ΜΠΡΙΤΖ MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΠΡΙΤΖ MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006"

Transcript

1 TO ΜΠΡΙΤΖ MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 71 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ ÊÅÌÐ ÁÈ. ÊáëáìÜôá Ðåñéöåñåéáêü ðñùôüèëçìá ÄõôéêÞò ÅëëÜäïò ÐáíåëëÞíéï ðñùôüèëçìá æåõãþí 2006 ÅíçìåñùôéêÜ ãéá ôá åêäñïìéêü ôùí ïìßëùí Επικαιρότητα Αποτελέσματα Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών 1

2 ÅÊÄÑÏÌÉÊÏ ÔÏÕÑÍÏÕÁ ËÅ - ÏÐÁÖ- ÏÁÌ ÉÏÕËÉÏÕ Óôï ðïëõôåëýò îåíïäï åßï PILOT EACH RESORT 5* ÑÅÈÕÌÍÏ ÊÑÇÔÇÓ Ôïðïèåóßá Ãåùñãéïýðïëç ìåôáîý Ñåèýìíïõ êáé áíßùí ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ Ëßëá Ðáðáêùíóôáíôßíïõ: , ííõ ÊáñáìáíëÞ: ,

3 TO ΜΠΡΙΤΖ ΜΑΡΤΙΟΣ / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 71 Ðåñéå üìåíá Γράμμα του Προέδρου... 3 Αγωνιστικά και άλλα... 4 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Φεστιβάλ Καλαμάτας Τα μυστικά των πρωταθλητών Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Άμυνα για πρωταθλητές Εξασκηθείτε στην αγορά Κάθε Tετάρτη Γράφει ο Βόρειος Ουκ έστι Θεός! ιαγωνισμός αγορών ιαγωνιστείτε με τους πρωταθλητές Αντί σταυρολέξου Πρόγραμμα σωματείων ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá Ìðñéôæ Öåéäéððßäïõ 30, ÁèÞíá, ôçë.: , fax: Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: Á. ÊáñáìáíëÞ ÊáëëéãÜ 37, ÖéëïèÝç Áñ éóõíôüêôçò: Λουκάς Ζώτος Öåéäéððßäïõ 30, ÁèÞíá ÓõíôáêôéêÞ ïìüäá Âüñåéïò, Σταύρος Αντωνιάδης, Γιώργος Κλείτσας, Ôáóßá Ìðáìðïýëá, ÄçìÞôñçò ÍáèáíáÞë, σóïò Ðßêá, ÃéÜííçò Ðñïêïðßïõ, Ãéþñãïò Ñïýóóïò, Γιάννης Κιαπέκος,. Τόγιας. Öùôïãñáößåò Öùôïãñáöéêü áñ åßï ÅÏÌ Αrt Director Αιμιλία Μπονέλη ΑΤΕΛΙΕ Αλφάβητο Α.Ε.Β.Ε. ÅÐÉÓÔÏËÅÓ - ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ ÐÑÏÓ: Ðåñéïäéêü ÔÏ ÌÐÑÉÔÆ, ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá Ìðñéôæ, Öåéäéððßäïõ 30, ÁèÞíá Êåßìåíá êáé öùôïãñáößåò ðïõ áðïóôýëëïíôáé ãéá äçìïóßåõóç óôï ðåñéïäéêü äåí åðéóôñýöïíôáé. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, áíáðáñáãùãþ Þ ìåôüäïóç üëïõ Þ ìýñïõò ôïõ ðåñéïäéêïý, ùñßò ôçí Ýããñáöç Üäåéá ôïõ åêäüôç. Ôï ãñüììá ôïõ ðñïýäñïõ Áãáðçôïß Ößëïé, Η έκκληση για διοργάνωση «ημερίδας συμπαράστασης και αλληλεγγύης» για την αποκατάσταση της υγείας ενός νεαρού μέλους μπριτζιστικής οικογένειας είχε μεγάλη ανταπόκριση. Συγκεντρώθηκαν περίπου από τα Σωματεία Αθηνών και Περιφέρειας, τα οποία διατέθηκαν στην οικογένειά του μαζί με επιπλέον από την ΕΟΜ στη μνήμη του Γ. Ράλλη. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και οι κυρίες του ΑΟΑΦ που οργάνωσαν ειδική εκδήλωση. Αποδείξαμε ότι μία από τις παραμέτρους της κοινωνικότητας του αθλήματος δεν είναι λόγια κενά περιεχομένου και γι αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Πρόθεσή μου είναι να διοργανώνουμε πανελλαδικά, μία φορά τουλάχιστον κατ έτος, μία ημερίδα αλληλεγγύης. Η πιθανή συνεργασία με την πρέσβειρα της ΟΥΝΕΣΚΟ κ. Μ. Βαρδινογιάννη, με την πανελλαδική και όχι μόνο δυνατότητα προβολής της, θα ωφελήσει και τους σκοπούς του ιδρύματος «Ελπίδα» που προεδρεύει, αλλά και την προβολή και την πλατιά αναγνώριση του Μπριτζ, ως πνευματικού αθλήματος με πολλαπλούς στόχους και δραστηριότητες. Θα συνεχίσουμε και με άλλους εκπροσώπους ευαγών ιδρυμάτων. Η Γεν. Συνέλευση της 11ης Μαρτίου 2006 ήταν ουσιαστικά η πρώτη απολογιστική των πεπραγμένων του Σ από της εκλογής του το Νοέμβριο του Είχα δηλώσει ότι για μένα τουλάχιστον οι αποφάσεις της θα ήταν καθοριστικές για την παραμονή μου στη διοίκηση. Ήθελα να δω και να εισπράξω την απήχηση που έχει γνωστό έντυπο που κυκλοφορεί. Η Γεν. Συνέλευση κατέδειξε αυτούς τους δύο τρεις διαφωνούντες που προέτρεψαν με μεγάλο πάθος, ομολογώ, τους εκπροσώπους να μας αποδοκιμάσουν, καταψηφίζοντας τα έως τότε πεπραγμένα του Σ. Τελικά φαίνεται και οι ίδιοι πείστηκαν και η έγκριση των πεπραγμένων ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ. Υπήρξαν βέβαια και ορισμένες επικριτικές, αλλά καλοπροαίρετες τοποθετήσεις, απόλυτα θεμιτές. Ουδείς μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν έγιναν μικρολάθη ή παραλείψεις. Ερασιτέχνες παράγοντες είμαστες άλλωστε. Μετά την επιδοκιμασία του έργου του, το Σ θα συνεχίσει με περισσότερο ζήλο την προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων του. Καλώ και τους διαφωνούντες να συστρατευθούν και αυτοί μαζί μας και να παραμερίσουν τις προσωπικές τους διαφορές, γιατί αυτό ζητά η ìåãüëç êáé óéùðçñþ ðëåéïøçößá των παραγόντων και αθλητών από όλους μας. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και ας προβληματισθούν. Η εσωστρέφεια και η μεμψιμοιρία δεν ταιριάζουν σε όσους θέλουν να διακονούν ένα πνευματικό άθλημα. Εμείς αντιπαραθέτουμε τις προσπάθειές μας για την καλύτερη οργάνωση και διάδοση του αθλήματός, ελαχιστοποιώντας τα λάθη μας. Óðýñïò Êïõôñïýìðáò 3

4 Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ ÁãùíéóôéêÜ êáé Üëëá Επιμελείται ο Άσσος Πίκα Για πρώτη φορά, μετά το έτος 2000 που διοργανώθηκε το Παγκόσμιο Ατομικό πρωτάθλημα στο Ζάππειο, δύο μεγάλα ονόματα του διεθνούς Μπριτζ, οι Lorenzo Lauria και Fulvio Fantoni, αγωνίστηκαν στη χώρα μας στο 2ο Φεστιβάλ Μπριτζ της Χαλκιδικής, τόσο στους αγώνες ζευγών όσο και στους αγώνες ομάδων που επακολούθησαν. Το επόμενο τεύχος θα περιέχει συνεντεύξεις τους καθώς και ρεπορτάζ από την όλη διοργάνωση. Αντίθετα ακυρώθηκε, κυρίως λόγω υψηλών τιμών ξενοδοχείων, το ιεθνές Φεστιβάλ της Ρόδου, που είχε προγραμματιστεί για τα μέσα Ιουλίου. Πλήθος εκδρομικών τουρνουά θα διοργανώσουν τα Σωματεία την περίοδο Άνοιξης Καλοκαιριού. Για να προλαβαίνει να δημοσιεύεται το διαφημιστικό φυλλάδιο στο κατάλληλο τεύχος (αλλά και στο Internet) παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των Σωματείων να φροντίζουν για την έγκαιρη έκδοση και αποστολή, σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση του περιοδικού. Μεγάλο ιεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ πρόκειται να διοργανωθεί στην Κρήτη από 27 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου. Στην διοργάνωση αυτή, που θα έχει πλούσια έπαθλα, πρωτο- φανή για την Ελλαδα, συμμετέχει και το τοπικό Σωματείο της Περιηγητικής Λέσχης Ηρακλείου. Αναμένεται πολύ μεγάλη συμμετοχή από ξένες χώρες, ιδίως το Λίβανο και την Ιταλία. Πρωτοφανής ήταν η συμμετοχή στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ομάδων «Γεώργιος Ράλλης». Οι 163 ομάδες που έλαβαν μέρος σημαίνουν αύξηση περίπου 50% από τις διοργανώσεις των δύο τελευταίων ετών και, φυσικά, ρεκόρ συμμετοχών όλων των εποχών για το πρωτάθλημα αυτό. Αλλά και ο αριθμός των αθλητών που συμμετείχαν πρέπει να είναι ρεκόρ όλων των πρωταθλημάτων ή τουρνουά που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. 4 Οι αγώνες Ομάδων του Φεστιβάλ Χαλκιδικής, που ήταν συγχρόνως και το Περιφερειακό πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, μεταδόθηκαν κατευθείαν με το σύστημα vu - graph, από την ιστοσελίδα της ridge ase Online (www.bridgebase.com) Όσοι δεν τους παρακολούθησαν ζωντανά μπορούν και τώρα να βρουν εκεί τους 9 αγώνες που παίχτηκαν, όπως και το τελικό στάδιο των αγώνων επιλογής της εθνικής ομάδος Όπεν. Φεστιβάλ Χαλκιδικής: Απευθείας μετάδοση στο Internet

5 O μ μ μ μ 3 μ, μ 3 (9, I ) : - : : : ungalow % 2 12 μ μ bungalows. μμ : 9-21:00 open, :30 open, 1-8 μ : 11-18:30 μ open, :30 μ open, 1-8 Grand Prix : 4 μ ( μ μ ), μμ :. ( & ),. ( & ). μ μμ : 25 2 μ, 80 μ μ 10 μ μ Grand Prix. μ 50%., μ μ. :. μ. μ : & μ open & μ μ master points. : μ 1, 2 3 open, 1-8 1, 2, 3 1 μ open & Grand Prix M 1, 2, 3 1 μ μ : 9 : High Speed 3 : lue Star Paros : igh Speed 2 : : luestar Paros : High Speed 3 : μ.!!!!! μ., μ «Rent» ( & ) 10 μ. 5

6 Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá æåõãþí 2006 Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών 2006 έγινε όπως μέχρι πριν από λίγα χρόνια - σε τρία στάδια, προκριματικός, ημιτελικός τελικός. Η συνολική συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες και σε όλη τη χώρα ήταν 304 ζεύγη στους προκριματικούς (άλλα 5 ζεύγη της προεθνικής όπεν προκρίθηκαν κατευθείαν στα ημιτελικά), μειωμένη σε σχέση με το 2005, που ήταν 339 ζεύγη. Ο σοβαρότερος λόγος για αυτή την μείωση είναι ότι το προκριματικό στάδιο στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε, αντί του κλασσικού τριημέρου Παρασκευή Σαββατο - Κυριακή, από Πέμπτη έως Σάββατο, επειδή την Κυριακή 22 Ιανουαρίου ήταν η εορταστική ημερίδα της ΕΟΜ. Αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι η μείωση των συμμετοχών παρατηρήθηκε μόνο στην περιοχή της Πρωτεύουσας. 6 Στην κατηγορία Όπεν 2 ζεύγη, οι Γιώργος Καρλαύτης - Σταύρος Μπομπολάκης, που κέρδισαν την πρώτη ημερίδα με 62,67% και οι Χριστίνα Συρακοπούλου - Βασίλης Βρούστης, που επικράτησαν τη δεύτερη ημερίδα με 58,26%, αποσπάστηκαν με αρκετή διαφορά στη βαθμολογία, μετά τις δύο πρώτες ημέρες. Όμως την τρίτη ημέρα των αγώνων οι Λουκάς Ζώτος - Αλέκος Λαμπρινός έκαναν την αντεπίθεση τους και με ποσοστό 64,01% αναρριχήθηκαν στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης ενώ ήθελαν 3% ακόμα για να πάρουν την πρωτιά. Τη νίκη και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος 2006 κατέκτησαν οι Καρλαύτης Γ. - Μπομπολάκης Σ. ενώ στην τρίτη θέση διατηρήθηκαν με άνεση οι Συρακοπούλου Χ. - Βρούστης Β. Ο αγώνας έγινε στον Αθηναϊκό Όμιλο Μπριτζ με συμμετοχή 28 ζευγών. Ένα τουρνουά με ελάχιστες διαφορές στη γενική κατάταξη ήταν αυτό της κατηγορίας Ο αγώνας έγινε στον Α.Ο.Ταταύλα με συμμετοχή 30 ζευγών. Οι νεαροί Κάτσαρης Ν. - Κοντομήτρος Κ. κατέκτησαν τη νίκη, αφού προηγήθηκαν από την πρώτη ήδη ημερίδα με ποσοστό 64,55%. Στη

7 δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης ήταν ένα ζεύγος γυναικών, οι Αθηνά Βενετάκη και Άννα Γεωργίου, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισαν οι Χριστίνα Κατινάκη και Πάρις Γεωργούδης από το Βόλο. Τα δύο αυτά ζεύγη κέρδισαν την τρίτη και δεύτερη ημερίδα αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ζεύγος που κατέλαβε την πρώτη θέση προκρίθηκε στον τελικό ως επιλαχόν. Στην κατηγορία 1-8, ο αγώνας έγινε στα εντευκτήρια του ΟΑΜ και έλαβαν μέρος 37 ζεύγη. Τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι Ανθόπουλος Κ. - Γασπαρινάτος Σ., από την Πάτρα, στην πρώτη θέση, Θεοδώρου Α. - Λεμπέσης Β., από την Καλαμάτα στη δεύτερη θέση και οι Παρλάντζας Γ. - Καφφές Η., από τη Λάρισα, στην τρίτη θέση. Και αυτός ο αγώνας, απ ό,τι φαίνεται από τα αποτελέσματα, ήταν πολύ σκληρός και οι διαφορές στα ποσοστά ελάχιστες. Στην κατηγορία 1-5 ο τελικός έγινε στα εντευκτήρια του ΟΑΜ Κηφισιάς και έλαβαν μέρος 38 ζεύγη. Τις 3 πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης κατέλαβαν τα ζεύγη: Κουρτίδης Γ. Μανδανάς Χ., νικητές και πρωταθλητές Ελλάδος 1-5 για το 2006, αφού προηγήθηκαν ήδη από την πρώτη ημερίδα με μεγάλο ποσοστό 66,75% και διατήρησαν με άνεση την πρωτοπορία. Οι Κλάδος Σ. - Μαμαλάκης Γ. από το Ρέθυμνο πήραν τη 2η θέση και οι Μπόζιος Γ. - Σκιαδαρέσης Π. από τα Γιάννενα, την 3η θέση. Οι έξι πρώτοι ανά κατηγορία ΟΠΕΝ Μπομπολάκης Σ 1-11 Κάτσαρης Ν 1-8 Aνθόπουλος Κ 1-5 Καρλαύτης Γ Κοντομήτρος Κ Γασπαρινάτος Σ 1 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Α ΖΩΤΟΣ Λ ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β ΛΕΒΗ Τ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ Σ ΡΟΥΣΣΟΣ Γ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ Ε ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Α ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΒΕΝΕΤΑΚΗ Α ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ ΓΕΩΡΓΟΥ ΗΣ Π ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ ΠΛΑΚΙ Α Η ΑΧΛΙ ΗΣ Α ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ Χ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Α ΛΕΜΠΕΣΗΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Γ ΚΑΦΦΕΣ Η ΣΥΡΡΟΥ Ε ΜΗΤΡΟΥ Κ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ ΜΠΟΥΡΙΚΑ Μ ΚΟΥΡΤΙ ΗΣ Γ ΜΑΝ ΑΝΑΣ Χ ΚΛΑ ΟΣ Σ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ ΜΠΟΖΙΟΣ Γ ΣΚΙΑ ΑΡΕΣΗΣ Π ΣΚΙΑ ΕΛΛΗ Β ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π ΛΑΓΟΣ Η ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι ΜΕΡΕΝΤΙΘ Ρ ΚΟΤΙΝΑΣ Ν

8 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ 8 ÊáëáìÜôá Αν και οι ημερομηνίες δεν ήταν βολικές αυτή τη χρονιά, αφού η εθνική μας γιορτή ήταν ημέρα Σάββατο, η συμμετοχή τόσο στο τουρνουά ζευγών όσο και στο τουρνουά ομάδων ήταν αυξημένη, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Στην κατηγορία Όπεν έλαβαν μέρος 30 ζεύγη, στην κατηγορία 1-8, 29 ζεύγη και στη κατηγορία 1-5, 10 ζεύγη. Όλο το τουρνουά διεξάχθηκε στις αίθουσες του ξενοδοχείου Pharae Palace, στην παραλία της πόλης της Καλαμάτας όπου, να σημειωθεί, εδρεύει, έχοντας και τα εντευκτήριά του, το ιστορικό τοπικό Σωματείο ΟΑΜΚ. Η αίθουσα όπου έλαβε χώρα το τουρνουά της κατηγορίας Όπεν ετοιμάστηκε εφέτος και δόθηκε προς χρήση για πρώτη φορά. Στην κατηγορία Όπεν ένα νέο partnership, οι Λουκάς Ζώτος Γιάννης Μανωλάς, κατέλαβε την 1η θέση με μέσο όρο 58,61% στις δύο ημερίδες. Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης ένα ζεύγος από την Καλαμάτα οι Οικονόμου Αθ. - Φασουλής Π., με ποσοστό 56,59% ενώ Μαρτίου ημ. Τόγιας Εδώ και αρκετά χρόνια έχει καθιερωθεί τις ημέρες γύρω στην 25η Μαρτίου να γίνεται το Φεστιβάλ Μπριτζ της Καλαμάτας, που εφέτος συνέπεσε με το Περιφερειακό Πρωτάθλημα υτικής Ελλάδας. τρίτοι, με ποσοστό 56,05%, δυο νέα παιδιά από την Αθήνα, οι Κάτσαρης Ν. και ραγουμάνος Κ. Το ζεύγος Καραμανλής Μ. - Σωτηρόπουλος Χ., ξεκίνησε δυνατά την 1η ημερίδα, με ποσοστό 63,11%, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να κρατηθεί στην κορυφή. Τέλος, την 2η ημερίδα κέρδισε το ζεύγος Καλιακμάνη Α. Παπαχατζής Ν., με ποσοστό 60,56%. Στην κατηγορία 1-8, το ζευγάρι από το Ρέθυμνο, Καπελώνης Π. Μαμαλάκης Γ. ξεκίνησε καλά την 1η ημερίδα, με ποσοστό 63,24%, και κατέλαβε την 1η θέση της γενικής κατάταξης κάνοντας και την δεύτερη ημερίδα ποσοστό 62,50%. Πάντως το τελευταίο αυτό ποσοστό δεν ήταν αρκετό για την πρώτη θέση της 2ης ημερίδας, αφού το Καλαματιανό ζεύγος Καπερνόπουλος Χ. - Ζευγίτης Θ. έκανε 67,42%. Τέλος στην κατηγορία 1-5, το ζεύγος Οικονομοπούλου Ευ. - Σπαρτιάνος Η. από την Καλαμάτα, φετινοί μαθητές, κατηγορία 1 και οι δύο, με εξαιρετική απόδοση και στις δύο ημερίδες, πέτυχε τα καταπληκτικά ποσοστά 73,60% και 71,42% καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με μέσο όρο 72,51%. Τέτοιο ποσοστό σε γενική κατάταξη 2 ημερίδων ίσως δεν έχει καταγραφεί. Στο τουρνουά ομάδων, που έγινε το πρωί του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής, έλαβαν μέρος συνολικά 26 ομάδες, 14 στην κατηγορία Όπεν και 12 στην κατηγορία 1-8. Στην κατηγορία Όπεν την 1η θέση κατέλαβε με σχετική άνεση η ομάδα ΖΩΤΟΣ με τους Ζώτο Λ., Μανωλά Ι., Καλιακμάνη Α. και Παπαχατζή Ν., στη 2η θέση η ομάδα ΒΟΛΙΩΤΗΣ με τους Βολιώτη Α., Μωυσίδη Α., Βλάχου Χ. και Κοντομήτρο Κ.. Τέλος την 3η θέση κατέλαβε η ομάδα ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗ με τους Λαγγουράνη Φ., Προκοπίου Ι., Πλακίδα Η. και Παπυράκη Μ. Στην κατηγορία 1-8 μια ομάδα που συστάθηκε στην κυριολεξία στο φτερό, η ομάδα ΝΙΚΑ με τους Νίκα Β., Παπαγεωργίου Α., Τσαμπρούνη. και Νικολάου Α., κατέλαβε την 1η θέση. Στη 2η θέση η ομάδα ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ από το Ρέθυμνο, με

9 Η Μ Α Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Α Σ Οι νικητές του 1-5 Ε. Οικονομοπούλου και Η. Σπαρτιανός με τον Πρόεδρο του ΟΑΜΚ. Κτεναβέα. 2. Τα δύο πρώτα ζεύγη του OPEN. Από αριστερά Α. Οικονόμου, Λ. Ζώτος, Π. Φασουλής και Ι. Μανωλάς. 3. Α. Καλιακμάνη, Ν. Παπαχατζής, νικητές στις ομάδες OPEN. 4. Η νικήτρια ομάδα του 1-8: Α. Νικολάου,. Τσαμπρούνης, Β. Νίκα και Α. Παπαγεωργίου. 5. Π. Καπελώνης, νικητής του Γ. Μαμαλάκης, νικητής του 1-8. τους Αντουράκη Η., Εφεντάκη Ν., Καπελώνη Π. και Μαμαλάκη Γ., ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ με τους Νικολόπουλο Π., Καραπάνο Κ., Σπάχο Ι. και Παπαγεωργίου Θ. Στους νικητές απονεμήθηκαν πολυάριθμα ασημένια κύπελλα όπως και χρηματικά έπαθλα. Οι έξι πρώτοι ανά κατηγορία ΟΠΕΝ 1 ΖΩΤΟΣ Λ ΜΑΝΩΛΑΣ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α ΦΑΣΟΥΛΗΣ Π ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν ΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ Κ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ Α ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ ΠΛΑΚΙ Α Η ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ Π ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ ΚΑΠΕΡΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ ΖΕΥΓΙΤΗΣ Θ ΤΑΓΑΡΗΣ ΣΤΑΙΚΟΣ Ι ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Κ ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ζ ΚΟΛΛΙΑΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Α ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Κ Μετά το τέλος των αγώνων και μέχρι να αρχίσει η απονομή των επάθλων, παρατέθηκε υπέροχος μπουφές με παραδοσιακά Καλαματιανά εδέσματα και τοπικό ρακί. Η όλη διοργάνωση, γενικά, στέφτηκε από μεγάλη επιτυχία και συγχαρητήρια γι αυτό αξίζουν στο νεοεκλεγέν Σ του ΟΑΜΚ. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ ΣΠΑΡΤΙΑΝΟΣ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ι ΤΣΙΒΙ ΟΥ Α ΣΤΑΘΑΤΟΣ Χ ΦΡΕΝΚΟΓΛΟΥ Τ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΚΟΥΜΕΡΤΑ Β ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ Π ΜΑΝ ΡΑΠΗΛΙΑ Τ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ Όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν έδωσαν ραντεβού για την επόμενη χρονιά, στο 13ο Φεστιβάλ Μπριτζ Καλαμάτας, που προβλέπεται να έχει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Ομάδες ΟΠΕΝ 1. Ζώτος Λ., Μανωλάς Ι. Καλιακμάνη Α., Παπαχατζής Ν Βολιώτης Α., Μωυσίδης Α. Βλάχου Χ., Κοντομήτρος Κ Λαγγουράνης Φ., Προκοπίου Ι. Πλακίδα Η., Παπυράκη Μ Νίκα Β., Παπαγεωργίου Α. Τσαμπρούνης., Νικολάου Α Αντουράκης Η., Εφεντάκης Ν. Καπελώνης Π., Μαμαλάκης Γ Νικολόπουλος Π., Καραπάνος Κ. Σπάχος Ι., Παπαγεωργίου Θ

10 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ (μέρος 13ο) Ελεύθερη μετάφραση από το βιβλιο του ERTAND ROMANET ridge gagnant Tous les secrets de la reussite Σταύρος Αντωνιάδης 10 Ç áãïñü: # x $ xxxx ^ Q9xxx & AQJ N A # AJx $ KJx ^ Jxx & 10xxx Nότος ύση Βοράς Aνατολή 1 # Πάσο 1 XA Πάσο 2 ^ Πάσο 3 ^ Πάσο 3 # Πάσο 3 XA Πάσο 4 # Πάσο 5 ^ Πάσο Πάσο Πάσο Ο συμπαίκτης σας ξεκινάει με το δέκα κούπα, για τον Ρήγα σας και τον Άσσο του εκτελεστή. Αυτός παίζει σπαθί προς τον Βαλέ του μόρ, γυρνάει στο χέρι με τον Άσσο ατού, ξανακάνει την εμπάς σπαθί, τραβάει τον Άσσο σπαθί πετώντας μικρή κούπα και μετά παίζει την μικρή πίκα του μορ. Σε σας... Πριν απ όλα μετράμε: δυο σπαθιά, δυο κούπες, έξι πίκες (δεδομένης της αγοράς) και κατά συνέπεια μόνο τρία ατού. Εάν εσείς βάλετε μικρή πίκα του αρκεί να έχει τον Ρήγα για να βγει, αφού μετά θα κάνει άλλες πέντε μπάζες κόβοντας πίκες και κούπες. Παίρνετε λοιπόν τον Άσσο πίκα και... Να κοντύνετε τα ατού του εκτελεστή αναγκάζοντας τον να κόψει κούπα φαίνεται καλή ιδέα, όμως, του αρκεί να έχει Ρήγα καρό και Ρήγα πίκα για να τα βγάλει ούτως η άλλως: κούπα κοφτή, πίκα κοφτή, Ρήγα ατού, Ρήγα πίκα, όπου πετάει μια μικρή κούπα από το μορ. Και μπορεί να κερδίσει ακόμα κι αν έχει μόνο Ρήγα και Ντάμα πίκα: κούπα κοφτή, Ρήγα και Ντάμα πίκα, όπου πετάει τις δυο κούπες του μορ και το τελευταίο ατού προς την Ντάμα. Η ύση θα πάρει τον Ρήγα αλλά δεν θα έχει κάποιο γύρισμα για να μπορέσετε να πανωκόψετε με τον Βαλε καρό. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν το καλύτερο γύρισμα είναι ατού. Ο συμπαίκτης παίρνει τον Ρήγα και γυρνάει κούπα. Ο Νότος κόβει με το τελευταίο ατού του και επειδή του μένουν μόνο πίκες αναγκάζεται να βάλει τον μορ σε θέση πανωτσάκας. Χάρη σε αυτή την ακούσια αυτοκτονία εσείς θα κάνετε αυτόματα τον Βαλέ καρό σας για μια μέσα. Το χέρι του Νότου: # ΚQ10xxx, $ Αx, ^ Α10x, & xx Αυτή τη φορά το μέτρημα ήταν γνωστό από την αρχή σχεδόν, όμως η πιθανή κατοχή των ονέρ που λείπουν, από το παζλ του χεριού του εκτελεστή, ήταν αυτή που, έχοντας αποκλείσει το γύρισμα κούπα, μας ώθησε να παίξουμε ατού. # KQx $ K9xx ^ xx & Q109x Ç áãïñü: ( ζεύγη ) # AJ8xxx $ xx ^ KQx & Kx Βοράς Aνατολή Νότος ύση 1 # Πάσο 2 & Πάσο 2 # Πάσο 2 ΧΑ Πάσο Πάσο Πάσο Βγαίνετε μικρή κούπα για την Ντάμα του συμπαίκτη και τον Άσσο του Νότου που παίζει αμέσως καρό προς τον Ρήγα. Η Ανατολή πιάνει με τον Άσσο και γυρνάει το 10 κούπα, που σκεπάζει ο Βαλες του εκτελεστή και ο Ρήγας σας. Επιμένετε με το εννέα κούπα και μικρή κούπα που ο συμπαίκτης σας πιάνει με το 8 και ο εκτελεστής πετάει πίκα. Η Ανατολή παίζει τώρα το 2 σπαθί και το 9 σας κρατάει! Σε σας... Σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεχάσουμε όσα μάθαμε. Εάν λοιπόν σκέφτεστε το γύρισμα σπαθί μάλλον δεν θυμάστε τίποτα από τα περασμένα. Σκεφτείτε: γνωρίζετε ότι ο εκτελεστής έχει τρεις κούπες και, λόγω του 2 σπαθί που έπαιξε ο σύντροφος, τρία η τέσσερα σπαθιά. Επιπλέον δυο πίκες (αν είχε τρεις θα είχε φιτάρει τον Βορρά) και όχι μια γιατί δεν θα την πέταγε, κατά συνέπεια τέσσερα η πέντε φύλλα στα καρά. Πάμε να δούμε και τα ονέρ. Έχετε ήδη κάνει 5 μπάζες και ο εκτελεστής πρέπει να έχει τον Βαλέ καρό και σε σας μπαίνει ένα πρόβλημα να λύσετε. Με Άσσο και Βαλέ κούπα, που έχετε δει, ο Νότος πρέπει να έχει τον Άσσο σπαθί, διαφορετικά δεν θα άφηνε έξω. Άρα δέκα πόντοι σύνολο. Με 5 καρά στο χέρι θα είχε τραβήξει τις οκτώ μπάζες του, περιμένοντας κάποιο λάθος της άμυνας για την ένατη. Τώρα λοιπόν βλέπετε ακριβώς το χέρι του: # x, $ -, ^ J10x,& Αxx Εάν είχατε γυρίσει σπαθί θα είχατε πέσει στην παγίδα του. Ρήγας σπαθί, Ντάμα καρό και καρό στο χέρι, (όπου θα πετάγατε πίκα) Άσσο σπαθί και καρό. Εσείς όμως δεν κάνατε όλη αυτή τη δουλειά της συμπλήρωσης του παζλ, όπως ο καλός αρχαιολόγος που ανακατασκευάζει μια ολόκληρη πόλη ξεκινώντας από μερικές πέτρες η όπως ο παλαιοντολόγος ζωγραφίζει ένα προϊστορικό θηρίο βλέποντας μόνο ένα δόντι κι αυτό κούφιο, για να τα καταστρέψετε όλα με ένα κακό γύρισμα! Γι αυτό παίζετε ένα από τα ονέρ πίκα, που αυτόματα κόβει την επικοινωνία στο χρώμα. Το χέρι του Νότου:

11 # 9x, $ ΑJx, ^ J109x, & Α8xx Βορράς Νότος είχαν να βγάλουν τρεις πίκες στο τραπέζι, ίσως και τέσσερις, όμως εσείς δεν ήσασταν εκεί για να τους κάνετε ένα δωράκι, έστω και μικρό. Το 2 σπαθί του συμπαίκτη δεν ήταν σίγουρα το καλύτερο φύλλο από τεχνικής άποψης (έπρεπε να ξεκινήσει με τον Βαλέ), βοήθησε όμως στο μέτρημα του χεριού. Σε αυτό το παιχνίδι πολλά από τα λάθη πληρώνονται πολύ ακριβά, έτσι ώστε είναι ευχάριστο να βρίσκουμε και κάποιο που τελικά μας βοηθάει σε κάτι. # Q10xx $ 2 ^ Ax & J109xxx Ç áãïñü: Aνατολή Νότος ύση Βοράς 1 & 1 $ 2 & 3 $ Πάσο Πάσο 3 # 4 ^ Πάσο 4 $ Πάσο Πάσο Dbl Πάσο Πάσο Πάσο στε το κοντρ του συμπαίκτη δεν μπορεί να προέρχεται από τίποτε άλλο παρά από κατοχή ατού και γι αυτό επιλέγετε αντάμ ατού. Το 8 της Ανατολής φορτσάρει τον κρυμμένο Άσσο του Νότου και ο εκτελεστής συνεχίζει με τον Άσσο σπαθί και σπαθί κοφτό (η Ντάμα απέναντι), Άσσο πίκα και πίκα κοφτή, σπαθί κοφτό (ο Ρήγας απέναντι), πίκα κοφτή (ο Βαλές απέναντι), και μικρό καρό. Σε σας! Σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσετε το καρό να περάσει, γιατί ο εκτελεστής που ξέρει να αθροίζει και να μετράει θα σας τα βγάλει περνώντας σίγουρα τον Ρήγα καρό και κόβοντας μια ακόμα πίκα (πέντε από κούπα + δυο Άσσοι + δυο κοφτές + ένα καρό = 10 μπάζες). Γνωρίζετε τρία φύλλα στα σπαθιά στο χέρι του συμπαίκτη (τα είδατε), πέντε κούπες στον Νότο (ο συμπαίκτης έχει τέσσερα ατού) μια πίκα και τέσσερα καρά σίγουρα στο χέρι του εκτελεστή. Ο συμπαίκτης σας κατά συνέπεια έχει δυο καρά και ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσετε το ρίξιμο του συμβολαίου είναι να εξαφανίσετε από το χέρι της Ανατολής το χανόμενο καρό. Άσσο καρό λοιπόν και σπαθί (όχι πίκα!) στο οποίο ο συμπαίκτης ξεσκαρτάρει το καρό του χεριού του. Ο εκτελεστής πρέπει να κόψει και δεν μπορεί να εισπράξει την Ντάμα Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη, μοίρασε η # A 7 $ A K 9 3 ^ K 8 3 & A K 10 4 # 9 6 $ Q J ^ A Q 10 5 & 5 2 # Aχχχ $ 9xx ^ ΚJ109x & x Ο εκτελεστής θα χρησιμοποιήσει σίγουρα κάποια ατού του μόρ για να κόψει μερικά άχρηστα φύλλα, άλλω- ÐÑÏÂËÇÌÁ 1ï (***) Ç áãïñü: ύση Βοράς Aνατολή Νότος 2 #* Kόντρ πάσο 4$ πάσο 4 ΧΑ πάσο 5^ πάσο 7 $ Όλοι πάσο * Weak two Αντάμ: ο #Κ Κερδίζετε με τον #Α και παίζετε 2 γύρους ατού, βλέποντας ότι αυτά ήταν μοιρασμένα 2-2 στους αντιπάλους. Όλο το πρόβλημα τώρα είναι πως θα παίξετε τα καρά (στην περίπτωση που δεν πέφτει ο Βαλές δίφυλλος και η ύση απαντάει 2 φορές) ώστε να κάνετε 4 λεβέ εκεί και να διώξετε τη χανόμενη πίκα από το μορ. Ποια είναι η γνώμη σας, θα κάνετε εμπάς του Βαλέ δεξιά σας ή όχι; Ομάδες. -N στη δεύτερη, μοίρασε ο Β # A $ 5 2 ^ A K & K 3 N A # K 6 3 $ A 6 ^ & A J καρό που κόβεται δεξιά και έτσι πραγματοποιεί εννέα μπάζες. Το χέρι του Νότου: # x $ ΑΚxxx ^ 8xxx & Αxx Η αντάμ σας ήταν η καλύτερη. Ο εκτελεστής θα μπορούσε να κερδίσει αν γνώριζε από την αρχή την θέση του Άσσου καρό. Παίζοντας καρό και περνώντας τον Ρήγα στον δεύτερο γύρο. Γνώριζε σχεδόν με ακρίβεια την κατανομή έπειτα από την αντάμ ακόμα πριν πέσει ο μορ: τέσσερις κούπες στην Ανατολή ( απ το κοντρ ) τέσσερις πίκες στο χέρι σας (με πέντε θα είχατε αγοράσει το χρώμα αμέσως) και πιθανότατα τρία σπαθιά και δυο καρά, όμως πίστευε ότι ο Άσσος καρό ήταν στο χέρι της Ανατολής και ήλπιζε ότι είχατε εσείς την Ντάμα και έπαιξε έτσι με σκοπό να κάνει δέκα μπάζες. Αυτή τη φορά μπορέσατε να σκεφτείτε για κάποιο μικρό διάστημα πριν πάρετε τον Άσσο, όμως είναι προτιμότερο να αποφεύγετε δισταγμούς τέτοιου τύπου, αρκετά αποκαλυπτικούς σε περιπτώσεις πίεσης. Στο μπριτζ, παίζω καλά σημαίνει προβλέπω και το καλύτερο είναι να μετράτε συνεχώς χωρίς παύση, από την αρχή ως το τέλος της όποιας διανομής. Οι λύσεις στη σελίδα 15 ÐÑÏÂËÇÌÁ 2ï (***) Ç áãïñü: ύση Βοράς Aνατολή Νότος 1^ 3$ 3 ΧΑ Όλοι πάσο Αντάμ: $Κ Αφήνετε τον $Κ έξω και κερδίζετε την συνέχεια, αναγκαστικά, με τον Άσσο, ξέροντας, πάντως από την αγορά ότι η ύση δεν έχει άλλη κούπα. Παίζετε σπαθί στον Ρήγα και δεύτερο σπαθί από το μορ όπου, δυστυχώς, η Ανατολή διώχνει κούπα. Τα σπαθιά προφανώς δεν μπορούν να σας δώσουν την ένατη λεβέ. Που αλλού μπορείτε να την αναζητήσετε; 11

12 32 Άμυνα για ðñùôáèëçôýò Γιώργος Ρούσσος 12 Παίζει η τύχη τον ρόλο της στο αγωνιστικό μπριτζ; Καθοριστικό θα έλεγα. Πως άλλωστε θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά από την στιγμή που και το μπριτζ παίζεται με τράπουλα, που στα ιταλικά «trapola» σημαίνει παγίδα. Θα το προχωρούσα περισσότερο και θα έλεγα ότι τα χαρτιά όταν κόβονται και μοιράζονται είναι λευκά και σχηματίζονται ανάλογα με την τύχη της ημέρας εκείνου που τα σηκώνει. Όταν με περίτεχνες αγορές και εξαιρετικό judgment, με τον σύντροφό σου, καταλήγετε, μόνο εσείς, σε σλεμ του 85% και βρίσκεις τα ατού 5-0, μην πάς το απόγευμα στον ιππόδρομο, θα κουτσάνεις ότι παίξεις. Αντίθετα, αν ο υπερπρωταθλητής, αυτός που κάνει λάθος μόνο μια φορά κάθε 100 διανομές, το κάνει στο δικό σου τραπέζι και αν μάλιστα εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι αυτό το λάθος έκρινε υπέρ σου την πρώτη θέση, δεν χωράει αμφιβολία πως η rigitta, η θεά του μπριτζ, είχε προαποφασίσει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και ας ήσουν ακόμα στον πρώτο αγώνα του round robin. Ας δούμε μια τέτοια περίπτωση που κάποτε έκρινε την πρώτη θέση. Σε αγώνα ομάδων, κρατάς στη θέση της ύσης: #AK32, $J8, ^KQ85, &876 και ανοίγεις στην πρώτη θέση το ταπεινό σου καρό. Ακολουθούν δυο γρήγορα πάσο και ο Νότος, δεξιά σου, παρεμβαίνει με μια κούπα. Πασάρεις φυσικά, 2$ ο Β, 4$ ο Ν και όλοι πάσο. Ανταμάρεις, τι άλλο από τον #Α και, όταν βλέπεις τον σύντροφο και τον εκτελεστή να ακολουθούν με τον J και το 10, δεν μένεις καθόλου ικανοποιημένος από τον μορ που κατεβαίνει και την αντάμ που έκανες: Eσύ # A K 3 2 $ J 8 ^ K Q 8 5 & # Q $ ^ 10 & A J Είναι προφανές ότι αν ο εκτελεστής βρει δυο κατεβάσματα, κοντρολάροντας τα κόκκινα, με το πρώτο σου δίνει τον #Κ και με το δεύτερο τρέχει την σωλήνα των πικών. Το ευχάριστο είναι ότι οι 4# είναι τραβηχτές, γιατί το μόνο παιχνίδι που δεν πληρώνει τρεις απ ατού είναι να βρεθεί ο Βαλές πίσω από τις πίκες, ξερός ή δίφυλλος, οπότε υποχρεωτικά στη μοναδική πίκα από τον μορ θα παιχτεί η Q, πλασάροντας Α και Κ στο άνοιγμα. Αφήνουμε τις πίκες και επικεντρωνόμαστε στις 4$. Ο σύντροφος το πολύ να έχει 5 πόντους και ήδη είδαμε τον #J. εν μπορεί άρα να κρατάει και τον & Κ και την $Q. Αδιαφορούμε για τον πιθανά 6φυλλο εκτελεστή. Το συμβόλαιο είναι τραβηχτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αδιαφορούμε επίσης για την περίπτωση του KQ σπαθί 3φυλλου. Ο εκτελεστής μετράει τρεις από σπαθί, τρεις από καρό με 2 κοφτές και 4 ή 5 από κούπα. Το γύρισμα ατού είναι υποχρεωτικό. Ποιο ατού όμως; Όχι τον Βαλέ. Αν πέσεις σε AKQ10x του εκτελεστή, το 9 του μορ είναι το δεύτερο κατέβασμα που ψάχνει για μια άνω. Μήπως όμως με το 8 πνίξεις την απ ατού του συντρόφου πέφτοντας στο AK10xx του εκτελεστή; Όχι γιατί ήταν μια απ ατού που δεν θα γίνει ποτέ. Ο εκτελεστής κερδίζει τότε τον Βαλέ σου με τον Άσσο. Παίζει Α και λιμό καρό που κόβει και παίζει την # Q. Ο σύντροφος πρέπει να κόψει, οπότε πάει η απ ατού. Αν δεν κόψει, ο εκτελεστής αφήνει έξω για τον Κ σου ξοφλώντας καρό. Του γυρίζεις κούπα. Πάει η απ ατού και ο εκτελεστής κατεβαίνει με τον &Α για μια άνω. Το καρό δεν συζητιέται και με σπαθί ο εκτελεστής πιάνει με τον Κ, κόβει καρό και βάζει κάτω μετραρισμένη πίκα. Ο σύντροφος δεν κόβει, για να αποφύγει την άνω μια και ο &Α είναι ακόμα στον μορ. Μόνο με Q10x κούπα και &Q στα χέρια του συντρόφου έχει τύχη η άμυνα, οπότε το $8 είναι ισότιμο με τον Βαλέ. Μήπως με τον &Κ στα χέρια του συντρόφου αντί για τις στρογγυλές Ντάμες μπορεί κάτι να γίνει; Στο μέσα δωμάτιο αυτομπαραζώθηκαν και έμειναν έξω από την μανς, γράφοντας στην στήλη τους Αν το συμβόλαιο βγει θα σου γράψουν -420, ή 6 imps ζημιά, αν πέσει θα γράψεις +50, σύνολο +220, ή 6 imps κέρδος. Μιλάμε για 12 imps ή 3vp s. που τελικά θα ξεχωρίσουν τον πρώτο από τον δεύτερο του πρωταθλήματος. Μήπως η rigitta, που από τώρα ξέρει όλα τα αποτελέσματα του round

13 robin, πρέπει να επέμβει στραβώνοντας τον εκτελεστή; Τα τέσσερα χέρια ήταν: Eσύ # A K 3 2 $ J 8 ^ K Q 8 5 & # Q $ ^ 10 & A J # 10 $ A K Q 4 2 ^ A & Q 9 3 # J $ ^ J & K Ο εκτελεστής έχει τρεις τρόπους να βάλει το συμβόλαιο μέσα. Ο πρώτος είναι να πλασάρει τον Κ& στο άνοιγμα και να ξεκινήσει με την εμπάς του Κ. Ο σύντροφος πιάνει και υποχρεωτικά ξαναπαίζει κούπα. Αν στην δεύτερη λεβέ έπαιξες τον Βαλέ, του χάρισες το συμβόλαιο, γιατί στην απελπισία του θα αφήσει έξω για το 9 του μορ και το πολυπόθητο δεύτερο κατέβασμα. Ο δεύτερος είναι να μην μπορέσει να κάνει δυο από σπαθί γιατί σπάζοντας πίκα, σπάζοντας καρό χάνει το κοντρόλ. Υποτίθεται ότι ο μεγάλος σύντροφος θα σφίγγει τα 4 καρά του μέχρι το τέλος ξοφλώντας σπαθί. Ο τρίτος και πιο περίπλοκος είναι να παίξει Α και λιμό καρό σπάζοντας με το προτελευταίο ατού του μορ. Μεγάλη πίκα τώρα από τον μορ. Αν η Ανατολή δεν κόψει, ο εκτελεστής πρέπει να κόψει με μικρό, να κόψει καρό και μετά να παίξει άφοβα Α και J σπαθί πραγματοποιώντας πέντε από κούπα, τρεις από καρό και Α και Q σπαθί. H Aνατολή, όμως, βλέπει την εξέλιξη και κόβοντας του πετάει και τον Ρήγα κούπα. Πανωκόβει αναγκαστικά, αλλιώς θα του παίξουν πάλι ατού, κόβει καρό και τώρα δεν μπορεί να παίξει Α και J σπαθί γιατί η Ανατολή θα δώσει χέρι με καρό στην ύση που θα παίξει πίκα για να προμοταριστεί ο Βαλές. Αντ αυτού πρέπει να παίξει πίκα. Η Ανατολή κόβει με το 10 για να προμοτάρει το Βαλέ σου αλλά ο Βοράς πετάει το χανόμενο τέταρτο καρό του. ÈÝìáôá ôå íéêþò Εξασκηθείτε στην αγορά Κοντρ Νέγκατιβ () Στο προηγούμενο τεύχος είδαμε τις περιπτώσεις που εφαρμόζουμε το κοντρ νέγκατιβ σε χαμηλό επίπεδο. Η αγορά, βέβαια, δεν τελειώνει εκεί. Ο συμπαίκτης αυτού που αγόρασε κοντρ, δηλαδή αυτός που άνοιξε την αγορά, πρέπει να επαναδηλώσει. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε εμείς που ανοίξαμε την αγορά, αριστερά μας έγινε παρεμβολή, ο σύντροφος είπε κοντρ και ο δεξιά μας αντίπαλος πάσαρε. Τι κάνουμε τώρα; Σίγουρα δεν πασάρουμε, παρά μόνο στην αρκετά σπάνια περίπτωση που θέλουμε να μετατρέψουμε το κοντρ σε τιμωρίας. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μετά από άνοιγμα σας 1&, παρεμβολή 1# αριστερά σας, κοντρ του συντρόφου και πάσο δεξιά σας, τι αγοράζετε με: # 54 $ ^ K3 & AKQ # KQJ9 $ 83 ^ AQ8 & AK108 # KJ3 $ Q43 ^ K43 & A865 # 87 $ KQ54 ^ A3 & AQ987 # Q6 $ J87 ^ K3 & AQ10654 Ορισμένοι σκεπτικιστές μπορεί να πούνε: «εν συμφέρει να παίζουμε νέγκατιβ κοντρ γιατί έτσι δεν μπορούμε να κοντράρουμε τους αντιπάλους μας όταν κάνουν παρεμβολή». Αυτό δεν είναι αλήθεια. Στην περίπτωση που ο σύντροφος έχει να κοντράρει για τιμωρία θα περάσει απλα πάσο, περιμένοντας από εμάς να ξανανοίξουμε την αγορά με κοντρ (ομιλίας) για να το αφήσει. Λουκάς Ζώτος Ας υποθέσουμε ότι εμείς ανοίξαμε την αγορά, αριστερά μας έγινε παρεμβολή, ο σύντροφος είπε πάσο και ο δεξιά μας αντίπαλος πάσαρε επίσης. Το πρώτο ερώτημα είναι: σε ποιες περιπτώσεις ξανανοίγουμε την αγορά; Η απάντηση: Οποτεδήποτε είμαστε κοντοί στο χρώμα της παρεμβολής, ακόμα και αν έχουμε μίνιμουμ άνοιγμα. Οποτεδήποτε έχουμε δυνατό χέρι, άσχετα με το μήκος στο χρώμα της παρεμβολής. Αν, με βάση τα παραπάνω, κρίνουμε ότι πρέπει να ξανανοίξουμε την αγορά, μπαίνει το δεύτερο ερώτημα που είναι: Τι αγορά πρέπει να κάνουμε; Η απάντηση: Εάν είναι δυνατόν πρέπει να ξανανοίξουμε την αγορά με κοντρ, εκτός αν έχουμε χέρι ακατάλληλο να αμυνθεί εναντίον κοντρέ συμβολαίου σε χαμηλό επίπεδο. Επίσης δεν αγοράζουμε κοντρ στις περιπτώσεις που είναι απίθανο να έχει ο σύντροφος να το μετατρέψει σε τιμωρίας και με άλλη αγορά περιγράφουμε το χέρι μας καλύτερα. Μετά από άνοιγμα σας 1&, παρεμβολή 1# αριστερά σας, πάσο του συντρόφου και πάσο δεξιά σας, τι αγοράζετε με: # KJ5 $ Q62 ^ A65 & A # 7 $ KQJ83 ^ 8 & KQJ765 # 8 $ KJ3 ^ A854 & A8765 # 6 $ AKJ10 ^ 532 & AKJ87 # AQ6 $ K106 ^ AJ9 & AJ98 Οι λύσεις στη σελίδα 19 13

14 Κάθε Τετάρτη Γιάννης Προκοπίου 14 FALSE-CARDING Η παραπλάνηση είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα που διαθέτει ένας καλός παίκτης του μπριτζ. Είναι αντίστοιχη της μπλόφας, που απαντάται σε άλλα παιχνίδια. Σε προηγούμενο τεύχος είχαμε δει πώς ο εκτελεστής μπορεί να οδηγήσει τους αμυνόμενους στο λάθος. Τώρα θα δούμε πώς μπορεί να παραπλανήσει η άμυνα. Η πιο συχνή μέθοδος είναι το falsecarding. Λέμε ψέματα στον εκτελεστή, για το μήκος των φύλλων μας σε ένα χρώμα, με την ελπίδα να τον οδηγήσουμε να μαντέψει λάθος. Υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεων και απόψε θα δούμε τέσσερις από τις πλέον διάσημες. Φροντίστε να τις αφομοιώσετε, μα μην ξεχνάτε πως ακόμα και το πιο αποτελεσματικό όπλο, στα χέρια ενός αδέξιου παίκτη μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα. ÄéáíïìÞ 1 # 2 $ QJ1085 ^ K1074 & 1096 # KQ75 $ AK ^ J63 & AQ87 N A # A1083 $ 43 ^ AQ5 & KJ32 # J967 $ 9762 ^ 982 & 54 Nότος ύση Βοράς Aνατολή 1& πάσο 1# πάσο 4# πάσο 4ΧΑ πάσο 5$ πάσο 6# όλοι πάσο Στα πλαίσια του εβδομαδιαίου τουρνουά ζευγών 1-9 που διοργανώνει τις Τετάρτες ο ΟΑΜ, δίνονται 4, κάθε φορά, διανομές με συναφές περιεχόμενο και διδακτικό χαρακτήρα. Πλησιάζουμε ήδη στο τέλος της τέταρτης χρονιάς. Τα παρακάτω χέρια μοιράστηκαν και σχολιάστηκαν το Φεβρουάριο του Έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις για παρουσίαση υπό μορφήν άρθρου Κανείς εκτελεστής δεν αναμένεται να συναντήσει δυσκολίες στο συμβόλαιο αυτό ή στα 6ΧΑ αφού παρά το ότι οι πίκες πέφτουν 4-1 στην άμυνα, ο Βαλές είναι στην εμπάς και μαζεύεται εύκολα. Ο εκτελεστής θα πρέπει να ξεκινήσει παίζοντας Ρήγα και Ντάμα πίκα από το χέρι του και τα υπόλοιπα είναι ρουτίνα. Η παραπλάνηση: Τι θα μπορούσε να κάνει εδώ η άμυνα; Πώς να αποτρέψει το μοιραίο; Η Ανατολή στο Ρήγα πίκα πρέπει να βάλει χωρίς δισταγμό το 9! Έτσι ο εκτελεστής θα πιστέψει ότι οι 4 πίκες είναι στη ύση και θα συνεχίσει με λιμό πίκα στον Άσσο ώστε αν χρειαστεί- να εμπασάρει ανάποδα το Βαλέ. Αν το 9 παρέμενε στην άμυνα δε θα είχε τη δυνατότητα της εμπάς προς τη ύση. Λένε ότι απέναντι σε καλούς αντίπαλους, όταν στην άμυνα έχετε το 9 να το βάζετε σε πρώτη ευκαιρία. Υπάρχουν πολλές, σαν και την παραπάνω, περιπτώσεις που η θέα του 9 θα οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα τον εκτελεστή. ÄéáíïìÞ 2 Α στην δεύτερη # 7643 $ KQ1082 ^ 7 & 432 # ΑΚJ98 $ AJ ^ & 65 N A # 52 $ 643 ^ AK52 & A1098 # Q10 $ 975 ^ QJ94 & KQJ7 Nότος ύση Βοράς Aνατολή 1^ πάσο 1# πάσο 1ΧΑ πάσο 2&* 2^ πάσο 3ΧΑ πάσο όλοι πάσο Η αγορά 2& του Βορρά είναι συμβατική και ζητάει από το συμπαίκτη 3φυλλη πίκα (ή τετράφυλλη κούπα). Αντάμ ο $Κ. Αυτό το αισιόδοξο συμβόλαιο η ευνοϊκή κατανομή των πικών το κάνει τραβηχτό. Ο εκτελεστής πιάνει το δεύτερο γύρο κούπα, τραβάει τον Άσσο πίκα (με σκοπό να εμπασάρει αργότερα τη Ντάμα) αλλά βλέπει να πέφτει το 10. Αν το #10 είναι ξερό, ακόμα και να περνάει η εμπάς πάλι δε μπορούν να μετραριστούν οι πίκες, επομένως ο εκτελεστής δεν κάνει εμπάς*. Παίζει το Ρήγα πίκα και, προς μεγάλη του ικανοποίηση, βλέπει να εμφανίζεται η Ντάμα. 3ΧΑ μπουκ. Η παραπλάνηση: Τι θα συνέβαινε όμως αν η Ανατολή στον Άσσο πίκα πετούσε χωρίς δισταγμό τη Ντάμα; Ο εκτελεστής θα ανέβαινε στο χέρι του και θα εμπάσαρε το 10 πίκα, που θα ήταν «σίγουρο» ότι θα βρισκόταν στη ύση. 3ΧΑ 4! * Βέβαια ένας ικανότατος αμυντικός, στη θέση της Ανατολής, μπορεί να παίξει το #10 έχοντας 10χχ, για να σας αποτρέψει να κάνετε την εμπάς στις πίκες

15 και αυτό είναι άλλο ένα γνωστό και «ανώδυνο», για την άμυνα, false carding. ÄéáíïìÞ 3 # 963 $ KQJ5 ^ A53 & 764 # Q75 $ A76 ^ K10764 & KQ N A # AK10 $ 842 ^ Q82 & 9832 # J842 $ 1093 ^ J9 & AJ105 Nότος ύση Βοράς Aνατολή 1^ πάσο 1ΧΑ όλοι πάσο Όταν πιάσει ο εκτελεστής τον Άσσο κούπα παίζει καρό προς τη Ντάμα και η Ανατολή βάζει το 9. Πιάνει η ύση με τον Άσσο, τραβάει τις κούπες και συνεχίζει με σπαθί. Τώρα η ύση ανεβαίνει στο χέρι της με πίκα και καλείται να αποφασίσει αν θα κάνει την εμπάς του Βαλέ ή αν θα βάλει το Ρήγα για να βρει ξερά J9 στην Ανατολή. Αν επιλέξει το δεύτερο τρόπο εκτέλεσης θα καταλήξει με 8 λεβέ και ένα πολύ καλό σκορ. Η παραπλάνηση: Η ύση θα μπορούσε να δυσκολέψει αφάνταστα τον εκτελεστή αν, όταν αυτός έπαιζε καρό προς τη Ντάμα, ακολουθούσε ατάραχα με το 3! Τώρα η ύση θα τοποθετούσε τον Άσσο καρό στην Ανατολή και θα συνέχιζε, σίγουρα, με το 8 καρό που θα το άφηνε να τρέξει! 1ΧΑ 1. ÄéáíïìÞ 4 # K $ Q10852 ^ K87 & Q1098 # 74 $ 93 ^ 65 & AKJ7542 N A # J10932 $ AK7 ^ AJ10 & 63 # AQ865 $ J64 ^ Q9432 & - Εξασκηθείτε στην εκτέλεση ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***) Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη Mοίρασε η # KQJ9832 $ 102 ^ 32 & J93 Β Α Ν 2 #* Kόντρ πάσο 4$ πάσο 4 ΧΑ πάσο 5^ πάσο 7 $ Όλοι πάσο Αντάμ: #K # A 7 $ A K 9 3 ^ K 8 3 & A K 10 4 # 9 6 $ Q J ^ A Q 10 5 & 5 2 # 1054 $ 84 ^ J974 & Q876 Είναι εύκολο να μετρήσουμε το χέρι της ύσης. Αφού, από το άνοιγμά της, ξέρουμε ότι έχει 6 πίκες και είδαμε ότι ακολούθησε 2 γύρους ατού, μένει να έχει 5 φύλλα σε σπαθιά και καρά. Παίζουμε λοιπόν Άσσο, Ρήγα και μικρό σπαθί που κόβουμε στο χέρι μας. Αν δούμε ότι η ύση ακολουθεί 3 φορές σπαθί, μένει να έχει το πολύ 2 καρά. Άρα, στην περίπτωση αυτή, παίζουμε Άσσο καρό, καρό στο Ρήγα και καρό για την εμπάς του Βαλέ. Αντίθετα, αν η ύση δώσει μόνο 2 σπαθιά, παίζουμε τα καρά στο κεφάλι, σίγουροι ότι πέφτουν. Βέβαια υπάρχει και η «κακή» περίπτωση να έχει η ύση μόνο ένα σπαθί και τετράφυλλο Βαλέ καρό. Τότε - και μόνο τότε - επικαλούμαστε την ατυχία μας. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***) Ομάδες. -N στη δεύτερη Mοίρασε ο Β # QJ95 $ K3 ^ Q9 & Q9872 # A $ 5 2 ^ A K & K 3 # K 6 3 $ A 6 ^ & A J Λογικά πρέπει να ανατρέξετε στα καρά για την ένατη λεβέ που χρειάζεστε. Προσοχή όμως! ε πρέπει με τίποτα να δώσετε χέρι στην Ανατολή, γιατί αυτή έχει ένα μασούρι κούπες να σας τραβήξει. Βάζετε λοιπόν τον &Α και παίζετε καρό Nότος ύση Βοράς Aνατολή 3& πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο Τελειώνουμε με κάτι ασυνήθιστο αλλά πολύ εντυπωσιακό. Ο Νότος ρίσκαρε αγοράζοντας 3ΧΑ και ξέρει πως αν τα βγάλει θα πάρει πολύ καλό σκορ. Παίρνει την αντάμ με τον Άσσο κούπα και παίζει λιμό σπαθί έξω! Έτσι εξασφαλίζεται ακόμη και από το 4-0 στα σπαθιά (στη ύση), που είναι και η περίπτωσή μας. Αργότερα θα κάνει την εμπάς σπαθί. Αυτό το safety play του εξασφαλίζει το συμβόλαιο και ένα πολύ καλό σκορ στη διανομή. Η παραπλάνηση: Θα πείτε μα καλά, εδώ τι θα μπορούσε να κάνει η άμυνα; Η ύση θα έπρεπε στον πρώτο γύρο σπαθί να βάλει τη Ντάμα! Ποιος θα μπορούσε ποτέ να αντισταθεί και να μην πάρει τη λεβέ; Όλοι οι εκτελεστές θα δουν το τυράκι, ελάχιστοι όμως τη φάκα! Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 11) # 102 $ QJ ^ J105 & 4 Β Α Ν 1^ 3$ 3ΧΑ Όλοι πάσο Αντάμ: $K προς το μορ. Αν δεν εμφανιστεί η Ντάμα αριστερά σας κερδίζετε με τον Ρήγα (αντίθετα, αν εμφανιστεί βάζετε μικρό καρό από το μορ). Επανέρχεστε στο χέρι σας με τον #Κ και ξαναπαίζετε καρό. Αν εμφανιστεί τώρα η Ντάμα αφήνετε την ύση να κερδίσει. Αν όχι βάζετε τον Άσσο καρό και ξαναπαίζετε το χρώμα ελπίζοντας ότι η ύση έχει τα τρία καρά. Έτσι θα πραγματοποιήσετε το συμβόλαιό σας σε κάθε περίπτωση που τα καρά είναι 3-2, αρκεί η Ανατολή να μην έχει Ντάμα τρίφυλλη. Ένας απρόσεκτος εκτελεστής, που θα παίξει έστω ένα ονέρ καρό από το μορ, θα δει έναν καλό αμυντικό, στη θέση της ύσης, να ξεμπλοκάρει την δίφυλλη Ντάμα καρό που έχει. Εφόσον, πάντως, τα καρά δεν είναι 3-2 ή είναι η Ντάμα τρίφυλλη στην Ανατολή δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Απλά έχετε επιτελέσει το καθήκον σας. 15

16 ÃñÜöåé ï Âüñåéïò 16 ¼ëïé óôç äåýôåñç, ìïßñáóå ï Â Ο Β άνοιξε την αγορά με 1$, ο Ν αγόρασε 1# και όταν ο Β επαναδήλωσε 2^, ο Ν (alicki) πήδηξε στα 7ΝΤ! Το συμβόλαιο αυτό μπήκε μία μέσα, καθώς η $Q ήταν στην Α, και με τον &Κ στη δεν υπήρχε ούτε περίπτωση σκουίζ. Φυσικά καλύτερο συμβόλαιο είναι οι 7#, οι οποίες θέλουν την $Q μέχρι τρίφυλλη σε οποιοδήποτε χέρι, ώστε να φύγει ένα σπαθί στον $J (το άλλο θα φύγει στον ^Κ). είτε όλη τη διανομή: # 74 $ 93 ^ J10852 & KJ85 # 6 $ KJ852 ^ K764 & A93 N A # AKQJ985 $ A4 ^ A & Q76 # 6 $ KJ852 ^ K764 & A93 N A # AKQJ985 $ A4 ^ A & Q76 # 1032 $ Q1076 ^ Q93 & 1072 Με την $Q 4φυλλη, το πλάνο αυτό αποτυγχάνει ( η έλλειψη επικοινωνιών με τον μορ δεν επιτρέπει το μετράρισμα της 5ης κούπας). Υπάρχει, ωστόσο πλάνο που οδηγεί στις 13 λεβέ (που είναι πάντως σαφώς κατώτερο από το προηγούμενο) και θέλει αποκλειστικά την να κρατάει τον &Κ και, είτε το μήκος στα καρά, είτε την $Q. Ο εκτελεστής κερδίζει την αντάμ καρό ή ατού στο χέρι (η δύσκολα θα Θα συνεχίσουμε και σε αυτό το τεύχος με διανομές που παίχθηκαν μέσω Ίντερνετ σε δημοφιλή δικτυακό τόπο. Στη θέση του ΒΝ κάθεται ένα γνωστό ζευγάρι Πολωνών, ο C. alicki και ο A. Jaszczak, που συμμετείχαν σε τουρνουά ζευγών με βαθμολογία ομάδων (Imps). κάνει αντάμ σπαθί κάτω από τον Κ, που ρίχνει το συμβόλαιο αν ο εκτελεστής πάρει τον &Α ), μαζεύει τα ατού, ξεπλοκάρει τον ^Α (αν δεν έγινε αντάμ καρό) και παίζει $Α και κούπα στον $Κ. Τραβάει τον ^Κ, κόβει ένα καρό στο χέρι και τραβάει όλα τα ατού. Όπως είναι τα φύλλα, στο τελευταίο ατού η σκουιζάρεται σε καρά σπαθιά. Η τελική θέση: # - $ - ^ J & KJ # - $ - ^ 7 & A9 # 5 $ - ^ - & Q7 Ας δούμε όμως και μία ωραία εκτέλεση του C. alicki (φωτο) από το ίδιο τουρνουά. ¼ëïé óôç ðñþôç, ìïßñáóå ç Ä # AQ5 $ AK73 ^ 1062 & AQ7 # J832 $ J964 ^ KJ & J32 Από τη θέση του Ν ο alicki εκτελεί 3ΝΤ, μετά από την εξής αγορά: ύση Βοράς Aνατολή Nότος 1^ κόντρ 1# κόντρ 2& κόντρ 2^ πάσο πάσο 3^ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο Αντάμ το ^5. Ο alicki κέρδισε το ^8 της Α με τον ^J και έστησε αμέσως τον $J. Η σκέπασε με την $Q και ο Πολωνός κέρδισε με τον $Α και τράβηξε και τον $Κ. Όταν έπεσε το $10 από την Α, ακολούθησε το $9 και το $7, όπου η ξόφλησε σπαθί, τράβηξε τον #Α, όπου η ακολούθησε με λιμό και έπαιξε καρό (είναι φανερό από την αγορά ότι η δεν κρατάει άλλη πίκα). Η τράβηξε 4 γύρους καρό, αλλά στο τέλος αναγκάστηκε να παίξει σπαθί, κάτω από τον &Κ. Ο alicki κέρδισε με τον &J και επανέλαβε την εμπάσα στα σπαθιά βγάζοντας με αυτό τον τρόπο το συμβόλαιό του. Η πλήρης διανομή: # 6 $ Q85 ^ AQ753 & K864 # AQ5 $ AK73 ^ 1062 & AQ7 # J832 $ J964 ^ KJ & J32 # K10974 $ 102 ^ 984 & 1095

17 17

18 Ïõê Ýóôé Èåüò! (Ρεπορτάζ από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ της 11ης Μαρτίου 2006) 18 Είναι πάρα πολλά τα στιγμιότυπα και τα σχόλια που μπορούν να ειπωθούν για τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ της 11ης Μαρτίου. Θα τα εκθέσω όσο γίνεται πιο τηλεγραφικά. Ο κόσμος, ως γνωστόν, βαριέται τα «σεντόνια». Η Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από πρόταση του προέδρου της ΕΟΜ, με την ομόφωνη εκλογή (επί 25 αντιπροσώπων σωματείων απ όλη την Ελλάδα και την παρουσία με δικαίωμα λόγου του εκπροσώπου του νέου Ομίλου της Χίου) του ÁëÝêïõ ÁèáíáóéÜäç (ΟΑΜΘ) ως Προέδρου και του υπογράφοντος (ΟΠΑΦ) ως γραμματέα. Μπήκα στον πειρασμό να συντάξω αυτό το κείμενο (με αφορμή που θα εκθέσω στη συνέχεια) ύστερα από τη διαβεβαίωση της συντακτικής επιτροπής ότι δεν θα υποστώ κανενός είδους λογοκρισία κι ότι θα δοθεί η δυνατότητα αντίλογου σε ό,τι γράψω. Η αφορμή: Γνωρίζετε ότι ακόμη και το Ευαγγέλιο βεβαιώνει ότι «δεν υπάρχει Θεός»; Αν, όχι, να η σχετική απόδειξη: Το Ευαγγέλιο γράφει: «Åßðåí Üöñùí åí ôç êáñäßá áõôïý, ïõê Ýóôé Èåüò». Αν παραλείψουμε την πρώτη φράση (είπεν άφρων εν τη καρδία αυτού) και απομονώσουμε τη δεύτερη (ουκ έστι Θεός) είδατε ότι ακόμη και το Ευαγγέλιο λέει ότι δεν υπάρχει Θεός; Η αφορμή, λοιπόν, μου δόθηκε όταν διαπίστωσα την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου, μέσω της οποίας το άσπρο γίνεται μαύρο, από το γνωστό λαθρόβιο έντυπο με τίτλο «το Βήμα του Μπριτζ». Σε πλαίσιο και εισαγωγικά, στη μέση ενός ανυπόγραφου κειμένου που περιγράφει την «κατακραυγή» της Γ.Σ. κατά του.σ. της ΕΟΜ σημειώνεται το εξής: «Åßðå óôç Ã.Ó. ç ê. Ëßëç ÁíáóôáóéÜäïõ, ìýëïò ôïõ ÄÓ ôçò ÅÏÌ, ãéá ôïí ðñüåäñü ôçò: Åãþ ôïí Êïõôñïýìðá, óêáôßâëá ï ôïí áíýâáæá, óêáôßâëá ï ôïí êáôýâáæá ðüíôá». Είναι προφανές, ότι το νόημα που βγαίνει από αυτή την (αποσπασματική) περικοπή είναι τελείως απαξιωτικό για τον πρόεδρο της ΕΟΜ και ότι εναρμονίζεται πλήρως με την εικόνα κατακραυγής κατά του.σ., που εμφανίζει το κύριο άρθρο του εντύπου. Η αλήθεια, όμως, είναι, ακριβώς, αντίθετη. Όχι μόνο ως προς το πνεύμα της παρέμβασης της Κας Αναστασιάδου, αλλά και ως προς τη στάση της γενικής συνέλευσης έναντι του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του.σ. Για του λόγου το αληθές αντιγράφω από το επίσημο πρακτικό της Γ.Σ. ότι είπε ακριβώς η Κα Αναστασιάδου (απευθυνόμενη στον κ. Μπομπολάκη): «Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíåäñéüæåé êáé íá áðïöáóßæåé ôï Ä.Ó. ãéá Ýãêñéóç ìéêñïäáðáíþí, üðùò éó õñßæåóôå. Áí èýëåé ç Ã.Ó., íá êáèïñßóåé Ýíá ðëáöüí, ðýñáí ôïõ ïðïßïõ èá áðïöáóßæåé ôï Ä.Ó.. Óáò ñùôþ: ÌÝ ñé ðñüôéíïò ôïí Êïõôñïýìðá ôïí åêèåéüæáôå åóåßò êáé ç êá Âëá Üêç ðïõ Þóáóôáí êïëëçôïß ößëïé ôïõ. Åãþ äåí õðþñîá ößëç ôïõ êáé óêáôßâëá ï ôïí áíýâáæá êáé ôïí êáôýâáæá. Ôþñá, üìùò, öáßíåôáé üôé äåí åîõðçñåôåß ôá óõìöýñïíôü óáò êáé ãé áõôü óôñýöåóôå åíáíôßïí ôïõ. Óáò ôï ëýù åõèýùò. ÈÝëåôå íá öýãåé ï ê. Êïõôñïýìðáò êáé üëá èá åßíáé ìýëé ãüëá ãéá óáò». Ως προς την τοποθέτηση της Γενικής Συνέλευσης είναι χαρακτηριστικές δύο αποφάσεις της. Aντιγράφω από το επίσημο πρακτικό: «η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει τα πεπραγμένα του.σ. και να το απαλλάξει από κάθε ευθύνη για όλα με την εκκρεμότητα όμως που επισημάνθηκε για το θέμα της μηχανοργάνωσης. Για το θέμα αυτό η Γ.Σ. θα αποφασίσει Νίκος Καραμανλής όταν πάρει τη διαβεβαίωση ότι όλα είναι έτοιμα» (η αλήθεια είναι ότι οι 2-3 ελάχιστοι αντιφρονούντες αναγκάσθηκαν να ευθυγραμμισθούν με τη συντριπτική πλειοψηφία για να μη φανεί η απομόνωσή τους). Ο Σταύρος Μπομπολάκης (ΑΟΜ), που ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής εισηγήθηκε την καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού έβαλε υποψηφιότητα για την εκ νέου εκλογή του και δεν εξελέγη Αντίθετα, ο Σπύρος Μπόμπολης (ΟΑΑ), που είχε εισηγηθεί την υπερψήφισή του, εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στη νέα Ελεγκτική Επιτροπή Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της Συνέλευσης ήταν ότι για πρώτη φορά στα χρονικά εμφανίσθηκαν δύο αντίθετες εισηγήσεις, δύο μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής από τα οποία το ένα (Στ. Μπομπολάκης: ΑΟΜ) εισηγήθηκε την καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού και το άλλο (Σπ. Μπόμπολης: ΟΑΑ) εισηγήθηκε την υπερψήφισή του Στις πιο πάνω δύο αποφάσεις συνοψίσθηκε όλη η ουσία της Συνέλευσης, αφού γι αυτά τα θέματα κυρίως είχε συγκληθεί. Για το κάπνισμα στη διάρκεια των αγώνων επαναβεβαιώθηκε η προηγούμενη απόφαση της πλήρους απαγορεύσεως και επισημάνθηκε ο πέλεκυς των πειθαρχικών κυρώσεων για τα σωματεία και τους διαιτητές που την παραβιάζουν. Η τροποποίηση του κανονισμού, που αφορά τις ανερχόμενες και υποβιβαζόμενες ομάδες στις κατηγορίες των διασυλλογικών, πέρασε (ως θέμα τεχνοκρατικό) στα γρήγορα. Το αλάτι, όμως, βρίσκεται αλλού. Τα αίματα άναψαν όταν ο Σταύρος Μπομπολάκης (ΑΟΜ) κατήγγειλε ότι το.σ. δυστροπούσε στο να του παραδώσει τα

19 έγγραφα που ζητούσε για τον έλεγχο του οικονομικού απολογισμού. Συνάντησε, όμως, την έντονη αντίδραση της Ντάλιας Παπαδάκη (ΑΟΑΦ) η οποία βεβαίωσε τη Γ.Σ. ότι αφού του παρέδωσε το σύνολο των εγγράφων που είχε ζητήσει εγγράφως τον βεβαίωσε ότι και για κάθε άλλο έγγραφο που θα χρειαζόταν ήταν στη διάθεσή του. Πάντως, το άλλο μέλος της Ε.Ε., ο οικονομολόγος Σπύρος Μπόμπολης δεν συμφώνησε με το συνάδελφό του και στο σημείο αυτό. Πώς να καλύψεις 190 σελίδες απομαγνητοφωνημένων πρακτικών χωρίς ν αδικήσεις την ουσία των διαδραματισθέντων; Οι εκπρόσωποι της επαρχίας, πάντα με φωνή βοώντος εν τη ερήμω, παρατήρησαν ότι οι γενικές συνελεύσεις γίνονται πεδίο αντιπαραθέσεων των σωματείων του Κέντρου, ενώ αγνοούνται οι αντίξοες συνθήκες επιβίωσης του αθλήματος στην περιφέρεια (Ε. Γεωργούδης: Βόλος, Λ. Λυμπέρης: Χαλκίδα, Π. Καπελώνης: Ρέθυμνο, Σ. Κοτινάς: Κέρκυρα), ενώ ο. Κτεναβέας (Καλαμάτα) εις μάτην κάλεσε τους πρώην κολλητούς του Προέδρου (Μ. Βλαχάκη: ΟΑΜΠΕΙ και Στ. Μπομπολάκη: ΑΟΜ) με την ευκαιρία του Φεστιβάλ της Καλαμάτας να κάνει σ όλους το τραπέζι για να τα βρούνε. Το πιο ενδιαφέρον θέμα, η ενημέρωση για τη ìç áíïñãüíùóç, αξίζει αυτοτελούς άρθρου. Ιδού. λοιπόν, η τηλεγραφική σύνοψη: Όνειρο επί 15ετία, τελική επιλογή του.σ. η διαφανής διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού παρά το στενό κλοιό μιας εταιρείας κι ενός υπαλλήλου της ΕΟΜ ν αναλάβουν (με λεόντειους όρους) το έργο. Προθεσμία παράδοσης τέλη Απριλίου Ο ταλαντούχος, όμως, μειοδότης πετυχαίνει υποτροφία στην Αμερική και χάνεται κάθε επαφή μαζί του από τις αρχές εκεμβρίου 2005, αφού εν τω μεταξύ είχε παραδώσει το 70% του έργου και είχε εισπράξει το 60% της συμφωνημένης αμοιβής. Ο νεοπροσληφθείς Τ. Πουρναράς (επίσης ταλαντούχος) ανέλαβε έως 15 Απριλίου 2006 να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το 90% (ήδη απεδείχθη συνεπής). συνέχεια στη σελίδα 28 Εξασκηθείτε στην αγορά Ëýóåéò ôùí áóêþóåùí ôçò óåëßäáò 13 Μετά από άνοιγμα σας 1&, παρεμβολή 1# αριστερά σας, κοντρ του συντρόφου και πάσο δεξιά σας, τι αγοράζετε με: # 54 $ ^ K3 & AKQ # KQJ9 $ 83 ^ AQ8 & AK108 # KJ3 $ Q43 ^ K43 & A865 # 87 $ KQ54 ^ A3 & AQ987 # Q6 $ J87 ^ K3 & AQ ) 2$. Αυτό δεν είναι ανιούσα, καθώς ο σύντροφος έχει υποσχεθεί κούπες και σας καλεί να τις αγοράσετε, αν έχετε τετράφυλλο. Εάν είχατε χέρι που κάνει reverse θα αγοράζατε 3 ή 4 κούπες, ανάλογα με την δύναμή σας. 2) 1ΧΑ. είχνετε χέρι ομαλής κατανομής, κράτημα στο χρώμα της παρεμβολής και μίνιμουμ δύναμη (12-14 π.). 3) 2&. Καλό χρώμα, τουλάχιστον πεντάφυλλο, 12 έως 15 π. από ονέρ. Αρνείστε 4φυλλο κούπα. 4) Πάσο. Ιδίως αν οι αντίπαλοι είναι στη δεύτερη. Η εναλλακτική είναι 2ΧΑ. Πράγματι, πιθανότατα έχετε μανς στα ΧΑ. Όμως, στη περίπτωση αυτή, είναι επίσης πολύ πιθανό να εισπράξετε περισσότερα στη 1# κοντρέ. Ακόμα και αν εισπράξετε μόνο 500 και έχετε μανς στη δεύτερη, δεν πρόκειται για καταστροφή, σε αγώνες ομάδων. 5) 3$. Σύντροφε, έχω 4φυλλο κούπα και πρόσθετες αξίες. Μετά από άνοιγμα σας 1&, παρεμβολή 1# αριστερά σας, πάσο του συντρόφου και πάσο δεξιά σας, τι αγοράζετε με: # KJ5 $ Q62 ^ A65 & A985 # 8 $ KJ3 ^ A854 & A8765 # AQ6 $ K106 ^ AJ9 & AJ98 ÈÝìáôá ôå íéêþò # 7 $ KQJ83 ^ 8 & KQJ765 # 6 $ AKJ10 ^ 532 & AKJ87 1) Πάσο. Ο σύντροφος δεν έκανε κοντρ νέγκατιβ. Επίσης, με τις αξίες που έχετε στις πίκες, δεν μπορεί να έχει περάσει trap pass περιμένοντας κοντρ από σας για να τους τιμωρήσει στην κλίμακα ένα (στην πολύ απίθανη περίπτωση που συμβαίνει αυτό, οι αντίπαλοι έχουν σίγουρα διαφυγή σε άλλο χρώμα και σας συμφέρει να παίξουν 1 πίκα, έστω χωρίς κοντρ). Ούτε ΧΑ μπορείτε να αγοράσετε γιατί, πολύ πιθανό, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο σύντροφος να έχει ελάχιστους πόντους και κινδυνεύετε σοβαρά να πληρώσετε, είτε με κοντρ, είτε χωρίς. 2) Κοντρ. Λείπουν και πολλοί πόντοι και πολλές πίκες. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι τα έχει, και τα δύο, ο σύντροφος. Αν όχι δεν θα χαθείτε, αφού υποστηρίζετε ότι χρώμα και να αγοράσει. Το ότι έχετε μόνο τρίφυλλη υποστήριξη στις κούπες δεν είναι πρόβλημα: αν ο σύντροφος είχε τέσσερις κούπες θα είχε αγοράσει κοντρ, έστω και με έξη πόντους (λιγότερους δεν μπορεί να έχει γιατί τότε θα είχε αγοράσει, σίγουρα, ο δεξιά σας αντίπαλος). 3) 1ΧΑ. είχνει αυτή τη δύναμη (18-19 π.), χέρι ομαλής κατανομής και, φυσικά, κράτημα στο χρώμα της παρεμβολής. Αφού ο σύντροφος δεν αγόρασε και μπορεί να είναι «άγραφος», είναι κουτό να πηδήξουμε στα 2ΧΑ για να δείξουμε το χέρι μας. Φυσικά δεν μπορεί να έχουμε πόντους, γιατί τότε θα είχαμε ανοίξει 1ΧΑ. 4) 2$. Παρότι είναι πιθανό να έχει ο σύντροφος τις πίκες έχουμε πληθώρα από λεβέ σε περίπτωση που εκτελέσουμε εμείς και ελάχιστες, έως καθόλου, στην άμυνα. 5) Κοντρ. Καλό χέρι, πλήθος από κοντρόλ. Εάν ο σύντροφος πασάρει, μετατρέποντας το κοντρ σε τιμωρίας, θα μείνουμε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. 19

20 20

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών η ημερίδα Σάββατο 9/6

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών η ημερίδα Σάββατο 9/6 Μανς - K102 Μοίρασε 5 Διανομή 1 1 3 Αντάμ: 3 Q10864 4 Q875 A8764 Q Η Δ δεν χρειάζεται να δείξει τις αφού έχει φιτ και μάλιστα μετρά K9843 AQ1062 και πόντους από κατανομή και δίνει το φιτ στο επίπεδο 3.

Διαβάστε περισσότερα

αποδειχθεί, στατιστικά, ότι πολύ πιο συχνά πιάνουμε ένα 6φυλλο χρώμα με λίγους πόντους από πολλούς πόντους.

αποδειχθεί, στατιστικά, ότι πολύ πιο συχνά πιάνουμε ένα 6φυλλο χρώμα με λίγους πόντους από πολλούς πόντους. Έχει αποδειχθεί, στατιστικά, ότι πολύ πιο συχνά πιάνουμε ένα 6φυλλο χρώμα με λίγους πόντους από ένα 6φυλλο χρώμα με πολλούς πόντους. Ας υποθέσουμε ότι είσαι ο dealer. Τι ανοίγεις με το παρακάτω χέρι; AQJ952

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΗΜΕΡΙΔΑ Ταυτόχρονου 6ημέρου

ΤΡΙΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΗΜΕΡΙΔΑ Ταυτόχρονου 6ημέρου ΤΡΙΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ Ταυτόχρονου 6ημέρου Christina Syrakopo ulou Υπογράφηκε από: Christina Syrakopoulou DN: cn=christina Syrakopoulou, o, ou, email=csyrak@gmail.com, c=gr Ημερομηνία: 2011.02.09

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Εκπαιδευτών

Εξετάσεις Εκπαιδευτών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Εξετάσεις Εκπαιδευτών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ [0] 1. Διαιτησία. Σε μαθητική ημερίδα έχετε 6 ζεύγη και 16 διανομές (ένα σετ). Αναφέρατε δύο κινήσεις που μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGE ÑÉÓÔÉÍÁ ÓÕÑÁÊÏÐÏÕËÏÕ

BRIDGE ÑÉÓÔÉÍÁ ÓÕÑÁÊÏÐÏÕËÏÕ BRIDGE ÃÍÙÑÉÌÉÁ ÌÅ ÔÏ ÁÈËÇÌÁ ÑÉÓÔÉÍÁ ÓÕÑÁÊÏÐÏÕËÏÕ Ξεκινώντας να παίζουμε μπριτζ Γνωριμία με το παιχνίδι Το μπριτζ παίζεται με 4 παίκτες: Τον Βορά, την Ανατολή, το Νότο και τη Δύση! Ο Βοράς είναι συμπαίκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Εισηγητής: Κούρτης Δημήτρης 12 Ιουνίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Εισηγητής: Κούρτης Δημήτρης 12 Ιουνίου 2015 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Εισηγητής: Κούρτης Δημήτρης 12 Ιουνίου 2015 Θέματα εισήγησης 1. Η εμπάς. 2. Το άνοιγμα σε μινέρ. 3. Συναγωνιστικές αγορές. Γιατί επιλέχθηκαν αυτά τα τρία θέματα;

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι τώρα για. εκπαιδευτικούς και μόνο, όταν αγόραζε ο ένας άξονας ο άλλος σιωπούσε.

Μέχρι τώρα για. εκπαιδευτικούς και μόνο, όταν αγόραζε ο ένας άξονας ο άλλος σιωπούσε. Μέχρι τώρα για λόγους καθαρά εκπαιδευτικούς και μόνο, όταν αγόραζε ο ένας άξονας ο άλλος σιωπούσε. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Εξ άλλου, και το νόημα του πλειστηριασμού είναι να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πλειστηριασμός Για να πλειοδοτήσει κάποιος άξονας θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση

Πλειστηριασμός Για να πλειοδοτήσει κάποιος άξονας θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση Πλειστηριασμός Προκειμένου να περιγράψουμε το χέρι μας στο συμπαίκτη, χρησιμοποιούμε μια ειδική διεθνή γλώσσα τα Μπριτζικά ή Μπριτζιακά. Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η γλώσσα έχει μόνο λίγες λεξούλες. Πλειστηριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό λάθος αναίτιου

Σοβαρό λάθος αναίτιου Σοβαρό λάθος αναίτιου Σοβαρό λάθος και επανορθωτική βαθμολογία Ορισμός σοβαρού λάθους αναίτιου Νίκος Κηπουρός, Αθήνα 2016 Σχετικοί Νόμοι Νόμος 12Β1 B. Στόχος της επανόρθωσης της βαθμολογίας 1. Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο και Πανευρωπαϊκό Ταυτόχρονο Ζευγών η Ημερίδα

Πανελλήνιο και Πανευρωπαϊκό Ταυτόχρονο Ζευγών η Ημερίδα Πανελλήνιο και Πανευρωπαϊκό Ταυτόχρονο Ζευγών 2008 1η Ημερίδα Σχολιασμός διανομών: Julian Pottage Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Διανομή 1 Όλοι στην 1η. Μοίρασε ο Βορράς J K J 9 6 4 2 8 4 J K Q 10 3 A 7 3

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει ο συμπαίκτης σας 1ΧΑ και σεις κρατάτε: KQ32 Α984 Κ987 5

Ανοίγει ο συμπαίκτης σας 1ΧΑ και σεις κρατάτε: KQ32 Α984 Κ987 5 Ανοίγει ο συμπαίκτης σας 1ΧΑ και σεις κρατάτε: KQ32 Α984 Κ987 5 Τι θέλετε να παίξετε; Μανς σε ΧΑ ή χρωματιστό συμβόλαιο (4, 4 ); KQ32 Α984 Κ987 5 Με τους 12 π. που έχετε ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετοί πόντοι

Διαβάστε περισσότερα

Σε συμβόλαια με ατού προκειμένου να κάνουμε πλάνο πρέπει πρώτα να μετρήσουμε πόσες λεβέ χάνουμε.

Σε συμβόλαια με ατού προκειμένου να κάνουμε πλάνο πρέπει πρώτα να μετρήσουμε πόσες λεβέ χάνουμε. Σε συμβόλαια με ατού προκειμένου να κάνουμε πλάνο πρέπει πρώτα να μετρήσουμε πόσες λεβέ χάνουμε. Μετράμε πάντα τις λεβέ που χάνει το χέρι με τα ατού. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι το χέρι του Αν και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο και Πανευρωπαϊκό Ταυτόχρονο Ζευγών η Ημερίδα

Πανελλήνιο και Πανευρωπαϊκό Ταυτόχρονο Ζευγών η Ημερίδα Πανελλήνιο και Πανευρωπαϊκό Ταυτόχρονο Ζευγών 2008 2η Ημερίδα Σχολιασμός διανομών: Mark Horton Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Διανομή 1 Όλοι στην 1η. Μοίρασε ο Βορράς J 6 5 K 8 4 10 5 3 Q J 9 2 A 8 A J 9 3

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής

Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής Επιμέλεια: Κούρτης Δημήτρης Περίπτωση Α: Νόμος 27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΓΟΡΑ Νόμος 27Α Θέλει ο αντίπαλος αριστερά να

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Εκπαιδευτών

Εξετάσεις Εκπαιδευτών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Εξετάσεις Εκπαιδευτών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ [0] 1. Διαιτησία. Σε μαθητική ημερίδα έχετε 6 ζεύγη και 16 διανομές (ένα σετ). Αναφέρατε δύο κινήσεις που μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

α) 13 φύλα σε κάθε χέρι

α) 13 φύλα σε κάθε χέρι 13 Tυχερό Νούμερο α) 13 φύλα σε κάθε χέρι β) λεβέ σε κάθε χαρτοσιά γ) 13, τουλάχιστον, και οι συνολικοί πόντοι για να ανοίξω την αγορά Αξία χεριού = 16+2=18 πόντοι Άξιολόγηση χεριού Άσος = 4 πόντοι Ο ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ. Εξετάσεις Διαιτητών 2016 Κύριο Τεστ. Ονοματεπώνυμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ. Εξετάσεις Διαιτητών 2016 Κύριο Τεστ. Ονοματεπώνυμο ΕΛΛΗΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΙ ΜΠΡΙΤΖ Εξετάσεις ιαιτητών 2016 Κύριο Τεστ.. Ονοματεπώνυμο Ομάδες, Screen Μοίρασε: Μανς: στη 2η A Q 5 K J 10 7 K 7 5 9 7 5 ΘΕΜ 1 J 8 7 Q 9 8 6 4 2 A 3 J 8 K 9 6 4 3 2 5 3 Q 8 6 6 4 10 A

Διαβάστε περισσότερα

Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΝΟΝΣ

Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΝΟΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο Εκπαίδευσης Διαιτητών Αθήνα 2016 Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΝΟΝΣ του Ton Koojman μετάφραση προσαρμογή: Τάκης Πουρναράς Ορισμός (Ν61Α) Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εθνικών Ομάδων Όπεν και Γυναικών 2010

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εθνικών Ομάδων Όπεν και Γυναικών 2010 Προς όλα τα Σωματεία Μέλη Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 287/09/ΕΕΟ/ισ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 75/09 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εθνικών Ομάδων Όπεν και Γυναικών 2010 Ενόψει των Πανευρωπαϊκών αγώνων ομάδων Μπριτζ, που

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη του συστήματος

Σύνοψη του συστήματος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1/8 ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σε 4 η θέση reopening : X2 (8+ π.ο.), (11-14 π.ο.), Dbl=10+π. Άμεση παρεμβολή 1ΧΑ=15-18π και οι απαντήσεις όπως σε άνοιγμα. Παρεμβολή 4 η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SUPER DJONI

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SUPER DJONI ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SUPER DJONI Version 6.3a 10-5-2014 Σύντομο Ιστορικό Το σύστημα Djoni είναι βασισμένο πάνω στην αρχική ιδέα του μεγάλου Ιταλού θεωρητικού και προπονητή Carlo Mosca. Την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: Nέων Mαθητών Ομάδων seniors Μικτών ζευγών. Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας

TO ΜΠΡΙΤΖ. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: Nέων Mαθητών Ομάδων seniors Μικτών ζευγών. Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας TO ΜΠΡΙΤΖ IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 79 Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: Nέων Mαθητών Ομάδων seniors

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικά θέματα στη διδασκαλία του Μπριτζ. V. Σχέδια μαθημάτων για εκπόνηση μικροδιδασκαλιών από τους υποψηφίους εκπαιδευτές. Δημήτρης Παπασπύρου

Παιδαγωγικά θέματα στη διδασκαλία του Μπριτζ. V. Σχέδια μαθημάτων για εκπόνηση μικροδιδασκαλιών από τους υποψηφίους εκπαιδευτές. Δημήτρης Παπασπύρου Παιδαγωγικά θέματα στη διδασκαλία του Μπριτζ V. Σχέδια μαθημάτων για εκπόνηση μικροδιδασκαλιών από τους υποψηφίους εκπαιδευτές Δημήτρης Παπασπύρου Σεπτέμβριος 2015 2 Οδηγίες στους υποψήφιους που πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εθνικών Ομάδων Όπεν 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εθνικών Ομάδων Όπεν 2012 Προς όλα τα Σωματεία Μέλη Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 13/12/ΕΕΟ/ισ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05/12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εθνικών Ομάδων Όπεν 2012 Μετά την ανακοίνωση 86/15-11-2011 οι συνθέσεις των τεσσάρων πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία (balance) Οι ιδιότητες που δημιουργεί η μέθοδος του ακεραίου τοπ.

Ισορροπία (balance) Οι ιδιότητες που δημιουργεί η μέθοδος του ακεραίου τοπ. Ισορροπία (balance) Ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά σε θέματα κινήσεων είναι η ισορροπία (balance). Για να προχωρήσουμε παρακάτω πρέπει να ξέρουμε πως να βγάζουμε αποτελέσματα σε ένα τουρνουά ζευγών

Διαβάστε περισσότερα

Il nuovissimo Fiori Romano B. Garozzo G. Bel adonna - 1 -

Il nuovissimo Fiori Romano B. Garozzo G. Bel adonna - 1 - Il nuovissimo Fiori Romano B. Garozzo G. Belladonna - 1 - Πρόλογος Ιταλικής έκδοσης Το «FIORI ROMANO» δεν έχει οπωσδήποτε καμία ανάγκη παρουσιάσεως. Θα λέγαμε ότι είναι το σύστημα που αποτελεί το χιλιομετρικό

Διαβάστε περισσότερα

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»;

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»; Η νέα ποδοσφαιρική χρονιά ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με πολλές δυσκολίες, καθώς δεν υπήρχε η οικονομική άνεση για ακριβές κινήσεις... Έτσι, ο Ζεσουάλδο Φερέιρα αποφάσισε να δουλέψει ακόμα περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΙΤΖ. Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μικτών Ομάδων Ομάδων «Γ. Ράλλης» Ζευγών Swiss Νέων Seniors. Αγώνες Επιλογής Εθνικών Ομάδων. Επικαιρότητα.

ΜΠΡΙΤΖ. Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μικτών Ομάδων Ομάδων «Γ. Ράλλης» Ζευγών Swiss Νέων Seniors. Αγώνες Επιλογής Εθνικών Ομάδων. Επικαιρότητα. TO ΜΠΡΙΤΖ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4 ΑΡ. ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΜΠ. ΑΘ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4560 ΤΕΥΧΟΥΣ 117 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 730/93 - ΚΩΔ. 9998 ΚΕΜΠ ΑΘ. Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μικτών Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. ÐÜôñá. Kύπελλο Δυτικής Ελλάδας. Πρωτάθλημα Ομάδων. Πρωτάθλημα Αττικής. Εκδρομικό Καλαμάτας. Αγώνας επιλογής εθνικών ομάδων

TO ΜΠΡΙΤΖ. ÐÜôñá. Kύπελλο Δυτικής Ελλάδας. Πρωτάθλημα Ομάδων. Πρωτάθλημα Αττικής. Εκδρομικό Καλαμάτας. Αγώνας επιλογής εθνικών ομάδων TO ΜΠΡΙΤΖ MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 83 Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Αγώνας επιλογής εθνικών ομάδων Πρωτάθλημα Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/14 Α ειδικός Κανονισμός αγώνων επιλογής Εθνικών Ομάδων Όπεν 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/14 Α ειδικός Κανονισμός αγώνων επιλογής Εθνικών Ομάδων Όπεν 2014 Προς όλα τα Σωματεία Μέλη Αθήνα 5 Φεβρουαρίου2014 Αριθ. Πρωτ. 24/14/ΕΕΟ/ισ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/14 Α ειδικός Κανονισμός αγώνων επιλογής Εθνικών Ομάδων Όπεν 2014 Στους αγώνες επιλογής εθνικών ομάδων όπεν 2014

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση μαθητικών ημερίδων ζευγών

Οργάνωση μαθητικών ημερίδων ζευγών Οργάνωση μαθητικών ημερίδων ζευγών Εισαγωγή Ένα από τα δυσκολότερα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε σαν δάσκαλος είναι: Πόσο χρόνο θέλετε να διαρκεί η μαθητική ημερίδα σας; Φαίνεται απλό να απαντήσετε,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων Οργάνωση καθημερινών ημερίδων 1) Αγώνες ζευγών 1α) Διαθέσιμες κινήσεις: Φιλοσοφία, μηχανισμοί και τα χαρακτηριστικά τους. Οι κινήσεις είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία που έχει ένας διαιτητής στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. ÁôôéêÞò. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: OìÜäùí Æåõãþí. Πρωτάθλημα. 3 ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μπριτζ στην Αττάλεια της Τουρκίας

TO ΜΠΡΙΤΖ. ÁôôéêÞò. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: OìÜäùí Æåõãþí. Πρωτάθλημα. 3 ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μπριτζ στην Αττάλεια της Τουρκίας TO ΜΠΡΙΤΖ MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 77 Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Πανελλήνια Πρωταθλήματα: OìÜäùí Æåõãþí 2007 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Åõôõ éóìýíï ôï. Διασυλλογικό, Γυναικών, Βορείου Ελλάδος. Πρωταθλήματα: Κύπελλο Ελλάδος 2007 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ

TO ΜΠΡΙΤΖ. Åõôõ éóìýíï ôï. Διασυλλογικό, Γυναικών, Βορείου Ελλάδος. Πρωταθλήματα: Κύπελλο Ελλάδος 2007 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ TO ΜΠΡΙΤΖ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 81 Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 Åõôõ éóìýíï ôï ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Επικαιρότητα Αποτελέσματα Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Επικαιρότητα. Αποτελέσµατα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ

TO ΜΠΡΙΤΖ. Επικαιρότητα. Αποτελέσµατα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ TO ΜΠΡΙΤΖ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΜΠ. ΑΘ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4560 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 730/93 - ΚΩΔ. 9998 ΚΕΜΠ ΑΘ. Επικαιρότητα Αποτελέσµατα Άρθρα για όλες τις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών TO ΜΠΡΙΤΖ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων Αποτελέσματα Επικαιρότητα Άρθρα για όλες τις κατηγορίες αθλητών * Αποστέλλεται ταχυδρομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ Juniors 2011

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ Juniors 2011 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ Juniors 2011 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1~ και 1@ Inverted minor raises. Η επαναγορά με πήδημα σε νέο χρώμα είναι σπλίντερ. 3ΧΑ με δηλωμένη προηγουμένως απουσία κρατήματος δείχνει μισό κράτημα ή τρία λιμά.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση πρωταθλημάτων ζευγών

Οργάνωση πρωταθλημάτων ζευγών α ) Εισαγωγή Οργάνωση πρωταθλημάτων ζευγών ) ημεροι αγώνες Μια μέρα, ο έφορος του τμήματος μπριτζ του σωματείου σας, σας ανακοινώνει ότι ήρθε η ώρα να κάνετε το πρώτο σας τριήμερο. Γεμάτος χαρά, σας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΙΤΖ. Μαθήµατα Μπριτζ ξεκινούν τον Οκτώβριο. Επικαιρότητα. Αποτελέσµατα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΡ.

ΜΠΡΙΤΖ. Μαθήµατα Μπριτζ ξεκινούν τον Οκτώβριο. Επικαιρότητα. Αποτελέσµατα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΡ. TO ΜΠΡΙΤΖ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΜΠ. ΑΘ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4560 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 730/93 - ΚΩΔ. 9998 ΚΕΜΠ ΑΘ. Μαθήµατα Μπριτζ ξεκινούν τον Οκτώβριο Επικαιρότητα Αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ζευγών Πανελλήνιο. Μικτών Οµάδων. Επικαιρότητα. Αποτελέσµατα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών

TO ΜΠΡΙΤΖ. Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ζευγών Πανελλήνιο. Μικτών Οµάδων. Επικαιρότητα. Αποτελέσµατα. Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών TO ΜΠΡΙΤΖ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΜΠ. ΑΘ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4560 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 730/93 - ΚΩΔ. 9998 ΚΕΜΠ ΑΘ. Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ζευγών Πανελλήνιο Πρωτάθληµα

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Πρωταθλητές Ευρώπης. Νέων Πανελλήνια Πρωταθλήµατα: Κατηγοριών Μαθητών. Βασίλης Βρούστης Ντίνος οξιάδης

TO ΜΠΡΙΤΖ. Πρωταθλητές Ευρώπης. Νέων Πανελλήνια Πρωταθλήµατα: Κατηγοριών Μαθητών. Βασίλης Βρούστης Ντίνος οξιάδης TO ΜΠΡΙΤΖ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΜΠ. ΑΘ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4560 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 96 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 730/93 - ΚΩΔ. 9998 ΚΕΜΠ ΑΘ. Πρωταθλητές Ευρώπης Νέων Πανελλήνια Πρωταθλήµατα: Κατηγοριών

Διαβάστε περισσότερα

Το Κ2 είναι ένα παιχνίδι για 1 έως 5 παίκτες, ηλικίας 8 ετών και άνω, με διάρκεια περίπου 60 λεπτά.

Το Κ2 είναι ένα παιχνίδι για 1 έως 5 παίκτες, ηλικίας 8 ετών και άνω, με διάρκεια περίπου 60 λεπτά. ΟΔΗΓΙΕΣ Το Κ2 είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό στον κόσμο (μετά το Έβερεστ) με ύψος 8.611 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Θεωρείται, επίσης, ένα από τα δυσκολότερα βουνά άνω των 8.000 μέτρων. Το Κ2 ποτέ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη του συστήματος

Σύνοψη του συστήματος 1/8 ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σε 4 η θέση reopening : X2 (8+ π.ο.), (11-14 π.ο.), Dbl=10+π. Άμεση παρεμβολή 1ΧΑ=15-18π και οι απαντήσεις όπως άνοιγμα, Παρεμβολή 4 η θέση 1ΧΑ=11-14π, απαντήσεις όπως σε άνοιγμα.

Διαβάστε περισσότερα

SUPPLEMENTARY NOTES A. SAPOUNAKIS L. ZOTOS

SUPPLEMENTARY NOTES A. SAPOUNAKIS L. ZOTOS SUPPLEMENTARY NOTES A. SAPOUNAKIS L. ZOTOS 1) Η ΑΓΟΡΑ 1-1 Προδιαγραφές: α) 6-10 χωρίς 4φυλλο φιτ, χωρίς 5+ πίκες β) 6-11 με τετράφυλλο πίκα και μακρύ μινερ γ) 11+ μπαλανσέ, χωρίς 4φυλλο φιτ, χωρίς 5+ πίκες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού διδακτικής ενότητας: ο σχεδιασμός της διδακτικής ενότητας «Stayman»

Παράδειγμα σχεδιασμού διδακτικής ενότητας: ο σχεδιασμός της διδακτικής ενότητας «Stayman» Παράδειγμα σχεδιασμού διδακτικής ενότητας: ο σχεδιασμός της διδακτικής ενότητας «Stayman» Στο προηγούμενο άρθρο μου παρουσίασα το διδακτικό πλαίσιο της διδασκαλίας του Μπριτζ στην Ελλάδα, ξεκινώντας από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΙΤΖ. Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2013

ΜΠΡΙΤΖ. Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2013 TO ΜΠΡΙΤΖ ΑΡ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΜΠ. ΑΘ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4560 ΤΕΥΧΟΥΣ 115 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 730/93 - ΚΩΔ. 9998 ΚΕΜΠ ΑΘ. Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2013 1O Φεστιβάλ Μπριτζ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Θα το παίξεις... και θα πεις κι ένα τραγούδι!

Οδηγίες. Θα το παίξεις... και θα πεις κι ένα τραγούδι! Οδηγίες To Sing It! είναι ένα νέο παιχνίδι παρέας που δοκιμάζει τις γνώσεις σας στο ελληνικό τραγούδι! Μέσα από λέξεις που σας δίνονται, καλείστε να βρείτε τραγούδια που τις περιέχουν. Θα πείτε εσείς τα

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι "μεταγραφές" στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι μεταγραφές στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές Του Βασίλη Παπαδάκη* Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα άθλημα για να διασκεδάσουν, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αποτελέσουν μέλη μιας ομάδας, να κερδίσουν αναγνώριση, καλή φυσική κατάσταση και να ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο μέρος - Το Ρωμαϊκό Σπαθί (Romano)

1 ο μέρος - Το Ρωμαϊκό Σπαθί (Romano) 1 ο μέρος - Το Ρωμαϊκό Σπαθί (Romano) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια δεκαετία μετά την έκδοση του Il Nuovissimo Fiori Romano αποφασίστηκε ότι ήρθε η στιγμή για την νέα έκδοση, με αλλαγή ακόμα και στον τίτλο, για δύο κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2014 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2014 ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

48 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QUBICAAMF

48 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QUBICAAMF ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 29/10/2012(ΔΕΥΤΕΡΑ) - 4/11/2012(ΚΥΡΙΑΚΗ) (Υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ) Επιπλέον χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 1520 Δώρο παιχνίδια μπόουλινγκ σε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 8/ της 14 ης Μαΐου 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 8/ της 14 ης Μαΐου 2008 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 8/ της 14 ης Μαΐου 2008 Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2008 και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, το ΔΣ της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ.1/2008 Της 16 ης Ιανουαρίου 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ.1/2008 Της 16 ης Ιανουαρίου 2008 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ.1/2008 Της 16 ης Ιανουαρίου 2008 Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 17:00, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οι παίκτες παίρνουν το ρόλο των χειρότερων πειρατών στο πλήρωμα ενός πλοίου. Ο καπετάνιος σας έχει στη μπούκα, επειδή είστε πολύ τεμπέληδες και

Οι παίκτες παίρνουν το ρόλο των χειρότερων πειρατών στο πλήρωμα ενός πλοίου. Ο καπετάνιος σας έχει στη μπούκα, επειδή είστε πολύ τεμπέληδες και Οι παίκτες παίρνουν το ρόλο των χειρότερων πειρατών στο πλήρωμα ενός πλοίου. Ο καπετάνιος σας έχει στη μπούκα, επειδή είστε πολύ τεμπέληδες και βλάκες για να αξίζετε μερίδιο στο ρούμι και τα λάφυρα. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 98 κάρτες Τράπουλας του Σαλούν (μαζί με 18 Κάρτες Ομάδας) 8 Κάρτες Χαρακτήρων

Περιεχόμενα 98 κάρτες Τράπουλας του Σαλούν (μαζί με 18 Κάρτες Ομάδας) 8 Κάρτες Χαρακτήρων Καλως ήρθατε στο High Noon Saloon! Βρίσκεστε μέσα σε μια κλασσική μάχη της Άγριας Δύσης, οπλισμένοι με θανατηφόρα Όπλα, προσπαθώντας να εξοντώσετε τους αντιπάλους σας και να βρείτε την καλύτερη κρυψώνα

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κ. Χ. Ψ. Ο Νεϊμάρ ντα Σύλβα Σάντος Τζούνιορ ή απλώς Νεϊμάρ (Neymar) είναι βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής και γεννήθηκε στο Σάο Πάολο στις 5 Φεβρουαρίου του 1992. Αγωνίζεται με την ομάδα της Σάντος και η

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014 ΕΝΑΡΞΗ: 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 12 ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ: ευτέρα ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:30 Τη ευτέρα, 9 Σεπτεµβρίου 2013, οι αθλητές & οι αθλήτριες που επιθυµούν θα αγωνιστούν σε 6 παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

1 - Το Παιγμένο Φύλλο (Nόμοι του ΔΚΑΜ 2007)

1 - Το Παιγμένο Φύλλο (Nόμοι του ΔΚΑΜ 2007) Οι Νόμοι του Μπριτζ σε βάθος 1 - Το Παιγμένο Φύλλο (Nόμοι 45-47 του ΔΚΑΜ 2007) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Περιεχόμενα Περιεχόμενα και αρκτικόλεξα σελ.2 Προλεγόμενα σελ. 3-4 Δύο προκαταρκτικές ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 Scriptorium (Ταμπλό Αξίας Κατηγορίας) 5 εξάπλευρα ζάρια 87 κάρτες

Περιεχόμενα 1 Scriptorium (Ταμπλό Αξίας Κατηγορίας) 5 εξάπλευρα ζάρια 87 κάρτες Εισαγωγή Στο Biblios, αναλαμβάνετε το ρόλο ενός ηγούμενου, επικεφαλής ενός μοναστηριού την εποχή του Μεσαίωνα. Προσπαθώντας να δημιουργήσετε την εντυπωσιακότερη βιβλιοθήκη, συναγωνίζεστε με άλλους ηγούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω.

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Σκοπός σας είναι να είστε ο πρώτος παίκτης που θα ξεφωρτωθεί όλες του τις κάρτες. Το τοτέμ τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Σουτ σε στόχο με ακρίβεια

Σουτ σε στόχο με ακρίβεια Σουτ σε στόχο με ακρίβεια Σουτ σε στόχο με ακρίβεια, με το μέσα μέρος του ποδιού Σταμάτημα της μπάλας με το πόδι, αριστερό και δεξί Διαθέτω χρόνο (κάποια δευτερόλεπτα) για να είμαι ήρεμος/μη και σίγουρος/ρη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Η μπάλα στο σημείο Δεξιότητες: Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση.

Η μπάλα στο σημείο Δεξιότητες: Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση. Η μπάλα στο σημείο Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση. Στέλνω το αντικείμενο στον κενό χώρο. Ξεκινώ και επανατοποθετούμαι κάθε φορά στην Παίζω με διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κανόνες. Της Χειροσφαίρισης

Οι Κανόνες. Της Χειροσφαίρισης Οι Κανόνες Της Χειροσφαίρισης Η χειροσφαίριση είναι ένα απο τα πιο γρήγορα ομαδικά αθλήματα κλειστού χώρου. Είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα το οποίο διεξάγεται σε περισσότερες απο 150 χώρες. Είναι ένα άθλημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα Εισαγωγή Το 1878, το Βασιλικό Μουσείο του Βερολίνου ξεκίνησε την ανάθεση των ανασκαφών στην Πέργαμο, μια περιοχή της νυν Τουρκίας. Η πόλη έφτασε στην κορυφή της ανάπτυξής της γύρω στο 200 π.χ. (στα Λατινικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα πλατφόρμα online Bridge μέσω Facebook. apps.facebook.com/leonardobridge.

Η νέα πλατφόρμα online Bridge μέσω Facebook. apps.facebook.com/leonardobridge. Η νέα πλατφόρμα online Bridge μέσω Facebook apps.facebook.com/leonardobridge Εισηγήτρια: Άννα Ψαλίδα psalida.anna@gmail.com Περιεχόμενα παρουσίασης Σύντομο ιστορικό Ο ρόλος του Leonardo στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

2-5 Παίκτες - Ηλικία 13+ - 60 λεπτά

2-5 Παίκτες - Ηλικία 13+ - 60 λεπτά Το Cinque Terre, είναι ένα απότομο παράκτιο κομμάτι της Ιταλικής Ριβιέρας και αποτελείται από πέντε χωριά. Τα χωριά αυτά είναι γνωστά για την ομορφιά, την κουλτούρα και το φαγητό τους, αλλά και το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Swiss. Οpen. Ζευγών. Πανελλήνιο. Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Οµάδων. 4ο ιεθνές Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας. Επικαιρότητα.

TO ΜΠΡΙΤΖ. Swiss. Οpen. Ζευγών. Πανελλήνιο. Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Οµάδων. 4ο ιεθνές Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας. Επικαιρότητα. TO ΜΠΡΙΤΖ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΜΠ. ΑΘ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4560 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 95 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 730/93 - ΚΩΔ. 9998 ΚΕΜΠ ΑΘ. Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Οµάδων Οpen Επικαιρότητα Αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΠΡΙΤΖ. Γιάννενα. Swiss Æåõãþí. Πανελλήνιo Πρωτάθλημα. Games Festival 2007 Aνθοκομική Κηφισιάς MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007. Επικαιρότητα.

TO ΜΠΡΙΤΖ. Γιάννενα. Swiss Æåõãþí. Πανελλήνιo Πρωτάθλημα. Games Festival 2007 Aνθοκομική Κηφισιάς MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007. Επικαιρότητα. TO ΜΠΡΙΤΖ MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 78 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá. Ãñáöåßï ÊÅÌÐ. ÁÈ. Áñ. Áäåßáò 4560 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄ. 730/93 - ÊÙÄ. 9998 ÊÅÌÐ ÁÈ. Γιάννενα 2007 Επικαιρότητα Αποτελέσματα Άρθρα για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 376 ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ... ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Κύρια εισήγηση: Ιωάννης Κλαψόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

EMOJITO! 7 Δίσκοι Ψηφοφορίας. 100 Κάρτες Συναισθημάτων. 1 Ταμπλό. 7 Πιόνια παικτών. 2-7 Παίκτες

EMOJITO! 7 Δίσκοι Ψηφοφορίας. 100 Κάρτες Συναισθημάτων. 1 Ταμπλό. 7 Πιόνια παικτών. 2-7 Παίκτες o Emojito! είναι ένα παιχνίδι παρέας, για 2 έως 14 άτομα, όπου οι παίκτες προσπαθούν να εκφράσουν συναισθήματα που απεικονίζονται σε κάρτες, είτε χρησιμοποιώντας το πρόσωπό τους, είτε ήχους ή και τα 2.

Διαβάστε περισσότερα

13 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ

13 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 13 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ: Όλα τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ΚΟΕ Χανιά, 19 Ιανουαρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 41 Κύριε Πρόεδρε, 1. Ο Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινήσεις σε Ημερίδες Μπριτζ

Κινήσεις σε Ημερίδες Μπριτζ Κινήσεις σε Ημερίδες Μπριτζ Τάκης Πουρναράς Σεμινάριο Νέων Διαιτητών 206 Εισαγωγή Κινήσεις σε Αγώνες Μπριτζ Λόγοι μελέτης των κινήσεων Για να δίνουμε σαφείς και κατανοητές οδηγίες. Για να μην απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος του Γιάννη Σχοιναράκη* ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ατομική τακτική Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος Μονομαχία στην πλάτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. 273/11/ΠΜ/ιμ 34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 6-9 2011 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «Κάθε αρχή και δύσκολη» λέει ο θυμόσοφος λαός και «Αρχή ήμισυ παντός» έγραφαν κάποιοι φιλόσοφοι πριν είκοσι πέντε τουλάχιστον αιώνες. Τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ Το SLEUTH είναι ένα φανταστικό παιχνίδι έρευνας για 3 έως 7 παίκτες. Μέσα από έξυπνες ερωτήσεις προς τους αντιπάλους του, κάθε παίκτης συλλέγει στοιχεία και έπειτα, χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΚΟΛ. Παίζοντας την μπάλα στην πλάτη της άμυνας που αμύνεται ψηλά (1) Ρεάλ Μαδρίτης 5-1 Ρεάλ Σοσιεδάδ (5 0 Γκολ): Ρονάλντο - Ασίστ: Ιγκουαΐν

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΚΟΛ. Παίζοντας την μπάλα στην πλάτη της άμυνας που αμύνεται ψηλά (1) Ρεάλ Μαδρίτης 5-1 Ρεάλ Σοσιεδάδ (5 0 Γκολ): Ρονάλντο - Ασίστ: Ιγκουαΐν ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΚΟΛ Παίζοντας την μπάλα στην πλάτη της άμυνας που αμύνεται ψηλά (1) 24-Μαρ-12 Ρεάλ Μαδρίτης 5-1 Ρεάλ Σοσιεδάδ (5 0 Γκολ): Ρονάλντο - Ασίστ: Ιγκουαΐν Ο αντίπαλος έχει συνοχή, κόντα τις γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 23ης Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΙΤΖ. y Παν. Πρωτάθλημα NEΩN 2013 y Παν. Πρωτάθλημα SENIORS 2013 y Παιγνίδι - Kουίζ ΠIΘANOTHTΩN

ΜΠΡΙΤΖ. y Παν. Πρωτάθλημα NEΩN 2013 y Παν. Πρωτάθλημα SENIORS 2013 y Παιγνίδι - Kουίζ ΠIΘANOTHTΩN ΤΟ Κ. κατάστημα Μυτιλήνης 63 ΜΠΡΙΤΖ Κ. κατάστημα Μυτιλήνης MAPTIOΣ AΠPIΛIOΣ MAΪOΣ 2013 AP. TEYXOYΣ 113 62 y Παν. Πρωτάθλημα NEΩN 2013 y Παν. Πρωτάθλημα SENIORS 2013 y Παιγνίδι - Kουίζ ΠIΘANOTHTΩN Aποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού Σκοπός του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσει πρώτος ο παίκτης όλα τα πλακίδιά του στο τραπέζι.

Σκοπός του παιχνιδιού Σκοπός του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσει πρώτος ο παίκτης όλα τα πλακίδιά του στο τραπέζι. Σκοπός του παιχνιδιού Σκοπός του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσει πρώτος ο παίκτης όλα τα πλακίδιά του στο τραπέζι. Βασικοί Κανόνες Τα πλακίδια ανακατεύονται και τοποθετούνται με την όψη προς τα κάτω στο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Παιδικού πρωταθλήματος Αντισφαίρισης

Προκήρυξη Παιδικού πρωταθλήματος Αντισφαίρισης Προκήρυξη Παιδικού πρωταθλήματος Αντισφαίρισης Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Ε Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης Κεντρικής Ελλάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα