ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21-ΑΘΗΝΑ Τηλ , 3840

2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /νση: Ελ. Βενιζέλου 21 Αθήνα Αξιότιµε κύριε/ κυρία, Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο κατάρτισης του Ισοζυγίου Πληρωµών και της ιεθνούς Επενδυτικής Θέσης της χώρας, συλλέγει µεταξύ άλλων και τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για την εκτίµηση του ύψους και της σύνθεσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων επιχειρήσεων χωρίς σχέση άµεσης επένδυσης. Για τον σκοπό αυτό σας επισυνάπτουµε σχετικό ερωτηµατολόγιο και παρακαλούµε να φροντίσετε για την έγκαιρη συµπλήρωση και αποστολή του, σύµφωνα µε τις οδηγίες που επισυνάπτονται, σχετικά µε τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατοίκων στο εξωτερικό και µη κατοίκων στην Ελλάδα κατά την Οι επιχειρήσεις κάτοικοι υπόκεινται στην υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτουµένων στοιχείων εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του ερωτηµατολογίου. Τα στοιχεία που αναγγέλλονται είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για παροχή στατιστικής πληροφόρησης προς ιεθνείς Οργανισµούς όπως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), το Στατιστικό Γραφείο της Ε.Ε. (EUROSTAT), το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ) και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ιευκρινίζεται ότι η υποχρέωση παροχής στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως κυρώθηκε µε τους Ν. 2609/1998 και 2832/2000 (επισυνάπτεται). Τα στοιχεία αυτά είναι εµπιστευτικά, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, δεν παρέχονται σε τρίτους και δε δηµοσιεύονται σε επίπεδο επιχείρησης. Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είµαστε πρόθυµοι να απαντήσουµε σε οποιαδήποτε σχετική απορία σας στα τηλέφωνα: Τηλ: / 3840, Fax: , Σε περίπτωση αδυναµίας ηλεκτρονικής αποστολής, το ερωτηµατολόγιο µπορεί επίσης να ταχυδροµηθεί ή να αποσταλεί µε fax. Με εκτίµηση, Νικόλαος Τσαβέας ιευθυντής-σύµβουλος 2

3 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Στη στατιστική δήλωση καταγράφονται οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κατοίκων Ελλάδος έναντι µη κατοίκων εφόσον µεταξύ των δύο, δηλαδή της επιχείρησης κατοίκου και της επιχείρησης µη κατοίκου, δεν υπάρχει σχέση άµεσης επένδυσης. 2) Μη κάτοικος θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εδρεύει σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, τα υποκαταστήµατα και τα πρακτορεία ή οποιαδήποτε άλλη µορφή αντιπροσωπείας που έχουν ιδρύσει και λειτουργούν στο εξωτερικό νοµικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος, θεωρούνται ως µη κάτοικοι. Για παράδειγµα τα υποκαταστήµατα των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό είναι µη κάτοικοι. 3) Σχέση άµεσης επένδυσης µεταξύ δύο επιχειρήσεων, κατοίκου και µη κατοίκου, υπάρχει, εφόσον η µία από αυτές κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 10% του µετοχικού κεφαλαίου της άλλης. 4) Το ύψος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναφέρεται πάντοτε στο τέλος του έτους ( ). Η αποτίµησή τους σε ευρώ, σε περίπτωση που η απαίτηση ή η υποχρέωση είναι σε ξένο νόµισµα (δηλαδή σε νόµισµα άλλο εκτός του ευρώ), θα γίνεται µε βάση την ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού ως προς το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του 2014, σύµφωνα µε το «ελτίο Ισοτιµιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» 1. 5) Συµπληρώνεται πάντοτε η χώρα του εκδότη του τίτλου, ακόµη και στην περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από τη χώρα στην επίσηµη οργανωµένη αγορά (π.χ. χρηµατιστήριο) της οποίας είναι εισηγµένος ο τίτλος. 6) Σηµειώνεται ότι ακόµα και σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν έχει απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της µορφής που περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες, θα πρέπει να µας αποστείλετε τους πίνακες συµπληρώνοντας τη λέξη «ουδέν» στην αντίστοιχη θέση. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (φύλλο εργασίας αρχείου excel: Στοιχεία επιχείρησης κατοίκου) Οι πίνακες της ενότητας αυτής αναφέρονται σε : (α) γενικά στοιχεία της επιχείρησής σας, και (β) αν υπάρχει σχέση άµεσης επένδυσης µε επιχείρηση µη κάτοικο (του εξωτερικού) (δείτε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, παράγραφος 3) Στο Παράρτηµα 2 θα βρείτε πληροφορίες για τη συµπλήρωση των πεδίων «Κλάδος Οικονοµικής ραστηριότητας» και «Κωδικός», όπου θα αναγράψετε την περιγραφή του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας και τον κωδικό που του αντιστοιχεί. 1 Το δελτίο ισοτιµιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) υπάρχει στο Παράρτηµα 1 των οδηγιών. Επίσης, αν χρησιµοποιείτε το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο το δελτίο ισοτιµιών της ΕΚΤ υπάρχει ως ξεχωριστό φύλλο εργασίας. 3

4 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (φύλλα εργασίας αρχείου excel: Α1 έως Γ2) Α. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (σε τίτλους που έχουν εκδοθεί από µη κατοίκους) ΠΙΝΑΚΑΣ Α1. Ο Πίνακας Α1 αναφέρεται σε αξιόγραφα που συνεπάγονται απαίτηση της επιχείρησής σας στο µετοχικό κεφάλαιο µιας επιχείρησης µη κατοίκου: κοινές ή προνοµιούχες µετοχές µέχρι ποσοστού 10% του µετοχικού κεφαλαίου, δικαιώµατα προτίµησης, και µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας κατέχει µετοχές µέχρι ποσοστού 10% του µετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης µη κατοίκου, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, η αποτίµηση γίνεται µε βάση τη λογιστική αξία των µετοχών αυτών. Οµοειδή αξιόγραφα που εκδόθηκαν στην ίδια χώρα οµαδοποιούνται και στη στήλη Α1.3 αναγράφεται η συνολική τους αποτίµηση σε ευρώ σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, παράγραφο 4). ΠΙΝΑΚΑΣ Α2. Ο Πίνακας Α2 αναφέρεται σε χρεόγραφα που κατέχει η επιχείρησή σας αρχικής διάρκειας µεγαλύτερης του έτους που έχουν εκδοθεί από µη κατοίκους: οµόλογα, οµολογίες παντός τύπου, προνοµιούχες µετοχές µε εγγυηµένη απόδοση χωρίς δικαίωµα ψήφου, και διαπραγµατεύσιµα πιστοποιητικά καταθέσεων. Η αποτίµηση των παραπάνω χρεογράφων να πραγµατοποιείται σε τρέχουσα αξία. ΠΙΝΑΚΑΣ Α3. Ο Πίνακας Α3 αναφέρεται σε χρεόγραφα που κατέχει η επιχείρησή σας αρχικής διάρκειας µικρότερης ή ίσης του έτους που έχουν εκδοθεί από µη κατοίκους: έντοκα γραµµάτια (treasury bills), εµπορικά οµόλογα, (commercial paper), και γραµµάτια τραπεζικής αποδοχής (banker s acceptances). Η αποτίµηση των παραπάνω χρεογράφων να πραγµατοποιείται σε τρέχουσα αξία. Β. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Ο Πίνακας Β αναφέρεται σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα 2 (financial derivative instruments) που κατέχει η επιχείρησή σας. Για τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα που διαπραγµατεύονται χωρίς το σύστηµα της ηµερήσιας επανεκτίµησης µε βάση τις τιµές της αγοράς (marked-tomarket) ή µε τη χρήση παρεµφερούς τεχνικής αποτίµησης (marked-to-model), στη στήλη Β3 αναγράφεται η αποτίµηση των παραγώγων σε ευρώ κατά την µε βάση τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της συµφωνηµένης τιµής και της τιµής της αγοράς. Τα χρηµατικά υπόλοιπα που προέρχονται από τα αρχικά περιθώρια ασφαλείας (initial margins) δεν καταγράφονται στον Πίνακα Β αλλά στον Πίνακα Γ2. 2 Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα θεωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά µέσα (instruments), µέσω των οποίων ασφαλίζονται διάφορα είδη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, που αφορούν το υποκείµενο χρηµατοοικονοµικό µέσο, ανεξάρτητα από την υποκείµενη αξία. Στα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα προαίρεσης (options), τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures), οι συµφωνίες ανταλλαγής (swaps) και τα προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος (forward foreign exchange contracts). 4

5 Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1. Ο Πίνακας Γ1 αναφέρεται σε εµπορικές πιστώσεις και δάνεια (βραχυχρόνια ή µακροχρόνια) που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις µη κατοίκους από την επιχείρησή σας, εφόσον µεταξύ της επιχείρησής σας και της επιχείρησης µη κατοίκου δεν υφίσταται σχέση άµεσης επένδυσης, καθώς και συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων (Repos) που έχουν συναφθεί µε επιχειρήσεις µη κατοίκους. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2. Στον Πίνακα Γ2 αναγράφεται το υπόλοιπο κατά την των καταθέσεων της επιχείρησής σας σε πιστωτικά ιδρύµατα µη κατοίκους, ανά νόµισµα και χώρα κατάθεσης, στο νόµισµα της κατάθεσης (στήλη Γ2.3) και εκφρασµένο σε ευρώ (στήλη Γ2.4). ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (φύλλα εργασίας αρχείου excel: και Ε). ΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ο Πίνακας αναφέρεται στις πάσης φύσεως δανειακές υποχρεώσεις πλην εµπορικών πιστώσεων ή πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ιδρύµατα µη κατοίκους στην επιχείρησή σας, καθώς και οµολογιακά δάνεια που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό από την επιχείρησή σας. Στη στήλη 1 αναφέρεται το είδος της δανειακής υποχρέωσης: βραχυχρόνιο δάνειο µε διάρκεια µικρότερη ή ίση του έτους, µακροχρόνιο δάνειο µε διάρκεια µεγαλύτερη του έτους, κοινοπρακτικό, και οµολογιακό Στη στήλη 4 αναφέρεται η χώρα του πιστωτικού ιδρύµατος µη κατοίκου ενώ σε περίπτωση που είναι κοινοπρακτικό δάνειο, αναφέρεται η χώρα του κύριου διαχειριστή (deal manager). Τέλος στη στήλη 7 συµπληρώνεται η επωνυµία του πιστωτικού ιδρύµατος µη κατοίκου που χορήγησε το δάνειο ή του κύριου διαχειριστή εάν πρόκειται για κοινοπρακτικό δάνειο. Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ο Πίνακας Ε αναφέρεται στις εµπορικές πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από µη κατοίκους στην επιχείρησή σας, και συµπληρώνεται µόνο εφόσον µεταξύ της επιχείρησης σας και του προµηθευτή µη κατοίκου δεν υφίσταται σχέση άµεσης επένδυσης. 5

6 Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος Άρθρο 55Γ 3 Επιφυλασσόµενης της υποχρεώσεων παροχής στατιστικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της κατ εφαρµογή του εκδιδοµένης συµπληρωµατικής νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή άλλοι συµµετέχοντες στις αγορές οφείλουν, µη δικαιούµενοι να επικαλεστούν το τραπεζικό ή άλλο απόρρητο, να παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ευρισκόµενα στην κατοχή τους στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά το άρθρο 2 του παρόντος αρµοδιοτήτων της. 4 Την ίδια υποχρέωση υπέχουν και οι δηµόσιες υπηρεσίες. Η υποχρέωση παροχής στοιχείων περιλαµβάνει και τα απαιτούµενα στοιχεία για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωµών και των χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών των επί µέρους τοµέων της οικονοµίας, καθώς και για τον υπολογισµό της διεθνούς επενδυτικής θέσης της χώρας. Ειδικότερα, τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα οφείλουν, για την εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσής τους, σε περίπτωση διενέργειας, µέσω αυτών, συναλλαγών προσώπων εγκατεστηµένων στην ηµεδαπή µε πρόσωπα εγκατεστηµένα στην αλλοδαπή, να λαµβάνουν από τους εγκατεστηµένους στην ηµεδαπή συναλλασσόµενους τα στοιχεία που η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει κατά το επόµενο εδάφιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που οφείλουν να της παρέχουν οι κατά την πρώτη παράγραφο υπόχρεοι σχετικά µε τις συναλλαγές τους µε πρόσωπα εγκατεστηµένα στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή και τις έναντι των προσώπων αυτών απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους, καθώς και τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία παροχής αυτών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που παρέχονται σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η απαγόρευση αυτή δεν περιλαµβάνει την ανακοίνωση µε συγκεντρωτική µορφή των πιο πάνω στοιχείων και πληροφοριών, εφόσον δεν προκύπτει η ταυτότητα των προσώπων στα οποία αναφέρονται. Πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος τιµωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα αν παραβούν το πιο πάνω απόρρητο. Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου τιµωρείται και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κοινοποιήσει τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος µε οιονδήποτε τρόπο και αν έλαβε γνώση τούτων. Σε περίπτωση παράβασης των κατά το παρόν άρθρο υποχρεώσεων, η Τράπεζα, µε πράξη του ιοικητή ή εξουσιοδοτηµένων από αυτόν οργάνων, µπορεί να επιβάλλει κατά των υποχρέων του πρώτου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, καθώς και των νόµιµων εκπροσώπων τους και όσων ασκούν διοίκηση, προκειµένου µεν περί προσώπων υποκειµένων στην εποπτεία της Τράπεζας τις κατά το άρθρο 55Α κυρώσεις, προκειµένου δε περί των λοιπών υποχρέων, πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου µέχρι ποσού εκατό εκατοµµυρίων ( ) δραχµών και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι διακοσίων εκατοµµυρίων ( ) δραχµών. Τα όρια αυτά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε όµοια πράξη. 5 Από της υποκαταστάσεως του ευρώ στο εθνικό νόµισµα, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στο πλαίσιο των λειτουργιών που η Τράπεζα ασκεί σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 6 3 Προστέθηκε µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που κυρώθηκε µε το Ν. 2609/1998 (ΦΕΚ Α 101/ ) και αριθµήθηκε ως 55Γ µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που κυρώθηκε µε το Ν. 2832/2000 (ΦΕΚ Α 141/ ) 4 Όπως το εδάφιο αυτό συµπληρώθηκε µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που κυρώθηκε µε το Ν. 2832/2000 (ΦΕΚ Α 141/ ) 5 Όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που κυρώθηκε µε το Ν. 2832/2000 (ΦΕΚ Α 141/ ) 6 Η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που κυρώθηκε µε το Ν. 2832/2000 (ΦΕΚ Α 141/ ) 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ισοτιµίες κυριοτέρων νοµισµάτων έναντι του ΕΥΡΩ κατά την Σύµβολο Νοµίσµατος Ονοµασία Νοµίσµατος Ισοτιµίες κατά την AUD ολλάριο Αυστραλίας 1,4829 BGN Λέβα Βουλγαρίας 1,9558 BRL Ρεάλ Βραζιλίας 3,2207 CAD ολλάριο Καναδά 1,4063 CHF Φράγκο Ελβετίας 1,2024 CNY Γιουάν (Ρενµινµπι) Κίνας 7,5358 CZK Κορώνα Τσεχίας 27,735 DKK Κορώνα ανίας 7,4453 GBP Λίρα Ηνωµένου Βασιλείου 0,77890 HKD ολλάριο Χόνγκ-Κόνγκ 9,4170 HUF Φορίντ Ουγγαρίας 315,54 ISK Κορώνα Ισλανδίας Ν/Α JPY Γιέν Ιαπωνίας 145,23 KRW Γουόν Ν. Κορέας 1324,80 LTL Λίτας Λιθουανίας 3,4528 NOK Κορώνα Νορβηγίας 9,0420 NZD ολλάριο Νέας Ζηλανδίας 1,5525 PLN Ζλότι Πολωνίας 4,2732 ROL Λεβ Ρουµανίας N/A RON Νέο Λει Ρουµανίας 1 4,4828 RUB Ρούβλι Ρωσίας 72,3370 SEK Κορώνα Σουηδίας 9,3930 SGD ολλάριο Σιγκαπούρης 1,6058 TRL Λίρα Τουρκίας N/A TRY Νέα Λίρα Τουρκίας 2 2,8320 USD ολλάριο Η.Π.Α. 1,2141 ZAR Ραντ Ν. Αφρικής 14,0353 (1) Από την 1η Ιουλίου 2005 το νόµισµα της Ρουµανίας είναι το νέο Ρουµανικό Λεβ (RON). Ένα RON ισούται παλαιά Ρουµανικά Λεβ (ROL) (2) Από την 1η Ιανουαρίου 2005 το νόµισµα της Τουρκίας είναι η Νέα Λίρα Τουρκίας (TRY). Μία TRY ισούται µε Τουρκικές Λίρες (TRL) 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A0395 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ B0995 ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ B0905 Άντληση αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και δραστηριότητες υποστήριξης ορυχείων ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ C1205 Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και προϊόντων καπνού C1405 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ρουχισµού C1805 Βιοµηχανία ξύλου και χάρτου, εκδόσεων και εκτυπώσεων (εκτός επίπλων) C1900 Παραγωγή οπτανθράκων και προϊόντων διύλισης πετρελαίου C2000 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων C2100 Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων και παρασκευασµάτων C2200 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (γόµα) και πλαστικές ύλες C2505 Παραγωγή βασικών µετάλλων και προϊόντων µεταλοϋφής C2600 Κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων C2800 Κατασκευή µηχανηµάτων και λοιπών ειδών εξοπλισµού C2620 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισµού γραφείου C2635 Κατασκευή εξοπλισµού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών C2655 Κατασκευή εργαλείων και εφαρµογών για µέτρηση, έλεγχο και πλοήγηση, ρολόγια και µετρητές ακτινοβολίας και ιατρικών οργάνων (PET, CT, MRI) C2900 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, trailers C3000 Κατασκευή εξοπλισµού λοιπών µεταφορικών µέσων C3030 Κατασκευή αεροπορικών και διαστηµικών οχηµάτων και συναφών µηχανηµάτων C3390 Λοιπές µεταποιητικές βιοµηχανίες (π.χ. προϊόντα δέρµατος, γυαλιού, πέτρας, µοτέρ, έπιπλα & επισκευές µηχ/κού εξοπλισµού π.χ. πλοίων, αρµάτων, κ.ά.) D3500 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΕΡΙΟ ΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ E3600 Συλλογή νερού, επεξεργασία και παροχή E3905 ίκτυο αποχέτευσης, διαχείριση αποβλήτων, δραστηριότητες εξυγίανσης F4395 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ G4500 Χονδρικό και Λιανικό εµπόριο και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών G4600 Χονδρικό εµπόριο, εκτός µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών G4700 Λιανικό εµπόριο, εκτός µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ H4900 Μεταφορές χερσαίες και µέσω σωληναγωγών H5000 Θαλάσσιες µεταφορές H5100 Αεροπορικές µεταφορές H5200 Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη µεταφορά H5300 Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές (courier) δραστηριότητες I5695 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ J6005 Κινηµατογράφος, ραδιόφωνο, τηλεόραση και λοιπές ψυχαγωγικές δραστηριότητες J6100 Τηλεπικοινωνίες J6305 Λοιπές δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ K6400 ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία K6420 ραστηριότητες και εταιρειών συµµετοχών (holding) K6500 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης K6600 Λοιπές χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες L6800 ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ M6910 Νοµικές δραστηριότητες M6920 Λογιστικές, φορο-συµβουλευτικές υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου M7200 Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη M7100 Αρχιτεκτονικές, µηχανικές και τεχνικές δραστηριότητες M7505 Λοιπές επαγγελµατικές και τεχνικές δραστηριότητες (π.χ. µόδα, γραφικά, διακόσµηση, φωτογραφία, µετάφραση) και κτηνιατρικές δραστηριότητες M7020 ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και διοίκησης M7010 ραστηριότητες διαχείρισης κεντρικών γραφείων (head offices) M7310 ιαφήµιση M7320 Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεων ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ N7700 ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης N8205 Λοιπές διοικητικές δραστηριότητες N7900 ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, εταιρειών κρατήσεων και συναφών δραστηριοτήτων P8500 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Q8895 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ R9000 ραστηριότητες θεάµατος, τέχνες και λοιπές ψυχαγωγικές δραστηριότητες R9100 Βιβλιοθήκες, αρχειοφυλακεία, µουσεία και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες R9305 Αθλητικές δραστηριότητες, τυχερά και στοιχηµατικά παιχνίδια ΛΟΙΠΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ S9400 ραστηριότητες µελών Οργανισµών (εργατικά συνδικάτα, επιµελητήρια) S9605 Επισκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης και άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (π.χ. γυµναστήρια, X9990 Λοιπές Υπηρεσίες (Πρεσβείες, ηµ. ιοίκηση, Εθνική Άµυνα, ιεθνείς Οργανισµοί) X9996 Μη κατανεµηµένα (ό,τι δεν ανήκει συγκεκριµένα σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες) X9998 Αγορές και πωλήσεις ακινήτων από φυσικά πρόσωπα 8

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οδηγίες συµπλήρωσης στατιστικής δήλωσης αναφορικά µε τις επενδύσεις κατοίκων σε αξιόγραφα που εκδόθηκαν από µη-κατοίκους 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2671/3.4.214 ΘΕΜΑ : Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 (ποσά σε χιλ.) Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 01.01-31.03.2005 01.01-31.03.2006 Καθαρό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλέφωνα : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα