Αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνων στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης περιοχών NATURA 2000: Η περίπτωση του Ατταβύρου Ρόδου. Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνων στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης περιοχών NATURA 2000: Η περίπτωση του Ατταβύρου Ρόδου. Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη"

Transcript

1 Αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνων στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης περιοχών NATURA 2000: Η περίπτωση του Ατταβύρου Ρόδου Βασιλική Καζάνα 1, Άγγελος Καζακλής 2,Θεοδώρα Μέρου 1, Ιωάννης Τάκος 1 και Αναστασία Μπουτσιμέα 1 1 ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας, 1 ο χλμ. Μικροχωρίου- Δράμας, Δράμα, 2 Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ανδρούτσου 39, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Περίληψη Η αξιολόγηση πολλαπλών τύπων επιπτώσεων κινδύνων στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 είναι περίπλοκη, αλλά βασική διαδικασία για την επίτευξη της αειφόρου διαχείρισης αυτών των περιοχών. Τα Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης είναι εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους διαχειριστές αυτών των περιοχών να παράγουν την απαραίτητη πληροφορία υποστήριξης απόφασης έτσι ώστε να αντισταθμίσουν τα διαφορετικά ανταγωνιστικά συμφέροντα που προκύπτουν εξαιτίας του καθεστώτος προστασίας αυτών των περιοχών. Η εργασία αυτή παρουσιάζει πως προσδιορίστηκαν οι φυσικές και ανθρωπογενείς επικίνδυνες διεργασίες και πως αξιολογήθηκαν οι πολλαπλές επιπτώσεις τους στην προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 Ατταβύρου Ρόδου με την εφαρμογή των Χωρικού Συστήματος Υποστήριξης Απόφασης (ΧΣΥΑ) ManagMED. Οι κύριες επικίνδυνες διεργασίες βραχυπρόθεσμα αφορούν την απόθεση αποριμμάτων, την εντατική γεωργία και την εμφάνιση πυρκαγιών, ενώ μακροπρόθεσμα αναγνωρίστηκε επί πλέον ως επικίνδυνη διεργασία και η ανεξέλεγκτη βόσκηση. Ο αντισταθμιστικός δείκτης επιπτώσεων κινδύνων που υπολογίστηκε από το ΧΣΥΑ ManagMED αφού λήφθηκαν υπόψη οι αντισταθμιστικές αξίες μεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και θεσμικών επιπτώσεων δείχνει πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την περιοχή στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισής της προέρχεται από την εντατική γεωργία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η εμφάνιση πυρκαγιών είναι επίσης σημαντική επικίνδυνη διεργασία για την περιοχή σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Λέξεις κλειδιά: κοινωνική συμμετοχή, χωρικά μοντέλα δεικτών ευπάθειας, αντιστάθμιση επιπτώσεων κινδύνου 1. Εισαγωγή Για να μπορούν να εκπληρώνουν τον στόχο της αειφορικής διαχείρισης οι διαχειριστές των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 πρέπει να βασίζουν τις αποφάσεις τους και σε πληροφορίες που αφορούν την αξιολόγηση πολλαπλών τύπων επιπτώσεων κινδύνων, περιβαλλοντικών, κοινωνικο-οικονομικών και θεσμικών σε διάφορους χρονικούς ορίζοντες (European Commission, 2000, 2007). Γι αυτό χρειάζονται κατάλληλα εργαλεία που θα τους βοηθούν να εκτιμούν επιπτώσεις επικίνδυνων διεργασιών που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο την προστασία αυτών των περιοχών. Πολύ προσπάθεια έχει καταβληθεί από επιστήμονες διαχειριστές και αναλυτές τις τελευταίες δεκαετίες για την παραγωγή τέτοιων εργαλείων κυρίως με την μορφή

2 Συστημάτων Υποστήριξης Απόφασης (Decision Support Systems). Αυτά είναι ευέλικτα, διαδραστικά συστήματα που βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μπορούν να παράγουν εναλλακτική πληροφορία για υποστήριξη αποφάσεων σε περίπλοκα περιβάλλοντα με πολλούς ανταγωνιστικούς στόχους και διαφορετικούς τύπους περιορισμών (Cheng, 1996; Batachia, 1999; Bhurgava et al, 1999; Zhu and Dale, 2000; Booty et al. 2001; Fiorucci et al. 2002; Lai et al. 2002; Kazana et al. 2003; Oxley et al. 2004; Janssen, 2005). Προς αυτή την κατεύθυνση επίσης οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας δημιούργησαν ένα Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης (ΧΣΥΑ) στο πλαίσιο του έργου ManagMED με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG ΙIIB ARCHIMED για να βοηθήσουν τους διαχειριστές των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 να αξιολογούν επιπτώσεις κινδύνων πολλαπλών τύπων στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης αυτών των περιοχών (Kazana et al. 2008). Μερικά καινοτομικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού αξίζει να αναφερθούν. Το ένα αφορά ένα πρότυπο κοινωνικής συμμετοχής το οποίο λειτουργεί με την μορφή Ομάδων Εκτίμησης Κινδύνων (ΟΕΚ) για τις περιοχές NATURA 2000 με σκοπό τον προσδιορισμό επικίνδυνων διεργασιών σε αυτές τις περιοχές και των συνδεόμενων με αυτές παραγόντων κινδύνων, αλλά και ευκαιριών και περιορισμών. Το δεύτερο αφορά την χρήση χωρικής ανάλυσης, ιδιαίτερα με την αναγνώριση διαφορετικών κατάλληλων για διαχειριστικούς σκοπούς χωρικών οντοτήτων σε κατάλληλες χωρικές κλίμακες και επίπεδα λεπτομέρειας. Αυτές οι οντότητες αποτελούν την βάση για εκτιμήσεις ευπάθειας, η οποία σε συνδυασμό με την χρήση των μοντέλων δεικτών επιπτώσεων MEDMONT, τα οποία έχουν κατάλληλα προσαρμοστεί για τον σκοπό αυτό (Kazana et al. 2005, Kazana et al.2008) δημιουργεί μία γενικού τύπου πλατφόρμα στο ΧΣΥΑ ManagMED για εκτίμηση επιπτώσεων κινδύνων πολλαπλών τύπων στον πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης των περιοχών NATURA Ειδικότερα, το ΧΣΥΑ ManagMED μπορεί να βοηθήσει τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000: i) να προσδιορίσουν και να χαρτογραφήσουν λειτουργικές χωρικές οντότητες κατάλληλες για διαχείριση ενδεχόμενων κινδύνων σε σχέση με την ευαισθησία σε αυτούς τους κινδύνους των προστατευόμενων περιοχών, ii) να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν ένα πρότυπο κοινωνικής συμμετοχής για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών, των παραμέτρων κινδύνου, των ιδιοτήτων τους και των ευκαιριών και περιορισμών των περιοχών αυτών, iii) να αξιολογήσουν στον χώρο και στον χρόνο τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων επικίνδυνων διεργασιών στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης αυτών των περιοχών, με τη χρήση προτύπων δεικτών ευαισθησίας σε ανάλογες χωρικές κλίμακες και επίπεδα λεπτομέρειας, iv) να αξιολογήσουν αντισταθμιστικά τις επιπτώσεις των πιθανών επικίνδυνων διεργασιών στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης, v) να εκτιμήσουν την συνολική επίπτωση κινδύνου των πιθανών επικίνδυνων διεργασιών απειλής και να δημιουργήσουν ένα πρωτόκολλο ιεράρχησης επικινδυνότητας των πιθανών επικίνδυνων διεργασιών για την ανάληψη αντίστοιχων προληπτικών και περιοριστικών δράσεων και vi) να καθορίσουν προληπτικές και περιοριστικές δράσεις στις προστατευόμενες περιοχές NATURA

3 Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την προστατευόμενη περιοχή του Ατταβύρου Ρόδου με την λειτουργία του ΧΣΥΑ ManagMED. Η ενότητα 2 περιγράφει την περιοχή μελέτης του Ατταβύρου Ρόδου. Η ενότητα 3 συζητά σύντομα πως εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του ΧΣΥΑ ManagMED για το προσδιορισμό των πιθανών φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών και την εκτίμηση των πολλαπλών τύπων επιπτώσεων κινδύνου με χωρικά αναφερμένους δείκτες ευπάθειας ως προς τις διεργασίες αυτές. Η ενότητα 4 παρουσιάζει και συζητά τα ειδικά αποτελέσματα για την περιοχή του Ατταβύρου, ενώ τέλος η ενότητα 5 παρουσιάζει περιληπτικά τα συμπεράσματα της εφαρμογής. 2. Η περιοχή μελέτης του Ατταβύρου Ρόδου Η προστατευόμενη περιοχή Ατταβύρου έκτασης 135 εκταρίων έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας NATURA 2000 (ΖΕΠ) και βρίσκεται στο κεντρικό και δυτικό μέρος του νησιού της Ρόδου στο βουνό Αττάβυρος (Σχήμα 1). Αυτή η ΖΕΠ αποτελείται από ένα δημόσιο δάσος που διαχειρίζεται από την Δασική Υπηρεσία και ανήκει από διοικητική άποψη στο Περιφερειακό διαμέρισμα Δωδεκανήσων. Ο Έμπωνας είναι η πιο κοντινή πόλη και έχει πληθυσμό 1250 κατοίκων. Η χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνει πολλά απειλούμενα είδη, όπως το Asperula tournefortii και Astragalus austroaegaeus, ενδημικά είδη των ανατολικών νησιών του Αιγαίου, όπως τα Allium junceum ssp. junceum και Campanula rhodensis και άλλα σπάνια είδη. Η πανίδα της προστατευόμενης περιοχής του Ατταβύρου περιλαμβάνει το πλατώνι (Dama dama) που είναι σήμα κατατεθέν του νησιού της Ρόδου. Στην περιοχή επίσης υπάρχει το είδος Blanus strauchi, που είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος της Amphisbaenia (ερπετά) στην Ελλάδα. Άλλα σημαντικά είδη της περιοχής είναι τα Laudakia stellio, Cryptopodion kotshyi, Hyla arborea, Mauremys caspica αλλά και οι σαύρες Lacerta oertzeni της Ρόδου. Τελευταίο, αλλά όχι ασήμαντο, είναι μια μικρή τεχνητή λίμνη η οποία αποτελεί το τελευταίο ασφαλές καταφύγιο για το ενδημικό ψάρι των εσωτερικών νερών του νησιού της Ρόδου, το Ladigesocypris ghigii. Ο πληθυσμός του Ατταβύρου που βρίσκεται κοντά στην προστατευόμενη περιοχή εμφανίζει μια μάλλον ενθαρρυντική τάση, δεδομένου ότι μόνο το 25% του πληθυσμού είναι πάνω από 60 ετών. Αντίθετα, η νεότερη κλάση ηλικιών, δηλαδή από 0-20 χρονών ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20%. Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες για τον τοπικό πληθυσμό καθώς περισσότερο από το 40% του πληθυσμού απασχολείται με αυτές. Επίσης, σημαντικοί τομείς της οικονομίας για τον τοπικό πληθυσμό είναι οι εμπορικές δραστηριότητες (13%) και ο ξενοδοχειακός τουρισμός (11%). 3

4 Σχήμα 1: Γεωγραφική θέση της περιοχής NATURA 2000 του Ατταβύρου Ρόδου Figure 1. Location map of the Attaviros Rhodes NATURA 2000 area Όσον αφορά τις χρήσεις γης, οι δασικές και οι γεωργικές εκτάσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης (34% και 25% αντίστοιχα). Οι κατοικημένες και άγονες περιοχές (15%) καλύπτουν το νότιο, νοτιοανατολικό και ανατολικό όριο του κυπαρισσοδάσους του Ατταβύρου. 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.1 Πρότυπο κοινωνικής συμμετοχής εκτίμησης κινδύνων Ατταβύρου Το πρότυπο κοινωνικής συμμετοχής που περιλαμβάνεται στο ΧΣΥΑ ManagMED βασίζεται στη σύσταση και λειτουργία Ομάδων Εκτίμησης Κινδύνου (ΟΕΚ) στην υπό μελέτη περιοχή NATURA Η ΟΕΚ NATURA 2000 έχει σχεδιαστεί ως μία ανοιχτή δομή από διάφορους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι α) διαθέτουν εμπειρία και γνώση της περιοχής και β) έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα που συνδέονται με την προστατευόμενη περιοχή είτε μέσω του ρόλου τους για προστασία και διαχείριση είτε από τη χρήση των πόρων της περιοχής. Κάθε ΟΕΚ περιλαμβάνει μια ομάδα συντονισμού και δύο τύπους κοινωνικών εταίρων i) εκπροσώπους τοπικών φορέων και αρχών και φορέων που επηρεάζουν απόψεις και γνώμες του κοινού και ii) επιστήμονες, κυρίως τοπικούς εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στο πρότυπο κοινωνικής συμμετοχής προκειμένου να αποσπάσει την τοπική γνώση και εμπειρία αναφορικά με τις ενδεχόμενες επικίνδυνες διεργασίες στις περιοχές NATURA 2000 και τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με αυτές τις διεργασίες, συνδυάζει την γνωστική χαρτογράφηση (Cognitive mapping) και την μέθοδο DELPHI (Kazana et al. 2008). 4

5 Ο σκοπός της διαδικασίας συμφωνίας είναι να προσδιοριστεί ένας συλλογικός γνωστικός χάρτης της περιοχής NATURA 2000 υπό μελέτη σε σχέση με τις επικίνδυνες διεργασίες και τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με αυτές. Η μεθοδολογία κατασκευής του συλλογικού γνωστικού χάρτη προχωρά μέσα από μία σταδιακή διαδικασία 4 επαναλήψεων και αναδραστικού ελέγχου που αποτυπώνει την συμφωνία των μελών της ΟΕΚ για τις σημαντικότερες ενδεχόμενες επικίνδυνες φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες σε κάθε περιοχή μελέτης, καθώς και τους αντίστοιχους παράγοντες κινδύνου, περιορισμούς και ευκαιρίες που σχετίζονται με αυτές. Η ΟΕΚ Ατταβύρου περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους φορείς που είναι θεσμικά υπεύθυνοι για διαφορετικά θέματα που αφορούν την ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή, καθώς και εξειδικευμένους επιστήμονες με καλή γνώση της περιοχής. Η ομάδα συντονισμού της ΟΕΚ Ατταβύρου με την παραπάνω μεθοδολογία κατασκεύασε τόσο τον βραχυπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο συλλογικό γνωστικό χάρτη διεργασιών κινδύνου της προστατευόμενης περιοχής του Ατταβύρου. 3.2 Χωρικά πρότυπα δεικτών ευπάθειας επικίνδυνων διεργασιών Η διαδικασία εκτίμησης της ευπάθειας ως προς ενδεχόμενες επικίνδυνες διεργασίες στο ΧΣΥΑ ManagMED είναι χωρικά συσχετισμένη με κατάλληλες για ανάλυση επιπτώσεων κινδύνου χωρικές οντότητες, στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης των περιοχών NATURA Οι οντότητες αυτές, οι οποίες ως επί το πλείστον δεν συμπίπτουν με διοικητικά όρια, αναγνωρίζονται και χαρτογραφούνται με βάση τη δυναμική σχέση που υφίσταται μεταξύ του χωρικών δομών των φυσικών πόρων και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων σε μια οποιαδήποτε θέση (Kazana et al. 2005). Με αυτή την έννοια, η πλατφόρμα του ΧΣΥΑ ManagMED έχει ευρεία εφαρμογή και επομένως, πρότυπα εκτίμησης επιπτώσεων κινδύνου είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε αντίστοιχες χωρικές οντότητες άλλων περιοχών NATURA 2000 με ελάχιστες ή καθόλου προσαρμογές. Η βάση χωρικής αξιολόγησης για την εκτίμηση της ευπάθειας ως προς ενδεχόμενες επικίνδυνες διεργασίες έχει δομηθεί πάνω στο ιεραρχικό σύστημα χωρικής κλίμακας τεσσάρων επιπέδων του συστήματος αξιολόγησης MEDMONT, το οποίο περιλαμβάνει μια βάση αξιολόγησης καταλληλότητας φυσικών πόρων και μία κοινωνικο-οικονομική βάση αξιολόγησης (Kazana et al. 2005). Οι χωρικές αυτές κλίμακες είναι η Περιοχή Τοπίου, το Σύστημα Τοπίου, ο Τύπος Τοπίου και ο Οικότοπος. Και τα τέσσερα επίπεδα μπορούν να περιληφθούν σε ένα πρότυπο Εκτίμησης Επιπτώσεων Κινδύνου. Τα πρότυπα των δύο συστημάτων τοπίου της περιοχής Ατταβύρου που αναγνωρίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν για την ευρύτερη περιοχή του Ατταβύρου παρουσιάζονται στο Σχήμα 2, ενώ οι περιγραφικές μεταβλητές των προτύπων φαίνονται στον Πίνακα 1. 5

6 Σχήμα 2. Συστήματα τοπίου της περιοχής Ατταβύρου Ρόδου Figure 2. Landscape systems of the Attaviros Rhodes area 3.3 Αντισταθμιστική εκτίμηση επιπτώσεων κινδύνων Όλες οι επιμέρους περιβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές και θεσμικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων των πιθανών επικίνδυνων διεργασιών πραγματοποιήθηκαν από τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες της ΟΕΚ Ατταβύρου. Οι σχετικοί δείκτες επιπτώσεων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις ενδεχόμενες επικίνδυνες διεργασίες σε κάθε περιοχή μελέτης επιλέχτηκαν από το σύστημα αξιολόγησης MEDMONT στη χωρική κλίμακα συστημάτων τοπίων και από το δίκτυο ΟΕΚ του ManagMED. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες ευπάθειας που επιλέχθηκαν αφορούν την διατήρηση της υγρασίας του εδάφους, την διατήρηση της ποιότητας των υδάτων, την διατήρηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, την διατήρηση της αισθητικής του τοπίου, την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, την πρόληψη των καταστροφικών πλημμυρών, την πρόληψη των πυρκαγιών, την παραγωγή ξύλου, την παραγωγή καρπών και άλλων τύπων τροφής, την παραγωγή σπόρων, την προστασία απειλούμενων/ προστατευόμενων ειδών θηλαστικών, την προστασία απειλούμενων/ προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας άγριας πανίδας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας της χλωρίδας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας που σχετίζεται με το νερό, τις καλλιέργειες ελιάς και τα αμπέλια. Οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες ευπάθειας που επιλέχθηκαν αφορούν την ενδιάμεση κατανάλωση, την τυπική παραγωγή, την ποιότητα των προϊόντων, τον αριθμό των θέσεων εργασίας, την αύξηση του τοπικού πληθυσμού και τις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής. Σχετικά με τους θεσμικούς δείκτες επιπτώσεων κινδύνου επιλέχθηκαν η έλλειψη ενιαίου φορέα διαχείρισης της περιοχής και η έλλειψη κατάλληλης δασικής διαχείρισης για την πρόληψη των πυρκαγιών. Η κύρια ερώτηση στην οποία ο κάθε εμπειρογνώμονας έπρεπε να απαντήσει ήταν κατά πόσο θα επηρεάζονταν ο κάθε επιλεγμένος δείκτης από κάθε πιθανή επικίνδυνη διεργασία στην περιοχή μελέτης. Πίνακας 1. Οι περιγραφικές μεταβλητές των συστημάτων τοπίου του Ατταβύρου Table 1. The Attaviros landscape system descriptive variables 6

7 Περιγραφικές μεταβλητές Γεωλογικό υπόστρωμα Νοτιοδυτικός Aττάβυρος Στρώσεις μεταμορφωμένων πετρωμάτων Ανατολικοκεντρικός Αττάβυρος Σκληρά προσχωσιγενή πετρώματα Υψομετρική διαβάθμιση Γεωγραφική θέση 0-300μ μ Νοτιοδυτικό τμήμα και εξωτερικό βόρειο και ανατολικό τμήμα της περιοχής Κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα Φυσιογραφία Έδαφος Κλιματικός τύπος Εκτεταμένοι λόφοι με διαβαθμίσεις Φλύσχης, αδιαίρετος και νεογενείς αποθέσεις: άργιλος, άμμος, μάργες ψαμμίτες, ψηφιτοπαγή και κροκαλοπαγή με αδρομερή στοιχεία και μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι σε ενστρώσεις μικρού πάχους και κάποιοι δολομιτικοί ασβεστόλιθοι Ξηρό θερμο-μεσογειακό Απότομες πλαγιές και καλά διχοτομημένες κορυφογραμμές Κυρίως δολομιτικός ασβεστόλιθος, παρουσία φλύσχη Ξηρό θερμο-μεσογειακό Μέση ετήσια θερμοκρασία Μέση ετήσια βροχόπτωση Τύπος βλάστησης 19 o C 19 o C χιλ χιλ. Κυρίως δάσος κωνοφόρων (Pinus brutia, Cypressus sempervirens), βλάστηση τύπου macquis και φρύγανα, βλάστηση τύπου garrigue με Quercus coccifera, Colutea insularis, Asyneuma giganteum, Ophrys doerfleri, Campanula rhodensis, Allium junceum ssp. junceum Κυρίως βλάστηση τύπου macquis και φρύγανα, βλάστηση τύπου garrigue με Quercus coccifera, Colutea insularis, Asyneuma giganteum, Ophrys doerfleri, Campanula rhodensis, Allium junceum ssp. junceum Πρότυπο χρήσεων γης Πρότυπο μεταβολής χρήσεων γης Δάση κι δασικές εκτάσεις κυρίως, κάποιες γεωργικές καλλιέργειες, θαμνολίβαδα και κάποιες άγονες και οικιστικές περιοχές Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις σε πρώην εγκαταλειμμένες γεωργικές εκτάσεις και τεχνητές και ξηρές περιοχές σε πρώην θαμνολίβαδα, βελτίωση οδικού δικτύου με διαπλάτυνση δρόμων Κυρίως γεωργικές, οικιστικές και άγονες εκτάσεις ανάμεικτες με περιοχές φυσικής (δασικής) βλάστησης Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις σε πρώην εγκαταλειμμένες γεωργικές εκτάσεις Όλες οι επιμέρους αξιολογήσεις των επιπτώσεων κινδύνου γίνονται σε δύο κατευθύνσεις: ωφέλειες και απώλειες. Οι τιμές της αξιολόγησης όλων των δεικτών που 7

8 έχουν επίπτωση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αθροίζονται χωριστά για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και τις θεσμικές επιπτώσεις και προσαρμόζονται έπειτα στην κλίμακα της AHP (Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης). Οι νέες τιμές προσαρμόζονται ως τιμές ασαφούς λογικής με χρήση ασαφών τριγωνικών αριθμών και στη συνέχεια εισάγονται στο πρότυπο ασαφούς AHP λήψης απόφασης. Οι επιμέρους γενικές τιμές των δεικτών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κινδύνου, τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις κινδύνου και τις θεσμικές επιπτώσεις κινδύνου υπολογίζονται από έναν αντισταθμιστικό αλγόριθμο ασαφούς λογικής AHP. Για τη διαδικασία στάθμισης μεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και θεσμικών τιμών προσδιορίζονται σχετικές τιμές βαρύτητας μέσω της λειτουργίας των ΟΕΚ οι οποίες εκφράζουν τις απόψεις και τα συμφέροντα των συμμετεχόντων στις ΟΕΚ τοπικών φορέων και εμπειρογνωμόνων. Τέλος, μετά την αντιστάθμιση των διαφορετικών τύπων επιπτώσεων, υπολογίζεται ένας συνθετικός Γενικός Δείκτης Αξιολόγησης Επιπτώσεων (συντομογραφικά επονομαζόμενος ORIA) για κάθε πιθανή επικίνδυνη διεργασία στην περιοχή μελέτης. 4. Αποτελέσματα Συζήτηση Οι κύριες επικίνδυνες διεργασίες που προσδιορίστηκαν για το βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα για την περιοχή NATURA 2000 του Ατταβύρου στη Ρόδο μέσω του Συστήματος Υποστήριξης Απόφασης ManagMED είναι οι εξής: 1) Η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων, διεργασία απειλής που συνδέεται με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και οφείλεται κυρίως στις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και στην έλλειψη ενός ολοκληρωμένου φορέα διαχείρισης. 2) Η εντατική γεωργία, επικίνδυνη διεργασία που συνδέεται επίσης με κίνδυνο για την δημόσια υγεία και με τον κίνδυνο έλλειψης νερού εξαιτίας της υπεράντλησης για γεωργικούς λόγους. Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, η ανεπαρκής γνώση των φορέων και των πολιτών για τη χρησιμοποίηση των φυτοφαρμάκων και η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου φορέα διαχείρισης είναι επίσης μερικοί από τους παράγοντες που προκαλούν αυτούς τους κινδύνους. 3) Η εμφάνιση πυρκαγιών αποτελεί πιθανή επικίνδυνη διεργασία που οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη αμέλεια, στην έλλειψη κατάλληλης δασικής διαχείρισης για την πρόληψη των πυρκαγιών και στην έλλειψη ενός ολοκληρωμένου φορέα διαχείρισης. Παράλληλα με τις επικίνδυνες διεργασίες που αναφέρονται παραπάνω, προσδιορίστηκε επίσης μέσω της λειτουργίας της ΟΕΚ Ατταβύρου, και περιλήφθηκε για αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και: 4) Η ανεξέλεγκτη βόσκηση που προκαλείται κυρίως λόγω της απουσίας κανόνων και κανονισμών για τον έλεγχο της βόσκησης και λόγω του υψηλού κόστους των πρόσθετων ζωικών τροφών που παρέχονται στα ζώα από τους κτηνοτρόφους. 8

9 Οι Γενικός Περιβαλλοντικός Δείκτης Αξιολόγησης Επιπτώσεων Κινδύνου (ENV), ο Γενικός Κοινωνικοοικονομικός Δείκτης Αξιολόγησης Επιπτώσεων Κινδύνου (SOCEC) και ο Γενικός Θεσμικός Δείκτης Αξιολόγησης Επιπτώσεων Κινδύνου (INST) που υπολογίστηκαν για κάθε πιθανή επικίνδυνη διεργασία στην περιοχή Ατταβύρου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 και σε μακροπρόθεσμο στον Πίνακα 3. Πίνακας 2. Δείκτες Περιβαλλοντικών, Κοινωνικο-οικονομικών και θεσμικών Επιπτώσεων Κινδύνων στην περιοχή ΑτταβύρουΡόδου, βραχυπρόθεσμα Table 2. Environmental, Socio-economic and institutional Risk Impact Assessment Indicators in the Attaviros area, short-term Επικίνδυνη Διεργασία ENV SOCEC INST Απόθεση απορριμμάτων Εντατική γεωργία Εμφάνιση πυρκαγιών Πίνακας 3. Δείκτες Περιβαλλοντικών, Κοινωνικο-οικονομικών και θεσμικών Επιπτώσεων Κινδύνων στην περιοχή Ατταβύρου, μακροπρόθεσμα Table 3. Environmental, Socio-economic and institutional Risk Impact Assessment Indicators in the Attaviros area, long-term Επικίνδυνη Διεργασία ENV SOCEC INST Εντατική γεωργία Ανεξέλεγκτη βόσκηση Ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων Εμφάνιση πυρκαγιών Οι τιμές του Αντισταθμιστικού Δείκτη Αξιολόγησης Επιπτώσεων Κινδύνου (ORIA) για κάθε πιθανή επικίνδυνη διεργασία της περιοχής του Ατταβύρου για βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα παρουσιάζονται στον πίνακα 4 και για μακροπρόθεσμο στον Πίνακα 5. Πίνακας 4. Αντισταθμιστικός Δείκτης Επιπτώσεων Κινδύνου (ORIA) στην περιοχή μελέτης Ατταβύρου, βραχυπρόθεσμα Table 4. Overall Risk Impact Assessment (ORIA) Indicator in the Attaviros area, short-term Επικίνδυνη Διεργασία Αντισταθμιστικός Δείκτης Επιπτώσεων Κινδύνου(ORIA) Απόθεση απορριμμάτων 0.24 Εντατική γεωργία 0.42 Εμφάνιση πυρκαγιών 0.38 Πίνακας 5. Αντισταθμιστικός Δείκτης Επιπτώσεων Κινδύνου (ORIA) στην περιοχή Ατταβύρου, μακροπρόθεσμα Table 5. Overall Risk Impact Assessment (ORIA) Indicator in the Attaviros area, longterm 9

10 Επικίνδυνη Διεργασία Αντισταθμιστικός Δείκτης Επιπτώσεων Κινδύνου (ORIA) Εντατική γεωργία 0.53 Ανεξέλεγκτη βόσκηση 0.36 Ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων 0.31 Εμφάνιση πυρκαγιών 0.22 Οι τιμές του δείκτη ORIA δείχνουν ότι η εντατική γεωργία στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα θέτει ενδεχομένως το μεγαλύτερο κίνδυνο για την περιοχή, ενώ ακολουθεί με πολύ μικρή διαφορά η εμφάνιση πυρκαγιών παρέχοντας κατά συνέπεια ένα σαφές πλαίσιο για διαχείριση. Η απόθεση απορριμμάτων θεωρείται πολύ λιγότερο επικίνδυνη διεργασία. Μακροπρόθεσμα, η σοβαρότερη επικίνδυνη διεργασία είναι πάλι η εντατική γεωργία, ενώ ακολουθεί η επικίνδυνη διεργασία της ανεξέλεγκτης βόσκησης. Η εμφάνιση πυρκαγιών εμφανίζεται χαμηλότερα στον κατάλογο των αξιολογημένων διεργασιών για το μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πιθανώς επειδή η συχνότητα εμφάνισης πυρκαγιάς μακροπρόθεσμα είναι μάλλον χαμηλή. 5. Συμπεράσματα Για την προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 Ατταβύρου τα αποτελέσματα του ΧΣΥΑ ManagMED δείχνουν ότι οι διαχειριστικές αρχές της περιοχής πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η εντατική γεωργία είναι η πιο σημαντική απειλή τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα (ORIA=0.42 και ORIA=0.53 αντίστοιχα). Οι διαχειριστικές Αρχές πρέπει να πάρουν ειδικά μέτρα που αφορούν τον κίνδυνο έλλειψης νερού, εξαιτίας της υπεράντλησης για γεωργικούς σκοπούς, την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων εξαιτίας της έλλειψης γνώσης των φορέων και των πολιτών για την χρήση των φυτοφαρμάκων και την έλλειψη ενιαίου διαχειριστικού φορέα, καθώς αυτοί αποτελούν τους παράγοντες που αναγνωρίστηκαν ότι συνδέονται με την συγκεκριμένη απειλή. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα επίσης οι Αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς κυρίως εξαιτίας της ανθρώπινης αμέλειας, την έλλειψη κατάλληλης δασικής διαχείρισης και την έλλειψη ολοκληρωμένου φορέα διαχείρισης. Μακροπρόθεσμα επίσης απαιτούνται μέτρα αντιμετώπισης της εντατικής γεωργίας, αλλά και της ανεξέλεγκτης βόσκησης (ORIA= 0.36) που αφορούν κυρίως την απουσία κανόνων και κανονισμών για τον έλεγχο της βόσκησης και το υψηλό κόστος των πρόσθετων ζωικών τροφών που παρέχονται στα ζώα από τους κτηνοτρόφους. 6. Ευχαριστίες Η εργασία που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ManagMED: Integrated development and management of NATURA 2000 protected areas through innovative techniques in East Mediterranean με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG IIIB ARCHIMED ( ) και συγχρηματοδοτήσεις από τις Κυβερνήσεις Ελλάδας, Ιταλίας και Κύπρου. 7. Βιβλιογραφία 10

11 Batachia, I.L., Towards user-centred and cost-effective development of environmental decision support systems. Stud. Informat. Contr. 8(4): Bhargava, H.K., Sridhar, S. & Herrick, C., Beyond spreadsheets: tools for building decision support systems. Computer. 32(3): Booty, W.G., Lam, D.C., Wong, I.W. & Siconolfi, P., Design and implementation of an environmental decision support system. Environ. Modell. Softw. 16: Bunnell, F.L. and Boyland, M., Decision-support systems: it s the question not the model. J. Nat. Conserv. 10: Cheng, C.H., Evaluating naval tactical missile systems by fuzzy AHP based on the grade value of membership function. Eur. J. Oper. Res. 96: Dragan, M., Feoli, E., Fernetti, M. & Zerihun, W., Application of a spatial decision support system (SDSS) to reduce soil erosion in northern Ethiopia. Environ. Modell. Softw. 18: European Commission, Managing NATURA 2000 Sites: The provisions of Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC, Luxembourg, pp 69. European Commission, Guidance document on Article 6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. e_art6_4_en.pdf Fiorucci, P., Gaetani, F., Minciardi, R. and Transforini, E., A DSS for the evaluation of the consequences of natural hazards on a complex territorial system. Integrated Assessment and Decision Support. Proceedings of the 1st Biennial Meeting of the IEMSs. Vol. 1: Janssen, R., Decision support for integrated wetland management, Environ. Modell. Softw. 20: Kazana, V., Fawcett, R.H. & Mutch, W.E.S., A decision support modelling framework for multiple use forest management: The Queen Elizabeth forest case study in Scotland. Eur. J. Oper. Res. 148(1): Kazana, V., Bonnieux, F., Campos-Palacin, P., Croitorou, L., Gatto, P., Kazaklis, A., Merlo, M., Paoli, J.C. and Zadnik, L., MEDMONT: Tools for evaluating investment in the mountain Mediterranean areas An integrated framework for sustainable development. Final Report, EU DG-Research, Brussels, pp Kazana, V., Kazaklis, A., Boutsimea A., Chatzigoga, C., Passali, D., A Spatial Decision Support System platform for assessing risks in NATURA 2000 areas, Kavala University of Technology, pp300. Lai, V.S., Wong, B.K. & Cheung, W., Group decision making in a multiple criteria environment: a case using the AHP in software selection. Eur. J. Oper. Res. 137: Oxley, T., Winder, N., McIntosh, B., Mulligan, M. & Engelen, G., Integrated Modelling & Decision Support Tools: A Mediterranean example, Environ. Modell. Softw. 19(11): Zhu, X. & Dale, A.P., Identifying Opportunities for Decision Support Systems in Support of Regional Resource Use Planning: An Approach through Soft Systems Methodology. Environ. Manage. 26(4):

12 Risk impact evaluation in the context of sustainable management of NATURA 2000 areas: The Attaviros Rhodes case study Vassiliki Kazana 1, Angelos Kazaklis 2,Theodora Merou 1, Ioannis Takos 1 and Anastasia Boutsimea 1 1 Technological Education Institute of Kavala, Department of Forestry & Natural Environment Management at Drama, 1 st km Drama-Mikrohori, Drama, 2 Centre of Integrated Environmental Management, 39 Androutsou Str., Kalamaria, Thessaloniki Abstract Evaluation of multiple risk impacts in NATURA 2000 protected areas is a complex, though necessary task, towards achieving sustainable management of these areas. Decision Support Systems are tools, which can help the managing authorities of such areas obtain the required decision support information in order to balance the different conflicting interests, often claimed in areas under protection status. This paper presents how natural and human hazard processes were identified and their multiple risk impacts evaluated in the protected NATURA 2000 Attaviros Rhodes area through the operation of the ManagMED Spatial Decision Support System (SDSS). The main risk processes identified in the short-term for the Attraviros area concern the waste disposal, intensive agriculture and fire events, while in the long- term uncontrolled grazing appeared also as an important risk process. The Overall Risk Impact Assessment Indicator calculated through the operation of the ManagMED SDSS on the basis of the trade-offs between environmental, socio-economic and institutional impacts, shows that the main danger for the Attaviros protected area in the context of its sustainable management is due to intensive agriculture both in short and long term horizons. A fire event is also an important risk process for the area on a short-term basis. Keywords: social participation, spatial vulnerability indicator models, trade-off risk impacts 12

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών. www.inform-life.gr 1.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών. www.inform-life.gr 1. Προς τον αναγνώστη Σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου INFORM. Το ενημερωτικό δελτίο του INFORM εκδίδεται με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών των Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000 ,,, LIFE+ /NAT/CY/ Χάρτης του Μικρο-αποθέματος του φυτού *Ophrys kotchyi Περιοχή Μιτσερού,, DEVELOPMΕNT PROGRAMME Οικότοποι Natura Γεωργικές Καλλιέργειες,, Ισοϋψείς γραμμές (ισοδιάσταση m) Όρια Μικροαποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Μάρτιος 2011 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Διεύθυνση: ΤΕΙ Καβάλας Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσ. Περιβάλλοντος Δράμας 1 ο km Δράμας - Μικροχωρίου 66100 Δράμα Τηλ. : 2521

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Αν. Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533 LIFE08 NAT/GR/000533 ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN S Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου FRAMME Σεπτέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μ. Π. Παπαδοπούλου, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,. Κουλός, Φοιτητής Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti. β ^ Η Basllli

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti. β ^ Η Basllli ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ»* '* mwm WM'ti «βρηκ?' 1 ύ>, - 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti P p'!^j^ β ^ Η Basllli Μ V "r." i η,% ΨΈΒΜ, ν; mt:;" IV' ' -» g g j Μ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ρ. Σ. Γκατζογιάννης, Τακτικός ερευνητής Ι Ε/ ΕΘΙΑΓΕ 1. Το σύστηµα αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015

Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015 Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015 Σεπτέμβριος 2015 Το νέο πρότυπο. ISO14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance for use ISO14001:2015: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE

Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE Διαδικτυακή υπηρεσία FLIRE*-G.FMIS : Υποστήριξη Πρόληψης δασικών Πυρκαγιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση * LIFE11ENV/GR/975 Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE, To έργο FLIRE «FLIRE: Floods & fire Risk

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SUSTAINABLE INDICATORS THE CASE OF ROMANIA

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SUSTAINABLE INDICATORS THE CASE OF ROMANIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Μαυράκη., Σιταρά Α. και Λουκάτος Α. Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε., Τοµέας ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης, Αχαρνών 141Β, Αθήνα KEYWO Περιβαλλοντικοί δείκτες,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting 1 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική ως Πρόκληση Ανάπτυξης 2 Ευρωπαϊκοί Πόροι: Εργαλεία Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Μέριµνα µε ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας Η βιοποικιλότητα είναι

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus 4// Bιολογική ποικιλότητα ή Bιοποικιλότητα ποικιλότητα των διαφόρων μορφών ζωής Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus Επίπεδα βιοποικιλότητας Γενετική ποικιλότητα Ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Μαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ http://uaeco.biol.uoa.gr ΕΚΒΥ 19/11/2014 Τα πλέον επιρρεπή στη φωτιά δασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας Δράμα, Οκτώβριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών προγνωστική χαρτογράφηση κινδύνου πυρκαγιάς, με βάση το Καναδικό Σύστημα Μετεωρολογικού Δείκτη Κινδύνου FWI Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εργαστήριο Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα,

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα, «Ο σχολικός κήπος μέσα από ένα πρόγραμμα Π.Ε.: Κομποστοποίηση-Κατασκευή βραχόκηπου» Παρασκευή 2 Μαΐου 2014,Π.Ε. & Δ.Ε. Β Αθήνας Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το

Διαβάστε περισσότερα

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, Α.Π.Θ. Τι είναι δασογεωργικά συστήματα; Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν δέντρα και γεωργικές καλλιέργειες στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ ESC Η γεωργία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς για την ευημερία της κοινωνίας μας, καθώς εκτός από την συμβολή της στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 349 ΗΜΕΡ. : 24/2/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.maich.gr συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM)

www.maich.gr συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Εκπαίδευση της Γεωπληροφορικής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα