ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ελόο αξηζκνύ πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν κηθηήο κάζεζεο (blended learning), - δειαδή κε ζπλδπαζκό εμ απνζηάζεωο καζεκάηωλ (ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο θαη αζύγρξνλεο δξάζεηο) θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκό δηα δώζεο ζπλεδξηώλ - κε ζηόρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ επηκόξθσζεο ζε πεξηνρέο όπνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ην παξαδνζηαθό κνληέιν. Σν παξόλ θείκελν απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (εθπαηδεπηηθνί, επηκνξθσηέο θαη ΚΔ) ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ κηθηνύ κνληέινπ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζνπλ θαη πξνγξακκαηίζνπλ θαιύηεξα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 2. θνπηκόηεηα πεξηνρέο πινπνίεζεο Σν παξαδνζηαθό κνληέιν επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά δηα δώζεο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο/ καζήκαηα. Λόγσ ηεο θύζεο ηεο επηκόξθσζεο, ε παηδαγσγηθή ηεο ζεκειίσζε δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θπζηθή επαθή επηκνξθσηή θαη επηκνξθνύκελσλ (θαζώο θαη κεηαμύ ησλ επηκνξθνύκελσλ), ζηελ νπνία βαζίδνληαη πνιιά ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγίαο ηεο, όπσο ε δηδαζθαιία εξγαζηεξηαθνύ ηύπνπ, νη πξόζζεηεο επηκνξθσηηθέο ώξεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε, ε αλάπηπμε θνηλνηήησλ πξαθηηθήο θιπ. Χζηόζν, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα θαζηζηνύλ αλέθηθηε ηελ σο άλσ θπζηθή επαθή. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ζην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο (blended learning), Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 1

2 δειαδή κε ζπλδπαζκό εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ (ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο θαη αζύγρξνλεο δξάζεηο) θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκό δηα δώζεο ζπλεδξηώλ. ηνπο πηζαλνύο ιόγνπο αδπλακίαο πινπνίεζεο παξαδνζηαθώλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνληαη: - Ο γεσγξαθηθόο θαηαθεξκαηηζκόο. ε απνκαθξπζκέλα, δηάζπαξηα λεζηά ή δπζπξόζηηεο νξεηλέο πεξηνρέο ε κεηαθίλεζε ησλ επηκνξθνύκελσλ αθόκε θαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο κπνξεί λα είλαη πνιύ δύζθνιε έσο αδύλαηε. - Ο κηθξόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ. ε πεξηνρέο κε κηθξνύο πιεζπζκνύο, ν αξηζκόο ησλ ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ (θαη κάιηζηα απηώλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζην Α επίπεδν πξνϋπόζεζε απαξαίηεηε γηα ηελ επηκόξθσζε Β επηπέδνπ) ελδέρεηαη λα κελ μεπεξλά ηελ απαξαίηεηε θξίζηκε κάδα πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίδνληαη βηώζηκα ηκήκαηα επηκνξθνύκελσλ εθπαηδεπηηθώλ. Ο παξάγνληαο απηόο ζπρλά ζπλδπάδεηαη κε ηνλ γεσγξαθηθό θαηαθεξκαηηζκό - Έιιεηςε επηκνξθσηώλ Β επηπέδνπ γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο θιάδνπο ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή. Απηό ζεκαίλεη ηελ πιήξε αλππαξμία επηκνξθσηώλ ή ηελ ύπαξμε ππεξβνιηθά κηθξνύ αξηζκνύ, πνπ δελ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο κεγάισλ εθπαηδεπηηθώλ πιεζπζκώλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί ηππηθά λα θαίλεηαη όηη ππάξρνπλ επηκνξθσηέο, αιιά λα απνπζηάδνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα (πρ επηκνξθσηέο ηνπ Μεηξώνπ πνπ δελ ελεπιάθεζαλ πνηέ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα). 3. Μέζνδνο πινπνίεζεο - πηζηνπνίεζε Σν κηθηό κνληέιν επηκόξθσζεο γηα ην Β επίπεδν πξνβιέπεη ζπλεδξίεο/ δξαζηεξηόηεηεο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ θαη έρεη ζρεδηαζζεί ώζηε λα είλαη ηζνδύλακν κε ην παξαδνζηαθό κνληέιν (δηα δώζεο/ «πξόζσπν κε πξόζσπν» δηδαζθαιίεο). Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζην κηθηό κνληέιν πεξηιακβάλεη: (1) 8 δηά δώζεο ζπλεδξίεο, δηάξθεηαο 3 σξώλ έθαζηε (2) 12 ζπλεδξίεο κε ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, δηάξθεηαο 3 σξώλ έθαζηε (3) 8 ζύγρξνλεο ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο (εμ απνζηάζεσο ή δηά δώζεο), δηάξθεηαο 3 σξώλ έθαζηε (βι. παξαθάησ) (4) αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηεμάγνληαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ελαιιάζζνληαη κε ηηο δηά δώζεο θαη ηηο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα πινπνηείηαη ζε δηάζηεκα 20 έσο 24 εβδνκάδσλ, ζε ζπλεδξίεο εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ. Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ 8 πξώησλ εβδνκάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνπ πεξίπνπ αληηζηνηρεί ζηηο αξρηθέο 48 ώξεο ελόο παξαδνζηαθνύ πξνγξάκκαηνο) μεθηλνύλ νη δξάζεηο «εθαξκνγήο ζηελ ηάμε» θαη εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα «ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο», θαηά ηηο νπνίεο νη Δπηκνξθσηέο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο επηκνξθνύκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε «παξεκβάζεσλ» κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ ζηελ ηάμε κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Έηζη, ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 16 εβδνκάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερίδνληαη νη ζπλεδξίεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ζπκπιεξσκέλεο από 8 «ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο» θαη 8 «παξεκβάζεηο»). Οη δηά δώζεο ζπλεδξίεο ελ γέλεη ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ δηάξθεηα 4 αββαηνθύξηαθσλ (3 ώξεο ην άββαην θαη 3 ηελ Κπξηαθή).Οη ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο πινπνηνύληαη κέζα από έλα θαηάιιειν ςεθηαθό πεξηβάιινλ ζύγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο, ελώ νη Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 2

3 αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο πινπνηνύληαη κε ηε ρξήζε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). Ζ δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιιόλησλ απηώλ γίλεηαη από ην Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεσλ «Γηόθαληνο». Σν αλσηέξσ ζύζηεκα LMS έρεη θαη ην ξόιν ηνπ ρώξνπ «απνζήθεπζεο» ησλ πάζεο θύζεσο εξγαζηώλ πνπ εθπνλνύλ νη επηκνξθνύκελνη αιιά θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθνπκέλσλ κεηαμύ ηνπο (όπσο ππεξεζίεο chat, wiki, e- frum θιπ). Δπίζεο, κέζσ ηνπ LMS δηαηίζεηαη ζηνπο επηκνξθνπκέλνπο όιν ην επηκνξθσηηθό πιηθό, θαζώο θαη πξόζζεην, ππνζηεξηθηηθό ςεθηαθό πιηθό (θείκελα, άξζξα, βίληεν θιπ) πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθό γηα ηελ επηκόξθσζε, ελώ δίλεηαη ζηνπο επηκνξθσηέο ε δπλαηόηεηα λα δηαζέηνπλ ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό πνπ επηζπκνύλ ζηνπο επηκνξθνύκελνπο, λα ηνπο αλαζέηνπλ δξαζηεξηόηεηεο θαη εξγαζίεο (αηνκηθέο θαη νκαδηθέο), λα ηηο βαζκνινγνύλ θ.α. Κάζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο απεπζύλεηαη ζε 8 έσο 12, ελ γέλεη, επηκνξθνύκελνπο εθπαηδεπηηθνύο ελόο από ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ παξαδνζηαθνύ κνληέινπ (θαζώο θαη ζπλαθώλ θιάδσλ, όπσο απηνί νξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο). Γηα θάζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο νξίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν Κέληξν ηήξημεο Δπηκόξθσζεο (ΚΔ) όπνπ νη επηκνξθνύκελνη παξαθνινπζνύλ ηηο δηα δώζεο ζπλεδξίεο. Οη επηκνξθνύκελνη ελζαξξύλνληαη λα παξαθνινπζνύλ ζην ΚΔ θαη ηηο ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο, εάλ απηό είλαη εθηθηό, αλ θαη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο θαη από άιινπο ρώξνπο, έρνληαο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηελ επζύλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ θαη ηεο ππνδνκήο γεληθόηεξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα. Οη επηκνξθνύκελνη ελεκεξώλνληαη γηα ηελ απαηηνύκελε ππνδνκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ) από ηελ Πύιε Δλεκέξσζεο ηεο Πξάμεο, ελώ πξνβιέπεηαη παξνρή ζρεηηθήο ηερληθήο ζηήξημεο από ηνλ ηερληθό ππεύζπλν ηνπ ΚΔ. Καηά ηηο ζύγρξνλεο ή δηά δώζεο ζπλεδξίεο, ν Δπηκνξθσηήο αλαζέηεη δξαζηεξηόηεηεο, ηηο νπνίεο νη επηκνξθνύκελνη ππνρξενύληαη λα πινπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζύγρξνλσλ δξάζεσλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο κπνξνύλ λα είλαη αηνκηθέο ή νκαδηθέο, ελώ ελδέρεηαη λα απαηηνύλ ηελ επηθνηλσλία ησλ επηκνξθνύκελσλ κεηαμύ ηνπο ή κε ηνλ Δπηκνξθσηή, είηε κε αζύγρξνλν είηε κε ζύγρξνλν ηξόπν. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνπ δηαηίζεληαη θεληξηθά από ηελ Πξάμε, γηα ηα νπνία νη επηκνξθνύκελνη ιακβάλνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ζηνηρεία πξόζβαζεο. Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα αθνινπζείηαη από ηελ ζπλήζε ηειηθή δνθηκαζία πηζηνπνίεζεο. Γηα λα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή δνθηκαζία, ν επηκνξθνύκελνο ππνρξενύηαη: α) λα είλαη παξώλ θαη ειάρηζηνλ ζην 90% ησλ δηα δώζεο ή ζύγρξνλσλ εμ απνζηάζεσλ ζπλεδξηώλ (δειαδή ηνπιάρηζηνλ ζηηο 18 από ηηο 20 πξνβιεπόκελεο) θαη ζην 90% ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ζπλαληήζεσλ (δειαδή ηνπιάρηζηνλ ζηηο 7 από ηηο 8 πξνβιεπόκελεο). Χο παροσσία ζηε ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ε αδηάιεηπηε ζπκκεηνρή ηνπ επηκνξθνύκελνπ ζηελ εηθνληθή ηάμε θαη ηε ζπγθεθξηκέλε εηθνληθή αίζνπζα. β) λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πξνβιεπόκελεο 8 «παξεκβάζεηο» ζηελ ηάμε, κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ. Δπίζεο, πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή δνθηκαζία απνηειεί ε ζεηηθή απνηίκεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ επηκνξθνύκελνπ θαηά ηελ θνίηεζή ηνπ ζην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα. Ζ απνηίκεζε απηή βαζίδεηαη ζε 3 άμνλεο ελεξγόο ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα, εθπόλεζε εξγαζηώλ, εθαξκνγή ζηελ ηάμε. Ζ ηειηθή δνθηκαζία πηζηνπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπλίζηαηαη ζε Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 3

4 εξγαζηεξηαθή, nline εμέηαζε, κε δύν κέξε: (α) απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο (ηεζη κε νξηζκέλν αξηζκό εξσηήζεσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, πνπ απαληώληαη κέζσ ελόο απηνκαηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο πηζηνπνίεζεο). (β) κε απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο (ειεύζεξε αλάπηπμε ελόο πιήξνπο ζέκαηνο ζρεηηθνύ κε ηελ εθπόλεζε ελόο ζρεδίνπ καζήκαηνο θαη ηνλ ρεηξηζκό απηνύ ηνπ ζρεδίνπ ζηελ ηάμε). Πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ν επηκνξθνύκελνο, ζα πξέπεη ν ηειηθόο βαζκόο ηνπ λα είλαη κεγαιύηεξνο ή ίζνο ηνπ 60%. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ κέζνδν πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ, ην δηδαθηηθό ζπκβόιαην θαη ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθά θείκελα, πνπ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ Πύιε ελεκέξσζεο (http://b-epiped2.cti.gr) ηεο Πξάμεο ζην πξνζερέο κέιινλ 4. Πεξηνρέο πινπνίεζεο Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ, πξνβιέπεηαη ζπλνιηθά ε πινπνίεζε πεξίπνπ 250 πξνγξακκάησλ ηνπ κηθηνύ κνληέινπ, ζηα νπνία ζα επηκνξθσζνύλ πεξίπνπ 2500 εθπαηδεπηηθνί. Τπελζπκίδεηαη όηη ην κηθηό κνληέιν απνηειεί ιύζε αλάγθεο, γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ πινπνίεζε παξαδνζηαθώλ, δηα δώζεο πξνγξακκάησλ (ηέηνηεο ζπλζήθεο πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά ζηελ ελόηεηα 2 ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ). Καηά ζπλέπεηα, δελ πξνβιέπεηαη γεληθεπκέλε, αιιά κόλν ζηνρεπκέλε εθαξκνγή ηνπ κηθηνύ κνληέινπ. Ζ έθηαζε ηεο ζηόρεπζεο απηήο εμαξηάηαη από ηνπο παξάγνληεο ηεο ελόηεηαο 2 (γεσγξαθηθόο θαηαθεξκαηηζκόο, κηθξνί εθπαηδεπηηθνί πιεζπζκνί, απνπζία επηκνξθσηώλ), ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ηξέρνληα βαζκό επίηεπμεο ησλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ ηεο Πξάμεο (δειαδή ην πιήζνο ησλ έσο ηώξα επηκνξθσζέλησλ ζην Β επίπεδν εθπαηδεπηηθώλ θαηά θιάδν θαη Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο). Με βάζε ηα αλσηέξσ, νη πεξηνρέο (θαη νη θιάδνη) γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάδεηαη ε πινπνίεζε κηθηώλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Β επηπέδνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1. Ο πίλαθαο απηόο είλαη ελδεηθηηθόο θαη είλαη δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζεί ζην κέιινλ, εθόζνλ ππάξμνπλ αιιαγέο ζηα ππνθείκελα δεδνκέλα (πρ λένη επηκνξθσηέο ζε θάπνηα πεξηνρή). ε θάζε πεξίπησζε, ν πίλαθαο ζα νξηζηηθνπνηείηαη γηα θάζε επηκνξθσηηθή πεξίνδν κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο. Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ επηκόξθωζε κηθηνύ κνληέινπ από εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηακέλνπλ εθηόο ηωλ πεξηνρώλ ηνπ πίλαθα ηεο πξνθήξπμεο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ ζα επηκεξηζζνύλ ρξνληθά ζε δύν πεξηόδνπο: - Πρώτη υάση ευαρμογής. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνύλ ζην δηάζηεκα Ννέκβξηνο 2013 Μάηνο Σεο πξώηεο θάζεο εθαξκνγήο ζα πξνεγεζεί ρξνληθά κηθξόο αξηζκόο πξνγξακκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δνθηκαζηνύλ νη ηερληθέο ππνδνκέο θαη ζα εληνπηζζνύλ θαη δηνξζσζνύλ ηπρόλ αζηνρίεο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ. - Δεύτερη υάση ευαρμογής. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνύλ ζην δηάζηεκα Οθηώβξηνο 2014 Απξίιηνο Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ θαη πξνγξακκαηηζηνύλ κε ηνλ βέιηηζην δπλαηό ηξόπν ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ, ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα ζπγθεληξωζνύλ νξηζκέλα ζηνηρεία από όζνπο ελδηαθέξνληαη λα εκπιαθνύλ, είηε πξόθεηηαη γηα ΚΔ, είηε γηα επηκνξθωηέο, είηε γηα εθπαηδεπηηθνύο πνπ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 4

5 επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά. Οη επόκελεο ελόηεηεο αλαθέξνληαη ζε απηά ηα δεηνύκελα ζηνηρεία θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ηα ππνβάιινπλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ππνβνιή ηωλ ζηνηρείωλ απηώλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ζπληζηά ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ (ή αλάιεςεο πξνγξακκάησλ). Οη ελδηαθεξόκελνη ζα θιεζνύλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζην πξνζερέο κέιινλ, ζην πιαίζην ζρεηηθήο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 5. Ο ξόινο ηωλ ΚΔ θαη αξρήλ εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο Έλα επηκνξθσηηθά πξόγξακκα Β επηπέδνπ πνπ πινπνηείηαη κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο αθνξά ζηελ επηκόξθσζε κίαο νξηζκέλεο νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ (ελόο κόλν θιάδνπ ή ησλ ζπλαθώλ απηνύ), από ζπγθεθξηκέλν επηκνξθσηή (ή επηκνξθσηέο) θαη κε έδξα ζπγθεθξηκέλν ΚΔ, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα (απηά πνπ πινπνηνύληαη απνθιεηζηηθά κε δηά δώζεο ζπλεδξίεο). Ζ θύξηα δηαθνξά, όζνλ αθνξά ην ΚΔ, είλαη όηη νη δηα δώζεο επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην εξγαζηήξηό ηνπ αζξνίδνληαη γηα ην κηθηό κνληέιν ζε 24 ώξεο (8 ηξίσξεο ζπλεδξίεο), αληί γηα ηηο 96 ώξεο ηνπ παξαδνζηαθνύ κνληέινπ. Οη δηά δώζεο ζπλεδξίεο ζα πξέπεη ελ γέλεη λα ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ δηάξθεηα 4 αββαηνθύξηαθσλ (3 ώξεο ην άββαην θαη 3 ηελ Κπξηαθή). Γηα ηηο 8 δηά δώζεο ζπλεδξίεο, ην ΚΔ έρεη ηηο ίδηεο αθξηβώο επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο πνπ έρεη γηα ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα, όζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε πνπ θαιείηαη λα παξέρεη ζηνπο επηκνξθνύκελνπο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη θιπ. Δπίζεο, παξόκνηεο κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα είλαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ απαηηνύκελσλ ππνδνκώλ ηνπ ΚΔ, ηόζν σο πξνο ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ (ζηαζκνί εξγαζίαο, δίθηπν, δηαδξαζηηθόο πίλαθαο θιπ), όζν θαη σο πξνο ηηο εηδηθόηεξεο (θαηά θιάδν εθπαηδεπηηθώλ) απαηηήζεηο ζε εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ελδέρεηαη σζηόζν λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο πξόζζεηεο απαηηήζεηο, όπσο αθνπζηηθά, κηθξόθσλα θαη πξνβνιηθό. ε όηη αθνξά ηηο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο, νη νπνίεο δηαξθνύλ ζπλνιηθά 60 ώξεο, νη επηκνξθνύκελνη ελζαξξύλνληαη λα ζπγθεληξώλνληαη θαη λα ηηο παξαθνινπζνύλ ζην ΚΔ, εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό. Οη ζπλεδξίεο απηέο ιακβάλνπλ ρώξα ζε πξνθαζνξηζκέλεο, ηαθηηθέο ώξεο ηεο εβδνκάδαο, πάληα εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ. Γηα ηηο ζπλεδξίεο απηέο ν ξόινο ηνπ ΚΔ δηαθνξνπνηείηαη ειαθξώο θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ κεηώλνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε όκσο πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο επηκνξθνύκελνπο. Οη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα θαζνξηζζνύλ ζην πξνζερέο κέιινλ, κέζσ ηνπ Οδεγνύ Γηαδηθαζηώλ ηνπ κηθηνύ κνληέινπ. Ζ ακνηβή ηνπ ΚΔ γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ ζα είλαη κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα, σο απνηέιεζκα ησλ κεησκέλσλ ππνρξεώζεσλ θαη σξώλ απαζρόιεζεο ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ. Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξόπνπ ακνηβήο ζα πεξηγξαθνύλ ζηνλ Οδεγό Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ, ε ηνπνζεζία ηνπ ΚΔ δελ ηαπηίδεηαη αλαγθαζηηθά κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ησλ επηκνξθνύκελσλ. Γηα παξάδεηγκα, επηκνξθνύκελνη από δηάθνξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είλαη δπλαηόλ λα επηιέμνπλ έλα κηθηό πξόγξακκα κε έδξα ηνλ Πεηξαηά, επεηδή ε κεηαθίλεζε εθεί κπνξεί λα είλαη πην εύθνιε απ όηη αλάκεζα ζηα λεζηά. Γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ, θαινύληαη ηα ΚΔ λα εθδειώζνπλ ην θαη αξρήλ ελδηαθέξνλ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 5

6 ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Ζ θαη αξρήλ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο, ζηε δηεύζπλζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 26/3/2013. Γηθαίσκα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έρνπλ κόλν ηα ΚΔ πνπ αλήθνπλ ήδε ζην Μεηξών ΚΔ Β επηπέδνπ. Ζ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από ΚΔ πνπ βξίζθνληαη εθηόο ησλ πεξηνρώλ ηνπ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ζα ιεθζεί ππ όςηλ κόλνλ εάλ ε ηνπνζεζία ηνπο δηεπθνιύλεη ηελ κεηαθίλεζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ επηκνξθνύκελσλ ελόο κηθηνύ πξνγξάκκαηνο. 6. Ο ξόινο ηωλ επηκνξθωηώλ εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο Σν επηκνξθσηηθό έξγν ελόο πξνγξάκκαηνο κηθηνύ κνληέινπ αλαιακβάλνπλ έλαο ή πεξηζζόηεξνη επηκνξθσηέο. Ο ξόινο ησλ επηκνξθσηώλ θαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα, ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο θύζεσο ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο θαη ησλ αζύγρξνλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη επηκνξθσηέο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε 3 βαζηθνύο άμνλεο: - Γηα δώζεο δηδαζθαιία, ε νπνία ιακβάλεη ρώξα εληόο ηνπ ΚΔ όπσο θαη ζην παξαδνζηαθό κνληέιν, κε επηηόπηα κεηάβαζε ηνπ επηκνξθσηή αθόζνλ απαηηείηαη. - ύγρξνλε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία (ή ππνζηήξημε γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε), ε νπνία πινπνηείηαη κέζσ ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο ζύγρξνλεο ηειεεθπαίδεπζεο. - Έξγν ζρεηηθό κε ηηο αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο αλάζεζε εξγαζηώλ, παξαθνινύζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπο, έιεγρνο θαη βαζκνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ θιπ. Τπελζπκίδεηαη όηη νη αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο ππνζηεξίδνληαη από ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). Σν δηδαθηηθό θνξηίν ελόο κηθηνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπγθξίζηκν κε απηό ησλ παξαδνζηαθώλ πξνγξακκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ώξεο δηδαζθαιίαο είλαη θαηά 36 ιηγόηεξεο απηώλ ηνπ παξαδνζηαθνύ κνληέινπ, σζηόζν απηή ε κείσζε εμηζνξξνπείηαη από ηνλ απμεκέλν θόξην εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγνληαη νη αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ επηκνξθσηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο (πρ κεηάβαζε θαη πηζαλή δηαλπθηέξεπζε ζηελ έδξα ηνπ ΚΔ γηα ηηο δηα δώζεο ζπλεδξίεο) θαιύπηνληαη από ηελ Πξάμε, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Οη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ έξγνπ ζην κηθηό κνληέιν δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε πξόζζεηεο, εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο γηα όζνπο επηκνξθσηέο εκπιαθνύλ ζε απηό, ε νπνία ζα παξαζρεζεί κέζσ εηδηθνύ ζεκηλαξίνπ κε αληηθείκελν ην κηθηό κνληέιν. Σν ζεκηλάξην αλακέλεηαη λα έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 24 πεξίπνπ σξώλ, αιιά ε αθξηβήο δηάξθεηα θαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο ζα θαζνξηζζνύλ ζην πξνζερέο κέιινλ. Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί δύν θνξέο, πξηλ από ηηο δύν πεξηόδνπο εθαξκνγήο ηνπ κηθηνύ κνληέινπ, πηζαλόηαηα ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ηνπ 2013 θαη ηνπ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ζπκκεηάζρεη ζην ζεκηλάξην ν κεγαιύηεξνο δπλαηόο αξηζκόο ελδηαθεξόκελσλ επηκνξθσηώλ, αλ όκσο παξαζηεί αλάγθε ζα ππάξμεη δηαδηθαζία επηινγήο κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαηά θύξην ιόγν κε εκπεηξία ζηελ επηκόξθσζε Β επηπέδνπ θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία). Γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 6

7 κηθηνύ κνληέινπ, θαινύληαη νη επηκνξθωηέο Β επηπέδνπ λα δειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Ζ δήισζε ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο, ζηε δηεύζπλζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 26/3/2013. Οη ελδηαθεξόκελνη επηκνξθσηέο θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Δκπεηξία ζε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία Σελ πόιε ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην εηδηθό ζεκηλάξην γηα ην κηθηό κνληέιν (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα). 7. Πξνθαηαξθηηθή εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ηξέρσλ ζρεδηαζκόο πξνβιέπεη ηελ δηελέξγεηα επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν κηθηήο κάζεζεο ζε 2 ρξνληθέο πεξηόδνπο (βι. ελόηεηα 4 ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ). ην πιαίζην ησλ πξνθαηαξθηηθώλ ελεξγεηώλ θάζε πεξηόδνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα ελεκεξώλνληαη γηα ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα θαη ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε απηά, ζε αλαινγία κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρύνπλ θαη γηα ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ δύν δηαθνξνπνηήζεηο: - ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ ην ΚΔ ελδέρεηαη λα βξίζθεηαη αξθεηά καθξηά, αθόκε θαη ζε δηαθνξεηηθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπ επηκνξθνύκελνπ. - Οη επηκνξθνύκελνη ελόο πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα πξνέξρνληαη από δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ επηκνξθνύκελσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο (πρ κεηάβαζε θαη πηζαλή δηαλπθηέξεπζε ζηελ έδξα ηνπ ΚΔ γηα ηηο δηα δώζεο ζπλεδξίεο) θαιύπηνληαη από ηελ Πξάμε, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Θα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο όπνπ είλαη πξνβιεκαηηθή ή αλέθηθηε ε πινπνίεζε παξαδνζηαθώλ πξνγξακκάησλ (βι. ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1). Γηα ηνλ θαιύηεξν ζρεδηαζκό απηήο ηεο θαηαλνκήο, θαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε πξνθαηαξθηηθή εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηελ επηκόξθσζε κηθηνύ κνληέινπ. Ζ πξνθαηαξθηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο, ζηε δηεύζπλζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 26/3/2013. Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Δπηζπκεηή πεξίνδνο επηκόξθσζεο Σόπνο δηακνλήο Δπηζπκεηή ηνπνζεζία ηνπ ΚΔ Δλδερόκελε πξόζεζε παξνπζίαο ζην ΚΔ θαηά ηηο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο Όινη νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ Πύιε ελεκέξσζεο ηεο Πξάμεο (http://b-epiped2.cti.gr) γηα λεώηεξεο αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ θόκβνπ (Δπηινγή) Help Desk (Δπηινγή) Έληππν Τπνβνιήο Δξσηήκαηνο. Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 7

8 Παξάξηεκα 1 Πεξηνρέο θαη θιάδνη δπλεηηθήο πινπνίεζεο επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ Αηηηνιόγεζε Γηεύζπλζε ΠΔ19 Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο Δθπαίδεπζεο ΠΔ02 ΠΔ03 ΠΔ04 /20 ΠΔ60 ΠΔ70 Αηησιναθαξλαλία Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ04, ΠΔ19/20 ΑΗΡΩΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ Δξκηνλίδα Απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ Απνκαθξπζκέλεο από ηελ Σξίπνιε πεξηνρέο ηεο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο Αξθαδίαο ΑΟΘΑΓΗΑΠ Σξνηδελία, λεζηά ηνπ λνκνύ Πεηξαηώο Απνκαθξπζκέλε πεξηνρή θαη λεζηά ΞΔΗΟΑΗΩΠ Οξεηλέο πεξηνρέο ηεο Αραΐαο (εηδηθά γηα ηνλ θιάδν Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, ΠΔ19/20, όινο ν λνκόο) έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ19/20 ΑΣΑΪΑΠ Ννκόο Γξεβελώλ Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ΓΟΔΒΔΛΩΛ Οξεηλέο πεξηνρέο ηνπ λνκνύ Γξάκαο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ΓΟΑΚΑΠ Γσδεθάλεζα Απνκαθξπζκέλα λεζηά ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ακνζξάθε, πεξηνρέο νπθιίνπ θαη Γηδπκνηείρνπ Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΔΒΟΝ Δπξπηαλία Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΔΟΡΑΛΗΑΠ Εάθπλζνο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ, λεζί ΕΑΘΛΘΝ Ζιεία Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΖΙΔΗΑΠ Ννκόο Ζξαθιείνπ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΖΟΑΘΙΔΗΝ Απνκαθξπζκέλεο από ηα Ησάλληλα πεξηνρέο ηνπ Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο νκώλπκνπ λνκνύ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ Θάζνο Νεζί ΘΑΒΑΙΑΠ Ννκόο Καξδίηζαο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ Κέξθπξα θαη γύξσ λεζηά Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ03, ΠΔ04, λεζηά ΘΔΟΘΟΑΠ Κεθαιιελία, Ηζάθε επηκνξθσηώλ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ Κπθιάδεο επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΘΘΙΑΓΩΛ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 8

9 Λαθσλία Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02, ΠΔ03 ΙΑΘΩΛΗΑΠ Ννκόο Λαζηζίνπ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΙΑΠΗΘΗΝ Λέζβνο, Λήκλνο, Άγηνο Δπζηξάηηνο επηκνξθσηώλ ΙΔΠΒΝ Λεπθάδα Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΙΔΘΑΓΝΠ πνξάδεο, Πήιην Απνκαθξπζκέλε νξεηλή πεξηνρή θαη λεζηά ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ Μεζζελία Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ60/70 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ Ννκόο Ξάλζεο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΜΑΛΘΖΠ Ννκόο Πέιιαο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ03 ΞΔΙΙΑΠ Ννκόο Ρεζύκλεο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΟΔΘΚΛΖΠ Ννκόο Ρνδόπεο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΟΝΓΝΞΖΠ άκνο, Ηθαξία, Φνύξλνη επηκνξθσηώλ ΠΑΚΝ Ννκόο εξξώλ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ03 ΠΔΟΟΩΛ Ννκόο Φισξίλεο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΦΙΩΟΗΛΖΠ Φσθίδα Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΦΩΘΗΓΝΠ Υαιθηδηθή Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ Ννκόο Υαλίσλ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02, ΠΔ04 ΣΑΛΗΩΛ Υίνο, Οηλνύζζεο, Φαξά επηκνξθσηώλ ΣΗΝ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα