ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ"

Transcript

1 ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ Φαηδεπαλαγηψηνπ Μ. 1, Οηθνλνκίδεο Γ. 2 θαη Βνπδνχξεο Κ. 3 1 Γεωλόγος, Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, 54124, Θεζζαλονίκη, Ελλάδα, 2 Τομέας Φσζικής και Περιβαλλονηικής Γεωγραθίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, 54124, Θεζζαλονίκη, Ελλάδα, 3 Εργ. Τετνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, 54124, Θεζζαλονίκη, Ελλάδα, Πεξίιεςε Γηα ηε ρσξνζέηεζε Φψξνπ Υγεηνλνκηθήο Ταθήο Υπνιεηκκάησλ (ΦΥΤΥ), απαηηείηαη κηα πνιχπινθε θαη πνιιέο θνξέο ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε πνιιά θξηηήξηα, φπσο γεσινγηθά, πδξνγεσινγηθά, γεσηερληθά, ρσξνηαμηθά, πεξηβαιινληηθά, θιηκαηνινγηθά, νηθνλνκηθά, θ.ά. Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαίν λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ΦΥΤΥ. Τειεπηαία έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο γξήγνξεο θαη αμηφπηζηεο ρσξνζέηεζεο ζε πεξηβάιινλ GIS. Σηελ παξνχζα εξγαζία θαζνξίζηεθαλ θαηάιιειεο γηα ΦΥΤΥ ζέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS) θαη ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ςεθηνπνηήζεθαλ γεσινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα (θιίζεηο πξαλψλ, πδξνγξαθηθφ δίθηπν, πδξνπεξαηφηεηα ιηζνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ξήγκαηα, νδηθφ δίθηπν, νηθηζηηθέο δψλεο) γηα ηελ θαηαζθεπή επηπέδσλ πιεξνθνξηψλ ζε GIS. Δπίζεο, θαζνξίζηεθαλ δψλεο πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο γχξσ απφ ηα επίπεδα απηά. Σηε ζπλέρεηα ηα επίπεδα απηά ζπζρεηίζηεθαλ κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο άιγεβξαο ηνπ Βool, ψζηε λα παξαρζεί ν ηειηθφο ράξηεο επηηξεπφκελσλ πεξηνρψλ. Τα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζηφρν ηε ρσξνζέηεζε ΦΥΤΥ ζηε Εάθπλζν θαη πξνέθπςαλ δχν πεξηνρέο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα. Απφ ηελ εθαξκνγή πξνέθπςε φηη ηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS), είλαη έλα δπλακηθφ εξγαιείν ζπιινγήο απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο, αλάθηεζεο, κεηαζρεκαηηζκνχ θαη απεηθφληζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Έηζη, ε θαηάιιειε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ραξηνγξαθίαο θαη ησλ GIS, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν θαη παξάιιεια αμηφπηζην εξγαιείν γηα ηνλ βέιηηζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. Abstract Sanitary landfill is the most cost-effective system of solid waste disposal for most urban areas in developing countries. Landfill sitting is an extremely difficult task to accomplish, because the site selection process depends on different factors and regulations. Landfill sitting process requires many different criteria since it has to combine social, environmental, technical, and financial factors. Environmental factors are very important because the landfill may affect the biophysical environment and the ecology of the surrounding area. In this study, candidate sites for an appropriate landfill area in Zakynthos Island are determined, by using the integration of geographic information systems (GIS) and multicriteria evaluation (MCE). ArcGIS 9.3 software and its extensions were used as the GIS tool since it is able to perform suitability analysis using MCE analysis. To identify appropriate landfill areas in Zakynthos Island, various of geographical and geo-morphological data were digitized. Nine input map layers including distance from urban areas, transportation network and airports, distance from archaeological sites, land use/land cover, slopes, hydropermeability of lithological units, distance from faults and distance from hydrographic network are used in constraint mapping. A map was created for each suitability criterion and a final 1

2 composite map was finally produced with the help of Boolean Algebra by simple overlaying of the individual maps. According to the map, 0,209623km 2 of the study area is most suitable. At the end of the analyses, two candidate sites are determined. A geographic information system (GIS) is a computer system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage and present all types of geographical data. GIS can be thought of as a system that provides spatial data entry, management, retrieval, analysis, and visualization functions. Geographical Information System/GIS are a very useful tool, not only for creating thematic maps but mainly for decision making and rational management of the environment. Λέμεηο Κιεηδηά: ΦΥΤΥ, Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, Εψλεο πξνζηαζίαο Keywords: sanitary landfill sites, GIS, buffer zones 1. Δηζαγσγή Ζ Χεθηαθή Φαξηνγξαθία θαη ηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS) απνηεινχλ ζρεηηθά λέεο επηζηήκεο θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ γεσεπηζηεκφλσλ γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Goodchild, 1985; Αζηάξαο, 2007). H ρξήζε GIS ζηε ρσξνζέηεζε ΦΥΤΑ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο κεζφδνπο (ηειεπηζθφπεζε, ηεξαξρηθή αλάιπζε), έρεη εθαξκνζζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Vatalis & Manoliadis, 2002; Wang et al., 2009; Nas et al., 2010). Σχκθσλα κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηε Εάθπλζν, ν πθηζηάκελνο ΦΥΤΑ ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1996 ζε έθηαζε 90 ζηξεκκάησλ εληφο ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθχλζνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Καιακαθίνπ, θαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 10 km απφ ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ. Ο ΦΥΤΑ απηφο έρεη θιείζεη ηνλ θχθιν ηνπ, αθνχ ε ιεθάλε απφζεζεο έρεη ζρεδφλ πιεξσζεί απφ απνξξίκκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη αλαγθαία ε θαηαζθεπή λένπ ΦΥΤΥ. Ζ εηήζηα παξαγφκελε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ εθηηκάηαη φηη είλαη tn/έηνο θαη ζχκθσλα κε ππνινγηζκνχο πξνβιέπεηαη φηη ν αξηζκφο απηφο, γηα ηελ πεξίνδν 2014 έσο ην 2028, ζα απμεζεί αθφκα παξαπάλσ θαη ζα θηάζεη ηα tn/έηνο. Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εχξεζε θαηάιιεισλ Φψξσλ Υγεηνλνκηθήο Ταθήο Υπνιεηκκάησλ (ΦΥΤΥ) ζηελ Εάθπλζν κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ ζε πεξηβάιινλ GIS θαη ηελ θαηαζθεπή εηδηθψλ ζεκαηηθψλ ραξηψλ. Γεδνκέλνπ φηη γηα λα βξεζεί θαη λα νξηνζεηεζεί έλαο λένο ρψξνο γηα ηε δεκηνπξγία ΦΥΤΥ απαηηείηαη κηα πνιχπινθε θαη πνιιέο θνξέο ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πνιινί παξάγνληεο: γεσινγηθνί, γεσηερληθνί, πδξνγεσινγηθνί, θιηκαηνινγηθνί, γεσγξαθηθνί, πνιηηηζκηθνί, θ.ά. Με ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη λα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο θαη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν λα βξεζνχλ θαη λα ρσξνζεηεζνχλ θαηάιιεινη ρψξνη δεκηνπξγίαο ΦΥΤΥ ζηε Εάθπλζν. 2. Πεξηνρή έξεπλαο Ζ Εάθπλζνο βξίζθεηαη λφηηα ηεο Κεθαινληάο θαη δπηηθά ηεο Κπιιήλεο, κε ζπλνιηθή έθηαζε 405,6 km 2 (Δηθ. 1). Γηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο: α) Τελ νξεηλή πνπ θαηαιακβάλεη ην δπηηθφ, βφξεην θαη λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, β) ηε ινθψδε πνπ εθηείλεηαη ζηηο παξπθέο ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη γ) ηελ πεδηλή πνπ εθηείλεηαη ζην θεληξναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαιάζζην - κεζνγεηαθφ θαη πγξφ θιηκαηηθφ ηχπν. Ζ κέζε εηήζηα βξνρφπησζε αλέξρεηαη ζε 825 mm (ζηαζκφο αεξνδξνκίνπ) κε 114 εκέξεο βξνρφπησζε ην έηνο. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία αλέξρεηαη ζε 17,9 o C. Σχκθσλα κε ην πξφγξακκα Corine Land Cover 2000 πξνθχπηεη φηη ε πεξηνρή θαιχπηεηαη απφ ζθιεξνθπιιηθή βιάζηεζε ζηηο νξεηλέο - ινθψδεηο πεξηνρέο θαη απφ ακπειψλεο - ειαηψλεο ζηηο πεδηλέο. Ο πιεζπζκφο νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο. 2

3 Δηθόλα 1: Μνξθνινγηθόο ράξηεο Εαθύλζνπ Απφ γεσινγηθή άπνςε, ε Εάθπλζνο απνηειεί ηκήκα ησλ δπηηθψλ Δμσηεξηθψλ Διιελίδσλ κε δηεχζπλζε ΒΒΓ-ΝΝΑ θαη αλήθεη ζε δχν γεσηεθηνληθέο δψλεο, ζηελ Ηφλην δψλε ΝΑ θαη ζηε δψλε Παμψλ δπηηθά. Τν ΝA ηκήκα, ζρεκαηίδεηαη απφ πεηξψκαηα ηεο Ηνλίνπ δψλεο, θπξίσο δνινκίηεο θαη εβαπνξίηεο Τξηαδηθήο ειηθίαο, ελψ νιφθιεξν ην Γπηηθφ ηκήκα, φπνπ αλαπηχζζεηαη ν νξεηλφο φγθνο ηνπ Βξαρηψλα, αλήθεη ζηε δψλε ησλ Παμψλ θαη απνηειείηαη απφ αλζξαθηθά ηδήκαηα (Δηθ. 2). Απηά απνηεινχλ θαη ην ππφβαζξν ηνπ λεζηνχ. Τν πεδηλφ ηκήκα θαιχπηεηαη απφ κεηαιπηθά ηδήκαηα Πιεηνθαηληθήο έσο Οιηγνθαηληθήο ειηθίαο ηα νπνία ππέξθεηληαη αζχκθσλα ησλ αιπηθψλ ζρεκαηηζκψλ (Λεηβαδίηεο & Αιεμνχιε-Λεηβαδίηε, 1993). Ζ θπξίαξρε ηεθηνληθή δνκή πνπ επηθξαηεί είλαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ελεξγψλ αλάζηξνθσλ ξεγκάησλ κε δηεχζπλζε θπξίσο ΒΓ-ΝΑ (Λέθθαο, 1994). Τν πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο Εαθχλζνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ θιάδνπο παξνδηθήο ξνήο θαη αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζηηο αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο αθηέο ηνπ φξνπο Βξαρίσλα θαη ηνπ φξνπο Σθνπφο. Ζ κνξθή ησλ θπξίσλ θιάδσλ ησλ πδξνγξαθηθψλ δηθηχσλ είλαη ππνπαξάιιειε, πνπ δείρλεη φηη ειέγρεηαη θπξίσο απφ ηελ ηεθηνληθή δνκή ηεο πεξηνρήο, ελψ νη θιάδνη 1 εο ηάμεο έρνπλ κνξθή δελδξηηηθή (Λεηβαδίηεο θ.ά., 1993). Οη θχξηνη πδξνθνξείο εληνπίδνληαη (Γηακαληνπνχινπ, 1999): ζηα αλζξαθηθά πεηξψκαηα (θαξζηηθφο πδξνθνξέαο), ζηνπο ηεηαξηνγελείο ζρεκαηηζκνχο (θξεάηηνο πνξψδεο πδξνθνξέαο) θαη ζηα πιεην-πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα ζηα ΒΑ/θά ηνπ λεζηνχ (ππφ πίεζε πδξνθνξέαο). O θαξζηηθφο πδξνθνξέαο εθκεηαιιεχεηαη απφ 35 γεσηξήζεσλ θαηά κήθνο ησλ αλαηνιηθψλ νξίσλ ηνπ φξνπο Βξαρηψλα (απφ Κεξί έσο Καηαζηάξη) θαη απνηειεί ηνλ θχξην πδξνθνξέα γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ λεζηνχ. Μηα πνζφηεηα λεξνχ απφ ηνλ θπζηθφ εκπινπηηζκφ ηνπ θαξζηηθνχ απηνχ πδξνθνξέα εθθνξηίδεηαη κέζσ παξάθηησλ θαη ππνζαιάζζησλ πεγψλ. Ο δεχηεξνο θαξζηηθφο πδξνθνξέαο ηνπ φξνπο Σθνπνχ ζην ΝΑ/θφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ δελ έρεη πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ λεξνχ. Σηελ πεξηνρή ηεο Κπςέιεο (ΒΑ/θφ ηκήκα) εληνπίδεηαη ν ζεκαληηθφηεξνο πδξνθνξέαο ησλ πιεην-πιεηζηνθαηληθψλ ηδεκάησλ, πνπ αμηνπνηείηαη κέζσ πνιπάξηζκσλ γεσηξήζεσλ (Diamantopoulou & Voudouris, 2007). 3

4 3. Γεδνκέλα θαη κέζνδνο έξεπλαο Αξρηθά απφ ηνλ Νενηεθηνληθφ ράξηε ηεο Διιάδαο, θχιιν: «Εάθπλζνο», θιίκαθαο 1: (Λέθθαο, ), ςεθηνπνηήζεθαλ ε αθηνγξακκή, νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί θαη ηα ξήγκαηα. Έηζη πξνέθπςε ν γεσινγηθφο (Δηθ. 2) θαη ηεθηνληθφο ράξηεο (Δηθ. 3) ηεο Εαθχλζνπ. Σηε ζπλέρεηα, απφ ην πξφγξακκα Google Earth ςεθηνπνηήζεθαλ νη νδνί (Δηθ. 4), ην αεξνδξφκην (Δηθ. 5), θαη νη νηθηζκνί (Δηθ. 6) ηεο Εαθχλζνπ θαη πξνέθπςαλ νη αληίζηνηρνη ράξηεο. Απφ ηνλ λενηεθηνληθφ ράξηε αξγφηεξα πξνέθπςε ην Χεθηαθφ Μνληέιν Αλαγιχθνπ (DEM) θαη ν αληίζηνηρνο ράξηεο (Δηθ. 7). Απφ απηφλ, ιήθζεθαλ δεδνκέλα φπσο: ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηνπ λεζηνχ, ν πδξνθξίηεο, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ην κήθνο ησλ θιηηχσλ θαη κε θαηάιιειε επεμεξγαζία έγηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ράξηε ζθηαζκέλνπ αλαγιχθνπ (Δηθ. 8), ηνπ ράξηε θιίζεσλ θιηηχσλ (Δηθ. 9) θαη ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ (Δηθ. 10). Απφ ηαμηλφκεζε ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ λεζηνχ αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηεο πδξνπεξαηφηεηαο ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πδξνθνξέα, πξνέθπςε ν ράξηεο πδξνπεξαηφηεηαο (Δηθ. 11). Τέινο κε βάζε ην Corine Land Cover 2000 θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ειιεληθή θχζε ( νξηνζεηήζεθαλ νη ζεκαληηθέο πεξηνρέο πξνο πξνζηαζία θαη πξνέθπςαλ αληίζηνηρα νη ράξηεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Corine 2000 (Δηθ. 12) θαη δηθηχνπ Νatura 2000 (Δηθ. 13). Όια απηά ηα δεδνκέλα ςεθηνπνηήζεθαλ κε ζηφρν ηε κεηαηξνπή ησλ επηπέδσλ πιεξνθνξηψλ, ζε Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. Όια ηα επίπεδα πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη νη ράξηεο, είλαη απζηεξά πξνζαλαηνιηζκέλα ζε έλα θνηλφ γεσγξαθηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν ζπλδπαζκφο ηνπο. Σηελ πεξίπησζή καο, φια ηα παξαπάλσ επίπεδα πιεξνθνξηψλ γεσαλαθέξζεθαλ ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ Σχζηεκα Αλαθνξάο ηνπ 1987 (ΔΓΣΑ 87). Τν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην ArcGIS 9.3, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξηψλ εθαξκνγψλ ηνπ, ΑrcMap, ArcCatalog θαη ArcToolbox γηα ηελ ςεθηνπνίεζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ. Δπφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο δσλψλ πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο ή «δψλεο απνθιεηζκνχ» (buffer zones) γχξσ απφ ηα δεδνκέλα έηζη φπσο έρνπλ πξνθχςεη. Δίλαη αλαγθαίν λα απνθεπρζνχλ απφ ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ φπσο: πηζαλή ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ θαη ηνπ εδάθνπο, ξχπαλζε επηθαλεηαθψλ λεξψλ, επηπηψζεηο ζηελ παλίδα, θίλδπλνο θαηνιίζζεζεο, θ.ά. Έηζη ινηπφλ ε ειιεληθή λνκνζεζία ζέζπηζε έλα πιαίζην ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, φξνπο θαη ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο θαη επηινγήο ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Οη ππνςήθηνη ρψξνη γηα ρσξνζέηεζε ελφο ΦΥΤΥ πξέπεη λα πιεξνχλ θάπνηεο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο ελζσκαηψλνληαη ζε θξηηήξηα απνθιεηζκνχ ρψξσλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ νη ρψξνη πνπ θαηαξρήλ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ρσξνζέηεζε. Σηελ πεξίπησζε ηεο ρσξνζέηεζεο ΦΥΤΥ ζηε Εάθπλζν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελλέα (9) θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ζπλνιηθά, φπσο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 θαη είλαη ηα αθφινπζα: (Καιιέξγεο 2000, Βνπδνχξεο 2009): Υσξνηαμηθά: Δπθνιία πξφζβαζεο, γεηηλίαζε κε επηθαλεηαθά ζψκαηα λεξνχ (πνηάκηα, ρείκαξξνη, ιίκλεο), θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο θαη κέζα ππνζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε ΦΥΤΥ θαη δηαζεζηκφηεηά ηνπο (δξφκνη, δίθηπα). Γεσινγηθά: Σηξσκαηνγξαθηθή θαη ηεθηνληθή δνκή ησλ πηζαλψλ ζέζεσλ, γεσινγηθή ηαμηλφκεζε ησλ πιηθψλ ηνπ ππζκέλα ηεο κειινληηθήο ρσκαηεξήο, εθζθαςηκφηεηα ησλ πιηθψλ, γεσηερληθέο ηδηφηεηεο, επάξθεηα πιηθψλ επηθάιπςεο, ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηνπηθή ηεθηνληθή (ελεξγά ξήγκαηα, δψλεο δηάξξεμεο θ.ιπ.), γεσκνξθνινγία ησλ πηζαλψλ ζέζεσλ (θιίζεηο πξαλψλ, αζηαζείο κάδεο θ.ιπ.). Τδξνγεσινγηθά: Τν πάρνο θαη ε ιηζνινγία ηεο θνξεζκέλεο θαη ηεο αθφξεζηεο δψλεο, νη πδξαπιηθέο παξάκεηξνη (πδξνπεξαηφηεηα, κεηαβηβαζηηθφηεηα, δηαρπηηθφηεηα Τ/S), ν ηχπνο ησλ πδξνθνξέσλ θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ην πδξαπιηθφ θαζεζηψο, νη πεξηνρέο ηξνθνδνζίαο θαη εθθφξηηζεο ησλ πδξνθνξέσλ, ηα πθηζηάκελα έξγα πδξνιεςίαο, ε πνηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ θαη νη ρξήζεηο ηνπ. 4

5 Πεξηβαιινληηθά: Αμηνινγνχληαη νη επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ. Τεξνχληαη νη απνζηάζεηο απφ ππάξρνληεο βηφηνπνπο ή πγξνβηφηνπνπο. Γελ είλαη επηιέμηκεο ζέζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ΦΥΤΑ νη πγξνβηφηνπνη. Σε λεζηά, ζχκθσλα κε ΚΥΑ ησλ Υπνπξγείσλ ΠΔΦΨΓΔ θαη Οηθνλνκίαο (2006), ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κηθξνί ΦΥΤΥ θαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (NATURA, Ramsar) κε απζηεξνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ψζηφζν επεηδή εθαξκφδνληάο ηα απνθιείζηεθαλ φιεο νη δπλαηέο γηα ρσξνζέηεζε ΦΥΤΥ πεξηνρέο, ιφγσ φηη πξφθεηηαη γηα κηθξφ ζρεηηθά λεζί, θξίζεθε έηζη αλαγθαίν ε επαλεμέηαζε θαη κείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ θάπνησλ θξηηεξίσλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κηθξψλ ΦΥΤΥ ζε λεζηά ή απνκνλσκέλνπο νηθηζκνχο, γίλεηαη θαη εθαξκνγή ηεο ππ αξηζκ /3508/2002 ΚΥΑ «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ». Κξηηήξηα 1. Φσξνηαμηθά Κξηηήξηα Απφζηαζε απφ αζηηθέο πεξηνρέο (νηθηζκνί θαη ζηξαηφπεδα) Απφζηαζε απφ Αξραηνινγηθά Πίλαθαο 1: Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ πεξηνρώλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ΥΤΣΤ Απνθιεηζκόο/Απόζηαζε από πεξηνρή (γεληθά θξηηήξηα) 2000 m 2000 m Πιήξεο απνθιεηζκφο θαη Πνιηηηζηηθά κλεκεία εληφο ησλ νξίσλ απηψλ Απφζηαζε απφ Αεξνδξφκηα 3000 m 3000 m Απφζηαζε απφ νδηθφ δίθηπν 300 m 150 m 2. Γεσινγηθά Υδξνγεσινγηθά Κξηηήξηα Απφζηαζε απφ πδξνγξαθηθφ 100 m 100 m δίθηπν (πνηάκηα, ιίκλεο) Κιίζε πξαλψλ >15% >15% Υδξνπεξαηφηεηα Μεζαία -Μεγάιε Μεγάιε Απφζηαζε απφ ξήγκαηα 200 m 100 m 3. Πεξηβαιινληηθά Κξηηήξηα Πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο RAMSAR, SPA, NATURA θαη Δζληθά Πάξθα. Πιήξεο απνθιεηζκφο εληφο ησλ νξίσλ απηψλ Απνθιεηζκόο/Απόζηαζε από πεξηνρή (ύζηεξα από επαλεμέηαζε θξηηεξίσλ) Πιήξεο απνθιεηζκφο εληφο ησλ νξίσλ απηψλ Πιήξεο απνθιεηζκφο εληφο ησλ νξίσλ απηψλ Με ηελ ηερληθή Βuffer απφ ην Αrctoolbox ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS 9.3 εθαξκφζηεθαλ ηα θξηηήξηα απηά πάλσ ζηνπο αξρηθνχο ζεκαηηθνχο ράξηεο. Ζ ηερληθή απηή δεκηνπξγεί δψλεο επηξξνήο/πεξηκεηξηθέο δψλεο (buffer zones) γχξσ απφ ηα ζηνηρεία ελφο επηπέδνπ. Έηζη, κεηά ηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηηο απνζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζην εθάζηνηε θξηηήξην, δεκηνπξγήζεθαλ νη αληίζηνηρεο δψλεο απνθιεηζκνχ. Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ζεκαηηθνί ράξηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ απνθιεηζκνχ (Δηθφλεο 14 έσο 21). Τέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζρεηηζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ δσλψλ απνθιεηζκνχ (buffer zones) πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ. Ο ζπζρεηηζκφο απηφο είλαη ζρεηηθά απιφο θαη απαηηεί ρεηξηζκνχο ησλ δεδνκέλσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ άιγεβξα ηνπ Bool. Έηζη ινηπφλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Bool, θαηαζθεπάζηεθε ν ηειηθφο ράξηεο (Δηθ. 22). Ο ζπζρεηηζκφο απηφο έγηλε απφ ην πξφγξακκα ArcMap, φπνπ φιεο νη δψλεο πξνζηαζίαο ησλ buffer zones πνπ πξνέθπςαλ, πξνζηέζεθαλ κε απνηέιεζκα λα πξνθχςεη έλαο ηειηθφο ζεκαηηθφο ράξηεο ν νπνίνο νξηνζεηεί ηηο θαηάιιειεο γηα ΦΥΤΥ πεξηνρέο. Ο ράξηεο απηφο παξνπζηάδεη ηηο επηηξεπφκελεο/πξνηεηλφκελεο γηα δεκηνπξγία ΦΥΤΥ πεξηνρέο, πνπ πξνέθπςαλ κε βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ζπλαμηνιφγεζε φισλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ. 5

6 Δηθόλα 2: Γεσινγηθόο ράξηεο Εαθύλζνπ Δηθόλα 3: Σεθηνληθόο ράξηεο Εαθύλζνπ Δηθόλα 4: Υάξηεο θύξηνπ νδηθνύ δηθηύνπ Δηθόλα 5: Υάξηεο ζέζεο αεξνδξνκίνπ 6

7 Δηθόλα 6: Οηθηζηηθόο ράξηεο Εαθύλζνπ Δηθόλα 7: Υάξηεο ςεθηαθνύ αλαγιύθνπ (DEM) Δηθόλα 8: Υάξηεο ζθηαζκέλνπ αλαγιύθνπ Δηθόλα 9: Υάξηεο θιίζεσλ θιηηύσλ 7

8 Δηθόλα 10: Υάξηεο πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ πεξηνρήο κειέηεο Δηθόλα 11: Υάξηεο πδξνπεξαηόηεηαο Εαθύλζνπ Δηθόλα 12: Υάξηεο θάιπςεο Γεο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα Corine Land Cover 2000 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Περιγραφή Σπλερήο αζηηθή νηθνδόκεζε Γηαθεθνκκέλε αζηηθή νηθνδόκεζε Βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο δώλεο Εώλεο ιηκέλσλ Αεξνδξόκηα Χώξνη εμνξύμεσο νξπθηώλ Πεξηνρέο αζηηθνύ πξάζηλνπ Δγθαηαζηάζεηο αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο Με αξδεύζηκε αξόζηκε γε Ακπειώλεο Διαηώλεο Ληβάδηα Σύλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο Γε πνπ θαιύπηεηαη θπξίσο από ηε γεσξγία Γάζνο θσλνθόξσλ Μηθηό δάζνο Φπζηθνί βνζθόηνπνη Σθιεξνθπιιηθή βιάζηεζε Μεηαβαηηθέο δαζώδεηο ζακλώδεηο εθηάζεηο Παξαιίεο ακκόινθνη ακκνπδηέο Απνγπκλσκέλνη βξάρνη Δθηάζεηο κε αξαηή βιάζηεζε Παξαζαιάζζηνη βάιηνη 8

9 Δηθόλα 13: Πεξηνρέο δηθηύνπ Νatura 2000 Δηθόλα 14: Υάξηεο κε επηηξεπνκέλσλ ζέζεσλ γηα ΥΤΣΤ ζηε Εάθπλζν ιόγσ εγγύηεηαο ζε ξήγκαηα Δηθόλα 15: Υάξηεο κε επηηξεπνκέλσλ ζέζεσλ γηα ΥΤΣΤ ζηε Εάθπλζν ιόγσ εγγύηεηαο ζην θύξην νδηθό δίθηπν Δηθόλα 16: Υάξηεο κε επηηξεπνκέλσλ ζέζεσλ γηα ΥΤΣΤ ζηε Εάθπλζν ιόγσ εγγύηεηαο ζην αεξνδξόκην 9

10 Δηθόλα 17: Υάξηεο κε επηηξεπνκέλσλ ζέζεσλ γηα ΥΤΣΤ ζηε Εάθπλζν ιόγσ εγγύηεηαο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο Δηθόλα 18: Υάξηεο κε επηηξεπνκέλσλ ζέζεσλ γηα ΥΤΣΤ ζηε Εάθπλζν ιόγσ κεγάιεο θιίζεο ηνπ αλαγιύθνπ (>15%) Δηθόλα 19: Υάξηεο κε επηηξεπνκέλσλ ζέζεσλ γηα ΥΤΣΤ ζηε Εάθπλζν ιόγσ εγγύηεηαο ζε θιάδνπο 3 εο ηάμεο ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ Δηθόλα 20: Υάξηεο κε επηηξεπνκέλσλ ζέζεσλ γηα ΥΤΣΤ ζηε Εάθπλζν, ιόγσ πςεινύ θηλδύλνπ πεξαηόηεηαο ησλ ζρεκαηηζκώλ 10

11 Δηθόλα 21: Υάξηεο κε επηηξεπνκέλσλ ζέζεσλ γηα ΥΤΣΤ ζηε Εάθπλζν, ιόγσ εγγύηεηαο ζε πεξηνρέο ππό πξνζηαζία Natura 2000 Δηθόλα 22: Υάξηεο επηηξεπνκέλσλ/πξνηεηλνκέλσλ ζέζεσλ γηα ΥΤΣΤ ζηε Εάθπλζν 4. Απνηειέζκαηα Σχκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ ρσξηθά δεδνκέλα θαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ πξνέθπςε ν ζεκαηηθφο ράξηεο ηεο Δηθφλαο 22 πνπ απεηθνλίδεη ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα δεκηνπξγίαο ελφο ΦΥΤΥ ζηε Εάθπλζν. Σπλνιηθά νη πεξηνρέο απηέο θαηαιακβάλνπλ 0,2 km 2 (210 ζηξέκκαηα) ζε ζχλνιν 405,6 km 2 φινπ ηνπ λεζηνχ θαη βξίζθνληαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ φξνπο Βξαρίσλα, λνηηνδπηηθά ηεο Εαθχλζνπ. Απφ απηέο ηηο πεξηνρέο, δχν ζέζεηο θαίλνληαη σο πην θαηάιιειεο κε ηθαλή έθηαζε γηα ρσξνζέηεζε ΦΥΤΥ (Δηθ. 23). Καη νη δχν ζέζεηο βξίζθνληαη ζηε δψλε ησλ αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ ηνπ Βξαρίσλα σζηφζν θαιχπηνληαη απφ αιινπβηαθνχο εινπβηαθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεζαίεο ηηκέο πδξνπεξαηφηεηαο. Δπίζεο, ειέγρζεθαλ νη ζέζεηο απηέο σο πξνο άιια θξηηήξηα φπσο γηα παξάδεηγκα εγγχηεηα ζε πξνζηαηεπκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θπζηθά κλεκεία, πεγέο πεγάδηα, θξάγκαηα θαη ζηξαηφπεδα. Έηζη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο θαηάιιειεο πεξηνρέο γηα εγθαηάζηαζε ΦΥΤΥ. Βέβαηα θαη νη δχν πεξηνρέο έρνπλ κηθξή έθηαζε θαη δελ θαιχπηνπλ ηελ απαηηνχκελε έθηαζε ελφο ΦΥΤΥ, σζηφζν κε ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ζα ήηαλ δπλαηή ε δηεχξπλζή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε θαηάιιειε ζέζε έρεη ζπληεηαγκέλεο 20 ν 7'27,6"Δ / 37 ν 43'43,03"Ν θαη έθηαζε 54 ζηξέκκαηα. Σχκθσλα κε ηνλ ράξηε θάιπςεο γεο θαηά Corine 2000, βξίζθεηαη κέζα ζε κεηαβαηηθέο δαζψδεηο ζακλψδεηο εθηάζεηο κε ζθιεξνθπιιηθή βιάζηεζε. Ο πιεζηέζηεξνο νηθηζκφο απφ απηήλ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 2,47 km. Ζ δεχηεξε ζέζε έρεη ζπληεηαγκέλεο 20 ν 43'16,76"Δ / 37 ν 44'48,63"Ν θαη έθηαζε 49 ζηξέκκαηα. Σχκθσλα κε ηνλ ράξηε θάιπςεο γεο θαηά Corine 2000, βξίζθεηαη κέζα ζε ειαηψλεο θαη ν πιεζηέζηεξνο νηθηζκφο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 2,28 km. 11

12 ± 5. πκπεξάζκαηα πδήηεζε Δηθόλα 23: Θέζεηο ησλ δύν θαηάιιεισλ γηα ΥΤΣΤ πεξηνρώλ Με ηε ρξήζε GIS θαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθαλ (ρσξνηαμηθά, γεσινγηθά, πδξνγεσινγηθά θαη θνηλσληθά), πξνέθπςε ν ηειηθφο ζεκαηηθφο ράξηεο ησλ δχν πξνηεηλφκελσλ ζέζεσλ ΦΥΤΥ ζηε Εάθπλζν. Σπλνιηθά νη πεξηνρέο απηέο θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 0,2 km 2 θαη βξίζθνληαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ φξνπο Βξαρίσλα, λνηηνδπηηθά ηεο Εαθχλζνπ. Οη δχν πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη σο θαηάιιειεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ΦΥΤΥ. Βέβαηα θαη νη δχν πεξηνρέο έρνπλ κηθξή έθηαζε, σζηφζν κε ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ζα είλαη δπλαηή ε δηεχξπλζή ηνπο. Τέινο λα ηνληζηεί, φηη ε εγθαηάζηαζε ελφο ρψξνπ ΦΥΤΥ ζε κηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζέζεηο πξέπεη λα ζσξαθηζηεί κε ηα αζθαιέζηεξα κέηξα πξνζηαζίαο, έηζη ψζηε λα ειαηησζεί, αλ φρη λα εμαιεηθζεί ε πηζαλφηεηα ξχπαλζεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα. Δπίζεο, ιφγσ ηνπ αζβεζηνιηζηθνχ ππνβάζξνπ ζα απαηηεζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο (ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ππζκέλα), ηα νπνία ζα απμήζνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ (Soulios et al., 2013). Να ζεκεησζεί φηη, ιφγσ ηεο αληηθιηληθήο δνκήο ηνπ φξνπο Βξαρηψλα, ε ξνή ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ (ζέζε 2, Δηθ. 23) είλαη πξνο ηηο δπηηθέο αθηέο, φπνπ γίλεηαη εθθφξηηζε κέζσ πεγψλ. Ζ πνηφηεηα ησλ λεξψλ ζην ζεκείν απηφ δελ είλαη θαιή ιφγσ πθαικχξηζεο απφ ηε δηείζδπζε ηεο ζάιαζζαο. Δπλντθφηεξεο, απφ γεσινγηθή απφςε, ζέζεηο κπνξεί λα εληνπηζζνχλ θαη ζε πεξηνρέο ησλ λενγελψλ ηδεκάησλ ηεο Εαθχλζνπ (ΒΑ/θφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ), αιιά νη ζέζεηο απηέο ππφθεηληαη ζε άιια πεξηνξηζηηθά θξηηήξηα, ιφγσ ηεο χπαξμεο νηθηζκψλ. Να ζεκεησζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ Σπλδέζκνπ Εαθχλζνπ πξνθξίζεθε ε ηνπνζεζία Λίβα (Γπηηθά ηνπ νηθηζκνχ Καηαζηάξη) γηα ηε ρσξνζέηεζε λέαο ΦΥΤΥ ζηε Εάθπλζν. Τέινο, πξνθχπηεη ε θαηάιιειε ρξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS), κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ θαη παξάιιεια αμηφπηζην εξγαιείν ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ ρξήζε ηνπο φκσο πξνυπνζέηεη ηε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε ηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, κέζσ ηεο παξαγσγήο ραξηψλ λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε πνιχηηκε ρσξηθή πιεξνθνξία. Βέβαηα, ε αλσηέξσ ηερληθή δελ κπνξεί ζε θακκία πεξίπησζε λα ππνθαηαζηήζεη ηελ επηηφπνπ γεσινγηθή-πδξνγεσινγηθή θαη γεσηερληθή έξεπλα, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ αζθαιέζηεξε δηθιείδα γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζέζεο. 12

13 Βηβιηνγξαθία Ξελφγισζζε Diamantopoulou P., Voudouris K. (2008): Optimization of water resources management using SWOT analysis: The case of Zakynthos island, Ionian Sea, Greece. Environmental Geology 54, Goodchild M. I., Geographical Information Systems in Undergraduate Geography. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., Σπζηήκαηα θαη επηζηήκε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (GIS). 2ε Ακεξηθάληθε έθδνζε. Nas B., Cay T., Iscan F., Berktay A., Selection of MSW landfill site for Konya, Turkey using GIS and multi-criteria evaluation. Environmental Monitoring Assessment 160, Sorel Ο., Etude Neotectonique dans l' arc Egeen Externe Occidental. Les iles loniennes de Kephallinia et Zakinthos et Η' Elide Occidentale. Soulios G., Mattas C., Kaklis T., Sotiriadis M., Voudouris K., Dimopoulos G., Is the construction of a sanitary landfill acceptable in a karstic area? The case of the sanitary landfill site in Fokida, Central Greece. Proceedings of the 13 th International Congress, Chania, Sept Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. XLVII, No 2, Vatalis K., Manoliadis O., A two-level multicriteria DSS for landfill site selection using GIS: Case study in western Macedonia, Greece. Journal of Geographic Information and Decision Analysis 6(1), Wang G., Qin L., G., Chen L., Landfill site selection using spatial information technologies and AHP: A case study in Beijing, China. Journal of Environmental Management 90, Underhill R., Late Cenozoic deformation of the Hellenide foreland, western Greece. Διιεληθή Αζηάξαο Θ., Οηθνλνκίδεο Γ. θαη Μνπξαηίδεο Α., Χεθηαθή ραξηνγξαθία θαη γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. Βνπδνχξεο Κ., Υδξνγεσινγία Πεξηβάιινληνο- Υπφγεηα λεξά θαη πεξηβάιινλ. Δθδφζεηο Τδηφια, Θεζζαινλίθε. Γεξκηηδάθεο Μ.Γ., Λέθθαο Δ., Νηξίληα Φ., Τξηαληαθχιινπ Μ.Β., Σηξσκαηνγξαθία θαη ηεθηνλντδεκαηνγελήο εμέιημε ηεο λήζνπ Εαθχλζνπ (Πξαθηηθά ΣΤ' Γηεζλνχο Παληνλίνπ Σπλεδξίνπ. Γηακαληνπνχινπ Π., Υδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο λήζνπ Εαθχλζνπ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Τκήκα Γεσινγίαο, Παλ. Παηξψλ. ENVIC Δ.Π.Δ. - Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Έξγσλ, Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) ΟΔΓΑ Εαθχλζνπ. Εήζνπ Α., Δηζαγσγή ζηα Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ ArcGIS/ArcView. Θεσξία θαη Δθαξκνγέο. Καιιέξγεο Γ., Δθαξκνζκέλε Πεξηβαιινληηθή Υδξνγεσινγία. Αζήλα, ΤΔΔ. Κνληφο Θ., Φαιβαδάθεο Κ., Σνπιαθέιεο Ν., Γεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ρσξηθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ΦΥΤΥ: Ζ πεξίπησζε ηεο λήζνπ Λήκλνπ. Πξαθηηθά 7 νπ Γεσγξαθηθνχ Σπλεδξίνπ. Λεηβαδίηεο Γ., Αιεμνχιε-Λεηβαδίηε Α., Γεσκνξθνινγηθέο παξαηεξήζεηο ζηε λήζν Εάθπλζν. Πξαθηηθά 3 ν Παλειιήληνπ Γεσγξαθηθνχ Σπλεδξίνπ. 13

14 Λέθθαο Δ., Κνιπβά Μ., Αλησλφπνπινο Γ., Κνπαλάο Η., Οη ζεηζκνί ηεο Εαθχλζνπ. Πξαζπάζεηα εξκελείαο ησλ πεξηγξαθψλ ησλ ζεηζκψλ θαη ζπζρέηηζεο κε ηελ πθηζηάκελε γεσινγηθή δνκή. Λέθθαο Δ., Νενηεθηνληθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο, θχιιν «Εάθπλζνο», θιίκαθα 1: Μνπληξάθεο Γ., Γεσινγία θαη γεσηεθηνληθή εμέιημε ηεο Διιάδαο. Δθδ. University Studio Press, Θεζζαινλίθε. Νηάξρνο Μ., Φσξνζέηεζε ΦΥΤΥ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Καβάιαο κε ηελ ρξήζε Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ/GIS. Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή εηδίθεπζεο. Τκήκα Γεσινγίαο, ΑΠΘ. Οηθνλνκίδεο Γ., Ναζηάθνπ Π., Μνπξαηίδεο Α., Αζηάξαο Θ., Οξηνζέηεζε ζέζεσλ θαηάιιεισλ γηα ΦΥΤΥ, ζηελ πεξηνρή ηεο ρεξζνλήζνπ Καζζάλδξαο Φαιθηδηθήο, κε ηε βνήζεηα ησλ γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ/gis. Μηα νξζνινγηθή-πεξηβαιινληηθή πξνζέγγηζε. Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ. Τζεξψλεο Κ., Βέιηηζηε ρσξνζέηεζε κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα Φεκηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Φηιφηεο/Filotis, Βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ειιεληθή θχζε, κε πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα: 14

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 1 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «Υσξνρξνληθή αλάιπζε θαη δηαρείξηζε άκεζεο αλάγθεο ζε πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕ ΓΓΕ -ΓΓΕ, ΙΟΜ, ΕΗΕΑ, ΕΗΕΜΘ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Χωροθέτηση υποψηφίων θέσεων ΧΥΤΑ Αξιολόγηση υποψήφιων θέσεων ΧΥΤΑ. Δρ. Ι. Φουντούλης, Αν. Καθηγητής Εμμ. Ανδρεαδάκης, MSc, Υπ.Δρ.

Χωροθέτηση υποψηφίων θέσεων ΧΥΤΑ Αξιολόγηση υποψήφιων θέσεων ΧΥΤΑ. Δρ. Ι. Φουντούλης, Αν. Καθηγητής Εμμ. Ανδρεαδάκης, MSc, Υπ.Δρ. Χωροθέτηση υποψηφίων θέσεων ΧΥΤΑ Αξιολόγηση υποψήφιων θέσεων ΧΥΤΑ Δρ. Ι. Φουντούλης, Αν. Καθηγητής Εμμ. Ανδρεαδάκης, MSc, Υπ.Δρ. 1 Χωροθέτηση και Επιλογή θέσεων Χ.Υ.Τ.Α. Πολύπλοκη και δύσκολη εργασία Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων.

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΣΤ-1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914 ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ 621914 fleet v 16 Ιουλ.doc Σειίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 31-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 844 Σατ. Γ/νση : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληρουορίες: Α.Κακπέξε Σηλέυωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χωροθζτηςη Χώρου Τγειονομικήσ Σαφήσ Απορριμμάτων (ΧΤΣΑ). Εφαρμογή ςτην περιοχή τησ Λαυρεωτικήσ

Χωροθζτηςη Χώρου Τγειονομικήσ Σαφήσ Απορριμμάτων (ΧΤΣΑ). Εφαρμογή ςτην περιοχή τησ Λαυρεωτικήσ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Χωροθζτηςη Χώρου Τγειονομικήσ Σαφήσ Απορριμμάτων (ΧΤΣΑ). Εφαρμογή ςτην περιοχή τησ Λαυρεωτικήσ Mε ηη σπήζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη ΚΑΒΑΛΑ, 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα θζλαμε ςτο ςημείο αυτό να ευχαριςτήςουμε τον επιβλζποντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΙΩΣΙΚΟ ΥΩΡΟ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΥΩΡΟ 1

ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΙΩΣΙΚΟ ΥΩΡΟ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΥΩΡΟ 1 ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΙΩΣΙΚΟ ΥΩΡΟ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΥΩΡΟ 1 Άγιος Νικόλαος Κρήηης: Φσζική γραθικόηηηα και πολεοδομική ησποποίηζη Η Διιάδα πεξηιακβάλεηαη αλάκεζα ζηηο πεξηζζόηεξν λεζησηηθέο θαη παξάθηηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΡΟΓΟΤ Ρόδνο, 04-02- 2015 Αξηζκ. Πξση.:146 Γηεύζπλζε:Δξπζξνύ ηαπξνύ 6 Σ.Κ. 85100, Ρόδνο Σειέθσλν: 22410-44600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΔΜΜΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΜΔΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ

ΒΛΔΜΜΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΜΔΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΒΛΔΜΜΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΜΔΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΤΝΣΑΞΖ: Κιαίξε Μαξγέιε ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ: 188 ΑΘΖΝΑ: 14/01/2016 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔ ΜΗΑ ΜΑΣΗΑ 3 Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα