ΤΜΒΑΗ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΗ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ /ΔΚΚΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σμήμα Οικονομικήρ διασείπιζηρ και ππομηθειών Πληποθοπίερ:Κ. Μανίκα - Ξ. Κολοβάδη ΤΜΒΑΗ Γηα ηελ ππνζηήξημε (ζπληήξεζε) ησλ κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ Μηζζνδνζίαο θαη Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (Δ.Κ.Κ.Α.). ήκεξα ηελ 5 Ννεκβξίνπ 2010 εκέξα Παξαζθεπή ζηα γξαθεία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο νδόο Β. νθίαο 135 & Εαράξσθ, νη ζπκβαιιόκελνη: Αθ ελόο ν Παλαγηώηεο Αιηάλεο ηνπ Πειάδε θάηνηθνο Αζελώλ, ιεσθόξνο Βαζ. νθίαο 135 σο εθπξόζσπνο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» (Δ.Κ.Κ.Α.) κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ απηνύ πκβνπιίνπ, λνκίκσο δηνξηζκέλνπ κε ηελ ππ αξηζκ. ΓΤ1δ/26444/ απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΦΔΚ 109/ ηεύρνο Τ.ΟΓ.Γ.)θαη θαη αθεηέξνπ ε Μαξία Ράιιε, θάηνηθνο Αζελώλ λνκνύ Αηηηθήο, μπλδά αξηζκ 4, Αληηπξόεδξνο θαη λόκηκε εθπξόζσπνο (ΦΔΚ ΣΑΔ & ΔΣΔ 10615/ ) ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Νηη Μάηθξν Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Αλώλπκνο Δηαηξεία» κε δ.η. Νηη Μάηθξν Α.Δ.πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Κνηλόηεηα Πηθεξκίνπ Αηηηθήο νδόο Αθξνδίηεο 12, θαη ε νπνία έρεη ζπζηαζεί λόκηκα κε ην ππ αξηζκ. 779/ ζπκβόιαην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Παλαγηώηαο Γεκ. ππξνπνύινπ δεκνζηεπζέληνο ζην 12504/ Φ.Δ.Κ.(ηεύρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζπκθώλεζαλ θαη ζπλνκνιόγεζαλ ηα αθόινπζα: Σν Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη «Δξγνδόηεο» ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Γ.. θαηά ηελ 19/ ζπλεδξίαζε, αλέζεζε ζην δεύηεξν ζπκβαιιόκελν Γεώξγην Κσηνύια, πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη «Δξγνιήπηεο» ηελ ππνζηήξημε (ζπληήξεζε) ηνπ ινγηζκηθνύ παθέηνπ κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ Μηζζνδνζίαο θαη Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ σο αθνινύζσο: ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ Ο «εξγνδόηεο» αλαζέηεη ζηνλ «εξγνιήπηε» ηελ ππνζηήξημε κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο Μηζζνδνζίαο θαη Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Ο «εξγνιήπηεο» αλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε Μηζζνδνζίαο θαη Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπδκκα πνπ αλέιαβε κε άιιε ζύκβαζε. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Οη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο εθ κέξνπο ηνπ «εξγνιήπηε» πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο :

2 2 α. Δπεθηάζεηο κηθξήο έθηαζεο ησλ Δθαξκνγώλ. ε πεξίπησζε λέσλ απαηηήζεσλ ηνπ «εξγνδόηε» ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη πξόηαζε επέθηαζεο ηεο ελ ιόγσ εθαξκνγήο κε αηηηνιόγεζε θόζηνπο. β. Νέεο εθδόζεηο - βειηηώζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ γ. Πξνζαξκνγέο ζην ινγηζκηθό ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηε Μηζζνδνζία θαη ηε Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. δ. Δθηππώζεηο πνπ απαηηνύληαη από ηνλ «εξγνδόηε» γηα ηελ νκαιή έθδνζε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ. ε. Γηνξζώζεηο θαη βειηηώζεηο ησλ εθαξκνγώλ ζπζηεκάησλ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο. ζη. Γσξεάλ παξνρή ππεξεζηώλ (ηειεθσληθώλ) θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. δ. Δθηππώζεηο θαη κηθξήο έθηαζεο κεηαβνιέο πνπ απαηηνύληαη από ηνλ «εξγνδόηε» γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο κηζζνδνζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Αλαιπηηθόηεξα : Νέεο εθηππώζεηο πνπ πηζαλόλ λα απαηηεζνύλ γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ή γηα ηελ έθδνζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ «εξγνδόηε» θαη δελ θαζνξίδνληαη απαξαίηεηα από ηελ λνκνζεζία είηε εθηππώζεηο πνπ κπνξεί λα απαηηεζνύλ από ηελ δηνίθεζε ηνπ Μηθξήο έθηαζεο κεηαβνιέο ζην ινγηζκηθό πνπ πξνθύπηνπλ από ηπρόλ ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ή ζηελ έθδνζε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ «εξγνδόηε» θαη θαζνξίδνληαη από ηελ λνκνζεζία αιιά ζπληεινύλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο γηα ηνλ «εξγνδόηε». Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ θαηά εθηίκεζε απαηηνύληαη 30 (ηξηάληα) αλζξσπνώξεο απαζρόιεζεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο εηεζίσο νη νπνίεο θαιύπηνληαη από ηελ ζύκβαζε ζπληήξεζεο. ε. Δπέκβαζε ηνπ «εξγνιήπηε» ζε πεξίπησζε απνηπρίαο θάπνηαο εθαξκνγήο εληόο 2 εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΙΥΤ ΤΜΒΑΗ Ζ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο είλαη γηα έλα έηνο από έσο λα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο ν αγνξαζηήο δηθαηνύηαη λα δηαθόςεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε.

3 3 ΑΡΘΡΟ 4 ο ΔΓΓΤΗΗ Ο «εξγνιήπηεο», γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, παξέδσζε ζηνλ εξγνδόηε εγγπεηηθή επηζηνιή 150,00 ΔΤΡΩ, ην νπνίν ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ πηζηή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ, πνπ πεγάδνπλ από ηελ ζύκβαζε απηή, εθ όζνλ δελ θαηαπέζεη ππέξ ηνπ εξγνδόηε. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΔΞΟΓΑ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΛΗΠΣΗ Από ηνλ Δξγνδόηε ζα γίλεη παξαθξάηεζε θόξνπ 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 θαη νη λόκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ΜΣΠΤ 3%, ραξηόζεκν 2% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% ΑΡΘΡΟ 6 ο ΑΜΟΙΒΗ ΔΡΓΟΛΗΠΣΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηνλ εξγνιήπηε, ζα θαηαβιεζεί εθ άπαμ ην πνζό ησλ 1975,60 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (15% ηεο ηηκήο αγνξάο ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο.) Γηα ηελ πιεξσκή απαηηνύληαη: Πξσηόθνιιν πνηνηηθήο παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. Σηκνιόγην ηνπ εξγνιήπηε, πνπ ζα εθδνζεί λόκηκα. Δμνθιεηηθή ηνπ ηηκνινγίνπ απόδεημε, ή εμόθιεζε απηνύ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηηκνινγίνπ. ην ηηκνιόγην λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά, ην πξνκεζεπόκελα είδε θαη ν Φ.Π.Α. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ νηθείνπ δεκνζίνπ ηακείνπ θαη ΗΚΑ αληίζηνηρα πνπ λα βεβαηώλεη όηη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ «εξγνιήπηε» νθεηιή. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 1.-ε πεξίπησζε πνπ ν «εξγνιήπηεο» δελ εθηειέζεη ην έξγν πνπ αλέιαβε κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ή ζε πεξίπησζε απνξξίςεσο όινπ ή κέξνπο ηνπ έξγνπ ή ζε πεξίπησζε αζεηήζεσο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζπκβάζεσο απηήο, ν «εξγνδόηεο» κπνξεί, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ, λα θεξύμεη ΔΚΠΣΩΣΟ ηνλ «εξγνιήπηε» κε απιή απόθαζε ηνπ Γ. Ζ θξίζε ηνπ «εξγνιήπηε» σο έθπησηνπ έρεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά. Έθπησζε από ηελ επ νλόκαηί ηνπ θαηαθύξσζε θαη από θάζε δηθαίσκα γεληθά πνπ απνξξέεη από απηή. Ζ εθαξκνγή ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ ιόγσ εθπξνζέζκνπ παξαδόζεσο. ε πεξίπησζε πνπ ζα θεξπρζεί έθπησηνο ν «εξγνιήπηεο» ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη γηα θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ ΔΚΚΑ. 4

4 2.-Οη αλσηέξσ θπξώζεηο είλαη αλεμάξηεηεο από θάζε αμίσζε ηνπ «εξγνδόηε» γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή δεκία ηνπ πνπ πξνέξρεηαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ άξλεζε ή ηελ αδπλακία ηνπ «εξγνιήπηε», εθηόο από ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, λα εθηειεζηεί πιήξσο ε ζύκβαζε. 3.-Ο εξγνδόηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ κπνξεί λα δερζεί εθπξόζεζκε εθηέιεζε νπόηε θαη επηβάιινληαη ηα θαησηέξσ πξόζηηκα, πνπ ππνινγίδνληαη επί ηεο αμίαο νινθιήξνπ ηνπ έξγνπ πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα ή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ αλ θαη παξαδόζεθε εθπξόζεζκα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ιόγν όηη θαζπζηεξεί λα πξνζθνκηζηεί κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ εκπνδίδεη ηε ρξήζε ηνπ. δ.- ε.- ζη.- Γηα θαζπζηέξεζε από 1-20 εκέξεο πξόζηηκν από 0,10% - 0,67%. Γειαδή 0,10% γηα ηελ πξώηε θαη από 0,03% γηα θάζε επί πιένλ εκέξα γηα ηηο ππόινηπεο 19 εκέξεο. Γηα θαζπζηέξεζε από εκέξεο πξόζηηκν από 0,80% - 1,56%. Γειαδή 0,80% γηα ηηο 21 εκέξεο θαη από 0,04% γηα θάζε επί πιένλ εκέξα γηα ηηο ππόινηπεο 19 εκέξεο. Γηα θαζπζηέξεζε από εκέξεο πξόζηηκν από 1,70% - 2,56%. Γειαδή 1,70% γηα ηηο 41 εκέξεο θαη από 0,05% γηα θάζε επί πιένλ εκέξα γηα ηηο ππόινηπεο 19 εκέξεο. Γηα θαζπζηέξεζε από εκέξεο πξόζηηκν από 2,80% - 3,75%. Γειαδή 2,80% γηα ηηο 61 εκέξεο θαη από 0,05% γηα θάζε επί πιένλ εκέξα γηα ηηο ππόινηπεο 19 εκέξεο. Γηα θαζπζηέξεζε από εκέξεο πξόζηηκν από 3,90% - 4,85%. Γειαδή 3,90% γηα ηηο 81 εκέξεο θαη από 0,05% γηα θάζε επί πιένλ εκέξα γηα ηηο ππόινηπεο 19 εκέξεο. Πέξα από ηηο 100 εκέξεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 0,06% γηα θάζε επί πιένλ εκέξα. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΞΑΙΡΔΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΩΔΩΝ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 1.- Γελ επηβάιινληαη θπξώζεηο ζηνλ «εξγνιήπηε» εθ όζνλ δηαπηζησζεί «Αλσηέξα Βία» από ηελ νπνία πξνθαιείηαη αδπλακία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κέζα ζην ζπκβαηηθό ρξόλν. 2.- Ωο πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ : δ.- ε.- ζη.- Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ «εξγνιήπηε». Ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ«εξγνιήπηε» πνπ λα πξνθιήζεθε όρη από δηθή ηνπ επζύλε. Πιεκκύξα. εηζκόο. Πόιεκνο. Γηαθνπή ζηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή βιάβε ζηα κεραλήκαηα πνπ βεβαηώλεηαη από αξκνδίνπο θαη εθ όζνλ απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο από ηνλ ίδην ηνλ «εξγνιήπηε» ή από ππό θαηαζθεπαζηή ηνπ ή από πξνκεζεπηή πξώησλ πιώλ. 3.- Ζ απόδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξύλεη ηνλ«εξγνιήπηε». 5

5 4.- Ο «εξγνιήπηεο» πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξεώλεηαη λα : Αλαθέξεη κε έγγξαθν, ζηνλ «εξγνδόηε» ην γεγνλόο ή ηα γεγνλόηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αλσηέξα βία κέζα ζε είθνζη εκέξεο από ηελ εθδήισζε ηνπο, ζε πεξίπησζε δε πνπ δηαξθνύλ θαη από ηε ιήμε ηνπο. Πξνζθνκίζεη βεβαίσζε από αξκόδηα Κπβεξλεηηθή αξρή πνπ λα επηβεβαηώλεη ηα γεγνλόηα πνπ αλαθέξεη ν «εξγνιήπηεο» θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο. ΑΡΘΡΟ9ο ΛΤΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΔΩ Ζ παξνύζα ζύκβαζε κπνξεί λα ιπζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί κεηά από δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ηνπ «εξγνδόηε» θαη ηνπ «εξγνιήπηε» εθ όζνλ δηαπηζησζνύλ λνκηθέο αδπλακίεο ή ζεκεία κε πιήξσο δηεπθξηληζκέλα ζηα πιαίζηα ηνπ θαιώο ζπλαιιάζζεζζαη. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Απνθιείεηαη ζηνλ «εξγνιήπηε», ην δηθαίσκα αλάζεζεο ζε ηξίηνπο, ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ εξγαζηώλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ νξόθσλ εθηόο εάλ ζπγθαηαηεζεί ζ απηό ν «εξγνδόηεο», κεηά από γξαπηή αίηεζε ηνπ «εξγνιήπηε». Ο «εξγνδόηεο» δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ηνπ εξγνιήπηε, γηα κέηξα, πνπ ηπρόλ ζα ιεθζνύλ από νπνηαδήπνηε αξρή, ηα νπνία ζα έρνπλ επίδξαζε ζηελ ηηκή θαη γεληθά ζηελ ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγώλ. Αξκόδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμύ ηνπ «εξγνδόηε» θαη ηνπ «εξγνιήπηε», νξίδνληαη ηα εδξεύνληα ζηελ Αζήλα. ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα εηο ηξηπινύλ θαη θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα αληίηππν, δεόλησο ππνγεγξακκέλν, ην δε ηξίην ζα δηαβηβαζζεί ζηελ ΤΓΔ. ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ Για ηο ΔΚ ΚΑ Για ηην Δηαιπεία Ο Ππόεδπορ Γ.. Νηι Μάικπο Ανάπηςξη Λογιζμικού Α. Δ. Παναγιώηηρ Αληάνηρ Μαπία Ράλλη

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. ΑΡΙΘΜΟ 0084/2015 2016 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝ. Π.Δ. ΓΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΔΙΑ-ΔΛΑΣΔΙΑ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 5/10/2015, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ - ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Aριθμ. Μελέτης : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 3. Συγγραφή υποχρεώςεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02/09/2015 Αξηζ. πξση. 10895/8-9-2015. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα