Ο Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας στα κουφώµατα ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ. Τεχνικά θέµατα. Heat transfer coefficient

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας στα κουφώµατα ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ. Τεχνικά θέµατα. Heat transfer coefficient"

Transcript

1 Του Γιάννη Γεωργουσόπουλου, Χηµικού Μηχανικού Heat transfer coefficient This in-depth analysis of the coefficient of heat transfer on aluminium frames by Chemical Engineer Mr. John Georgousopoulos is a very detailed article on everything a professional manufacturer needs to know about the way the aluminium material conducts heat. EUROPA 138 Ο Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας στα κουφώµατα

2 Το άρθρο αυτό δεν έχει σαν σκοπό να εξαντλήσει το θέµα υπολογισµός συντελεστή µετάδοσης θερµότητας των κουφωµάτων. Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τους ενδιαφερόµενους µε τις έννοιες και τους ορισµούς του θέµατος και να παρουσιάσει τους εναλλακτικούς τρόπους για τον υπολογισµό του συντελεστή µετάδοσης θερµότητας των κουφωµάτων προκειµένου αυτοί να χρησιµοποιηθούν στη σήµανση CE. Η θέσπιση και η υποχρεωτική επιβολή της σήµανσης CE στα κουφώµατα, αλλά και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια, επιβάλλουν τον υπολογισµό του συντελεστή µετάδοσης της θερµότητας των κουφωµάτων και των στοιχείων που τα απαρτίζουν. BALKAN - PROFILCO Τα παράθυρα και οι πόρτες είναι σηµαντικά δοµικά στοιχεία για ένα κτίριο. ιαχωρίζουν τους άνετους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου από το εξωτερικό περιβάλλον που είναι εκτεθειµένο στις καιρικές συνθήκες. Τα στοιχεία αυτά προστατεύουν από τον αέρα, την βροχή, το κρύο και το θόρυβο, αλλά παράλληλα επιτρέπουν την είσοδο του ηλιακού φωτός. Τα παράθυρα είναι τα µόνα στοιχεία του κτιρίου που επιτρέπουν την οπτική επαφή µε τον εξωτερικό χώρο, φωτίζουν το εσωτερικό των κτιρίων επιτρέποντας την είσοδο του φυσικού φωτισµού, ανοίγουν και επιτρέπουν την ανανέωση του εσωτερικού αέρα µε φρέσκο αέρα από το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό τα παράθυρα συµβάλλουν σηµαντικά στην άνετη διαβίωση των διαµενόντων στο κτίριο. Τα κουφώµατα πρέπει να έχουν συγκεκρι- µένα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά προκειµένου να ανταποκριθούν στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάζονται. Θα πρέπει αφ ενός µεν να εξασφαλίζουν την δηµιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος στους διαµένοντες στα κτίρια (φωτισµός, αερισµός κλπ αφ ετέρου δε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από κανονισµούς και οδηγίες που κυρίως αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας. Τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των πορτοπαραθύρων εκφράζονται µε δείκτες που περιγράφουν την συµπεριφορά τους σε συγκεκριµένες απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό τα πορτοπαράθυρα αποκτούν ταυτότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ταυτότητα αυτή περιγράφεται µε το σήµα CE που θα πρέπει να συνοδεύει κάθε προϊόν, υποχρεωτικά σε λίγο καιρό στα κουφώµατα. Στο σήµα CE, µεταξύ των άλλων, µία από τις ιδιότητες που θα πρέπει να ταυτοποιείται είναι ο Συντελεστής Μετάδοσης της Θερµότητας U w (W/m 2 K. Ο πλέον ασφαλής τρόπος για τον υπολογισµό είναι µε εργαστηριακή δοκιµή σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO Αυτό όµως δεν είναι πρακτικά δυνατόν γιατί ο συντελεστής U w είναι διαφορετικός για κάθε συνδυασµό πλαίσιο / τζάµι και η εργαστηριακή δοκιµή θα πρέπει να γίνεται για κάθε τέτοιο συνδυασµό. Οι υπολογιστικές µέθοδοι µε τη χρήση των κατάλληλων λογισµικών πακέτων δίνουν γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσµατα απολύτως αποδεκτά από τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς. Ο συντελεστής µετάδοσης της θερµότητας των παραθύρων είτε υπολογίζεται, είτε µετράται µε εργαστηριακές δοκιµές. Στον πίνακα του σήµατος CE αναγράφεται η τιµή και δηλώνεται ο τρόπος υπολογισµού (υπολογιστικά ή µε εργαστηριακή δοκιµή µε αναφορά στα σχετικά πρότυπα. Τα νέα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της τιµής του συντελεστή µετάδοσης της θερµότητας, οδηγούν σε διαφορετικές τιµές από αυτές που θέσπιζαν µέχρι σήµερα διάφορα εθνικά πρότυπα, όπως για παράδειγµα οι τιµές των συντελεστών K R, K v, K F που θέσπιζαν και υπολογίζονταν από τα Γερµανικά πρότυπα DIN. Ο συντελεστής µετάδοσης της θερµότητας 139

3 των παραθύρων (λόγω του τρόπου υπολογισµού του από µόνος του, δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για την επιτυγχανόµενη θερµοµόνωση του εσωτερικού χώρου. Μία άλλη παράµετρος που επιδρά σηµαντικά στην επιτυγχανόµενη θερµοµόνωση του χώρου είναι η αεροστεγάνωση του κουφώµατος. Σχετικές µετρήσεις δείχνουν ότι οι απώλειες θερµότητας µέσω ενός κουφώµατος λόγω κακής αεροστεγάνωσης, µπορεί να είναι ακόµη και διπλάσιες από τις απώλειες που υπολογίζονται από τον συντελεστή µετάδοσης της θερµότητας U w. Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας των παραθύρων (U w Ο Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας U w των παραθύρων εξαρτάται από (φωτ. 1: Τις διαστάσεις και την αναλογία των επιφανειών (προφίλ, τζάµια κλπ. Τον συντελεστή µετάδοσης θερµότητας του κέντρου του συστήµατος των τζαµιών (U g. Τον γραµµικό συντελεστή µετάδοσης θερ- µότητας (Ψ g µεταξύ του συστήµατος των τζαµιών και των προφίλ από την δηµιουργούµενη θερµογέφυρα λόγω κυρίως, της ύπαρξης του προφίλ που χρησιµοποιείται για την δηµιουργία του διάκενου των δύο τζαµιών. Τον συντελεστή µετάδοσης θερµότητας των προφίλ (. Ο συντελεστής µετάδοσης θερµότητας των παραθύρων υπολογίζεται βάσει του τύπου: U w = Φωτ. 1 ( + (A g U g + (l g Ψ g + A g U g Ψ g W σε m 2 K U w όπου (φωτ. 2: Ι g, Ψ g =, A g, U g ( + (A g U g + (l g Ψ g + A g Φωτ. 2 : Προβαλλόµενη επιφάνεια του πλαισίου (προφίλ σε m 2. : Συντελεστής µετάδοσης θερµότητας του πλαισίου (προφίλ σε W/m 2 K A g : Επιφάνεια του συστήµατος τζαµιών σε m 2 U g : Συντελεστής µετάδοσης θερµότητας του κέντρου των τζαµιών σε W/m 2 K l g : περίµετρος της επιφάνειας του συστή- µατος τζαµιών (το µήκος του λάστιχου στεγάνωσης σε m Ψ g : Γραµµικός συντελεστής µετάδοσης θερµότητας της ζώνης τζάµι / πλαίσιο σε W/m 2 K. Οι τιµές του συντελεστή µετάδοσης θερ- µότητας των παραθύρων αναφέρονται σε συγκεκριµένες περιβαλλοντικές συνθήκες θεωρώντας: Εξωτερική θερµοκρασία 0 o C και εσωτερική θερµοκρασία 20 o C. Ο υπολογισµός της τιµής του συντελεστή µετάδοσης θερµότητας των παραθύρων µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους: Προσδιορισµός βάσει πινάκων σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO , Table F.1 Προσδιορισµός µε υπολογισµό σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO , Table F.1 σε συνδυασµό µε το πρότυπο EN ISO Μέτρηση (εργαστηριακή δοκιµή σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO Στον πίνακα 3 φαίνονται οι τιµές του συντελεστή µεταφοράς θερµότητας U w για διάφορους συνδυασµούς πλαισίων (προφίλ και συστηµάτων τζαµιών. Ο πίνακας είναι από το πρότυπο EN ISO και οι τιµές αναφέρονται σε παράθυρο διαστάσεων 1,23m x 1,48m που θεωρείται ως πρότυπο µέγεθος αναφοράς. 140

4 Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας των πλαισίων ( Με τον όρο Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας των πλαισίων ( εννοούµε τον συνδυασµό των προφίλ κάσα / φύλλο. Για τον υπολογισµό του, το διάκενο που προορίζεται για την τοποθέτηση του τζαµιού καλύπτεται µε αδιαφανές πάνελ µε θερµική αγωγιµότητα λ=0,035w/m 2 K και πάχους ίσο µε το πάχος του συστήµατος τζαµιού που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί (σχήµα 1. Σχήµα 1 Ο προσδιορισµός των συντελεστών µετάδοσης θερµότητας των πλαισίων (αλουµίνιο, PVC, ξύλο κλπ γίνεται µε τρεις µεθόδους. 1. Από πίνακες, σύµφωνα µε το EN ISO Στα παραρτήµατα του EN ISO αναφέρονται οι τιµές για τα πλαίσια που γίνονται από αλουµίνιο, πλαστικό και ξύλο. Οι τιµές αυτές προσδιορίζονται από τη µορφή και το υλικό των προφίλ. Οι υπολογιζόµενες µε αυτή τη µέθοδο τιµές δεν είναι απόλυτα ακριβείς, αποτελούν όµως µια καλή προσέγγιση προς τις πραγµατικές. Οι µεγαλύτερες αποκλίσεις εµφανίζονται στους υπολογισµούς για τα θερµοµονωτικά µεταλλικά προφίλ. 2. Υπολογισµός σύµφωνα µε το EN ISO Με αυτήν την υπολογιστική µέθοδο επιτυγχάνεται πολύ καλύτερη προσέγγιση προς τους πραγµατικούς συντελεστές. Ειδικά λογισµικά που έχουν αναπτυχθεί επιτρέπουν τον γρήγορο και ασφαλή υπολογισµό των παραµέτρων. 3. Μετρήσεις σύµφωνα µε το EN ISO Οι µετρήσεις γίνονται σε εργαστήριο σε ειδικές διατάξεις. Αποτελεί την πλέον ασφαλή µέθοδο και αποτελεί την µέθοδο αναφοράς. Βάσει των υπολογιζόµενων συντελεστών, τα πλαίσια (ως συνδυασµός κάσα / φύλλο κατατάσσονται σε οµάδες σύµφωνα µε τον πίνακα 1. Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση των προφίλ βάσει του συντελεστή Οµάδα Υπολογιζόµενες τιµές (W/m 2 K (W/m 2 K 0,8 <0,9 1,0 0,9 <1,1 1,2 1,1 <1,3 1,4 1,3 <1,6 1,8 1,6 <2,0 2,2 2,0 <2,4 2,6 2,4 <2,8 3,0 2,8 <3,2 3,4 3,2 <3,6 3,8 3,6 <4,0 7,0 4,0 Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας των τζαµιών (U g Οι Συντελεστές Μετάδοσης Θερµότητας των τζαµιών είτε υπολογίζονται βάσει του ΕΝ 673 ή µετρώνται (µε εργαστηριακή δοκιµή βάσει του ΕΝ 674. Ο συντελεστής U g εξαρτάται από τον αριθ- µό και το είδος των τζαµιών (µε ή χωρίς ανακλαστικές επιφάνειες, το διάκενο µεταξύ των τζαµιών και το πληρωτικό υλικό (αέρας, αέριο, µίγµα. Με την εφαρµογή της οδηγίας για την θερµική απόδοση των κτιρίων άρχισαν να χρησιµοποιούνται τζάµια µε ειδικές επικαλύψεις που ανακλούν την θερµότητα (Low E- glass. Τα τζάµια αυτά είναι διπλά, όπου η µια επιφάνεια φέρει ειδική επικάλυψη µε µεγάλη θερµική ανακλαστικότητα. Επί πλέον, το πληρωτικό υλικό στο διάκενο των τζαµιών είναι αέριο χαµηλής µετάδοσης θερµότητας. Ένα τέτοιο σύστηµα τζαµιών επιτυγχάνει συντελεστή µετάδοσης θερµότητας (U g περίπου 1,2 142

5 W/m 2 K. Ο συντελεστής αυτός µπορεί να µειωθεί ακόµη περισσότερο. Με την χρήση τριπλού τζαµιού µε ειδικές ανακλαστικές επικαλύψεις και τη χρήση αερίου µε χαµηλή ειδική αγωγιµότητα (π.χ. κρυπτόν, για την πλήρωση του διακένου µπορεί να επιτευχθούν συντελεστές ως 0,6 W/m 2 K. Τέτοιου είδους συστήµατα χρησιµοποιούνται σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις λόγω του υψηλού κόστους (κυρίως του αερίου. Η χρήση τριπλών τζαµιών οδηγεί σε αύξηση του βάρους του συστήµατος κατά 50%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα αφ ενός µεν την χρησιµοποίηση βαρύτερων και µεγαλύτερων προφίλ και εξαρτηµάτων, αφ ετέρου δε την µείωση της λειτουργικότητας του κουφώµατος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλέγεται το σύστηµα τζαµιών που επιφέρει το άριστο ενεργειακό αποτέλεσµα σε σχέση και µε το κόστος. Γραµµικός Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας (Ψ g Ο Γραµµικός Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας Ψ g λαµβάνει υπόψη την αυξηµένη θερµική αγωγιµότητα που συµβαίνει στην περιοχή µεταξύ του τζαµιού και του πλαισίου λόγω της δηµιουργίας θερµογέφυρας εξ αιτίας της ύπαρξης, συνήθως, του µεταλλικού πλαισίου περιµετρικής στεγάνωσης του συστήµατος των τζαµιών. Ο συντελεστής αυτός εξαρτάται από τον τύπο του θερµο- µονωτικού τζαµιού (διπλό, τριπλό, δοµή και υλικά της περιµετρικής στεγάνωσης καθώς επίσης και από τα θερµοµονωτικά χαρακτηριστικά του πλαισίου. Στο πρότυπο EN ISO αναφέρονται τιµές Ψ g για χαρακτηριστικές περιπτώσεις που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στους υπολογισµούς (πίνακας 2. Πίνακας 2: Τιµές Γραµµικού Συντελεστή Μετάδοσης Θερµότητας (Ψ g σε W/m 2 K (EN ISO Τύπος πλαισίου Ξύλο/PVC Μέταλλο µε Μέταλλο χωρίς Σύστηµα τζαµιών θερµοδιακοπή θερµοδιακοπή Διπλά ή τριπλά τζάµια χωρίς 0,060 0,080 0,020 επικάλυψη υψηλής θερµικής ανακλαστικότητας Διπλά τζάµια µε επικάλυψη 0,080 0,110 0,050 υψηλής θερµικής ανακλαστικότητας ή τριπλά τζάµια µε δύο επιφάνειες υψηλής θερµικής ανακλαστικότητας Ισοσταθµισµένος Συντελεστής Μετάδοσης Θερµότητας (U w, eq Ο συντελεστής µετάδοσης θερµότητας των παραθύρων U w αναφέρεται µόνο στις απώλειες θερµότητας που συµβαίνουν από τον εσωτερικό χώρο προς τον εξωτερικό, λόγω της διαφοράς της θερµοκρασίας µέσα και έξω και που σύµφωνα µε τα εφαρµοζόµενα πρότυπα λαµβάνονται ως: Τεσ = 20 o C και Τεξ = 0 o C (σχήµα 2. Ο συντελεστής U w δεν λαµβάνει υπόψη τις εισροές θερµότητας λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας και που είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την ενεργειακή απόδοση του κουφώµατος. U w,eq = U w - S*g Σχήµα 2 Όπου: U w,eq = Ισοσταθµισµένος Συντελεστής Θερµότητας (W/m 2 K. U w = Συντελεστής Μεταφοράς Θερµότητας (W/m 2 K. S= Συντελεστής Εισροών Ηλιακής Θερµότητας (W/m 2 K. g= Συνολικές Εισροές Ηλιακής Θερµότητας Οι συνολικές εισροές της ηλιακής ακτινοβολίας (g υπολογίζονται βάσει του προτύπου ΕΝ 410 και εξαρτάται από το σύστηµα των τζαµιών. Ο Συντελεστής Εισροών Ηλιακής Θερµότητας εξαρτάται από τον προσανατολισµό του παραθύρου στην πρόσοψη του κτιρίου και λαµβάνονται ως: Προσανατολισµός S (W/m 2 K Νότιος 2,4 Βόρειος 0,95 Ανατολικός/ Δυτικός 1,65 144

6 εξωτερικό 0 o C Q Σχήµα 3 εσωτερικό 20 o C Οι ισοσταθµισµένοι συντελεστές των παραθύρων µε νότιο προσανατολισµό µπορεί να είναι καλύτεροι ακόµη και από αυτούς ενός καλά µονωµένου τοίχου. Οι ισοσταθµισµένοι συντελεστές των παραθύρων µε ανατολικό ή δυτικό προσανατολισµό είναι ισοδύναµοι µε αυτούς ενός καλά µονωµένου τοίχου. Με την επιλογή του κατάλληλου συστήµατος τζαµιών µπορεί να πετύχουµε το άριστο αποτέλεσµα προκειµένου να έχουµε τις µεγαλύτερες δυνατές εισροές ηλιακής θερµότητας τον χειµώνα, χωρίς υπερβολική αύξηση της θερµοκρασίας του εσωτερικού κατά το θέρος σε περίπτωση κλιµατιζόµενου χώρου. Χρήση λογισµικών πακέτων για τους υπολογισµούς Ο πιο ασφαλής τρόπος για τον υπολογισµό του συντελεστή µετάδοσης θερµότητας στα κουφώµατα είναι η εργαστηριακή δοκιµή σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO Όµως, η διαδικασία είναι χρονοβόρος και το κόστος είναι αρκετά µεγάλο γιατί απαιτείται η δοκιµή για κάθε π.χ. τύπο τζαµιών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο τύπο πλαισίου. Εναλλακτικά και απολύτως αποδεκτό από τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, ο υπολογισµός των συντελεστών µετάδοσης θερµότητας στα κουφώµατα µπορεί να γίνει είτε µε πίνακες, σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO , είτε µε υπολογισµούς σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO Για τον υπολογιστικό τρόπο έχουν αναπτυχθεί λογισµικά που επιτρέπουν τον γρήγορο και ασφαλή προσδιορισµό του συντελεστή µετάδοσης θερµότητας στα κουφώµατα. Πολλά από αυτά τα λογισµικά πακέτα είναι διαθέσιµα µέσω του διαδικτύου και ελεύθερα (χωρίς χρέωση για χρήση. Για την επιλογή ενός λογισµικού προς χρήση θα πρέπει να εξετασθεί αν οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται είναι συµβατοί και σύµφωνοι µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (σχήµα 3. Παράδειγµα υπολογισµού Υπολογίζεται ο συντελεστής µετάδοσης θερµότητας µιας µονόφυλλης ανοιγόµενης πόρτας 1000 mm x 2000 mm που χρησιµοποιεί ως πλαίσιο το ενιαίο σύστηµα κάσα / φύλλο από θερµοµονωτικά προφίλ αλουµινίου. Θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα τζαµιών ( που αποτελείται από δύο απλά τζάµια πάχους 5mm κάθε ένα, µε διάκενο µεταξύ τους 12mm από αέρα και περιµετρική στεγάνωση που φέρει διάτρητο προφίλ αλουµινίου. 1. Υπολογισµός του Συντελεστή Μετάδοσης Θερµότητας για το σύστηµα κάσα / φύλλο του πλαισίου. Για τον υπολογισµό χρησιµοποιείται το πρόγραµµα προσοµοίωσης Therm 5.0. Αποτέλεσµα: = 3,47 W/m 2 K 2. Υπολογισµός του Συντελεστή Μετάδοσης Θερµότητας του κέντρου του συστήµατος τζα- µιών U g που αποτελείται από δύο απλά τζάµια πάχους 5mm κάθε ένα, µε διάκενο µεταξύ τους 12mm από αέρα. Για τον υπολογισµό χρησιµοποιείται το πρόγραµµα WIS 1.0. Συντελεστής Μεταφοράς U g = 2,70 W/m 2 K Θερµότητας Συντελεστής Εισροών Ηλιακής g = 0,76 Θερµότητας Συντελεστής Μεταφοράς 0,80 Ηλιακού Φωτός 3. Υπολογισµός Γραµµικού Συντελεστή Μετάδοσης Θερµότητας (Ψ g. Η τιµή λαµβάνεται από το σχετικό πίνακα του προτύπου EN ISO Με επιλογή: Πλαίσιο: Μέταλλο µε θερµοδιακοπή Σύστηµα τζαµιών: διπλό χωρίς Ψ g = 0,08 W/m 2.K. ειδική επικάλυψη Υπολογισµός Συντελεστή Μετάδοσης Θερµότητας U w για την πόρτα µε χρήση του λογισµικού WIS 1.0 Συντελεστής Μετάδοσης U w = 3,12 W/m 2.K Θερµότητας Συντελεστής Εισροών g = 0,55 Ηλιακής Θερµότητας Διαστάσεις πόρτας αλουµινίου W=1m, H=2m Επιφάνεια πλαισίου = 0,536 m 2 Επιφάνεια υαλοπίνακα A g = 1,464 m 2 Περίµετρος υαλοπίνακα l g = 5,237 m Συµπερασµατικά, θα µπορούσε κανείς να επισηµάνει ότι η θέσπιση και υποχρεωτική επιβολή του σήµατος CE στα κουφώµατα, αλλά και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια, επιβάλλουν τον υπολογισµό του Συντελεστή Μετάδοσης της Θερµότητας των Κουφω- µάτων και των στοιχείων που τα απαρτίζουν. Ο πλέον ασφαλής τρόπος για τον υπολογισµό είναι µε εργαστηριακή δοκιµή σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO Αυτό όµως δεν είναι 146

7 πρακτικά δυνατόν γιατί ο συντελεστής U w είναι διαφορετικός για κάθε συνδυασµό πλαίσιο / τζάµι και η εργαστηριακή δοκιµή θα πρέπει να γίνεται για κάθε τέτοιο συνδυασµό. Οι υπολογιστικές µέθοδοι µε τη χρήση των κατάλληλων λογισµικών πακέτων δίνουν γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσµατα απολύτως αποδεκτά από τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς. Οι εταιρείες του κλάδου µπορούν να υπολογίζουν τους συντελεστές για δική τους χρήση. Για επίσηµη και έγκυρη χρήση οι υπολογισµοί πρέπει να γίνονται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποιηµένους για την διενέργεια αυτών των υπολογισµών. Πίνακας 3: Συντελεστής µετάδοσης θερµότητας των παραθύρων (U w (EN ISO Τύπος U A για W/m 2 K υαλόφραξης W/m 2 K <0,9 >0,9 >1,1 >1,3 >1,6 >2,0 >2,4 >2,8 >3,2 >3,6 >4,0 <1,1 <1,3 <1,6 <2,0 <2,4 <2,8 <3,2 <3,6 <4,0 Μονός υαλοπίνακας 5,7 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,1 6,1 3,3 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 4,4 3,2 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 4,3 3,1 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 4,3 3,0 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 4,2 2,9 2,4 2,4 2,5 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 4,1 2,8 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 4,1 2,7 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 4,0 2,6 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 4,0 2,5 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,9 2,4 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,8 2,3 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,8 Διπλοί υαλιπίνακες 2,2 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,7 2,1 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 3,6 2,0 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 3,6 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,5 1,8 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 3,4 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 3,3 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 3,3 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 3,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 3,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 3,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 3,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,9 2,3 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,7 2,2 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 3,6 2,1 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 3,6 2,0 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 3,5 1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 3,4 1,8 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 3,4 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 3,3 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 3,3 Τριπλοί υαλοπίνακες 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 3,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,2 2,3 3,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 3,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 3,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,6 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,6 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 2,5 147

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Θεόφιλος Παγιάτης Γ.Γ. ΠΟΒΑΣ Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που

Διαβάστε περισσότερα

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass GR THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass Η ενεργειακή απόδοση και η υψηλή αισθητική πρέπει να συνυπάρχουν. Με τη σειρά υαλοπινάκων THERMOBELT Ultra μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Μπορεί η οικολογική προσέγγιση μιας πιο λελογισμένης χρήσης των ενεργειακών πόρων του πλανήτη να προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να μας πείσει για μια οικονομικότερη χρήση των πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας

Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας Σήµανση -CE Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα Μηχανική Αντοχή Ασφαλής Χρήση Εξοικονόµηση Ενέργειας Ο ρόλος του Σύγχρονου Κατασκευαστή Καλός Τεχνίτης Γνώστης του αντικειµένου + Κατασκευαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Και εγένετο SUPREME S650 PHOS SMARTIA M12500 PHOS SUPREME S77 PHOS

Και εγένετο SUPREME S650 PHOS SMARTIA M12500 PHOS SUPREME S77 PHOS Τα νέα minimal συστήµατα της οικογένειας PHOS της ALUMIL αποτελούν την ιδανική επιλογή για την κάλυψη µεγάλων ανοιγµάτων και τη µέγιστη εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού, ενώ παράλληλα προσφέρουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ. «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ. «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα» ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» ΚΑΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Το Uw πρέπει να δηλώνεται στη Σήμανση CE υποχρεωτικά.

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί Νέο σύστημα σήτας PLISSE www.primasystems.gr Μια νέα πρόταση για την αγορά, που επιζητά την πραγματικά ποιοτική επώνυμη πρόταση στο

Διαβάστε περισσότερα

EXCLUSIVE DOOR PANELS

EXCLUSIVE DOOR PANELS EXCLUSIVE DOOR PANELS Quality Panels Ασφάλεια Η ασφάλεια της πόρτας είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της. Τα panels exclusive κατασκευάζονται με εξωτερική λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 3mm και

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση Ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η * Σ ε ι ρ ά Σημαντική εξοικονόμηση αποτελεσματική θερμομόνωση σημαίνει μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Με το, το κόστος ψύξης και θέρμανσης μειώνεται σημαντικά! Διαθέσιμα πάχη Διαμέρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα

Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα Από Α το 1971 µέχρι και σήµερα, η ΕΤΕΜ Α.Ε. πρωτοπορεί και δηµιουργεί στον χώρο των κουφωµάτων προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Συστήματα Γερμανικών Ξύλινων Κουφωμάτων

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Συστήματα Γερμανικών Ξύλινων Κουφωμάτων www.ergomasif.gr ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ISARHOLZ INO 68 ΠΡΟΦΙΛ 68Χ82 ΧΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.διαστάσεις και προφίλ κατοπιν DIN 68121.Μόρσα διπλά και τριπλά, ενώσεις γωνιών με κόλληση D4 κατόπιν ΕΝ 204

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ έκδοση 2.3 Τι είναι το συνθετικό; Το προφίλ των συνθετικών κουφωµάτων της Εταιρείας TECON παράγεται από πολυχλωριούχο βινύλιο (pvc), το οποίο αποτελεί το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους Ο καθοριστικός ρόλος των κουφωμάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Τα κουφώματα είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα στοιχεία από τα οποία μπορεί να διαφύγει ενέργεια. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS 1 ηµήτρης Πολιτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος Καινοτοµικών Συστηµάτων όµησης Knauf ΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία για την

Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία για την Θερµοµονωτικά κουφώµατα, µια επιτακτική επιλογή Του ημ. Πιάνα, Πολιτικού Μηχανικού Msc Οι απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχουν φέρει τα θερµοµονωτικά συστήµατα αλουµινίου στο προσκήνιο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1.

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτές πολύ συχνά δεν είναι. Η τεχνική πλευρά της πώλησης ΟΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Τεχνικά θέματα

Οι καταναλωτές πολύ συχνά δεν είναι. Η τεχνική πλευρά της πώλησης ΟΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Τεχνικά θέματα ΜΑΡΤΙΝΟΣ Σαφώς και είναι σημαντικό να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται άρτια κουφώματα, που εκπληρώνουν τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη, αλλά επίσης πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τµήµα Κτιρίων ιεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Κέλυφος κτιρίου Το κέλυφος ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ορθή επιλογή δομικών προϊόντων στην κατασκευή και τα οφέλη τους...αξιοποιώντας την εμπειρία της Ευγενίας Λάζαρη Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

MegaPlast - Al. Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου

MegaPlast - Al. Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου Ποιοί είμαστε Η MegaPlast AL είναι μια εταιρία που ασχολείται με την εισαγωγή προφίλ και την παραγωγή κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Συνεργαζεται με τον όμιλο Lenox

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Στα πλαίσια συμμόρφωσης με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (σήμανση CE) η EXALCO Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Εξοικονόμηση ενέργειας & χρημάτων Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια Προστασία του περιβάλλοντος Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε

Διαβάστε περισσότερα

www.alumil.com Καινοτόμες Εφαρμογές Αλουμινίου στη Σύγχρονη Κατασκευή Εξελίξεις Προϊόντων σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

www.alumil.com Καινοτόμες Εφαρμογές Αλουμινίου στη Σύγχρονη Κατασκευή Εξελίξεις Προϊόντων σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.alumil.com Καινοτόμες Εφαρμογές Αλουμινίου στη Σύγχρονη Κατασκευή Εξελίξεις Προϊόντων σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας Περιεχόμενα Εξοικονόμηση Ενέργειας & Αλουμίνιο Συστήματα Αλουμινίου για εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ.

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ. Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη Στοιχεία Κτηρίου Όνομα Διεύθυνση Χρήση στον άνω όροφο Επώνυμο Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ τκ Χρήση παράπλευρα ΑΦΜ ΚΑΕΚ Χρήση παράπλευρα αριστ. ΔΟY Διεύθυνση Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing 1 Περιεχόµενα Σηµερινή κατάσταση - Ενέργειες για καθαρό περιβάλλον Ιδιότητες Αλουµινίου Ποιότητα, Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια «Πράσινες» Καινοτόµες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη Πάρου & Μπενάκη 01 Βάρη Αθήνα Τ.Κ. 16672, Τηλ: 211 4067307 FAX: 211 4067307 e mail: info@alutrust.com www.alutrust.com

Διαβάστε περισσότερα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εποπτεία αγοράς προϊόντων δοµικών κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εισηγητής : ιευθυντής 1 ης ιεύθυνσης Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒ Ορισµόςπροϊόντων προϊόντωνδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

Οι διπλές προσόψεις είναι

Οι διπλές προσόψεις είναι Κτίριο γραφείων με διπλή πρόσοψη στη Στουτγάρδη (εφαρμογή συστήματος Schueco) Διπλοκέλυφες κατασκευές και προσόψεις Μια σωστά σχεδιασμένη διπλοκέλυφη κατασκευή μπορεί να είναι ενεργειακά αποδοτική, συμβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις χρωματοφύλακες

Οι τρεις χρωματοφύλακες Οι τρεις χρωματοφύλακες προστατεύουν το σπίτι σας! www.berling.gr MonoStop Για περισσότερες πληροφορίες του προϊόντος Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό και μονωτικό χρώμα. Συσκευασία: 0,75lt / 3lt / 9lt Βάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

υψηλής ενεργειακής απόδοσης

υψηλής ενεργειακής απόδοσης α γ Συστήματα Συνθετικών Κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης Uw μέχρι 0.762 W/(m K) 76AD ίω με ή κ τι ν μ ση σ η σ τ η ν κα τ α ν άλ ιδανικές λύσεις Κουφωμάτων ω σ η εν έ ρ ει α ς για «παθητικές κατοικίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR 6. ΣΕΙΡΑ ECONOMY 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ ECONOMY 8. ΣΕΙΡΑ IQ S8000 STANDARD 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Η νέα γενιά σπιτιών Ιδέες με μέλλον n Πολύ χαμηλό κόστος θέρμανσης και ψύξης n Άνεση χειμώνα - καλοκαίρι n Απλά και ουσιαστικά Σπίτι χαμηλής ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Δομικά Υλικά Περιεχόμενα Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη Κόστος Κύκλου Ζωής Το έργο Buy Smart+ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προϊόντα 2011. SUPREME systems. INTERNATIONAL BUILDING Systems. SECURITY Systems

Νέα προϊόντα 2011. SUPREME systems. INTERNATIONAL BUILDING Systems. SECURITY Systems ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2011 Νέα προϊόντα 2011 SUPREME systems INTERNATIONAL BUILDING Systems SECURITY Systems Supreme S700 Ανυψούμενο συρόμενο βαρέως τύπου έως 400 Kg ανά φύλλο Πλάτος φύλλου 70 mm Σχεδιασμένο βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΣΤΟΧΟΣ Η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων. Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ημερίδα ηκκξκ Εξοικονόμηση & Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Α. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αλουμινίου Υψηλών Απαιτήσεων. γερμανικά συστήματα

Συστήματα Αλουμινίου Υψηλών Απαιτήσεων. γερμανικά συστήματα Συστήματα Αλουμινίου Υψηλών Απαιτήσεων γερμανικά συστήματα Σύστημα Υαλοπετάσματος W50 Αλουμίνιο + Γυαλί = Λειτουργικότητα + Αισθητική. Το φως, η διαφάνεια και η ανάκλαση αποτελούν σήμερα τα βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Σύστηµα µε λεπτοµέρεια Λεπτοµέρειες για το σύστηµα Χωρίς Θερµογέφυρες Ευκολία και οικονοµία Λειτουργικότητα για πολλά χρόνια Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Κατηγορίες Κατασκευών Τα Συστήματα Αλουμινίου Europa πρωτοπορούν και στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με σειρές που ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

K MMERLING 88plus. To απόλυτο σύστημα κουφωμάτων με τις καλύτερες επιδόσεις

K MMERLING 88plus. To απόλυτο σύστημα κουφωμάτων με τις καλύτερες επιδόσεις K MMERLING 88plus To απόλυτο σύστημα κουφωμάτων με τις καλύτερες επιδόσεις Η επιχείρηση ιδρύθηκε από τον Karl K mmerling το 1897 ως εμπορική εταιρεία. Η πορεία προς την κατασκευή συνθετικών προφίλ πέρασε

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design

Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design Schüco ηλιοθερμικοί συλλέκτες με καινοτόμο τεχνολογία θερμικής αγωγιμότητας Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΠΥΡΟΣ.Δ. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ LEVEL 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ταυτότητα του ΠΣΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Θέση του έργου Ένας πρωτοποριακός οικισμός αναπτύσσεται βόρεια της Αθήνας, στους πρόποδες του όρους Πεντέλης, στο Διόνυσο. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον.

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον. Baumit open Καινοτομία στην θερμομόνωση Ιδέες με μέλλον. Baumit open EΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα H σημασία της άνετης διαβίωσης στο εσωτερικό του σπιτιού δεν αναφέρεται συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικός παράγοντας της θερμομονωτικής ικανότηταςμιας κατασκευής είναι ητιμή της θερμοπερατότητας, η

Σημαντικός παράγοντας της θερμομονωτικής ικανότηταςμιας κατασκευής είναι ητιμή της θερμοπερατότητας, η ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σημαντικός παράγοντας της θερμομονωτικής ικανότηταςμιας κατασκευής είναι ητιμή της θερμοπερατότητας, η οποία δίνεται μετοσυντελεστή (πορτοπαράθυρα) καιεκφράζεταισε Watt/m Κ.Στασυστήματααλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Η Οδηγία 2002/9/ ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΦΕΚ Β 407/200) διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Δρ. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Α.Π.Θ. Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Τι θεωρείται ως βέλτιστο? Πώς υπολογίζεται η απόδοση? Πώς εξάγεται η βέλτιστη λύση? cost minimization maximum

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα