CanAg Free PSA EIA IVD. Οδηγίες χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CanAg Free PSA EIA IVD. Οδηγίες χρήσης. 2013-09"

Transcript

1 EL CanAg Free PSA EIA REF IVD 0197 Οδηγίες χρήσης EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SV SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING ERKLÄRUNG DER SYMBOLE ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS SÜMBOLITE SELGITUS EXPLICATION DES SYMBOLES OBJAŠNJENJE SIMBOLA JELMAGYARÁZAT SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI SimboLIŲ paaiškinimai SIMBOLU SKAIDROJUMS VERKLARING DER SYMBOLEN SYMBOLFORKLARING OBJAŚNIENIE SYMBOLI EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR Обоначения SYMBOLFÖRKLARING VÝZNAM SYMBOLOV RAZLAGA SIMBOLOV OBJAŠNJENJE SIMBOLA SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI Use By/Годно до/použitelné do/ Holdbar til/verwendbar bis/ Ημερομηνία λήξης/fecha de caducidad/kõlblik kuni/ Utiliser jusque/rok valjanosti/ Felhasználható/Utilizzare entro/ Sunaudoti iki/izlietot līdz/houdbaar tot/brukes innen/użyć przed/ Prazo de validade/expiră la/ Использовать до/använd före/ Použite né do/ Uporabno do/ Upotrebljivo do/son Kullanma Tarihi Batch code/номер на партида/ Číslo šarže/lotnummer/ Chargenbezeichnung/Αριθμός Παρτίδας/Código de lote/partii kood/code du lot/kod serije/ Sarzsszám/Codice del lotto/ Partijos kodas/partijas kods/ Lot nummer/partikode/kod partii/ Código do lote/număr de lot/ Номер лота/lotnummer/číslo šarže/številka serije/kod partije/ Parti Kodu 1

2 IVD REF Date of manufacture/дата на производство/datum výroby/ Produktionsdato/Herstellungsdatum/ 2 o C Ημερομηνία παραγωγής/fecha de fabricación/valmistamise kuupäev/ Date de fabrication/datum proizvodnje/ Gyártási idő/data di produzione/ Pagaminimo data/ražošanas datums/ Productiedatum/Fremstillingsdato/ Data produkcji/data de fabrico/data fabricaţiei/дата производства/ Tillverkningsdatum/Dátum výroby/datum izdelave/datum proizvodnje/üretim tarihi In Vitro Diagnostic Medical Device/ Медицински уред за диагностика ин витро/diagnostický zdravotnický prostředek in vitro/medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik/in-vitro-diagnostikum/ Ιατροτεχνολογικό προϊόν για διάγνωση In Vitro/Dispositivo médico para diagnóstico in vitro/in vitro diagnostiline meditsiiniseade/dispositif médical de diagnostic in vitro/diagnostički medicinski uređaj In Vitro/In vitro orvosdiagnosztikai eszköz/dispositivo medico per test diagnostici in vitro/in Vitro Diagnostinė Medicinos Priemonė/Medicīniska ierīce in vitro diagnostikai/in vitro-diagnostisch medisch instrument/in vitro diagnostisk medisinsk utstyr/wyrób medyczny do diagnostyki in vitro/dispositivo Médico de Diagnóstico In Vitro/Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro/только для диагностики In Vitro/Endast för in vitrodiagnostik/ Zdravotnícka pomôcka na diagnostiku in vitro/in vitro diagnostični pripomoček/diagnostički medicinski uređaj In Vitro/<96> testleri için yeterlilik içerir Catalogue number/каталожен номер/ Katalogové číslo/katalognummer/ Bestellnummer/Αριθμός καταλόγου/ Número de catálogo/kataloogi number/ Numéro de catalogue/kataloški broj/ Katalógusszám/Numero di catalogo/ Katalogo numeris/numurs katalogā/ Catalogusnummer/Katalognummer/ Numer katalogowy/número do catálogo/ Număr de catalog/номер по каталогу/ Produktnummer/Katalógové číslo/ Kataloška številka/kataloški broj/ Katalog numarası 8 o C Temperature limitation/ Температурни граници/ Teplotní omezení/ Temperaturbegrænsning/ Temperaturbegrenzung/ Περιορισμοί θερμοκρασίας/ Límites de temperatura/ Temperatuuri piirang/ Limite de température/ Temperaturno ograničenje/ Hőmérsékletre vonatkozó korlátozás/ Limiti di temperatura/ Temperatūriniai apribojimai/ Temperatūras ierobežojums/ Temperatuurbeperking/ Temperaturbegrensninger/ Temperatury graniczne/ Limite de temperatura/ Limite de temperatură/ Температурный режим/ Temperaturbegränsning/ Teplotné obmedzenie Omejitev temperature/ Temperaturno ograničenje/ Sıcaklık sınırlaması/ Contains sufficient for <96> tests/съдържа достатъчно количество за тестове <96>/Lze použit pro <96> testů/indeholder tilsttrækkeligt/inhalt ausreichend für <96> Prüfungen/Περιεχόμενο επαρκές για «96» εξετάσεις/contenido suficiente para <96> ensayos/kogusest piisab <96> testi läbiviimiseks/contenu suffisant pour 96 tests/sadrži dovoljno za <96> testova/a doboz tartalma <96> vizsgálat elvégzéséhez elegendő/contenuto sufficiente per 96 saggi/turinys skirtas atlikti <96> tyrimus/saturs pietiekams <96> testiem/inhoud voldoende voor 96 testen/til 96 test/tilstrekkelig innhold for <96> prøver/wystarczy na wykonanie <96> testów/conteúdo suficiente para 96 ensaios/conţinut suficient pentru 96 de teste/содержит достаточные количества для «96» определений/innehåller tillräckligt till 96 antal tester/obsah postačuje na tento počet testov: <96>/ Vsebina zadostuje za <96> testov/sadržina dovoljna za <96> testova/<96> testleri için yeterlilik içerir 2

3 Consult Instructions for Use/ ORIG HUM Human/С човешки произход/lidské/ Прочетете инструкцията за Humant/Human/Δείγματα ανθρώπινης употреба/konzultujte s návodem προέλευσης/humano/inimpäritolu/ k použití/se brugsanvisning/siehe Humaine/Ljudskog porjekla/humán/ Gebrauchsanweisung/Συμβουλευτείτε Origine Umana/Žmogaus kilmės/cilvēku τις Οδηγίες σχετικά με τη χρήση/ izcelsmes/human/menneske/ludzka/ Consulte las instrucciones de uso/ Humano/Origine umană/человеческого Vt kasutusjuhendit/consulter le mode происхождения/human/ľudské/ d emploi/pročitajte upute za uporabu/ Humanega izvora/ljudskog porekla/ Olvassa el a használati utasítást/ İnsan Consultare le istruzioni per l uso/ ORIG MOU From mouse/с миши произход/myší/ Dėl naudojimo žiūrėkite instrukcijas/ Izlasiet lietošanas instrukciju/ Fra mus/maus/απο ποντίκι/de ratón/ Hiirtelt/De souris/mišijeg porjekla/ Raadpleeg de instructies voor gebruik/ Egérből/Murino/Pelės kilmės/no peles/ Les instruksene før bruk/sprawdzić w Van muizen/fra mus/mysia/do rato/de instrukcji użycia/consulte as Instruções la şoareci/мышиного происхождения/ de Utilização/Consultaţi instrucţiunile Från mus/myšie/mišjega izvora/mišijeg de utilizare/обратитесь к инструкции porekla/fareden по применению/se bruksanvisning/ Prečítajte si návod na používanie/ Pročitajte uputstvo za upotrebu/ ORIG BOV Bovine/С говежди произход/ Hovězí/Bovin/Rind/από βοοειδή/ Kullanım Talimatlarına Bakınız Bovino/Veistelt/Bovine/Rogate stoke/ Szarvasmarha/Bovino/Jaučio/No CONT Contents of kit/съдържание на набора/ Obsah soupravy/kittets indhold/inhalt liellopa/bovien/bovin/wołowy/bovino/ Origine bovină/крупного рогатого des Kits/Περιεχόμενα του κιτ/contenido скота/från ko/hovädzie/govejega del kit/komplekt sisaldab/contenu du izvora/rogate krupne stoke/bovin kit/sadržaj opreme/a készlet tartalma/ Contenuto del kit/rinkinio turinys/ Komplekta saturs/inhoud van de set/ Settets innhold/zawartość zestawu/ Reconstitute with/разтваряне с/ Rozřeďte pomocí/rekonstitueres med/ Rekonstituieren mit/ανασύσταση Conteúdo do kit/conţinutul setului/ με/reconstituir con/lahjendamine/ Компоненты набора/kit innehåll/obsah Reconstituer avec/rekonstituirajte súpravy/vsebina kompleta/sadržaj s/feloldáshoz/ricostituire con/ opreme/kitin içindekiler Atkurti, ištirpdant su/atšķaidīt ar/ Reconstitutie met/rekonstitueres med/ Biological risks/биологическа Odtworzyć za pomocą/reconstituir опасност/biologická rizika/biologisk com/a se reconstitui cu/растворить в/ fare/biologische Gefahren/Βιολογικοί Rekonstituera med/rozrieďte pomocou/ κίνδυνοι/riesgos biológicos/ Rekonstituirajte z/s/ponovno formiranje Bioloogilised ohud/risques biologiques/ sa/yeniden oluşturulur Biološkli rizici/biológiai kockázatok/ Rischi biologici/biologinis pavojus/ Manufacturer/Производител/Výrobce/ Bioloģiskais risks/biologische risico s/ Producent/Hersteller/Κατασκευαστής/ Biologiske risikoer/zagrożenie Fabricante/Tootja/Fabricant/Proizvođač/ biologiczne/riscos biológicos/ Biologisk Gyártó/Fabbricante/Gamintojas/ risk/pericole biologice/биологическая Ražotājs/Fabrikant/Produsent/ опасность/biologicky rizikové/ Producent/Fabricante/Producător/ Biologické riziká/biološkli rizici/biyolojik Производитель/Tillverkare/ Výrobca/ riskler Izdelovalec/Proizvođač/Üretici 3

4 CanAg Free PSA EIA EL Οδηγίες χρήσης ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Κιτ δοκιμής ενζυματικής ανοσομέτρησης για 96 προσδιορισμούς Το κιτ CanAg Free PSA EIA προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ελεύθερου PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο) στον ανθρώπινο ορό. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ Το PSA είναι μια πρωτεάση σερίνης μοριακού βάρους 32 kda που αποτελείται από μια γλυκοπρωτεϊνική απλή αλυσίδα με ειδικότητα χυμοθρυψίνης που παράγεται από το εκκριτικό επιθήλιο του προστατικού αδένα (1). Το PSA εκκρίνεται φυσιολογικά στο σπερματικό υγρό και διαδραματίζει λειτουργικό ρόλο στη διάσπαση των πρωτεϊνών της σπερματοδόχου κύστης και στη ρευστοποίηση του σπερματικού πήγματος (2). Μόνο χαμηλά επίπεδα του PSA απαντώνται φυσιολογικά στη ροή αίματος και η αύξηση των συγκεντρώσεων στον ορό υποδεικνύει προστατική παθολογία, συμπεριλαμβανομένης καλοήθους προστατικής υπερπλασίας και καρκίνου του προστάτη. Ο προσδιορισμός του PSA χρησιμοποιείται πλέον ευρέως για τον εντοπισμό και τη διαχείριση ασθενών που πάσχουν από προστατικό καρκίνο και θεωρείται ως ορολογικός δείκτης υψηλού επιπέδου για καρκίνο του προστάτη (3). Το PSA έχει αποδειχθεί ότι σχηματίζει σταθερά συμπλέγματα με διαφορετικές αντιπρωτεάσες και το κυρίαρχο τμήμα του PSA στον ορό ασθενούς απαντάται στο σύμπλεγμα με α 1 -αντιχυμοθρυψίνη (PSA-ACT) (4). Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στη σχέση μεταξύ ελεύθερου PSA και συμπλέγματος PSA-ACT μεταξύ διαφορετικών ατόμων. Ένας αριθμός μελετών κατέληξε ότι η αναλογία του ελεύθερου PSA είναι υψηλότερη σε καλοήθη προστατική νόσο σε σύγκριση με τον προστατικό καρκίνο (4, 5). Η CanAg Free PSA EIA είναι μια δοκιμή για ειδικό προσδιορισμό του ελεύθερου PSA χωρίς διασταυρούμενη αντίδραση με το σύμπλεγμα PSA-ACT (6). 4

5 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η CanAg Free PSA EIA είναι μια ανοσολογική μη-ανταγωνιστική δοκιμή στέρεας φάσης, η οποία βασίζεται στην άμεση τεχνική τύπου σάντουιτς. Οι βαθμονομητές, τα υλικά ελέγχου και τα δείγματα ασθενούς επωάζονται μαζί με βιοτινυλιωμένο μονοκλωνικό αντίσωμα anti-free PSA και σύζευγμα μονοκλωνικού αντισώματος anti-psa και υπεροξειδάσης από ραφανίδα (HRP-labelled) σε microstrip με επικάλυψη στρεπταβιδίνης. Μετά την πλύση, το ρυθμιστικό αντιδραστήριο υποστρώματος/χρωμογόνου (υπεροξείδιο του υδρογόνου και 3, 3, 5, 5 τετραμεθυλοβενζιδίνη) προστίθεται σε κάθε βοθρίο και επιτρέπει να προχωρήσει η αντίδραση ενζύμου. Κατά την αντίδραση ενζύμου, εμφανίζεται μπλε χρώμα παρουσία αντιγόνου. Η ένταση του χρώματος είναι ευθέως ανάλογη προς την ποσότητα ελεύθερου PSA στα δείγματα. Η ένταση του χρώματος προσδιορίζεται σε φασματοφωτόμετρο μικροπλακών σε μήκος κύματος 450 nm. Οι καμπύλες βαθμονόμησης δημιουργούνται για κάθε δοκιμή με τη γραφική αναπαράσταση των τιμών απορρόφησης έναντι της συγκέντρωσης για κάθε βαθμονομητή. Η συγκέντρωση ελεύθερου PSA στα δείγματα ασθενών λαμβάνονται από την καμπύλη βαθμονόμησης. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Κάθε κιτ CanAg Free PSA EIA περιέχει αντιδραστήρια για 96 δοκιμές. Η ημερομηνία λήξης του κιτ αναγράφεται στην ετικέτα, στο εξωτερικό της συσκευασίας του κιτ. Μην χρησιμοποιήσετε το κιτ μετά την ημερομηνία λήξης. Μην αναμειγνύετε αντιδραστήρια από διαφορετικές παρτίδες κιτ. Αποθηκεύστε τα κιτ σε θερμοκρασία 2 8 C. Μην καταψύχετε. Τα ανοιγμένα αντιδραστήρια είναι σταθερά σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μολυνθεί, αποθηκευθεί σε επανασφραγισμένα αρχικά δοχεία και ότι ο χειρισμός γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Πρέπει να γίνει επαναφορά σε θερμοκρασία 2-8 C αμέσως μετά τη χρήση. 5

6 Συστατικό Ποσότητα Αποθήκευση και σταθερότητα μετά το πρώτο άνοιγμα MICROPLA Μικροπλάκα 1 πλάκα 2 8 C μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην πλάκα 12 x 8 βοθρία με επικάλυψη στρεπταβιδίνης. Μετά το άνοιγμα, επιστρέψτε αμέσως τα αχρησιμοποίητα strip στο αλουμινένιο δοχείο που περιέχει αφυγραντικό. Σφραγίστε ξανά προσεχτικά για να διατηρηθούν στεγνά. Βαθμονομητές Free PSA 6 φιαλίδια 2 8 C μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στα φιαλίδια CAL PSA 0 0 µg/l 1 x 0,75 ml CAL PSA 0.3 CAL PSA 1 CAL PSA 2 CAL PSA 5 CAL PSA 10 0,3 µg/l 1 x 0,75 ml 1 µg/l 1 x 0,75 ml 2 µg/l 1 x 0,75 ml 5 µg/l 1 x 0,75 ml 10 µg/l 1 x 0,75 ml Ανθρώπινο ελεύθερο PSA σε αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα με Tris-HCl που περιέχει λευκωματίνη βόειου ορού, αδρανή κίτρινη βαφή και 0,01% µεθυλ-ισοθειαζολόνη (MIT) ως συντηρητικό. Έτοιμο για χρήση Υλικά ελέγχου Free PSA 2 φιαλίδια 2 8 C μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στα φιαλίδια CONTROL FPSA 1 1 x 0,75 ml CONTROL FPSA 2 1 x 0,75 ml Ανθρώπινο ελεύθερο PSA σε αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα με Tris-HCl που περιέχει λευκωματίνη βόειου ορού και 0,01% µεθυλ-ισοθειαζολόνη (MIT) ως συντηρητικό. Έτοιμο για χρήση. 6

7 Συστατικό Ποσότητα Αποθήκευση και σταθερότητα μετά το πρώτο άνοιγμα BIOTIN Anti-FPSA Anti-Free PSA βιοτίνης 1 x 15 ml 2 8 C μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο Μονοκλωνικό αντίσωμα anti-free PSA βιοτίνης από ποντίκι, περίπου 1,5 µg/ml. Περιέχει φυσιολογικό ορό με αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (ph 7,2), λευκωματίνη βόειου ορού, βόεια ανοσοσφαιρίνη, ανασταλτικούς παράγοντες, Tween 20, αδρανή μπλε βαφή και 0,01% µεθυλ-ισοθειαζολόνη (MIT) ως συντηρητικό. Έτοιμο για χρήση. CONJ Anti-FPSA Ιχνηθέτης, HRP anti- Free PSA 1 x 0,75 ml 2 8 C μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο Μητρικό διάλυμα μονοκλωνικού αντισώματος HRP anti-psa από ποντίκι, κατά προσέγγιση 20 µg/ml. Περιέχει συντηρητικά. Να αναμειχθεί με το anti-free PSA βιοτίνης πριν από τη χρήση. SUBS TMB TMB υποστρώματος HRP 1 x 12 ml 2 8 C μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο Περιέχει ρυθμιστικό υπεροξείδιο του υδρογόνου και 3, 3, 5, 5 τετραμεθυλοβενζιδίνη (TMB). Έτοιμο για χρήση. STOP Διάλυμα τερματισμού 1 x 15 ml 2 8 C μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο Περιέχει 0,12 M υδροχλωρικού οξέος. Έτοιμο για χρήση. 7

8 Συστατικό Ποσότητα Αποθήκευση και σταθερότητα μετά το πρώτο άνοιγμα WASHBUF 25X Συμπύκνωμα πλύσης 1 x 50 ml 2 8 C μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη φιάλη Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα με Tris-HCl με Tween 20. Περιέχει Germall II ως συντηρητικό. Να αραιωθεί με νερό 25 φορές πριν από τη χρήση. Ενδείξεις αστάθειας Το TMB υποστρώματος HRP θα πρέπει να είναι άχρωμο ή ελαφρώς κυανόχρουν. Το μπλε χρώμα δηλώνει ότι το αντιδραστήριο έχει μολυνθεί και θα πρέπει να απορριφθεί. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro. Για επαγγελματική χρήση μόνο. Ανατρέξτε στη δημοσίευση αρ. (CDC) του Υπουργείου Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (Bethesda, Md., US) σχετικά με την ασφάλεια στο εργαστήριο και άλλους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς. Χειριστείτε όλα τα δείγματα ασθενούς σαν να ήταν εν δυνάμει μολυσματικά. Ακολουθήστε τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες για την απόρριψη των αποβλήτων. Προσοχή Το υλικό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή αντιδραστηρίου ανθρώπινης προέλευσης έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι δεν αντιδρά για το αντίσωμα έναντι του HIV-1/2, το αντίσωμα έναντι της Ηπατίτιδας C (HCV) και το αντιγόνο επιφανείας Ηπατίτιδας B (HBsAg). Καθώς καμία μέθοδος δεν μπορεί να αποκλείσει εντελώς την παρουσία αιματογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, ο χειρισμός και η απόρριψη των αντιδραστηρίων ανθρώπινης προέλευσης από αυτό το προϊόν θα πρέπει να γίνεται σαν να ήταν εν δυνάμει μολυσματικά. 8

9 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Η CanAg Free PSA EIA προορίζεται για χρήση με ορό. Συλλέξτε το αίμα με φλεβοκέντηση και διαχωρίστε τον ορό ακολουθώντας τις τυπικές διαδικασίες. Τα δείγματα μπορούν να αποθηκευθούν στους 2 8 C για 24 ώρες και στους -20 C για 12 μήνες. Για μεγαλύτερες περιόδους, αποθηκεύστε τα δείγμα σε θερμοκρασία -70 C ή χαμηλότερη. Τα δείγματα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε καταψύκτη με αυτόματη απόψυξη. Η απόψυξη των κατεψυγμένων δειγμάτων πρέπει να γίνεται αργά, κατά προτίμηση στους 2 8 C κατά τη διάρκεια της νύχτας και, στη συνέχεια, τα δείγματα πρέπει να αποκτήσουν τη θερμοκρασία δωματίου πριν από την ανάλυση. Μπορεί να αναμένονται αυξημένα επίπεδα ελεύθερου PSA κατόπιν εξέτασης του προστάτη. Συνεπώς, συνιστάται η λήψη αίματος πριν από τη δακτυλική εξέταση. Κατόπιν χειρουργικής αντιμετώπισης του προστάτη, όπως με βιοψία με βελόνα ή διουρηθρική εκτομή, συνιστάται η αναμονή για > από 6 εβδομάδες πριν από τη λήψη αίματος για εξέταση ελεύθερου PSA (7). Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η φαρμακευτική αγωγή με φιναστερίδη για καλοήθη προστατική υπερπλασία (BPH) μειώνει τα επίπεδα ελεύθερου PSA (7). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Υλικά που απαιτούνται, αλλά δεν παρέχονται στο κιτ 1. Αναδευτήρας μικροπλακών Η ένταση της ανάδευσης πρέπει να είναι μέτρια έως δυνατή, με περίπου ταλαντώσεις/min. 2. Συσκευή πλύσης μικροπλάκας Αυτόματο πλυστικό πλακών με ικανότητα εκτέλεσης 1 και 6 κύκλων πλύσης με ελάχιστο όγκο πλήρωσης 350 µl/βοθρίο/κύκλο πλύσης. Συνιστάται μια πιπέτα 8 καναλιών με αναλώσιμα πλαστικά ρύγχη για την παροχή 350 µl, αν δεν χρησιμοποιείται αυτόματο πλυστικό μικροπλάκας. 3. Φασματοφωτόμετρο μικροπλακών Με μήκος κύματος 450 nm και περιοχή απορρόφησης 0 έως 3,0. 4. Πιπέτες ακριβείας Με αναλώσιμα πλαστικά ρύγχη για την παροχή όγκων σε μικρολίτρα και χιλιοστόλιτρα. Είναι χρήσιμη, αλλά όχι απαραίτητη, πιπέτα 8 καναλιών ή πιπέτα διανομής με αναλώσιμα πλαστικά ρύγχη για την παροχή 100 µl. 5. Απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό Για προετοιμασία του διαλύματος πλύσης. 9

10 Σημειώσεις διαδικασίας 1. Απαιτείται πλήρης κατανόηση του ένθετου σε αυτό το πακέτο για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του κιτ CanAg Free PSA EIA. Τα αντιδραστήρια που παρέχονται με το κιτ, προορίζονται για χρήση ως ενιαία μονάδα. Μην αναμειγνύετε πανομοιότυπα αντιδραστήρια από κιτ με διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας. Μην χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια κιτ μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο εξωτερικό της συσκευασίας του κιτ. 2. Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να αποκτήσουν τη θερμοκρασία δωματίου (20 25 C) πριν από τη χρήση. Η δοκιμή θα πρέπει να διεξαχθεί μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ C για την απόκτηση αποτελεσμάτων ακριβείας. Τα κατεψυγμένα δείγματα θα πρέπει να αποκτήσουν τη θερμοκρασία δωματίου αργά και να αναμειχθούν με απαλές κινήσεις μετά την απόψυξη. 3. Πριν ξεκινήσετε τη χορήγηση βαθμονομητών, υλικών ελέγχου και δειγμάτων ασθενούς με πιπέτα, συνιστάται να σημειώσετε τα strip ώστε να μπορέσετε να αναγνωρίσετε τα δείγματα πριν και μετά τη δοκιμή. 4. Η απαίτηση για επιμελή και διεξοδική πλύση για διαχωρισμό του δεσμευμένου και αδέσμευτου αντιγόνου και των αντιδραστηρίων από τα συμπλέγματα δεσμευμένου αντισώματος-αντιγόνου στερεάς φάσης είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα σε μια EIA. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική πλύση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα βοθρία πληρούνται πλήρως με διάλυμα πλύσης κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου πλύσης, ότι το διάλυμα πλύσης παρέχεται με καλή ροή, ότι η αναρρόφηση των βοθρίων μεταξύ και μετά τους κύκλους πλύσης είναι πλήρης και ότι τα βοθρία είναι κενά. Αν έχει απομείνει υγρό, αναστρέψτε την πλάκα και χτυπήστε την προσεχτικά πάνω σε απορροφητικό χαρτί. - Αυτόματο πλυστικό strip: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον ενδελεχή καθαρισμό και τη συντήρηση. Πλύντε με τον απαραίτητο αριθμό κύκλων πλύσης πριν και μετά από κάθε βήμα επώασης. Συνιστάται η χρήση του τρόπου επεξεργασίας ανά strip και του τρόπου πλύσης με υπερχείλιση με παροχή όγκου 800 µl. Η συσκευή αναρρόφησης/πλύσης δεν πρέπει να παραμένει με το διάλυμα πλύσης για μεγάλες περιόδους, καθώς οι βελόνες μπορεί να φράξουν, με αποτέλεσμα ανεπαρκή παροχή και αναρρόφηση υγρού. 5. Το TMB υποστρώματος HRP είναι πολύ ευαίσθητο σε μόλυνση. Για βέλτιστη σταθερότητα του TMB υποστρώματος HRP, χύστε την απαραίτητη ποσότητα από το φιαλίδιο σε διεξοδικά καθαρισμένο δοχείο ή κατά προτίμηση σε αναλώσιμο πλαστικό δίσκο, για αποφυγή μόλυνσης του αντιδραστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αναλώσιμα πλαστικά ρύγχη πιπετών (ή ρύγχος πιπέτας διανομής). 6. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καθαρά αναλώσιμα πλαστικά ρύγχη πιπέτας και κατάλληλη τεχνική για παροχή με πιπέτα κατά το χειρισμό δειγμάτων και αντιδραστηρίων. Αποφύγετε τη μεταφορά υλικού κρατώντας το ρύγχος της πιπέτας ελαφρώς πάνω από την κορυφή του βοθρίου και αποφύγετε να αγγίξετε το πλαστικό strip ή την επιφάνεια του υγρού. Η κατάλληλη τεχνική παροχής με πιπέτα είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά το χειρισμό του διαλύματος TMB υποστρώματος HRP. 10

11 Παρασκευή αντιδραστηρίων Σταθερότητα του παρασκευασμένου αντιδραστηρίου Διάλυμα πλύσης 2 εβδομάδες στους 2 25 C σε σφραγισμένο δοχείο Χύστε το συμπύκνωμα πλύσης 50 ml σε καθαρό δοχείο και αραιώστε 25 φορές με την προσθήκη 1200 ml απεσταγμένου ή απιονισμένου νερού για τη δημιουργία ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης. Διάλυμα αντισώματος 3 εβδομάδες στους 2 8 C Προετοιμάστε την απαραίτητη ποσότητα διαλύματος αντισώματος αναμειγνύοντας 50 µl ιχνηθέτη, HRP anti-free PSA με 1 ml anti-free PSA βιοτίνης ανά strip (δείτε τον πίνακα παρακάτω και το φύλλο πρωτοκόλλου). Αρ. strip Ιχνηθέτης, HRP anti-free PSA Anti-Free PSA βιοτίνης (µl) (ml) Πρέπει να χρησιμοποιηθεί καθαρή πλαστική ή γυάλινη φιάλη για την παρασκευή του διαλύματος αντισώματος. Εναλλακτική: Χύστε το περιεχόμενο του ιχνηθέτη, HRP anti-free PSA στο φιαλίδιο του anti-free PSA βιοτίνης και αναμείξτε απαλά. Βεβαιωθείτε ότι όλο το περιεχόμενο του ιχνηθέτη μεταφέρεται στο φιαλίδιο του αντισώματος anti-free PSA βιοτίνης. Σημείωση: Το διάλυμα αντισώματος είναι σταθερό για 3 εβδομάδες στους 2 8 C. Μην παρασκευάσετε περισσότερο διάλυμα αντισώματος από την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί εντός αυτής της περιόδου και βεβαιωθείτε ότι έχει αποθηκευθεί σωστά. 11

12 Φύλλο πρωτοκόλλου REF CanAg Free PSA EIA Αναμείξτε τα συστατικά ακριβώς πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε τις συνθήκες ανάδευσης σύμφωνα με τις οδηγίες. Βήμα Φιάλη/πλάκα Διαδικασία 1. Παρασκευή διαλύματος πλύσης WASHBUF 25X Αραιώστε 50 ml συμπυκνώματος πλύσης με 1200 ml απεσταγμένου ή απιονισμένου νερού. Παρασκευή διαλύματος αντισώματος CONJ BIOTIN Anti-FPSA Anti-FPSA Αναμείξτε 50 µl ιχνηθέτη, HRP anti-free PSA, με 1 ml anti-free PSA βιοτίνης ανά strip: Αρ. Ιχνηθέτης, HRP Anti-Free PSA strip Anti-Free PSA (µl) βιοτίνης (ml)

13 2. Πλύση 3. Προσθήκη βαθμονομητών, υλικών ελέγχου και δειγμάτων 4. Προσθήκη διαλύματος αντισώματος 5. Επώαση 6. Πλύση 7. Προσθήκη TMB υποστρώματος HRP 8. Επώαση 9. Προσθήκη διαλύματος τερματισμού 10. Επώαση 11. Μέτρηση απορρόφησης MICROPLA CAL PSA 0, 0.3, 1, 2, 5, 10 CONTROL FPSA 1, 2 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ MICROPLA MICROPLA SUBS TMB MICROPLA STOP MICROPLA MICROPLA Πλύντε κάθε βοθρίο μία φορά με διάλυμα πλύσης 50 µl σε κάθε βοθρίο 100 µl σε κάθε βοθρίο 1 ώρα ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου Πλύντε κάθε βοθρίο έξι φορές με διάλυμα πλύσης 100 µl σε κάθε βοθρίο 30 λεπτά ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου 100 µl σε κάθε βοθρίο 1 λεπτό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου Μέτρηση σε μήκος κύματος 450 nm εντός 15 λεπτών 13

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ Πραγματοποιήστε κάθε προσδιορισμό δύο φορές για βαθμονομητές, υλικά ελέγχου και δείγματα ασθενούς. Η καμπύλη βαθμονόμησης θα πρέπει να εκτελείται με κάθε δοκιμή. Όλα τα αντιδραστήρια και τα δείγματα πρέπει να αποκτούν τη θερμοκρασία δωματίου (20 25 C) πριν από τη χρήση. 1. Ξεκινήστε με την παρασκευή του διαλύματος πλύσης και του διαλύματος αντισώματος. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται καθαρά δοχεία. Ακολουθήστε τις οδηγίες με προσοχή. 2. Μεταφέρετε τον απαιτούμενο αριθμό strip μικροπλάκας σε ένα πλαίσιο strip. (Τοποθετήστε αμέσως τα υπόλοιπα strip στο αλουμινένιο δοχείο που περιέχει αφυγραντικό και σφραγίστε ξανά με προσοχή). Πλύντε κάθε strip μία φορά με το διάλυμα πλύσης. Μην πλύνετε περισσότερα strip από όσο είναι δυνατόν σε 30 λεπτά. 3. Χορηγήστε με πιπέτα 50 µl τους βαθμονομητές Free PSA (CAL 0, 0.3, 1, 2, 5, 10), τα υλικά ελέγχου (C) και τα δείγματα ασθενούς (άγνωστα-unk) στα βοθρία των strip σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: κ.λπ. A CAL CAL Unk1 0 5 B CAL CAL Unk1 0 5 C CAL CAL Unk2 0,3 10 D CAL CAL Unk2 0,3 10 E CAL C1 κ.λπ. 1 F CAL C1 1 G CAL C2 2 H CAL C Προσθέστε 100 µl διαλύματος αντισώματος σε κάθε βοθρίο με τη χρήση πιπέτας ακριβείας 100 µl (ή πιπέτας ακριβείας 100 µl με 8 κανάλια). Αποφύγετε τη μεταφορά υλικού κρατώντας το ρύγχος της πιπέτας ελαφρώς πάνω από την κορυφή του βοθρίου και αποφύγετε να αγγίξετε τα πλαστικά strip ή την επιφάνεια του υγρού. 5. Επωάστε το πλαίσιο που περιέχει τα strip για 1 ώρα (± 10 λεπτά) σε θερμοκρασία δωματίου (20 25 C) με διαρκή ανάδευση της πλάκας χρησιμοποιώντας αναδευτήρα μικροπλακών. 6. Πλύντε κάθε strip 6 φορές χρησιμοποιώντας τη διαδικασία πλύσης που περιγράφεται στις σημειώσεις διαδικασίας, σημείο 4. 14

15 7. Προσθέστε 100 µl TMB υποστρώματος HRP σε κάθε βοθρίο με τη χρήση της ίδιας διαδικασίας χορήγησης με πιπέτα όπως και στο σημείο 4. Το TMB υποστρώματος HRP θα πρέπει να προστεθεί στα βοθρία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ο χρόνος μεταξύ της προσθήκης του πρώτου και του τελευταίου βοθρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά. 8. Επωάστε για 30 λεπτά (± 5 λεπτά) σε θερμοκρασία δωματίου με διαρκή ανάδευση. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. 9. Προσθέστε 100 µl διαλύματος τερματισμού. Αναμείξτε και μετρήστε την απορρόφηση σε μήκος κύματος 450 nm σε φασματοφωτόμετρο μικροπλακών εντός 15 λεπτών από την προσθήκη διαλύματος τερματισμού. Περιοχή τιμών μέτρησης Η CanAg Free PSA EIA μετράει συγκεντρώσεις μεταξύ 0,03 και 10 µg/l. Αν αναμένονται συγκεντρώσεις ελεύθερου PSA πάνω από την περιοχή τιμών μέτρησης, συνιστάται η αραίωση των δειγμάτων με φυσιολογικό ανθρώπινο ορό πριν από την ανάλυση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ορός που χρησιμοποιείται για την αραίωση θα πρέπει επίσης να μετρηθεί για να προσδιοριστεί η ενδογενής συγκέντρωση ελεύθερου PSA (ανατρέξτε στην ενότητα "Υπολογισμός αποτελεσμάτων"). Έλεγχος ποιότητας Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό ελέγχου Free PSA 1 και 2 για την επικύρωση της σειράς δοκιμών. Οι περιοχές των αναμενομένων αποτελεσμάτων αναγράφονται στις ετικέτες των φιαλιδίων. Αν ληφθούν τιμές εκτός της καθορισμένης περιοχής, πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των αντιδραστηρίων και της απόδοσης της συσκευής μέτρησης, και η ανάλυση θα πρέπει να επαναληφθεί. Κάθε εργαστήριο μπορεί επιπρόσθετα να παρασκευάσει τις δικές του ποσότητες ορού σε διαφορετικά επίπεδα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εσωτερικά υλικά ελέγχου για να διασφαλιστεί η ακρίβεια της δοκιμής. Υλικό αναφοράς Το 1 ο διεθνές πρότυπο 96/668 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο αναφοράς. Οι τιμές των βαθμονομητών και υλικών ελέγχου PSA αντιστοιχίστηκαν έναντι ενός συνόλου εσωτερικών πρoτύπων αναφοράς των οποίων οι τιμές ιχνηλατούνται στο 1 ο διεθνές πρότυπο. 15

16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αν χρησιμοποιείται μετρητής φασματοφωτόμετρου μικροπλακών με ενσωματωμένο πρόγραμμα υπολογισμού δεδομένων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το μετρητή πλάκας και δημιουργήστε ένα πρόγραμμα με τη χρήση της συγκέντρωσης που αναφέρεται στις ετικέτες για κάθε βαθμονομητή Free PSA. Για τον αυτόματο υπολογισμό των αποτελεσμάτων ελεύθερου PSA συνιστάται να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις παρακάτω μεθόδους: Μέθοδος τριτοβάθμιας πολυωνυμικής καμπύλης. Ο βαθμονομητής 0 θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην καμπύλη με την τιμή 0 µg/l. Μέθοδος ομαλοποιημένης πολυωνυμικής καμπύλης. Ο βαθμονομητής 0 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως τυφλό. Προεκβολή με εκτίμηση σημείου-σε-σημείο. Ο βαθμονομητής 0 θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην καμπύλη με την τιμή 0 µg/l. Μέθοδος δευτεροβάθμιας πολυωνυμικής καμπύλης. Ο βαθμονομητής 0 θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην καμπύλη με την τιμή 0 µg/l. Σημείωση: Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η παραμετρική παλινδρόμηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων ή η γραμμική παλινδρόμηση. Για μη αυτόματη εκτίμηση, δημιουργείται μια καμπύλη βαθμονόμησης με τη γραφική αναπαράσταση των τιμών απορρόφησης (A) που λαμβάνονται για κάθε βαθμονομητή Free PSA έναντι της αντίστοιχης συγκέντρωσης ελεύθερου PSA (σε µg/l), δείτε την εικόνα παρακάτω. Οι τιμές για τις άγνωστες συγκεντρώσεις ελεύθερου PSA λαμβάνονται από την καμπύλη βαθμονόμησης με τη χρήση της τιμής μέσης απορρόφησης για κάθε δείγμα ασθενούς. 16

17 Παράδειγμα αποτελεσμάτων Δείγμα Τιμές Μέση τιμή Ελεύθερο PSA βαθμονομητή απορρόφησης (A) (µg/l) CAL PSA 0 CAL PSA 0.3 CAL PSA 1 CAL PSA 2 CAL PSA 5 CAL PSA 10 0 µg/l 0,054 0,3 µg/l 0,148 1 µg/l 0,369 2 µg/l 0,683 5 µg/l 1, µg/l 2,930 Δείγμα A 0,522 1,480 Δείγμα B 2,181 7,147 Παράδειγμα (να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η καμπύλη ή ο πίνακας παραπάνω για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων δοκιμής). 17

18 Υπολογισμός των αποτελεσμάτων με αραιωμένα δείγματα Αν τα δείγματα σε μια αρχική ανάλυση δώσουν επίπεδα ελεύθερου PSA υψηλότερα από 10 µg/l, πρέπει να αραιωθούν σε αναλογία 1/10 με ανδρικό φυσιολογικό ορό και να αναλυθούν εκ νέου για τη λήψη της ακριβούς συγκέντρωσης ελεύθερου PSA. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δείγμα που χρησιμοποιείται για την αραίωση θα πρέπει επίσης να μετρηθεί για να προσδιοριστεί η ενδογενής συγκέντρωση ελεύθερου PSA. Η συγκέντρωση ελεύθερου PSA του μη αραιωμένου δείγματος υπολογίζεται ως εξής: Αραίωση 1/10: 10 x ([Free PSA] Αραιωμένο δείγμα -(0,9x [Free PSA] Ανδρικός φυσιολογικός ορός )) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Το επίπεδο του ελεύθερου PSA δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως απόδειξη για την παρουσία ή απουσία κακοήθους νοσήματος. Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα πρέπει να ερμηνευθούν μόνο σε συνδυασμό με άλλες διερευνήσεις και διαδικασίες για τη διάγνωση της νόσου και τη διαχείριση των ασθενών. Η εξέταση ελεύθερου PSA δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει την καθιερωμένη κλινική εξέταση. Οι βαθμονομητές του κιτ CanAg Free PSA EIA δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για μελέτες ανάκτησης του ελεύθερου PSA. Για μελέτες ανάκτησης, συνιστάται η χρήση υψηλά αυξημένου δείγματος ασθενούς. Τα αντι-αντιδραστικά αντισώματα (ανθρώπινα αντισώματα έναντι των πρωτεϊνών από ποντίκι (HAMA) ή ετεροφιλικά αντισώματα) στο δείγμα ασθενούς μπορεί περιστασιακά να παρέμβουν στη δοκιμή, ακόμα και αν έχουν συμπεριληφθεί συγκεκριμένοι ανασταλτικοί παράγοντες στο ρυθμιστικό διάλυμα. 18

19 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Οι μετρήσεις ελεύθερου PSA μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μια ισομοριακή εξέταση, όπως την CanAg PSA EIA (340-10) για το συνολικό PSA, ώστε να δημιουργηθεί η αναλογία ελεύθερου PSA/συνολικό PSA. Αναλύθηκαν δείγματα ορού από 52 άνδρες που διαγνώστηκαν αντικειμενικά με καλοήθη προστατική υπερπλασία (BPH) και 77 άνδρες που διαγνώστηκαν με καρκίνο του προστάτη (PCa) χρησιμοποιώντας τις CanAg PSA EIA και CanAg Free PSA EIA: Διάγνωση (n) FPSA/TPSA FPSA/TPSA Διάμεσος Ελάχ. Μέγ. Μέση τιμή (95% διάστημα εμπιστοσύνης) BPH (52) 0,18 0,04 0,42 0,19 (0,17 0,21) PCa (77) 0,09 0,02 0,53 0,12 (0,10 0,14) Η επιλογή μιας οριακής τιμής που θα χρησιμοποιηθεί στην κλινική πρακτική εξαρτάται από την κλινική εφαρμογή, δηλαδή αν είναι επιθυμητή βελτιστοποιημένη ευαισθησία ή ειδικότητα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι ευαισθησίες (% σωστά εντοπισμένος PCa) και οι ειδικότητες (% σωστά εντοπισμένης BPH) για διαφορετικές οριακές τιμές λόγου FPSA/TPSA: FPSA/TPSA Κλινική ειδικότητα (BPH > οριακή τιμή) Κλινική ευαισθησία (PCa < οριακή τιμή) οριακή τιμή n % (95% διάστημα n % (95% διάστημα εμπιστοσύνης) εμπιστοσύνης) 0,23 14 (52) 27 (16 41) 69 (77) 90 (81 95) 0,16 36 (52) 69 (55 81) 64 (77) 83 (73 91) 0,08 48 (52) 92 (81 98) 30 (77) 39 (28 51) Συνιστάται κάθε εργαστήριο να διερευνά τη δυνατότητα μεταφοράς των ανωτέρω αναμενόμενων τιμών στο δικό του πληθυσμό ασθενών και απόδοση δοκιμών (7). 19

20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ακρίβεια Η συνολική ακρίβεια υπολογίστηκε σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία EP5-A (8) του NCCLS με τη χρήση τεσσάρων επιπέδων κατεψυγμένων ποσοτήτων ανθρώπινου ορού που περιέχουν πρόσθετο ελεύθερο PSA και έξι διαφορετικούς συνδυασμούς αντιδραστηρίων CanAg Free PSA EIA. Κάθε δείγμα χορηγήθηκε τυχαιοποιημένα με πιπέτα (n=2/ανάλυση) και αναλύθηκε δύο φορές κάθε ημέρα, για 20 ημέρες. Δείγμα Επαναλήψεις Μέση Τυπική Συντελεστής Τυπική Συντελεστής τιμή (μg/l) απόκλιση SD μεταβλητότητας απόκλιση SD μεταβλητότ. στον ίδιο στον ίδιο μεταξύ μεταξύ αναλυτικό αναλυτικό ημερών ημερών κύκλο (μg/l) κύκλο CV% (μg/l) CV% Free PSA ,38 0,01 1,9 0,01 3,0 Free PSA ,44 0,02 1,6 0,04 2,6 Free PSA ,46 0,05 1,6 0,08 2,3 Free PSA ,91 0,09 1,3 0,12 1,8 Όριο ανίχνευσης Το όριο ανίχνευσης της CanAg Free PSA EIA είναι < 0,03 µg/l, το οποίο ορίζεται ως τη συγκέντρωση που αντιστοιχεί στη μέση τιμή απορρόφησης του βαθμονομητή Free PSA 0 συν 2 τυπικές αποκλίσεις σύμφωνα με τον τύπο: 2 x SD CAL 0 OD CAL 0,3 OD CAL 0 x 0,3 µg/l Ανάκτηση Προετοιμάστηκαν εμπλουτισμένα δείγματα ορού με την προσθήκη ποσοτήτων δειγμάτων με εξαιρετικά υψηλό ελεύθερο PSA σε φυσιολογικά δείγματα ορού από άνδρες. Η ανάκτηση του αντιγόνου ήταν εντός + 15% από τις αναμενόμενες τιμές. Σημείωση: Οι μελέτες ανάκτησης δεν πρέπει να γίνονται με τη χρήση βαθμονομητών του κιτ. Φαινόμενο άγκιστρου Δεν παρατηρήθηκε φαινόμενο άγκιστρου με δείγματα μέχρι > 5000 µg/l. Γραμμικότητα Τα δείγματα ασθενούς αραιώθηκαν με ανδρικό φυσιολογικό ορό και αναλύθηκαν. Οι τιμές που ελήφθησαν ήταν εντός + 10% των αναμενόμενων τιμών. 20

21 Ειδικότητα Η CanAg Free PSA EIA βασίζεται σε δύο μονοκλωνικά αντισώματα ποντικιού, τα PSA30 και PSA66, τα οποία στοχεύονται ενάντια σε δύο διακριτά επίτοπα τα οποία εκτίθενται σε ελεύθερο PSA. Αυτός ο συνδυασμός αντισωμάτων παρέχει μια δοκιμή συγκεκριμένα για ελεύθερο PSA που παρουσιάζει <1% διασταυρούμενη αντιδραστικότητα έναντι του συμπλέγματος PSA-ACT (6). Ακολουθήθηκε η κατευθυντήρια οδηγία EP7-P (9) του NCCLS για τον προσδιορισμό πιθανών πηγών παρεμβολών. Οι παρακάτω ουσίες και συγκεντρώσεις εξετάστηκαν και βρέθηκαν ότι δεν παρεμβαίνουν στην εξέταση. Συγκέντρωση χωρίς σημαντική (± 10%) παρεμβολή Λιπαιμία (Intralipid ) Χολερυθρίνη, μη συζευγμένη Αιμοσφαιρίνη 10 mg/ml 0,4 mg/ml 5 mg/ml Σύγκριση μεθόδων Η CanAg Free PSA EIA (Κωδικός ) συγκρίθηκε με μια CanAg Free PSA EIA (330-10) δύο βημάτων. Μετρήθηκαν 127 δείγματα ανδρικού ορού με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 0-9 µg/l και οι αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης των αποτελεσμάτων έδωσαν τα εξής: [Free PSA] Κωδικός = 1,02 x [Free PSA] Κωδικός ,06 r =0,99 21

22 ΕΓΓΥΗΣΗ Η λήψη των δεδομένων απόδοσης που παρουσιάζονται εδώ έγινε με τη διαδικασία δοκιμής που αναφέρεται. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της διαδικασίας που δεν συνιστάται από την Fujirebio Diagnostics μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Σε αυτή την περίπτωση, η Fujirebio Diagnostics αποποιείται όλων των εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή θεσμικών, συμπεριλαμβανομένης σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για χρήση. 22

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Wang MC, Valenzuela LA, Murphy GP, Chu TM (1979). Purification of a human prostate specific antigen. Invest Urol 17: Lilja H. (1985). A kallikrein-like serine protease in prostatic fluid cleavesthe predominant seminal vesicle protein. J Clin Invest 76: Haese A., Becker C., Diamandis E., and Lilja H., (2002) Adenocarcinoma of the Prostate In: Tumor Markers. Phusiology, Pathobiology, Technology, and Clinical applications. Eds. Diamandis et al., AACC Press, Washington, pp Lilja H., Christensson A., Dahlén U., Matikainen M-T., Nilsson O., Pettersson K., Lövgren T. (1991). Prostate-specific antigen in serum occurs predominantly in complex with α 1 -antichymotrypsin. Clin Chem 37: Christensson A., Björk T., Nilsson O., Dahlén U., Matikainen M-T., Cockett ATK, Abrahamsson PA, Lilja H. (1993). Serum prostate specific antigen complexed to α 1 -antichymotrypsin as an indicator of prostate cancer. J Urology 150: Nilsson O., Peter A. Andersson I., Nilsson K., Grundström B., and Karlsson B. Antigenic determinants of prostatespecific antigen (PSA) and development of assays specific for different forms of PSA. Br J Cancer 75(6): , Price C. P., Allard J., Davies G., Dawnay A., J Duffy M., France M., Mandarino G., Milford Ward A., Patel B., Sibley P. and Sturgeon C. (2001) Pre-and postanalytical factors that may influence use of serum prostate specific antigen and its isoforms in a screening programme for prostate cancer. Ann Clin Biochem; 38: National Committee for Clinical Laboratory Standards, Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices. Approved Guideline EP5-A (1999). 9. National Committee for Clinical Laboratory Standards, National Evaluation Protocols for Interference Testing, Evaluation protocol Number 7, Vol. 6, No 13, August (1986). Παραγωγή υπό την άδεια της PerkinElmer 23

24 Το CanAg είναι σήμα κατατεθέν της Fujirebio Diagnostics AB Fujirebio Diagnostics AB Elof Lindälvs gata 13 SE Göteborg Sweden Τηλέφωνο Φαξ CanAg Free PSA EIA Prod. No EL, F5708, r1

CanAg CA15-3 EIA 200-10 REF IVD. Οδηγίες χρήσης. 2014-10

CanAg CA15-3 EIA 200-10 REF IVD. Οδηγίες χρήσης. 2014-10 EL IVD CanAg CA15-3 EIA REF 200-10 Οδηγίες χρήσης. 2014-10 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SV SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING

Διαβάστε περισσότερα

HE4 EIA IVD FOR INFORMATION ONLY. WHEN PERFORMING THE ASSAY ALWAYS REFER TO PACKAGE INSERT SUPPLIED WITH THE KIT. Οδηγίες χρήσης.

HE4 EIA IVD FOR INFORMATION ONLY. WHEN PERFORMING THE ASSAY ALWAYS REFER TO PACKAGE INSERT SUPPLIED WITH THE KIT. Οδηγίες χρήσης. FOR INFORMATION ONLY. WHEN PERFORMING THE ASSAY ALWAYS REFER TO PACKAGE INSERT SUPPLIED WITH THE KIT IVD HE4 EIA REF 404-10 EL Οδηγίες χρήσης. 2014-12 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL

Διαβάστε περισσότερα

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09 EL HE4 EIA REF 404-10 IVD Οδηγίες χρήσης 2008-09 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING

Διαβάστε περισσότερα

CanAg PSA EIA. Prod. No. 340-10. Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού

CanAg PSA EIA. Prod. No. 340-10. Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού CanAg PSA EIA Prod. No. 340-10 Οδηγίες χρήσης Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού 2009-02 Για 96 προσδιορισμούς ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το PSA EIA kit της CanAg αποσκοπεί στον ποσοτικό προσδιορισμό του καρκινικού

Διαβάστε περισσότερα

600-10 REF. Κιτ δοκιμής ενζυματικής ανοσομέτρησης 2009-05 για 96 προσδιορισμούς

600-10 REF. Κιτ δοκιμής ενζυματικής ανοσομέτρησης 2009-05 για 96 προσδιορισμούς EL CanAg AFP EIA 600-10 Οδηγίες χρήσης Κιτ δοκιμής ενζυματικής ανοσομέτρησης 2009-05 για 96 προσδιορισμούς ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το κιτ CanAg AFP EIA προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex.

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex. - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης ( ΗS CRP ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

CanAg CA125 EIA 400-10. Οδηγίες Χρήσης. 2015-01

CanAg CA125 EIA 400-10. Οδηγίες Χρήσης. 2015-01 CanAg CA125 EIA 400-10 Οδηγίες Χρήσης. 2015-01 1 2 3 CanAg CA125 EIA Οδηγίες Χρήσης Μέθοδος Ενζυμικού Ανοσοπροσδιορισμού Για 96 προσδιορισμούς ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το CA125 EIA kit της CanAg αποσκοπεί στον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών αλυσίδων (ullc) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος diabetes mellitus ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Αλβουμίνης ( ALB ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP (επικυρωμένο από τον χρήστη για το κιτ QIAsymphony DSP DNA Mini) Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ.

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ. QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή dsdna SC ELISA 704650 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση προορίζεται για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgG έναντι δίκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο REF C2ID IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ACA IgM III αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 Για τη σύνταξη των προδιαγραφών των αναλυτών ελήφθη πολύ σοβαρά υπ όψη η τρομερή ανεπάρκεια χώρου και η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής χημειοφωταύγειας, τυχαίας (random) και συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Quantikine IVD ELISA Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Αυτό το συμπληρωματικό ένθετο συσκευασίας περιέχει το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή C1q CIC ELISA 704620 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο REF BCSG IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

CH50 Eq ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

CH50 Eq ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ CH50 Eq Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό MicroVue CH50 Eq Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης Σελίδα 1 από 40 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τιμές ελέγχου καθορίζονται βάσει της διακύμανσης μεταξύ οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite Sm αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite ACA Screen III Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite ACA Screen III Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite ACA Screen III 708620 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ACA Screen III αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για

Διαβάστε περισσότερα

, V 8 Ελληνικά 1 / 5 Αναλυτές Elecsys και cobas e

, V 8 Ελληνικά 1 / 5 Αναλυτές Elecsys και cobas e 04641655 190 100 προσδιορισμοί Υποδεικνύει τους αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Elecsys 2010 Ελληνικά MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 Σημείωση Η μετρούμενη τιμή tpsa

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις.

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. FluoroSpheres Αρ. κωδικού K0110 6η έκδοση Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. (105799-004) SSK0110CE_02/GR/2015.12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite RNP αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM ENA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM ENA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM ENA 5 708610 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ENA 5 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Platelia Measles IgG. 1 Πλακέτα /12

Platelia Measles IgG. 1 Πλακέτα /12 Platelia Measles IgG 1 Πλακέτα - 48 72686 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ -ΙgG ΣΤΗΝ ΙΛΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ 2014/12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

SC5b-9 Plus ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

SC5b-9 Plus ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ SC5b-9 Plus Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για την ποσοτικοποίηση του συμπλόκου SC5b-9 που υπάρχει στο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό Διαδικασία Ανάλυσης MicroVue SC5b-9 Plus I Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

QuantiFERON -CMV Ένθετο συσκευασίας 2 x 96

QuantiFERON -CMV Ένθετο συσκευασίας 2 x 96 QuantiFERON -CMV Ένθετο συσκευασίας 2 x 96 Εξέταση ιντερφερόνης-γ σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε πεπτιδικά αντιγόνα του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού 0350-0201 Cellestis, a QIAGEN Company

Διαβάστε περισσότερα

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ενέσιμος στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος AlloMatrix C, Ειδικός οστικός στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος ALLOMATRIX DR και Οστικός στόκος ALLOMATRIX RCS Οδηγίες ανάμειξης 150828-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ANIXNEΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ Α 2

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ANIXNEΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ Α 2 ΑΣΚΗΣΗ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ANIXNEΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ Α 2 1. Ηλεκτρομεταφορά και ακινητοποίηση των διαχωρισμένων πρωτεϊνών σε μεμβράνη. 2. Ανοσοαποτύπωση - υβριδισμός με αντισώματα. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.10.2016 L 273/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1784 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Δοκιμασία α-ντεφενσίνης για περιπροθετική αρθρική λοίμωξη Διανέμεται από Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com

Διαβάστε περισσότερα

C1-Inhibitor Plus ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

C1-Inhibitor Plus ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ C1-Inhibitor Plus Μέθοδος ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού για τη μέτρηση της ποσότητας της λειτουργικής πρωτεΐνης C1-Inhibitor σε ανθρώπινο πλάσμα ή ορό ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η μέθοδος ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Hydragel-mini Protein(e) και το Hydragel Protein(e) kit προορίζονται για τον διαχωρισμό των ανθρώπινων πρωτεϊνών σε 5 κύρια μέρη με ηλεκτροφόρηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με έγχρωμη οθόνη αφής, και λειτουργικό σύστημα windows ή αντίστοιχο στα Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Το κιτ QUANTA Lite TM H. pylori IgG αποτελεί μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2013/07/30 A93A01308AEL A11A01965 30 ml 8 ml Ούρα Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της λευκωματίνης σε χαμηλή συγκέντρωση (µ-alb) στα ούρα με ανοσοθολοσιμετρία.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL)

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Φοιτήτρια: Ρούμελη Αντωνία ΑΜ: 11089 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με έγχρωμη οθόνη αφής, και λειτουργικό σύστημα windows ή αντίστοιχο στα Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Νεφελομετρία Ανοσοφθορισμός ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ Πρόκειται για μέθοδο συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στα βιολογικά υγρά κυρίως πρωτεΐνες που αντιδρούν με αντισώματα σχηματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών.

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Φασματοφωτομετρία Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Το λευκό φως που φτάνει από τον ήλιο περιέχει φωτόνια που πάλλονται σε

Διαβάστε περισσότερα

SeroPertussis IgG. Φυλλάδιο οδηγιών. Διαγνωστικό σύνολο για 96 προσδιορισμούς (Αρ. καταλόγου A231-01)

SeroPertussis IgG. Φυλλάδιο οδηγιών. Διαγνωστικό σύνολο για 96 προσδιορισμούς (Αρ. καταλόγου A231-01) SeroPertussis Ενζυμικός ανοσοπροσροφητικός προσδιορισμός (ELISA) για τον ημι-ποσοτικό προσδιορισμό ειδικών αντισωμάτων έναντι της Bordetella Pertussis σε ανθρώπινο ορό Φυλλάδιο οδηγιών Διαγνωστικό σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 21102/4-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργαστηριακών Ειδών, Είδη Υγιεινής ή Φαρμακευτικά Είδη από Γυαλί ( Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων ), κωδικός CPV 33790000-4.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.1: Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Νοέμβριος 2014 Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Η εξέταση IFN-γ σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε διεγέρτες της εγγενούς και της επίκτητης ανοσίας Έκδοση 1 Για in vitro

Διαβάστε περισσότερα

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Κωδικός K5001 6η έκδοση Για χρήση µε τα όργανα αυτοµατοποιηµένης ανοσοχρώσης της Dako. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια που επαρκούν για 500 εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990 Sanquin Reagents Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +31.20.512.3599 Fax: +31.20.512.3570 E-mail: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M1990 / January 2011 ELISA Human

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. 2014/10/13 A93A01282AEL A11A01626 26 ml 6.5 ml Χρήση σε φορέα αντιδραστηρίων 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Για διαγνωστική χρήση In Vitro. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (Ετικέτες προϊόντων και συμπληρωματικά έγγραφα)

Για διαγνωστική χρήση In Vitro. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (Ετικέτες προϊόντων και συμπληρωματικά έγγραφα) Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford CT USA 060 Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055 (Μόνο για τις Η.Π.Α. και Καναδά), Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασία PROGENSA PCA3

Δοκιμασία PROGENSA PCA3 Δοκιμασία PROGENSA PCA3 Για in vitro διαγνωστική χρήση. Μόνο για εξαγωγές στις Η.Π.Α. Γενικές πληροφορίες................................... 2 Χρήση για την οποία προορίζεται.............................

Διαβάστε περισσότερα

VES TEC VACU TEC VACU CODE

VES TEC VACU TEC VACU CODE EL 1/5 VES TEC VACU TEC VACU CODE Κατασκευάζεται από: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) - Italy Κεφάλαιο Τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τρέχουσα διόρθωση 1 6 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA)

ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA) 3η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επ. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA) Στις τεχνικές των ανοσοδοκιµασιών χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Εξέταση ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε πεπτιδικά αντιγόνα του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού Για in vitro διαγνωστική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από

Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από Για διαγνωστική χρήση in vitro Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com Οι

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ " ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS " AΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

3/12/2014 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS  AΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡIΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΘΡAΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» " ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog Αντωνίου Κωνσταντίνος ΠΕ04-02 (χημικός) ΓΕ.Λ Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA CMV IgG 1 Πλακέτα 96 72810 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 881140 2013/11 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, CT 0690 USA Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055, Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια προϊόντος και μεταφράσεις στη διεύθυνση: www.immucor.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random),

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

HBe Ag-Ab PLUS 72396. Monolisa. IVD Για in vitro διαγνωστική χρήση. 96 εξετάσεις HBe Ag - 96 εξετάσεις HBe Ab

HBe Ag-Ab PLUS 72396. Monolisa. IVD Για in vitro διαγνωστική χρήση. 96 εξετάσεις HBe Ag - 96 εξετάσεις HBe Ab Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 εξετάσεις HBe Ag - 96 εξετάσεις HBe Ab ΚΙΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ HBe Ag ΚΑΙ HBe Ab ΜΕΣΩ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ IVD Για in vitro διαγνωστική χρήση Ποιοτικός Έλεγχος Κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. 2015/12/07 A93A01315BEL A11A01641 60 ml 15 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας

Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Λάρισα 2013 Δημήτριος Καρπούζας Εργαστηριακή Άσκηση 4 Προσδιορισμός της δραστικότητας των φωσφατασών στο έδαφος Εισαγωγικά Στοιχεία Οι φωσφατάσες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA FIN I E. ErgoCut 48 Art. 8875 ErgoCut 58 Art. 8876 GR RUS SLO AL EST

GARDENA FIN I E. ErgoCut 48 Art. 8875 ErgoCut 58 Art. 8876 GR RUS SLO AL EST D GARDENA GB F I E P PL H CZ SK RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT LV N FIN DK S NL ErgoCut 48 Art. 8875 ErgoCut 58 Art. 8876 D Betriebsanleitung Elektro-Heckenschere GB Operating Instructions Electric

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I.

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα