Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Επιτροπή Ερευνών, Συνεδρία 387/ Σύγκλητος, Συνεδρία 309/ (στην παρούσα έκδοση έχουν συµπεριληφθεί οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν στις Συνεδριάσεις της Συγκλήτου 314/ , 324/ , 329/ , 333/ ) Η Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης έχοντας υπόψη: 1. το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α του Ν. 3027/2002 «ρυθµ ίσεις θεµάτων οργανισµ ού σχολικών κτιρίων ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α-152/ ) που ορίζει: «2. α) Η Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµ ού, που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης µ ε αριθµ ό ΚΑ 679/ (ΦΕΚ 826 Β ) συντάσσει Οδηγό Χρηµ ατοδότησης και ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµ ού, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµ ίου. β) Στον Οδηγό Χρηµ ατοδότησης και ιαχείρισης περιγράφονται συνολικά τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηµ ατοδότησης και οικονοµ ικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και η διάδοση, αξιοποίηση και εκµ ετάλλευση των αποτελεσµάτων και προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηµ ατοδοτούνται µ έσω του Ειδικού Λογαριασµ ού. γ) Με τον Οδηγό Χρηµ ατοδότησης και ιαχείρισης καθορίζονται επίσης οι αρµ οδιότητες, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέµ ατα αµ οιβών όσων συµµετέχουν σε έργα που χρηµατοδοτεί και διαχειρίζεται ο Λογαριασµ ός, καθώς και κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης και οικονοµ ικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση», 2. τα άρθρα 4 και 9 της Kοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµ ικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµ άτων µε αριθµό ΚΑ/679/ (ΦΕΚ Β-826/ ), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 3794, ΦΕΚ Α 156/ , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα µ ε το Ν. 3848, ΦΕΚ Α 71/ το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/07 (ΦΕΚ Α 130/ ) που ορίζει: «Η αληθής έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του Ν. 706/1977 είναι ότι µ ε την εκδιδόµ ενη σχετικώς κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµ ικών (ήδη Οικονοµ ίας και Οικονοµ ικών), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµ άτων και Έρευνας και Τεχνολογίας (ήδη Ανάπτυξης) ρυθµ ίζονται και ζητήµ ατα που αφορούν τη νόµ ιµ η εκπροσώπηση και τη διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και αιτιολόγησης των κονδυλίων των Ειδικών Λογαριασµ ών», 4. τις µ εταβατικές διατάξεις (άρθρο 80 παρ. 17) του Ν. 2009/11 «οµ ή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ Α 195/ ) όπως ισχύει σήµ ερα, προβαίνει στη σύνταξη του παρόντος «Οδηγού Χρηµ ατοδότησης και ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµ ού του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης», αποτελούµενου από τα ακόλουθα άρθρα:

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµ ού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) [= Ειδικός Λογαριασµ ός Πανεπιστηµ ίου Κρήτης (Ε.Λ.Π.Κ.)] είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµ ορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόµ ενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστηµ ονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µ ελετών, την εκτέλεση δοκιµ ών, µ ετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµ ό τρίτων, τη διαµόρφωση και εκτέλεση επιστηµ ονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών µε πιστώσεις από το αποθεµατικό των Ε.Λ.Κ.Ε. προς όφελος του ιδρύµατος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου. (άρθρο 1, παρ. 2, Κ.Υ.Α. 679/ , ΦΕΚ 826 τ. Β, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µ ε το άρθρο 36 του Ν. 3848, ΦΕΚ Α 71/ ). Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκει κατά προτεραιότητα (α) την προαγωγή της βασικής έρευνας, µ ε την παραγωγή νέας γνώσης στη διάθεση της διεθνούς επιστηµ ονικής κοινότητας, (β) την εφαρµ οσµ ένη ή στοχευµ ένη έρευνα και την καινοτοµ ία προς όφελος της οικονοµ ικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου στη χώρα. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες σε τοµ είς έντασης γνώσης προς όφελος δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων ή ιδιωτών που επωµ ίζονται τη χρηµατοδότηση, και υποστηρίζει το Πανεπιστήµ ιο Κρήτης στην εκπλήρωση της αποστολής του. ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύς οδηγού 1. Η ισχύς του παρόντος Οδηγού Χρηµ ατοδότησης και ιαχείρισης [= Οδηγός] αρχίζει από την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Συγκλήτου. Ο Οδηγός και κάθε τροποποίησή του κοινοποιούνται στα Υπουργεία Παιδείας, Ανάπτυξης και Οικονοµ ικών. 2. Ο παρών Οδηγός θα επανεξετασθεί σε 3 έτη από την πρώτη εφαρµ ογή του µ ετά την έγκριση της Συγκλήτου. Τροποποίησή του κατά τη διάρκεια της τριετίας είναι δυνατή, εφόσον υπάρχει ανάγκη και οι συνθήκες το απαιτούν, µ ε απόφαση της Ολοµ έλειας της Επιτροπής Ερευνών λαµ βανοµ ένης µ ε πλειοψηφία 2/3 των µελών. 3. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του Ε.Λ.Π.Κ. και της Επιτροπής Ερευνών όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα λογιστικά βιβλία και τα αρχεία της περιέρχονται στο Πανεπιστήµ ιο Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 3 Ερµηνεία Οδηγού Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον Οδηγό αυτόν ή για ζητήµ ατα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρµ ογή του, εφόσον αυτά δεν ρυθµ ίζονται από την ισχύουσα Νοµ οθεσία, αρµόδιο Όργανο να αποφασίζει είναι η Επιτροπή Ερευνών. ΑΡΘΡΟ 4 Οικονοµικός Έλεγχος Ειδικού Λογαριασµού Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµ ικής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµ ού είναι κατασταλτικός και εκτελείται από ορκωτούς ελεγκτές, η επιλογή των οποίων εγκρίνεται από τη Σύγκλητο µ ετά από αίτησή της προς το Σ του σώµ ατος ορκωτών λογιστών να καταρτίσει πίνακα δέκα (10) ορκωτών λογιστών (άρθρο 8 παρ. 1, K.Υ.Α. 679/ , ΦΕΚ 826 τ.β). Η έκθεσή τους κοινοποιείται στους Υπουργούς Παιδείας, Ανάπτυξης, Οικονοµικών,

3 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Σύγκλητο και στην Επιτροπή Ερευνών (άρθρο 8 παρ. 4, K.Υ.Α. 679/ , ΦΕΚ 826 τ.β). ΑΡΘΡΟ 5 Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Α. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού είναι η Επιτροπή Ερευνών και ιαχείρισης [= Επιτροπή Ερευνών] και η Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµ ού, των οποίων η σύνθεση, η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρµ οδιότητες αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της K.Υ.Α. 679/ , ΦΕΚ 826 τ. Β. Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από τον Πρόεδρο και µ έλη εκλεγµένους εκπροσώπους (µ ε τους αναπληρωτές τους) όλων των Τµ ηµ άτων του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης. Σε περίπτωση κωλύµ ατος του προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του, όπως ορίζονται στην K.Υ.Α. 679/ , ΦΕΚ 826 τ. Β και στον παρόντα Οδηγό. Β. Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών είναι ο εκάστοτε αρµ όδιος Αναπληρωτής Πρύτανη, που ορίζεται από τον Πρύτανη και εγκρίνεται από το Συµ βούλιο του Ιδρύµ ατος. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εκλέγεται µ εταξύ των µ ελών της ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και στη συνέχεια πέντε από τα τακτικά µ έλη, κατ' εφαρµ ογή του άρθρου 4, παρ. 4 της K.Υ.Α. 679/ , ΦΕΚ 826 τ. Β, που προβλέπει τη δυνατότητα εκλογής ενός επταµ ελούς οργάνου µ εταξύ των µ ελών της Επιτροπής Ερευνών, στο οποίο µ πορούν να µ εταβιβασθούν µε απόφαση της Ολοµ έλειας όλες οι αρµ οδιότητες της Επιτροπής Ερευνών, όπως αναφέρονται παρακάτω µ ε εξαίρεση τις (α) και (β). Γ. Η Επιτροπή Ερευνών είναι αποφασιστικό όργανο και έχει τις παρακάτω αρµ οδιότητες: α) Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύµατος. β) Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του ΑΕΙ στον συντονισµ ό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιµ ορφωτικών έργων των Τοµ έων, των Τµ ηµάτων, των Σχολών κλπ. που χρηµ ατοδοτούνται µ έσω του Ειδικού Λογαριασµού και εισηγείται σχετικά µε τη λήψη µ έτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασµ ού. γ) Προτείνει στη Σύγκλητο, σύµ φωνα µε τις θεσµ οθετηµ ένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηµ ατοδότησης, πληρωµ ής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών έργων και γενικά όσων αναλαµ βάνονται στο πλαίσιο της K.Υ.Α. 679/ και των γενικών διατάξεων. δ) Αξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει, σύµ φωνα µ ε τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηµατοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών έργων από τον Ειδικό Λογαριασµ ό µ ε τη συνεργασία των Σχολών, των Τµ ηµ άτων και των Τοµ έων, και στο πλαίσιο του Οδηγού αυτού. ε) Καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό προγραµµατισµ ό, οικονοµ ικό προϋπολογισµ ό και απολογισµ ό κινήσεως του Ειδικού Λογαριασµ ού και παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, τα Υπουργεία και όλους τους ενδιαφερόµ ενους, µ ε εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις. στ) Συντάσσει τον Οδηγό χρηµ ατοδότησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµ ού, στον οποίον περιγράφονται τα όργανα του Ειδικού Λογαριασµού, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης και οικονοµ ικής διαχείρισης, καθώς και οι τρόποι και οι διαδικασίες διάδοσης, αξιοποίησης και εκµ ετάλλευσης των αποτελεσµ άτων και των προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηµ ατοδοτούνται µ έσω του Ειδικού Λογαριασµ ού. Επίσης, στον Οδηγό καθορίζονται οι αρµ οδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέµ ατα αµ οιβών όσων συµµετέχουν σε έργα που χρηµ ατοδοτεί και διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµ ός, καθώς και κάθε περίπτωση χρηµ ατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την Υ.Α. ΚΑ/679/ , ΦΕΚ 826 τ. Β. ζ) Αναθέτει έρευνες, µ ελέτες και εργασίες µ ε αµ οιβή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του Ιδρύµ ατος ή σε τρίτους, µετά από τεκµ ηριωµένη έκθεση της σκοπιµ ότητάς τους και µ ε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό αυτό. η) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ειδικό Λογαριασµ ό και

4 καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. θ) Αναζητεί πηγές χρηµ ατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων. Αποφασίζει ακόµ η, τη σύναψη δανείων και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που θα υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα. ι) Φροντίζει για την έγκαιρη ενηµ έρωση της επιστηµ ονικής κοινότητας του Ιδρύµ ατος σχετικά µ ε προγράµµατα και έργα της αρµ οδιότητάς της. ια) Χορηγεί υποτροφίες σύµ φωνα µ ε ειδικό κανονισµό που εγκρίνει η Σύγκλητος του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης. ιβ) Προσλαµ βάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµ ού. ιγ) Εποπτεύει το έργο της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµ ού, καθορίζει το οργανόγραµµά της, ορίζει τον Προϊστάµενό της και τον αναπληρωτή του και τους Προϊσταµ ένους των Τµ ηµάτων της Γραµµατείας. ιδ) Καθορίζει τους όρους εργασίας και αµ οιβής των απασχολουµ ένων για τις ανάγκες της Γραµµατείας. ιε) ιατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηµατοδοτούµενων µ έσω του Ειδικού Λογαριασµ ού προγραµµάτων και έργων. ιστ) Χορηγεί από τα διαθέσιµ α του Ειδικού Λογαριασµ ού προκαταβολές και προβαίνει σε ταµειακές διευκολύνσεις για την οµαλή υλοποίηση των ερευνητικών προγραµµάτων που διαχειρίζεται. ιζ) ιεκπεραιώνει υποθέσεις και εκπληρώνει υποχρεώσεις του Ιδρύµατος, που έχουν σχέση µε τις αρµ οδιότητές της, µ ετά από απόφαση της Συγκλήτου, σύµ φωνα µ ε το άρθρο 9 παρ. 6 της Υ.Α. ΚΑ/679/ , ΦΕΚ 826 τ. Β. Η Επιτροπή Ερευνών µ εταβιβάζει στο επταµελές Όργανό της τις αρµ οδιότητες (η) έως (ιβ) και (ιδ) έως (ιστ).. Η Γραµµατεία έχει τις παρακάτω αρµ οδιότητες: α) Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασµού και προβαίνει στην πληρωµ ή των δαπανών µ ετά από εντολή του Επιστηµ ονικού Υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκεκριµένο προϋπολογισµ ό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής, ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον Οδηγό. β) Εξυπηρετεί γραµµατειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέµ ατα της αρµοδιότητάς της. γ) Μελετά και επεξεργάζεται, µ ε τα µ έλη της ή σε συνεργασία µ ε άλλα πρόσωπα, τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή, ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις για νέες κατευθύνσεις. δ) Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού πηγές χρηµατοδότησης - παρακράτηση Α. Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού είναι όσοι αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κ.Υ.Α.679/ , ΦΕΚ 826 τ. Β. Β. Οι πηγές χρηµατοδότησης είναι: 1. εξωπανεπιστηµ ιακές, που περιλαµ βάνουν ενδεικτικά: α) Κρατικούς φορείς, δηµ όσιους και δηµ οτικούς Οργανισµ ούς (Υπουργεία, ΝΠ, ΟΤΑ κλπ.) και διεθνείς Οργανισµούς. β) Ιδιωτικούς φορείς (συνεταιρισµ ούς, ΝΠΙ, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιώτες). Σε περίπτωση δωρεάς ειδικού σκοπού για συγκεκριµ ένο έργο, η αποδοχή της απαιτεί έγκριση της Γ.Σ. ή του.σ. του οικείου Τµ ήµ ατος και της Συγκλήτου του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης. Ανώνυµ ες εισφορές γίνονται αποδεκτές µ όνο προς όφελος του αποθεµ ατικού του Ειδικού Λογαριασµ ού. 2. Πανεπιστηµ ιακές, που προέρχονται από την κατανοµ ή τυχόν πλεονάσµατος του Ειδικού Λογαριασµού. Το πλεόνασµα αυτό κατανέµ εται από την Επιτροπή Ερευνών κάθε έτος ύστερα από έγκριση σχετικού

5 προϋπολογισµ ού που υποβάλλει η Επιτροπή προς τη Σύγκλητο του ΑΕΙ, σύµ φωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 εδάφιο γ της K.Υ.Α. 679/ , ΦΕΚ 826 τ. Β. Η Επιτροπή Ερευνών είναι η µ όνη αρµ όδια να αποφασίζει για την αποδοχή και τη διαχείριση των χρηµ ατοδοτήσεων σε συµφωνία µε το χρηµ ατοδότη. Γ. Παρακράτηση Το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται ανάλογα µε την πηγή χρηµ ατοδότησης ως ακολούθως: 1. Χρηµ ατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισµ ούς και επιστηµ ονικές ενώσεις κατόπιν πρόσκλησης, 12%, ή χαµ ηλότερο αν έτσι ορίζεται στον οδηγό εφαρµ ογής των προγραµµάτων. 2. Το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται ανάλογα µε την πηγή χρηµ ατοδότησης ως ακολούθως: 2α. Χρηµατοδότηση από ιδιωτικές εταιρείες και παροχή υπηρεσιών: 20% 2β. Χρηµ ατοδότηση από ιδιωτικές εταιρείες και παροχή υπηρεσιών για κλινικές µελέτες: 10% επί του καθαρού ποσού 3. Χρηµ ατοδότηση από εθνικούς πόρους ή/και συγχρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση: όπως ορίζεται στον οδηγό εφαρµ ογής των προγραµµάτων. 4. Εκπαιδευτικά έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα: 20%. 5. Εκπαιδευτικά έργα που δεν ανήκουν σε καµ ιά από τις παραπάνω κατηγορίες: 5%. 6. Συνέδρια: 5%. 7. Σε αµ ιγώς έργα χρηµατοδότησης υποτροφιών δεν γίνεται παρακράτηση. Για άλλες κατηγορίες που δεν προβλέπονται ανωτέρω, το ποσοστό παρακράτησης θα αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών. Για τις κατηγορίες των έργων (1) και (2) το ποσοστό παρακράτησης θα µ πορεί να µειώνεται ή να αυξάνεται µ ετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στις παρακάτω περιπτώσεις: Για κάθε 2 εκατοµµύρια ευρώ συνολικής εισροής στον Ειδικό Λογαριασµ ό, µ ε αίτηµα του Επιστηµ ονικά Υπευθύνου το ποσοστό παρακράτησης µ πορεί να µειωθεί κατά µ ία µ ονάδα. Για την κατηγορία (1) το ποσοστό µ πορεί να µειωθεί µ έχρι 10%, ενώ για την κατηγορία (2) µ έχρι 15%. Στον υπολογισµ ό της συνολικής εισροής δεν λαµβάνονται υπόψη έργα ιδρυµ ατικά ή τµηµάτων, ή έργα στα οποία δεν έγινε παρακράτηση για οποιοδήποτε λόγο. Το ποσοστό παρακράτησης µ πορεί να αυξάνεται µ έχρι το µ έγιστο 25% σε κάθε περίπτωση που ο χρηµ ατοδότης το επιτρέπει και ο Ε.Υ. προκάλεσε δαπάνες σε βάρος του Ειδικού Λογαριασµ ού στη διαχείριση προγενέστερων έργων. ΑΡΘΡΟ 7 Αρµοδιότητες και αναπλήρωση Επιστηµονικού Υπευθύνου 1. Του κάθε έργου προΐσταται ένας Επιστηµ ονικός Υπεύθυνος [= Ε.Υ.] που έχει την ευθύνη εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου του προγράµµατος. Επιστηµονικός υπεύθυνος µ πορεί να είναι οποιοσδήποτε Καθηγητής ή Λέκτορας του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης. Μπορούν επίσης να υποβάλουν προτάσεις για χρηµ ατοδότηση και να είναι Ε.Υ. έργων µ έλη του προσωπικού του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης ή συνεργαζόµ ενοι ερευνητές, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται απόφαση ορισµ ού του Ε.Υ. από το αρµ όδιο, κατά περίπτωση, όργανο του Τοµ έα, Τµήµ ατος ή Σχολής που είναι τοποθετηµένο το µ έλος. Στα ιδρυµατικά έργα ο Ε.Υ. πρέπει να είναι Καθηγητής. Ο Ε.Υ. συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις για χρηµ ατοδότηση σύµ φωνα µε τα επόµενα άρθρα του Οδηγού αυτού. Ο Ε.Υ. είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων όσα προβλέπονται στην απόφαση ή στη σύµ βαση µ εταξύ του Φορέα Χρηµατοδότησης και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήµ ιου Κρήτης. Ο Ε.Υ. έχει επίσης την ευθύνη για την επιλογή και την αξιολόγηση των συνεργατών που συµµετέχουν στην υλοποίηση του έργου και την υποχρέωση να προβαίνει σε επιλέξιµες δαπάνες για λογαριασµ ό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήµ ιου Κρήτης, σύµφωνα µε όλους τους κανόνες που περιλαµ βάνονται στον Οδηγό ιαχείρισης Έργων, όπως των διαδικασιών για τη διενέργεια διαγωνισµών, όπου απαιτούνται, καθώς και των όρων της σύµ βασης χρηµ ατοδότησης του έργου.

6 2. Ο Ε.Υ. µ πορεί να αναπληρωθεί για ορισµ ένο χρόνο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αιτιολογηµ ένη εισήγηση του Ε.Υ. του έργου και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών ή και του Φορέα Χρηµατοδότησης (εφόσον προβλέπεται από τη σύµ βαση του έργου). 3. Σε περίπτωση που ο Ε.Υ. αδυνατεί οριστικά να εκτελέσει τα καθήκοντα του ή παραιτηθεί από αυτά ή τελεί σε αναστολή καθηκόντων ή αποχωρήσει από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, εντός µ ηνός από τη διαπίστωση της εκάστοτε κατάστασης αντικαθίσταται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Μέχρις ότου αναλάβει ο αντικαταστάτης του, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του, και η ευθύνη του έναντι της Επιτροπής Ερευνών διατηρείται για όσο διάστηµα ήταν Επιστηµ ονικός Υπεύθυνος. 4. Οι Επιστηµονικά Υπεύθυνοι που συνταξιοδοτούνται, µπορούν να παραµείνουν Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων που είχαν αναλάβει κατά την ενεργό υπηρεσία τους µέχρι την ολοκλήρωσή τους, ή µέχρι την λήξη τους σύµφωνα µε το άρθρο 16 του παρόντος. Η παραπάνω δυνατότητα δεν υφίσταται για τους συνταξιοδοτούµενους Επιστηµονικούς Υπευθύνους έργων που χρηµατοδοτούνται από ιδιωτικούς φορείς, είτε µέσω παροχής υπηρεσιών είτε µέσω δωρεών ή χορηγιών. Στην περίπτωση των έργων αυτών ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος, εντός προθεσµίας δύο µηνών από την συνταξιοδότησή του, θα πρέπει να αντικαθίσταται από άλλο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, διαφορετικά τα προαναφερόµενα έργα θα διακόπτονται µε την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών». 5. Ειδικά οι οµ ότιµ οι καθηγητές, µ έχρι την θέσπιση ειδικής ρύθµ ισης στον προβλεπόµενο από το άρθρο 5 του Ν. 4009/2011 Οργανισµό, µ πορεί να οριστούν υπεύθυνοι προγραµµάτων, εφόσον δίδεται έγκριση των αρµ όδιων οργάνων (του θεσµ οθετηµ ένου Εργαστηρίου, Τοµ έα, Τµ ήµ ατος ή Σχολής, όπου ανήκε ο οµότιµ ος καθηγητής), για την περίπτωση που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράµµατος η χρήση χώρων, εξοπλισµού και προσωπικού του Ιδρύµατος. Οι οµ ότιµ οι καθηγητές δύνανται, επίσης, να µ ετέχουν, και µ ετά την αφυπηρέτησή τους, σε ερευνητικές οµάδες και να λαµ βάνουν αµ οιβή, όπως και τα ενεργά µέλη.ε.π. ΑΡΘΡΟ 8 Προτάσεις για χρηµατοδότηση από εξωπανεπιστηµιακές πηγές Η υποβολή προτάσεων στους εξωπανεπιστηµιακούς φορείς γίνεται µ ε µ έριµ να και ευθύνη του Ε.Υ. και ύστερα από επικοινωνία µ ε τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµ ού. Η Γραµµατεία ενηµερώνει το επιστηµ ονικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τους Φορείς Χρηµ ατοδότησης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, εφόσον της ζητηθούν, σε όλες τις φάσεις υποβολής. Κατά τη σύνταξη µ ιας πρότασης για υποβολή θα πρέπει να ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες της προκήρυξης του Φορέα Χρηµατοδότησης και να λαµ βάνονται υπόψη οι ιδιαίτεροι κανόνες και οι διαδικασίες που θα εφαρµ οστούν κατά την υλοποίηση του έργου, αν αυτό εγκριθεί. Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος, θα πρέπει να λαµ βάνεται υπόψη, εκτός των άλλων, και ο χρόνος που είναι απαραίτητος για ενέργειες που απαιτούν εγκρίσεις, όπως διαδικασίες επιλογής προσωπικού καθώς και οι τυχόν άδειες που απαιτούνται σε ειδικές περιπτώσεις από τα αρµόδια όργανα. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού, οι υπολογισµ οί των οικονοµ ικών µ εγεθών, όπως λ.χ. το κόστος της µ ονάδας εργασίας (ωριαία, µηνιαία κλπ.) για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα πρέπει να γίνονται µ ε ακρίβεια, σε πραγµ ατικές τιµές και όχι µ ε αποκλίσεις. Στον προϋπολογισµ ό πρέπει να προβλέπεται το ποσό των Γενικών Εξόδων, το οποίο αφορά στα έξοδα λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασµ ού και στο έµµεσο λειτουργικό κόστος του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης για την υλοποίηση των προγραµµάτων, λαµ βάνοντας υπόψη τα ποσοστά που ορίζονται στην ενότητα Γ του άρθρου 6 του Οδηγού. Το συνολικό χρονοδιάγραµµα του έργου θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να συµ βαδίζουν, κατά το δυνατόν, η αναµ ενόµενη χρηµατοδοτική ροή και οι δαπάνες. Υποδείγµατα συµ βάσεων εκτέλεσης έργου διατίθενται από τη Γραµµατεία για τις περιπτώσεις που

7 δεν ακολουθείται τυποποιηµένο κείµ ενο σύµ βασης από τον Φορέα Χρηµ ατοδότησης. Τα βασικά στοιχεία, ο αναλυτικός προϋπολογισµός και η περιληπτική περιγραφή του φυσικού αντικειµ ένου της προς υποβολή σε Φορέα Χρηµ ατοδότησης πρότασης πρέπει να κατατίθεται στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµ ού τουλάχιστον 15 ηµ έρες πριν την υποβολή της πρότασης, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους και η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και υπογραφών. Σε περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από ένωση εταίρων, η Επιτροπή Ερευνών πρέπει να προεγκρίνει τη σύνθεση και τους όρους της σύµ πραξης, εάν διαφοροποιούνται από το πλαίσιο του Φορέα Χρηµατοδότησης. Μετά την υποβολή απαιτείται κατάθεση αντιγράφου της πρότασης στη Γραµµατεία, προκειµένου να αποτελεί στοιχείο του διοικητικού φακέλου του έργου, εφόσον η πρόταση εγκριθεί. Η παράλειψη κατάθεσης της περιληπτικής πρότασης στη Γραµµατεία είναι δυνατόν να αποτελέσει αιτία για τη µ η αποδοχή διαχείρισης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών. Οι προτάσεις για την παροχή υπηρεσιών ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται από τους ιδιωτικούς Φορείς (άρθρο 6 B εδ. 1β του Οδηγού αυτού) εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών, µ ετά από θετική γνώµη του οικείου Τµ ήµ ατος, αξιολογώντας τη νοµ ιµ ότητα, την ωφελιµ ότητα, τις οικονοµ ικές δεσµ εύσεις, τη δεοντολογία και τις λοιπές θετικές πλευρές της εν λόγω χρηµατοδότησης. ΑΡΘΡΟ 9 Προτάσεις για χρηµατοδότηση από πανεπιστηµιακές πηγές Η χρηµ ατοδότηση που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 6, ενότητα Β παρ. 2 του Οδηγού αυτού, αφορά στην υποστήριξη δραστηριοτήτων οι οποίες προάγουν την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης, στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµ ικού του σε θέµ ατα έρευνας, στη δηµ ιουργία ή την αναβάθµιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµ ής, στην υποστήριξη για συµµετοχή σε συνέδρια, στην πραγµατοποίηση δηµ οσιεύσεων σε έγκριτα επιστηµ ονικά περιοδικά, στην παροχή υποτροφιών σε φοιτητές και σε κάθε άλλη δραστηριότητα που συµ βάλλει στη διαρκή προσπάθεια του Πανεπιστηµ ίου να συµ βαδίζει µ ε τη δυναµ ική της επιστηµ ονικής έρευνας παγκοσµ ίως. Α. Προτάσεις για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων Σε αυτή την κατηγορία χρηµατοδότησης µ πορούν να υποβάλουν προτάσεις µ όνο Καθηγητές ή Λέκτορες του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης. Η Γραµµατεία ενηµερώνει την πανεπιστηµ ιακή Κοινότητα σχετικά µ ε το ύψος των διαθέσιµ ων κονδυλίων για τη χρηµ ατοδότηση ερευνητικών έργων από την Επιτροπή Ερευνών, δηµ οσιεύει στην ιστοσελίδα της και κοινοποιεί σε όλα τα Τµ ήµ ατα του Πανεπιστηµ ίου τη σχετική προκήρυξη χρηµατοδότησης. Η περαιτέρω διάθεση της προκήρυξης στα µέλη της πανεπιστηµ ιακής Κοινότητας και σε κάθε άλλο ενδιαφερόµ ενο ερευνητή γίνεται µ ε την επιµ έλεια και την ευθύνη των Τµ ηµάτων. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι όροι χρηµ ατοδότησης, τα ποσά και ο σκοπός διάθεσής τους, η διάρκεια του έργου, η προθεσµ ία ισχύος της προκήρυξης, τα δικαιολογητικά υποβολής, οι απαιτούµ ενες αποφάσεις οργάνων, ο τρόπος αξιολόγησης κ.λ.π. Η επιλογή και η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σύµ φωνα µ ε τον εκάστοτε εσωτερικό Κανονισµ ό Συστήµ ατος Αξιολόγησης Έρευνας, ο οποίος έχει αποφασιστεί από την ολοµ έλεια της Επιτροπής Ερευνών και εγκριθεί από την Σύγκλητο. Β. Προτάσεις για χρηµατοδότηση έργων γενικού ενδιαφέροντος Οι Σχολές, τα Τµ ήµατα, οι υπηρεσίες ή και µ εµ ονωµένοι Καθηγητές µ πορούν να αιτηθούν χρηµ ατοδότηση για την κάλυψη αναγκών του Ιδρύµ ατος, απαραίτητων για την οµ αλή εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Πρυτανεία και προωθούνται µ ε δική της εισήγηση στην Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών. Στη συνέχεια, η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών προωθείται για έγκριση από την Σύγκλητο. Οι προτάσεις µ πορούν να αφορούν σε ενίσχυση του επιστηµ ονικού εξοπλισµ ού, σε εγκαταστάσεις υποδοµ ών υποστηρικτικών των ερευνητικών δραστηριοτήτων, και σε µ ισθώσεις εργασίας ή έργου που συντελούν στο διοικητικό ή υποστηρικτικό έργο του Πανεπιστηµίου. Γ. Ειδικές κατηγορίες χρηµατοδότησης 1. Η Επιτροπή Ερευνών µ πορεί να χορηγήσει, αλλά και να διαχειριστεί υποτροφίες φοιτητών, να υποστηρίξει

8 τη δηµ οσίευση ερευνητικών εργασιών σε επιστηµ ονικά περιοδικά υψηλού κύρους κ.α., ύστερα από σχετική πρόσκληση προς την πανεπιστηµ ιακή κοινότητα, στην οποία θα αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηµ ατοδότησης. Η σύνταξη της πρόσκλησης ανήκει στην αρµ οδιότητα της Επιτροπής Ερευνών. 2. Η Επιτροπή Ερευνών µ πορεί να αναθέσει µ ελέτες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η χρηµ ατοδότηση των οποίων εντάσσεται στα λειτουργικά της έξοδα, σύµ φωνα µ ε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 εδ.ζ, της Κ.Υ.Α. 679/ , ΦΕΚ 826 τ. Β. 3. Η Επιτροπή Ερευνών είναι δυνατόν να καλύψει µερικά ή εξολοκλήρου τις δαπάνες για την απόκτηση, κατοχύρωση και υποστήριξη διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, σε περιπτώσεις εξαρτηµένων εφευρέσεων όπου συνδικαιούχος είναι το Πανεπιστήµ ιο Κρήτης, και σύµ φωνα µ ε τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται στον Κανονισµ ό ιάθεσης Προϊόντων του Ε.Λ.Π.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 10 Αποδοχή διαχείρισης έργου έγκριση προϋπολογισµού δαπανών τροποποίηση προϋπολογισµού δαπανών Α. Για την αποδοχή διαχείρισης έργου, ο Ε.Υ. υποβάλλει στη Γραµµατεία του Ε.Λ.Π.Κ. τα παρακάτω δικαιολογητικά: I. Αίτηση αποδοχής της διαχείρισης του έργου και έγκρισης του προϋπολογισµ ού του από την Επιτροπή Ερευνών. II. Σύµ βαση ή απόφαση του Φορέα Χρηµατοδότησης µ ε το Πανεπιστήµ ιο Κρήτης - Επιτροπή Ερευνών για την εκτέλεση του έργου, υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών ή τον Πρύτανη. III. Αντίγραφο της πρότασης του έργου. IV. Ενδεικτική σύνθεση της οµάδας του έργου. V. Αίτηση έγκρισης για τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαγωνισµών προµ ηθειών και ορισµ ού των Επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής τους (εφόσον απαιτείται). VI. Κατάσταση µελών προσωπικού του Πανεπιστηµ ίου και ποσοστό συµµετοχής τους στο έργο για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής (εφόσον απαιτείται). Η απόφαση αν ένα έργο εµπίπτει στην έννοια του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 679/ , ΦΕΚ 826 τ. Β, ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία αποδέχεται ή όχι τη διαχείριση του έργου και εγκρίνει τον προϋπολογισµ ό του. Β. Στον προϋπολογισµό του έργου πρέπει να αναφέρονται: α) Οι αµ οιβές των Καθηγητών και των άλλων κατηγοριών προσωπικού του Πανεπιστηµ ίου, καθώς και υπαλλήλων άλλων Οργανισµών και Υπηρεσιών, εφόσον συµµετέχουν και αµείβονται από το έργο. β) Οι αµ οιβές του πρόσθετου επιστηµ ονικού και βοηθητικού-τεχνικού προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριµένου έργου. γ) Η οικονοµ ική ενίσχυση των φοιτητών που απασχολούνται στο πλαίσιο του έργου. δ) Οι δαπάνες για µετακινήσεις των µ ελών της ερευνητικής οµ άδας στο εσωτερικό και το εξωτερικό. ε) Οι δαπάνες για την προµ ήθεια εξοπλισµ ού και αναλωσίµ ων, και για την εκτέλεση εργασιών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου. στ) Λοιπές δαπάνες (για µ ισθώσεις ακινήτων, µ εταφορικών µέσων και εξοπλισµού κ.ά.), αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου. ζ) Το ποσοστό παρακράτησης επί του συνολικού προϋπολογισµ ού του έργου σύµ φωνα µ ε το άρθρο 6 ενότητα Γ του Οδηγού αυτού. η) Φορολογικές επιβαρύνσεις επί των εσόδων του Ειδικού Λογαριασµ ού. Γ. Για την αποδοχή διαχείρισης συνεδρίων/ σεµιναρίων από την Επιτροπή Ερευνών ο Ε.Υ. υποβάλλει στην Γραµµατεία σχετικό έντυπο, στο οποίο αναφέρονται όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά του συνεδρίου / σεµ ιναρίου και αναλύονται οι πηγές εσόδων και οι δαπάνες του. Εάν το συνέδριο/σεµ ινάριο δεν εντάσσεται σε ήδη υφιστάµ ενο έργο, αλλά πρόκειται για νέο έργο, τότε ο Ε.Υ. υποβάλλει και τα προβλεπόµ ενα παραπάνω, στην

9 ενότητα (Α), για ό,τι από αυτά ισχύει.. Τροποποίηση Προϋπολογισµού απανών: Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου προκύψουν ανάγκες που δικαιολογούν αναµ όρφωση των ποσών στις διάφορες κατηγορίες των δαπανών του προϋπολογισµ ού, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής του, µ ετά από αίτηση του Ε.Υ. και έγκριση από το επταµ ελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών. Κατ εξαίρεση, απαιτείται µόνο η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών όταν: α) η τροποποίηση ακολουθεί τους όρους που τυχόν έχουν τεθεί στη σύµ βαση που έχει υπογραφεί µε τον Φορέα Χρηµ ατοδότησης, β) υπάρχει η έγκριση του Φορέα Χρηµατοδότησης. ΑΡΘΡΟ 11 Γενικά για την οικονοµική διαχείριση των έργων Οι δαπάνες του έργου πραγµ ατοποιούνται ύστερα από εντολή του Ε.Υ. σύµ φωνα µ ε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 679/ , ΦΕΚ 826 τ. Β, του Οδηγού Χρηµατοδότησης, των όρων της σχετικής µ ε κάθε έργο προκήρυξης ή σύµ βασης, και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωµ ή µ ιας δαπάνης είναι να είναι νόµιµ η και επιλέξιµη στο πλαίσιο της σύµ βασης του έργου, να υπάρχει ταµ ειακό υπόλοιπο και να έχει προηγηθεί η διαδικασία ελέγχου από το αρµ όδιο τµήµα της Γραµµατείας. Η Επιτροπή µ πορεί να καλύψει από το αποθεµ ατικό της συµ πληρωµατικά έξοδα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, εντάσσονται στις κατηγορίες δαπανών του και κρίνονται απαραίτητα για την ευόδωση του σκοπού του έργου. Για την κάλυψη τέτοιων εξόδων αποφασίζει η Ολοµ έλεια της Επιτροπής, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Ε.Υ. Α. ιαδικασίες πληρωµής Η πληρωµ ή των δαπανών πραγµατοποιείται: 1) από τη Γραµµατεία µ ε την προσκόµ ιση των απαραίτητων πρωτότυπων δικαιολογητικών, σύµ φωνα µε τα επόµ ενα άρθρα. 2) από τον Ε.Υ. στον οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµ α προπληρωµ ής (προκαταβολή). Σε ειδικές περιπτώσεις, µ ε εντολή του Ε.Υ. η προκαταβολή µ πορεί να εκδοθεί στο όνοµ α άλλου µέλους της ερευνητικής οµ άδας. Η προκαταβολή χορηγείται: i. για τα έξοδα µ ετακίνησης µέχρι του συνόλου της δαπάνης, και ii.για µ ικροέξοδα µ έχρι του ποσού των εν δίνεται προκαταβολή για αµ οιβές. Ο Ε.Υ. οφείλει να προσκοµ ίσει τα αναγκαία παραστατικά που θα αιτιολογούν την προκαταβολή εντός δέκα ηµ ερών από την εκτέλεση της δαπάνης και σύµ φωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο κεφάλαιο αυτό. Σηµ ειώνεται ότι η Γραµµατεία δεν εξετάζει την έκδοση προκαταβολής αν εκκρεµ εί άλλη προκαταβολή στο συγκεκριµ ένο έργο. Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά µ εταξύ ποσού προκαταβολής και παραστατικών εξόδων, το ποσό θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασµό της Επιτροπής Ερευνών. Είναι σηµ αντικό να τηρούνται τα ακόλουθα: 1. Τα παραστατικά πρέπει να εκδίδονται στο όνοµ α του Ειδικού Λογαριασµ ού του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης. 2. Τα παραστατικά θα πρέπει να συνοδεύονται µε φορολογική ενηµ ερότητα εφόσον η αξία της προµ ήθειας είναι πάνω από 1.500, και ασφαλιστική ενηµ ερότητα από το ΙΚΑ εφόσον η αξία της προµ ήθειας είναι πάνω από Απαιτείται γνωστοποίηση του αριθµ ού του τραπεζικού λογαριασµ ού του δικαιούχου. Σε περίπτωση που το παραστατικό είναι ήδη εξοφληµ ένο, θα πρέπει να φέρει σαφή ένδειξη εξόφλησης - µε σφραγίδα και υπογραφή του προµ ηθευτή. 4. Η προθεσµ ία υποβολής των παραστατικών στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµ ού είναι δέκα (10) µ έρες από την ηµεροµ ηνία πραγµατοποίησης της δαπάνης. Σε περίπτωση έκδοσης από τον προµ ηθευτή Τιµολογίου και ελτίου Αποστολής (χωριστά), πρέπει να κατατίθενται και τα δύο στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµ ού. Το ελτίο Αποστολής, εκτός από απαραίτητο συνοδευτικό του τιµ ολογίου, είναι και αποδεικτικό της ηµ εροµ ηνίας παραλαβής των ειδών και πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ως τόπο παράδοσης το

10 Πανεπιστήµ ιο Κρήτης (Ρέθυµνο ή Ηράκλειο), ή άλλο φορέα σε περίπτωση σύµ πραξης µε άλλους φορείς. Σε περιπτώσεις συστηµατικών καθυστερήσεων στην υποβολή παραστατικών από τον Ε.Υ., η Επιτροπή Ερευνών είναι δυνατόν να αποφασίσει την αύξηση του ποσοστού παρακράτησης του έργου ή άλλου έργου του ιδίου Ε.Υ. Β. Ταµειακές διευκολύνσεις 1. Με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων ο Ε.Υ. µ πορεί να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Ερευνών για τη χορήγηση ταµ ειακής διευκόλυνσης από τα διαθέσιµα κεφάλαια του Ε.Λ.Π.Κ., υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το χρονοδιάγραµµα του έργου και το έργο δεν είναι στο στάδιο της αποπληρωµ ής (εκτός αν απαιτείται από τους όρους που θέτει ο χρηµ ατοδότης ή αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Ερευνών µ ετά από αιτιολογηµ ένο αίτηµα του Ε.Υ.). Η επιστροφή των ταµ ειακών διευκολύνσεων της Επιτροπής πραγµατοποιείται µ ε την εκάστοτε χρηµ ατοδότηση του έργου. 2. Ένα έργο που χρηµατοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να προσφέρει ταµ ειακή διευκόλυνση σε ένα άλλο έργο, εφόσον δεν υπάρχει περιορισµ ός στη σύµ βασή του και επιπλέον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το επωφελούµ ενο έργο έχει οµ αλή πορεία όσον αφορά στην υλοποίηση του φυσικού του αντικειµ ένου, β) δεν προκαλείται πρόβληµα στη ροή του έργου που παρέχει την ταµειακή διευκόλυνση και γ) το έργο που δέχεται την ταµ ειακή διευκόλυνση δεν βρίσκεται στην φάση της αποπληρωµ ής. 3. εν είναι δυνατή η ταµειακή διευκόλυνση από το αποθεµ ατικό του Ειδικού Λογαριασµ ού έργων χωρίς συµ βατικά εξασφαλισµένη χρηµ ατοδότηση. ΑΡΘΡΟ 12 Απασχόληση προσωπικού Είναι πρωταρχικής σηµασίας η εξασφάλιση αντικειµενικότητας και διαφάνειας στην επιλογή συνεργατών στην έρευνα και κάθε άλλης κατηγορίας συνεργατών που συµ βάλλουν στην εκτέλεση διαφόρων έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια των σκοπών του Ειδικού Λογαριασµ ού. Η διαδικασία πρόσκλησης-επιλογής αυτών, όταν πρόκειται για συµ βάσεις έργου, θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου. Οι αιτήσεις για την απασχόληση όλων των κατηγοριών των απασχολουµένων στα έργα υποβάλλονται έγκαιρα από τον Ε.Υ. στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµ ού και εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών. εν εγκρίνονται αιτήσεις µε αναδροµ ική ηµ εροµ ηνία έναρξης της απασχόλησης. Οι απασχολούµ ενοι σε έργα συµ πληρώνουν µ ηνιαία φύλλα ηµ ερήσιου χρόνου εργασίας, όταν αυτό αποτελεί απαίτηση του εκάστοτε χρηµατοδότη. Η µ εθοδολογία υπολογισµ ού του ωριαίου κόστους για κάθε κατηγορία προσωπικού, αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και εγκρίνεται από την Σύγκλητο. Το κόστος που βαρύνει το έργο, ή που συνιστά ιδία συµµετοχή του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης, προκύπτει από τα φύλλα χρονοχρέωσης και το υπολογιζόµ ενο ωριαίο κόστος. Α. Πανεπιστηµιακό προσωπικό και προσωπικό άλλων δηµόσιων φορέων Στο Πανεπιστηµ ιακό προσωπικό και στους λοιπούς δηµ όσιους υπαλλήλους επιτρέπεται η απασχόλησή τους σε έργα, εφόσον τηρούνται τα ανώτατα όρια πρόσθετης αµοιβής. Α1. Προσωπικό του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης Α1.1 Πρόσθετη απασχόληση Οι όροι της πρόσθετης απασχόλησης ορίζονται λεπτοµερώς σε σύµ βαση του µ έλους του προσωπικού µ ε τον Ειδικό Λογαριασµό, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν όποιο ανώτατο όριο κατά περίπτωση η νοµ οθεσία ορίζει, ή η Επιτροπή Ερευνών θέτει, και σε κάθε περίπτωση τις µ ηνιαίες τακτικές αποδοχές από την κύρια θέση. Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση πρόσθετης απασχόλησης, δήλωση σύµ φωνα µ ε το άρθρο 6 του Ν. 1256/82 στο αρµ όδιο Τµ ήµα

11 του Πανεπιστηµ ίου του ποσού της εκάστοτε πληρωµ ής. Στις αµοιβές που λαµ βάνουν Καθηγητές ή Λέκτορες πλήρους απασχόλησης από ερευνητικά προγράµµατα και κάθε άλλου είδους έργο, εφαρµ όζονται τα ακόλουθα ποσοστά κράτησης υπέρ του Ειδικού Λογαριασµ ού: 4% στα ερευνητικά έργα, 10% από κάθε είδους έργο. Η Επιτροπή Ερευνών χαρακτηρίζει και εντάσσει κατά περίπτωση τις αµ οιβές σε µ ία από τις δύο κατηγορίες κράτησης. Οι αµ οιβές αυτές εισπράττονται υποχρεωτικά µέσω του Ειδικού Λογαριασµ ού και στην περίπτωση που οι αµ οιβές καταβάλλονται από άλλο φορέα, εκτός Πανεπιστηµ ίου Κρήτης. Όταν Καθηγητής ή Λέκτορας ασκεί ελευθέριο επάγγελµα, τότε εκδίδει τριπλότυπα δελτία παροχής υπηρεσιών στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασµ ού, στον οποίον αποδίδεται το 15% των εισπράξεων κατά τα οριζόµενα στη σχετική νοµ οθεσία (Ν.2530/1997, όπως τροποποίθηκε και ισχύει). Α1.2 Ιδία Συµµετοχή Το προσωπικό του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης δύναται στο πλαίσιο των καθηκόντων του να αναλαµ βάνει εργασίες σε έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµ ός, χωρίς να εισπράττει γι αυτές καµ ία επιπλέον αµ οιβή, πέραν των τακτικών του αποδοχών. Το κόστος αυτών των εργασιών που βαρύνει το έργο, αποτελεί την ιδία συµµετοχή του Ιδρύµ ατος και επιβεβαιώνεται µε τη σύναψη σχετικού συµ φωνητικού και τη συµ πλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης. Το µ έγιστο ποσοστό του παραγωγικού χρόνου κάθε µέλους του προσωπικού που µπορεί να αφιερωθεί σε έργα ως ιδία συµµετοχή συναρτάται µ ε την κατηγορία στην οποία ανήκει, καθώς και τη σχετική νοµ οθεσία, και εγκρίνεται από την Σύγκλητο. Α2. Προσωπικό άλλων δηµόσιων φορέων Με το προσωπικό άλλων δηµόσιων φορέων υπογράφεται σύµ βαση ανάθεσης έργου. Οι πρόσθετες αποδοχές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν όποιο ανώτατο όριο κατά περίπτωση η νοµ οθεσία ορίζει και σε κάθε περίπτωση τις µ ηνιαίες τακτικές αποδοχές από την κύρια θέση. Για την πληρωµή απαιτείται δήλωση σύµ φωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 1256/82 στο αρµ όδιο Τµήµ α του Φορέα του ποσού της εκάστοτε πληρωµής. Β. Πρόσθετο προσωπικό Προβλέπεται η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού για την εκτέλεση συγκεκριµ ένου έργου. Στην περίπτωση αυτή διακρίνονται οι εξής κατηγορίες: Β1. Ελεύθεροι επαγγελµατίες Συνάπτονται συµ βάσεις µ ίσθωσης έργου. Η διαδικασία πρόσκλησης, επιλογής και ανάθεσης θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου. Για την πληρωµή απαιτείται η έκδοση ελτίου Παροχής Υπηρεσιών (.Π.Υ.). Η απόδοση του κατά περίπτωση οφειλοµένου Φ.Π.Α. αποτελεί υποχρέωση και αποκλειστική ευθύνη του αντισυµ βαλλοµ ένου. Η συνολική µ ηνιαία αµ οιβή ανά ανάδοχο από έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµ ός του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης δεν µπορεί να υπερβαίνει την εκάστοτε αµ οιβή Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου. Β2. Σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Η σχέση θεωρείται εξαρτηµένη και στο ποσό που βαρύνει τον προϋπολογισµ ό του έργου συνυπολογίζονται εργοδοτικές εισφορές και τυχόν καταβολή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόµατος αδείας. Προϋπόθεση σύναψης σύµ βασης εργασίας είναι η ύπαρξη δέσµ ευση ταµ ειακού υπολοίπου επαρκούς για το διάστηµ α που αφορά η σύµ βαση. Για τις συµ βάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ακολουθείται η προβλεπόµ ενη διαδικασία διαγωνισµού µέσω ΑΣΕΠ και υπογράφεται σχετική σύµ βαση εργασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόµ ενος ασφαλίζεται στον αρµόδιο φορέα. Β3. Μη επιτηδευµατίες Είναι δυνατή η ανάθεση εκτέλεσης έργου µ ε Απόδειξη Επαγγελµατικής απάνης (Α.Ε..) σε συνεργάτες -

12 φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευµατίες και δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για οποιαδήποτε άλλη αιτία και, εφόσον η δραστηριότητά τους κατά την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών είναι ευκαιριακή, παρεπόµενη και όχι κατά σύστηµα. Οι σχετικοί όροι και η ανώτατη ετήσια δαπάνη ανά κατηγορία αναδόχου που δύναται να καλύψει ο ΕΛ καθορίζονται από τον σχετικό κανονισµό που εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών. Γ. Συµµετοχή των φοιτητών Προβλέπεται η συµµετοχή φοιτητών σε έργα, όσο διατηρούν την ιδιότητά τους, χωρίς η απασχόλησή τους να υπερβαίνει τις 12 ώρες εβδοµ αδιαίως. Απαιτείται έγκριση συµµετοχής του φοιτητή από τη Γ.Σ. του Τµ ήµατος στο οποίο φοιτά. Στη σχετική απόφαση πρέπει να αναφέρεται το συγκεκριµ ένο έργο και το χρονικό διάστηµ α απασχόλησης. Η οικονοµ ική ενίσχυση που λαµ βάνει ο φοιτητής, προκύπτει µ ε την αναπροσαρµ ογή κατά τον επίσηµ ο δείκτη πληθωρισµ ού ετησίως του ποσού των 1.467,35 ανά έτος, που προβλέπει η Κ.Υ.Α. 679/ (άρθρο 7, παρ.7αδ).. Υπότροφοι Η χορήγηση υποτροφίας, εφόσον επιτρέπεται από το Φορέα Χρηµ ατοδότησης, απαιτεί την έγκριση του αρµ οδίου οργάνου του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης, ενώ δεν υφίσταται δέσµ ευση µε σύµβαση. Οι ακαδηµ αϊκές υποχρεώσεις του υποτρόφου µ πορεί να καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση του οικείου ακαδηµαϊκού Τµ ήµ ατος. Ε. Θέµατα Ασφάλισης 1. Τα µέλη ΕΠ, οι λοιποί δηµ όσιοι υπάλληλοι και οι φοιτητές καλύπτονται από την κύρια ασφάλιση που τους παρέχει το Πανεπιστήµ ιο ή άλλος ηµόσιος Φορέας. 2. Το προσωπικό που απασχολείται µ ε σύµ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ασφαλίζεται στο ΙΚΑ ή σε ταµ είο κύριας ασφάλισης που ορίζεται ρητά µε διάταξη νόµ ου. 3. Όσοι συµµετέχουν σε προγράµµατα µε συµ βάσεις έργου (.Π.Υ.) ασφαλίζονται στο Ταµ είο που προβλέπει η νοµ οθεσία για το συγκεκριµένο επάγγελµα. Στην περίπτωση αυτή η τήρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων αποτελεί υποχρέωση του συµ βαλλοµ ένου. ΣΤ. ιακοπή Συµβάσεων 1. Σε περίπτωση συναινετικής διακοπής µιας σύµ βασης, απαιτείται επιστολή του Ε.Υ. προς το επταµ ελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών µ ε την οποία θα γνωστοποιεί τη διακοπή της σύµ βασης και την έγγραφη παραίτηση του αναδόχου, όπου θα αναφέρεται ρητά ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος που απορρέει από την υπογεγραµµένη σύµ βαση. Το έντυπο πρέπει να κατατίθενται πέντε (5) µ έρες το αργότερο µ ετά την αιτούµ ενη ηµ εροµ ηνία διακοπής της σύµ βασης. 2. Σε περίπτωση καταγγελίας µ ιας σύµ βασης, απαιτείται επιστολή του Ε.Υ. προς το επταµ ελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών µ ε την οποία θα ζητά τη διακοπή της σύµ βασης. Στη συνέχεια συντάσσεται δήλωση προς τον συµ βαλλόµ ενο, που θα γνωστοποιεί και θα αναφέρει τους λόγους καταγγελίας. ΑΡΘΡΟ 13 Μετακινήσεις Οι µετακινήσεις εκτός έδρας των µελών της οµάδας εκτέλεσης του έργου, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του, πραγµατοποιούνται µ ε κάλυψη των εξόδων κίνησης, εξόδων διαµ ονής, εξόδων εγγραφής σε συνέδριο και της ηµ ερήσιας αποζηµ ίωσης, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πίστωση στον εγκεκριµ ένο από την Επιτροπή Ερευνών προϋπολογισµ ό κάθε έργου, και µε µοναδικό δικαιολογητικό την αποδοχή του έργου αυτού, χωρίς τη µ εσολάβηση άλλου οργάνου (άρθρο 7 παρ. 4Βα Κ.Υ.Α. 679/ ). Για τα πρόσωπα που µ ετέχουν στο έργο ως έκτακτοι συνεργάτες, και πραγµατοποιούν µ ετακινήσεις χωρίς να έχουν συνάψει σύµ βαση ή συµ φωνητικό ιδίας συµµετοχής (ή εκτός της χρονικής διάρκειας της σύµ βασηςσυµ φωνητικού) απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον απαιτείται από το χρηµ ατοδότη.

13 Για τις αποζηµ ιώσεις των µ ετακινήσεων ισχύουν τα ακόλουθα, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο χρηµατοδότης ή αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Ερευνών µετά από δικαιολογηµένο αίτηµα του Ε.Υ. (Τα κατωτέρω οριζόµ ενα ποσά είναι δυνατόν να αναπροσαρµ όζονται κάθε χρόνο µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών). Α. Μετακινήσεις εσωτερικού Καλύπτονται: o το κόστος των εισιτηρίων των µ έσων µ αζικής µ εταφοράς οικονοµ ικής θέσης. o η ηµ ερήσια αποζηµ ίωση µ έχρι του ποσού των 70. Για µετακινήσεις άνω των δύο ηµερών, η ηµ ερησία αποζηµ ίωση για τις µ έρες της αναχώρησης και της επιστροφής καταβάλλεται κατά το ήµ ισυ. Ηµ ερήσια αποζηµ ίωση δικαιολογείται για µετακίνηση µ εγαλύτερη των 40 χιλιοµ έτρων από τις πόλεις λειτουργίας του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης και στη νησιωτική Ελλάδα για απόσταση µ εγαλύτερη από 20 ναυτικά µ ίλια. Για µετακίνηση στις πόλεις λειτουργίας του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης χωρίς διανυκτέρευση η ηµερήσια αποζηµ ίωση ανέρχεται µέχρι 35. o τα έξοδα διανυκτέρευσης: µέχρι 100 ανά ηµ έρα εκτός έδρας. o χιλιοµ ετρική αποζηµ ίωση µε Ι.Χ. αυτοκίνητο: 0,45 / χλµ. και µ ε µ ηχανή 0,25 / χλµ., εκτός και αν ορίζει διαφορετικά ο χρηµ ατοδότης. o χιλιοµ ετρική αποζηµ ίωση µε υπηρεσιακό αυτοκίνητο: 0,20 / χλµ., εκτός και αν ορίζει διαφορετικά ο χρηµατοδότης, εφόσον τηρείται βιβλίο κίνησης του οχήµ ατος. o κόστος διοδίων. Β. Μετακινήσεις εξωτερικού Καλύπτονται: το κόστος των εισιτηρίων των µ έσων µ αζικής µ εταφοράς οικονοµ ικής θέσης. η ηµ ερήσια αποζηµ ίωση µέχρι του ποσού των 100. Όσον αφορά στους προπτυχιακούς ή µ εταπτυχιακούς φοιτητές ή στους υποψήφιους διδάκτορες, µ έχρι του ποσού των 80. Για µ ετακινήσεις άνω των δύο ηµ ερών, η ηµ ερησία αποζηµ ίωση για τις µ έρες της αναχώρησης και της επιστροφής καταβάλλεται κατά το ήµ ισυ. τα έξοδα διανυκτέρευσης: µέχρι 150 ανά ηµ έρα εκτός έδρας. χιλιοµ ετρική αποζηµ ίωση µε Ι.Χ. Αυτοκίνητο: 0,45 / χλµ. και µε µηχανή 0,25 / χλµ., εκτός και αν ορίζει διαφορετικά ο χρηµατοδότης, και µ ε την προϋπόθεση ότι το κόστος κίνησης είναι χαµ ηλότερο του αντίστοιχου κόστους µε τα µ έσα µαζικής µ εταφοράς. κόστος διοδίων. Γ. ιευκρινήσεις που αφορούν στις µετακινήσεις Ορίζεται ως ανώτατο όριο ηµ ερών αποζηµ ίωσης εκτός έδρας, για τα µέλη του Πανεπιστηµ ίου, οι δέκα (10) µ έρες το µ ήνα ανά µετακινούµ ενο και για όλα τα προγράµµατα που συµµετέχει, εκτός από τις περιπτώσεις που µ πορεί να ορίζεται διαφορετικά, ή να προκύπτει από τους όρους αποδοχής του προγράµµατος από την Επιτροπή Ερευνών, ή κατά περίπτωση ύστερα από αιτιολόγηση του Ε.Υ. που εγκρίνεται από το επταµ ελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών, µετά από θετική γνώµ η του Προέδρου του οικείου Τµήµατος. Οι µ ετακινήσεις θα πρέπει να έχουν ως αφετηρία τον τόπο (Ηράκλειο ή Ρέθυµ νο) που απασχολείται ο µ ετακινούµενος. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που δεν ζητείται η κάλυψη της δαπάνης εισιτηρίου, απαραίτητη για την κάλυψη της ηµερησίας αποζηµ ίωσης και της διανυκτέρευσης είναι η προσκόµ ιση φωτοτυπίας των καρτών επιβίβασης και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν καταβλήθηκαν ούτε η ηµερήσια αποζηµ ίωση ούτε τα έξοδα διανυκτέρευσης για το συγκεκριµ ένο διάστηµα από άλλο φορέα. Στις περιπτώσεις που δεν απαγορεύεται ρητά από τον χρηµ ατοδότη, δικαιολογούνται έξοδα ταξί -µ όνο από και προς τα αεροδρόµ ια/λιµ άνια- ή τα αντίστοιχα έξοδα µ ετακίνησης µ ε ΙΧ και στάθµ ευσης, αν δεν υπερβαίνουν το αντίστοιχο κόστος ταξί. Ενοικίαση αυτοκινήτου καθώς και τα έξοδα µεταφοράς αυτοκινήτου ή µ ηχανής δεν δικαιολογούνται, εκτός αν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες ή το επιβάλλει η φύση του προγράµµατος και ύστερα από αίτηµα του Ε.Υ. στο

14 επταµ ελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών.. ικαιολογητικά πληρωµής 1. Ηµ ερολόγιο κίνησης, στο οποίο θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά ο σκοπός του ταξιδιού, και εντολή πληρωµής σε περίπτωση που τα έξοδα είναι επί πιστώσει. 2. Αποδεικτικά της µ ετακίνησης Πρωτότυπα εισιτήρια, Πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης στο αεροσκάφος, και Πρωτότυπη απόδειξη πώλησης εισιτηρίων. Αν η κράτηση έγινε µ έσω διαδικτύου τότε απαιτούνται: Αντίγραφο κράτησης εισιτηρίου, όπου να φαίνονται οι ηµ εροµ ηνίες ταξιδιού, η διαδροµ ή και το κόστος, και Πρωτότυπες ή ηλεκτρονικές κάρτες κάρτες επιβίβασης στο αεροσκάφος 1.Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείων ή ενοικιαζοµ ένων καταλυµάτων. Αν η κράτηση του ξενοδοχείου ή του καταλύµατος έγινε: α) µέσω γραφείου ταξιδιών, τότε απαιτείται τιµ ολόγιο παροχής υπηρεσιών του γραφείου και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (voucher ή fax) από το γραφείο προς το ξενοδοχείο, ή β) µέσω διαδικτύου, τότε απαιτείται τιµ ολόγιο ή απόδειξη της αντίστοιχης εταιρείας, όπου να φαίνονται οι ηµ έρες διαµονής και όλες οι χρεώσεις αναλυτικά. 2. Παραστατικό/Απόδειξη για τα έξοδα εγγραφής σε συνέδριο/σεµ ινάριο καθώς και βεβαίωση συµµετοχής σε συνέδριο/σεµ ινάριο ή λίστα συµµετεχόντων. ΑΡΘΡΟ 14 Προµήθειες υλικών και εκτελέσεις έργων Οι προµήθειες αναλωσίµων ή µ η υλικών, οργάνων, µ ηχανηµάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισµού και βιβλίων καθώς και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο προϋπολογισµ ό που περιέχεται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, πραγµατοποιούνται, µ ετά από εντολή του Ε.Υ. του έργου, µ ε τη µ έριµνα και την ευθύνη του προσωπικού της Γραµµατείας (Τµ ήµα Προµ ηθειών) και την επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης. Σε περίπτωση τεχνικών έργων ερευνητικών υποδοµών ακολουθούνται οι διαδικασίες των δηµ οσίων έργων µ ε την επικουρία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης. A. ιαδικασίες 1. Προµ ήθειες οµ οειδών* προϊόντων ή εκτελέσεις οµ οειδών* εργασιών δαπάνης µέχρι και 5.869,41 ανά έτος πραγµατοποιούνται µ ε απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαδικασιών διαπραγµάτευσης χωρίς διαγωνισµ ό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίµ ηση των τιµών που προσφέρει η αγορά µε µ έριµ να και ευθύνη του Ε.Υ. 2. Προµ ήθειες οµοειδών* προϊόντων ή εκτελέσεις οµ οειδών* εργασιών δαπάνης, από 5.869,42 µ έχρι ,00 ανά έτος, πραγµ ατοποιούνται µ ε απευθείας ανάθεση, κατόπιν αξιολόγησης από τον Ε.Υ. των προσφορών που θα υποβληθούν, µ ετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Π.Κ., για διάστηµ α τουλάχιστον επτά (7) ηµ ερών πριν από την ηµεροµ ηνία κατάθεσης των προσφορών. Η περίοδος δηµοσιότητας µ πορεί να ανέρχεται στις δεκαπέντε (15) ηµ έρες ή/και το ανώτατο όριο του ποσού να αναπροσαρµ όζεται, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ρητά από τον χρηµατοδότη. Απαιτείται έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης από την Επιτροπή Ερευνών. 3. Προµ ήθειες οµ οειδών* προϊόντων ή εκτελέσεις οµ οειδών* εργασιών δαπάνης από ,01 µ έχρι και ,00 ανά έτος πραγµατοποιούνται µ ε πρόχειρο διαγωνισµ ό µ ε δηµ οσιότητα στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Π.Κ. και του Πανεπιστηµ ίου για διάστηµ α δέκα πέντε (15) ηµ ερών πριν από την ηµ εροµηνία κατάθεσης προσφορών. Οι όροι του διαγωνισµ ού και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στη σχετική διακήρυξη. Η Επιτροπή ιαγωνισµ ού οφείλει να παρέχει πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής της, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο µ ειοδότης. 4. Προµ ήθειες οµ οειδών* προϊόντων ή εκτελέσεις οµ οειδών* εργασιών δαπάνης από ,01 µ έχρι και τα

15 κατώτατα όρια που ορίζονται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει, ανά έτος, πραγµ ατοποιούνται µ ε ιαγωνισµ ό σύµφωνα µε τους όρους του Π. 118/ Προµ ήθειες οµ οειδών* προϊόντων ή εκτελέσεις οµοειδών* εργασιών δαπάνης πάνω από τα κατώτατα όρια που ορίζονται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει, ανά έτος, πραγµατοποιούνται µε ιαγωνισµ ό, σύµ φωνα µε τους όρους των Π.. 59/07 και 60/07, εφόσον εφαρµ όζονται, ή σύµ φωνα µε ειδικότερους κανόνες της Κοινοτικής Νοµ οθεσίας. Τα παραπάνω όρια αφορούν την καθαρή αξία της προµ ήθειας (δεν συµ περιλαµ βάνεται ο ΦΠΑ). *Οι οµαδοποιήσεις και κατατάξεις σε «οµοειδή προϊόντα» ή «οµ οειδείς εργασίες» πραγµ ατοποιούνται από τον επιστηµ ονικό υπεύθυνο και εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις ακόλουθες σηµ αντικές παρατηρήσεις: i. Τα ανωτέρω εφαρµ όζονται εφόσον δεν προβλέπεται αλλιώς από τον χρηµατοδότη ή διαφοροποιούνται ανάλογα µ ε τις απαιτήσεις του χρηµ ατοδότη. ii. Η κατάτµ ηση προµηθειών οµ οειδών προϊόντων προς αποφυγή των ανωτέρω διαδικασιών καθιστά τη δαπάνη µη επιλέξιµη. iii. Σε περίπτωση που η προεκτίµ ηση της προµ ήθειας δεν είναι εφικτή λόγω της ειδικής φύσης ή των αναγκών του έργου, ή δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι παραπάνω διαδικασίες για λόγους περιορισµ ένου χρόνου ή έγκαιρης και πληρέστερης διεξαγωγής του έργου, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις που η προµ ήθεια ή το έργο αξιολογείται µε κριτήρια ποιοτικά ή καλλιτεχνικά, ή σε περιπτώσεις που ειδικές συνθήκες απαιτούν την προµ ήθεια από συγκεκριµένο προµ ηθευτή, ο Ε.Υ. υποβάλλει στο επταµελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών αιτιολογηµ ένο αίτηµα για τον καθορισµ ό και την έγκριση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί [π.χ. διαγωνισµός µ εταξύ προεπιλεγµ ένων προµ ηθευτών κατασκευαστών (κλειστός), διαδικασία διαπραγµατεύσεων, ανταγωνιστικός διάλογος, απευθείας ανάθεση, κλπ]. iv. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις η Επιτροπή Ερευνών είναι αρµ όδια να εγκρίνει τις απευθείας αναθέσεις ή τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών προ της ανάθεσης της σύµβασης. v. Επισηµ αίνεται ότι για προµ ήθειες και εκτελέσεις εργασιών αξίας έως ,00, το έγγραφο της σύµ βασης µ πορεί να αντικατασταθεί από τις αµ φίπλευρες έγγραφες δηλώσεις πρότασης και αποδοχής των µερών, οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν και µ ε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, εφόσον περιλαµ βάνουν όλους τους ουσιώδεις όρους της συναλλαγής, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον φορέα χρηµ ατοδότησης. vi. Οι οριζόµ ενες διαδικασίες στο άρθρο αυτό εφαρµ όζονται ακόµ η στις µ ισθώσεις ακινήτων, µ εταφορικών µ έσων και εξοπλισµού. Β. Επιτροπές ιαγωνισµού και ιενέργειας Κληρώσεων 1. Επιτροπές ιενέργειας ιαγωνισµού Οι ιαγωνισµοί ή οι διαδικασίες διαπραγµάτευσης (µετά από άγονους διαγωνισµούς) στο πλαίσιο ενός έργου διενεργούνται από µία τριµελή Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού που ορίζεται ως εξής: Α) Για τα έργα που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ: Η επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη, καθηγητές του αντίστοιχου µε το αντικείµενο του έργου Τµήµατος του Π.Κ., εκ των οποίων το ένα τακτικό µέλος της Επιτροπής, θα είναι ο Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου. Β) Για τα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ: Η επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη, καθηγητές του αντίστοιχου µε το αντικείµενο του έργου Τµήµατος του Π.Κ. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού αναλαµβάνει την αποσφράγιση των προσφορών, κρίνει για το παραδεκτό ή µη των προσφορών αυτών ή αξιολογεί τα αποτελέσµατα των διαδικασιών διαπραγµάτευσης και υπογράφει το πρακτικό αξιολόγησης, αιτιολογώντας πλήρως την επιλογή της. Το πρακτικό αξιολόγησης υποβάλλεται στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία είναι αρµόδια να αποφασίσει:

16 - Την κατακύρωση του διαγωνισµού/έγκριση του αποτελέσµατος διαπραγµάτευσης - Την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και την επανάληψη της - Τη µαταίωση του διαγωνισµού - Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 2. Επιτροπές Ενστάσεων Αρµόδιο όργανο για την κρίση των ενστάσεων/προσφυγών που υποβάλλονται σε όλα τα διαγωνιστικά στάδια είναι η Επιτροπή Ερευνών που αποφασίζει κατόπιν εισήγησης της οικείας Επιτροπής Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων ορίζεται ανά έτος και ανά τµήµα, αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη και η θητεία της είναι ετήσια. Τα µέλη της ορίζονται ως εξής : 1. το 1 ο µέλος και ο αναπληρωτής αυτού θα προέρχονται από την νοµική υπηρεσία του Ε.Λ.Π.Κ. 2. το 2 ο µέλος και ο αναπληρωτής αυτού προέρχονται από το σύνολο των καθηγητών που απασχολούνται στο αντίστοιχο µε το αντικείµενο του έργου Τµήµα του Π.Κ. 3. το 3 ο µέλος και ο αναπληρωτής αυτού προέρχονται από το σύνολο των καθηγητών που απασχολούνται στην αντίστοιχη µε το αντικείµενο του έργου Σχολή του ΠΚ Τα µέλη της είναι υποχρεωτικά διάφορα από τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. 3. Επιτροπές Παρακολούθησης - Παραλαβής Στην περίπτωση προµήθειας αγαθών ή υπηρεσιών αξίας άνω των 5.869,41 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε απευθείας ανάθεση ή κατόπιν διαγωνισµών, είναι απαραίτητη η παρακολούθησή της από µία τριµελή Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη, καθηγητές του αντίστοιχου µε το αντικείµενο του έργου Τµήµατος του ΠΚ. Τα µέλη της δεν µπορούν να ταυτίζονται µε τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού για το ίδιο έργο. Η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής παρακολουθεί την εκτέλεση της προµήθειας και συντάσσει το πρωτόκολλο παρακολούθησης /παραλαβής/καλής εκτέλεσης. Οι επιτροπές ιενέργειας ιαγωνισµού και Παρακολούθησης - παραλαβής συγκροτούνται ανά έργο µε ετήσια θητεία. Η θητεία τους δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 4. ιαδικασία συγκρότησης Επιτροπών ιαγωνισµού -Επιτροπή ιενέργειας Κληρώσεων Α) Επιτροπές ιενέργειας ιαγωνισµού και Παρακολούθησης - Παραλαβής: Όλα τα µέλη των επιτροπών, εκτός εάν ως µέλος των επιτροπών ορίζεται ex officio o Ε.Υ. του έργου, θα προκύπτουν µετά από διαδικασία κλήρωσης µεταξύ όλων όσων ορίζονται ανωτέρω κατά περίπτωση. Σε περιπτώσεις που ένα έργο υπάγεται σε διάφορα τµήµατα της ίδιας σχολής, η κλήρωση θα λαµβάνει χώρα µεταξύ όλου του αντίστοιχου προσωπικού όλων των σχετιζοµένων τµηµάτων. Αν ένα έργο υπάγεται στην διοίκηση του πανεπιστηµίου ή σε υπηρεσίες/δραστηριότητες που σχετίζονται µε όλο το πανεπιστήµιο, η Επιτροπή Ερευνών θα αποφασίζει από ποιο προσωπικό θα διενεργείται η κλήρωση για την συγκρότηση των αντίστοιχων επιτροπών. Στην περίπτωση που το έργο πρόκειται να διενεργηθεί ή υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, µέλη των σχετικών επιτροπών θα κληρώνονται από τους καθηγητές των τµηµάτων Βιολογίας και Χηµείας του ΠΚ. Β) Επιτροπές Ενστάσεων: Συγκροτείται µία Επιτροπή για κάθε τµήµα, τα µέλη της οποίας θα προκύπτουν µετά από διαδικασία κλήρωσης µεταξύ όλων όσων ορίζονται ανωτέρω κατά περίπτωση. Σε περιπτώσεις που ένα έργο δεν υπάγεται σε συγκεκριµένο τµήµα, τα µέλη της Επιτροπής θα προέρχονται από την νοµική υπηρεσία του Ε.Λ.Π.Κ. για το πρώτο µέλος και από το σύνολο των καθηγητών του ΠΚ για το δεύτερο και τρίτο µέλος.

17 Η κλήρωση είναι δηµόσια και διενεργείται ηλεκτρονικώς από την αρµόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου Επιτροπή ιενέργειας Κληρώσεων του ΕΛ, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο της ΕΕ και, σε περίπτωση κωλύµατος αυτού, από τον Αντιπρόεδρο, από τον Προϊστάµενο της Γραµµατείας του ΕΛ, και σε περίπτωση κωλύµατός του, από τον αναπληρωτή του και από τον προϊστάµενο του τµήµατος Προµηθειών του Ε.Λ.Π.Κ και, σε περίπτωση κωλύµατός του, από τον αναπληρωτή του ή ένα εργαζόµενο του ιδίου τµήµατος. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες νωρίτερα, µε ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Π.Κ. Από την κλήρωση αυτή εξάγεται ο απαιτούµενος αριθµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών και τα κληρωθέντα αυτά µέλη αναγράφονται σε πίνακα, κατά τη σειρά κλήρωσής τους. Πρώτα διενεργείται η κλήρωση για τα τακτικά µέλη και µετά για τα αναπληρωµατικά. Με ευθύνη του προϊσταµένου του Ε.Λ.Π.Κ. ειδοποιούνται αµελλητί για την επιλογή τους τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη. Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσµατά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της πράξης επιλογής του µέλους του συλλογικού οργάνου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών εκδίδει τις πράξεις συγκρότησης των ως άνω οργάνων µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης.» Γ. Προµήθειες και υπηρεσίες που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ Σύµ φωνα µ ε την ΠΟΛ. 1128/97, τα Πανεπιστήµ ια δικαιούνται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. όταν συµ βάλλονται µ ε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων και χρηµ ατοδοτούνται από αυτήν µ ερικά ή ολικά. Οι διατάξεις της ΠΟΛ. 1128/97, για την απαλλαγή από το ΦΠΑ εφαρµ όζονται κατά την προµ ήθεια µηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισµ ού και την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύµ βασης, κατά το ποσοστό που συµµετέχει στη χρηµ ατοδότηση του προγράµµατος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ποσοστό που δεν συµµετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά χρηµ ατοδοτείται από το ηµ όσιο ή από άλλο φορέα εµ περιέχεται Φ.Π.Α. Η διαδικασία για τη χορήγηση της απαλλαγής γίνεται σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµ ού.. Προµήθειες από το Εξωτερικό Οι προµ ήθειες αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό διακρίνονται σε προµ ήθειες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις) και σε προµ ήθειες από τρίτες χώρες. Πρέπει να υπολογίζεται και να δεσµεύεται το απαιτούµ ενο ποσό που αφορά στη δαπάνη για την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των εξόδων εκτελωνισµ ού, όπου απαιτούνται. 1. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Για τις προµ ήθειες αγαθών και υπηρεσιών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται εκτελωνισµ ός. Μαζί µ ε τα τιµολόγια που κατατίθενται στην Επιτροπή Ερευνών πρέπει να επισυνάπτονται και οποιαδήποτε άλλα παραστατικά που εκδίδονται από τον οίκο του εξωτερικού και αφορούν την ενδοκοινοτική απόκτηση (PACKING LIST, φορτωτικά έγγραφα κ.λ.π.) καθώς και ο πίνακας στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό. 2. Εισαγωγή από τρίτες χώρες - Εκτελωνισµ ός Για κάθε αγαθό που εισέρχεται στην Ελλάδα από τρίτη χώρα (µ η κράτος-µ έλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) θα πρέπει να γίνεται εκτελωνισµ ός στο Ελληνικό κράτος. Για τον λόγο αυτό ο Ε.Υ. του έργου ενηµερώνει τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµ ού προκειµ ένου να προβεί στις απαιτούµ ενες ενέργειες. 3. Παρακράτηση φόρου σε υπηρεσίες που παρέχονται από αλλοδαπά φυσικά ή νοµ ικά πρόσωπα Οι υπηρεσίες που εκτελούνται από αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου για τις υπηρεσίες που παρέχουν, µ όνο αν εµ πίπτουν σε αντίστοιχη διακρατική σύµ βαση για την αποφυγή διπλής φορολόγησης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στη ΟΥ Ρεθύµ νης για απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου είναι τα ακόλουθα: Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας του προµ ηθευτή από την αρµ όδια φορολογική αρχή της χώρας του (Certification by the Tax authority of the beneficiaries residence country). Μεταφρασµ ένο τιµ ολόγιο παροχής υπηρεσιών.

18 Ε. ικαιολογητικά πληρωµής προµηθειών 1. Εντολή πληρωµής και Τιµολόγιο / ελτίο Αποστολής ή Τιµολόγιο Παροχής υπηρεσιών / ελτίο Αποστολής. Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασµό το τελικό τιµολόγιο, για να γίνει η πληρωµή απαιτείται προτιµολόγιο (proforma invoice) ή φόρµα παραγγελίας (order form) από τον προµηθευτή µαζί µε µια αίτηση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής από τον Ε.Υ. Η προσκόµιση του τελικού τιµολογίου και η απόδοση της προκαταβολής στον Ειδικό Λογαριασµό, πρέπει να γίνουν µέσα σε δέκα (10) µέρες µετά την πραγµατοποίηση της δαπάνης. 2. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα από το ΙΚΑ (για παραστατικά συνολικής αξίας πάνω από και αντίστοιχα) και µόνο για τις προµήθειες εσωτερικού. 3. Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για την παραλαβή του είδους ή για την καλή εκτέλεση της σύµβασης για τις προµήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις έργων, η αξία των οποίων είναι άνω των 5.869,41 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 15 Απρόβλεπτα-Λοιπά έξοδα Με εντολή του Επιστηµ ονικού Υπευθύνου δύναται να καλύπτονται από την Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµ ού οι κάτωθι δαπάνες: απάνες που δεν µ πορούν να ενταχθούν σε καµ ία από τις παραπάνω κατηγορίες, λόγω της ιδιοµ ορφίας τους π.χ. δηµ οσιεύσεις προκηρύξεων σε εφηµ ερίδες, µ ισθώσεις, συντηρήσεις υπηρεσιακών οχηµάτων κ.λ.π. απάνες για παροχή υπηρεσιών από µ η επιτηδευµατίες κόστους µ έχρι ανά άτοµ ο και ανά έτος, µ ε παραστατικό την Α.Ε.. απάνες για διαλέξεις και οµ ιλίες στα πλαίσια του έργου. Ανώτατο όριο αµ οιβής ορίζεται το ποσό των 300 για κάθε πρώτη οµ ιλία και το ποσό των 150 για κάθε επόµενη. απάνες για έξοδα φιλοξενίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 Χρονική διάρκεια έργου 1. Σε έργα που δεν ορίζεται η χρονική διάρκειά τους από τον χρηµ ατοδότη, η διάρκειά τους καθορίζεται στα τρία έτη. 2. Σε κάθε περίπτωση µ η ολοκλήρωσης των έργων εντός της καθορισµ ένης χρονικής τους διάρκειας, µ ε τη λήξη τους ο Ε.Υ. οφείλει να υποβάλει έκθεση των πεπραγµένων, αναφορά του υπολοίπου του προϋπολογισµ ού και των λοιπών προς εκτέλεση δραστηριοτήτων και ένα εφικτό χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης αυτού, το οποίο δεν µ πορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο χρηµ ατοδότης. 3. Σε περίπτωση που σε κάποιο έργο παύει η δοσοληπτική του κίνηση για διάστηµα πέραν του έτους, θα ενηµερώνεται ο Ε.Υ. από τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµ ού για τον χρόνο της λήξης του έργου και τον χρόνο της εκταµίευσης του υπολοίπου του λογαριασµού. Αν το αδιάθετο υπόλοιπο εκάστου έργου δεν χρησιµ οποιηθεί από τον Ε.Υ. για τους σκοπούς αυτούς, ο Λογαριασµ ός µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών θα απορροφά το κονδύλιο αυτό, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο χρηµ ατοδότης. 4. Παράταση του έργου δίνεται ύστερα από αίτηση του Ε.Υ. και την έγκριση του επταµελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών. Εφόσον υπάρχει η σύµ φωνη γνώµ η του χρηµατοδότη δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.

19 ΑΡΘΡΟ 17 ιαχείριση µη αναλωσίµων υλικών Τα µ η αναλώσιµ α υλικά κάθε είδους των οποίων η προµ ήθεια πραγµατοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων και σε βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Λογαριασµ ού, και εγκαθίστανται ή τοποθετούνται σε χώρους του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης, καταγράφονται από τη Γραµµατεία σε Βιβλίο ιακίνησης Υλικού. Μετά το πέρας των έργων, και ανάλογα µ ε τις συµ βατικές δεσµ εύσεις, τα µ η αναλώσιµ α υλικά διατίθενται στο οικείο Εργαστήριο, Τοµ έα ή Τµήµα του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης του Ε.Υ. του έργου. Τέλος, τηρείται πρωτόκολλο καταστροφής των µ η αναλωσίµ ων υλικών και για τον λόγο αυτό συστήνεται, από την Επιτροπή Ερευνών, Επιτροπή καταστροφής µ η αναλωσίµ ων υλικών. ΑΡΘΡΟ 18 Ολοκλήρωση ηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των ερευνών Με τη λήξη του έργου συντάσσεται από τον Ε.Υ. τελική έκθεση µ ε τα αποτελέσµατα του έργου. Αντίτυπα της έκθεσης αποστέλλονται στον Φορέα Χρηµατοδότησης και στην Επιτροπή Ερευνών. Κατά τακτά χρονικά διαστήµ ατα η Επιτροπή Ερευνών εκδίδει γενικό οικονοµ ικό και επιστηµ ονικό απολογισµό του έργου της. Για τον σκοπό αυτόν ο Ε.Υ. υποβάλλει επίσης περιληπτική έκθεση, τα στοιχεία της οποίας περιλαµ βάνονται σε ειδική έκδοση της Επιτροπής Ερευνών. Τα αποτελέσµατα του έργου µ πορεί να ανακοινωθούν σε συνέδρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, σε σεµ ινάρια ή συµ πόσια και να γίνουν αντικείµ ενο συζητήσεων σε ειδικές ηµ ερίδες. ΑΡΘΡΟ 19 ιάθεση Προϊόντων Η διάθεση προϊόντων που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράµµατα λογισµικού, κατασκευές κλπ) και οι αµ οιβές εκείνων που έχουν τα πνευµατικά δικαιώµ ατα σ αυτά γίνονται µε ειδικό κανονισµ ό που εγκρίνει η Σύγκλητος του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης και συνάδει µ ε την πολιτική του Ιδρύµατος. Οι όροι εκµετάλλευσης προϊόντων ερευνητικών έργων που διαχειρίσθηκε ο Ειδικός Λογαριασµ ός αποφασίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµ ίου Κρήτης µ ετά από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών.

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού: - προμήθεια εξοπλισμού ή αναλωσίμων εφ άπαξ ή επαναλαμβανόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δ όσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμ ένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΛΟΙΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΛΟΙΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 379/14-9-2012 5.2.2 Επικαιροποίηση της µεθόδου χρονοχρέωσης απασχολούµενων σε προγράµµατα και της κάλυψης ίδιας συµµετοχής (Εισηγήτρια κ. Μ. Καστελλάκη) Η Επιτροπή, σε συνέχεια της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - 2010 - Πρόλογος Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1] Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΕ469Β7Γ-3 ΘΕΜΑ: Έχοντας υπόψιν:

ΑΔΑ: 4ΙΙΕ469Β7Γ-3 ΘΕΜΑ: Έχοντας υπόψιν: 327 η Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστηµίου Κρήτης 22.11.2010 Ηράκλειο ΑΝΑΡΤΗΤΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5.7.1. Εφαρµογή του Ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ιαύγεια») από τον Ειδικό Λογαριασµό Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96

Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96 Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96 Περιεχόμενα - Άρθρα 1. Εισαγωγή 2. Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού - Σκοπός 3. Πόροι του Λογαριασμού 4. Όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Λογαριασμού 5. Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΘΑΛΗΣ» 1) ιαδικασίες αντικατάστασης µελών Κ.Ε.Ο. και πρόσληψης ή αντικατάστασης µελών Ε.Ο.Σ.

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΘΑΛΗΣ» 1) ιαδικασίες αντικατάστασης µελών Κ.Ε.Ο. και πρόσληψης ή αντικατάστασης µελών Ε.Ο.Σ. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΘΑΛΗΣ» 1) ιαδικασίες αντικατάστασης µελών Κ.Ε.Ο. και πρόσληψης ή αντικατάστασης µελών Ε.Ο.Σ. «ΘΑΛΗ» Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης µελών της Κ.Ε.Ο. εφόσον συντρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν ΑΔΑ: 45ΨΗ46Ψ8ΟΖ-ΟΣ9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210 8654950, φαξ: 210 8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 22 12 2011 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844269 2015-06-12

15PROC002844269 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 11/06/2015 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα