυπική µορφή της αρχιτεκτονικής Von Neumann. Στην αρχιτεκτονική Von Neumann υπάρχει µια µόνο συστοιχία µνήµης (memory bank) στην οποία είναι αποθηκευµένα τόσο οι εντολές όσο και τα προγράµµατα Υπάρχει µόνο ένας διάδροµος πρόσβασης στη µνήµη Η αρχιτεκτονική µνήµης αυτή µπορεί να υποστηρίξει εκτέλεση εντολών MAC σε ένα κύκλο ρολογιού µόνο αν η µνήµη είναι εξαιρετικά γρήγορη και επιτρέπει 4 προσβάσεις σε αυτή (σε χρόνο που αντοστοιχεί σε σε ένα κύκλο ρολογιού)

6 οµές Μνήµης (ΙΙ) Η αρχιτεκτονική µνήµης Harvard (κάτω σχήµα) υποστηρίζει : Πολλαπλές συστοιχίες µνήµης (συνήθως δύο µια για τα δεδοµένα και µια για τις εντολές- ήτρεις δύο για τα δεδοµένα και µια για τις εντολές) Πολλαπλούς διαδρόµους δεδοµένων (π.χ. διάδροµος δεδοµένων και διάδροµος προγράµµατος Σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µνήµης Harvard η εκτέλεση µιας εντολής MAC απαιτεί δύο, το πολύ προσβάσεις, στη µνήµη σε ένα κύκλο ρολογιού Πολλαπλές συστοιχίες µνήµης και πολλαπλοί διάδροµοι απαιτούν (α) πιο σύνθετα κυκλώµατα και (β) περισσότερο χώρο (άρα και µεγαλύτερο τελικό µέγεθος για τον επεξεργαστή) Ειδικές τεχνικές για µείωση απαιτήσεων πρόσβασης στη µνήµη χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της εντολής MAC σε ένα κύκλο ρολογιού Υπάρχει δυνατότητα µνηµών που υποστηρίζουν διπλή ταυτόχρονη πρόσβαση σε αυτές (DARAM Dual Access RAM) έτσι ώστε να µπορεί η εντολή MAC να εκτελεστεί σε ένα κύκλο ρολογιού.

7 Μνήµες πολλαπλής πρόσβασης Οι µνήµες πολλαπλής πρόσβασης έχουν τη βασική δοµή που εµφαίνεται στο σχήµα: Υπάρχουν δύο συστοιχίες µνήµης (Memory A και Memory Β) από τις οποίες η πρώτη υποστηρίζει πολλαπλή (διπλή πρόσβαση) Υπάρχουν δύο διάδροµοι δεδοµένων και ένας διάδροµος προγράµµατος (για µεταφορά εντολών ή συντελεστών) Η µνήµη διπλής πρόσβασης (DARAM) χρησιµοποιείται για την αποθήκευση δεδοµένων και µπορεί να υποστηρίζει: (α) διπλή ανάγνωση ή (β) ταυτόχρονη ανάγνωση και εγγραφή Η µνήµη προγράµµατος χρησιµοποιείται και για την αποθήκευση των συντελεστών του φίλτρου. Με δεδοµένο ότι στη µνήµη cache του επεξεργαστή µπορούν να αποθηκευτούν οι επόµενες προς εκτέλεση εντολές η εντολή MAC µπορεί να εκτελεστεί σε ένα κύκλο ρολογιού αφού: Η MAC βρίσκεται ήδη αποθηκευµένη στην cache Ο συντελεστής φίλτρου διαβάζεται από τη µνήµη προγράµµατος Η επόµενη τιµή εισόδου διαβάζεται από τη µνήµη δεδοµένων τη ίδια στιγµή πουστην ίδια µνήµη εγγράφεται το προηγούµενο αποτέλεσµα εξόδου(τιµή y(k-1)).

8 Μείωση απαιτήσεων πρόσβασης Επειδή η συνεχής πρόσβαση στη µνήµη είναι δυνατόν να οδηγήσει σε καθυστέρηση εκτέλεσης ενός προγράµµατος (για παράδειγµα εξαιτίαςτου γεγονότος ότι χρειάζονται 8 διαφορετικοί διάδροµοι για υποστήριξη εντολών MAC ενώοιπερισσότεροιεπεξεργαστέςέχουν6 διαφορετικούς διαδρόµους) λαµβάνεται πρόνοια ώστε να µειώνονται οι απαιτήσεις πρόσβασης. Οιπιο διαδεδοµένες τεχνικές για µείωση προσβάσεων στη µνήµη είναι: Η χρήση της µνήµης cache (λανθάνουσα µνήµη) του επεξεργαστή για την προσωρινή αποθήκευση µιας σειράς εντολών που θα εκτελεστούν στη συνέχεια Μνήµη cache είναι µικρή σε µέγεθος (π.χ. στον επεξεργαστή TMS320C6713 είναι 4 Kbytes) αλλά υψηλής ταχύτητας µνήµη η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό της ΚΜΕ Η κυκλική διευθυνσιοδότηση (modulo addressing), κατά την οποία δεν χρειάζεται να υπολογιστεί η διεύθυνση των εποµένων δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν από τις εντολές Αλγοριθµικές προσεγγίσεις, µέσω των οποίων δεδοµένα τα οποία έχουν ήδη ανακληθεί από τη µνήµη χρησιµοποιούνται µε έξυπνο τρόπο ώστε να υπολογίζονται πολλαπλές τιµές εξόδου. Οι αλγοριθµικές προσεγγίσεις εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από την ικανότητα του προγραµµατιστή

9 Παράδειγµα: Αλγοριθµική προσέγγιση Στο παράδειγµα του σχήµατος τα περιεχόµενα των καταχωρητών R0, R1, και R2 χρησιµοποιούνται µε έξυπνο τρόπο ώστε να υπολογίζονται δυο τιµές εξόδου µε συνολικά9 ανακλήσεις από τη µνήµη (δεδοµένων και συντελεστών) αντί για 16 που απαιτούνται µε απλή υλοποίηση

10 Καταστάσεις αναµονής Καταστάσεις αναµονής (wait states) είναι καταστάσεις κατά τις οποίες ο επεξεργαστής δεν µπορεί να εκτελέσει το πρόγραµµα. Καταστάσεις αναµονής λαµβάνουν χώρα για τρεις λόγους: Πρόσβασησεαργήµνήµη (π.χ εξωτερικήµνήµη) η περιφερειακή συσκευή (memory mapped device) ιαµοιρασµός διαδρόµου δεδοµένων (συνήθως συµβαίνει όταν υπάρχει πρόσβαση σε εξωτερική µνήµη οπότε δεν υπάρχουν διαφορετικοί διάδροµοι δεδοµένων και συντελεστών) Φιλονικία πρόσβασης (conflict wait states), ηοποία µπορεί να οφείλεται σε: Προσπάθεια διπλής πρόσβασης σε µνήµη απλής πρόσβασης Προσπάθεια πρόσβασης σε συγκεκριµένη θέση µνήµης από περισσότερες από δύο εντολές εξαιτίας της διαδικασίας pipelining. Οι καταστάσεις αναµονέςπουαντιστοιχούνστιςπρώτεςδύοπεριπτώσειςείναι συνήθως προγραµµατιζόµενες από τον χρήστη για να αντιµετωπιστεί η πρόσβαση σε αργές περιφερειακές συσκευές ή µνήµη Οι καταστάσεις φιλονικίας αναγνωρίζονται αυτόµατα από όλους τους επεξεργαστές Ψ.Ε.Σ και εισάγονται οι απαραίτητες καταστάσεις αναµονής µέχρι έως ότου επιλυθεί η φιλονικία

11 Εξωτερική Μνήµη Εξωτερική µνήµη ονοµάζουµε τηµνήµη (συνήθως RAM) η οποία βρίσκεται εκτός chip (και προφανώς εκτός ΚΜΕ). Είναι φανερό ότι η εξωτερική µνήµη δεν ακολουθεί τη αρχιτεκτονική Harvard και εποµένως πρόσβαση σε αυτή γίνεται µέσω δύο διαδρόµων (του διαδρόµου δεδοµένων και του διαδρόµου διευθύνσεων) σε αντίθεση µε τουςέξι διαδρόµους που υποστηρίζονται εσωτερικά (on chip) από τον επεξεργαστή. Οι εσωτερικοί διάδροµοι διευθύνσεων και δεδοµένων πολυπλέκονται ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην εξωτερική µνήµη. Μια µονάδα ελέγχου (External Bus Control Logic) παρέχει τα απαραίτητα σήµατα που χρησιµοποιούνται για την απόπλεξη των εσωτερικών διαδρόµων

12 Χάρτης Μνήµης Στους επεξεργαστές της σειράς TMS320 η µνήµη οργανώνεται σε τρεις διαφορετικές περιοχές: Περιοχή προγράµµατος (program space) Περιοχή δεδοµένων (data space) Περιοχή Εισόδου-Εξόδου (Memory mapped I/O space). Memory mapped είναι µια τεχνική η οποία χρησιµοποιείται µε στόχο η εγγραφή ή η ανάγνωση από µια περιφερειακή συσκευή (π.χ από τον ADC) να αντιµετωπίζεται όπως µια απλή εγγραφή-ανάγνωση από τη µνήµη. Σε κάθε περιφερειακή συσκευή ορίζεται µια τουλάχιστον διεύθυνση µνήµης που την αντιπροσωπεύει Πρέπει να τονιστεί ότι η εγγραφή / ανάγνωση σε memory-mapped συσκευές γίνεται σε πολύ µεγαλύτερο χρόνο από ότι στη φυσική µνήµη. Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρειαστεί ο επεξεργαστής να ενεργοποιήσει καταστάσεις αναµονής (wait states)

13 ΠαράδειγµαχάρτηΜνήµης Στο σχήµα φαίνεται ο χάρτης µνήµης του επεξεργαστή TMS320C6713 αλλά και του board C6713 DSK: Κάθε διεύθυνση µνήµης έχει µέγεθος 32 bits και δηλώνεται από 8 δεκαεξαδικά ψηφία. Μεβάση το µέγεθος της διεύθυνσης µνήµης ο επεξεργαστής µπορεί να υποστηρίξει 2 24 θέσεις µνήµης (δηλαδή 16 Mbytes) Ο χάρτης µνήµης περιλαµβάνει τόσο την εσωτερική (δηλαδή εντός του chip) ή / και ενσωµατωµένη (εντός της KME π.χ. cache) στον επεξεργαστή µνήµη (DARAM, SARAM, ROM) όσο και την εξωτερική µνήµη (External CE0, CE1, CE2) ή memory mapped συσκευές (External CE3). Εξαιτίας του κόστους είναι φανερό ότι οι ταχείς εσωτερικές µνήµες (DARAM, SARAM, ROM) έχουν πολύ µικρότερο µέγεθος από τις εξωτερικές Αµφότερες εσωτερικές και εξωτερικές µνήµης χωρίζονται σε blocks για ταχύτερη πρόσβαση

14 Χάρτης µνήµης του επεξεργαστή TMS320C6713

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI 1 --ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-- Κεφάλαιο 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου

Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου Εφαρμογές σε μικρά ενσωματωμένα συστήματα (Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 - A µέρος Υλικό - Hardware Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 4 Α µέρος Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Η φράση επιστήµη των υπολογιστών σήµερα έχει αποκτήσει ευρύτατο νόηµα. Ωστόσο, στο βιβλίο αυτό ορίζουµε τη φράση ως "θέµατα που σχετίζονται µε τον υπολογιστή". Αυτό το εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΨHΦIAKA ΣYΣTHMATA Τόµος B' Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Άσκηση 8 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1 Η εξέλιξη των αυτοματισμών και οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) Η εξέλιξη των αυτοματισμών ακολούθησε την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 13: Είδη συστοιχιών. Διανυσματικοί Υπολογιστές. Επεξεργαστές μητρώου, Επεξεργαστές Blitzen, Επεξεργαστές

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βασιλάκης Β., Θηβαίος Γ., Μίχας Γ., Μόρμορης Ε., Ξιξής Α. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1. Κατηγορίες Υπολογιστών Οι διαφορές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών των υπολογιστών οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση αυτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) ο τύπος του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗ & CPU Λειτουργική Δομή Αρχιτεκτονική Von Neumann Όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική κατά Von-Neumann

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 4: Υλικό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Υπολογιστικό Σύστηµα Κεντρική Μνήµη ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 2009 Πορλιδάς ηµήτριος www.porlidas.gr dporli@physics.auth.gr Ηλεκτρονικές Ταµιακές Μηχανές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα