Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Εναρµονιστικοί Κανονισµοί που εγκρίθηκαν κατά το 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Εναρµονιστικοί Κανονισµοί που εγκρίθηκαν κατά το 2002"

Transcript

1 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Εναρµονιστικοί Κανονισµοί που εγκρίθηκαν κατά το 2002 Νο. Τίτλος προτεινόµενου 1. Οι περί Σήµανσης Πρόσθετων Τροφίµων 2. Οι περί Πρόδροµων Ουσιών (Παρασκευή και Εµπορία) 3. Οι περί της Νοµικής Προστασίας των Βιοµηχανικών Σχεδίων και Υποδειγµάτων (Τέλη και ικαιώµατα) 4. Οι περί της Νοµικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ηµιαγωγών (Τέλη και ικαιώµατα) 5. Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιµα Αριθµός Ο καθορισµός των ενδείξεων που αναγράφονται στη συσκευασία των πρόσθετων τροφίµων όταν αυτά διατίθενται προς πώληση στο χονδρικό ή λιανικό εµπόριο. Οι κανονισµοί καταργούν τους περί Σήµανσης Πρόσθετων Τροφίµων ς (Κ..Π. 160/2001), οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο µε την Απόφασή του µε αρ , ηµεροµηνίας Η τροποποίηση των βασικών Κανονισµών για τις Πρόδροµες Ουσίες (Κ..Π. 140/2001) για σκοπούς εναρµόνισης µε την Οδηγία 2001/8/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά µε την αντικατάσταση του παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την παρασκευή και την εµπορία ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 98/71/ΕΟΚ που αφορά τη ρύθµιση του ζητήµατος των τελών που θα καταβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής νοµικής προστασίας επί των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 87/54/ΕΟΚ που αφορά τη ρύθµιση του ζητήµατος των τελών που θα καταβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής νοµικής προστασίας σε σχέση µε τις τοπογραφίες προϊόντων ηµιαγωγών Η ρύθµιση της πώλησης και χρήσης των γλυκαντικών ουσιών και η πώληση των τροφίµων που τις περιέχουν. Οι υπό αναφορά κανονισµοί καταργούν τους περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιµα ς του 2001(Κ..Π. 61/2001), οι οποίοι εγκρίθηκαν µε την Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ , ηµεροµηνίας Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ηµοκρατίας οι Κανονισµοί αυτοί είναι ακυρώσιµοι. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο ακυρώσεως επανεκδόθηκαν. Οι περί Σήµανσης 72/ Πρόσθετων Τροφίµων Οι περί Πρόδροµων Ουσιών (Παρασκευή και Εµπορία) Οι περί της Νοµικής Προστασίας των Βιοµηχανικών Σχεδίων και Υποδειγµάτων (Τέλη και ικαιώµατα) Οι περί της Νοµικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ηµιαγωγών (Τέλη και ικαιώµατα) Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιµα 73/ / / /

2 6. Οι περί Υλικών και Αντικειµένων (Επαφή µε τα Τρόφιµα) 7. Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιµα 8. Οι περί της Υγιεινής και του Επίσηµου Ελέγχου των Τροφίµων Κανονισµοί 9. Οι Περί Τροφίµων Βαθείας Κατάψυξης 10. Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων ( ιατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Αριθµός Η ρύθµιση της χρήσης υλικών και αντικειµένων που προορίζονται για συσκευασία τροφίµων και καταργούν τους περί Υλικών και Αντικειµένων (Επαφή µε Τρόφιµα) ς του 1999 (Κ..Π. 120/99). Οι περί Υλικών και 77/ Αντικειµένων (Επαφή µε τα Τρόφιµα) Η ρύθµιση της πώλησης και χρήσης Οι περί Χρωστικών των χρωστικών ουσιών και η Ουσιών στα Τρόφιµα πώληση των τροφίµων που τις περιέχουν. Οι υπό αναφορά κανονισµοί καταργούν τους περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιµα ς του 2001(Κ..Π. 60/2001), οι οποίοι εγκρίθηκαν µε την Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ , ηµεροµηνίας Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ηµοκρατίας οι Κανονισµοί αυτοί είναι ακυρώσιµοι. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο ακυρώσεως επανεκδόθηκαν Η ρύθµιση του τρόπου µε τον οποίο Οι περί της Υγιεινής διενεργείται ο έλεγχος των τροφίµων και του Επίσηµου από εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς Ελέγχου των και η επιβολή υποχρεώσεων στις Τροφίµων Κανονισµοί επιχειρήσεις τροφίµων για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής που καλύπτουν απαιτήσεις για τους χώρους και τον εξοπλισµό, την επίβλεψη και κατάρτιση, καθώς και την ατοµική υγιεινή του προσωπικού, την παροχή νερού και το γενικό χειρισµό των τροφίµων. Οι κανονισµοί καταργούν τους περί Υγιεινής και του Επίσηµου Ελέγχου των Τροφίµων ς του 2001 (Κ..Π. 143/2001), οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο µε την Απόφασή του µε αρ , ηµεροµηνίας Η ρύθµιση των νοµοθετικών θεµάτων που αφορούν τον έλεγχο της θερµοκρασίας, της µεταφοράς, της αποθήκευσης, της φύλαξης και της σήµανσης τροφίµων βαθείας κατάψυξης και καταργούν τους Περί Τροφίµων Βαθείας Κατάψυξης ς του 2000 (Κ..Π. 8/2000) Η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου (Οδηγία 99/22/ΕΚ) στον τοµέα της ευηµερίας των ζώων, το οποίο ρυθµίζει τον τρόπο µεταχείρισης από τον άνθρωπο, ειδικών κατηγοριών ζώων. Οι Περί Τροφίµων Βαθείας Κατάψυξης Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων ( ιατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) 78/ / / /

3 11. Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία που Προορίζονται για Κτηνοτροφικούς Σκοπούς) Κανονισµοί 12. Οι περί Ελέγχου των ηµοσίων Ενισχύσεων (Πωλήσεις Γης και Κτιρίων από τις ηµόσιες Αρχές) Κανονισµοί του Οι περί Ονοµασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίµων Κανονισµοί του Οι Περί Προσφύγων Κανονισµοί του Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Αρ. 7) Κανονισµοί του Αριθµός Η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου (Οδηγία 98/58/ΕΚ) στον τοµέα της ευηµερίας των ζώων, το οποίο ρυθµίζει τον τρόπο µεταχείρισης από τον άνθρωπο, ειδικών κατηγοριών ζώων Η εναρµόνιση µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τα στοιχεία της κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις γηπέδων οικοπέδων και κτιρίων από τις αρµόδιες αρχές. (EEC209, ) Η εναρµόνιση µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων. Εξετάστηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. Οι περί Προστασίας 82/ και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία που Προορίζονται για Κτηνοτροφικούς Σκοπούς) Κανονισµοί Οι περί Ελέγχου των ηµοσίων Ενισχύσεων (Πωλήσεις Γης και Κτιρίων από τις ηµόσιες Αρχές) Οι περί Ονοµασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίµων Κανονισµοί Σκοπός προτεινόµενων κανονισµών, Οι Περί Προσφύγων που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο βάσει των εξουσιών που του χορηγούνται από το άρθρο 32 της βασικής νοµοθεσίας, είναι ο καθορισµός συγκεκριµένων θεµάτων τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσµατική πρακτική εφαρµογή της βασικής νοµοθεσίας. Περιλαµβάνουν µόνο διάφορα έντυπα και ειδικότερα (α) έντυπο για τον τύπο αίτησης για αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, (β) έντυπο κατάστασης των προσωπικών στοιχείων του αιτητή για αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, (γ) έντυπο για τον τύπο ταυτότητας που χορηγείται σε Πρόσφυγα, και (δ) έντυπο για τον τύπο ταξιδιωτικού εγγράφου του Πρόσφυγα. Εξετάστηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικών Η εξουσιοδότηση συνεργείων για την τοποθέτηση συσκευών περιορισµού της ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων µε κινητήρα, σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 92/6/ΕΟΚ. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Και Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Αρ. 6) Κανονισµοί του / / / / /

4 16. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Μονάδες Μέτρησης) 17. Οι περί Μεθόδων Ανάλυσης ή Εξέτασης, για τον Ελεγχο της Συµµόρφωσης Προσθέτων Τροφίµων µε Καθοριζόµενα Κριτήρια Καθαριότητας 18. Οι περί Μεθόδων ειγµατοληψίας για Επίσηµο Έλεγχο των Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων των επί και εντός των Οπωροκηπευτικών 19. Οι περί Μεθόδων ειγµατοληψίας ιατηρηµένου Γάλακτος Κανονισµοί 20. Oι περί Μεθόδων ειγµατοληψίας και Ανάλυσης ή Εξέτασης των Εσπεριδοειδών για Υπολείµµατα Συντηρητικών 21. Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιµα 22. Οι περί Ρυθµίσεως και Ελέγχου της Βιοµηχανίας Αµπελουργικών Προϊόντων (Αφρώδεις και Αεριούχοι Οίνοι) Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η τροποποίηση των περί Μέτρων και Οι περί Μέτρων και 114/ Σταθµών Νόµων του 1974 µέχρι Σταθµών (Μονάδες 2000, ώστε να ευθυγραµµιστούν µε Μέτρησης) την Οδηγία 80/181/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 85/01/ΕΟΚ, 89/617/ΕΟΚ και 1999/103/ΕΚ Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της 115/ Οδηγίας 81/712/ΕΟΚ σχετικά µε τον καθορισµό του ελέγχου της συµµόρφωσης προσθέτων τροφίµων µε καθοριζόµενα κριτήρια καθαρότητας Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 79/700/ΕΟΚ για τον καθορισµό των προϋποθέσεων δειγµατοληψίας για τα δείγµατα που λαµβάνονται από τα οπωροκηπευτικά προϊόντα και προορίζονται για επίσηµο έλεγχο της περιεκτικότητας σε υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 87/524/ΕΟΚ που καθορίζει κοινοτικές µεθόδους δειγµατοληψίας που αποσκοπεί σε χηµική ανάλυση για τον έλεγχο του διατηρηµένου γάλακτος. Οι περί Μεθόδων Ανάλυσης ή Εξέτασης, για τον Έλεγχο της Συµµόρφωσης Προσθέτων Τροφίµων µε Καθοριζόµενα Κριτήρια Καθαριότητας Οι περί Μεθόδων ειγµατοληψίας για Επίσηµο Έλεγχο των Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων των επί και εντός των Οπωροκηπευτικών Οι περί Μεθόδων ειγµατοληψίας ιατηρηµένου Γάλακτος Κανονισµοί Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Oι περί Μεθόδων 67/427/ΕΟΚ περί της χρήσεως ειγµατοληψίας και ορισµένων συντηρητικών για την Ανάλυσης ή Εξέτασης επεξεργασία της επιφάνειας των των Εσπεριδοειδών εσπεριδοειδών, καθώς και των για Υπολείµµατα µέτρων ελέγχου για την ανίχνευση και Συντηρητικών τον προσδιορισµό των συντηρητικών µέσα και πάνω στα εσπεριδοειδή Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 95/2/ΕΚ, Οι περί Ποικίλων 96/85/ΕΚ και 98/72/ΕΚ, 96/77/ΕΚ, Ουσιών στα Τρόφιµα 98/86/ΕΚ και 2000/63/ΕΚ που ρυθµίζουν τη χρήση των ποικίλων ουσιών στα τρόφιµα και καθορίζουν τη µέγιστη ποσότητα επιτρεπόµενης ποικίλης ουσίας και θεσπίζουν ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τρόφιµα πλην των χρωστικών και γλυκαντικών ουσιών Η έγκαιρη προετοιµασία του Οι περί Ρυθµίσεως αµπελοοινικού τοµέα, στις ενταξιακές και Ελέγχου της ανάγκες που σχετίζονται µε τον Βιοµηχανίας ορισµό, χαρακτηρισµό και την Αµπελουργικών παρουσίαση των αφρώδων οίνων και Προϊόντων (Αφρώδεις των αεριούχων αφρώδων οίνων. και Αεριούχοι Οίνοι) 116/ / / / /

5 23. Οι περί Ρυθµίσεως και Ελέγχου της Βιοµηχανίας Αµπελουργικών Προϊόντων (Οίνοι Λικέρ) Κανονισµοί του 24. Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών ή ασικών Ελκυστήρων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστηµάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισµοί 25. Οι περί Eγκρισης Τύπου ικύκλων, Τρικύκλων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστηµάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισµοί 26. Οι περί Εγκρισης Τύπου Οχηµάτων, των Ρυµουλκουµένων τους και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους 27. Οι περί Μέλιτος Κανονισµοί του Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 29. Οι περί ιαχείρισης Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισµοί 30. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισµοί Αριθµός Η έγκαιρη προετοιµασία του αµπελοοινικού τοµέα, στις ενταξιακές ανάγκες που σχετίζονται µε την θέσπιση γενικών κανόνων για τον ορισµό, την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων λικέρ και οίνων λικέρ ποιότητας παραγόµενων εντός καθορισµένης περιοχής Η πλήρης υιοθέτηση της οδηγίας πλαίσιο 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4 ης Μαρτίου 1974, όπως αυτή τροποποιήθηκε, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται στην έγκριση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων Η πλήρης υιοθέτηση της οδηγίας πλαίσιο 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30 ης Ιουνίου 1992, όπως αυτή τροποποιήθηκε, για την έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα Η πλήρης υιοθέτηση των Οδηγιών πλαισίων 70/156/ΕΟΚ, 92/61/ΕΟΚ και 74/150/ΕΟΚ για την έγκριση τύπου οχηµάτων, των ρυµουλκούµενων τους και των χωριστών τεχνικών µονάδων Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 74/409/ΕΟΚ της 22 ης Ιουλίου 1974 που αφορά την Παρασκευή και την πώληση µέλιτος καθώς και τροφίµων που περιέχουν µέλι Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια Η πλήρης εναρµόνιση µε την Οδηγία Πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ, η οποία καθορίζει τις βασικές αρχές και τα γενικά µέτρα για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουµένων κατά την εργασία Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους της εργασίας. Οι περί Ρυθµίσεως 128/ και Ελέγχου της Βιοµηχανίας Αµπελουργικών Προϊόντων (Οίνοι Λικέρ) Κανονισµοί του Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών ή ασικών Ελκυστήρων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστηµάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισµοί Οι περί Eγκρισης Τύπου ικύκλων, Τρικύκλων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστηµάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισµοί Οι περί Εγκρισης Τύπου Οχηµάτων, των Ρυµουλκουµένων τους και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Οι περί Μέλιτος Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Οι περί ιαχείρισης Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισµοί Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισµοί 129/ / / / / / /

6 31. Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Παρεκκλίσεις από Επίπεδα Συγκέντρωσης Βαρέων Μετάλλων στις Συσκευασίες) 32. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία των Εργοδοτουµένων µε Σχέση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου ή µε Σχέση Πρόσκαιρης Εργασίας Κανονισµοί 33. Οι περί Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Κανονισµοί του Οι περί Ασφαλιστικών Εργασιών (Κατάργηση) (Κανονισµοί) του Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού Ζώων (Υγειονοµικοί Οροι που διέπουν το Εµπόριο Σπέρµατος Χοίρων) Κανονισµοί του Οι Περί Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων( Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Σπέρµατος Κατοικιδίων Βοοειδών) Κανονισµοί του 2001). Αριθµός Η υιοθέτηση των αποφάσεων της Επιτροπής 1999/177/ΕΚ και 2001/171/ΕΚ για τον καθορισµό των όρων παρέκκλισης για της γυάλινες συσκευασίες, τις πλαστικές παλέτες και τα πλαστικά κιβώτια σε σχέση µε τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων που καθορίζονται στην Οδηγία 92/64/ΕΚ Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στην προαγωγή της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σχέση πρόσκαιρης εργασίας Σκοπός των προτεινόµενων Κανονισµών είναι, σε συνδυασµό µε το αντίστοιχο νοµοσχέδιο, η κατάργηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας (οι περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµοι του 1984 µέχρι 1998) και η αντικατάστασή της, έτσι ώστε να καταστεί πλήρως εναρµονισµένη µε τις κοινοτικές Οδηγίες που διέπουν τον τοµέα αυτό και οι οποίες εντάσσονται στο Κεφάλαιο 3 του κοινοτικού κεκτηµένου («Ελευθερία παροχής Υπηρεσιών»). Ζητήθηκε αναβολή της εξέτασης τους από την εκτελεστική εξουσία Η κατάργηση των υφισταµένων περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισµών του 1995, έτσι ώστε να αντικατασταθούν µε νέο νοµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Ζητήθηκε αναβολή της εξέτασης τους από την εκτελεστική εξουσία Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στο Κεφάλαιο 7 «Γεωργία» και συγκεκριµένα µε την Οδηγία 90/429/ΕΟΚ για τον καθορισµό των απαιτήσεων υγειονοµικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εµπόριο και στις εισαγωγές σπέρµατος χοίρων. Οι περί Συσκευασιών 183/ και Αποβλήτων Συσκευασιών (Παρεκκλίσεις από Επίπεδα Συγκέντρωσης Βαρέων Μετάλλων στις Συσκευασίες) Οι περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία των Εργοδοτουµένων µε Σχέση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου ή µε Σχέση Πρόσκαιρης Εργασίας Κανονισµοί Οι περί Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Οι περί Ασφαλιστικών Εργασιών (Κατάργηση) (Κανονισµοί) του Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού Ζώων (Υγειονοµικοί Οροι που διέπουν το Εµπόριο Σπέρµατος Χοίρων) Κανονισµοί Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι Περί Παραγωγής κεκτηµένο στον τοµέα της και Εµπορίας αναπαραγωγής και ειδικότερα σε ότι Γενετικού Υλικού των αφορά το κτηνιατρικό πεδίο στο Ζώων (Υγειονοµικοί σπέρµα των βοοειδών. Το Όροι που διέπουν το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο στο τοµέα αυτό Εµπόριο Σπέρµατος περιλαµβάνει τη βασική οδηγία Κατοικιδίων 88/407. Βοοειδών) 184/ / / / /

7 37. Οι περί της Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Εµβρύων Κατοικίδιων Βοοειδών) Κανονισµοί του Οι περί της Υγείας (Κοινοποίηση των Ασθενειών ) Αριθµός Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 88/556/ΕΟΚ στο τοµέα του ελέγχου της παραγωγής, διακίνησης, εµπορίας και χρήσης των εµβρύων Βοοειδών H εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο Οδηγία 82/894/ΕΟΚ και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις της. Ειδικότερα, οι εν λόγω Κανονισµοί στοχεύουν στον καθορισµό του νοµικού πλαισίου και των διαδικασιών για την ταχεία και ακριβή πληροφόρηση µεταξύ των χωρών µελών της Ε.Ε. για την εµφάνιση και παρουσία ορισµένων µολυσµατικών ασθενειών των ζώων, οι οποίες εγκυµονούν κινδύνους για το ζωικό κεφάλαιο της Κοινότητας. Οι περί της 198/ Παραγωγής και Εµπορίας Γενετικού Υλικού (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Εµβρύων Κατοικίδιων Βοοειδών) Οι περί της Υγείας (Κοινοποίηση των Ασθενειών ) 199/ Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Παρουσίαση και Περιεχόµενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας) 40. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Αυτόµατες Ζυγιστικές Μηχανές ιαλογής Ελέγχου και Κατάταξης) 41. Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωση τους) 42. Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Ο λεπτοµερής καθορισµός του περιεχοµένου και του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριακών στοιχείων και εγγραφών που συνοδεύουν τη αίτηση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ενός κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 78/103/ΕΟΚ µε την οποία καθορίζονται οι τεχνικές και µετρολογικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι αυτόµατες ζυγιστικές µηχανές διαλογής ελέγχου και κατάταξης για να επιτρέπεται η εµπορία και χρήση Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο το οποίο αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για την σφαγή ή τη θανάτωση των ζώων. Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Παρουσίαση και Περιεχόµενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας) Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Αυτόµατες Ζυγιστικές Μηχανές ιαλογής Ελέγχου και Κατάταξης) Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωση τους) Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι περί Παραγωγής, κεκτηµένο σε σχέση µε το Κεφάλαιο 7 Εµπορίας και «Γεωργία Εµπορία Σπόρων και Ελέγχου Φυτικού φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού». Πολλαπλασιαστικού Συγκεκριµένα σκοπείται η Υλικού εξασφάλιση ότι το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό είναι υγιές και καλής ποιότητας µε τελικό στόχο την εξασφάλιση του Κύπριου και Ευρωπαίου πολίτη. 200/ / / /

8 43. Οι περί Φυτουγειονοµικού Ελέγχου για την Εµπορία του Πατατόσπορου 44. Οι περί Αποδεκτών Επιπέδων Υγείας εις Εργοστάσια 45. Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Χονδρών Βοοειδών) 46. Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Χοίρων) Κανονισµοί 47. Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Προβατοειδών) 48. Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Κρέατος Πουλερικών 49. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Αριθµός Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε σχέση µε το Κεφάλαιο 7 «Γεωργία Εµπορία Σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού». Συγκεκριµένα σκοπείται η εξασφάλιση υγιούς πατατόσπορου για τις ανάγκες του Κύπριου και Ευρωπαίου παραγωγού πατατών. Οι περί 218/ Φυτουγειονοµικού Ελέγχου για την Εµπορία του Πατατόσπορου Οι προτεινόµενοι Κανονισµοί, Οι περί Αποδεκτών καταργούν τον κανονισµό 36 των Επιπέδων Υγείας εις περί Αποδεκτών Επιπέδων Υγείας εις Εργοστάσια Εργοστάσια βασικών κανονισµών του 1973 έως Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά τη θέσπιση συστήµατος ταξινόµησης των σφάγιων των χονδρών βοοειδών βάσει ενιαίας κλίµακας καθώς και τη διαπίστωση και αναφορά των τιµών τους Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά τη θέσπιση συστήµατος ταξινόµησης των σφάγιων χοίρων βάσει ενιαίας κλίµακας καθώς και τη διαπίστωση και αναφορά των τιµών τους Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά τη θέσπιση συστήµατος ταξινόµησης των σφάγιων προβατοειδών βάσει ενιαίας κλίµακας καθώς και τη διαπίστωση και αναφορά των τιµών τους. Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Χονδρών Βοοειδών) Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Χοίρων) Κανονισµοί Οι περί Ταξινόµησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιµών Αυτών (Σφάγια Προβατοειδών) Σκοπός των προτεινόµενων Οι περί Εφαρµογής τροποποιητικών Κανονισµών είναι η Προδιαγραφών για εναρµόνιση των βασικών την Παραγωγή, Κανονισµών µε νέο δεσµευτικό Ταξινόµηση, Σήµανση κοινοτικό κεκτηµένο και, και Εµπορία Κρέατος συγκεκριµένα, µε τον Κανονισµό ΕΟΚ Πουλερικών αρ.1538/91 και τον τροποποιητικό Κανονισµό 1072/2000/ΕΚ που αφορά τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής προδιαγραφών παραγωγής και εµπορίας κρέατος πουλερικών Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) 225/ / / / / /

9 50. Οι περί Εργοδοτουµένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) 51. Οι περί της Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) 52. Οι περί Ετησίων Αδειών µετ Απολαβών (Αρ.2) Κανονισµοί του 53. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Αυτόµατα Oργανα Συνεχούς Αθροιστικής Ζύγισης) 54. Οι περί Μαρµελάδων, Ζελέδων, Μαρµελάδων Εσπεριδοειδών και Κρέµας Κάστανου 55. Οι περί Χυµών Φρούτων και Ορισµένων Οµοειδών Προϊόντων 56. Οι περί ιαιτητικών Τροφίµων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς Κανονισµοί 57. Οι περί Μεταποιηµένων Τροφών µε Βάση τα ηµητριακά και Παιδικών Τροφών για Βρέφη και Νήπια 58. Οι περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ιαφήµισης Τροφίµων (Γενικοί) 59. Οι περί Ερουσικού Οξέος στα Τρόφιµα Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η διασφάλιση του ανωτάτου ορίου Οι περί 254/ εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας (48 Εργοδοτουµένων εις ώρες), ο καθορισµός της ετήσιας Ξενοδοχεία (Όροι άδειας µετ απολαβών και η αύξηση Υπηρεσίας) των ποινών σε περίπτωση παράβασης του εργοδότη Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί της 255/ /85/ΕΟΚ σχετικά µε την εφαρµογή Προστασίας της µέτρων που αποβλέπουν στη Μητρότητας βελτίωση της υγείας και της (Ασφάλεια και Υγεία ασφάλειας κατά την εργασία των στην Εργασία) εγκύρων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων Η αντικατάσταση των πινάκων που Οι περί Ετησίων καθορίζουν το εβδοµαδιαίο ποσό Αδειών µετ εισφοράς στο κεντρικό ταµείο αδειών. Απολαβών (Αρ.2) Κανονισµοί του Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 75/410/ΕΟΚ, η οποία καθορίζει τις τεχνικές και µετρολογικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα αυτόµατα όργανα συνεχούς αθροιστικής ζύγισης για να επιτρέπεται η εµπορία και χρήση τους Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 79/693/ΕΟΚ σχετικά µε τις µαρµελάδες, τους ζελέδες, τις µαρµελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέµα κάστανου όπως έχει τροποποιηθεί από τις Οδηγίες 80/1276/ΕΟΚ και 88/593/ΕΟΚ Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 93/77/ΕΟΚ σχετικά µε τους χυµούς φρούτων και ορισµένων οµοειδών προϊόντων Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 1999/21/ΕΚ που αφορά τα ιαιτητικά Τρόφιµα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 96/5/ΕΚ, 98/36/ΕΚ και 1999/39/ΕΚ αναφορικά µε τις µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα δηµητριακά, καθώς και άλλες παιδικές τροφές που προορίζονται για βρέφη και νήπια Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 2000/13/ΕΚ, 1999/10/ΕΚ, 94/54/ΕΚ, 90/496//ΕΟΚ, 89/396/ΕΟΚ, 87/250/ΕΟΚ και τους ς 1139/98/ΕΚ και 50/2000/ΕΚ Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 80/891/ΕΟΚ σχετικά µε την κοινοτική µέθοδο ανάλυσης για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας του ερουσικού οξέος στα λίπη ή έλαια. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Αυτόµατα Όργανα Συνεχούς Αθροιστικής Ζύγισης) Οι περί Μαρµελάδων, Ζελέδων, Μαρµελάδων Εσπεριδοειδών και Κρέµας Κάστανου Οι περί Χυµών Φρούτων και Ορισµένων Οµοειδών Προϊόντων Οι περί ιαιτητικών Τροφίµων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς Κανονισµοί Οι περί Μεταποιηµένων Τροφών µε Βάση τα ηµητριακά και Παιδικών Τροφών για Βρέφη και Νήπια Κανονισµοί. Οι περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ιαφήµισης Τροφίµων (Γενικοί) Οι περί Ερουσικού Οξέος στα Τρόφιµα 256/ / / / / / / /

10 60. Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών 61. Οι περί ιαλυτών Εκχύλισης 62. Οι περί Τροφίµων που Προορίζονται για Χρήση σε ίαιτα Μειωµένων Θερµίδων για Απώλεια Βάρους 63. Οι περί Αρτυµάτων στα Τρόφιµα 64. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος στον Τοµέα του Εµπορίου Νωπών Κρεάτων) Κανονισµοί 65. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος για Εµπορικές Συναλλαγές Αιγοπροβάτων) 66. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος ιακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής Ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) Κανονισµοί 67. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος για Εµπορικές Συναλλαγές Προϊόντων µε βάση το Κρέας) Κανονισµοί Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί Φυσικών 264/ /777/ΕΟΚ όπως αυτή Μεταλλικών Νερών τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 80/1276/ΕΟΚ, 85/7/ΕΟΚ και 96/70/ΕΚ σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι περί ιαλυτών 265/ κεκτηµένο σε ότι αφορά τους διαλύτες Εκχύλισης εκχύλισης που ρυθµίζεται από την Οδηγία 88/344/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί από τις Οδηγίες 92/115/ΕΟΚ, 94/52/ΕΚ και 97/60/ΕΚ Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/8/ΕΟΚ σχετικά µε τα Τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο όσον αφορά τις προδιαγραφές σήµανσης, παρασκευής και πώλησης των αρτυµάτων και ειδικότερα µε την Οδηγία 88/388/ΕΟΚ, τον Κανονισµό 2232/96/ΕΚ και την Απόφαση 1999/217/ΕΚ Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων που θα διέπουν τις εµπορικές συναλλαγές νωπού κρέατος µεταξύ της ηµοκρατίας και των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων που θα διέπουν τις εµπορικές συναλλαγές αιγοπροβάτων µεταξύ της ηµοκρατίας και των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων διακίνησης ιπποειδών εντός του εδάφους της ηµοκρατίας και των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των όρων εισαγωγής ιπποειδών στη ηµοκρατία από τρίτες χώρες µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προνοείται στην κοινοτική νοµοθεσία Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων που θα διέπουν τις εµπορικές συναλλαγές προϊόντων µε βάση το κρέας µεταξύ της ηµοκρατίας και των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περί Τροφίµων που Προορίζονται για Χρήση σε ίαιτα Μειωµένων Θερµίδων για Απώλεια Βάρους Οι περί Αρτυµάτων στα Τρόφιµα Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος στον Τοµέα του Εµπορίου Νωπών Κρεάτων) Κανονισµοί Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος για Εµπορικές Συναλλαγές Αιγοπροβάτων) Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος ιακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής Ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) Κανονισµοί Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος για Εµπορικές Συναλλαγές Προϊόντων µε βάση το Κρέας) Κανονισµοί 266/ / / / / /

11 68. Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρυδιών µε Κέλυφος 69. Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές δια Γεωτρήσεων Βιοµηχανίες) 70. Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιοµηχανίες) 71. Οι περί Εργοδοτουµένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Αρ. 2) Κανονισµοί του 72. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εµπορεύµατα για οκιµές) Κανονισµοί 73. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Συσκευασίες) Αριθµός Η υιοθέτηση Κανόνων Ποιότητας που αφορούν ξηρούς καρπούς προς εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο και, συγκεκριµένα, µε τον Κανονισµό 175/2001/ΕΚ Η αποτελεσµατική προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν κατά την εργασία, σε εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες και η εναρµόνιση της Κύπρου προς το αντίστοιχο κοινοτικό κεκτηµένο (Οδηγία 92/91/ΕΟΚ) Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 92/104/ΕΟΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES, καθώς και µε την Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου. Οι περί Επιβολής 272/ Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρυδιών µε Κέλυφος Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές δια Γεωτρήσεων Βιοµηχανίες) Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιοµηχανίες) Οι περί Εργοδοτουµένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Αρ. 2) Κανονισµοί του Η υιοθέτηση του άρθρου 573 του Οι περί Προσωρινής 2454/93/ΕΟΚ που Εισαγωγής διαλαµβάνει διατάξεις για προσωρινή (Εµπορεύµατα για εισαγωγή µε πλήρη απαλλαγή από οκιµές) Κανονισµοί εισαγωγικούς δασµούς όταν: (α) εµπορεύµατα υπόκεινται σε δοκιµές, πειράµατα ή επιδείξεις (β) εµπορεύµατα, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε ικανοποιητικές δοκιµές αποδοχής, εισάγονται στο πλαίσιο πωλητήριας σύµβασης που προβλέπει τη διενέργεια αυτών των δοκιµών αποδοχής και υπόκεινται σε αυτές (γ) εµπορεύµατα χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια δοκιµών, πειραµάτων και επιδείξεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Η υιοθέτηση των άρθρων 229(1)(α), 571, 577 και του Παραρτήµατος 77 του 2454/93/ΕΟΚ που διαλαµβάνουν διατάξεις για πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς µε το καθεστώς της προσωρινής για δοχεία/µέσα που χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία εµπορευµάτων όπως π.χ. εµπορευµατοκιβώτια, σακούλια, χάρτινα κιβώτια τα οποία δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εσωτερική κυκλοφορία παρά µόνο για την εξαγωγή εµπορευµάτων ή να επανεξαχθούν άδεια. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Συσκευασίες) 274/ / / / /

12 74. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εµπορεύµατα για Χρήση στην Παραγωγή Προϊόντων για Εξαγωγή) 75. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εφεδρικά Μέσα Παραγωγής) 76. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εµπορεύµατα που εισάγονται Ευκαιριακά και σε Ειδικές Περιπτώσεις) 77. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες) Αριθµός Η υιοθέτηση τ άρθρου 572 του 2454/93/ΕΟΚ που διαλαµβάνει διατάξεις για πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς µε το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής για καλούπια, µήτρες, κλισέ, σχέδια, προσχέδια, όργανα µέτρησης, ελέγχου και δοκιµής, ειδικά εργαλεία και όργανα και άλλα παρόµοια είδη που ανήκουν σε πρόσωπο εγκατεστηµένο στην αλλοδαπή και χρησιµοποιούνται από πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Κοινότητα στη κατασκευή εµπορευµάτων τα οποία πρόκειται να εξαχθούν είτε στο σύνολο τους είτε κατά το 75% της ποσότητας τους. Οι περί Προσωρινής 284/ Εισαγωγής (Εµπορεύµατα για Χρήση στην Παραγωγή Προϊόντων για Εξαγωγή) Η υιοθέτηση του Άρθρου 575 του Οι περί Προσωρινής 2454/93/ΕΟΚ που Εισαγωγής (Εφεδρικά διαλαµβάνει διατάξεις για πλήρη Μέσα Παραγωγής) απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς µε το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής για εφεδρικά µέσα παραγωγής που τίθενται προσωρινά στη διάθεση του πελάτη από τον προµηθευτή ή τον επισκευαστή µέχρι την παράδοση ή την επιδιόρθωση παροµοίων εµπορευµάτων µε σκοπό την επανεξαγωγή τους Η υιοθέτηση του άρθρου 578 του Οι περί Προσωρινής 2454/93/ΕΟΚ που Εισαγωγής διαλαµβάνει διατάξεις για πλήρη (Εµπορεύµατα που απαλλαγή από εισαγωγικούς εισάγονται δασµούς µε το καθεστώς της Ευκαιριακά και σε προσωρινής εισαγωγής για Ειδικές Περιπτώσεις) εµπορεύµατα που δεν καλύπτονται από τους εν ισχύ ς περί Προσωρινής Εισαγωγής και τα οποία εισάγονται: (α) ευκαιριακά και για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες, ή (β) σε ειδικές περιπτώσεις χωρίς επιπτώσεις στον οικονοµικό τοµέα Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί Ασφάλειας 1999/92/ΕΟΚ που αφορά τις και Υγείας στην ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση Εργασία (Ελάχιστες της προστασίας της υγείας και της Απαιτήσεις για την ασφάλειας των εργαζοµένων οι Προστασία των οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε Προσώπων στην κίνδυνο από εκρήξιµες ατµόσφαιρες. Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες) 285/ / /

13 78. Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων) 79. Oι περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Αρ. 2) Κανονισµοί του 80. Οι περί της Υγείας (Κανόνες Συλλογής Πληροφοριών και Μέτρα σχετικά µε Ορισµένους Ζωονόσους Παράγοντες και τα Μέτρα που Πρέπει να Λαµβάνονται) 81. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) Κανονισµοί 82. Οι περί της Υγείας (Μέτρα για την Εξάλειψη της Πανώλους των Χοίρων από το Έδαφος της ηµοκρατίας) 83. Οι περί Πετρελαιοειδών (Αρ.2) Κανονισµοί του Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η υιοθέτηση των προνοιών των Οι περί Επικίνδυνων 292/ Οδηγιών 67/548/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ, Ουσιών (Ταξινόµηση, 76/769/ΕΟΚ, 91/155/ΕΟΚ, Συσκευασία και 93/67/ΕΟΚ, 87/18/ΕΟΚ οι οποίες Σήµανση αποσκοπούν στην προστασία των Επικίνδυνων Ουσιών χρηστών χηµικών ουσιών και και παρασκευασµάτων και του Παρασκευασµάτων) γενικότερου καταναλωτικού κοινού από τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη χρήση τους. Με τις οδηγίες αυτές, καθορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες και µέτρα για τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης και ελέγχου Η περαιτέρω εναρµόνιση µε τις Oι περί Αξιών και 306/ Οδηγίες 79/279/ΕΟΚ, 80/390/ΕΟΚ, Χρηµατιστηρίου 87/345/ΕΟΚ, 89/298/ΕΟΚ, Αξιών Κύπρου 90/211/ΕΟΚ και 88/627/ΕΟΚ. (Αρ. Αρχικά εξετάστηκαν από την 2) Κανονισµοί του Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και παραπέµφθηκαν για περαιτέρω εξέταση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Η υιοθέτηση κανόνων συλλογής πληροφοριών και υγειονοµικών µέτρων σχετικά µε ορισµένες ζωονόσους και τα αίτιά τους στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως προνοείται στην κοινοτική νοµοθεσία (Οδηγία 92/117/ΕΟΚ) Ο καθορισµός των υγειονοµικών όρων και των ελέγχων που διέπουν το εµπόριο πουλερικών και αυγών για επώαση που διεξάγεται στη ηµοκρατία, µε τα κράτη µέλη και τις τρίτες χώρες Η υιοθέτηση των µέτρων της Ε.Ε. (Οδηγία 80/1095/ΕΟΚ) που αποβλέπουν στην απαλλαγή του εδάφους της Κοινότητας από την κλασική πανώλη των χοίρων και τη διατήρησή του ως ελεύθερου από την ασθένεια αυτή Η υιοθέτηση ορισµένων διατάξεων της Οδηγίας 94/63/ΕΟΚ για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής καυσίµων. Συγκεκριµένα σκοπείται η εναρµόνιση µε το Άρθρο 5 και το Παράρτηµα ΙV της Οδηγίας σχετικά µε τις κινητές δεξαµενές µεταφοράς βενζίνης (βυτιοφόρα οχήµατα). Οι περί της Υγείας (Κανόνες Συλλογής Πληροφοριών και Μέτρα σχετικά µε Ορισµένους Ζωονόσους Παράγοντες και τα Μέτρα που Πρέπει να Λαµβάνονται) Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) Κανονισµοί Οι περί της Υγείας (Μέτρα για την Εξάλειψη της Πανώλους των Χοίρων από το Έδαφος της ηµοκρατίας) Οι περί Πετρελαιοειδών (Αρ.2) Κανονισµοί του 316/ / / /

14 84. Οι περί Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) 85. Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων 86. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας) Αριθµός Η υιοθέτηση του Κοινοτικού Τελωνειακού Καθεστώτος της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση), µε βάση το οποίο παραχωρούνται δασµολογικές ελαφρύνσεις στις µεταποιητικές µονάδες παραγωγής, για εµπορεύµατα που χρησιµοποιούν στην κατασκευή προϊόντων τους τα οποία ακολούθως εξάγουν Η θέσπιση κανόνων ελέγχου των γεωργικών προϊόντων που εξάγονται, εισάγονται ή διατίθενται σε εµπορία εντός της ηµοκρατίας Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 76/891/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4 ης Νοεµβρίου 1976 περί της προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στους µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περί 336/ Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας) 337/ / Οι περί Προϊόντων του Κακάο και της Σοκολάτας 88. Οι περί Καταργήσεως των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ώρες Εργασίας Οδηγών) 89. Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Κατάργηση) 90. Οι περί Ελέγχου των ηµοσίων Ενισχύσεων ( ηµόσιες Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα) Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι περί Προϊόντων κεκτηµένο στο Κεφάλαιο «Ελεύθερη του Κακάο και της ιακίνηση Αγαθών» και ειδικότερα µε Σοκολάτας την Οδηγία 73/241/ΕΟΚ που αφορά τις προδιαγραφές σήµανσης, παρασκευής και πώλησης των προϊόντων του Κακάο και της Σοκολάτας, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 74/411/ΕΟΚ, 74/644/ΕΟΚ, 75/155/ΕΟΚ, 76/628/ΕΟΚ, 78/609/ΕΟΚ, 78/842/ΕΟΚ, 80/608/ΕΟΚ, 85/7/ΕΟΚ, 89/344/ΕΟΚ και 2000/36/ΕΚ Η κατάργηση των υφιστάµενων περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ώραι Εργασίας Οδηγών) Κανονισµών του Σκοπός των προτεινόµενων Κανονισµών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 23 του προτεινόµενου νοµοσχεδίου περί επιβολής ποιοτικού ελέγχου των γεωργικών προϊόντων, είναι η κατάργηση των περί Γεωργικών Προϊόντων (Εξαγωγή) Κανονισµοί του 1956 έως (Αρ. 2) του 1986 και η αντικατάστασή τους µε τους περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων ς Οι περί Καταργήσεως των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ώρες Εργασίας Οδηγών) Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Κατάργηση) Η εναρµόνιση µε µη δεσµευτικό Οι περί Ελέγχου των κοινοτικό κεκτηµένο και συγκεκριµένα ηµοσίων µε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ενισχύσεων Επιτροπής Κατευθυντήριες γραµµές ( ηµόσιες Ενισχύσεις σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις Περιφερειακού περιφερειακού χαρακτήρα» (ΕΕ Χαρακτήρα) C074, ). 339/ / / /

15 91. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικός Έλεγχος που ιέπει τη ιάθεση στην Αγορά Ζώων και Προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας) 92. Οι περί της Υγείας (Όροι Υγειονοµικού Ελέγχου που ιέπουν το Εµπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) 93. Οι περί της Υγείας (Μέτρα Καταπολέµησης και Ελέγχου των Ασθενειών των ίθυρων Μαλακίων) 94. Οι περί της Υγείας (Μέτρα Καταπολέµησης Ορισµένων Ασθενειών των Ψαριών) Κανονισµοί 95. Οι περί της Υγιεινής και του Επίσηµου Ελέγχου των Τροφίµων 96. Οι περί Προλήψεως της Χρήσης και ιάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου) 97. Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) Αριθµός Ο καθορισµός των όρων υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας για εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο και, συγκεκριµένα, µε την Οδηγία 91/67/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µέχρι την Απόφαση 1998/45/ΕΚ Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων που θα διέπουν τις εµπορικές συναλλαγές νωπού κρέατος πουλερικών µεταξύ της ηµοκρατίας και των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες για την παρεµπόδιση της µετάδοσης ασθενειών των πτηνών. Οι περί της Υγείας 361/ (Υγειονοµικός Έλεγχος που ιέπει τη ιάθεση στην Αγορά Ζώων και Προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας) Οι περί της Υγείας (Όροι Υγειονοµικού Ελέγχου που ιέπουν το Εµπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) Η υιοθέτηση των προνοιών του Οι περί της Υγείας κοινοτικού κεκτηµένου οι οποίες (Μέτρα καθορίζουν τα µέτρα καταπολέµησης Καταπολέµησης και ασθενειών των δίθυρων µαλακίων τα Ελέγχου των οποία πρέπει να λαµβάνονται στην Ασθενειών των περίπτωση εµφάνισης ασθενειών ίθυρων Μαλακίων) µαλακίων. Το κοινοτικό κεκτηµένο αποτελείται από την Οδηγία 95/70/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22 ης εκεµβρίου 1995 για τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών µέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων µαλακίων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α του Καταλόγου ΙΙ της Οδηγίας Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί της Υγείας 93/53/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε (Μέτρα από την Απόφαση 2001/288/ΕΚ, Καταπολέµησης σχετικά µε τη θέσπιση στοιχειωδών Ορισµένων κοινοτικών µέτρων για την Ασθενειών των καταπολέµηση ορισµένων νόσων των Ψαριών) Κανονισµοί ψαριών Η τροποποίηση των βασικών κανονισµών ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους κτηνιατρικούς λειτουργούς να επιθεωρούν υποστατικά τροφίµων ζωικής προέλευσης Η εφαρµογή του 302/93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σε ότι αφορά τη δηµιουργία Εθνικού Φορέα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας, το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου Η πλήρης υιοθέτηση της Οδηγίας 90/396/ΕΟΚ που αναφέρεται στις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι συσκευές αερίου. Οι περί της Υγιεινής και του Επίσηµου Ελέγχου των Τροφίµων Οι περί Προλήψεως της Χρήσης και ιάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου) Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) 362/ / / / / /

16 98. Οι περί Καταργήσεως των περί Ασφάλειας (Παιχνίδια) Κανονισµών 99. Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών ( ιαδικασίες ιαγωνισµού και ιαπραγµάτευσης) 100. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Ταξίµετρα) 101. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) 102. Οι περί Υγιεινής του Γάλακτος και των Προϊόντων µε βάση το Γάλα (Παραγωγή, Παρασκευή και Εµπορία) και Ελέγχου των Υποστατικών 103. Οι περί Αφυδατωµένου ιατηρηµένου Γάλακτος Κανονισµοί 104. Οι περί Σακχάρων Αριθµός Η κατάργηση των υφιστάµενων κανονισµών που τιτλοφορούνται «οι περί Ασφάλειας (Παιχνίδια) Κανονισµοί του 1997» ούτως ώστε να επιτευχθεί η οµοιόµορφη αντιµετώπιση όλων των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης. Οι περί Καταργήσεως 380/ των περί Ασφάλειας (Παιχνίδια) Κανονισµών Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί 97/13/ΕΚ σχετικά µε την παροχή Ραδιοεπικοινωνιών πρόσβασης στο διαθέσιµο φάσµα ( ιαδικασίες ραδιοσυχνοτήτων µε βάση τις αρχές ιαγωνισµού και της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης ιαπραγµάτευσης) και της αναλογικότητας Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 77/95/ΕΟΚ που καθορίζει τις τεχνικές και µετρολογικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ταξίµετρα, για να επιτρέπεται η εµπορία και χρήση τους. Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Ταξίµετρα) Η πλήρης εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι περί των Βασικών κεκτηµένο και ειδικότερα µε την Απαιτήσεων Οδηγία 88/378/ΕΟΚ, που εµπίπτει (Παιχνίδια) στην κατηγορία των «Οδηγιών Νέας Προσέγγισης», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ, που αφορά τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά Η εναρµόνιση της Κυπριακής κτηνιατρικής νοµοθεσίας, όπως προνοείται στην κοινοτική νοµοθεσία και µε την οποία θα πρέπει να συµµορφώνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής, παρασκευής και εµπορίας γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων, το ίδιο το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα καθώς επίσης και οι εργαστηριακές τεχνικές οι οποίες εφαρµόζονται για τον έλεγχο τους Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 76/118/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 78/630/ΕΚ και 83/635/ΕΚ, 79/1067/ΕΚ και 2001/114/ΕΚ, και η οποία αφορά την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε ορισµένα διατηρηµένα γάλατα, µερικώς ή ολικώς αφυδατωµένα, που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 73/437/ΕΟΚ, 2001/111/ΕΚ και 79/796/ΕΟΚ που αφορούν την προσέγγιση των νοµοθεσιών σχετικά µε τα σάκχαρα που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή. Οι περί Υγιεινής του Γάλακτος και των Προϊόντων µε βάση το Γάλα (Παραγωγή, Παρασκευή και Εµπορία) και Ελέγχου των Υποστατικών Οι περί Αφυδατωµένου ιατηρηµένου Γάλακτος Κανονισµοί Οι περί Σακχάρων 382/ / / / / /

17 105. Οι περί Τροφίµων Βαθείας Κατάψυξης 106. Οι περί Τροφίµων που Προορίζονται για Ειδική ιατροφή 107. Οι περί Μέλιτος 108. Οι περί Ορυκτών Υδρογονανθράκων στα Τρόφιµα 109. Οι περί Παρασκευασµάτων για Βρέφη και Παρασκευασµάτων εύτερης Βρεφικής Ηλικίας 110. Οι περί Προβληµάτων Υγείας και Υγιεινής στην Παραγωγή και Εµπορία Προϊόντων Αυγών Κανονισµοί Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η προσαρµογή των περί Τροφίµων Οι περί Τροφίµων 450/ Βαθείας Κατάψυξης Κανονισµών του Βαθείας Κατάψυξης 2002 µε την Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά µε την Επισήµανση, Παρουσίαση και ιαφήµιση των Τροφίµων όπως υιοθετήθηκε από τους περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ιαφήµισης Τροφίµων Γενικούς ς Η προσαρµογή µε την Οδηγία Οι περί Τροφίµων 451/ /13/ΕΟΚ για την προσέγγιση που Προορίζονται για των κρατών µελών σχετικά µε την Ειδική ιατροφή επισήµανση, παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων και µε το άρθρο 7(1) της Οδηγίας 89/398/ΕΟΚ καθώς επίσης µε τις Οδηγίες 91/321/ΕΟΚ, 96/5/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ και96/8/εκ Η προσαρµογή των περί Μέλιτος Οι περί Μέλιτος Κανονισµών του 2002 µε το άρθρο 22 της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ σχετικά µε την Επισήµανση, Παρουσίαση και ιαφήµιση των Τροφίµων όπως υιοθετείται από τους περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ιαφήµισης Τροφίµων Γενικούς ς του Η προσαρµογή των περί Ορυκτών Υδρογονανθράκων στα Τρόφιµα Κανονισµών του 1983 µε την Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά µε την επισήµανση, παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων όπως υιοθετείται από τους περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ιαφήµισης Τροφίµων Γενικούς ς του Η προσαρµογή µε την Οδηγία 2000/13/ΕΚ για την προσέγγιση των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων και µε το άρθρο 7(2) της Οδηγίας 91/321/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε. Οι περί Ορυκτών Υδρογονανθράκων στα Τρόφιµα Οι περί Παρασκευασµάτων για Βρέφη και Παρασκευασµάτων εύτερης Βρεφικής Ηλικίας Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό Οι περί Προβληµάτων κεκτηµένο σχετικά µε τις Υγείας και Υγιεινής προδιαγραφές υγείας και υγιεινής στην Παραγωγή και που πρέπει να πληρούν όλες οι Εµπορία Προϊόντων εγκαταστάσεις παραγωγής Αυγών Κανονισµοί προϊόντων αυγών και, συγκεκριµένα, µε την Οδηγία 89/437/ΕΟΚ σχετικά µε τα προβλήµατα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών, όπως τροποποιήθηκε µέχρι και την Οδηγία 96/23/ΕΚ και την Απόφαση 97/38/ΕΚ, η οποία καθορίζει τους ειδικούς υγειονοµικούς όρους που αφορούν τις εισαγωγές προϊόντων αυγών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 452/ / / /

18 111. Οι περί Εκχυλισµάτων Καφέ και Εκχυλισµάτων Κιχωρίου Κανονισµοί 112. Οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα 113. Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Αρ. 2) Κανονισµοί του 114. Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούµενων Γεωργικών Ειδών) 115. Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) 116. Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισµοί 117. Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Αριθµός Φακέλου κατάθεσης Η εναρµόνιση µε την Οδηγίας Οι περί 456/ /4/ΕΚ που αφορά τα Εκχυλισµάτων Καφέ εκχυλίσµατα καφέ και εκχυλίσµατα και Εκχυλισµάτων κιχωρίου. Κιχωρίου Κανονισµοί Οι περί της 457/ Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα Η πλήρης εφαρµογή του Ν. 101(Ι) / 2001 (Ο περί Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα Νόµος του 2001), ο οποίος είχε ως σκοπό την εναρµόνιση µε την κοινοτική Οδηγία 96/26/ΕΚ και την τροποποιητική της 98/76/ΕΚ που αφορά την πρόσβαση στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων. Η κατάργηση διατάξεων, οι οποίες αντικαθίστανται από διατάξεις των περί Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα Κανονισµών του Η εναρµόνιση µε τις σχετικές περί Κοινότητας µε σκοπό τη ρύθµιση της σπόρων Οδηγίες της Ευρωπαϊκής παραγωγής και εµπορίας για παροχή προς τους γεωργούς καλής ποιότητας πιστοποιηµένων σπόρων ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η εναρµόνιση µε τις σχετικές περί σπόρων Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε σκοπό τη ρύθµιση της παραγωγής και εµπορίας για παροχή προς τους γεωργούς καλής ποιότητας πιστοποιηµένων σπόρων ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εναρµόνιση µε τις σχετικές περί σπόρων Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε σκοπό τη ρύθµιση της παραγωγής και εµπορίας για παροχή προς τους γεωργούς καλής ποιότητας πιστοποιηµένων σπόρων ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η εναρµόνιση µε τις σχετικές περί Κοινότητας µε σκοπό τη ρύθµιση της σπόρων Οδηγίες της Ευρωπαϊκής παραγωγής και εµπορίας για παροχή προς τους γεωργούς καλής ποιότητας πιστοποιηµένων σπόρων ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Αρ. 2) Κανονισµοί του Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούµενων Γεωργικών Ειδών) Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισµοί Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) 458/ / / / /

19 118. Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) 119. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Βοοειδών και Χοίρων) 120. Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) Κανονισµοί 121. Οι περί Προστασίας από την Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Βασικές Αρχές) Κανονισµοί 122. Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Ενηµέρωση Του Πληθυσµού για Εφαρµοστέα Μέτρα σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης) 123. Οι Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Αριθµός Οι περί Σπόρων 463/ (Λαχανικά) Η εναρµόνιση µε τις σχετικές περί σπόρων Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε σκοπό τη ρύθµιση της παραγωγής και εµπορίας για παροχή προς τους γεωργούς καλής ποιότητας πιστοποιηµένων σπόρων ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων Οι περί της Υγείας που διέπουν τις εµπορικές συναλλαγές βοοειδών και χοίρων (Υγειονοµικοί Όροι µεταξύ της ηµοκρατίας και των που διέπουν το κρατών µελών της Ε.Ε. για Εµπόριο Βοοειδών εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο και Χοίρων) και, συγκεκριµένα, µε την Οδηγία 64/432/ΕΟΚ περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 97/12/ΕΚ µέχρι και την Οδηγία 2002/535/ΕΟΚ Η υιοθέτηση της Οδηγίας Οι περί Προστασίας 91/628/ΕΟΚ για την προστασία των και Ευηµερίας των ζώων κατά τη µεταφορά και για την Ζώων (Μεταφορά των τροποποίηση των Οδηγιών Ζώων) Κανονισµοί 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µέχρι την Οδηγία 95/29/ΕΟΚ, και του 411/98 σχετικά µε συµπληρωµατικούς κανόνες προστασίας των ζώων, οι οποίοι ισχύουν για τα οδικά οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ζώων σε ταξίδια µε διάρκεια άνω των οκτώ ωρών Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό διατάξεις των Οδηγιών κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε τις /29/ΕΥΡΑΤΟΜ και 90/641/ΕΥΡΑΤΟΜ Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της κοινοτικής Οδηγίας 89/618/ΕΥΡΑΤΟΜ σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού για τα εφαρµοστέα µέτρα προστασίας της υγείας και την ακολουθητέα συµπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ιονίζουσες ακτινοβολίες Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ, η οποία αναφέρεται στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, µέσω της επιτήρησης και του ελέγχου των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών προς και από την Ένωση. Οι περί Προστασίας από την Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Βασικές Αρχές) Κανονισµοί Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Ενηµέρωση Του Πληθυσµού για Εφαρµοστέα Μέτρα σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης) Οι Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) 464/ / / / /

20 124. Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έκθεση για Ιατρικούς Σκοπούς) Κανονισµοί 125. Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικοί Όροι που ιέπουν το Εµπόριο Ορισµένων Ζωικών Προϊόντων) (Ειδικοί) Κανονισµοί 126. Οι περί Ελέγχου της (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών) 127. Οι περί Ελέγχου της (Απόβλητα από τη Βιοµηχανία ιοξειδίου του Τιτανίου) 128. Οι περί Ελέγχου της ( ειγµατοληψία και Ανταλλαγή Πληροφοριών για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά) Κανονισµοί του Αριθµός Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 97/43/ΕΥΡΑΤΟΜ (η οποία συµπληρώνει τη Βασική Οδηγία 96/29/ΕΥΡΑΤΟΜ) που αναφέρεται στην προστασία της υγείας από τους κινδύνους κατά την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία για ιατρικούς σκοπούς Ο καθορισµός ειδικών όρων εισαγωγής και υγειονοµικού ελέγχου για το εµπόριο ορισµένων ζωικών προϊόντων, όταν αυτά προέρχονται από τρίτες χώρες και των όρων που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν στο ενδοκοινοτικό εµπόριο προϊόντα που καλύπτονται από αυτές Σκοπός των προτεινόµενων Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση τα άρθρα 5 και 34 του περί Ελέγχου της και του Εδάφους Νόµου του 2002 είναι η πρόληψη και µείωση της ρύπανσης των επιφανειακών και παράκτιων νερών που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών. Οι περί Προστασίας 497/ από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έκθεση για Ιατρικούς Σκοπούς) Κανονισµοί Οι περί της Υγείας (Υγειονοµικοί Όροι που ιέπουν το Εµπόριο Ορισµένων Ζωικών Προϊόντων) (Ειδικοί) Κανονισµοί Οι περί Ελέγχου της (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών) Σκοπός των προτεινόµενων Οι περί Ελέγχου της κανονισµών που εκδίδονται µε βάση τα άρθρα 34 (1)(β) και 34 (2) του περί (Απόβλητα από τη Ελέγχου της Βιοµηχανία ιοξειδίου και του Εδάφους Νόµου του 2002, του Τιτανίου) είναι η πρόληψη και η προοδευτική µείωση της ρύπανσης που προκαλείται από τα απόβλητα που προέρχονται από τη βιοµηχανία διοξειδίου του τιτανίου, ο καθορισµός τρόπων ελέγχου των αποτελεσµάτων από τη διαχείριση των αποβλήτων και ο καθορισµός προγραµµάτων µείωσης της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα παλαιών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων Σκοπός των προτεινόµενων κανονισµών που εκδίδονται µε βάση τα άρθρα 26(2) και 34(1)(β) του περί Ελέγχου της και του Εδάφους Νόµου του 2002 είναι η δηµιουργία πλαισίου για την θέσπιση διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων στις χώρες µέλη της Κοινότητας. Οι περί Ελέγχου της ( ειγµατοληψία και Ανταλλαγή Πληροφοριών για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά) Κανονισµοί του 503/ / / /

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς Κανονισµούς κατά το 2004

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς Κανονισµούς κατά το 2004 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς ς κατά το 2004 Τελευταία ενηµέρωση: 31 εκεµβρίου 2004 Τίτλος 1. Προστιθέµενων Ουσιών για Ειδικούς ιατροφικούς Σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απόφαση Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 258/2007 Τροποποίηση της Αποφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (Φ.Ε.Κ. 705/Β) σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 2006/102/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 363/20-12-2006)

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Διαφημίσεων Αυτοκινήτων Νόμος του 2003. (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γ. Περδίκη) (Αρ. Φακ. 23.02.087.2003)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 α/α 1 2 3 4 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής προέλευσης Ανίχνευση Listeria monocytogenes σε τυριά και αλιεύματα Ανίχνευση εντεροτοξίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΦΕΤ/ ΚΥ Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn ιάθεσηζωικών ζωικώναποβλήτων ΑδειοδότησηΈργων Βιοαερίουστην στηνελλάδα ΙΕΥΘΥΝΣΗΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ρ Αθανάσιος Γκουντέλας Παναγιώτης Τσιαµπαλής ΛΑΡΙΣΑ 10-04 04-2012 ΚτηνιατρικήΆδεια ΜονάδωνΠαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008,

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Κλαδά Θ. Σκούµπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 1. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως αποστολή τη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στο Νοµό, την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Τ.Κ.: 10164 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:210 212 4509 FAX: 210 36

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της3

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κεφ. Ιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18 1.1. Επιλογή των τροφών 19 1.2. Τα θρεπτικά στοιχεία 20 1.2.1. Πρωτεΐνες ή λευκώματα 21 1.2.2. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα 22 1.2.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP)

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 ΚΡΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης &

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Τα σκίτσα φιλοτέχνησε ο Στάθης (Σταυρόπουλος)

Τα σκίτσα φιλοτέχνησε ο Στάθης (Σταυρόπουλος) Οι οδηγίες διαμορφώθηκαν από την ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος ECORAIP (www.ecoraip.eu) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου Τα σκίτσα φιλοτέχνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Χ.Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα