ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test"

Transcript

1 HCAA REFERENCE No: FSD REFERENCE No: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Hellenic Civil Aviation Authority Member of EASA HCAA USE ONLY HCAA USE ONLY ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test Παρακαλούµε όπως συµπληρώσετε το έντυπο µε κεφαλαία γράµµατα χρησιµοποιώντας µαύρο ή σκούρο µπλέ µελάνι. Συµπληρώστε µε Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες το ονοµατεπώνυµό σας όπως εµφανίζεται στο διαβατήριο και θα εµφανίζεται στο Πτυχίο σας. Please complete the form in block capitals using black or dark blue ink. Fill in with Greek and Latin characters your full name as it is presented in the passport and it will be presented in your license. PPL(A) Skill Test JAR-FCL ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - PERSONAL DETAILS - Συµπληρώστε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία. Παράλειψή τους θα είναι αιτία απόρριψης της παρούσας Αίτησης. Αριθµός Πτυχίου License number Επίθετο Όνοµα(τα) Όνοµα(τα) Πατρός Surname Forename(s) Father sname(s) Επάγγελµα-Τίτλος Occupation-Title Ηµεροµηνία γέννησης Date of birth (dd/mm/yyyy) Εθνικότητα Τόπος και Χώρα γέννησης Nationality Place andcountry of birth Διεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας Parmanent address Διεύθυνση αλληλογραφίας (εάν είναι διαφορετική από την παραπάνω) Address for correspondence (if different from above) Ταχ.Κωδ. Postcode Διεύθυνση address Αριθµός Τηλεφώνου Εναλλακτικό Τηλέφωνο Διεύθυνση Telephone Number Alternative Telephone address 2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ - DELIVERY METHOD OF THE APPLICANT S REQUESTED ITEMS Επιθυµώ τα αιτούµενα µε την αίτησή µου έγγραφα / στοιχεία να παραληφθούν: / I would like the requested in my application items to be received: Από εµένα τον ίδιο ή από τον εκπρόσωπό µου / by me or by my representative Από ταχυµεταφορά / by courier 3. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ - HCAA USE ONLY ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Ηµεροµηνία..... Συµπληρώνεται από τον Τ/Δ2/Β Εκκρεµµής / Pending Ηµεροµηνία / Date Μη αποδεκτή / Not accepted Ηµεροµηνία / Date Αποδεκτή / Accepted Ηµεροµηνία / Date Συµπληρώνεται από τον χειριστή του θέµατος Αιτιολογία εκκρεµµότητας-απαιτούµενα πρόσθετα στοιχεία / Cause of Pending - Additional data Συµπληρώνεται από τον χειριστή του θέµατος Παρατηρήσεις / Remarks Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ EU FCL FORM al.220 Revision 00 / Page 1 of 7

2 Initial Skill Test PPL(A) (LST) Repetition of failed test/check, date: Satisfactory completion of JAR-FCL PPL(A) Training according to requirements is certified below: 4. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ - DECLARATION OF COMPLETION OF THE FLIGHT TRAINING & THE THEORETICAL KNOWLEDGE EXAMINATION Να συµπληρώνετε από τον Εξουσιοδοτηµένο Καταχωρηµένο Φορέα Εκπαίδευσης ή τον Εγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Οργανισµό. To be completed by the Authorised Registered Training Facility or Approved Training Organisation. Δηλώνω ότι έχει περατώσει επιτυχώς τη πτητική εκπαίδευση και τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων I declare that has completed successfully the flight training and the theoretical knowledge examination Ονοµ/µο υποψηφίου Name of applicant Υπογραφή Αρχιεκπαιδευτή Αέρος Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία Γράµµατα) Signature Chief Flying Instructor Full Name (Block Capitals).. Ηµεροµηνία Date Σφραγίδα Αεροπορικής Σχολής Training School Stamp 5. Skill test / Remark*: SIM* / Aircraft Reg* if the applicant failed the examiner shall indicate in Section 7 below, the reasons why. Location and date: Passed* Partial Pass* Failed* FE Authorisation No.: Name in capital letters: * Διαγράψτε κατάλληλα / *Delete as applicable 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ - DETAILS OF FLIGHT Class of aeroplane: Registration: Signature of authorised FE: Training aerodromes / sites (take-offs, approaches and landings): Take-offs: Landings: Block-off time: Block-on time: Total flight time: 7. Examiner s Remarks: Page 2 of 7 Revision 00 / EU FCL FORM al.220

3 8. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ INSTRUCTION / EXPERIENCE REPORT General flight experience report A copy of the relevant logbook pages (flight experience & STD pages) showing the confirmed completion of the flight instruction must be attached to this form. Recapitulation of conditions and flying experience before PPL (A) skill test a) Applicants minimum age: 17 years b) JAR Medical class 1 or 2 valid until: c) Theoretical examination PPL (A) passed date: d) VFR radiotelephony practical test passed date: e) Flight experience (MNM 45 HR incl. FNPT) hours: Crediting (JAR-FCL 1.120): Holders of pilot licences or equivalent [privileges for helicopters, microlight helicopters, gyroplanes and microlights having] fixed wings and moveable aerodynamic control surfaces acting in all three dimensions, gliders, self-sustaining gliders or self-launching gliders may be credited with 10% of their total flight time as pilot-in-command in such aircraft up to a maximum of 10 hours towards a PPL(A). A copy of the relevant logbook pages must be submitted : hours : Dual instruction (MNM 25 HR) hours: of which instruction time BITD,FNPT,FS (MAX 5 HR) hours: Solo instruction (MNM 10 HR) hours: of which solo cross country leg 1 DEP DEST KM leg 2 leg 3 DEP DEST KM DEP DEST KM Total (MNM 270 Km) KM If instruction (at FTO only) is done on MEP(A): f) Flight experience (MNM 70 HR) hours: g) Flight instruction Dual instruction (MNM 25 HR) hours: Dual instruction MEP(A) (MNM 2:30 HR normal conditions) hours: Dual instruction MEP(A) (MNM 3:30 HR asymmetric flight techniques) hours: If instruction is done for night qualification additional training required: h) Night flight experience (MNM 5 HR) hours: i) Dual instruction (MNM 3 HR) hours: incl. dual cross country navigation (MNM 1 HR) hours: Solo take-offs and landings (MNM 5) take-offs: 9. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - PAYMENT METHODS landings: Όλα τα τέλη πρέπει να προπληρωθούν. Παράλειψη συµµόρφωσης θα έχει σαν αποτέλεσµα την επιστροφή της αίτησή σας και την τελική απόρριψή της. All fees must be paid in advance; failure to do so will return your application. Τα τέλη για τα πτυχία, τις συνοδεύουσες ικανότητες ως και οι προσδιορισµοί των τελών περιλαµβάνονται στην πιο πρόσφατη Διϋπουργική Απόφαση Τελών. The fees for licenses, associated ratings and assessments are contained in the latest Interministerial Decision of Charges. Η πληρωµή έγινε µε The payment was made by Το ισχύον Παράβολο του Δηµοσίου The valid Fee of State EU FCL FORM al.220 Revision 00 / Page 3 of 7

4 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - DECLARATION Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ( 1 ), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι τα περιεχόµενα στην παρούσα αίτησή µου στοιχεία είναι ακριβή ( 2 ) και αληθή ( 3 ) και έχω πληρώσει τα τέλη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ( 1 ) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε την έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. ( 2 ) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ( 3 ) Οιαδήποτε ψευδής παρουσίαση ή δήλωση ή απόκρυψη πληροφοριών στην παραπάνω αίτηση θα έχει ως συνέπεια την απόρριψή της, την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά το άρθρο 42 ή 220 του Ποινικού Κώδικα και την ανάκληση από την ΥΠΑ οποιουδήποτε ισχύοντος αεροπορικού Πτυχίου ή Πιστοποιητικού Υγείας. On my own responsibility and knowing the presumable penalties( 1 ), by the paragraph 6 of the article 22 of the N.1599/1986, I declare that the included elements in my present application are accurate( 2 ) and true( 3 ) and I have paid the fees and applied for the procuration of Radiotelephony privileges. NOTE ( 1 ) "Whoever, under his own knowledge, declares untrue facts or denies or withholds the true facts within his/her written declaration under the article 8, he/she will be punished with imprisonment of at least three months. If the responsible of these actions intended, for his own benefit or other s benefit, to draw financial profit harming third person or he/she intended to harm other, he/she will be punished with imprisonment for a term up to 10 years. ( 2 ) The accuracy of the elements that are submitted with this declaration can be checked on the basis of a check into other agency s archives (article 8 paragraphs 4 N. 1599/1986). ( 3 ) Any untrue presentation or declaration or dissimulation of information within the above application will have as a consequence its rejection, the penal prosecution of responsible persons according to the article 42 or 220 of the Penal Code and the revocation of every valid aviation licence or Medical Certificate by the Hellenic CAA. Ο / Η Δηλών (ούσα) Name of Applicant:..... Υπογραφή Ηµεροµηνία Signature.. Date ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - SUBMISSION INSTRUCTIONS Αποστείλατε το συµπληρωµένο έντυπο αίτησης στην : Send your completed application form to: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, Τµήµα Πτυχίων και Αδειών, Ρ.Ο Box 70360, TK , Γλυφάδα, Ελλάδα. Hellenic Civil Aviation Authority, Flight Standards Division, Personnel Licensing Section, P.O Box 70360, TK , Glyfada, Greece. µαζί µε: together with : i. Σε ισχύ JAR-FCL Πιστοποιητικό Υγείας class 1 ή 2. (Η εγκυρότητα πρέπει να είναι επαρκής για να καλύψει την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έκδοσης του πτυχίου.) Valid JAR-FCL Medical Certificate class 1 or 2. (Validity must be sufficient to cover the anticipated licence issue date.) ii. iii. Όλη την τεκµηρίωση της πτητικής σας εµπειρίας (Ηµερολόγια πτήσεων κλπ) All the documentation of your flight experience (Flying logbooks etc) Πρακτικό βαθµολογίας θεωρητικών εξετάσεων για PPL(A) Certificate of theory examination results for PPL(A) iv. English Language Proficiency min Level 4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν προσέλθει να παραλάβει τα αιτούµενα δια της αιτήσεώς του (πτυχία κλπ) εντός τριών (3) µηνών από την έκδοσή τους, η αίτησή του µε τα συνηµµένα σ αυτήν δικαιολογητικά τοποθετείται στο αρχείο. Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόµενος τα παραπάνω αιτηθέντα, απαιτείται η εκ νέου κατάθεση αίτησης µε νέα παράβολα και νέα πιστοποιητικά. Please note that failure to submit all of the required documentation may lead to a return of your application. Conduct of the skill test An applicant shall pass sections 1 through 5 of the skill test, and section 6 if a multi-engine aeroplane is used. If any item in a section is failed, that section is failed. Failure in more than one section will require the applicant to take the entire test again. An applicant failing only one section shall take the failed section again. Failure in any section of the re-test, including those sections that have been passed on a previous attempt, will require the applicant to take the entire test again. All sections of the skill test shall be completed within six months. Further training may be required following any one failed skill test. Failure to achieve a pass in all sections of the test in two attempts will require further training as determined by the Authority. There is no limit to the number of skill tests that may be attempted. The Authority will provide the FE with adequate safety advice to ensure that the test is conducted safely. Should the applicant choose to terminate a skill test for reasons considered inadequate by the FE, the applicant shall retake the entire skill test. If the test is terminated for reasons considered adequate by the FE, only those sections not completed shall be tested in a further flight. Any manoeuvre or procedure of the test may be repeated once by the applicant. The FE may stop the test at any stage if it is considered that the applicant's demonstration of flying skills requires a complete re-test. An applicant shall be required to fly the aeroplane from a position where the pilot-in-command functions can be performed and carry out the test as if there is no other crew member. Responsibility for the flight shall be allocated in accordance with national regulations. The route to be flown for the navigation test shall be chosen by the FE. The route may end at the aerodrome of departure or at another aerodrome. The applicant shall be responsible for the flight planning and shall ensure that all equipment and documentation for the execution of the flight are on board. The duration of the navigation section of the test, as set out in Appendix 2 to JAR-FCL shall be at least 60 minutes and may, as agreed between applicant and FE, be flown as a separate test. An applicant shall indicate to the FE the checks and duties carried out, including the identification of radio facilities. Checks shall be completed in accordance with the authorised check list for the aeroplane which the test is being taken. During pre-flight preparation for the test the applicant is required to determine power settings and speeds. The applicant in compliance with the operations manual or flight manual for the aeroplane used shall calculate performance data for take-off, approach and landing. The FE will take no part in the operation of the aeroplane except where intervention is necessary in the interests of safety or to avoid unacceptable delay to other traffic. Page 4 of 7 Revision 00 / EU FCL FORM al.220

5 EU FCL FORM al.220 Revision 00 / Page 5 of 7

6 Page 6 of 7 Revision 00 / EU FCL FORM al.220

7 EU FCL FORM al.220 Revision 00 / Page 7 of 7

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MFR1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters 13 th HISTORIC ACROPOLIS RALLY REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters FIA Visa No: TRRH/HARR/GRC/050614

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students 2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students MASTER s PROGRAMME (Full Time) 12 MONTHS (October-March) 9.050- MASTER s PROGRAMME JANUARY-MARCH APRIL-SEPTEMBER OCTOBER-DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

2310 88 82 86 ( ΕΥΤΕΡΑ

2310 88 82 86 ( ΕΥΤΕΡΑ Το Έργο «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό Ο ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Ελληνικά Book 2 Events Events Chapter 3 - Championships Chapter 3 - Chapter 4 - Competitions Chapter 4 -

Αγγλικά Ελληνικά Book 2 Events Events Chapter 3 - Championships Chapter 3 - Chapter 4 - Competitions Chapter 4 - Αγγλικά Book 2 Events Chapter 3 - Championships Art 31: World Championships Art 32: Continental Championships Art 33: Dates Art 34: Allocation of Championships Art 35: Management Structures Art 36: Invitations

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 * Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: ipsc@skoe.gr INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING

Διαβάστε περισσότερα

INDEX APPENDICES. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (σελίδες 72-78)

INDEX APPENDICES. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (σελίδες 72-78) INDEX 1. Contact details 2 1.1 Permanent contact details 1.2 Rally HQ contact details 1.3 Press contact details 2. Programme and Critical Deadlines 3 2.1 Schedule prior to rally week 2.2 Schedule during

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 29 Ιανουαρίου 21 Μαϊου 2011 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides a strong foundation of the skills

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER

CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER P (Maximum 0BPROPOSAL SUBMISSION FORMS «ΒΡ-ΝΕ» UP ROPOSAL SUBMISSION FORMS FOR THE CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER OF THE R ESEARCH P ROMOTION F OUNDATION UTO BE COMPLETED BY THE APPLICANT CALL

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα