Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Εναρµονιστικοί Κανονισµοί που εγκρίθηκαν κατά το 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Εναρµονιστικοί Κανονισµοί που εγκρίθηκαν κατά το 2002"

Transcript

1 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Εναρµονιστικοί Κανονισµοί που εγκρίθηκαν κατά το 2002 Νο. Τίτλος προτεινόµενου 1. Οι περί Σήµανσης Πρόσθετων Τροφίµων 2. Οι περί Πρόδροµων Ουσιών (Παρασκευή και Εµπορία) 3. Οι περί της Νοµικής Προστασίας των Βιοµηχανικών Σχεδίων και Υποδειγµάτων (Τέλη και ικαιώµατα) 4. Οι περί της Νοµικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ηµιαγωγών (Τέλη και ικαιώµατα) 5. Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιµα Αριθµός Ο καθορισµός των ενδείξεων που αναγράφονται στη συσκευασία των πρόσθετων τροφίµων όταν αυτά διατίθενται προς πώληση στο χονδρικό ή λιανικό εµπόριο. Οι κανονισµοί καταργούν τους περί Σήµανσης Πρόσθετων Τροφίµων ς (Κ..Π. 160/2001), οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο µε την Απόφασή του µε αρ , ηµεροµηνίας Η τροποποίηση των βασικών Κανονισµών για τις Πρόδροµες Ουσίες (Κ..Π. 140/2001) για σκοπούς εναρµόνισης µε την Οδηγία 2001/8/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά µε την αντικατάσταση του παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την παρασκευή και την εµπορία ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 98/71/ΕΟΚ που αφορά τη ρύθµιση του ζητήµατος των τελών που θα καταβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής νοµικής προστασίας επί των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 87/54/ΕΟΚ που αφορά τη ρύθµιση του ζητήµατος των τελών που θα καταβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής νοµικής προστασίας σε σχέση µε τις τοπογραφίες προϊόντων ηµιαγωγών Η ρύθµιση της πώλησης και χρήσης των γλυκαντικών ουσιών και η πώληση των τροφίµων που τις περιέχουν. Οι υπό αναφορά κανονισµοί καταργούν τους περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιµα ς του 2001(Κ..Π. 61/2001), οι οποίοι εγκρίθηκαν µε την Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ , ηµεροµηνίας Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ηµοκρατίας οι Κανονισµοί αυτοί είναι ακυρώσιµοι. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο ακυρώσεως επανεκδόθηκαν. Οι περί Σήµανσης 72/ Πρόσθετων Τροφίµων Οι περί Πρόδροµων Ουσιών (Παρασκευή και Εµπορία) Οι περί της Νοµικής Προστασίας των Βιοµηχανικών Σχεδίων και Υποδειγµάτων (Τέλη και ικαιώµατα) Οι περί της Νοµικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ηµιαγωγών (Τέλη και ικαιώµατα) Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιµα 73/ / / /

2 6. Οι περί Υλικών και Αντικειµένων (Επαφή µε τα Τρόφιµα) 7. Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιµα 8. Οι περί της Υγιεινής και του Επίσηµου Ελέγχου των Τροφίµων Κανονισµοί 9. Οι Περί Τροφίµων Βαθείας Κατάψυξης 10. Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων ( ιατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Αριθµός Η ρύθµιση της χρήσης υλικών και αντικειµένων που προορίζονται για συσκευασία τροφίµων και καταργούν τους περί Υλικών και Αντικειµένων (Επαφή µε Τρόφιµα) ς του 1999 (Κ..Π. 120/99). Οι περί Υλικών και 77/ Αντικειµένων (Επαφή µε τα Τρόφιµα) Η ρύθµιση της πώλησης και χρήσης Οι περί Χρωστικών των χρωστικών ουσιών και η Ουσιών στα Τρόφιµα πώληση των τροφίµων που τις περιέχουν. Οι υπό αναφορά κανονισµοί καταργούν τους περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιµα ς του 2001(Κ..Π. 60/2001), οι οποίοι εγκρίθηκαν µε την Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ , ηµεροµηνίας Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ηµοκρατίας οι Κανονισµοί αυτοί είναι ακυρώσιµοι. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο ακυρώσεως επανεκδόθηκαν Η ρύθµιση του τρόπου µε τον οποίο Οι περί της Υγιεινής διενεργείται ο έλεγχος των τροφίµων και του Επίσηµου από εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς Ελέγχου των και η επιβολή υποχρεώσεων στις Τροφίµων Κανονισµοί επιχειρήσεις τροφίµων για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής που καλύπτουν απαιτήσεις για τους χώρους και τον εξοπλισµό, την επίβλεψη και κατάρτιση, καθώς και την ατοµική υγιεινή του προσωπικού, την παροχή νερού και το γενικό χειρισµό των τροφίµων. Οι κανονισµοί καταργούν τους περί Υγιεινής και του Επίσηµου Ελέγχου των Τροφίµων ς του 2001 (Κ..Π. 143/2001), οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο µε την Απόφασή του µε αρ , ηµεροµηνίας Η ρύθµιση των νοµοθετικών θεµάτων που αφορούν τον έλεγχο της θερµοκρασίας, της µεταφοράς, της αποθήκευσης, της φύλαξης και της σήµανσης τροφίµων βαθείας κατάψυξης και καταργούν τους Περί Τροφίµων Βαθείας Κατάψυξης ς του 2000 (Κ..Π. 8/2000) Η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου (Οδηγία 99/22/ΕΚ) στον τοµέα της ευηµερίας των ζώων, το οποίο ρυθµίζει τον τρόπο µεταχείρισης από τον άνθρωπο, ειδικών κατηγοριών ζώων. Οι Περί Τροφίµων Βαθείας Κατάψυξης Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων ( ιατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) 78/ / / /

3 11. Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία που Προορίζονται για Κτηνοτροφικούς Σκοπούς) Κανονισµοί 12. Οι περί Ελέγχου των ηµοσίων Ενισχύσεων (Πωλήσεις Γης και Κτιρίων από τις ηµόσιες Αρχές) Κανονισµοί του Οι περί Ονοµασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίµων Κανονισµοί του Οι Περί Προσφύγων Κανονισµοί του Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Αρ. 7) Κανονισµοί του Αριθµός Η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου (Οδηγία 98/58/ΕΚ) στον τοµέα της ευηµερίας των ζώων, το οποίο ρυθµίζει τον τρόπο µεταχείρισης από τον άνθρωπο, ειδικών κατηγοριών ζώων Η εναρµόνιση µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τα στοιχεία της κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις γηπέδων οικοπέδων και κτιρίων από τις αρµόδιες αρχές. (EEC209, ) Η εναρµόνιση µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων. Εξετάστηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. Οι περί Προστασίας 82/ και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία που Προορίζονται για Κτηνοτροφικούς Σκοπούς) Κανονισµοί Οι περί Ελέγχου των ηµοσίων Ενισχύσεων (Πωλήσεις Γης και Κτιρίων από τις ηµόσιες Αρχές) Οι περί Ονοµασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίµων Κανονισµοί Σκοπός προτεινόµενων κανονισµών, Οι Περί Προσφύγων που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο βάσει των εξουσιών που του χορηγούνται από το άρθρο 32 της βασικής νοµοθεσίας, είναι ο καθορισµός συγκεκριµένων θεµάτων τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσµατική πρακτική εφαρµογή της βασικής νοµοθεσίας. Περιλαµβάνουν µόνο διάφορα έντυπα και ειδικότερα (α) έντυπο για τον τύπο αίτησης για αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, (β) έντυπο κατάστασης των προσωπικών στοιχείων του αιτητή για αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, (γ) έντυπο για τον τύπο ταυτότητας που χορηγείται σε Πρόσφυγα, και (δ) έντυπο για τον τύπο ταξιδιωτικού εγγράφου του Πρόσφυγα. Εξετάστηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικών Η εξουσιοδότηση συνεργείων για την τοποθέτηση συσκευών περιορισµού της ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων µε κινητήρα, σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 92/6/ΕΟΚ. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Και Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Αρ. 6) Κανονισµοί του / / / / /

4 16. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Μονάδες Μέτρησης) 17. Οι περί Μεθόδων Ανάλυσης ή Εξέτασης, για τον Ελεγχο της Συµµόρφωσης Προσθέτων Τροφίµων µε Καθοριζόµενα Κριτήρια Καθαριότητας 18. Οι περί Μεθόδων ειγµατοληψίας για Επίσηµο Έλεγχο των Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων των επί και εντός των Οπωροκηπευτικών 19. Οι περί Μεθόδων ειγµατοληψίας ιατηρηµένου Γάλακτος Κανονισµοί 20. Oι περί Μεθόδων ειγµατοληψίας και Ανάλυσης ή Εξέτασης των Εσπεριδοειδών για Υπολείµµατα Συντηρητικών 21. Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιµα 22. Οι περί Ρυθµίσεως και Ελέγχου της Βιοµηχανίας Αµπελουργικών Προϊόντων (Αφρώδεις και Αεριούχοι Οίνοι) Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η τροποποίηση των περί Μέτρων και Οι περί Μέτρων και 114/ Σταθµών Νόµων του 1974 µέχρι Σταθµών (Μονάδες 2000, ώστε να ευθυγραµµιστούν µε Μέτρησης) την Οδηγία 80/181/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 85/01/ΕΟΚ, 89/617/ΕΟΚ και 1999/103/ΕΚ Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της 115/ Οδηγίας 81/712/ΕΟΚ σχετικά µε τον καθορισµό του ελέγχου της συµµόρφωσης προσθέτων τροφίµων µε καθοριζόµενα κριτήρια καθαρότητας Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 79/700/ΕΟΚ για τον καθορισµό των προϋποθέσεων δειγµατοληψίας για τα δείγµατα που λαµβάνονται από τα οπωροκηπευτικά προϊόντα και προορίζονται για επίσηµο έλεγχο της περιεκτικότητας σε υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 87/524/ΕΟΚ που καθορίζει κοινοτικές µεθόδους δειγµατοληψίας που αποσκοπεί σε χηµική ανάλυση για τον έλεγχο του διατηρηµένου γάλακτος. Οι περί Μεθόδων Ανάλυσης ή Εξέτασης, για τον Έλεγχο της Συµµόρφωσης Προσθέτων Τροφίµων µε Καθοριζόµενα Κριτήρια Καθαριότητας Οι περί Μεθόδων ειγµατοληψίας για Επίσηµο Έλεγχο των Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων των επί και εντός των Οπωροκηπευτικών Οι περί Μεθόδων ειγµατοληψίας ιατηρηµένου Γάλακτος Κανονισµοί Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Oι περί Μεθόδων 67/427/ΕΟΚ περί της χρήσεως ειγµατοληψίας και ορισµένων συντηρητικών για την Ανάλυσης ή Εξέτασης επεξεργασία της επιφάνειας των των Εσπεριδοειδών εσπεριδοειδών, καθώς και των για Υπολείµµατα µέτρων ελέγχου για την ανίχνευση και Συντηρητικών τον προσδιορισµό των συντηρητικών µέσα και πάνω στα εσπεριδοειδή Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 95/2/ΕΚ, Οι περί Ποικίλων 96/85/ΕΚ και 98/72/ΕΚ, 96/77/ΕΚ, Ουσιών στα Τρόφιµα 98/86/ΕΚ και 2000/63/ΕΚ που ρυθµίζουν τη χρήση των ποικίλων ουσιών στα τρόφιµα και καθορίζουν τη µέγιστη ποσότητα επιτρεπόµενης ποικίλης ουσίας και θεσπίζουν ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τρόφιµα πλην των χρωστικών και γλυκαντικών ουσιών Η έγκαιρη προετοιµασία του Οι περί Ρυθµίσεως αµπελοοινικού τοµέα, στις ενταξιακές και Ελέγχου της ανάγκες που σχετίζονται µε τον Βιοµηχανίας ορισµό, χαρακτηρισµό και την Αµπελουργικών παρουσίαση των αφρώδων οίνων και Προϊόντων (Αφρώδεις των αεριούχων αφρώδων οίνων. και Αεριούχοι Οίνοι) 116/ / / / /

5 23. Οι περί Ρυθµίσεως και Ελέγχου της Βιοµηχανίας Αµπελουργικών Προϊόντων (Οίνοι Λικέρ) Κανονισµοί του 24. Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών ή ασικών Ελκυστήρων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστηµάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισµοί 25. Οι περί Eγκρισης Τύπου ικύκλων, Τρικύκλων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστηµάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισµοί 26. Οι περί Εγκρισης Τύπου Οχηµάτων, των Ρυµουλκουµένων τους και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους 27. Οι περί Μέλιτος Κανονισµοί του Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 29. Οι περί ιαχείρισης Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισµοί 30. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισµοί Αριθµός Η έγκαιρη προετοιµασία του αµπελοοινικού τοµέα, στις ενταξιακές ανάγκες που σχετίζονται µε την θέσπιση γενικών κανόνων για τον ορισµό, την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων λικέρ και οίνων λικέρ ποιότητας παραγόµενων εντός καθορισµένης περιοχής Η πλήρης υιοθέτηση της οδηγίας πλαίσιο 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4 ης Μαρτίου 1974, όπως αυτή τροποποιήθηκε, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται στην έγκριση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων Η πλήρης υιοθέτηση της οδηγίας πλαίσιο 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30 ης Ιουνίου 1992, όπως αυτή τροποποιήθηκε, για την έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα Η πλήρης υιοθέτηση των Οδηγιών πλαισίων 70/156/ΕΟΚ, 92/61/ΕΟΚ και 74/150/ΕΟΚ για την έγκριση τύπου οχηµάτων, των ρυµουλκούµενων τους και των χωριστών τεχνικών µονάδων Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 74/409/ΕΟΚ της 22 ης Ιουλίου 1974 που αφορά την Παρασκευή και την πώληση µέλιτος καθώς και τροφίµων που περιέχουν µέλι Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια Η πλήρης εναρµόνιση µε την Οδηγία Πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ, η οποία καθορίζει τις βασικές αρχές και τα γενικά µέτρα για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουµένων κατά την εργασία Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους της εργασίας. Οι περί Ρυθµίσεως 128/ και Ελέγχου της Βιοµηχανίας Αµπελουργικών Προϊόντων (Οίνοι Λικέρ) Κανονισµοί του Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών ή ασικών Ελκυστήρων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστηµάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισµοί Οι περί Eγκρισης Τύπου ικύκλων, Τρικύκλων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστηµάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισµοί Οι περί Εγκρισης Τύπου Οχηµάτων, των Ρυµουλκουµένων τους και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Οι περί Μέλιτος Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Οι περί ιαχείρισης Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισµοί Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισµοί 129/ / / / / / /

6 31. Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Παρεκκλίσεις από Επίπεδα Συγκέντρωσης Βαρέων Μετάλλων στις Συσκευασίες) 32. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία των Εργοδοτουµένων µε Σχέση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου ή µε Σχέση Πρόσκαιρης Εργασίας Κανονισµοί 33. Οι περί Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Κανονισµοί του Οι περί Ασφαλιστικών Εργασιών (Κατάργηση) (Κανονισµοί) του Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού Ζώων (Υγειονοµικοί Οροι που διέπουν το Εµπόριο Σπέρµατος Χοίρων) Κανονισµοί του Οι Περί Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων( Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Σπέρµατος Κατοικιδίων Βοοειδών) Κανονισµοί του 2001). Αριθµός Η υιοθέτηση των αποφάσεων της Επιτροπής 1999/177/ΕΚ και 2001/171/ΕΚ για τον καθορισµό των όρων παρέκκλισης για της γυάλινες συσκευασίες, τις πλαστικές παλέτες και τα πλαστικά κιβώτια σε σχέση µε τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων που καθορίζονται στην Οδηγία 92/64/ΕΚ Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στην προαγωγή της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σχέση πρόσκαιρης εργασίας Σκοπός των προτεινόµενων Κανονισµών είναι, σε συνδυασµό µε το αντίστοιχο νοµοσχέδιο, η κατάργηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας (οι περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµοι του 1984 µέχρι 1998) και η αντικατάστασή της, έτσι ώστε να καταστεί πλήρως εναρµονισµένη µε τις κοινοτικές Οδηγίες που διέπουν τον τοµέα αυτό και οι οποίες εντάσσονται στο Κεφάλαιο 3 του κοινοτικού κεκτηµένου («Ελευθερία παροχής Υπηρεσιών»). Ζητήθηκε αναβολή της εξέτασης τους από την εκτελεστική εξουσία Η κατάργηση των υφισταµένων περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισµών του 1995, έτσι ώστε να αντικατασταθούν µε νέο νοµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Ζητήθηκε αναβολή της εξέτασης τους από την εκτελεστική εξουσία Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στο Κεφάλαιο 7 «Γεωργία» και συγκεκριµένα µε την Οδηγία 90/429/ΕΟΚ για τον καθορισµό των απαιτήσεων υγειονοµικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εµπόριο και στις εισαγωγές σπέρµατος χοίρων. Οι περί Συσκευασιών 183/ και Αποβλήτων Συσκευασιών (Παρεκκλίσεις από Επίπεδα Συγκέντρωσης Βαρέων Μετάλλων στις Συσκευασίες) Οι περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία των Εργοδοτουµένων µε Σχέση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου ή µε Σχέση Πρόσκαιρης Εργασίας Κανονισµοί Οι περί Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Οι περί Ασφαλιστικών Εργασιών (Κατάργηση) (Κανονισµοί) του Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού Ζώων (Υγειονοµικοί Οροι που διέπουν το Εµπόριο Σπέρµατος Χοίρων) Κανονισµοί Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι Περί Παραγωγής κεκτηµένο στον τοµέα της και Εµπορίας αναπαραγωγής και ειδικότερα σε ότι Γενετικού Υλικού των αφορά το κτηνιατρικό πεδίο στο Ζώων (Υγειονοµικοί σπέρµα των βοοειδών. Το Όροι που διέπουν το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο στο τοµέα αυτό Εµπόριο Σπέρµατος περιλαµβάνει τη βασική οδηγία Κατοικιδίων 88/407. Βοοειδών) 184/ / / / /

7 37. Οι περί της Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Εµβρύων Κατοικίδιων Βοοειδών) Κανονισµοί του Οι περί της Υγείας (Κοινοποίηση των Ασθενειών ) Αριθµός Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 88/556/ΕΟΚ στο τοµέα του ελέγχου της παραγωγής, διακίνησης, εµπορίας και χρήσης των εµβρύων Βοοειδών H εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο Οδηγία 82/894/ΕΟΚ και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις της. Ειδικότερα, οι εν λόγω Κανονισµοί στοχεύουν στον καθορισµό του νοµικού πλαισίου και των διαδικασιών για την ταχεία και ακριβή πληροφόρηση µεταξύ των χωρών µελών της Ε.Ε. για την εµφάνιση και παρουσία ορισµένων µολυσµατικών ασθενειών των ζώων, οι οποίες εγκυµονούν κινδύνους για το ζωικό κεφάλαιο της Κοινότητας. Οι περί της 198/ Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Εµβρύων Κατοικίδιων Βοοειδών) Οι περί της Υγείας (Κοινοποίηση των Ασθενειών ) 199/ Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Παρουσίαση και Περιεχόµενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας) 40. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Αυτόµατες Ζυγιστικές Μηχανές ιαλογής Ελέγχου και Κατάταξης) 41. Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωση τους) 42. Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Ο λεπτοµερής καθορισµός του περιεχοµένου και του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριακών στοιχείων και εγγραφών που συνοδεύουν τη αίτηση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ενός κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 78/103/ΕΟΚ µε την οποία καθορίζονται οι τεχνικές και µετρολογικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι αυτόµατες ζυγιστικές µηχανές διαλογής ελέγχου και κατάταξης για να επιτρέπεται η εµπορία και χρήση Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο το οποίο αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για την σφαγή ή τη θανάτωση των ζώων. Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Παρουσίαση και Περιεχόµενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας) Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Αυτόµατες Ζυγιστικές Μηχανές ιαλογής Ελέγχου και Κατάταξης) Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωση τους) Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι περί Παραγωγής, κεκτηµένο σε σχέση µε το Κεφάλαιο 7 Εµπορίας και «Γεωργία Εµπορία Σπόρων και Ελέγχου Φυτικού φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού». Πολλαπλασιαστικού Συγκεκριµένα σκοπείται η Υλικού εξασφάλιση ότι το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό είναι υγιές και καλής ποιότητας µε τελικό στόχο την εξασφάλιση του Κύπριου και Ευρωπαίου πολίτη. 200/ / / /

8 43. Οι περί Φυτουγειονοµικού Ελέγχου για την Εµπορία του Πατατόσπορου 44. Οι περί Αποδεκτών Επιπέδων Υγείας εις Εργοστάσια 45. Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Χονδρών Βοοειδών) 46. Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Χοίρων) Κανονισµοί 47. Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Προβατοειδών) 48. Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Κρέατος Πουλερικών 49. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Αριθµός Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε σχέση µε το Κεφάλαιο 7 «Γεωργία Εµπορία Σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού». Συγκεκριµένα σκοπείται η εξασφάλιση υγιούς πατατόσπορου για τις ανάγκες του Κύπριου και Ευρωπαίου παραγωγού πατατών. Οι περί 218/ Φυτουγειονοµικού Ελέγχου για την Εµπορία του Πατατόσπορου Οι προτεινόµενοι Κανονισµοί, Οι περί Αποδεκτών καταργούν τον κανονισµό 36 των Επιπέδων Υγείας εις περί Αποδεκτών Επιπέδων Υγείας εις Εργοστάσια Εργοστάσια βασικών κανονισµών του 1973 έως Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά τη θέσπιση συστήµατος ταξινόµησης των σφάγιων των χονδρών βοοειδών βάσει ενιαίας κλίµακας καθώς και τη διαπίστωση και αναφορά των τιµών τους Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά τη θέσπιση συστήµατος ταξινόµησης των σφάγιων χοίρων βάσει ενιαίας κλίµακας καθώς και τη διαπίστωση και αναφορά των τιµών τους Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά τη θέσπιση συστήµατος ταξινόµησης των σφάγιων προβατοειδών βάσει ενιαίας κλίµακας καθώς και τη διαπίστωση και αναφορά των τιµών τους. Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Χονδρών Βοοειδών) Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Χοίρων) Κανονισµοί Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Προβατοειδών) Σκοπός των προτεινόµενων Οι περί Εφαρµογής τροποποιητικών Κανονισµών είναι η Προδιαγραφών για εναρµόνιση των βασικών την Παραγωγή, Κανονισµών µε νέο δεσµευτικό Ταξινόµηση, Σήµανση κοινοτικό κεκτηµένο και, και Εµπορία Κρέατος συγκεκριµένα, µε τον Κανονισµό ΕΟΚ Πουλερικών αρ.1538/91 και τον τροποποιητικό Κανονισµό 1072/2000/ΕΚ που αφορά τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής προδιαγραφών παραγωγής και εµπορίας κρέατος πουλερικών Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) 225/ / / / / /

9 50. Οι περί Εργοδοτουµένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) 51. Οι περί της Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) 52. Οι περί Ετησίων Αδειών µετ Απολαβών (Αρ.2) Κανονισµοί του 53. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Αυτόµατα Oργανα Συνεχούς Αθροιστικής Ζύγισης) 54. Οι περί Μαρµελάδων, Ζελέδων, Μαρµελάδων Εσπεριδοειδών και Κρέµας Κάστανου 55. Οι περί Χυµών Φρούτων και Ορισµένων Οµοειδών Προϊόντων 56. Οι περί ιαιτητικών Τροφίµων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς Κανονισµοί 57. Οι περί Μεταποιηµένων Τροφών µε Βάση τα ηµητριακά και Παιδικών Τροφών για Βρέφη και Νήπια 58. Οι περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ιαφήµισης Τροφίµων (Γενικοί) 59. Οι περί Ερουσικού Οξέος στα Τρόφιµα Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η διασφάλιση του ανωτάτου ορίου Οι περί 254/ εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας (48 Εργοδοτουµένων εις ώρες), ο καθορισµός της ετήσιας Ξενοδοχεία (Όροι άδειας µετ απολαβών και η αύξηση Υπηρεσίας) των ποινών σε περίπτωση παράβασης του εργοδότη Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί της 255/ /85/ΕΟΚ σχετικά µε την εφαρµογή Προστασίας της µέτρων που αποβλέπουν στη Μητρότητας βελτίωση της υγείας και της (Ασφάλεια και Υγεία ασφάλειας κατά την εργασία των στην Εργασία) εγκύρων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων Η αντικατάσταση των πινάκων που Οι περί Ετησίων καθορίζουν το εβδοµαδιαίο ποσό Αδειών µετ εισφοράς στο κεντρικό ταµείο αδειών. Απολαβών (Αρ.2) Κανονισµοί του Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 75/410/ΕΟΚ, η οποία καθορίζει τις τεχνικές και µετρολογικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα αυτόµατα όργανα συνεχούς αθροιστικής ζύγισης για να επιτρέπεται η εµπορία και χρήση τους Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 79/693/ΕΟΚ σχετικά µε τις µαρµελάδες, τους ζελέδες, τις µαρµελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέµα κάστανου όπως έχει τροποποιηθεί από τις Οδηγίες 80/1276/ΕΟΚ και 88/593/ΕΟΚ Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 93/77/ΕΟΚ σχετικά µε τους χυµούς φρούτων και ορισµένων οµοειδών προϊόντων Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 1999/21/ΕΚ που αφορά τα ιαιτητικά Τρόφιµα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 96/5/ΕΚ, 98/36/ΕΚ και 1999/39/ΕΚ αναφορικά µε τις µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα δηµητριακά, καθώς και άλλες παιδικές τροφές που προορίζονται για βρέφη και νήπια Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 2000/13/ΕΚ, 1999/10/ΕΚ, 94/54/ΕΚ, 90/496//ΕΟΚ, 89/396/ΕΟΚ, 87/250/ΕΟΚ και τους ς 1139/98/ΕΚ και 50/2000/ΕΚ Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 80/891/ΕΟΚ σχετικά µε την κοινοτική µέθοδο ανάλυσης για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας του ερουσικού οξέος στα λίπη ή έλαια. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Αυτόµατα Όργανα Συνεχούς Αθροιστικής Ζύγισης) Οι περί Μαρµελάδων, Ζελέδων, Μαρµελάδων Εσπεριδοειδών και Κρέµας Κάστανου Οι περί Χυµών Φρούτων και Ορισµένων Οµοειδών Προϊόντων Οι περί ιαιτητικών Τροφίµων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς Κανονισµοί Οι περί Μεταποιηµένων Τροφών µε Βάση τα ηµητριακά και Παιδικών Τροφών για Βρέφη και Νήπια Κανονισµοί. Οι περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ιαφήµισης Τροφίµων (Γενικοί) Οι περί Ερουσικού Οξέος στα Τρόφιµα 256/ / / / / / / /

10 60. Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών 61. Οι περί ιαλυτών Εκχύλισης 62. Οι περί Τροφίµων που Προορίζονται για Χρήση σε ίαιτα Μειωµένων Θερµίδων για Απώλεια Βάρους 63. Οι περί Αρτυµάτων στα Τρόφιµα 64. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος στον Τοµέα του Εµπορίου Νωπών Κρεάτων) Κανονισµοί 65. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος για Εµπορικές Συναλλαγές Αιγοπροβάτων) 66. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος ιακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής Ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) Κανονισµοί 67. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος για Εµπορικές Συναλλαγές Προϊόντων µε βάση το Κρέας) Κανονισµοί Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί Φυσικών 264/ /777/ΕΟΚ όπως αυτή Μεταλλικών Νερών τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 80/1276/ΕΟΚ, 85/7/ΕΟΚ και 96/70/ΕΚ σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι περί ιαλυτών 265/ κεκτηµένο σε ότι αφορά τους διαλύτες Εκχύλισης εκχύλισης που ρυθµίζεται από την Οδηγία 88/344/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί από τις Οδηγίες 92/115/ΕΟΚ, 94/52/ΕΚ και 97/60/ΕΚ Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/8/ΕΟΚ σχετικά µε τα Τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο όσον αφορά τις προδιαγραφές σήµανσης, παρασκευής και πώλησης των αρτυµάτων και ειδικότερα µε την Οδηγία 88/388/ΕΟΚ, τον Κανονισµό 2232/96/ΕΚ και την Απόφαση 1999/217/ΕΚ Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων που θα διέπουν τις εµπορικές συναλλαγές νωπού κρέατος µεταξύ της ηµοκρατίας και των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων που θα διέπουν τις εµπορικές συναλλαγές αιγοπροβάτων µεταξύ της ηµοκρατίας και των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων διακίνησης ιπποειδών εντός του εδάφους της ηµοκρατίας και των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των όρων εισαγωγής ιπποειδών στη ηµοκρατία από τρίτες χώρες µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προνοείται στην κοινοτική νοµοθεσία Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων που θα διέπουν τις εµπορικές συναλλαγές προϊόντων µε βάση το κρέας µεταξύ της ηµοκρατίας και των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περί Τροφίµων που Προορίζονται για Χρήση σε ίαιτα Μειωµένων Θερµίδων για Απώλεια Βάρους Οι περί Αρτυµάτων στα Τρόφιµα Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος στον Τοµέα του Εµπορίου Νωπών Κρεάτων) Κανονισµοί Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος για Εµπορικές Συναλλαγές Αιγοπροβάτων) Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος ιακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής Ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) Κανονισµοί Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος για Εµπορικές Συναλλαγές Προϊόντων µε βάση το Κρέας) Κανονισµοί 266/ / / / / /

11 68. Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρυδιών µε Κέλυφος 69. Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές δια Γεωτρήσεων Βιοµηχανίες) 70. Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιοµηχανίες) 71. Οι περί Εργοδοτουµένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Αρ. 2) Κανονισµοί του 72. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εµπορεύµατα για οκιµές) Κανονισµοί 73. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Συσκευασίες) Αριθµός Η υιοθέτηση Κανόνων Ποιότητας που αφορούν ξηρούς καρπούς προς εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο και, συγκεκριµένα, µε τον Κανονισµό 175/2001/ΕΚ Η αποτελεσµατική προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν κατά την εργασία, σε εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες και η εναρµόνιση της Κύπρου προς το αντίστοιχο κοινοτικό κεκτηµένο (Οδηγία 92/91/ΕΟΚ) Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 92/104/ΕΟΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES, καθώς και µε την Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου. Οι περί Επιβολής 272/ Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρυδιών µε Κέλυφος Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές δια Γεωτρήσεων Βιοµηχανίες) Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιοµηχανίες) Οι περί Εργοδοτουµένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Αρ. 2) Κανονισµοί του Η υιοθέτηση του άρθρου 573 του Οι περί Προσωρινής 2454/93/ΕΟΚ που Εισαγωγής διαλαµβάνει διατάξεις για προσωρινή (Εµπορεύµατα για εισαγωγή µε πλήρη απαλλαγή από οκιµές) Κανονισµοί εισαγωγικούς δασµούς όταν: (α) εµπορεύµατα υπόκεινται σε δοκιµές, πειράµατα ή επιδείξεις (β) εµπορεύµατα, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε ικανοποιητικές δοκιµές αποδοχής, εισάγονται στο πλαίσιο πωλητήριας σύµβασης που προβλέπει τη διενέργεια αυτών των δοκιµών αποδοχής και υπόκεινται σε αυτές (γ) εµπορεύµατα χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια δοκιµών, πειραµάτων και επιδείξεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Η υιοθέτηση των άρθρων 229(1)(α), 571, 577 και του Παραρτήµατος 77 του 2454/93/ΕΟΚ που διαλαµβάνουν διατάξεις για πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς µε το καθεστώς της προσωρινής για δοχεία/µέσα που χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία εµπορευµάτων όπως π.χ. εµπορευµατοκιβώτια, σακούλια, χάρτινα κιβώτια τα οποία δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εσωτερική κυκλοφορία παρά µόνο για την εξαγωγή εµπορευµάτων ή να επανεξαχθούν άδεια. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Συσκευασίες) 274/ / / / /

12 74. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εµπορεύµατα για Χρήση στην Παραγωγή Προϊόντων για Εξαγωγή) 75. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εφεδρικά Μέσα Παραγωγής) 76. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εµπορεύµατα που εισάγονται Ευκαιριακά και σε Ειδικές Περιπτώσεις) 77. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες) Αριθµός Η υιοθέτηση τ άρθρου 572 του 2454/93/ΕΟΚ που διαλαµβάνει διατάξεις για πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς µε το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής για καλούπια, µήτρες, κλισέ, σχέδια, προσχέδια, όργανα µέτρησης, ελέγχου και δοκιµής, ειδικά εργαλεία και όργανα και άλλα παρόµοια είδη που ανήκουν σε πρόσωπο εγκατεστηµένο στην αλλοδαπή και χρησιµοποιούνται από πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Κοινότητα στη κατασκευή εµπορευµάτων τα οποία πρόκειται να εξαχθούν είτε στο σύνολο τους είτε κατά το 75% της ποσότητας τους. Οι περί Προσωρινής 284/ Εισαγωγής (Εµπορεύµατα για Χρήση στην Παραγωγή Προϊόντων για Εξαγωγή) Η υιοθέτηση του Άρθρου 575 του Οι περί Προσωρινής 2454/93/ΕΟΚ που Εισαγωγής (Εφεδρικά διαλαµβάνει διατάξεις για πλήρη Μέσα Παραγωγής) απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς µε το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής για εφεδρικά µέσα παραγωγής που τίθενται προσωρινά στη διάθεση του πελάτη από τον προµηθευτή ή τον επισκευαστή µέχρι την παράδοση ή την επιδιόρθωση παροµοίων εµπορευµάτων µε σκοπό την επανεξαγωγή τους Η υιοθέτηση του άρθρου 578 του Οι περί Προσωρινής 2454/93/ΕΟΚ που Εισαγωγής διαλαµβάνει διατάξεις για πλήρη (Εµπορεύµατα που απαλλαγή από εισαγωγικούς εισάγονται δασµούς µε το καθεστώς της Ευκαιριακά και σε προσωρινής εισαγωγής για Ειδικές Περιπτώσεις) εµπορεύµατα που δεν καλύπτονται από τους εν ισχύ ς περί Προσωρινής Εισαγωγής και τα οποία εισάγονται: (α) ευκαιριακά και για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες, ή (β) σε ειδικές περιπτώσεις χωρίς επιπτώσεις στον οικονοµικό τοµέα Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί Ασφάλειας 1999/92/ΕΟΚ που αφορά τις και Υγείας στην ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση Εργασία (Ελάχιστες της προστασίας της υγείας και της Απαιτήσεις για την ασφάλειας των εργαζοµένων οι Προστασία των οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε Προσώπων στην κίνδυνο από εκρήξιµες ατµόσφαιρες. Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες) 285/ / /

13 78. Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων) 79. Oι περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Αρ. 2) Κανονισµοί του 80. Οι περί της Υγείας (Κανόνες Συλλογής Πληροφοριών και Μέτρα σχετικά µε Ορισµένους Ζωονόσους Παράγοντες και τα Μέτρα που Πρέπει να Λαµβάνονται) 81. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) Κανονισµοί 82. Οι περί της Υγείας (Μέτρα για την Εξάλειψη της Πανώλους των Χοίρων από το Έδαφος της ηµοκρατίας) 83. Οι περί Πετρελαιοειδών (Αρ.2) Κανονισµοί του Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η υιοθέτηση των προνοιών των Οι περί Επικίνδυνων 292/ Οδηγιών 67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ, Ουσιών (Ταξινόµηση, 76/769/ΕΟΚ, 91/155/ΕΟΚ, Συσκευασία και 93/67/ΕΟΚ, 87/18/ΕΟΚ οι οποίες Σήµανση αποσκοπούν στην προστασία των Επικίνδυνων Ουσιών χρηστών χηµικών ουσιών και και παρασκευασµάτων και του Παρασκευασµάτων) γενικότερου καταναλωτικού κοινού από τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη χρήση τους. Με τις οδηγίες αυτές, καθορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες και µέτρα για τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης και ελέγχου Η περαιτέρω εναρµόνιση µε τις Oι περί Αξιών και 306/ Οδηγίες 79/279/ΕΟΚ, 80/390/ΕΟΚ, Χρηµατιστηρίου 87/345/ΕΟΚ, 89/298/ΕΟΚ, Αξιών Κύπρου 90/211/ΕΟΚ και 88/627/ΕΟΚ. (Αρ. Αρχικά εξετάστηκαν από την 2) Κανονισµοί του Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και παραπέµφθηκαν για περαιτέρω εξέταση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Η υιοθέτηση κανόνων συλλογής πληροφοριών και υγειονοµικών µέτρων σχετικά µε ορισµένες ζωονόσους και τα αίτιά τους στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως προνοείται στην κοινοτική νοµοθεσία (Οδηγία 92/117/ΕΟΚ) Ο καθορισµός των υγειονοµικών όρων και των ελέγχων που διέπουν το εµπόριο πουλερικών και αυγών για επώαση που διεξάγεται στη ηµοκρατία, µε τα κράτη µέλη και τις τρίτες χώρες Η υιοθέτηση των µέτρων της Ε.Ε. (Οδηγία 80/1095/ΕΟΚ) που αποβλέπουν στην απαλλαγή του εδάφους της Κοινότητας από την κλασική πανώλη των χοίρων και τη διατήρησή του ως ελεύθερου από την ασθένεια αυτή Η υιοθέτηση ορισµένων διατάξεων της Οδηγίας 94/63/ΕΟΚ για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής καυσίµων. Συγκεκριµένα σκοπείται η εναρµόνιση µε το Άρθρο 5 και το Παράρτηµα ΙV της Οδηγίας σχετικά µε τις κινητές δεξαµενές µεταφοράς βενζίνης (βυτιοφόρα οχήµατα). Οι περί της Υγείας (Κανόνες Συλλογής Πληροφοριών και Μέτρα σχετικά µε Ορισµένους Ζωονόσους Παράγοντες και τα Μέτρα που Πρέπει να Λαµβάνονται) Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) Κανονισµοί Οι περί της Υγείας (Μέτρα για την Εξάλειψη της Πανώλους των Χοίρων από το Έδαφος της ηµοκρατίας) Οι περί Πετρελαιοειδών (Αρ.2) Κανονισµοί του 316/ / / /

14 84. Οι περί Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) 85. Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων 86. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας) Αριθµός Η υιοθέτηση του Κοινοτικού Τελωνειακού Καθεστώτος της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση), µε βάση το οποίο παραχωρούνται δασµολογικές ελαφρύνσεις στις µεταποιητικές µονάδες παραγωγής, για εµπορεύµατα που χρησιµοποιούν στην κατασκευή προϊόντων τους τα οποία ακολούθως εξάγουν Η θέσπιση κανόνων ελέγχου των γεωργικών προϊόντων που εξάγονται, εισάγονται ή διατίθενται σε εµπορία εντός της ηµοκρατίας Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 76/891/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4 ης Νοεµβρίου 1976 περί της προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στους µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περί 336/ Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας) 337/ / Οι περί Προϊόντων του Κακάο και της Σοκολάτας 88. Οι περί Καταργήσεως των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ώρες Εργασίας Οδηγών) 89. Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Κατάργηση) 90. Οι περί Ελέγχου των ηµοσίων Ενισχύσεων ( ηµόσιες Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα) Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι περί Προϊόντων κεκτηµένο στο Κεφάλαιο «Ελεύθερη του Κακάο και της ιακίνηση Αγαθών» και ειδικότερα µε Σοκολάτας την Οδηγία 73/241/ΕΟΚ που αφορά τις προδιαγραφές σήµανσης, παρασκευής και πώλησης των προϊόντων του Κακάο και της Σοκολάτας, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 74/411/ΕΟΚ, 74/644/ΕΟΚ, 75/155/ΕΟΚ, 76/628/ΕΟΚ, 78/609/ΕΟΚ, 78/842/ΕΟΚ, 80/608/ΕΟΚ, 85/7/ΕΟΚ, 89/344/ΕΟΚ και 2000/36/ΕΚ Η κατάργηση των υφιστάµενων περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ώραι Εργασίας Οδηγών) Κανονισµών του Σκοπός των προτεινόµενων Κανονισµών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 23 του προτεινόµενου νοµοσχεδίου περί επιβολής ποιοτικού ελέγχου των γεωργικών προϊόντων, είναι η κατάργηση των περί Γεωργικών Προϊόντων (Εξαγωγή) Κανονισµοί του 1956 έως (Αρ. 2) του 1986 και η αντικατάστασή τους µε τους περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων ς Οι περί Καταργήσεως των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ώρες Εργασίας Οδηγών) Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Κατάργηση) Η εναρµόνιση µε µη δεσµευτικό Οι περί Ελέγχου των κοινοτικό κεκτηµένο και συγκεκριµένα ηµοσίων µε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ενισχύσεων Επιτροπής Κατευθυντήριες γραµµές ( ηµόσιες Ενισχύσεις σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις Περιφερειακού περιφερειακού χαρακτήρα» (ΕΕ Χαρακτήρα) C074, ). 339/ / / /

15 91. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος που ιέπει τη ιάθεση στην Αγορά Ζώων και Προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας) 92. Οι περί της Υγείας (Όροι Υγειονοµικού Ελέγχου που ιέπουν το Εµπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) 93. Οι περί της Υγείας (Μέτρα Καταπολέµησης και Ελέγχου των Ασθενειών των ίθυρων Μαλακίων) 94. Οι περί της Υγείας (Μέτρα Καταπολέµησης Ορισµένων Ασθενειών των Ψαριών) Κανονισµοί 95. Οι περί της Υγιεινής και του Επίσηµου Ελέγχου των Τροφίµων 96. Οι περί Προλήψεως της Χρήσης και ιάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου) 97. Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) Αριθµός Ο καθορισµός των όρων υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας για εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο και, συγκεκριµένα, µε την Οδηγία 91/67/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µέχρι την Απόφαση 1998/45/ΕΚ Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων που θα διέπουν τις εµπορικές συναλλαγές νωπού κρέατος πουλερικών µεταξύ της ηµοκρατίας και των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες για την παρεµπόδιση της µετάδοσης ασθενειών των πτηνών. Οι περί της Υγείας 361/ (Υγειονοµικός Έλεγχος που ιέπει τη ιάθεση στην Αγορά Ζώων και Προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας) Οι περί της Υγείας (Όροι Υγειονοµικού Ελέγχου που ιέπουν το Εµπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) Η υιοθέτηση των προνοιών του Οι περί της Υγείας κοινοτικού κεκτηµένου οι οποίες (Μέτρα καθορίζουν τα µέτρα καταπολέµησης Καταπολέµησης και ασθενειών των δίθυρων µαλακίων τα Ελέγχου των οποία πρέπει να λαµβάνονται στην Ασθενειών των περίπτωση εµφάνισης ασθενειών ίθυρων Μαλακίων) µαλακίων. Το κοινοτικό κεκτηµένο αποτελείται από την Οδηγία 95/70/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22 ης εκεµβρίου 1995 για τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών µέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων µαλακίων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α του Καταλόγου ΙΙ της Οδηγίας Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί της Υγείας 93/53/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε (Μέτρα από την Απόφαση 2001/288/ΕΚ, Καταπολέµησης σχετικά µε τη θέσπιση στοιχειωδών Ορισµένων κοινοτικών µέτρων για την Ασθενειών των καταπολέµηση ορισµένων νόσων των Ψαριών) Κανονισµοί ψαριών Η τροποποίηση των βασικών κανονισµών ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους κτηνιατρικούς λειτουργούς να επιθεωρούν υποστατικά τροφίµων ζωικής προέλευσης Η εφαρµογή του 302/93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σε ότι αφορά τη δηµιουργία Εθνικού Φορέα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας, το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου Η πλήρης υιοθέτηση της Οδηγίας 90/396/ΕΟΚ που αναφέρεται στις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι συσκευές αερίου. Οι περί της Υγιεινής και του Επίσηµου Ελέγχου των Τροφίµων Οι περί Προλήψεως της Χρήσης και ιάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου) Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) 362/ / / / / /

16 98. Οι περί Καταργήσεως των περί Ασφάλειας (Παιχνίδια) Κανονισµών 99. Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών ( ιαδικασίες ιαγωνισµού και ιαπραγµάτευσης) 100. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Ταξίµετρα) 101. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) 102. Οι περί Υγιεινής του Γάλακτος και των Προϊόντων µε βάση το Γάλα (Παραγωγή, Παρασκευή και Εµπορία) και Ελέγχου των Υποστατικών 103. Οι περί Αφυδατωµένου ιατηρηµένου Γάλακτος Κανονισµοί 104. Οι περί Σακχάρων Αριθµός Η κατάργηση των υφιστάµενων κανονισµών που τιτλοφορούνται «οι περί Ασφάλειας (Παιχνίδια) Κανονισµοί του 1997» ούτως ώστε να επιτευχθεί η οµοιόµορφη αντιµετώπιση όλων των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης. Οι περί Καταργήσεως 380/ των περί Ασφάλειας (Παιχνίδια) Κανονισµών Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί 97/13/ΕΚ σχετικά µε την παροχή Ραδιοεπικοινωνιών πρόσβασης στο διαθέσιµο φάσµα ( ιαδικασίες ραδιοσυχνοτήτων µε βάση τις αρχές ιαγωνισµού και της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης ιαπραγµάτευσης) και της αναλογικότητας Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 77/95/ΕΟΚ που καθορίζει τις τεχνικές και µετρολογικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ταξίµετρα, για να επιτρέπεται η εµπορία και χρήση τους. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Ταξίµετρα) Η πλήρης εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι περί των Βασικών κεκτηµένο και ειδικότερα µε την Απαιτήσεων Οδηγία 88/378/ΕΟΚ, που εµπίπτει (Παιχνίδια) στην κατηγορία των «Οδηγιών Νέας Προσέγγισης», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ, που αφορά τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά Η εναρµόνιση της Κυπριακής κτηνιατρικής νοµοθεσίας, όπως προνοείται στην κοινοτική νοµοθεσία και µε την οποία θα πρέπει να συµµορφώνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής, παρασκευής και εµπορίας γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων, το ίδιο το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα καθώς επίσης και οι εργαστηριακές τεχνικές οι οποίες εφαρµόζονται για τον έλεγχο τους Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 76/118/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 78/630/ΕΚ και 83/635/ΕΚ, 79/1067/ΕΚ και 2001/114/ΕΚ, και η οποία αφορά την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε ορισµένα διατηρηµένα γάλατα, µερικώς ή ολικώς αφυδατωµένα, που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 73/437/ΕΟΚ, 2001/111/ΕΚ και 79/796/ΕΟΚ που αφορούν την προσέγγιση των νοµοθεσιών σχετικά µε τα σάκχαρα που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή. Οι περί Υγιεινής του Γάλακτος και των Προϊόντων µε βάση το Γάλα (Παραγωγή, Παρασκευή και Εµπορία) και Ελέγχου των Υποστατικών Οι περί Αφυδατωµένου ιατηρηµένου Γάλακτος Κανονισµοί Οι περί Σακχάρων 382/ / / / / /

17 105. Οι περί Τροφίµων Βαθείας Κατάψυξης 106. Οι περί Τροφίµων που Προορίζονται για Ειδική ιατροφή 107. Οι περί Μέλιτος 108. Οι περί Ορυκτών Υδρογονανθράκων στα Τρόφιµα 109. Οι περί Παρασκευασµάτων για Βρέφη και Παρασκευασµάτων εύτερης Βρεφικής Ηλικίας 110. Οι περί Προβληµάτων Υγείας και Υγιεινής στην Παραγωγή και Εµπορία Προϊόντων Αυγών Κανονισµοί Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η προσαρµογή των περί Τροφίµων Οι περί Τροφίµων 450/ Βαθείας Κατάψυξης Κανονισµών του Βαθείας Κατάψυξης 2002 µε την Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά µε την Επισήµανση, Παρουσίαση και ιαφήµιση των Τροφίµων όπως υιοθετήθηκε από τους περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ιαφήµισης Τροφίµων Γενικούς ς Η προσαρµογή µε την Οδηγία Οι περί Τροφίµων 451/ /13/ΕΟΚ για την προσέγγιση που Προορίζονται για των κρατών µελών σχετικά µε την Ειδική ιατροφή επισήµανση, παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων και µε το άρθρο 7(1) της Οδηγίας 89/398/ΕΟΚ καθώς επίσης µε τις Οδηγίες 91/321/ΕΟΚ, 96/5/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ και96/8/εκ Η προσαρµογή των περί Μέλιτος Οι περί Μέλιτος Κανονισµών του 2002 µε το άρθρο 22 της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ σχετικά µε την Επισήµανση, Παρουσίαση και ιαφήµιση των Τροφίµων όπως υιοθετείται από τους περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ιαφήµισης Τροφίµων Γενικούς ς του Η προσαρµογή των περί Ορυκτών Υδρογονανθράκων στα Τρόφιµα Κανονισµών του 1983 µε την Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά µε την επισήµανση, παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων όπως υιοθετείται από τους περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ιαφήµισης Τροφίµων Γενικούς ς του Η προσαρµογή µε την Οδηγία 2000/13/ΕΚ για την προσέγγιση των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων και µε το άρθρο 7(2) της Οδηγίας 91/321/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε. Οι περί Ορυκτών Υδρογονανθράκων στα Τρόφιµα Οι περί Παρασκευασµάτων για Βρέφη και Παρασκευασµάτων εύτερης Βρεφικής Ηλικίας Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι περί Προβληµάτων κεκτηµένο σχετικά µε τις Υγείας και Υγιεινής προδιαγραφές υγείας και υγιεινής στην Παραγωγή και που πρέπει να πληρούν όλες οι Εµπορία Προϊόντων εγκαταστάσεις παραγωγής Αυγών Κανονισµοί προϊόντων αυγών και, συγκεκριµένα, µε την Οδηγία 89/437/ΕΟΚ σχετικά µε τα προβλήµατα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών, όπως τροποποιήθηκε µέχρι και την Οδηγία 96/23/ΕΚ και την Απόφαση 97/38/ΕΚ, η οποία καθορίζει τους ειδικούς υγειονοµικούς όρους που αφορούν τις εισαγωγές προϊόντων αυγών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 452/ / / /

18 111. Οι περί Εκχυλισµάτων Καφέ και Εκχυλισµάτων Κιχωρίου Κανονισµοί 112. Οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα 113. Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Αρ. 2) Κανονισµοί του 114. Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούµενων Γεωργικών Ειδών) 115. Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) 116. Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισµοί 117. Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η εναρµόνιση µε την Οδηγίας Οι περί 456/ /4/ΕΚ που αφορά τα Εκχυλισµάτων Καφέ εκχυλίσµατα καφέ και εκχυλίσµατα και Εκχυλισµάτων κιχωρίου. Κιχωρίου Κανονισµοί Οι περί της 457/ Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα Η πλήρης εφαρµογή του Ν. 101(Ι) / 2001 (Ο περί Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα Νόµος του 2001), ο οποίος είχε ως σκοπό την εναρµόνιση µε την κοινοτική Οδηγία 96/26/ΕΚ και την τροποποιητική της 98/76/ΕΚ που αφορά την πρόσβαση στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων. Η κατάργηση διατάξεων, οι οποίες αντικαθίστανται από διατάξεις των περί Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα Κανονισµών του Η εναρµόνιση µε τις σχετικές περί Κοινότητας µε σκοπό τη ρύθµιση της σπόρων Οδηγίες της Ευρωπαϊκής παραγωγής και εµπορίας για παροχή προς τους γεωργούς καλής ποιότητας πιστοποιηµένων σπόρων ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η εναρµόνιση µε τις σχετικές περί σπόρων Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε σκοπό τη ρύθµιση της παραγωγής και εµπορίας για παροχή προς τους γεωργούς καλής ποιότητας πιστοποιηµένων σπόρων ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εναρµόνιση µε τις σχετικές περί σπόρων Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε σκοπό τη ρύθµιση της παραγωγής και εµπορίας για παροχή προς τους γεωργούς καλής ποιότητας πιστοποιηµένων σπόρων ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η εναρµόνιση µε τις σχετικές περί Κοινότητας µε σκοπό τη ρύθµιση της σπόρων Οδηγίες της Ευρωπαϊκής παραγωγής και εµπορίας για παροχή προς τους γεωργούς καλής ποιότητας πιστοποιηµένων σπόρων ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Αρ. 2) Κανονισµοί του Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούµενων Γεωργικών Ειδών) Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισµοί Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) 458/ / / / /

19 118. Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) 119. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Βοοειδών και Χοίρων) 120. Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) Κανονισµοί 121. Οι περί Προστασίας από την Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Βασικές Αρχές) Κανονισµοί 122. Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Ενηµέρωση Του Πληθυσµού για Εφαρµοστέα Μέτρα σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης) 123. Οι Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Αριθµός Οι περί Σπόρων 463/ (Λαχανικά) Η εναρµόνιση µε τις σχετικές περί σπόρων Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε σκοπό τη ρύθµιση της παραγωγής και εµπορίας για παροχή προς τους γεωργούς καλής ποιότητας πιστοποιηµένων σπόρων ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων Οι περί της Υγείας που διέπουν τις εµπορικές συναλλαγές βοοειδών και χοίρων (Υγειονοµικοί Όροι µεταξύ της ηµοκρατίας και των που διέπουν το κρατών µελών της Ε.Ε. για Εµπόριο Βοοειδών εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο και Χοίρων) και, συγκεκριµένα, µε την Οδηγία 64/432/ΕΟΚ περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 97/12/ΕΚ µέχρι και την Οδηγία 2002/535/ΕΟΚ Η υιοθέτηση της Οδηγίας Οι περί Προστασίας 91/628/ΕΟΚ για την προστασία των και Ευηµερίας των ζώων κατά τη µεταφορά και για την Ζώων (Μεταφορά των τροποποίηση των Οδηγιών Ζώων) Κανονισµοί 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µέχρι την Οδηγία 95/29/ΕΟΚ, και του 411/98 σχετικά µε συµπληρωµατικούς κανόνες προστασίας των ζώων, οι οποίοι ισχύουν για τα οδικά οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ζώων σε ταξίδια µε διάρκεια άνω των οκτώ ωρών Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό διατάξεις των Οδηγιών κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε τις /29/ΕΥΡΑΤΟΜ και 90/641/ΕΥΡΑΤΟΜ Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της κοινοτικής Οδηγίας 89/618/ΕΥΡΑΤΟΜ σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού για τα εφαρµοστέα µέτρα προστασίας της υγείας και την ακολουθητέα συµπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ιονίζουσες ακτινοβολίες Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ, η οποία αναφέρεται στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, µέσω της επιτήρησης και του ελέγχου των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών προς και από την Ένωση. Οι περί Προστασίας από την Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Βασικές Αρχές) Κανονισµοί Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Ενηµέρωση Του Πληθυσµού για Εφαρµοστέα Μέτρα σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης) Οι Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) 464/ / / / /

20 124. Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έκθεση για Ιατρικούς Σκοπούς) Κανονισµοί 125. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικοί Όροι που ιέπουν το Εµπόριο Ορισµένων Ζωικών Προϊόντων) (Ειδικοί) Κανονισµοί 126. Οι περί Ελέγχου της (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών) 127. Οι περί Ελέγχου της (Απόβλητα από τη Βιοµηχανία ιοξειδίου του Τιτανίου) 128. Οι περί Ελέγχου της ( ειγµατοληψία και Ανταλλαγή Πληροφοριών για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά) Κανονισµοί του Αριθµός Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 97/43/ΕΥΡΑΤΟΜ (η οποία συµπληρώνει τη Βασική Οδηγία 96/29/ΕΥΡΑΤΟΜ) που αναφέρεται στην προστασία της υγείας από τους κινδύνους κατά την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία για ιατρικούς σκοπούς Ο καθορισµός ειδικών όρων εισαγωγής και υγειονοµικού ελέγχου για το εµπόριο ορισµένων ζωικών προϊόντων, όταν αυτά προέρχονται από τρίτες χώρες και των όρων που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν στο ενδοκοινοτικό εµπόριο προϊόντα που καλύπτονται από αυτές Σκοπός των προτεινόµενων Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση τα άρθρα 5 και 34 του περί Ελέγχου της και του Εδάφους Νόµου του 2002 είναι η πρόληψη και µείωση της ρύπανσης των επιφανειακών και παράκτιων νερών που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών. Οι περί Προστασίας 497/ από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έκθεση για Ιατρικούς Σκοπούς) Κανονισµοί Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικοί Όροι που ιέπουν το Εµπόριο Ορισµένων Ζωικών Προϊόντων) (Ειδικοί) Κανονισµοί Οι περί Ελέγχου της (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών) Σκοπός των προτεινόµενων Οι περί Ελέγχου της κανονισµών που εκδίδονται µε βάση τα άρθρα 34 (1)(β) και 34 (2) του περί (Απόβλητα από τη Ελέγχου της Βιοµηχανία ιοξειδίου και του Εδάφους Νόµου του 2002, του Τιτανίου) είναι η πρόληψη και η προοδευτική µείωση της ρύπανσης που προκαλείται από τα απόβλητα που προέρχονται από τη βιοµηχανία διοξειδίου του τιτανίου, ο καθορισµός τρόπων ελέγχου των αποτελεσµάτων από τη διαχείριση των αποβλήτων και ο καθορισµός προγραµµάτων µείωσης της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα παλαιών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων Σκοπός των προτεινόµενων κανονισµών που εκδίδονται µε βάση τα άρθρα 26(2) και 34(1)(β) του περί Ελέγχου της και του Εδάφους Νόµου του 2002 είναι η δηµιουργία πλαισίου για την θέσπιση διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων στις χώρες µέλη της Κοινότητας. Οι περί Ελέγχου της ( ειγµατοληψία και Ανταλλαγή Πληροφοριών για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά) Κανονισµοί του 503/ / / /

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς Κανονισµούς κατά το 2004

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς Κανονισµούς κατά το 2004 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς ς κατά το 2004 Τελευταία ενηµέρωση: 31 εκεµβρίου 2004 Τίτλος 1. Προστιθέµενων Ουσιών για Ειδικούς ιατροφικούς Σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2007R1234 EL 02.04.2012 010.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 1. Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10- 1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος 2. Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 167 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΗΓΙΑ 96/61/EΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC) ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η Ο ΗΓΙΑ 96/61/EΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC) ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος /νση Ε.Α.Ρ.Θ. Τµήµα Βιοµηχανιών Η Ο ΗΓΙΑ 96/61/EΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της3

Διαβάστε περισσότερα

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων 2004R0852 EL 28.10.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα