Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς Κανονισµούς κατά το 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς Κανονισµούς κατά το 2003"

Transcript

1 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς ς κατά το 2003 Τελευταία ενηµέρωση: 31 εκεµβρίου 2003 Τίτλος προτεινόµενου 1. Oι περί Άµυνας (Εξαγωγή Εµπορευµάτων) Κανονισµοί του Οι περί Υγιεινής του Κρέατος (Αρ.2) Κανονισµοί του Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιράς (Περιορισµός των Εκποµπών Πτητικών Οργανικών ιαλυτών σε Ορισµένες ραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισµοί του Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός των Εκποµπών στην Ατµόσφαιρα Ορισµένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισµοί του Επανακατάθεση Επανακατάθεση Επανακατάθεση Επανακατάθεση Η τροποποίηση των βασικών κανονισµών ούτως ώστε να προσφέρουν το νοµικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ορθότερη εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της εξαγωγής και διακίνησης εµπορευµάτων που συνδέονται µε στρατιωτικούς σκοπούς. Η υιοθέτηση των κατασκευαστικών προτύπων για σφαγεία, εργαστήρια τεµαχισµού κρέατος και ψυκτικές αποθήκες κρέατος, όπως προτείνεται στην κοινοτική νοµοθεσία και προς τα οποία θα πρέπει να συµµορφώνονται τα υφιστάµενα σφαγεία των αρχών τοπικής διοίκησης ή αυτά που θα ιδρυθούν, όπως και τα ιδιωτικά σφαγεία που θα µπορούν να ιδρύσουν ιδιώτες µετά τη φιλελευθεροποίηση της σφαγής των ζώων. Oι περί Άµυνας (Εξαγωγή Εµπορευµάτων) Οι περί Υγιεινής του Κρέατος (Αρ.2) Κανονισµοί του Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 1999/13/ΕΚ, σχετικά µε τον περιορισµό των εκποµπών Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιράς πτητικών οργανικών ενώσεων (Περιορισµός των που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε Εκποµπών Πτητικών Οργανικών ιαλυτών ορισµένες δραστηριότητες και σε Ορισµένες εγκαταστάσεις. ραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Η θέσπιση µέτρων για την πρόληψη και τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε τον περιορισµό των εκποµπών ορισµένων ρύπων (διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου και σκόνης) από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης προκειµένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 88/609/ΕΟΚ. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός των Εκποµπών στην Ατµόσφαιρα Ορισµένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισµοί 62/ / / /

2 5. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Πρόληψη της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάµενες Εγκαταστάσεις Καύσης Αστικών Αποβλήτων) Κανονισµοί του Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Έλεγχος των Εκποµπών Πτητικών Οργανικών Ουσιών (VOC) από την Αποθήκευση Βενζίνης και τη ιάθεση της από τις Τερµατικές Εγκαταστάσεις στους Σταθµούς ιανοµής Καυσίµων) Κανονισµοί του Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ειδικές Άδειες) Κανονισµοί του Η θέσπιση µέτρων για την πρόληψη και τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από την αποτέφρωση αστικών αποβλήτων προκειµένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 89/369/ΕΟΚ Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 94/63/ΕΚ για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής καυσίµων Η εναρµόνιση µε τα άρθρα 3, 7, 8, 9, 10, 22 και το Παράρτηµα της Οδηγίας 97/13/ΕΚ σχετικά µε το κοινό πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριµένα, ρυθµίζεται το ζήτηµα της χορήγησης ειδικών αδειών για τις υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών και καθορίζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για ενδεχόµενες παραβάσεις των εν λόγω κανονισµών. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Πρόληψη της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάµενες Εγκαταστάσεις Καύσης Αστικών Αποβλήτων) Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Έλεγχος των Εκποµπών Πτητικών Οργανικών Ουσιών (VOC) από την Αποθήκευση Βενζίνης και τη ιάθεση της από τις Τερµατικές Εγκαταστάσεις στους Σταθµούς ιανοµής Καυσίµων) Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ειδικές Άδειες) 75/ / /

3 8. Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισµός) Κανονισµοί του Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισµοί του Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµοί του Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών ( ιαδικασίες ιαγωνισµού και ιαπραγµάτευσης) Κανονισµοί του Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισµοί του Η ρύθµιση της διάθεσης στην Οι περί αγορά, της ελεύθερης Ραδιοεπικοινωνιών κυκλοφορίας και τη θέση σε (Ραδιοεξοπλισµός) λειτουργία ραδιοεπικοινωνιακού εξοπλισµού (ραδιοεξοπλισµού). Καθορίζονται οι διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης του ραδιοεξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στον Νόµο, ρυθµίζεται η επιτήρηση της αγοράς, καθορίζονται οι διαδικασίες κοινοποιηµένων οργανισµών στην ηµοκρατία και οι υποχρεώσεις των κοινοποιηµένων οργανισµών, καθώς και οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους παραβάτες των προτεινόµενων κανονισµών Ο καθορισµός των τελών για τη χορήγηση ειδικών αδειών Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών και των τελών για την άσκηση (Τέλη) Κανονισµοί του ραδιοεπικοινωνιακών 2003 δραστηριοτήτων Η ρύθµιση της άσκησης Οι περί ραδιοεπικοινωνιακών Ραδιοεπικοινωνιών δραστηριοτήτων µε βάση (Γενικές γενική εξουσιοδότηση. Με Εξουσιοδοτήσεις) τους κανονισµούς καθορίζεται το πλαίσιο όρων και προϋποθέσεων που µπορούν να περιλαµβάνουν οι γενικές εξουσιοδοτήσεις, τις διαδικασίες εγγραφής σταθµών και συσκευών και τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους παραβάτες Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριµένα µε τις Οδηγίες 97/13/ΕΚ και 99/5/ΕΚ Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 91/157/ΕΟΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες καθώς και µε την Οδηγία 93/86/ΕΟΚ περί προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ. Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών ( ιαδικασίες ιαγωνισµού και ιαπραγµάτευσης) Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) 78/ / / / /

4 13. Oι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς Αγροτών) Κανονισµοί του Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Κανόνες Καλής Παρασκευής) 15. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Αποτέφρωση Αποβλήτων) Η εναρµόνιση µε το άρθρο 25 της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ που αφορά το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες Η τροποποίηση των περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Κανόνες Καλής Παρασκευής) Κανονισµών 322/2001 µε την συµπλήρωση δυο υποπαραρτηµάτων που αφορούν: (α) την Παρασκευή κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων, εκτός από τα ανοσολογικά, και (β) την Παρασκευή ανοσολογικών κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων. Oι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς Αγροτών) Κανονισµοί Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Κανόνες Καλής Παρασκευής) Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί Ελέγχου της 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Ρύπανσης της Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4 ης εκεµβρίου 2000 για την Ατµόσφαιρας (Αποτέφρωση Αποβλήτων) αποτέφρωση των αποβλήτων. 83/ / / Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κανονισµοί 17. Οι περί των Υγειονοµικών Όρων για την Παραγωγή και τη ιάθεση στην Αγορά Αλιευτικών Προϊόντων 18. Οι περί των Βασικών (Μηχανήµατα) Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε σχέση µε την παραγωγή, εµπορία και έλεγχο του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά τον καθορισµό των υγειονοµικών συνθηκών που διέπουν την παραγωγή και διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σύµφωνα µε τις Οδηγίες 91/493, 92/48, Απόφαση 93/25, 93/51, 93/140, 94/35 και 95/149. Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κανονισµοί Οι περί των Υγειονοµικών Όρων για την Παραγωγή και τη ιάθεση στην Αγορά Αλιευτικών Προϊόντων Η θέσπιση και εφαρµογή Οι περί των Βασικών διαδικασιών για την εκτίµηση της συµµόρφωσης τόσο των (Μηχανήµατα) µηχανηµάτων, όσο και των εξαρτηµάτων ασφάλειας προς καθορισµένα επίπεδα ασφάλειας και υγείας (ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας) που αφορούν τους κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση τέτοιων µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων για εναρµόνιση µε την Οδηγία 98/37/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 98/79/ΕΚ. 285/ / /

5 19. Οι περί των Βασικών (Σκάφη Αναψυχής) 20. Οι περί των Βασικών (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασµοί τους) 21. Οι περί των Βασικών (Εξοπλισµός και Συστήµατα Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες) 22. Οι περί των Βασικών (Ανελκυστήρες) Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 94/25/ΕΚ η οποία καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για την κατασκευή, σήµανση και διάθεση στην αγορά σκαφών αναψυχής ούτως ώστε να υπάρχει ψηλό επίπεδο ασφάλειας όσο αφορά τα εν λόγω σκάφη. Οι περί των Βασικών (Σκάφη Αναψυχής) Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Οι περί των Βασικών 96/57/ΕΚ που καθορίζει τις (Οικιακά απαιτήσεις για την ενεργειακή Ηλεκτρικά Ψυγεία, απόδοση των οικιακών Καταψύκτες και ηλεκτρικών ψυγείων, Συνδυασµοί τους) καταψυκτών και συνδυασµών τους ούτως ώστε οι νέες συσκευές που θα διατίθενται στην αγορά να είναι ενεργειακά αποδοτικότερες και µε αυτό τον τρόπο να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια Η θέσπιση διαδικασιών για την εκτίµηση της συµµόρφωσης προς καθορισµένα επίπεδα ασφάλειας του εξοπλισµού και των συστηµάτων προστασίας που προορίζονται για χρήση σε ατµόσφαιρες που µπορεί αν καταστούν εκρηκτικές λόγω τοπικών ή λειτουργικών συνθηκών ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους σύµφωνα µε την Οδηγία 1994/9/ΕΟΚ. Οι περί των Βασικών (Εξοπλισµός και Συστήµατα Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες) Η θέσπιση διαδικασιών για την εκτίµηση της συµµόρφωσης των ανελκυστήρων προς καθορισµένα επίπεδα ασφαλείας µέσω επιθεώρησης και πιστοποίησης. Οι διαδικασίες αυτές και η συµµόρφωση προς τα καθορισµένα επίπεδα ασφάλειας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των ανελκυστήρων στην κυπριακή αγορά καθώς και στις αγορές των κρατών µελών της Ε.Ε. και αναφέρονται στους κίνδυνους που είναι δυνατό να προέρχονται από τη χρήση τέτοιων ανελκυστήρων. Οι περί των Βασικών (Ανελκυστήρες) 307/ / / /

6 23. Οι περί των Βασικών (Εξοπλισµός υπό Πίεση) Κανονισµοί 24. Οι περί των Βασικών (Απλά οχεία Πίεσης) 25. Οι περί των Βασικών (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός Χαµηλής Τάσης) Κανονισµοί 26. Οι περί των Βασικών (Νέοι Λέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί Η θέσπιση διαδικασιών για την εκτίµηση της συµµόρφωσης των εξοπλισµών υπό πίεση προς καθορισµένα επίπεδα ασφαλείας µέσω επιθεώρησης και πιστοποίησης, σύµφωνα µε την Οδηγία 97/23/ΕΚ Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 90/488/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ που έχει στόχο την εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών σχετικά µε το επίπεδο ασφάλειας που πρέπει να τηρούν τα απλά δοχεία πίεσης έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους. Οι περί των Βασικών (Εξοπλισµός υπό Πίεση) Κανονισµοί Οι περί των Βασικών (Απλά οχεία Πίεσης) Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες Οι περί των Βασικών 73/23/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ που έχει ως στόχο τον (Ηλεκτρολογικός καθορισµό προτύπων Εξοπλισµός Χαµηλής ασφάλειας, κατασκευής, Τάσης) Κανονισµοί σήµανσης και διάθεσης στην αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισµού χαµηλής τάσης, ούτως ώστε να προστατεύονται οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και αντικείµενα από τους κινδύνους που είναι δυνατό να προκληθούν από τη χρήση των προϊόντων που λειτουργούν σε αυτά τα όρια τάσης Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 92/42/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ που καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα µε στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι λέβητες που θα διατίθενται στην αγορά θα έχουν ψηλό βαθµό απόδοσης και έτσι θα εξοικονοµούνται πολύτιµες ποσότητες εισαγόµενων υδρογονανθράκων καθώς επίσης και θα επιτυγχάνεται µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, προς όφελος όχι µόνο των καταναλωτών αλλά και του τόπου γενικότερα. Οι περί των Βασικών (Νέοι Λέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί 311/ / / /

7 27. Οι περί των Βασικών (Μέσα Ατοµικής Προστασίας) 28. Οι περί Καθορισµού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (Τηλεπικοινωνιών) 29. Οι περί Υπολογισµού Κόστους και Τελών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Τηλεπικοινωνιών) 30. Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής ιοικητικών Προστίµων 31. Οι περί Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) 32. Οι περί Καθορισµού των Τελών Ειδικής Πρόσβασης στο ίκτυο (Τηλεπικοινωνιών) Η εναρµόνιση µε τις Κοινοτικές Οδηγίες 89/686/ΕΟΚ, 93/95/ΕΟΚ και 96/58/ΕΟΚ οι οποίες αφορούν τα µέσα ατοµικής προστασίας και προορίζονται για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των χρηστών. Οι περί των Βασικών (Μέσα Ατοµικής Προστασίας) Η ρύθµιση του τοµέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2002 και σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο. Οι περί Καθορισµού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (Τηλεπικοινωνιών) Η ρύθµιση του πλαισίου Οι περί Υπολογισµού υπολογισµού του κόστους και Κόστους και Τελών των τελών αδεσµοποίητης Αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό Πρόσβασης στον βρόχο (LLU) σύµφωνα µε τον Τοπικό Βρόχο περί Ρυθµίσεως (Τηλεπικοινωνιών) Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 2002 προς εναρµόνιση µε τον κοινοτικό Κανονισµό 2887/2000, ο οποίος καθορίζει τις γενικές αρχές υπολογισµού των τελών αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, τις αρχές καταλογισµού του κόστους των υπηρεσιών LLU και τους λογιστικούς ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται οι πιο πάνω υπολογισµοί Η διασφάλιση τήρησης και συµµόρφωσης µε υποχρεώσεις ως αυτές εκπηγάζουν από τα σχετικά νοµικά κείµενα και τυγχάνουν εφαρµογής σε όλες τις περιπτώσεις όπου σύµφωνα µε το Νόµο, ς, ιατάγµατα και Αποφάσεις δηµιουργούνται δικαιώµατα και υποχρεώσεις Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 97/13/ΕΚ και 98/61/ΕΚ για τη ρύθµιση του τοµέα της διαχείρισης των Αριθµοδοτικών πόρων Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο και ειδικότερα µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 97/33/ΕΚ και 98/10/ΕΚ. Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής ιοικητικών Προστίµων Οι περί Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Οι περί Καθορισµού των Τελών Ειδικής Πρόσβασης στο ίκτυο (Τηλεπικοινωνιών) 315/ / / / / /

8 33. Οι περί Μισθωµένων Γραµµών (Τηλεπικοινωνιών). 34. Οι περί Τηλεπικοινωνιακού Τερµατικού Εξοπλισµού (Τηλεπικοινωνιών) 35. Οι περί Ενάρξεως Ισχύος Ορισµένων Άρθρων Κανονισµοί 36. Οι περί Λοιµοκαθάρσεως ( ηµόσια Υγεία) Η ρύθµιση του τοµέα των µισθωµένων γραµµών (τηλεπικοινωνιών), σύµφωνα µε τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 2002 και σύµφωνα µε την Οδηγία 92/44/ΕΚ σχετικά µε την εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στις µισθωµένες γραµµές Η ρύθµιση του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού. Καθορίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να διενεργούνται για την εκτίµηση της συµµόρφωσης τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού προς όλες τις βασικές απαιτήσεις Η θέση σε ισχύ ορισµένων άρθρων του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου, έτσι ώστε ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων να έχει τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες για την εφαρµογή συγκεκριµένων Κανονισµών Η τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας για εναρµόνιση µε την Απόφαση 2119/98/ΕΚ, η οποία προβλέπει τη δηµιουργία δικτύου επιδηµιολογικής επιτήρησης και ελέγχου λοιµωδών νοσηµάτων µε στόχο την καταγραφή, ανάλυση και παρακολούθηση δεδοµένων που αφορούν λοιµώδη νοσήµατα και την παροχή πληροφοριών στις αρµόδιες χώρες της Ε.Ε. Στις Αποφάσεις ηµεροµηνίας , που εκδόθηκαν µε βάση την προαναφερθείσα Απόφαση, τονίζεται η ανάγκη έγκαιρης ανίχνευσης και αντίδρασης για την πρόσληψη και τον έλεγχο των λοιµωδών νοσηµάτων και τη σταδιακή κάλυψη όλων των λοιµωδών νοσηµάτων στο πλαίσιο του ικτύου που θα αναπτυχθεί. Οι περί Μισθωµένων Γραµµών (Τηλεπικοινωνιών) Οι περί Τηλεπικοινωνιακού Τερµατικού Εξοπλισµού (Τηλεπικοινωνιών) Οι περί Ενάρξεως Ισχύος Ορισµένων Άρθρων Κανονισµοί Οι περί Λοιµοκαθάρσεως ( ηµόσια Υγεία) 331/ / / /

9 37. Οι περί Μέτρων και Σταθµών 38. Oι περί των Βασικών που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Μη Αυτόµατα Ζυγιστικά Όργανα) Κανονισµοί 39. Οι περί των Βασικών (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους Λαµπτήρες Φθορισµού) 40. Οι περί των Προϊόντων µε βάση το Κρέας Κανονισµοί του Οι περί Ελέγχου Συµµόρφωσης προς τις Αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ) και Σύστηµα Επιθεώρησης και ιαπίστευσης των Πειραµατικών Μονάδων και Τόπων οκιµών ΟΕΠ Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ που αφορά τις βασικές απαιτήσεις για τα µη αυτόµατα ζυγιστικά όργανα, τη διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης µε αυτές και τη σήµανση που οφείλουν να πληρούν και να φέρουν τα µη αυτόµατα ζυγιστικά όργανα καθώς και την επιτήρηση της αγοράς σε σχέση µε τα όργανα αυτά. Οι περί Μέτρων και Σταθµών Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 90/384/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις για τα µη αυτόµατα ζυγιστικά όργανα, τη διαδικασία εκτίµησης της Oι περί των Βασικών που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Μη συµµόρφωσης µε αυτές και τη Αυτόµατα Ζυγιστικά σήµανση που οφείλουν να Όργανα) Κανονισµοί πληρούν και να φέρουν τα µη αυτόµατα ζυγιστικά όργανα, καθώς και την επιτήρηση της αγοράς σε σχέση µε τα όργανα αυτά Η εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2000/55/ΕΚ για τον καθορισµό των απαιτήσεων µέγιστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των στραγγαλιστικών πηνίων είτε ως µεµονωµένα στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωµατωµένα σε φωτιστικά Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο όσον αφορά την παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων µε βάση το κρέας και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία προορίζονται, µετά την επεξεργασία τους, για άµεση ανθρώπινη κατανάλωση ή για την παρασκευή άλλων τροφίµων. Οι περί των Βασικών (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους Λαµπτήρες Φθορισµού) Οι περί των Προϊόντων µε βάση το Κρέας Κανονισµοί του Η υιοθέτηση των οδηγιών και Οι περί Ελέγχου κριτηρίων της ΕΕ για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συµµόρφωσης προς τις Αρχές Ορθής στις πειραµατικές µονάδες και Εργαστηριακής τόπους δοκιµών, τη διενέργεια ελέγχων και Πρακτικής (ΟΕΠ) και Σύστηµα µελετών και την εγκαθίδρυση Επιθεώρησης και συστήµατος επιθεώρησης και ιαπίστευσης των επίσηµης αναγνώρισης των πειραµατικών µονάδων ΟΕΠ και τόπων δοκιµών ΟΕΠ. Πειραµατικών Μονάδων και Τόπων οκιµών ΟΕΠ 359/ / / / /

10 42. Οι περί Προσφορών του ηµοσίου (Γενικοί) 43. Οι περί Καθορισµού Υγειονοµικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη ιάθεση στην Αγορά Παρασκευασµάτων Κρέατος Κανονισµοί 44. Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονοµικής Ταφής) 45. Οι περί ιοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδροµικές Υπηρεσίες) Η διαγραφή του Οι περί Προσφορών 21 και του αριθµού «21» της παραγράφου (2) του 45 των περί Προσφορών του ηµοσίου του ηµοσίου (Γενικοί) (Γενικών) Κανονισµών. Οι εν λόγω Βασικοί Κανονισµοί καθορίζουν λεπτοµερώς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της παρεχόµενης προστασίας στα εγχώρια προϊόντα δυνάµει του άρθρου 9 της βασικής νοµοθεσίας για τις Προσφορές του ηµοσίου Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό Επανακατάθεση κεκτηµένο όσον αφορά τους υγειονοµικούς κανόνες για την παρασκευή και τη διάθεση στην αγορά παρασκευασµάτων κρέατος. Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυτών θα επιτρέπεται µόνο σε εγγεγραµµένες και λειτουργούσες εγκαταστάσεις Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ για τη θέσπιση των αναγκαίων προδιαγραφών για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονοµικής ταφής και τον καθορισµό µέτρων για την πρόληψη ή τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία χώρων υγειονοµικής ταφής. Οι περί Καθορισµού Υγειονοµικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη ιάθεση στην Αγορά Παρασκευασµάτων Κρέατος Κανονισµοί Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονοµικής Ταφής) Η ρύθµιση του πλαισίου των διοικητικών τελών αδειών που αφορούν τις ταχυδροµικές υπηρεσίες σύµφωνα µε τον Περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 2002 και σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Ο Κανονισµός καθορίζει τις γενικές αρχές υπολογισµού και καθορισµού τελών αδειών, το χρόνο καταβολής των τελών καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις πρόνοιες των Κανονισµών. Οι Κανονισµοί εφαρµόζονται στα τέλη αδειών που αφορούν τις ειδικές άδειες και τις γενικές εξουσιοδοτήσεις. Οι περί ιοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδροµικές Υπηρεσίες) 529/ / / /

11 46. Οι περί Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Στέγης (Χορήγηση ανείων) 47. Οι περί Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Στέγης ( ιάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) 48. Οι περί καθορισµού των Λογιστικών Συστηµάτων, Ρυθµίσεως του Κόστους Παροχέα Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας και της Ίδρυσης, Λειτουργίας και ιαχείρισης του Ταµείου Αποζηµιώσεως 49. Οι περί Ποιότητας Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Η πληρέστερη εναρµόνιση Οι περί Οργανισµού της σχετικής νοµοθεσίας που Χρηµατοδοτήσεως διέπει την λειτουργία του Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Στέγης καθώς και η ίση µεταχείριση Στέγης (Χορήγηση ανείων) των πολιτών της Ε.Ε µε πολίτης της ηµοκρατίας αναφορικά µε το διορισµό προσώπων ως λειτουργών του Οργανισµού, καθώς και την παροχή ευχέρειας εξασφάλισης δανείου από τον Οργανισµό Η πληρέστερη εναρµόνιση Οι περί Οργανισµού της σχετικής νοµοθεσίας που Χρηµατοδοτήσεως διέπει την λειτουργία του Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Στέγης καθώς και η ίση µεταχείριση Στέγης ( ιάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) των πολιτών της Ε.Ε µε πολίτης της ηµοκρατίας αναφορικά µε το διορισµό προσώπων ως λειτουργών του Οργανισµού, καθώς και την παροχή ευχέρειας εξασφάλισης δανείου από τον Οργανισµό Η εναρµόνιση µε την οδηγία 97/67/ΕΚ. Ειδικότερα για να καθορίσει τα λογιστικά τα οποία πρέπει ο παροχέας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας να εγκαταστήσει Οι περί καθορισµού των Λογιστικών Συστηµάτων, Ρυθµίσεως του Κόστους Παροχέα Καθολικής και να λειτουργεί έτσι ώστε να Ταχυδροµικής καταστεί δυνατός ο υπολογισµός του κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας. Υπηρεσίας και της Ίδρυσης, Λειτουργίας και ιαχείρισης του Ταµείου Αποζηµιώσεως Η ρύθµιση του τοµέα της ποιότητας της ταχυδροµικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 2002 (Ν.19(Ι)/2002) και σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Ο κανονισµός καθορίζει τους δείκτες χρόνου παροχής και ποιότητας της ταχυδροµικής υπηρεσίας και τον τρόπο ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας αυτής. Οι περί Ποιότητας Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 589/ / / /

12 50. Οι περί Ενάρξεως Ισχύος Ορισµένων Άρθρων Κανονισµοί 51. Οι περί Ρυθµίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών (Ταχυδροµικές Υπηρεσίες) 52. Οι περί Βασικών (Ιατροτεχνολογικά Βοηθήµατα που Χρησιµοποιούνται στην ιάγνωση In Vitro) Κανονισµοί του Οι περί των Βασικών (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) Κανονισµοί 54. Οι περί Βασικών (Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατρικά Βοηθήµατα) 55. Οι περί των Βασικών (Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα) Η έναρξη ισχύος ορισµένων άρθρων του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του Η πλήρης ρύθµιση της παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, στη ηµοκρατία, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο Η υιοθέτηση της Οδηγίας 1998/79/ΕΚ σχετικά µε τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro Ο καθορισµός βασικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντων, και 2. Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 93/42/ΕΟΚ (ιατροτεχνολογικά προϊόντα) και 98/79/ΕΟΚ (ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση In Vitro) και 2000/70/ΕΟΚ (ιατρικά βοηθήµατα µε σταθερά παράγωγα του ανθρώπινου αίµατος και πλάσµατος). Οι περί Ενάρξεως Ισχύος Ορισµένων Άρθρων του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου Οι περί Ρυθµίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών (Ταχυδροµικές Υπηρεσίες) Οι περί Βασικών (Ιατροτεχνολογικά Βοηθήµατα που Χρησιµοποιούνται στην ιάγνωση In Vitro) Κανονισµοί του 2003 Οι περί των Βασικών (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) Κανονισµοί Η υιοθέτηση της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ που αφορά τις βασικές απαιτήσεις που Οι περί Βασικών (Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατρικά πρέπει να πληρούν τα ενεργά Βοηθήµατα) εµφυτεύσιµα βοηθήµατα Η πληρέστερη εναρµόνιση Οι περί των Βασικών της σχετικής νοµοθεσίας που διέπει την λειτουργία του (Ηλεκτροµαγνητική Οργανισµού Συµβατότητα) Χρηµατοδοτήσεως Στέγης καθώς και η ίση µεταχείριση των πολιτών της Ε.Ε µε πολίτης της ηµοκρατίας αναφορικά µε το διορισµό προσώπων ως λειτουργών του Οργανισµού, καθώς και την παροχή ευχέρειας εξασφάλισης δανείου από τον Οργανισµό. 595/ / / / / /

13 56. Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Όροι Υπηρεσίας) 57. Οι περί των Βασικών (Εκρηκτικές Ύλες Εµπορικής Χρήσης) 58. Οι περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Αρ.4) Κανονισµοί του Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου ( ηµόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) 60. Οι περί Εκρηκτικών Υλών Η τροποποίηση των βασικών αντίστοιχων κανονισµών ώστε να επιτρέπεται ο διορισµός υπηκόων κρατών µελών σε οποιαδήποτε θέση στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 9315ΕΟΚ που έχει ως στόχο τον καθορισµό των βασικών απαιτήσεων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εκρηκτικών υλών ούτως ώστε να υπάρχει δηµόσια ασφάλεια Η τροποποίηση των βασικών κανονισµών για τα µηχανοκίνητα οχήµατα και την τροχαία κίνηση για εναρµόνιση της υφιστάµενης κυπριακής νοµοθεσίας µε δεσµευτικό κοινοτικό κεκτηµένο και ειδικότερα, την Οδηγία 2000/30/ΕΚ σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης που κυκλοφορούν στην Κοινότητα Ο σαφής και ακριβής ορισµός της δηµόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων, η ανάθεση από τη ηµοκρατία στο ΡΙΚ της υποχρέωσης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας και η ρύθµιση των δηµόσιων ενισχύσεων που χορηγούνται στο ΡΙΚ Η τροποποίηση των Κανονισµών για τις εκρηκτικές ύλες για να συνάδουν µε δεσµευτικό κοινοτικό κεκτηµένο στο Κεφάλαιο «Ελεύθερη ιακίνηση Αγαθών» και συγκεκριµένα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5 ης Απριλίου 1993 για την εναρµόνιση των διατάξεων περί της εµπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης. Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Όροι Υπηρεσίας) Οι περί των Βασικών (Εκρηκτικές Ύλες Εµπορικής Χρήσης) Οι περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Αρ.3) Κανονισµοί του 2003 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου ( ηµόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Οι περί Εκρηκτικών Υλών 609/ / / / /

14 61. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εµπορεύµατα που Προορίζονται για Εκδηλώσεις ή για Πώληση) Κανονισµοί H παραχώρηση απαλλαγής Οι περί Προσωρινής από εισαγωγικούς δασµούς Εισαγωγής και φόρους κατανάλωσης µε (Εµπορεύµατα που το καθεστώς της προσωρινής Προορίζονται για εισαγωγής για εµπορεύµατα Εκδηλώσεις ή για που εισάγονται στη Πώληση) Κανονισµοί ηµοκρατία και αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) εµπορεύµατα τα οποία προορίζονται να εκτεθούν ή να χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο δηµόσιας εκδήλωσης, που δε διοργανώνεται αποκλειστικά µε σκοπό την πώληση αυτών των προϊόντων, ή εµπορεύµατα τα οποία παράγονται κατά τη διάρκεια τέτοιας εκδήλωσης από εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, (β) εµπορεύµατα τα οποία δεν είναι δυνατό να εισαχθούν ως δείγµατα και τα οποία ο αποστολέας επιθυµεί να πωλήσει και ο παραλήπτης επιθυµεί να αποφασίσει να αγοράσει, αφού πρώτα τα ελέγξει, (γ) έργα τέχνης, αντικείµενα για συλλογές και αρχαιολογικά αντικείµενα, όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα του προτεινόµενου κανονισµού, τα οποία εισάγονται για να εκτεθούν µε σκοπό, ενδεχοµένως, να πωληθούν, και (δ) εµπορεύµατα που έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα, τα οποία εισάγονται µε σκοπό την πώληση τους σε πλειστηριασµό. 629/

15 62. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Υλικό Ευηµερίας για Ναυτιλλοµένους) 63. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Προσωπικά Είδη και Εµπορεύµατα για Αθλητικούς Σκοπούς που Εισάγονται από Ταξιδιώτες) η παραχώρηση απαλλαγής Οι περί Προσωρινής από εισαγωγικούς δασµούς Εισαγωγής (Υλικό και φόρους κατανάλωσης µε Ευηµερίας για το καθεστώς της προσωρινής Ναυτιλλοµένους) εισαγωγής στη ηµοκρατία για υλικό ευηµερίας, όπως βιβλία και έντυπα, οπτικοακουστικό υλικό, αθλητικά είδη, υλικό για παιχνίδια ή για τον ελεύθερο χρόνο κλπ, το οποίο προορίζεται για ναυτιλλοµένους, όταν το υλικό αυτό: (α) χρησιµοποιείται σε σκάφος που εκτελεί διεθνή θαλάσσια µεταφορά, (β) εκφορτώνεται από τέτοιο σκάφος και χρησιµοποιείται προσωρινά στην ξηρά από το πλήρωµα, ή (γ) χρησιµοποιείται από το πλήρωµα τέτοιου σκάφους σε εγκαταστάσεις µορφωτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα υπό τη διαχείριση µη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή σε χώρους λατρείας, όπου τελούνται τακτικά θρησκευτικές τελετές για τους ναυτιλλοµένους Η παραχώρηση απαλλαγής από εισαγωγικούς δασµούς και φόρους κατανάλωσης µε το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής για εµπορεύµατα που εισάγονται στη ηµοκρατία από ταξιδιώτες, είτε για προσωπική χρήση είτε για αθλητικούς σκοπούς µε σκοπό την επανεξαγωγή τους. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Προσωπικά Είδη και Εµπορεύµατα για Αθλητικούς Σκοπούς που Εισάγονται από Ταξιδιώτες) 630/ /

16 64. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Υλικό Ευηµερίας που Προορίζεται για την Αντιµετώπιση Καταστροφών) 65. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Μέσα Αποθήκευσης Ήχου, Εικόνας ή εδοµένων και ιαφηµιστικό Υλικό) Κανονισµοί 66. Οι περί εσµευτικών Πληροφοριών Καταγωγής ( ΠΚ) Η παραχώρηση απαλλαγής Οι περί Προσωρινής από εισαγωγικούς δασµούς Εισαγωγής (Υλικό και φόρους κατανάλωσης Ευηµερίας που σύµφωνα µε το καθεστώς της Προορίζεται για την προσωρινής εισαγωγής για Αντιµετώπιση υλικό που προορίζεται για την Καταστροφών) αντιµετώπιση καταστροφών, όταν το υλικό αυτό χρησιµοποιείται στο πλαίσιο µέτρων που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση των συνεπειών καταστροφών ή παρόµοιων καταστάσεων που πλήττουν τη ηµοκρατία και προορίζονται για κρατικούς οργανισµούς ή για οργανισµούς αναγνωρισµένους από τις αρµόδιες αρχές για µερική εναρµόνιση µε τους ς 2913/92/ΕΟΚ και 2454/93/ΕΟΚ Η παραχώρηση απαλλαγής από εισαγωγικούς δασµούς και φόρους κατανάλωσης σύµφωνα µε το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής για εµπορεύµατα, (α) που φέρουν αποθηκευµένο ήχο, εικόνα ή στοιχεία επεξεργασίας δεδοµένων προς παρουσίαση πριν από τη διάθεσή τους στο εµπόριο ή που διατίθενται δωρεάν ή που προορίζονται για ηχογράφηση, µεταγλώττιση ή αναπαραγωγή, (β) τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για διαφηµιστικούς σκοπούς, για µερική εναρµόνιση µε τους ς 2913/92/ΕΟΚ και 2454/93/ΕΟΚ Η ρύθµιση της παραχώρησης από το Τµήµα Τελωνείων, πληροφοριών αναφορικά µε την καταγωγή εµπορευµάτων κυπριακής καταγωγής, όπως αυτή ορίζεται στο Πρωτόκολλο της Συµφωνίας Σύνδεσης της Κυπριακής ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Μέσα Αποθήκευσης Ήχου, Εικόνας ή εδοµένων και ιαφηµιστικό Υλικό) Κανονισµοί Οι περί εσµευτικών Πληροφοριών Καταγωγής ( ΠΚ) 632/ / /

17 67. Οι περί Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) 68. Οι περί Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) 69. Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων (Αρ.2) Κανονισµοί του Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικοί Όροι που ιέπουν το Εµπόριο Ορισµένων Ζώων) (Ειδικοί) Η τροποποίηση των βασικών Οι περί κανονισµών, έτσι ώστε να περιληφθεί σε αυτούς και το σύστηµα επιστροφής δασµών. Με το σύστηµα επιστροφής δασµών, Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) επιστρέφονται οι εισαγωγικοί δασµοί και φόροι που καταβάλλονται για εµπορεύµατα που τελωνίζονται για επιτόπια κατανάλωση, τα οποία αφού υποβληθούν σε µια ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης, εξάγονται από το έδαφος της ηµοκρατίας υπό τη µορφή παράγωγων προϊόντων Η υιοθέτηση των Κοινοτικών ιατάξεων, µε τις οποίες επιτρέπεται η προσωρινή εξαγωγή εµπορευµάτων, ανεξάρτητα αν αυτά παρήχθησαν στη ηµοκρατία ή όχι, εκτός του εδάφους της ηµοκρατίας, προκειµένου να υποστούν εργασίες τελειοποίησης και ο τελωνισµός για εσωτερική κατανάλωση των εισαγόµενων προϊόντων, που προκύπτουν από τις εργασίες αυτές, να γίνεται µε ολική ή µερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 94/19/ΕΚ περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων Η υιοθέτηση των υγειονοµικών όρων που διέπουν τη διάθεση στην αγορά και το ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ειδών ζώων που δεν ρυθµίζονται µε οποιαδήποτε άλλη ειδική κτηνιατρική νοµοθεσία. Οι περί Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων (Αρ.2) Κανονισµοί του 2003 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικοί Όροι που ιέπουν το Εµπόριο Ορισµένων Ζώων) (Ειδικοί) 635/ / / /

18 71. Οι περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών). 72. Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Εξουσίες και Καθήκοντα Επιθεωρητών) 73. Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονοµικών Παραγόντων) Η περαιτέρω εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε τις πρόνοιες των κοινοτικών Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ, 92/13/ΕΟΚ που αφορούν το συντονισµό των διαδικασιών για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών, συµβάσεων δηµόσιων προµηθειών και συµβάσεων δηµοσίων έργων. Οι εν λόγω Οδηγίες ρυθµίζουν επίσης το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την εφαρµογή των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων. Ειδικότερα, οι προτεινόµενοι Κανονισµοί ρυθµίζουν τη σύνθεση, τη χηρεία θέσης, την αντιµισθία, τη λειτουργία και τη γενικότερη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών θα έχει ως κύρια αρµοδιότητα την εξέταση ιεραρχικών προσφυγών εναντίον πράξεων ή αποφάσεων των αναθετουσών αρχών που τυχόν παραβιάζουν το υφιστάµενο θεσµικό καθεστώς Ο καθορισµός των καθηκόντων των Επιθεωρητών για τον έλεγχο και παρακολούθηση που απορρέουν από τη νοµοθεσία. Οι περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών). Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Εξουσίες και Καθήκοντα Επιθεωρητών) Ο καθορισµός: (α) της Οι περί Συσκευασιών ευθύνης των οικονοµικών και Αποβλήτων παραγόντων που εµπλέκονται Συσκευασιών στη διαχείριση των (Ευθύνη Οικονοµικών συσκευασιών και των Παραγόντων) αποβλήτων τους, (β) των υποχρεώσεων και γενικότερα του ρόλου των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων τους, και (γ) των αρχών που θα διέπουν τα ατοµικά και συλλογικά συστήµατα διαχείρισης συσκευασιών, για την πλήρη εφαρµογή της βασικής νοµοθεσίας. 745/ / /

19 74. Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων (Άδεια Εµπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισµοί. 75. Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία των Χοίρων που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) 76. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα Καταπολέµησης του Κοκκοειδούς του Αγίου Ιωσήφ). 77. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Υποχρεώσεις των Παραγωγών και των Εισαγωγέων Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και Άλλων Αντικειµένων και Καθορισµός των Λεπτοµερειών για την Εγγραφή τους σε Επίσηµα Μητρώα). 78. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα για την Καταπολέµηση του Καρκίνου της Πατάτας) Κανονισµοί Η ρύθµιση της εµπορίας µολυβδούχας βενζίνης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κοινοτικού κεκτηµένου Η ενσωµάτωση σειράς κοινοτικών οδηγιών στην κυπριακή νοµοθεσία για την πληρέστερη εναρµόνιση µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή Η εισαγωγή µέτρων για την καταπολέµηση του κοκκοειδούς του Αγίου Ιωσήφ Η θέσπιση υποχρεώσεων, στις οποίες υπόκεινται οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων, και για τον καθορισµό λεπτοµερειών όσον αφορά την εγγραφή τους στο επίσηµο µητρώο Ο λεπτοµερής καθορισµός των µέτρων για την καταπολέµηση του καρκίνου της πατάτας. Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων (Άδεια Εµπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισµοί. Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία των Χοίρων που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα Καταπολέµησης του Κοκκοειδούς του Αγίου Ιωσήφ). Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Υποχρεώσεις των Παραγωγών και των Εισαγωγέων Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και Άλλων Αντικειµένων και Καθορισµός των Λεπτοµερειών για την Εγγραφή τους σε Επίσηµα Μητρώα). Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα για την Καταπολέµηση του Καρκίνου της Πατάτας) Κανονισµοί. 748/ / / / /

20 79. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα Καταπολέµησης του Φυλλοδέτη του Γαρυφάλλου). 80. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Εγγραφή των Παραγωγών, των Αποθηκών και των Κέντρων ιανοµής Ορισµένων Φυτών και Φυτικών Προϊόντων στο Μητρώο). 81. Οι περί Μέτρων Προϊόντα ( ιακίνηση Ορισµένων Φυτών, Φυτικών Προϊόντων ή άλλων Αντικειµένων εντός των Προστατευόµενων Ζωνών) Κανονισµοί. 82. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα για την Καταπολέµηση του Χρυσονηµατώδους Σκώληκα) Κανονισµοί Είναι ο καθορισµός των µέτρων που πρέπει να λαµβάνει η αρµόδια αρχή για την καταπολέµηση του φυλλοδέτη του γαρυφάλλου και για την πρόληψη της εξάπλωσής του. Σηµειώνεται ότι η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέψει εξαιρέσεις από τα διάφορα µέτρα για εργασίες που πραγµατοποιούνται για επιστηµονικούς σκοπούς ή για πειράµατα ή για εργασίες επιλογής ποικιλιών. Επιπλέον, οι κανονισµοί εµπεριέχουν ρητή απαγόρευση της κατοχής του συγκεκριµένου φυλλοδέτη Είναι ο καθορισµός των προνοιών για τη εγγραφή από την αρµόδια αρχή, των παραγωγών, των αποθηκών και των κέντρων διανοµής ορισµένων προϊόντων (κονδύλων Solanum tuberosum, εκτός του πατατόσπορου, και των φρούτων των ειδών citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Καθώς και τα υβρίδιά τους) στο επίσηµο µητρώο Ο λεπτοµερής καθορισµός των προϋποθέσεων διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων, τα οποία προέρχονται εκτός µιας προστατευόµενης ζώνης που έχει οριστεί σε σχέση µε ένα ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισµούς, διά µέσου της εν λόγω προστατευόµενης ζώνης Ο λεπτοµερής καθορισµός των µέτρων για την καταπολέµηση του χρυσονηµατώδους σκώληκα. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα Καταπολέµησης του Φυλλοδέτη του Γαρυφάλλου). Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Εγγραφή των Παραγωγών, των Αποθηκών και των Κέντρων ιανοµής Ορισµένων Φυτών και Φυτικών Προϊόντων στο Μητρώο). Οι περί Μέτρων Προϊόντα ( ιακίνηση Ορισµένων Φυτών, Φυτικών Προϊόντων ή άλλων Αντικειµένων εντός των Προστατευόµενων Ζωνών) Κανονισµοί. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα για την Καταπολέµηση του Χρυσονηµατώδους Σκώληκα) Κανονισµοί. 753/ / / /

21 83. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Αρ.4) Κανονισµοί του Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων. 85. Οι περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Ατυχήµατα Σχετιζόµενα µε Επικίνδυνες Ουσίες) Η εναρµόνιση των υφιστάµενων Κανονισµών µε την Οδηγία 2001/9/ΕΚ της Επιτροπής, της 12 ης Φεβρουαρίου 2001, για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 96/96/ΕΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο των µηχανοκινήτων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους και µε την Οδηγία 2001/11/ΕΚ της Επιτροπής, της 14 ης Φεβρουαρίου 2001, για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 96/96/ΕΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους Λειτουργική δοκιµή της διάταξης περιορισµού της ταχύτητας των επαγγελµατικών οχηµάτων Η τροποποίηση των βασικών περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Κανονισµών. Ειδικότερα, οι προτεινόµενοι κανονισµοί καθορίζουν τις προϋποθέσεις διορισµού και τις αρµοδιότητες του αντιπροσώπου της ασφαλιστικής εταιρείας ή επιχείρησης Η µερική εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/82/ΕΚ για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες και ειδικότερα µε τις διατάξεις της υπό αναφορά Οδηγίας που αφορούν τη λήψη µέτρων πολεοδοµικής φύσης, ώστε να αντιµετωπίζονται οι κίνδυνοι από ατυχήµατα σχετιζόµενα µε τις εν λόγω επικίνδυνες ουσίες. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Αρ.4) Κανονισµοί του Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων. Οι περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Ατυχήµατα Σχετιζόµενα µε Επικίνδυνες Ουσίες). 757/ / /

22 86. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Καθορισµός των Λεπτοµερειών για την Αναγνώριση των Προστατευοµένων Ζωνών) Κανονισµοί. 87. Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) Κανονισµοί Ο λεπτοµερής καθορισµός της Οι περί Μέτρων διαδικασίας αναγνώρισης προστατευόµενων ζωνών σε περίπτωση που η ηµοκρατία ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναγνώριση προστατευόµενης ζώνης Προϊόντα (Καθορισµός των Λεπτοµερειών για την Αναγνώριση των Προστατευοµένων Ζωνών) Κανονισµοί Η ενσωµάτωση σειράς κοινοτικών οδηγιών στην κυπριακή νοµοθεσία για την πληρέστερη εναρµόνιση µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Ειδικότερα καθορίζονται οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων σε διάφορα συστήµατα εκτροφής, καθώς και ο τρόπος εγγραφής σε µητρώα των µονάδων παραγωγής ωών για ανθρώπινη κατανάλωση Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) Κανονισµοί. 760/ /

23 88. Οι περί Ελέγχου των ηµοσίων Ενισχύσεων ( ιαφάνεια Χρηµατοοικονοµικών Σχέσεων µεταξύ του ηµοσίου και των ηµοσίων Επιχειρήσεων) Η εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε τις πρόνοιες της Κοινοτικής Οδηγίας 80/723/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2000/52/ΕΚ, σχετικά µε τη διαφάνεια των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι προτεινόµενοι Κανονισµοί, µέσω της διαφάνειας την οποία εξασφαλίζουν, επιβάλλουν στην Κυπριακή ηµοκρατία την υποχρέωση να διατηρεί ορισµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει, αν της ζητηθεί, να κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες θα πρέπει να υποβάλλονται στον Έφορο ηµοσίων Ενισχύσεων σε ετήσια βάση. Η εν λόγω διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών σχέσεων µεταξύ του ηµοσίου και των δηµοσίων επιχειρήσεων, αφορά, κατά κύριο λόγο, τους δηµόσιους πόρους που διατίθενται άµεσα από το ηµόσιο στις δηµόσιες επιχειρήσεις, καθώς και την πραγµατική χρήση των δηµοσίων αυτών πόρων. Οι περί Ελέγχου των ηµοσίων Ενισχύσεων ( ιαφάνεια Χρηµατοοικονοµικών Σχέσεων µεταξύ του ηµοσίου και των ηµοσίων Επιχειρήσεων). 762/

24 89. Οι περί Μέτρων Προϊόντα Κανονισµοί. 90. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Εισαγωγή και ιακίνηση Επιβλαβών σε Περιοχές της ηµοκρατίας, ή σε ορισµένες Προστατευόµενες Ζώνες της για σκοπούς οκιµής ή για Επιστηµονικούς Σκοπούς ή για Εργασίες Επιλογής Ποικιλιών) O καθορισµός των επιβλαβών Οι περί Μέτρων οργανισµών, η εισαγωγή και η εξάπλωση των οποίων απαγορεύεται ή απαγορεύεται αν εµφανίζονται σε ορισµένα φυτά και φυτικά προϊόντα, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και Προϊόντα Κανονισµοί άλλα αντικείµενα, η εισαγωγή. των οποίων απαγορεύεται, τις ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή και διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα που πρέπει να υποβάλλονται σε φυτοϋγειονοµικό έλεγχο πριν την µετακίνηση τους, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα που δύναται να υποβληθούν σε ειδικό καθεστώς και τα πρότυπα φυτουγειονοµικού πιστοποιητικού και φυτοϋγειονοµικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής Ο λεπτοµερής καθορισµός των όρων σύµφωνα µε τους Οι περί Μέτρων οποίους ορισµένοι επιβλαβείς οργανισµοί, φυτά, φυτικά προϊόντα κ. ά. µπορούν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Ε.Ε. ή σε ορισµένες προστατευόµενες ζώνες της για δοκιµές, επιστηµονικούς Προϊόντα (Εισαγωγή και ιακίνηση σκοπούς ή εργασίες επιλογής Επιβλαβών ποικιλιών. σε Περιοχές της ηµοκρατίας, ή σε ορισµένες Προστατευόµενες Ζώνες της για σκοπούς οκιµής ή για Επιστηµονικούς Σκοπούς ή για Εργασίες Επιλογής Ποικιλιών). 763/ /

25 91. Οι περί Μέτρων Προϊόντα ( ιαδικασία Έκδοσης Φυτουγειονοµικών ιαβατηρίων). 92. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Όροι Φυτουγειονοµικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Άλλα Αντικείµενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες). 93. Οι περί Μέτρων Προϊόντα ( ιαδικασία Γνωστοποίησης της Παρακράτησης Εµπορεύµατος ή Επιβλαβούς Οργανισµού από Τρίτες Χώρες). 94. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Καθορισµός των Προστατευόµενων Ζωνών που είναι Εκτεθειµένες σε Ιδιαίτερους Φυτουγειονοµικούς Κινδύνους) Είναι ο καθορισµός της διαδικασίας έκδοσης φυτουγειονοµικού διαβατηρίου που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη µετακίνηση ορισµένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων, τις λεπτοµερείς διαδικασίες που συνδέονται µε την έκδοση των εν λόγω διαβατηρίων καθώς και τις προϋποθέσεις και τις λεπτοµερείς διαδικασίες που αφορούν την αντικατάστασή τους Ο λεπτοµερής καθορισµός των ελάχιστων όρων για τη διενέργεια φυτοϋγειονοµικού ελέγχου στα σηµεία εισόδου και στους σταθµούς επιθεώρησης που πρέπει να πληρούν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που προέρχονται από τρίτες χώρες Η ρύθµιση της διαδικασίας γνωστοποίησης της παρακράτησης εµπορεύµατος ή επιβλαβούς οργανισµού από τρίτες χώρες (α) στην αρµόδια αρχή, (β) στα άλλα σηµεία διόδου της ηµοκρατίας, (γ) στις αρµόδιες υπηρεσίες των κρατών µελών, και (δ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή O καθορισµός των προστατευόµενων ζωνών που είναι εκτεθειµένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονοµικούς κινδύνους. Οι περί Μέτρων Προϊόντα ( ιαδικασία Έκδοσης Φυτουγειονοµικών ιαβατηρίων). Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Όροι Φυτουγειονοµικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Άλλα Αντικείµενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες). Οι περί Μέτρων Προϊόντα ( ιαδικασία Γνωστοποίησης της Παρακράτησης Εµπορεύµατος ή Επιβλαβούς Οργανισµού από Τρίτες Χώρες). Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Καθορισµός των Προστατευόµενων Ζωνών που είναι Εκτεθειµένες σε Ιδιαίτερους Φυτουγειονοµικούς Κινδύνους). 765/ / / /

26 95. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα για την Καταπολέµηση της Κορυνοβακτηρίωσης της Πατάτας). 96. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα Καταπολέµησης της Καστανής Σήψης της Πατάτας και της Βακτηριακής Μάρανσης της Τοµάτας) Κανονισµοί. 97. Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Είναι ο καθορισµός των µέτρων για: (α) τον εντοπισµό του οργανισµού και τον προσδιορισµό της εξάπλωσής του, (β) την πρόληψη της εµφάνισης και εξάπλωσης του οργανισµού, και (γ) σε περίπτωση διαπίστωσης του οργανισµού, την πρόληψη της εξάπλωσης και την καταπολέµησή του µε σκοπό την εκρίζωσή του Ο λεπτοµερής καθορισµός των µέτρων για την καταπολέµηση της καστανής σήψης της πατάτας και της βακτηριακής µάρανσης της ντοµάτας Η ενσωµάτωση στην κυπριακή έννοµη τάξη της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ. Η Οδηγίας αυτή αναφέρεται στον περιορισµό της απόρριψης στη θάλασσα, ιδίως δε της παράνοµης απόρριψης, αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από πλοία που χρησιµοποιούν λιµάνια, τα αλιευτικά καταφύγια και τις µαρίνες της ηµοκρατίας µε τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα για την Καταπολέµηση της Κορυνοβακτηρίωσης της Πατάτας). Οι περί Μέτρων Προϊόντα (Μέτρα Καταπολέµησης της Καστανής Σήψης της Πατάτας και της Βακτηριακής Μάρανσης της Τοµάτας) Κανονισµοί. Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου. 769/ / /

1. Oι περί του Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λεµεσού-Αµαθούντας ( ιάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) 2. Οι περί Υγείας των Ζώων (Κανόνες Συλλογής Πληροφοριών και Μέτρα Σχετικά µε Ορισµένες Ζωονόσους και τους Ζωονοσογόνους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Υπογραφή τελωνειακή αρχή. Υπογραφή αρχή εποπτεία αγορά. Τελωνείο ... E-mail:. Υπεύθυνο :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Υπογραφή τελωνειακή αρχή. Υπογραφή αρχή εποπτεία αγορά. Τελωνείο ... E-mail:. Υπεύθυνο : Τελωνείο.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Fax:. E-mail:. Υπεύθυνο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Καν. 765/2008 Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 Καν. 765/2008, κοινοποιούμε στην αρμόδια αρχή εποπτεία τη αγορά ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς Κανονισµούς κατά το 2004

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς Κανονισµούς κατά το 2004 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς ς κατά το 2004 Τελευταία ενηµέρωση: 31 εκεµβρίου 2004 Τίτλος 1. Προστιθέµενων Ουσιών για Ειδικούς ιατροφικούς Σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Εναρµονιστικοί Κανονισµοί που εγκρίθηκαν κατά το 2002

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Εναρµονιστικοί Κανονισµοί που εγκρίθηκαν κατά το 2002 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Εναρµονιστικοί Κανονισµοί που εγκρίθηκαν κατά το 2002 Νο. Τίτλος προτεινόµενου 1. Οι περί Σήµανσης Πρόσθετων Τροφίµων 2. Οι περί Πρόδροµων Ουσιών (Παρασκευή και Εµπορία)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 17 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014 Το Ευρωπαικό Κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου: Νέα δυναμική στον αυτορρυθμιστικό ρόλο του διεθνούς εμπορίου ή/και νέα ερωτηματικά στην εξέλιξη του εθνικού εμπορικού δικαίου και του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κέρκυρα, 04/05/2015 Αριθμός Πρωτ.: oικ. 41564/17051/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 1. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως αποστολή τη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στο Νοµό, την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy 1 Ο Ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 2 3 Νοµική Σύσταση ΡΑΕΚ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συστάθηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 1 Βασιλική Κωστούλα Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 2 Συνεργασία συναρμόδιων Υπηρεσιών για την προστασία της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα