Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα"

Transcript

1 Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together

2 Ζ επηηξνπή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο «Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 133/Β/ Πξφεδξνο Γξακκαηέαο Αζαλάζηνο Εειηαζθόπνπινο, Πξφεδξνο ΣΡΑΗΝΟΔ Γήκεηξα Ξπλνύ, Τπάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Μαίξε Ζιηνπνύινπ, χκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Μειε: Μηιηηάδεο Πξνβαηάο, Πξνηζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο ηδεξνδξνκηθψλ θαη πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ Σεξαθείκ Κάπξνο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Βαζίιεηνο Μπαξκπαγηάλλεο, Πξφεδξνο ηνπ ΤΝΓΓΔ&L Ησάλλεο Σηακάο, Παλειιήληα Έλσζε επηρεηξήζεσλ Γηακεηαθνξάο Σσηήξηνο Τξηράο, Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Logistics Πέηξνο Σθνπιεθίδεο, Πξφεδξνο ηνπ ΠΥΔΜ Γεώξγηνο Μπίθαο, Δθπξφζσπνο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Γεώξγηνο Ξεξνγηάλλεο, Senior advisor ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΔΒ Ησάλλεο Σαξαληίηεο, Executive director ηεο SARMED Hellenic Warehouses Αλέζηεο Παξηαιίδεο, Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Trade Logistics (φκηινο FOURLIS) Σππξίδσλ Κπξνύζεο, SVP logistics ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο Αλδξέαο Λνπθάθεο, Director ηεο Viexal (φκηινο ΒΗΟΥΑΛΚΟ) Ησάλλεο Γηαξέληεο, Supply & Logistics Manager ηεο Πέηξνο Πεηξφπνπινο 2

3 Περιετόμενα 1. Η εφοδιαςτική αλυςίδα ςτην Ελλάδα Η ςημαςία τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ Η εφοδιαςτική αλυςίδα ωσ μζςο ανάπτυξησ τησ Ελληνικήσ Οικονομίασ Στόχοι Σχεδίου Δράςεων Στρατηγικζσ δράςεισ και πλαίςιο ανάπτυξησ τησ Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδασ Σχζδιο δράςεων ανά ςτρατηγικό άξονα Στρατηγικό πλαίςιο Θεςμικό πλαίςιο Προώθηςη Ανάπτυξη αγοράσ Συςτήματα / Τυποποίηςη Πληροφόρηςη/ Benchmanrking Συνζργειεσ Εξωςτρζφεια Αειφορία Δίκτυα & υποδομζσ μεταφορών και την ανάπτυξη ςυνδυαςμζνων μεταφορών Μεταφορικά Μζςα LOGISTICS εγκαταςτάςεισ & ο εξοπλιςμόσ τουσ Ανθρώπινο δυναμικό Τεχνολογίεσ πληροφορικήσ και επικοινωνιών (ΤΠΕ- ICT) Τεχνογνωςία (Know How) Χρηματοδότηςη (Funding)

4 1. Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηελ Διιάδα 1.0. Ζ ζεκαζία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. πγθεθξηκέλα ζηελ Δπξψπε, ε δηείζδπζε ησλ αζηαηηθψλ πξντφλησλ ζηηο αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο αγνξέο ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε θαηά 381% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θνξηίνπ. ήκεξα, ζχκθσλα κε ηε Κνκηζηφλ, ν παγθφζκηνο θιάδνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 5,4 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ ή 13,8 % ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, ελψ νη ιηκέλεο ηεο Μεζνγείνπ δηαρεηξίδνληαη ην 9% ηεο παγθφζκηαο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 48% ηεο επξσπατθήο αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θαη ε πιεηνςεθία ηνπ δηεξρφκελνπ θνξηίνπ (52%) πνπ δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ νπέδ κε θαηεχζπλζε πξνο ηνλ Δπξσπατθφ Βνξξά θαηαιήγεη ζε ιηκέλεο ηεο Μεζνγείνπ, ελψ απφ εθεί κεηαθέξεηαη κε άιια κεηαθνξηθά κέζα πξνο ην Βνξξά. Έηζη, ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ logistics είλαη δπλαηφλ λα δηαδξακαηίζεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάθηεζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, θαζψο αθελφο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ην εγρψξην ΑΔΠ ιφγσ ηεο ζπλνιηθήο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ, ελψ αθεηέξνπ ε πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, ζα επηθέξεη βειηίσζε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. ηελ Διιάδα, ν θιάδνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην 10% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ θαζψο δελ έρεη αμηνπνηεζεί πιήξσο ε δπλακηθή ηεο ρψξαο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο (ε κηθξφηεξε απφζηαζε κεηαμχ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ). 4

5 1.1. Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα σο κέζν αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο Δλδπλάκσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ θαη Logistics: Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ηνκέα ησλ Logistics ζηελ Διιάδα είλαη ζεκαληηθά πςειφο. Ωζηφζν, νη αδπλακίεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νη αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ αθήλνπλ πεξηνξηζκέλν θαζαξφ φθεινο ζην θιάδν. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαηαθεξκαηηζκέλε ειιεληθή αγνξά, ε νπνία απνηειείηαη απφ απηφλνκνπο θνξείο/ εηαηξείεο, νη νπνίεο θαηά ηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ επηθνηλσλνχλ νπζηαζηηθά, ελψ δελ ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο παξαγσγηθέο εηαηξείεο δηαρεηξίδνληαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο logistics ηνπο νη ίδηεο, κε απνηέιεζκα αθελφο λα αθηεξψλνπλ πνιχηηκνπο γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πφξνπο (αλζξσπίλνπο, ηερλνινγηθνχο, θπζηθνχο) θαη αθεηέξνπ λα απμάλνπλ ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ logistics, ιφγσ κε χπαξμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, νη εγθαηαζηάζεηο logistics δελ ζπλδένληαη απνηειεζκαηηθά κε ηα θχξηα κέζα κεηαθνξάο (ιηκέλεο, ζηδεξφδξνκν), κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδνληαη νπζηαζηηθά νη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο θαη ε επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο θαηά πεξίπησζε εκπνξεπκαηηθνχ φγθνπ θαη δηαλπφκελεο απφζηαζεο. Αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε δηακεηαθνκηζηηθό θόκβν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο: Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο θαζίζηαηαη θαίξηα γηα ηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο σο δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ελψ ε θπζηθή γεσγξαθία ηεο, κε ηελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ ιηκέλσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. Αλάκεζα ζε ηξείο επείξνπο θαη ζε ζέζε θιεηδί γηα ηελ εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ ζηελ Δπξψπε πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ, ε Διιάδα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζεί πεξαηηέξσ απφ ην κεγάιν απηφ εκπνξεπκαηηθφ φγθνπ θνξηίνπ. Αο κελ μερλάκε φηη, νη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο (Οιιαλδία, Βέιγην, Γεξκαλία) πνπ αλέπηπμαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην θιάδν ησλ logistics θαη έγηλαλ δηακεηαθνκηζηηθά θέληξα νιφθιεξεο ηεο γεξαηάο επείξνπ, αμηνπνίεζαλ ζην κέγηζην βαζκφ ηα δχν πξναλαθεξφκελα πιενλεθηήκαηα (γεσγξαθηθή ζέζε θιεηδί θαη χπαξμε θπζηθψλ ιηκέλσλ), κε απνηέιεζκα λα θαηαζηνχλ παγθφζκηνη θπξίαξρνη ηνπ θιάδνπ θαη λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εζληθήο ηνπο νηθνλνκίαο. 5

6 1.2. Σηόρνη Σρεδίνπ Γξάζεσλ 1 Αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ Ο ζηφρνο ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ νδηθνχ θαη ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, ηελ εμππεξέηεζε κεγαιχηεξνπ εκπνξεπκαηηθνχ φγθνπ θνξηίνπ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ. Δπίζεο, έλαο αθφκε ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ αθνξά ηελ απεπζείαο ζχλδεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ κε ηηο πχιεο εηζφδνπ ησλ πξντφλησλ ζηελ Διιεληθή αγνξά. 2 Σπγθέληξσζε θαη ε αλαβάζκηζε ησλ εκπνξεπκαηηθώλ θέληξσλ Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο είλαη απφξξνηα ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ πθηζηάκελσλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ πνπ απνζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ θαη θνηλψλ δξάζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα απνζαξξχλεη ηελ νπζηαζηηθή ζχλδεζε κε ηα κέζα κεηαθνξάο (ζηδεξφδξνκν θαη ιηκέλεο). Απφ ηελ άιιε, ε αλαβάζκηζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ ζπλδέεηαη κε ηελ απφιπηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ειεθηξνληθή ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 3 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ησλ πξάζηλσλ logistics ηφρν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ πξάζηλσλ logistics, είλαη ε αλαπηπμε πξαθηηθψλ αζηηθήο κεηαθνξάο πνπ πξνσζνχλ ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2). Σν γεγνλφο απηφ ζπλάδεη κε ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη πνιηηηθέο. 4 Βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνύ θαη ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ (απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ) Ζ Διιάδα δηαζέηεη έλα εθηελέο λνκνζεηηθφ έξγν ζρεηηθά κε ην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ logistics, ην νπνίν παξνπζηάδεη φκσο ζεκαληηθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπκκφξθσζε κε απηφ. Ωζηφζν, δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη θαη ζε πξαθηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, θαζψο ε χπαξμε πςεινχ βαζκνχ γξαθεηνθξαηίαο θαη νη δηθνξνχκελεο ή αιιεινθαιππηφκελεο εξκελείεο ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ απμάλεη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεη ην θφζηνο θαη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο, ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ κε θνηλέο αξκνδηφηεηεο, πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ αλεζπρίεο θαη εκπφδηα ζηηο επηρεηξήζεηο.ωο εθ ηνχηνπ, ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεσλ είλαη ε απινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ε ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνλ θιάδν. 5 Μεηαηόπηζε κεηαθνξηθνύ όγθνπ από ην νδηθό δίθηπν ζην ζηδεξόδξνκν Ζ θεληξηθή αξηεξία κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ Διιάδα είλαη ην νδηθφ δίθηπν, θαζψο θαιχπηεη ην 98% ησλ ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 1, έλαληη 76,4% πνπ αληηπξνσπεχεη ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν ησλ 27 κειψλ-θξαηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε απνζπκθφξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ απνηειεί ζηφρν γηα ηα επφκελα έηε, θαζψο ν ζηδεξφδξνκνο ζεσξείηαη έλα αζθαιέο θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ κέζν κεηαθνξάο κε πνιιέο δπλαηφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θαη ε Δπξσπαηθή Δλσζε έρνληαο αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηνπ ζηδεξφδξνκνπ ζηηο κεηαθνξέο, πξνσζεί ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. 6 Ζιεθηξνληθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο «ρσξίο έληππα έγγξαθα» Γεληθά, ε ρξήζε ηερλνινγηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ελψ ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ logistics λα νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Ωζηφζν, ε ειεθηξνληθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφηεξν ξφιν απφ απηφ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κε ηελ έλλνηα φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε φια ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ/ ιεηηνπξγηψλ logistics αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη αληίθηππν, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη αιπζηδσηέοεπηδξάζεηο θαη ζε άιινπο θνξείο (πρ. ζην πθηζηάκελν ή/θαη δπλεηηηθφ πειαηνιφγην, 1 Πηγή: Eurostat, Ανάλυση εμπορευματικών μεταυορών για το 2010, /index.php?title=file:modal_split_of_inland_freigh t_transport,_2000_and_2010_(1)_(%25_of_total_in land_tkm).png&filetimestamp=

7 ζηηο ηεισληαθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο, ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θ.α.). 10 Αλάπηπμε ζπλεξγεηώλ κεηαμύ ησλ θξίθσλ ηεο εθνδηαζηηθή αιπζίδαο 7 Δλίζρπζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Ζ βειηηψζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δηαδξακκαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε ζπλνιηθή εμέιημε ηνπ θιάδνπ. Ζ πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαζψο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θέληξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ζην ηνκέα ησλ logisitcs αλακέλεηαη λα εληζρχζεη νπζηαζηηθά ην θιάδν, ελψ ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο ζα αλαδεηθλχεη ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ θιάδνπ πνπ ρξήδνπλ πξνο επέκβαζε θαη βειηίσζε. Ωζηφζν, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ, ζεσξείηαη ππνρξεσηηθφ πεδίν θαη ε απνηχπσζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ logisitcs θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, θαζψο έηζη ζα απνηηκάηαη νξζά ε θάζε ελέξγεηα ελίζρπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ε χπαξμε ή κε νπζηαζηηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηή. πγθεθξηκέλα, έρεη παξαηεξεζεί φηη ηφζν νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θιάδν, φζν θαη νη πθηζηάκελνη πειάηεο, ιεηηνπξγνχλ απηνλφκσο ρψξηο νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, γεγνλφο πνπ ζα είρε απνθερζεί ζε πεξίπησζε πνπ αμηνπνηνχληαλ νη ζπλέξγεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζπλδεηηθψλ θξίθσλ. Έηζη, ε αλάπηπμε θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηφζν ησλ νξηδφληησλ (κεηαμχ πξνκεζεπηψλ), φζν θαη ησλ θάζεησλ (πξνκεζεπηήο- πειάηεο) ζπλεξγεηψλ αλακέλεηαη λα επηθέξεη πνιιαπιά νθέιε γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. Δμσζηξέθεηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 8 Ζ αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ logistics ζε επξσπαηθφ θαη δηεζλή επίπεδν ζεσξείηαη έλαο αθφκε πξνζνδνθφξνο ζηφρνο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα παξέρνληαη ζηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ δχλαηαη λα απνρηήζνπλ νη εηαηξείεο πνπ δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ηεο ειιεληθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Διιάδα ζα πξέπεη λα επελδχζεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ θιάδνπ θαζψο επίζεο θαη λα αλαπηχμεη κία εληαία ζηξαηεγηθή πιεξνθφξεζεο. 9 Δπέλδπζε ζε πξαθηηθέο δηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην θιάδν ησλ logistics πζηεξεί ζε ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν πνπ απαζρνιείηαη ζηελ αγνξά ησλ logistics ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο. Ωο εθ ηνχηνπ, απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ αμηνπνηνχληαη ζην κέγηζην βαζκφ νη δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγηθή θαη πνηνηηθή επειημία εληφο ηνπ θιάδνπ. Έηζη, ε επέλδπζε ζε πξαθηηθέο δηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζεσξείηαη επηηαθηηθή γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. 7

8 Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, αλαπηχρζεθε έλα ζρέδην δξάζεσλ, ην νπνίν θαιχπηεη ζε δεθαηξείο (13) ζεκαηηθέο ελφηεηεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη, ην θνξέα πνπ απεπζχλεηαη θαζψο θαη ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο επηιέρζεθαλ κε βάζε ηελ επίδξαζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) πνπ έρνπλ/ ή αλακέλεηαη λα έρνπλ ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν, ελψ νη δξάζεηο απεπζχλνληαη ζε: Πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ πξνο βειηίσζε, Κελέο πεξηνρέο πνπ απαηηνχλ εηζαγσγή θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ/ ιεηηνπξγηψλ θαη ηξεβισκέλεο πεξηνρέο πνπ απαηηνχλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαηεπζχλζεσο. Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ εθηείλεηαη ζε 2-5 έηε. 8

9 2. Σηξαηεγηθέο δξάζεηο θαη πιαίζην αλάπηπμεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Πιαίζην Λεηηνπξγίαο Δλόηεηα Γξάζε Σηξαηεγηθό Πιαίζην Παξαθνινχζεζε θαη Βειηίσζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλάπηπμεο ησλ Logistics Αδηάθνπε βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ρψξνπ ησλ Logistics Οξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηα logistics Απινπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφο δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο εηαηξεηψλ Logisitcs- Μεηαθνξψλ Θεζκηθό Πιαίζην Σξνπνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο, κε ζρεδηαζκφ ρξήζεο γηα ηα Logistics, κε επλντθνχο φξνπο δφκεζεο Δμπγίαλζε άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Απινπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Logistics Απινπνίεζε ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ Γηεπθφιπλζε δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο δηεξρφκελσλ θνξηίσλ θαη θίλεηξα γηα added value services ζηα δηεξρφκελα θνξηία Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ logistics εγθαηαζηάζεσλ Γεκηνπξγία νξγαληζκνχ πξνψζεζεο ππεξεζηψλ Logistics Αλάπηπμε θέληξσλ AgroLogistics Πξνώζεζε - Αλάπηπμε Αγνξάο Σπζηήκαηα - Τππνπνίεζε Πιεξνθόξεζε / Benchmarking Αεξνδξφκηα: Αλάδεημε Αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο ζε δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν (hub) δηεζλνχο εκβέιεηαο Ληκάλη: Αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά σο δηακεηαθνκηζηηθφο θφκβνο Πξνψζεζε δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ outsourcing ππεξεζηψλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ Πξνψζεζε ηππνπνίεζεο / πξνηππνπνίεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά Logistics Δλίζρπζε δξάζεσλ πηζηνπνίεζεο εηαηξεηψλ Logistics βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ Γηακφξθσζε παξαηεξεηεξίνπ Logistics Σπλέξγεηεο Πξνψζεζε δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγεηψλ ζηα Logistics Δμσζηξέθεηα Πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ Logistics Αεηθνξία Γίθηπα & ππνδνκέο κεηαθνξώλ Μεηαθνξηθά Μέζα Logistics Δγθαηαζηάζεηο & ν εμνπιηζκόο ηνπο Πξνψζεζε Green City Logistics Δλίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα πξσηνβνπιίεο Logistics θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ Οινθιήξσζε θαη εθζπγρξνληζκφο/ ειεθηξνθίλεζε ηνπ βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ (έκθαζε ζηνπο άμνλεο ΣΔΝ-Σ) Οινθιήξσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ: ΠΑΘΔ/Π, ΔΓΝΑΣΗΑ Οδφο, πλδέζεηο κε ζχλνξα Ληκέλεο: Δθζπγρξνληζκφο θαη αλάπηπμε ιηκέλσλ Πεηξαηά / Θεζζαινλίθεο θαη ζχλδεζε κε ην ζηδεξνδξνκηθφ θαη νδηθφ δίθηπν Αλάπηπμε ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ Δθζπγρξνληζκφο ζηφινπ νρεκάησλ θαη κέζσλ δηελέξγεηαο κεηαθνξψλ Δλίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο enforcement Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ εζληθήο εκβέιεηαο Αλάπηπμε district parks ζε δηαζέζηκεο πεξηνρέο (Αζπξφππξγνο, Οηλφθπηα, ίλδνο) Πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικάησλ logistics Αλζξώπηλν δπλακηθό Τερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληώλ (ICT) Τερλνγλσζηα (know how) Φξεκαηνδνηεζε / funding Γηαζχλδεζε ηνπ ηνκέα ησλ logistics ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε δηα βίνπ κάζεζε Γεκηνπξγίαο παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ logistics ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ (ζηελή ζπλεξγαζία Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο, Κιαδηθψλ Φνξέσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Logistics θαη Δηαηξεηψλ Δλίζρπζε ηεο ειεθηξνληθήο ξνήο πιεξνθνξηψλ logistics κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηα logistics Πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ εληφο ησλ logistics ησλ επηρεηξήζεσλ Δλίζρπζε δξάζεσλ εξγαζηαθήο επειημίαο & νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο ζηα logistics Πξνψζεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ζηα logistics Κίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ Logistics Έληαμε δξάζεσλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζηελ ΝΠΠ 9

10 3. Σρέδην δξάζεσλ αλά ζηξαηεγηθό άμνλα 3.0. Σηξαηεγηθό πιαίζην Παξαθνινύζεζε θαη Βειηίσζε ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλάπηπμεο ησλ Logistics Ζ ζχζηαζε ελφο Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλάπηπμεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ logistics. πγθεθξηκέλα, ε απνηχπσζε ησλ ζηφρσλ, ν θαηακεξηζκφο ηνπο ζε δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ, ζπκβάιιεη δπλακηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζέζεο ηνπ ηνκέα, ελψ ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδνληαη νη πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαη ηα νθέιε πνπ ζα αλαδεηρηνχλ. Σα ηειεπηαία έηε, ν θιάδνο ησλ logistics παξνπζηάδεη έλα νινθιεξσκέλν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλάπηπμεο ην νπνίν απνηππψλεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ. Ωζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζχζηαζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ δελ απνηειεί έλα εχθνιν εγρείξεκα. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε θχζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, θαζψο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αθελφο εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο δηαθφξσλ δεκφζησλ θνξέσλ (φπσο Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Δλέξγεηαο, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θ.α.) θαη αθεηέξνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ζεκαληηθέο ζηξεβιψζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή. ην πιαίζην ηεο δξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλάπηπμεο ησλ Logistics εκπίπηεη ε πεξηνδηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ ηνπο έηζη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. πγθεθξηκέλα, ην αζηαζέο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο θαζψο θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζην θιάδν ησλ logistics δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ζηελήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ, έηζη ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη αιιαγέο ηνπ θιάδνπ. 10

11 Ζ ελ ιφγσ δξάζε αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ηνπ θιάδνπ ησλ logistics θαζψο: Οη δξάζεηο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλάπηπμεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο κεηαβαιιφκελνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν, Ζ εμέιημε ηνπ θιάδνπ logistics ζα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο ρψξαο. Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο είλαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλάπηπμεο ησλ logistics αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη πεξηνδηθά αλά 2-3 έηε. Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 11

12 3.1. Θεζκηθό πιαίζην Αδηάθνπε βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ρώξνπ ησλ Logistics Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ν κε θαζνξηζκφο ηνπ θιάδνπ ησλ logistics, δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηελ απφιπηε ζπκκφξθσζε κε απηφ θαζψο θαη ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ. ήκεξα, αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ logistics, ππάξρεη έλα ζχλζεην λνκνζεηηθφ πιέγκα, ηνπ νπνίνπ ε αδηάθνπε βειηίσζε ηνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηε, έηζη ψζηε λα απνζαθεληζηεί πιήξσο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ θιάδνπ. Δπηπξφζζεηα, πέξα απφ ηελ αλάγθε ηνπ θιάδνπ γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ε Διιάδα, σο θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία, θαζψο θαη λα ελαξκνλίδεη ηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη Καλνληζκνχο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο γηα βειηίσζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εκπίπηεη ε ελαξκφληζε ηνπ κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο logistics ζηελ ΔΔ θαζψο θαη ε πηνζέηεζε θαη ελζσκάησζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απφ ην Δπξσπατθφ θαη Γηεζλέο πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, ε ιεηηνπξγία θαη ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ζπλάδεη θπξίσο κε ηελ έλαξμε θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε θχζε ηνπ θιάδνπ θαζψο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ιακβάλνπλ ρψξα θαη εθηφο ησλ πεξηνξηζηηθψλ εζληθψλ ζπλφξσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ logistics ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ηαπηφρξνλα θα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ άιισλ ρσξψλ. Έηζη, ε ελαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο logistics ζηελ ΔΔ, αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά αθελφο ζηε ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο, ζπλάδνπλ κε: Σελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Διιάδαο, σο θξάηνο- κέινο ηεο ΔΔ Σε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ logistics ζε απφιπηε ζπκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαζψο θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο είλαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. Σν πξψην ζηάδην ηεο δξάζεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2014, ελψ ε πεξαηηέξσ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηνδηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα επφκελα έηε. Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Οξγαλσηηθό πιαίζην ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο γηα ηα Logistics ηελ Διιάδα, ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ην θιάδν ησλ logistics δελ έρεη δηακνξθσζεί αθφκε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Οη δξαζηεξηφηεηεο logistics εκπίπηνπλ ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ κεηαθνξψλ, ελψ νη απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη εζηηάδνπλ ζην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ logistics. Ωζηφζν, ην 2013 ζπζηάζεθε ε Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα («Μφληκε Δπηηξνπή Logistics»). Ζ Δπηηξνπή έρεη ηνλ ξφιν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, ελψ απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηεο επξχηεξεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Τπνπξγεία), ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαζψο θαη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Ζ Μφληκε Δπηηξνπή Logistics ήηαλ ε πξψηε πξνζπάζεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ζέκαηα ηεο Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ελψ κέζσ 12

13 ηεο δξάζεο γηα δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα logistics, ηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο εθηηκάηαη φηη ζα επεθηαζνχλ. Ζ ελ ιφγσ δξάζε έρεη σο ζηφρν ηε δηακφξθσζε ηνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ην θιάδν logistics θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 1. χζηαζε δηνηθεηηθήο κνλάδαο ζρεδηαζκνχ θαη πξνψζεζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο Δθνδηαζηηθήο Ζ δηνηθεηηθή κνλάδα ζα ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ελψ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζα εληάζζνληαη κεηαμχ άιισλ ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο γηα ηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δθνδηαζηηθήο θαη ε παξνρή νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ Logistics. 2. χζηαζε πκβνπιίνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Δθνδηαζηηθήο Σν ελ ιφγσ πκβνχιην ζα ζπζηαζεί σο αλψηαην γλσκνδνηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν πξνο ηε Κπβέξλεζε θαη ηνπο εθάζηνηε αξκφδηνπο Τπνπξγνχο ζε ζέκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο, αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο ζην πιαίζην κίαο Δζληθήο ηξαηεγηθήο. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ζα εκπίπηνπλ κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: Ο εληνπηζκφο ησλ βαζηθψλ πεξηνρψλ θαη ζεκάησλ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ Logistics θαη ε δηακφξθσζε ζέζεσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπο, Ζ ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο, Ζ εθπφλεζε εηήζηνπ πιάλνπ κε πξνηεξαηνπνίεζε ελεξγεηψλ, Ζ δηεξεχλεζε θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο ζε θαηλνηφκεο θαη «πξάζηλεο» δξάζεηο ζηελ Δθνδηαζηηθή. Ζ ελ ιφγσ δξάζε αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ θιάδνπ θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε ηνπ. Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ δξάζεο είλαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα είλαη ζε απφιπηε ζπλεξγαζία θαη κε ηα Τπνπξγεία Ναπηηιίαο & Αηγαίνπ θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζψο ππάξρνπλ αξθεηά πεδία θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ δξάζε αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί κε ηε ζχληαμε ηνπ λφκνπ πεξί «Ρπζκίζεσο ζεκάησλ Δθνδηαζηηθήο 13

14 θαη άιισλ δηαηάμεσλ», ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ Α εμακήλνπ Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Απινπνίεζε & εθζπγρξνληζκόο δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο εηαηξεηώλ logistics - κεηαθνξώλ Ζ πνιπκνξθία ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Διιάδαο γίλεηαη αληηιεπηή θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εηαηξηψλ logistics θαη κεηαθνξψλ. Οη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ απαηηνχλ πνιχ ρξφλν ελψ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο θαη δηαθνξνπνίεζεο. Οη αξκφδηνη θνξείο πνπ εθδίδνπλ άδεηεο δηαθέξνπλ θαηά πεξίπησζε, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε εκπινθή δηαθφξσλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σα ηειεπηαία έηε έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο ψζηε λα απινπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί έλα θηιηθφ πξνο ηνλ επελδπηή/ επηρεηξεκαηία θιίκα εηζφδνπ ζηελ αγνξά logistics. Ωζηφζν, νη ελέξγεηεο απηέο είραλ πεξηνξηζκέλν αληίθηππν ζηελ πξαγκαηηθή αγνξά, θαζψο παξφιν πνπ ήηαλ πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε, δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπληνληζκέλα. Ζ απινπνίεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο αθνξά ηε ζχλζεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο Μεηαθνξέο κε ηαπηφρξνλε πξνψζεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, έηζη ψζηε λα αξζνχλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά ησλ logistics. Μεηαμχ άιισλ νη ελέξγεηεο απινπνίεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο πεξηιακβάλνπλ: Καζνξηζκφο απαηηήζεσλ αδεηνδφηεζεο εηαηξεηψλ logistics, Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ησλ θνξηεγψλ θαη ηεο αιιαγήο αδείαο, Απινπνίεζε/Δπηθαηξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ίδξπζεο κίαο λέαο κεηαθνξηθήο εηαηξίαο, Απινπνίεζε/ Δπηθαηξνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ αδεηνδφηεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 3PL εηαηξεηψλ, Δπαλεμέηαζε/ χλζεζε δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ εκπνξεπκαηηθνχ πάξθνπ, Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, Δθζπγρξνληζκφο/ απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο κε βάζε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο. Ζ ελ ιφγσ δξάζε αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θαζψο: 1. Απινπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά logistics, 2. Οξηνζεηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ηίζεληαη θαη αδηαθαλή θξηηήξηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά, 3. Μεηψλεη ην θφζηνο θαη ην ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, 4. Γίλνληαη θίλεηξα εηζφδνπ λέσλ ηφζν ζηελ αγνξά ησλ logistics φζν θαη ζηελ αγνξά ησλ κεηαθνξψλ. Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ δξάζεο είλαη ην Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα είλαη ζε απφιπηε ζπλεξγαζία θαη ηα ππφινηπα εκπιεθφκελα Τπνπξγεία θαζψο θαη κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Ζ δξάζε αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί κε ηε ζχληαμε ηνπ λφκνπ πεξί «Ρπζκίζεσο ζεκάησλ Δθνδηαζηηθήο θαη άιισλ δηαηάμεσλ», ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ Α εμακήλνπ Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 14

15 Τξνπνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο, κε ζρεδηαζκό ρξήζεο γηα ηα logistics, κε επλντθνύο όξνπο δόκεζεο Ο κε νξηνζέηεζε ηνπ θιάδνπ ησλ logistics θαζψο θαη ε κε θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ, έρεη απνηειέζεη δήηεκα πξνο ζπδήηεζε θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε γηα ηηο δψλεο πνπ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο logistics θαζψο θαη γηα ηνπο φξνπο δφκεζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ logistics. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηα δηαθνξεηηθά φξηα δφκεζεο θαη θάιπςεο γεο κεηαμχ ησλ βηνκεραληθψλ δσλψλ θαη ησλ δσλψλ εκπνξίνπ, ζηε δηαθνξεηηθή αδεηνδφηεζε θαζψο θαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ πνπ απαηηείηαη λα εθπνλεζνχλ. Ζ δξάζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο, κε ζρεδηαζκφ ρξήζεο γηα ηα logistics θαη κε επλντθνχο φξνπο δφκεζεο ζπκπεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηηο εμήο ελέξγεηεο: Γηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ logistics ζε ρξήζεηο γεο, φπσο κε φρινπζα βηνκεραλία, βηνηερλία, ρνλδξεκπφξην, φρινπζα βηνκεραλία, βηνηερλία πςειήο φριεζεο, Γηεξεχλεζε/ Σξνπνπνίεζε θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δφκεζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο logistics ζε θάζε θαηεγνξία ρξήζεο γεο, Γηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο ζεζκνζέηεζεο πεξηνρψλ logistics κε επλντθφηεξνπο φξνπο δφκεζεο, Γηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο δηπιήο ρξήζεο ηεο γεο (πρ. ζχζηαζε βηνκεραληθήο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο θαη θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο logistics ζηελ ίδηα έθηαζε), Καζνξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ Logistics πνπ κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη αλά ρξήζε γεο. Ζ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο αλακέλεηαη λα απνζαθελίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ρξήζεηο γεο πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics θαζψο θαη ηνπο φξνπο δφκεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ. Δπίζεο, ν θαζνξηζκφο επλντθφηεξσλ φξσλ δφκεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο γεο αλακέλεηαη λα δψζεη θίλεηξα εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε ζχζηαζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ logistics. Σέινο, εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο ίδξπζεο ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, θαζψο ζα κεησζνχλ θαη νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη θχξηνη θνξείο πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ δξάζεο είλαη ην Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα είλαη ζε απφιπηε ζπλεξγαζία θαη ηα ππφινηπα εκπιεθφκελα Τπνπξγεία θαζψο θαη κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Ζ δξάζε αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί κε ηε ζχληαμε ηνπ λφκνπ πεξί «Ρπζκίζεσο ζεκάησλ Δθνδηαζηηθήο θαη άιισλ δηαηάμεσλ», ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ Α εμακήλνπ Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Δμπγίαλζε άηππσλ ζπγθεληξώζεσλ απνζεθεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (ΔΠΔ) Οη πεξηζζφηεξεο δψλεο logistics ζηελ Διιάδα έρνπλ αλαπηπρζεί ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ, κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε αλαπνηειεζκαηηθνηήησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Οη δψλεο Logistics πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο γηα ηελ απνζήθεπζε θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη θνξηεγψλ είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε ζρεηηθά ιίγεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, νη δψλεο logistics εληνπίδνληαη θνληά ζηελ Αηηηθή Οδφ, φπσο ηε πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ, ηνλ Αζπξφππξγν, ηε Μάλδξα, ηε Μαγνχια, ηελ Διεπζίλα θαη ην Θξηάζην, ελψ κηθξφηεξεο θιίκαθαο δξαζηεξηνηήησλ logistics εληνπίδνληαη επίζεο θαη θνληά ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. Οη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπγθεληξψλνληαη ρσξίο ζρεδηαζκφ θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ logistics. πγθεθξηκέλα, νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ρηίζηεθαλ 15

16 ζε εθηάζεηο κε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο γεο (βηνκεραληθή, εκπνξηθή, κε νξηνζεηεκέλε), θαη κεξηθέο θνξέο κε ad hoc πξνδηαγξαθέο θαη ρσξίο ηελ θαηάιιειε αδεηνδφηεζε. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, νη ππνδνκέο πξφζβαζεο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, ελψ απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο λα εκθαλίδνληαη αθφκε θαη ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δψλεο ή/ θαη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο (ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηνπ σο άλσ ζεσξείηαη ε πεξηνρή ηνπ Διαηψλα). Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο πεξηνρψλ αλάπηπμεο κε βάζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, ελψ ηαπηφρξνλα ε εμπγίαλζε άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ελέξγεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: Γηαηχπσζε πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εμπγίαλζε πεξηνρψλ φπνπ παξαηεξείηαη πςειή ζπγθέληξσζε απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηαζκψλ logistics, Μειέηε θαηά πεξίπησζε άηππεο ζπγθέληξσζεο απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, Αληηζηνίρηζε κε ηηο δηαηάμεηο γηα άηππεο βηνκεραληθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ Ν3982/2011 γηα ηα Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα, Γηεξεχλεζε πξνυπνζέζεσλ θαη θηλήηξσλ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε εηαηξεηψλ απφ άηππεο ζπγθεληξψζεηο εγθαηαζηάζεσλ ζε νξγαλσκέλα εκπνξεπκαηηθά θέληξα (πρ. απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα ζην εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ) Αμηνιφγεζε κειέηεο εμπγίαλζεο ηεο άηππεο ζπγθέληξσζεο απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ θαη αμηνπνίεζε απηήο σο βέιηηζηε πξαθηηθή. Ζ εμπγίαλζε ησλ άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ αλακέλεηαη λα επηθέξεη πνιιαπιά θαη αιιειεπηδξφκελα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα: Οξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ logistics, Απνκάθξπλζε ησλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ πξνψζεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ logistics, 16

17 Γπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ κε γλψκνλα ηε ζέζε ησλ θέληξσλ logistics. Οη θχξηνη θνξείο πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ δξάζεο είλαη ην Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα είλαη ζε απφιπηε ζπλεξγαζία θαη ηα ππφινηπα εκπιεθφκελα Τπνπξγεία θαζψο θαη κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Ζ πξψηε θάζε ηεο δξάζεο αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί κε ηε ζχληαμε ηνπ λφκνπ πεξί «Ρπζκίζεσο ζεκάησλ Δθνδηαζηηθήο θαη άιισλ δηαηάμεσλ», ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ Ζ δεχηεξε θάζε ηεο δξάζεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηα επφκελα έηε, θαζψο απαηηείηαη ε εθπφλεζε κειέηεο θαη πιάλνπ δξάζεσλ γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ άηππσλ θέληξσλ logistics μερσξηζηά θαηά πεξίπησζε. Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Απινπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ πινπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Logistics Δίζηζηαη, νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ logistics ππνδνκέο (απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θπξίσο) λα αληηκεησπίδνπλ κεγάια γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα είηε απφ ηηο δπζθακςίεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ είηε απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα. Οη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα επελδχζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηνπο δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, ηα ζέκαηα ππξαζθάιεηαο, ηνπο πνιενδνκηθνχο φξνπο θαζψο θαη ην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ εγθαηάζηαζεο logistics. Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθά δεηήκαηα αλαθχπηνπλ θαη απφ ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ θαηά ηα νπνία δχλαηαη λα ζπζηαζεί κία εγθαηάζηαζε logistics. Ζ δξάζε γηα απινπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ logistics, έρεη σο ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε φισλ ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, έηζη ψζηε αθελφο λα κελ δίλνληαη πεξηζψξηα παξεξκελείαο ή απνθπγήο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα θηιηθφ γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα, ε δξάζε ηεο απινπνίεζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ εγθαζίδξπζεο εγθαηαζηάζεσλ logistics πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (φπσο, ππξνδηακεξίζκαηα, πεξηνξηζκνί χςνπο), Δλαξκφληζε/ Απνζαθήληζε λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, ζηηο νπνίεο δχλαηαη κία επηρείξεζε λα ζηεξίμεη ηελ ίδξπζε κίαο εγθαηάζηαζεο logistics, Απινπνίεζε/ απαινηθή δηαδηθαζηψλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ, αθείο δηεπθξηλήζεηο θαη εξκελείεο αλαθνξηθά κε ηηο αζάθεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα λνκνζεηήκαηα, χζηαζε ππεξεζίαο κίαο ζηάζεο (one stop shop), γηα ηελ αδεηνδφηεζε εκπνξηθψλ απνζεθψλ θαη απνζεθψλ logistics. Ζ απνηειεζκαηηθή απινπνίεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ logistics αλακέλεηαη λα επηθέξεη: 1. Μείσζε ηνπ ρξφλν δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 2. Μείσζε ηνπ θφζηνπο, 3. Γεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θαη μεθάζαξνπ πιαηζίνπ εγθαηάζηαζεο. Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ δξάζεο είλαη ην Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα είλαη ζε απφιπηε ζπλεξγαζία θαη ηα ππφινηπα εκπιεθφκελα Τπνπξγεία θαζψο θαη κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Δπαλεμέηαζε θαη θαζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 17

18 Ζ δξάζε αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί κε ηε ζχληαμε ηνπ λφκνπ πεξί «Ρπζκίζεσο ζεκάησλ Δθνδηαζηηθήο θαη άιισλ δηαηάμεσλ», ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ Α εμακήλνπ Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Απινπνίεζε ηεισληαθώλ δηαδηθαζηώλ ηελ Διιάδα, ε νξγάλσζε θαη ν ηξφπνο δφκεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. πγθεθξηκέλα, νη πξνθιήζεηο απηέο εληνπίδνληαη ζηα αθφινπζα: Πνιχπινθνη ζπλνξηαθνί έιεγρνη απφ δηάθνξνπο θνξείο πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ εκβέιεηα ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θαη πξηλ ηελ ηεισληαθή ππνβνιή δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο, Ο θπζηθφο έιεγρνο γηα εηζαγσγέο πξντφλησλ εθηφο ΔΔ είλαη πνιχ πςειφο (ηδηαίηεξα ζην ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά), Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεισλίσλ δελ επαξθνχλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ). Ωζηφζν πξφζθαηα ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε επέθηαζε ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο γηα ην ηεισλείν ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ θαζψο θαη γηα ηα ηεισλεία ηνπ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά, Ο λφκνο πεξί απειεπζέξσζεο ηνπ επαγγέικαηνο εθηεισληζηψλ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο θαη ηηο Γηεζλείο πξαθηηθέο δελ εθαξκφδεηαη πιήξσο, ελψ ε απφιπηε πξνζήισζε ζηνπο εθηεισληζηέο δίλεη θίλεηξα γηα έιιεηςε δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη απνδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ εκπφξνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο ηεισλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ν ίδηνο. χκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο ηεισληαθέο ππεξεζίεο, ε Διιάδα ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ απινπνίεζε ησλ ηεισληαθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ζηε ηήξεζε εηδηθψλ θαζεζηψησλ κε θσδηθνπνηεκέλα θαη αδηαθαλή θξηηήξηα. Ωζηφζν, ε Διιάδα δελ έρεη πξνβεί ζε πιήξε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ θαζεζηψησλ, ελψ δελ έρεη επηθνηλσλεζεί απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην δεκφζην ν ιφγνο κε εθαξκνγήο ησλ απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Ωζηφζν, κία ζεκαληηθή εμαίξεζε ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο είλαη ν ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Πεηξαηά (ΔΠ), ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν «κνλαδηθφ παξάζπξν» (single window) εμππεξέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εηζάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζην ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά, πξνεηνηκάδνληαο ηελ εηζαγσγή ηνπο ειεθηξνληθά, αθφκε θαη πξηλ ηελ άθημε ηνπο. 18

19 πγθεθξηκέλα, ε δξάζε ηεο απινπνίεζεο ησλ ηεισληαθψλ δηαδηθαζηψλ ζπκπεξηιακβάλεη: Απινπνίεζε θαη πιήξεο ειεθηξνληθνπνίεζε (paperless) ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ, Καζνξηζκφο κίαο νινθιεξσκέλεο θαη κνλαδηθήο αξκφδηαο αξρήο (One-Stop-Shop-Authority)- ρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο Single Window γηα ηηο εμαγσγέο, Βειηηζηνπνίεζε Μεζνδνινγίαο Risk Analysis θαη δηαδηθαζηψλ θπζηθνχ ειέγρνπ, Δλδπλάκσζε ζεζκνχ Δγθεθξηκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ (ΔΟΦ - AEO) Γηαθνξνπνίεζε δηαδηθαζηψλ αλάινγα κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ εμαγσγέα θαη ζπρλφηεηα δηεμαγσγήο εμαγσγψλ. Γηακφξθσζε γξακκψλ θαη δηαδηθαζηψλ VIP Ζ απνηειεζκαηηθή απινπνίεζε ησλ ηεισληαθψλ δηαδηθαζηψλ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε: Μείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηηο εμαγσγέο ρξφλνπ, Μείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εμαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. πγθεθξηκέλα, ε κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ θπζηθψλ εγγξάθσλ εθηεισληζκνχ θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ ειέγρσλ αλακέλεηαη λα επηθέξεη κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ ηεισληαθψλ δηαδηθαζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε πιήξεο ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλακέλεηαη λα κεηψζεη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο. Δπηπξφζζεηα, ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεπψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξάζεο απαηηείηαη ζπλεξγαζία ησλ εμήο θνξέσλ: 1. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ - Γηεχζπλζε Διέγρνπ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ (ΓΗ.Δ.Σ.Α) 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 3. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, 4. Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 5. Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ. Οη ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξάζεο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη, ελψ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ην Ζ δξάζε δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Γηεπθόιπλζε δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο δηεξρόκελσλ θνξηίσλ θαη θίλεηξα γηα ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα δηεξρόκελα θνξηία Ζ δηέιεπζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ απφ ηελ Διιάδα ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ελφο θχθινπ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο αθελφο θαζπζηεξνχλ θαη αθεηέξνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δηεξρφκελσλ θνξηίσλ. Απφ ηελ άιιε, ε έιιεηςε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (added value services) ζηα δηεξρφκελα θνξηία απνζαξξχλεη πεξηζζφηεξν ηηο μέλεο επηρεηξήζεηο λα κεηαθέξνπλ ηα εκπνξεχκαηα ηνπο κέζσ ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, νη πνιχπινθεο εθηεισληζηηθέο δηαδηθαζίεο, ε χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ θπζηθψλ ειέγρσλ (ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ) θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ απαξαίηεησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δηεξρφκελσλ θνξηίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε κε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απνζπλαξκνιφγεζεο, εηηθεηνπνίεζεο, παθεηαξίζκαηνο θ.α. δελ πξνζθέξεη θίλεηξα δηέιεπζεο εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ απφ ηελ Διιάδα. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη ε απινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ δηεξρφκελσλ απφ ηελ Διιάδα θνξηίσλ θαζψο θαη ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζεο ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. πγθεθξηκέλα, ην πεξηερφκελν ηεο δξάζεο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηεισληζκνχ, Μείσζε ησλ θπζηθψλ ειέγρσλ ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θνξηίνπ ζηηο πχιεο εηζφδνπ ζηε ρψξα, κε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ risk analysis, Τηνζέηεζε ρξήζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, Πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Authorised Economic Operator, 19

20 ηξαηεγηθέο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ, Μείσζε γξαθεηνθξαηίαο. Με ηελ πηνζέηεζε θαη ησλ παξαπάλσ πξαθηηθψλ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο αλακέλεηαη λα απμεζεί ν φγθνο ησλ δηεξρφκελσλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ν έιεγρνο ηνπ αλακέλεηαη λα δηεμάγεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη πην ζηνρνπνηεκέλα. Δπίζεο, ε δξάζε αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ζπζηεκαηηθή παξνρή πξνζηηζέκελεο αμίαο ππεξεζηψλ, ζπλεπψο θαη ζηε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 3PL εηαηξεηψλ. Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ δξάζεο είλαη ην Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα είλαη ζε απφιπηε ζπλεξγαζία θαη ηα ππφινηπα εκπιεθφκελα Τπνπξγεία θαζψο θαη κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Ζ δξάζε αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί κε ηε ζχληαμε ηνπ λφκνπ πεξί «Ρπζκίζεσο ζεκάησλ Δθνδηαζηηθήο θαη άιισλ δηαηάμεσλ», ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Δθζπγρξνληζκόο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ logistics Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία εκπνδίσλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θιάδνπ ησλ logistics. ήκεξα, ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ logistics εγθαηαζηάζεσλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγεί αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ logistics πςειήο πνηφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζεσξείηαη ε απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηελ Κπξηαθή, κε απνηέιεζκα λα κελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα θαιχςνπλ ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο θαη αλακελφκελε δήηεζε πνπ εκθαλίδεηαη ηηο πξψηεο ήκεξεο ηεο εβδνκάδαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνπγθξάδεηαη ηελ αλάγθε ηνπ θιάδνπ λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε έλα εθζπγρξνληζκέλν ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηεο επνρήο. 20

Εμημερωτική Επιστολή Νο 22 / 2014

Εμημερωτική Επιστολή Νο 22 / 2014 Νέα Σμύομη, 6 Μαοςίξσ 2014 Εμημερωτική Επιστολή Νο 22 / 2014 Θέμα: Σχέδιξ Νόμξυ «Ρύθμιση θεμάτωμ Εφξδιαστικής και άλλες διατάνεις» Αγαπηςξί ρσμάδελτξι, όπχπ γμχοίζεςε ήδη ξ Σύμδερμξπ μαπ ιδοσςικό μέλξπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics)

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Εθμική Στρατηγική για τα logistics ηφρνη: 1. Να θαηαζηεί ε Διιάδα ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν logistics ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε 2. H ππνζηήξημε ηεο αλάθακςεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μητανικός, project manager Σσνηονιζηής Γικαιούτος

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Γξ. Γεώξγηνο Αζεκόπνπινο Πεξηερόκελα Δηζαγωγή Σε πνηνπο απεπζύλεηαη Τη πεξηιακβάλεη Γηαδηθαζία Φξνλνδηάγξακκα Δπόκελεο δξάζεηο Technopolis

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα