qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqς wωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιqπσπ ζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσjklzxcv

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqς wωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιqπσπ ζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσjklzxcv"

Transcript

1 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqς wωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιqπσπ ζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσjklzxcv Βιβλιο-προτάσεις λοπbnαmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn «Οικονομία» mςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρωυdfghj Μάρτιος 2015 ργklαzxcvbnβφδγωmζqwertλκοθξyui Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ ύαςφdfghjklzxcvbnmqwertyuiopaβsdf ghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdfghjklzxcηv bnαςφδmqwertαςδyuiopasdfαςδφγθ μκxcvυξςφbnmςφγqwθeξτςδφrtyuφγ σοιopaαςδφsdfghjklzxcvαςδφbnγμ,m qwertyuiopasdfgαςργκοΰτbnmqwerty ςδφγuiopasςδφγdfghjklzxςδδγςφγcv bnmqwertyuioβκςλπpasdfghjklzxcvbn Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Φεβρουϊριοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 1 mqwertyuiopasdγαεορlzxcvbnmqwert

2 Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Economic growth and declining social welfare...7 {The }Euro at ten : lessons and challenges : fifth ECB Central Banking Conference, November Five economic challenges...7 Foundations of economic analysis...7 {The }greek foreign debt and the great powers : Offshore τα νθςιά των κθςαυρϊν : πϊσ οι πλοφςιοι γίνονται πλουςιότεροι ενϊ οι υπόλοιποι πλθρϊνουν όλουσ τουσ φόρουσ...8 {Το }αίνιγμα του κεφαλαίου και οι κρίςεισ του καπιταλιςμοφ...8 Ανάμεςα ςε Κράτοσ και Αγορά : Οικονομία και οικονομικι πολιτικι ςτθ μεταπολεμικι Ελλάδα Αυτά που πρζπει να γνωρίηουν οι Ζλλθνεσ και να μθ ξεχνοφν οι πολιτικοί...9 {Η }αυτοδυναμία τθσ Ευρϊπθσ : προοπτικζσ για τον 21ο αιϊνα...9 Δθμόςιο χρζοσ και ζλλειμμα...9 {Η }διεκνισ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ και θ Ελλάδα {Ο }δρόμοσ προσ τον πλοφτο Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα και τθν ανάλυςθ ειςροϊν-εκροϊν : με ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ για τθν Ελλάδα {Η }ελλθνικι οικονομία ςτθν εποχι τθσ "νζασ πολιτικισ" Ζνασ επικίνδυνοσ χρθματιςτισ Ζνασ κόςμοσ χωρίσ τθ Wall Street; : προτάςεισ για ζνα νζο παγκόςμιο οικονομικό ςφςτθμα Επενδυτικι επανάςταςθ : χρθματιςτιριο - αςφαλιςτικό - παιδεία - αναςχεδιαςμόσ Ευρϊπθ αςκμαίνουςα : θ μεγάλθ κρίςθ και το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 3

4 {Ο }κρίαμβοσ τθσ απλθςτίασ : θ ελεφκερθ αγορά και θ κατάρρευςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ Ιςότθτα και κετικά μζτρα Καπιταλιςμόσ εκτόσ νόμου : θ οικονομία του παραςκθνίου Καπιταλιςμόσ και ελευκερία : 40ι επετειακι ζκδοςθ με νζο πρόλογο του ςυγγραφζα Καπιταλιςμόσ και ςχιηοφρζνεια : ο αντι-οιδίπουσ {Η }κρίςθ του 1929 και οι ζλλθνεσ οικονομολόγοι : ςυμβολι ςτθν ιςτορία τθσ οικονομικισ ςκζψθσ ςτθν Ελλάδα του μεςοπολζμου {Το }μζγα πείραμα {Η }μεγάλθ αυταπάτθ {Η }μεγάλθ κάμψθ : θ επιςτροφι των οικονομικϊν τθσ φφεςθσ Μετά τθν κρίςθ : από τθν κυριαρχία των αγορϊν ςτθν αναγζννθςθ τθσ κοινωνίασ Μετά το ςειςμό : οικονομικι κρίςθ και κεςμικι επιλογι Μποφμερανγκ : ταξίδια ςτον νζο Τρίτο Κόςμο Ελλάδα, Ιςλανδία, Ιρλανδία, Γερμανία, ΗΠΑ {Τα }οικονομικά τθσ νομιςματικισ ζνωςθσ Οικονομικζσ κεωρίεσ, αρχζσ διοίκθςθσ και αρχαία ελλθνικι ςκζψθ : μαρξιςτικι κεωρία, παγκοςμιοποίθςθ, αρχζσ διοίκθςθσ, ο ρόλοσ του κράτουσ ςτθν οικονομία, αξιολόγθςθ των επιχειριςεων και χρθματιςτιριο, εταιρικι διακυβζρνθςθ, θγετικζσ αρετζσ [και] οικονομικζσ ανιςότθτεσ Οικονομικι Οικονομικι κρίςθ και διακυβζρνθςθ {Η }Οικονομικι κρίςθ του 2008 και ςθμαςία τθσ Παγκόςμια οικονομικι διακυβζρνθςθ Παγκόςμιεσ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ {Το }πλζγμα του πλοφτου : το χριμα και θ εξουςία ςτον κόςμο : Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 4

5 {Οι }πόλεμοι του αφριο Πολιτικι οικονομία των χρθματιςτθριακϊν αγορϊν και εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ {Η }πολιτικι ςωτθρίασ ενάντια ςτθν Τρόϊκα : κρίςθ κυριαρχίασ και δθμοκρατίασ - κοινωνία και πολιτικι διζξοδοσ {Η }πολιτικι τθσ οικονομικισ ςτακεροποίθςθσ Προκλιςεισ για τθ νομιςματικι πολιτικι ςε ζναν αλλθλεξαρτϊμενο κόςμο : ςκζψεισ ςχετικά με τθ νομιςματικι και χρθματοπιςτωτικι ενοποίθςθ {Η }πτϊςθ τθσ Lehman Brothers : το ξεκίνθμα τθσ κρίςθσ Σφγχρονα χρθματοοικονομικά προϊόντα {Το }τζλοσ του ευρϊ : το αβζβαιο μζλλον τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ {Το }τίμθμα τθσ ανιςότθτασ : πϊσ θ διχαςμζνθ κοινωνία του ςιμερα κζτει ςε κίνδυνο το μζλλον όλων μασ Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 5

6 Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 6

7 Economic growth and declining social welfare / Xenophon Zolotas Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ενιψηαο, Μελνθψλ (070) Bank of Greece (650) Γεκνζίεπζε: Athens : Bank of Greece, 1981 Νηθνλνκία--Διιάδα Νηθνλνκηθή αλάπηπμε DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ZOL {The }Euro at ten : lessons and challenges : fifth ECB Central Banking Conference, November 2008 / editors Bartosz Mackowiak...[et al.] Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: European Central Bank (340) European Central Bank (650) Γεκνζίεπζε: Frankfurt am Main : European Central Bank, 2009 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 315 p. ; 24 εθ. ISBN: DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: Euro--European Union Countries Monetary policy--european Economic Community countries EUR Five economic challenges / Robert L. Heilbroner, Lester C. Thurow Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Heilbroner, Robert L. (070) Thurow, Lester C. (070) Prentice-Hall (650) Γεκνζίεπζε: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1981 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: xi, 140 p. ; 24 cm. ISBN: Πεκεηψζεηο: Includes bibliographical references Includes index Economics Νηθνλνκηθά United States--Economic conditions Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο--Νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: HEI Foundations of economic analysis / by Paul Anthony Samuelson Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Samuelson, Paul A. Paul Anthony, (070) Harvard University Press (650) Γεκνζίεπζε: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1966 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: xii, 447 p. ; 22 cm. (Harvard Economic Studies ; 80) Πεκεηψζεηο: Includes index Νηθνλνκηθά--Καζεκαηηθά DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: SAM Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 7

8 {The }greek foreign debt and the great powers : / by John A. Levandis Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Levandis, John A. (070) Columbia University Press (650) Γεκνζίεπζε: New York : Columbia University Press, 1944 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: x, 137 p. ; 24 cm. Πεκεηψζεηο: Includes bibliography: p. [117]-129 Includes index Debt, Public--Greece Finance--Greece Γεκφζην ρξένο--διιάδα Σξεκαηννηθνλνκηθή--Διιάδα Greece--History Διιάδα--Ηζηνξία DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: LEV Offshore τα νηςιϊ των θηςαυρών : πώσ οι πλούςιοι γύνονται πλουςιότεροι ενώ οι υπόλοιποι πληρώνουν όλουσ τουσ φόρουσ / Nicholas Shaxson ; κηθξ. Λίθνο Ονχζζνο ; επηζηεκνληθή επηκέιεηα - πξφι. ζηελ ειιεληθή έθδνζε Θψζηαο Κειάο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Treasure islands Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Shaxson, Nicholas (070) Κειάο, Θψζηαο (340) Ονχζζνο, Λίθνο (730) Ξαπαδφπνπινο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδφπνπινο, 2012 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 411 ζ. ; 20 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: ζ. [381]-411 Offshore structures--law and legislation Ρξάπεδεο θαη Ρξαπεδηθή πεξάθηηεο επηρεηξήζεηο Φνξνδηαθπγή Φνξνινγηθνί παξάδεηζνη DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: SHA {Το }αύνιγμα του κεφαλαύου και οι κρύςεισ του καπιταλιςμού / Ληέηβηλη Σάξβετ ; κηθξ. Ξέηξνο Σαηδφπνπινο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: The enigma of capital and the crises of capitalism Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Harvey, David, (070) Σαηδφπνπινο, Ξέηξνο (730) Θαζηαληψηεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θαζηαληψηε, 2011 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: ζ. 271, [17] : εηθ. ; 20 εθ. (Αλαζηνραζκφο) ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη επξεηήξην: ζ. [ ] Θαπηηαιηζκφο θεθαιαηνθξαηία νηθνλνκηθή αλάιπζε Νηθνλνκηθή αλάπηπμε--θνηλσληθέο απφςεηο Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: HAR Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 8

9 Ανϊμεςα ςε Κρϊτοσ και Αγορϊ : Οικονομύα και οικονομικό πολιτικό ςτη μεταπολεμικό Ελλϊδα / Ξάλνο Θαδάθνο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Θαδάθνο, Ξάλνο (070) Δθδφζεηο Ξαηάθε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαηάθεο, 2006 Νηθνλνκία--Διιάδα DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΘΑΕ Αυτϊ που πρϋπει να γνωρύζουν οι Έλληνεσ και να μη ξεχνούν οι πολιτικού / Γεκεηξίνπ Θνπθάιε Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Θνπθάιεο, Γεκήηξηνο (070) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : [ρ.ν.], 2002 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: η. Β ; 24 εθ. (Ξνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο ; 36) Διιάδα--Θνηλσληθέο ζπλζήθεο Διιάδα--Νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΘΝ {Η }αυτοδυναμύα τησ Ευρώπησ : προοπτικϋσ για τον 21ο αιώνα / Σέικνπη Πκηη ; πξνι. Γεκήηξεο Θ. Ρζάηζνο ; κηθξ. Καξηάλλα Ξαλάγνπ Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Die Selbstbehauptung Europas Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Schmidt, Helmut (070) Ξαλάγνπ, Καξηάλλα (730) Ρζάηζνο, Γεκήηξεο Θ. (080) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζε, 2003 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 250 ζ. ; 20 εθ. (Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή πνιηηηθή) ISBN: Πεκεηψζεηο: Πην νπηζζφθπιιν δίλεηαη ην ISBN Δπξψπε Δπξψπε--21νο αηψλαο Δπξψπε--Ξνιηηηθή θαη δηαθπβέξλεζε DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: SCH Δημόςιο χρϋοσ και ϋλλειμμα / Λ.Ζ. Θαξαβίηεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Θαξαβίηεο, Ληθφιανο Ζ. (070) Γηφληθνο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Γηφληθνο, 2008 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 312 ζ. ; 30 εθ. ISBN: Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή Σξέε, δεκφζηα DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΘΑΟ Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 9

10 {Η }διεθνόσ χρηματοπιςτωτικό κρύςη και η Ελλϊδα / Δπηκέιεηα χιεο : Βαζίιεο Αγγειφπνπινο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Θέξθπξα (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θέξθπξα, 2009 ISBN: ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο-διιάδα DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΓΗΔ {Ο }δρόμοσ προσ τον πλούτο / Βεληακίλ Φξαγθιίλνο ; κηθξ. Γηψξγνο Γεσξγαθφπνπινο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: The way to wealth Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Franklin, Benjamin, (070) Γεσξγαθφπνπινο, Γεψξγηνο Δ. (730) Δθδφζεηο Ξαπαδφπνπινο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδφπνπινο, 2012 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 150 ζ. ; 20 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο επηζηνινγξαθία Νηθνλνκία Νηθνλνκηθά--Καζεκαηηθά Νηθνλνκηθή αλάπηπμε Νηθνλνκηθή ηζηνξία DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: FRA Ειςαγωγό ςτο ςύςτημα και την ανϊλυςη ειςροών-εκροών : με ςυγκεκριμϋνεσ εφαρμογϋσ για την Ελλϊδα / Σαξάιακπνο Νηθνλνκίδεο ; πξφινγνο Θεφδσξνο Πθνχληδνο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Νηθνλνκίδεο, Σαξάιακπνο Πθνχληδνο, Θεφδσξνο Α. (080) Θξηηηθή (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θξηηηθή, 2007 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 279 ζ. : πίλαθεο ; 24 εθ. (Δπηζηεκνληθή βηβιηνζήθε) ISBN: Πεκεηψζεηο: Βηβιηνγξαθία: ζ. [272]-277 Ξεξηέρεη επξεηήξην Δηζξνέο-εθξνέο, Αλάιπζε ησλ Δηζξνέο-εθξνέο, Αλάιπζε ησλ--διιάδα DDC Ραμηλφκεζε: (22ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΝΗΘ {Η }ελληνικό οικονομύα ςτην εποχό τησ "νϋασ πολιτικόσ" / Θεφδσξνο Θ. Ξειαγίδεο ; πξφινγνο Δπάγγεινο Βεληδέινο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ξειαγίδεο, Θεφδσξνο Θ. Βεληδέινο, Δπάγγεινο Β. (080) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζε, 2001 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 194 ζ. : εηθ. ; 21 εθ. ISBN: Γεκφζηα δηνίθεζε--διιάδα θνηλσληθή πνιηηηθή Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 10

11 νηθνλνκηθή πνιηηηθή Διιάδα--Νηθνλνκηθή πνιηηηθή--20φο αηψλαο DDC Ραμηλφκεζε: (21ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΞΔΙ Ένασ επικύνδυνοσ χρηματιςτόσ / Ληθ Ιίδνλ ; ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Έληνπαξλη Γνπίηιευ ; κηθξ. απφ ηα αγγιηθά Δξξίθνο Κπαξηδηλφπνπινο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Rogue trader Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Leeson, Nick (070) Κπαξηδηλφπνπινο, Δξξίθνο (730) Θαζηαληψηεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θαζηαληψηε, 1998 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 366 ζ. ; 20 εθ. ISBN: Barings Bank--United Kingdom Απηνβηνγξαθίεο Νηθνλνκηθά εγθιήκαηα Ρξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα Σξεκαηηζηήξηα αμηψλ DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: LEE Ένασ κόςμοσ χωρύσ τη Wall Street; : προτϊςεισ για ϋνα νϋο παγκόςμιο οικονομικό ςύςτημα / Francois Morin ; κηθξ. Αξηζηέα Θνκλελέιιε Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Un monde sans Wall Street? Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Morin, Francois (070) Θνκλελέιιε, Αξηζηέα (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 213 ζ. : πηλ. ; 20 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: ζ. [211]-213 Wall Street--Σξεκαηηζηήξην--Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο Σξεκαηηζηήξηα αμηψλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο--ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο Σξεκαηννηθνλνκηθή DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: MOR Επενδυτικό επανϊςταςη : χρηματιςτόριο - αςφαλιςτικό - παιδεύα - αναςχεδιαςμόσ / Ξ. Κ. Καιηλδξέηνο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Καιηλδξέηνο, Ξαχινο Κ. Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Έθδνζε: 2ε εθδ. Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζεο, 2002 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 285 ζ. ; 23 ζ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηέρεη επξεηήξην Νηθνλνκηθή θαη Λνκηζκαηηθή Έλσζε Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Δπελδχζεηο--Διιάδα Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 11

12 DDC Ραμηλφκεζε: (21ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΚΑΙ Ευρώπη αςθμαύνουςα : η μεγϊλη κρύςη και το μϋλλον τησ Ευρώπησ Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ιπκπεξφπνπινο, Θσλζηαληίλνο (070) Ξαπαδήζεο. Αξγχξεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζεο, 2008 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 250 ζ. ; 21 εθ. (Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Ξνιηηηθή) ISBN: Νηθνλνκηθή θξίζε Δπξψπε--Νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΙΚ {Ο }θρύαμβοσ τησ απληςτύασ : η ελεύθερη αγορϊ και η κατϊρρευςη τησ παγκόςμιασ οικονομύασ / Joseph E. Stiglitz ; κηθξ. Λίθνο Ονχζζνο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Freefall Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Stiglitz, Joseph E. (070) Ονχζζνο, Λίθνο (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 2 η. ; 20 εθ. ISBN: η. Α η. Β set Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: (Β η.) ζ Θαπηηαιηζκφο θεθαιαηνθξαηία νηθνλνκηθή πνιηηηθή Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο--ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: STI Ιςότητα και θετικϊ μϋτρα / Γηψξγνο Γεξαπεηξίηεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Γεξαπεηξίηεο, Γηψξγνο (070) Πάθθνπιαο. Αλη. Λ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα - Θνκνηελή : Αλη. Λ. Πάθθνπιαο, 2007 Γίθαην DDC Ραμηλφκεζε: 340 (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 340 ΓΔΟ Καπιταλιςμόσ εκτόσ νόμου : η οικονομύα του παραςκηνύου / Marc Roche ; κηθξ. Αξηζηέα Θνκλελέιιε Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Le capitalism hors la loi Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Roche, Marc (070) Θνκλελέιιε, Αξηζηέα (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 314 ζ. ; 20 εθ. Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 12

13 ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: ζ. [ ] Δπελδχζεηο Θαπηηαιηζκφο Θεξδνζθνπία νηθνλνκηθή αλάιπζε Νηθνλνκηθή αλάπηπμε--θνηλσληθέο απφςεηο Νηθνλνκηθή ηζηνξία Ρξάπεδεο θαη Ρξαπεδηθή Φνξνινγηθνί παξάδεηζνη Σξεκαηηζηήξηα αμηψλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ROC Καπιταλιςμόσ και ελευθερύα : 40ό επετειακό ϋκδοςη με νϋο πρόλογο του ςυγγραφϋα / Κίιηνλ Φξίληκαλ ; κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Οφνπδ Λη. Φξίληκαλ ; κηθξ. Γηψξγνο Θαξάκπειαο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Capitalism and freedom Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Friedman, Milton, (070) Friedman, Rose D. (205) Θαξάκπειαο, Γηψξγνο (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 284 ζ. ; 20 εθ. ISBN: ; Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή Δηζφδεκα Δθπαίδεπζε θαη θξάηνο Διεπζεξία Θαπηηαιηζκφο θεθαιαηνθξαηία Θνηλσληθή πξφλνηα νηθνλνκηθή αλάιπζε Σξεκαηννηθνλνκηθά DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: FRI Καπιταλιςμόσ και ςχιζοφρϋνεια : ο αντι-οιδύπουσ / Εηι Ληειέδ θαη Φέιημ Γθνπαηηάξη ; κεη.θαίηε Σαηδεδήκνπ-Ηνπιηέηα Οάιιε Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Γθνπαηηάξη, Φέιημ Ληειέδ, Εηι (070) Οάππα (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Οάππαο, 1973 Θαπηηαιηζκφο ςπρνινγία-παζνινγηθή DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΛΡΔ {Η }κρύςη του 1929 και οι ϋλληνεσ οικονομολόγοι : ςυμβολό ςτην ιςτορύα τησ οικονομικόσ ςκϋψησ ςτην Ελλϊδα του μεςοπολϋμου / Κηράιεο Ταιηδφπνπινο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ταιηδφπνπινο, Κηράιεο (070) Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 13

14 Ξαηδείαο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Ξαηδείαο ηεο Δκπνξηθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 1989 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 532 ζ. ; 24 εθ. (Κειέηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο) Νηθνλνκηθέο θξίζεηο Νηθνλνκηθή ηζηνξία--διιάδα Νηθνλνκνιφγνη, Έιιελεο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΤΑΙ {Το }μϋγα πεύραμα / Θ.Ξαπαθσλζηαληίλνπ, Αληξέ Φηιίπ, Κπξνχλν Θάιληλ, Οίηζαξλη Ιέβεληαι, Ησζήθ Κπάξηηο, Κπφξηο Πνπβάξηλ, Ιέσλ Σέξκαλ, Πνβηέηηθνπο, Σέξκαλ Αρκίλσθ, Αλαηφι Πνχκπ Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ξαπαθσλζηαληίλνπ, Θ. (070) Ξξσηεχο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξξσηεχο, 1960 Γηεζλήο νηθνλνκία-ιφγνη,δνθίκηα DDC Ραμηλφκεζε: 337 (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 337 ΞΑΞ {Η }μεγϊλη αυταπϊτη / Ρδφδεθ Πηίγθιηηδ ; πξνιεγφκελα - επηζηεκνληθή επηκέιεηα Θψζηαο Κειάο ; κεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά Γηψξγνο Θενδσξφπνπινο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Stiglitz, Joseph E. Θενδσξφπνπινο, Γηψξγνο (730) Κειάο, Θψζηαο (080) Ιηβάλεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ιηβάλεο, 2003 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 499 ζ. ; 20 εθ. (Νηθνλνκία) ISBN: DDC Ραμηλφκεζε: 337 (22ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 337 STI Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν Γηεζλείο εκπνξηθέο ξπζκίζεηο Γηεζλήο νηθνλνκηθή ελνπνίεζε Γηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή Ξαγθνζκηνπνίεζε--Νηθνλνκηθέο απφςεηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο--Δκπνξηθή πνιηηηθή {Η }μεγϊλη κϊμψη : η επιςτροφό των οικονομικών τησ ύφεςησ / Ξψι Θξνχγθκαλ ; κηθξ. απφ ηα αγγιηθά Γ. Ζ. Ππαλφο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: The return of depression economics Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Krugman, Paul, (070) Ππαλφο, Γ. Ζ. (730) Θαζηαληψηεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θαζηαληψηε, 1999 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 230 ζ. ; 20 εθ. (Αλαζηνραζκφο) ISBN: Νηθνλνκηθή ηζηνξία Νηθνλνκηθή θξίζε Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 14

15 DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: KRU Μετϊ την κρύςη : από την κυριαρχύα των αγορών ςτην αναγϋννηςη τησ κοινωνύασ / Alain Touraine ; κηθξ. Καξία Καιαθέθα Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Apres la crise Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Touraine, Alain, (070) Καιαθέθα, Καξία (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 246 ζ. ; 20 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: ζ Θαπηηαιηζκφο Θνηλσληθή αιιαγή Νηθνλνκηθή αλάπηπμε--θνηλσληνινγηθέο απφςεηο Νηθνλνκηθή θξίζε Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: TOU Μετϊ το ςειςμό : οικονομικό κρύςη και θεςμικό επιλογό / Anton Hemerijk, Ben Knapen, Ellen van Doorne (επηκ.) ; πξνι. ειιεληθήο έθδνζεο Ινπθάο Ρζνχθαιεο ; κηθξ. Πνθία Φηιέξε Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Hemerijk, Anton (340) Knapen, Ben (340) Van Doorne, Ellen (340) Ρζνχθαιεο, Ινπθάο (080) Φηιέξε, Πνθία (730) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζε, 2010 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: ζ. 512 ; 20 εθ. (Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή πνιηηηθή) ISBN: Γαλεηνδφηεζε Θαπηηαιηζκφο Νηθνλνκηθή αλάπηπμε--θνηλσληθέο απφςεηο Νηθνλνκηθή θξίζε DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: HEM Μπούμερανγκ : ταξύδια ςτον νϋο Τρύτο Κόςμο Ελλϊδα, Ιςλανδύα, Ιρλανδύα, Γερμανύα, ΗΠΑ / Michael Lewis ; κηθξ. Λίθνο Ονχζζνο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Boomerang Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Lewis, Michael (070) Ονχζζνο, Λίθνο (730) Δθδφζεηο Ξαπαδφπνπινο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδφπνπινο, 2011 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 242 ζ. ; 20 εθ. ISBN: Γηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή Νηθνλνκηθή αλάπηπμε νηθνλνκηθή πνιηηηθή DDC Ραμηλφκεζε: (19) Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 15

16 Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: LEW {Τα }οικονομικϊ τησ νομιςματικόσ ϋνωςησ / Paul de Grauwe ; επηζηεκνληθή επηκέιεηαπξφινγνο ειιεληθήο έθδνζεο Θνδσξήο Θ. Ξειαγίδεο, Γεψξγηνο Δπ. Σνξηαξέαο ; κεηάθξαζε Γηψξγνο Λέδεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Grauwe, Paul de (070) Λέδεο, Γεψξγηνο Ξ. (730) Ξειαγίδεο, Θεφδσξνο Θ. (340) Σνξηαξέαο, Γεψξγηνο Δπ. (340) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Έθδνζε: 6ε δηεζλ. έθδ. Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Δθδφζεηο Ξαπαδήζε, 2008 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 453 ζ. : εηθ. ; 24 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Βηβιηνγξαθία: ζ. [419]-431 Ξεξηέρεη επξεηήξην Δπξσπατθφ Λνκηζκαηηθφ Πχζηεκα (Νξγαληζκφο) Λνκηζκαηηθέο ελψζεηο--δπξσπατθή Έλσζε, Σψξεο ηεο Λνκηζκαηηθή πνιηηηθή--δπξσπατθή Έλσζε, Σψξεο ηεο DDC Ραμηλφκεζε: (22ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: GRA Οικονομικϋσ θεωρύεσ, αρχϋσ διούκηςησ και αρχαύα ελληνικό ςκϋψη : μαρξιςτικό θεωρύα, παγκοςμιοπούηςη, αρχϋσ διούκηςησ, ο ρόλοσ του κρϊτουσ ςτην οικονομύα, αξιολόγηςη των επιχειρόςεων και χρηματιςτόριο, εταιρικό διακυβϋρνηςη, ηγετικϋσ αρετϋσ [και] οικονομικϋσ ανιςότητεσ / Ξέηξνο Γ. Γνχθαο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Γνχθαο, Ξέηξνο Γ. (070) Ιηβάλεο (650) Έθδνζε: γ έθδνζε Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ιηβάλε, 2005 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 445 ζ. ; 24 εθ. (Νηθνλνκία) ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη ηδηφρεηξε αθηέξσζε ηνπ ζπγγξαθέα Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο θαη επξεηήξην Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε Νηθνλνκία Νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο Ξαγθνζκηνπνίεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΓΝ Οικονομικό / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; κεηάθξαζε Ληθεθφξνο Πηακαηάθεο, Θαλάζεο Αζαλαζίνπ Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Samuelson, Paul A. Paul Anthony, Nordhaus, William D. Αζαλαζίνπ, Θαλάζεο (730) Πηακαηάθεο, Ληθεθφξνο (730) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Έθδνζε: 16ε έθδ. Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζεο, 2000 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 2 η. : εηθ. ; 24 εθ. Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 16

17 ISBN: ηφκ ηφκ ζχλνιν 2 ηφκσλ Πεκεηψζεηο: Ξεξηέρεη επξεηήξην νηθνλνκηθή DDC Ραμηλφκεζε: 330 (21ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 330 SAM Οικονομικό κρύςη και διακυβϋρνηςη / επηκέιεηα Πηαχξνο Ησαλλίδεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ησάλληδεο, Πηαχξνο (340) Γεκνζίεπζε: Ίδξπκα Νηθνλνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (650) Αζήλα : Ίδξπκα Νηθνλνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, 2012 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 238 ζ. ; 24 εθ. ISBN: Νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε Νηθνλνκηθή θξίζε DDC Ραμηλφκεζε: 337 (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 337 ΝΗΘ {Η }Οικονομικό κρύςη του 2008 και ςημαςύα τησ / Ρδνξηδ Πφξνο ; κεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά Άγγεινο Φηιηππάηνο ; επηζηεκνληθή επηκέιεηα - επίκεηξν Θψζηαο Κειάο Νκνηφκνξθνο The new paradigm for financial markets Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Soros, George (070) Κειάο, Θψζηαο (340) Φηιηππάηνο, Άγγεινο (730) Ιηβάλεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ιηβάλεο, 2008 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 283 ζ. : εηθ. ; 24 εθ. (Νηθνλνκία / Ιηβάλεο) ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Credit--United States Financial crises--united States Νηθνλνκηθέο θξίζεηο--ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο Νηθνλνκηθή θξίζε--ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο Ξίζησζε--Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ξίζησζε--Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο United States--Economic conditions--21st century United States--Economic policy Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο--Νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο--21νο αηψλαο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο--Νηθνλνκηθή πνιηηηθή DDC Ραμηλφκεζε: (22) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΠΝΟ Παγκόςμια οικονομικό διακυβϋρνηςη / Ξαλαγηψηεο Β. Ονπκειηψηεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ονπκειηψηεο, Ξαλαγηψηεο Β. Ιηβάλεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Δθδνηηθφο Νξγαληζκφο Ιηβάλε, 2006 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 303 ζ. : πίλ. ; 22 εθ. (Νηθνλνκία) ISBN: Πεκεηψζεηο: Βηβιηνγξαθία: ζ. [297]-303 Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 17

18 Γηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο Γηεζλήο νηθνλνκηθή ελνπνίεζε Γηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή DDC Ραμηλφκεζε: 337 (22ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 337 ΟΝ Παγκόςμιεσ χρηματοπιςτωτικϋσ αγορϋσ / Ian H. Giddy ; επηζηεκνληθή επηκέιεηα Ξαλαγηψηεο Δ. Ξεηξάθεο, Θσλζηαληίλνο Βελεθέο ; κεηάθξαζε Θσλζηαληίλνο Θνπθφπνπινο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Giddy, Ian H. Βελεθέο, Θσλζηαληίλνο (340) Θνπθφπνπινο, Θσλζηαληίλνο (730-) Ξεηξάθεο, Ξαλαγηψηεο Δ. (340) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζεο, c1996 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 879 ζ. : εηθ. ; 24 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηέρεη βηβιηνγξαθίεο Γηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή Θεθαιαηαγνξά DDC Ραμηλφκεζε: (21ε) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: GID {Το }πλϋγμα του πλούτου : το χρόμα και η εξουςύα ςτον κόςμο : / Niall Ferguson ; κεηάθξαζε Διεπζεξία Ρζίηζα ; επηκέιεηα έθδνζεο Ησάλλεο-Γηνλχζεο Παιαβξάθνο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ferguson, Niall (070) Παιαβξάθνο, Ησάλλεο-Γηνλχζεο (340) Ρζίηζα, Διεπζεξία (730) Ησιθφο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ησιθφο, 2009 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 725 ζ εθ. (Φηινζνθία & Νηθνλνκηθφ-Ξνιηηηθή Πθέςε ; 4) ISBN: Νηθνλνκηθή ηζηνξία DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: FER {Οι }πόλεμοι του αύριο / Pascal Boniface ; πξφι. Βχξσλ Θενδσξφπνπινο ; εηζαγ. Πσηήξεο Ληάιεο ; κηθξ. Βίθπ Ηαθψβνπ Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Les guerres de demain Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Boniface, Pascal (070) Θενδσξφπνπινο, Βχξσλ (080) Ηαθψβνπ, Βίθπ (730) Ληάιεο, Πσηήξεο (080) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζε, 2004 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 270 ζ. ; 20 εθ. (Γηεζλήο θαη επξσπατθή πνιηηηθή) ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο Ξαγθφζκηα πνιηηηθή πφιεκνο Ρξνκνθξαηία DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: BON Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 18

19 Πολιτικό οικονομύα των χρηματιςτηριακών αγορών και εναλλακτικϋσ ςτρατηγικϋσ / Γηφξγθ Σνχθζκηλη ; πξφι. Λίθνο Θνηδηάο ; κηθξ. απφ ηα γεξκαληθά Γηψξγνο Ξαπιφπνπινο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: Politische Okonomie der Finanzmarkte : aktualisierte und erweiterte Neuauflage Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Huffschmid, Jorg, (070) Θνηδηάο, Λίθνο, (080) Ξαπιφπνπινο, Γηψξγνο (730) Θαζηαληψηεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Θαζηαληψηε, 2006 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 410 ζ. : εηθ., πηλ. ; 24 εθ. (Αλαζηνραζκφο) ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε Νηθνλνκηθή αλάπηπμε--θνηλσληθέο απφςεηο Ρξάπεδεο θαη Ρξαπεδηθή Σξεκαηηζηήξηα αμηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Σξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: HUF {Η }πολιτικό ςωτηρύασ ενϊντια ςτην Τρόώκα : κρύςη κυριαρχύασ και δημοκρατύασ - κοινωνύα και πολιτικό διϋξοδοσ / Λίθνο Θνηδηάο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Θνηδηάο, Λίθνο, (070) Ιηβάλεο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ιηβάλε, 2012 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 556 ζ. ; 21 εθ. (Ξνιηηηθή) ISBN: νηθνλνκηθή πνιηηηθή Ξνιηηηθή -Διιάο DDC Ραμηλφκεζε: 320 (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: 320 ΘΝΡ {Η }πολιτικό τησ οικονομικόσ ςταθεροπούηςησ / Λίθνο Γθαξγθάλαο, Ράθεο Θσκφπνπινο, Θψζηαο Πεκίηεο, Γηάλλεο Ππξάνο ; εηζαγσγή - παξνπζίαζε Θψζηαο Πεκίηεο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Γθαξγθάλαο, Λίθνο Θσκφπνπινο, Ράθεο Πεκίηεο, Θσλζηαληίλνο Γ, Ππξάνο, Γηάλλεο Γλψζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Γλψζε, 1989 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 151 ζ. ; 21 εθ. DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: νηθνλνκηθή πνιηηηθή Νηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε Νηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε--διιάδα ΓΘΑ Προκλόςεισ για τη νομιςματικό πολιτικό ςε ϋναν αλληλεξαρτώμενο Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 19

20 κόςμο : ςκϋψεισ ςχετικϊ με τη νομιςματικό και χρηματοπιςτωτικό ενοπούηςη / Ληθφιανο Σ. Γθαξγθάλαο Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Γθαξγθάλαο, Λίθνο (070) Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2008 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 204 ζ. ; 23 εθ. ISBN: λνκηζκαηηθή πνιηηηθή DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: ΓΘΑ {Η }πτώςη τησ Lehman Brothers : το ξεκύνημα τησ κρύςησ / Vicky Ward Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Ward, Vicky (070) Κπνπκπνπξή, Οάληα (730) Ν Θφζκνο (650) Δθδφζεηο Ξαπαδφπνπινο (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδφπνπινο, 2010 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 379 ζ. ; 21 εθ. ISBN: Νηθνλνκηθή θξίζε--ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: WAR Σύγχρονα χρηματοοικονομικϊ προώόντα / Βαζηιηθή Ξ. Καιηλδξέηνπ Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Καιηλδξέηνπ, Βαζηιηθή Ξ. (070) Δθδφζεηο Ξαπαδήζε (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ξαπαδήζεο, 2002 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 460 ζ. ; 24 εθ. ISBN: X DDC Ραμηλφκεζε: Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: Ρξάπεδεο θαη Ρξαπεδηθή Σξεκαηννηθνλνκηθή ΚΑΙ {Το }τϋλοσ του ευρώ : το αβϋβαιο μϋλλον τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ / Johan van Overtveldt ; κηθξ. Γηψξγνο Κπαξνπμήο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: The end of the Euro : the uneasy future of the European Union Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Van Overtveldt, Johan (070) Κπαξνπμήο, Γηψξγνο (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 270, [17] ; 20 εθ. ISBN: Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο Δπξψ--Λφκηζκα Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθή Λνκηζκαηηθή Κνλάδα Δπξσπατθή Νηθνλνκηθή Θνηλφηεηα--Νηθνλνκηθή Ξνιηηηθή DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: OVE Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 20

21 {Το }τύμημα τησ ανιςότητασ : πώσ η διχαςμϋνη κοινωνύα του ςόμερα θϋτει ςε κύνδυνο το μϋλλον όλων μασ / Joseph E. Stiglitz ; κηθξ. Λίθνο Ονχζζνο Άιιεο παξαιιαγέο ηίηινπ: The price of inequality Ξλεπκαηηθή πεπζπλφηεηα: Stiglitz, Joseph E. (070) Ονχζζνο, Λίθνο (730) Ζκεξεζία Α.Δ.Δ. (650) Γεκνζίεπζε: Αζήλα : Ζκεξεζία, 2014 Φπζηθή Ξεξηγξαθή: 2 η. ; 20 εθ. ISBN: η. Α η. Β ζεη Πεκεηψζεηο: Ξεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο Δηζφδεκα Ηζφηεηα θνηλσληθέο ζπλζήθεο Νηθνλνκηθή αλάπηπμε νηθνλνκηθή πνιηηηθή Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο--Νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο--21νο αηψλαο DDC Ραμηλφκεζε: (19) Ραμηζεηηθφ Πχκβνιν: STI ---- Βιβλιοθήκη Τμήμα Ηλεκηρονικής Διακσβέρνηζης Διεύθσνζη Άμεζης Ενημέρωζης Γενική Γραμμαηεία Ενημέρωζης Γενική Γραμμαηεία Επικοινωνίας & Προβολής Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάνηοσ, Καλλιθέα, Τ.Κ (Ιζόγειο) Τηλ: (+30) , -8026, , URL, flickr, YouTube Ώρες λειηοσργίας για ηο εσρύ κοινό: 9:30-14:30 (Δεσηέρα Παραζκεσή) Ώρες λειηοσργίας για ηο προζωπικό: 9:30-15:00 (Δεσηέρα Παραζκεσή) Βιβλιοθήκη ΓΓΕ-ΓΓΕΠ (Μϊρτιοσ 2015 «Οικονομία») Σελίδα 21

Βιβλιο-προτάςεισ. «Μετανάςτευςθ Πρόςφυγεσ» ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΑ Ϊ Ο Σ 2015)

Βιβλιο-προτάςεισ. «Μετανάςτευςθ Πρόςφυγεσ» ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΑ Ϊ Ο Σ 2015) ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΜΕΘ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ Βιβλιο-προτάςεισ «Μετανάςτευςθ Πρόςφυγεσ» (ΜΑ Ϊ Ο Σ 2015) Βιβλιοκικθ ΓΓΕΕ «Μετανάςτευςθ Πρόςφυγεσ»

Διαβάστε περισσότερα

Catastici feudorum Crete : catasticum sexterii Dorsoduri, 1227-1418 / Υαξάιακπνο Γάζπαξεο.

Catastici feudorum Crete : catasticum sexterii Dorsoduri, 1227-1418 / Υαξάιακπνο Γάζπαξεο. Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Ο Α Κ Κ Α Ρ Δ Η Α Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Π Ζ Π & Δ Ξ Η Θ Ν Η Λ Υ Λ Η Α Π Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Ο Α Κ Κ Α Ρ Δ Η Α Κ Δ Π Υ Λ Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Π Ζ Π Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Α Λ Α Ι Π Δ Υ Λ & Ρ Δ Θ Κ Ζ Ο Η Υ Π Ζ Π Β Η Β Ι

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BIBLIOGRAPHIC BULLETIN. Ιανουάριος Φεβρουάριος 2015. January February 2015. Αθήνα, Μάρτιος 2015

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BIBLIOGRAPHIC BULLETIN. Ιανουάριος Φεβρουάριος 2015. January February 2015. Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος Φεβρουάριος 2015 BIBLIOGRAPHIC BULLETIN January February 2015 Αθήνα, Μάρτιος 2015 Athens, March 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο περιλαμβάνονται οι νέοι τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Academic Council, Cyprus International Institute of Management

Academic Council, Cyprus International Institute of Management Απρίλιος 2013 Καθηγητής Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιεύς, GR 185-34 e-mail: gikas.hardouvelis@gmail.com Web page: http//www.hardouvelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 330 A / 03934 THE UNITED NATIONS AND ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : THE BROOKING INSTITUTION, 1958. -- ΣΕΛ. 1215, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ Το παρόν ζργο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ προςτατεφεται από τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ (Ν 2121/1993 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα) και από τισ διεκνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 Χειμερινό εξάμηνο Τομέας Ιστορίας Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές Κσδηθφο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ"

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ ΤΙΤΛΟΣ: "ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ" Σσγγραφέας: Γιάννης Βαροσφάκης Εκδόζεις: ΑΑ. Λιβάνη www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΜΕΡΟ Α... 3 Hot Spots:... 4 Ποιοσ είναι όμωσ ο Παγκόςμιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Ιούλιος 2003

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Ιούλιος 2003 25 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Ιούλιος 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό πέµπτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΠΜΕΝΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία. Γέννησης : 12/5/1967 Τόπος Γέννησης Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος (2 παιδιά) Τηλ. 694 7310868 e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1A.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Abedin Zainul Hazrat, Διακήρυξη των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του ανθρώπου / Χαζράτ Ζεϊνέλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Alexandrova Arbatova Nadia, Regional co-operation in the Black Sea area in the context of

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 I. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ A. ΣΕΙΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. Δρακάτος, Κ. Γ. Παράγοντες διαφορισμού τιμών ειδών διατροφής εν Ελλάδι. Αθήναι, 1963 2. Δείκτης λιανικών πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2004

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2004 27 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό έβδοµο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Έρευνα Research 1. 001.42 ΘΕΟ, Θεοφιλίδης, Χρήστος, H συγγραφή επιστημονικής εργασίας: από τη θεωρία στη πράξη/ Χρήστος Θεοφιλίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Δαπανών, η Κρίση Χρέους και οι Επιπτώσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη

Η Αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Δαπανών, η Κρίση Χρέους και οι Επιπτώσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη Η Αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Δαπανών, η Κρίση Χρέους και οι Επιπτώσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη Δρ. Γεώργιος Μ. Κορρές, University of Newcastle, Centre of Urban and Regional Development Studies, CURDS,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2007

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2007 36 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό έκτο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2005 32 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Οκτώβριος εκέµβριος 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό δεύτερο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Βιβλιογραφικό ελτίο που εκδίδει η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος, κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα