ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ελόο αξηζκνύ πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν κηθηήο κάζεζεο (blended learning), - δειαδή κε ζπλδπαζκό εμ απνζηάζεωο καζεκάηωλ (ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο θαη αζύγρξνλεο δξάζεηο) θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκό δηα δώζεο ζπλεδξηώλ - κε ζηόρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ επηκόξθσζεο ζε πεξηνρέο όπνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ην παξαδνζηαθό κνληέιν. Σν παξόλ θείκελν απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (εθπαηδεπηηθνί, επηκνξθσηέο θαη ΚΔ) ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ κηθηνύ κνληέινπ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζνπλ θαη πξνγξακκαηίζνπλ θαιύηεξα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 2. θνπηκόηεηα πεξηνρέο πινπνίεζεο Σν παξαδνζηαθό κνληέιν επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά δηα δώζεο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο/ καζήκαηα. Λόγσ ηεο θύζεο ηεο επηκόξθσζεο, ε παηδαγσγηθή ηεο ζεκειίσζε δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θπζηθή επαθή επηκνξθσηή θαη επηκνξθνύκελσλ (θαζώο θαη κεηαμύ ησλ επηκνξθνύκελσλ), ζηελ νπνία βαζίδνληαη πνιιά ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγίαο ηεο, όπσο ε δηδαζθαιία εξγαζηεξηαθνύ ηύπνπ, νη πξόζζεηεο επηκνξθσηηθέο ώξεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε, ε αλάπηπμε θνηλνηήησλ πξαθηηθήο θιπ. Χζηόζν, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα θαζηζηνύλ αλέθηθηε ηελ σο άλσ θπζηθή επαθή. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ζην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο (blended learning), Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 1

2 δειαδή κε ζπλδπαζκό εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ (ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο θαη αζύγρξνλεο δξάζεηο) θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκό δηα δώζεο ζπλεδξηώλ. ηνπο πηζαλνύο ιόγνπο αδπλακίαο πινπνίεζεο παξαδνζηαθώλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνληαη: - Ο γεσγξαθηθόο θαηαθεξκαηηζκόο. ε απνκαθξπζκέλα, δηάζπαξηα λεζηά ή δπζπξόζηηεο νξεηλέο πεξηνρέο ε κεηαθίλεζε ησλ επηκνξθνύκελσλ αθόκε θαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο κπνξεί λα είλαη πνιύ δύζθνιε έσο αδύλαηε. - Ο κηθξόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ. ε πεξηνρέο κε κηθξνύο πιεζπζκνύο, ν αξηζκόο ησλ ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ (θαη κάιηζηα απηώλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζην Α επίπεδν πξνϋπόζεζε απαξαίηεηε γηα ηελ επηκόξθσζε Β επηπέδνπ) ελδέρεηαη λα κελ μεπεξλά ηελ απαξαίηεηε θξίζηκε κάδα πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίδνληαη βηώζηκα ηκήκαηα επηκνξθνύκελσλ εθπαηδεπηηθώλ. Ο παξάγνληαο απηόο ζπρλά ζπλδπάδεηαη κε ηνλ γεσγξαθηθό θαηαθεξκαηηζκό - Έιιεηςε επηκνξθσηώλ Β επηπέδνπ γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο θιάδνπο ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή. Απηό ζεκαίλεη ηελ πιήξε αλππαξμία επηκνξθσηώλ ή ηελ ύπαξμε ππεξβνιηθά κηθξνύ αξηζκνύ, πνπ δελ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο κεγάισλ εθπαηδεπηηθώλ πιεζπζκώλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί ηππηθά λα θαίλεηαη όηη ππάξρνπλ επηκνξθσηέο, αιιά λα απνπζηάδνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα (πρ επηκνξθσηέο ηνπ Μεηξώνπ πνπ δελ ελεπιάθεζαλ πνηέ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα). 3. Μέζνδνο πινπνίεζεο - πηζηνπνίεζε Σν κηθηό κνληέιν επηκόξθσζεο γηα ην Β επίπεδν πξνβιέπεη ζπλεδξίεο/ δξαζηεξηόηεηεο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ θαη έρεη ζρεδηαζζεί ώζηε λα είλαη ηζνδύλακν κε ην παξαδνζηαθό κνληέιν (δηα δώζεο/ «πξόζσπν κε πξόζσπν» δηδαζθαιίεο). Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζην κηθηό κνληέιν πεξηιακβάλεη: (1) 8 δηά δώζεο ζπλεδξίεο, δηάξθεηαο 3 σξώλ έθαζηε (2) 12 ζπλεδξίεο κε ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, δηάξθεηαο 3 σξώλ έθαζηε (3) 8 ζύγρξνλεο ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο (εμ απνζηάζεσο ή δηά δώζεο), δηάξθεηαο 3 σξώλ έθαζηε (βι. παξαθάησ) (4) αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηεμάγνληαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ελαιιάζζνληαη κε ηηο δηά δώζεο θαη ηηο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα πινπνηείηαη ζε δηάζηεκα 20 έσο 24 εβδνκάδσλ, ζε ζπλεδξίεο εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ. Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ 8 πξώησλ εβδνκάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνπ πεξίπνπ αληηζηνηρεί ζηηο αξρηθέο 48 ώξεο ελόο παξαδνζηαθνύ πξνγξάκκαηνο) μεθηλνύλ νη δξάζεηο «εθαξκνγήο ζηελ ηάμε» θαη εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα «ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο», θαηά ηηο νπνίεο νη Δπηκνξθσηέο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο επηκνξθνύκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε «παξεκβάζεσλ» κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ ζηελ ηάμε κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Έηζη, ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 16 εβδνκάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερίδνληαη νη ζπλεδξίεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ζπκπιεξσκέλεο από 8 «ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο» θαη 8 «παξεκβάζεηο»). Οη δηά δώζεο ζπλεδξίεο ελ γέλεη ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ δηάξθεηα 4 αββαηνθύξηαθσλ (3 ώξεο ην άββαην θαη 3 ηελ Κπξηαθή).Οη ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο πινπνηνύληαη κέζα από έλα θαηάιιειν ςεθηαθό πεξηβάιινλ ζύγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο, ελώ νη Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 2

3 αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο πινπνηνύληαη κε ηε ρξήζε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). Ζ δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιιόλησλ απηώλ γίλεηαη από ην Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεσλ «Γηόθαληνο». Σν αλσηέξσ ζύζηεκα LMS έρεη θαη ην ξόιν ηνπ ρώξνπ «απνζήθεπζεο» ησλ πάζεο θύζεσο εξγαζηώλ πνπ εθπνλνύλ νη επηκνξθνύκελνη αιιά θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθνπκέλσλ κεηαμύ ηνπο (όπσο ππεξεζίεο chat, wiki, e- frum θιπ). Δπίζεο, κέζσ ηνπ LMS δηαηίζεηαη ζηνπο επηκνξθνπκέλνπο όιν ην επηκνξθσηηθό πιηθό, θαζώο θαη πξόζζεην, ππνζηεξηθηηθό ςεθηαθό πιηθό (θείκελα, άξζξα, βίληεν θιπ) πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθό γηα ηελ επηκόξθσζε, ελώ δίλεηαη ζηνπο επηκνξθσηέο ε δπλαηόηεηα λα δηαζέηνπλ ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό πνπ επηζπκνύλ ζηνπο επηκνξθνύκελνπο, λα ηνπο αλαζέηνπλ δξαζηεξηόηεηεο θαη εξγαζίεο (αηνκηθέο θαη νκαδηθέο), λα ηηο βαζκνινγνύλ θ.α. Κάζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο απεπζύλεηαη ζε 8 έσο 12, ελ γέλεη, επηκνξθνύκελνπο εθπαηδεπηηθνύο ελόο από ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ παξαδνζηαθνύ κνληέινπ (θαζώο θαη ζπλαθώλ θιάδσλ, όπσο απηνί νξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο). Γηα θάζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο νξίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν Κέληξν ηήξημεο Δπηκόξθσζεο (ΚΔ) όπνπ νη επηκνξθνύκελνη παξαθνινπζνύλ ηηο δηα δώζεο ζπλεδξίεο. Οη επηκνξθνύκελνη ελζαξξύλνληαη λα παξαθνινπζνύλ ζην ΚΔ θαη ηηο ζύγρξνλεο ζπλεδξίεο, εάλ απηό είλαη εθηθηό, αλ θαη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο θαη από άιινπο ρώξνπο, έρνληαο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηελ επζύλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ θαη ηεο ππνδνκήο γεληθόηεξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα. Οη επηκνξθνύκελνη ελεκεξώλνληαη γηα ηελ απαηηνύκελε ππνδνκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ) από ηελ Πύιε Δλεκέξσζεο ηεο Πξάμεο, ελώ πξνβιέπεηαη παξνρή ζρεηηθήο ηερληθήο ζηήξημεο από ηνλ ηερληθό ππεύζπλν ηνπ ΚΔ. Καηά ηηο ζύγρξνλεο ή δηά δώζεο ζπλεδξίεο, ν Δπηκνξθσηήο αλαζέηεη δξαζηεξηόηεηεο, ηηο νπνίεο νη επηκνξθνύκελνη ππνρξενύληαη λα πινπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζύγρξνλσλ δξάζεσλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο κπνξνύλ λα είλαη αηνκηθέο ή νκαδηθέο, ελώ ελδέρεηαη λα απαηηνύλ ηελ επηθνηλσλία ησλ επηκνξθνύκελσλ κεηαμύ ηνπο ή κε ηνλ Δπηκνξθσηή, είηε κε αζύγρξνλν είηε κε ζύγρξνλν ηξόπν. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνπ δηαηίζεληαη θεληξηθά από ηελ Πξάμε, γηα ηα νπνία νη επηκνξθνύκελνη ιακβάλνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ζηνηρεία πξόζβαζεο. Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα αθνινπζείηαη από ηελ ζπλήζε ηειηθή δνθηκαζία πηζηνπνίεζεο. Γηα λα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή δνθηκαζία, ν επηκνξθνύκελνο ππνρξενύηαη: α) λα είλαη παξώλ θαη ειάρηζηνλ ζην 90% ησλ δηα δώζεο ή ζύγρξνλσλ εμ απνζηάζεσλ ζπλεδξηώλ (δειαδή ηνπιάρηζηνλ ζηηο 18 από ηηο 20 πξνβιεπόκελεο) θαη ζην 90% ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ζπλαληήζεσλ (δειαδή ηνπιάρηζηνλ ζηηο 7 από ηηο 8 πξνβιεπόκελεο). Χο παροσσία ζηε ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ε αδηάιεηπηε ζπκκεηνρή ηνπ επηκνξθνύκελνπ ζηελ εηθνληθή ηάμε θαη ηε ζπγθεθξηκέλε εηθνληθή αίζνπζα. β) λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πξνβιεπόκελεο 8 «παξεκβάζεηο» ζηελ ηάμε, κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ. Δπίζεο, πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή δνθηκαζία απνηειεί ε ζεηηθή απνηίκεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ επηκνξθνύκελνπ θαηά ηελ θνίηεζή ηνπ ζην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα. Ζ απνηίκεζε απηή βαζίδεηαη ζε 3 άμνλεο ελεξγόο ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα, εθπόλεζε εξγαζηώλ, εθαξκνγή ζηελ ηάμε. Ζ ηειηθή δνθηκαζία πηζηνπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπλίζηαηαη ζε Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 3

4 εξγαζηεξηαθή, nline εμέηαζε, κε δύν κέξε: (α) απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο (ηεζη κε νξηζκέλν αξηζκό εξσηήζεσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, πνπ απαληώληαη κέζσ ελόο απηνκαηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο πηζηνπνίεζεο). (β) κε απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο (ειεύζεξε αλάπηπμε ελόο πιήξνπο ζέκαηνο ζρεηηθνύ κε ηελ εθπόλεζε ελόο ζρεδίνπ καζήκαηνο θαη ηνλ ρεηξηζκό απηνύ ηνπ ζρεδίνπ ζηελ ηάμε). Πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ν επηκνξθνύκελνο, ζα πξέπεη ν ηειηθόο βαζκόο ηνπ λα είλαη κεγαιύηεξνο ή ίζνο ηνπ 60%. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ κέζνδν πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ, ην δηδαθηηθό ζπκβόιαην θαη ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθά θείκελα, πνπ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ Πύιε ελεκέξσζεο (http://b-epiped2.cti.gr) ηεο Πξάμεο ζην πξνζερέο κέιινλ 4. Πεξηνρέο πινπνίεζεο Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ, πξνβιέπεηαη ζπλνιηθά ε πινπνίεζε πεξίπνπ 250 πξνγξακκάησλ ηνπ κηθηνύ κνληέινπ, ζηα νπνία ζα επηκνξθσζνύλ πεξίπνπ 2500 εθπαηδεπηηθνί. Τπελζπκίδεηαη όηη ην κηθηό κνληέιν απνηειεί ιύζε αλάγθεο, γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ πινπνίεζε παξαδνζηαθώλ, δηα δώζεο πξνγξακκάησλ (ηέηνηεο ζπλζήθεο πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά ζηελ ελόηεηα 2 ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ). Καηά ζπλέπεηα, δελ πξνβιέπεηαη γεληθεπκέλε, αιιά κόλν ζηνρεπκέλε εθαξκνγή ηνπ κηθηνύ κνληέινπ. Ζ έθηαζε ηεο ζηόρεπζεο απηήο εμαξηάηαη από ηνπο παξάγνληεο ηεο ελόηεηαο 2 (γεσγξαθηθόο θαηαθεξκαηηζκόο, κηθξνί εθπαηδεπηηθνί πιεζπζκνί, απνπζία επηκνξθσηώλ), ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ηξέρνληα βαζκό επίηεπμεο ησλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ ηεο Πξάμεο (δειαδή ην πιήζνο ησλ έσο ηώξα επηκνξθσζέλησλ ζην Β επίπεδν εθπαηδεπηηθώλ θαηά θιάδν θαη Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο). Με βάζε ηα αλσηέξσ, νη πεξηνρέο (θαη νη θιάδνη) γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάδεηαη ε πινπνίεζε κηθηώλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Β επηπέδνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1. Ο πίλαθαο απηόο είλαη ελδεηθηηθόο θαη είλαη δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζεί ζην κέιινλ, εθόζνλ ππάξμνπλ αιιαγέο ζηα ππνθείκελα δεδνκέλα (πρ λένη επηκνξθσηέο ζε θάπνηα πεξηνρή). ε θάζε πεξίπησζε, ν πίλαθαο ζα νξηζηηθνπνηείηαη γηα θάζε επηκνξθσηηθή πεξίνδν κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο. Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ επηκόξθωζε κηθηνύ κνληέινπ από εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηακέλνπλ εθηόο ηωλ πεξηνρώλ ηνπ πίλαθα ηεο πξνθήξπμεο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ ζα επηκεξηζζνύλ ρξνληθά ζε δύν πεξηόδνπο: - Πρώτη υάση ευαρμογής. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνύλ ζην δηάζηεκα Ννέκβξηνο 2013 Μάηνο Σεο πξώηεο θάζεο εθαξκνγήο ζα πξνεγεζεί ρξνληθά κηθξόο αξηζκόο πξνγξακκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δνθηκαζηνύλ νη ηερληθέο ππνδνκέο θαη ζα εληνπηζζνύλ θαη δηνξζσζνύλ ηπρόλ αζηνρίεο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ. - Δεύτερη υάση ευαρμογής. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνύλ ζην δηάζηεκα Οθηώβξηνο 2014 Απξίιηνο Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ θαη πξνγξακκαηηζηνύλ κε ηνλ βέιηηζην δπλαηό ηξόπν ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ, ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα ζπγθεληξωζνύλ νξηζκέλα ζηνηρεία από όζνπο ελδηαθέξνληαη λα εκπιαθνύλ, είηε πξόθεηηαη γηα ΚΔ, είηε γηα επηκνξθωηέο, είηε γηα εθπαηδεπηηθνύο πνπ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 4

5 επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά. Οη επόκελεο ελόηεηεο αλαθέξνληαη ζε απηά ηα δεηνύκελα ζηνηρεία θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ηα ππνβάιινπλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ππνβνιή ηωλ ζηνηρείωλ απηώλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ζπληζηά ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ (ή αλάιεςεο πξνγξακκάησλ). Οη ελδηαθεξόκελνη ζα θιεζνύλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζην πξνζερέο κέιινλ, ζην πιαίζην ζρεηηθήο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 5. Ο ξόινο ηωλ ΚΔ θαη αξρήλ εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο Έλα επηκνξθσηηθά πξόγξακκα Β επηπέδνπ πνπ πινπνηείηαη κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο αθνξά ζηελ επηκόξθσζε κίαο νξηζκέλεο νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ (ελόο κόλν θιάδνπ ή ησλ ζπλαθώλ απηνύ), από ζπγθεθξηκέλν επηκνξθσηή (ή επηκνξθσηέο) θαη κε έδξα ζπγθεθξηκέλν ΚΔ, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα (απηά πνπ πινπνηνύληαη απνθιεηζηηθά κε δηά δώζεο ζπλεδξίεο). Ζ θύξηα δηαθνξά, όζνλ αθνξά ην ΚΔ, είλαη όηη νη δηα δώζεο επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην εξγαζηήξηό ηνπ αζξνίδνληαη γηα ην κηθηό κνληέιν ζε 24 ώξεο (8 ηξίσξεο ζπλεδξίεο), αληί γηα ηηο 96 ώξεο ηνπ παξαδνζηαθνύ κνληέινπ. Οη δηά δώζεο ζπλεδξίεο ζα πξέπεη ελ γέλεη λα ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ δηάξθεηα 4 αββαηνθύξηαθσλ (3 ώξεο ην άββαην θαη 3 ηελ Κπξηαθή). Γηα ηηο 8 δηά δώζεο ζπλεδξίεο, ην ΚΔ έρεη ηηο ίδηεο αθξηβώο επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο πνπ έρεη γηα ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα, όζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε πνπ θαιείηαη λα παξέρεη ζηνπο επηκνξθνύκελνπο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη θιπ. Δπίζεο, παξόκνηεο κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα είλαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ απαηηνύκελσλ ππνδνκώλ ηνπ ΚΔ, ηόζν σο πξνο ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ (ζηαζκνί εξγαζίαο, δίθηπν, δηαδξαζηηθόο πίλαθαο θιπ), όζν θαη σο πξνο ηηο εηδηθόηεξεο (θαηά θιάδν εθπαηδεπηηθώλ) απαηηήζεηο ζε εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ελδέρεηαη σζηόζν λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο πξόζζεηεο απαηηήζεηο, όπσο αθνπζηηθά, κηθξόθσλα θαη πξνβνιηθό. ε όηη αθνξά ηηο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο, νη νπνίεο δηαξθνύλ ζπλνιηθά 60 ώξεο, νη επηκνξθνύκελνη ελζαξξύλνληαη λα ζπγθεληξώλνληαη θαη λα ηηο παξαθνινπζνύλ ζην ΚΔ, εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό. Οη ζπλεδξίεο απηέο ιακβάλνπλ ρώξα ζε πξνθαζνξηζκέλεο, ηαθηηθέο ώξεο ηεο εβδνκάδαο, πάληα εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ. Γηα ηηο ζπλεδξίεο απηέο ν ξόινο ηνπ ΚΔ δηαθνξνπνηείηαη ειαθξώο θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ κεηώλνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε όκσο πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο επηκνξθνύκελνπο. Οη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα θαζνξηζζνύλ ζην πξνζερέο κέιινλ, κέζσ ηνπ Οδεγνύ Γηαδηθαζηώλ ηνπ κηθηνύ κνληέινπ. Ζ ακνηβή ηνπ ΚΔ γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ ζα είλαη κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα, σο απνηέιεζκα ησλ κεησκέλσλ ππνρξεώζεσλ θαη σξώλ απαζρόιεζεο ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ. Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξόπνπ ακνηβήο ζα πεξηγξαθνύλ ζηνλ Οδεγό Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ, ε ηνπνζεζία ηνπ ΚΔ δελ ηαπηίδεηαη αλαγθαζηηθά κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ησλ επηκνξθνύκελσλ. Γηα παξάδεηγκα, επηκνξθνύκελνη από δηάθνξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είλαη δπλαηόλ λα επηιέμνπλ έλα κηθηό πξόγξακκα κε έδξα ηνλ Πεηξαηά, επεηδή ε κεηαθίλεζε εθεί κπνξεί λα είλαη πην εύθνιε απ όηη αλάκεζα ζηα λεζηά. Γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ, θαινύληαη ηα ΚΔ λα εθδειώζνπλ ην θαη αξρήλ ελδηαθέξνλ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 5

6 ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Ζ θαη αξρήλ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο, ζηε δηεύζπλζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 26/3/2013. Γηθαίσκα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έρνπλ κόλν ηα ΚΔ πνπ αλήθνπλ ήδε ζην Μεηξών ΚΔ Β επηπέδνπ. Ζ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από ΚΔ πνπ βξίζθνληαη εθηόο ησλ πεξηνρώλ ηνπ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ζα ιεθζεί ππ όςηλ κόλνλ εάλ ε ηνπνζεζία ηνπο δηεπθνιύλεη ηελ κεηαθίλεζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ επηκνξθνύκελσλ ελόο κηθηνύ πξνγξάκκαηνο. 6. Ο ξόινο ηωλ επηκνξθωηώλ εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο Σν επηκνξθσηηθό έξγν ελόο πξνγξάκκαηνο κηθηνύ κνληέινπ αλαιακβάλνπλ έλαο ή πεξηζζόηεξνη επηκνξθσηέο. Ο ξόινο ησλ επηκνξθσηώλ θαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα, ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο θύζεσο ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο θαη ησλ αζύγρξνλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη επηκνξθσηέο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε 3 βαζηθνύο άμνλεο: - Γηα δώζεο δηδαζθαιία, ε νπνία ιακβάλεη ρώξα εληόο ηνπ ΚΔ όπσο θαη ζην παξαδνζηαθό κνληέιν, κε επηηόπηα κεηάβαζε ηνπ επηκνξθσηή αθόζνλ απαηηείηαη. - ύγρξνλε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία (ή ππνζηήξημε γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε), ε νπνία πινπνηείηαη κέζσ ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο ζύγρξνλεο ηειεεθπαίδεπζεο. - Έξγν ζρεηηθό κε ηηο αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο αλάζεζε εξγαζηώλ, παξαθνινύζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ επηκνξθνύκελσλ, ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπο, έιεγρνο θαη βαζκνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ θιπ. Τπελζπκίδεηαη όηη νη αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο ππνζηεξίδνληαη από ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). Σν δηδαθηηθό θνξηίν ελόο κηθηνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπγθξίζηκν κε απηό ησλ παξαδνζηαθώλ πξνγξακκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ώξεο δηδαζθαιίαο είλαη θαηά 36 ιηγόηεξεο απηώλ ηνπ παξαδνζηαθνύ κνληέινπ, σζηόζν απηή ε κείσζε εμηζνξξνπείηαη από ηνλ απμεκέλν θόξην εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγνληαη νη αζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ επηκνξθσηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο (πρ κεηάβαζε θαη πηζαλή δηαλπθηέξεπζε ζηελ έδξα ηνπ ΚΔ γηα ηηο δηα δώζεο ζπλεδξίεο) θαιύπηνληαη από ηελ Πξάμε, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Οη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ έξγνπ ζην κηθηό κνληέιν δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε πξόζζεηεο, εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο γηα όζνπο επηκνξθσηέο εκπιαθνύλ ζε απηό, ε νπνία ζα παξαζρεζεί κέζσ εηδηθνύ ζεκηλαξίνπ κε αληηθείκελν ην κηθηό κνληέιν. Σν ζεκηλάξην αλακέλεηαη λα έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 24 πεξίπνπ σξώλ, αιιά ε αθξηβήο δηάξθεηα θαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο ζα θαζνξηζζνύλ ζην πξνζερέο κέιινλ. Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί δύν θνξέο, πξηλ από ηηο δύν πεξηόδνπο εθαξκνγήο ηνπ κηθηνύ κνληέινπ, πηζαλόηαηα ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ηνπ 2013 θαη ηνπ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ζπκκεηάζρεη ζην ζεκηλάξην ν κεγαιύηεξνο δπλαηόο αξηζκόο ελδηαθεξόκελσλ επηκνξθσηώλ, αλ όκσο παξαζηεί αλάγθε ζα ππάξμεη δηαδηθαζία επηινγήο κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαηά θύξην ιόγν κε εκπεηξία ζηελ επηκόξθσζε Β επηπέδνπ θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία). Γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 6

7 κηθηνύ κνληέινπ, θαινύληαη νη επηκνξθωηέο Β επηπέδνπ λα δειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Ζ δήισζε ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο, ζηε δηεύζπλζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 26/3/2013. Οη ελδηαθεξόκελνη επηκνξθσηέο θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Δκπεηξία ζε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία Σελ πόιε ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην εηδηθό ζεκηλάξην γηα ην κηθηό κνληέιν (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα). 7. Πξνθαηαξθηηθή εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ηξέρσλ ζρεδηαζκόο πξνβιέπεη ηελ δηελέξγεηα επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν κηθηήο κάζεζεο ζε 2 ρξνληθέο πεξηόδνπο (βι. ελόηεηα 4 ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ). ην πιαίζην ησλ πξνθαηαξθηηθώλ ελεξγεηώλ θάζε πεξηόδνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα ελεκεξώλνληαη γηα ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα θαη ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε απηά, ζε αλαινγία κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρύνπλ θαη γηα ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ δύν δηαθνξνπνηήζεηο: - ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθηνύ κνληέινπ ην ΚΔ ελδέρεηαη λα βξίζθεηαη αξθεηά καθξηά, αθόκε θαη ζε δηαθνξεηηθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπ επηκνξθνύκελνπ. - Οη επηκνξθνύκελνη ελόο πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα πξνέξρνληαη από δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ επηκνξθνύκελσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο (πρ κεηάβαζε θαη πηζαλή δηαλπθηέξεπζε ζηελ έδξα ηνπ ΚΔ γηα ηηο δηα δώζεο ζπλεδξίεο) θαιύπηνληαη από ηελ Πξάμε, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Θα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο όπνπ είλαη πξνβιεκαηηθή ή αλέθηθηε ε πινπνίεζε παξαδνζηαθώλ πξνγξακκάησλ (βι. ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1). Γηα ηνλ θαιύηεξν ζρεδηαζκό απηήο ηεο θαηαλνκήο, θαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε πξνθαηαξθηηθή εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηελ επηκόξθσζε κηθηνύ κνληέινπ. Ζ πξνθαηαξθηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο, ζηε δηεύζπλζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 26/3/2013. Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Δπηζπκεηή πεξίνδνο επηκόξθσζεο Σόπνο δηακνλήο Δπηζπκεηή ηνπνζεζία ηνπ ΚΔ Δλδερόκελε πξόζεζε παξνπζίαο ζην ΚΔ θαηά ηηο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο Όινη νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ Πύιε ελεκέξσζεο ηεο Πξάμεο (http://b-epiped2.cti.gr) γηα λεώηεξεο αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ θόκβνπ (Δπηινγή) Help Desk (Δπηινγή) Έληππν Τπνβνιήο Δξσηήκαηνο. Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 7

8 Παξάξηεκα 1 Πεξηνρέο θαη θιάδνη δπλεηηθήο πινπνίεζεο επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ κνληέινπ Αηηηνιόγεζε Γηεύζπλζε ΠΔ19 Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο Δθπαίδεπζεο ΠΔ02 ΠΔ03 ΠΔ04 /20 ΠΔ60 ΠΔ70 Αηησιναθαξλαλία Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ04, ΠΔ19/20 ΑΗΡΩΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ Δξκηνλίδα Απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ Απνκαθξπζκέλεο από ηελ Σξίπνιε πεξηνρέο ηεο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο Αξθαδίαο ΑΟΘΑΓΗΑΠ Σξνηδελία, λεζηά ηνπ λνκνύ Πεηξαηώο Απνκαθξπζκέλε πεξηνρή θαη λεζηά ΞΔΗΟΑΗΩΠ Οξεηλέο πεξηνρέο ηεο Αραΐαο (εηδηθά γηα ηνλ θιάδν Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, ΠΔ19/20, όινο ν λνκόο) έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ19/20 ΑΣΑΪΑΠ Ννκόο Γξεβελώλ Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ΓΟΔΒΔΛΩΛ Οξεηλέο πεξηνρέο ηνπ λνκνύ Γξάκαο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ΓΟΑΚΑΠ Γσδεθάλεζα Απνκαθξπζκέλα λεζηά ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ακνζξάθε, πεξηνρέο νπθιίνπ θαη Γηδπκνηείρνπ Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΔΒΟΝ Δπξπηαλία Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΔΟΡΑΛΗΑΠ Εάθπλζνο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ, λεζί ΕΑΘΛΘΝ Ζιεία Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΖΙΔΗΑΠ Ννκόο Ζξαθιείνπ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΖΟΑΘΙΔΗΝ Απνκαθξπζκέλεο από ηα Ησάλληλα πεξηνρέο ηνπ Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο νκώλπκνπ λνκνύ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ Θάζνο Νεζί ΘΑΒΑΙΑΠ Ννκόο Καξδίηζαο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ Κέξθπξα θαη γύξσ λεζηά Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ03, ΠΔ04, λεζηά ΘΔΟΘΟΑΠ Κεθαιιελία, Ηζάθε επηκνξθσηώλ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ Κπθιάδεο επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΘΘΙΑΓΩΛ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 8

9 Λαθσλία Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02, ΠΔ03 ΙΑΘΩΛΗΑΠ Ννκόο Λαζηζίνπ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΙΑΠΗΘΗΝ Λέζβνο, Λήκλνο, Άγηνο Δπζηξάηηνο επηκνξθσηώλ ΙΔΠΒΝ Λεπθάδα Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΙΔΘΑΓΝΠ πνξάδεο, Πήιην Απνκαθξπζκέλε νξεηλή πεξηνρή θαη λεζηά ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ Μεζζελία Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ60/70 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ Ννκόο Ξάλζεο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΜΑΛΘΖΠ Ννκόο Πέιιαο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ03 ΞΔΙΙΑΠ Ννκόο Ρεζύκλεο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΟΔΘΚΛΖΠ Ννκόο Ρνδόπεο Απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΟΝΓΝΞΖΠ άκνο, Ηθαξία, Φνύξλνη επηκνξθσηώλ ΠΑΚΝ Ννκόο εξξώλ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ03 ΠΔΟΟΩΛ Ννκόο Φισξίλεο Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02 ΦΙΩΟΗΛΖΠ Φσθίδα Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΦΩΘΗΓΝΠ Υαιθηδηθή Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ Ννκόο Υαλίσλ Έιιεηςε επηκνξθσηώλ ΠΔ02, ΠΔ04 ΣΑΛΗΩΛ Υίνο, Οηλνύζζεο, Φαξά επηκνξθσηώλ ΣΗΝ Ι Σ Τ Ε Δ ι ό θ α ν η ο ς ε λ ί δ α 9

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα