qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqς wωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιqπσπ ζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσjklzxcv

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqς wωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιqπσπ ζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσjklzxcv"

Transcript

1 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqς wωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιqπσπ ζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσjklzxcv Βιβλιο-προτάσεις λοπbnαmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn «Οικονομία» mςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρωυdfghj Μάρτιος 2015 ργklαzxcvbnβφδγωmζqwertλκοθξyui Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ ύαςφdfghjklzxcvbnmqwertyuiopaβsdf ghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdfghjklzxcηv bnαςφδmqwertαςδyuiopasdfαςδφγθ μκxcvυξςφbnmςφγqwθeξτςδφrtyuφγ σοιopaαςδφsdfghjklzxcvαςδφbnγμ,m qwertyuiopasdfgαςργκοΰτbnmqwerty ςδφγuiopasςδφγdfghjklzxςδδγςφγcv bnmqwertyuioβκςλπpasdfghjklzxcvbn Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Φεβρουϊριοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 1 mqwertyuiopasdγαεορlzxcvbnmqwert

2 Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Economic growth and declining social welfare...7 {The }Euro at ten : lessons and challenges : fifth ECB Central Banking Conference, November Five economic challenges...7 Foundations of economic analysis...7 {The }greek foreign debt and the great powers : Offshore τα νθςιά των κθςαυρϊν : πϊσ οι πλοφςιοι γίνονται πλουςιότεροι ενϊ οι υπόλοιποι πλθρϊνουν όλουσ τουσ φόρουσ...8 {Το }αίνιγμα του κεφαλαίου και οι κρίςεισ του καπιταλιςμοφ...8 Ανάμεςα ςε Κράτοσ και Αγορά : Οικονομία και οικονομικι πολιτικι ςτθ μεταπολεμικι Ελλάδα Αυτά που πρζπει να γνωρίηουν οι Ζλλθνεσ και να μθ ξεχνοφν οι πολιτικοί...9 {Η }αυτοδυναμία τθσ Ευρϊπθσ : προοπτικζσ για τον 21ο αιϊνα...9 Δθμόςιο χρζοσ και ζλλειμμα...9 {Η }διεκνισ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ και θ Ελλάδα {Ο }δρόμοσ προσ τον πλοφτο Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα και τθν ανάλυςθ ειςροϊν-εκροϊν : με ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ για τθν Ελλάδα {Η }ελλθνικι οικονομία ςτθν εποχι τθσ "νζασ πολιτικισ" Ζνασ επικίνδυνοσ χρθματιςτισ Ζνασ κόςμοσ χωρίσ τθ Wall Street; : προτάςεισ για ζνα νζο παγκόςμιο οικονομικό ςφςτθμα Επενδυτικι επανάςταςθ : χρθματιςτιριο - αςφαλιςτικό - παιδεία - αναςχεδιαςμόσ Ευρϊπθ αςκμαίνουςα : θ μεγάλθ κρίςθ και το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 3

4 {Ο }κρίαμβοσ τθσ απλθςτίασ : θ ελεφκερθ αγορά και θ κατάρρευςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ Ιςότθτα και κετικά μζτρα Καπιταλιςμόσ εκτόσ νόμου : θ οικονομία του παραςκθνίου Καπιταλιςμόσ και ελευκερία : 40ι επετειακι ζκδοςθ με νζο πρόλογο του ςυγγραφζα Καπιταλιςμόσ και ςχιηοφρζνεια : ο αντι-οιδίπουσ {Η }κρίςθ του 1929 και οι ζλλθνεσ οικονομολόγοι : ςυμβολι ςτθν ιςτορία τθσ οικονομικισ ςκζψθσ ςτθν Ελλάδα του μεςοπολζμου {Το }μζγα πείραμα {Η }μεγάλθ αυταπάτθ {Η }μεγάλθ κάμψθ : θ επιςτροφι των οικονομικϊν τθσ φφεςθσ Μετά τθν κρίςθ : από τθν κυριαρχία των αγορϊν ςτθν αναγζννθςθ τθσ κοινωνίασ Μετά το ςειςμό : οικονομικι κρίςθ και κεςμικι επιλογι Μποφμερανγκ : ταξίδια ςτον νζο Τρίτο Κόςμο Ελλάδα, Ιςλανδία, Ιρλανδία, Γερμανία, ΗΠΑ {Τα }οικονομικά τθσ νομιςματικισ ζνωςθσ Οικονομικζσ κεωρίεσ, αρχζσ διοίκθςθσ και αρχαία ελλθνικι ςκζψθ : μαρξιςτικι κεωρία, παγκοςμιοποίθςθ, αρχζσ διοίκθςθσ, ο ρόλοσ του κράτουσ ςτθν οικονομία, αξιολόγθςθ των επιχειριςεων και χρθματιςτιριο, εταιρικι διακυβζρνθςθ, θγετικζσ αρετζσ [και] οικονομικζσ ανιςότθτεσ Οικονομικι Οικονομικι κρίςθ και διακυβζρνθςθ {Η }Οικονομικι κρίςθ του 2008 και ςθμαςία τθσ Παγκόςμια οικονομικι διακυβζρνθςθ Παγκόςμιεσ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ {Το }πλζγμα του πλοφτου : το χριμα και θ εξουςία ςτον κόςμο : Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 4

5 {Οι }πόλεμοι του αφριο Πολιτικι οικονομία των χρθματιςτθριακϊν αγορϊν και εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ {Η }πολιτικι ςωτθρίασ ενάντια ςτθν Τρόϊκα : κρίςθ κυριαρχίασ και δθμοκρατίασ - κοινωνία και πολιτικι διζξοδοσ {Η }πολιτικι τθσ οικονομικισ ςτακεροποίθςθσ Προκλιςεισ για τθ νομιςματικι πολιτικι ςε ζναν αλλθλεξαρτϊμενο κόςμο : ςκζψεισ ςχετικά με τθ νομιςματικι και χρθματοπιςτωτικι ενοποίθςθ {Η }πτϊςθ τθσ Lehman Brothers : το ξεκίνθμα τθσ κρίςθσ Σφγχρονα χρθματοοικονομικά προϊόντα {Το }τζλοσ του ευρϊ : το αβζβαιο μζλλον τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ {Το }τίμθμα τθσ ανιςότθτασ : πϊσ θ διχαςμζνθ κοινωνία του ςιμερα κζτει ςε κίνδυνο το μζλλον όλων μασ Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 5

6 Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 6

7 Economic growth and declining social welfare / Xenophon Zolotas Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ενιψηαο, Μελνθψλ (070) Bank of Greece (650) Γεκνζίεπζε: Athens : Bank of Greece, 1981 Νηθνλνκία--Διιάδα Νηθνλνκηθή αλάπηπμε DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ZOL {The }Euro at ten : lessons and challenges : fifth ECB Central Banking Conference, November 2008 / editors Bartosz Mackowiak...[et al.] Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: European Central Bank (340) European Central Bank (650) Γεκνζίεπζε: Frankfurt am Main : European Central Bank, 2009 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 315 p. ; 24 εθ. ISBN: DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: Euro--European Union Countries Monetary policy--european Economic Community countries EUR Five economic challenges / Robert L. Heilbroner, Lester C. Thurow Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Heilbroner, Robert L. (070) Thurow, Lester C. (070) Prentice-Hall (650) Γεκνζίεπζε: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1981 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: xi, 140 p. ; 24 cm. ISBN: Πεκεηψζεηο: Includes bibliographical references Includes index Economics Νηθνλνκηθά United States--Economic conditions Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο--Νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: HEI Foundations of economic analysis / by Paul Anthony Samuelson Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Samuelson, Paul A. Paul Anthony, (070) Harvard University Press (650) Γεκνζίεπζε: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1966 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: xii, 447 p. ; 22 cm. (Harvard Economic Studies ; 80) Πεκεηψζεηο: Includes index Νηθνλνκηθά--Καζεκαηηθά DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: SAM Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 7

8 {The }greek foreign debt and the great powers : / by John A. Levandis Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Levandis, John A. (070) Columbia University Press (650) Γεκνζίεπζε: New York : Columbia University Press, 1944 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: x, 137 p. ; 24 cm. Πεκεηψζεηο: Includes bibliography: p. [117]-129 Includes index Debt, Public--Greece Finance--Greece Γεκφζην ρξένο--διιάδα Σξεκαηννηθνλνκηθή--Διιάδα Greece--History Διιάδα--Ηζηνξία DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: LEV Offshore τα νηςιϊ των θηςαυρών : πώσ οι πλούςιοι γύνονται πλουςιότεροι ενώ οι υπόλοιποι πληρώνουν όλουσ τουσ φόρουσ / Nicholas Shaxson ; κηθξ. Λίθνο Ονχζζνο ; επηζηεκνληθή επηκέιεηα - πξφι. ζηελ ειιεληθή έθδνζε Θψζηαο Κειάο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Treasure islands Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Shaxson, Nicholas (070) Κειάο, Θψζηαο (340) Ονχζζνο, Λίθνο (730) Ξαπαδφπνπινο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδφπνπινο, 2012 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 411 ζ. ; 20 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: ζ. [381]-411 Offshore structures--law and legislation Ρξάπεδεο θαη Ρξαπεδηθή πεξάθηηεο επηρεηξήζεηο Φνξνδηαθπγή Φνξνινγηθνί παξάδεηζνη DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: SHA {Το }αύνιγμα του κεφαλαύου και οι κρύςεισ του καπιταλιςμού / Ληέηβηλη Σάξβετ ; κηθξ. Ξέηξνο Σαηδφπνπινο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: The enigma of capital and the crises of capitalism Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Harvey, David, (070) Σαηδφπνπινο, Ξέηξνο (730) Θαζηαληψηεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θαζηαληψηε, 2011 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: ζ. 271, [17] : εηθ. ; 20 εθ. (Αλαζηνραζκφο) ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη επξεηήξην: ζ. [ ] Θαπηηαιηζκφο θεθαιαηνθξαηία νηθνλνκηθή αλάιπζε Νηθνλνκηθή αλάπηπμε--θνηλσληθέο απφςεηο Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: HAR Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 8

9 Ανϊμεςα ςε Κρϊτοσ και Αγορϊ : Οικονομύα και οικονομικό πολιτικό ςτη μεταπολεμικό Ελλϊδα / Ξάλνο Θαδάθνο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Θαδάθνο, Ξάλνο (070) Δθδφζεηο Ξαηάθε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαηάθεο, 2006 Νηθνλνκία--Διιάδα DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΘΑΕ Αυτϊ που πρϋπει να γνωρύζουν οι Έλληνεσ και να μη ξεχνούν οι πολιτικού / Γεκεηξίνπ Θνπθάιε Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Θνπθάιεο, Γεκήηξηνο (070) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : [ρ.ν.], 2002 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: η. Β ; 24 εθ. (Ξνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο ; 36) Διιάδα--Θνηλσληθέο ζπλζήθεο Διιάδα--Νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΘΝ {Η }αυτοδυναμύα τησ Ευρώπησ : προοπτικϋσ για τον 21ο αιώνα / Σέικνπη Πκηη ; πξνι. Γεκήηξεο Θ. Ρζάηζνο ; κηθξ. Καξηάλλα Ξαλάγνπ Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Die Selbstbehauptung Europas Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Schmidt, Helmut (070) Ξαλάγνπ, Καξηάλλα (730) Ρζάηζνο, Γεκήηξεο Θ. (080) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζε, 2003 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 250 ζ. ; 20 εθ. (Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή πνιηηηθή) ISBN: Πεκεηψζεηο: Πην νπηζζφθπιιν δίλεηαη ην ISBN Δπξψπε Δπξψπε--21νο αηψλαο Δπξψπε--Ξνιηηηθή θαη δηαθπβέξλεζε DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: SCH Δημόςιο χρϋοσ και ϋλλειμμα / Λ.Ζ. Θαξαβίηεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Θαξαβίηεο, Ληθφιανο Ζ. (070) Γηφληθνο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Γηφληθνο, 2008 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 312 ζ. ; 30 εθ. ISBN: Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή Σξέε, δεκφζηα DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΘΑΟ Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 9

10 {Η }διεθνόσ χρηματοπιςτωτικό κρύςη και η Ελλϊδα / Δπηκέιεηα χιεο : Βαζίιεο Αγγειφπνπινο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Θέξθπξα (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θέξθπξα, 2009 ISBN: ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο-διιάδα DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΓΗΔ {Ο }δρόμοσ προσ τον πλούτο / Βεληακίλ Φξαγθιίλνο ; κηθξ. Γηψξγνο Γεσξγαθφπνπινο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: The way to wealth Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Franklin, Benjamin, (070) Γεσξγαθφπνπινο, Γεψξγηνο Δ. (730) Δθδφζεηο Ξαπαδφπνπινο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδφπνπινο, 2012 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 150 ζ. ; 20 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο επηζηνινγξαθία Νηθνλνκία Νηθνλνκηθά--Καζεκαηηθά Νηθνλνκηθή αλάπηπμε Νηθνλνκηθή ηζηνξία DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: FRA Ειςαγωγό ςτο ςύςτημα και την ανϊλυςη ειςροών-εκροών : με ςυγκεκριμϋνεσ εφαρμογϋσ για την Ελλϊδα / Σαξάιακπνο Νηθνλνκίδεο ; πξφινγνο Θεφδσξνο Πθνχληδνο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Νηθνλνκίδεο, Σαξάιακπνο Πθνχληδνο, Θεφδσξνο Α. (080) Θξηηηθή (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θξηηηθή, 2007 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 279 ζ. : πίλαθεο ; 24 εθ. (Δπηζηεκνληθή βηβιηνζήθε) ISBN: Πεκεηψζεηο: Βηβιηνγξαθία: ζ. [272]-277 Ξεξηέρεη επξεηήξην Δηζξνέο-εθξνέο, Αλάιπζε ησλ Δηζξνέο-εθξνέο, Αλάιπζε ησλ--διιάδα DDC Ραμηλφκεζε: (22ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΝΗΘ {Η }ελληνικό οικονομύα ςτην εποχό τησ "νϋασ πολιτικόσ" / Θεφδσξνο Θ. Ξειαγίδεο ; πξφινγνο Δπάγγεινο Βεληδέινο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ξειαγίδεο, Θεφδσξνο Θ. Βεληδέινο, Δπάγγεινο Β. (080) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζε, 2001 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 194 ζ. : εηθ. ; 21 εθ. ISBN: Γεκφζηα δηνίθεζε--διιάδα θνηλσληθή πνιηηηθή Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 10

11 νηθνλνκηθή πνιηηηθή Διιάδα--Νηθνλνκηθή πνιηηηθή--20φο αηψλαο DDC Ραμηλφκεζε: (21ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΞΔΙ Ένασ επικύνδυνοσ χρηματιςτόσ / Ληθ Ιίδνλ ; ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Έληνπαξλη Γνπίηιευ ; κηθξ. απφ ηα αγγιηθά Δξξίθνο Κπαξηδηλφπνπινο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Rogue trader Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Leeson, Nick (070) Κπαξηδηλφπνπινο, Δξξίθνο (730) Θαζηαληψηεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θαζηαληψηε, 1998 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 366 ζ. ; 20 εθ. ISBN: Barings Bank--United Kingdom Απηνβηνγξαθίεο Νηθνλνκηθά εγθιήκαηα Ρξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα Σξεκαηηζηήξηα αμηψλ DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: LEE Ένασ κόςμοσ χωρύσ τη Wall Street; : προτϊςεισ για ϋνα νϋο παγκόςμιο οικονομικό ςύςτημα / Francois Morin ; κηθξ. Αξηζηέα Θνκλελέιιε Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Un monde sans Wall Street? Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Morin, Francois (070) Θνκλελέιιε, Αξηζηέα (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 213 ζ. : πηλ. ; 20 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: ζ. [211]-213 Wall Street--Σξεκαηηζηήξην--Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο Σξεκαηηζηήξηα αμηψλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο--ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο Σξεκαηννηθνλνκηθή DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: MOR Επενδυτικό επανϊςταςη : χρηματιςτόριο - αςφαλιςτικό - παιδεύα - αναςχεδιαςμόσ / Ξ. Κ. Καιηλδξέηνο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Καιηλδξέηνο, Ξαχινο Κ. Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Έθδνζε: 2ε εθδ. Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζεο, 2002 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 285 ζ. ; 23 ζ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηέρεη επξεηήξην Νηθνλνκηθή θαη Λνκηζκαηηθή Έλσζε Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Δπελδχζεηο--Διιάδα Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 11

12 DDC Ραμηλφκεζε: (21ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΚΑΙ Ευρώπη αςθμαύνουςα : η μεγϊλη κρύςη και το μϋλλον τησ Ευρώπησ Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ιπκπεξφπνπινο, Θσλζηαληίλνο (070) Ξαπαδήζεο. Αξγχξεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζεο, 2008 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 250 ζ. ; 21 εθ. (Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Ξνιηηηθή) ISBN: Νηθνλνκηθή θξίζε Δπξψπε--Νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΙΚ {Ο }θρύαμβοσ τησ απληςτύασ : η ελεύθερη αγορϊ και η κατϊρρευςη τησ παγκόςμιασ οικονομύασ / Joseph E. Stiglitz ; κηθξ. Λίθνο Ονχζζνο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Freefall Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Stiglitz, Joseph E. (070) Ονχζζνο, Λίθνο (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 2 η. ; 20 εθ. ISBN: η. Α η. Β set Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: (Β η.) ζ Θαπηηαιηζκφο θεθαιαηνθξαηία νηθνλνκηθή πνιηηηθή Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο--ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: STI Ιςότητα και θετικϊ μϋτρα / Γηψξγνο Γεξαπεηξίηεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Γεξαπεηξίηεο, Γηψξγνο (070) Πάθθνπιαο. Αλη. Λ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα - Θνκνηελή : Αλη. Λ. Πάθθνπιαο, 2007 Γίθαην DDC Ραμηλφκεζε: 340 (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 340 ΓΔΟ Καπιταλιςμόσ εκτόσ νόμου : η οικονομύα του παραςκηνύου / Marc Roche ; κηθξ. Αξηζηέα Θνκλελέιιε Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Le capitalism hors la loi Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Roche, Marc (070) Θνκλελέιιε, Αξηζηέα (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 314 ζ. ; 20 εθ. Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 12

13 ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: ζ. [ ] Δπελδχζεηο Θαπηηαιηζκφο Θεξδνζθνπία νηθνλνκηθή αλάιπζε Νηθνλνκηθή αλάπηπμε--θνηλσληθέο απφςεηο Νηθνλνκηθή ηζηνξία Ρξάπεδεο θαη Ρξαπεδηθή Φνξνινγηθνί παξάδεηζνη Σξεκαηηζηήξηα αμηψλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ROC Καπιταλιςμόσ και ελευθερύα : 40ό επετειακό ϋκδοςη με νϋο πρόλογο του ςυγγραφϋα / Κίιηνλ Φξίληκαλ ; κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Οφνπδ Λη. Φξίληκαλ ; κηθξ. Γηψξγνο Θαξάκπειαο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Capitalism and freedom Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Friedman, Milton, (070) Friedman, Rose D. (205) Θαξάκπειαο, Γηψξγνο (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 284 ζ. ; 20 εθ. ISBN: ; Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή Δηζφδεκα Δθπαίδεπζε θαη θξάηνο Διεπζεξία Θαπηηαιηζκφο θεθαιαηνθξαηία Θνηλσληθή πξφλνηα νηθνλνκηθή αλάιπζε Σξεκαηννηθνλνκηθά DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: FRI Καπιταλιςμόσ και ςχιζοφρϋνεια : ο αντι-οιδύπουσ / Εηι Ληειέδ θαη Φέιημ Γθνπαηηάξη ; κεη.θαίηε Σαηδεδήκνπ-Ηνπιηέηα Οάιιε Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Γθνπαηηάξη, Φέιημ Ληειέδ, Εηι (070) Οάππα (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Οάππαο, 1973 Θαπηηαιηζκφο ςπρνινγία-παζνινγηθή DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΛΡΔ {Η }κρύςη του 1929 και οι ϋλληνεσ οικονομολόγοι : ςυμβολό ςτην ιςτορύα τησ οικονομικόσ ςκϋψησ ςτην Ελλϊδα του μεςοπολϋμου / Κηράιεο Ταιηδφπνπινο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ταιηδφπνπινο, Κηράιεο (070) Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 13

14 Ξαηδείαο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Ξαηδείαο ηεο Δκπνξηθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 1989 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 532 ζ. ; 24 εθ. (Κειέηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο) Νηθνλνκηθέο θξίζεηο Νηθνλνκηθή ηζηνξία--διιάδα Νηθνλνκνιφγνη, Έιιελεο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΤΑΙ {Το }μϋγα πεύραμα / Θ.Ξαπαθσλζηαληίλνπ, Αληξέ Φηιίπ, Κπξνχλν Θάιληλ, Οίηζαξλη Ιέβεληαι, Ησζήθ Κπάξηηο, Κπφξηο Πνπβάξηλ, Ιέσλ Σέξκαλ, Πνβηέηηθνπο, Σέξκαλ Αρκίλσθ, Αλαηφι Πνχκπ Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ξαπαθσλζηαληίλνπ, Θ. (070) Ξξσηεχο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξξσηεχο, 1960 Γηεζλήο νηθνλνκία-ιφγνη,δνθίκηα DDC Ραμηλφκεζε: 337 (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 337 ΞΑΞ {Η }μεγϊλη αυταπϊτη / Ρδφδεθ Πηίγθιηηδ ; πξνιεγφκελα - επηζηεκνληθή επηκέιεηα Θψζηαο Κειάο ; κεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά Γηψξγνο Θενδσξφπνπινο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Stiglitz, Joseph E. Θενδσξφπνπινο, Γηψξγνο (730) Κειάο, Θψζηαο (080) Ιηβάλεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ιηβάλεο, 2003 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 499 ζ. ; 20 εθ. (Νηθνλνκία) ISBN: DDC Ραμηλφκεζε: 337 (22ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 337 STI Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν Γηεζλείο εκπνξηθέο ξπζκίζεηο Γηεζλήο νηθνλνκηθή ελνπνίεζε Γηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή Ξαγθνζκηνπνίεζε--Νηθνλνκηθέο απφςεηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο--Δκπνξηθή πνιηηηθή {Η }μεγϊλη κϊμψη : η επιςτροφό των οικονομικών τησ ύφεςησ / Ξψι Θξνχγθκαλ ; κηθξ. απφ ηα αγγιηθά Γ. Ζ. Ππαλφο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: The return of depression economics Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Krugman, Paul, (070) Ππαλφο, Γ. Ζ. (730) Θαζηαληψηεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θαζηαληψηε, 1999 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 230 ζ. ; 20 εθ. (Αλαζηνραζκφο) ISBN: Νηθνλνκηθή ηζηνξία Νηθνλνκηθή θξίζε Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 14

15 DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: KRU Μετϊ την κρύςη : από την κυριαρχύα των αγορών ςτην αναγϋννηςη τησ κοινωνύασ / Alain Touraine ; κηθξ. Καξία Καιαθέθα Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Apres la crise Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Touraine, Alain, (070) Καιαθέθα, Καξία (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 246 ζ. ; 20 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: ζ Θαπηηαιηζκφο Θνηλσληθή αιιαγή Νηθνλνκηθή αλάπηπμε--θνηλσληνινγηθέο απφςεηο Νηθνλνκηθή θξίζε Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: TOU Μετϊ το ςειςμό : οικονομικό κρύςη και θεςμικό επιλογό / Anton Hemerijk, Ben Knapen, Ellen van Doorne (επηκ.) ; πξνι. ειιεληθήο έθδνζεο Ινπθάο Ρζνχθαιεο ; κηθξ. Πνθία Φηιέξε Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Hemerijk, Anton (340) Knapen, Ben (340) Van Doorne, Ellen (340) Ρζνχθαιεο, Ινπθάο (080) Φηιέξε, Πνθία (730) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζε, 2010 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: ζ. 512 ; 20 εθ. (Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή πνιηηηθή) ISBN: Γαλεηνδφηεζε Θαπηηαιηζκφο Νηθνλνκηθή αλάπηπμε--θνηλσληθέο απφςεηο Νηθνλνκηθή θξίζε DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: HEM Μπούμερανγκ : ταξύδια ςτον νϋο Τρύτο Κόςμο Ελλϊδα, Ιςλανδύα, Ιρλανδύα, Γερμανύα, ΗΠΑ / Michael Lewis ; κηθξ. Λίθνο Ονχζζνο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Boomerang Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Lewis, Michael (070) Ονχζζνο, Λίθνο (730) Δθδφζεηο Ξαπαδφπνπινο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδφπνπινο, 2011 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 242 ζ. ; 20 εθ. ISBN: Γηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή Νηθνλνκηθή αλάπηπμε νηθνλνκηθή πνιηηηθή DDC Ραμηλφκεζε: (19) Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 15

16 Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: LEW {Τα }οικονομικϊ τησ νομιςματικόσ ϋνωςησ / Paul de Grauwe ; επηζηεκνληθή επηκέιεηαπξφινγνο ειιεληθήο έθδνζεο Θνδσξήο Θ. Ξειαγίδεο, Γεψξγηνο Δπ. Σνξηαξέαο ; κεηάθξαζε Γηψξγνο Λέδεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Grauwe, Paul de (070) Λέδεο, Γεψξγηνο Ξ. (730) Ξειαγίδεο, Θεφδσξνο Θ. (340) Σνξηαξέαο, Γεψξγηνο Δπ. (340) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Έθδνζε: 6ε δηεζλ. έθδ. Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Δθδφζεηο Ξαπαδήζε, 2008 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 453 ζ. : εηθ. ; 24 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Βηβιηνγξαθία: ζ. [419]-431 Ξεξηέρεη επξεηήξην Δπξσπατθφ Λνκηζκαηηθφ Πχζηεκα (Νξγαληζκφο) Λνκηζκαηηθέο ελψζεηο--δπξσπατθή Έλσζε, Σψξεο ηεο Λνκηζκαηηθή πνιηηηθή--δπξσπατθή Έλσζε, Σψξεο ηεο DDC Ραμηλφκεζε: (22ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: GRA Οικονομικϋσ θεωρύεσ, αρχϋσ διούκηςησ και αρχαύα ελληνικό ςκϋψη : μαρξιςτικό θεωρύα, παγκοςμιοπούηςη, αρχϋσ διούκηςησ, ο ρόλοσ του κρϊτουσ ςτην οικονομύα, αξιολόγηςη των επιχειρόςεων και χρηματιςτόριο, εταιρικό διακυβϋρνηςη, ηγετικϋσ αρετϋσ [και] οικονομικϋσ ανιςότητεσ / Ξέηξνο Γ. Γνχθαο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Γνχθαο, Ξέηξνο Γ. (070) Ιηβάλεο (650) Έθδνζε: γ έθδνζε Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ιηβάλε, 2005 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 445 ζ. ; 24 εθ. (Νηθνλνκία) ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη ηδηφρεηξε αθηέξσζε ηνπ ζπγγξαθέα Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο θαη επξεηήξην Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε Νηθνλνκία Νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο Ξαγθνζκηνπνίεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΓΝ Οικονομικό / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; κεηάθξαζε Ληθεθφξνο Πηακαηάθεο, Θαλάζεο Αζαλαζίνπ Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Samuelson, Paul A. Paul Anthony, Nordhaus, William D. Αζαλαζίνπ, Θαλάζεο (730) Πηακαηάθεο, Ληθεθφξνο (730) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Έθδνζε: 16ε έθδ. Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζεο, 2000 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 2 η. : εηθ. ; 24 εθ. Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 16

17 ISBN: ηφκ ηφκ ζχλνιν 2 ηφκσλ Πεκεηψζεηο: Ξεξηέρεη επξεηήξην νηθνλνκηθή DDC Ραμηλφκεζε: 330 (21ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 330 SAM Οικονομικό κρύςη και διακυβϋρνηςη / επηκέιεηα Πηαχξνο Ησαλλίδεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ησάλληδεο, Πηαχξνο (340) Γεκνζίεπζε: Ίδξπκα Νηθνλνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (650) Αζήλα : Ίδξπκα Νηθνλνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, 2012 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 238 ζ. ; 24 εθ. ISBN: Νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε Νηθνλνκηθή θξίζε DDC Ραμηλφκεζε: 337 (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 337 ΝΗΘ {Η }Οικονομικό κρύςη του 2008 και ςημαςύα τησ / Ρδνξηδ Πφξνο ; κεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά Άγγεινο Φηιηππάηνο ; επηζηεκνληθή επηκέιεηα - επίκεηξν Θψζηαο Κειάο Νκνηφκνξθνο The new paradigm for financial markets Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Soros, George (070) Κειάο, Θψζηαο (340) Φηιηππάηνο, Άγγεινο (730) Ιηβάλεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ιηβάλεο, 2008 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 283 ζ. : εηθ. ; 24 εθ. (Νηθνλνκία / Ιηβάλεο) ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Credit--United States Financial crises--united States Νηθνλνκηθέο θξίζεηο--ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο Νηθνλνκηθή θξίζε--ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο Ξίζησζε--Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ξίζησζε--Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο United States--Economic conditions--21st century United States--Economic policy Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο--Νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο--21νο αηψλαο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο--Νηθνλνκηθή πνιηηηθή DDC Ραμηλφκεζε: (22) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΠΝΟ Παγκόςμια οικονομικό διακυβϋρνηςη / Ξαλαγηψηεο Β. Ονπκειηψηεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ονπκειηψηεο, Ξαλαγηψηεο Β. Ιηβάλεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Δθδνηηθφο Νξγαληζκφο Ιηβάλε, 2006 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 303 ζ. : πίλ. ; 22 εθ. (Νηθνλνκία) ISBN: Πεκεηψζεηο: Βηβιηνγξαθία: ζ. [297]-303 Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 17

18 Γηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο Γηεζλήο νηθνλνκηθή ελνπνίεζε Γηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή DDC Ραμηλφκεζε: 337 (22ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 337 ΟΝ Παγκόςμιεσ χρηματοπιςτωτικϋσ αγορϋσ / Ian H. Giddy ; επηζηεκνληθή επηκέιεηα Ξαλαγηψηεο Δ. Ξεηξάθεο, Θσλζηαληίλνο Βελεθέο ; κεηάθξαζε Θσλζηαληίλνο Θνπθφπνπινο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Giddy, Ian H. Βελεθέο, Θσλζηαληίλνο (340) Θνπθφπνπινο, Θσλζηαληίλνο (730-) Ξεηξάθεο, Ξαλαγηψηεο Δ. (340) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζεο, c1996 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 879 ζ. : εηθ. ; 24 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηέρεη βηβιηνγξαθίεο Γηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή Θεθαιαηαγνξά DDC Ραμηλφκεζε: (21ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: GID {Το }πλϋγμα του πλούτου : το χρόμα και η εξουςύα ςτον κόςμο : / Niall Ferguson ; κεηάθξαζε Διεπζεξία Ρζίηζα ; επηκέιεηα έθδνζεο Ησάλλεο-Γηνλχζεο Παιαβξάθνο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ferguson, Niall (070) Παιαβξάθνο, Ησάλλεο-Γηνλχζεο (340) Ρζίηζα, Διεπζεξία (730) Ησιθφο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ησιθφο, 2009 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 725 ζ εθ. (Φηινζνθία & Νηθνλνκηθφ-Ξνιηηηθή Πθέςε ; 4) ISBN: Νηθνλνκηθή ηζηνξία DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: FER {Οι }πόλεμοι του αύριο / Pascal Boniface ; πξφι. Βχξσλ Θενδσξφπνπινο ; εηζαγ. Πσηήξεο Ληάιεο ; κηθξ. Βίθπ Ηαθψβνπ Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Les guerres de demain Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Boniface, Pascal (070) Θενδσξφπνπινο, Βχξσλ (080) Ηαθψβνπ, Βίθπ (730) Ληάιεο, Πσηήξεο (080) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζε, 2004 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 270 ζ. ; 20 εθ. (Γηεζλήο θαη επξσπατθή πνιηηηθή) ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο Ξαγθφζκηα πνιηηηθή πφιεκνο Ρξνκνθξαηία DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: BON Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 18

19 Πολιτικό οικονομύα των χρηματιςτηριακών αγορών και εναλλακτικϋσ ςτρατηγικϋσ / Γηφξγθ Σνχθζκηλη ; πξφι. Λίθνο Θνηδηάο ; κηθξ. απφ ηα γεξκαληθά Γηψξγνο Ξαπιφπνπινο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Politische Okonomie der Finanzmarkte : aktualisierte und erweiterte Neuauflage Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Huffschmid, Jorg, (070) Θνηδηάο, Λίθνο, (080) Ξαπιφπνπινο, Γηψξγνο (730) Θαζηαληψηεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θαζηαληψηε, 2006 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 410 ζ. : εηθ., πηλ. ; 24 εθ. (Αλαζηνραζκφο) ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε Νηθνλνκηθή αλάπηπμε--θνηλσληθέο απφςεηο Ρξάπεδεο θαη Ρξαπεδηθή Σξεκαηηζηήξηα αμηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: HUF {Η }πολιτικό ςωτηρύασ ενϊντια ςτην Τρόώκα : κρύςη κυριαρχύασ και δημοκρατύασ - κοινωνύα και πολιτικό διϋξοδοσ / Λίθνο Θνηδηάο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Θνηδηάο, Λίθνο, (070) Ιηβάλεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ιηβάλε, 2012 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 556 ζ. ; 21 εθ. (Ξνιηηηθή) ISBN: νηθνλνκηθή πνιηηηθή Ξνιηηηθή -Διιάο DDC Ραμηλφκεζε: 320 (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 320 ΘΝΡ {Η }πολιτικό τησ οικονομικόσ ςταθεροπούηςησ / Λίθνο Γθαξγθάλαο, Ράθεο Θσκφπνπινο, Θψζηαο Πεκίηεο, Γηάλλεο Ππξάνο ; εηζαγσγή - παξνπζίαζε Θψζηαο Πεκίηεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Γθαξγθάλαο, Λίθνο Θσκφπνπινο, Ράθεο Πεκίηεο, Θσλζηαληίλνο Γ, Ππξάνο, Γηάλλεο Γλψζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Γλψζε, 1989 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 151 ζ. ; 21 εθ. DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: νηθνλνκηθή πνιηηηθή Νηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε Νηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε--διιάδα ΓΘΑ Προκλόςεισ για τη νομιςματικό πολιτικό ςε ϋναν αλληλεξαρτώμενο Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 19

20 κόςμο : ςκϋψεισ ςχετικϊ με τη νομιςματικό και χρηματοπιςτωτικό ενοπούηςη / Ληθφιανο Σ. Γθαξγθάλαο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Γθαξγθάλαο, Λίθνο (070) Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2008 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 204 ζ. ; 23 εθ. ISBN: λνκηζκαηηθή πνιηηηθή DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΓΘΑ {Η }πτώςη τησ Lehman Brothers : το ξεκύνημα τησ κρύςησ / Vicky Ward Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ward, Vicky (070) Κπνπκπνπξή, Οάληα (730) Ν Θφζκνο (650) Δθδφζεηο Ξαπαδφπνπινο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδφπνπινο, 2010 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 379 ζ. ; 21 εθ. ISBN: Νηθνλνκηθή θξίζε--ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: WAR Σύγχρονα χρηματοοικονομικϊ προώόντα / Βαζηιηθή Ξ. Καιηλδξέηνπ Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Καιηλδξέηνπ, Βαζηιηθή Ξ. (070) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζεο, 2002 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 460 ζ. ; 24 εθ. ISBN: X DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: Ρξάπεδεο θαη Ρξαπεδηθή Σξεκαηννηθνλνκηθή ΚΑΙ {Το }τϋλοσ του ευρώ : το αβϋβαιο μϋλλον τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ / Johan van Overtveldt ; κηθξ. Γηψξγνο Κπαξνπμήο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: The end of the Euro : the uneasy future of the European Union Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Van Overtveldt, Johan (070) Κπαξνπμήο, Γηψξγνο (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 270, [17] ; 20 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο Δπξψ--Λφκηζκα Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθή Λνκηζκαηηθή Κνλάδα Δπξσπατθή Νηθνλνκηθή Θνηλφηεηα--Νηθνλνκηθή Ξνιηηηθή DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: OVE Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 20

21 {Το }τύμημα τησ ανιςότητασ : πώσ η διχαςμϋνη κοινωνύα του ςόμερα θϋτει ςε κύνδυνο το μϋλλον όλων μασ / Joseph E. Stiglitz ; κηθξ. Λίθνο Ονχζζνο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: The price of inequality Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Stiglitz, Joseph E. (070) Ονχζζνο, Λίθνο (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 2 η. ; 20 εθ. ISBN: η. Α η. Β ζεη Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο Δηζφδεκα Ηζφηεηα θνηλσληθέο ζπλζήθεο Νηθνλνκηθή αλάπηπμε νηθνλνκηθή πνιηηηθή Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο--Νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο--21νο αηψλαο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: STI ---- Βιβλιοθήκη Τμήμα Ηλεκηρονικής Διακσβέρνηζης Διεύθσνζη Άμεζης Ενημέρωζης Γενική Γραμμαηεία Ενημέρωζης Γενική Γραμμαηεία Επικοινωνίας & Προβολής Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάνηοσ, Καλλιθέα, Τ.Κ (Ιζόγειο) Τηλ: (+30) , -8026, , URL, flickr, YouTube Ώρες λειηοσργίας για ηο εσρύ κοινό: 9:30-14:30 (Δεσηέρα Παραζκεσή) Ώρες λειηοσργίας για ηο προζωπικό: 9:30-15:00 (Δεσηέρα Παραζκεσή) Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 21

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Catastici feudorum Crete : catasticum sexterii Dorsoduri, 1227-1418 / Υαξάιακπνο Γάζπαξεο.

Catastici feudorum Crete : catasticum sexterii Dorsoduri, 1227-1418 / Υαξάιακπνο Γάζπαξεο. Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Ο Α Κ Κ Α Ρ Δ Η Α Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Π Ζ Π & Δ Ξ Η Θ Ν Η Λ Υ Λ Η Α Π Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Ο Α Κ Κ Α Ρ Δ Η Α Κ Δ Π Υ Λ Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Π Ζ Π Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Α Λ Α Ι Π Δ Υ Λ & Ρ Δ Θ Κ Ζ Ο Η Υ Π Ζ Π Β Η Β Ι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ

!#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ L'ώ+;(? I%(;(3/(ύ#7?, =->?1ή7 @-(+1+,-(ή!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ 9( )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& ()15) :72'(*+;ή=7/" 2"4ά 47> /&4ά++"*37 4(* 3*34ή2&4(? 34&="+ώ> '3(4'2'ώ>

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σε διαδικασία εκλογίκευσης του μεγέθους του ο χρηματοοικονομικός κλάδος διεθνώς (deleveraging process): Σταδιακή συρρίκνωση ενεργητικού (μείωση δανείων-πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιο-προτάςεισ. «Μετανάςτευςθ Πρόςφυγεσ» ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΑ Ϊ Ο Σ 2015)

Βιβλιο-προτάςεισ. «Μετανάςτευςθ Πρόςφυγεσ» ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΑ Ϊ Ο Σ 2015) ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΜΕΘ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ Βιβλιο-προτάςεισ «Μετανάςτευςθ Πρόςφυγεσ» (ΜΑ Ϊ Ο Σ 2015) Βιβλιοκικθ ΓΓΕΕ «Μετανάςτευςθ Πρόςφυγεσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος. Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013

ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος. Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013 ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013 Η μελζτθ τθσ οικονομίασ αφορά ζρευνα των τρόπων με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι κατανζμουν τουσ «ςπάνιουσ πόρουσ» για τθν παραγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. Αναλυτικό Πρόγραμμα ΠΕΜΠΣΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011. Sociotechnical perspectives of wind power policy

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. Αναλυτικό Πρόγραμμα ΠΕΜΠΣΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011. Sociotechnical perspectives of wind power policy ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Αναλυτικό Πρόγραμμα 2 ου υνεδρίου Εφαρμοςμζνθσ Οικονομικισ ΒΟΛΟ, 14 15 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011 15:00-16:00 Εγγραφζσ ςυνζδρων ΠΕΜΠΣΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011 16:00-16:15 Αμφικζατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ Υποχρεωτικά Δ Ζτοσ Ζτοσ Υποχρεωτικά Β Ζτοσ Υποχρεωτικά Α Ζτοσ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ Υποχρεωτικά Γ ΝΟΜ 105 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ του Δικαίου ( A Εξάμθνο) 5 ΝΟΜ 113 Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

3-6 ΠΑΜ14, ΑΔ, Κ9 κ. Καρακάντηα, Αρχαϊκό ζποσ: Όμθροσ

3-6 ΠΑΜ14, ΑΔ, Κ9 κ. Καρακάντηα, Αρχαϊκό ζποσ: Όμθροσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 12-3 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9 κ. Γεωργιάδου, Αρχαία Ελλθνικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 18/6/014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1937; ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1937; ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1937; ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ; ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Η «Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ,

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ΟΜΙΛΙΑ-ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΕΛΕΣΙΟΤ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΕΔΕ, ΤΠΟ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΣΛΟ: ΔΗΜΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΘΕΜΑ ΣΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ: «ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόναςμα Καταναλωτι

Πλεόναςμα Καταναλωτι Ηιτθςθ τθσ αγοράσ Πλεόναςμα Καταναλωτι Η ατομική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες από ένα αγαθό/υπηρεσία που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει Η τιμή της αγοράς προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν. Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ,

Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν. Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ, As Delivered Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ, άλογα και μουλάρια για να βοθκιςει τον ελλθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκαταρκτικό Ρρόγραμμα

Ρροκαταρκτικό Ρρόγραμμα Ρροκαταρκτικό Ρρόγραμμα 1 θ Ημζρα 1 Απριλίου 2009 18.00 Εγγραφζσ Καφζσ Καλωςορίςματοσ 19:00 Χαιρετιςμόσ Κωνςταντίνοσ Μίχαλοσ, Πρόεδροσ, Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 19.15 Εναρκτιρια Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Η ψυχολογική προσέγγιση των αγορών

Κεφάλαιο 1: Η ψυχολογική προσέγγιση των αγορών Περιεχόμενα Πρόλογος... xv Γιάννης Στουρνάρας Ευχαριστίες... xvii Εισαγωγή... xix Κεφάλαιο 1: Η ψυχολογική προσέγγιση των αγορών 1.1. Η παραδοσιακή Χρηματοοικονομική και οι σημαντικές αδυναμίες της...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί".

!#ά%&'( 14 )' *'+,ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί. I'ώ04(. G%(4(:6(ύ#1.,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί". 73( 6"#ά%&'( &83ό &,&%ύ(82" 31 ='ά0+0>:1 3>, ='"+,ώ, @012&3&4(0ώ,, 6&'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα