ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι απαντήσεις παρουσιάζουν (ενδεχομένως σε μερικά σημεία διορθωμένες) τις καλύτερες απαντήσεις φοιτητών. Για το συγκεκριμένο σύνολο επιλέχτηκαν οι απαντήσεις του κ. Μανωλίδη Δημητρίου (κυρίως) και μερικές του κ. Τσαπαρλή Πέτρου ΑΣΚΗΣΗ 1η: i) Πρώτα θα πραγματοποιηθεί διαίρεση του z με το x και μετα θα αφαιρεθεί το αποτέλεσμα από τον y. ii) Οι πράξεις εδώ έχουν την ίδια προτεραιότητα μεταξύ τους οπότε θα ξεκινήσουν από αριστερά και θα συνεχιστούν προς τα δεξιά πρώτα εκτελώντας τη διαίρεση w με το x μετά πολλαπλασιάζοντας με το y και μετά διαιρώντας με το z. iii) Πρώτα θα γίνουν οι πράξεις w/x, ++y, w/x*++y και z/y και μετά θα προσθεθούν τα αποτελέσματα των πράξεων iv) Το a μειώνεται κατά 1 και ανατίθεται στο res, μετά το b αυξάνεται κατά ένα. v) Εδώ το a μειώνεται κατά 1 και μετά το b αυξάνεται κατά 1 και το αποτέλεσμα ανατίθεται στο res. vi) Ελέγχει αν ισχύει η συνθήκη και εκχωρεί στη μεταβλητή το b μιας και στη συγκεκριμένη περίπτωση η συνθήκη είναι αληθής ΑΣΚΗΣΗ 2η: int x, y, z, w, c; x=1; y=2; z=3; w=4; c=5; while (c<=100) //στηλοθέτες

2 printf("%d\t %d\t %d\t %d\t %d\t\n", x, y, z, w, c); x+=5; y+=5; z+=5; w+=5; c+=5; ΑΣΚΗΣΗ 3η: #include <math.h> double x; double fx; printf("δώσε x\n"); scanf("%lf", &x); fx=pow(x,5)-2*pow(x,3)+3*x; printf("η ζητούμενη συνάρτηση fx είναι η=%lf",fx); fx=exp(x)+4*log(x)-pow(x,2); printf("\nh ζητούμενη συνάρτηση fx είναι η=%lf",fx); ΑΣΚΗΣΗ 4η: float temp_1,temp_2,temp_3; printf("δώσε μήκος:"); scanf("%f", &temp_1);

3 printf("δώσε πλάτος:"); scanf("%f", &temp_2); printf("δώσε ύψος:"); scanf("%f", &temp_3); printf("%.2f", temp_1*temp_2*temp_3); ΑΣΚΗΣΗ 5η: int i, S, x; float MO; S=0; for(i=0; i<10; i++) /* Το x δηλώνει τον βαθμό του μαθήματος που διαβάζεται και το S δηλώνει το άθροισμα των μαθημάτων. Ο βρόχος do χρησιμοποιείται για έλεγχο της τιμής του βαθμού. */ printf("δώστε βαθμό: "); do scanf("%d", &x); διαδικασία: "); if ((x>10) (x<0)) printf("άκυρη είσοδος, επαναλάβετε τη while ((x>10) (x<0)); S+=x; MO=x/10;

4 if (MO < 5) printf("αποτυχία"); else printf("επιτυχία"); ΑΣΚΗΣΗ 6η: int x, y; printf("δώστε 2 ακεραίους: "); scanf("%d %d", &x, &y); if((x*y>0) && (x*y<10)) printf("%d", x+y); else if((x*y>100) && (x*y<1000)) printf("%d", x-y); else printf("οι αριθμοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις");

5 ΑΣΚΗΣΗ 7η: main () int prt,deut,trit,tetr,d; //ο d είναι ο ακέραιος do printf("δώσε θετικό τετραψήφιο αριθμό:"); scanf("%d",&d); while (d<1000 d>9999); /*έλεγχος για το αν είναι ακέραιος και τετραψήφιος */ prt=d%10; // βρίσκει το τέταρτο ψηφίο deut=(d%100-d%10)/10; // βρίσκει το 3o ψηφίο trit=(d%1000-d%100)/100; // βρίσκει το 2o ψηφίο tetr=d/1000; // βρίσκει το 1o ψηφίο d=prt*1000+deut*100+trit*10+tetr; // υπολογίζει το ανεστραμμένο printf("%d\n",d); // εκτυπώνει το αποτέλεσμα ΑΣΚΗΣΗ 8η: Σωστές είναι οι εντολές (1), (4) και (5) διότι : (2) y=a*x*x*(x+10) = a*x 3 +a*x 2 *10, διάφορο από ax (3) y= (a * x) * x * (x + 10)= a*x 3 +a*x 2 *10 διάφορο από ax (6) y = a * x * (x * x + 10)=a*x 3 +a*x*10 διάφορο από ax ΑΣΚΗΣΗ 9η: int i; printf("n\t10*n\t100*n\t1000*n\n"); for(i=1;i<=10;i++) printf("%d\t%d\t%d\t%d\n", i,i*10,i*100,i*1000);

6 ΑΣΚΗΣΗ 10η: float a, b, x; printf("δώστε τις τιμές a και b: "); scanf("%f %f", &a, &b); if(a==0 && b==0) printf("αόριστη λύση\n"); else if(a==0) printf("αδύνατη\n"); else printf("x=%f\n", -b/a); ΑΣΚΗΣΗ 11η: #include <math.h> float a, b, c, D, x1, x2, x, z1, z2; printf("δώστε τους συντελεστές a, b και c: "); scanf("%f %f %f", &a, &b, &c); D=b*b-4*a*c; if(d>0) x1=(-b+sqrt(d))/2*a;

7 x2=(-b-sqrt(d))/2*a; x2); printf("οι λύσεις της εξίσωσης είναι Χ1=%0.2f και X2=%0.2f\n", x1, else if(d<0) x=(-b)/2*a; /*Πραγματικό μέρος*/ z1=sqrt(-d)/2*a; /*Φανταστικό μέρος*/ z2=-sqrt(-d)/2*a; printf("οι λύσεις της εξίσωσης είναι οι μιγαδικοί Z1=%0.2f+%0.2fi και Z2=%0.2f%0.2fi\n", x, z1, x, z2); else x=(-b)/2*a; printf("η εξίσωση έχει διπλή ρίζα τον αριθμό Χ=%0.2f\n", x); ΑΣΚΗΣΗ 12η: int x, y, a, MKD; printf("δώστε 2 θετικούς αριθμούς x και y: "); scanf("%d %d", &x, &y);

8 while(x<0) printf("ο αριθμός x δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, επαναλάβετε την διαδικασία για τον αριθμό x: "); while(y<0) scanf(" %d", &x); printf("ο αριθμός y δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, επαναλάβετε την διαδικασία για τον αριθμό y : "); if(x<y) scanf(" %d", &y); a=x; /*αντιμεταθεση τιμων*/ x=y; y=a; while(x%y!=0) MKD=y; a=x%y; x=y; y=a; printf("ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των 2 αριθμών ειναι ο %d\n", MKD);

9 ΑΣΚΗΣΗ 13η: int n, i; unsigned long s, sum; printf("δώστε τον αριθμό N: "); scanf("%d", &n); while(n<0) printf("ο αριθμός που δώσατε δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, επαναλάβετε τη διαδικασία: "); scanf("%d", &n); printf("%d\t", 0); s=1; for(i=2; i<=n; ++i) if(i%2!=0) else sum=sum+s; printf("%lu\t", sum); s=s+sum;

10 if(i%10==0) printf("%lu\n", s); else printf("%lu\t", s); if(i==50) break; printf("\n"); Οι αριθμοί αποθηκεύονται εναλάξ στις 2 μεταβλητές που υπάρχουν μέσα στο βρόχο for ώστε να υπάρχει πρόσβαση στους αριθμούς που πρέπει να προσθεθούν για να υλοποιηθεί η ακολουθία Fibonacci Μια εναλλακτική λύση είναι η ακόλουθη: int main(void) int old_number; /* previous Fibonacci number */ int current_number; /* current Fibonacci number */ int next_number; /* next number in the series */ old_number = 1; current_number = 1; printf("1\n"); /* Print first number */

11 while (current_number < 100) printf("%d\n", current_number); next_number = current_number + old_number; old_number = current_number; current_number = next_number; return (0); ΑΣΚΗΣΗ 14η: int main(void) unsigned long amount = 1000, deposit, withdraw; int choice, pin, k; while (pin!= 2014) printf("enter your pin : "); scanf("%d", &pin); if(pin!= 2014) printf("wrong! Please enter valid password\n"); //end while do printf("****welcome to ATM service****\n"); printf("1. Check Balance\n"); printf("2. Withdraw Cash\n"); printf("3. Deposit Cash\n"); printf("4. Quit\n\n"); printf("enter your choice : "); scanf("%d", &choice); switch (choice) case 1: printf("\n Your Balance is : %lu\n", amount); break;

12 case 2: printf("\n Enter the amount to withdraw : "); scanf("%lu", &withdraw); if(withdraw % 20!= 0) printf("\n Please enter the amount in multiples of 20"); else if (withdraw >(amount - 500)) printf("\n Insufficient Balance"); else amount = amount - withdraw; printf("\n\n Please collect cash"); printf("\n Your current balance is%lu",amount); break; case 3: printf("\n Enter the amount to deposit"); scanf("%lu", &deposit); amount = amount + deposit; printf("your balance is %lu", amount); break; case 4: printf("\n Thank you for using ATM"); break; default: printf("\n Invalid choice"); k=1; while(!k); printf("\n\n Thank you! Please take your card.\n"); //end main ΑΣΚΗΣΗ 15η: int code, sec, sms, pagio; float sum, fpa; pagio = 12; printf("δώστε τον τετραψήφιο κωδικό του πελάτη: "); scanf("%d", &code); printf("δώστε το χρόνο ομιλίας του πελάτη σε δευτερόλεπτα: "); scanf("%d", &sec);

13 printf("δώστε τα SMS του πελάτη: "); scanf("%d", &sms); sum = pagio * sec * sms; fpa = 23 * sum / 100; sum = sum + fpa; printf("tmob account\n \b \n \bcustomer code\t time\t SMS\t FPA\t \ttotal\n"); printf("%d\t\t %d\t %d\t %.2f\t \t%.2f\n", code, sec, sms, fpa, sum); printf(" \n"); ΑΣΚΗΣΗ 16η: #include <math.h> int n, i, Sf3, Sfi, Sw3, Swi, Sd3, Sdi ; /* Το S3 ειναι για το αθροισμα των κυβων των αριθμων και το Si για το αθροισμα των αριθμων που υψωνονται στον εαυτο τους ενώ το γράμμα στη μέση κάθε μεταβλητής δηλώνει τον βρόχο στον οποίο υπολογίστηκε*/ printf("δώστε τον αριθμό των N πρώτων όρων: "); scanf("%d", &n); while(n<=0) printf("ο αριθμός Ν που δώσατε πρέπει να είναι θετικός, δώστε έναν νέο αριθμό: "); scanf("%d", &n); for(i=1; i<=n; ++i) Sf3 = Sf3 + pow(i,3); Sfi = Sfi + pow(i,i);

14 i=1; while(i<=n) i=1; do Sw3 = Sw3 + pow(i,3); Swi = Swi + pow(i,i); ++i; Sd3 = Sd3 + pow(i,3); Sdi = Sdi + pow(i,i); ++i; while(i<=n); printf("το άθροισμα των κύβων είναι: for: %d, while: %d, do: %d\n", Sf3, Sw3, Sd3); printf("το άθροισμα των αριθμών που υψώνονται στον εαυτό τους ειναι: for: %d, while: %d, do: %d\n", Sfi, Swi, Sdi); ΑΣΚΗΣΗ 17η: int n, i, f, maxf; /*Το f δηλωνει ποσες φορες θα δοθει συνεχομενα η ιδια τιμη της ακολουθιας*/ float a1, an, max, x;

15 printf("δώστε το πλήθος των όρων της ακολουθίας: "); scanf("%d", &n); printf("δώστε τους όρους της ακολουθίας: "); scanf("%f", &a1); max=a1; x=a1; /*Το x υπαρχει μονο και μονο για να αποτρεπει την εμφανιση του ιδιου αριθμου 2 φορες στο τελος του προγραμματος στην περιπτωση που ο αριθμός που εμφανίστηκε περισσότερες συνεχόμενες φορές στην ακολουθια ειναι ο ιδιος*/ f=1; maxf=1; for(i=2; i<=n; ++i) scanf("%f", &an); if(a1==an) ++f; else a1=an; f=1; if(f>maxf) maxf=f; max=an; if(f==maxf && an!=x) printf("οι αριθμοί που εμφανίστηκαν στην ακολουθία περισσότερες συνεχόμενες φορές είναι οι: %f και %f", max, an);

16 else printf("ο αριθμός που εμφανίστηκε στην ακολουθία περισσότερες συνεχόμενες φορές είναι ο: %f", max); ΑΣΚΗΣΗ 18η: #include <math.h>// για χρήση της pow int main () //ξεκινάμε της main unsigned long long int n,i,a0,an,an1;/*δηλώνουμε τις μεταβλητές*/ printf("dwse ton a0"); scanf("%ull",&a0); //διαβάζουμε την a0 printf("dwse n"); scanf("%ull",&n); //διαβάζουμε την n an1=a0; for(i=1;i<=n;i++) an=pow(an1,5)-an1;// κατασκευάζουμε την αναδρομική σχέση an1=an; printf("o %ull oros ths anadromikhs sxeshs einai %ull\n",n,an);

17 ΑΣΚΗΣΗ 19η: Mία λύση που δουλεύει με την αναπαράσταση των αριθμών σε συμπλήρωμα ως προς 2 είναι η: #define LEN 32 int i, number, count; printf("δώσε αριθμό: "); scanf("%d", &number); count = 0; for(i = 0; i < LEN; i++) if((number & 1) == 1) count++; number >>= 1; printf("%d Το πλήθος των bits με τιμή 1 είναι:", count); Mια πιο απλή λύση που δουλεύει υποθέτοντας αναπαράσταση προσημασμένου μέτρου είναι η: #include<stdio.h> int main (void) int num, count; i=0;

18 printf("dwse arithmo: \n"); scanf("%d",&num); if (num <0) num=-num; //εύρεση απόλυτης τιμής while (num>0) if(num%2==1) count=count+1; num=num/2; printf("%d", count);/* εμφανίζει πόσες μονάδες έχει ο δεκαδικός αριθμός στο δυαδικό σύστημα */

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Πρόγραµµα 1 (Βασική χρήση της συνάρτησης printf) /* Βασική χρήση της συνάρτησης printf */ /* Το \n αλλάζει γραµµή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C: ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Για τους φοιτητές του µαθήµατος «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Ε. Κοφίδης Ιούνιος 2005 Θα βρείτε εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής.

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής. ΟΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Η εντολή for: Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι: for (εντολή1; ; εντολή2) ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εντολές (block) μέσα

Διαβάστε περισσότερα

http://cpp.bytes.gr 1

http://cpp.bytes.gr 1 Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραµµα το οποίο να απεικονίζει την διαδικασία της λύσης µιας εξίσωσης δευτέρου βαθµού. http://cpp.bytes.gr 1 Νίκος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες Κεφάλαιο Εισαγωγή Η γλώσσα C σε βάθος Εισαγωγή Οκτώβριος του 1983. Ως µεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα µια δεκαοχτάχρονη αµερικανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση µας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C Έτοιµες Ασκήσεις σε C Φλώρινα, Οκτώβριος 1997 /* Πρόγραµµα c01.c - το πρώτο πρόγραµµα στη c */ int i; printf("\nείναι το πρώτο µου πρόγραµµα στη c"); i = 156; printf("\nο αριθµός µητρώου µου είναι : %d",

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Διαδικαστικός Προγραμματισμός Δρ. Πάρις Μαστοροκώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα i Κεφάλαιο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10ο: ιαδικασιακός

Κεφάλαιο 10ο: ιαδικασιακός Diadikasiakos_Programmatismos.nb Κεφάλαιο 0ο: ιαδικασιακός Προγραµµατισµός 0. Ανάθεση τιµών σε µεταβλητές Ο τελεστής ανάθεσης (=, :=) χρησιµοποιείται για να τοποθετήσουµε το αποτέλεσµα µιας έκφρασης (τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Εισαγωγή Οι αριθμητικές πράξεις που εκτελούνται στον υπολογιστή αποτελούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα