2. ΤNΖΘΔΗ ΜΟΡΦΔ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΤNΖΘΔΗ ΜΟΡΦΔ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ"

Transcript

1

2 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Νφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ πξνθχπηεη, φηαλ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αλακέλεηαη λα δξνπλ αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο, θιείλνπλ κπζηηθή ζπκθσλία κε ζηφρν ηε αχμεζε ησλ ηηκψλ ή ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ γηα αγνξαζηέο πνπ επηζπκνχλ λα πξνκεζεπηνχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθαζίαο κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Γεκφζηνη θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί ζπρλά βαζίδνληαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο δηαδηθαζίαο κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο. Οη ρακειέο ηηκέο ή/θαη ηα αλψηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα είλαη επηζπκεηά, γηαηί θαηαιήγνπλ είηε ζε εμνηθνλφκεζε είηε ζε απειεπζέξσζε πφξσλ γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε άιια αγαζά θαη ππεξεζίεο. Μέζσ ηεο αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ ρακειφηεξεο ηηκέο ή θαιχηεξε πνηφηεηα θαη θαηλνηνκία, κφλν εθφζνλ ππάξρεη πξαγκαηηθφο/γλήζηνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ (ήηνη φηαλ ζέηνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπο κε εηιηθξίλεηα θαη αλεμαξηεζία). Η λφζεπζε ησλ δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ δχλαηαη λα απνβεί ηδηαίηεξα επηβιαβήο ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά ζηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 1. Σέηνηεο ζπκπαηγλίεο αληινχλ πφξνπο απφ αγνξαζηέο θαη θνξνινγνχκελνπο, πιήηηνπλ ην δεκφζην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ζηελ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ππνλνκεχνπλ ηα νθέιε κηαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Η λφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ απνηειεί παξάλνκε πξαθηηθή ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ελψ ε αλίρλεπζή ηεο θαη αθνινχζσο ε επηβνιή θπξψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην δίθαην θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ. ε πνιιέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ε λφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα. 2. ΤNΖΘΔΗ ΜΟΡΦΔ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη κπζηηθέο ζπκθσλίεο γηα ηε λφζεπζε δηαγσληζκψλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ πνιιέο κνξθέο, νη νπνίεο φιεο παξαθσιχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αγνξαζηψλ -ζπρλά εζληθψλ θαη ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ- λα πξνκεζεχνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή. πρλά νη αληαγσληζηέο/πξνκεζεπηέο έξρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζε ζπκθσλία γηα ην πνηνο ζα ππνβάιιεη ηελ επηηπρνχζα πξνζθνξά ζε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαθπξσζεί θαηφπηλ κηαο αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Κνηλφ ζηφρν κηαο ηέηνηαο κπζηηθήο ζπκθσλίαο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ απνηειεί ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο επηηπρνχζαο πξνζθνξάο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο ησλ επηηπρφλησλ πξνζθνξνδνηψλ. Σα ζρέδηα λφζεπζεο δηαγσληζκψλ, ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ κεραληζκνχο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηνλ θαηακεξηζκφ θαη ηε δηαλνκή κεηαμχ ησλ ζπλσκνηψλ ησλ πξφζζεησλ θεξδψλ πνπ απνθηψληαη σο απνηέιεζκα ηεο πςειφηεξεο ηειηθήο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Γηα παξάδεηγκα, νη κεηνδφηεο πνπ ζπκθσλνχλ λα κελ ππνβάιινπλ πξνζθνξά ή λα ππνβάιινπλ απνηπρνχζα πξνζθνξά κπνξνχλ λα ιάβνπλ ππεξγνιαβίεο ή ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ απφ ηνλ νξηζζέληα σο επηηπρφληα κεηνδφηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηξεζνχλ κεηαμχ ηνπο νη εηζπξάμεηο απφ ηελ παξάλνκα απνθηεζείζα αθξηβφηεξε πξνζθνξά. Παξφια απηά, νη καθξνρξφληνη δηαθαλνληζκνί λφζεπζεο δηαγσληζκψλ επηηξέπνπλ ηελ επηζηξάηεπζε πνιχ πην εμειηγκέλσλ κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ 1 ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ νη ζπκβάζεηο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ αληηζηνηρνχλ ζην 15% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ. ε πνιιέο ρψξεο εθηφο ΟΟΑ ην πνζνζηφ απηφ είλαη αθφκε πςειφηεξν. Βι. OECD, BRIBERY IN PROCUREMENT, METHODS, ACTORS AND COUNTER-MEASURES,

3 αλαδφρσλ, παξαθνινχζεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ παξάλνκσλ θεξδψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ κελψλ ή εηψλ. Η λφζεπζε δηαγσληζκψλ κπνξεί αθφκα λα πεξηιακβάλεη θαη ρξεκαηηθέο πιεξσκέο απφ ηνλ νξηζζέληα σο επηηπρφληα κεηνδφηε ζ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο εκπιεθφκελνπο ζηε ζπκθσλία. Απηή ε επνλνκαδφκελε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε επίζεο ζπρλά ζπλδέεηαη κε εηαηξείεο πνπ ππνβάιινπλ εηθνληθέο (πςειφηεξεο) πξνζθνξέο 2. Παξφιν πνπ άηνκα θαη επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα ζπκθσλνχλ γηα ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ ζρεδίσλ λφζεπζεο δηαγσληζκψλ, ζπλήζσο εθαξκφδνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ νξηζκέλεο θνηλέο ζηξαηεγηθέο. Οη ηερληθέο απηέο δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ππνβνιή πξνζθνξάο-θάιπςεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κ έλα πιάλν ππνβνιήο πξνζθνξψλ εθ πεξηηξνπήο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο δχλαληαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζηέξσζε επαλαιακβαλφκελσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ απφ ηηο αξκφδηεο γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο αξρέο θαη έηζη λα ππνβνεζήζνπλ ηελ απνθάιπςε ζρεδίσλ λφζεπζεο δηαγσληζκψλ. Πποσυοπά-κάλςτη (εικονική πποσυοπά - cover bidding). Η ππνβνιή πξνζθνξψλ-θάιπςεο (ε νπνία ελαιιαθηηθά θαιείηαη ζπκπιεξσκαηηθή, θαηά παξαρψξεζε, ελδεηθηηθή ή ζπκβνιηθή) απνηειεί ηε ζπρλφηεξε κνξθή πινπνίεζεο ελφο ζρεδίνπ λφζεπζεο δηαγσληζκψλ. Πξνθχπηεη φηαλ ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: (1) έλαο αληαγσληζηήο ζπκθσλεί λα ππνβάιιεη κηα πξνζθνξά πνπ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ νξηζζέληα σο επηηπρφληα κεηνδφηε, (2) έλαο αληαγσληζηήο ππνβάιιεη κηα πξνζθνξά πνπ είλαη πνιχ πςειή θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη γλσζηφ φηη δε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή, ή (3) έλαο αληαγσληζηήο ππνβάιιεη κηα πξνζθνξά, ε νπνία πεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο, νη νπνίνη, σο γλσζηφλ, είλαη κε απνδεθηνί απφ ηνλ αγνξαζηή. Η ππνβνιή εηθνληθήο πξνζθνξάο είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη, ψζηε λα δίλεη ηελ εληχπσζε φηη επηθξαηνχλ ζπλζήθεο γλήζηνπ αληαγσληζκνχ. Καταστολή πποσυοπάρ (bid suppression). Οη ελ ιφγσ πξαθηηθέο πεξηιακβάλνπλ ζπκθσλίεο κεηαμχ αληαγσληζηψλ, θαηά ηηο νπνίεο κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ λα απέρνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή λα απνζχξνπλ κηα ήδε ππνβιεζείζα πξνζθνξά, νχησο ψζηε λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπ ζπκθσλεζέληνο αλαδφρνπ. ηελ νπζία, ε θαηαζηνιή πξνζθνξάο ηζνδπλακεί κε κε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηειηθή εμέηαζε. Υποβολή πποσυοπών εκ πεπιτποπήρ (bid rotation). ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε, νη ζπλσκνηνχζεο εηαηξείεο ζπλερίδνπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, σζηφζν ζπκθσλνχλ λα θαζίζηαληαη εθ πεξηηξνπήο αλάδνρνη (ήηνη ππνβάιινληαο εθ πεξηηξνπήο ηε ρακειφηεξε νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά). Οη ηξφπνη εθαξκνγήο ησλ ζπκθσληψλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ εθ πεξηηξνπήο, πνηθίιινπλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπλσκφηεο κπνξεί λα επηιέμνπλ λα θαηαλείκνπλ ζε θάζε εηαηξία ίζε ρξεκαηηθή αμία απφ κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζπκβάζεσλ ή λα θαηαλείκνπλ πνζφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κέγεζνο ηεο θάζε εηαηξείαο. 2 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ρξεκαηηθή απηή απνδεκίσζε δηεπθνιχλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο πιαζκαηηθνχ ηηκνινγίνπ γηα ππεξγνιαβία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο απηήο ηεο κνξθήο θαη ην ηηκνιφγην είλαη πιαζηφ. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ κπνξεί λα γίλεη αθφκε ρξήζε εηθνληθψλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 2

4 Κατανομή αγοπών (market allocation). Οη αληαγσληζηέο θαηακεξίδνπλ ηελ αγνξά, ζπκθσλψληαο λα απέρνπλ απφ ηελ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε νξηζκέλνπο πειάηεο ή νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Οη αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα απνθαζίζνπλ ηελ θαηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ ή θαηεγνξηψλ πειαηψλ ζε δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο, ψζηε νη αληαγσληζηέο λα κελ ππνβάιινπλ πξνζθνξά (ή λα ππνβάιινπλ απιψο εηθνληθή πξνζθνξά), φζνλ αθνξά ζε ζπκβάζεηο πνπ δηαηίζεληαη απφ νξηζκέλε θαηεγνξία ππνςεθίσλ πειαηψλ, νη νπνίνη έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Ωο αληάιιαγκα, ν ελ ιφγσ αληαγσληζηήο δε ζα ζπκκεηάζρεη ζε αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ πξνο κηα νξηζκέλε θαηεγνξία πειαηψλ πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε άιιεο εηαηξείεο-κέξε ηεο ζπκθσλίαο. 3. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ, ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ ΔΤΝΟΟΤΝ ΣΖ ΤΜΠΑΗΓΝΗΑ Πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο λα πινπνηήζνπλ κηα επηηπρή ζπκθσλία αζέκηηεο ζχκπξαμεο, πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα θνηλή πνξεία δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο, λα παξαθνινπζνχλ εάλ νη ππφινηπεο εηαηξείεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο, θαζψο θαη λα θαζηεξψζνπλ έλα απνηξεπηηθφ ζχζηεκα πνηλψλ γηα ηηο εηαηξείεο εθείλεο πνπ ηελ αζεηνχλ. Παξφιν πνπ ζπκπαηγλίεο γηα ηε ρεηξαγψγεζε ηεο έθβαζεο δηαγσληζκψλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε νπνηνδήπνηε θιάδν ηεο νηθνλνκίαο, ζε νξηζκέλνπο ηνκείο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο ελ ιφγσ βηνκεραλίαο ή ηνπ ζρεηηθνχ πξντφληνο. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ηείλνπλ λα ππνβνεζνχλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λφζεπζε δηαγσληζκψλ. Δλδείμεηο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία, φηαλ ζπλππάξρνπλ θαη θάπνηνη άιινη δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, νη αξκφδηεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο αξρέο νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή. Παξά ηελ χπαξμε ελδείμεσλ φηη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά βηνκεραλίαο ή πξντφλησλ εληζρχνπλ ηελ πηζαλφηεηα ζπκπαηγλίαο, εληνχηνηο δελ απαηηείηαη λα ζπλππάξρνπλ φια, πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα επηηχρνπλ ηε λφζεπζε δηαγσληζκψλ. Μικπόρ απιθμόρ επισειπήσευν. Η λφζεπζε δηαγσληζκψλ είλαη πηζαλφηεξν λα πξνθχςεη, φηαλ έλαο κηθξφο αξηζκφο εηαηξεηψλ παξέρεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ πσιεηψλ ηφζν πην εχθνιν είλαη λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε λφζεπζε δηαγσληζκψλ. Μικπή ή καθόλος ππόσβαση. Όηαλ ιίγεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξφζθαηα εηζέιζεη ή είλαη πηζαλφ λα εηζέιζνπλ ζε κηα αγνξά ιφγσ πςεινχ θφζηνπο, δπζρεξεηψλ ή θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πξφζβαζε, νη εηαηξείεο πνπ απνηεινχλ κέξνο απηήο ηεο αγνξάο είλαη πξνζηαηεπκέλεο απφ ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ αζθνχλ πηζαλνί λένη «εηζεξρφκελνη». Σα ελ ιφγσ πξνζηαηεπηηθά εκπφδηα επλννχλ ηηο απφπεηξεο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ. Οι σςνθήκερ αγοπάρ. εκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο ή δήηεζεο ηείλνπλ λα απνζηαζεξνπνηνχλ ηηο ηξέρνπζεο ζπκθσλίεο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ. Μηα ζηαζεξή, πξνβιέςηκε ξνή δήηεζεο απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ηείλεη λα απμάλεη ηνλ θίλδπλν ζπκπαηγλίαο. πγρξφλσο, θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ νηθνλνκηθήο αλαηαξαρήο ή αβεβαηφηεηαο, απμάλνληαη θαη ηα θίλεηξα ησλ αληαγσληζηψλ γηα ηε ρεηξαγψγεζε ηεο έθβαζεο δηαγσληζκψλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηπρφλ απψιεηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνθνκίδνληαο αζέκηηα θέξδε εθ ηεο ζπκπαηγλίαο. 3

5 Βιομησανικέρ ενώσειρ 3. Οη βηνκεραληθέο ελψζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο λφκηκνη, επλννχληεο ηνλ αληαγσληζκφ κεραληζκνί απφ ηα κέιε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ ή θιάδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε πξνηχπσλ, θαηλνηνκίαο θαη αληαγσληζκνχ. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξεθθιίλνπλ πξνο παξάλνκεο θαη αληηαληαγσληζηηθέο ζθνπηκφηεηεο, νη ελ ιφγσ ελψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζηειέρε εηαηξεηψλ, ψζηε λα απνθξχςνπλ κπζηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα, δηα ησλ νπνίσλ ζα θαηαιήμνπλ ζε κία ζπκθσλία λφζεπζεο δηαγσληζκνχ θαη ελ ζπλερεία ζα ηελ πινπνηήζνπλ. Επαναλαμβανόμενη ςποβολή πποσυοπών. Οη αγνξέο θαη επαλάιεςε απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ζπκπαηγλίαο. Η ζπρλφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ επλνεί ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο λα θαηαλείκνπλ ηηο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ηα κέιε ηνπ θαξηέι/ηεο ζχκπξαμεο δχλαληαη λα επηβάιινπλ θπξψζεηο ζε θάπνηνλ παξαβάηε ηεο ζπκθσλίαο εζηηάδνληαο ζηηο πξνζθνξέο πνπ αξρηθά είραλ πξννξηζηεί γηα εθείλνλ. πλεπψο, νη ζπκβάζεηο γηα αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ είλαη ηαθηηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο ελδέρεηαη λα απαηηνχλ εηδηθά εξγαιεία θαη επαγξχπλεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζαξξπλζεί ε ππνβνιή πξνζθνξψλ θαηά ζπκπαηγλία. Πανομοιότςπα ή απλά αγαθά ή ςπηπεσίερ. Όηαλ ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ εκπνξεχνληαη άηνκα ή επηρεηξήζεηο είλαη παλνκνηφηππα ή παξεκθεξή ζε κεγάιν βαζκφ, είλαη επθνιφηεξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα έιζνπλ ζε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία ζρεηηθά κε κηα θνηλή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Λίγα έυρ καθόλος ςποκατάστατα. ε πεξίπησζε πνπ είλαη ιίγα, αλ φρη αλχπαξθηα, ηα θαηάιιεια ελαιιαθηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην αγαζφ ή ηελ ππεξεζία πνπ αγνξάδεηαη, παξαηεξείηαη κεγαιχηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο ζηα άηνκα ή ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα λνζεχζνπλ δηαγσληζκνχο, ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν αγνξαζηήο έρεη ιίγεο -ή θαζφινπ- ηθαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη πξνζπάζεηεο ηνπο γηα αχμεζε ηηκψλ είλαη πηζαλφηεξν λα επηηχρνπλ. Ελάσιστη έυρ καμία τεσνολογική εξέλιξη. Η πεξηνξηζκέλε ή θαη αλχπαξθηε θαηλνηνκία αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ πξντφλ ή ππεξεζία επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία, ηελ νπνία ζα δηαηεξήζνπλ ζην κέιινλ. 3 Οη βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο ελψζεηο πεξηιακβάλνπλ άηνκα θαη επηρεηξήζεηο κε θνηλά εκπνξηθά ελδηαθέξνληα πνπ ζπκπαξαηάζζνληαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ εκπνξηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ ηνπο ζθνπψλ. 4

6 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ Πνιιά είλαη ηα βήκαηα, ζηα νπνία κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ νη αξκφδηεο γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβάζεσλ γηα δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο λφζεπζεο ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηελ εθαξκνγή ησλ αθνινχζσλ κέηξσλ: 1. ΚΑΛΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΠΡΗΝ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Η ζπιινγή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ην εχξνο ησλ δηαζεζίκσλ ζηελ αγνξά πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή, θαζψο επίζεο θαη ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο ησλ πξντφλησλ απηψλ, ζπληζηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ην ζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο/ηηκήο. Η αλάπηπμε αλαγθαίαο ηθαλφηεηαο θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο εληφο ησλ ηδίσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ζπλίζηαηαη ην λσξίηεξν δπλαηφλ. Γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ηεο αγνξάο, απφ ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνκήζεηα, θαζψο θαη ησλ πξφζθαησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. Δμαθξίβσζε ηνπ εάλ ε αγνξά, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνκήζεηα, δηαζέηεη ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα, ιφγσ ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη πην πηζαλή ε ζπκπαηγλία 1. πιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πηζαλνχο πξνκεζεπηέο, ηα πξντφληα ηνπο, ηηο ηηκέο θαη ην θφζηνο ηνπο. Πξνηείλεηαη ε ζχγθξηζε ηηκψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα πξνκεζεηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (B2B), φπνηε είλαη δπλαηφλ 2. πιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πξφζθαηεο αιιαγέο ζηηο ηηκέο. Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο επηθξαηνχζεο ηηκέο ζε γεηηληάδνπζεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο θαη ηηο ηηκέο πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ. πιινγή πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ζε παιηφηεξεο πξνζθνξέο γηα ηα ίδηα ή παξφκνηα πξντφληα. πληνληζκφο κε άιινπο πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη πειάηεο πνπ έρνπλ πξφζθαηα πξνκεζεπηεί παξφκνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αγνξάο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή. ηελ πεξίπησζε κίζζσζεο ησλ ππεξεζηψλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηελ εθηίκεζε ηηκψλ θαη θφζηνπο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε εθ κέξνπο ηνπο ππνγξαθή ζπκθσληψλ ερεκχζεηαο. 1 2 Βι. παξαπάλσ: «ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΔΤΝΟΟΤΝ ΣΗ ΤΜΠΑΙΓΝΙΑ». Ο φξνο Business-to-Business (B2B) ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά γηα ηελ πεξηγξαθή ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. 5

7 2. ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΓΤΝΑΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΗΟΓΟΣΧΝ ΤΠΟ ΓΝΖΗΔ ΤΝΘΖΚΔ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο κπνξεί λα εληζρπζεί, εθφζνλ έλαο επαξθήο αξηζκφο αμηφπηζησλ κεηνδνηψλ δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, έρνληαο θίλεηξα λα δηαγσληζηεί γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ δχλαηαη λα δηεπθνιπλζεί, εάλ νη αξκφδηεο αξρέο πξνβνχλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζε θαζνξηζκφ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ δε ζα πεξηνξίδνπλ αδηθαηνιφγεηα ηνλ αληαγσληζκφ, ζε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιιεο πεξηνρέο ή ρψξεο ή ζηε δεκηνπξγία θίλεηξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, αθφκα θαη αλ απηέο δε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο. Απνθπγή κε αλαγθαίσλ πεξηνξηζκψλ πνπ ελδερνκέλσο ζα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνδνηψλ. Καζνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ αλαινγηθφηεηα σο πξνο ην κέγεζνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο δεκφζηαο πξνκήζεηαο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν θαζνξηζκφο ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηνπλ εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή, φπσο πεξηνξηζκνί σο πξνο ην κέγεζνο, ηε ζχζηαζε ή ηε θχζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο. εκεησηένλ φηη ε απαίηεζε πςειψλ ρξεκαηηθψλ εγγπήζεσλ απφ ηνπο κεηνδφηεο, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά σο πξνο ηε ζπκκεηνρή κηθξφηεξσλ -θαηά η άιια ηθαλψλ- κεηνδνηψλ ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δάλ είλαη δπλαηφλ, είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξίδνληαη ηα ζρεηηθά πνζά απνθιεηζηηθά ζην χςνο πνπ είλαη απαξαίηεην, ψζηε λα επηηεπρζεί ν επηζπκεηφο ζηφρνο πνπ ζέηεη ε απαίηεζε ηεο εγγχεζεο. Μείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε ζπκκεηνρή μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηε δηαδηθαζία δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. ηελ έθηαζε ηνπ δπλαηνχ, ε επηινγή ησλ κεηνδνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ζε δεκφζηεο πξνκήζεηεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηφρν λα απνθεχγνληαη πξαθηηθέο ζπκπαηγλίαο κεηαμχ κηαο πξνεπηιεγκέλεο νκάδαο ππνςεθίσλ θαη λα απμεζεί ε αβεβαηφηεηα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ κεηνδνηψλ. εκαληηθφ είλαη, επίζεο, λα απνθεχγεηαη ε κεζνιάβεζε κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηαμχ επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηαθχξσζεο, θαζψο ην γεγνλφο απηφ ελδέρεηαη λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο ζπκπαηγλίαο. Μείσζε ηνπ θφζηνπο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο: ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε ηα ζρεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη πξντφληα (π.ρ. κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, θνηλφ ηχπν εξσηήζεσλ θ.η.ι.) 3. 3 Ο εμνξζνινγηζκφο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο πξνζθνξάο, σζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα απνηξέπεη ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο απφ ην λα θαηαβάιινπλ ζπλερείο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ (επηιερζείζα δηαδηθαζία, πνζφηεηεο πξνκεζεηψλ, ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο). 6

8 Σε ζπζηεκαηνπνίεζε πξνζθνξψλ θαηά θαηεγνξίεο (π.ρ. δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα δεκφζησλ πξνκεζεηψλ), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε «δηαζπνξά» ηνπ παγίνπ θφζηνπο πξνεηνηκαζίαο ηεο πξνζθνξάο. ηελ ηήξεζε επίζεκσλ θαηαιφγσλ εγθξηζέλησλ αλαδφρσλ ή ηε πηζηνπνίεζε απφ επηζήκνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο. ηε παξνρή επαξθνχο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ππνβνιή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πξνζθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, εμεηάζηε ηε δπλαηφηεηα ζεκαληηθά έγθαηξεο δεκνζίεπζεο ιεπηνκεξεηψλ γηα έξγα αγσγψλ ζσιελψζεσλ κέζσ εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ εθεκεξίδσλ, δηθηπαθψλ ηφπσλ ή πεξηνδηθψλ. ηε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. Δθφζνλ είλαη δπλαηφλ, επηηξέςηε ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα νξηζκέλα ηκήκαηα ή αληηθείκελα ηεο ίδηαο ζχκβαζεο ή γηα ζπλδπαζκνχο απηψλ, έλαληη πξνζθνξψλ κφλν γηα ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο 4. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξσλ ζπκβάζεσλ, εληνπίζηε ηα αληηθείκελα εθείλα ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα ήηαλ ειθπζηηθά θαη θαηάιιεια γηα επηρεηξήζεηο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν απνθιεηζκφο ησλ κεηνδνηψλ απφ κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο ή ε άκεζε δηαγξαθή ηνπο απφ κηα ιίζηα πξνζθνξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ απνηχρνπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζε πξφζθαην δηαγσληζκφ. Γηαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο επειημίαο φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ ηίζεηαη απαίηεζε γηα πέληε κεηνδφηεο θαη ηειηθά κφλν ηξεηο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ηφηε είλαη πξνηηκφηεξν λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν δηαθχιαμεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάκεζα ζηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο, παξά επαλαππνβνιήο πξνζθνξψλ, γεγνλφο πνπ ζα θαηαδείμεη αθφκα εληνλφηεξα ηελ έιιεηςε αληαγσληζκνχ. 3. ΑΦΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΦΤΓΖ ΣΖ ΠΡΟΒΛΔΦΗΜΟΣΖΣΑ Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ αλαθνξάο (terms of reference - TOR) απνηειεί έλα ζηάδην ηνπ θχθινπ ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, ην νπνίν είλαη επάισην ζε κεξνιεςία, απάηε θαη δηαθζνξά. Οη πξνδηαγξαθέο (φξνη αλαθνξάο - TOR) ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεξνιεςία. Θα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξεο, θαηαλνεηέο, αιιά φρη κεξνιεπηηθέο. Ωο γεληθή αξρή, πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηεζέληα ζηφρν θαη φρη ζηνλ ηξφπν επίηεπμήο απηνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ελζαξξπλζνχλ νη θαηλνηφκεο ιχζεηο θαη ζα βειηησζεί ε ζρέζε πνηφηεηαο/ηηκήο. Ο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν έρνπλ ζπληαρζεί νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ θαη 4 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ επίζεο φηη, ζηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εθαξκνγήο, ε ηερληθή ηνπ «δηαρσξηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ» (π.ρ. κ έλαλ εχθνια πξνβιέςηκν ηξφπν) ελδέρεηαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλσκφηεο (ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη κπζηηθέο ζπκθσλίεο) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπο. 7

9 ηνλ ηχπν ησλ δπλεηηθψλ αλαδφρσλ πνπ εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη σο εθ ηνχηνπ επεξεάδεη ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Όζν πην ζαθείο είλαη νη απαηηήζεηο ηφζν πην θαηαλνεηέο ζα γίλνπλ απφ ελδερφκελνπο πξνκεζεπηέο, ελψ παξάιιεια ζα απμεζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Ωζηφζν, ε ζαθήλεηα δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ πξνβιεςηκφηεηα. Όζν πην πξνβιέςηκν είλαη ηo πξφγξακκα δεκφζησλ πξνκεζεηψλ θαη φζν παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο νη πνζφηεηεο πνπ έρνπλ αγνξαζηεί ή πσιεζεί, ηφζν πεξηζζφηεξν δηεπθνιχλεηαη ε ζπκπαηγλία. Αληηζέησο, ε πςειφηεξε αμία ηεο ζχκβαζεο θαη ε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα επθαηξηψλ γηα δεκφζηεο πξνκήζεηεο απμάλνπλ ηα θίλεηξα ησλ κεηνδνηψλ γηα λα επηδνζνχλ ζε αληαγσληζκφ. Μέξηκλα γηα ηε κεγαιχηεξε θαηά ην δπλαηφλ ζαθήλεηα σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη αλεμάξηεηνο έιεγρνο ησλ πξνδηαγξαθψλ πξηλ ηελ ηειηθή έθδνζε, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κε βεβαηφηεηα φηη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο. Θα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα, ψζηε λα κελ θαηαιείπνληαη πεξηζψξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ φξσλ-θιεηδηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κεηά ηελ θαηαθχξσζε. Υξήζε πξνδηαγξαθψλ απφδνζεο θαη αλαθνξά ησλ πξαγκαηηθψλ απαηηήζεσλ, έλαληη απιήο πεξηγξαθήο ηνπ πξντφληνο. Απνθπγή έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα φζν δηάζηεκα ε ζχκβαζε βξίζθεηαη αθφκε ζηα αξρηθά ζηάδηα ζρεδηαζκνχ ησλ πξνδηαγξαθψλ: ν θαηαλνεηφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αγνξαζηηθήο αλάγθεο απνηειεί ην θιεηδί γηα κηα επηηπρεκέλε δηαδηθαζία δεκφζηαο πξνκήζεηαο. ηηο ζπάληεο εθείλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ δε κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά, απαηηείζηε απφ ηνπο κεηνδφηεο λα παξαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο αλά ηηκή κνλάδαο. Η ελ ιφγσ ηηκή κπνξεί λα εθαξκνζηεί, αθφηνπ γλσζηνπνηεζνχλ νη πνζφηεηεο. Καζνξίζηε ηηο πξνδηαγξαθέο ζαο, έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ή βάζεη φξσλ επηδφζεσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ. Η χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ή θαηλνηφκσλ πεγψλ πξνκεζεηψλ θαζηζηά δπζθνιφηεξε ηελ πξνζθπγή ζε πξαθηηθέο ζπκπαηγλίαο. Απνθπγή ηεο πξνβιεςηκφηεηαο, φζνλ αθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο: εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλάζξνηζεο ή δηαρσξηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ κε ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ πξνζθνξψλ. πλεξγαζία κε άιινπο πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη πξνζθπγή ζηελ απφ θνηλνχ πξνκήζεηα. Απνθπγή παξνπζίαζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κε παλνκνηφηππεο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ εχθνια κεηαμχ αληαγσληζηψλ. 4. ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΟΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΟΓΟΣΧΝ Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξεο γηα ηνπο πνηθίινπο παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηε ζπκπαηγλία. Η απνδνηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ ζα εμαξηεζεί απφ ην πηνζεηεζέλ κνληέιν ππνβνιήο 8

10 πξνζθνξψλ, θαζψο θαη απφ ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Οη πξνυπνζέζεηο δηαθάλεηαο ζεσξνχληαη απνιχησο απαξαίηεηεο, ψζηε κία άξηηα δηαδηθαζία δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Απαηηείηαη ζπκκφξθσζε πξνο απηέο κ έλαλ ηζνξξνπεκέλν ηξφπν, ψζηε λα κελ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκπαηγλία κέζσ δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ πέξαλ ησλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Γπζηπρψο, δελ πθίζηαηαη έλαο εληαίνο θαλφλαο σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πιεηζηεξηαζκνχ ή ελφο κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη, ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ θάζε πεξίπησζε. Όπνπ είλαη δπλαηφ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: Πξφζθιεζε ελδηαθεξνκέλσλ πξνκεζεπηψλ ζε δηάινγν κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο θαη δηνηθεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ελ ιφγσ επθαηξίαο γηα δεκφζηα πξνκήζεηα. Ωζηφζν, θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη νη ζπλαλαζηξνθέο κεηαμχ ησλ ελδερφκελσλ πξνκεζεπηψλ κέζσ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. Πεξηνξηζκφο φζν είλαη δπλαηφλ ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κεηνδνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 5. Οη αλνηρηνί δεκφζηνη δηαγσληζκνί δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ησλ κεηνδνηψλ. Η απαίηεζε ηεο απηνπξφζσπεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο παξέρεη ηελ επθαηξία γηα κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη γηα θιείζηκν ζπκθσληψλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί, γηα παξάδεηγκα, κε ηε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο κεηνδφηεο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δεκνζίσλ πξνζθνξψλ. Καηά ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη θαη λα απνθεχγεηαη ε γλσζηνπνίεζε επαίζζεησλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θάηη ηέηνην επλνεί γηα ην κέιινλ ηε δηακφξθσζε ζρεδίσλ λφζεπζεο δηαγσληζκψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ιφγνη αλεζπρίαο γηα πηζαλή ζπκπαηγλία ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο ή ηνπ πξντφληνο, είλαη πξνηηκφηεξν, αλ είλαη δπλαηφ, λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ κε ηελ επηθξάηεζε ηεο πξνζθνξάο κε ηελ επλντθφηεξε ηηκή (first-price sealed bid auction) παξά απηή ηεο αληίζηξνθεο δεκνπξαζίαο (reverse auction). πληζηάηαη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε εάλ άιιεο κέζνδνη ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πέξαλ ησλ δηαγσληζκψλ κε πξνζθνξέο ελφο ζηαδίνπ (single stage tenders) πνπ βαζίδνληαη πξσηαξρηθά ζηελ ηηκή, ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ έλα πην απνδνηηθφ απνηέιεζκα. Άιιεο θαηεγνξίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα δεκφζηεο πξνκήζεηεο απνηεινχλ ε ππνβνιή πξνζθνξψλ θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο (negotiated tenders) 6 θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην 5 6 Δάλ, γηα παξάδεηγκα, νη κεηνδφηεο πξέπεη λα πξνβνχλ ζε κηα απηνςία ρψξνπ, είλαη πξνηηκφηεξν λα απνθεπρζεί ε ζπλάζξνηζή ηνπο ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο (negotiated tenders), ε αλαζέηνπζα αξρή ζέηεη έλα επξχηεξν ζρέδην θαη ζηε ζπλέρεηα νη κεηνδφηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο ιεπηνκέξεηεο κε ηνλ πξνκεζεπηή, θαηαιήγνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηνλ θαζνξηζκφ ηηκήο. 9

11 (framework-agreements) 7. Υξήζε ηεο κέγηζηεο νξηαθήο ηηκήο, κφλν εάλ απηή βαζίδεηαη ζε πιήξε έξεπλα αγνξάο, γηα ηελ νπνία νη αξκφδηεο αξρέο είλαη πεπεηζκέλεο φηη είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή. Η νξηαθή ηηκή δελ πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη, αιιά λα παξακέλεη εκπηζηεπηηθή ζην θάθειν ή λα θαηαηίζεηαη ζε άιιε δεκφζηα αξρή. Πξνζνρή απαηηείηαη φζνλ αθνξά ζηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ζπκβνχινπο βηνκεραλίαο, θαζφηη είλαη πηζαλφ λα έρνπλ εδξαηψζεη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κε κεκνλσκέλνπο κεηνδφηεο. Αληηζέησο, ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ησλ ζπκβνχισλ γηα ηε ζαθή πεξηγξαθή ησλ θξηηεξίσλ/πξνδηαγξαθψλ, αιιά ελ ζπλερεία ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ίδηα κέζα (in-house). Όηαλ θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφ, απαηηείζηε νη πξνζθνξέο λα θαηαηίζεληαη αλψλπκα (π.ρ. αλαγλψξηζε ησλ κεηνδνηψλ κε αξηζκνχο θαη ζχκβνια) θαη επηηξέςηε ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ κέζσ ηειεθψλνπ ή ηαρπδξνκείνπ. Η γλσζηνπνίεζε ή ν κε αλαγθαίνο πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνδνηψλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Πξέπεη λα απαηηείηαη απφ ηνπο κεηνδφηεο λα γλσζηνπνηνχλ θάζε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. πληζηάηαη λα απαηηείηαη ε ππνγξαθή απφ ηνπο κεηνδφηεο ελφο Πηζηνπνηεηηθνχ Αλεμαξηεζίαο θαηά ηνλ Καζνξηζκφ ησλ Πξνζθνξψλ (Certificate of Independent Bid Determination) 8. Απαηηείζηε απφ ηνπο κεηνδφηεο λα γλσζηνπνηνχλ εμαξρήο εάλ έρνπλ πξφζεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππεξγνιάβνπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζνδνο θαηακεξηζκνχ ησλ θεξδψλ κεηαμχ ησλ κεηνδνηνχλησλ εθείλσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε λφζεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 7 8 ηελ πεξίπησζε ζπκθσληψλ-πιαηζίνπ (framework-agreements), ε αλαζέηνπζα αξρή δεηά απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. είθνζη) λα ππνβάιινπλ ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο αλαθνξηθά κε παξάγνληεο πνηφηεηαο, φπσο π.ρ. εκπεηξία, πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θ.η.ι., θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη έλαλ κηθξφ αξηζκφ κεηαμχ απηψλ (π.ρ. πέληε κεηνδφηεο), ψζηε λα εληαρζνχλ ζην πιαίζην -νη κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαηακεξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαηά πξψην ιφγν βάζεη αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο ή απνηεινχλ ην αληηθείκελν επφκελσλ «κηθξψλ» δηαγσληζκψλ, κε θαζέλαλ απφ ηνπο κεηνδφηεο λα ππνβάιιεη πξνζθνξά ηηκήο αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Σν Πηζηνπνηεηηθφ Αλεμαξηεζίαο θαηά ηνλ Καζνξηζκφ ησλ Πξνζθνξψλ (Certificate of Independent Bid Determination) απαηηεί απφ ηνπο κεηνδφηεο λα γλσζηνπνηήζνπλ θάζε νπζηψδεο ζηνηρείν αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κε αληαγσληζηέο ηνπο πνπ άπηεηαη ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ κε γλήζηεο, πιαζηέο/θαηαρξεζηηθέο ή θαηά ζπκπαηγλία πξνζθνξέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα εμαιεηθζεί ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα πξφζζεηα έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ θάζε κεηνδφηε κηα δήισζε ή κία πηζηνπνίεζε φηη ε ππνβιεζείζα πξνζθνξά είλαη γλήζηα, κε πξντφλ ζπκπαηγλίαο θαη έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξφζεζε απνδνρήο ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο. Θα κπνξνχζε λα ιεθζεί επίζεο ππφςε ε απαίηεζε ιήςεο ηεο ππνγξαθήο ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ κε εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ε επηβνιή εηδηθψλ πνηλψλ γηα πιαζηέο ή αλαθξηβείο δειψζεηο. 10

12 Γεδνκέλνπ φηη ε ππνβνιή θνηλήο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζνδνο γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ θεξδψλ κεηαμχ ησλ λνζεπφλησλ ην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, φζνλ αθνξά ζε θνηλέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη απφ επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο ή πξφζηηκα γηα ζπκπαηγλία απφ ηηο Αξρέο Αληαγσληζκνχ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ ή ζπκπαηγλία πξνέθπςε ζην πιαίζην άιισλ αγνξψλ, αθφκε θαη αλ νη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο μερσξηζηψλ πξνζθνξψλ. πκπεξίιεςε ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο κηαο πξνεηδνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή αληηκνλνπσιηαθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο ζαο ζε πεξίπησζε λφζεπζεο δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ, π.ρ. αλαζηνιή ζπκκεηνρήο ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, άιιεο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε ζπλσκφηεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην Πηζηνπνηεηηθφ Αλεμαξηεζίαο θαηά ηνλ Καζνξηζκφ ησλ Πξνζθνξψλ (Certificate of Independent Bid Determination), ε δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα δηεθδηθήζεη απνδεκίσζε θαη νπνηεζδήπνηε θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπηζήκαλζε ζηνπο κεηνδφηεο φηη θάζε αμίσζε αχμεζεο ηνπ θφζηνπο εηζξνψλ, ε νπνία ζα πξνθαιεί ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζα ππνβάιιεηαη ζε εμνλπρηζηηθφ έιεγρν 9. Δάλ, θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκφζηαο πξνκήζεηαο θαηαθχγεηε ζηε ζπλδξνκή εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη απηνί έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, φηη ζα ππνγξάςνπλ ζπκθσλίεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο θαη φηη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζρεηηθά, αλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπο αλάξκνζηε αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ή πηζαλή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 5. ΠΡΟΔΚΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Σα θξηηήξηα επηινγήο ζην ζχλνιφ ηνπο επεξεάδνπλ ηελ έληαζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η απφθαζε αλαθνξηθά κε ην πνηα θξηηήξηα επηινγήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δελ είλαη κφλν ζεκαληηθή γηα ην ηξέρνλ έξγν, αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε κηαο νκάδαο πηζαλψλ αμηφπηζησλ κεηνδνηψλ κε ζπλερηδφκελν ελδηαθέξνλ γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο. Δίλαη ζπλεπψο ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί ην φηη ε πνηνηηθή δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηα θξηηήξηα θαηαθχξσζεο ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ απνζαξξχλνληαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην αμηφπηζηνη κεηνδφηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δεκφζηαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν αληίθηππνο πνπ ζα έρεη κειινληηθά ε επηινγή θξηηεξίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηνδνηψλ κε θξηηήξηα δηάθνξα απφ ηελ ηηκή -π.ρ. πνηφηεηα πξντφληνο, ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε (post-sale services) θ.η.ι.- απηά ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη θαη λα ζηαζκίδνληαη επαξθψο εθ ησλ πξνηέξσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ακθηζβεηήζεηο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Με ζσζηνχο ρεηξηζκνχο 9 Σπρφλ απμήζεηο ηνπ θφζηνπο θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε πξνζεθηηθφ έιεγρν, δηφηη ελδέρεηαη λα απνηεινχλ πξνθάιπκκα γηα δηαθζνξά θαη δσξνδνθία. 11

13 ηα θξηηήξηα απηά δχλαληαη λα επηβξαβεχζνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ελψ παξάιιεια πξνσζνχλ κηα αληαγσληζηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Ο βαζκφο γλσζηνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ ζηάζκηζεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ κεηνδνηψλ γηα ηνλ κεηαμχ ηνπο ζπληνληζκφ ησλ πξνζθνξψλ. πληζηάηαη ε απνθπγή νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ππέξ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο ή θαηεγνξίαο πξνκεζεπηψλ. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κεξνιεπηηθή ζηάζε ππέξ ησλ ήδε θαηεζηεκέλσλ αλαδφρσλ. 10 Η δηαζθάιηζε φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξνπ βαζκνχ αλσλπκίαο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη πηζαλφ λα απνδπλακψζεη ηελ πξνλνκηαθή ζέζε ηνπ θαηεζηεκέλνπ αλαδφρνπ. Πξέπεη, επίζεο, λα απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο ελφο αξρείνπ επηδφζεσλ. Όπνηε απηφ είλαη δπλαηφλ, πξνηηκήζηε ηελ εμέηαζε άιιεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε δηάζπαζε ησλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ πξνκεζεπηψλ κε παλνκνηφηππεο πξνζθνξέο. Θα πξέπεη αθελφο λα εμεηάδνληαη νη ιφγνη χπαξμεο παλνκνηφηππσλ πξνζθνξψλ θαη αθεηέξνπ, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν επαλέθδνζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ ή λα θαηαθπξψλεηαη ε ζχκβαζε ζ έλαλ κφλν πξνκεζεπηή. Δθφζνλ δηαπηζησζεί θάπνην πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ή ηηο πξνζθνξέο, πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζρεηηθή έξεπλα, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο, πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζπδεηήζεηο γηα ηα σο άλσ δεηήκαηα κε ηνπο κεηνδφηεο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. ε θάζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην είλαη ζχκθσλν κε ηηο λνκηθέο επηηαγέο πνπ δηέπνπλ ηηο αλαθνηλψζεηο θαηαθχξσζεο, ηεξήζηε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο πξνζθνξάο θάζε εηαηξείαο. Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε φζσλ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (π.ρ. πξνεηνηκαζία, πξνυπνινγηζκφο θ.η.ι.) ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ερεκχζεηαο. Γηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη ην απνηέιεζκα ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ δελ ζπλάδεη κε ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. 6. ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Η επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε ζεσξείηαη ζεκειηψδεο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ, φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ 10 Με ηνλ φξν θαηεζηεκέλνο αλάδνρνο λνείηαη ε επηρείξεζε, ε νπνία επί ηνπ παξφληνο πξνκεζεχεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε κε αγαζά ή ππεξεζίεο, ηεο νπνίαο ε ζχκβαζε πιεζηάδεη ζηε ιήμε ηεο. 12

14 ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ. Οη πξνζπάζεηεο γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηζηνξηθνχ αξρείνπ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ηε δηελέξγεηα αλαιχζεσλ ζε ζηνηρεία πξνζθνξψλ. Σν γεγνλφο απηφ βνεζά ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο (θαη ηηο Αξρέο Αληαγσληζκνχ) σο πξνο ηελ δηάγλσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. εκεησηένλ φηη ε λφζεπζε δηαγσληζκνχ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ δε γίλεηαη απαξαίηεηα αληηιεπηή απφ ηα απνηειέζκαηα κηαο κεκνλσκέλεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. πρλά κηα ζπκπαηγλία απνθαιχπηεηαη, κφλν αθφηνπ εμεηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζε βάζνο ρξφλνπ. Τινπνίεζε ελφο ηαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηε λφζεπζε δηαγσληζκψλ θαη ηελ αλίρλεπζε θαξηέι, κε ηε ζπλδξνκή ηεο αξκφδηαο Αξρήο Αληαγσληζκνχ ή εμσηεξηθψλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ. Απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά παιηφηεξσλ δηαγσληζκψλ (π.ρ. απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ, φπσο ην πξντφλ πνπ αγνξάζηεθε, ε πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ). Πεξηνδηθή αλαζθφπεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ δηαγσληζκψλ γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή ππεξεζίεο θαη πξνζπάζεηα δηαθξίβσζεο ππφπησλ επαλαιακβαλνκέλσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, ηδηαίηεξα ζε βηνκεραλίεο επάισηεο ζηε ζπκπαηγλία 11. Τηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο πεξηνδηθήο αλαζθφπεζεο ησλ δηαγσληζκψλ. Γηελέξγεηα ζπγθξηηηθψλ ειέγρσλ κεηαμχ θαηαιφγσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ απιψο ππνβάιιεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη πξνζθνξέο, κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε πηζαλψλ ηάζεσλ, φπσο απφζπξζε πξνζθνξψλ θαη ρξήζε ππεξγνιάβσλ. πλεληεχμεηο ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ δελ ππνβάιινπλ πιένλ πξνζθνξέο ζε δηαγσληζκνχο θαη κε επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ. Καζηέξσζε ελφο κεραληζκνχ ππνβνιήο παξαπφλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβάδνληαη νη αλεζπρίεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δεηήκαηα αληαγσληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη κε ζαθήλεηα ην θπζηθφ πξφζσπν ή ην γξαθείν ζην νπνίν πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα παξάπνλα (θαη λα παξέρνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο) θαη λα δηαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν επίπεδν ερεκχζεηαο. Υξήζε κεραληζκψλ, φπσο ελφο ζπζηήκαηνο εηδνπνίεζεο (whistleblower system), κε ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε λφζεπζε δηαγσληζκψλ απφ επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. Δμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ δεκνζίεπζεο αηηήκαηνο ζηα κέζα ελεκέξσζεο πξνζθαιψληαο ηηο επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πιεξνθνξίεο γηα πηζαλή ζπκπαηγλία. 11 Βι. παξαπάλσ: «ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΔΤΝΟΟΤΝ ΣΗ ΤΜΠΑΙΓΝΙΑ» 13

15 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ εζληθή πνιηηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηείθεηαο 12, εθφζνλ πξνβιέπεηαη, θαη επαλεμέηαζε ηεο πνιηηηθήο αλαζηνιήο ηεο λνκηκνπνίεζεο πξνο ππνβνιή πξνζθνξάο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη δηαπηζησζεί ζπκπαηγλία, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί αλ απηή είλαη ζχκθσλε κε ηελ εζληθή πνιηηηθή επηείθεηαο. Καζηέξσζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ή ζα απαηηνχλ απφ ηα ζηειέρε ησλ ηηο αλαζεηνπζψλ αξρψλ λα αλαθέξνπλ χπνπηεο δειψζεηο ή ζπκπεξηθνξέο ζηηο Αξρέο Αληαγσληζκνχ, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ εζσηεξηθή ειεγθηηθή νκάδα ή ειεγθηή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ ζέζπηζεο θηλήηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ζηειερψλ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Καζηέξσζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αξρή Αληαγσληζκνχ (π.ρ. δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ επηθνηλσλίαο, θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δηαηίζεληαη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ησλ ηειεπηαίσλ κε ηηο Αξρέο Αληαγσληζκνχ, θ.η.ι.). 12 Οη πνιηηηθέο απηέο παξέρνπλ γεληθά αζπιία έλαληη ηεο ιήςεο λνκηθψλ κέηξσλ ζηελ επηρείξεζε πνπ πξψηε ζα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία ζα νκνινγήζεη ηελ εκπινθή ηεο ηδίσο ζε παξάλνκεο ζπκπξάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ, θαη ε νπνία ζα ζπκθσλεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αξρή Αληαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα ησλ απφ απηή δηεμαγφκελσλ εξεπλψλ. 14

16 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΖΜΔΗΧΝ ΠΡΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ Οη ζπκθσλίεο γηα ηε λφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ είλαη πνιχ δχζθνιν λα αληρλεπηνχλ, θαζψο νη δηαπξαγκαηεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά βάζε κε κπζηηθφηεηα. ηηο βηνκεραλίεο σζηφζν, ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη ζπρλά θαηλφκελα ζπκπαηγλίαο, πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο ίζσο έρνπλ ππφςε ηνπο καθξνρξφληεο ζπλσκνζίεο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, είλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ζηνηρείσλ, φπσο αζπλήζηζηεο πξνζθνξέο ή ηξφπνη ηηκνιφγεζεο ή θάπνηα πξάμε ή δήισζε ηνπ παξφρνπ. Δπαγξχπλεζε απαηηείηαη ηφζν θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο δεκφζηαο πξνκήζεηαο φζν θαη θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα αγνξάο. 1. ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΣΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Κάπνηα πξφηππα θαη πξαθηηθέο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαίλεηαη λα κε ζπκβαδίδνπλ κε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά θαη ππνδειψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λφζεπζεο δηαγσληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα γίλεηαη έξεπλα γηα ηδηφηππα επαλαιακβαλφκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη κε ηε ζπρλφηεηα, κε ηελ νπνία απηέο θεξδίδνπλ ή ράλνπλ πξνζθνξέο. Η ππεξγνιαβία θαη νη κε γλσζηνπνηεζείζεο πξαθηηθέο θνηλνπξαμηψλ κπνξνχλ επίζεο λα θηλήζνπλ ηηο ππνςίεο. Ο ίδηνο πξνκεζεπηήο είλαη ζπλήζσο ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Τπάξρεη γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηηπρνπζψλ πξνζθνξψλ. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ππνβάινπλ πξνζθνξέο πνπ επηηπγράλνπλ κφλν ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Σαθηηθνί κεηνδφηεο δελ ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζε δηαγσληζκφ, ζηνλ νπνίν ζα ήηαλ αλακελφκελν λα ζπκκεηέρνπλ, ελψ ζπλερίδνπλ παξάιιεια λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζε άιινπο δηαγσληζκνχο. Κάπνηνη πξνκεζεπηέο αλαπάληερα απνζχξνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ζπλερψο πξνζθνξέο, φκσο πνηέ δελ επηηπγράλνπλ. Κάζε επηρείξεζε θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηε ζεηξά ηεο σο πξνο ηελ αλαθήξπμε ηεο σο επηηπρψλ κεηνδφηεο. Γχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ πξνζθνξά, παξά ην γεγνλφο φηη κία ηνπιάρηζηνλ απφ απηέο κπνξνχζε λα ππνβάιιεη κεκνλσκέλε πξνζθνξά. Ο πξνθξηζείο ππνςήθηνο ζπζηεκαηηθά αλαζέηεη ππεξγνιαβία ζε απνξξηθζέληεο ππνςεθίνπο. Ο πξνθξηζείο ππνςήθηνο αξλείηαη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη αξγφηεξα απνδεηθλχεηαη φηη είλαη ππεξγνιάβνο. Οη αληαγσληζηέο έρνπλ ηαθηηθέο θνηλσληθέο επαθέο ή πξνγξακκαηίδνπλ ζπλαληήζεηο ιίγν πξηλ ηε ιήμε πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. 15

17 2. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΔΝΓΔΗΞΔΧΝ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΤΠΟΒΛΖΘΔΝΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ Πξνεηδνπνηεηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ζε κηα ζπλσκνζία λφζεπζεο δηαγσληζκνχ δχλαληαη λα πξνθχςνπλ ζε πνιιά απφ ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο. Παξφιν πνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπκθσλία λφζεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο κπζηηθφηεηάο ηεο, ε απεξηζθεςία ή θαπρεζηνινγία ή ε ελνρή εθ κέξνπο ησλ ζπλσκνηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμεχξεζε ζηνηρείσλ πνπ κνηξαία ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνθάιπςε. Πξέπεη λα δηελεξγείηαη πξνζερηηθή ζχγθξηζε φισλ ησλ εγγξάθσλ γηα ηελ εμεχξεζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνδειψλνπλ φηη νη πξνζθνξέο είηε πξνεηνηκάζηεθαλ απφ ην ίδην πξφζσπν ή πξνεηνηκάζηεθαλ απφ θνηλνχ. Παλνκνηφηππα ιάζε, π.ρ. νξζνγξαθηθά, ζηα έγγξαθα ή ηηο επηζηνιέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ππφ θξίζηλ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο, νη νπνίεο, ελψ έρνπλ ππνβιεζεί απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, πεξηέρνπλ παξφκνην γξαθηθφ ραξαθηήξα ή γξακκαηνζεηξά ή εκπεξηέρνληαη ζε παλνκνηφηππα έληππα θαη επηζηνιφραξηα. Σα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά κηαο επηρείξεζεο έγγξαθα θάλνπλ ξεηή αλαθνξά ζε πξνζθνξέο αληαγσληζηψλ ή θάλνπλ ρξήζε ηεο θεθαιίδαο ζηνηρείσλ ή ηνπ αξηζκνχ ηειενκνηνηππίαο άιιεο επηρείξεζεο. Πξνζθνξέο απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ παλνκνηφηππνπο ιαλζαζκέλνπο ππνινγηζκνχο. Πξνζθνξέο απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ παλνκνηφηππσλ εθηηκήζεσλ ηνπ θφζηνπο νξηζκέλσλ εηδψλ. Η ζπζθεπαζία εηδψλ απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο έρεη παξφκνηεο ηαρπδξνκηθέο ζθξαγίδεο ή παξφκνηα ζεκεία ηαρπδξνκηθνχ κεηξεηή. Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ππνδεηθλχνπλ πνιπάξηζκεο πξνζαξκνγέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, φπσο δηαγξαθέο θαη άιιεο πιηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο πεξηέρνπλ ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο απ φηη είλαη απαξαίηεην ή αλακελφκελν ή παξέρνπλ άιιεο ελδείμεηο κε γλεζηφηεηαο. Αληαγσληζηέο ππνβάιινπλ παλνκνηφηππεο πξνζθνξέο ή νη ηηκέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνπλ ηαθηηθέο πξνζαπμήζεηο. 16

18 3. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΔΝΓΔΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΥΔΣΗΚΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθάιπςε ηεο ζχκπξαμεο. Θα πξέπεη λα αλαδεηνχληαη επαλαιακβαλφκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ ππνδειψλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ελδέρεηαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ησλ απμήζεσλ ζηηο ηηκέο, νη νπνίεο δελ αηηηνινγνχληαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Όηαλ ε ηηκή ησλ απνξξηθζεηζψλ πξνζθνξψλ είλαη πνιχ πςειφηεξε απφ ηελ εγθξηζείζα πξνζθνξά, ηφηε ελδέρεηαη λα γίλεηαη ρξήζε ελφο ζρεδίνπ πξνζθνξάο- θάιπςεο (cover bidding scheme). Μηα θνηλή πξαθηηθή ζηα ζρέδηα θάιπςεο ηεο ηηκήο (cover pricing schemes) είλαη ε πξφζζεζε απφ ηνλ ππνβάιινληα πξνζθνξά κε εηθνληθή ηηκή ελφο πνζνζηνχ 10% ή πεξηζζφηεξν ζηε ρακειφηεξε πξνζθνξά. Σηκέο πξνζθνξψλ πνπ είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο κεραληθήο ζρεδίαζεο ή πνπ μεπεξλνχλ ην χςνο πξνεγνχκελσλ πξνζθνξψλ γηα παξφκνηνπο δηαγσληζκνχο είλαη πηζαλφ λα απνηεινχλ, επίζεο, έλδεημε ζχκπξαμεο. Σα αθφινπζα ζηνηρεία ελδέρεηαη λα θηλήζνπλ ππνςίεο: Ξαθληθέο θαη παλνκνηφηππεο απμήζεηο απφ ηνπο κεηνδφηεο ζηελ ηηκή ή ζην εχξνο ηηκψλ πνπ δε κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ βάζεη αληίζηνηρσλ απμήζεσλ ηνπ θφζηνπο. Απξνζδφθεηε εμαθάληζε ησλ αλακελφκελσλ εθπηψζεσλ ή ρξεκαηηθψλ επηζηξνθψλ. Η παλνκνηφηππε ηηκνιφγεζε κπνξεί λα εγείξεη ππνςίεο ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηζρχεη θάπνην απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Οη ηηκέο ησλ πξνκεζεπηψλ παξέκεηλαλ ίδηεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, Οη ηηκέο ησλ πξνκεζεπηψλ πξνεγνπκέλσο δηέθεξαλ ε κηα απφ ηελ άιιε, Οη πξνκεζεπηέο αχμεζαλ ηηο ηηκέο ηνπο, ρσξίο λα έρεη δηθαηνινγείηαη απφ παξάιιειε αχμεζε ηνπ θφζηνπο, Οη πξνκεζεπηέο πξνρψξεζαλ ζε άξζε ησλ εθπηψζεσλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε κηαο αγνξάο, ζηελ νπνία παξαδνζηαθά ρνξεγνχληαη εθπηψζεηο. Η κεγάιε δηάζηαζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηεο εγθξηζείζαο πξνζθνξάο θαη άιισλ πξνζθνξψλ. Η πξνζθνξά θάπνηνπ πξνκεζεπηή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε είλαη πνιχ πςειφηεξε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα κία άιιε παξφκνηα ζχκβαζε. Ύπαξμε ζεκαληηθήο κείσζεο ζπγθξηηηθά κε ην επίπεδν ηηκψλ ηνπ παξειζφληνο θαηφπηλ ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλαλ λέν ή ζπνξαδηθά ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή, π.ρ. ν λένο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δηαηάξαμε έλα πθηζηάκελν θαξηέι ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζε δεκφζην δηαγσληζκφ. Οη ηνπηθνί πξνκεζεπηέο ρξεψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηνπηθή δηαλνκή απφ φηη γηα δηαλνκή ζε καθξηλφηεξνπο πξννξηζκνχο Παξφκνην θφζηνο κεηαθνξάο νξίδεηαη απφ ηνπηθέο θαη κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 17

19 Μφλν έλαο κεηνδφηεο επηθνηλσλεί κε ηνπο ρνλδξέκπνξνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζεί γηα δεηήκαηα ηηκψλ. Απξνζδφθεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκνζίσλ πξνζθνξψλ ελφο πιεηζηεξηαζκνχ, ειεθηξνληθνχ ή άιινπ --π.ρ. πξνζθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ αζπλήζηζηα λνχκεξα, ελψ αλακελφκελνο ζα ήηαλ ζηξνγγπινπνηεκέλνο αξηζκφο ζε εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο-- ελδέρεηαη λα ππνδειψλνπλ φηη νη κεηνδφηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ηηο πξνζθνξέο σο κέζν ζπκπαηγλίαο, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο θαη επηθνηλσλψληαο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 4. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΤΠΟΠΣΧΝ ΓΖΛΧΔΧΝ ΑΝΑ ΠΑΑ ΥΡΟΝΗΚΖ ΣΗΓΜΖ Καηά ηε ζπλεξγαζία ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ηπρφλ χπνπηεο δειψζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ίζσο έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία ή έρνπλ πξνβεί ζε ζπληνληζκφ ησλ ηηκψλ ηνπο ή ησλ πξαθηηθψλ πψιεζεο. Πξνθνξηθέο ή γξαπηέο αλαθνξέο ζε ζπκθσλία κεηαμχ κεηνδνηψλ. Γειψζεηο, δηα ησλ νπνίσλ νη κεηνδφηεο αηηηνινγνχλ ηηο ηηκέο ηνπο βάζεη ησλ «πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ ζηα πιαίζηα κηαο αγνξάο», ησλ «πξνηχπσλ ηηκψλ αγνξάο» ή «θαηαιφγνπ ηηκψλ αγνξάο». Γειψζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχλ πσιήζεηο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. Γειψζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ή έλαο πειάηεο «αλήθνπλ» ζε άιιν πξνκεζεπηή. Γειψζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ πξνγελέζηεξε κε δεκνζηεπκέλε γλψζε ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε ηε ηηκνιφγεζε ή ηηο πξνζθνξέο γεληθφηεξα ησλ αληαγσληζηψλ ή πξνγελέζηεξε γλψζε ηεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο κηαο επηρείξεζεο ζε έλαλ δηαγσληζκφ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δελ έρνπλ αθφκα δεκνζηεπηεί. Γειψζεηο/πξνηάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ φηη έλαο πξνκεζεπηήο ππέβαιε θαηά παξαρψξεζε, ζπκπιεξσκαηηθή, ελδεηθηηθή, ζπκβνιηθή πξνζθνξά ή πξνζθνξά-θάιπςε. Υξήζε ηεο ίδηαο νξνινγίαο απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο θαηά ηελ αηηηνιφγεζε ηηκνινγηαθψλ απμήζεσλ. Δξσηήζεηο ή αλεζπρίεο πνπ εθθξάδνληαη ζρεηηθά κε ηα Πηζηνπνηεηηθά Αλεμαξηεζίαο θαηά ηνλ Καζνξηζκφ ησλ Πξνζθνξψλ (Certificates of Independent Bid Determination) ή ελδείμεηο φηη, κνινλφηη ππνγεγξακκέλα (ή αθφκε θαη ππνβιεζέληα ρσξίο ππνγξαθή), δελ ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε. Γηαβηβαζηηθά έγγξαθα αιιεινγξαθίαο απφ κεηνδφηεο, δηα ησλ νπνίσλ αξλνχληαη λα ηεξήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ή αλαθέξνληαη ζε ζπδεηήζεηο, πηζαλφλ ζην πιαίζην κηαο εκπνξηθήο έλσζεο. 18

20 5. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΤΠΟΠΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΑ ΥΡΟΝΗΚΖ ΣΗΓΜΖ Πξέπεη λα αλαδεηνχληαη αλαθνξέο ζε ζπλαληήζεηο ή ζε εθδειψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο, ή ζε ζπκπεξηθνξά πνπ ππνδειψλεη φηη κηα επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, νη νπνίεο σθεινχλ κφλν άιιεο επηρεηξήζεηο. Δίδε χπνπηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ νη θάησζη αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο: Οη πξνκεζεπηέο πξνβαίλνπλ ζε ηδησηηθέο ζπλαληήζεηο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ θάπνηεο θνξέο ζε ρψξα πνπ γεηηληάδεη κε ηελ ηνπνζεζία, φπνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ νη πξνζθνξέο. Οη πξνκεζεπηέο ζπλαλαζηξέθνληαη ηαθηηθά κεηαμχ ηνπο ή εκθαλίδνληαη λα πξνβαίλνπλ ζε ζπρλέο ζπλαληήζεηο. Μηα επηρείξεζε αηηείηαη πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηφζν γηα ηελ ίδηα φζν θαη γηα θάπνηνλ αληαγσληζηή ηεο. Μηα επηρείξεζε ππνβάιιεη ηφζν ηε δηθή ηεο φζν θαη ηελ πξνζθνξά θάπνηνπ αληαγσληζηή ηεο θαη ηα ζρεηηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα. Μηα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ επηρείξεζε πνπ δελ είλαη ηθαλή λα θέξεη εηο πέξαο κε επηηπρία ηε ζχκβαζε. Μηα επηρείξεζε πξνζθνκίδεη πνιιαπιέο πξνζθνξέο θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη επηιέγεη πνηα ζα ππνβάιιεη, αθνχ πξψηα πξνζδηνξίζεη (ή πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζεη) πνηνο άιινο ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά. Γηάθνξνη κεηνδφηεο απεπζχλνπλ παξφκνηα εξσηήκαηα πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ππνβάιινπλ παξφκνηα αηηήκαηα ή πιηθφ. 6. ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ελδείμεηο γηα πηζαλή λφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ, νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ππνδεηθλχνπλ πιήζνο ππφπησλ επαλαιακβαλνκέλσλ πξνηχπσλ πξνθνξψλ θαη ηηκνιφγεζεο, θαζψο θαη χπνπηεο δειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Γελ πξέπεη, σζηφζν, λα εθιακβάλνληαη σο απνδείμεηο γηα ηελ εκπινθή θάπνησλ επηρεηξήζεσλ ζε λφζεπζε δηαγσληζκνχ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απείρε απφ κία δεκφζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. Η πςειή ηηκή κηαο πξνζθνξάο ελδέρεηαη απιψο λα αληαλαθιά κηα δηαθνξεηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ελφο έξγνπ. Δληνχηνηο, φηαλ αληρλεχνληαη χπνπηα επαλαιακβαλφκελα πξφηππα πξνθνξψλ θαη ηηκνιφγεζεο ή φηαλ ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςε ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ αζπλήζηζηεο δειψζεηο ή παξάμελεο ζπκπεξηθνξέο, απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πεξίπησζεο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ. Μηα θαηεζηεκέλε πξαθηηθή χπνπηεο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ζε βάζνο ρξφλνπ ζπρλά κηα πην έγθπξε έλδεημε πηζαλήο λφζεπζεο δηαγσληζκνχ απφ φηη νη ελδείμεηο ζηα πιαίζηα ελφο κεκνλσκέλνπ δηαγσληζκνχ. Δπνκέλσο, ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ελ θαηξψ παγίσζε ελφο πξνηχπνπ ζπκπεξηθνξάο. 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο 1) Η απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ A. ζπκβαίλεη εθεί φπνπ ε δήηεζε γηα ην δεκφζην αγαζφ ηζνχηαη κε ηε πξνζθνξά ηνπ B. πξνυπνζέηεη φηη ε ηηκή ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ είλαη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα