ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ελόο αξηζκνύ πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν κηθηήο κάζεζεο (blended learning), - δειαδή κε ζπλδπαζκό εμ απνζηάζεωο καζεκάηωλ (ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο θαη αζύγρξνλεο δξάζεηο) θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκό δηα δώζεο ζπλεδξηώλ - κε ζηόρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ επηκόξθσζεο ζε πεξηνρέο όπνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ην παξαδνζηαθό κνληέιν. Σν παξόλ θείκελν απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (εθπαηδεπηηθνί, επηκνξθσηέο θαη ΚΔ) ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ κηθηνύ κνληέινπ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζνπλ θαη πξνγξακκαηίζνπλ θαιύηεξα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 2. θνπηκόηεηα πεξηνρέο πινπνίεζεο Σν παξαδνζηαθό κνληέιν επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά δηα δώζεο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο/ καζήκαηα. Λόγσ ηεο θύζεο ηεο επηκόξθσζεο, ε παηδαγσγηθή ηεο ζεκειίσζε δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θπζηθή επαθή επηκνξθσηή θαη επηκνξθνύκελσλ (θαζώο θαη κεηαμύ ησλ επηκνξθνύκελσλ), ζηελ νπνία βαζίδνληαη πνιιά ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγίαο ηεο, όπσο ε δηδαζθαιία εξγαζηεξηαθνύ ηύπνπ, νη πξόζζεηεο επηκνξθσηηθέο ώξεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε, ε αλάπηπμε θνηλνηήησλ πξαθηηθήο θιπ. Χζηόζν, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα θαζηζηνύλ αλέθηθηε ηελ σο άλσ θπζηθή επαθή. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ζην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο (blended learning), Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 1

2 δειαδή κε ζπλδπαζκό εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ (ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο θαη αζύγρξνλεο δξάζεηο) θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκό δηα δώζεο ζπλεδξηώλ. ηνπο πηζαλνύο ιόγνπο αδπλακίαο πινπνίεζεο παξαδνζηαθώλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνληαη: - Ο γεσγξαθηθόο θαηαθεξκαηηζκόο. ε απνκαθξπζκέλα, δηάζπαξηα λεζηά ή δπζπξόζηηεο νξεηλέο πεξηνρέο ε κεηαθίλεζε ησλ επηκνξθνύκελσλ αθόκε θαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο κπνξεί λα είλαη πνιύ δύζθνιε έσο αδύλαηε. - Ο κηθξόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ. ε πεξηνρέο κε κηθξνύο πιεζπζκνύο, ν αξηζκόο ησλ ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ (θαη κάιηζηα απηώλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζην Α επίπεδν πξνϋπόζεζε απαξαίηεηε γηα ηελ επηκόξθσζε Β επηπέδνπ) ελδέρεηαη λα κελ μεπεξλά ηελ απαξαίηεηε θξίζηκε κάδα πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίδνληαη βηώζηκα ηκήκαηα επηκνξθνύκελσλ εθπαηδεπηηθώλ. Ο παξάγνληαο απηόο ζπρλά ζπλδπάδεηαη κε ηνλ γεσγξαθηθό θαηαθεξκαηηζκό - Έιιεηςε επηκνξθσηώλ Β επηπέδνπ γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο θιάδνπο ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή. Απηό ζεκαίλεη ηελ πιήξε αλππαξμία επηκνξθσηώλ ή ηελ ύπαξμε ππεξβνιηθά κηθξνύ αξηζκνύ, πνπ δελ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο κεγάισλ εθπαηδεπηηθώλ πιεζπζκώλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί ηππηθά λα θαίλεηαη όηη ππάξρνπλ επηκνξθσηέο, αιιά λα απνπζηάδνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα (πρ επηκνξθσηέο ηνπ Μεηξώνπ πνπ δελ ελεπιάθεζαλ πνηέ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα). 3. Μέζνδνο πινπνίεζεο - πηζηνπνίεζε Σν κηθηό κνληέιν επηκόξθσζεο γηα ην Β επίπεδν πξνβιέπεη ζπλεδξίεο/ δξαζηεξηόηεηεο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ θαη έρεη ζρεδηαζζεί ώζηε λα είλαη ηζνδύλακν κε ην παξαδνζηαθό κνληέιν (δηα δώζεο/ «πξόζσπν κε πξόζσπν» δηδαζθαιίεο). Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζην κηθηό κνληέιν πεξηιακβάλεη: (1) 8 δηά δώζεο ζπλεδξίεο, δηάξθεηαο 3 σξώλ έθαζηε (2) 12 ζπλεδξίεο κε ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, δηάξθεηαο 3 σξώλ έθαζηε (3) 8 ζύγρξνλεο ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο (εμ απνζηάζεσο ή δηά δώζεο), δηάξθεηαο 3 σξώλ έθαζηε (βι. παξαθάησ) (4) αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηεμάγνληαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ελαιιάζζνληαη κε ηηο δηά δώζεο θαη ηηο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα πινπνηείηαη ζε δηάζηεκα 20 έσο 24 εβδνκάδσλ, ζε ζπλεδξίεο εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ. Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ 8 πξώησλ εβδνκάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνπ πεξίπνπ αληηζηνηρεί ζηηο αξρηθέο 48 ώξεο ελόο παξαδνζηαθνύ πξνγξάκκαηνο) μεθηλνύλ νη δξάζεηο «εθαξκνγήο ζηελ ηάμε» θαη εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα «ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο», θαηά ηηο νπνίεο νη Δπηκνξθσηέο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο επηκνξθνύκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε «παξεκβάζεσλ» κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ ζηελ ηάμε κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Έηζη, ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 16 εβδνκάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερίδνληαη νη ζπλεδξίεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ζπκπιεξσκέλεο από 8 «ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο» θαη 8 «παξεκβάζεηο»). Οη δηά δώζεο ζπλεδξίεο ελ γέλεη ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ δηάξθεηα 4 αββαηνθύξηαθσλ (3 ώξεο ην άββαην θαη 3 ηελ Κπξηαθή).Οη ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο πινπνηνύληαη κέζα από έλα θαηάιιειν ςεθηαθό πεξηβάιινλ ζύγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο, ελώ νη Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 2

3 αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο πινπνηνύληαη κε ηε ρξήζε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). Ζ δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιιόλησλ απηώλ γίλεηαη από ην Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεσλ «Γηόθαληνο». Σν αλσηέξσ ζύζηεκα LMS έρεη θαη ην ξόιν ηνπ ρώξνπ «απνζήθεπζεο» ησλ πάζεο θύζεσο εξγαζηώλ πνπ εθπνλνύλ νη επηκνξθνύκελνη αιιά θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθνπκέλσλ κεηαμύ ηνπο (όπσο ππεξεζίεο chat, wiki, e- frum θιπ). Δπίζεο, κέζσ ηνπ LMS δηαηίζεηαη ζηνπο επηκνξθνπκέλνπο όιν ην επηκνξθσηηθό πιηθό, θαζώο θαη πξόζζεην, ππνζηεξηθηηθό ςεθηαθό πιηθό (θείκελα, άξζξα, βίληεν θιπ) πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθό γηα ηελ επηκόξθσζε, ελώ δίλεηαη ζηνπο επηκνξθσηέο ε δπλαηόηεηα λα δηαζέηνπλ ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό πνπ επηζπκνύλ ζηνπο επηκνξθνύκελνπο, λα ηνπο αλαζέηνπλ δξαζηεξηόηεηεο θαη εξγαζίεο (αηνκηθέο θαη νκαδηθέο), λα ηηο βαζκνινγνύλ θ.α. Κάζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο απεπζύλεηαη ζε 8 έσο 12, ελ γέλεη, επηκνξθνύκελνπο εθπαηδεπηηθνύο ελόο από ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ παξαδνζηαθνύ κνληέινπ (θαζώο θαη ζπλαθώλ θιάδσλ, όπσο απηνί νξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο). Γηα θάζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο νξίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν Κέληξν ηήξημεο Δπηκόξθσζεο (ΚΔ) όπνπ νη επηκνξθνύκελνη παξαθνινπζνύλ ηηο δηα δώζεο ζπλεδξίεο. Οη επηκνξθνύκελνη ελζαξξύλνληαη λα παξαθνινπζνύλ ζην ΚΔ θαη ηηο ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο, εάλ απηό είλαη εθηθηό, αλ θαη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο θαη από άιινπο ρώξνπο, έρνληαο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηελ επζύλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ θαη ηεο ππνδνκήο γεληθόηεξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα. Οη επηκνξθνύκελνη ελεκεξώλνληαη γηα ηελ απαηηνύκελε ππνδνκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ) από ηελ Πύιε Δλεκέξσζεο ηεο Πξάμεο, ελώ πξνβιέπεηαη παξνρή ζρεηηθήο ηερληθήο ζηήξημεο από ηνλ ηερληθό ππεύζπλν ηνπ ΚΔ. Καηά ηηο ζύγρξνλεο ή δηά δώζεο ζπλεδξίεο, ν Δπηκνξθσηήο αλαζέηεη δξαζηεξηόηεηεο, ηηο νπνίεο νη επηκνξθνύκελνη ππνρξενύληαη λα πινπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζύγρξνλσλ δξάζεσλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο κπνξνύλ λα είλαη αηνκηθέο ή νκαδηθέο, ελώ ελδέρεηαη λα απαηηνύλ ηελ επηθνηλσλία ησλ επηκνξθνύκελσλ κεηαμύ ηνπο ή κε ηνλ Δπηκνξθσηή, είηε κε αζύγρξνλν είηε κε ζύγρξνλν ηξόπν. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνπ δηαηίζεληαη θεληξηθά από ηελ Πξάμε, γηα ηα νπνία νη επηκνξθνύκελνη ιακβάλνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ζηνηρεία πξόζβαζεο. Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα αθνινπζείηαη από ηελ ζπλήζε ηειηθή δνθηκαζία πηζηνπνίεζεο. Γηα λα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή δνθηκαζία, ν επηκνξθνύκελνο ππνρξενύηαη: α) λα είλαη παξώλ θαη ειάρηζηνλ ζην 90% ησλ δηα δώζεο ή ζύγρξνλσλ εμ απνζηάζεσλ ζπλεδξηώλ (δειαδή ηνπιάρηζηνλ ζηηο 18 από ηηο 20 πξνβιεπόκελεο) θαη ζην 90% ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ζπλαληήζεσλ (δειαδή ηνπιάρηζηνλ ζηηο 7 από ηηο 8 πξνβιεπόκελεο). Χο παροσσία ζηε ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ε αδηάιεηπηε ζπκκεηνρή ηνπ επηκνξθνύκελνπ ζηελ εηθνληθή ηάμε θαη ηε ζπγθεθξηκέλε εηθνληθή αίζνπζα. β) λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πξνβιεπόκελεο 8 «παξεκβάζεηο» ζηελ ηάμε, κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ. Δπίζεο, πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή δνθηκαζία απνηειεί ε ζεηηθή απνηίκεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ επηκνξθνύκελνπ θαηά ηελ θνίηεζή ηνπ ζην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα. Ζ απνηίκεζε απηή βαζίδεηαη ζε 3 άμνλεο ελεξγόο ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα, εθπόλεζε εξγαζηώλ, εθαξκνγή ζηελ ηάμε. Ζ ηειηθή δνθηκαζία πηζηνπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπλίζηαηαη ζε Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 3

4 εξγαζηεξηαθή, nline εμέηαζε, κε δύν κέξε: (α) απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο (ηεζη κε νξηζκέλν αξηζκό εξσηήζεσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, πνπ απαληώληαη κέζσ ελόο απηνκαηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο πηζηνπνίεζεο). (β) κε απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο (ειεύζεξε αλάπηπμε ελόο πιήξνπο ζέκαηνο ζρεηηθνύ κε ηελ εθπόλεζε ελόο ζρεδίνπ καζήκαηνο θαη ηνλ ρεηξηζκό απηνύ ηνπ ζρεδίνπ ζηελ ηάμε). Πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ν επηκνξθνύκελνο, ζα πξέπεη ν ηειηθόο βαζκόο ηνπ λα είλαη κεγαιύηεξνο ή ίζνο ηνπ 60%. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ κέζνδν πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ, ην δηδαθηηθό ζπκβόιαην θαη ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθά θείκελα, πνπ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ Πύιε ελεκέξσζεο (http://b-epiped2.cti.gr) ηεο Πξάμεο ζην πξνζερέο κέιινλ 4. Πεξηνρέο πινπνίεζεο Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ, πξνβιέπεηαη ζπλνιηθά ε πινπνίεζε πεξίπνπ 250 πξνγξακκάησλ ηνπ κηθηνύ κνληέινπ, ζηα νπνία ζα επηκνξθσζνύλ πεξίπνπ 2500 εθπαηδεπηηθνί. Τπελζπκίδεηαη όηη ην κηθηό κνληέιν απνηειεί ιύζε αλάγθεο, γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ πινπνίεζε παξαδνζηαθώλ, δηα δώζεο πξνγξακκάησλ (ηέηνηεο ζπλζήθεο πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά ζηελ ελόηεηα 2 ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ). Καηά ζπλέπεηα, δελ πξνβιέπεηαη γεληθεπκέλε, αιιά κόλν ζηνρεπκέλε εθαξκνγή ηνπ κηθηνύ κνληέινπ. Ζ έθηαζε ηεο ζηόρεπζεο απηήο εμαξηάηαη από ηνπο παξάγνληεο ηεο ελόηεηαο 2 (γεσγξαθηθόο θαηαθεξκαηηζκόο, κηθξνί εθπαηδεπηηθνί πιεζπζκνί, απνπζία επηκνξθσηώλ), ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ηξέρνληα βαζκό επίηεπμεο ησλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ ηεο Πξάμεο (δειαδή ην πιήζνο ησλ έσο ηώξα επηκνξθσζέλησλ ζην Β επίπεδν εθπαηδεπηηθώλ θαηά θιάδν θαη Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο). Με βάζε ηα αλσηέξσ, νη πεξηνρέο (θαη νη θιάδνη) γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάδεηαη ε πινπνίεζε κηθηώλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Β επηπέδνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1. Ο πίλαθαο απηόο είλαη ελδεηθηηθόο θαη είλαη δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζεί ζην κέιινλ, εθόζνλ ππάξμνπλ αιιαγέο ζηα ππνθείκελα δεδνκέλα (πρ λένη επηκνξθσηέο ζε θάπνηα πεξηνρή). ε θάζε πεξίπησζε, ν πίλαθαο ζα νξηζηηθνπνηείηαη γηα θάζε επηκνξθσηηθή πεξίνδν κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο. Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ επηκόξθωζε κηθηνύ κνληέινπ από εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηακέλνπλ εθηόο ηωλ πεξηνρώλ ηνπ πίλαθα ηεο πξνθήξπμεο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ ζα επηκεξηζζνύλ ρξνληθά ζε δύν πεξηόδνπο: - Πρώτη υάση ευαρμογής. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνύλ ζην δηάζηεκα Ννέκβξηνο 2013 Μάηνο Σεο πξώηεο θάζεο εθαξκνγήο ζα πξνεγεζεί ρξνληθά κηθξόο αξηζκόο πξνγξακκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δνθηκαζηνύλ νη ηερληθέο ππνδνκέο θαη ζα εληνπηζζνύλ θαη δηνξζσζνύλ ηπρόλ αζηνρίεο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ. - Δεύτερη υάση ευαρμογής. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνύλ ζην δηάζηεκα Οθηώβξηνο 2014 Απξίιηνο Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ θαη πξνγξακκαηηζηνύλ κε ηνλ βέιηηζην δπλαηό ηξόπν ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ, ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα ζπγθεληξωζνύλ νξηζκέλα ζηνηρεία από όζνπο ελδηαθέξνληαη λα εκπιαθνύλ, είηε πξόθεηηαη γηα ΚΔ, είηε γηα επηκνξθωηέο, είηε γηα εθπαηδεπηηθνύο πνπ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 4

5 επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά. Οη επόκελεο ελόηεηεο αλαθέξνληαη ζε απηά ηα δεηνύκελα ζηνηρεία θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ηα ππνβάιινπλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ππνβνιή ηωλ ζηνηρείωλ απηώλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ζπληζηά ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ (ή αλάιεςεο πξνγξακκάησλ). Οη ελδηαθεξόκελνη ζα θιεζνύλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζην πξνζερέο κέιινλ, ζην πιαίζην ζρεηηθήο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 5. Ο ξόινο ηωλ ΚΔ θαη αξρήλ εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο Έλα επηκνξθσηηθά πξόγξακκα Β επηπέδνπ πνπ πινπνηείηαη κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο αθνξά ζηελ επηκόξθσζε κίαο νξηζκέλεο νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ (ελόο κόλν θιάδνπ ή ησλ ζπλαθώλ απηνύ), από ζπγθεθξηκέλν επηκνξθσηή (ή επηκνξθσηέο) θαη κε έδξα ζπγθεθξηκέλν ΚΔ, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα (απηά πνπ πινπνηνύληαη απνθιεηζηηθά κε δηά δώζεο ζπλεδξίεο). Ζ θύξηα δηαθνξά, όζνλ αθνξά ην ΚΔ, είλαη όηη νη δηα δώζεο επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην εξγαζηήξηό ηνπ αζξνίδνληαη γηα ην κηθηό κνληέιν ζε 24 ώξεο (8 ηξίσξεο ζπλεδξίεο), αληί γηα ηηο 96 ώξεο ηνπ παξαδνζηαθνύ κνληέινπ. Οη δηά δώζεο ζπλεδξίεο ζα πξέπεη ελ γέλεη λα ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ δηάξθεηα 4 αββαηνθύξηαθσλ (3 ώξεο ην άββαην θαη 3 ηελ Κπξηαθή). Γηα ηηο 8 δηά δώζεο ζπλεδξίεο, ην ΚΔ έρεη ηηο ίδηεο αθξηβώο επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο πνπ έρεη γηα ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα, όζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε πνπ θαιείηαη λα παξέρεη ζηνπο επηκνξθνύκελνπο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη θιπ. Δπίζεο, παξόκνηεο κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα είλαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ απαηηνύκελσλ ππνδνκώλ ηνπ ΚΔ, ηόζν σο πξνο ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ (ζηαζκνί εξγαζίαο, δίθηπν, δηαδξαζηηθόο πίλαθαο θιπ), όζν θαη σο πξνο ηηο εηδηθόηεξεο (θαηά θιάδν εθπαηδεπηηθώλ) απαηηήζεηο ζε εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ελδέρεηαη σζηόζν λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο πξόζζεηεο απαηηήζεηο, όπσο αθνπζηηθά, κηθξόθσλα θαη πξνβνιηθό. ε όηη αθνξά ηηο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο, νη νπνίεο δηαξθνύλ ζπλνιηθά 60 ώξεο, νη επηκνξθνύκελνη ελζαξξύλνληαη λα ζπγθεληξώλνληαη θαη λα ηηο παξαθνινπζνύλ ζην ΚΔ, εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό. Οη ζπλεδξίεο απηέο ιακβάλνπλ ρώξα ζε πξνθαζνξηζκέλεο, ηαθηηθέο ώξεο ηεο εβδνκάδαο, πάληα εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ. Γηα ηηο ζπλεδξίεο απηέο ν ξόινο ηνπ ΚΔ δηαθνξνπνηείηαη ειαθξώο θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ κεηώλνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε όκσο πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο επηκνξθνύκελνπο. Οη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα θαζνξηζζνύλ ζην πξνζερέο κέιινλ, κέζσ ηνπ Οδεγνύ Γηαδηθαζηώλ ηνπ κηθηνύ κνληέινπ. Ζ ακνηβή ηνπ ΚΔ γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ ζα είλαη κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα, σο απνηέιεζκα ησλ κεησκέλσλ ππνρξεώζεσλ θαη σξώλ απαζρόιεζεο ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ. Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξόπνπ ακνηβήο ζα πεξηγξαθνύλ ζηνλ Οδεγό Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ, ε ηνπνζεζία ηνπ ΚΔ δελ ηαπηίδεηαη αλαγθαζηηθά κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ησλ επηκνξθνύκελσλ. Γηα παξάδεηγκα, επηκνξθνύκελνη από δηάθνξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είλαη δπλαηόλ λα επηιέμνπλ έλα κηθηό πξόγξακκα κε έδξα ηνλ Πεηξαηά, επεηδή ε κεηαθίλεζε εθεί κπνξεί λα είλαη πην εύθνιε απ όηη αλάκεζα ζηα λεζηά. Γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ, θαινύληαη ηα ΚΔ λα εθδειώζνπλ ην θαη αξρήλ ελδηαθέξνλ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 5

6 ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Ζ θαη αξρήλ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο, ζηε δηεύζπλζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 26/3/2013. Γηθαίσκα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έρνπλ κόλν ηα ΚΔ πνπ αλήθνπλ ήδε ζην Μεηξών ΚΔ Β επηπέδνπ. Ζ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από ΚΔ πνπ βξίζθνληαη εθηόο ησλ πεξηνρώλ ηνπ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ζα ιεθζεί ππ όςηλ κόλνλ εάλ ε ηνπνζεζία ηνπο δηεπθνιύλεη ηελ κεηαθίλεζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ επηκνξθνύκελσλ ελόο κηθηνύ πξνγξάκκαηνο. 6. Ο ξόινο ηωλ επηκνξθωηώλ εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο Σν επηκνξθσηηθό έξγν ελόο πξνγξάκκαηνο κηθηνύ κνληέινπ αλαιακβάλνπλ έλαο ή πεξηζζόηεξνη επηκνξθσηέο. Ο ξόινο ησλ επηκνξθσηώλ θαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα, ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο θύζεσο ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο θαη ησλ αζύγρξνλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη επηκνξθσηέο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε 3 βαζηθνύο άμνλεο: - Γηα δώζεο δηδαζθαιία, ε νπνία ιακβάλεη ρώξα εληόο ηνπ ΚΔ όπσο θαη ζην παξαδνζηαθό κνληέιν, κε επηηόπηα κεηάβαζε ηνπ επηκνξθσηή αθόζνλ απαηηείηαη. - ύγρξνλε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία (ή ππνζηήξημε γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε), ε νπνία πινπνηείηαη κέζσ ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο ζύγρξνλεο ηειεεθπαίδεπζεο. - Έξγν ζρεηηθό κε ηηο αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο αλάζεζε εξγαζηώλ, παξαθνινύζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπο, έιεγρνο θαη βαζκνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ θιπ. Τπελζπκίδεηαη όηη νη αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο ππνζηεξίδνληαη από ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). Σν δηδαθηηθό θνξηίν ελόο κηθηνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπγθξίζηκν κε απηό ησλ παξαδνζηαθώλ πξνγξακκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ώξεο δηδαζθαιίαο είλαη θαηά 36 ιηγόηεξεο απηώλ ηνπ παξαδνζηαθνύ κνληέινπ, σζηόζν απηή ε κείσζε εμηζνξξνπείηαη από ηνλ απμεκέλν θόξην εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγνληαη νη αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ επηκνξθσηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο (πρ κεηάβαζε θαη πηζαλή δηαλπθηέξεπζε ζηελ έδξα ηνπ ΚΔ γηα ηηο δηα δώζεο ζπλεδξίεο) θαιύπηνληαη από ηελ Πξάμε, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Οη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ έξγνπ ζην κηθηό κνληέιν δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε πξόζζεηεο, εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο γηα όζνπο επηκνξθσηέο εκπιαθνύλ ζε απηό, ε νπνία ζα παξαζρεζεί κέζσ εηδηθνύ ζεκηλαξίνπ κε αληηθείκελν ην κηθηό κνληέιν. Σν ζεκηλάξην αλακέλεηαη λα έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 24 πεξίπνπ σξώλ, αιιά ε αθξηβήο δηάξθεηα θαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο ζα θαζνξηζζνύλ ζην πξνζερέο κέιινλ. Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί δύν θνξέο, πξηλ από ηηο δύν πεξηόδνπο εθαξκνγήο ηνπ κηθηνύ κνληέινπ, πηζαλόηαηα ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ηνπ 2013 θαη ηνπ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ζπκκεηάζρεη ζην ζεκηλάξην ν κεγαιύηεξνο δπλαηόο αξηζκόο ελδηαθεξόκελσλ επηκνξθσηώλ, αλ όκσο παξαζηεί αλάγθε ζα ππάξμεη δηαδηθαζία επηινγήο κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαηά θύξην ιόγν κε εκπεηξία ζηελ επηκόξθσζε Β επηπέδνπ θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία). Γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 6

7 κηθηνύ κνληέινπ, θαινύληαη νη επηκνξθωηέο Β επηπέδνπ λα δειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Ζ δήισζε ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο, ζηε δηεύζπλζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 26/3/2013. Οη ελδηαθεξόκελνη επηκνξθσηέο θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Δκπεηξία ζε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία Σελ πόιε ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην εηδηθό ζεκηλάξην γηα ην κηθηό κνληέιν (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα). 7. Πξνθαηαξθηηθή εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ηξέρσλ ζρεδηαζκόο πξνβιέπεη ηελ δηελέξγεηα επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν κηθηήο κάζεζεο ζε 2 ρξνληθέο πεξηόδνπο (βι. ελόηεηα 4 ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ). ην πιαίζην ησλ πξνθαηαξθηηθώλ ελεξγεηώλ θάζε πεξηόδνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα ελεκεξώλνληαη γηα ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα θαη ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε απηά, ζε αλαινγία κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρύνπλ θαη γηα ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ δύν δηαθνξνπνηήζεηο: - ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ ην ΚΔ ελδέρεηαη λα βξίζθεηαη αξθεηά καθξηά, αθόκε θαη ζε δηαθνξεηηθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπ επηκνξθνύκελνπ. - Οη επηκνξθνύκελνη ελόο πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα πξνέξρνληαη από δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ επηκνξθνύκελσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο (πρ κεηάβαζε θαη πηζαλή δηαλπθηέξεπζε ζηελ έδξα ηνπ ΚΔ γηα ηηο δηα δώζεο ζπλεδξίεο) θαιύπηνληαη από ηελ Πξάμε, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Θα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο όπνπ είλαη πξνβιεκαηηθή ή αλέθηθηε ε πινπνίεζε παξαδνζηαθώλ πξνγξακκάησλ (βι. ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1). Γηα ηνλ θαιύηεξν ζρεδηαζκό απηήο ηεο θαηαλνκήο, θαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε πξνθαηαξθηηθή εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηελ επηκόξθσζε κηθηνύ κνληέινπ. Ζ πξνθαηαξθηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο, ζηε δηεύζπλζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 26/3/2013. Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Δπηζπκεηή πεξίνδνο επηκόξθσζεο Σόπνο δηακνλήο Δπηζπκεηή ηνπνζεζία ηνπ ΚΔ Δλδερόκελε πξόζεζε παξνπζίαο ζην ΚΔ θαηά ηηο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο Όινη νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ Πύιε ελεκέξσζεο ηεο Πξάμεο (http://b-epiped2.cti.gr) γηα λεώηεξεο αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ θόκβνπ (Δπηινγή) Help Desk (Δπηινγή) Έληππν Τπνβνιήο Δξσηήκαηνο. Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 7

8 Παξάξηεκα 1 Πεξηνρέο θαη θιάδνη δπλεηηθήο πινπνίεζεο επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ Αηηηνιόγεζε Γηεύζπλζε ΠΔ19 Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο Δθπαίδεπζεο ΠΔ02 ΠΔ03 ΠΔ04 /20 ΠΔ60 ΠΔ70 Αηησιναθαξλαλία Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ04, ΠΔ19/20 ΑΗΡΩΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ Δξκηνλίδα Απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ Απνκαθξπζκέλεο από ηελ Σξίπνιε πεξηνρέο ηεο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο Αξθαδίαο ΑΟΘΑΓΗΑΠ Σξνηδελία, λεζηά ηνπ λνκνύ Πεηξαηώο Απνκαθξπζκέλε πεξηνρή θαη λεζηά ΞΔΗΟΑΗΩΠ Οξεηλέο πεξηνρέο ηεο Αραΐαο (εηδηθά γηα ηνλ θιάδν Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, ΠΔ19/20, όινο ν λνκόο) έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ19/20 ΑΣΑΪΑΠ Ννκόο Γξεβελώλ Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ΓΟΔΒΔΛΩΛ Οξεηλέο πεξηνρέο ηνπ λνκνύ Γξάκαο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ΓΟΑΚΑΠ Γσδεθάλεζα Απνκαθξπζκέλα λεζηά ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ακνζξάθε, πεξηνρέο νπθιίνπ θαη Γηδπκνηείρνπ Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΔΒΟΝ Δπξπηαλία Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΔΟΡΑΛΗΑΠ Εάθπλζνο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ, λεζί ΕΑΘΛΘΝ Ζιεία Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΖΙΔΗΑΠ Ννκόο Ζξαθιείνπ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΖΟΑΘΙΔΗΝ Απνκαθξπζκέλεο από ηα Ησάλληλα πεξηνρέο ηνπ Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο νκώλπκνπ λνκνύ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ Θάζνο Νεζί ΘΑΒΑΙΑΠ Ννκόο Καξδίηζαο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ Κέξθπξα θαη γύξσ λεζηά Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ03, ΠΔ04, λεζηά ΘΔΟΘΟΑΠ Κεθαιιελία, Ηζάθε επηκνξθσηώλ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ Κπθιάδεο επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΘΘΙΑΓΩΛ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 8

9 Λαθσλία Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02, ΠΔ03 ΙΑΘΩΛΗΑΠ Ννκόο Λαζηζίνπ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΙΑΠΗΘΗΝ Λέζβνο, Λήκλνο, Άγηνο Δπζηξάηηνο επηκνξθσηώλ ΙΔΠΒΝ Λεπθάδα Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΙΔΘΑΓΝΠ πνξάδεο, Πήιην Απνκαθξπζκέλε νξεηλή πεξηνρή θαη λεζηά ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ Μεζζελία Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ60/70 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ Ννκόο Ξάλζεο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΜΑΛΘΖΠ Ννκόο Πέιιαο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ03 ΞΔΙΙΑΠ Ννκόο Ρεζύκλεο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΟΔΘΚΛΖΠ Ννκόο Ρνδόπεο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΟΝΓΝΞΖΠ άκνο, Ηθαξία, Φνύξλνη επηκνξθσηώλ ΠΑΚΝ Ννκόο εξξώλ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ03 ΠΔΟΟΩΛ Ννκόο Φισξίλεο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΦΙΩΟΗΛΖΠ Φσθίδα Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΦΩΘΗΓΝΠ Υαιθηδηθή Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ Ννκόο Υαλίσλ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02, ΠΔ04 ΣΑΛΗΩΛ Υίνο, Οηλνύζζεο, Φαξά επηκνξθσηώλ ΣΗΝ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 9

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 Eιζαγωγικά Οη εθαξκνγέο ζηελ ηάμε θαη νη αληίζηνηρεο ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο (ζπλνιηθά 8 +8) απνηεινύλ ζπλδπαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα