ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : FAX. :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τ.Κ. : Πληροφορίες : Σ. Μαρώσης Τηλέφωνο : FAX. : ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέµα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του οδικού έργου: «Παράκαµψη Ζαγοράς Β Φάση (κλάδοι 1, 2, 3), Νοµού Μαγνησίας». Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕK 160/Α), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/ ) και το ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209). 2. Το Ν. 998/79 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (ΦΕΚ 289/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Ν. 3028/02 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (ΦΕΚ 153/Α/ ). 4. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/ ) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης και την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 6. Την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/90) που αναφέρεται στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/ Την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/ ) Kαθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002.

2 8. Την ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (160/Α/86) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α 91). 9. Την KYA Η.Π /2332 (ΦΕΚ 1022/Β/02) Για κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/ Την Υ.Α /3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β / ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 11. Το Π.. 221/ (ΦΕΚ 174/Α/98) περί "Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων" όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/ (ΦΕΚ 192/Α/ ) και Π.. 35/09 (ΦΕΚ 51/Α/ ). 12. Την υπ αριθµ. 2876/ (ΦΕΚ 2234/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 13. Το Π.. 189/ (ΦΕΚ 221/Α/ ) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 14. Το Π.. 107/ (αφεκ 243/Α/ ) «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναππληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 15. Το Π.. 110/ (ΦΕΚ 243/Α/ ) «ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 16. Την µε α.π / θετική γνωµοδότηση του Γενικού /ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ Ε επί της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αναφερόµενου στο θέµα έργου. 17. Το µε α.π / έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Μαγνησίας µε το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ Ε η ΜΠΕ του αναφερόµενου στο θέµα έργου (α.π. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ / ). 18. Το µε α.π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ Ε µε το οποίο ζητήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία για την ΜΠΕ του αναφερόµενου στο θέµα έργου. 19. Το µε α.π. 6600/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Μαγνησίας µε το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ Ε συµπληρωµατικά στοιχεία για το αναφερόµενο στο θέµα έργο (α.π. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ / ). 20. Το µε α.π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ Ε προς τη ΓΓ Ε ΜΕΟ, τη /νση Χωροταξίας και τη /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υπ. ΠΕΧΩ Ε, την ΙΓ ΕΠΚΑ, 7 η ΕΒΑ και την ΥΝΕΜΤΕ Θεσσαλίας του Υπ. Πολιτισµού, τη /νση Χωροταξίας και Προστασίας

3 Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων καθώς και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο της Ν. Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, µε το οποίο διαβιβάστηκε από ένα τεύχος ΜΠΕ και ζητήθηκαν οι απόψεις τους. 21. Το µε α.π / έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του Υπ. ΠΕΧΩ Ε µε το οποίο δεν εκφράζει αντιρρήσεις για το αναφερόµενο στο θέµα έργο (α.π. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ / ). 22. Το µε α.π. 6185/72956/ έγγραφο της /νσης ασών Περιφ. Θεσσαλίας µε το οποίο εισηγείται θετικά για το αναφερόµενο στο θέµα έργο (α.π. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ / ). 23. Το µε α.π. 2395/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας του Υπ. Πολιτισµού µε το οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για το αναφερόµενο στο θέµα έργο (α.π. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ / ). 24. Το µε α.π. 4649/ έγγραφο της 7ης ΕΒΑ του Υπ. Πολιτισµού µε το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για το αναφερόµενο στο θέµα έργο (α.π. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ / ). 25. Το µε α.π. 4087/ έγγραφο της ΙΓ ΕΠΚΑ του Υπ. Πολιτισµού µε το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για το αναφερόµενο στο θέµα έργο (α.π. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ / ). 26. Το µε α.π. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/87783/3749/ έγγραφο της /νσης Βυζαντινών και Μεταβυζ/νών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού µε το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για το αναφερόµενο στο θέµα έργο (α.π. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ / ). 27. Το µε α.π. 1599/ έγγραφο του Τµήµατος Νοµαρχιακού Συµβουλίου της Ν.Α. Μαγνησίας µε το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ Ε, το πρακτικό της υπ αριθµ. 22/2009 συνεδρίασης του Ν.Σ., που διαλαµβάνει την υπ αριθ. 159/ απόφαση µε την οποία το Ν.Σ. αποφασίζει οµόφωνα υπέρ της υπ αριθµ. 2350/ θετικής εισήγησης της /νσης Προστασίας Περιβάλλοντος επί της ΜΠΕ του αναφερόµενου στο θέµα έργου (α.π. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ / ). 28. Το µε α.π. ΜΕΟ/5183/δ/644πε/ έγγραφο της /νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας ( ΜΕΟ) του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων µε το οποίο δεν συνηγορεί επί της ΜΠΕ του αναφερόµενου στο θέµα έργου (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ / ). 29. Το µε α.π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ για το αναφερόµενο στο θέµα έργο. 30. Το µε α.π. 3909/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Μαγνησίας προς την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ επί της γνωµοδότησης του 28 ου σχετ. εγγράφου της ΜΕΟ για την ΜΠΕ του αναφερόµενου στο θέµα έργου (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ / ). 31. Το µε α.π. ΜΕΟ/2332/δ/325/ έγγραφο της /νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας ( ΜΕΟ) του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων µε το οποίο συµφωνεί για το αναφερόµενο στο θέµα έργο (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ / ).

4 32. Το µε α.π. οικ /432/ έγγραφο της /νσης Περιβ/κού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ µε το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για το αναφερόµενο στο θέµα έργο (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ / ). 33. Το µε α.π /3483/ έγγραφο της /νσης Αισθ. ασών, ρυµών και Θήρας. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου : «Παράκαµψη Ζαγοράς Β Φάση (κλάδοι 1, 2, 3) Νοµού Μαγνησίας». α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου της παράκαµψης Ζαγοράς και συγκεκριµένα την διάνοιξη των κλάδων 1 και 3 καθώς και τη βελτίωση του κλάδου 2, όπως εµφανίζεται στην οριζοντιογραφία µε αρ.σχ. Ο3 κλίµακας 1:10000 και στο χάρτη χρήσεων γης µε αρ.σχ. Ο2 κλίµακας 1:5000 της ΜΠΕ του αναφερόµενου στο θέµα έργου. Ο κλάδος 1, νέα διάνοιξη, έχει αφετηρία την συµβατική θέση έναρξης της µελέτης, που ορίζεται το σηµείο του πέρατος της νέας οδού Χάνια Ζαγοράς, συνολικού µήκους 1086 µ. περίπου και πέρας το σηµείο που αρχίζει ο υπό µελέτη κλάδος 6. Ο κλάδος 2, βελτίωση οδικού τµήµατος, έχει πέρας το σηµείο που τελειώνει ο υπό µελέτη κλάδος 6 και αρχή 2085 µ. πριν τη θέση αυτή πάνω στην επαρχιακή οδό Ζαγοράς Πουρί. Το συνολικό µήκος του κλάδου 2 είναι 2085 µ. περίπου. Ο κλάδος 3, νέα χάραξη, συνδέει την περιοχή των σφαγείων του δρόµου Ζαγορά Πουρί, µε τον δρόµο Ζαγορά Χορευτό, στην περιοχή των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισµού Ζαγοράς (Ψυγεία), συνολικού µήκους 2444 µ. περίπου. Το σύνολο του οδικού τµήµατος προβλέπεται να διαθέτει κανονική διατοµή (τύπου ) συνολικού πλάτους 9m, µε µια λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3.75m και σταθεροποιηµένο έρεισµα πλάτους 0.75m. β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: i) ΚΥΑ µε α.η.π. 9238/332/2004 «Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα»(φεκ 405/Β/ ). ii) ΚΥΑ µε α.η.π /1075/Ε103/07 (ΦΕΚ/Β/920/8.6.07) µε την οποία καθορίζονται τιµές στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων για το Αρσενικό (As), Κάδµιο (Cd), Υδράργυρος (Hg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα. iii) Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ) 34/ «Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου» (ΦΕΚ 125Β). iv) ΚΥΑ µε α.η.π /2016/ (ΦΕΚ Β 1334) µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ

5 «σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου της 12 ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι εκάστοτε Νοµαρχιακές Αποφάσεις. γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Για το θόρυβο που εκπέµπεται από τον εξοπλισµό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 37393/2028/ «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» ΦΕΚ 1418Β). Σε ότι αφορά στην ποιότητα της ατµόσφαιρας και τις επιτρεπόµενες εκποµπές αερίων ρύπων καθώς και τον θόρυβο από σταθερές πηγές Η/Μ εγκαταστάσεων ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π /81 (ΦΕΚ 293/Α). Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο κυκλοφοριακού θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/ (ΦΕΚ 395/Β/ ) Καθορισµός δεικτών και ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα. δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν: 1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: στον κύριο του έργου στις αρµόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς στους προϊσταµένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να µεριµνούν για την εφαρµογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρµοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για την έγκριση, δηµοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. στον ανάδοχο του έργου. 2. Κατά τις διαδικασίες ανάθεσης, δηµοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του αναφεροµένου στο θέµα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο. η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του στο θέµα έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, κατάλληλες διαµορφώσεις κλπ). 4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Συγκεκριµένα τα πάσης φύσεως επί µέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ. δανειοθάλαµοι, λατοµεία ή χώροι απόληψης

6 αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, θέση εργοταξίου, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού διαχωρισµού, παρασκευής σκυροδέµατος ή ασφαλτοµίγµατος, κτίρια διοίκησης) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, έπειτα από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/ (ΦΕΚ 332/Β/ ). 5. εν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ή έγκρισης από οποιαδήποτε αρχή για την υλοποίηση οποιουδήποτε επιµέρους συνοδού έργου, δραστηριότητας ή επέκτασης που δεν περιγράφεται στη ΜΠΕ και ως εκ τούτου δεν καλύπτεται από την παρούσα, για την οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, χωρίς προηγουµένως αυτό να έχει εγκριθεί περιβαλλοντικά από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ. 6. Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουµένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούµενη από το Ν. 998/79 έγκριση επέµβασης. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί άρση της αναδάσωσης στην περίπτωση κατά την οποία το έργο θα κατασκευαστεί σε αναδασωτέα έκταση, πριν την λήψη της έγκρισης επέµβασης. 7. Για οποιαδήποτε επέµβαση σε εκτάσεις µε δασικό χαρακτήρα θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τη Νοµοθεσία. 8. Τα πρανή που τυχόν δηµιουργηθούν, να διαµορφωθούν κατάλληλα έτσι ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι κατολισθήσεων και διαβρώσεων και να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της βλάστησης. 9. Οι φυτεύσεις να συντηρηθούν τουλάχιστον για τα 3 πρώτα χρόνια. 10. Η διαµόρφωση των οχετών να γίνει µε τρόπους που θα επιτρέπουν τη διέλευση της άγριας πανίδας. 11. Το κόστος εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων να περιληφθεί στον προϋπολογισµό του έργου εξ αρχής. 12. Σε περίπτωση εγκατάστασης µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος, αυτές θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 500µ από τα όρια των οικισµών και να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των υδατορεµµάτων της περιοχής. 13. Οι αποψιλώσεις που θα γίνουν να περιορισθούν στις απολύτως απαραίτητες. Επίσης, να γίνει αποκατάσταση των ζωνών επέµβασης τόσο για λόγους προστασίας όσο και για τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου, εναρµονισµένη στον τοπικό χαρακτήρα. 14. Για την κατασκευή των πάσης φύσεως έργων (τεχνικά, οδοστρωσία, επιχώµατα κλπ.) θα χρησιµοποιηθούν τα προϊόντα εκσκαφής από τις εργασίες διάνοιξης. Επιπλέον των παραπάνω, τυχόν απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, µπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούµενη ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και µε την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς είτε από λατοµεία δανειοθαλάµους που είναι δυνατό να δηµιουργηθούν

7 σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ύστερα από την αναγκαία περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύµφωνα µε το περιβαλλοντικό όρο Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον 250 µ. από τα όρια οικισµών, αρχαιολογικούς χώρους, νεκροταφεία κλπ.. Σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεµένου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά µπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεµάτων και ποταµών. 16. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών πρέπει να διαχωρίζονται από απορρίµµατα ή άλλα στερεά απόβλητα και να διατίθενται µε κατάλληλη διαµόρφωση σε εγκεκριµένους χώρους. 17. Πριν από την έναρξη κατασκευής του κάθε τµήµατος του έργου να ειδοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως οι αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (ΙΓ ΕΠΚΑ, 7 η ΕΒΑ και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας). 18. Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχισή τους, µετά από γνωµοδότηση των αρµόδιων Συµβουλίων του Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού. Όλες οι εργασίες θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία υπαλλήλων των συναρµόδιων Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού (ΙΓ ΕΠΚΑ, 7 η ΕΒΑ, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας), οι οποίες θα ειδοποιηθούν από τον ανάδοχο του έργου ένα µήνα πριν από την έναρξη αυτών. 19. Η δαπάνη όλων των εργασιών που θα εκτελεστούν από τις συναρµόδιες Υπηρεσίες ΙΓ ΕΠΚΑ, 7 η ΕΒΑ, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3028/ Όσον αφορά στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις σπαστηροτριβείων και παραγωγής σκυροδέµατος εφόσον αυτές εγκατασταθούν, να εφαρµοστούν τα ακόλουθα: Η σκόνη που εκπέµπεται από την λειτουργία του συγκροτήµατος θραύσης, θα ελαχιστοποιείται µέσω κατιονισµού µε νερό στις κρίσιµες θέσεις όπως τα στάδια θραύσης και η έξοδος του προϊόντος από το συγκρότηµα. Οι µεταφορές αδρανών και τσιµέντου θα γίνεται µε κλειστές µεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που θα αποκονιώνονται µέσω φίλτρων. Για την παρασκευή σκυροδέµατος θα χρησιµοποιηθούν κλειστά συστήµατα υγρού τύπου. Τα σιλό αποθήκευσης τσιµέντου θα πρέπει να έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες εκτόνωσης θα εξαερώνονται σε φίλτρα. 21. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτοµίγµατος πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε σακκόφιλτρα ή ισοδύναµου απόδοσης σύστηµα, στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών, στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα, στα σιλό προσωρινής απόθεσης αδρανών, στους ανελκυστήρες υλικών και σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο επιτρέπει την εκποµπή σκόνης ή αιωρούµενων σωµατιδίων. 22. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια, παντός είδους ενέµατα κλπ, θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες

8 διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κλπ.) στην περιοχή των έργων. 23. Τυχόν τοξικά στερεά όπως µπαταρίες καθώς και υπολείµµατα µετάλλων, ελαστικά κλπ. θα συγκεντρώνονται και θα διατίθενται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 24. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.. 82/ (ΦΕΚ 64/ ) περί «Καθορισµού µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων»(β 40) Μέτρα όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, το οποίο αντικατέστησε την ΚΥΑ 98012/2001/95 (ΦΕΚ 40/Β/ ). Η διαχείριση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την υπ. αρ /1546/ ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 604Β). 25. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία, αποκλειοµένου κάθε µπαζώµατος ρέµατος κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα λιµναζόντων υδάτων και πληµµύρων. 26. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.) να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. Να γίνεται άµεσα η αποκατάσταση των δικτύων κοινής ωφέλειας που θίγονται. 22. Κατά την φάση κατασκευής να εκπονηθεί και εφαρµοστεί µελέτη εργοταξιακής σήµανσης µε κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες και φωτεινά σήµατα (κυρίως το βράδυ) ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχηµάτων. 23. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιµοποιείται µηχανολογικός εξοπλισµός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. 24. Να γίνεται συστηµατική διαβροχή των εργοταξιακών υλικών κλπ., προκειµένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών. 1. Κατά τη θερινή περίοδο απαιτείται η τακτική διαβροχή όλων των γυµνών επιφανειών έτσι ώστε να παρεµποδίζεται η διασπορά σκόνης. 2. Να γίνεται διαβροχή των µεταφερόµενων από και προς το έργο προϊόντων εκσκαφών και αδρανών υλικών καθώς και κάλυψη των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο κάλυµµα. 3. Να γίνεται πλύσιµο των τροχών των φορτηγών πριν την έξοδό τους από το εργοτάξιο και τακτικός καθαρισµός του υφιστάµενου οδικού δικτύου που θα χρησιµοποιείται, για την προσέγγιση των εργοταξίων, από υπολείµµατα υλικών. 25. Να γίνει φύτευση, µετά από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών µελετών, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης, ορύγµατα, επιχώµατα, νησίδες κόµβων, cut & cover κλπ). Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη φύτευση δένδρων και στην εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για την

9 ικανοποιητική ανάπτυξή τους (ελάχιστο βάθος φυτικής γης 1µ.). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αµέσως σε κάθε τµήµα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωµατουργικές εργασίες και έχουν διαµορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. 1. Η φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου να συλλέγεται και να διαφυλάσσεται προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις. Να χρησιµοποιηθούν αυτόχθονα είδη, για αποκατάσταση της θιγόµενης βλάστησης. 2. Για τις φυτεύσεις να εξασφαλίζεται µε πότισµα, µέσω σωληνώσεων, η γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης. Η φροντίδα των φυτών να συνεχιστεί καθόλη την διάρκεια της λειτουργίας του έργου. 26. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ., και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της στον ευρύτερο χώρο των εργασιών του έργου. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών. 27. Σχετικά µε το θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συµµορφωθεί προς όλες τις κείµενες διατάξεις της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µείωση στο ελάχιστο των µεγάλων ηχητικών εκποµπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 1. Στα τµήµατα του έργου που απέχουν λιγότερο από 200 µ. από όριο σχεδίου πόλης, κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εγκατάστασης ηχοπετασµάτων, εάν αυτή καταστεί απαιτητή στο µέλλον. 2. Απαιτείται η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση θορύβου κατά τη φάση κατασκευής του έργου κατά µήκος των οικισµών που εµπλέκονται σε αυτό. Θα πρέπει η εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών και χρήση κοµπρεσέρ) στην περιοχή των υπόψη οικισµών να απαγορεύεται τις ώρες κοινής ησυχίας. 3. Τα εργοτάξια πρέπει να περιβάλλονται µε καλαίσθητα περιφράγµατα ηχοπετάσµατα τόσο για τη µείωση του θορύβου όσο και για την ασφάλεια των διερχόµενων αυτοκινήτων. 4. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. γ της παρούσης. 28. Σε κατασκευαστικές δραστηριότητες (cut & cover, κατασκευή ορυγµάτων κ.λ.π.) όπου είναι ενδεχόµενο να εµφανιστούν δονήσεις, ο φορέας κατασκευής οφείλει να εγκαταστήσει σε κρίσιµα σηµεία, σύστηµα µέτρησης και καταγραφής όλων των σηµαντικών µεταβλητών του φαινοµένου. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να µετρά και να καταγράφει την εδαφική µετατόπιση, ταχύτητα και επιτάχυνση συναρτήσει του χρόνου.

10 29. Κατά την κατασκευή των τεχνικών να εξασφαλιστεί η δίοδος στα χερσαία είδη πανίδας εκατέρωθεν της οδού του έργου. 30. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την αποµάκρυνση των απορριµµάτων από τους χρήστες της οδού σε όλο το µήκος αυτής από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Επίσης θα πρέπει να καθαρίζονται τα σηµεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά κλπ), κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες που παρουσιάζεται αυξηµένος κίνδυνος πυρκαγιάς. 31. Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ (κεφ. 7) που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω καθώς και των προτεινόµενων επανορθωτικών µέτρων. ε1) Περιβάλλον της περιοχής Ευαίσθητα στοιχεία του Ειδικά προστατευόµενες ζώνες. Ο οικισµός της Ζαγοράς και η προστατευόµενη περιοχή από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό ίκτυο NATURA 2000 (Όρος Πήλιο και Παράκτια Ζώνη GR SCI και Όρος Πήλιο GR SPA ). ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων. Αρκούν τα αναφερόµενα στην παρ. δ της παρούσης. στ) Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της. Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας και µε την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται µε ακρίβεια. Μετά την ηµεροµηνία αυτή απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/ ζ) Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/ η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδοµένα της επιστήµης και της τεχνικής στον τοµέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. θ) Η παρούσα καθώς και η ΜΠΕ που τη συνοδεύει θα πρέπει, σε κάθε έλεγχο, να βρίσκεται στα γραφεία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας καθώς επίσης στο εργοτάξιο του έργου και να επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ι) Η µη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεποµένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/2002.

11 Το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη δηµοσιοποίησή της σύµφωνα µε τα αναφερόµενα της ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/ ). Τα έξοδα δηµοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας Λάρισα ιοικητήριο 2. Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων ΓΓ Ε ΜΕΟ (δ) Λ. Αλεξάνδρας Αθήνα 3. Υπ.ΠΕΚΑ α) /νση Χωροταξίας Αµαλιάδος Αθήνα. β) ΕΥΕΠ Κηφισίας 1-3 γ) /νση Αισθητικών ασών, ρυµών & Θήρας δ) /νση Προστασίας ασών & Φυσικού Περιβάλλοντος Τµήµα Αλλαγής Χρήσης ασικών Γαιών Χαλκοκονδύλη Αθήνα ε) /νση Περ/κού Σχεδιασµού Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μεσογείων & Τρικάλων Αθήνα 4. Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού α) /νση Προϊστορ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων Μπουµπουλίνας Αθήνα β) /νση Βυζαντινών & Μεταβ/νων Αρχαιοτήτων Μπουµπουλίνας 20, Αθήνα γ)ιγ ΕΠΚΑ Αθανασάκη 1, Βόλος δ)7 η ΕΒΑ Ανθίµου Γαζή 46, Λάρισα ε)υπηρεσία Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας Μεταµορφώσεως 41 & Ανθ. Γαζή Βόλος 5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων /νση Χωροταξίας και Προστ. Περιβάλλοντος Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, Αθήνα Υπ. Εθνικής Άµυνας ΕΠΥΕΘΑ/ ΑΠΠ/ΤΥΠΟ

13 Χολαργός 7. Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ιοικητήριο Βόλου Βόλος (συν. 1 τ. ΜΠΕ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. ΕΥΠΕ (συν. 1 τ. ΜΠΕ) 2. Χρον. Αρχείο 3. Τµήµα Α 4. Σ. Μαρώσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171015 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170613 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για έργα

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία αµφίπλευρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα