4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ"

Transcript

1 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν αντίκτυπο ςτο περιβάλλον και για αυτό οι επιχειριςεισ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τουσ περιβαλλοντικοφσ κανόνεσ και οδθγίεσ τθσ ΕΕ ςε πολλοφσ τομείσ, όπωσ θ ποιότθτα του αζρα, θ χριςθ χθμικϊν θ διαχείριςθ των αποβλιτων, κλπ. Θ μείωςθ τθσ ρφπανςθσ, θ καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, θ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και θ ορκολογικότερθ χριςθ των φυςικϊν πόρων αφοροφν τισ επιχειριςεισ και κακορίηονται ωσ προτεραιότθτεσ ςτο ζκτο πρόγραμμα δράςθσ για το περιβάλλον τθσ ΕΕ. Επιπλζον, τα τελευταία 20 χρόνια, το κζμα των Ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν ζχει επεκτακεί και καλφπτει βαςικοφσ περιβαλλοντικοφσ τομείσ, όπωσ τον περιβαλλοντικό ςχεδιαςμό και τθν εκτίμθςθ επιπτϊςεων, τισ εκπομπζσ ςτον αζρα, ςτο νερό και ςτο ζδαφοσ, κακϊσ και τθ διάκεςθ των αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων οριςμζνων επικίνδυνων προϊόντων. το ςφνολό τουσ, οι οδθγίεσ αυτζσ καλφπτουν τον πλιρθ κφκλο του ςυνόλου των επιχειρθματικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν και τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ «διευρυμζνθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ». Αυτό το κζμα για πρϊτθ φορά διατυπϊκθκε από τον Οργανιςμό Οικονομικισ υνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΑ) το 1999 και ζχει ωσ ςκοπό να προωκιςει τθν εςωτερίκευςθ του περιβαλλοντικοφ κόςτουσ που ςυνδζεται με τα προϊόντα ςτον πλιρθ κφκλο ηωισ τουσ. ε γενικζσ γραμμζσ οι οδθγίεσ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε τρεισ ευρφτερουσ τομείσ τθσ επιχειρθματικισ διαδικαςίασ που απεικονίηεται παρακάτω. ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΘΟ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΧΕΔΙΑΞΟ ΜΑΙ ΕΜΣΙΞΘΘ ΑΠΟΒΝΘΣΑ & ΑΟΑΜΤΜΝΩΘ Αζρα Εδάφουσ Οεροφ Αδειοδότθςθ (χεδιαςμόσ & Εκτίμθςθ) Τπάρχουν δφο κοινοτικζσ οδθγίεσ που αναφζρονται ειδικά ςτισ ρυκμίςεισ του ςχεδιαςμοφ, θ Οδθγία για τισ Περιβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ (85/337/ΕΟΚ, όπωσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα από τθν οδθγία 97/11/ΕΚ και από το άρκρο 3 τθσ οδθγίασ 2003/35/ΕΚ) και θ Οδθγία για τθ τρατθγικι Περιβαλλοντικι Εκτίμθςθ (2001/42/ΕΚ). Θ ανακεϊρθςθ τθσ οδθγίασ το 2003 κατζςτθςε δυνατι τθν ενςωμάτωςθ οριςμζνων διατάξεων τθσ φμβαςθσ του Århus ςχετικά με τθν

2 πρόςβαςθ του ςε πλθροφορίεσ, τθ ςυμμετοχι του κοινοφ και τθν πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ για περιβαλλοντικά κζματα. Θ ςφμβαςθ αυτι υπογράφθκε από τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα και τα κράτθ μζλθ τθσ το τόχοσ τθσ είναι να κινθτοποιιςει τουσ ευρωπαίουσ πολίτεσ να ςυμμετζχουν περιςςότερο ςτισ αποφάςεισ που αφοροφν το περιβάλλον τουσ. Ο ςτόχοσ των οδθγιϊν είναι να προςφζρουν υψθλοφ επιπζδου περιβαλλοντικι προςταςία και να ςυμβάλουν ςτθν ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων ςτθν προετοιμαςία και κζςπιςθ ςχεδίων και προγραμμάτων με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Οι οδθγίεσ κυρίωσ ςτοχεφουν ςε μεγάλα δθμόςια και ιδιωτικά ζργα, τα οποία πρζπει να αξιολογθκοφν από πλευράσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων πριν από τθν αδειοδότθςι τουσ. Θ οδθγία 85/337/ΕΟΚ προτάκθκε το 1985 για να εξαςφαλίςει ότι οι πικανζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ νζων προτεινόμενων ζργων κα λθφκοφν υπόψθ και κα εκτιμθκοφν πριν παρκεί θ απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ενόσ ζργου. Θ εργαςία για τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων γίνεται από τον κφριο του προτεινόμενου ζργου, ενϊ θ ζγκριςθ για το αν κα προχωριςει το ζργο δίνεται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Θ οδθγία εφαρμόηεται για μεγάλα ζργα ι προγράμματα, κακϊσ και για εξελίξεισ που ςθμειϊνονται ςε ευαίςκθτεσ περιοχζσ. Οι λεπτομζρειεσ τθσ εφαρμογισ τθσ προβλζπονται ςτα παραρτιματα τθσ οδθγίασ. Θ περιβαλλοντικι εκτίμθςθ είναι υποχρεωτικι για ζργα, όπωσ: α) επικίνδυνεσ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ τα διυλιςτιρια πετρελαίου, πυρθνικά καφςιμα ι πυρθνικζσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ αποβλιτων, ολοκλθρωμζνεσ χθμικζσ εγκαταςτάςεισ, β) ςτακμοί ιςχφοσ άνω των 300 MW ι πυρθνικϊν ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, γ) υποδομζσ μεταφορϊν, όπωσ αεροδρόμια, ςιδθρόδρομοι, αυτοκινθτόδρομοι, πλωτζσ οδοί και λιμάνια, όταν θ υποδομι υπερβαίνει οριςμζνα ςυγκεκριμζνα όρια, δ) μονάδεσ επεξεργαςίασ λυμάτων, ε) μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ εξόρυξθσ (μεγάλα λατομεία, μεγάλεσ εξζδρεσ άντλθςθσ πετρελαίου ι φυςικοφ αερίου), ςτ) υποδομζσ μεταφοράσ νεροφ ι εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ, και τα φράγματα, η) εγκαταςτάςεισ εντατικισ εκτροφισ πουλερικϊν και χοίρων οι οποίεσ υπερβαίνουν οριςμζνα ςυγκεκριμζνα όρια. Άλλα ζργα δεν αξιολογοφνται αυτόματα. Σα κράτθ μζλθ αποφαςίηουν αν υπόκεινται ςτο πεδίο εφαρμογισ μετά από κατά περίπτωςθ αξιολόγθςθ, βαςιηόμενθ είτε ςε κατϊτατα όρια, ι ςε οριςμζνα κριτιρια (για παράδειγμα το μζγεκοσ, τθ κζςθ - ιδίωσ για ευαίςκθτεσ οικολογικά περιοχζσ, και τισ πικανζσ επιπτϊςεισ επθρεαηόμενθ επιφάνεια και διάρκεια). Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα ζργα ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: α) τθ γεωργία, τθ δαςοκομία και τισ υδατοκαλλιζργειεσ (π.χ. γεωργικά αρδευτικά ζργα ι εντατικι ιχκυοκαλλιζργεια), β) τθ μεταλλευτικι βιομθχανία (υπόγεια εξόρυξθ, γεωτριςεισ βάκουσ, κλπ.), γ) τισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ για τθν παραγωγι, τθ μεταφορά και τθν αποκικευςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, δ) τθν παραγωγι και μεταποίθςθ μετάλλων (χυτοςίδθρο ι χάλυβα, ναυπθγεία, κλπ.), ε) τθ βιομθχανία ορυκτϊν (απόςταξθ του άνκρακα, τθν παραγωγι τςιμζντου, κλπ.), ςτ) τθ χθμικι βιομθχανία (παραγωγι φυτοφαρμάκων, φαρμακευτικά προϊόντα, χρϊματα, κλπ.), η) τθ βιομθχανία τροφίμων, θ) τα κλωςτοχφαντουργεία, τισ βιομθχανίεσ δζρματοσ, ξφλου, χαρτιοφ και καουτςοφκ, κ) τα ζργα υποδομισ

3 (εμπορικά κζντρα, χϊροι ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, υπερυψωμζνοι ι υπόγειοι ςιδθρόδρομοι, κλπ.), ι) τα ζργα τουριςμοφ ι αναψυχισ. Εκτόσ από αυτζσ τισ οδθγίεσ, θ οδθγία για τουσ οικοτόπουσ (92/43/ΕΟΚ) ζχει ςθμαςία για τισ επιχειριςεισ κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ και εκτίμθςθσ ενόσ ζργου. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ οδθγίασ είναι θ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και θ παροχι ενόσ καταλόγου των ευρωπαϊκϊν προςτατευόμενων ειδϊν φυτϊν και ηϊων. ε γενικζσ γραμμζσ, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ για τθν εξιςορρόπθςθ των απαιτιςεων του περιβάλλοντοσ και των επιχειριςεων, οι διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ αδειϊν ςιμερα είναι πιο οργανωμζνθ από ότι ςτο παρελκόν Αζρασ τον τομζα τθσ ποιότθτασ του αζρα, θ νομοκεςία τθσ ΕΕ ζχει ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα και τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ ρφπανςθσ καλφπτοντασ πλικοσ ειδικϊν κεμάτων. Επιγραμματικά, οι κφριεσ οδθγίεσ και κανονιςμοί που ιςχφουν για τθν ποιότθτα του αζρα είναι οι εξισ: Οομοκετικι πράξθ Σίτλοσ Εκπομπζσ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 2001/81/ΕΜ 1999/30/ΕΜ Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2001, ςχετικά με τα εκνικά ανϊτατα όρια εκπομπϊν για οριςμζνουσ ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ. Οδθγία του υμβουλίου τθσ 22ασ Απριλίου 1999 ςχετικά με τισ οριακζσ τιμζσ διοξειδίου του κείου, διοξειδίου του αηϊτου και οξειδίων του αηϊτου, ςωματιδίων και μολφβδου ςτον ατμοςφαιρικό αζρα. Πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ (VOCs) 1994/63/ΕΜ 1999/13/ΕΜ 2004/42/ΕΜ Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 94/63/ΕΚ τθσ 20ισ Δεκεμβρίου 1994, για τον ζλεγχο των εκπομπϊν πτθτικϊν οργανικϊν ουςιϊν (VOC) που προζρχονται από τθν αποκικευςθ βενηίνθσ και τθ διάκεςι τθσ από τισ τερματικζσ εγκαταςτάςεισ ςτουσ ςτακμοφσ διανομισ καυςίμων Οδθγία του υμβουλίου, τθσ 11θσ Μαρτίου 1999 για τον περιοριςμό των εκπομπϊν πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων που οφείλονται ςτθ χριςθ οργανικϊν διαλυτϊν ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ και εγκαταςτάςεισ Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 21θσ Απριλίου 2004, για τον περιοριςμό των εκπομπϊν πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων που οφείλονται ςτθ χριςθ οργανικϊν διαλυτϊν ςε χρϊματα και βερνίκια και προϊόντα φανοποιίασ αυτοκινιτων και για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 1999/13 / ΕΚ Βαςικά, θ ευρωπαϊκι νομοκεςία ςε αυτόν τον τομζα ζχει μια τριπλι προςζγγιςθ για τον ζλεγχο τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ: Ποιότθτα του περιβάλλοντοσ αζρα - οριακζσ τιμζσ: Σο 1996 το υμβοφλιο υιοκζτθςε τθν Οδθγία Πλαίςιο 96/62/ΕΚ για τθν εκτίμθςθ και τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα. Σζςςερισ κυγατρικζσ οδθγίεσ (99/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ, 2002/3/ΕΚ και 2004/107/ΕΚ), είτε κακορίηουν τισ οριακζσ τιμζσ ποιότθτασ του αζρα, ι, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κζτουν τιμζσ ςτόχουσ (μθ νομικά δεςμευτικόσ ςτόχοσ για τθν ποιότθτα του αζρα), για ςυγκεκριμζνουσ ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ ςτθν ατμόςφαιρα. Θ οδθγία

4 2008/50/ΕΚ για τθν ποιότθτα του ατμοςφαιρικοφ αζρα και κακαρότερου αζρα για τθν Ευρϊπθ αντικατζςτθςε τθν υφιςτάμενθ οδθγία πλαίςιο και 3 από τισ 4 κυγατρικζσ οδθγίεσ (Οδθγίεσ 96/62/ΕΚ, 99/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ, οι οποίεσ καταργικθκαν από τισ 11 Ιουνίου 2010) και δθμιουργείται ζνα πιο ολοκλθρωμζνο πλαίςιο για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του αζρα. Εκνικά ετιςια όρια εκπομπών για τουσ ρφπουσ. Θ ςφμβαςθ UNECE για μεγάλθσ εμβζλειασ διαςυνοριακι αζρια ρφπανςθ και τα εκνικά ανϊτατα όρια εκπομπϊν τθσ οδθγίασ, κζτουν τα εκνικά ετιςια ανϊτατα όρια εκπομπϊν για τουσ διάφορουσ ρφπουσ. Τομεακά μζτρα. Οι εκπομπζσ αερίων ρφπων από τον βιομθχανικό τομζα ρυκμίηονται κυρίωσ με τθν ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ (IPPC) (96/61/ΕΚ) και με τθν Οδθγία για τισ μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ καφςθσ (2001/80/ΕΚ). Οι εκπομπζσ των οχθμάτων ελζγχονται μζςω μιασ ςειράσ από προοδευτικά αυςτθρότερα πρότυπα επιδόςεων και με τθν εφαρμογι αυςτθρότερων προδιαγραφϊν για τα καφςιμα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μείωςθσ τθσ περιεκτικότθτάσ τουσ ςε κείο. Από αυτι τθν τριμερι προςζγγιςθ, ςτο 3ο μζροσ τθσ νομοκεςίασ κακορίηονται ειδικοί όροι ςε βιομθχανικοφσ τομείσ (IPPC), οι οποίοι αποτελοφν τισ κφριεσ πθγζσ ατμοςφαιρικϊν εκπομπϊν. Ωσ εκ τοφτου, το κφριο εργαλείο τθσ ΕΕ για τθν ελαχιςτοποίθςθ των βιομθχανικϊν εκπομπϊν είναι θ οδθγία IPPC, που απαιτεί μεγάλεσ ρυπογόνεσ βιομθχανικζσ και γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ να υποβάλουν αίτθςθ για αδειοδότθςθ, περιλαμβάνοντασ οριακζσ τιμζσ για τουσ ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ. Θ Οδθγία IPPC εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Ωσ εκ τοφτου, τα άλλα δφο τμιματα τθσ προςζγγιςθσ τθσ ΕΕ για τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ του αζρα αναλφονται και κακορίηονται οι πικανζσ ζμμεςεσ ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ για τουσ τομείσ- ςτόχουσ των ΜΜΕ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Θα πρζπει να επιςθμανκεί, ότι και τα δφο τμιματα κζτουν υποχρεϊςεισ για τα κράτθ μζλθ, τα οποία πρζπει να υιοκετιςουν τισ απαιτιςεισ, κακϊσ και να εκπονιςουν προγράμματα και ςχζδια, προκειμζνου να εκπλθρωκοφν οι υποχρεϊςεισ τθσ νομοκεςίασ. Επίςθσ ςε αυτόν τον τομζα ιςχφει και θ Οδθγία 1999/13/ΕΚ του υμβουλίου για τον περιοριςμό των εκπομπϊν πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων που οφείλονται ςτθ χριςθ οργανικϊν διαλυτϊν ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ και εγκαταςτάςεισ. κοπόσ τθσ οδθγίασ αυτισ είναι θ πρόλθψθ ι ο περιοριςμόσ των άμεςων και ζμμεςων επιπτϊςεων των εκπομπϊν των πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων (ΠΟΕ) ςτο περιβάλλον, κυρίωσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, κακϊσ και οι δυνθτικοί κίνδυνοι για τθν ανκρϊπινθ υγεία, με μζτρα και διαδικαςίεσ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτισ δραςτθριότθτεσ των επιχειριςεων ςε πολλοφσ μεταποιθτικοφσ τομείσ. Θ οδθγία αποτελεί το κφριο μζςο πολιτικισ για τθ μείωςθ των βιομθχανικϊν εκπομπϊν

5 πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων (VOCs) ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων που χρθςιμοποιοφν διαλφτεσ, όπωσ π.χ. εκτφπωςθσ, κακαριςμόσ επιφάνειασ, επικάλυψθ οχθμάτων, ςτεγνό-κακάριςμα, καταςκευι υποδθμάτων και φαρμακευτικϊν προϊόντων. Θ οδθγία απαιτεί από τισ εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ εντάςςονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ να ςυμμορφωκοφν είτε με τισ οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν που κακορίηονται ςτθν οδθγία ι με τισ απαιτιςεισ του λεγόμενου προγράμματοσ περιοριςμοφ. Θ οδθγία για τισ εκπομπζσ ΠΟΕ τροποποιικθκε με το άρκρο 13 τθσ οδθγίασ 2004/42/ΕΚ. Θ τροπολογία αφαίρεςε μια υπο-δραςτθριότθτα «φινίριςμα οχθμάτων» από το πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ για τισ ΠΟΕ εκπομπζσ, κακϊσ τα "προϊόντα φανοποιίασ αυτοκινιτων" εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτισ τθσ οδθγίασ (2004/42/ΕΚ). Σο 2004, το ειδικό μζροσ που αφορά τα διακοςμθτικά χρϊματα τροποποιικθκε. Θ κατθγορία για τα διακοςμθτικά χρϊματα υποδιαιρείται ςε πολλζσ υποκατθγορίεσ ανάλογα με το είδοσ τθσ βαφισ, για παράδειγμα εάν είναι μία πρωταρχικι επίςτρωςθ ι εξωτερικι επίςτρωςθ. Όλοι οι βιομθχανικοί τομείσ που αςχολοφνται με τθν επικάλυψθ ρυκμίηονται από τισ εκπομπζσ για τον τελικό χριςτθ του επιχρίςματοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι κακορίηονται ανϊτατα όρια εκπομπϊν. Θ οδθγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 21θσ Απριλίου 2004, για τον περιοριςμό των εκπομπϊν πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων που οφείλονται ςτθ χριςθ οργανικϊν διαλυτϊν ςε χρϊματα διακόςμθςθσ και βερνίκια και προϊόντα φανοποιίασ αυτοκινιτων, τροποποίθςε τθν οδθγία 1999/13/ΕΚ. Θ οδθγία αυτι αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των εκπομπϊν πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων (VOCs) από χρϊματα διακόςμθςθσ και τα προϊόντα φανοποιίασ αυτοκινιτων. Κακορίηει τα ανϊτατα όρια για τθν περιεκτικότθτα ςε πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ των προϊόντων αυτϊν. Κατθγορίεσ προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ μποροφν να διατίκενται ςτθν αγορά τθσ ΕΕ, μόνον εάν ςυμμορφϊνονται με τισ ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ. Σα προϊόντα αυτά πρζπει να φζρουν ετικζτα όταν διατίκενται ςτθν αγορά. Σα κράτθ μζλθ κα πρζπει να αναπτφξουν ζνα ςφςτθμα επιτιρθςθσ τθσ αγοράσ για τθν επαλικευςθ τθσ περιεκτικότθτασ ςε ΠΟΕ των προϊόντων που καλφπτονται από τθν παροφςα οδθγία. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ οδθγίασ, τα χρϊματα και τα βερνίκια αποτελοφν ζναν κατάλογο προϊόντων, πλθν των αεροηόλ. Πρόκειται για επιχρίςματα που εφαρμόηονται ςε κτίρια, ςτα τελειϊματα και ςτισ επενδφςεισ και ςτισ ςυναφείσ καταςκευζσ τουσ για διακοςμθτικοφσ, λειτουργικοφσ και προςτατευτικοφσ ςκοποφσ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ οδθγίασ, ωσ "προϊόντα φανοποιίασ αυτοκινιτων» είναι επίςθσ ζνασ κατάλογοσ προϊόντων, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν επίςτρωςθ οδικϊν οχθμάτων ι μζρουσ αυτϊν, που πραγματοποιείται ωσ μζροσ τθσ επιςκευισ του οχιματοσ, τθσ ςυντιρθςισ του ι τθσ διακόςμθςισ του εκτόσ των εγκαταςτάςεων καταςκευισ. Όπωσ είναι φυςικό, διάφοροι τομείσ τθσ οικονομίασ ςυμβάλλουν διαφορετικά ςτθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. Ζτςι, για τουσ τομείσ ςτόχουσ που εξετάηει θ παροφςα

6 μελζτθ ωσ κφρια πθγι εκπομπϊν NOx είναι 1 θ ενζργεια που χρθςιμοποιείται ςτουσ τομείσ (καταςκευαςτικόσ / μεταποιθτικόσ τομζασ) και οι διεργαςίεσ που εκτελεί θ βιομθχανία. Μεγαλφτερθ πθγι εκπομπϊν ΠΟΕ είναι 2 δραςτθριότθτεσ όπωσ θ εφαρμογι βαφισ, κακαριςμοφ των λιπϊν, ςτεγνό κακάριςμα και θ παραςκευι και μεταποίθςθ των χθμικϊν προϊόντων τζρεα Απόβλθτα Τπάρχουν αρκετά κοινοτικά νομοκετικά ηθτιματα ςχετικά με τισ διάφορεσ πτυχζσ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. Ανακζτουν τθν ευκφνθ ςε επιχειριςεισ για να διαςφαλίςουν ότι τα απόβλθτα που παράγουν, αντιμετωπίηονται κατά τρόπο αποτελεςματικό, αςφαλι και με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Με τθν υιοκζτθςθ τθσ αρχισ τθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ, θ νομοκεςία υποχρεϊνει τισ επιχειριςεισ που παράγουν ι χειρίηονται οριςμζνα προϊόντα να εξαςφαλίςουν ότι αυτά αντιμετωπίηονται με ικανοποιθτικό τρόπο όταν καταλιγουν ςτα ςκουπίδια - και να πλθρϊνουν για τθ διαχείριςθ αυτϊν των αποβλιτων. Ωςτόςο, αν και οι κανονιςμοί μπορεί να φαίνονται περίπλοκοι, υπάρχει διακζςιμθ βοικεια. Τπάρχουν ςυχνά εκνικά ςυςτιματα ςυμμόρφωςθσ που οι εταιρείεσ μποροφν να ςυμμετάςχουν. Θ εναςχόλθςθ με τα απόβλθτα ςυνεπάγεται κόςτοσ για τισ εταιρείεσ. Ωςτόςο, μποροφν επίςθσ να επωφελθκοφν οικονομικά από τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ και μειϊνοντασ τθ χριςθ των υλικϊν. Τφίςταται ειδικι νομοκεςία ςχετικά με τα διάφορα ρεφματα απόβλθτων όπωσ είναι οι μπαταρίεσ, οι ςυςκευαςίεσ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, τα ζλαια, τα οχιματα ςτο τζλοσ τθσ ηωισ τουσ, κλπ. Τπάρχουν επίςθσ αρκετζσ άλλεσ νομοκετικζσ πράξεισ που καλφπτουν τα βιολογικά απόβλθτα, τθν υγειονομικι ταφι, τουσ αποτεφρωτιρεσ, τισ μεταφορζσ αποβλιτων, τθ λυματολάςπθ, τα επικίνδυνα απόβλθτα από τα ορυχεία, το διοξείδιο του τιτανίου, τα PCBs / PCTs, τα ραδιενεργά, τα γεωργικά και τα υπολείμματα τροφίμων. Επιγραμματικά, οι κφριεσ οδθγίεσ και κανονιςμοί που ιςχφουν για τα ςτερεά απόβλθτα είναι οι εξισ: Οομοκετικι πράξθ Σίτλοσ Γενικό πλαίςιο Οδθγία 2008/98/ΕΜ Οδθγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 19θσ Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλθτα και τθν κατάργθςθ οριςμζνων οδθγιϊν Διάκεςθ των χρθςιμοποιθμζνων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν 2006/66/ΕΚ υςκευαςία και απορρίμματα ςυςκευαςίασ 94/62/ΕΚ Οδθγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 6θσ επτεμβρίου 2006 για τισ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και τουσ ςυςςωρευτζσ και τα απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 91/157/ΕΟΚ και τισ τροποποιθτικζσ πράξεισ Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 94/62/ΕΚ, τθσ 20ισ 1 European Environmental Agency, APE002 - EEA-32 Nitrogen oxides (NOx) emissions - Assessment published Feb 2010, 2 European Environmental Agency, APE004 - EEA-32 Non-methane volatile organic compounds (NMVOC) emissions - Assessment published Feb 2010,

7 Δεκεμβρίου 1994 για τισ ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ και των τροποποιθτικϊν πράξεων Απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 2002/96/ΕΚ 2002/95/ΕΚ Οδθγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003 ςχετικά με τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και των τροποποιθτικϊν πράξεων Οδθγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003 ςχετικά με τον περιοριςμό τθσ χριςθσ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν ςτα είδθ θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και των τροποποιθτικϊν πράξεων (Οδθγία RoHS) Διαχείριςθ οχθμάτων ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ 2002/95/ΕΚ Οδθγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 18θσ επτεμβρίου 2000 ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ και των τροποποιθτικϊν πράξεων Διάκεςθ των πολυχλωριωμζνων διφαινυλίων (PCBs) και πολυχλωριωμζνα τριφαινφλια (PCTs) Οδθγία 96/59/ΕΚ Οδθγία 96/59/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 16θσ επτεμβρίου 1996 για τθ διάκεςθ των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCBs/ PCTs) Επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ των οχθμάτων με κινθτιρα 2005/64/ΕΚ Οδθγία 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν ζγκριςθ τφπου των μθχανοκίνθτων οχθμάτων όςον αφορά τθ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ τουσ, ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 70/156/ΕΟΚ του υμβουλίου Οδηγία Πλαίςιο για τα απόβλητα Η οδθγία 2008/98/ΕΚ για τα ςτερεά απόβλθτα (οδθγία πλαίςιο). Θ παροφςα οδθγία κεςπίηει μζτρα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ εμποδίηοντασ ι μειϊνοντασ τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ παραγωγισ και τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, περιορίηοντασ τισ ςυνολικζσ επιπτϊςεισ από τθ χριςθ των πόρων και βελτιϊνοντασ τθν αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ χριςθσ. Θ ανακεωρθμζνθ οδθγία 2008/98/ΕΚ (ανακεϊρθςθ τθσ οδθγίασ 2006/12/ΕΚ περί των ςτερεϊν αποβλιτων) ορίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τουσ οριςμοφσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και κακορίηει τισ αρχζσ διαχείριςθσ, όπωσ ο «ρυπαίνων πλθρϊνει» ι τθν «ιεράρχθςθ των αποβλιτων». Θ ακόλουκθ ιεράρχθςθ αποβλιτων ορίηεται ωσ ςειρά προτεραιότθτασ για τθν πρόλθψθ και τθ διαχείριςθ των αποβλιτων: (Α) πρόλθψθ (Β) επαναχρθςιμοποίθςθ (Γ) ανακφκλωςθ (Δ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ, π.χ. ανάκτθςθ ενζργειασ και (Ε) διάκεςθ. Θ οδθγία δίνει επίςθσ τον οριςμό των υποπροϊόντων, τα οποία είναι ουςίεσ ι αντικείμενα, που προκφπτουν από μια διαδικαςία παραγωγισ, τθσ οποίασ πρωταρχικόσ ςκοπόσ δεν είναι θ παραγωγι αυτϊν. Αυτζσ οι ουςίεσ ι τα αντικείμενα μποροφν να κεωρθκοφν όχι ωσ απόβλθτα, αλλά ωσ υποπροϊόντα, εάν θ περαιτζρω χριςθ τουσ είναι βζβαιθ. Θ ουςία ι το αντικείμενο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί άμεςα χωρίσ καμία άλλθ επεξεργαςία πζραν τθσ ςυνικουσ βιομθχανικισ πρακτικισ. Θ ουςία ι το αντικείμενο παράγεται ωσ αναπόςπαςτο μζροσ μιασ παραγωγικισ διαδικαςίασ, και θ περαιτζρω χριςθ είναι ςφννομθ, δθλαδι θ ουςία ι το αντικείμενο πλθροί όλεσ τισ ςχετικζσ περιβαλλοντικζσ και υγειονομικζσ απαιτιςεισ προςταςίασ για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ και δεν πρόκειται να ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον ι ςτθν ανκρϊπινθ υγεία.

8 φμφωνα με τθν οδθγία, κάκε παραγωγόσ ι κάτοχοσ αποβλιτων πρζπει να εκτελζςει εργαςίεσ επεξεργαςίασ ο ίδιοσ ι αλλιϊσ θ επεξεργαςία να γίνει από ζναν μεςάηοντα, ι από μια εγκατάςταςθ ι επιχείρθςθ. Σα επικίνδυνα απόβλθτα πρζπει να αποκθκεφονται και να αντιμετωπίηονται υπό ςυνκικεσ που εξαςφαλίηουν τθν προςταςία τθσ υγείασ και του περιβάλλοντοσ. Δεν πρζπει, ςε καμία περίπτωςθ να αναμειχκοφν με άλλα επικίνδυνα απόβλθτα και πρζπει να ςυςκευάηονται ι να επιςθμαίνονται ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ ι τουσ κοινοτικοφσ κανόνεσ. Διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ: Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο κατ επάγγελμα αναπτφςςει, καταςκευάηει, μεταποιεί, επεξεργάηεται, πωλεί ι ειςάγει προϊόντα (παραγωγόσ του προϊόντοσ) φζρει τθ διευρυμζνθ ευκφνθ παραγωγοφ. φμφωνα με τθν αρχι ο «ρυπαίνων πλθρϊνει», το κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων βαρφνει τον αρχικό παραγωγό αποβλιτων, τον τρζχοντα ι τουσ προθγοφμενουσ κατόχουσ αποβλιτων. Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ όλων των τομζων επθρεάηονται από τθν παροφςα οδθγία ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό. Οι υποχρεϊςεισ τουσ προκφπτουν από τισ διατάξεισ / μζτρα που πρζπει να λάβουν προκειμζνου να ικανοποιιςουν τθν ιεράρχθςθ των αποβλιτων, τθ διαχείριςθ των αποβλιτων με αςφάλεια και να ςυντάξουν και να υποβάλλουν τθν αναφορά τουσ (reporting) ςφμφωνα με τισ εκνικζσ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ. Ηλεκτρικζσ ςτήλεσ και ςυςςωρευτζσ Η οδθγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 6θσ Σεπτεμβρίου 2006 για τισ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και τουσ ςυςςωρευτζσ και τα απόβλθτα θλεκτρικών ςτθλών και ςυςςωρευτών και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 91/157/ΕΟΚ. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ οδθγίασ είναι να ελαχιςτοποιιςει τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν και τα απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν ςτο περιβάλλον, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν προςταςία, ςτθ διαφφλαξθ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ. Θ παροφςα οδθγία κεςπίηει: κανόνεσ ςχετικά με τθ διάκεςθ ςτθν αγορά θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν (απαγόρευςθ τθσ διάκεςθσ ςτθν αγορά θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ) ειδικοφσ κανόνεσ για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία, ανακφκλωςθ και διάκεςθ των αποβλιτων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν, οι οποίοι ςυμπλθρϊνουν τθ ςχετικι κοινοτικι νομοκεςία για τα απόβλθτα. Επιδιϊκει να βελτιϊςει τισ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ των θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν κακϊσ και των δραςτθριοτιτων όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτον κφκλο ηωισ των θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν, π.χ. παραγωγϊν, διανομζων και τελικϊν χρθςτϊν, και ιδίωσ εκείνων των φορζων εκμετάλλευςθσ που εμπλζκονται άμεςα ςτθν επεξεργαςία και τθν ανακφκλωςθ των αποβλιτων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν.

9 Θα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατάλλθλα ςυςτιματα ςυλλογισ για τα απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν. Σα προγράμματα αυτά κακιςτοφν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ δυνατι τθν απόρριψθ των αποβλιτων από φορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ ι ςυςςωρευτζσ ςε προςβάςιμα ςθμεία ςυλλογισ που βρίςκονται κοντά τουσ. Οι υποχρεϊςεισ για τουσ υπό μελζτθ τομείσ των ΞΞΕ εςτιάηονται κυρίωσ ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ ωσ τελικοί χριςτεσ. Θα πρζπει να βρίςκουν ζνα κατάλλθλο ςφςτθμα, ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι διάκεςθ των αποβλιτων από τισ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και τουσ ςυςςωρευτζσ. Θα πρζπει να κακορίηουν μια περιοχι αποκικευςθσ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τουσ, προκειμζνου τα απόβλθτα να αποκθκεφονται με αςφάλεια ζωσ τθν τελικι τουσ διάκεςι. Θ υποχρζωςθ αυτι ςε πολλά κράτθ μζλθ είναι ζνασ όροσ τθσ περιβαλλοντικισ άδειασ λειτουργίασ. Δεν υπάρχουν άλλεσ πρόςκετεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ οδθγίασ ςχετικά με τουσ υπό μελζτθ κλάδουσ των ΜΜΕ που εξετάηει αυτι θ μελζτθ. Συςκευαςία και απορρίμματα ςυςκευαςίασ Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/62/ΕΚ, τθσ 20θσ Δεκεμβρίου 1994, για τισ ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ και τισ τροποποιθτικζσ πράξεισ τθσ Θ παροφςα οδθγία αποςκοπεί ςτθν εναρμόνιςθ των εκνικϊν μζτρων για τθν πρόλθψθ ι τθ μείωςθ των επιπτϊςεων των ςυςκευαςιϊν και των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ ςτο περιβάλλον και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ εςωτερικισ αγοράσ. Περιζχει διατάξεισ ςχετικά με τθν πρόλθψθ των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των ςυςκευαςιϊν και τθν ανάκτθςθ και ανακφκλωςθ των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ. Για το ςκοπό αυτό, θ οδθγία αυτι κεςπίηει μζτρα που αποςκοποφν, κατά πρϊτον ςτθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων ςυςκευαςίασ και κζτει ωσ ςυμπλθρωματικζσ κεμελιϊδεισ αρχζσ, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των ςυςκευαςιϊν, τθν ανακφκλωςθ και άλλεσ μορφζσ ανάκτθςθσ των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ και, ωσ εκ τοφτου, ςκοπεφει ςτθ μείωςθ τθσ τελικισ διάκεςθ αυτϊν των αποβλιτων. Θ ανακφκλωςθ των ςυςκευαςιϊν μπορεί να οδθγιςει ςε κετικά περιβαλλοντικά αποτελζςματα. Αυτό περιλαμβάνει μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. Σα αποτελζςματα διαφζρουν ςθμαντικά μεταξφ των υλικϊν: το μεγαλφτερο μζροσ των μειϊςεων των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςχετίηονται με τθν ανακφκλωςθ του γυαλιοφ, και ακολουκείται από τισ μειϊςεισ ςχετικά με τα πλαςτικά και τθν ανακφκλωςθ μετάλλων, αντίςτοιχα. Σο χαρτί παρουςιάηει ουδζτερα αποτελζςματα όςον αφορά τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου. ε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι το βάροσ των αποβλιτων δεν είναι ζνασ καλόσ δείκτθσ για τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των απορριμμάτων

10 ςυςκευαςίασ και των επιπτϊςεων που ζχει ο κφκλοσ ηωισ των ςυςκευαςιϊν. Μερικά από τα βαρζα ρεφματα αποβλιτων, όπωσ τα απόβλθτα καταςκευϊν και κατεδαφίςεων, είναι αδρανι και χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα, ενϊ τα ιδιαίτερα προβλθματικά και επικίνδυνα απόβλθτα ςυχνά βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ. Σα περιςςότερα απορρίμματα ςυςκευαςίασ δεν είναι οφτε αδρανι οφτε επικίνδυνα. Ωςτόςο, τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ είναι πολφ διαδεδομζνα ςτθν αγορά και τείνουν να παράγονται ςχεδόν ςε κάκε επιχείρθςθ και ςε όλα τα νοικοκυριά. Θ ςυςκευαςία ςυνδζεται άμεςα με τα μοντζλα παραγωγισ, κατανάλωςθσ και διανομισ τθσ κοινωνίασ μασ. Θ ςυςκευαςία είναι αναγκαία για τθν παροχι και τθν εμπορία αγακϊν. Ωσ εκ τοφτου, θ ουςιαςτικι μεταβολι ςτθν κατανάλωςθ ςυςκευαςιϊν μπορεί να επιτευχκεί μόνο μζςα από αλλαγζσ ςτθν παραγωγι, κατανάλωςθ και διανομι, οι οποίεσ υπερβαίνουν κατά πολφ τθν πολιτικι που διαπραγματεφεται μόνο τθν ςυςκευαςία. Όςον αφορά ςτθ ςυςκευαςία, θ πολιτικι τθσ πρόλθψθσ για τισ ςυςκευαςίεσ εςτιάηει κυρίωσ ςτθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ ςυςκευαςίασ ενόσ δεδομζνου προϊόντοσ ςε ζνα δεδομζνο πλαίςιο οικονομίασ και αγοράσ. Οι επιχειρθματικοί κλάδοι που πρζπει να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ ςυςκευαςίασ είναι αυτοί που αςχολοφνται με τθν: καταςκευι πρϊτων υλϊν ςυςκευαςίασ μετατροπι υλικϊν ςε υλικά ςυςκευαςίασ χριςθ υλικϊν ςυςκευαςίασ για τθ ςυςκευαςία ι τθν τφλιξθ προϊόντων πϊλθςθ υλικϊν ςυςκευαςίασ ςε τελικοφσ καταναλωτζσ ειςαγωγι υλικϊν ςυςκευαςίασ ι είδθ ςυςκευαςίασ λειτουργία μονάδων υγειονομικισ ταφισ. Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2002/96/ΕΚ, τθσ 27 Ιανουαρίου 2003 για τα θλεκτρονικά και θλεκτρικά απόβλθτα (Οδθγία WEEE). Ο θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ είναι το πιο γριγορο αναπτυςςόμενο ρεφμα αποβλιτων ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ. Θ νομοκεςία για τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (οδθγία WEEE) ζχει ςτόχο να αυξιςει τθν ανακφκλωςθ αυτοφ του υλικοφ ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του και να εξαςφαλίςει ότι τα επικίνδυνα χθμικά που περιζχουν να αντιμετωπίηονται με αςφάλεια. Οι παραγωγοί, και μερικζσ φορζσ οι ειςαγωγείσ και οι διανομείσ, είναι πολλζσ φορζσ υπεφκυνοι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ξεχωριςτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ του θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ πρζπει να εγγραφοφν ςτα εκνικά ςυςτιματα και οι καταςκευαςτζσ πρζπει να επιςθμαίνουν τον εξοπλιςμό με ζναν τυποποιθμζνο τρόπο. Τπάρχει μια ςειρά αφξθςθσ των ςτόχων για τθν ανακφκλωςθ των WEEE που ζχει κακοριςτεί ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα πρότυπα επεξεργαςίασ που πρζπει να τθροφνται.

11 Οι επιχειριςεισ πρζπει να διαςφαλίηουν ότι τα είδθ θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιοφν ζχουν ςυλλεχκεί με τον πιο κατάλλθλο τρόπο ςτο τζλοσ τθσ ηωισ τουσ. Οι κανόνεσ αποδίδουν επίςθσ τθν ευκφνθ και για τα ιςτορικά απόβλθτα- πριν οι κανόνεσ να ζχουν τεκεί ςε ιςχφ, με βάςθ τα ςθμερινά μερίδια αγοράσ των παραγωγϊν. Θ οδθγία που ςχετίηεται πιο ςτενά είναι για τον περιοριςμό των επικίνδυνων ουςιϊν (οδθγία RoHS), θ οποία απαιτεί τθν αντικατάςταςθ διάφορων βαρζων μζταλλων (μόλυβδοσ, υδράργυροσ, κάδμιο και εξαςκενζσ χρϊμιο) και βρωμιοφχα επιβραδυντικά φλόγασ (πολυβρωμοδιφαινφλια (PBB) ι πολυβρωμοδιφαινυλαικζρεσ (PBDE) που περιζχονται ςε οριςμζνο θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό. Λιπαντικά ζλαια Οδθγία 75/439/ΕΟΚ «περί διακζςεωσ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων» και Οδθγία 87/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 1986 για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 75/439/ ΕΟΚ. Περιςςότερο από 4 εκατομμφρια τόνουσ ελαίων χρθςιμοποιοφνται από τθ βιομθχανία κάκε χρόνο ςτθν Ευρϊπθ, με το ιμιςυ τουσ να καταλιγουν ωσ απόβλθτα. Βάςει τθσ ΕΕ νομοκεςίασ, οι επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν λιπαντικά ζλαια πρζπει να διαςφαλίςουν ότι αυτά ςυλλζγονται και διατίκενται με περιβαλλοντικά ορκό τρόπο και δεν καταλιγουν ςτο ζδαφοσ ι το νερό, ρυπαίνοντασ το. Οι κανόνεσ που ιςχφουν δίνουν προτεραιότθτα ςτθν αναγζννθςθ των ελαίων. Τπάρχει ζνα ςφςτθμα αδειϊν για τισ εταιρείεσ που ςυλλζγουν και επεξεργάηονται τα ζλαια Οερό και Τγρά Απόβλθτα Θ νομοκεςία τθσ ΕΕ για το νερό ζχει ωσ ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ ρφπανςθσ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ, των ποταμϊν, των λιμνϊν και των καλαςςϊν. Θ βαςικι νομοκεςία τθσ ΕΕ ςυνοψίηεται ςτα εξισ: Οομοκετικι πράξθ Σίτλοσ Οδθγία πλαίςιο για τα φδατα 2000/60/ΕΚ Αςτικά λφματα 2000/60/ΕΚ Οδθγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθ κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων Οδθγία 91/271/ΕΟΚ του υμβουλίου Απορρίψεισ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν 76/464/ΕΟΚ Οδθγία 76/464/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 4θσ Μαΐου 1976 περί ρυπάνςεωσ που προκαλείται από οριςμζνεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ που εκχζονται ςτο υδάτινο περιβάλλον τθσ Κοινότθτασ Η Οδηγία Πλαίςιο τησ ΕΕ για τα νερά Οδθγία 2000/60/ΕΚ: Αυτι θ Οδθγία πλαίςιο είναι θ πρωταρχικι νομοκεςία τθσ ΕΕ για τα νερά, που καλφπτει τόςο τα επιφανειακά φδατα όςο και τα υπόγεια.

12 Δθμιουργεί ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ των υδάτων με βάςθ τισ λεκάνεσ απορροισ, ςε αντίκεςθ με τα εκνικά ι περιφερειακά ςφνορα. Για κάκε λεκάνθ απορροισ ποταμοφ κα πρζπει να ςυντάςςεται ζνα ςχζδιο διαχείριςθσ το οποίο να ανταποκρίνονται ςε οριςμζνουσ ςτόχουσ για τθν ποιότθτα του νεροφ. Οι πιο ςθμαντικοί εξ αυτϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι θ γενικι προςταςία τθσ υδατικισ οικολογίασ, θ ειδικι προςταςία των μοναδικϊν και πολφτιμων ενδιαιτθμάτων, θ προςταςία των πόρων του πόςιμου νεροφ, και θ προςταςία των υδάτων κολφμβθςθσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ρφπανςθσ ςτο νερό, θ νομοκεςία κζτει ςτόχουσ για τισ εκπομπζσ ςτθν πθγι, και πρότυπα ποιότθτασ για τουσ υδάτινουσ αποδζκτεσ. Αςτικά λφματα Οδθγία 91/271/EOΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Μαίου 1991 για τθν επεξεργαςία των αςτικών λυμάτων και οδθγία 98/14/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 27θσ Φεβρουαρίου 1998 για τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 91/271/EOΚ όςον αφορά οριςμζνεσ απαιτιςεισ οι οποίεσ κακορίηονται ςτο Παράρτθμα Ι αυτισ. Οι απορρίψεισ ςτο νερό από μια ςειρά οικονομικϊν τομζων ελζγχονται ςτο πλαίςιο των κανόνων τθσ ΕΕ ςχετικά με τα αςτικά λφματα. Ενδεικτικά, παρακάτω αναφζρονται κάποιοι τομείσ που επθρεάηονται και είναι οι εξισ: επεξεργαςία του γάλακτοσ, φροφτων και λαχανικϊν παραγωγι και εμφιάλωςθ αναψυκτικϊν επεξεργαςία πατάτασ βιομθχανία του κρζατοσ ηυκοποιεία και παραγωγι αλκοολοφχων ποτϊν παραςκευι ηωοτροφϊν από φυτικά προϊόντα παραςκευι ηελατίνασ και κόλλασ από δζρματα και οςτά μετατροπι κρικαριοφ ςε βίνθ μεταποίθςθ ιχκφων Απορρίψεισ επικίνδυνων ουςιϊν Οδθγία 76/464/ΕΟΚ: Τπάρχουν οριςμζνεσ ουςίεσ που ελζγχονται ςτο πλαίςιο των κανόνων τθσ ΕΕ και αφοροφν τισ απορρίψεισ επικίνδυνων ουςιϊν. Θ οδθγία IPPC ορίηει ειδικά όρια και τισ απαιτιςεισ για τισ απορρίψεισ επικίνδυνων ουςιϊν, για διάφορουσ τφπουσ επιχειριςεων Ζδαφοσ Σο ζδαφοσ μζχρι πρόςφατα δεν αποτελοφςε αντικείμενο ειδικισ πολιτικισ για τθν προςταςία του ςε κοινοτικό επίπεδο. Ωςτόςο, θ υποβάκμιςθ του εδάφουσ

13 επιταχφνεται, με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, ςτα φυςικά οικοςυςτιματα και τθν αλλαγι του κλίματοσ, κακϊσ και ςτθν ευρωπαϊκι οικονομία. Οι βιομθχανικζσ διεργαςίεσ, θ γεωργία και οι εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ μπορεί να υποβακμίςουν τθν ποιότθτα του εδάφουσ, με αποτζλεςμα τθ διάβρωςθ και τθ ρφπανςθ του. Χθμικζσ ουςίεσ μποροφν να διαπεράςουν το ζδαφοσ και να επθρεάηουν το νερό και τθν ανκρϊπινθ υγεία. Οριςμζνεσ πτυχζσ τθσ προςταςίασ του εδάφουσ εντοπίηονται διάςπαρτεσ ςτισ νομοκετικζσ απαιτιςεισ ςτα πλαίςια του κοινοτικοφ κεκτθμζνου, με αποτζλεςμα οι διάφορεσ κοινοτικζσ πολιτικζσ να μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν προςταςία του εδάφουσ. Τπάρχει μια ςειρά από επιμζρουσ νομοκετικά ηθτιματα που καλφπτουν τισ απορρίψεισ ςτο ζδαφοσ. Περιλαμβάνουν κανόνεσ για τθ βιο-διαςπαςιμότθτα των απορρυπαντικϊν, τουσ ζμμονουσ οργανικοφσ ρφπουσ (POPs) και τον υδράργυρο. Θ νομοκεςία ςχετικά με τα απορρυπαντικά επιτρζπει τθ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ με τθ διατιρθςθ των υδάτινων ςυςτθμάτων από τισ βλαβερζσ ςυνζπειεσ οριςμζνων ουςιϊν που βρίςκονται ςτα απορρυπαντικά. Επίςθσ, αυξάνει τθν προςταςία των καταναλωτϊν, μζςω μιασ πλθρζςτερθσ επιςιμανςθσ που περιλαμβάνει οποιαδιποτε ουςία που κα μποροφςε να προκαλζςει αλλεργίεσ. Θ ςφμβαςθ τθσ τοκχόλμθσ για τουσ ζμμονουσ οργανικοφσ ρφπουσ (POPs) αποτελεί ζνα πλαίςιο, βάςει τθσ αρχισ τθσ προφφλαξθσ, θ οποία επιδιϊκει να διαςφαλίςει τθν αςφαλι εξάλειψθ αυτϊν των ουςιϊν, οι οποίεσ είναι επιβλαβείσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία και το περιβάλλον, κακϊσ και να μειϊςει τθ παραγωγι και χριςθ τουσ. Θ ςφμβαςθ καλφπτει 12 POPs προτεραιότθτασ, αλλά απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να καλφψει και άλλεσ ουςίεσ. Θ οδθγία 82/176/ΕΟΚ κακορίηει τισ οριακζσ τιμζσ για τισ απορρίψεισ του υδραργφρου. Επιπλζον, ορίηει ςτόχουσ για τθν ποιότθτα, τισ μεκόδουσ μζτρθςθσ κακϊσ και τθσ διαδικαςίασ παρακολοφκθςθσ. Θ παροφςα οδθγία ιςχφει μζχρι τισ 22 Δεκεμβρίου Οομοκετικι πράξθ Σίτλοσ Γενικό πλαίςιο Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 22ασ επτεμβρίου 2006, με τίτλο «Θεματικι ςτρατθγικι για τθν προςταςία του εδάφουσ» COM (2006) 231 Πρόταςθ οδθγίασ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 22ασ επτεμβρίου 2006 για τον κακοριςμό ενόσ πλαιςίου για τθν προςταςία του εδάφουσ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2004/35/ΕΚ Εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων βάςει των Οδθγιϊν 85/337/ΕΟΚ, όπωσ τροποποιικθκε από τθν οδθγία 97/11/ΕΚ και από το άρκρο 3 τθσ οδθγίασ 2003/35/ΕΚ και τθν Οδθγία για τθ τρατθγικι Περιβαλλοντικι Εκτίμθςθ (2001/42/ΕΚ) Απορρίψεισ ουςιϊν Βιο-αποικοδομθςιμότθτα και επιςιμανςθ των απορρυπαντικϊν Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ 648/2004 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ 648/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 31θσ Μαρτίου 2004 ςχετικά με τα απορρυπαντικά και τισ τροποποιθτικζσ πράξεισ Ματάργθςθ & ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ παραγωγισ και ζκλυςθσ ζμμονων οργανικϊν ρφπων (POP) Απόφαςθ 2006/507/ΕΚ Απόφαςθ 2006/507/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 14θσ Οκτωβρίου 2004, ςχετικά με τθ ςφναψθ, εξ ονόματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, τθσ φμβαςθσ τθσ τοκχόλμθσ για τουσ Ζμμονουσ Οργανικοφσ Ρφπουσ

14 Τδράργυροσ Οδθγία 82/176/ΕΟΚ Οδθγία 82/176/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 22ασ Μαρτίου 1982 για τισ οριακζσ τιμζσ και τουσ ποιοτικοφσ ςτόχουσ για τισ απορρίψεισ υδραργφρου από βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ Διαφορετικζσ πολιτικζσ τθσ ΕΕ ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του εδάφουσ, (νερό, απόβλθτα, χθμικά προϊόντα, θ πρόλθψθ τθσ βιομθχανικισ ρφπανςθσ, προςταςία τθσ φφςθσ, τα φυτοφάρμακα, θ γεωργία). Αν και αυτζσ οι πολιτικζσ ζχουν άλλουσ ςτόχουσ και άλλα πεδία εφαρμογισ, περιλαμβάνουν οριςμζνεσ διατάξεισ για τθν προςταςία του εδάφουσ ςτθν Ευρϊπθ. Ωςτόςο, οι διατάξεισ υπζρ τθσ προςταςίασ του εδάφουσ δεν ςυνιςτοφν μια ςυνεκτικι πολιτικι για τθν προςταςία του εδάφουσ. Σο 2006 θ Επιτροπι ενζκρινε τθ κεματικι ςτρατθγικι για το ζδαφοσ (COM (2006) 231), κακϊσ και μια πρόταςθ πλαίςιο για το ζδαφοσ οδθγία (COM (2006) 232) ςτισ 22 επτεμβρίου 2006, με ςτόχο τθν προςταςία των εδαφϊν ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ. φμφωνα με τθν πρόταςθ-οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθ κζςπιςθ πλαιςίου για τθν προςταςία του εδάφουσ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2004/35/ΕΚ, (2006/0086 (COD)) ζχει προςδιοριςτεί ζνασ κατάλογοσ των δυνθτικά ρυπογόνων δραςτθριοτιτων για το ζδαφοσ. Ο κατάλογοσ αυτόσ περιλαμβάνει: εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ οι επικίνδυνεσ ουςίεσ είναι ι ιταν παροφςεσ ςε ποςότθτεσ ίςεσ ι μεγαλφτερεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτθν οδθγία 96/82/ΕΚ (Seveso), δραςτθριότθτεσ που καλφπτονται από τθν οδθγία 96/61/ΕΚ, αεροδρόμια, λιμάνια, πρϊθν ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ, βενηινάδικα και τουσ ςτακμοί ανεφοδιαςμοφ, ςτεγνοκακαριςτιρια, εγκαταςτάςεισ εξόρυξθσ που δεν καλφπτονται από τθν οδθγία 96/82/ΕΚ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εγκαταςτάςεων εξορυκτικϊν αποβλιτων, όπωσ ορίηονται ςτθν οδθγία 2006/21/ΕΚ, χϊροι υγειονομικισ ταφισ αποβλιτων, όπωσ ορίηονται ςτθν οδθγία 1999/31/EΚ του υμβουλίου, τα απόβλθτα εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων, αγωγοί για τθ μεταφορά επικίνδυνων ουςιϊν. φμφωνα με τθν παροφςα πρόταςθ, όταν ζνασ τόποσ πρόκειται να πωλθκεί ςτον οποίο μία δυνθτικά ρυπογόνοσ δραςτθριότθτα από τισ προαναφερκείςεσ λαμβάνει χϊρα, ι υπάρχουν επίςθμα αρχεία, π.χ. εκνικά μθτρϊα, που αποδεικνφουν ότι ζχει πραγματοποιθκεί μια τζτοια ρυπογόνοσ δραςτθριότθτα, τα κράτθ μζλθ πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι ο ιδιοκτιτθσ αυτισ τθσ τοποκεςίασ ι ο υποψιφιοσ αγοραςτισ πραγματοποιεί μια ζκκεςθ για τθν κατάςταςθ του εδάφουσ ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ. Οριςμζνεσ από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ εκτελοφνται από τισ ΜΜΕ, ωσ εκ τοφτου θ ζκδοςθ τθσ παροφςασ οδθγίασ προκαλεί διάφορεσ υποχρεϊςεισ γι αυτζσ. Σα οφζλθ από τθν πλιρθ εφαρμογι τθσ οδθγίασ ςυνίςτανται ςτθν αποφυγι του κόςτουσ τθσ υποβάκμιςθσ του εδάφουσ. Ωςτόςο, τα οφζλθ από τυχόν δράςεισ για τθν προςταςία των εδαφϊν δεν κα ιςοςτακμίςουν το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εδαφικισ υποβάκμιςθσ, κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ ότι ςτθν πραγματικότθτα είναι τεχνικά και οικονομικά δφςκολο, αν όχι αδφνατο να αποτραποφν πλιρωσ όλεσ οι διεργαςίεσ εδαφικισ αποικοδόμθςθσ ι πλιρωσ να αποκαταςτακοφν οι ςυνζπειεσ τουσ. Επιπλζον, τα κράτθ μζλθ κα πρζπει να κακορίςουν τα επίπεδα των

15 φιλοδοξιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υποβάκμιςθσ του εδάφουσ ανάλογα με τθν ζκταςθ του προβλιματοσ, τθν αντίλθψι τουσ όςον αφορά τθν αποδοχι των κινδφνων και τθσ πολιτικισ, κοινωνικισ και οικονομικισ κατάςταςισ τουσ. Θ οδθγία δεν κακορίηει ποιοσ επωμίηεται το κόςτοσ τθσ εφαρμογισ τθσ, δεδομζνου ότι αυτό κα αποφαςιςκεί από κάκε κράτοσ μζλοσ. Ανάλογα με τα ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ τα κράτθ μζλθ κα εγκρίνουν μζτρα και εκνικζσ ςτρατθγικζσ αποκατάςταςθσ, και οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα επιβαρφνουν ςε διαφορετικό βακμό τουσ χριςτεσ γθσ, τουσ οικονομικοφσ κλάδουσ, τουσ εκνικοφσ προχπολογιςμοφσ ι τον προχπολογιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Παρ' όλα αυτά, μζχρι τϊρα δεν προκφπτουν ειδικζσ διατάξεισ για τισ ΞΞΕ. Οικονομικοί τομείσ των οποίων οι δραςτθριότθτεσ ζχουν επιπτϊςεισ ςτο εδάφουσ καλφπτονται και από άλλεσ νομοκετικζσ πράξεισ, όπωσ αυτζσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων, τθν εξορυκτικι βιομθχανία και τθν γεωργία Θόρυβοσ Όςον αφορά ςτο κόρυβο, θ νομοκεςία τθσ ΕΕ κακορίηει ενιαίουσ κανόνεσ για το κόρυβο ςε οριςμζνουσ τομείσ και κυρίωσ αναφζρεται ςτον περιοριςμό των επιπζδων κορφβου από τθν εξωτερικι χριςθ μθχανθμάτων, οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν, και τθν προςταςία των ανκρϊπων ςτθν εργαςία. Θ Ευρωπαϊκι νομοκεςία για τον κόρυβο ςυνοψίηεται ςτα εξισ: Οομοκετικι πράξθ 2005/88/ΕΜ 2002/49/ΕΜ 2000/14/ΕΜ Σίτλοσ Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 14θσ Δεκεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/14/ΕΚ για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν εκπομπι κορφβου ςτο περιβάλλον από εξοπλιςμό προσ χριςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 25θσ Ιουνίου 2002 ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ του περιβαλλοντικοφ κορφβου Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 8θσ Μαΐου 2000 για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν εκπομπι κορφβου ςτο περιβάλλον από εξοπλιςμό προσ χριςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ Κφριοσ ςτόχοσ τθσ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τον κορφβου είναι θ μείωςθ του κορφβου μζςω τθσ χριςθσ υποχρεωτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τα προϊόντα. Σα πιο ςθμαντικά νομικά εργαλεία αποτελοφνται από ζνα ςφνολο οδθγιϊν για τα όρια εκπομπισ κορφβου για τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα, όπωσ για τα αυτοκίνθτα, τισ μοτοςικλζτεσ, τα ελαςτικά, τα αεροπλάνα, τισ οικιακζσ ςυςκευζσ και τον εξοπλιςμό εξωτερικϊν χϊρων. Θζτονται τα πρότυπα ςε επίπεδο ΕΕ για τον επιτρεπόμενο κόρυβο για περιςςότερουσ από 50 τφπουσ μθχανθμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ ςτον τομζα των καταςκευϊν και ςε άλλεσ βιομθχανίεσ. Οι καταςκευαςτζσ πρζπει να εξαςφαλίηουν ότι ο εξοπλιςμόσ που παράγουν είναι ςφμφωνοσ με τισ ενιαίεσ προδιαγραφζσ κορφβου και τθν ετικζτα τουσ AP-propriately. Οι χριςτεσ πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι ο εξοπλιςμόσ τουσ πλθροί αυτζσ τισ προδιαγραφζσ. Οι εκνικζσ νομοκεςίεσ μποροφν επίςθσ να

16 κακορίηουν τουσ περιοριςμοφσ ςχετικά με το ωράριο εργαςίασ αυτϊν των τφπων εξοπλιςμοφ ςε οριςμζνουσ τομείσ. φμφωνα με τθν οδθγία 2000/14/ΕΚ ςχετικά με τισ εκπομπζσ κορφβου ςτο περιβάλλον από εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ (όπωσ τροποποιικθκε από τθν οδθγία 2005/88/ΕΚ), θ οποία καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα εξοπλιςμοφ εξωτερικϊν χϊρων, οι καταςκευαςτζσ μποροφν να επιλζξουν μεταξφ διαφορετικϊν επιλογϊν για τθν επαλικευςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ του κορφβου. Σο κφριο χαρακτθριςτικό τθσ οδθγίασ είναι θ απαίτθςθ ότι όλα τα είδθ εξοπλιςμοφ πρζπει να φζρουν ετικζτα για εγγυθμζνο μζγιςτό επίπεδο κορφβου. Οι επιλογζσ κυμαίνονται από αυτο-πιςτοποίθςθ με τον ζλεγχο του εξοπλιςμοφ από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό ι με τθ χριςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ. Όταν οι καταςκευαςτζσ επιλζξουν να αυτο-πιςτοποιθκοφν ι να χρθςιμοποιιςουν ςυςτιματα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, θ οδθγία προβλζπει τθν παρακολοφκθςθ και τθν εποπτεία των διαδικαςιϊν από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οργανιςμοφσ. Οι οδθγίεσ αυτζσ ςχετίηονται επίςθσ με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ παραγωγισ για τισ επιχειριςεισ παραγωγισ και όχι με ειδικζσ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ. Επίςθσ υπάρχουν δφο οδθγίεσ (οδθγία 70/157/ΕΟΚ του υμβουλίου και θ οδθγία 97/24/ΕΚ) ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν για τισ εκπομπζσ κορφβου κακϊσ και θ οδθγία 2001/43/ΕΚ ςχετικά με τα λάςτιχα για τα μθχανοκίνθτα οχιματα και τα ρυμουλκοφμενά τουσ που ςυνδζεται κυρίωσ με τα πρότυπα παραγωγισ και τισ απαιτιςεισ και από αυτιν τθν άποψθ είναι εκτόσ του πεδίου εφαρμογισ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Σζλοσ, θ οδθγία για τον περιβαλλοντικό κόρυβο, οδθγία 2002/49/ΕΚ τθσ 25θσ Ιουνίου 2002 ζχει ωσ ςτόχο να παρζχει μια κοινι βάςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων κορφβου ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ. Απαιτεί από τα κράτθ μζλθ να ορίςουν τισ αρμόδιεσ αρχζσ, να καταρτίςουν «ςτρατθγικοφσ χάρτεσ κορφβου" για μεγάλεσ οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ αρτθρίεσ, τα αεροδρόμια και τουσ οικιςμοφσ, χρθςιμοποιϊντασ εναρμονιςμζνουσ δείκτεσ κορφβου. φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ του Aarhus, θ οδθγία απαιτεί το κοινό να ενθμερωκεί και να γνωμοδοτιςει ςχετικά με τθν ζκκεςθ ςτο κόρυβο, τισ επιπτϊςεισ και τα μζτρα που εξετάηονται για τθν αντιμετϊπιςθ του κορφβου. Παρά το γεγονόσ ότι θ οδθγία δεν κζτει οριακζσ τιμζσ ι δεν επιβάλλει μζτρα που κα κεςπιςτοφν, απαιτεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ να καταρτίςουν ςχζδια δράςθσ για τθ μείωςθ του κορφβου όπου χρειάηεται, για τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ κορφβου, όπου αυτι είναι καλι. Θ βιομθχανία, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραγωγϊν και των ειςαγωγζων αυτοκινιτων, εξοπλιςμοφ και οικιακϊν ςυςκευϊν, είναι υπεφκυνεσ για τθν αναηιτθςθ εγκρίςεων για νζα προϊόντα, και τθν πιςτοποίθςθ ότι ο εξοπλιςμόσ που διατίκεται ςτθν αγορά ι για χριςθ ικανοποιεί τα ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα για το κόρυβο. Σο κφριο κόςτοσ που επιβάλλεται ςε παραγωγοφσ και καταναλωτζσ είναι θ τιρθςθ των ορίων εκπομπϊν και οι τεχνικζσ απαιτιςεισ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ.

17 Όπωσ ςυμπεραίνεται από τθν ανωτζρω ανάλυςθ, οι απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ του κορφβου για τισ ΜΜΕ όςον αφορά τισ περιβαλλοντικζσ τουσ επιπτϊςεισ είναι: επιλογι του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ για τον περιοριςμό των επιπζδων κορφβου των δραςτθριοτιτων τουσ τα μζτρα μείωςθσ για τθν εξάλειψθ των επιπζδων κορφβου που παράγεται από τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Οι απαιτιςεισ που επιβάλλει θ οδθγία IPPC αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ μελζτθσ Χθμικά Προϊόντα Επιγραμματικά, υπάρχει ο κανονιςμόσ REACH που διζπει τον τομζα των χθμικϊν προϊόντων. Οομοκετικι πράξθ 1907/2006/ΕΜ (REACH) Σίτλοσ Καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ, αδειοδότθςθ και περιοριςμοί των χθμικϊν προϊόντων κανονιςμόσ (REACH). Ο κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2006, ςχετικά με τθν καταχϊριςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν αδειοδότθςθ και τουσ περιοριςμοφσ των χθμικϊν προϊόντων (REACH), τθν ίδρυςθ ενόσ Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Χθμικϊν Προϊόντων, τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 1999/45/ΕΚ και για τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ 793/93 και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ 1488/94 τθσ οδθγίασ 76/769/ΕΟΚ του υμβουλίου, κακϊσ και των οδθγιϊν 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ Ο Κανονιςμόσ 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2006, ςχετικά με τθν καταχώριςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν αδειοδότθςθ και τουσ περιοριςμοφσ των χθμικών προϊόντων (REACH). Ο κανονιςμόσ REACH είναι ο κανονιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ για τα χθμικά και τθν αςφαλι χριςθ τουσ. Αςχολείται με τθν καταχϊριςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν αδειοδότθςθ και τουσ περιοριςμοφσ των χθμικϊν ουςιϊν και τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1θ Ιουνίου Ο κανονιςμόσ REACH είναι μια νζα νομοκεςία με αποτζλεςμα τθν ευκολότερθ αναφορά και μεγαλφτερθ νομικι ςαφινεια για τθ βιομθχανία, τισ αρχζσ και το κοινό. Αντικακιςτά περίπου 40 νομοκετιματα προθγοφμενθσ νομοκεςίασ για τα χθμικά. Σθν ίδια ςτιγμι όμωσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, υπάρχουν ζξοδα που επιβάλλονται από τθν εφαρμογι των απαιτιςεων του REACH. Ο REACH ζχει ζνα μεγάλο πεδίο εφαρμογισ και καλφπτει όλεσ τισ ουςίεσ είτε αυτζσ καταςκευάηονται, ειςάγονται, ι χρθςιμοποιοφνται ωσ ενδιάμεςα προϊόντα ι διατίκενται ςτθν αγορά, είτε από μόνα τουσ ι ςε παραςκευάςματα ι ςε προϊόντα, (εξαιροφνται τα ραδιενεργά), υπόκεινται ςε τελωνειακι επιτιρθςθ, είτε είναι μθ απομονωμζνα, ι ενδιάμεςα. Ζτςι οι απαιτιςεισ του REACH μπορεί να ιςχφουν για τισ δραςτθριότθτεσ πολλϊν και διαφόρων ΜΜΕ, ςε διάφορουσ τομείσ. Ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Χθμικϊν Προϊόντων διαχειρίηεται τα τεχνικά κζματα.

18 Οι εν λόγω παραςκευαςτζσ ι ειςαγωγείσ ι αυτοί που χρθςιμοποιοφν ι διακζτουν μια ουςία που περιλαμβάνεται ςτθ ςχετικι λίςτα κα πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ για άδεια για κάκε χριςθ τθσ ουςίασ εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ μιασ ανάλυςθσ των πικανϊν υποκατάςτατων και ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν για τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Εάν θ ανάλυςθ αυτι δείχνει ότι υπάρχουν εναλλακτικζσ λφςεισ τότε θ αίτθςθ πρζπει να περιλαμβάνει επίςθσ ζνα ςχζδιο υποκατάςταςθσ. Θ άδεια κα χορθγείται εφόςον ο αιτϊν μπορεί να αποδείξει ότι ο κίνδυνοσ από τθ χριςθ τθσ ουςίασ ελζγχεται επαρκϊσ. Αν όχι, τότε μπορεί επίςθσ θ άδεια να χορθγθκεί αν τα κοινωνικο-οικονομικά οφζλθ υπερτεροφν των κινδφνων, ενϊ δεν υπάρχουν κατάλλθλεσ εναλλακτικζσ ουςίεσ ι διεργαςίεσ. Οι επιπτϊςεισ του REACH ςτισ ΞΞΕ είναι αρκετά μεγάλεσ, κακϊσ οι ΞΞΕ αποτελοφν ηωτικό μζροσ τθσ χθμικισ βιομθχανίασ. Δεδομζνου ότι θ αςφάλεια αποτελεί βαςικό μζλθμα, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ τθσ εταιρείασ, οι απαιτιςεισ πλθροφόρθςθσ του REACH αφορά τουσ όγκουσ παραγωγισ, τισ χριςεισ και τισ ιδιότθτεσ των χθμικϊν ουςιϊν, και δεν αςχολείται με τον κφκλο εργαςιϊν ι τον αρικμό των εργαηομζνων των εταιρειϊν. Επιπλζον, ο κανονιςμόσ REACH επθρεάηει πολλοφσ τομείσ, εκτόσ από χθμικζσ ουςίεσ. Πολλζσ από τισ ΜΜΕ που επθρεάηονται από το REACH είναι «μεταγενζςτεροι χριςτεσ», δθλαδι οι εταιρείεσ που αγοράηουν τα χθμικά προϊόντα και τα χρθςιμοποιοφν ωσ ςυςτατικά ςτα δικά τουσ προϊόντα ι χθμικζσ ουςίεσ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ κζςθσ τουσ, οι περιςςότερεσ χθμικζσ ουςίεσ κα ζχουν ιδθ καταχωρθκεί, όταν χρθςιμοποιοφνται από τουσ μεταγενζςτερουσ χριςτεσ. Κατά τθν εκτίμθςθ των κινδφνων, οι καταςκευαςτζσ και οι ειςαγωγείσ κα πρζπει να αντιμετωπίςουν τισ χριςεισ που προςδιορίηονται για τουσ μεταγενζςτερουσ χριςτεσ. Αυτό κα βοθκιςει ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ζνα υψθλό επίπεδο αςφάλειασ των χθμικϊν προϊόντων για τουσ μεταγενζςτερουσ χριςτεσ και κα μειϊςει το κόςτοσ τουσ. Οι μεταγενζςτεροι χριςτεσ που επικυμοφν να κρατιςουν εμπιςτευτικζσ τισ χριςεισ τουσ, μποροφν να επιλζξουν να κάνουν τισ δικζσ τουσ εκτιμιςεισ κινδφνου. Σα ακόλουκα προϊόντα και οικονομικοί τομείσ ενδζχεται να επθρεαςτοφν τόςο άμεςα όςο και ζμμεςα από τον κανονιςμό Προϊόντα: Αερολφματα, κόλλεσ ςφραγιςτικά -ςιλικόνεσ, αγροτικζσ χθμικζσ ουςίεσ, λιπάςματα, ηωοτροφζσ, βιοκτόνα, επικαλφψεισ - χρϊματα - βερνίκια, καλλυντικά, απορρυπαντικά επιφανειο-δραςτικζσ ουςίεσ, πρόςκετα τροφίμων, χρωςτικζσ και αρωματικζσ φλεσ ςτα τρόφιμα, βιομθχανικά αζρια, μελάνια, ανόργανα χθμικά προϊόντα επεξεργαςίασ δζρματοσ, φάρμακα, οργανικά χθμικά, φυτοφάρμακα, πετροχθμικά, φαρμακευτικά, φωτογραφικζσ χθμικζσ ουςίεσ, χρωςτικζσ, βαφζσ, ελαςτικά, πλαςτικά και πολυμερι, ςυναφι προϊόντα, διαλφτεσ, λιπαντικά Βιομθχανικοί τομείσ: Αεροναυπθγικι βιομθχανία, γεωργία, υδατοκαλλιζργειεσ, αυτοκινθτο-βιομθχανία, χθμικοί ειςαγωγείσ, βιομθχανία καταςκευϊν, βιομθχανία καλλυντικϊν προϊόντων, άμυνασ, ςτεγνό κακάριςμα, θλεκτρονικι και θλεκτρικι βιομθχανία, βιομθχανία τροφίμων, γυαλί, καταςκευαςτζσ οπτικϊν, υγειονομικι περίκαλψθ, υγιεινι και προϊόντα κακαριςμοφ, καταςκευαςτζσ, οι δραςτθριότθτεσ

19 ςυντιρθςθσ, π.χ. καταςτιματα ελαιοχρωματιςμοφ, επιςκευζσ μθχανϊν, τεχνθτζσ ίνεσ, καλάςςια βιομθχανία, μθχανολογικά εργαςτιρια, ιατρο-τεχνολογικά προϊόντα, εργαςτιρια επεξεργαςίασ μετάλλων, ορυχεία και εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ, καταςκευζσ ςυςκευαςίασ και ετικετϊν, φυτοφάρμακα, φαρμακευτικι, φωτογραφικι βιομθχανία, πλαςτικά, PVC, καταςκευαςτζσ πλαςτικοφ εξοπλιςμοφ, εκτφπωςθ, χαρτοπολτόσ και χαρτί, θμιαγωγοί, τθλεπικοινωνίεσ, καταςκευαςτζσ καλωδίων, υφαντουργία, παιγνίδια, Κοινωφελείσ Τπθρεςίεσ: - Παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, Επεξεργαςία νεροφ, αποβλιτων, Ανακφκλωςθ, και Μεταφορζσ Ενεργειακι Απόδοςθ Θ κφρια νομοκεςία που διζπει αυτόν τον τομζα ςυνοψίηεται ςτα εξισ: Οομοκετικι πράξθ Οδθγία 2006/32/ΕΜ Οδθγία 2004/8/ΕΜ Οδθγία 2002/91/ΕΜ Οδθγία 2009/33/ΕΜ Οδθγία 96/57/ΕΜ Απόφαςθ 2006/1005/ΕΜ Οδθγία 2000/55/ΕΜ Οδθγία 92/42/ΕΟΜ Οδθγία 92/75/ΕΟΜ Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ 1222/2009 Σίτλοσ Οδθγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2006 για τθν ενεργειακι απόδοςθ κατά τθν τελικι χριςθ και τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 93/76/ΕΟΚ του υμβουλίου Οδθγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 11θσ Φεβρουαρίου 2004, για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμπαραγωγισ ενζργειασ βάςει τθσ ηιτθςθσ για χριςιμθ κερμότθτα ςτθν εςωτερικι αγορά ενζργειασ και για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 92/42/ΕΟΚ Οδθγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 2002 για τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων Οδθγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 23θσ Απριλίου 2009 ςχετικά με τθν προϊκθςθ κακαρϊν και ενεργειακϊν αποδοτικϊν οχθμάτων οδικϊν μεταφορϊν Οδθγία 96/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 3θσ επτεμβρίου 1996, ςχετικά με τισ απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ των οικιακϊν θλεκτρικϊν ψυγείων, καταψυκτϊν και ςυνδυαςμϊν τουσ Απόφαςθ 2006/1005/ΕΚ: του υμβουλίου, τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2006, ςχετικά με τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ κυβζρνθςθσ των Θνωμζνων Πολιτειϊν τθσ Αμερικισ και τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ για το ςυντονιςμό τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των προγραμμάτων επιςιμανςθσ για εξοπλιςμό γραφείου Θ οδθγία 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 18θσ επτεμβρίου 2000 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ για τα ςτραγγαλιςτικά πθνία που προορίηονται για τουσ λαμπτιρεσ φκοριςμοφ Οδθγία 92/42/ΕΟΚ του υμβουλίου, τθσ 21θσ Μαΐου 1992, ςχετικά με τισ απαιτιςεισ απόδοςθσ για τουσ νζουσ λζβθτεσ ηεςτοφ νεροφ που τροφοδοτοφνται με υγρά ι αζρια καφςιμα Οδθγία 92/75/ΕΟΚ του υμβουλίου, τθσ 22ασ επτεμβρίου 1992 για τθν ζνδειξθ τθσ κατανάλωςθσ και τθν παροχι πλθροφοριϊν τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και λοιπϊν πόρων των οικιακϊν ςυςκευϊν Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ 1222/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2009 ςχετικά με τθ ςιμανςθ των ελαςτικϊν επιςϊτρων αναφορικά με τθν οικονομία καυςίμου και άλλεσ ουςιϊδεισ παραμζτρουσ Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) ζχει υιοκετιςει ζνα πλαίςιο για τθν ενεργειακι απόδοςθ κατά τθν τελικι χριςθ και τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ. Θ Οδθγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2006 για τθν ενεργειακι απόδοςθ κατά τθν τελικι χριςθ και τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 93/76/ΕΟΚ του υμβουλίου

20 Θ παροφςα οδθγία περιλαμβάνει ζναν ενδεικτικό ςτόχο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τα κράτθ μζλθ, τισ υποχρεϊςεισ των εκνικϊν δθμόςιων αρχϊν όςον αφορά ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ενεργειακά αποδοτικζσ προμικειεσ, κακϊσ και μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και ενεργειακϊν υπθρεςιϊν. Σα κράτθ μζλθ πρζπει να υιοκετιςουν και να επιτφχουν ζναν ενδεικτικό ςτόχο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κατά 9% ζωσ το 2016 ςτο πλαίςιο ενόσ Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΔΕΑ), κακϊσ και ενδιάμεςο Εκνικό ενδεικτικό ςτόχο μζχρι το Θ οδθγία εφαρμόηεται ςτθ διανομι και τθ λιανικι πϊλθςθ ενζργειασ και ςτθν παροχι μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των τελικϊν χριςεων ενζργειασ. Σα κράτθ μζλθ πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι παρζχονται, ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ, ατομικζσ μετριςεισ και αναλυτικοί λογαριαςμοί που δείχνουν τθν πραγματικι κατανάλωςθ ενζργειασ τουσ. το μζτρο του δυνατοφ, οι λογαριαςμοί πρζπει να βαςίηονται ςτθν πραγματικι ενεργειακι κατανάλωςθ και κα πρζπει να περιλαμβάνουν, πζραν των άλλων πλθροφοριϊν, τα εξισ: τισ τρζχουςεσ πραγματικζσ τιμζσ και τθν κατανάλωςθ, ςφγκριςθ τθσ τρζχουςασ κατανάλωςθσ με τθν κατανάλωςθ του προθγοφμενου ζτουσ, πλθροφορίεσ φορζων από τουσ οποίουσ παρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Ατομικοί μετρθτζσ πρζπει να εγκαταςτακοφν ςε ανταγωνιςτικι τιμι, όπου αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό. ε αυτό το πλαίςιο, μόνο γενικά μζτρα και πρωτοβουλίεσ προτείνονται ςε επιχειριςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ΞΞΕ). Οι γενικζσ αρχζσ τθσ παροφςασ οδθγίασ επθρεάηουν περιςςότερο τισ ΞΞΕ που ζχουν μεγαλφτερθ ενεργειακι κατανάλωςθ Πράςινεσ υμβάςεισ- Οικολογικό ιμα - Οικολογικόσ χεδιαςμόσ Θ κφρια νομοκεςία που διζπει αυτόν τον τομζα ςυνοψίηεται ςτα εξισ: Οομοκετικι πράξθ Σίτλοσ Πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (ςχετικι νομοκεςία) Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ 66/2010 Οδθγία 2009/125/EΚ Οδθγία 2010/30/EΕ Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ 1221/2009 Κανονιςμόσ αρικ 106/2008 Οδθγία 2009/33/EΚ Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ 66/2010 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2009 ςχετικά με το οικολογικό ςιμα τθσ ΕΕ Οδθγία 2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 21θσ Οκτωβρίου 2009, περί κεςπίςεωσ πλαιςίου για τον κακοριςμό απαιτιςεων οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ για ςυνδεόμενα με τθν ενζργεια προϊόντα Οδθγία 2010/30/EΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 19θσ Μαΐου 2010, ςχετικά με τθν ζνδειξθ τθσ κατανάλωςθσ και τθν παροχι πλθροφοριϊν τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και λοιπϊν πόρων από τα ςυνδεόμενα με τθν ενζργεια προϊόντα Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ 1221/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2009 περί τθσ εκοφςιασ ςυμμετοχισ οργανιςμϊν ςε κοινοτικό ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και οικολογικοφ ελζγχου (EMAS) Κανονιςμόσ αρικ 106/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου ςχετικά με κοινοτικό πρόγραμμα επιςιμανςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του εξοπλιςμοφ γραφείου Οδθγία 2009/33/EΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 23θσ Απριλίου 2009 ςχετικά με τθν προϊκθςθ κακαρϊν και ενεργειακϊν αποδοτικϊν

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ο.ΑΝ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ WASP TOOL Ανϊπτυξη και Επύδειξη ενόσ Εργαλεύου για την Τποςτόριξη

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS»

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ : 133/08 ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων εκμίςθωςησ μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί τρίτροχων και τετράτροχων ςτο Δήμο Χερςονήςου Ειςαγωγή Τα τρίτροχα

Διαβάστε περισσότερα