ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οδηγίες συµπλήρωσης στατιστικής δήλωσης αναφορικά µε τις επενδύσεις κατοίκων σε αξιόγραφα που εκδόθηκαν από µη-κατοίκους 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σκοπός συλλογής στοιχείων Η εν λόγω στατιστική έρευνα σκοπό έχει τη συλλογή στοιχείων αναφορικά µε το ύψος των επενδύσεων που οι κάτοικοι Κύπρου είχαν κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 σε µετοχές και χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από µη κατοίκους. Η έρευνα καλύπτει τόσο τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου όσο και τις άµεσες επενδύσεις. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου αναφέρονται σε επενδύσεις σε αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί από εταιρείες µη-κατοίκους, στις οποίες το ποσοστό συµµετοχής του επενδυτή κάτοικου είναι µικρότερο από 10%, ενώ άµεσες επενδύσεις αναφέρονται σε επενδύσεις σε µετοχές που έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις µη- κατοίκους, στις οποίες το ποσοστό συµµετοχής του επενδυτή κάτοικου είναι 10% ή περισσότερο. Τα στατιστικά στοιχεία που θα υποβληθούν µε την έρευνα θα χρησιµοποιηθούν για την κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωµών και για τον υπολογισµό της ιεθνούς Επενδυτικής Θέσης της Κύπρου. Τα εν λόγω στοιχεία θα δηµοσιοποιηθούν σε συγκεντρωτική µορφή από την Κεντρική Τράπεζα και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Νοµική βάση συλλογής στοιχείων Οι ζητηθείσες πληροφορίες συλλέγονται βάσει των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµων του 2002 και 2003 ( ο Νόµος ). Εµπιστευτικότητα Βάσει του πιο πάνω Νόµου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει νοµική υποχρέωση να προστατεύει την εµπιστευτικότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιµοποιηθούν µόνο για στατιστικούς σκοπούς και θα δηµοσιευθούν µόνο σε συγκεντρωτική µορφή, εφόσον δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα των προσώπων στα οποία αναφέρονται. Ποιοί πρέπει να υποβάλουν στοιχεία Όλοι οι κάτοικοι Κύπρου οι οποίοι στις 31 εκεµβρίου 2005 κατείχαν επενδύσεις σε αξιόγραφα που εκδόθηκαν από µη-κατοίκους. Επισηµαίνεται ότι η παρούσα στατιστική δήλωση πρέπει να υποβληθεί µε όλους τους πίνακες που σας αποστέλλονται, αναγράφοντας ευκρινώς τα αρχικά /Υ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία για να δηλωθούν. Τι πρέπει να υποβάλλεται Η στατιστική δήλωση πρέπει να συµπληρωθεί σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες οδηγίες. Πότε και πού πρέπει να υποβάλλεται Παρακαλείστε όπως αποστείλετε τη στατιστική δήλωση δεόντως συµπληρωµένη µέχρι τις 16 Ιουνίου, 2005 στην Υπηρεσία Ισοζυγίου Πληρωµών και Γενικής Στατιστικής του Τµήµατος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 1

2 Αποστολή στοιχείων Για σκοπούς καλύτερης προστασίας των εµπιστευτικών πληροφοριών που θα υποβληθούν, οι πίνακες µπορούν να συµπληρωθούν σε δισκέτα (σε µορφή excel) ή σε χαρτί και να αποσταλούν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µέσω ταχυδροµείου ή µε το χέρι. Ηλεκτρονικά αντίγραφα των εντύπων προς συµπλήρωση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ή µπορούν να σας αποσταλούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έπειτα από σχετικό αίτηµα. 2

3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν κατευθυντήριες γραµµές για την συµπλήρωση του συνηµµένου εντύπου «Στατιστική ήλωση αναφορικά µε τις επενδύσεις κατοίκων σε αξιόγραφα που εκδόθηκαν από µη-κατοίκους». Η στατιστική δήλωση περιλαµβάνει τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες αξιογράφων που έχουν εκδοθεί από µη-κατοίκους και που πιθανόν να κατείχε η εταιρεία σας κατά την 31 εκεµβρίου 2005, ως τελικός επενδυτής και δικαιούχος ιδιοκτήτης. Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε την κάθε σας επένδυση στην ανάλογη κατηγορία αξιόγραφου. ΠΙΝΑΚΑΣ (A1) Επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια (ποσοστό συµµετοχής µικρότερο του 10%) ΠΙΝΑΚΑΣ (A2) Άµεσες επενδύσεις σε µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια (ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο ή ίσο του 10%) ΠΙΝΑΚΑΣ (B) Επενδύσεις σε µακροπρόθεσµα χρεόγραφα (µε αρχική διάρκεια µεγαλύτερη του έτους) ΠΙΝΑΚΑΣ (Γ) Επενδύσεις σε βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα (µε αρχική διάρκεια µικρότερη ή ίση του ενός έτους) Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι δε γίνεται διπλή καταχώρηση (double counting) ή υπερεκτίµηση όσον αφορά τις επενδύσεις της εταιρείας/ του συγκροτήµατος σας. Για παράδειγµα: βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ενοποίηση µε τις επενδύσεις των θυγατρικών εταιρειών του συγκροτήµατος σας που θεωρούνται κάτοικοι Κύπρου, οι οποίες µπορεί να υποβληθούν ξεχωριστά στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (διπλή καταχώρηση). Οι επενδύσεις των θυγατρικών εταιρειών του συγκροτήµατος σας που βρίσκονται εκτός Κύπρου, και άρα θεωρούνται µη-κάτοικοι, δεν πρέπει να συµπεριληφθούν στην παρούσα στατιστική δήλωση. Για κάθε αξιόγραφο πρέπει να δίδονται τα εξής στοιχεία: Τίτλος αξιόγραφου (π.χ. ΙΒΜ Συνήθεις Μετοχές) Κωδικός ISIN του αξιογράφου (εάν υπάρχει) Χώρα κατοικίας µη-κατοίκου εκδότη ή χώρα της εταιρείας στην οποία έγινε η άµεση επένδυση Αριθµός τίτλων που κατέχει η εταιρεία σας Ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της ξένης εταιρείας (αφορά µόνο τον Πίνακα Α2) Αξία των τίτλων κατά την 31/12/2005. Η αξία να δίνεται σε Λίρες Κύπρου (ΛΚ) καθώς και στο ξένο νόµισµα που εκδόθηκε όπου είναι δυνατό. Παρακαλώ σηµειώστε την ειδική µεταχείριση για τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (financial derivatives), τα αξιόγραφα που σχετίζονται µε τις συµφωνίες 3

4 επαναγοράς (repurchase agreements) και τις διευκολύνσεις δανειοδότησης (lending arrangements): Οι επενδύσεις σε Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα δεν καταχωρούνται στην παρούσα στατιστική δήλωση. Τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα δεν θεωρούνται επενδύσεις σε αξιόγραφα, αλλά θεωρούνται ξεχωριστά χρηµατοοικονοµικά µέσα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να καταχωρείτε την αξία του αξιογράφου ξεχωριστά από οποιοδήποτε παράγωγο το οποίο µπορεί να κρατείτε σε σχέση µε αυτό. Όµως, σε περίπτωση όπου ένα αξιόγραφο έχει ενσωµατωµένο ένα χρηµατοοικονοµικό παράγωγο, δεν είναι ανάγκη να γίνει προσπάθεια διαχωρισµού του αξιογράφου από το ενσωµατωµένο παράγωγο. Η συµφωνία επαναγοράς (repo) είναι µια διευθέτηση που περιλαµβάνει την πώληση ενός αξιογράφου σε µια συγκεκριµένη τιµή µε τη δέσµευση της επαναγοράς του ίδιου ή παρόµοιων αξιογράφων σε µια συγκεκριµένη τιµή και σε µια προκαθορισµένη µελλοντική ηµεροµηνία ή κατά την ζήτηση. Κατά την αντίστροφη συµφωνία επαναγοράς (reverse repο), το αξιόγραφο αγοράζεται σε µια συγκεκριµένη τιµή µε τη δέσµευση της επαναπώλησης του ίδιου ή παρόµοιων αξιογράφων σε µια συγκεκριµένη τιµή και σε µια προκαθορισµένη µελλοντική ηµεροµηνία ή κατά την ζήτηση. ανεισµός αξιογράφων (ή αποθεµατικών ή οµολόγων) είναι µια διευθέτηση όπου η ιδιοκτησία του αξιογράφου µεταφέρεται µε ανταλλαγή την εγγύηση και υπό τη δέσµευση ότι το εν λόγω αξιόγραφο ή παρόµοιο θα επιστραφεί στον αρχικό του ιδιοκτήτη σε συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία. Για αποφυγή διπλής καταχώρησης (επί διεθνούς επιπέδου) των αξιογράφων που εµπλέκονται στις συµφωνίες επαναγοράς και στο δανεισµό αξιογράφων ακολουθήστε τους ακόλουθους κανόνες χειρισµού: Τα αξιόγραφα που αποκτήθηκαν µέσω αντίστροφης συµφωνίας επαναγοράς ή µέσω δανεισµού αξιογράφων (borrowing arrangement) δεν πρέπει να καταχωρούνται. Τα αξιόγραφα που πωλήθηκαν µέσω συµφωνίας επαναγοράς ή δανείστηκαν µέσω δανεισµού αξιογράφων (lending arrangement) πρέπει να καταχωρούνται. Τα αξιόγραφα που αποκτήθηκαν µέσω αντίστροφης συµφωνίας επαναγοράς ή µέσω δανεισµού αξιογράφων (borrowing arrangement) και στη συνέχεια πωλήθηκαν σε τρίτο πρόσωπο πρέπει να καταχωρούνται ως αρνητικά υπόλοιπα (short position) και H αποτίµηση των αξιογράφων που εµπλέκονται σε συµφωνία επαναγοράς ή δανεισµό αξιογράφων πρέπει να γίνει στην αγοραία αξία κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου, Γεωγραφική κατανοµή Όλα τα αξιόγραφα πρέπει να ταξινοµούνται γεωγραφικά κατά χώρα κατοικίας του εκδότη του τίτλου. Για την γεωγραφική ταξινόµηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε το όνοµα της χώρας, είτε ο κωδικός της χώρας σύµφωνα µε το σύστηµα κωδικοποίησης ISO Τίτλοι οι οποίοι έχουν εκδοθεί από ιεθνείς Οργανισµούς πρέπει να καταχωρούνται µε τους αντίστοιχους κωδικούς προέλευσης του οργανισµού 1 και όχι σύµφωνα µε την χώρα που βρίσκεται ο εν λόγω οργανισµός. 1 Βλέπε επισυνηµµένα 4

5 Αν έχετε δυσκολία στην γεωγραφική κατανοµή ενός αξιογράφου σύµφωνα µε την χώρα κατοικίας του εκδότη, µπορείτε να ανατρέξετε στα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού ISIN, τουλάχιστον όσον αφορά τις επενδύσεις σε µετοχές. Κωδικός ISIN Ο κωδικός ISIN (International Securities Identification Number) είναι ένας µοναδικός αριθµός που αποδίδεται σε κάθε αξιόγραφο και αποτελεί την «ταυτότητα» του κάθε αξιογράφου που έχει εκδοθεί και τυγχάνει διαπραγµάτευσης σε χρηµατιστήριο. Ο κωδικός αυτός δίνεται, σύµφωνα µε διεθνείς κανόνες, από τον εθνικό οργανισµό αριθµοδότησης κάθε χώρας (National Numbering Agency), π.χ. Χρηµατιστήριο Αξιών, στην οποία έχουν εκδοθεί τα αξιόγραφα. Ο κωδικός ISIN αποτελείται από 12 χαρακτήρες, από τους οποίους οι πρώτοι δύο αποτελούν τον κωδικό της χώρας κατοικίας του εκδότη (στις περιπτώσεις έκδοσης µετοχών) ή της χώρας του κυρίου ασφαλιστή-εγγυητή µίας έκδοσης (για τις περιπτώσεις έκδοσης χρεογράφων). Αριθµός αξιογράφων που κατέχει η εταιρεία Όσον αφορά τις επενδύσεις σε µετοχές και σε αµοιβαία κεφάλαια, να καταγραφεί ο αριθµός των µετοχών που κατέχονται. Στην περίπτωση µεριδίων σε αµοιβαία κεφάλαια, καταγράψτε των αριθµό των µεριδίων που κατέχετε στρογγυλεµένο στη πλησιέστερη µονάδα. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε µακροχρόνια και βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα παρακαλώ καταχωρίστε την ονοµαστική αξία των αξιογράφων στο ξένο νόµισµα στο οποίο είναι εκδοµένα. Εάν τα χρεόγραφα διαπραγµατεύονται σε µερίδια τότε υπολογίστε την ονοµαστική αξία ως ( αριθµός χρεογράφων που κατέχονται) * ( ονοµαστική αξία κάθε τίτλου). Αγοραία αξία Όλα τα ποσά πρέπει να δηλωθούν µε βάση την αγοραία αξία των επενδύσεων. Στις περιπτώσεις ξένων εταιρειών που είναι εγγεγραµµένες σε κάποιο χρηµατιστήριο, η αγοραία αξία των επενδύσεων που κατέχετε στο µετοχικό τους κεφάλαιο πρέπει να υπολογιστεί µε βάση την τιµή διαπραγµάτευσης τους - στο κυρίως χρηµατιστήριο στο οποίο τυγχάνουν διαπραγµάτευσης - κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου Για τις εταιρείες που δεν είναι εγγεγραµµένες σε χρηµατιστήριο, ο υπολογισµός της αγοραίας αξίας των αξιογράφων που κατέχετε µπορεί να γίνει εφαρµόζοντας µία από τις µεθόδους αποτίµησης ανάλογα µε τη κατηγορία του αξιόγραφου που κατέχετε (για περισσότερες λεπτοµέρειες ανατρέξετε στα σχετικά τµήµατα των οδηγιών). Επισηµαίνεται ότι, για την συµπλήρωση των πινάκων Α1, Β και Γ πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατό, να δηλώνεται τόσο η αγοραία αξία στο ξένο νόµισµα στο οποίο είναι εκδοµένο το αξιόγραφο, όσο και η µετατροπή της αξίας σε Λίρες Κύπρου (ΛΚ) χρησιµοποιώντας την ισοτιµία που ίσχυε κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου Για την συµπλήρωση του πίνακα Α2 όλα τα ποσά πρέπει να µετατρέπονται σε Λίρες Κύπρου (ΛΚ) χρησιµοποιώντας την ισοτιµία που ίσχυε κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου Παρακαλώ όπως για σκοπούς οµοιοµορφίας κατά την µετατροπή της αξίας των άµεσων ξένων επενδύσεων, να αναγράφεται η ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε στην µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε Λίρες Κύπρου (ΛΚ). Όλα τα ποσά πρέπει να δηλώνονται εξαιρουµένων οποιονδήποτε προµηθειών καί/ή χρηµατιστηριακών τελών (Brokerage fees). 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ A1: Επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια (ποσοστό συµµετοχής µικρότερο του 10%) Επενδύσεις σε µετοχές που έχουν εκδοθεί από µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις µηκατοίκους στις οποίες η συµµετοχή της εταιρείας κατοίκου είναι µικρότερη του 10% θεωρούνται επενδύσεις χαρτοφυλακίου και πρέπει να δηλωθούν στον πίνακα Α1. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κυρίως τα ακόλουθα: Συνήθεις µετοχές (Ordinary shares). Συµµετέχουσες προνοµιούχες µετοχές (Participating preference shares). Μετοχές / µερίδια σε αµοιβαία κεφάλαια και εταιρείες επενδύσεων. Συνήθεις µετοχές οι οποίες πωλήθηκαν µέσω συµφωνίας επαναγοράς. Συνήθεις µετοχές οι οποίες δανείστηκαν µέσω δανεισµού αξιογράφων. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται: Μη συµµετέχουσες προνοµιούχες µετοχές (Non-participating preference shares) (οι οποίες πρέπει να περιληφθούν στον πίνακα Β Επενδύσεις σε αξιόγραφα µε διάρκεια πέραν του ενός έτους). Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα όπως rights, options και warrants. Συνήθεις µετοχές οι οποίες αγοράστηκαν µέσω συµφωνίας επαναγοράς. Συνήθεις µετοχές οι οποίες αποκτήθηκαν µέσω δανεισµού αξιογράφων. Χώρα µη-κάτοικου εκδότη Για την γεωγραφική ταξινόµηση, η χώρα κατοικίας του εκδότη του αξιογράφου πρέπει να δηλωθεί στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα Α1. Στις περιπτώσεις όπου ο κωδικός ISIN είναι διαθέσιµος, η χώρα του εκδότη του αξιογράφου προκύπτει από τα πρώτα δύο ψηφία του κωδικού ISIN. Αριθµός αξιογράφων που κατέχει η εταιρεία Να καταγραφεί αριθµός των µετοχών που κατέχονται. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, καταγράψτε των αριθµό των µεριδίων που κατέχετε στρογγυλεµένο στη πλησιέστερη µονάδα. Αγοραία αξία Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου πρέπει να δηλωθούν µε βάση την αγοραία αξία τους. Στις περιπτώσεις ξένων εταιρειών που είναι εγγεγραµµένες σε κάποιο χρηµατιστήριο, η αγοραία αξία των επενδύσεων που κατέχετε στο µετοχικό τους κεφάλαιο πρέπει να υπολογιστεί µε βάση την τιµή διαπραγµάτευσης τους - στο κυρίως χρηµατιστήριο στο οποίο τυγχάνουν διαπραγµάτευσης - κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου Για τις εταιρείες που δεν είναι εγγεγραµµένες σε χρηµατιστήριο, εάν δεν υπάρχει αγοραία αξία κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου 2005, ο υπολογισµός της αγοραίας αξίας των µετοχών που κατέχετε µπορεί να γίνει επί τη βάσει ενός εκ των ακολούθων: 1. Πρόσφατη τιµή συναλλαγής, 2. Εκτίµηση από τους διευθυντές της εταιρείας, ή 3. Καθαρή αξία στοιχείων ενεργητικού. 6

7 Επισηµαίνεται ότι πρέπει να δηλώνεται, όπου αυτό είναι δυνατό, τόσο η αγοραία αξία στο ξένο νόµισµα στο οποίο είναι εκδοµένο το αξιόγραφο όσο και η µετατροπή της αξίας σε Λίρες Κύπρου (ΛΚ) χρησιµοποιώντας την ισοτιµία που ίσχυε κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου

8 ΠΙΝΑΚΑΣ A2: Άµεσες ξένες επενδύσεις σε µετοχές (ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο ή ίσο του 10%) Επενδύσεις σε µετοχές που έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις µη-κατοίκους στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων η συµµετοχή του κατοίκου είναι µεγαλύτερη ή ίση του 10% θεωρούνται άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) και πρέπει να δηλωθούν στον πίνακα Α2. Η επιχείρηση στην οποία έγινε η επένδυση αναφέρεται ως «επιχείρηση άµεσης ξένης επένδυσης (ΑΞΕ)». Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κυρίως τα ακόλουθα: Συνήθεις µετοχές (Ordinary shares). Συµµετέχουσες προνοµιούχες µετοχές (Participating preference shares). Μετοχές / µερίδια σε αµοιβαία κεφάλαια και εταιρείες επενδύσεων. Συνήθεις µετοχές οι οποίες πωλήθηκαν µέσω συµφωνίας επαναγοράς. Συνήθεις µετοχές οι οποίες δανείστηκαν µέσω δανεισµού αξιογράφων. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται: Μη συµµετέχουσες προνοµιούχες µετοχές (Non-participating preference shares). (οι οποίες πρέπει να περιληφθούν στον πίνακα Β Επενδύσεις σε αξιόγραφα µε διάρκεια πέραν του ενός έτους). Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα όπως rights, options και warrants. Συνήθεις µετοχές οι οποίες αγοράστηκαν µέσω συµφωνίας επαναγοράς. Συνήθεις µετοχές οι οποίες αποκτήθηκαν µέσω δανεισµού αξιογράφων. Για κάθε άµεση ξένη επένδυση, πρέπει να δίνονται τα πιο κάτω στοιχεία στον πίνακα Α2: (1) Όνοµα της επιχείρησης άµεσης ξένης επένδυσης (επιχείρηση στην οποία έγινε η επένδυση) και είδος αξιογράφου που κατέχεται Όνοµα της επιχείρησης στο εξωτερικό στην οποία η εταιρεία σας (εταιρεία κάτοικος η οποία υποβάλλει τα στοιχεία) έχει συµµετοχή στο µετοχικό της κεφάλαιο σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%. Επίσης να δηλώνετε και το είδος του αξιογράφου που κατέχετε (π.χ. συνήθεις µετοχές). (2) Οικονοµική δραστηριότητα της επιχείρησης ΑΞΕ Σύντοµη περιγραφή της κύριας οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης εταιρείας ΑΞΕ, σύµφωνα µε τον επισυνηµµένο πίνακα κωδικών NACE (π.χ. χρηµατοδοτική διαµεσολάβηση, ασφάλειες, κλπ). (3) Χώρα της επιχείρησης ΑΞΕ Η χώρα στην οποία εδρεύει η επιχείρηση ΑΞΕ (µη-κάτοικος εκδότης των αξιογράφων). Είτε να δίνεται το πλήρες όνοµα της χώρας είτε ο κωδικός της χώρας σύµφωνα µε το σύστηµα κωδικοποίησης ISO 3166 (π.χ. GR για την Ελλάδα, UK για το Ηνωµένο Βασίλειο κλπ). (4) Αριθµός αξιογράφων (µετοχές ή µερίδια) που κατέχονται Ο αριθµός των αξιογράφων που έχουν εκδοθεί από την επιχείρηση ΑΞΕ τα οποία κατέχονται από την εταιρεία κάτοικο που δηλώνει τα στοιχεία. 8

9 (5) Ποσοστό συµµετοχής στην επιχείρηση ΑΞΕ (%) Ποσοστό συµµετοχής του κατοίκου στο µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ΑΞΕ (από 10% µέχρι 100%). (6) Αγοραία ή λογιστική αξία (book value) των ΑΞΕ σε ΛΚ κατά την 31/12/2005 Η αξία των ΑΞΕ να υπολογίζεται είτε µε βάση την αγοραία ή την λογιστική τους αξία, ανάλογα µε το ποιά είναι διαθέσιµη και να καταχωρείται στην ανάλογη στήλη. Η αγοραία αξία (βλέπ. παράγραφο 6β) πρέπει να δίνεται για επιχειρήσεις ΑΞΕ οι οποίες είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήρια, ενώ η λογιστική αξία (βλέπ. παράγραφο 6α) είναι προτιµότερη στις περιπτώσεις επιχειρήσεων ΑΞΕ οι οποίες δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήρια. Η αξία των επενδύσεων στην κατηγορία αυτή πρέπει να δηλωθεί µε βάση την αγοραία αξία τους µετατρεπόµενη σε Λίρες Κύπρου (ΛΚ) χρησιµοποιώντας την ισοτιµία που ίσχυε κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου Παρακαλώ όπως για σκοπούς οµοιοµορφίας στην µετατροπή, να δηλώσετε την ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε κατά την µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε Λίρες Κύπρου (ΛΚ). (6) (α) Λογιστική αξία Για τις εταιρείες ΑΞΕ που δεν είναι εγγεγραµµένες σε χρηµατιστήριο, η αξία των επενδύσεων σας αποτιµάται ως η ποσοστιαία συµµετοχή σας στο µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ΑΞΕ επί τη συνολική αξία της επιχείρησης ΑΞΕ όπως αποτιµάται βάσει του «own funds at book value» (OFBV) που αποτελείται από τα εξής: Πληρωθέν κεφάλαιο (αφαιρουµένων των ιδίων µετοχών που κατέχει η επιχείρηση). Όλες οι κατηγορίες αποθεµατικών (περιλαµβανοµένων λογαριασµών έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιον και χορηγίες επενδύσεων). Καθαρή αξία των αδιανέµητων κερδών και ζηµιών (περιλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων του υπό αναφορά έτους). (6) (β) Αγοραία αξία Για εταιρείες εγγεγραµµένες σε χρηµατιστήριο, η αγοραία αξία των επενδύσεων σας στα αξιόγραφα τους πρέπει να υπολογιστεί µε βάση την αγοραία αξία τους - στο κυρίως χρηµατιστήριο στο οποίο τυγχάνουν διαπραγµάτευσης - κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου Για τις εταιρείες που δεν είναι εγγεγραµµένες σε χρηµατιστήριο, ο υπολογισµός της αγοραίας αξίας των αξιογράφων που κατέχετε µπορεί να γίνει µε την χρησιµοποίηση ενός εκ των ακολούθων: 1. Πρόσφατη τιµή συναλλαγής, 2. Εκτίµηση από τους διευθυντές της εταιρείας, ή 3. Καθαρή αξία στοιχείων ενεργητικού. 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Επενδύσεις σε µακροπρόθεσµα χρεόγραφα (µε αρχική διάρκεια µεγαλύτερη του έτους) Τα µακροπρόθεσµα χρεόγραφα περιλαµβάνουν οµόλογα (bonds), έντοκα γραµµάτια (debentures), οµολογίες (notes) κλπ, τα οποία συνήθως δίδουν στον κάτοχο το µη δεσµευτικό δικαίωµα να λαµβάνει ένα σταθερό ή προκαθορισµένο µεταβαλλόµενο εισόδηµα και έχουν αρχική διάρκεια µεγαλύτερη του ενός έτους. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: Οµόλογα όπως γραµµάτια του δηµοσίου, µη τοκοφόρα, οµόλογα που έχουν εκδοθεί µε µεγάλη έκπτωση (deep discounted), συνδεδεµένα µε συνάλλαγµα, κυµαινόµενου επιτοκίου, συνδεδεµένα µε µετατρέψιµες µετοχές, ευρω-οµόλογα. Αξιόγραφα εξασφαλισµένα, όπως «mortgage backed bonds», «collateralised mortgage obligations (CMO)». Αξιόγραφα συνδεδεµένα µε δείκτες όπως «property index securities». Οµόλογα / Γραµµάτια Κυµαινόµενου επιτοκίου (FRN). Ευρω-οµόλογα Μεσοπρόθεσµης Λήξης. Schuldscheine notes (Γερµανικά Γραµµάτια). Οµόλογα µε δικαίωµα επιλογής της ηµεροµηνίας λήξης, η τελευταία από τις οποίες υπερβαίνει το ένα έτος µετά την έκδοση. Έντοκα γραµµάτια. ιαπραγµατεύσιµα πιστοποιητικά καταθέσεων µε ηµεροµηνία λήξης πέραν του ενός έτους. Μακροπρόθεσµα (διάρκειας πέραν του ενός έτους) χρεόγραφα τα οποία έχουν πωληθεί στα πλαίσια συµφωνιών επαναγοράς. Μακροπρόθεσµα (διάρκειας πέραν του ενός έτους) χρεόγραφα τα οποία έχουν παραχωρηθεί στα πλαίσια συµφωνίας δανεισµού αξιογράφων. Άλλες επενδύσεις σε χρεόγραφα µε αρχική διάρκεια µεγαλύτερη του ενός έτους, Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται; Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα (derivative instruments). άνεια (loans). Εµπορικές πιστωτικές διευκολύνσεις (trade credits) και λογαριασµοί εισπρακτέοι (accounts receivable). Μέσα χρηµαταγοράς µε διάρκεια µικρότερη ή ίση του ενός έτους (τα οποία πρέπει να συµπεριληφθούν στον πίνακα Γ. Χρεόγραφα µε διάρκεια µεγαλύτερη του ενός έτους τα οποία αγοράστηκαν µέσω συµφωνιών επαναγοράς. Χρεόγραφα µε διάρκεια πέραν του ενός έτους τα οποία έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια διευθέτησης δανεισµού αξιογράφων. Ονοµαστική αξία τίτλων που κατέχει η Κυπριακή εταιρεία Παρακαλώ όπως καταχωρίσετε την ονοµαστική αξία (nominal/face value) των αξιογράφων που κατέχονται στο ξένο νόµισµα στο οποίο είναι εκδοµένα. Εάν τα ( ως χρεόγραφα διαπραγµατεύονται σε µερίδια τότε υπολογίστε την ονοµαστική αξία αριθµός χρεογράφων που κατέχονται) * ( ονοµαστικά αξία κάθε τίτλου). 10

11 Αγοραία αξία Οι επενδύσεις σε αξιόγραφα πρέπει να καταχωρούνται χρησιµοποιώντας µια από τις µεθόδους αγοραίας αποτίµησης που αναγράφονται πιο κάτω κατά σειρά προτίµησης: Για αξιόγραφα ενταγµένα σε χρηµατιστήρια, χρήση της τιµής διαπραγµάτευσης κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31η εκεµβρίου Η τρέχουσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών πληρωµών / εισπράξεων που απορρέουν από τα αξιόγραφα. Για αξιόγραφα µη ενταγµένα σε χρηµατιστήρια, χρήση της τιµής που χρησιµοποιήθηκε για να αποτιµηθεί η αξία του αξιογράφου για λογιστικούς ή νοµικούς σκοπούς. Για αξιόγραφα / οµόλογα τα οποία έχουν εκδοθεί µε µεγάλη έκπτωση ή τα οποία δεν φέρουν τόκο, χρήση της τιµής έκδοσης στην οποία να προστεθεί η ετήσια κατανοµή της έκπτωσης, ή Για χρεόγραφα που εκδόθηκαν υπέρ το άρτιο, χρήση της τιµής έκδοσης από την οποία να αφαιρείται η ετήσια κατανοµή της υπέρ του άρτιου αξίας. Επισηµαίνεται ότι όπου είναι δυνατό πρέπει να δηλώνεται τόσο η αγοραία αξία στο ξένο νόµισµα στο οποίο είναι εκδοµένο το αξιόγραφο όσο και η µετατροπή της αξίας σε Λίρες Κύπρου (ΛΚ) χρησιµοποιώντας την ισοτιµία που ίσχυε κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Επενδύσεις σε βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα (µε αρχική διάρκεια µικρότερη ή ίση του ενός έτους) Επενδύσεις σε χρεόγραφα µε αρχική διάρκεια µικρότερη ή ίση του ενός έτους αναφέρονται σε γραµµάτια (bills), εµπορικά οµόλογα (commercial paper), γραµµάτια τραπεζικής αποδοχής (bankers acceptances κλπ, τα οποία συνήθως δίδουν στον κάτοχο το µη δεσµευτικό δικαίωµα να λαµβάνει ένα προκαθορισµένο, σταθερό ποσό χρηµάτων σε µια προκαθορισµένη ηµεροµηνία και έχουν αρχική διάρκεια µικρότερη ή ίση του ενός έτους. Σε οργανωµένες αγορές τα µέσα χρηµαταγοράς εκδίδονται συνήθως µε έκπτωση. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται:. Μέσα χρηµαταγοράς µε αρχική διάρκεια µικρότερη ή ίση του ενός έτους, όπως γραµµάτια δηµοσίου (treasury bills/notes), γραµµάτια τραπεζικής αποδοχής (bankers acceptances), εµπορικά και οικονοµικά οµόλογα (commercial and financial paper). Πιστοποιητικά καταθέσεων (certificates of deposits) µε συµφωνηµένη διάρκεια ίση ή µικρότερη του ενός έτους. Βραχυπρόθεσµα οµόλογα τα οποία εκδόθηκαν «under notes issuance facilities or revolving underwriting facilities και promissory notes». Χρεόγραφα µε διάρκεια µικρότερη ή ίση του ενός έτους τα οποία πωλήθηκαν µέσω συµφωνιών χρηµαταγοράς. Χρεόγραφα µε διάρκεια µικρότερη ή ίση του ενός έτους τα οποία παραχωρήθηκαν στα πλαίσια συµφωνίας δανεισµού αξιογράφων. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται: Μακροπρόθεσµα χρεόγραφα (τα οποία καταχωρούνται στον πίνακα Β). Βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα τα οποία αγοράστηκαν µέσω συµφωνιών επαναγοράς. Βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα τα οποία αποκτήθηκαν µέσω συµφωνιών δανεισµού αξιογράφων. Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (derivative instruments). άνεια (Loans). Πιστωτικές εµπορικές διευκολύνσεις (trade credits) και λογαριασµοί εισπρακτέοι (accounts receivable). Ονοµαστική αξία τίτλων που κατέχει η Κυπριακή εταιρεία Παρακαλώ όπως καταχωρίσετε την ονοµαστική αξία (nominal/face value) των αξιογράφων που κατέχονται στο ξένο νόµισµα στο οποίο είναι εκδοµένα. Εάν τα ως χρεόγραφα διαπραγµατεύονται σε µερίδια τότε υπολογίστε την ονοµαστική αξία ( αριθµός χρεογράφων που κατέχονται) * ( ονοµαστικά αξία κάθε τίτλου). Αγοραία αξία Οι επενδύσεις σε βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα πρέπει να καταχωρούνται χρησιµοποιώντας µια από τις µεθόδους αγοραίας αποτίµησης που αναγράφονται πιο κάτω κατά σειρά προτίµησης και να µετατρέπονται σε Λίρες Κύπρου (ΛΚ) χρησιµοποιώντας την ισοτιµία που ίσχυε κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου 2005: 12

13 Για αξιόγραφα ενταγµένα σε χρηµατιστήρια, χρήση της τιµής διαπραγµάτευσης κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου Η τρέχουσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών πληρωµών / εισπράξεων που απορρέουν από τα αξιόγραφα. Για αξιόγραφα µη ενταγµένα σε χρηµατιστήρια, χρήση της τιµής που χρησιµοποιήθηκε για την αξία του αξιογράφου για λογιστικούς ή νοµικούς σκοπούς. Επισηµαίνεται ότι όπου είναι δυνατό πρέπει να δηλώνεται τόσο η αγοραία αξία στο ξένο νόµισµα στο οποίο είναι εκδοµένο το αξιόγραφο όσο και η µετατροπή της αξίας σε Λίρες Κύπρου (ΛΚ) χρησιµοποιώντας την ισοτιµία που ίσχυε κατά το κλείσιµο των εργασιών την 31 η εκεµβρίου

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οι συνηµµένες περιοδικές Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών.

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών. R RAC, Real Application Cluster = διακομιστής cluster σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών. Επιτρέπει σε πολλαπλές συνδέσεις να έχουν πρόσβαση σε μία κοινή βάση δεδομένων ενός συστήματος διακομιστών. Χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα