ΜΠΡΙΤΖ MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΠΡΙΤΖ MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006"

Transcript

1 TO ΜΠΡΙΤΖ MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 71 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ ÊÅÌÐ ÁÈ. ÊáëáìÜôá Ðåñéöåñåéáêü ðñùôüèëçìá ÄõôéêÞò ÅëëÜäïò ÐáíåëëÞíéï ðñùôüèëçìá æåõãþí 2006 ÅíçìåñùôéêÜ ãéá ôá åêäñïìéêü ôùí ïìßëùí Επικαιρότητα Αποτελέσματα Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών 1

2 ÅÊÄÑÏÌÉÊÏ ÔÏÕÑÍÏÕÁ ËÅ - ÏÐÁÖ- ÏÁÌ ÉÏÕËÉÏÕ Óôï ðïëõôåëýò îåíïäï åßï PILOT EACH RESORT 5* ÑÅÈÕÌÍÏ ÊÑÇÔÇÓ Ôïðïèåóßá Ãåùñãéïýðïëç ìåôáîý Ñåèýìíïõ êáé áíßùí ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ Ëßëá Ðáðáêùíóôáíôßíïõ: , ííõ ÊáñáìáíëÞ: ,

3 TO ΜΠΡΙΤΖ ΜΑΡΤΙΟΣ / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 71 Ðåñéå üìåíá Γράμμα του Προέδρου... 3 Αγωνιστικά και άλλα... 4 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Φεστιβάλ Καλαμάτας Τα μυστικά των πρωταθλητών Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Άμυνα για πρωταθλητές Εξασκηθείτε στην αγορά Κάθε Tετάρτη Γράφει ο Βόρειος Ουκ έστι Θεός! ιαγωνισμός αγορών ιαγωνιστείτε με τους πρωταθλητές Αντί σταυρολέξου Πρόγραμμα σωματείων ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá Ìðñéôæ Öåéäéððßäïõ 30, ÁèÞíá, ôçë.: , fax: Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: Á. ÊáñáìáíëÞ ÊáëëéãÜ 37, ÖéëïèÝç Áñ éóõíôüêôçò: Λουκάς Ζώτος Öåéäéððßäïõ 30, ÁèÞíá ÓõíôáêôéêÞ ïìüäá Âüñåéïò, Σταύρος Αντωνιάδης, Γιώργος Κλείτσας, Ôáóßá Ìðáìðïýëá, ÄçìÞôñçò ÍáèáíáÞë, σóïò Ðßêá, ÃéÜííçò Ðñïêïðßïõ, Ãéþñãïò Ñïýóóïò, Γιάννης Κιαπέκος,. Τόγιας. Öùôïãñáößåò Öùôïãñáöéêü áñ åßï ÅÏÌ Αrt Director Αιμιλία Μπονέλη ΑΤΕΛΙΕ Αλφάβητο Α.Ε.Β.Ε. ÅÐÉÓÔÏËÅÓ - ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ ÐÑÏÓ: Ðåñéïäéêü ÔÏ ÌÐÑÉÔÆ, ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá Ìðñéôæ, Öåéäéððßäïõ 30, ÁèÞíá Êåßìåíá êáé öùôïãñáößåò ðïõ áðïóôýëëïíôáé ãéá äçìïóßåõóç óôï ðåñéïäéêü äåí åðéóôñýöïíôáé. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, áíáðáñáãùãþ Þ ìåôüäïóç üëïõ Þ ìýñïõò ôïõ ðåñéïäéêïý, ùñßò ôçí Ýããñáöç Üäåéá ôïõ åêäüôç. Ôï ãñüììá ôïõ ðñïýäñïõ Áãáðçôïß Ößëïé, Η έκκληση για διοργάνωση «ημερίδας συμπαράστασης και αλληλεγγύης» για την αποκατάσταση της υγείας ενός νεαρού μέλους μπριτζιστικής οικογένειας είχε μεγάλη ανταπόκριση. Συγκεντρώθηκαν περίπου από τα Σωματεία Αθηνών και Περιφέρειας, τα οποία διατέθηκαν στην οικογένειά του μαζί με επιπλέον από την ΕΟΜ στη μνήμη του Γ. Ράλλη. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και οι κυρίες του ΑΟΑΦ που οργάνωσαν ειδική εκδήλωση. Αποδείξαμε ότι μία από τις παραμέτρους της κοινωνικότητας του αθλήματος δεν είναι λόγια κενά περιεχομένου και γι αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Πρόθεσή μου είναι να διοργανώνουμε πανελλαδικά, μία φορά τουλάχιστον κατ έτος, μία ημερίδα αλληλεγγύης. Η πιθανή συνεργασία με την πρέσβειρα της ΟΥΝΕΣΚΟ κ. Μ. Βαρδινογιάννη, με την πανελλαδική και όχι μόνο δυνατότητα προβολής της, θα ωφελήσει και τους σκοπούς του ιδρύματος «Ελπίδα» που προεδρεύει, αλλά και την προβολή και την πλατιά αναγνώριση του Μπριτζ, ως πνευματικού αθλήματος με πολλαπλούς στόχους και δραστηριότητες. Θα συνεχίσουμε και με άλλους εκπροσώπους ευαγών ιδρυμάτων. Η Γεν. Συνέλευση της 11ης Μαρτίου 2006 ήταν ουσιαστικά η πρώτη απολογιστική των πεπραγμένων του Σ από της εκλογής του το Νοέμβριο του Είχα δηλώσει ότι για μένα τουλάχιστον οι αποφάσεις της θα ήταν καθοριστικές για την παραμονή μου στη διοίκηση. Ήθελα να δω και να εισπράξω την απήχηση που έχει γνωστό έντυπο που κυκλοφορεί. Η Γεν. Συνέλευση κατέδειξε αυτούς τους δύο τρεις διαφωνούντες που προέτρεψαν με μεγάλο πάθος, ομολογώ, τους εκπροσώπους να μας αποδοκιμάσουν, καταψηφίζοντας τα έως τότε πεπραγμένα του Σ. Τελικά φαίνεται και οι ίδιοι πείστηκαν και η έγκριση των πεπραγμένων ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ. Υπήρξαν βέβαια και ορισμένες επικριτικές, αλλά καλοπροαίρετες τοποθετήσεις, απόλυτα θεμιτές. Ουδείς μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν έγιναν μικρολάθη ή παραλείψεις. Ερασιτέχνες παράγοντες είμαστες άλλωστε. Μετά την επιδοκιμασία του έργου του, το Σ θα συνεχίσει με περισσότερο ζήλο την προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων του. Καλώ και τους διαφωνούντες να συστρατευθούν και αυτοί μαζί μας και να παραμερίσουν τις προσωπικές τους διαφορές, γιατί αυτό ζητά η ìåãüëç êáé óéùðçñþ ðëåéïøçößá των παραγόντων και αθλητών από όλους μας. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και ας προβληματισθούν. Η εσωστρέφεια και η μεμψιμοιρία δεν ταιριάζουν σε όσους θέλουν να διακονούν ένα πνευματικό άθλημα. Εμείς αντιπαραθέτουμε τις προσπάθειές μας για την καλύτερη οργάνωση και διάδοση του αθλήματός, ελαχιστοποιώντας τα λάθη μας. Óðýñïò Êïõôñïýìðáò 3

4 Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ ÁãùíéóôéêÜ êáé Üëëá Επιμελείται ο Άσσος Πίκα Για πρώτη φορά, μετά το έτος 2000 που διοργανώθηκε το Παγκόσμιο Ατομικό πρωτάθλημα στο Ζάππειο, δύο μεγάλα ονόματα του διεθνούς Μπριτζ, οι Lorenzo Lauria και Fulvio Fantoni, αγωνίστηκαν στη χώρα μας στο 2ο Φεστιβάλ Μπριτζ της Χαλκιδικής, τόσο στους αγώνες ζευγών όσο και στους αγώνες ομάδων που επακολούθησαν. Το επόμενο τεύχος θα περιέχει συνεντεύξεις τους καθώς και ρεπορτάζ από την όλη διοργάνωση. Αντίθετα ακυρώθηκε, κυρίως λόγω υψηλών τιμών ξενοδοχείων, το ιεθνές Φεστιβάλ της Ρόδου, που είχε προγραμματιστεί για τα μέσα Ιουλίου. Πλήθος εκδρομικών τουρνουά θα διοργανώσουν τα Σωματεία την περίοδο Άνοιξης Καλοκαιριού. Για να προλαβαίνει να δημοσιεύεται το διαφημιστικό φυλλάδιο στο κατάλληλο τεύχος (αλλά και στο Internet) παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των Σωματείων να φροντίζουν για την έγκαιρη έκδοση και αποστολή, σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση του περιοδικού. Μεγάλο ιεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ πρόκειται να διοργανωθεί στην Κρήτη από 27 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου. Στην διοργάνωση αυτή, που θα έχει πλούσια έπαθλα, πρωτο- φανή για την Ελλαδα, συμμετέχει και το τοπικό Σωματείο της Περιηγητικής Λέσχης Ηρακλείου. Αναμένεται πολύ μεγάλη συμμετοχή από ξένες χώρες, ιδίως το Λίβανο και την Ιταλία. Πρωτοφανής ήταν η συμμετοχή στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ομάδων «Γεώργιος Ράλλης». Οι 163 ομάδες που έλαβαν μέρος σημαίνουν αύξηση περίπου 50% από τις διοργανώσεις των δύο τελευταίων ετών και, φυσικά, ρεκόρ συμμετοχών όλων των εποχών για το πρωτάθλημα αυτό. Αλλά και ο αριθμός των αθλητών που συμμετείχαν πρέπει να είναι ρεκόρ όλων των πρωταθλημάτων ή τουρνουά που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. 4 Οι αγώνες Ομάδων του Φεστιβάλ Χαλκιδικής, που ήταν συγχρόνως και το Περιφερειακό πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, μεταδόθηκαν κατευθείαν με το σύστημα vu - graph, από την ιστοσελίδα της ridge ase Online (www.bridgebase.com) Όσοι δεν τους παρακολούθησαν ζωντανά μπορούν και τώρα να βρουν εκεί τους 9 αγώνες που παίχτηκαν, όπως και το τελικό στάδιο των αγώνων επιλογής της εθνικής ομάδος Όπεν. Φεστιβάλ Χαλκιδικής: Απευθείας μετάδοση στο Internet

5 O μ μ μ μ 3 μ, μ 3 (9, I ) : - : : : ungalow % 2 12 μ μ bungalows. μμ : 9-21:00 open, :30 open, 1-8 μ : 11-18:30 μ open, :30 μ open, 1-8 Grand Prix : 4 μ ( μ μ ), μμ :. ( & ),. ( & ). μ μμ : 25 2 μ, 80 μ μ 10 μ μ Grand Prix. μ 50%., μ μ. :. μ. μ : & μ open & μ μ master points. : μ 1, 2 3 open, 1-8 1, 2, 3 1 μ open & Grand Prix M 1, 2, 3 1 μ μ : 9 : High Speed 3 : lue Star Paros : igh Speed 2 : : luestar Paros : High Speed 3 : μ.!!!!! μ., μ «Rent» ( & ) 10 μ. 5

6 Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá æåõãþí 2006 Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών 2006 έγινε όπως μέχρι πριν από λίγα χρόνια - σε τρία στάδια, προκριματικός, ημιτελικός τελικός. Η συνολική συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες και σε όλη τη χώρα ήταν 304 ζεύγη στους προκριματικούς (άλλα 5 ζεύγη της προεθνικής όπεν προκρίθηκαν κατευθείαν στα ημιτελικά), μειωμένη σε σχέση με το 2005, που ήταν 339 ζεύγη. Ο σοβαρότερος λόγος για αυτή την μείωση είναι ότι το προκριματικό στάδιο στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε, αντί του κλασσικού τριημέρου Παρασκευή Σαββατο - Κυριακή, από Πέμπτη έως Σάββατο, επειδή την Κυριακή 22 Ιανουαρίου ήταν η εορταστική ημερίδα της ΕΟΜ. Αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι η μείωση των συμμετοχών παρατηρήθηκε μόνο στην περιοχή της Πρωτεύουσας. 6 Στην κατηγορία Όπεν 2 ζεύγη, οι Γιώργος Καρλαύτης - Σταύρος Μπομπολάκης, που κέρδισαν την πρώτη ημερίδα με 62,67% και οι Χριστίνα Συρακοπούλου - Βασίλης Βρούστης, που επικράτησαν τη δεύτερη ημερίδα με 58,26%, αποσπάστηκαν με αρκετή διαφορά στη βαθμολογία, μετά τις δύο πρώτες ημέρες. Όμως την τρίτη ημέρα των αγώνων οι Λουκάς Ζώτος - Αλέκος Λαμπρινός έκαναν την αντεπίθεση τους και με ποσοστό 64,01% αναρριχήθηκαν στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης ενώ ήθελαν 3% ακόμα για να πάρουν την πρωτιά. Τη νίκη και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος 2006 κατέκτησαν οι Καρλαύτης Γ. - Μπομπολάκης Σ. ενώ στην τρίτη θέση διατηρήθηκαν με άνεση οι Συρακοπούλου Χ. - Βρούστης Β. Ο αγώνας έγινε στον Αθηναϊκό Όμιλο Μπριτζ με συμμετοχή 28 ζευγών. Ένα τουρνουά με ελάχιστες διαφορές στη γενική κατάταξη ήταν αυτό της κατηγορίας Ο αγώνας έγινε στον Α.Ο.Ταταύλα με συμμετοχή 30 ζευγών. Οι νεαροί Κάτσαρης Ν. - Κοντομήτρος Κ. κατέκτησαν τη νίκη, αφού προηγήθηκαν από την πρώτη ήδη ημερίδα με ποσοστό 64,55%. Στη

7 δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης ήταν ένα ζεύγος γυναικών, οι Αθηνά Βενετάκη και Άννα Γεωργίου, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισαν οι Χριστίνα Κατινάκη και Πάρις Γεωργούδης από το Βόλο. Τα δύο αυτά ζεύγη κέρδισαν την τρίτη και δεύτερη ημερίδα αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ζεύγος που κατέλαβε την πρώτη θέση προκρίθηκε στον τελικό ως επιλαχόν. Στην κατηγορία 1-8, ο αγώνας έγινε στα εντευκτήρια του ΟΑΜ και έλαβαν μέρος 37 ζεύγη. Τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι Ανθόπουλος Κ. - Γασπαρινάτος Σ., από την Πάτρα, στην πρώτη θέση, Θεοδώρου Α. - Λεμπέσης Β., από την Καλαμάτα στη δεύτερη θέση και οι Παρλάντζας Γ. - Καφφές Η., από τη Λάρισα, στην τρίτη θέση. Και αυτός ο αγώνας, απ ό,τι φαίνεται από τα αποτελέσματα, ήταν πολύ σκληρός και οι διαφορές στα ποσοστά ελάχιστες. Στην κατηγορία 1-5 ο τελικός έγινε στα εντευκτήρια του ΟΑΜ Κηφισιάς και έλαβαν μέρος 38 ζεύγη. Τις 3 πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης κατέλαβαν τα ζεύγη: Κουρτίδης Γ. Μανδανάς Χ., νικητές και πρωταθλητές Ελλάδος 1-5 για το 2006, αφού προηγήθηκαν ήδη από την πρώτη ημερίδα με μεγάλο ποσοστό 66,75% και διατήρησαν με άνεση την πρωτοπορία. Οι Κλάδος Σ. - Μαμαλάκης Γ. από το Ρέθυμνο πήραν τη 2η θέση και οι Μπόζιος Γ. - Σκιαδαρέσης Π. από τα Γιάννενα, την 3η θέση. Οι έξι πρώτοι ανά κατηγορία ΟΠΕΝ Μπομπολάκης Σ 1-11 Κάτσαρης Ν 1-8 Aνθόπουλος Κ 1-5 Καρλαύτης Γ Κοντομήτρος Κ Γασπαρινάτος Σ 1 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Α ΖΩΤΟΣ Λ ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β ΛΕΒΗ Τ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ Σ ΡΟΥΣΣΟΣ Γ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ Ε ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Α ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΒΕΝΕΤΑΚΗ Α ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ ΓΕΩΡΓΟΥ ΗΣ Π ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ ΠΛΑΚΙ Α Η ΑΧΛΙ ΗΣ Α ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ Χ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Α ΛΕΜΠΕΣΗΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Γ ΚΑΦΦΕΣ Η ΣΥΡΡΟΥ Ε ΜΗΤΡΟΥ Κ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ ΜΠΟΥΡΙΚΑ Μ ΚΟΥΡΤΙ ΗΣ Γ ΜΑΝ ΑΝΑΣ Χ ΚΛΑ ΟΣ Σ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ ΜΠΟΖΙΟΣ Γ ΣΚΙΑ ΑΡΕΣΗΣ Π ΣΚΙΑ ΕΛΛΗ Β ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π ΛΑΓΟΣ Η ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι ΜΕΡΕΝΤΙΘ Ρ ΚΟΤΙΝΑΣ Ν

8 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ 8 ÊáëáìÜôá Αν και οι ημερομηνίες δεν ήταν βολικές αυτή τη χρονιά, αφού η εθνική μας γιορτή ήταν ημέρα Σάββατο, η συμμετοχή τόσο στο τουρνουά ζευγών όσο και στο τουρνουά ομάδων ήταν αυξημένη, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Στην κατηγορία Όπεν έλαβαν μέρος 30 ζεύγη, στην κατηγορία 1-8, 29 ζεύγη και στη κατηγορία 1-5, 10 ζεύγη. Όλο το τουρνουά διεξάχθηκε στις αίθουσες του ξενοδοχείου Pharae Palace, στην παραλία της πόλης της Καλαμάτας όπου, να σημειωθεί, εδρεύει, έχοντας και τα εντευκτήριά του, το ιστορικό τοπικό Σωματείο ΟΑΜΚ. Η αίθουσα όπου έλαβε χώρα το τουρνουά της κατηγορίας Όπεν ετοιμάστηκε εφέτος και δόθηκε προς χρήση για πρώτη φορά. Στην κατηγορία Όπεν ένα νέο partnership, οι Λουκάς Ζώτος Γιάννης Μανωλάς, κατέλαβε την 1η θέση με μέσο όρο 58,61% στις δύο ημερίδες. Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης ένα ζεύγος από την Καλαμάτα οι Οικονόμου Αθ. - Φασουλής Π., με ποσοστό 56,59% ενώ Μαρτίου ημ. Τόγιας Εδώ και αρκετά χρόνια έχει καθιερωθεί τις ημέρες γύρω στην 25η Μαρτίου να γίνεται το Φεστιβάλ Μπριτζ της Καλαμάτας, που εφέτος συνέπεσε με το Περιφερειακό Πρωτάθλημα υτικής Ελλάδας. τρίτοι, με ποσοστό 56,05%, δυο νέα παιδιά από την Αθήνα, οι Κάτσαρης Ν. και ραγουμάνος Κ. Το ζεύγος Καραμανλής Μ. - Σωτηρόπουλος Χ., ξεκίνησε δυνατά την 1η ημερίδα, με ποσοστό 63,11%, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να κρατηθεί στην κορυφή. Τέλος, την 2η ημερίδα κέρδισε το ζεύγος Καλιακμάνη Α. Παπαχατζής Ν., με ποσοστό 60,56%. Στην κατηγορία 1-8, το ζευγάρι από το Ρέθυμνο, Καπελώνης Π. Μαμαλάκης Γ. ξεκίνησε καλά την 1η ημερίδα, με ποσοστό 63,24%, και κατέλαβε την 1η θέση της γενικής κατάταξης κάνοντας και την δεύτερη ημερίδα ποσοστό 62,50%. Πάντως το τελευταίο αυτό ποσοστό δεν ήταν αρκετό για την πρώτη θέση της 2ης ημερίδας, αφού το Καλαματιανό ζεύγος Καπερνόπουλος Χ. - Ζευγίτης Θ. έκανε 67,42%. Τέλος στην κατηγορία 1-5, το ζεύγος Οικονομοπούλου Ευ. - Σπαρτιάνος Η. από την Καλαμάτα, φετινοί μαθητές, κατηγορία 1 και οι δύο, με εξαιρετική απόδοση και στις δύο ημερίδες, πέτυχε τα καταπληκτικά ποσοστά 73,60% και 71,42% καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με μέσο όρο 72,51%. Τέτοιο ποσοστό σε γενική κατάταξη 2 ημερίδων ίσως δεν έχει καταγραφεί. Στο τουρνουά ομάδων, που έγινε το πρωί του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής, έλαβαν μέρος συνολικά 26 ομάδες, 14 στην κατηγορία Όπεν και 12 στην κατηγορία 1-8. Στην κατηγορία Όπεν την 1η θέση κατέλαβε με σχετική άνεση η ομάδα ΖΩΤΟΣ με τους Ζώτο Λ., Μανωλά Ι., Καλιακμάνη Α. και Παπαχατζή Ν., στη 2η θέση η ομάδα ΒΟΛΙΩΤΗΣ με τους Βολιώτη Α., Μωυσίδη Α., Βλάχου Χ. και Κοντομήτρο Κ.. Τέλος την 3η θέση κατέλαβε η ομάδα ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗ με τους Λαγγουράνη Φ., Προκοπίου Ι., Πλακίδα Η. και Παπυράκη Μ. Στην κατηγορία 1-8 μια ομάδα που συστάθηκε στην κυριολεξία στο φτερό, η ομάδα ΝΙΚΑ με τους Νίκα Β., Παπαγεωργίου Α., Τσαμπρούνη. και Νικολάου Α., κατέλαβε την 1η θέση. Στη 2η θέση η ομάδα ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ από το Ρέθυμνο, με

9 Η Μ Α Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Α Σ Οι νικητές του 1-5 Ε. Οικονομοπούλου και Η. Σπαρτιανός με τον Πρόεδρο του ΟΑΜΚ. Κτεναβέα. 2. Τα δύο πρώτα ζεύγη του OPEN. Από αριστερά Α. Οικονόμου, Λ. Ζώτος, Π. Φασουλής και Ι. Μανωλάς. 3. Α. Καλιακμάνη, Ν. Παπαχατζής, νικητές στις ομάδες OPEN. 4. Η νικήτρια ομάδα του 1-8: Α. Νικολάου,. Τσαμπρούνης, Β. Νίκα και Α. Παπαγεωργίου. 5. Π. Καπελώνης, νικητής του Γ. Μαμαλάκης, νικητής του 1-8. τους Αντουράκη Η., Εφεντάκη Ν., Καπελώνη Π. και Μαμαλάκη Γ., ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ με τους Νικολόπουλο Π., Καραπάνο Κ., Σπάχο Ι. και Παπαγεωργίου Θ. Στους νικητές απονεμήθηκαν πολυάριθμα ασημένια κύπελλα όπως και χρηματικά έπαθλα. Οι έξι πρώτοι ανά κατηγορία ΟΠΕΝ 1 ΖΩΤΟΣ Λ ΜΑΝΩΛΑΣ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α ΦΑΣΟΥΛΗΣ Π ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν ΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ Κ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ Α ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ ΠΛΑΚΙ Α Η ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ Π ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ ΚΑΠΕΡΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ ΖΕΥΓΙΤΗΣ Θ ΤΑΓΑΡΗΣ ΣΤΑΙΚΟΣ Ι ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Κ ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ζ ΚΟΛΛΙΑΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Α ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Κ Μετά το τέλος των αγώνων και μέχρι να αρχίσει η απονομή των επάθλων, παρατέθηκε υπέροχος μπουφές με παραδοσιακά Καλαματιανά εδέσματα και τοπικό ρακί. Η όλη διοργάνωση, γενικά, στέφτηκε από μεγάλη επιτυχία και συγχαρητήρια γι αυτό αξίζουν στο νεοεκλεγέν Σ του ΟΑΜΚ. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ ΣΠΑΡΤΙΑΝΟΣ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ι ΤΣΙΒΙ ΟΥ Α ΣΤΑΘΑΤΟΣ Χ ΦΡΕΝΚΟΓΛΟΥ Τ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΚΟΥΜΕΡΤΑ Β ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ Π ΜΑΝ ΡΑΠΗΛΙΑ Τ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ Όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν έδωσαν ραντεβού για την επόμενη χρονιά, στο 13ο Φεστιβάλ Μπριτζ Καλαμάτας, που προβλέπεται να έχει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Ομάδες ΟΠΕΝ 1. Ζώτος Λ., Μανωλάς Ι. Καλιακμάνη Α., Παπαχατζής Ν Βολιώτης Α., Μωυσίδης Α. Βλάχου Χ., Κοντομήτρος Κ Λαγγουράνης Φ., Προκοπίου Ι. Πλακίδα Η., Παπυράκη Μ Νίκα Β., Παπαγεωργίου Α. Τσαμπρούνης., Νικολάου Α Αντουράκης Η., Εφεντάκης Ν. Καπελώνης Π., Μαμαλάκης Γ Νικολόπουλος Π., Καραπάνος Κ. Σπάχος Ι., Παπαγεωργίου Θ

10 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ (μέρος 13ο) Ελεύθερη μετάφραση από το βιβλιο του ERTAND ROMANET ridge gagnant Tous les secrets de la reussite Σταύρος Αντωνιάδης 10 Ç áãïñü: # x $ xxxx ^ Q9xxx & AQJ N A # AJx $ KJx ^ Jxx & 10xxx Nότος ύση Βοράς Aνατολή 1 # Πάσο 1 XA Πάσο 2 ^ Πάσο 3 ^ Πάσο 3 # Πάσο 3 XA Πάσο 4 # Πάσο 5 ^ Πάσο Πάσο Πάσο Ο συμπαίκτης σας ξεκινάει με το δέκα κούπα, για τον Ρήγα σας και τον Άσσο του εκτελεστή. Αυτός παίζει σπαθί προς τον Βαλέ του μόρ, γυρνάει στο χέρι με τον Άσσο ατού, ξανακάνει την εμπάς σπαθί, τραβάει τον Άσσο σπαθί πετώντας μικρή κούπα και μετά παίζει την μικρή πίκα του μορ. Σε σας... Πριν απ όλα μετράμε: δυο σπαθιά, δυο κούπες, έξι πίκες (δεδομένης της αγοράς) και κατά συνέπεια μόνο τρία ατού. Εάν εσείς βάλετε μικρή πίκα του αρκεί να έχει τον Ρήγα για να βγει, αφού μετά θα κάνει άλλες πέντε μπάζες κόβοντας πίκες και κούπες. Παίρνετε λοιπόν τον Άσσο πίκα και... Να κοντύνετε τα ατού του εκτελεστή αναγκάζοντας τον να κόψει κούπα φαίνεται καλή ιδέα, όμως, του αρκεί να έχει Ρήγα καρό και Ρήγα πίκα για να τα βγάλει ούτως η άλλως: κούπα κοφτή, πίκα κοφτή, Ρήγα ατού, Ρήγα πίκα, όπου πετάει μια μικρή κούπα από το μορ. Και μπορεί να κερδίσει ακόμα κι αν έχει μόνο Ρήγα και Ντάμα πίκα: κούπα κοφτή, Ρήγα και Ντάμα πίκα, όπου πετάει τις δυο κούπες του μορ και το τελευταίο ατού προς την Ντάμα. Η ύση θα πάρει τον Ρήγα αλλά δεν θα έχει κάποιο γύρισμα για να μπορέσετε να πανωκόψετε με τον Βαλε καρό. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν το καλύτερο γύρισμα είναι ατού. Ο συμπαίκτης παίρνει τον Ρήγα και γυρνάει κούπα. Ο Νότος κόβει με το τελευταίο ατού του και επειδή του μένουν μόνο πίκες αναγκάζεται να βάλει τον μορ σε θέση πανωτσάκας. Χάρη σε αυτή την ακούσια αυτοκτονία εσείς θα κάνετε αυτόματα τον Βαλέ καρό σας για μια μέσα. Το χέρι του Νότου: # ΚQ10xxx, $ Αx, ^ Α10x, & xx Αυτή τη φορά το μέτρημα ήταν γνωστό από την αρχή σχεδόν, όμως η πιθανή κατοχή των ονέρ που λείπουν, από το παζλ του χεριού του εκτελεστή, ήταν αυτή που, έχοντας αποκλείσει το γύρισμα κούπα, μας ώθησε να παίξουμε ατού. # KQx $ K9xx ^ xx & Q109x Ç áãïñü: ( ζεύγη ) # AJ8xxx $ xx ^ KQx & Kx Βοράς Aνατολή Νότος ύση 1 # Πάσο 2 & Πάσο 2 # Πάσο 2 ΧΑ Πάσο Πάσο Πάσο Βγαίνετε μικρή κούπα για την Ντάμα του συμπαίκτη και τον Άσσο του Νότου που παίζει αμέσως καρό προς τον Ρήγα. Η Ανατολή πιάνει με τον Άσσο και γυρνάει το 10 κούπα, που σκεπάζει ο Βαλες του εκτελεστή και ο Ρήγας σας. Επιμένετε με το εννέα κούπα και μικρή κούπα που ο συμπαίκτης σας πιάνει με το 8 και ο εκτελεστής πετάει πίκα. Η Ανατολή παίζει τώρα το 2 σπαθί και το 9 σας κρατάει! Σε σας... Σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεχάσουμε όσα μάθαμε. Εάν λοιπόν σκέφτεστε το γύρισμα σπαθί μάλλον δεν θυμάστε τίποτα από τα περασμένα. Σκεφτείτε: γνωρίζετε ότι ο εκτελεστής έχει τρεις κούπες και, λόγω του 2 σπαθί που έπαιξε ο σύντροφος, τρία η τέσσερα σπαθιά. Επιπλέον δυο πίκες (αν είχε τρεις θα είχε φιτάρει τον Βορρά) και όχι μια γιατί δεν θα την πέταγε, κατά συνέπεια τέσσερα η πέντε φύλλα στα καρά. Πάμε να δούμε και τα ονέρ. Έχετε ήδη κάνει 5 μπάζες και ο εκτελεστής πρέπει να έχει τον Βαλέ καρό και σε σας μπαίνει ένα πρόβλημα να λύσετε. Με Άσσο και Βαλέ κούπα, που έχετε δει, ο Νότος πρέπει να έχει τον Άσσο σπαθί, διαφορετικά δεν θα άφηνε έξω. Άρα δέκα πόντοι σύνολο. Με 5 καρά στο χέρι θα είχε τραβήξει τις οκτώ μπάζες του, περιμένοντας κάποιο λάθος της άμυνας για την ένατη. Τώρα λοιπόν βλέπετε ακριβώς το χέρι του: # x, $ -, ^ J10x,& Αxx Εάν είχατε γυρίσει σπαθί θα είχατε πέσει στην παγίδα του. Ρήγας σπαθί, Ντάμα καρό και καρό στο χέρι, (όπου θα πετάγατε πίκα) Άσσο σπαθί και καρό. Εσείς όμως δεν κάνατε όλη αυτή τη δουλειά της συμπλήρωσης του παζλ, όπως ο καλός αρχαιολόγος που ανακατασκευάζει μια ολόκληρη πόλη ξεκινώντας από μερικές πέτρες η όπως ο παλαιοντολόγος ζωγραφίζει ένα προϊστορικό θηρίο βλέποντας μόνο ένα δόντι κι αυτό κούφιο, για να τα καταστρέψετε όλα με ένα κακό γύρισμα! Γι αυτό παίζετε ένα από τα ονέρ πίκα, που αυτόματα κόβει την επικοινωνία στο χρώμα. Το χέρι του Νότου:

11 # 9x, $ ΑJx, ^ J109x, & Α8xx Βορράς Νότος είχαν να βγάλουν τρεις πίκες στο τραπέζι, ίσως και τέσσερις, όμως εσείς δεν ήσασταν εκεί για να τους κάνετε ένα δωράκι, έστω και μικρό. Το 2 σπαθί του συμπαίκτη δεν ήταν σίγουρα το καλύτερο φύλλο από τεχνικής άποψης (έπρεπε να ξεκινήσει με τον Βαλέ), βοήθησε όμως στο μέτρημα του χεριού. Σε αυτό το παιχνίδι πολλά από τα λάθη πληρώνονται πολύ ακριβά, έτσι ώστε είναι ευχάριστο να βρίσκουμε και κάποιο που τελικά μας βοηθάει σε κάτι. # Q10xx $ 2 ^ Ax & J109xxx Ç áãïñü: Aνατολή Νότος ύση Βοράς 1 & 1 $ 2 & 3 $ Πάσο Πάσο 3 # 4 ^ Πάσο 4 $ Πάσο Πάσο Dbl Πάσο Πάσο Πάσο στε το κοντρ του συμπαίκτη δεν μπορεί να προέρχεται από τίποτε άλλο παρά από κατοχή ατού και γι αυτό επιλέγετε αντάμ ατού. Το 8 της Ανατολής φορτσάρει τον κρυμμένο Άσσο του Νότου και ο εκτελεστής συνεχίζει με τον Άσσο σπαθί και σπαθί κοφτό (η Ντάμα απέναντι), Άσσο πίκα και πίκα κοφτή, σπαθί κοφτό (ο Ρήγας απέναντι), πίκα κοφτή (ο Βαλές απέναντι), και μικρό καρό. Σε σας! Σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσετε το καρό να περάσει, γιατί ο εκτελεστής που ξέρει να αθροίζει και να μετράει θα σας τα βγάλει περνώντας σίγουρα τον Ρήγα καρό και κόβοντας μια ακόμα πίκα (πέντε από κούπα + δυο Άσσοι + δυο κοφτές + ένα καρό = 10 μπάζες). Γνωρίζετε τρία φύλλα στα σπαθιά στο χέρι του συμπαίκτη (τα είδατε), πέντε κούπες στον Νότο (ο συμπαίκτης έχει τέσσερα ατού) μια πίκα και τέσσερα καρά σίγουρα στο χέρι του εκτελεστή. Ο συμπαίκτης σας κατά συνέπεια έχει δυο καρά και ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσετε το ρίξιμο του συμβολαίου είναι να εξαφανίσετε από το χέρι της Ανατολής το χανόμενο καρό. Άσσο καρό λοιπόν και σπαθί (όχι πίκα!) στο οποίο ο συμπαίκτης ξεσκαρτάρει το καρό του χεριού του. Ο εκτελεστής πρέπει να κόψει και δεν μπορεί να εισπράξει την Ντάμα Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη, μοίρασε η # A 7 $ A K 9 3 ^ K 8 3 & A K 10 4 # 9 6 $ Q J ^ A Q 10 5 & 5 2 # Aχχχ $ 9xx ^ ΚJ109x & x Ο εκτελεστής θα χρησιμοποιήσει σίγουρα κάποια ατού του μόρ για να κόψει μερικά άχρηστα φύλλα, άλλω- ÐÑÏÂËÇÌÁ 1ï (***) Ç áãïñü: ύση Βοράς Aνατολή Νότος 2 #* Kόντρ πάσο 4$ πάσο 4 ΧΑ πάσο 5^ πάσο 7 $ Όλοι πάσο * Weak two Αντάμ: ο #Κ Κερδίζετε με τον #Α και παίζετε 2 γύρους ατού, βλέποντας ότι αυτά ήταν μοιρασμένα 2-2 στους αντιπάλους. Όλο το πρόβλημα τώρα είναι πως θα παίξετε τα καρά (στην περίπτωση που δεν πέφτει ο Βαλές δίφυλλος και η ύση απαντάει 2 φορές) ώστε να κάνετε 4 λεβέ εκεί και να διώξετε τη χανόμενη πίκα από το μορ. Ποια είναι η γνώμη σας, θα κάνετε εμπάς του Βαλέ δεξιά σας ή όχι; Ομάδες. -N στη δεύτερη, μοίρασε ο Β # A $ 5 2 ^ A K & K 3 N A # K 6 3 $ A 6 ^ & A J καρό που κόβεται δεξιά και έτσι πραγματοποιεί εννέα μπάζες. Το χέρι του Νότου: # x $ ΑΚxxx ^ 8xxx & Αxx Η αντάμ σας ήταν η καλύτερη. Ο εκτελεστής θα μπορούσε να κερδίσει αν γνώριζε από την αρχή την θέση του Άσσου καρό. Παίζοντας καρό και περνώντας τον Ρήγα στον δεύτερο γύρο. Γνώριζε σχεδόν με ακρίβεια την κατανομή έπειτα από την αντάμ ακόμα πριν πέσει ο μορ: τέσσερις κούπες στην Ανατολή ( απ το κοντρ ) τέσσερις πίκες στο χέρι σας (με πέντε θα είχατε αγοράσει το χρώμα αμέσως) και πιθανότατα τρία σπαθιά και δυο καρά, όμως πίστευε ότι ο Άσσος καρό ήταν στο χέρι της Ανατολής και ήλπιζε ότι είχατε εσείς την Ντάμα και έπαιξε έτσι με σκοπό να κάνει δέκα μπάζες. Αυτή τη φορά μπορέσατε να σκεφτείτε για κάποιο μικρό διάστημα πριν πάρετε τον Άσσο, όμως είναι προτιμότερο να αποφεύγετε δισταγμούς τέτοιου τύπου, αρκετά αποκαλυπτικούς σε περιπτώσεις πίεσης. Στο μπριτζ, παίζω καλά σημαίνει προβλέπω και το καλύτερο είναι να μετράτε συνεχώς χωρίς παύση, από την αρχή ως το τέλος της όποιας διανομής. Οι λύσεις στη σελίδα 15 ÐÑÏÂËÇÌÁ 2ï (***) Ç áãïñü: ύση Βοράς Aνατολή Νότος 1^ 3$ 3 ΧΑ Όλοι πάσο Αντάμ: $Κ Αφήνετε τον $Κ έξω και κερδίζετε την συνέχεια, αναγκαστικά, με τον Άσσο, ξέροντας, πάντως από την αγορά ότι η ύση δεν έχει άλλη κούπα. Παίζετε σπαθί στον Ρήγα και δεύτερο σπαθί από το μορ όπου, δυστυχώς, η Ανατολή διώχνει κούπα. Τα σπαθιά προφανώς δεν μπορούν να σας δώσουν την ένατη λεβέ. Που αλλού μπορείτε να την αναζητήσετε; 11

12 32 Άμυνα για ðñùôáèëçôýò Γιώργος Ρούσσος 12 Παίζει η τύχη τον ρόλο της στο αγωνιστικό μπριτζ; Καθοριστικό θα έλεγα. Πως άλλωστε θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά από την στιγμή που και το μπριτζ παίζεται με τράπουλα, που στα ιταλικά «trapola» σημαίνει παγίδα. Θα το προχωρούσα περισσότερο και θα έλεγα ότι τα χαρτιά όταν κόβονται και μοιράζονται είναι λευκά και σχηματίζονται ανάλογα με την τύχη της ημέρας εκείνου που τα σηκώνει. Όταν με περίτεχνες αγορές και εξαιρετικό judgment, με τον σύντροφό σου, καταλήγετε, μόνο εσείς, σε σλεμ του 85% και βρίσκεις τα ατού 5-0, μην πάς το απόγευμα στον ιππόδρομο, θα κουτσάνεις ότι παίξεις. Αντίθετα, αν ο υπερπρωταθλητής, αυτός που κάνει λάθος μόνο μια φορά κάθε 100 διανομές, το κάνει στο δικό σου τραπέζι και αν μάλιστα εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι αυτό το λάθος έκρινε υπέρ σου την πρώτη θέση, δεν χωράει αμφιβολία πως η rigitta, η θεά του μπριτζ, είχε προαποφασίσει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και ας ήσουν ακόμα στον πρώτο αγώνα του round robin. Ας δούμε μια τέτοια περίπτωση που κάποτε έκρινε την πρώτη θέση. Σε αγώνα ομάδων, κρατάς στη θέση της ύσης: #AK32, $J8, ^KQ85, &876 και ανοίγεις στην πρώτη θέση το ταπεινό σου καρό. Ακολουθούν δυο γρήγορα πάσο και ο Νότος, δεξιά σου, παρεμβαίνει με μια κούπα. Πασάρεις φυσικά, 2$ ο Β, 4$ ο Ν και όλοι πάσο. Ανταμάρεις, τι άλλο από τον #Α και, όταν βλέπεις τον σύντροφο και τον εκτελεστή να ακολουθούν με τον J και το 10, δεν μένεις καθόλου ικανοποιημένος από τον μορ που κατεβαίνει και την αντάμ που έκανες: Eσύ # A K 3 2 $ J 8 ^ K Q 8 5 & # Q $ ^ 10 & A J Είναι προφανές ότι αν ο εκτελεστής βρει δυο κατεβάσματα, κοντρολάροντας τα κόκκινα, με το πρώτο σου δίνει τον #Κ και με το δεύτερο τρέχει την σωλήνα των πικών. Το ευχάριστο είναι ότι οι 4# είναι τραβηχτές, γιατί το μόνο παιχνίδι που δεν πληρώνει τρεις απ ατού είναι να βρεθεί ο Βαλές πίσω από τις πίκες, ξερός ή δίφυλλος, οπότε υποχρεωτικά στη μοναδική πίκα από τον μορ θα παιχτεί η Q, πλασάροντας Α και Κ στο άνοιγμα. Αφήνουμε τις πίκες και επικεντρωνόμαστε στις 4$. Ο σύντροφος το πολύ να έχει 5 πόντους και ήδη είδαμε τον #J. εν μπορεί άρα να κρατάει και τον & Κ και την $Q. Αδιαφορούμε για τον πιθανά 6φυλλο εκτελεστή. Το συμβόλαιο είναι τραβηχτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αδιαφορούμε επίσης για την περίπτωση του KQ σπαθί 3φυλλου. Ο εκτελεστής μετράει τρεις από σπαθί, τρεις από καρό με 2 κοφτές και 4 ή 5 από κούπα. Το γύρισμα ατού είναι υποχρεωτικό. Ποιο ατού όμως; Όχι τον Βαλέ. Αν πέσεις σε AKQ10x του εκτελεστή, το 9 του μορ είναι το δεύτερο κατέβασμα που ψάχνει για μια άνω. Μήπως όμως με το 8 πνίξεις την απ ατού του συντρόφου πέφτοντας στο AK10xx του εκτελεστή; Όχι γιατί ήταν μια απ ατού που δεν θα γίνει ποτέ. Ο εκτελεστής κερδίζει τότε τον Βαλέ σου με τον Άσσο. Παίζει Α και λιμό καρό που κόβει και παίζει την # Q. Ο σύντροφος πρέπει να κόψει, οπότε πάει η απ ατού. Αν δεν κόψει, ο εκτελεστής αφήνει έξω για τον Κ σου ξοφλώντας καρό. Του γυρίζεις κούπα. Πάει η απ ατού και ο εκτελεστής κατεβαίνει με τον &Α για μια άνω. Το καρό δεν συζητιέται και με σπαθί ο εκτελεστής πιάνει με τον Κ, κόβει καρό και βάζει κάτω μετραρισμένη πίκα. Ο σύντροφος δεν κόβει, για να αποφύγει την άνω μια και ο &Α είναι ακόμα στον μορ. Μόνο με Q10x κούπα και &Q στα χέρια του συντρόφου έχει τύχη η άμυνα, οπότε το $8 είναι ισότιμο με τον Βαλέ. Μήπως με τον &Κ στα χέρια του συντρόφου αντί για τις στρογγυλές Ντάμες μπορεί κάτι να γίνει; Στο μέσα δωμάτιο αυτομπαραζώθηκαν και έμειναν έξω από την μανς, γράφοντας στην στήλη τους Αν το συμβόλαιο βγει θα σου γράψουν -420, ή 6 imps ζημιά, αν πέσει θα γράψεις +50, σύνολο +220, ή 6 imps κέρδος. Μιλάμε για 12 imps ή 3vp s. που τελικά θα ξεχωρίσουν τον πρώτο από τον δεύτερο του πρωταθλήματος. Μήπως η rigitta, που από τώρα ξέρει όλα τα αποτελέσματα του round

13 robin, πρέπει να επέμβει στραβώνοντας τον εκτελεστή; Τα τέσσερα χέρια ήταν: Eσύ # A K 3 2 $ J 8 ^ K Q 8 5 & # Q $ ^ 10 & A J # 10 $ A K Q 4 2 ^ A & Q 9 3 # J $ ^ J & K Ο εκτελεστής έχει τρεις τρόπους να βάλει το συμβόλαιο μέσα. Ο πρώτος είναι να πλασάρει τον Κ& στο άνοιγμα και να ξεκινήσει με την εμπάς του Κ. Ο σύντροφος πιάνει και υποχρεωτικά ξαναπαίζει κούπα. Αν στην δεύτερη λεβέ έπαιξες τον Βαλέ, του χάρισες το συμβόλαιο, γιατί στην απελπισία του θα αφήσει έξω για το 9 του μορ και το πολυπόθητο δεύτερο κατέβασμα. Ο δεύτερος είναι να μην μπορέσει να κάνει δυο από σπαθί γιατί σπάζοντας πίκα, σπάζοντας καρό χάνει το κοντρόλ. Υποτίθεται ότι ο μεγάλος σύντροφος θα σφίγγει τα 4 καρά του μέχρι το τέλος ξοφλώντας σπαθί. Ο τρίτος και πιο περίπλοκος είναι να παίξει Α και λιμό καρό σπάζοντας με το προτελευταίο ατού του μορ. Μεγάλη πίκα τώρα από τον μορ. Αν η Ανατολή δεν κόψει, ο εκτελεστής πρέπει να κόψει με μικρό, να κόψει καρό και μετά να παίξει άφοβα Α και J σπαθί πραγματοποιώντας πέντε από κούπα, τρεις από καρό και Α και Q σπαθί. H Aνατολή, όμως, βλέπει την εξέλιξη και κόβοντας του πετάει και τον Ρήγα κούπα. Πανωκόβει αναγκαστικά, αλλιώς θα του παίξουν πάλι ατού, κόβει καρό και τώρα δεν μπορεί να παίξει Α και J σπαθί γιατί η Ανατολή θα δώσει χέρι με καρό στην ύση που θα παίξει πίκα για να προμοταριστεί ο Βαλές. Αντ αυτού πρέπει να παίξει πίκα. Η Ανατολή κόβει με το 10 για να προμοτάρει το Βαλέ σου αλλά ο Βοράς πετάει το χανόμενο τέταρτο καρό του. ÈÝìáôá ôå íéêþò Εξασκηθείτε στην αγορά Κοντρ Νέγκατιβ () Στο προηγούμενο τεύχος είδαμε τις περιπτώσεις που εφαρμόζουμε το κοντρ νέγκατιβ σε χαμηλό επίπεδο. Η αγορά, βέβαια, δεν τελειώνει εκεί. Ο συμπαίκτης αυτού που αγόρασε κοντρ, δηλαδή αυτός που άνοιξε την αγορά, πρέπει να επαναδηλώσει. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε εμείς που ανοίξαμε την αγορά, αριστερά μας έγινε παρεμβολή, ο σύντροφος είπε κοντρ και ο δεξιά μας αντίπαλος πάσαρε. Τι κάνουμε τώρα; Σίγουρα δεν πασάρουμε, παρά μόνο στην αρκετά σπάνια περίπτωση που θέλουμε να μετατρέψουμε το κοντρ σε τιμωρίας. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μετά από άνοιγμα σας 1&, παρεμβολή 1# αριστερά σας, κοντρ του συντρόφου και πάσο δεξιά σας, τι αγοράζετε με: # 54 $ ^ K3 & AKQ # KQJ9 $ 83 ^ AQ8 & AK108 # KJ3 $ Q43 ^ K43 & A865 # 87 $ KQ54 ^ A3 & AQ987 # Q6 $ J87 ^ K3 & AQ10654 Ορισμένοι σκεπτικιστές μπορεί να πούνε: «εν συμφέρει να παίζουμε νέγκατιβ κοντρ γιατί έτσι δεν μπορούμε να κοντράρουμε τους αντιπάλους μας όταν κάνουν παρεμβολή». Αυτό δεν είναι αλήθεια. Στην περίπτωση που ο σύντροφος έχει να κοντράρει για τιμωρία θα περάσει απλα πάσο, περιμένοντας από εμάς να ξανανοίξουμε την αγορά με κοντρ (ομιλίας) για να το αφήσει. Λουκάς Ζώτος Ας υποθέσουμε ότι εμείς ανοίξαμε την αγορά, αριστερά μας έγινε παρεμβολή, ο σύντροφος είπε πάσο και ο δεξιά μας αντίπαλος πάσαρε επίσης. Το πρώτο ερώτημα είναι: σε ποιες περιπτώσεις ξανανοίγουμε την αγορά; Η απάντηση: Οποτεδήποτε είμαστε κοντοί στο χρώμα της παρεμβολής, ακόμα και αν έχουμε μίνιμουμ άνοιγμα. Οποτεδήποτε έχουμε δυνατό χέρι, άσχετα με το μήκος στο χρώμα της παρεμβολής. Αν, με βάση τα παραπάνω, κρίνουμε ότι πρέπει να ξανανοίξουμε την αγορά, μπαίνει το δεύτερο ερώτημα που είναι: Τι αγορά πρέπει να κάνουμε; Η απάντηση: Εάν είναι δυνατόν πρέπει να ξανανοίξουμε την αγορά με κοντρ, εκτός αν έχουμε χέρι ακατάλληλο να αμυνθεί εναντίον κοντρέ συμβολαίου σε χαμηλό επίπεδο. Επίσης δεν αγοράζουμε κοντρ στις περιπτώσεις που είναι απίθανο να έχει ο σύντροφος να το μετατρέψει σε τιμωρίας και με άλλη αγορά περιγράφουμε το χέρι μας καλύτερα. Μετά από άνοιγμα σας 1&, παρεμβολή 1# αριστερά σας, πάσο του συντρόφου και πάσο δεξιά σας, τι αγοράζετε με: # KJ5 $ Q62 ^ A65 & A # 7 $ KQJ83 ^ 8 & KQJ765 # 8 $ KJ3 ^ A854 & A8765 # 6 $ AKJ10 ^ 532 & AKJ87 # AQ6 $ K106 ^ AJ9 & AJ98 Οι λύσεις στη σελίδα 19 13

14 Κάθε Τετάρτη Γιάννης Προκοπίου 14 FALSE-CARDING Η παραπλάνηση είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα που διαθέτει ένας καλός παίκτης του μπριτζ. Είναι αντίστοιχη της μπλόφας, που απαντάται σε άλλα παιχνίδια. Σε προηγούμενο τεύχος είχαμε δει πώς ο εκτελεστής μπορεί να οδηγήσει τους αμυνόμενους στο λάθος. Τώρα θα δούμε πώς μπορεί να παραπλανήσει η άμυνα. Η πιο συχνή μέθοδος είναι το falsecarding. Λέμε ψέματα στον εκτελεστή, για το μήκος των φύλλων μας σε ένα χρώμα, με την ελπίδα να τον οδηγήσουμε να μαντέψει λάθος. Υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεων και απόψε θα δούμε τέσσερις από τις πλέον διάσημες. Φροντίστε να τις αφομοιώσετε, μα μην ξεχνάτε πως ακόμα και το πιο αποτελεσματικό όπλο, στα χέρια ενός αδέξιου παίκτη μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα. ÄéáíïìÞ 1 # 2 $ QJ1085 ^ K1074 & 1096 # KQ75 $ AK ^ J63 & AQ87 N A # A1083 $ 43 ^ AQ5 & KJ32 # J967 $ 9762 ^ 982 & 54 Nότος ύση Βοράς Aνατολή 1& πάσο 1# πάσο 4# πάσο 4ΧΑ πάσο 5$ πάσο 6# όλοι πάσο Στα πλαίσια του εβδομαδιαίου τουρνουά ζευγών 1-9 που διοργανώνει τις Τετάρτες ο ΟΑΜ, δίνονται 4, κάθε φορά, διανομές με συναφές περιεχόμενο και διδακτικό χαρακτήρα. Πλησιάζουμε ήδη στο τέλος της τέταρτης χρονιάς. Τα παρακάτω χέρια μοιράστηκαν και σχολιάστηκαν το Φεβρουάριο του Έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις για παρουσίαση υπό μορφήν άρθρου Κανείς εκτελεστής δεν αναμένεται να συναντήσει δυσκολίες στο συμβόλαιο αυτό ή στα 6ΧΑ αφού παρά το ότι οι πίκες πέφτουν 4-1 στην άμυνα, ο Βαλές είναι στην εμπάς και μαζεύεται εύκολα. Ο εκτελεστής θα πρέπει να ξεκινήσει παίζοντας Ρήγα και Ντάμα πίκα από το χέρι του και τα υπόλοιπα είναι ρουτίνα. Η παραπλάνηση: Τι θα μπορούσε να κάνει εδώ η άμυνα; Πώς να αποτρέψει το μοιραίο; Η Ανατολή στο Ρήγα πίκα πρέπει να βάλει χωρίς δισταγμό το 9! Έτσι ο εκτελεστής θα πιστέψει ότι οι 4 πίκες είναι στη ύση και θα συνεχίσει με λιμό πίκα στον Άσσο ώστε αν χρειαστεί- να εμπασάρει ανάποδα το Βαλέ. Αν το 9 παρέμενε στην άμυνα δε θα είχε τη δυνατότητα της εμπάς προς τη ύση. Λένε ότι απέναντι σε καλούς αντίπαλους, όταν στην άμυνα έχετε το 9 να το βάζετε σε πρώτη ευκαιρία. Υπάρχουν πολλές, σαν και την παραπάνω, περιπτώσεις που η θέα του 9 θα οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα τον εκτελεστή. ÄéáíïìÞ 2 Α στην δεύτερη # 7643 $ KQ1082 ^ 7 & 432 # ΑΚJ98 $ AJ ^ & 65 N A # 52 $ 643 ^ AK52 & A1098 # Q10 $ 975 ^ QJ94 & KQJ7 Nότος ύση Βοράς Aνατολή 1^ πάσο 1# πάσο 1ΧΑ πάσο 2&* 2^ πάσο 3ΧΑ πάσο όλοι πάσο Η αγορά 2& του Βορρά είναι συμβατική και ζητάει από το συμπαίκτη 3φυλλη πίκα (ή τετράφυλλη κούπα). Αντάμ ο $Κ. Αυτό το αισιόδοξο συμβόλαιο η ευνοϊκή κατανομή των πικών το κάνει τραβηχτό. Ο εκτελεστής πιάνει το δεύτερο γύρο κούπα, τραβάει τον Άσσο πίκα (με σκοπό να εμπασάρει αργότερα τη Ντάμα) αλλά βλέπει να πέφτει το 10. Αν το #10 είναι ξερό, ακόμα και να περνάει η εμπάς πάλι δε μπορούν να μετραριστούν οι πίκες, επομένως ο εκτελεστής δεν κάνει εμπάς*. Παίζει το Ρήγα πίκα και, προς μεγάλη του ικανοποίηση, βλέπει να εμφανίζεται η Ντάμα. 3ΧΑ μπουκ. Η παραπλάνηση: Τι θα συνέβαινε όμως αν η Ανατολή στον Άσσο πίκα πετούσε χωρίς δισταγμό τη Ντάμα; Ο εκτελεστής θα ανέβαινε στο χέρι του και θα εμπάσαρε το 10 πίκα, που θα ήταν «σίγουρο» ότι θα βρισκόταν στη ύση. 3ΧΑ 4! * Βέβαια ένας ικανότατος αμυντικός, στη θέση της Ανατολής, μπορεί να παίξει το #10 έχοντας 10χχ, για να σας αποτρέψει να κάνετε την εμπάς στις πίκες

15 και αυτό είναι άλλο ένα γνωστό και «ανώδυνο», για την άμυνα, false carding. ÄéáíïìÞ 3 # 963 $ KQJ5 ^ A53 & 764 # Q75 $ A76 ^ K10764 & KQ N A # AK10 $ 842 ^ Q82 & 9832 # J842 $ 1093 ^ J9 & AJ105 Nότος ύση Βοράς Aνατολή 1^ πάσο 1ΧΑ όλοι πάσο Όταν πιάσει ο εκτελεστής τον Άσσο κούπα παίζει καρό προς τη Ντάμα και η Ανατολή βάζει το 9. Πιάνει η ύση με τον Άσσο, τραβάει τις κούπες και συνεχίζει με σπαθί. Τώρα η ύση ανεβαίνει στο χέρι της με πίκα και καλείται να αποφασίσει αν θα κάνει την εμπάς του Βαλέ ή αν θα βάλει το Ρήγα για να βρει ξερά J9 στην Ανατολή. Αν επιλέξει το δεύτερο τρόπο εκτέλεσης θα καταλήξει με 8 λεβέ και ένα πολύ καλό σκορ. Η παραπλάνηση: Η ύση θα μπορούσε να δυσκολέψει αφάνταστα τον εκτελεστή αν, όταν αυτός έπαιζε καρό προς τη Ντάμα, ακολουθούσε ατάραχα με το 3! Τώρα η ύση θα τοποθετούσε τον Άσσο καρό στην Ανατολή και θα συνέχιζε, σίγουρα, με το 8 καρό που θα το άφηνε να τρέξει! 1ΧΑ 1. ÄéáíïìÞ 4 # K $ Q10852 ^ K87 & Q1098 # 74 $ 93 ^ 65 & AKJ7542 N A # J10932 $ AK7 ^ AJ10 & 63 # AQ865 $ J64 ^ Q9432 & - Εξασκηθείτε στην εκτέλεση ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***) Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη Mοίρασε η # KQJ9832 $ 102 ^ 32 & J93 Β Α Ν 2 #* Kόντρ πάσο 4$ πάσο 4 ΧΑ πάσο 5^ πάσο 7 $ Όλοι πάσο Αντάμ: #K # A 7 $ A K 9 3 ^ K 8 3 & A K 10 4 # 9 6 $ Q J ^ A Q 10 5 & 5 2 # 1054 $ 84 ^ J974 & Q876 Είναι εύκολο να μετρήσουμε το χέρι της ύσης. Αφού, από το άνοιγμά της, ξέρουμε ότι έχει 6 πίκες και είδαμε ότι ακολούθησε 2 γύρους ατού, μένει να έχει 5 φύλλα σε σπαθιά και καρά. Παίζουμε λοιπόν Άσσο, Ρήγα και μικρό σπαθί που κόβουμε στο χέρι μας. Αν δούμε ότι η ύση ακολουθεί 3 φορές σπαθί, μένει να έχει το πολύ 2 καρά. Άρα, στην περίπτωση αυτή, παίζουμε Άσσο καρό, καρό στο Ρήγα και καρό για την εμπάς του Βαλέ. Αντίθετα, αν η ύση δώσει μόνο 2 σπαθιά, παίζουμε τα καρά στο κεφάλι, σίγουροι ότι πέφτουν. Βέβαια υπάρχει και η «κακή» περίπτωση να έχει η ύση μόνο ένα σπαθί και τετράφυλλο Βαλέ καρό. Τότε - και μόνο τότε - επικαλούμαστε την ατυχία μας. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***) Ομάδες. -N στη δεύτερη Mοίρασε ο Β # QJ95 $ K3 ^ Q9 & Q9872 # A $ 5 2 ^ A K & K 3 # K 6 3 $ A 6 ^ & A J Λογικά πρέπει να ανατρέξετε στα καρά για την ένατη λεβέ που χρειάζεστε. Προσοχή όμως! ε πρέπει με τίποτα να δώσετε χέρι στην Ανατολή, γιατί αυτή έχει ένα μασούρι κούπες να σας τραβήξει. Βάζετε λοιπόν τον &Α και παίζετε καρό Nότος ύση Βοράς Aνατολή 3& πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο Τελειώνουμε με κάτι ασυνήθιστο αλλά πολύ εντυπωσιακό. Ο Νότος ρίσκαρε αγοράζοντας 3ΧΑ και ξέρει πως αν τα βγάλει θα πάρει πολύ καλό σκορ. Παίρνει την αντάμ με τον Άσσο κούπα και παίζει λιμό σπαθί έξω! Έτσι εξασφαλίζεται ακόμη και από το 4-0 στα σπαθιά (στη ύση), που είναι και η περίπτωσή μας. Αργότερα θα κάνει την εμπάς σπαθί. Αυτό το safety play του εξασφαλίζει το συμβόλαιο και ένα πολύ καλό σκορ στη διανομή. Η παραπλάνηση: Θα πείτε μα καλά, εδώ τι θα μπορούσε να κάνει η άμυνα; Η ύση θα έπρεπε στον πρώτο γύρο σπαθί να βάλει τη Ντάμα! Ποιος θα μπορούσε ποτέ να αντισταθεί και να μην πάρει τη λεβέ; Όλοι οι εκτελεστές θα δουν το τυράκι, ελάχιστοι όμως τη φάκα! Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 11) # 102 $ QJ ^ J105 & 4 Β Α Ν 1^ 3$ 3ΧΑ Όλοι πάσο Αντάμ: $K προς το μορ. Αν δεν εμφανιστεί η Ντάμα αριστερά σας κερδίζετε με τον Ρήγα (αντίθετα, αν εμφανιστεί βάζετε μικρό καρό από το μορ). Επανέρχεστε στο χέρι σας με τον #Κ και ξαναπαίζετε καρό. Αν εμφανιστεί τώρα η Ντάμα αφήνετε την ύση να κερδίσει. Αν όχι βάζετε τον Άσσο καρό και ξαναπαίζετε το χρώμα ελπίζοντας ότι η ύση έχει τα τρία καρά. Έτσι θα πραγματοποιήσετε το συμβόλαιό σας σε κάθε περίπτωση που τα καρά είναι 3-2, αρκεί η Ανατολή να μην έχει Ντάμα τρίφυλλη. Ένας απρόσεκτος εκτελεστής, που θα παίξει έστω ένα ονέρ καρό από το μορ, θα δει έναν καλό αμυντικό, στη θέση της ύσης, να ξεμπλοκάρει την δίφυλλη Ντάμα καρό που έχει. Εφόσον, πάντως, τα καρά δεν είναι 3-2 ή είναι η Ντάμα τρίφυλλη στην Ανατολή δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Απλά έχετε επιτελέσει το καθήκον σας. 15

16 ÃñÜöåé ï Âüñåéïò 16 ¼ëïé óôç äåýôåñç, ìïßñáóå ï Â Ο Β άνοιξε την αγορά με 1$, ο Ν αγόρασε 1# και όταν ο Β επαναδήλωσε 2^, ο Ν (alicki) πήδηξε στα 7ΝΤ! Το συμβόλαιο αυτό μπήκε μία μέσα, καθώς η $Q ήταν στην Α, και με τον &Κ στη δεν υπήρχε ούτε περίπτωση σκουίζ. Φυσικά καλύτερο συμβόλαιο είναι οι 7#, οι οποίες θέλουν την $Q μέχρι τρίφυλλη σε οποιοδήποτε χέρι, ώστε να φύγει ένα σπαθί στον $J (το άλλο θα φύγει στον ^Κ). είτε όλη τη διανομή: # 74 $ 93 ^ J10852 & KJ85 # 6 $ KJ852 ^ K764 & A93 N A # AKQJ985 $ A4 ^ A & Q76 # 6 $ KJ852 ^ K764 & A93 N A # AKQJ985 $ A4 ^ A & Q76 # 1032 $ Q1076 ^ Q93 & 1072 Με την $Q 4φυλλη, το πλάνο αυτό αποτυγχάνει ( η έλλειψη επικοινωνιών με τον μορ δεν επιτρέπει το μετράρισμα της 5ης κούπας). Υπάρχει, ωστόσο πλάνο που οδηγεί στις 13 λεβέ (που είναι πάντως σαφώς κατώτερο από το προηγούμενο) και θέλει αποκλειστικά την να κρατάει τον &Κ και, είτε το μήκος στα καρά, είτε την $Q. Ο εκτελεστής κερδίζει την αντάμ καρό ή ατού στο χέρι (η δύσκολα θα Θα συνεχίσουμε και σε αυτό το τεύχος με διανομές που παίχθηκαν μέσω Ίντερνετ σε δημοφιλή δικτυακό τόπο. Στη θέση του ΒΝ κάθεται ένα γνωστό ζευγάρι Πολωνών, ο C. alicki και ο A. Jaszczak, που συμμετείχαν σε τουρνουά ζευγών με βαθμολογία ομάδων (Imps). κάνει αντάμ σπαθί κάτω από τον Κ, που ρίχνει το συμβόλαιο αν ο εκτελεστής πάρει τον &Α ), μαζεύει τα ατού, ξεπλοκάρει τον ^Α (αν δεν έγινε αντάμ καρό) και παίζει $Α και κούπα στον $Κ. Τραβάει τον ^Κ, κόβει ένα καρό στο χέρι και τραβάει όλα τα ατού. Όπως είναι τα φύλλα, στο τελευταίο ατού η σκουιζάρεται σε καρά σπαθιά. Η τελική θέση: # - $ - ^ J & KJ # - $ - ^ 7 & A9 # 5 $ - ^ - & Q7 Ας δούμε όμως και μία ωραία εκτέλεση του C. alicki (φωτο) από το ίδιο τουρνουά. ¼ëïé óôç ðñþôç, ìïßñáóå ç Ä # AQ5 $ AK73 ^ 1062 & AQ7 # J832 $ J964 ^ KJ & J32 Από τη θέση του Ν ο alicki εκτελεί 3ΝΤ, μετά από την εξής αγορά: ύση Βοράς Aνατολή Nότος 1^ κόντρ 1# κόντρ 2& κόντρ 2^ πάσο πάσο 3^ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο Αντάμ το ^5. Ο alicki κέρδισε το ^8 της Α με τον ^J και έστησε αμέσως τον $J. Η σκέπασε με την $Q και ο Πολωνός κέρδισε με τον $Α και τράβηξε και τον $Κ. Όταν έπεσε το $10 από την Α, ακολούθησε το $9 και το $7, όπου η ξόφλησε σπαθί, τράβηξε τον #Α, όπου η ακολούθησε με λιμό και έπαιξε καρό (είναι φανερό από την αγορά ότι η δεν κρατάει άλλη πίκα). Η τράβηξε 4 γύρους καρό, αλλά στο τέλος αναγκάστηκε να παίξει σπαθί, κάτω από τον &Κ. Ο alicki κέρδισε με τον &J και επανέλαβε την εμπάσα στα σπαθιά βγάζοντας με αυτό τον τρόπο το συμβόλαιό του. Η πλήρης διανομή: # 6 $ Q85 ^ AQ753 & K864 # AQ5 $ AK73 ^ 1062 & AQ7 # J832 $ J964 ^ KJ & J32 # K10974 $ 102 ^ 984 & 1095

17 17

18 Ïõê Ýóôé Èåüò! (Ρεπορτάζ από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ της 11ης Μαρτίου 2006) 18 Είναι πάρα πολλά τα στιγμιότυπα και τα σχόλια που μπορούν να ειπωθούν για τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ της 11ης Μαρτίου. Θα τα εκθέσω όσο γίνεται πιο τηλεγραφικά. Ο κόσμος, ως γνωστόν, βαριέται τα «σεντόνια». Η Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από πρόταση του προέδρου της ΕΟΜ, με την ομόφωνη εκλογή (επί 25 αντιπροσώπων σωματείων απ όλη την Ελλάδα και την παρουσία με δικαίωμα λόγου του εκπροσώπου του νέου Ομίλου της Χίου) του ÁëÝêïõ ÁèáíáóéÜäç (ΟΑΜΘ) ως Προέδρου και του υπογράφοντος (ΟΠΑΦ) ως γραμματέα. Μπήκα στον πειρασμό να συντάξω αυτό το κείμενο (με αφορμή που θα εκθέσω στη συνέχεια) ύστερα από τη διαβεβαίωση της συντακτικής επιτροπής ότι δεν θα υποστώ κανενός είδους λογοκρισία κι ότι θα δοθεί η δυνατότητα αντίλογου σε ό,τι γράψω. Η αφορμή: Γνωρίζετε ότι ακόμη και το Ευαγγέλιο βεβαιώνει ότι «δεν υπάρχει Θεός»; Αν, όχι, να η σχετική απόδειξη: Το Ευαγγέλιο γράφει: «Åßðåí Üöñùí åí ôç êáñäßá áõôïý, ïõê Ýóôé Èåüò». Αν παραλείψουμε την πρώτη φράση (είπεν άφρων εν τη καρδία αυτού) και απομονώσουμε τη δεύτερη (ουκ έστι Θεός) είδατε ότι ακόμη και το Ευαγγέλιο λέει ότι δεν υπάρχει Θεός; Η αφορμή, λοιπόν, μου δόθηκε όταν διαπίστωσα την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου, μέσω της οποίας το άσπρο γίνεται μαύρο, από το γνωστό λαθρόβιο έντυπο με τίτλο «το Βήμα του Μπριτζ». Σε πλαίσιο και εισαγωγικά, στη μέση ενός ανυπόγραφου κειμένου που περιγράφει την «κατακραυγή» της Γ.Σ. κατά του.σ. της ΕΟΜ σημειώνεται το εξής: «Åßðå óôç Ã.Ó. ç ê. Ëßëç ÁíáóôáóéÜäïõ, ìýëïò ôïõ ÄÓ ôçò ÅÏÌ, ãéá ôïí ðñüåäñü ôçò: Åãþ ôïí Êïõôñïýìðá, óêáôßâëá ï ôïí áíýâáæá, óêáôßâëá ï ôïí êáôýâáæá ðüíôá». Είναι προφανές, ότι το νόημα που βγαίνει από αυτή την (αποσπασματική) περικοπή είναι τελείως απαξιωτικό για τον πρόεδρο της ΕΟΜ και ότι εναρμονίζεται πλήρως με την εικόνα κατακραυγής κατά του.σ., που εμφανίζει το κύριο άρθρο του εντύπου. Η αλήθεια, όμως, είναι, ακριβώς, αντίθετη. Όχι μόνο ως προς το πνεύμα της παρέμβασης της Κας Αναστασιάδου, αλλά και ως προς τη στάση της γενικής συνέλευσης έναντι του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του.σ. Για του λόγου το αληθές αντιγράφω από το επίσημο πρακτικό της Γ.Σ. ότι είπε ακριβώς η Κα Αναστασιάδου (απευθυνόμενη στον κ. Μπομπολάκη): «Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíåäñéüæåé êáé íá áðïöáóßæåé ôï Ä.Ó. ãéá Ýãêñéóç ìéêñïäáðáíþí, üðùò éó õñßæåóôå. Áí èýëåé ç Ã.Ó., íá êáèïñßóåé Ýíá ðëáöüí, ðýñáí ôïõ ïðïßïõ èá áðïöáóßæåé ôï Ä.Ó.. Óáò ñùôþ: ÌÝ ñé ðñüôéíïò ôïí Êïõôñïýìðá ôïí åêèåéüæáôå åóåßò êáé ç êá Âëá Üêç ðïõ Þóáóôáí êïëëçôïß ößëïé ôïõ. Åãþ äåí õðþñîá ößëç ôïõ êáé óêáôßâëá ï ôïí áíýâáæá êáé ôïí êáôýâáæá. Ôþñá, üìùò, öáßíåôáé üôé äåí åîõðçñåôåß ôá óõìöýñïíôü óáò êáé ãé áõôü óôñýöåóôå åíáíôßïí ôïõ. Óáò ôï ëýù åõèýùò. ÈÝëåôå íá öýãåé ï ê. Êïõôñïýìðáò êáé üëá èá åßíáé ìýëé ãüëá ãéá óáò». Ως προς την τοποθέτηση της Γενικής Συνέλευσης είναι χαρακτηριστικές δύο αποφάσεις της. Aντιγράφω από το επίσημο πρακτικό: «η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει τα πεπραγμένα του.σ. και να το απαλλάξει από κάθε ευθύνη για όλα με την εκκρεμότητα όμως που επισημάνθηκε για το θέμα της μηχανοργάνωσης. Για το θέμα αυτό η Γ.Σ. θα αποφασίσει Νίκος Καραμανλής όταν πάρει τη διαβεβαίωση ότι όλα είναι έτοιμα» (η αλήθεια είναι ότι οι 2-3 ελάχιστοι αντιφρονούντες αναγκάσθηκαν να ευθυγραμμισθούν με τη συντριπτική πλειοψηφία για να μη φανεί η απομόνωσή τους). Ο Σταύρος Μπομπολάκης (ΑΟΜ), που ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής εισηγήθηκε την καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού έβαλε υποψηφιότητα για την εκ νέου εκλογή του και δεν εξελέγη Αντίθετα, ο Σπύρος Μπόμπολης (ΟΑΑ), που είχε εισηγηθεί την υπερψήφισή του, εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στη νέα Ελεγκτική Επιτροπή Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της Συνέλευσης ήταν ότι για πρώτη φορά στα χρονικά εμφανίσθηκαν δύο αντίθετες εισηγήσεις, δύο μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής από τα οποία το ένα (Στ. Μπομπολάκης: ΑΟΜ) εισηγήθηκε την καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού και το άλλο (Σπ. Μπόμπολης: ΟΑΑ) εισηγήθηκε την υπερψήφισή του Στις πιο πάνω δύο αποφάσεις συνοψίσθηκε όλη η ουσία της Συνέλευσης, αφού γι αυτά τα θέματα κυρίως είχε συγκληθεί. Για το κάπνισμα στη διάρκεια των αγώνων επαναβεβαιώθηκε η προηγούμενη απόφαση της πλήρους απαγορεύσεως και επισημάνθηκε ο πέλεκυς των πειθαρχικών κυρώσεων για τα σωματεία και τους διαιτητές που την παραβιάζουν. Η τροποποίηση του κανονισμού, που αφορά τις ανερχόμενες και υποβιβαζόμενες ομάδες στις κατηγορίες των διασυλλογικών, πέρασε (ως θέμα τεχνοκρατικό) στα γρήγορα. Το αλάτι, όμως, βρίσκεται αλλού. Τα αίματα άναψαν όταν ο Σταύρος Μπομπολάκης (ΑΟΜ) κατήγγειλε ότι το.σ. δυστροπούσε στο να του παραδώσει τα

19 έγγραφα που ζητούσε για τον έλεγχο του οικονομικού απολογισμού. Συνάντησε, όμως, την έντονη αντίδραση της Ντάλιας Παπαδάκη (ΑΟΑΦ) η οποία βεβαίωσε τη Γ.Σ. ότι αφού του παρέδωσε το σύνολο των εγγράφων που είχε ζητήσει εγγράφως τον βεβαίωσε ότι και για κάθε άλλο έγγραφο που θα χρειαζόταν ήταν στη διάθεσή του. Πάντως, το άλλο μέλος της Ε.Ε., ο οικονομολόγος Σπύρος Μπόμπολης δεν συμφώνησε με το συνάδελφό του και στο σημείο αυτό. Πώς να καλύψεις 190 σελίδες απομαγνητοφωνημένων πρακτικών χωρίς ν αδικήσεις την ουσία των διαδραματισθέντων; Οι εκπρόσωποι της επαρχίας, πάντα με φωνή βοώντος εν τη ερήμω, παρατήρησαν ότι οι γενικές συνελεύσεις γίνονται πεδίο αντιπαραθέσεων των σωματείων του Κέντρου, ενώ αγνοούνται οι αντίξοες συνθήκες επιβίωσης του αθλήματος στην περιφέρεια (Ε. Γεωργούδης: Βόλος, Λ. Λυμπέρης: Χαλκίδα, Π. Καπελώνης: Ρέθυμνο, Σ. Κοτινάς: Κέρκυρα), ενώ ο. Κτεναβέας (Καλαμάτα) εις μάτην κάλεσε τους πρώην κολλητούς του Προέδρου (Μ. Βλαχάκη: ΟΑΜΠΕΙ και Στ. Μπομπολάκη: ΑΟΜ) με την ευκαιρία του Φεστιβάλ της Καλαμάτας να κάνει σ όλους το τραπέζι για να τα βρούνε. Το πιο ενδιαφέρον θέμα, η ενημέρωση για τη ìç áíïñãüíùóç, αξίζει αυτοτελούς άρθρου. Ιδού. λοιπόν, η τηλεγραφική σύνοψη: Όνειρο επί 15ετία, τελική επιλογή του.σ. η διαφανής διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού παρά το στενό κλοιό μιας εταιρείας κι ενός υπαλλήλου της ΕΟΜ ν αναλάβουν (με λεόντειους όρους) το έργο. Προθεσμία παράδοσης τέλη Απριλίου Ο ταλαντούχος, όμως, μειοδότης πετυχαίνει υποτροφία στην Αμερική και χάνεται κάθε επαφή μαζί του από τις αρχές εκεμβρίου 2005, αφού εν τω μεταξύ είχε παραδώσει το 70% του έργου και είχε εισπράξει το 60% της συμφωνημένης αμοιβής. Ο νεοπροσληφθείς Τ. Πουρναράς (επίσης ταλαντούχος) ανέλαβε έως 15 Απριλίου 2006 να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το 90% (ήδη απεδείχθη συνεπής). συνέχεια στη σελίδα 28 Εξασκηθείτε στην αγορά Ëýóåéò ôùí áóêþóåùí ôçò óåëßäáò 13 Μετά από άνοιγμα σας 1&, παρεμβολή 1# αριστερά σας, κοντρ του συντρόφου και πάσο δεξιά σας, τι αγοράζετε με: # 54 $ ^ K3 & AKQ # KQJ9 $ 83 ^ AQ8 & AK108 # KJ3 $ Q43 ^ K43 & A865 # 87 $ KQ54 ^ A3 & AQ987 # Q6 $ J87 ^ K3 & AQ ) 2$. Αυτό δεν είναι ανιούσα, καθώς ο σύντροφος έχει υποσχεθεί κούπες και σας καλεί να τις αγοράσετε, αν έχετε τετράφυλλο. Εάν είχατε χέρι που κάνει reverse θα αγοράζατε 3 ή 4 κούπες, ανάλογα με την δύναμή σας. 2) 1ΧΑ. είχνετε χέρι ομαλής κατανομής, κράτημα στο χρώμα της παρεμβολής και μίνιμουμ δύναμη (12-14 π.). 3) 2&. Καλό χρώμα, τουλάχιστον πεντάφυλλο, 12 έως 15 π. από ονέρ. Αρνείστε 4φυλλο κούπα. 4) Πάσο. Ιδίως αν οι αντίπαλοι είναι στη δεύτερη. Η εναλλακτική είναι 2ΧΑ. Πράγματι, πιθανότατα έχετε μανς στα ΧΑ. Όμως, στη περίπτωση αυτή, είναι επίσης πολύ πιθανό να εισπράξετε περισσότερα στη 1# κοντρέ. Ακόμα και αν εισπράξετε μόνο 500 και έχετε μανς στη δεύτερη, δεν πρόκειται για καταστροφή, σε αγώνες ομάδων. 5) 3$. Σύντροφε, έχω 4φυλλο κούπα και πρόσθετες αξίες. Μετά από άνοιγμα σας 1&, παρεμβολή 1# αριστερά σας, πάσο του συντρόφου και πάσο δεξιά σας, τι αγοράζετε με: # KJ5 $ Q62 ^ A65 & A985 # 8 $ KJ3 ^ A854 & A8765 # AQ6 $ K106 ^ AJ9 & AJ98 ÈÝìáôá ôå íéêþò # 7 $ KQJ83 ^ 8 & KQJ765 # 6 $ AKJ10 ^ 532 & AKJ87 1) Πάσο. Ο σύντροφος δεν έκανε κοντρ νέγκατιβ. Επίσης, με τις αξίες που έχετε στις πίκες, δεν μπορεί να έχει περάσει trap pass περιμένοντας κοντρ από σας για να τους τιμωρήσει στην κλίμακα ένα (στην πολύ απίθανη περίπτωση που συμβαίνει αυτό, οι αντίπαλοι έχουν σίγουρα διαφυγή σε άλλο χρώμα και σας συμφέρει να παίξουν 1 πίκα, έστω χωρίς κοντρ). Ούτε ΧΑ μπορείτε να αγοράσετε γιατί, πολύ πιθανό, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο σύντροφος να έχει ελάχιστους πόντους και κινδυνεύετε σοβαρά να πληρώσετε, είτε με κοντρ, είτε χωρίς. 2) Κοντρ. Λείπουν και πολλοί πόντοι και πολλές πίκες. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι τα έχει, και τα δύο, ο σύντροφος. Αν όχι δεν θα χαθείτε, αφού υποστηρίζετε ότι χρώμα και να αγοράσει. Το ότι έχετε μόνο τρίφυλλη υποστήριξη στις κούπες δεν είναι πρόβλημα: αν ο σύντροφος είχε τέσσερις κούπες θα είχε αγοράσει κοντρ, έστω και με έξη πόντους (λιγότερους δεν μπορεί να έχει γιατί τότε θα είχε αγοράσει, σίγουρα, ο δεξιά σας αντίπαλος). 3) 1ΧΑ. είχνει αυτή τη δύναμη (18-19 π.), χέρι ομαλής κατανομής και, φυσικά, κράτημα στο χρώμα της παρεμβολής. Αφού ο σύντροφος δεν αγόρασε και μπορεί να είναι «άγραφος», είναι κουτό να πηδήξουμε στα 2ΧΑ για να δείξουμε το χέρι μας. Φυσικά δεν μπορεί να έχουμε πόντους, γιατί τότε θα είχαμε ανοίξει 1ΧΑ. 4) 2$. Παρότι είναι πιθανό να έχει ο σύντροφος τις πίκες έχουμε πληθώρα από λεβέ σε περίπτωση που εκτελέσουμε εμείς και ελάχιστες, έως καθόλου, στην άμυνα. 5) Κοντρ. Καλό χέρι, πλήθος από κοντρόλ. Εάν ο σύντροφος πασάρει, μετατρέποντας το κοντρ σε τιμωρίας, θα μείνουμε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. 19

20 20

Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής

Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής Επιμέλεια: Κούρτης Δημήτρης Περίπτωση Α: Νόμος 27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΓΟΡΑ Νόμος 27Α Θέλει ο αντίπαλος αριστερά να

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: Nέων Mαθητών Ομάδων seniors Μικτών ζευγών. Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας

TO ΜΠΡΙΤΖ. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: Nέων Mαθητών Ομάδων seniors Μικτών ζευγών. Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας TO ΜΠΡΙΤΖ IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 79 Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: Nέων Mαθητών Ομάδων seniors

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. ÁôôéêÞò. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: OìÜäùí Æåõãþí. Πρωτάθλημα. 3 ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μπριτζ στην Αττάλεια της Τουρκίας

TO ΜΠΡΙΤΖ. ÁôôéêÞò. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: OìÜäùí Æåõãþí. Πρωτάθλημα. 3 ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μπριτζ στην Αττάλεια της Τουρκίας TO ΜΠΡΙΤΖ MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 77 Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: OìÜäùí Æåõãþí 2007 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. ÐÜôñá. Kύπελλο Δυτικής Ελλάδας. Πρωτάθλημα Ομάδων. Πρωτάθλημα Αττικής. Εκδρομικό Καλαμάτας. Αγώνας επιλογής εθνικών ομάδων

TO ΜΠΡΙΤΖ. ÐÜôñá. Kύπελλο Δυτικής Ελλάδας. Πρωτάθλημα Ομάδων. Πρωτάθλημα Αττικής. Εκδρομικό Καλαμάτας. Αγώνας επιλογής εθνικών ομάδων TO ΜΠΡΙΤΖ MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 83 Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Αγώνας επιλογής εθνικών ομάδων Πρωτάθλημα Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Επικαιρότητα. Αποτελέσµατα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ

TO ΜΠΡΙΤΖ. Επικαιρότητα. Αποτελέσµατα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ TO ΜΠΡΙΤΖ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΜΠ. ΑΘ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4560 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 730/93 - ΚΩΔ. 9998 ΚΕΜΠ ΑΘ. Επικαιρότητα Αποτελέσµατα Άρθρα για όλες τις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων Οργάνωση καθημερινών ημερίδων 1) Αγώνες ζευγών 1α) Διαθέσιμες κινήσεις: Φιλοσοφία, μηχανισμοί και τα χαρακτηριστικά τους. Οι κινήσεις είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία που έχει ένας διαιτητής στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Πρωταθλητές Ευρώπης. Νέων Πανελλήνια Πρωταθλήµατα: Κατηγοριών Μαθητών. Βασίλης Βρούστης Ντίνος οξιάδης

TO ΜΠΡΙΤΖ. Πρωταθλητές Ευρώπης. Νέων Πανελλήνια Πρωταθλήµατα: Κατηγοριών Μαθητών. Βασίλης Βρούστης Ντίνος οξιάδης TO ΜΠΡΙΤΖ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΜΠ. ΑΘ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4560 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 96 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 730/93 - ΚΩΔ. 9998 ΚΕΜΠ ΑΘ. Πρωταθλητές Ευρώπης Νέων Πανελλήνια Πρωταθλήµατα: Κατηγοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΙΤΖ. Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2013

ΜΠΡΙΤΖ. Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2013 TO ΜΠΡΙΤΖ ΑΡ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΜΠ. ΑΘ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4560 ΤΕΥΧΟΥΣ 115 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 730/93 - ΚΩΔ. 9998 ΚΕΜΠ ΑΘ. Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2013 1O Φεστιβάλ Μπριτζ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Γιάννενα. Swiss Æåõãþí. Πανελλήνιo Πρωτάθλημα. Games Festival 2007 Aνθοκομική Κηφισιάς MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007. Επικαιρότητα.

TO ΜΠΡΙΤΖ. Γιάννενα. Swiss Æåõãþí. Πανελλήνιo Πρωτάθλημα. Games Festival 2007 Aνθοκομική Κηφισιάς MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007. Επικαιρότητα. TO ΜΠΡΙΤΖ MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 78 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Γιάννενα 2007 Επικαιρότητα Αποτελέσματα Άρθρα για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΙΤΖ. y Παν. Πρωτάθλημα NEΩN 2013 y Παν. Πρωτάθλημα SENIORS 2013 y Παιγνίδι - Kουίζ ΠIΘANOTHTΩN

ΜΠΡΙΤΖ. y Παν. Πρωτάθλημα NEΩN 2013 y Παν. Πρωτάθλημα SENIORS 2013 y Παιγνίδι - Kουίζ ΠIΘANOTHTΩN ΤΟ Κ. κατάστημα Μυτιλήνης 63 ΜΠΡΙΤΖ Κ. κατάστημα Μυτιλήνης MAPTIOΣ AΠPIΛIOΣ MAΪOΣ 2013 AP. TEYXOYΣ 113 62 y Παν. Πρωτάθλημα NEΩN 2013 y Παν. Πρωτάθλημα SENIORS 2013 y Παιγνίδι - Kουίζ ΠIΘANOTHTΩN Aποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΙΤΖ MΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

ΜΠΡΙΤΖ MΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 TO ΜΠΡΙΤΖ MΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 72 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. ÐáíåëëÞíéï Ìáèçôéêü ÐñùôÜèëçìá 2006 Φεστιβάλ Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Καλή Αγωνιστική Χρονιά. 5o Βαλκανικό Πρωτάθληµα. Βορείου Ελλάδος Κύπελλο Ελλάδος Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Μικτών Ζευγών.

TO ΜΠΡΙΤΖ. Καλή Αγωνιστική Χρονιά. 5o Βαλκανικό Πρωτάθληµα. Βορείου Ελλάδος Κύπελλο Ελλάδος Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Μικτών Ζευγών. TO ΜΠΡΙΤΖ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΜΠ. ΑΘ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4560 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 730/93 - ΚΩΔ. 9998 ΚΕΜΠ ΑΘ. 5o Βαλκανικό Πρωτάθληµα Πρωτάθληµα Βορείου Ελλάδος Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΙΤΖ. Ευρωπαϊκό Κύπελλο. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών 2009. Σεμινάριο εκπροσώπων ομοσπονδιών EBL. Η Ιταλία κερδίζει το Ευρωπαϊκό κύπελλο

ΜΠΡΙΤΖ. Ευρωπαϊκό Κύπελλο. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών 2009. Σεμινάριο εκπροσώπων ομοσπονδιών EBL. Η Ιταλία κερδίζει το Ευρωπαϊκό κύπελλο TO ΜΠΡΙΤΖ ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 88 Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 4560 Áñ. Áäåßáò ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Ευρωπαϊκό Κύπελλο Η Ιταλία κερδίζει το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

48 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QUBICAAMF

48 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QUBICAAMF ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 29/10/2012(ΔΕΥΤΕΡΑ) - 4/11/2012(ΚΥΡΙΑΚΗ) (Υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ) Επιπλέον χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 1520 Δώρο παιχνίδια μπόουλινγκ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008 Πρακτικά τακτικής Γενικής Συνέλευσης αριθμ.1/29-3-2008 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 (1 ος όροφος) γραφεία της ΕΟΜ, έγινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Ïêôþâñéïò. Îåêéíïýí ÌáèÞìáôá Ìðñéôæ. 49 ο πανευρωπαϊκό ομάδων. Διεθνές Φεστιβάλ Ελληνικά νησιά IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008.

TO ΜΠΡΙΤΖ. Ïêôþâñéïò. Îåêéíïýí ÌáèÞìáôá Ìðñéôæ. 49 ο πανευρωπαϊκό ομάδων. Διεθνές Φεστιβάλ Ελληνικά νησιά IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. TO ΜΠΡΙΤΖ IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 85 Ïêôþâñéïò Îåêéíïýí ÌáèÞìáôá Ìðñéôæ Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Επικαιρότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Zευγών Aγώνες Eπιλογής 2012 Arcadia Open 2012. Eπικαιρότητα. Aποτελέσματα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών

ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Zευγών Aγώνες Eπιλογής 2012 Arcadia Open 2012. Eπικαιρότητα. Aποτελέσματα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ ΙΑΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 106 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Zευγών Aγώνες Eπιλογής 2012 Arcadia Open 2012 Eπικαιρότητα Aποτελέσματα Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΙΤΖ 4560. Πανελλήνιο κατηγοριών Κύπελλο Ελλάδας. Πρωτάθληµα. Βόρειας Ελλάδας. Κύπελλο ΕΟΜ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Επικαιρότητα.

ΜΠΡΙΤΖ 4560. Πανελλήνιο κατηγοριών Κύπελλο Ελλάδας. Πρωτάθληµα. Βόρειας Ελλάδας. Κύπελλο ΕΟΜ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Επικαιρότητα. TO ΜΠΡΙΤΖ 4560 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 93 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Πανελλήνιο πρωτάθληµα κατηγοριών Κύπελλο Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΙΤΖ. 17 ï. Swiss æåõãþí. Aéãáßïõ. ÊåíôñéêÞò ÅëëÜäáò. Πρωτάθλημα Μαθητών. Φεστιβάλ Μπριτζ Ανθοκομικής Κηφισιάς

ΜΠΡΙΤΖ. 17 ï. Swiss æåõãþí. Aéãáßïõ. ÊåíôñéêÞò ÅëëÜäáò. Πρωτάθλημα Μαθητών. Φεστιβάλ Μπριτζ Ανθοκομικής Κηφισιάς TO ΜΠΡΙΤΖ ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 84 Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 4560 Áñ. Áäåßáò ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Swiss æåõãþí Περιφερειακά πρωταθλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 13 της 16 ης Δεκεμβρίου 2013 Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:30, κατόπιν

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 13 της 16 ης Δεκεμβρίου 2013 Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:30, κατόπιν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 13 της 16 ης Δεκεμβρίου 2013 Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια

γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια Η αξιοποίηση του ονόματος του παιδιού για το γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια Μαρία Θεοδωρακάκου Νηπιαγωγός, ΜΤΕΕΑ maria.theodorakakou@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω.

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Σκοπός σας είναι να είστε ο πρώτος παίκτης που θα ξεφωρτωθεί όλες του τις κάρτες. Το τοτέμ τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 3ης Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΙΤΖ. 1 οι Παγκόσμιοι αγώνες Πνευματικών Αθλημάτων. Επικαιρότητα. Αποτελέσματα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών ΑΡ.

ΜΠΡΙΤΖ. 1 οι Παγκόσμιοι αγώνες Πνευματικών Αθλημάτων. Επικαιρότητα. Αποτελέσματα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών ΑΡ. TO ΜΠΡΙΤΖ ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 86 Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 4560 Áñ. Áäåßáò ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. 1 οι Παγκόσμιοι αγώνες Πνευματικών Αθλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Μέσα στο Κουτί. Εισαγωγή... 2. Στόχος... 2. Μέσα στο Κουτί... 2. Οι Κάρτες... 3. Περιγραφή των Καρτών... 3. Επιβίβαση!...

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Μέσα στο Κουτί. Εισαγωγή... 2. Στόχος... 2. Μέσα στο Κουτί... 2. Οι Κάρτες... 3. Περιγραφή των Καρτών... 3. Επιβίβαση!... Αριθμός Παικτών: 2-4 Χρόνος Παιχνιδιού: 45 λεπτά Ηλικίες: 12 και άνω Περιεχόμενα Εισαγωγή................................... 2 Στόχος..................................... 2 Μέσα στο Κουτί...............................

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος του Γιάννη Σχοιναράκη* ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ατομική τακτική Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος Μονομαχία στην πλάτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξερευνήστε τη μυστηριώδη νήσο La Isla, και κυνηγήστε ζώα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν εξαφανισμένα. Το ευγενές Ντόντο, το προσεκτικό Γιγάντιο Φόσα, τον άπιαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

49o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QubicaAMF

49o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QubicaAMF 49o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QubicaAMF Krasnoyarsk, Ρωσία, 15 Νοεμβρίου - 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 10 13 Οκτωβρίου 2013 Τόπος Διεξαγωγής Αγώνων Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ

11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ: Όλα τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ΚΟΕ 1. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων διοργανώνει τους 11 ους Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Âáñóïâßá TO ΜΠΡΙΤΖ. ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÊñÞôçò Ðåñéöåñåéáêü ÊåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006. Επικαιρότητα. Αποτελέσματα

Âáñóïâßá TO ΜΠΡΙΤΖ. ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÊñÞôçò Ðåñéöåñåéáêü ÊåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006. Επικαιρότητα. Αποτελέσματα TO ΜΠΡΙΤΖ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 74 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÊñÞôçò Ðåñéöåñåéáêü ÊåíôñéêÞò

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι αυτό είναι επέκταση και απαιτεί τη χρήση των παρακάτω

Το παιχνίδι αυτό είναι επέκταση και απαιτεί τη χρήση των παρακάτω Το Εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις αλλαγές στους κανόνες, σχετικά με τον Χάρτη της Ινδίας. Υποτίθεται ότι είστε εξοικειωμένοι με τους βασικούς κανόνες του Ticket to Ride. Ε Ο χάρτης της Ινδίας είναι σχεδιασμένος

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ Τα Πεδία της μάχης είναι μια νέα εμπειρία τουρνουά του League of Legends που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα και να αναμετρηθείτε με άλλες ομάδες από τη χώρα σας. Δεν έχει σημασία η θέση σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 1ης Οκτωβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 1ης Οκτωβρίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 1ης Οκτωβρίου 2014 Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά Ασκήσεις Φροντιστηρίου

ιακριτά Μαθηµατικά Ασκήσεις Φροντιστηρίου ιακριτά Μαθηµατικά Ασκήσεις Φροντιστηρίου Εαρινό Εξάµηνο 2009 Κάτια Παπακωνσταντινοπούλου 1. Εστω A ένα µη κενό σύνολο. Να δείξετε ότι η αλγεβρική δοµή (P(A), ) είναι αβελιανή οµάδα. 2. Εστω ένα ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ!

ΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ! ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ! ΗΡΘΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΟΥ ΜΗΣΟΥΣΒΗΣΕΙ! Script: Alessandro Sisti; Pencil: Gianfranco Florio; Ink: Michela Frare;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας 2015 1 1. Περιγραφή δοκιμασίας Το φετινό όνομα της δοκιμασίας του διαγωνισμού στην κατηγορία του Πανεπιστημίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ε: ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ;

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ε: ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ; ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ε: ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ; Α: Το τουρνουά θα αποτελείται από αγώνες 5Χ5 ξαφνικού θανάτου (δηλαδή κρίνονται στη μία νίκη) και οι τελικοί θα κρίνονται στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

2-2 : forcing, όχι καρά Συνέχειες όπως στο Cbs -2 : non forcing

2-2 : forcing, όχι καρά Συνέχειες όπως στο Cbs -2 : non forcing ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Long game tries. Με μπαλανσέ χέρι: 2ΧΑ (forcing, =17-18). 1M-2M-2N-3N= 3φ, οκ [νέο χρώμα = κράτημα] Bergen: όταν υπάρχει χώρος για 2 απαντήσεις κάτω από το Μ, η 1 η είναι γενικό gt και η 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει!

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο 27χρονος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού σίγουρα από το βράδυ της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ταυτόχρονα Πρωταθλήματα

Θέμα: Ταυτόχρονα Πρωταθλήματα Ο Μ Ι Λ Ο Σ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ Φ Ι Λ Ο Θ Ε Η Σ Καποδιστρίου 17 -Φιλοθέη 152 37, Τηλ. (210) 6823941 - Fax: (210) 6852959 Ηλεκτρονική δ/νση : http://www.opaf.org Προς Το Δ.Σ. της ΕΟΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας-Κύπρου Χαλκιδική 8-12 Ιουλίου 2015 Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής ανέλαβε της διοργάνωση του 8ου Πανελληνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της 30 ής Μαρτίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της 30 ής Μαρτίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της 30 ής Μαρτίου 2013 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την 30/03/2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΤΟΥ ΠΟΚΕΡ 1. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΚΕΡ - Η ΤΡΑΠΟΥΛΑ 2. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΚΕΡ - ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 3. ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ : TEXAS HOLD 'EM OMAHA HIGH LOW ΠΟΚΑ ΜΕ ΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΟΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΚΕΡΚΑΡΤΑ ΤΟΥ BIG TONY. User s Manual / Εγχειρίδιο Χρήσης. GDTronics

Η ΠΟΚΕΡΚΑΡΤΑ ΤΟΥ BIG TONY. User s Manual / Εγχειρίδιο Χρήσης. GDTronics Η ΠΟΚΕΡΚΑΡΤΑ ΤΟΥ BIG TONY User s Manual / Εγχειρίδιο Χρήσης GDTronics Οκτώβριος 2009 Πίνακας Περιεχομένων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: 1 ΜΕΡΟΣ Α: ΠΟΚΕΡ ΚΑΙ ΤΕΞΑΣ ΧΟΛΝΤΕΜ 3 A.1 Τι Είναι Το Πόκερ 3 Α.2 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα.

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Ηξερα οτι υπαρχουν επαγγελματιες παιχτες που κερδιζουν πολλα χρηματα απο το στοιχημα και εψαχνα να βρω τη "μυστικη formula" 'Ετσι κ εσυ. Πηρες μια απο τις

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ 1η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Άσκηση 1η - Διάρκεια 5 : Άφησε τη μπάλα

1ο ΣΤΑΔΙΟ 1η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Άσκηση 1η - Διάρκεια 5 : Άφησε τη μπάλα ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ Η μεθοδική διδασκαλία του handball στο Δημοτικό σχολείο, περιλαμβάνει 3 διδακτικά στάδια. Σε κάθε διδακτικό στάδιο υλοποιούνται 2 διδακτικές μονάδες (μαθήματα). Κάθε διδακτική μονάδα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ (από την προνηπιακή έως στη γυµνασιακή ηλικία) Για τη διατήρηση και διεύρυνση του ενδιαφέροντος των νέων παικτών είναι θεµελιώδες ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ και µάλιστα τακτικά (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 Απρίλιος 2014 Χώρος και οργάνωση Έδρα ΔΗΜ. ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ), Τ.Κ. 19003 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ 26-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΙΕΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ 26-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΙΕΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ 26-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΙΕΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Καλώς ήρθατε...!!! Το MYTIKAS CUP κλείνει φέτος 16 χρόνια διοργάνωσης και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ Ο Βορράς και η Ανατολή κάθονται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος, καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι ευθύνη του Βορρά να τοποθετήσει

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής και Τμήματα Προετοιμασίας. στο Κολλέγιο Ανατόλια

Νέο Σύστημα Εισαγωγής και Τμήματα Προετοιμασίας. στο Κολλέγιο Ανατόλια Νέο Σύστημα Εισαγωγής και Τμήματα Προετοιμασίας στο Κολλέγιο Ανατόλια Το «Νέο Λύκειο» Παγίδες, πλεονεκτήματα και αδυναμίες 2 Τυχερή άτυχη η φετινή Α Λυκείου, γιατί: οι πρώτες χρονιές αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα

Διαβάστε περισσότερα

οποία ερχόµενη πίσω από τη γραµµή εκκίνησης κτυπήσει την αριθµηµένη µπίλια.

οποία ερχόµενη πίσω από τη γραµµή εκκίνησης κτυπήσει την αριθµηµένη µπίλια. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΚΤΑΜΠΑΛΟ 1. Σκοπός του παιχνιδιού. Το παιγνίδι παίζεται µε δηλωµένα χτυπήµατα και παίζεται µε µια άσπρη µπίλια και δεκαπέντε αριθµηµένες µπίλιες από το 1 ως το 15. Ο ένας παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ Α) τι είναι προπονητής Β) ποιος είναι ο Έλληνας προπονητής 2. ΚΤΡΙΩ ΘΕΜΑ: ΑΜΤΝΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Internet θέλει προσοχή!

Το Internet θέλει προσοχή! Το Internet θέλει προσοχή! Στο Internet αν θες να πας πρέπει να προσέχεις που πατάς γιατί με ένα λάθος βηματάκι θα πέσεις μέσα σε χαντάκι. Το Internet κρύβει πολλά άλλα ωραία άλλα τραγικά γι αυτό πρόσεχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005.

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005. Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005. Ένας από τους ανθρώπους που ξεκίνησαν τότε τη νέα αυτή προσπάθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09 www.e-sudoku.gr 1 3O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 2 MAIOY 2009 Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ όψιν τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού καθώς και τους κανονισμούς της World Puzzle

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 10 ως έναντι ασφαλίστρων έχετε ΔΩΡΕΑΝ τις παρακάτω παροχές: Άνοιγμα τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM Η Arsenal FC είναι μία από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες ομάδες της Αγγλίας με μια συνεχή παρουσία στην Α Εθνική Κατηγορία από το 1919. Οι Arsenal Soccer

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Σύλλογος Βέροιας (ΟΑΜΒ) σελίδα 1/9

ΘΕΜΑ 4 ο : Σύλλογος Βέροιας (ΟΑΜΒ) σελίδα 1/9 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 9/ της 7 ης Οκτωβρίου 2009 Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 16.00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ U59UPU UPU ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ Αρ.Φακ. 70/2β/15 Λευκωσία, 08 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ου 97P P ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Σε συνέχεια των προκηρύξεων για τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 02:30μμ, απογευματινό σκέλος

ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 02:30μμ, απογευματινό σκέλος ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 Τόπος διεξαγωγής Στον `Ομιλο Λευκωσίας 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Εγγραφή 9:30 πμ, Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 Πρώτη ημερίδα Δεύτερη ημερίδα 10:00 πμ, Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα