ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1. Καταβολή - Καταλογισµός των Αποδοχών 2. Έναρξη και Λήξη Καταβολής Αποδοχών 3. Μισθολογική Εξέλιξη Υπαλλήλων 4. Μισθολογικά Κλιµάκια 5. Μισθολογικά Κλιµάκια Εισόδου στην Υπηρεσία 6. Χρόνος Μισθολογικής Εξέλιξης 7. Τρόπος Μισθολογικής Εξέλιξης 8. Αποδοχές Μισθολογικών Κλιµακίων 9. Υπηρεσία για Μισθολογική Εξέλιξη 10. Κατάταξη Υπαλλήλων σε Μισθολογικά Κλιµάκια 11. Επιδόµατα 12. Επιδόµατα Εορτών και Αδείας 13. Αµοιβή για Εργασία πέρα από τα Συνήθη Καθήκοντα 14. Οικογενειακή Παροχή 15. Κίνητρο Απόδοσης 16. Επίδοµα Θέσης

3 3 17. Αποδοχές Γενικών & Ειδικών Γραµµατέων κλπ. 18. Αποδοχές Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 19. Υπερωριακή Απασχόληση 20. Αποζηµιώσεις Μελών Συλλογικών Οργάνων 21. Αποζηµίωση για Εξοδα Κίνησης Υπαλλήλων σε Γραφεία Κοµµάτων κλπ. 22. Αποζηµίωση Προσωπικού που διδάσκει σε Στρκές Σχολές & Κ.Ε. 23. Κοινοβουλευτικός Ελεγχος Πρόσθετων Αµοιβών 24. Υπάλληλοι Ειδικής ή Περιορισµένης ιαβάθµισης 25. Επέκταση ιατάξεων του Ν. 3205/ ιασφάλιση Αποδοχών Τροποποίηση Μισθολογίου 27. Περικοπή Αποδοχών 28. Περικοπή - Μείωση Αποδοχών 29. Αποδοχές Απεργούντων Υπαλλήλων 30. Τρίµηνες Αποδοχές Αποδοχές Εκπαιδευτικής Αδειας 31. Τρίµηνες Αποδοχές ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Φόρος Εισοδήµατος 2. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη 3. Κράτηση Υπέρ Σύνταξης

4 4 4. Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) 5. Ταµείο Πρόνοιας ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ Υ) 6. Ταµείο Αρωγής Μονίµων Πολιτικών Υπαλλήλων (ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ) 7. Ταµείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικού (ΤΣΑΥ) 8. Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµ. Εργων (ΤΣΜΕ Ε) 9. Συνδροµή υπέρ Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ - Πίνακας ωριαίας αποζηµίωσης διδασκαλίας - Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για την καταβολή της οικογενειακής παροχής

5 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖ/ΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ 1. Καταβολή - Καταλογισµός των Αποδοχών Η καταβολή των αποδοχών στους µονίµους υπαλλήλους ΥΕΘΑ και ο τρόπος δικαιολόγησης και καταλογισµού αυτών ρυθµίζονται από τις παρακάτω διατάξεις: α. Τα άρθρα 38 και 39 του Ν 721/70 «Περί οικονοµικής µερίµνης και λογιστικού των Ε». β. Την αριθµ. 092/5/329834/ ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Αµυνας και Οικονοµικών «Περί του τρόπου πληρωµής αποδοχών προσωπικού Ε, πλην στρατευσίµων οπλιτών και µαθητών» που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγρ.3 του άρθρου 39 του Ν 721/70. γ. Την αριθµ. πρωτ /1269/0022/ ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών «Επέκταση πληρωµής αποδοχών µέσω τραπεζών στο προσωπικό (στρατιωτικό και πολιτικό ) του ΥΕΘΑ και καθορισµός είσπραξης αποδοχών χωρίς την υπογραφή των δικαιούχων». 2. Εναρξη και Λήξη Καταβολής Αποδοχών α. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αρχίζουν να καταβάλλονται από την ηµεροµηνία εγκατάστασής τους στη θέση που διορίστηκαν. Η ηµεροµηνία εγκατάστασης του υπαλλήλου δε µπορεί να είναι προγενέστερη της ορκωµοσίας αυτού. Για το λόγο αυτό στα δικαιολογητικά της πρώτης µισθοδοσίας επισυνάπτεται και αντίγραφο πρακτικού ορκωµοσίας. β. Σε περίπτωση που καταβάλλονται στους υπαλλήλους µειωµένες αποδοχές λόγω διαθεσιµότητας ή αργίας, οι πλήρεις αποδοχές αρχίζουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους από την επάνοδό τους στην υπηρεσία και την επανεγκατάσταση στη θέση τους µετά τη λήξη της διαθεσιµότητας ή αργίας.

6 6 γ. Οι αποδοχές παύουν να καταβάλλονται στους υπαλλήλους από την ηµεροµηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης. Η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται: (1) Σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου: (α) Αν παρέλθει άπρακτη δίµηνη προθεσµία από την υποβολή της, η παραίτηση θεωρείται ως γενοµένη δεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση. (β) Αν µέσα σε 15 ηµέρες από την πάροδο 15 ηµερών από την υποβολή της παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει µε δεύτερη αίτηση, εµµένοντας στην παραίτησή του, αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ηµέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης. (γ) Από την ηµεροµηνία επίδοσης της παραίτησης δια δικαστικού επιµελητή στον Πρόεδρο του αρµοδίου δικαστηρίου για την ανακήρυξη υποψηφίων Βουλευτών, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλλει υποψηφιότητα Βουλευτή. ιευκρινίζεται ότι υποψηφιότητα Βουλευτή, δε µπορεί να υποβληθεί αν ο υπάλληλος έχει υποχρέωση από το νόµο να παραµείνει στην υπηρεσία ορισµένο χρονικό διάστηµα (άρθρο 56 παρ. 4 Συνταγ/τος 1975/1986/2001). (δ) Από την ηµεροµηνία επίδοσης της παραίτησης δια δικαστικού επιµελητή στον Ειρηνοδίκη ή στον Πρόεδρο Πρωτοδικών, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλλει υποψηφιότητα στις ηµοτικές Εκλογές. (2) Σε περίπτωση απόλυσης του υπαλλήλου: (α) Την 31 η εκεµβρίου του χρόνου που συµπληρώνει το 65 ο έτος της ηλικίας του, αν η απόλυση γίνεται λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Η παραµονή του στην υπηρεσία παρατείνεται ως τη συµπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας του, εφόσον δε συµπληρώνει 35ετή πραγµατική και συντάξιµη υπηρεσία. (β) Όταν συµπληρώσει 35ετή πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία και πάντως όχι πριν από τη συµπλήρωση του 60 ού έτους της ηλικίας του (άρθρο 156 Ν.2683/99). (3) Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου από την ηµεροµηνία θανάτου αυτού.

7 7 3. Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3205/2003 διατηρείται, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, η αποσύνδεση του µισθού από τον βαθµό Η µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων γίνεται µε βάση το χρόνο υπηρεσίας τους όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 15 του νόµου ανεξαρτήτως βαθµού. Επίσης, για την κάθε κατηγορία υπαλλήλων (Υ.Ε.,.Ε., Τ.Ε., Π.Ε.) καθιερώνεται ανεξάρτητη µισθολογική κλίµακα βασικών µισθών (άρθρο 7). 4. Μισθολογικά κλιµάκια Οι κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι είναι οι προβλεπόµενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Με το άρθρο 3 του Ν. 3205/2003 ορίζονται δεκαοκτώ (18) ανεξάρτητα Μ.Κ. για την κάθε κατηγορία υπαλλήλων (Υ.Ε.,.Ε., Τ.Ε., Π.Ε.). Κάθε υπάλληλος που εµπίπτει στις ρυθµίσεις του νόµου αυτού εξελίσσεται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκει, µε εισαγωγικό το 18 ο και καταληκτικό το 1 ο. Οι υπάλληλοι των τεσσάρων ως άνω κατηγοριών, εξελίσσονται σύµφωνα µε τον πίνακα 1 που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΤΗ Μ.Κ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε..Ε. Τ.Ε. Π.Ε. i ii (i*1,17) iii (i*1,31) iv (i*1,37)

8 α. Ειδικότερα οι υπάλληλοι της κατηγορίας: (1).Ε. που είχαν διοριστεί µέχρι την µε τυπικό προσόν διορισµού πτυχίο µέσων τεχνικών σχολών, που καταργήθηκαν µε τις διατάξεις του ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α ), (2) Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατης σχολής, (3) Τ.Ε., χωρίς πτυχίο ανώτερης σχολής ή Τ.Ε.Ι., καθώς και (4).Ε.-1 ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της.ε. κατηγορίας µε εισαγωγικό το 17 ο και καταληκτικό το 1 ο.

9 9 Η µισθολογική εξέλιξή τους εµφανίζεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΤΗ Μ.Κ. Βασικός Μισθός (.Ε. µε πτυχίο µέσων τεχνικών σχολών, Π.Ε. ή Τ.Ε. χωρίς πτυχίο) β. Υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την , ανήκουν στην κατηγορία Τ.Ε. και είναι απόφοιτοι της Κρατικής Σχολής διετούς φοίτησης του Ν.2065/1952 (ΦΕΚ 107-Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Τ.Ε. κατηγορίας µε εισαγωγικό το 18 ο και καταληκτικό το 1 ο (Πίνακας 1). γ. Υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. µε πτυχίο ή δίπλωµα διάρκειας πλήρους πενταετούς φοίτησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας µε εισαγωγικό το 17 ο και καταληκτικό το 1 ο, και µε πτυχίο ή δίπλωµα διάρκειας πλήρους εξαετούς φοίτησης µε εισαγωγικό το 16 ο και καταληκτικό το 1 ο. Η µισθολογική τους εξέλιξη αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα 3:

10 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κατηγορία Π.Ε. µε πτυχίο ή δίπλωµα διάρκειας πλήρους Πενταετούς φοίτησης Εξαετούς φοίτησης ΕΤΗ Μ. Κ. Βασικός Μισθός Μ. Κ. Βασικός Μισθός Μισθολογικά κλιµάκια εισόδου στην Υπηρεσία Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3205/20003 ορίζεται το εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο των υπαλλήλων, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία διορίζονται, καθώς και εκείνων που µε απευθείας διορισµό καταλαµβάνουν θέσεις προϊσταµένων οργανικής µονάδας. Στην παράγραφο 1 του παραπάνω άρθρου ορίζεται το εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο των νεοδιοριζοµένων υπαλλήλων. Συνεπώς, υπάλληλος που διορίζεται στην κατηγορία Υ.Ε. ανεξαρτήτως άλλων προσόντων του, κατατάσσεται στο 18 ο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της Υ.Ε. κατηγορίας. Υπάλληλος που διορίζεται στην κατηγορία.ε. κατατάσσεται ανάλογα µε το προσόν διορισµού του στο 18 ο

11 11 εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της.ε. κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Επίσης στην παράγραφο 2 του άρθρου ορίζεται το εισαγωγικό Μ. Κ. των υπαλλήλων εκείνων που διορίζονται απ' ευθείας σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας. ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ο διοριζόµενος εντάσσεται στο µισθολογικό κλιµάκιο της οικείας κατηγορίας και κλάδου, που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του βαθµού της θέσης που διορίζεται. 6. Χρόνος µισθολογικής εξέλιξης Στο άρθρο 5 του Ν. 3205/03 καθορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την εξέλιξη των υπαλλήλων σε κάθε ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο του άρθρου 3 του ιδίου νόµου. Η µισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου, µετά την κατάταξή του στο εισαγωγικό κλιµάκιο της κατηγορίας που ανήκει, πραγµατοποιείται µε την απονοµή του αµέσως επόµενου µισθολογικού κλιµακίου της κατηγορίας του. Για την απονοµή του αµέσως επόµενου µετά το εισαγωγικό Μ.Κ., απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο κλιµάκιο αυτό. Για την απονοµή όλων των επόµενων µισθολογικών κλιµακίων, απαιτείται υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο. Ως υπηρεσία για την εξέλιξη κάθε υπαλλήλου στα κλιµάκια της κατηγορίας που ανήκει λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που ορίζεται στο άρθρο 15 του νόµου Ν. 3205/ Τρόπος µισθολογικής εξέλιξης α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ν. 3205/03 ορίζει ως µοναδική προϋπόθεση της εξέλιξης του υπαλλήλου στα µισθολογικά κλιµάκια, τη συµπλήρωση του χρόνου που απαιτείται. ηλαδή, για την απονοµή του αµέσως επόµενου, µετά το εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο κάθε κατηγορίας, απαιτείται χρόνος ενός έτους στο εισαγωγικό ενώ για όλα τα επόµενα, µέχρι και το καταληκτικό µισθολογικό κλιµάκιο της κάθε κατηγορίας, απαιτείται χρόνος δύο ετών στο αµέσως προηγούµενο. β. Η κατά τα ανωτέρω µισθολογική εξέλιξη λαµβάνει κάθε φορά χώρα µε πράξη του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου ( ΠΠ/ΓΕΣ), που δε δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα και µε τα όσα ορίζονται στη 2 η παράγραφο του άρθρου 6.

12 12 Επισηµαίνεται ότι η ΠΠ/ΓΕΣ έχει υποχρέωση να χορηγεί το αµέσως ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο µε τη συµπλήρωση και µόνο του απαιτούµενου χρόνου, χωρίς καµία άλλη προϋπόθεση. Η υποχρέωσή της αυτή διαφοροποιείται µόνο όταν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη που έχει σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή όταν από τις εκθέσεις αξιολόγησης ή από τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου προκύπτουν αµφιβολίες για το κατά πόσον ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις του στην Υπηρεσία, ή η συµπεριφορά του στους πολίτες, κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας, αποδεδειγµένα, (δηλαδή µετά από προηγούµενη διοικητική εξέταση) δεν είναι η πρέπουσα. Στην περίπτωση αυτή η ΠΠ/ΓΕΣ έχει υποχρέωση χωρίς καµία καθυστέρηση, να παραπέµψει την υπόθεση στο οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο. γ. ιευκρινίζεται εν προκειµένω ότι σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα η πειθαρχική δικαιοδοσία δεν ταυτίζεται µε την ποινική δίκη. Οι δύο αυτές δίκες είναι ανεξάρτητες η µία από την άλλη. ηλαδή, η τυχόν απαλλαγή του υπαλλήλου από την ποινική δίωξη δε συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη παραγραφή της επιβληθείσας σ' αυτόν πειθαρχικής ποινής χωρίς να προηγηθεί σχετική περί τούτου κρίση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Συνεπώς, σε όλες τις περιπτώσεις που αναστέλλεται η χορήγηση επόµενου µισθολογικού κλιµακίου, ο χρόνος στέρησης αφαιρείται από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αν κατά το διάστηµα αυτό η δυσµενής προϋπόθεση που επηρεάζει τη µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν έχει παραγραφεί ή διαγραφεί. Για τη χορήγηση του επόµενου µισθολογικού κλιµακίου ο ανωτέρω υπάλληλος θα επανακριθεί από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µετά δύο έτη από τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου στο µισθολογικό κλιµάκιο και στην περίπτωση θετικής κρίσης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου το επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο θα του χορηγηθεί από την ηµέρα συµπλήρωσης της διετίας για τη θετική κρίση. δ. Όλες οι δυσµενείς προϋποθέσεις που µπορεί να επηρεάσουν την καθυστέρηση απονοµής ανώτερου µισθολογικού κλιµακίου (π.χ. ποινές, απρεπής συµπεριφορά, εκθέσεις αξιολόγησης κ.λ.π.) θα πρέπει να αφορούν το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την εξέλιξη του υπαλλήλου στο αµέσως επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο, δηλαδή το χρονικό διάστηµα του ενός ή δύο

13 13 ετών κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που υπάρχει ποινή η οποία δεν έχει παραγραφεί ή διαγραφεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες αντίστοιχες, η δυσµενής προϋπόθεση θεωρείται ότι αφορά το υπό κρίση χρονικό διάστηµα, µέχρις ότου παραγραφεί ή διαγραφεί. ε. Η απονοµή µισθολογικών κλιµακίων σε υπαλλήλους, που οι πληρωµές τους διενεργούνται µέσω τραπεζικών ή πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2303/1995, γίνεται αυτόµατα από το µηχανογραφηµένο σύστηµα µισθοδοσίας τους µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου, κατά περίπτωση, χρόνου υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης. στ. Ακόµα, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις (άρθρο 3 του ν.2303/1995), στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος αναστολής της µισθολογικής εξέλιξης του υπαλλήλου, η αναστολή ενεργείται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου, εντός του επόµενου από την πληρωµή των αποδοχών µηνός, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στο ίδιο αυτό άρθρο διαδικασίες. Η πράξη αυτή διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που έχει αναλάβει την εκκαθάριση των αποδοχών µέσω µηχανογραφικού συστήµατος. ζ. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η εξέλιξη του υπαλλήλου στα µισθολογικά κλιµάκια θεωρείται ότι συντελείται από την ηµέρα συµπλήρωσης, στο κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο, του χρόνου που απαιτείται για την εξέλιξή του στο αµέσως ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3205/03. Στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη κ.λ.π., όπως ήδη προαναφέρθηκε, η εξέλιξη θεωρείται ότι συντελείται από την ηµέρα συµπλήρωσης της διετίας από τη θετική κρίση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου για τη χορήγηση του επόµενου µισθολογικού κλιµακίου. Τούτο σηµαίνει ότι από την ηµέρα αυτή αρχίζει και η αξίωση του υπαλλήλου για τις αποδοχές του ανώτερου κλιµακίου, ανεξάρτητα από το χρόνο που θα εκδοθεί η σχετική πράξη του αρµόδιου οργάνου της ιοίκησης. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων ως προς τον τρόπο και το χρόνο απονοµής στερηθέντος µισθολογικού κλιµακίου, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγµα:

14 14 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Έστω ότι ένας υπάλληλος κατηγορίας Υ.Ε. µε Μ.Κ.8 ο, την συµπληρώνει συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι ένα (21) έτη. Κανονικά πρέπει να του χορηγηθεί το 7 ο. Μ.Κ. Αν στον εν λόγω υπάλληλο έχει επιβληθεί, πριν από την , πειθαρχική ποινή εξαιτίας της οποίας το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο δεν συµφώνησε για τη χορήγηση του επόµενου µισθολογικού κλιµακίου (7 ου ), τότε ο ανωτέρω υπάλληλος θα παραµείνει και µετά την ηµεροµηνία αυτή στο 8 ο µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχε. Για τη χορήγηση του 7 ου µισθολογικού κλιµακίου ο υπάλληλος θα κριθεί ξανά από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µετά παρέλευση διετίας από την , δηλαδή την χρονολογία κατά την οποία συµπληρώνεται και ο χρόνος για τη χορήγηση του 6 ου µισθολογικού κλιµακίου. Για την κατάταξη του εν λόγω υπαλλήλου στο 6 ο Μ.Κ. θα πρέπει να έχει προηγηθεί η θετική κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου για την απονοµή του στερηθέντος 7 ου Μ.Κ. (το οποίο θα έπρεπε κάτω από άλλες συνθήκες να είχε χορηγηθεί στον υπάλληλο από και σε καµία περίπτωση πριν από την ). Στην περίπτωση θετικής κρίσης, απονέµεται πρώτα το 7 ο µισθολογικό κλιµάκιο και στη συνέχεια από την ίδια χρονολογία ( ) απονέµεται και το 6 ο µισθολογικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί στα 23 χρόνια συνολικής υπηρεσίας. Επί του ιδίου αυτού θέµατος κρίνεται επίσης σκόπιµο να τονισθούν και τα εξής: α. Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια σε καµία περίπτωση δεν αποφαίνονται για τη διάρκεια της στέρησης των αµέσως εποµένων µισθολογικών κλιµακίων αλλά µόνο για τη χορήγηση ή τη µη χορήγησή τους (µισθολογικών κλιµακίων). Η διάρκεια της στέρησης προσδιορίζεται ευθέως από το νόµο και είναι η διετία που µεσολαβεί από κρίση σε κρίση µέχρι την τελική θετική. Προκύπτει δηλαδή από τις διατάξεις του άρθρου αυτού ότι η ελάχιστη διάρκεια στέρησης είναι η συµπλήρωση τουλάχιστον διετίας πριν από την αµέσως επόµενη κρίση. β. Η ΠΠ/ΓΕΣ δε µπορεί να χορηγήσει επόµενα µισθολογικά κλιµάκια για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση απονοµής τους, έστω και αν συµπληρώνεται ο απαιτούµενος χρόνος υπηρεσίας, αν δεν έχει προηγηθεί η χορήγηση του στερηθέντος µισθολογικού κλιµακίου µε θετική κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, οπότε από την ίδια χρονολογία χορήγησης του στερηθέντος αυτού µισθολογικού κλιµακίου αποκαθίσταται ο

15 15 υπάλληλος και στο µισθολογικό κλιµάκιο συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. που αντιστοιχεί στο 8. Αποδοχές µισθολογικών κλιµακίων Με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 3205/03 ορίζεται η έννοια των µηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών. Τις µηνιαίες αποδοχές αποτελούν: ο βασικός µισθός του Μ.Κ. της κατηγορίας του, σύµφωνα µε το άρθρο 3, τα επιδόµατα του άρθρου 8, η οικογενειακή παροχή του άρθρου 11, το κίνητρο απόδοσης και οι λοιπές παροχές ή αποζηµιώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12, το επίδοµα θέσης ευθύνης του άρθρου 13, καθώς και οι τυχόν προκύπτουσες προσωπικές διαφορές του άρθρου 24, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις καταβολής τους όπως αναλυτικά αναφέρονται στα επιµέρους άρθρα του Ν.3205/03. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του 18 ου µισθολογικού κλιµακίου της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 2 στα πεντακόσια ενενήντα ευρώ (590 ). Ο υπολογισµός των λοιπών βασικών µισθών της κατηγορίας αυτής διαµορφώνεται αν προσθέσουµε στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του βασικού αυτού µισθού µε τον συντελεστή 0,0424. Το προστιθέµενο ποσό στρογγυλοποιείται στη πλησιέστερη µονάδα ευρώ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ηλαδή για τον υπολογισµό του Β.Μ. του 17 ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας πολλαπλασιάζουµε τον Β.Μ. του 18 ου Μ.Κ. (590 ) µε το συντελεστή 0,0424 και βρίσκουµε 25,02 δηλαδή ο Β.Μ. του 17 ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας διαµορφώνεται στα 615 (590+25). Επίσης, για τον υπολογισµό του 16 ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας, προσθέτουµε στο Β.Μ. του 17 ου Μ.Κ. το ποσό των 25 και πλέον ο Β.Μ. του 16 ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας διαµορφώνεται στα 640 (615+25). Με την ίδια διαδικασία υπολογίζονται και οι λοιποί Β.Μ. της Υ.Ε. κατηγορίας. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. των κατηγοριών.ε., Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται µε βάση το βασικό µισθό του αντίστοιχου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας πολλαπλασιαζόµενο µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιούµενο στην πλησιέστερη ακέραιη µονάδα ευρώ.

16 16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Υ.Ε. 1,00.Ε. 1,17 Τ.Ε. 1,31 Π.Ε. 1,37 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ηλαδή για να υπολογίσουµε το Β.Μ. του 16 ου της Π.Ε. κατηγορίας θα πολλαπλασιάσουµε το Β.Μ. του 16 ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας (640 ) µε το συντελεστή 1,37 και εποµένως ο Β.Μ. του 16 ου Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας διαµορφώνεται σε 876,8 και στρογγυλοποιούµενος σε 877. Στον αναλυτικό πίνακα 1 παρατίθενται όλοι οι Β.Μ. κάθε κατηγορίας. 9. Υπηρεσία για µισθολογική εξέλιξη Στο άρθρο 15 του Ν. 3205/03 ορίζονται οι υπηρεσίες και προϋπηρεσίες των υπαλλήλων που υπολογίζονται για την κατάταξη και εξέλιξή τους στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 3 του αυτού νόµου. Παράλληλα αναφέρονται οι υπηρεσίες που δεν λαµβάνονται υπόψη για την κατά τ ανωτέρω µισθολογική τους εξέλιξη. Αναλυτικότερα, επί των διατάξεων του άρθρου αυτού παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: α) Οι υπηρεσίες και προϋπηρεσίες που υπολογίζονται για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων (χορήγηση µισθολογικών κλιµακίων) είναι: 1) Η υπηρεσία που προσφέρεται στο ηµόσιο, σε Ν.Π... και Ο.Τ.Α. µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, χωρίς καµιά άλλη προϋπόθεση. 2) Η προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες Κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής ηµοκρατίας,

17 17 αντίστοιχες µε αυτές του προηγούµενου εδαφίου. Για τον ακριβή προσδιορισµό όµως των προϋπηρεσιών αυτών θα πρέπει να ερευνάται προηγουµένως η νοµική µορφή των Υπηρεσιών αυτών. 3) Κάθε πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συµπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο έχει προσφερθεί, σύµφωνα µε τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις. ιευκρινίζεται ότι στις παραπάνω υπηρεσίες (1 έως 3) δεν περιλαµβάνονται όσες αναγνωρίζονται ως συντάξιµες µε βάση µόνο τις διατάξεις του ν.1405/ ) Ο χρόνος αποδεδειγµένης υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των τέκνων αυτών, που έχουν επαναπατρισθεί µέχρι την Η προϋπηρεσία αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των χωρών αυτών θεωρηµένα από τις οικείες Προξενικές Αρχές, επίσηµα µεταφρασµένα και εφόσον η προϋπηρεσία αυτή έχει παρασχεθεί µετά τη συµπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους. 5) Κάθε προϋπηρεσία, που από ισχύουσες διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία. 6) Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί µε την ιδιότητα του µόνιµου, εθελοντή ή ανακαταταγµένου στρατιωτικού στις Ένοπλες υνάµεις, στην Ελληνική Αστυνοµία, στο Πυροσβεστικό και Λιµενικό Σώµα, µετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο υπάλληλος ως κληρωτός ή έφεδρος, εάν δεν είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (µόνιµος, εθελοντής ή ανακαταταγµένος). Για το χρόνο που είχε υποχρέωση ο υπάλληλος να υπηρετήσει ως κληρωτός ή έφεδρος θα πρέπει να γίνεται σχετικό ερώτηµα προς το αρµόδιο στρατολογικό γραφείο, εφόσον βέβαια από άλλο στοιχείο του προσωπικού Μητρώου του (πιστοποιητικό τύπου Α' κ.λ.π.) δεν προκύπτει σαφώς ο χρόνος αυτός. 7) Χρόνος µέχρι οκτώ (8) έτη που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισµού υπαλλήλων που υπηρετούσαν κατά την και εφόσον το προσόν αυτό δεν θεµελιώνει δικαίωµα χορήγησης άλλης οικονοµικής παροχής (π.χ. επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, λήψη σύνταξης κ.λ.π.). Το δικαίωµα αυτό, για µισθολογική εξέλιξη, ισχύει µόνο για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν κατά την ως άνω ηµεροµηνία και όχι για τους εφεξής διοριζόµενους.

18 18 8) Ο χρόνος απεργίας, κανονικής αδείας και διαθεσιµότητας λόγω νόσου. 9) Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή µε ανάθεση κατ αποκοπή εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί µε διάταξη νόµου ή µε δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτηµένη) ή εφόσον σύµφωνα µε υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) απασχόληση κατά το σύνηθες δηµοσιοϋπαλληλικό ωράριο, (β) παροχή εργασίας σε χώρους ηµόσιας Υπηρεσίας υπό την άµεση εποπτεία της υπηρεσίας αυτής και (γ) αµοιβή ανάλογη µε τους προσλαµβανοµένους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 10) Η ιεροψαλτική προϋπηρεσία µε τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 2320/1995 (ΦΕΚ 133/τ.Α ). ηλαδή θα πρέπει η προϋπηρεσία ιεροψαλτών ιερών ναών και ιεροκηρύκων ιερών Μητροπόλεων να αναγνωρίζεται ως συντάξιµη µόνο υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ήτοι να υπάρχει διορισµός από το αρµόδιο όργανο, να παρασχέθηκε κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελµα, να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εκτός αν µε πιστοποιητικό του ίδιου ασφαλιστικού φορέα αποδεικνύεται ότι κατά το χρόνο που παρασχέθηκε η υπηρεσία αυτή, δεν είχε επεκταθεί στην περιοχή η αρµοδιότητά του για ασφάλιση των εργαζοµένων. β) εν υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση για µισθολογική εξέλιξη: 1) Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου. Κατ εξαίρεση, αναγνωρίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου που συµπίπτει µε πολιτική υπηρεσία, εφόσον παρασχέθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3205/03 (1/1/2004). 2) Ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών διατάξεων. Περίπτωση εξαίρεσης σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή αποτελεί ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης (άρθρο 20 ν.1388/1983). µηνός κατ' έτος. 3) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, πέραν του

19 19 4) Ο χρόνος που προβλέπεται από τα ακόλουθα άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ.Α ): (α) άρθρο 99, µε εξαίρεση το χρόνο διαθεσιµότητας λόγω ασθένειας, (β) άρθρο 104 παράγραφος 1α, 1β και 1γ, µε την προϋπόθεση να έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, (γ) άρθρο 107 παράγραφος 1δ, αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων και (δ) άρθρο 109 παράγραφος 1ε, προσωρινής παύσης. 5) Η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.., µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν.3156/2003 (ΦΕΚ 157/τ.Α ), και στον ιδιωτικό τοµέα εν γένει. 6) Ο χρόνος πρακτικής άσκησης, όπου αυτή απαιτείται για τη λήψη πτυχίου ή για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, εκτός εάν εµπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου α της παρούσας. γ) Οι προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται για µισθολογική εξέλιξη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3205/03 θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρµόδιων υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί µε βάση επίσηµα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται: - οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, - η ιδιότητα µε την οποία υπηρέτησαν, - η σχέση εργασίας, - ο τρόπος µισθοδοσίας, - το ωράριο εργασίας (πλήρες ή µειωµένο), καθώς και - η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών. Το βάρος της απόδειξης περί του ηµόσιου χαρακτήρα Υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή αλλού, και του είδους της εργασιακής σχέσης φέρουν οι αιτούντες την αναγνώριση προϋπηρεσίας για µισθολογική εξέλιξη δικαιούχοι. Σε περίπτωση που τα απαιτούµενα στοιχεία δεν προκύπτουν από τα έγγραφα των ως άνω Υπηρεσιών, οι αιτούντες την αναγνώρισή τους υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να απευθύνονται στις αρµόδιες Κυβερνητικές Αρχές που έχουν την εποπτεία των Υπηρεσιών αυτών προκειµένου

20 20 να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία και ακολούθως να τα προσκοµίσουν στην Υπηρεσία τους. δ) Για υπηρεσίες που παρέχονται µε µειωµένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για µισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθµού των ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων. Για τον υπολογισµό της αναγνωριζόµενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ηµέρες, ο µήνας λογίζεται ως είκοσι πέντε ηµέρες και η εβδοµάδα ως έξι ηµέρες εργασίας. ε) Η υπηρεσία των τακτικών υπαλλήλων υπολογίζεται από τη χρονολογία που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η πράξη διορισµού τους, εφόσον η εγκατάστασή τους έλαβε χώρα µέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του διορισµού τους. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση στη θέση τους και η ανάληψη καθηκόντων γίνεται µετά την παρέλευση του διµήνου από τη δηµοσίευση, η υπηρεσία υπολογίζεται από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να µην έχουν χρησιµοποιηθεί για τη χορήγηση καµίας άλλης οικονοµικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, καθώς και να έχουν παρασχεθεί µετά τη συµπλήρωση του δεκάτου εβδόµου (17 ου ) έτους της ηλικίας τους ή, για όσους στη συνέχεια µονιµοποιήθηκαν σε υπηρεσία του ιδίου υπουργείου, µετά τη συµπλήρωση του δεκάτου πέµπτου (15 ου ) έτους της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για µισθολογική εξέλιξη τα οικονοµικά αποτελέσµατα που αυτή συνεπάγεται δεν µπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής όλων των κατά νόµο προβλεποµένων δικαιολογητικών. 10. Κατάταξη υπαλλήλων στα µισθολογικά κλιµάκια Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3205/03 προβλέπεται ο τρόπος κατάταξης των υπαλλήλων που υπηρετούν την , στα νέα µισθολογικά κλιµάκια. Η κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στα Μ.Κ. του άρθρου 3 του νόµου αυτού, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν, γίνεται µε βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 15, σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 (στέρηση Μ.Κ. λόγω πειθαρχικής ποινής) του ιδίου νόµου, σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσόντα.

21 21 Ο χρόνος υπηρεσίας που πλεονάζει µετά την κατάταξή τους αυτή θεωρείται ότι διανύθηκε στο Μ.Κ. κατάταξής τους την , για την απονοµή του επόµενου Μ.Κ. 11. Επιδόµατα Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3205/03 εκτός από το Βασικό Μισθό του προηγούµενου άρθρου, χορηγούνται και τα εξής κατά µήνα επιδόµατα, εφόσον βέβαια πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις καταβολής τους, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στις επιµέρους παραγράφους του παρόντος άρθρου: (1) Επίδοµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χορηγείται τίτλους σπουδών και ορίζεται: σε όσους έχουν µεταπτυχιακούς α. για κατόχους διδακτορικού διπλώµατος σε εβδοµήντα πέντε ευρώ (75 ),. β. για κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45 ). Για την καταβολή του εν λόγω επιδόµατος θα πρέπει το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών σπουδών να είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης του υπάλληλου. Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να συνάγεται και από τη σχετική προκήρυξη της θέσης αλλά και την περιγραφή της εργασίας, από τον Οργανισµό της Υπηρεσίας. Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής θα πρέπει να προκύπτει ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ως τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, αναγνωρίζονται όσοι απονέµονται από τα Πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή από ισότιµα της αλλοδαπής. Αν και είναι αυτονόητο διευκρινίζεται ότι µεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί από το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ως προς τη συνάφειά τους µε το εκάστοτε αντικείµενο της απασχόλησης των υπαλλήλων, δεν χρειάζεται να επανακριθούν. Το επίδοµα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µε ξεχωριστές σπουδές, µετά τη λήψη του πτυχίου Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.

22 22 Προκειµένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το επίδοµα αυτό παρέχεται µετά την αναγνώριση της ισοτιµίας τους προς τους µεταπτυχιακούς τίτλους που απονέµονται από τα Πανεπιστήµια της ηµεδαπής, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Η καταβολή του επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρµόδιο όργανο για την αναγνώριση ή την συνάφειά τους.( ΙΚΑΤΣΑ ή ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.). Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδοµα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. (2) Επίδοµα Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης (Ε.Σ...) ). Το επίδοµα αυτό ορίζεται σε σαράντα ευρώ (40 (3) Επίδοµα Προβληµατικών και Παραµεθόριων Περιοχών Oι περιοχές αυτές καθορίζονται µε τις Ι Α /Φ.50/265/29847/ (ΦΕΚ 667 Β') και Ι Α /Φ.42/2175/11943, και 11981/ (ΦΕΚ 1054 Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις και το άρθρο 1 του ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78 Α') αντίστοιχα και το επίδοµα καταβάλλεται µόνο για όσο χρόνο οι δικαιούχοι του επιδόµατος αυτού υπηρετούν σε αυτές. 1/1/2004, ως εξής: Το επίδοµα αυτό ορίζεται κατά µήνα, από (α) Για προβληµατικές περιοχές κατηγορίας Β', σε σαράντα ευρώ (40 ). (β) Για προβληµατικές περιοχές κατηγορίας Α', µε εξαίρεση τις εξ αυτών παραµεθόριες του ν. 287/1976, σε πενήντα ευρώ (50 ). (γ) Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληµατικές και παραµεθόριες, σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις, σε εκατόν είκοσι ευρώ (120 ). Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις ανωτέρω περιοχές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που

23 23 παρουσιάζουν και αποτελεί πραγµατικό κίνητρο για την παραµονή των υπαλλήλων στις υπηρεσίες των περιοχών αυτών. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µόνο κατά το χρόνο παραµονής των δικαιούχων του στις παραµεθόριες και προβληµατικές αυτές περιοχές. Είναι αυτονόητο ότι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε προβληµατική ή παραµεθόρια περιοχή και υπηρετούν µε απόσπαση σε περιοχή που δεν είναι προβληµατική ή παραµεθόρια, δε δικαιούνται κατά το χρόνο της απόσπασής τους το επίδοµα αυτό. Επίσης, υπάλληλοι που υπηρετούν για τµήµα του µηνός στις περιοχές αυτές και για το υπόλοιπο τµήµα σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται παραµεθόριες και προβληµατικές δικαιούνται µέρος του επιδόµατος αυτού κατά περίπτωση, ανάλογο µε το χρόνο υπηρεσίας τους στις περιοχές που δικαιολογούν την καταβολή του. Αντίθετα, το επίδοµα αυτό καταβάλλεται σε αποσπασµένους σε προβληµατικές ή παραµεθόριες περιοχές υπαλλήλους και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η απόσπασή τους αυτή από την υπηρεσία την οποία µισθοδοτούνται. (4) Εφάπαξ χρηµατικό ποσό σε υπαλλήλους που µετατίθενται σε υπηρεσία προβληµατικών περιοχών. α. Με την υπ αριθµ /7450/0022/ ΚΥΑ καθορίστηκε το ύψος του εφάπαξ χρηµατικού ποσού που χορηγείται σε υπαλλήλους του ηµοσίου και ΝΠ που µετατίθενται σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής, ως εξής: Α κατηγορίας: (1) Για υπηρεσία προβληµατικής περιοχής (α) Αγαµος: 1.027,15 ΕΥΡΩ (β) Εγγαµος: 1.173,88 ΕΥΡΩ. (γ) Εγγαµος µε παιδιά: 1.614,09 ΕΥΡΩ. Β κατηγορίας: (2) Για υπηρεσία προβληµατικής περιοχής (α) Αγαµος: (β) Εγγαµος: 880,41 ΕΥΡΩ 1.027,15 ΕΥΡΩ.

24 24 (γ) Εγγαµος µε παιδιά: 1.467,35 ΕΥΡΩ. β. Το εν λόγω εφάπαξ χρηµατικό ποσό δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος ή κράτηση υπέρ οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Για το προσωπικό που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ το εφάπαξ αυτό χρηµατικό ποσό δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ. γ. Ως κατώτατο όριο παραµονής σε προβληµατικές περιοχές ορίζονται τα τρία (3) έτη. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος υπάλληλος µετατεθεί ή αποσπασθεί σε µη προβληµατική περιοχή, ή ακόµη παραιτηθεί πριν τη συµπλήρωση της τριετίας, το καταβληθέν εφάπαξ ποσό πρέπει να επιστραφεί ολόκληρο, ως αχρεωστήτως ληφθέν. δ. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/1/97 ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 20 Ν.2606/98. (5) Επίδοµα Νοσοκοµειακό και Τροφής Χορηγείται στο προσωπικό των νοσοκοµείων των µονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των Ν.Π... του Τοµέα Πρόνοιας και ορίζεται ως εξής: α.- β.- γ.- δ.- Για το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων, των κλάδων Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτών και.ε. Βοηθών Φαρµακείου και καθαριότητας, σε διακόσια σαράντα ευρώ (240 ). Για το τεχνικό προσωπικό, το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση, καθώς και το λοιπό προσωπικό, σε διακόσια δέκα ευρώ (210 ). Για το προσωπικό που υπηρετεί στα αντικαρκινικά νοσοκοµεία τα ποσά των περιπτώσεων α' και β' προσαυξάνονται κατά δέκα ευρώ (10 ), αντίστοιχα. Στο προσωπικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α ), δηλαδή σε νοσηλευτές, µαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσιοθεραπευτές

25 25 πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε µονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυµάτων Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκοµεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ειδικές µονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυµάτων, τα ποσά των περιπτώσεων α' και β' προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε ευρώ (15 ), αντίστοιχα. Συνεπώς, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα για τον προσδιορισµό του εκάστοτε δικαιούµενου ποσού θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πέρα από το χώρο (νοσοκοµειακός) τόσο η ειδικότητα όσο και το αντικείµενο των απασχολούµενων στο χώρο αυτό. (6) Επίδοµα Μεταφραστών ιερµηνέων Ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30 ) το µήνα. Προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόµατος αυτού, είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση µε τη συγκεκριµένη ειδικότητα. Το γεγονός αυτό βεβαιώνεται κάθε µήνα από τον οικείο προϊστάµενο. (7) Επίδοµα Πληροφορικής Το επίδοµα αυτό χορηγείται σε ειδικευµένους υπαλλήλους που: (α) ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής, (β) υπηρετούν σε νοµοθετηµένες υπηρεσίες, κέντρα, διευθύνσεις ή τµήµατα πληροφορικής και (γ) κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α'). Ορίζεται κατά ειδικότητα ως εξής: α. Αναλυτές Προγραµµατιστές, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε ογδόντα οκτώ ευρώ (88 ). β. Χειριστές Χειρίστριες Η/Υ, διατρητικών µηχανών και εισαγωγής στοιχείων σε εβδοµήντα τέσσερα ευρώ (74 ). γ. Ειδικά στους κωδικογράφους και στους χειριστές κοπτικών µηχανηµάτων, που απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο

26 26 εργασίας σε οργανωµένα κέντρα πληροφορικής, χορηγείται επίδοµα οριζόµενο σε σαράντα τέσσερα ευρώ (44 ). Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µόνον εφόσον και για όσο διάστηµα οι δικαιούχοι εργάζονται στις προαναφερόµενες ειδικότητες, µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις υπηρεσίες που έχουν προβλεφθεί οι ειδικές αυτές θέσεις. Για τη σωρευτική συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται, κάθε µήνα, βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. Πλην των ανωτέρω, περιοριστικά αναφεροµένων περιπτώσεων, το επίδοµα πληροφορικής δεν καταβάλλεται σε υπαλλήλους άλλων κλάδων ή ειδικοτήτων που χρησιµοποιούν Η/Υ ή προσωπικούς υπολογιστές, δακτυλογράφους, χειριστές Η/Υ που δεν ανήκουν σε κλάδους πληροφορικής. Τέλος, το εν λόγω επίδοµα δεν καταβάλλεται σε εµπειρογνώµονες πληροφορικής, καθόσον δεν περιλαµβάνονται στις ειδικότητες που ορίζονται ρητά και περιοριστικά στην παραπάνω διάταξη. Εξαίρεση από τον ανωτέρω κανόνα αποτελεί µόνο η περίπτωση κατά την οποία ανατίθεται µε απόφαση του οικείου προϊσταµένου και του Υπηρεσιακού Συµβουλίου η αναπλήρωση υπαλλήλων των προαναφεροµένων κλάδων πληροφορικής µε υπαλλήλους που δεν ανήκουν στους κλάδους αυτούς πλην όµως διαθέτουν αντίστοιχη προς τούτο εξειδίκευση. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναπληρούµενοι δεν λαµβάνουν επίδοµα πληροφορικής για όλο το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσής τους. Εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις το επίδοµα πληροφορικής που προβλέπεται από το άρθρο αυτό καταβάλλεται µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία µπορεί να έχει και αναδροµική ισχύ, να ανατρέχει δηλαδή στην ηµεροµηνία ανάθεσης της αναπλήρωσης. Στους δικαιούχους του ανωτέρω επιδόµατος δεν καταβάλλονται παράλληλα και τα προβλεπόµενα από την επόµενη παράγραφο επιδόµατα ειδικών συνθηκών εργασίας. (8) Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας Στο επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας ενοποιούνται τα επιδόµατα ανθυγιεινής, επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας που διατηρήθηκαν µε την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 ως επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας, του Π.. 904/1978, καθώς και άλλων διατάξεων

27 27 που ίσχυαν κατά την τα οποία αναπροσαρµόστηκαν µε την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α ), καθώς και της περίπτωσης ε της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόµου καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 80 του ν.3075/2002 (ΦΕΚ 239-Α), οριζόµενα ως εξής: α. Της κατηγορίας α, σε είκοσι δύο ευρώ (22 ). β. Της κατηγορίας β, σε τριάντα πέντε ευρώ (35 ). γ. Της κατηγορίας γ, σε πενήντα τρία ευρώ (53 ). δ. Ποσά άνω των πενήντα τριών ευρώ (53 ), συνεχίζουν να χορηγούνται στο ίδιο ύψος που αυτά είχαν διαµορφωθεί την (9) Επίδοµα Υψηλού Βαθµού Ευθύνης και Ασφάλειας Χορηγείται στο προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), και καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ηµόσιας Τάξης, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 3205/03 (1/1/2004). Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, εξακολουθούν να χορηγούνται τα ποσά που καταβάλλονταν την (10) Επίδοµα Αντισταθµίσµατος ιαχειριστικών Λαθών Το επίδοµα αυτό ορίζεται σε εξήντα ευρώ (60 ) το µήνα και καταβάλλεται στους ταµίες, διαχειριστές και εκδότες. Για την καταβολή του εν λόγω επιδόµατος θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α. Να κατέχουν οργανική θέση, β. Να διαχειρίζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης χρήµατα, γ. Το σύνολο του µηνιαίου ποσού της χρηµατικής διαχείρισης να είναι ανώτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), και δ. Το προαναφερθέν ποσό χρηµατικής διαχείρισης να αποτελείται µόνο από µετρητά και όχι επιταγές. Στον περιορισµό του ανωτέρω ποσού µετρητών δεν εµπίπτουν ταµίες, διαχειριστές και εκδότες που αποδίδουν ετήσιο λογαριασµό

28 28 διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στους δικαιούχους της παροχής αυτής δεν περιλαµβάνονται οι διαχειριστές πάγιων προκαταβολών και υλικών ή άλλων αξιών (επιταγών, τίτλων και αξιών εν γένει µη ρευστών διαθεσίµων). Τα επιδόµατα των παραγράφων 3,5,6,8,9 και 10 καταβάλλονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι τους προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή τους. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι είναι σε θεσµοθετηµένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας έως δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια µέχρι έξι (6) µέρες το χρόνο, καθώς και αυτής που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του δηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία στις τελευταίες, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λ.π.). Αν και αυτονόητο, κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί, προς αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας, ότι όλα τα ανωτέρω επιδόµατα ως συνδεόµενα άρρηκτα και αναπόσπαστα µε την ενεργό άσκηση καθηκόντων στις ειδικότητες και στους χώρους που δικαιολογούν τη χορήγησή τους, δεν υπολογίζονται στις τρίµηνες αποδοχές. Η συνδροµή του συνόλου των κατά τα ανωτέρω απαιτούµενων προϋποθέσεων (πλήρης απασχόληση ή θεσµοθετηµένη άδεια κλπ.) βεβαιώνεται κάθε µήνα από τον εκάστοτε προϊστάµενο του προσωπικού αυτού, και η βεβαίωση αυτή συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι αποµακρυνθούν για οποιοδήποτε λόγο (µετακίνηση, απόσπαση, µετάθεση, µετάταξη, διάθεση, αργία, άδεια άνευ αποδοχών κ.λ.π.) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν την χορήγησή τους, διακόπτεται για ίσο χρόνο και η καταβολή των εν λόγω επιδοµάτων µε ευθύνη του οικείου προϊσταµένου, ο οποίος, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι αρµόδιος να βεβαιώνει την συνδροµή των προϋποθέσεων καταβολής ή µη καταβολής τους. εν διακόπτεται η καταβολή των κάθε είδους επιδοµάτων και λοιπών αποδοχών σε όσους υπαλλήλους του ηµοσίου διατίθενται για τη

29 29 γραµµατειακή υποστήριξη των Βουλευτών, των Eλλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στα γραφεία των Κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α ). Στις αποδοχές των ως άνω υπαλλήλων συµπεριλαµβάνονται και τα επιδόµατα και οι αποζηµιώσεις που συναρτώνται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων της οργανικής τους θέσης ή την προσφορά υπηρεσιών σε προβληµατικές ή σε προβληµατικές και παραµεθόριες περιοχές. Εξαιρούνται από τις αποδοχές αυτές µόνο τυχόν καταβαλλόµενα έξοδα κίνησης. 12. Επιδόµατα Εορτών και Αδείας Με τις διατάξεις του άρθρου 9 Του Ν. 3205/03 ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογισµού και χορήγησης των επιδοµάτων Εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) καθώς και του επιδόµατος Αδείας. Ειδικότερα: - Το επίδοµα Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται στις 16 εκεµβρίου εκάστου έτους και ορίζεται ίσο µε τον µηνιαίο βασικό µισθό που έχει ο υπάλληλος κατά την ηµεροµηνία καταβολής του. Το επίδοµα αυτό, καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 Απριλίου µέχρι 15 εκεµβρίου κάθε έτους, δηλαδή για 240 ηµέρες. Για µισθοδοσία µικρότερου χρονικού διαστήµατος το επίδοµα αυτό υπολογίζεται ως εξής: Ποσό ολοκλήρου επιδόµατος Χ ηµέρες µισθοδοσίας Το επίδοµα Εορτών Πάσχα καταβάλλεται 10 ηµέρες πριν από το Πάσχα και ορίζεται ίσο µε το µισό (½) του µηνιαίου βασικού µισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ηµεροµηνία καταβολής του. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 εκεµβρίου µέχρι 15 Απριλίου του επόµενου έτους, δηλαδή για 120 ηµέρες. Για µισθοδοσία µικρότερου χρονικού διαστήµατος το επίδοµα αυτό υπολογίζεται ως εξής: Ποσό ολοκλήρου επιδόµατος Χ ηµέρες µισθοδοσίας 120

30 30 Σε περίπτωση που το επίδοµα Εορτών Πάσχα καταβληθεί πριν από την 15η Απριλίου, η εκκαθάριση θα αναφέρεται µέχρι και την ηµεροµηνία αυτή (15 Απριλίου) και συνεπώς αν ο υπάλληλος, µετά την καταβολή του επιδόµατος δεν µισθοδοτηθεί για οποιοδήποτε λόγο µέχρι την 15η Απριλίου, θα γίνει ανάλογη περικοπή, είτε από το µισθό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη απαίτησή του (περίπτωση αποχώρησής του από την Υπηρεσία κ.λ.π.). - Το επίδοµα Αδείας καταβάλλεται την 1η Ιουλίου εκάστου έτους και ορίζεται ίσο µε το µισό (½) του µηνιαίου βασικού µισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ηµεροµηνία καταβολής του. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται ακέραιο εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 1η Ιουλίου µέχρι 30 Ιουνίου του επόµενου έτους, δηλαδή για 360 ηµέρες. Για µισθοδοσία µικρότερου χρονικού διαστήµατος το επίδοµα αδείας υπολογίζεται ως εξής: Ποσό ολοκλήρου επιδόµατος Χ ηµέρες µισθοδοσίας 360 ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης, πριν από τη χρονολογία καταβολής των επιδοµάτων αυτών, όπως ορίζονται πιο πάνω, κατά περίπτωση, ο υπολογισµός του αντίστοιχου επιδόµατος γίνεται µε βάση τις αποδοχές που είχε ο υπάλληλος κατά την ηµέρα που λύθηκε η υπαλληλική του σχέση. Σε περιπτώσεις µετατάξεων για την καταβολή των επιδοµάτων Εορτών και Αδείας, ισχύουν τα εξής: α. Στις περιπτώσεις µετάταξης από µία ηµόσια Υπηρεσία σε άλλη, η καταβολή γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία στην οποία µετατάχθηκε ο υπάλληλος. β. Στις περιπτώσεις µετάταξης από Ν.Π... ή Ο.Τ.Α. σε ηµόσιο και αντίστροφα καθώς και µετάταξης από Ν.Π... σε άλλο Ν.Π... ή Ο.Τ.Α., η καταβολή γίνεται από την κάθε υπηρεσία ανάλογα µε το χρόνο που µισθοδοτήθηκε ο υπάλληλος. Στους υπαλλήλους που κατά τις ηµεροµηνίες πληρωµής των ανωτέρω επιδοµάτων καταβάλλονται µειωµένες αποδοχές λόγω διαθεσιµότητας, αργίας, άδειας άνευ αποδοχών κ.λ.π. του ν.2683/1999, ο υπολογισµός των επιδοµάτων γίνεται µε βάση τις µειωµένες αυτές αποδοχές. Οι νόµιµοι κληρονόµοι υπαλλήλων που απεβίωσαν λαµβάνουν τα αντίστοιχα επιδόµατα Εορτών και Αδείας που τους αναλογούν µέχρι τη χρονολογία του θανάτου.

31 31 Υπάλληλος, στον οποίο παρέχεται δυνατότητα επιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 τουν.1282/1982 (π.χ. έξοδος από την Υπηρεσία), δικαιούται να λάβει τα επιδόµατα εορτών και αδείας είτε από την Υπηρεσία του είτε από την Υπηρεσία Συντάξεων, ως εξής: 1) Επιλογή καταβολής από την Υπηρεσία: στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται τµήµα τους ανάλογο προς τον αριθµό των ηµερών που µισθοδοτήθηκε ο υπάλληλος. 2) Στην περίπτωση επιλογής καταβολής των από τη σύνταξη, καταβάλλονται στο ακέραιο, ανεξάρτητα από τις ηµέρες που συνταξιοδοτήθηκε ο υπάλληλος. Σε περίπτωση περικοπής των επιδοµάτων, διευκρινίζεται ότι για όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, ο µήνας υπολογίζεται σε 30 ηµέρες. Σε περιπτώσεις στάσης εργασίας, το σύνολο των ωρών που δεν προσφέρεται εργασία ανάγεται σε ηµέρες, µε διαίρεση του συνολικού αριθµού των ωρών στάσης εργασίας δια των ωρών της υποχρεωτικής ηµερήσιας απασχόλησης των υπαλλήλων. 13. Αµοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα Με το άρθρο 10 του Ν. 3205/03 προβλέπεται η χορήγηση αµοιβής σε υπαλλήλους στους οποίους, µε απόφαση του οικείου Υπουργού, ανατίθενται καθήκοντα αυξηµένης ευθύνης, είτε λόγω της φύσης της εργασίας για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις, είτε λόγω ειδικής εργασίας πέραν από τα συνήθη καθήκοντά τους. Για την καταβολή της αµοιβής αυτής απαιτείται έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, µε την οποία καθορίζεται η αναγκαιότητα και η διάρκεια της σχετικής απασχόλησης του υπαλλήλου η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τρεις (3) µήνες για κάθε έτος, καθώς και το ύψος της αµοιβής. Η αµοιβή αυτή δεν περιλαµβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου, θεωρείται δηλαδή πρόσθετη αµοιβή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής και να υπόκειται στις κρατήσεις των πρόσθετων αµοιβών.

32 Οικογενειακή παροχή Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3205/03 για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του Ν. 3205/03, χορηγείται µηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα µε την οικογενειακή κατάστασή τους ως εξής: α. Για έγγαµο υπάλληλο, χωρίς ή µε ενήλικα τέκνα, τριάντα πέντε ευρώ (35 ). β. Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η ανωτέρω παροχή προσαυξάνεται κατά: - δεκαοκτώ ευρώ (18 ) για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα, - τριανταπέντε ευρώ (35 ) για το τρίτο, - σαράντα επτά ευρώ (47 ) για το τέταρτο και - εβδοµήντα τρία ευρώ (73 ) για καθένα από το πέµπτο τέκνο και άνω. Η οικογενειακή δηλαδή παροχή αποτελείται από ένα βασικό ποσό το οποίο στη συνέχεια προσαυξάνεται ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών της οικογένειας. Η κατά το ανωτέρω προσαύξηση δικαιολογείται µόνο για τέκνα προερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το βασικό ποσό της οικογενειακής παροχής των τριάντα πέντε ευρώ (35 ) χορηγείται και στους γονείς που τελούν σε διάζευξη ή διάσταση, στους άγαµους γονείς, καθώς και στον επιζώντα σύζυγο, σε περίπτωση θανάτου του ενός των συζύγων - υπαλλήλων, εφόσον έχουν παιδιά για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή των προσαυξήσεων του βασικού ποσού της οικογενειακής παροχής. Η διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησης της οικογενειακής παροχής καθώς και οποιαδήποτε µεταβολή στον αριθµό των τέκνων που προσαυξάνουν την παροχή αυτή γίνεται µε υπεύθυνη δήλωση του υπάλληλου που υποβάλλεται στον εκκαθαριστή των αποδοχών του, όπως Υπόδειγµα Τρίτου Μέρους. Επισηµαίνεται ότι:

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Πεδίο Εφαρµογής Στις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου υπάγονται οι µόνιµοι & δόκιµοι πολιτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Βασιλάκης, Ν.Ντρές 2) Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Τηλέφωνο : 210-3246321 όλης της Χώρας E-mail : t09pde2@ypepth.gr

Πληροφορίες: Δ. Βασιλάκης, Ν.Ντρές 2) Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Τηλέφωνο : 210-3246321 όλης της Χώρας E-mail : t09pde2@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα 15-9 - 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. 93953/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β Μητροπόλεως 15 Τ.Κ. 10185 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα 15-9 - 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. 93953/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β Μητροπόλεως 15 Τ.Κ. 10185 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312 Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 22-11-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

προηγήθηκαν της άδειας.»

προηγήθηκαν της άδειας.» Από την τηλεφωνική επικοινωνία που έχετε μαζί μας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιάφερον για διευκρινήσεις σε νομικά ζητήματα. Γι αυτό και θα συνεχίσουμε να απαντούμε σε κάθε ερώτημα σας, ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2011 ======================================================== Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη Θέμης Πολυβίου Όπως είναι γνωστό, μετά τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, που αποφασίστηκαν από τις κυβερνήσεις Χριστόφια και Αναστασιάδη και ψηφίστηκαν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469Η2Ι-Ω3Ζ. H 7η Υ.Π.Ε Κρήτης έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469Η2Ι-Ω3Ζ. H 7η Υ.Π.Ε Κρήτης έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11/1/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 331 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλογιαννάκης Στέλιος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ, ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΣΧΟ ΚΤΣ ΚΤΕΘ,ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Μονάδες με ΑΔΧ, ΝΠΔΔ/ΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα