Αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνων στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης περιοχών NATURA 2000: Η περίπτωση του Ατταβύρου Ρόδου. Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνων στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης περιοχών NATURA 2000: Η περίπτωση του Ατταβύρου Ρόδου. Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη"

Transcript

1 Αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνων στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης περιοχών NATURA 2000: Η περίπτωση του Ατταβύρου Ρόδου Βασιλική Καζάνα 1, Άγγελος Καζακλής 2,Θεοδώρα Μέρου 1, Ιωάννης Τάκος 1 και Αναστασία Μπουτσιμέα 1 1 ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας, 1 ο χλμ. Μικροχωρίου- Δράμας, Δράμα, 2 Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ανδρούτσου 39, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Περίληψη Η αξιολόγηση πολλαπλών τύπων επιπτώσεων κινδύνων στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 είναι περίπλοκη, αλλά βασική διαδικασία για την επίτευξη της αειφόρου διαχείρισης αυτών των περιοχών. Τα Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης είναι εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους διαχειριστές αυτών των περιοχών να παράγουν την απαραίτητη πληροφορία υποστήριξης απόφασης έτσι ώστε να αντισταθμίσουν τα διαφορετικά ανταγωνιστικά συμφέροντα που προκύπτουν εξαιτίας του καθεστώτος προστασίας αυτών των περιοχών. Η εργασία αυτή παρουσιάζει πως προσδιορίστηκαν οι φυσικές και ανθρωπογενείς επικίνδυνες διεργασίες και πως αξιολογήθηκαν οι πολλαπλές επιπτώσεις τους στην προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 Ατταβύρου Ρόδου με την εφαρμογή των Χωρικού Συστήματος Υποστήριξης Απόφασης (ΧΣΥΑ) ManagMED. Οι κύριες επικίνδυνες διεργασίες βραχυπρόθεσμα αφορούν την απόθεση αποριμμάτων, την εντατική γεωργία και την εμφάνιση πυρκαγιών, ενώ μακροπρόθεσμα αναγνωρίστηκε επί πλέον ως επικίνδυνη διεργασία και η ανεξέλεγκτη βόσκηση. Ο αντισταθμιστικός δείκτης επιπτώσεων κινδύνων που υπολογίστηκε από το ΧΣΥΑ ManagMED αφού λήφθηκαν υπόψη οι αντισταθμιστικές αξίες μεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και θεσμικών επιπτώσεων δείχνει πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την περιοχή στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισής της προέρχεται από την εντατική γεωργία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η εμφάνιση πυρκαγιών είναι επίσης σημαντική επικίνδυνη διεργασία για την περιοχή σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Λέξεις κλειδιά: κοινωνική συμμετοχή, χωρικά μοντέλα δεικτών ευπάθειας, αντιστάθμιση επιπτώσεων κινδύνου 1. Εισαγωγή Για να μπορούν να εκπληρώνουν τον στόχο της αειφορικής διαχείρισης οι διαχειριστές των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 πρέπει να βασίζουν τις αποφάσεις τους και σε πληροφορίες που αφορούν την αξιολόγηση πολλαπλών τύπων επιπτώσεων κινδύνων, περιβαλλοντικών, κοινωνικο-οικονομικών και θεσμικών σε διάφορους χρονικούς ορίζοντες (European Commission, 2000, 2007). Γι αυτό χρειάζονται κατάλληλα εργαλεία που θα τους βοηθούν να εκτιμούν επιπτώσεις επικίνδυνων διεργασιών που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο την προστασία αυτών των περιοχών. Πολύ προσπάθεια έχει καταβληθεί από επιστήμονες διαχειριστές και αναλυτές τις τελευταίες δεκαετίες για την παραγωγή τέτοιων εργαλείων κυρίως με την μορφή

2 Συστημάτων Υποστήριξης Απόφασης (Decision Support Systems). Αυτά είναι ευέλικτα, διαδραστικά συστήματα που βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μπορούν να παράγουν εναλλακτική πληροφορία για υποστήριξη αποφάσεων σε περίπλοκα περιβάλλοντα με πολλούς ανταγωνιστικούς στόχους και διαφορετικούς τύπους περιορισμών (Cheng, 1996; Batachia, 1999; Bhurgava et al, 1999; Zhu and Dale, 2000; Booty et al. 2001; Fiorucci et al. 2002; Lai et al. 2002; Kazana et al. 2003; Oxley et al. 2004; Janssen, 2005). Προς αυτή την κατεύθυνση επίσης οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας δημιούργησαν ένα Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης (ΧΣΥΑ) στο πλαίσιο του έργου ManagMED με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG ΙIIB ARCHIMED για να βοηθήσουν τους διαχειριστές των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 να αξιολογούν επιπτώσεις κινδύνων πολλαπλών τύπων στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης αυτών των περιοχών (Kazana et al. 2008). Μερικά καινοτομικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού αξίζει να αναφερθούν. Το ένα αφορά ένα πρότυπο κοινωνικής συμμετοχής το οποίο λειτουργεί με την μορφή Ομάδων Εκτίμησης Κινδύνων (ΟΕΚ) για τις περιοχές NATURA 2000 με σκοπό τον προσδιορισμό επικίνδυνων διεργασιών σε αυτές τις περιοχές και των συνδεόμενων με αυτές παραγόντων κινδύνων, αλλά και ευκαιριών και περιορισμών. Το δεύτερο αφορά την χρήση χωρικής ανάλυσης, ιδιαίτερα με την αναγνώριση διαφορετικών κατάλληλων για διαχειριστικούς σκοπούς χωρικών οντοτήτων σε κατάλληλες χωρικές κλίμακες και επίπεδα λεπτομέρειας. Αυτές οι οντότητες αποτελούν την βάση για εκτιμήσεις ευπάθειας, η οποία σε συνδυασμό με την χρήση των μοντέλων δεικτών επιπτώσεων MEDMONT, τα οποία έχουν κατάλληλα προσαρμοστεί για τον σκοπό αυτό (Kazana et al. 2005, Kazana et al.2008) δημιουργεί μία γενικού τύπου πλατφόρμα στο ΧΣΥΑ ManagMED για εκτίμηση επιπτώσεων κινδύνων πολλαπλών τύπων στον πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης των περιοχών NATURA Ειδικότερα, το ΧΣΥΑ ManagMED μπορεί να βοηθήσει τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000: i) να προσδιορίσουν και να χαρτογραφήσουν λειτουργικές χωρικές οντότητες κατάλληλες για διαχείριση ενδεχόμενων κινδύνων σε σχέση με την ευαισθησία σε αυτούς τους κινδύνους των προστατευόμενων περιοχών, ii) να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν ένα πρότυπο κοινωνικής συμμετοχής για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών, των παραμέτρων κινδύνου, των ιδιοτήτων τους και των ευκαιριών και περιορισμών των περιοχών αυτών, iii) να αξιολογήσουν στον χώρο και στον χρόνο τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων επικίνδυνων διεργασιών στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης αυτών των περιοχών, με τη χρήση προτύπων δεικτών ευαισθησίας σε ανάλογες χωρικές κλίμακες και επίπεδα λεπτομέρειας, iv) να αξιολογήσουν αντισταθμιστικά τις επιπτώσεις των πιθανών επικίνδυνων διεργασιών στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης, v) να εκτιμήσουν την συνολική επίπτωση κινδύνου των πιθανών επικίνδυνων διεργασιών απειλής και να δημιουργήσουν ένα πρωτόκολλο ιεράρχησης επικινδυνότητας των πιθανών επικίνδυνων διεργασιών για την ανάληψη αντίστοιχων προληπτικών και περιοριστικών δράσεων και vi) να καθορίσουν προληπτικές και περιοριστικές δράσεις στις προστατευόμενες περιοχές NATURA

3 Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την προστατευόμενη περιοχή του Ατταβύρου Ρόδου με την λειτουργία του ΧΣΥΑ ManagMED. Η ενότητα 2 περιγράφει την περιοχή μελέτης του Ατταβύρου Ρόδου. Η ενότητα 3 συζητά σύντομα πως εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του ΧΣΥΑ ManagMED για το προσδιορισμό των πιθανών φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών και την εκτίμηση των πολλαπλών τύπων επιπτώσεων κινδύνου με χωρικά αναφερμένους δείκτες ευπάθειας ως προς τις διεργασίες αυτές. Η ενότητα 4 παρουσιάζει και συζητά τα ειδικά αποτελέσματα για την περιοχή του Ατταβύρου, ενώ τέλος η ενότητα 5 παρουσιάζει περιληπτικά τα συμπεράσματα της εφαρμογής. 2. Η περιοχή μελέτης του Ατταβύρου Ρόδου Η προστατευόμενη περιοχή Ατταβύρου έκτασης 135 εκταρίων έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας NATURA 2000 (ΖΕΠ) και βρίσκεται στο κεντρικό και δυτικό μέρος του νησιού της Ρόδου στο βουνό Αττάβυρος (Σχήμα 1). Αυτή η ΖΕΠ αποτελείται από ένα δημόσιο δάσος που διαχειρίζεται από την Δασική Υπηρεσία και ανήκει από διοικητική άποψη στο Περιφερειακό διαμέρισμα Δωδεκανήσων. Ο Έμπωνας είναι η πιο κοντινή πόλη και έχει πληθυσμό 1250 κατοίκων. Η χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνει πολλά απειλούμενα είδη, όπως το Asperula tournefortii και Astragalus austroaegaeus, ενδημικά είδη των ανατολικών νησιών του Αιγαίου, όπως τα Allium junceum ssp. junceum και Campanula rhodensis και άλλα σπάνια είδη. Η πανίδα της προστατευόμενης περιοχής του Ατταβύρου περιλαμβάνει το πλατώνι (Dama dama) που είναι σήμα κατατεθέν του νησιού της Ρόδου. Στην περιοχή επίσης υπάρχει το είδος Blanus strauchi, που είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος της Amphisbaenia (ερπετά) στην Ελλάδα. Άλλα σημαντικά είδη της περιοχής είναι τα Laudakia stellio, Cryptopodion kotshyi, Hyla arborea, Mauremys caspica αλλά και οι σαύρες Lacerta oertzeni της Ρόδου. Τελευταίο, αλλά όχι ασήμαντο, είναι μια μικρή τεχνητή λίμνη η οποία αποτελεί το τελευταίο ασφαλές καταφύγιο για το ενδημικό ψάρι των εσωτερικών νερών του νησιού της Ρόδου, το Ladigesocypris ghigii. Ο πληθυσμός του Ατταβύρου που βρίσκεται κοντά στην προστατευόμενη περιοχή εμφανίζει μια μάλλον ενθαρρυντική τάση, δεδομένου ότι μόνο το 25% του πληθυσμού είναι πάνω από 60 ετών. Αντίθετα, η νεότερη κλάση ηλικιών, δηλαδή από 0-20 χρονών ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20%. Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες για τον τοπικό πληθυσμό καθώς περισσότερο από το 40% του πληθυσμού απασχολείται με αυτές. Επίσης, σημαντικοί τομείς της οικονομίας για τον τοπικό πληθυσμό είναι οι εμπορικές δραστηριότητες (13%) και ο ξενοδοχειακός τουρισμός (11%). 3

4 Σχήμα 1: Γεωγραφική θέση της περιοχής NATURA 2000 του Ατταβύρου Ρόδου Figure 1. Location map of the Attaviros Rhodes NATURA 2000 area Όσον αφορά τις χρήσεις γης, οι δασικές και οι γεωργικές εκτάσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης (34% και 25% αντίστοιχα). Οι κατοικημένες και άγονες περιοχές (15%) καλύπτουν το νότιο, νοτιοανατολικό και ανατολικό όριο του κυπαρισσοδάσους του Ατταβύρου. 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.1 Πρότυπο κοινωνικής συμμετοχής εκτίμησης κινδύνων Ατταβύρου Το πρότυπο κοινωνικής συμμετοχής που περιλαμβάνεται στο ΧΣΥΑ ManagMED βασίζεται στη σύσταση και λειτουργία Ομάδων Εκτίμησης Κινδύνου (ΟΕΚ) στην υπό μελέτη περιοχή NATURA Η ΟΕΚ NATURA 2000 έχει σχεδιαστεί ως μία ανοιχτή δομή από διάφορους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι α) διαθέτουν εμπειρία και γνώση της περιοχής και β) έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα που συνδέονται με την προστατευόμενη περιοχή είτε μέσω του ρόλου τους για προστασία και διαχείριση είτε από τη χρήση των πόρων της περιοχής. Κάθε ΟΕΚ περιλαμβάνει μια ομάδα συντονισμού και δύο τύπους κοινωνικών εταίρων i) εκπροσώπους τοπικών φορέων και αρχών και φορέων που επηρεάζουν απόψεις και γνώμες του κοινού και ii) επιστήμονες, κυρίως τοπικούς εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στο πρότυπο κοινωνικής συμμετοχής προκειμένου να αποσπάσει την τοπική γνώση και εμπειρία αναφορικά με τις ενδεχόμενες επικίνδυνες διεργασίες στις περιοχές NATURA 2000 και τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με αυτές τις διεργασίες, συνδυάζει την γνωστική χαρτογράφηση (Cognitive mapping) και την μέθοδο DELPHI (Kazana et al. 2008). 4

5 Ο σκοπός της διαδικασίας συμφωνίας είναι να προσδιοριστεί ένας συλλογικός γνωστικός χάρτης της περιοχής NATURA 2000 υπό μελέτη σε σχέση με τις επικίνδυνες διεργασίες και τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με αυτές. Η μεθοδολογία κατασκευής του συλλογικού γνωστικού χάρτη προχωρά μέσα από μία σταδιακή διαδικασία 4 επαναλήψεων και αναδραστικού ελέγχου που αποτυπώνει την συμφωνία των μελών της ΟΕΚ για τις σημαντικότερες ενδεχόμενες επικίνδυνες φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες σε κάθε περιοχή μελέτης, καθώς και τους αντίστοιχους παράγοντες κινδύνου, περιορισμούς και ευκαιρίες που σχετίζονται με αυτές. Η ΟΕΚ Ατταβύρου περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους φορείς που είναι θεσμικά υπεύθυνοι για διαφορετικά θέματα που αφορούν την ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή, καθώς και εξειδικευμένους επιστήμονες με καλή γνώση της περιοχής. Η ομάδα συντονισμού της ΟΕΚ Ατταβύρου με την παραπάνω μεθοδολογία κατασκεύασε τόσο τον βραχυπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο συλλογικό γνωστικό χάρτη διεργασιών κινδύνου της προστατευόμενης περιοχής του Ατταβύρου. 3.2 Χωρικά πρότυπα δεικτών ευπάθειας επικίνδυνων διεργασιών Η διαδικασία εκτίμησης της ευπάθειας ως προς ενδεχόμενες επικίνδυνες διεργασίες στο ΧΣΥΑ ManagMED είναι χωρικά συσχετισμένη με κατάλληλες για ανάλυση επιπτώσεων κινδύνου χωρικές οντότητες, στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης των περιοχών NATURA Οι οντότητες αυτές, οι οποίες ως επί το πλείστον δεν συμπίπτουν με διοικητικά όρια, αναγνωρίζονται και χαρτογραφούνται με βάση τη δυναμική σχέση που υφίσταται μεταξύ του χωρικών δομών των φυσικών πόρων και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων σε μια οποιαδήποτε θέση (Kazana et al. 2005). Με αυτή την έννοια, η πλατφόρμα του ΧΣΥΑ ManagMED έχει ευρεία εφαρμογή και επομένως, πρότυπα εκτίμησης επιπτώσεων κινδύνου είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε αντίστοιχες χωρικές οντότητες άλλων περιοχών NATURA 2000 με ελάχιστες ή καθόλου προσαρμογές. Η βάση χωρικής αξιολόγησης για την εκτίμηση της ευπάθειας ως προς ενδεχόμενες επικίνδυνες διεργασίες έχει δομηθεί πάνω στο ιεραρχικό σύστημα χωρικής κλίμακας τεσσάρων επιπέδων του συστήματος αξιολόγησης MEDMONT, το οποίο περιλαμβάνει μια βάση αξιολόγησης καταλληλότητας φυσικών πόρων και μία κοινωνικο-οικονομική βάση αξιολόγησης (Kazana et al. 2005). Οι χωρικές αυτές κλίμακες είναι η Περιοχή Τοπίου, το Σύστημα Τοπίου, ο Τύπος Τοπίου και ο Οικότοπος. Και τα τέσσερα επίπεδα μπορούν να περιληφθούν σε ένα πρότυπο Εκτίμησης Επιπτώσεων Κινδύνου. Τα πρότυπα των δύο συστημάτων τοπίου της περιοχής Ατταβύρου που αναγνωρίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν για την ευρύτερη περιοχή του Ατταβύρου παρουσιάζονται στο Σχήμα 2, ενώ οι περιγραφικές μεταβλητές των προτύπων φαίνονται στον Πίνακα 1. 5

6 Σχήμα 2. Συστήματα τοπίου της περιοχής Ατταβύρου Ρόδου Figure 2. Landscape systems of the Attaviros Rhodes area 3.3 Αντισταθμιστική εκτίμηση επιπτώσεων κινδύνων Όλες οι επιμέρους περιβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές και θεσμικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων των πιθανών επικίνδυνων διεργασιών πραγματοποιήθηκαν από τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες της ΟΕΚ Ατταβύρου. Οι σχετικοί δείκτες επιπτώσεων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις ενδεχόμενες επικίνδυνες διεργασίες σε κάθε περιοχή μελέτης επιλέχτηκαν από το σύστημα αξιολόγησης MEDMONT στη χωρική κλίμακα συστημάτων τοπίων και από το δίκτυο ΟΕΚ του ManagMED. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες ευπάθειας που επιλέχθηκαν αφορούν την διατήρηση της υγρασίας του εδάφους, την διατήρηση της ποιότητας των υδάτων, την διατήρηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, την διατήρηση της αισθητικής του τοπίου, την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, την πρόληψη των καταστροφικών πλημμυρών, την πρόληψη των πυρκαγιών, την παραγωγή ξύλου, την παραγωγή καρπών και άλλων τύπων τροφής, την παραγωγή σπόρων, την προστασία απειλούμενων/ προστατευόμενων ειδών θηλαστικών, την προστασία απειλούμενων/ προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας άγριας πανίδας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας της χλωρίδας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας που σχετίζεται με το νερό, τις καλλιέργειες ελιάς και τα αμπέλια. Οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες ευπάθειας που επιλέχθηκαν αφορούν την ενδιάμεση κατανάλωση, την τυπική παραγωγή, την ποιότητα των προϊόντων, τον αριθμό των θέσεων εργασίας, την αύξηση του τοπικού πληθυσμού και τις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής. Σχετικά με τους θεσμικούς δείκτες επιπτώσεων κινδύνου επιλέχθηκαν η έλλειψη ενιαίου φορέα διαχείρισης της περιοχής και η έλλειψη κατάλληλης δασικής διαχείρισης για την πρόληψη των πυρκαγιών. Η κύρια ερώτηση στην οποία ο κάθε εμπειρογνώμονας έπρεπε να απαντήσει ήταν κατά πόσο θα επηρεάζονταν ο κάθε επιλεγμένος δείκτης από κάθε πιθανή επικίνδυνη διεργασία στην περιοχή μελέτης. Πίνακας 1. Οι περιγραφικές μεταβλητές των συστημάτων τοπίου του Ατταβύρου Table 1. The Attaviros landscape system descriptive variables 6

7 Περιγραφικές μεταβλητές Γεωλογικό υπόστρωμα Νοτιοδυτικός Aττάβυρος Στρώσεις μεταμορφωμένων πετρωμάτων Ανατολικοκεντρικός Αττάβυρος Σκληρά προσχωσιγενή πετρώματα Υψομετρική διαβάθμιση Γεωγραφική θέση 0-300μ μ Νοτιοδυτικό τμήμα και εξωτερικό βόρειο και ανατολικό τμήμα της περιοχής Κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα Φυσιογραφία Έδαφος Κλιματικός τύπος Εκτεταμένοι λόφοι με διαβαθμίσεις Φλύσχης, αδιαίρετος και νεογενείς αποθέσεις: άργιλος, άμμος, μάργες ψαμμίτες, ψηφιτοπαγή και κροκαλοπαγή με αδρομερή στοιχεία και μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι σε ενστρώσεις μικρού πάχους και κάποιοι δολομιτικοί ασβεστόλιθοι Ξηρό θερμο-μεσογειακό Απότομες πλαγιές και καλά διχοτομημένες κορυφογραμμές Κυρίως δολομιτικός ασβεστόλιθος, παρουσία φλύσχη Ξηρό θερμο-μεσογειακό Μέση ετήσια θερμοκρασία Μέση ετήσια βροχόπτωση Τύπος βλάστησης 19 o C 19 o C χιλ χιλ. Κυρίως δάσος κωνοφόρων (Pinus brutia, Cypressus sempervirens), βλάστηση τύπου macquis και φρύγανα, βλάστηση τύπου garrigue με Quercus coccifera, Colutea insularis, Asyneuma giganteum, Ophrys doerfleri, Campanula rhodensis, Allium junceum ssp. junceum Κυρίως βλάστηση τύπου macquis και φρύγανα, βλάστηση τύπου garrigue με Quercus coccifera, Colutea insularis, Asyneuma giganteum, Ophrys doerfleri, Campanula rhodensis, Allium junceum ssp. junceum Πρότυπο χρήσεων γης Πρότυπο μεταβολής χρήσεων γης Δάση κι δασικές εκτάσεις κυρίως, κάποιες γεωργικές καλλιέργειες, θαμνολίβαδα και κάποιες άγονες και οικιστικές περιοχές Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις σε πρώην εγκαταλειμμένες γεωργικές εκτάσεις και τεχνητές και ξηρές περιοχές σε πρώην θαμνολίβαδα, βελτίωση οδικού δικτύου με διαπλάτυνση δρόμων Κυρίως γεωργικές, οικιστικές και άγονες εκτάσεις ανάμεικτες με περιοχές φυσικής (δασικής) βλάστησης Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις σε πρώην εγκαταλειμμένες γεωργικές εκτάσεις Όλες οι επιμέρους αξιολογήσεις των επιπτώσεων κινδύνου γίνονται σε δύο κατευθύνσεις: ωφέλειες και απώλειες. Οι τιμές της αξιολόγησης όλων των δεικτών που 7

8 έχουν επίπτωση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αθροίζονται χωριστά για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και τις θεσμικές επιπτώσεις και προσαρμόζονται έπειτα στην κλίμακα της AHP (Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης). Οι νέες τιμές προσαρμόζονται ως τιμές ασαφούς λογικής με χρήση ασαφών τριγωνικών αριθμών και στη συνέχεια εισάγονται στο πρότυπο ασαφούς AHP λήψης απόφασης. Οι επιμέρους γενικές τιμές των δεικτών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κινδύνου, τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις κινδύνου και τις θεσμικές επιπτώσεις κινδύνου υπολογίζονται από έναν αντισταθμιστικό αλγόριθμο ασαφούς λογικής AHP. Για τη διαδικασία στάθμισης μεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και θεσμικών τιμών προσδιορίζονται σχετικές τιμές βαρύτητας μέσω της λειτουργίας των ΟΕΚ οι οποίες εκφράζουν τις απόψεις και τα συμφέροντα των συμμετεχόντων στις ΟΕΚ τοπικών φορέων και εμπειρογνωμόνων. Τέλος, μετά την αντιστάθμιση των διαφορετικών τύπων επιπτώσεων, υπολογίζεται ένας συνθετικός Γενικός Δείκτης Αξιολόγησης Επιπτώσεων (συντομογραφικά επονομαζόμενος ORIA) για κάθε πιθανή επικίνδυνη διεργασία στην περιοχή μελέτης. 4. Αποτελέσματα Συζήτηση Οι κύριες επικίνδυνες διεργασίες που προσδιορίστηκαν για το βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα για την περιοχή NATURA 2000 του Ατταβύρου στη Ρόδο μέσω του Συστήματος Υποστήριξης Απόφασης ManagMED είναι οι εξής: 1) Η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων, διεργασία απειλής που συνδέεται με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και οφείλεται κυρίως στις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και στην έλλειψη ενός ολοκληρωμένου φορέα διαχείρισης. 2) Η εντατική γεωργία, επικίνδυνη διεργασία που συνδέεται επίσης με κίνδυνο για την δημόσια υγεία και με τον κίνδυνο έλλειψης νερού εξαιτίας της υπεράντλησης για γεωργικούς λόγους. Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, η ανεπαρκής γνώση των φορέων και των πολιτών για τη χρησιμοποίηση των φυτοφαρμάκων και η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου φορέα διαχείρισης είναι επίσης μερικοί από τους παράγοντες που προκαλούν αυτούς τους κινδύνους. 3) Η εμφάνιση πυρκαγιών αποτελεί πιθανή επικίνδυνη διεργασία που οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη αμέλεια, στην έλλειψη κατάλληλης δασικής διαχείρισης για την πρόληψη των πυρκαγιών και στην έλλειψη ενός ολοκληρωμένου φορέα διαχείρισης. Παράλληλα με τις επικίνδυνες διεργασίες που αναφέρονται παραπάνω, προσδιορίστηκε επίσης μέσω της λειτουργίας της ΟΕΚ Ατταβύρου, και περιλήφθηκε για αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και: 4) Η ανεξέλεγκτη βόσκηση που προκαλείται κυρίως λόγω της απουσίας κανόνων και κανονισμών για τον έλεγχο της βόσκησης και λόγω του υψηλού κόστους των πρόσθετων ζωικών τροφών που παρέχονται στα ζώα από τους κτηνοτρόφους. 8

9 Οι Γενικός Περιβαλλοντικός Δείκτης Αξιολόγησης Επιπτώσεων Κινδύνου (ENV), ο Γενικός Κοινωνικοοικονομικός Δείκτης Αξιολόγησης Επιπτώσεων Κινδύνου (SOCEC) και ο Γενικός Θεσμικός Δείκτης Αξιολόγησης Επιπτώσεων Κινδύνου (INST) που υπολογίστηκαν για κάθε πιθανή επικίνδυνη διεργασία στην περιοχή Ατταβύρου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 και σε μακροπρόθεσμο στον Πίνακα 3. Πίνακας 2. Δείκτες Περιβαλλοντικών, Κοινωνικο-οικονομικών και θεσμικών Επιπτώσεων Κινδύνων στην περιοχή ΑτταβύρουΡόδου, βραχυπρόθεσμα Table 2. Environmental, Socio-economic and institutional Risk Impact Assessment Indicators in the Attaviros area, short-term Επικίνδυνη Διεργασία ENV SOCEC INST Απόθεση απορριμμάτων Εντατική γεωργία Εμφάνιση πυρκαγιών Πίνακας 3. Δείκτες Περιβαλλοντικών, Κοινωνικο-οικονομικών και θεσμικών Επιπτώσεων Κινδύνων στην περιοχή Ατταβύρου, μακροπρόθεσμα Table 3. Environmental, Socio-economic and institutional Risk Impact Assessment Indicators in the Attaviros area, long-term Επικίνδυνη Διεργασία ENV SOCEC INST Εντατική γεωργία Ανεξέλεγκτη βόσκηση Ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων Εμφάνιση πυρκαγιών Οι τιμές του Αντισταθμιστικού Δείκτη Αξιολόγησης Επιπτώσεων Κινδύνου (ORIA) για κάθε πιθανή επικίνδυνη διεργασία της περιοχής του Ατταβύρου για βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα παρουσιάζονται στον πίνακα 4 και για μακροπρόθεσμο στον Πίνακα 5. Πίνακας 4. Αντισταθμιστικός Δείκτης Επιπτώσεων Κινδύνου (ORIA) στην περιοχή μελέτης Ατταβύρου, βραχυπρόθεσμα Table 4. Overall Risk Impact Assessment (ORIA) Indicator in the Attaviros area, short-term Επικίνδυνη Διεργασία Αντισταθμιστικός Δείκτης Επιπτώσεων Κινδύνου(ORIA) Απόθεση απορριμμάτων 0.24 Εντατική γεωργία 0.42 Εμφάνιση πυρκαγιών 0.38 Πίνακας 5. Αντισταθμιστικός Δείκτης Επιπτώσεων Κινδύνου (ORIA) στην περιοχή Ατταβύρου, μακροπρόθεσμα Table 5. Overall Risk Impact Assessment (ORIA) Indicator in the Attaviros area, longterm 9

10 Επικίνδυνη Διεργασία Αντισταθμιστικός Δείκτης Επιπτώσεων Κινδύνου (ORIA) Εντατική γεωργία 0.53 Ανεξέλεγκτη βόσκηση 0.36 Ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων 0.31 Εμφάνιση πυρκαγιών 0.22 Οι τιμές του δείκτη ORIA δείχνουν ότι η εντατική γεωργία στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα θέτει ενδεχομένως το μεγαλύτερο κίνδυνο για την περιοχή, ενώ ακολουθεί με πολύ μικρή διαφορά η εμφάνιση πυρκαγιών παρέχοντας κατά συνέπεια ένα σαφές πλαίσιο για διαχείριση. Η απόθεση απορριμμάτων θεωρείται πολύ λιγότερο επικίνδυνη διεργασία. Μακροπρόθεσμα, η σοβαρότερη επικίνδυνη διεργασία είναι πάλι η εντατική γεωργία, ενώ ακολουθεί η επικίνδυνη διεργασία της ανεξέλεγκτης βόσκησης. Η εμφάνιση πυρκαγιών εμφανίζεται χαμηλότερα στον κατάλογο των αξιολογημένων διεργασιών για το μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πιθανώς επειδή η συχνότητα εμφάνισης πυρκαγιάς μακροπρόθεσμα είναι μάλλον χαμηλή. 5. Συμπεράσματα Για την προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 Ατταβύρου τα αποτελέσματα του ΧΣΥΑ ManagMED δείχνουν ότι οι διαχειριστικές αρχές της περιοχής πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η εντατική γεωργία είναι η πιο σημαντική απειλή τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα (ORIA=0.42 και ORIA=0.53 αντίστοιχα). Οι διαχειριστικές Αρχές πρέπει να πάρουν ειδικά μέτρα που αφορούν τον κίνδυνο έλλειψης νερού, εξαιτίας της υπεράντλησης για γεωργικούς σκοπούς, την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων εξαιτίας της έλλειψης γνώσης των φορέων και των πολιτών για την χρήση των φυτοφαρμάκων και την έλλειψη ενιαίου διαχειριστικού φορέα, καθώς αυτοί αποτελούν τους παράγοντες που αναγνωρίστηκαν ότι συνδέονται με την συγκεκριμένη απειλή. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα επίσης οι Αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς κυρίως εξαιτίας της ανθρώπινης αμέλειας, την έλλειψη κατάλληλης δασικής διαχείρισης και την έλλειψη ολοκληρωμένου φορέα διαχείρισης. Μακροπρόθεσμα επίσης απαιτούνται μέτρα αντιμετώπισης της εντατικής γεωργίας, αλλά και της ανεξέλεγκτης βόσκησης (ORIA= 0.36) που αφορούν κυρίως την απουσία κανόνων και κανονισμών για τον έλεγχο της βόσκησης και το υψηλό κόστος των πρόσθετων ζωικών τροφών που παρέχονται στα ζώα από τους κτηνοτρόφους. 6. Ευχαριστίες Η εργασία που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ManagMED: Integrated development and management of NATURA 2000 protected areas through innovative techniques in East Mediterranean με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG IIIB ARCHIMED ( ) και συγχρηματοδοτήσεις από τις Κυβερνήσεις Ελλάδας, Ιταλίας και Κύπρου. 7. Βιβλιογραφία 10

11 Batachia, I.L., Towards user-centred and cost-effective development of environmental decision support systems. Stud. Informat. Contr. 8(4): Bhargava, H.K., Sridhar, S. & Herrick, C., Beyond spreadsheets: tools for building decision support systems. Computer. 32(3): Booty, W.G., Lam, D.C., Wong, I.W. & Siconolfi, P., Design and implementation of an environmental decision support system. Environ. Modell. Softw. 16: Bunnell, F.L. and Boyland, M., Decision-support systems: it s the question not the model. J. Nat. Conserv. 10: Cheng, C.H., Evaluating naval tactical missile systems by fuzzy AHP based on the grade value of membership function. Eur. J. Oper. Res. 96: Dragan, M., Feoli, E., Fernetti, M. & Zerihun, W., Application of a spatial decision support system (SDSS) to reduce soil erosion in northern Ethiopia. Environ. Modell. Softw. 18: European Commission, Managing NATURA 2000 Sites: The provisions of Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC, Luxembourg, pp 69. European Commission, Guidance document on Article 6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. e_art6_4_en.pdf Fiorucci, P., Gaetani, F., Minciardi, R. and Transforini, E., A DSS for the evaluation of the consequences of natural hazards on a complex territorial system. Integrated Assessment and Decision Support. Proceedings of the 1st Biennial Meeting of the IEMSs. Vol. 1: Janssen, R., Decision support for integrated wetland management, Environ. Modell. Softw. 20: Kazana, V., Fawcett, R.H. & Mutch, W.E.S., A decision support modelling framework for multiple use forest management: The Queen Elizabeth forest case study in Scotland. Eur. J. Oper. Res. 148(1): Kazana, V., Bonnieux, F., Campos-Palacin, P., Croitorou, L., Gatto, P., Kazaklis, A., Merlo, M., Paoli, J.C. and Zadnik, L., MEDMONT: Tools for evaluating investment in the mountain Mediterranean areas An integrated framework for sustainable development. Final Report, EU DG-Research, Brussels, pp Kazana, V., Kazaklis, A., Boutsimea A., Chatzigoga, C., Passali, D., A Spatial Decision Support System platform for assessing risks in NATURA 2000 areas, Kavala University of Technology, pp300. Lai, V.S., Wong, B.K. & Cheung, W., Group decision making in a multiple criteria environment: a case using the AHP in software selection. Eur. J. Oper. Res. 137: Oxley, T., Winder, N., McIntosh, B., Mulligan, M. & Engelen, G., Integrated Modelling & Decision Support Tools: A Mediterranean example, Environ. Modell. Softw. 19(11): Zhu, X. & Dale, A.P., Identifying Opportunities for Decision Support Systems in Support of Regional Resource Use Planning: An Approach through Soft Systems Methodology. Environ. Manage. 26(4):

12 Risk impact evaluation in the context of sustainable management of NATURA 2000 areas: The Attaviros Rhodes case study Vassiliki Kazana 1, Angelos Kazaklis 2,Theodora Merou 1, Ioannis Takos 1 and Anastasia Boutsimea 1 1 Technological Education Institute of Kavala, Department of Forestry & Natural Environment Management at Drama, 1 st km Drama-Mikrohori, Drama, 2 Centre of Integrated Environmental Management, 39 Androutsou Str., Kalamaria, Thessaloniki Abstract Evaluation of multiple risk impacts in NATURA 2000 protected areas is a complex, though necessary task, towards achieving sustainable management of these areas. Decision Support Systems are tools, which can help the managing authorities of such areas obtain the required decision support information in order to balance the different conflicting interests, often claimed in areas under protection status. This paper presents how natural and human hazard processes were identified and their multiple risk impacts evaluated in the protected NATURA 2000 Attaviros Rhodes area through the operation of the ManagMED Spatial Decision Support System (SDSS). The main risk processes identified in the short-term for the Attraviros area concern the waste disposal, intensive agriculture and fire events, while in the long- term uncontrolled grazing appeared also as an important risk process. The Overall Risk Impact Assessment Indicator calculated through the operation of the ManagMED SDSS on the basis of the trade-offs between environmental, socio-economic and institutional impacts, shows that the main danger for the Attaviros protected area in the context of its sustainable management is due to intensive agriculture both in short and long term horizons. A fire event is also an important risk process for the area on a short-term basis. Keywords: social participation, spatial vulnerability indicator models, trade-off risk impacts 12

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Διευθυντής Ερευνών: Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος Συνεργάτες: Α. Καράλη, Γ. Λεμέσιος, Α. Ρούσσος, Β. Τενέντες Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια ΜΗΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ Φαηδεπαλαγηψηνπ Μ. 1, Οηθνλνκίδεο Γ. 2 θαη Βνπδνχξεο Κ. 3 1 Γεωλόγος, Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK)

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK) Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Α. Γκαραβέλη Δ/νση Δασών, Ν. Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος, e-mail: anthi_gkaraveli@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών. www.inform-life.gr 1.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών. www.inform-life.gr 1. Προς τον αναγνώστη Σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου INFORM. Το ενημερωτικό δελτίο του INFORM εκδίδεται με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών των Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον Ενότητα 7: Συστήματα Λήψης Αποφάσεων Παναγιώτης Λεφάκης Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Decision Support Systems) ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-ΔΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Decision Support Systems) ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-ΔΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Decision Support Systems) ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-ΔΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Αντώνιος Δ. Αθανασιάδης Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ MSc-PhD Δασικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα - -2013 Αριθμός πρωτ.:οικ ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλ. Οργάνων Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Φαξ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Region of Central Macedonia

Region of Central Macedonia Region of Central Macedonia AGRO_LESS Final Conference Thessaloniki 30-10-2015 2 Πλήρης τίτλος: «Κοινές στρατηγικές αναφοράς για τις αγροτικές δραστηριότητες μειωμένων εισροών» Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce 1 Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης Düzce με τη χρήση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος Seismic risk scenarios for the building stock in the city of Düzce through

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κατάσταση Απειλές - Προοπτικές

ΤΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κατάσταση Απειλές - Προοπτικές 1 ο Παγκύπριο Επιστημονικό Συνέδριο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ 2014 28 Μαΐου Λεμεσός - ΤΕΠΑΚ ΤΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κατάσταση Απειλές - Προοπτικές ΤΑΚΗΣ ΤΣΙΝΤΙΔΗΣ Πρώτος Συντηρητής Δασών ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Σχεδιασμός / Προγραμματισμός Η ενέργεια της χάραξης προσανατολισμού που γεννά την προσδοκία μελλοντικών θετικών αποτελεσμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα συστήματα χρήσης γης Βοσκήσιμη ύλη Κτηνοτροφικά προϊόντα Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έρευνα κοινωνικών αντιλήψεων για

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα RAOP-MED: Ανάπτυξη Μοντέλων και Χαρτών Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Ευαισθησίας της Ανατολικής Μεσογείου

Ερευνητικό Πρόγραμμα RAOP-MED: Ανάπτυξη Μοντέλων και Χαρτών Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Ευαισθησίας της Ανατολικής Μεσογείου Ερευνητικό Πρόγραμμα RAOP-MED: Ανάπτυξη Μοντέλων και Χαρτών Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Ευαισθησίας της Ανατολικής Μεσογείου Ημερίδα «Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας», 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της μεθοδολογίας Octave

Παρουσίαση της μεθοδολογίας Octave Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation Παρουσίαση της μεθοδολογίας Octave Συντάκτης: Παρασκευή Κωστάκη Σπύρος Κοκολάκης 1 Δομή παρουσίασης 2 1 Τι είναι η OCTAVE; Δομή: Μια περιεκτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ) Στεργιάδου Αναστασία 1 και Παναγιώτης Χρ. Εσκίογλου 2 1 Επίκουρη Καθηγήτρια, 2 Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ΔΒΔ του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, χλμ. 18-50 Έκταση ΠΠ (Ζώνες Α & Β): 160.000 στρμ. Κατά 50%, περίπου, σε Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μ. Αριανούτσου, Δρ. Καζάνης Δημήτρης Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας -Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1,2014. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών Μια νέα δομή στα δασικά δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1,2014. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών Μια νέα δομή στα δασικά δεδομένα τεύχος 1,2014 Προς τον αναγνώστη Σας καλωσορίζουμε στην τρίτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου INFORM. Το ενημερωτικό δελτίο του INFORM εκδίδεται με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών των Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ο ρόλος του Βιβλιοθηκάριου κατά την περίοδο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση θορύβου

Χαρτογράφηση θορύβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ε Ω Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Quantitative assessment for coastal zone management: the case of mytilene, greece

Quantitative assessment for coastal zone management: the case of mytilene, greece ποσοτικοποιηση παραμετρων αξιολογησησ για τη διαχειριση της παρακτιασ ζωνης: η περιπτωση της μυτιληνης Πολίτη Ε., Κίτσιου Δ., Κωστοπούλου Μ., Καρύδης Μ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Μαρία Μποϊλέ, Άγγελος Αγγελακάκης, Ανέστης Παπανικολάου, Αλκιβιάδης Τρομάρας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο Πενταδάκτυλος είναι μία από τις δύο οροσειρές της Κύπρου. Χωρίζει την πεδιάδα της Μεσαορίας από τις ακτές της Κερύνειας και θεωρείται το νοτιότερο τμήμα της ταυρο Δειναρικής Αλπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 ο Χωρικές λειτουργίες με διανυσματικά αρχεία Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε χωρικές αναλύσεις διανυσματικών αρχείων μέσα από την επίλυση ενός χωρικού προβλήματος. Θα προσπαθήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα