Διακήρυξη διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη διαγωνιςμοφ για το Ζργο:"

Transcript

1 Διακήρυξη διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «Ηπάκλειο, κάθε βήμα... ένα ηαξίδι ζηην ιζηοπία» Ηλεκηπονική Πεπιήγηζη ζηην παλιά πόλη Ηπακλείος Αναθζτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΝΔΣΙΚΩΝ ΣΔΙΥΩΝ & ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Προχπολογιςμόσ: ,91 εςπώ (συπίρ ΦΠΑ) Προχπολογιςμόσ: ,00 εςπώ (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 μήνερ Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικηόρ Ημερομηνία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 12/03/2013 Κωδικόσ ΟΠ:

2 Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 4 Συντομογραφίεσ... 7 Περιβάλλον του Ζργου Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Συνοπτική παρουςίαςη Φορζα Λειτουργίασ Συνοπτική παρουςίαςη Φορζα Υλοποίηςησ Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτην επιτυχή ζκβαςη του Ζργου Όργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνηςη του Ζργου) Τφιςτάμενη κατάςταςη (ςε ςχζςη με τισ απαιτήςεισ του Ζργου) Α1. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α1.1 Αντικείμενο του Ζργου Α1.2 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφζλη Α1.3 τόχοι και Ζκταςη του Ζργου Α1.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α2.1 Ηλεκτρονικζσ Τπηρεςίεσ Α2.2 Απαιτήςεισ Αρχιτεκτονικήσ υςτήματοσ A2.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α2.4 Προδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτήτων (Τποςυςτημάτων, Εφαρμογϊν) Α2.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Ξεξηερφκελν» Α2.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Δθαξκνγή γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο» Α2.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Ξνιπκεζηθή εθαξκνγή γηα Infokiosk» Α2.4.4 Λειτουργική Ενότητα «Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ» Α2.4.5 Λειτουργική Ενότητα ««βησκαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ» Α2.5 Λειτουργικά Χαρακτηριςτικά Εξοπλιςμοφ Α2.6 Διαλειτουργικότητα Α2.7 Πολυκαναλική προςζγγιςη Α2.8 Ανοιχτά δεδομζνα Α2.9 Απαιτήςεισ Αςφάλειασ Α2.10 Απαιτήςεισ Προςβαςιμότητασ Α2.11 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Σελίδα 2 από 63

3 Α3. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Υπηρεςιών Α3.1 Τπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ Α3.2 Τπηρεςίεσ Ευαιςθητοποίηςησ Α3.3 Τπηρεςίεσ Πιλοτικήσ και Δοκιμαςτικήσ Παραγωγικήσ Λειτουργίασ Α3.4 Τπηρεςίεσ Εγγφηςησ «Καλήσ Λειτουργίασ» Α3.5 Τπηρεςίεσ υντήρηςησ Α4. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Υλοποίηςησ Ζργου Α4.1 Μζθοδοι και Σεχνικζσ Τλοποίηςησ και Τποςτήριξησ Α4.2 χήμα Διοίκηςησ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίηςησ του Ζργου Α4.3 Ειδικζσ προβλζψεισ (ρυθμίςεισ) για τη διαςφάλιςη τησ Ποιότητασ των υπηρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου ζργου Α4.4 Ειδικζσ προβλζψεισ για τη Διαχείριςη Κινδφνων Τλοποίηςησ Α4.5 ενάρια χρήςησ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβήσ λειτουργικότητασ ςυςτημάτων και Ζργου Σελίδα 3 από 63

4 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε απφ ην Ρκήκα Ξξνζηαζίαο & Αλάδεημεο Ξαιηάο Ξφιεο, Νηθηζηηθψλ Ππλφισλ θαη Δλεηηθψλ Ρεηρψλ φζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη απφ ην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσληψλ θαη Γηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ρα δχν απηά ηκήκαηα έρνπλ πινπνηήζεη απφ θνηλνχ ζην παξειζφλ αιιά θαη αλεμάξηεηα, έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ εζληθνχο, επξσπατθνχο θαη ίδηνπο πφξνπο, παξφκνηαο θχζεο. Ζ κειέηε αθνξά ζηελ πινπνίεζε έξγνπ πνπ έρεη πξνηαζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην Νινθιεξσκέλν Πρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο (ΝΠΑΑ) ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ ζε πνζνζηφ 80% ζην πιαίζην ηνπ ΞΔΞ Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ , Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 7: Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηφηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο (Θσδηθφο πξνηεξαηφηεηαο 61) θαη 20% απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. Δηδηθφηεξα, ην έξγν «Hξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» ζθνπφ έρεη ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο εθαξκνγψλ πνπ ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο (θάηνηθνο, επηζθέπηεο, εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα) λα ηαμηδεχνπλ ςεθηαθά ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν θαη λα αληινχλ πνιπεπίπεδεο θαη πνιππνίθηιεο πιεξνθνξίεο, ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά, αμηνπνηψληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πεξηήγεζεο, κε ηε ρξήζε θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (έμππλα ηειέθσλα, tablet ππνινγηζηέο θιπ), ηερλνινγηψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (augmented reality), ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θιπ. Θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο κέζα απφ ηελ πξνβνιή ηνπ κλεκεηαθνχ ηεο πινχηνπ, ελψ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ έξγσλ. Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: Α1. Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ Α1.1 Γεκηνπξγία 40 ηξηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ ηεο εληφο ησλ ηεηρψλ πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ Α1.2 Γεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Α1.3 Ππιινγή θαη ηεθκεξίσζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Α2. Αλάπηπμε δπλακηθήο εθαξκνγήο γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο ζην κέγηζην δπλαηφ εχξνο δεκνθηιψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (Android, ios) πνπ ζα επηηξέπεη: Α2.1 ηε βησκαηηθή, ζε θπζηθφ ρψξν (on site) θαη πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) μελάγεζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο, κέζσ ηξηζδηάζηαησλ ξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, Σελίδα 4 από 63

5 Α2.2 ηελ απνηχπσζε κλεκείσλ θαη ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζε Γηαδξαζηηθφ Σάξηε, Α2.3 ηε ζχγρξνλε μελάγεζε επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (augmented reality) ζηελ πφιε κέζα απφ επηιεγκέλεο δηαδξνκέο θαη Α2.4 ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ θαζεκεξηλψλ πιεξνθνξηψλ Α3. Γεκηνπξγία δπλακηθήο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο ε νπνία ζα θηινμελείηαη ζε ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο (InfoKiosks) θαη ζα πεξηιακβάλεη: Α3.1 Ρελ εηθνληθή, εμ απνζηάζεσο (off-site), μελάγεζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν κέζσ ησλ ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, Α3.2 ηελ απνηχπσζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζε Γηαδξαζηηθφ Σάξηε Α3.3 ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ θαζεκεξηλψλ πιεξνθνξηψλ Α4. Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ (CMS) Α5. Γεκηνπξγία «βησκαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ κέζσ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ Α6. Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ: Α6.1 ηξηψλ (3) ζηαζκψλ πιεξνθφξεζεο (Infokiosks) κε νζφλεο πνιιαπιήο αθήο Α6.2 δεθαπέληε (15) θνξεηψλ ζπζθεπψλ (tablet ππνινγηζηέο) Α7. Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ έξγνπ. Σελίδα 5 από 63

6 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΡΞΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΔΟΓΝ ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Γήμορ Ηπακλείος «Hπάκλειο κάθε βήμα... ένα ηαξίδι ζηην ιζηοπία» Γήκνο Ζξαθιείνπ Γήκνο Ζξαθιείνπ ΠΚΒΑΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Αλνηθηφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερλννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ηξηάληα πέληε δχν ρηιηάδσλ Δπξψ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23%. (Ξξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: ,91, ΦΞΑ: ,09 ). Ρν έξγν έρεη εληαρζεί ζην Νινθιεξσκέλν Πρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο (ΝΠΑΑ) ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ ζε πνζνζηφ 80% ζην πιαίζην ηνπ ΞΔΞ Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ , Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 7: Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηφηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο (Θσδηθφο πξνηεξαηφηεηαο 61) θαη 20% απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. Νη δαπάλεο ηνπ έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ΠΑΔ 2012ΔΞ θσδηθφο έξγνπ μήνερ από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 25/02/2013, ημέπα ΓΔΤΣΔΡΑ 12/03/2013, ημέπα ΣΡΙΣΗ και ώπα 11:00 π.μ. Γήκνο Ζξαθιείνπ, Αγ. Ρίηνπ 1, Ζξάθιεην ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 12/03/2013, ημέπα ΣΡΙΣΗ και ώπα 12:00 π.μ. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 11/02/ 2013 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΝ ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΔΥΛ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΡΖΠ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑΠ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΝΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΡΞΝ 11/02/ /02/ 2013 Σελίδα 6 από 63

7 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ υντομογραφίεσ ΔΔ Δπξωπαϊθή Έλωζε ΔΣΠΑ Δζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο ΔΠ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ΟΓΔ Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ ΧΣ Χεθηαθή Σύγθιηζε Υ.ΠΔ.Κ.Α.: Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Γ.Π.Φ.Σ.Α.Α : Γεληθό Πιαίζην Φωξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ΠΔΠ Κξήηεο: Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Κξήηεο Κ.Π. URBAN II. : θνηλνηηθή Πξωηνβνπιία URBAN II ΟΣΑΑ : Οινθιεξωκέλν Σρέδην Αζηηθήο Αλάπηπμεο Ο.Δ.Υ : Οξγαληζκόο Δζωηεξηθήο Υπεξεζίαο ΤΠΔ : Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλωληώλ ISO International Organization for Standardization CMS Content management System (Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ) GPS Global Positioning System(Παγθόζκην Σύζηεκα Θεζηζεζίαο) Wi-Fi Wireless Fidelity (Αζύξκαηε πηζηόηεηα) RDBMS Relational Database Management System (Σρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλωλ) XML Extensible Markup Language W3C World Wide Web Consortium RSS Really Simple Syndication «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Σελίδα 7 από 63

8 Οπιζμοί διακήπςξηρ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: ην παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη θαηά λφκνλ θαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην επί ηε βάζεη ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ν δηαγσληζκφο. ΔΓΓ: Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο. Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΡΓΟΤ (ΔΠΠΔ): Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ (ηκεκαηηθή νξηζηηθή). ΝΠΓΓ και ΝΠΙΓ : Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην. ΤΜΒΑΗ : Ρν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην πξνθεξπζζφκελν έξγν. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : Ν Γήκνο Ζξαθιείνπ πνπ πξνθεξχζζεη ην παξφλ έξγν θαη πνπ ζα ππνγξάςεη κε ηνλ/ηνπο Αλάδνρν/νπο ηε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ο/ΟΙ ΠΡΟΦΔΡΩΝ/ΝΣΔ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ελψζεηο ή/θαη θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή ή θερσξηζκέλε πξνζθνξά πνπ ζα επηιεγεί/νπλ θαη ζα θιεζεί/νπλ λα ππνγξάςεη/νπλ ηελ ζχκβαζε θαη ζα εθηειέζεη/νπλ ην έξγν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΈΡΓΟΤ: Ζ εγθξηζείζα κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε έληαμεο, δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΣΙΜΗ : Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν θαη ζα απνηππσζεί ζηε ζχκβαζε. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΔΤΥΗ : ηα ηεχρε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ εξκελεία ηεο ζχκβαζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ηζρχνο ε παξνχζα πξνθήξπμε, ε απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. ΑΝΣΙΚΛΗΣΟ: Ρν πξφζσπν πνπ ν δηαγσληδφκελνο / ππνςήθηνο αλάδνρνο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ απηνχ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο (ηδία θνηλνπνηήζεηο απνθάζεσλ, εγγξάθσλ θιπ.) ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Σελίδα 8 από 63

9 ΑΝΑΓΟΥΟ : Ν Ξξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα ππνγξάςεη ηελ απαηηνχκελε ζχκβαζε κε ηνλ Δξγνδφηε. ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΟΤ : Ρα ζηάδηα (θάζεηο) ηνπ έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. ΔΠΙΣΤΥΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΔΡΓΟ : Ρν έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη ν αλάδνρνο θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη πηζηνπνηεηηθφ νξηζηηθήο παξαιαβήο απφ κία Αλαζέηνπζα Αξρή. ΔΞΟΠΛΙΜΟ : Όιεο νη ζπζθεπέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ απηψλ. ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΚΡΙΗ : Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηνπ πξνβιήκαηνο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο πξψηεο επηθνηλσλίαο ησλ αξκφδησλ ηερληθψλ ηνπ Αλαδφρνπ. ΤΜΒΑΗ : Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ Δξγνδφηε θαη Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεη φια ηα ηερληθά, εκπνξηθά θαη άιια θείκελα θαη αιιεινγξαθία φπνπ κπνξεί λα γίλεη παξαπνκπή γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ. ΤΜΦΩΝΗΜΔΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ : Δίλαη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ, ζηελ πξνβιεπφκελε ζχκβαζε. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ : Ζ εκεξνκελία πνπ ε αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή επηηξνπή ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο κε ην νπνίν παξαιακβάλεηαη νξηζηηθά θάζε παξαδνηέν, ζχκθσλα κε ηηο θάζεηο θαη ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ, φπσο νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ : Ζ εκεξνκελία πνπ ε αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή Δπηηξνπή ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, κε ην νπνίν ην έξγν γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηνλ Δξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. ΥΩΡΟ : Ρφπνο, φπνπ πξφθεηηαη λα παξαδνζεί, εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγήζεη ν εμνπιηζκφο. Σελίδα 9 από 63

10 Περιβάλλον του Ζργου Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Φνξέαο πινπνίεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη ν Γήκνο Ζξαθιείνπ. Ν θαιιηθξαηηθφο Γήκνο Ζξαθιείνπ πξνέθπςε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» θαη ηε ζπλέλσζε ησλ πξψελ Γήκσλ Ζξαθιείνπ, Ρεηξαρσξίνπ, Ρεκέλνπο, Λέαο Αιηθαξλαζζνχ θαη Γνξγνιατλε. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη η.ρικ θαη ν πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Έδξα ηνπ λένπ δήκνπ θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο νξίζηεθε ην Ζξάθιεην. Πχκθσλα κε ην «Οπζκηζηηθφ Πρέδην & Ξξφγξακκα Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο Νηθηζηηθνχ Ππγθξνηήκαηνο Ζξαθιείνπ»,.Ξ.Δ.Θ.Α., Αζήλα 2010 «...Τν πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα Ηξαθιείνπ ζύκθωλα κε ην εγθεθξηκέλν Γ.Π.Φ.Σ.Α.Α. ηεο ρώξαο ραξαθηεξίδεηαη ωο πξωηεύωλ εζληθόο πόινο ζε δίπνιν ζπλεξγαζίαο κε ηα Φαληά.» Ρν Ζξάθιεην πξνβιέπεηαη σο κεηξνπνιηηηθφ θέληξν δηαπεξηθεξεηαθήο αθηηλνβνιίαο, κε άμνλα ηελ έξεπλα ηερλνινγία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Πήκεξα θαιείηαη λα θαζηεξψζεη απηφ ην ξφιν κε πνιπθεληξηθή ρσξηθή αλάπηπμε ζε φια ηα επίπεδα, αιιά θαη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ξαξάιιεια πξνβιέπεηαη ε παξαπέξα αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ξφινπ ηνπ, σο θέληξν ηνπ Κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ πξψηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ θαη θέληξν αξρείσλ, βηβιηνζεθψλ θαη κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε Κεζφγεην. Ν ζηφρνο ηεο ζχγρξνλεο πφιεο έρεη ιεθζεί ππφςε ζηε ράξαμε ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη απνηππψλεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ ( ) πνπ ζηφρν έρεη ηε: «δεκηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο, ιεηηνπξγηθήο, θηιηθήο, ζπκκεηνρηθήο θαη αλζξψπηλεο πφιεο, θέληξν αλάπηπμεο θαη πνιηηηζκνχ ζηε Λνηηναλαηνιηθή Κεζφγεην». Έρνληαο θαηαλνήζεη ην ζεκαίλνληα απηφ ξφιν, έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί κε επηηπρία νινθιεξσκέλεο αζηηθέο παξεκβάζεηο, φπσο απηή ηεο Γ Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο πφιεο κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΞΔΞ Θξήηεο θαη ηεο Θ.Ξ. URBAN II. Πηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ν Γήκνο επηιέγεη λα νινθιεξψζεη ηηο παξεκβάζεηο ζην ηζηνξηθφ θέληξν νξίδνληαο σο πεξηνρή παξέκβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο Νινθιεξσκέλνπ Πρεδίνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο ην Λφηην ηκήκα ηεο εληφο ησλ ηεηρψλ πφιεο. Ξξφθεηηαη γηα ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο, κε αλζξψπηλε παξνπζία πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Αληηιακβαλφκελνο ηελ αλαγθαηφηεηα παξέκβαζεο ζηελ πεξηνρή απηή ν Γήκνο κεηαμχ άιισλ πξνηείλεη έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα λα αλαθαιχςεη θαλείο ζηνπο θξπκκέλνπο ζεζαπξνχο ηεο πφιεο, ηα ελεηηθά ηείρε κε ηηο πχιεο θαη ηηο ρακειέο πιαηείεο, ηηο θξήλεο, Σελίδα 10 από 63

11 ηνπο λανχο, ηα φκνξθα λενθιαζηθά, θαη λα πεξηεγεζεί ζε απηνχο κε ζεβαζκφ πάληα ζηελ ηζηνξία, έρνληαο σο πινεγφ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Ν Γήκνο Ζξαθιείνπ ζα έρεη ηελ ζπλνιηθή επνπηεία θαη επζχλε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Ν.Δ.. εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζή ηνπ είλαη ην Ρκήκα Ξξνζηαζίαο & Αλάδεημεο Ξαιηάο Ξφιεο, Νηθηζηηθψλ Ππλφισλ θαη Δλεηηθψλ Ρεηρψλ, ην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσληψλ θαη Γηαθάλεηαο, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηνπ ΝΠΑΑ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ, θαζψο θαη ην Ρκήκα Βηθειαίαο Βηβιηνζήθεο γηα ην πιηθφ πνπ δηαζέηεη θαη ην Ρκήκα Δθθαζάξηζεο Γαπαλψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ηεο πξάμεο. υνοπτική παρουςίαςη Φορζα Λειτουργίασ Πην ππ αξηζκφ Φχιινπ ΦΔΘ 2122, ηεχρνο Γεχηεξν (22 Πεπηεκβξίνπ 2011) δεκνζηεχηεθε ε ππ αξηζκφ 9968 απφθαζε γηα ηελ Έγθξηζε Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ. Ζ δηάξζξσζε ηνπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Ζξαθιείνπ είλαη ε εμήο: Η. ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΛΝΡΖΡΑ Α : ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΑΓΝΚΔΛΔΠ ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΠΡΝ ΓΖΚΑΟΣΝ ΔΛΝΡΖΡΑ Β : ΔΞΗΡΔΙΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΛΝΡΖΡΑ Γ : ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΛΝΡΖΡΑ Γ : ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑ E : ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΡ : ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΗΗ. ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΖ ΛΔΑ ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΝΛ ΑΓΗΝ ΚΟΥΛΑ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΝ ΒΔΛΔΟΑΡΝ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΝΛ ΞΟΝΦΖΡΖ ΖΙΗΑ Πην Γήκν Ζξαθιείνπ απαζρνινχληαη 739 κφληκνη (ΞΔ -ΡΔ - ΓΔ -Δ) ππάιιεινη νη νπνίνη θαηαλέκνληαη αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο σο εμήο: ΞΔ: 155, ΡΔ: 117, ΓΔ: 352, Δ: 115, ελψ εθθξεκνχλ πξνζιήςεηο γηα πξνζσπηθφ βαζκίδαο ΞΔ. Ξαξάιιεια ζην Γήκν απαζρνινχληαη 227 ππάιιεινη Ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ θαηαλέκνληαη αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο σο εμήο: ΞΔ: 9, ΡΔ: 10, ΓΔ: 83, Δ: 125. Ν Γήκνο Ζξαθιείνπ έρεη ιάβεη βεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηχπνπ Α θαη Β γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ΔΠΞΑ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο. Σελίδα 11 από 63

12 υνοπτική παρουςίαςη Φορζα Τλοποίηςησ Πην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θνξέαο πινπνίεζεο είλαη ν Γήκνο Ζξαθιείνπ. Δηδηθά ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξφηαζεο έρεη ην Ρκήκα Ξξνζηαζίαο & Αλάδεημεο Ξαιηάο Ξφιεο, Νηθηζηηθψλ Ππλφισλ θαη Δλεηηθψλ Ρεηρψλ ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ Έξγσλ θαη Κειεηψλ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηνπ ΝΠΑΑ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ. Ρν αξκφδην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσληψλ θαη Γηαθάλεηαο ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθείκελνπ ζε φζα παξαδνηέα ην αθνξνχλ. Ρα δχν απηά ηκήκαηα έρνπλ πινπνηήζεη απφ θνηλνχ αιιά θαη αλεμάξηεηα έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ εζληθνχο, επξσπατθνχο θαη ίδηνπο πφξνπο, παξφκνηαο θχζεο. Θα ππάξμεη επηπιένλ ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα ηεο Βηθειαίαο Βηβιηνζήθεο ζε ζέκαηα αξρεηαθνχ πιηθνχ, ελψ ην Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ & Ινγηζηεξίνπ ζα έρεη ηελ νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτην επιτυχή ζκβαςη του Ζργου Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Ζξαθιείνπ ν νπνίνο δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε παξφκνησλ έξγσλ. Όργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνηςη του Ζργου) Ν δηαγσληζκφο θαη νη παξαιαβέο ησλ παξαδνηέσλ ζα δηελεξγεζνχλ απφ επηηξνπέο ηνπ Γήκνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Τφιςτάμενη κατάςταςη (ςε ςχζςη με τισ απαιτήςεισ του Ζργου) Ν Γήκνο Ζξαθιείνπ, έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο Γήκνπο ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ςεθηαθνχ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ, έρεη θαηαθέξεη λα πινπνηήζεη κηα ζεηξά απφ έξγα ππνδνκήο θαη έξγα ζρεηηθά κε ηελ Ηζηνξία θαη ηνλ Ξνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο. Ππγθεθξηκέλα: 1. Πηα έξγα ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ ζπγθαηαιέγνληαη: 1. Κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ 70 km ζηνπο Γήκνπο Ζξαθιείνπ θαη Λ. Αιηθαξλαζνχ γηα ηε δηαζχλδεζε 120 θηεξίσλ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο. 2. Κεηξνπνιηηηθφ αζχξκαην δίθηπν κε 49 αζχξκαηα ζεκεία πξφζβαζεο (Wireless Hotspots) ζηελ πφιε 2. Πην ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν (digital content) Σελίδα 12 από 63

13 1. Τεθηαθή Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε θαη ςεθηαθά ηζηνξηθά αξρεία (Βελεηζηάληθν θαη Ρνπξθηθφ, ςεθηνπνίεζε παιηψλ εθεκεξίδσλ θαη θσηνγξαθηψλ), 2. Αξρείν Δθεκεξίδσλ θαη Ξεξηνδηθψλ Ζκεξνκελίεο: , Κέγεζνο: 300 ηφκνη εθεκεξίδσλ 3. Αξρείν Γεκνγεξνληίαο Ζξαθιείνπ Ζκεξνκελίεο: Κέγεζνο: 555 θάθεινη ( θχιια) 4. Ρνπξθηθφ Αξρείν Ζξαθιείνπ Ζκεξνκελίεο: Κέγεζνο: 398 θψδηθεο, 124 ληνζηέ, 114 πξσηφθνιια, 26 ηεθηέξηα, 107 βηβιία θαη 10 θάθεινη 3. Ζιεθηξνληθέο εθαξκνγέο 1. DVD-Rom κε ηίηιν Ζξάθιεην, κηα πφιε, κηα ηζηνξία 2. Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Γήκνπ Ζξαθιείνπ, δεκηνπξγία πιαηθφξκαο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ Γεκνηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 3. Γηθηπαθή πχιε, κε νκψλπκν ηίηιν, ζηε δηεχζπλζε 4. Γηθηπαθή πχιε κε ηίηιν «Βήκαηα ζηνλ Ξνιηηηζκφ θαη ζηελ παξάδνζε» (http://www.heraklion.gr/vikelaia/index_gr.html) 5. Γηθηπαθή πχιε ηεο Βηθειαίαο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο κε ηίηιν «Τεθηαθή Βηβιηνζήθε Ηζηνξηθψλ Δγγξάθσλ» (http://vikelaiaepapers.heraklion.gr/bdb/) 6. Γηθηπαθή πχιε κε ηίηιν «Νινθιεξσκέλν Πρέδην γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Ρνπξηζκνχ Θξνπαδηέξαο ζηελ Θξήηε θαη ζηελ Θχπξν» (http://www.heraklion-cruises.gr/hrkl/index.php) 4. Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ (CMS) Ν Γήκνο δηαζέηεη έλα Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ (πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη ηζηνξηθψλ αξρείσλ). Ρν ζχζηεκα απηφ δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηζηνξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Γήκνπ (http://history.heraklion.gr). Σελίδα 13 από 63

14 Α1. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α1.1 Αντικείμενο του Ζργου Ρν έξγν «Hξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» ζθνπφ έρεη ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο εθαξκνγψλ πνπ ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ηαμηδεχνπλ ςεθηαθά ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν, λα αληινχλ πνιπεπίπεδεο θαη πνιππνίθηιεο πιεξνθνξίεο, ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά, αμηνπνηψληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πεξηήγεζεο, κε ηε ρξήζε θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (έμππλα ηειέθσλα, tablet ππνινγηζηέο θιπ), ηερλνινγηψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (augmented reality), ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θιπ. Ρν έξγν ζα πινπνηεζεί ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα θαη ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ έξγσλ. Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: 1. Γημιοςπγία τηθιακού πεπιεσομένος 1.1. Γημιοςπγία ηπιζδιάζηαηυν θυηοπεαλιζηικών αναπαπαζηάζευν Ξξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία 40 ηξηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ ηεο εληφο ησλ ηεηρψλ πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη πψο απηά εμειίρζεθαλ ζην ρξφλν. Νη πεξηνρέο πνπ ηζηνξηθά παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παιηά πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ είλαη ε πεξηνρή ηνπ ελεηηθνχ ιηκαληνχ κέρξη ηε Κνλή Ξέηξνπ θαη Ξαχινπ, ε νδφο ηεο 25εο Απγνχζηνπ, ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πφιεο πνπ αλέθαζελ εληνπηδφηαλ ζηνλ ίδην ρψξν, ε πιαηεία Διεπζεξίαο κε ηε Ι. Γηθαηνζχλεο, ε Ι. Γ. Κπνθψξ, ε πιαηεία Θνξλάξνπ, ε ελεηηθή νρχξσζε κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο πχιεο, ηελ ηάθξν θαη ηνπο πξνκαρψλεο, ζεκεία ή ρψξνη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο ζεκεξηλήο πφιεο πνπ εθπέκπνπλ έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο, ζρεηίδνληαη κε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη πξνζζέηνπλ αμηφινγα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ζηε δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο ηεο Γημιοςπγία καηάλληληρ ιζηοπικήρ και πολιηιζμικήρ πληποθοπίαρ Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπιιέμεη, λα ηεθκεξηψζεη, λα ζπλζέζεη θαη λα απνηππψζεη ην θαηάιιειν ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, αλαιχνληαο ηελ ηζηνξία, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηηο ρξήζεηο, ηελ εμέιημε ηνπ θάζε ηζηνξηθνχ ρψξνπ κλεκείνπ. Ζ παξαπάλσ εξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ αλαδφρνπ ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, ζα ιάβεη ππφςε ηεο φ,ηη λεψηεξν έρεη έξζεη ζην θσο πνπ αθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο, ηελ εμέιημή ηεο ζην ρξφλν θαζψο θαη ηελ ηζηνξία ησλ κλεκείσλ ηεο. Σελίδα 14 από 63

15 1.3. ςλλογή και ηεκμηπίυζη ηος πολςμεζικού ςλικού Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπιιέμεη θαη λα ηεθκεξηψζεη πνιπκεζηθφ πιηθφ (εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, γθξαβνχξεο, βίληεν, ηζηνξηθά αξρεία, αλαθνξέο, θιπ) πξνθεηκέλνπ λα δξάζνπλ πξνζζεηηθά θαη λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ κε ηνλ θαιχηεξα δπλαηφ ηξφπν ηελ ηζηνξηθή πιεξνθνξία. Ζ ζπιινγή θαη ηεθκεξίσζε ζα γίλεη απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ αλαδφρνπ ζε θάζε αξρεηαθφ πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν θαη πξνζβάζηκν. Θάζε ζηνηρείν πνπ ζα απαξηίδεη ηελ πνιπκεζηθή βάζε ζα πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλν θαη κε δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 2. Ανάπηςξη δςναμικήρ εθαπμογήρ για έξςπνερ θοπηηέρ ζςζκεςέρ Ξξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή εηθνληθήο πεξηήγεζεο θαη μελάγεζεο γηα «έμππλεο» θνξεηέο ζπζθεπέο, φπσο θηλεηά ηειέθσλα θαη ππνινγηζηέο ηακπιέηεο. Ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο πνπ θηλείηαη ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ θαη αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, ζα απνθηά πξφζβαζε ζε έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ θαη πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, φπσο 3d αλαπαξαζηάζεηο, θείκελα, θσηνγξαθίεο, αθεγήζεηο, video, θιπ, ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πφιεο. Ξεξηιακβάλεη: 2.1. ηη «βιυμαηική» πεπιήγηζη ζηο σώπο και ζηο σπόνο Ζ «βησκαηηθή» πεξηήγεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ κνληέισλ. Ζ θαηλνηνκία ηεο δξάζεο απηήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε νζφλε ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε κεηαηξέπεηαη ζ έλα «παξάζπξν» ζην ρξφλν. Ν ρξήζηεο αλάινγα κε ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη, βιέπεη ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο ηνπ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαηά ηελ Δλεηηθή ή θαη Νζσκαληθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, επηιέγνληαο απφ ηελ νζφλε ηεο έμππλεο ζπζθεπήο έλα κλεκείν ή ζεκείν ελδηαθέξνληνο, απνθηά πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη πνιπκεζηθφ πιηθφ, φπσο θείκελν, θσηνγξαθίεο, αθεγήζεηο, video θιπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηο Γιαδπαζηικό σάπηη με ηα ζημεία ενδιαθέπονηορ Ν ρξήζηεο επηιέγνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο, παξνπζηάδεηαη έλαο δηαδξαζηηθφο ράξηεο ηεο πφιεο, ζηνλ νπνίν επηζεκαίλνληαη ε ηξέρνπζα ζέζε ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ην ζχλνιν ησλ κλεκείσλ θαη ζεκείσλ ηζηνξηθνχ ή ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο πφιεο γηα ηα νπνία κπνξεί λα αληιήζεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ηη ζύγσπονη ξενάγηζη ζηην πόλη Δπηιέγνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ν ρξήζηεο πνπ θηλείηαη θπζηθά ζε θάπνηεο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο ηεο πφιεο, απνθηά πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (augmented reality). Σελίδα 15 από 63

16 2.4. ηην παποσή ζύγσπονυν καθημεπινών πληποθοπιών Ππκπιεξσκαηηθά φισλ ησλ παξαπάλσ, ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο, κπνξεί λα ιάβεη ζχγρξνλεο ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα λέα ή αλαθνηλψζεηο ηνπ Γήκνπ, πνιηηηζηηθά δξψκελα, θιπ. 3. Γημιοςπγία δςναμικήρ πολςμεζικήρ εθαπμογήρ Νη δηαδξαζηηθνί ζηαζκνί πιεξνθφξεζεο (Infokiosks), ζα θηινμελνχληαη ζε επηιεγκέλα θαη πξνζηαηεπκέλα ζεκεία ηεο πφιεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο (Ιφηδηα, Βαζηιηθή Αγίνπ Κάξθνπ, Ξχιε Αγίνπ Γεσξγίνπ). Νη ππεξεζίεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξέρνληαη αθνξνχλ: Α1. ηε «βησκαηηθή» μελάγεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν κέζα απφ ηηο ηξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, πνπ ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζεί ζε κε πξαγκαηηθφ ρξφλν (off-site) Α2. ην Γηαδξαζηηθφ ράξηε κε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Α3. ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ θαζεκεξηλψλ πιεξνθνξηψλ Ρν πεξηερφκελν, θείκελα θαη πνιπκεζηθφ πιηθφ, είλαη ην ίδην κε απηφ ζηηο έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ζα αληιείηαη δπλακηθά απφ ηνλ εμππεξεηεηή. 4. ύζηημα Γιασείπιζηρ Πεπιεσομένος (CMS) ηηρ ιζηοπικήρ και πολιηιζμικήρ πληποθοπίαρ Γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ θαη εξγαιείσλ πνπ ήδε δηαζέηεη ν Γήκνο θαη πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ άιια έξγα ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ππάξρνλ Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ έξγνπ. Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ είλαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζην Γηαρεηξηζηηθφ Πχζηεκα πνπ ζα απαηηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ αλαδφρνπ. 5. Γημιοςπγία «βιυμαηικού» εκπαιδεςηικού παισνιδιού Πηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα θέξεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ηελ πφιε ηνπο. Ρν παηρλίδη ζα εζηηάδεη ζηελ επνρή ηεο Δλεηηθήο ( ) θαη ηεο Νζσκαληθήο ( ) θπξηαξρίαο ζηνλ Σάλδαθα θαη ζα ζηεξίδεηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζηα κλεκεία (ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα) ηεο παιηάο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ αιιά θαη ζε πνηθίιεο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (ηέρλε, εκπφξην, θαζεκεξηλή δσή, πφιεκνο), φπσο δηαθαίλνληαη κέζα απφ επηιεγκέλε βηβιηνγξαθία θαη πεγέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζα είλαη κφλν ζηα Διιεληθά. Σελίδα 16 από 63

17 6. Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη εξοπλιζμού Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη γηα: 6.1 ηξεηο (3) ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ καδί κε φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ην έπηπιν θηινμελίαο θαη 6.2 δεθαπέληε (15) θνξεηέο ζπζθεπέο (ππνινγηζηέο tablets) 7. Δνέπγειερ πποβολήρ και πποώθηζηρ ηος έπγος Νη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο επαηζζεηνπνίεζεο αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη ηνπ θνηλνχ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη γηα ηνλ ηξφπν θαη κεζνδνινγία ρξήζεο ησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, θιπ. Α1.2 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφζλη Πθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ειεθηξνληθήο πεξηήγεζεο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν γηα ηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ κέζα απφ ηε ρξήζε «έμππλσλ» ζπζθεπψλ. Κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε (θάηνηθνο, επηζθέπηεο) λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πφιεο ζε πξνεγνχκελεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, πεξπαηψληαο κέζα ζηε ζχγρξνλε πφιε θαη βιέπνληαο απφ θνληά ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη ηε ρξήζε - κνξθή πνπ είραλ ζε πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Πηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα απνηειέζεη κηα αλαβαζκηζκέλε θαη δηαθνξεηηθήο κνξθήο πξνβνιή ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ πνπ ήδε είρε μεθηλήζεη κε ηε δεκηνπξγία ζρεηηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ (http://history.heraklion.gr). Κε ην πξνηεηλφκελν έξγν ζα επηηεπρζεί κηα πην ζπζηεκαηηθή αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ πινχηνπ ηεο πφιεο κε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο κεζφδνπο αλαπαξάζηαζεο ηνπ κλεκεηαθνχ ππνβάζξνπ ηεο, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηθνληθήο πεξηήγεζεο ζην ρξφλν κε πινχζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ φπσο εηθφλεο, ράξηεο, θείκελα, βίληεν, αθήγεζε. Πεκαληηθφ επίζεο είλαη φηη κε ην έξγν απηφ ζα επαηζζεηνπνηεζεί φρη κφλν ν θάηνηθνο θαη ν επηζθέπηεο ηεο πφιεο αιιά θαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κέζα απφ ην παηρλίδη πνπ ζα πξνζθέξεηαη. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ζα γίλεη πην ειθπζηηθή θαη πην «απηή» ζηνπο καζεηέο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα εληάμνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο ηελ εθαξκνγή απηή ζηα πιαίζηα ηεο γλσξηκίαο ησλ καζεηψλ κε ηελ πφιε θαη ηελ ηζηνξία ηεο. Κε ην έξγν απηφ ην πνιηηηζκηθφ «πξντφλ» ηεο πφιεο αλαδεηθλχεηαη θαη πξνβάιιεηαη ειεχζεξα θαη δηαηίζεηαη ζην επξχ θνηλφ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ Σελίδα 17 από 63

18 έμππλσλ ζπζθεπψλ πνπ είηε ζα δηαζέηεη ν ρξήζηεο ή ζα ηνπ δίδνληαη απφ ην Γήκν. Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο εηδηθέο νζφλεο αθήο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εηδηθά επηιεγκέλεο ζέζεηο ν θάζε ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζεί ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, κέζα ζηελ παιηά πφιε, βιέπνληαο απφ «θνληά» ηα κλεκεία ηεο πφιεο θαη γλσξίδνληαο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ θαη πην ειθπζηηθφ ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Α1.3 τόχοι και Ζκταςη του Ζργου Ρν πξνηεηλφκελν έξγν βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαζψο θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηεο πφιεο. Δηδηθφηεξα ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα απνηειέζεη κηα αλαβαζκηζκέλε θαη δηαθνξεηηθήο κνξθήο πξνβνιή ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Κε ην πξνηεηλφκελν έξγν ζα επηηεπρζεί κηα πην ζπζηεκαηηθή αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ πινχηνπ ηεο πφιεο κε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο κεζφδνπο αλαπαξάζηαζεο ηνπ κλεκεηαθνχ ππνβάζξνπ ηεο, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηθνληθήο πεξηήγεζεο ζην ρξφλν κε πινχζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ φπσο εηθφλεο, ράξηεο, θείκελα, βίληεν, αθήγεζε. Ρν έξγν απεπζχλεηαη ζε ηξεηο νκάδεο πνιηηψλ-ρξεζηψλ: ηνπο επηζθέπηεο, ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ θνηλφ. Σελίδα 18 από 63

19 αα Μεηπήζιμοι ηόσοι Σιμή 1 ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο πνπ ζα μελαγνχληαη ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ ηεο πφιεο κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο, απφ ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα δηαζέηεη ν Γήκνο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δηάζεζεο ή απφ ηα infokiosks πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία > ηνπξίζηεο / έηνο 2 ζηνλ πνιίηε-θάηνηθν ηεο πφιεο πνπ ζα πεξηεγεζεί θαη ζα γλσξίζεη ηελ ηζηνξία θαη ηα κλεκεία ηεο πφιεο ηνπ > 200 θαηνίθσλ / έηνο 3 Πηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πνπ κέζα απφ ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα δηαζέηεη ν Γήκνο θαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη πνπ ζα αλαπηπρζεί, ζα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηελ πφιε ηνπο θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ, κλεκεηαθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ ηεο > 400 καζεηέο / έηνο 4 Ππζηεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ θπξηφηεξσλ κλεκείσλ, ηεο εληφο ησλ ηεηρψλ πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο επηζθέπηεο, πνιίηεο θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα κειεηήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο πφιεο θαη ησλ κλεκείσλ ηεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 40 ηξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 5 Ξξφζζεην ςεθηαθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο θαη βίληεν) πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππάξρνπζαο βάζεο > 100 Σελίδα 19 από 63

20 Α1.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Κπίζιμορ Παπάγονηαρ Δπιηςσίαρ Γηα ηελ απφδνζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαγξάςεη θαη λα απνηππψζεη: 1. Ρηο δηαζηάζεηο θαη ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ κλεκείνπ 2. ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζην ρψξν ζε ζρέζε κε: a. ην έδαθνο b. ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ c. ηηο γεσγξαθηθέο ηνπ ζπληεηαγκέλεο Σφποσ Ρ χετικζσ Ενζργειεσ Αντιμετϊπιςησ Ν έιεγρνο, ε εμαθξίβσζε θαη ε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ απφ εηδηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπκβνχινπο ζε θάζε θάζε ζρεδηαζκνχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ε δηαζεζηκφηεηα ησλ Wi-Fi πνπ ν Γήκνο έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη Τ Ν Γήκνο Ζξαθιείνπ δηαζέηεη, ζην θέληξν ηεο πφιεο, έλα δίθηπν απφ 49 Wi-Fi ζηαζκνχο. Ρν δίθηπν απηφ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην επεθηείλεη γηα λα κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη νινέλα κεγαιχηεξν αξηζκφ ρξεζηψλ ε απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Ο Κέζσ ηνπ ππάξρνληνο δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Γήκνπ ζα πξνβάιιεηαη ην έξγν θαη ζα επαηζζεηνπνηεί ηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο. Δπίζεο, ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα «θαηεβάδεη» ζηε ζπζθεπή ηνπ θαη λα εγθαζηζηά ην ινγηζκηθφ. Ραπηφρξνλα, ζα ππάξμνπλ αθίζεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο πνπ ζα δηαθεκίδνπλ ην έξγν. Δλεκεξσηηθφ πιηθφ φπσο θαη ηηο εηδηθέο ζπζθεπέο ζα κπνξεί ν Γήκνο λα δηαζέηεη θαηά ηνπο κήλεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζην απηνθίλεην βαλ πνπ ππάξρεη θαη πνπ ζα κπνξνχζε γηα ην ζθνπφ απηφ λα ελεκεξψλεη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο. Θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ην έληππν πιηθφ ζα δηαηίζεηαη Σελίδα 20 από 63

21 απφ εηδηθά ζεκεία κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα φπσο είλαη ν Αγ. Κάξθνο, ε Ιφηδηα, ε Ξχιε Αγ. Γεσξγίνπ. Νη ζπζθεπέο ζα δηαηίζεηαη απφ ηε Ιφηδηα. ε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θνξείο ηνπξηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο γηα ηε πξνψζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο Ν ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ησλ ζπζθεπψλ πνπ ν Γήκνο ζα δηαζέηεη ηφζν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο Ο Ο Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο παξνπζηάζεηο ηφζν ζηνπο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ φζν θαη ζε θνξείο εθπαίδεπζεο. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάζεηο ζε ζρνιεία ζε ζπλδπαζκφ κε ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί απφ ην παξφλ έξγν, ζα πξνσζήζεη θαη ζα δψζεη θίλεηξα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Δλεκεξσηηθφ πιηθφ φπσο θαη ηηο εηδηθέο ζπζθεπέο ζα κπνξεί ν Γήκνο λα δηαζέηεη θαηά ηνπο κήλεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζην απηνθίλεην βαλ πνπ ππάξρεη θαη πνπ ζα κπνξνχζε γηα ην ζθνπφ απηφ λα ελεκεξψλεη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο. Θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ην έληππν πιηθφ ζα δηαηίζεληαη απφ εηδηθά ζεκεία κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα φπσο είλαη ν Αγ. Κάξθνο, ε Ιφηδηα, ε Ξχιε Αγ. Γεσξγίνπ. Νη ζπζθεπέο ζα δηαηίζεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή. Τ=ηερληθά/ηερλνινγηθά ζέκαηα,ο= νξγαλωηηθά/δηνηθεηηθά/ζεκαζηνινγηθά ζέκαηα, Θ=ζέκαηα ηεξάξρεζεο ζηόρωλ θαη πξνηεξαηνηήηωλ πινπνίεζεο, Κ=θξίζηκεο εμαξηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ από ηξίηνπο. Σελίδα 21 από 63

22 Α2. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α2.1 Ηλεκτρονικζσ Τπηρεςίεσ ΑΑ Πεπιγπαθή Τπηπεζίαρ Απαιηούμενα ζηοισεία (δεδνκέλα εηζόδνπ) ηοισεία αποηελέζμαηορ (δεδνκέλα εμόδνπ) Παπαηηπήζειρ Ππιινγή θαη αμηνιφγεζε 1 Γεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πξσηνγελνχο πιηθνχ πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ απνηχπσζε ησλ δηαζηάζεσλ, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα Ρξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ επηιεγκέλσλ κλεκείσλ θαη ηνπ ρψξνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη ζα επηηξέςνπλ ζην επξχ θνηλφ λα πεξηεγεζεί ζηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια θαη λα γλσξίζεη ηελ ηζηνξία θαη ηα κλεκεία ηεο πφιεο θαη πψο απηά εμειίρζεθαλ ζην ρξφλν ρψξνπ θάζε κλεκείνπ Ρν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Θα επηηξέπεη ζηνπο 2 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ (CMS) Ξξνζαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ζηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο έξγνπ Ξεξηερνκέλνπ πξνζαξκνζκέλν γηα λα δερζεί φιν ην απαξαίηεην δηαρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ λα αλαλεψλνπλ θαη λα επηθαηξνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πιηθφ 3 Αλάπηπμε δπλακηθήο Ρξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο Δθαξκνγή «βησκαηηθήο» Νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, θαηά ηε εθαξκνγήο γηα αλαπαξαζηάζεηο, πεξηήγεζεο θαη δηάξθεηα ηνπ πεξηπάηνπ Σελίδα 22 από 63

23 έμππλεο θνξεηέο πξνζαξκνζκέλν πξνβνιήο ηνπο ζηελ πφιε, λα ζπζθεπέο ηζηνξηθφ θαη ηζηνξηθνχ θαη βιέπνπλ πψο ήηαλ ε πφιε πνιηηηζκηθφ πνιηηηζκηθνχ επί Δλεηηθήο ή/θαη επί πεξηερφκελν, πεξηερνκέλνπ, Νζσκαληθήο πεξηφδνπ, ηα ζχγρξνλεο δηαδξαζηηθνχ κλεκεία πνπ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο, ράξηε, κέρξη θαη ζήκεξα ή έρνπλ νπηηθναθνπζηηθφ πξνηεηλφκελσλ ραζεί ζην πέξαζκα ηνπ πιηθφ δηαδξνκψλ θαη ρξφλνπ απφ δηάθνξνπο ζχγρξνλσλ παξάγνληεο, πψο απηά θαζεκεξηλψλ δηακνξθψζεθαλ ή πιεξνθνξηψλ άιιαμαλ ρξήζεηο θαη λα αληινχλ πνιππνίθηιεο θαη πνιπεπίπεδεο πιεξνθνξίεο Νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζε επηιεγκέλα 4 Αλάπηπμε δπλακηθήο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο γηα Infokiosk Ρξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν, ζχγρξνλεο πιεξνθνξίεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ Γπλακηθή Ξνιπκεζηθή Δθαξκνγή γηα Infokiosk ζεκεία ηεο πφιεο, λα βιέπνπλ πψο ήηαλ ε πφιε επί Δλεηηθήο ή/θαη Νζσκαληθήο πεξηφδνπ, ηα κλεκεία πνπ ππάξρνπλ κέρξη θαη ζήκεξα ή έρνπλ ραζεί ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, πσο απηά δηακνξθψζεθαλ ή άιιαμαλ ρξήζεηο θαη λα αληινχλ πνιππνίθηιεο θαη πνιπεπίπεδεο πιεξνθνξίεο Γεκηνπξγία Ρξηζδηάζηαηεο Ρν παηρλίδη ζα εζηηάδεη 5 «βησκαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ κέζσ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ Δθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ζηελ επνρή ηεο Δλεηηθήο ( ) θαη ηεο Νζσκαληθήο ( ) θπξηαξρίαο ζηνλ Σάλδαθα Σελίδα 23 από 63

24 πεξηερφκελν, ζχγρξνλεο πιεξνθνξίεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη ζα ζηεξίδεηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζηα κλεκεία (ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα) ηεο παιηάο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ αιιά θαη ζε πνηθίιεο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, (ηέρλε, εκπφξην, θαζεκεξηλή δσή, πφιεκνο). Ππκκεηνρή ζην παηρλίδη ζα κπνξεί λα έρεη ηφζν ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα φζν θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο πνιίηεο. Σελίδα 24 από 63

25 Α2.2 Απαιτήςεισ Αρχιτεκτονικήσ υςτήματοσ Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζην αθφινπζν δηάγξακκα. Ευρύ Κοινό Υπολογιστές Tablets Εκπαιδευτικό παιχνίδι InfoKiosks Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές Εφαρμογή για Σταθμούς Πληροφόρησης Πολυμεσικό Περιεχόμενο και Πληροφορίες Δικτυακός Τόπος Δήμου Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Αξρηηεθηνληθή Ππζηήκαηνο Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, ππάξρεη έλα βαζηθφ ππνζχζηεκα ζην νπνίν βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξά ηηο ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ζχγρξνλεο πιεξνθνξίεο θαζψο επίζεο θαη ην ζχλνιν ησλ πνιπκεζηθψλ αξρείσλ, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ, δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε, γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ρφζν ε εθαξκνγή γηα ηηο έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο φζν θαη απηή γηα ηνπο ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο, αληινχλ ηα δεδνκέλα ηνπο δηαδηθηπαθά απφ απηφ ην Σελίδα 25 από 63

26 ππνζχζηεκα θαη κέζσ ηεο αλάινγεο δηεπαθήο ηα δηαζέηνπλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Αληίζηνηρα ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη αλαπηχζζεηαη ζηελ πιαηθφξκα ηεο εθαξκνγήο εηθνληθήο πεξηήγεζεο θαη εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί είηε ζηνπο ππνινγηζηέο ηακπιέηεο πνπ ζα δηαζέηεη ν Γήκνο είηε ζηηο έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ ρξεζηψλ. Ν ππάξρνλ δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Γήκνπ ζα αμηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη ζα ηα πξνβάιιεη, ελψ κέζσ απηνχ ζα γίλεηαη επίζεο δπλαηή ε κεηαθφξησζε (downloading) απφ ην επξχ θνηλφ ηεο εθαξκνγήο γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο. Δπίζεο κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζα πξνβάιινληαη απνηειέζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ θαη ζα γίλεηαη ζχλδεζε, κέζσ web 2.0, ζηα πιένλ δηαδεδνκέλα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απφ πιεπξάο ρξεζηψλ, ηελ επζχλε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ζα έρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ ην νπνίν θαη ζα αλαλεψλεη ηελ πιεξνθνξία. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ζα έρεη επίζεο ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ηφζν ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ φζν θαη ησλ infokiosks. Ζ εθαξκνγή ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζα είλαη, πέξαλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, δηαζέζηκε ζην επξχ θνηλφ θαη κέζσ ησλ δηαθφξσλ app stores ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ζπζθεπψλ. Νη ζηαζκνί πιεξνθφξεζεο ζα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη ζε εηδηθνχο ρψξνπο (Ιφηδηα, Βαζηιηθή Αγίνπ Κάξθνπ, πχιε Αγίνπ Γεσξγίνπ), έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ αιιά θαη ηαπηφρξνλα ε πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθαξκνγψλ ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ WiFi ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν δηαζέηεη απηή ηε ζηηγκή 49 εγθαηεζηεκέλα ζεκεία δηάζεζεο. Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαιείηαη λα εμεηδηθεχζεη ζηελ πξφηαζή ηνπ ηηο επηκέξνπο νληφηεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο δηαζχλδεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο. A2.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ζα δεκηνπξγήζεη ηε βάζε δεδνκέλσλ, ζα πξνζαξκφζεη ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ (Content Management System) πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο θαη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηνχλ ην ζχζηεκα αξρηηεθηνληθήο - κεζνδνινγίαο MVC (Model View Controller). Σξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ζρεδηαζκνχ MVC, ε αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά κέξε, φπσο απηά θαίλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 1) Ρν κνληέιν (Model) πνπ αλαπαξηζηά ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηηο νπνίεο απνζεθεχνληαη φια ηα δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ Σελίδα 26 από 63

27 2) Ζ πξνβνιή (view) πνπ είλαη ππεχζπλε γηα λα παξαρζεί κηα παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ κνληέινπ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Ζ κεζνδνινγία MVC καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε φζεο δηαθνξεηηθέο πξνβνιέο ζέινπκε αλάινγα ηε κνλάδα πξνβνιήο (web interface, touch screen, mobile screen θηι) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ (Model) δηακέζνπ ηνπ ειεγθηή (controller) 3) Ν ειεγθηήο (controller) πνπ ειέγρεη, δηαρεηξίδεηαη θαη θαηεπζχλεη ηηο αηηήζεηο πνπ θάλεη ν ρξήζηεο κέζσ ηεο πξνβνιήο (view) πξνο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ (model) Θάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ είλαη ηα εμήο: Ρφζν ν ειεγθηήο (controller) φζν θαη ε πξνβνιή (view), εμαξηψληαη απφ ην κνληέιν (model). Υζηφζν ην κνληέιν δελ εμαξηάηαη νχηε απφ ηνλ ηξφπν πξνβνιήο νχηε απφ ηνλ ηξφπν δηεπαθήο κεηαμχ ηνπο, θη απηφ απνηειεί ην βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ρξήζεο ηεο αλσηέξσ αξρηηεθηνληθήο. Έηζη, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ζηνλ ρξήζηε (θφξκεο εηζαγσγήο, αλαδήηεζεο θιπ) ζα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη ρσξίο λα απαηηνχληαη θαλελφο είδνπο αιιαγέο ζηελ αλαπαξάζηαζε ή ζηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ. Ξνιιαπιέο δηαθνξεηηθέο πξνβνιέο κπνξνχλ λα είλαη ελεξγέο ηαπηφρξνλα. Θάζε πξνβνιή ηαπηφρξνλα θαη αλεμάξηεηα παξνπζηάδεη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο απφ ην κνληέιν. Βάζειρ δεδομένυν και ύζηημα Γιασείπιζηρ Πεπιεσομένος Ζ βάζε δεδνκέλσλ θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ Θφκβνπ (backend) ζα θηινμελνχληαη ζηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή, εμππεξεηψληαο ην κνληέιν ππεξέηε / δηαθνκηζηή (client / server). Ζ βάζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην ζρεζηαθφ κνληέιν (RDBMS) θαη ζα πξέπεη λα επηιεγεί πεξηβάιινλ αλνηθηνχ θψδηθα ζπκβαηνχ κε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ Σελίδα 27 από 63

28 ηζηνηφπνπ θαη ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ. Νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ κε ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαη αθξηβέζηεξε πεξηγξαθή θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ παξέρνληαο παξάιιεια θαηάιιειεο επξεηεξηάζεηο γηα ηελ ηαρχηεξε αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρν κνληέιν ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο ηχπνπο πεδίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ (π.ρ. θείκελν, εκεξνκελίεο, ππεξζχλδεζκνη, , θιεηζηέο ηηκέο, XML) θαη λα ηνπο επαιεζεχεη γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ηηκψλ (validate). Δπίζεο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηε βέιηηζηε απνζήθεπζε θαη νηθνλνκία ρψξνπ (π.ρ. ζπρλέο ηηκέο λα απνζεθεχνληαη κφλν κηα θνξά). Σελίδα 28 από 63

29 Α2.4 Προδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτήτων (Τποςυςτημάτων, Εφαρμογϊν) Α2.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Πεπιεσόμενο» Α Γημιοςπγία ηπιζδιάζηαηυν θυηοπεαλιζηικών αναπαπαζηάζευν Ξξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία 40 ηξηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ ηεο εληφο ησλ ηεηρψλ πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη πψο απηά εμειίρζεθαλ ζην ρξφλν. Νη πεξηνρέο πνπ ηζηνξηθά παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παιηά πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ είλαη ε πεξηνρή ηνπ ελεηηθνχ ιηκαληνχ κέρξη ηε Κνλή Ξέηξνπ θαη Ξαχινπ, ε νδφο ηεο 25εο Απγνχζηνπ, ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πφιεο πνπ αλέθαζελ εληνπηδφηαλ ζηνλ ίδην ρψξν, ε πιαηεία Διεπζεξίαο κε ηε Ι. Γηθαηνζχλεο, ε Ι. Γ. Κπνθψξ, ε πιαηεία Θνξλάξνπ, ε ελεηηθή νρχξσζε κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο πχιεο, ηελ ηάθξν θαη ηνπο πξνκαρψλεο, ζεκεία ή ρψξνη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο ζεκεξηλήο πφιεο πνπ εθπέκπνπλ έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο, ζρεηίδνληαη κε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη πξνζζέηνπλ αμηφινγα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ζηε δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο ηεο. Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη θαηάινγνο κε ηηο πεξηνρέο θαη ηα κλεκεία πνπ ηηο απαξηίδνπλ, πνπ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδψζεη ζε ηξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. 1. Δνεηικό Λιμάνι i. Λεψξηα ii. Θνχιεο iii. Απνζήθε άιαηνο iv. Γεμακελή ΕΑΛΔ v. Ξχιε Κψινπ vi. Ξχιε Λεσξίσλ vii. Ξαξάθηηα νρχξσζε viii. Λαφο Αγίνπ Ξέηξνπ (πξνέθηαζε θαη κέξνο ηεο παξάθηηαο νρχξσζεο) ix. Ζκηπξνκαρψλαο Λεσξίσλ x. Σξήζεηο ησλ Λεσξίσλ κε θαξάβηα θιπ xi. Κέξνο ηεο 25εο Απγνχζηνπ πνπ ζπλδέεη ην ιηκάλη κε ην Γηνηθεηηθφ Θέληξν. Πην δξφκν απηφ ζα εκθαλίδνληαη φγθνη θάπνησλ ηππηθψλ ελεηηθψλ θηεξίσλ. Σελίδα 29 από 63

30 xii. Ν Κηθξφο Θνχιεο (ζηελ Νζσκαληθή πεξίνδν) 2. Γιοικηηικό Κένηπο i. Ιφηδηα ii. Αξκεξία iii. Λαφο Αγίνπ Ρίηνπ iv. Βαζηιηθή Αγίνπ Κάξθνπ v. Θξήλε Κνξνδίλη vi. Γνχθηθν Αλάθηνξν vii. Πηηαπνζήθεο viii. Ξχιε Βνιηφλε ix. Ι. Γηθαηνζχλεο φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ην παιαηνελεηηθφ ηείρνο θαη νη Πηξαηψλεο x. Καληνλίλα ή Ξαλαγία ηνπ Φφξνπ 3. Πλαηεία Δλεςθεπίαρ i. Πηξαηψλεο ii. Ξχιε Αγίνπ Γεσξγίνπ iii. Ρξεηο Θακάξεο iv. Ξεδίνλ Άξεσο v. Λαφο Αγίνπ Φξαγθίζθνπ vi. Ρείρε θαη πξνκαρψλαο vii. Δμσηεξηθφο πξνκαρψλαο Αγίνπ Γεκεηξίνπ viii. Πηξαηεχκαηα ελεηηθά ix. Ι. Κπνθψξ κε ην Βπδαληηλφ ηείρνο θαη ηελ πχιε θαη ηνλ πξνκαρψλα Πακπηνλάξα 4. Δνεηική Οσύπυζη i. Ξξνκαρψλεο ii. Δπηπξνκαρψλεο iii. Ξχιεο αζηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο iv. Σακειέο πιαηείεο v. Ξπξηηηδαπνζήθεο vi. Ράθξνο vii. Δμσηεξηθνί πξνκαρψλεο Σελίδα 30 από 63

31 5. Πανηοκπάηοπαρ ζε καηάζηαζη πολιοπκίαρ Αλαπαξάζηαζε ηνπ πην βαζηθνχ ίζσο πξνκαρψλα ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο απφ ηνπο Ρνχξθνπο Γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ ξεαιηζηηθή απφδνζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνηππψζεη: 1. Ρηο δηαζηάζεηο θαη ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ 2. ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ρψξν ζε ζρέζε κε: a. ην έδαθνο b. ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ c. ηηο γεσγξαθηθέο ηνπ ζπληεηαγκέλεο Δθηφο απφ ην κλεκείν ζα πξέπεη λα αλαπαξίζηαηαη θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ. Γηα ηελ απνηχπσζε ηνπο, ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηε ζεκεξηλή φςε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ κλεκείσλ πνπ ππάξρνπλ, γθξαβνχξεο, ζρέδηα ή ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηνπο ρψξνπο απηνχο θαη ηα κλεκεία θαη ηηο πηζαλέο πςνκεηξηθέο ή άιιεο αιιαγέο πνπ έρνπλ ππνζηεί νη ρψξνη. Θαηά ηελ Νζσκαληθή Θπξηαξρία, αξθεηά απφ απηά άιιαμαλ ρξήζεηο θαη κνξθή ή θαηαζηξάθεθαλ απφ θπζηθά ή άιια αίηηα. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηα θαηαγξάςεη θαη λα δηακνξθψζεη θαηάιιεια ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ γηα λα εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε. Δπηπιένλ κέιεκα ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα απνηππψζεη κε ηξηζδηάζηαηα ζηνηρεία, εθηφο απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ρψξσλ, ην θιίκα - αίζζεζε ηεο επνρήο κέζα απφ θηγνχξεο αλζξψπσλ (θαξηθαηνχξεο Δλεηψλ ζηξαηησηψλ, ρσξηθψλ, θιπ), γεγνλφηα εθδειψζεηο, θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, αληηθείκελα, πινία εκπνξηθά θαη πνιεκηθά, θιπ ψζηε ε απνηχπσζε λα γίλεη πεξηζζφηεξν «δσληαλή» θαη «βησκαηηθή». Ρα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε δνκή (π.ρ. αξηζκφο πνιπγψλσλ, πθέο, ζθηέο θιπ) έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ απφ θνξεηέο ζπζθεπέο κε πεξηνξηζκέλνπο ζε ζρέζε κε ηα ζηαζεξά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ησλ ζηαζκψλ πιεξνθφξεζεο δηαζέζηκνπο πφξνπο κλήκεο, ρσξεηηθφηεηαο θαη ππνινγηζηηθήο ηζρχνο. Σελίδα 31 από 63

32 Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ησλ ηξηζδηάζηαησλ απηψλ κνληέισλ θαζψο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην κέγηζην δπλαηφ εχξνο θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Θαιείηαη επίζεο λα αλαθέξεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κνληέισλ θαη ζθελψλ (αξηζκφο πνιπγψλσλ, είδνο θαη φγθνο πνιπκεζηθψλ αξρείσλ θιπ) πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη, ζε αληηζηνηρία κε ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ (έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ, απαηηνχκελε κλήκε, επεμεξγαζηήο θαη ρσξεηηθφηεηα). Δπίζεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κνληέισλ θαη ησλ ζθελψλ πνπ ζα θηινμελεζνχλ ζηνπο ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο. Ρέινο, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ην πψο ζα ρεηξηζηεί κεζνδνινγηθά ην ζέκα ηεο αθξηβνχο ρσξηθήο ηνπνζέηεζεο ησλ κλεκείσλ θαη θηηξίσλ αιιά θαη ηηο πςνκεηξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ επέιζεη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ζην ηζηνξηθφ θέληξν. Α Γημιοςπγία καηάλληληρ ιζηοπικήρ και πολιηιζμικήρ πληποθοπίαρ Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπιιέμεη, λα ηεθκεξηψζεη, λα ζπλζέζεη θαη λα απνηππψζεη ην θαηάιιειν ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, αλαιχνληαο ηελ ηζηνξία, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηηο ρξήζεηο, ηελ εμέιημε ηνπ θάζε ηζηνξηθνχ ρψξνπ κλεκείνπ. Ζ παξαπάλσ εξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ αλαδφρνπ ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, ζα ιάβεη ππφςε ηεο φ,ηη λεψηεξν έρεη έξζεη ζην θσο πνπ αθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο, ηελ εμέιημή ηεο ζην ρξφλν θαζψο θαη ηελ ηζηνξία ησλ κλεκείσλ ηεο. Όιν ην πιηθφ ζα πξέπεη λα κεηαθξαζηεί θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Α ςλλογή και ηεκμηπίυζη ηος πολςμεζικού ςλικού Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπιιέμεη θαη λα ηεθκεξηψζεη πνιπκεζηθφ πιηθφ (εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, γθξαβνχξεο, βίληεν, ηζηνξηθά αξρεία, αλαθνξέο, θιπ) πξνθεηκέλνπ λα δξάζνπλ πξνζζεηηθά θαη λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ κε ηνλ θαιχηεξα δπλαηφ ηξφπν ηελ ηζηνξηθή πιεξνθνξία. Ζ ζπιινγή θαη ηεθκεξίσζε ζα γίλεη απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ αλαδφρνπ ζε θάζε αξρεηαθφ πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν θαη πξνζβάζηκν. Θάζε ζηνηρείν πνπ ζα απαξηίδεη ηελ πνιπκεζηθή βάζε ζα πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλν θαη κε δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Δηδηθφηεξα ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ ζα πξνβάιιεηαη, ζεσξείηαη κεγάιεο πνιηηηζηηθήο αμίαο θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ πλεπκαηηθά ή άιια δηθαηψκαηα. Ζ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ απηνχ έγθεηηαη ζηα αθφινπζα: 1. Γηα ην ζχλνιν ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγγξαθε άδεηα ηνπ δηθαηνχρνπ. Νη άδεηεο απηέο, ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, ζα θαηαρσξεζνχλ ζε θάθειν θαη ζα παξαδνζνχλ ζην Γήκν πξνο θχιαμε. Σελίδα 32 από 63

33 2. Ρα δηθαηψκαηα γηα ην πιηθφ ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην Γηαρεηξηζηηθφ Πχζηεκα. 3. Πε πεξίπησζε ρξήζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθαξκνγή (http://history.heraklion.gr), ν αλάδνρνο νθείιεη γηα ηε λέα ρξήζε ηνπ λα επηθαηξνπνηήζεη φζα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ρέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ιεδάληα πνπ ζα εκθαλίδεηαη θάησ απφ θάζε πνιπκεζηθφ πιηθφ καδί κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ. Νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλεο θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Α2.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Δθαπμογή για έξςπνερ θοπηηέρ ζςζκεςέρ» Ξξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή εηθνληθήο πεξηήγεζεο θαη μελάγεζεο γηα «έμππλεο» θνξεηέο ζπζθεπέο, φπσο θηλεηά ηειέθσλα θαη ππνινγηζηέο ηακπιέηεο. Ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο πνπ θηλείηαη ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ θαη αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ζα απνθηά πξφζβαζε ζε έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ θαη πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, φπσο θείκελα, θσηνγξαθίεο, αθεγήζεηο, video, ηξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θιπ, ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πφιεο. Απφ ιεηηνπξγηθήο άπνςεο, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα επηιέγεη κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ (modes) αιιειεπίδξαζεο, παξνπζίαζεο θαη είδνπο πεξηερνκέλνπ ηεο εθαξκνγήο. Νη εθαξκνγέο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο ζα δηαηίζεηαη ζε δχν (2) γιψζζεο: Διιεληθά θαη Αγγιηθά, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε πξφβιεςε γηα ηε θηινμελία πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ. Κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο ηνπ ηθαλφηεηαο λα αλαπηχμεη ηηο εθαξκνγέο θνξεηψλ ζπζθεπψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη καδί κε ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ζρεηηθφ δείγκα εθαξκνγήο γηα έμππλν θνξεηφ ηειέθσλν, κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android ή ios, ε νπνία ζα δηαζέηεη: Ξαξνπζίαζε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ ξεαιηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηζηνξηθφαξραηνινγηθφ πεξηερφκελν Αλαγλψξηζε απ ην ινγηζκηθφ ηεο ζέζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ζπζθεπήο θαη απηφκαηε πινήγεζε ζην ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ, βάζεη ηεο θίλεζεο ηεο ζπζθεπήο Ξαξνπζίαζε ελεξγψλ ζεκείσλ - hot spots - ζην ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ θαη παξνπζίαζε πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ (θείκελν, εηθφλα, ήρνο, video) κε ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο. Σελίδα 33 από 63

34 Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ζηε πξφηαζε ηνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ελδεηθηηθά ζελάξηα ρξήζεο ησλ παξαθάησ εθαξκνγψλ: Α ηη «βιυμαηική» ξενάγηζη ζηο σώπο και ζηο σπόνο μέζα από ηιρ ηπιζδιάζηαηερ αναπαπαζηάζειρ Ζ «βησκαηηθή» πεξηήγεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ κνληέισλ ηα νπνία ζα ζρεδηαζζνχλ ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ θαηλνηνκία ηεο δξάζεο απηήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε νζφλε ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε κεηαηξέπεηαη ζ έλα «παξάζπξν» ζην ρξφλν. Ν ρξήζηεο αλάινγα κε ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη, βιέπεη ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο ηνπ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαηά ηελ Δλεηηθή ή θαη Νζσκαληθή πεξίνδν. Θαζψο θηλείηαη ζην ρψξν ή ζηξέθεη ηε ζπζθεπή ηνπ ζε δηάθνξεο δηεπζχλζεηο, απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ εθαξκνγή κέζσ ηνπ GPS, ηεο ππμίδαο θαη ηνπ γπξνζθνπίνπ θαη νη ίδηεο αθξηβψο θηλήζεηο εθηεινχληαη θαη ζην ηξηζδηάζηαην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπηπιένλ, επηιέγνληαο απφ ηελ νζφλε ηεο έμππλεο ζπζθεπήο έλα κλεκείν ή ζεκείν ελδηαθέξνληνο, απνθηά πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη πνιπκεζηθφ πιηθφ, φπσο θείκελν, θσηνγξαθίεο, αθεγήζεηο, video θιπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ράξηε πνπ ζα βνεζάεη ην ρξήζηε λα αληηιεθζεί πνχ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πφιε θαη κε εχθνιν ηξφπν λα εληνπίδεη άιια κλεκεία ή ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη λα νδεγείηαη ζε απηά. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ζα κπνξεί λα πεξηεγεζεί, κε θπζηθφ ηξφπν θαη εηθνληθά ζην ζχλνιν ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Απφ ηερληθήο άπνςεο ε εθαξκνγή ηεο «βησκαηηθήο» εηθνληθήο πεξηήγεζεο θαη μελάγεζεο είλαη ηχπνπ native mobile εθαξκνγή, δειαδή κπνξεί λα «θαηεβαίλεη», λα εγθαζίζηαηαη θαη λα ιεηηνπξγεί ζηελ έμππλε ζπζθεπή απηφλνκα, σο θαηάιιειν γηα ην θάζε ζχζηεκα εθηειέζηκν αξρείν θαη φρη σο κηα απιή web mobile εθαξκνγή. Ζ εθαξκνγή ζα κπνξεί λα εγθαζίζηαηαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Γήκνπ ή ησλ αληίζηνηρσλ κε ηελ θάζε πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ αγνξψλ (market places) θαη ζα κπνξεί επίζεο λα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα, κέζσ ηνπ WiFi δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ ή νπνηνδήπνηε άιινπ δηαζέζηκνπ δηθηχνπ, ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο ηηο λέεο εθδφζεηο θψδηθα ηεο ίδηαο ηεο εθαξκνγήο. Θα πξέπεη επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο ζηελ νπνία εθηειείηαη θαη λα πξνζαξκφδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο Σελίδα 34 από 63

35 δπλαηφηεηεο ηεο θάζε ζπζθεπήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο ή ηε δηαζέζηκε κλήκε. Ζ εθαξκνγή απηή πξέπεη λα δέρεηαη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο δηάθνξνπο αηζζεηήξεο ηεο έμππλεο ζπζθεπήο θαη λα αλαγλσξίδεη ηε ζέζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θιίζε ηεο ζπζθεπήο θαη έηζη λα κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζηνλ ρξήζηε ζε θάζε ζηηγκή ην θαηάιιειν πεξηερφκελν. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε θάζε είδνπο πνιπκεζηθφ πιηθφ, φπσο 3d αλαπαξαζηάζεηο, video, θσηνγξαθίεο, ήρνπο, θείκελα θαη κάιηζηα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ γιψζζεο, ειιεληθά θαη αγγιηθά. Ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο θαη ηα δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ ηελ ζπλζέηνπλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηεο εθαξκνγήο κε ηα Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο (Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ Γηθηπαθήο Ξχιεο Γήκνπ Ζξαθιείνπ θαη Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ Ηζηνξηθήο θαη Ξνιηηηζκηθήο Ξιεξνθνξίαο). Θα πξέπεη επίζεο λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο θαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα θιεζεί λα παξνπζηάζεη ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηε ζρεηηθή εθαξκνγή θαη λα επηδείμεη φηη θαιχπηνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη εηδηθφηεξα ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο, θπζηθήο πινήγεζεο ζε 3D πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πνιπκεζηθή πιεξνθνξία θάζε είδνπο. Α Γιαδπαζηικό σάπηη με ηα ζημεία ενδιαθέπονηορ Ν ρξήζηεο επηιέγνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο, ηνπ παξνπζηάδεηαη έλαο δηαδξαζηηθφο ράξηεο ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, ζηνλ νπνίν επηζεκαίλνληαη ε ηξέρνπζα ζέζε ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ην ζχλνιν ησλ κλεκείσλ θαη ζεκείσλ ηζηνξηθνχ ή ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο πφιεο. Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην ζεκείν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο ή λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε ζρεηηθφ πνιπκεζηθφ πιηθφ. Α ηη ζύγσπονη ξενάγηζη ζηη πόλη (augmented reality) Δπηιέγνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ν ρξήζηεο πνπ θηλείηαη θπζηθά ζε θάπνηεο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο ηεο πφιεο, απνθηά πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, κέζσ ηεο ηερλνινγίαο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (augmented reality). Νη πξνηεηλφκελεο δηαδξνκέο ζα πξέπεη λα είλαη ηξεηο (3) θαη λα θαιχπηνπλ ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ζχγρξνλα θαη ηζηνξηθά, πνπ κπνξεί λα δεη ή λα επηζθεθζεί ν πεξηπαηεηήο ζην ζχγρξνλν Ζξάθιεην. Σελίδα 35 από 63

36 Θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ κέζα ζηηο πξνηεηλφκελεο δηαδξνκέο, ε ζπζθεπή ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζπζθεπή απηφκαηεο μελάγεζεο νδεγψληαο ηνλ θαη ελεκεξψλνληάο ηνλ γηα νηηδήπνηε ηζηνξηθφ, πνιηηηζκηθφ ή άιιν ζηνηρείν ππάξρεη ζην δηαδξνκή ηνπ. Ζ μελάγεζε απηή ζα κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ θεηκέλσλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ είηε κέζσ αθήγεζεο. Πηξέθνληαο ηε ζπζθεπή ηνπ, ζηελ νζφλε ηνπ ζα εκθαλίδεηαη ε ζχγρξνλε πφιε κε ελδείμεηο γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη θαη θαηά ηελ επηινγή ελφο ζεκείνπ, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη πνιπκεζηθφ πιηθφ λα ελζέηνληαη ζηελ νζφλε ηνπ. Δθηφο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εξγαιεία θαη ράξηεο πνπ ζα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα αληηιακβάλεηαη πνχ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πφιε, ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί, θιπ. Α ηη παποσή ζύγσπονυν καθημεπινών πληποθοπιών Ππκπιεξσκαηηθά φισλ ησλ παξαπάλσ, ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο, κπνξεί λα ιάβεη ζχγρξνλεο ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα λέα ή αλαθνηλψζεηο ηνπ Γήκνπ, πνιηηηζηηθά δξψκελα, θιπ. Πηελ πξφηαζή ηνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζεσξεί ρξεζηηθέο θαη πψο απηέο ζα δηνρεηεχνληαη ζην ζχζηεκα. Ήδε, ε δηθηπαθή πχιε ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ (http://www.heraklion.gr), κέζσ έηεξνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνζθέξεη έλαλ αξηζκφ ρξεζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν Γήκνο επηζπκεί ε δηαρείξηζε ησλ λα γίλεηαη κε εληαίν ηξφπν νπφηε ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη θαη λα ππνδείμεη ηε κεζνδνινγία άληιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ζχζηεκα. Πηελ πξφηαζε ηνπ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο ηεο εληαίαο δηαρείξηζήο ηνπο. Α2.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Πολςμεζική εθαπμογή για Infokiosk» Νη δηαδξαζηηθνί ζηαζκνί πιεξνθφξεζεο (Infokiosks), ζα θηινμελνχληαη ζε επηιεγκέλα θαη πξνζηαηεπκέλα ζεκεία ηεο πφιεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο (Ιφηδηα, Βαζηιηθή Αγίνπ Κάξθνπ, Ξχιε Αγίνπ Γεσξγίνπ). Νη ππεξεζίεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξέρνληαη αθνξνχλ: 1. Ρε «βησκαηηθή» μελάγεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν κέζα απφ ηηο ηξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ ππνινγηζηή λα πεξηεγεζεί κέζα ζε έλα εηθνληθφ ηξηζδηάζηαην ρψξν, λα παξαηεξήζεη ηελ πφιε ζηελ Δλεηηθή θαη Νζσκαληθή πεξίνδν θαη λα αληιήζεη, δπλακηθά απφ ην ζχζηεκα, πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο κε θείκελν θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Νη νζφλεο ησλ ζηαζκψλ πιεξνθφξεζεο ζα είλαη multi touch πνπ ζεκαίλεη φηη ε Σελίδα 36 από 63

37 πεξηήγεζε ζα γίλεηαη κέζσ ηεο νζφλεο αθήο θαη ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη. 2. Ρν Γηαδξαζηηθφ ράξηε κε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ 3. Ρελ παξνρή ζχγρξνλσλ θαζεκεξηλψλ πιεξνθνξηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ Ζ εθαξκνγή θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ζα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελείο κε πςειήο πνηφηεηαο αηζζεηηθή θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη πνιιέο γιψζζεο (πνιπγισζζία). Πηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα αλαπηπρζεί θαη ζα παξαδνζεί ζε δχν (2) γιψζζεο: Διιεληθά θαη Αγγιηθά. Ζ ππνζηήξημε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα γιψζζεο ζπλίζηαηαη ζηελ παξνπζίαζε φισλ ησλ δηεπαθψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ. Ρν πεξηερφκελν είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ ζα παξέρεηαη ζηηο έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ζα αληιείηαη δπλακηθά απφ ηνλ εμππεξεηεηή. Ζ δηαρείξηζε ηνπ γίλεηαη απφ ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ. Ρα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πνπ ζα αλαπηπρζνχλ γηα ηα infokiosks, ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο επθξίλεηαο θαηάιιεια γηα real-time δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ πνιπγψλσλ θαη είδνο πθψλ θαη ζθηψλ έηζη ψζηε λα απνδίδνληαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή επθξίλεηα θαη ξεαιηζηηθφηαηα ζηελ νζφλε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Πε αληηζηνηρία κε ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια ηεο εθαξκνγήο γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο, ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηελ κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζθελψλ γηα ην Infokiosks, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή απφδνζε ησλ εθαξκνγψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ζηαζκνχο. Α2.4.4 Λειτουργική Ενότητα «ύζηημα Γιασείπιζηρ Πεπιεσομένος» Ν Γήκνο Ζξαθιείνπ απφ ην έξγν πνπ έρεη πινπνηήζεη «ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΞΔΟΗΖΓΖΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΑΙΗΑ ΞΝΙΖ ΡΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην «ΞΔΞ ΘΟΖΡΖΠ » ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΑΠΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΠΔ ΡΝΞΗΘΔΠ ΕΥΛΔΠ ΚΗΘΟΖΠ ΘΙΗΚΑΘΑΠ ΔΡΞΑ, δηαζέηεη έλα Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ, κε ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη θαη επηθαηξνπνηεί ηηο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο Ηζηνξηθήο Γηθηπαθήο Ξχιεο «Ζξάθιεην, κηα πφιε, κηα ηζηνξία» (http://history.heraklion.gr). Γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ θαη εξγαιείσλ πνπ ήδε δηαζέηεη ν Γήκνο θαη πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ άιια έξγα ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ππάξρνλ Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ έξγνπ. Σελίδα 37 από 63

38 Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ είλαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζην Γηαρεηξηζηηθφ Πχζηεκα πνπ ζα απαηηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ αλαδφρνπ. Ρν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη: Γηαρείξηζε ρξεζηψλ Πε θάζε portal είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζήο ηνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηά ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην Πχζηεκα, κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη Σξήζηεο, Νκάδεο Σξεζηψλ (User Grouping), Ραπηνπνίεζε ρξεζηψλ (User Authentication), Οφινπο ρξεζηψλ, θαζνξηζκφ ξφισλ θαη δηθαησκάησλ πξφζβαζεο (Rules Management) ζην ζχζηεκα θαη ζην πεξηερφκελν. Δπίζεο δηαζέηεη ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Ππζηήκαηνο. Ξνιπγισζζία Ρν ζχζηεκα δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο γηα ηελ ππνζηήξημε φζσλ γισζζψλ επηζπκεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ πξνζζήθε ή ε δηαγξαθή κηαο γιψζζαο γίλεηαη κε απιφ θαη γξήγνξν ηξφπν απφ ην ζχζηεκα. Ρν πνιπκεζηθφ πιηθφ θαηαρσξείηαη κηα θνξά ζην ζχζηεκα θαη κνηξάδεηαη απηφκαηα ζε φιεο ηηο γιψζζεο. Πε θάζε γιψζζα θαηαρσξείηαη κφλν νηηδήπνηε αθνξά θεηκεληθφ πιηθφ (πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ιεδάληεο θαη δηθαηψκαηα πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, θιπ). Απηφκαηα επίζεο γίλνληαη απφ ην ζχζηεκα, γηα φιεο ηηο γιψζζεο, φιεο νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ πιηθνχ θαη ησλ θεηκέλσλ. Ρεκθεξησηηθφ πιηθφ Γηα θάζε πνιπκεζηθφ πιηθφ ππάξρεη κεραληζκφο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Δθηφο απφ ηελ επίζεκε ιεδάληα ηνπ ηεξνχληαη ζηνηρεία φπσο, έηνο/εκεξνκελία/αηψλαο, δεκηνπξγφο, δηαζέηεο, θαηεγνξία, ηχπνο πιηθνχ (θσηνγξαθία, βίληεν, ερεηηθφ, εθεκεξίδα, ηζηνξηθά αξρεία, θιπ), δηθαηνχρνο, ζπιινγή πνπ αλήθεη, αξηζκφο εηζαγσγήο, πεγή, θιπ. Δπεθηαζηκφηεηα Ρν ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη πινπνηεκέλν θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνιε ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε επέθηαζή ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ, ηε κειινληηθή ηνπ επέθηαζε κε λέεο ππεξεζίεο, λέν πεξηερφκελν, θαζψο θαη πιήζνο εμππεξεηνχκελσλ ρξεζηψλ. Πρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ (RDBMS) Ρν ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη έλα απφ ηα ζρεζηαθά κνληέια (RDBMS) αλνηρηνχ θψδηθα πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα Σελίδα 38 από 63

39 εγθαζίζηαηαη ζε πνηθίιεο πιαηθφξκεο (Linux, Windows, θιπ) θαη ε δηαρείξηζή ηεο λα γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ. Φηιηθφηεηα, ζπλέπεηα, αμηνπηζηία Ρν ζχζηεκα ηφζν απφ ηε πιεπξά ηεο δηεπαθήο φζν θαη απφ ηε πιεπξά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε θαη φιεο νη εθαξκνγέο ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή ρξεζηηθφηεηα θαη εξγνλνκία. Δπίζεο νη εθαξκνγέο έρνπλ νκνηφκνξθε εκθάληζε θαη ππάξρεη ζπλέπεηα ζηε ρξήζε ησλ φξσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Α2.4.5 Λειτουργική Ενότητα ««βησκαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ» Πηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα θέξεη ηνπο καζεηέο θαη θάζε πνιίηε ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ηελ πφιε ηνπο. Ρν παηρλίδη ζα εζηηάδεη ζηελ επνρή ηεο Δλεηηθήο ( ) θαη ηεο Νζσκαληθήο ( ) θπξηαξρίαο ζην Σάλδαθα θαη ζα ζηεξίδεηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζηα κλεκεία (ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα) ηεο παιηάο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ αιιά θαη ζε πνηθίιεο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, (ηέρλε, εκπφξην, θαζεκεξηλή δσή, πφιεκνο), φπσο δηαθαίλνληαη κέζα απφ επηιεγκέλε βηβιηνγξαθία θαη πεγέο. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηελ πξφηαζή ηνπ, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη έλα ζελάξην γηα έλα παηρλίδη «βησκαηηθφ», κε ηε ρξήζε ησλ έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα παξαπάλσ. Ρν παηρλίδη ζα πξέπεη λα είλαη δπλακηθφ θαη ζπνλδπισηφ, λα κπνξεί λα πινπνηεζεί απφ κεκνλσκέλα άηνκα ή απφ νκάδεο ρξεζηψλ, ε δηαρείξηζε ηνπ λα γίλεηαη κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ, λα θάλεη ρξήζε ηεο ηζηνξηθήο πιεξνθνξίαο θαζψο επίζεο, απνηειέζκαηά ηνπ, λα θηινμελνχληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν, ζην Facebook θαη ζην Twitter ηνπ Γήκνπ. Ρν παηρλίδη ζα πινπνηεζεί κφλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Α2.5 Λειτουργικά Χαρακτηριςτικά Εξοπλιςμοφ 1. Γηαδξαζηηθφο Πηαζκφο Ξιεξνθφξεζεο (Infokiosk), γηα εζσηεξηθφ ρψξν, κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: επίπεδε πςειήο επθξίλεηαο νζφλε TFT, ηερλνινγίαο αθήο (touch screen) >=27, 16:9, κε ιεηηνπξγία multi-touch θαηάιιειε θαη γηα Α.Κ.Δ.Α. πξνζηαζία έλαληη ραξάμεσλ, Anti-Vandal θξχζηαιιν >=5mm θαη πξνζηαζία απφ ζθφλε θαη πγξαζία. Ζιεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε: o Δπεμεξγαζηή Core I5 >= 3.00 GHZ Σελίδα 39 από 63

40 o o o Κλήκε 4 GB DDR MHz Πθιεξφο δίζθνο >=120 GB SATA II SATA III 7200 rpm Θάξηα γξαθηθψλ κε 2 GB RAM, MHZ, λα ππνζηεξίδεη OPENGL θαη DIRECTX o o o Θάξηα δηθηχνπ πνπ λα ππνζηεξίδεη θαη wi-fi Πηεξενθσληθή θάξηα ήρνπ Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 7 64 bit / Windows XP Professional English o Secure Βrowser UPS, πνπ λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ θαη λα δηαζέηεη επίζεο: o o o >=1000VA/600W Απηνλνκία >=30 ιεπηψλ Λα έρεη δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ησλ ζπζθεπψλ (shutdown software) Ρν έπηπιν λα δηαζέηεη: o o Ζρεηηθφ ζχζηεκα κε δχν ελζσκαησκέλα Hi - Fi ερεία. Λα αζθαιίδεη κε θιεηδαξηέο αζθαιείαο. o Δπθνιία ζηελ ζπληήξεζε. o πιστοποιητικό "CE" o Ν εμνπιηζκφο απηφο ζα εγθαηαζηαζεί ζε επηιεγκέλα ζεκεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο θαη ηα νπνία είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θαη θζνξέο. Νη ρψξνη απηνί είλαη κλεκεία κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη κεγάιε επηζθεςηκφηεηα. Ζ αηζζεηηθή ηνπ επίπινπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα λα θηινμελεζεί θαη λα ελσκαησζεί ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο (βι. ζρέδην) 2. Tablet ππνινγηζηέο κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 1. Ηζρχο επεμεξγαζηή, 1000 MHZ 2. Ξπξήλεο επεμεξγαζηή, 2 3. Δζσηεξηθή κλήκε, 64 GB 4. Νζφλε 10,1 inches κε αλάιπζε νζφλεο 1280Σ800 pixels, Multitouch, LED backlight 5. Θάκεξα 3,2 MP κε δεπηεξεχνπζα θάκεξα 6. πνζηήξημε GPS, 3G, Wi-Fi Σελίδα 40 από 63

41 7. πνζηήξημε ζχξαο USB Έμνδν αθνπζηηθψλ θαη Mic In πνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα πξνηείλεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο. Θα πξέπεη φκσο λα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά Android, ios, Windows Mobile, κε ηνπιάρηζηνλ κηα ζπζθεπή αλά ιεηηνπξγηθφ. Ιφγσ ηνπ φηη νη tablet ππνινγηζηέο, κέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ζα δαλείδνληαη ζε πνιίηεο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπο ζηελ πφιε, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ λα ηα πξνζηαηεχεη απφ ηελ θαθή ρξήζε (πιαζηηθέο ζήθεο, ινπξάθη θαξπνχ ή ιαηκνχ, άιια). Δγγχεζε φινπ ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ γηα >= 1 ρξφληα Α2.6 Διαλειτουργικότητα Κε ηνλ φξν «δηαιεηηνπξγηθφηεηα» ελλννχκε ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ ηα πιεξνθνξηαθά θαη ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη λα επηηξέπνπλ ηελ θνηλή ρξήζε πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο. Γεδνκέλε ζεσξείηαη ινηπφλ ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ. Πην ζχζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε δηθηπαθή πχιε ηνπ Γήκνπ, εθηφο ησλ άιισλ, πεξηέρεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ ζχγρξνλεο θαζεκεξηλέο ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο, ελψ ζην ζχζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο ηζηνξηθέο-πνιηηηζκηθέο πιεξνθνξίεο πεξηέρεηαη φιε ε πιεξνθνξία θαη ην πνιπκεζηθφ πιηθφ πνπ αθνξά ηελ ηζηνξία θαη ηα κλεκεία ηεο πφιεο. Ξξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε κειινληηθή δηαζχλδεζε ηεο βάζεο θαη ησλ εθαξκνγψλ κε άιιεο εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ή ε απνζηνιή δεδνκέλσλ πξνο ηξίηνπο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξέσο δηαδνκέλα πξφηππα (webservices, RSS, XML) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Α2.7 Πολυκαναλική προςζγγιςη Ρν έξγν «Ζξάθιεην, θάζε βήκα έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία», είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε ην πεξηερφκελν θαη νη εθαξκνγέο ηνπ λα δηαηίζεληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα κέζν δηάζεζεο (θαλάιηα). Ππγθεθξηκέλα: Τπηρεςία Σρόποι Αλληλεπίδραςησ Σερματικό Πρόςβαςησ Ρν ζχλνιν ησλ Δθαξκνγή - Web Έμππλεο θνξεηέο Σελίδα 41 από 63

42 πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ browser ζπζθεπέο infokiosks - δηαδίθηπν «βησκαηηθή» μελάγεζε Γηαδξαζηηθφο ράξηεο Πχγρξνλεο θαζεκεξηλέο πιεξνθνξίεο Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη εθαξκνγή εθαξκνγή εθαξκνγή Δθαξκνγή - Web browser Facebook, Twitter Έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο - infokiosks Έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο - infokiosks Έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο - infokiosks Έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο - δηαδίθηπν Α2.8 Ανοιχτά δεδομζνα Πην ζχλνιν ηνπο ηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά δεδνκέλα, αλήθνπλ ζην Γήκν Ζξαθιείνπ θαη είλαη αλνηθηά θαη ειεχζεξα πξνο ηνλ παγθφζκην πνιίηε. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ αλήθεη ζηηο ζπιινγέο θαη ζηα αξρεία ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ θαη δελ ρξήδνπλ εηδηθήο άδεηαο είηε δηαζθάιηζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Έλα κηθξφ κέξνο απηνχ πξνέξρεηαη απφ Κνπζεία, Βηβιηνζήθεο, ηδηψηεο, θιπ πνπ επηβάιιεηαη ε δηαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη δηθαησκάησλ (έγγξαθε άδεηα) γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Πε θάζε πνιπκεζηθφ πιηθφ πνπ ζα πξνβάιιεηαη, εθηφο απφ ηε ιεδάληα ηνπ, ζα ππάξρνπλ θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. Ν θάθεινο κε ηηο άδεηεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην Γήκν κε ηε ιήμε ηνπ έξγνπ. Α2.9 Απαιτήςεισ Αςφάλειασ Ρν παξφλ έξγν δελ έρεη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαζφηη δελ ρεηξίδεηαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Ζ ηαπηνπνίεζε ζα γίλεηαη απφ ην ζχζηεκα απιά, ρσξίο λα απαηηνχληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πέξα απφ ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο. Θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα ιάβεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ αζέκηηεο ελέξγεηεο. Α2.10 Απαιτήςεισ Προςβαςιμότητασ Γηα ην ινγηζκηθφ ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ, είλαη απαξαίηεηε ε αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε απφ ηνλ Αλάδνρν, ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ, ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη νδεγηψλ Σελίδα 42 από 63

43 πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ. Σελίδα 43 από 63

44 Α2.11 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α Χρονοδιάγραμμα ζργου O ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 16 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο. Νη θάζεηο θαη ηα παξαδνηέα πνπ πξνηείλνληαη είλαη ελδεηθηηθέο θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα πξνηείλεη κηα ιεηηνπξγηθφηεξε θαηά ηε γλψκε ηνπ ζχλζεζε θάζεσλ θαη παξαδνηέσλ. Α/Α Φάςησ Σίτλοσ Φάςησ Μήνασ Ζναρξησ Μήνασ Λήξησ (παράδοςησ) 1 Θαηαγξαθή πιηθνχ θαη δεκηνπξγία ζελαξίσλ 1 νο 2 νο 2 Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ 3 νο 12 νο 3 4 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ Δθαξκνγή γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο 3 νο 5 νο 3 νο 11 νο 5 Δθαξκνγή γηα Infokiosks 3 νο 11 νο 6 Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη 10 νο 14 νο Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ Γηάρπζε απνηειεζκάησλ / ελεκέξσζε / επαηζζεηνπνίεζε 6 νο 14 νο 15 νο 16 νο 16 νο 16 νο Σελίδα 44 από 63

45 Α Φάςεισ ζργου Α/Α Φάζηρ 1 Κήλαο Έλαξμεο 1ορ Κήλαο Ιήμεο 2ορ Ρίηινο Φάζεο Καηαγπαθή ςλικού και δημιοςπγία ζεναπίυν Πηφρνη Φάζεο: Ππιινγή θαη θαηαγξαθή πξσηνγελνχο πιηθνχ Γεκηνπξγία ζελαξίσλ γηα ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ Γεκηνπξγία ζελαξίνπ γηα ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη Περιγραφή Φάςησ O Αλάδνρνο ζηε θάζε απηή ζα ζπγθεληξψζεη θαη ζα θαηαγξάςεη ην απαηηνχκελν πιηθφ πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη ζε επφκελε θάζε λα: απνδψζεη κε αθξίβεηα ηηο ηξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο σο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή, ηηο δηαζηάζεηο, ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ην θιίκα ηεο επνρήο αλαπηχμεη ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ ζα ππνζηεξίμεη ην έξγν ςεθηνπνηήζεη θαη ηεθκεξηψζεη ην πνιπκεζηθφ πιηθφ πνπ ζα πιαηζηψζεη θαη ζα ηεθκεξηψζεη ηελ ηζηνξηθή πιεξνθνξία Δπίζεο ζηε θάζε απηή, ν αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηε: Γεκηνπξγία ζελαξίνπ γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο γηα ηηο έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο Γεκηνπξγία ζελαξίνπ γηα ηνπο ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο Αλαιπηηθφ ζελάξην γηα έλα «βησκαηηθφ» εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη, κε ηε ρξήζε ησλ έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Παραδοτζα: Ξ1.1: Θαηαγξαθή ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ Ξ1.2: Πελάξην γηα ηηο έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο Ξ1.3: Πελάξην γηα ηνπο ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο Ξ1.4: Πελάξην εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ Σελίδα 45 από 63

46 Σελίδα 46 από 63

47 Α/Α Φάςησ 2 Μήνασ Ζναρξησ 3οσ Μήνασ Λήξησ 12οσ Τίτλοσ Φάςησ Γημιοςπγία πεπιεσομένος Στόχοι Φάςησ: Αλάπηπμε ησλ ηξηζδηάζηαησλ θσηνξεαιηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ Ξξνζαξκνγή θαη εκπινπηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ Θαηαρψξεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ γηα ην «βησκαηηθφ» εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη Περιγραφή Φάςησ: Πηε θάζε απηή, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: Παραδοτζα: Ρηο ηξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα φινπο ηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο θαη κλεκεία Ρξηζδηάζηαηα ζηνηρεία πνπ απνηππψλνπλ ην θιίκα ησλ επνρψλ φπσο θηγνχξεο αλζξψπσλ κε ελδπκαζίεο ηεο επνρήο, θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, αληηθείκελα, πινία εκπνξηθά θαη πνιεκηθά θιπ ζηνηρεία αλάινγα κε ηε κειέηε ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο Ζ πξνζαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο ν εκπινπηηζκφο ηεο κε φηη λεψηεξν ππάξρεη απφ ηζηνξηθήο ή αξραηνινγηθήο πιεπξάο Φηινινγηθή επηκέιεηα ησλ θεηκέλσλ Κεηάθξαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηα Αγγιηθά ε αλαδήηεζε ζε θάζε αξρεηαθφ ή άιιν πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν θαη πξνζβάζηκν κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ήδε ππάξρνληνο Γηαζθάιηζε αδεηψλ ρξήζεο θαη πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ Γεκηνπξγία αθεγήζεσλ, κνπζηθψλ ραιηψλ θαη ερεηηθψλ εθέ Θαηαρψξεζε ηνπ πιηθνχ ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ γηα ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη Ξ2.1: Ρξηζδηάζηαηα κνληέια θηεξίσλ (πξσηφηππε αλάπηπμε) Ξ2.2: Ρξηζδηάζηαηα κνληέια θηεξίσλ (ηειηθή αλάπηπμε) Ξ2.3: Ρν ζχλνιν ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ Ξ2.4: Κεηάθξαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ Ξ2.5: Άδεηεο ρξήζεο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ Σελίδα 47 από 63

48 Α/Α Φάςησ 3 Μήνασ Ζναρξησ 3οσ Μήνασ Λήξησ 5οσ Τίτλοσ Φάςησ ύζηημα Γιασείπιζηρ Πεπιεσομένος Στόχοι Φάςησ: Γεκηνπξγία ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ Ξξνζαξκνγή ή Αλάπηπμε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ Περιγραφή Φάςησ: Πηε θάζε απηή, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ζα δεκηνπξγήζεη ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα θηινμελήζεη ην θεηκεληθφ θαη πνιπκεζηθφ πιηθφ Παραδοτζα: Ξ3.1: ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ Σελίδα 48 από 63

49 Α/Α Φάςησ 4 Μήνασ Ζναρξησ 3οσ Μήνασ Λήξησ 14οσ Τίτλοσ Φάςησ Δθαπμογή για έξςπνερ θοπηηέρ ζςζκεςέρ Στόχοι Φάςησ: Ξιήξεο ιεηηνπξγία ηεο native εθαξκνγήο γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο Περιγραφή Φάςησ: Πηε θάζε απηή, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ην ινγηζκηθφ γηα ηηο έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: Ρε «βησκαηηθή» μελάγεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν κέζα απφ ηηο ηξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο Ρν δηαδξαζηηθφ ράξηε κε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο Ρε ζχγρξνλε μελάγεζε ζηελ πφιε (augmented reality) κέζα απφ επηιεγκέλεο δηαδξνκέο Ρελ παξνρή ζχγρξνλσλ θαζεκεξηλψλ πιεξνθνξηψλ Ππυηόηςπη εθαπμογή Ξξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ην ινγηζκηθφ θαη λα απνηππσζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα ηφζν ζην ζελάξην ρξήζεο φζν θαη ζηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ, ν Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη κηα πξσηφηππε εθαξκνγή, κε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ θάζε θαηεγνξία πιηθνχ, ην νπνίν ζα παξαδψζεη ζην Γήκν θαη ζα πεξάζεη απφ ελδειερή έιεγρν. Σελική εθαπμογή Κεηά ηνλ έιεγρν ηεο πξσηφηππεο εθαξκνγήο θαη ηεο απνζθαικάησζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ηξηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ. Παραδοτζα: Ξ4.1: εθαξκνγή γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο (πξσηφηππε εθαξκνγή) Ξ4.2: εθαξκνγή γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο (ηειηθή εθαξκνγή) Σελίδα 49 από 63

50 Α/Α Φάςησ 5 Μήνασ Ζναρξησ 3οσ Μήνασ Λήξησ 14οσ Τίτλοσ Φάςησ Δθαπμογή για ζηαθμούρ πληποθόπηζηρ (Infokiosks) Στόχοι Φάςησ: Ξιήξεο ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ πιεξνθφξεζεο Ξεξηγξαθή Φάζεο: Πηε θάζε απηή, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ην ινγηζκηθφ γηα ηνπο ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: Ρελ «βησκαηηθή» μελάγεζε (off line) ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν κέζα απφ ηηο ηξηζδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο Ρν δηαδξαζηηθφ ράξηε κε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο Ρελ παξνρή ζχγρξνλσλ θαζεκεξηλψλ πιεξνθνξηψλ Έιεγρν νξζφηεηαο θαη απνζθαικάησζε εθαξκνγήο Ρεθκεξίσζε ρξήζεο εθαξκνγήο (user manual) Ππυηόηςπη εθαπμογή Ξξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ην ινγηζκηθφ θαη λα απνηππσζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα ηφζν ζην ζελάξην ρξήζεο φζν θαη ζηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ, ν Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη κηα πξσηφηππε εθαξκνγή, κε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ θάζε θαηεγνξία πιηθνχ, ην νπνίν ζα παξαδψζεη ζην Γήκν θαη ζα πεξάζεη απφ ελδειερή έιεγρν. Σελική εθαπμογή Κεηά ηνλ έιεγρν ηεο πξσηφηππεο εθαξκνγήο θαη ηεο απνζθάικαησζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ηξηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ. Ξαξαδνηέα: Ξ5.1: Δθαξκνγή ζηαζκψλ πιεξνθφξεζεο (πξσηφηππν εθαξκνγή) Ξ5.2: Δθαξκνγή ζηαζκψλ πιεξνθφξεζεο (ηειηθή εθαξκνγή) Σελίδα 50 από 63

51 Α/Α Φάςησ 6 Μήνασ Ζναρξησ 10οσ Μήνασ Λήξησ 14οσ Τίτλοσ Φάςησ Εκπαιδευτικό παιχνίδι Στόχοι Φάςησ: ινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ Περιγραφή Φάςησ: ινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ πνπ επηδηψθεη λα θέξεη ηνπο καζεηέο θαη θάζε πνιίηε ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ηελ πφιε ηνπο. Ρν παηρλίδη ζα εζηηάδεη ζηελ επνρή ηεο Δλεηηθήο ( ) θαη ηεο Νζσκαληθήο ( ) θπξηαξρίαο ζηνλ Σάλδαθα θαη ζα ζηεξίδεηαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζηα κλεκεία (ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα) ηεο παιηάο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ αιιά θαη ζε πνηθίιεο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, (ηέρλε, εκπφξην, θαζεκεξηλή δσή, πφιεκνο), φπσο δηαθαίλνληαη κέζα απφ επηιεγκέλε βηβιηνγξαθία θαη πεγέο. Απνηειέζκαηα ηνπ παηρληδηνχ ζα θηινμελνχληαη ηφζν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ θαζψο επίζεο θαη ζηα θνηλσληθά δίθηπν Facebook θαη Twitter πνπ ζπληεξεί ν Γήκνο. Παραδοτζα: Ξ6.1: ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη Σελίδα 51 από 63

52 Α/Α Φάςησ 7 Κήλαο Έλαξμεο 6οσ Μήνασ Λήξησ 14οσ Ρίηινο Φάζεο Προμήθεια και εγκατάςταςη εξοπλιςμοφ Πηφρνη Φάζεο: Ξξνκήζεηα ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ Δγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα αλαπηπρζεί θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Δγθαηάζηαζή ηνπ θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Δλζσκάησζε εμνπιηζκνχ ζην πεξηβάιινλ θηινμελίαο Ξεξηγξαθή Φάζεο: Ν εμνπιηζκφο ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 1. Πηνπο ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο Θάζε ζηαζκφο πιεξνθφξεζεο απνηειείηαη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, απφ ηελ νζφλε πνιιαπιήο αθήο (multitouch), ην ζχζηεκα αδηάιιεηπηεο ηάζεο (UPS) θαη ην έπηπιν πνπ ζα ηα θηινμελεί. Ν εμνπιηζκφο απηφο ζα εγθαηαζηαζεί ζε επηιεγκέλα ζεκεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο θαη ηα νπνία είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θαη θζνξέο. Νη ρψξνη απηνί είλαη κλεκεία κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη κεγάιε επηζθεςηκφηεηα. Ζ αηζζεηηθή ηνπ επίπινπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα λα θηινμελεζεί θαη λα ελσκαησζεί ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο (βι. Πρέδην) 2. Πηηο θνξεηέο ζπζθεπέο (tablet ππνινγηζηέο) Νη θνξεηνί απηνί ππνινγηζηέο ζα δαλείδνληαη ζε ζρνιεία θαη ζε πνιίηεο γηα λα πεξηεγνχληαη θαη λα γλσξίδνπλ ηελ πφιε. Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζήθεο θαη εμνπιηζκφ πνπ λα απνζσβεί θζνξέο απφ θαθή ρξήζε. Ζ έγθαηξε πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα επηηξέςεη ζηνλ Αλάδνρν λα πξαγκαηνπνηήζεη θάζε δπλαηφ έιεγρν γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ φζν θαη ηνπ ππφ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Κε ηελ νινθιήξσζε πινπνίεζεο ησλ ινγηζκηθψλ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ απαηηνχκελνπ ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο, ζα εγθαηαζηήζεη θαη ζα ελζσκαηψζεη αηζζεηηθά ηνπο ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα επηιέμεη ηειηθά ν Γήκνο Ζξαθιείνπ. Ξαξαδνηέα: Ξ7.1: Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Ξ7.2: Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Σελίδα 52 από 63

53 Α/Α Φάςησ 8 Κήλαο Έλαξμεο 15ορ Κήλαο Ιήμεο 16ορ Ρίηινο Φάζεο Πιλοηική λειηοςπγία και εκπαίδεςζη σπηζηών Πηφρνη Φάζεο: Νινθιήξσζε φισλ ησλ εθαξκνγψλ θαη έλαξμε ηεο πεξηφδνπ πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ Ξεξηγξαθή Φάζεο: Κε ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ εθαξκνγψλ ηίζεληαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ψζηε λα: δηαγλσζζνχλ θαη δηνξζσζνχλ πηζαλά ιεηηνπξγηθά ή άιια πξνβιήκαηα. δνθηκαζζεί ν εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο γηα πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο-πξνζζήθεο ζην πεξηερφκελν γίλεη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γίλεη εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Ξαξαδνηέα: Ξ8.1: Όιεο νη εθαξκνγέο ζε πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα Ξ8.2: Δθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ Σελίδα 53 από 63

54 Α/Α Φάςησ 9 Μήνασ Ζναρξησ 16οσ Μήνασ Λήξησ 16οσ Τίτλοσ Φάςησ Γιάσςζη αποηελεζμάηυν ενημέπυζη - εςαιζθηηοποίηζη Στόχοι Φάςησ: Γεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ Περιγραφή Φάςησ: Νη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο επαηζζεηνπνίεζεο ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ππφ ηελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Νη δξάζεηο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ: Γεκηνπξγία θαη αλαηχπσζε ελεκεξσηηθήο αθίζαο (100) Γεκνζηεχζεηο άξζξσλ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν έληππν θαη ειεθηξνληθφ φπσο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ (3) Πρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε παξνπζηάζεσλ γηα πιεξνθφξεζε, δεκνζηφηεηα θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ Ππληνληζκφ θαη νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ επηιεγκέλσλ νκάδσλ ζηνρεπφκελνπ θνηλνχ (φπσο είλαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα Α θαη Β βαζκίδαο, ν Πχιινγνο Μελαγψλ, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ρξεζηψλ ή δπλεηηθψλ ρξεζηψλ, άιισλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, θιπ.) γηα ηε δηάρπζε θαη ηε ρξήζε ηνπ λένπ πξντφληνο Γεκηνπξγία banner γηα ηε δηαθήκηζε ηνπ έξγνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην AppStore Παραδοτζα: Ξ9.1: Γξάζεηο δεκνζηφηεηαο Σελίδα 54 από 63

55 Α Πίνακασ παραδοτζων ζργου Α/Α Παπαδο ηέος Παπαδοηέα Σύπορ Παπαδοηέος Μήναρ Παπάδοζηρ Ξ1.1 Θαηαγξαθή ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ ΑΛ 2 Ξ1.2 Ξ1.3 Πελάξην γηα ηηο έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο Πελάξην γηα ηνπο ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο ΑΛ 2 ΑΛ 2 Ξ1.4 Πελάξην εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ ΑΛ 2 Ξ2.1 Ξ2.2 Ξ2.3 Ρξηζδηάζηαηα κνληέια θηεξίσλ (πξσηφηππε αλάπηπμε) Ρξηζδηάζηαηα κνληέια θηεξίσλ (ηειηθή αλάπηπμε) Ρν ζχλνιν ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ΑΛ 5 ΑΛ 12 ΑΛ 10 Ξ2.4 Κεηάθξαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ΑΛ 11 Ξ2.5 Άδεηεο ρξήζεο πιηθνχ ΑΛ 10 Ξ3.1 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ Ι 5 Ξ4.1 Ξ4.2 Ξ5.1 Ξ5.2 Δθαξκνγή γηα ηηο έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο (πξσηφηππε εθαξκνγή) Δθαξκνγή γηα ηηο έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο (ηειηθή εθαξκνγή) Δθαξκνγή γηα ηoπο ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο (πξσηφηππε εθαξκνγή) Δθαξκνγή γηα ηoπο ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο (ηειηθή εθαξκνγή) Ι 6 Ι 11 Ι 6 Ι 11 Ξ6.1 Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη Ι 14 Ξ7.1 Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 6 Ξ7.2 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Ξ8.1 Όιεο νη εθαξκνγέο ζε πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα 14 ι 16 Ξ8.2 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ ΑΙ 16 Ξ9.1 Γξάζεηο δεκνζηφηεηαο ΑΙ 16 Ρχπνο Ξαξαδνηένπ: Κ (Κειέηε), ΑΛ (Αλαθνξά), Ι (Ινγηζκηθφ), (ιηθφ/δμνπιηζκφο), Ξ (πεξεζία), Σελίδα 55 από 63

56 Π (Πχζηεκα), ΑΙ (Άιιν) Α3. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιϊν Α3.1 Τπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο. Ζ εθπαίδεπζε ζα δνκεζεί ζε δχν ελφηεηεο: 1. Γηαρείξηζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 2. ρξήζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ζα δηαζέηεη. Πηελ πξφηαζή ηνπ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρέδην εθπαίδεπζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα, ηηο ψξεο εθπαίδεπζεο αλά ελφηεηα, ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαη ην ρψξν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπαίδεπζε. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ππνδείμεη ν Φνξέαο θαη ζε νκάδεο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 10 αηφκσλ, ελψ ε εθπαηδεπηηθή εκέξα δε ζα ππεξβαίλεη ηηο 5 ψξεο. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζρεδηάζεη, λα αλαπηχμεη θαη λα παξαδψζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη εγρεηξίδηα ρξήζεο πνπ ζα θαιχπηνπλ πιήξσο ηα αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο. Α3.2 Τπηρεςίεσ Ευαιςθητοποίηςησ Νη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο επαηζζεηνπνίεζεο ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ππφ ηελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Νη δξάζεηο απηέο ελδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλνπλ: Γεκηνπξγία θαη αλαηχπσζε ελεκεξσηηθήο αθίζαο (100) Γεκνζηεχζεηο άξζξσλ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν έληππν θαη ειεθηξνληθφ φπσο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ (3) Πρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε παξνπζηάζεσλ γηα πιεξνθφξεζε, δεκνζηφηεηα θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ Ππληνληζκφ θαη νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ επηιεγκέλσλ νκάδσλ ζηνρεπφκελνπ θνηλνχ (φπσο είλαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα Α θαη Β βαζκίδαο, ν Πχιινγνο Μελαγψλ, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ρξεζηψλ ή δπλεηηθψλ ρξεζηψλ, άιισλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, θιπ.) γηα ηε δηάρπζε θαη ηε ρξήζε ηνπ λένπ πξντφληνο Γεκηνπξγία banner γηα ηε δηαθήκηζε ηνπ έξγνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην AppStore Σελίδα 56 από 63

57 Α3.3 Τπηρεςίεσ Πιλοτικήσ και Δοκιμαςτικήσ Παραγωγικήσ Λειτουργίασ Ζ Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία απνηειεί ην πξψην ζηάδην ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο ρξεζηψλ, θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ Ππζηήκαηνο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ην Πχζηεκα ζε Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δπν (2) κελψλ. Ζ έλαξμε ηεο θάζεο ηεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο πξνυπνζέηεη ηα αθφινπζα: ηε δεκηνπξγία «Ξιάλνπ Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο» απφ ηνλ Αλάδνρν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ε εκεξνινγηαθή πεξίνδνο ηεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο, νη νκάδεο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Πχζηεκα, ηε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Αλάδνρνο θαη ην πιάλν δηαρείξηζεο αλαθππηφλησλ πξνβιεκάησλ πιηθνχ / ινγηζκηθνχ. Ρν «Ξιάλν Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο» ζα ππνβιεζεί ζην Γήκν απφ ην νπνίν θαη ζα εγθξηζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο. ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Σξεζηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα θάζε. Ν Αλάδνρνο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο. λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην Γήκν θαη κε ηηο νκάδεο Σξεζηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο. λα δηαζέζεη πξνζσπηθφ κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο γλψζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο (πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ρξήζε απφ θξίζηκν ππξήλα ρξεζηψλ, θηι.), λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο φπνηεο ξπζκίζεηο / παξακεηξνπνηήζεηο / πξνζαξκνγέο / ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ Ππζηήκαηνο (fine tuning), λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε ηνπ Ππζηήκαηνο (bug fixing), λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ Ππζηήκαηνο, λα παξέρεη ππεξεζίεο on the job training ζηνπο ρξήζηεο Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο, εκθαληζζνχλ πξνβιήκαηα ή δηαπηζησζεί φηη δελ πιεξνχληαη θάπνηεο απφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο, ψζηε ην Πχζηεκα, κεηά ην πέξαο ηεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο, λα είλαη έηνηκν γηα παξαγσγηθή εθκεηάιιεπζε. Σελίδα 57 από 63

58 Βαζηθά θξηηήξηα ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη: λα εληνπηζηνχλ θαη λα απαιεηθζνχλ φια ηα ιάζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Ππζηήκαηνο, λα εληνπηζηνχλ θαη λα απαιεηθζνχλ ηα θξίζηκα ιεηηνπξγηθά ιάζε ηνπ Ππζηήκαηνο, ηα νπνία επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία, λα εμαζθαιηζζεί φηη ην Πχζηεκα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα δηαζθάιηζεο ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο (δηαζεζηκφηεηα, ρξφλνο απφθξηζεο, θιπ.) πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ην Γήκν Α3.4 Τπηρεςίεσ Εγγφηςησ «Καλήσ Λειτουργίασ» Όινο ν εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ζα πξνζθέξεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο κεηά ηελ Νξηζηηθή Ξαξάδνζε θαη Ξαξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ζ εγγχεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλεη ηε δσξεάλ αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ κεξψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο, ν Αλάδνρνο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο δσξεάλ: 1. ππεξεζία ππνζηήξημεο (helpdesk), δηαζέζηκε απφ ηηο 8:00 15:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ε νπνία λα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ θαμ ή πνπ ζα δειψζεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο. 2. Ν ρξφλνο απφθξηζεο κεηά απφ θιήζε θαη αλαθνξά πξνβιήκαηνο απφ ην Γήκν πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 2 σξψλ. 3. Απνθαηάζηαζε ζθαικάησλ (bug) ζην ινγηζκηθφ: πιήξεο απνθαηάζηαζε κε θαηάιιειε δηνξζσηηθή έθδνζε (patch/fix). Δπηζπκεηά ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο. 4. Γηαζεζηκφηεηα επηηφπηαο παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθαξκνγψλ ζε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη αδχλαηε ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνκεκαθξπζκέλα. Ν ρξφλνο ηεο επηηφπηαο παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 24 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηνπ πξνβιήκαηνο. Α3.5 Τπηρεςίεσ υντήρηςησ Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο Δγγχεζεο θαη Ππληήξεζεο γηα ηηο εθαξκνγέο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εηψλ σο αθνινχζσο: Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, δειαδή γηα ην πξψην έηνο, νη ππεξεζίεο Σελίδα 58 από 63

59 ζπληήξεζεο ζα παξέρνληαη δσξεάλ (Α3.4 πεξεζίεο Δγγχεζεο «Θαιήο Ιεηηνπξγίαο»). Κεηά ην πξψην έηνο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δχλαηαη λα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθή ζχκβαζε ζπληήξεζεο έλαληη αληίζηνηρνπ ηηκήκαηνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ. Όζνλ αθνξά ζην είδνο θαη ζην αλακελφκελν επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο, ηζρχνπλ νη ίδηνη φξνη πνπ θαζνξίδνληαη θαη γηα ην δηάζηεκα ηεο ζπληήξεζεο (φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ), κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε νη ππεξεζίεο παξέρνληαη δσξεάλ. Θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη νη παξαθάησ: Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ. Απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ησλ ππνζπζηεκάησλ. Απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bugs). Ξαξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ινγηζκηθνχ. πεξεζία Help Desk. Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ζπληήξεζεο. Ρν εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο ζα αλαιπζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλά πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ππεξεζία. Πην θφζηνο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνληαη φια ηα παξάπιεπξα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη ακνηβήο πξνζσπηθνχ πνπ θξίλνληαη θάζε θνξά απαξαίηεηα γηα ηε δηφξζσζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξνβιήκαηνο. Σελίδα 59 από 63

60 Α4. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α4.1 Μζθοδοι και Σεχνικζσ Τλοποίηςησ και Τποςτήριξησ Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηε πξφηαζή ηνπ, νθείιεη λα παξαδψζεη νινθιεξσκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηφζν φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ φζν θαη ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε πξφηαζε ηνπ, ζηελ πεηζηηθφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ λα εθηειέζεη επηηπρψο ην έξγν. Πηελ πξφηαζε ηνπ, εθηφο ησλ άιισλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη εηδηθή κλεία θαη γηα ηα παξαθάησ: Α3.1.1 Κεζνδνινγία απφθηεζεο αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηεο παιηάο πφιεο θαη ησλ επηιεγκέλσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο. Α3.1.2 Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ ψζηε λα θαιχπηνπλ ιεηηνπξγηθά, ζε ρξφλν απφθξηζεο θαη πνηφηεηαο κνληέισλ ηφζν ζηηο έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο φζν θαη ζηνπο ζηαζκνχο πιεξνθφξεζεο Α3.1.3 Πελάξην ρξήζεο, πινεγεηηθφηεηαο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηε δπλακηθή εθαξκνγή ησλ έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ Α3.1.4 Κεζνδνινγία αλαδήηεζεο, αμηνιφγεζεο θαη απφθηεζεο πξφζζεηνπ αξρεηαθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ Α3.1.5 Κεζνδνινγία πξνζαξκνγήο ηνπ ππάξρνληνο Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξίαο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Α3.1.6 Ξεξηγξαθή, ζελάξην θαη ζρέδην πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο Α4.2 χήμα Διοίκηςησ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίηςησ του Ζργου Ζ Νκάδα Έξγνπ πνπ ζα ζπζηήζεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ ηθαλφ αξηζκφ έκπεηξσλ ζηειερψλ, θαηάιιεισλ γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σελίδα 60 από 63

61 Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην ζρήκα δηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη (νκάδα έξγνπ), κε αλαιπηηθή αλαθνξά ηνπ αληηθείκελνπ θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπο ζην έξγν. Ρπρφλ αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Πηελ θαηαγξαθή ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη ξεηψο λα ζπκπεξηιεθζεί ν πεχζπλνο ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ν αλαπιεξσηήο απηνχ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ ζα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία φπσο ν ξφινο ζην έξγν, ην αληηθείκελν εξγαζηψλ, ν ρξφλνο απαζρφιεζεο (πίλαθαο αλζξσπνκελψλ αλά θάζε ηνπ έξγνπ) θιπ, θαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδπλακία ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ λα επηηειέζνπλ επηηπρψο ηνλ πξνβιεπφκελν ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν, αθνινπζψληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, δεηά ηελ άξζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα ζηειέρε πνπ ζα ηεζνχλ θαη πάιη ππφ ηελ έγθξηζή ηεο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζεη πιήξεο αληίγξαθν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Α4.3 Ειδικζσ προβλζψεισ (ρυθμίςεισ) για τη διαςφάλιςη τησ Ποιότητασ των υπηρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου ζργου Ν Αλάδνρνο ζηε πξφηαζε ηνπ ζα εμεηδηθεχζεη ην πιαίζην δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ κε ηε κνξθή Ξιάλνπ Γηαρείξηζεο θαη Ξνηφηεηαο Έξγνπ (ΞΓΞΔ). Νη δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνί πνπ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Ξιάλν ζα πξέπεη λα απνηεινχλ έλα πξφηππν θαη νινθιεξσκέλν ζχλνιν, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζέηνπλ νη νξγαλσηηθνί, δηνηθεηηθνί θαη ηερλνινγηθνί παξάκεηξνη ηνπ Έξγνπ. Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ηα πεξηερφκελα ηνπ ΞΓΞΔ ζα πξέπεη θαη' ειάρηζην λα αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ν ζθνπφο, ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ: Νξγαλσηηθφ ζρήκα / δνκή δηνίθεζεο Έξγνπ Πρέδην Δπηθνηλσλίαο Αλαιπηηθφ Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ Γηαρείξηζε ζεκάησλ Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ Γηαζθάιηζε Ξνηφηεηαο Σελίδα 61 από 63

62 Γηαρείξηζε Αξρείσλ Α4.4 Ειδικζσ προβλζψεισ για τη Διαχείριςη Κινδφνων Τλοποίηςησ Ν Γήκνο Ζξαθιείνπ πξφθεηηαη λα νξίζεη έλα άηνκν πνπ ζα παξαθνινπζεί θαη ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ. Ρν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ παξαδνηέσλ αλά θάζε ηνπ έξγνπ θαη ηα θχξηα νξφζεκα ηνπ έξγνπ πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ζηε πξνζθνξά ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλερείο ζπλαληήζεηο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ άξηηα, άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Α4.5 ενάρια χρήςησ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβήσ λειτουργικότητασ ςυςτημάτων και Ζργου Απφ ην Γήκν Ζξαθιείνπ ζα νξηζζεί Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Έξγνπ (ΔΞΞΔ) πνπ ζα είλαη ππεχζπλε γηα λα ειέγρεη θαη λα εγθξίλεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηα επηκέξνπο παξαδνηέα απνηειέζκαηα πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξαδίδεη. Ζ παξάδνζε ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. Ζ Δπηηξνπή είλαη ππνρξεσκέλε λα εμεηάζεη ηα παξαδνηέα θαη λα απαληήζεη ζηνλ Αλάδνρν εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο θαη παξάδνζεο. Πε πεξίπησζε πνπ εθπλεχζεη ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ ζεσξείηαη απηνδίθαηα φηη ε ΔΞΞΔ θάλεη απνδεθηά ηα παξαδνηέα. Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηένπ απφ ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ε ΔΞΞΔ ζα πξέπεη λα δηαβηβάζεη εγγξάθσο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ηηο παξαηεξήζεηο ηεο πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Ζ νξηζηηθή παξάδνζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθά εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηε ζχκβαζε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. Πε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ, εάλ δηαπηζησζνχλ παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο πξνδηαγξαθέο, ε ΔΞΞΔ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα αλαθέξεη απηέο ζηελ ΔΞΞΔ. Σελίδα 62 από 63

63 Δθ φζνλ δηαπηζησζεί φηη ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηεο ΔΞΞΔ θαη δελ πξνβαίλεη ζηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη φηη ππνθξχπηεηαη πξφζεζε παξαπιάλεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Γήκνο Ζξαθιείνπ, κπνξεί λα εηζεγεζεί ηελ έλαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. Σελίδα 63 από 63

64 Χώρος ανάρτησης ενηµερωτικού υλικού για την προβολή του έργου 200cm 27 screen 125cm 80cm 50cm Σχέδιο Υπόδειγµα σταθµού πληροφόρησης (infokiosk)

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Απιθμ.Ππωη.:. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ - ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ Θσδ ΝΞΠ (MIS) 327629 Ξξάμε «Αλάπηπμε Αλάδεημε & Πξνβνιή Πνιηηηζηηθνύ Χεθηαθνύ Πεξηερνκέλνπ κε ηε Φξήζε Σύγρξνλσλ Δθαξκνγώλ θαη Δξγαιείσλ ΤΠΔ» πνέξγν Γηάξθεηα Γηαβνχιεπζεο Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά

κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά Γιακήπςξη Γιαγυνιζμού για ηο Έπγο «Δνέπγειερ Γημοζιόηηηαρ Δςαιζθηηοποίηζηρ Ιεπάρ Απσιεπιζκοπήρ Αθηνών» Αναθέηοςζα Απσή: Πποϋπολογιζμόρ: Πποϋπολογιζμόρ ζςμπεπιλαμβανομένυν Γικαιυμάηυν Πποαίπεζηρ: Γιάπκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ραρ. Γ/λζε : Κεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα15 Ιαλνπαξίνπ 2013 Ραρ. Θψδηθαο : 10563,Αζήλα ΑξπξσηΓηαθήξπμεο: θ/2/543 Ξιεξνθνξίεο : Ξαπαδέα Αθξνδίηε Διιάδα Κύπξνο 2007-2013 FAX : 210 5227300 Ρειέθσλν : 210 5229457

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ Θέκα: Ξαξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηνλ Γηεζλή Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ γηα ην Έξγν «Ρν Τεθηαθφ Άικα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ: Ζιεθηξνληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ Σαρ.Γ/λζε: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9 Αζήλα, 20/01/2014 Σαρ.Κωδ. : 15780 Εσγξάθνπ Αξηζ. Πξση.: 1078 Πιεξνθνξίεο: θα Κνιίληδα Γήκεηξα, θα Αλαζηαζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Back Office... 19

Περιεχόμενα. Back Office... 19 Περιεχόμενα Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο... 3 Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ... 4 Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν)... 6 Φάζε 3: Σερληθφο ρεδηαζκφο... 7 Φάζε 4: Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ Δλέξγεηεο Παξαγσγήο, Γηάρπζεο θαη Γεκνζηνπνίεζεο Οδεγψλ ζην πιαίζην ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.»

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» 2012 ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» ΙΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΕΠΕ 25/2/2012 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 3 2 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Η Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ γηα ην Γίπισκα ηνπ Μεραληθνχ Πιεξνθνξηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα