Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου"

Transcript

1 Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: Το παράδειγμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ερµούπολη, 12 Μαρτίου 2011

2 Ενέργειες της ΠΒΑ Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA από πόρους ΕΤΠΑ έσµευσηπόρωνδηµ. δαπάνηςύψους 10 εκαπότοπεπ για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ενηµερωτικές ηµερίδες της ιαχειριστικής Αρχής της ΠΒΑ ΈγκρισηΟλοκληρωµένωνΑστικώνΠρογραµµάτωνσε5 αστικούς πόλους των νησιών και προσδιορισµός έργων «Μελέτη Αξιοποίησης νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου » Κατάλογος(ενδεικτικών) έργων Μέθοδος και Κριτήρια Αξιολόγησης

3 Καταλληλότητα δυνατότητες προσαρµογής στις συνθήκες της ΠΒΑ η ευχέρεια διαφοροποίησης και ευελιξίας των Περιφερειών πολλών άλλων κρατών-µελών στη περίπτωση της Ελλάδας όλες οι αναγκαίες ρυθµίσεις λαµβάνουν χώρα σε κεντρικό επίπεδο δεν υπάρχουν παραδείγµατα ή/και πρακτικές άλλων Περιφερειών εύκολα µεταφερόµενα στην ελληνική περίπτωση και ειδικότερα στις συνθήκες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

4 Γενικά συμπεράσματα 1/3 Ποιες μορφές των Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και τις τοπικές συνθήκες, είναι η πλέον κατάλληλη? Ευέλικτες διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση Εξετάζονται διαφορετικά σενάρια χρηματοδοτικού μίγματος (δάνεια, συμμετοχές). Η ανάληψη πρωτοβουλίας κινητοποίησης των έργων και ο ρόλος της διοίκησης του έργου ανήκει ως επί το πλείστον στους τοπικούς φορείς του δημόσιου τομέα Κατάλληλος προγραμματισμός αστικών παρεμβάσεων και διαχωρισμός ανάλογα με τις δυνατότητες χρηματοδότησης

5 Γενικά συµπεράσµατα 2/3 «Καλή πρακτική» Σχεδίου αστικής Ανάπτυξης βασίζεται στην οικονοµική ισορροπία µεταξύ διαφόρων «αντικειµένων» - έργων, όπως τα παρακάτω: ηµόσια κτίρια, χώροι µε πράσινο και δηµόσιοι χώροι κοινής ωφελείας. ηµόσια / ιδιωτικά κτίρια, περιοχές και χώροι που µπορεί να έχουν εµπορικό ενδιαφέρον. Αστικές υποδοµές που παράγουν «ταµειακές ροές» ικανές να αποπληρώσουν συνολικά ή εν µέρει την κατασκευή τους. Αστικές υποδοµές που έχουν κόστος, αλλά έχουν επίσης ισχυρά θετικά στοιχεία για την περιοχή και την κοινωνία στο σύνολό της.

6 Γενικά συµπεράσµατα 3/3 «Οικονομικά εύρωστο" έργο πρέπει να είναι σε θέση κατά τον κύκλο ζωής του να παράγει επαρκείς«ταμειακές ροές» ώστε να καταβάλει τους τόκους του χρέους, και, ταυτόχρονα, το πλεόνασμα της επιχείρησης θα πρέπει να μεταφερθεί στους μετόχους με τη μορφή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή των μερισμάτων ή με την επίτευξη στόχων δημόσιου και γενικού συμφέροντοςχωρίςκόστος. Έτσι, τοκάθεέργοθαπρέπειναείναιέναςσυνδυασμός -τηςαπόδοσηςτωνταμειακώνροών, -τηςαύξησηςτουκεφαλαίου, καθώςκαιτης - κατάλληλης ισορροπίας των ιδιωτικών και δημόσιων συμφερόντων.

7 Αναγνώρισηεπενδυτικώνευκαιριών& αναγκών για την αστική ανάπτυξη στην ΠΒΑ ΟλοκληρωµέναΣχέδιαΑστικήςΑνάπτυξης(ΟΣΑΑ) ταέργαπουθακάνουνχρήσητωνεργαλείωντουjessica αποτελούν έργα ή τµήµατα ενός Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης προσδιορίζουν ανάγκες οι οποίες αναζητούν χρηµατοδοτικές πηγές και δυνατότητες πέρα από τους πεπερασµένους πόρους της αµιγούς δηµόσιας χρηµατοδότησης

8 Τύποι παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του αστικού χώρου Κύρια Ζητήµατα Αστικού Χώρου Βορείου Αιγαίου Πληθυσµιακή γήρανση Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας. ιασύνδεση Πανεπιστηµίουπεριφερειακού παραγωγικού συστήµατος για την προσέλκυση ανθρώπινου δυναµικού/ επενδύσεων Εγκαταλελειµµένο κτιριακό απόθεµα υποβαθµισµένες κεντρικές περιοχές και κτίρια Πολιτιστικό Απόθεµα Τύποι παρεµβάσεων που δυνητικά θα µπορούσαν ναυλοποιηθούνµέσωτουτααγιατην αντιµετώπιση των ζητηµάτων - ηµιουργία κοινωνικής υποδοµής και λειτουργία κοινωνικών δοµών υπηρεσιών που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του αστικού πληθυσµού του Βορείου Αιγαίου. - Υποδοµή και στήριξη εταιρικών σχηµάτων µε συµµετοχή της αυτοδιοίκησης, για την παροχή υπηρεσιών (π.χ. - επιχειρήσεις ηµιουργία ειδικής παροχήςεπιχειρηµατικής επιβατικού συγκοινωνιακού υποδοµής έργου) για την διασύνδεση έρευνας - επιχειρηµατικότητας. (π.χ. τεχνολογικά πάρκα, θερµοκοιτίδες κλπ). - Υποστήριξη στην κατασκευή ερευνητικής υποδοµής (εργαστήρια). - ηµιουργία εγκαταστάσεων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (νέα τµήµατα π.χ. Λήµνο) - Ανακαίνιση ανακατασκευή και αξιοποίηση κτιριακού αποθέµατος σε νέες χρήσεις (γραφεία, κατοικία, εµπορικές χρήσεις, πολιτισµός, εκπαίδευση). - Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση «αστικών µνηµείων» και χώρων πολιτισµού

9 Κύρια Ζητήµατα Αστικού Χώρου Βορείου Αιγαίου Πολεοδοµικά και συγκοινωνιακά προβλήµατα κεντρικών περιοχών ιαχείριση αποβλήτωναπορριµµάτων Αναβάθµιση τουριστικού προϊόντος Συγκρούσεις χρήσεων γης κεντρικών περιοχών λιµενικών ζωνών Πολεοδοµική οργάνωση κεντρικών περιοχών Εξοικονόµησηενέργειας, αστική ενεργειακή πολιτική. Τύποι παρεµβάσεων που δυνητικά θα µπορούσαν να υλοποιηθούν µέσω του ΤΑΑ για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων - Προγράµµατα αναπλάσεων απόσυρσης χρήσεων από τον αστικό ιστό. - Χρηµατοδότηση συγκοινωνιακών παρεµβάσεων - ηµιουργία υποδοµών οργάνωση συστηµάτων διαχείρισης. - Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης µονάδες επεξεργασίας - ηµιουργία ειδικών έργων τουριστικής υποδοµής εντός αστικού χώρου(π.χ. κατασκευή λειτουργία µαρίνων). - Ανακαίνιση ανακατασκευή ανάδειξη τουριστικών πόρων (π.χ. µουσεία) - ηµιουργία υποδοµής για την οργάνωση του τουριστικού προϊόντος των νησιών(π.χ. δηµιουργία ζωνών διαµετακόµισης εντός λιµένων). - Χρηµατοδότηση έργων κυκλοφοριακών παρεµβάσεων (ανταποδοτικού χαρακτήρα). - Πολεοδοµική οργάνωση ζωνών φορτοεκφόρτωσης. - Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών µεταφορών - Αναπλάσεις πολεοδοµικών κέντρων- ενοτήτων - Εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ σε δηµόσια κτίρια

10 Όρια& τυπολογία των έργων αστικής ανάπτυξης Κύριο ζητούµενο η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Εστίαση σε σηµειακές παρεµβάσεις Εφαρµοσιµότητα σχεδίου αξιοποίησης χρήσεων Ικανότητα διαχείρισης των έργων Τουριστική ανάπτυξη Χρηµατοδότηση λοιπών δράσεων αστικής ανάπτυξης από αµιγώς δηµόσια επιχορήγηση του ΕΣΠΑ υνατότηταπρογραµµατισµού& διαχείρισης συνθετότερων παρεµβάσεων ηµιουργία πολιτιστικών χρήσεων σε συνδυασµό µε εµπορικές χρήσεις τεκµηριωµένη έρευνα τοπικής αγοράς γης& ακινήτων Ιδιοκτησιακό καθεστώς φορέας διαχείρισης έργων Βελτίωση ανταγωνιστικότητας πόλεων Επιχειρηµατική ανάπτυξη αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων ήµων

11 Κατάλογος εν δυνάμει έργων Jessica ιερεύνηση-αξιολόγηση καταλόγου εν δυνάµει έργων ΟΜΑ ΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: - Εφικτότητα - Σηµαντικότητα

12 Η περιοχή Α, περιοχή των επιλογών υψηλής εφικτότητας και μεγάλης σημαντικότητας στο οποίο περιέχονται οιπλέονπροτιμητέεςεπιλογές. Οι περιοχές Β, λύσεις υψηλής εφικτότητας και μικρής σημαντικότητας ή χαμηλής εφικτότητας και μεγάλης σημαντικότητας αντίστοιχα. Εάν δεχθούμε ότι η σημαντικότητα έχει τηνίδιαβαρύτηταμετηνεφικτότητα, οι επιλογές αυτές είναι ισοδύναμες. Η περιοχή Γ, επιλογές με χαμηλή εφικτότητακαιμικρήσημαντικότητα. Η περιοχή αυτή είναι γενικά αποφευκτέα. ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ) Υψηλή Χαµηλή Μικρή Β Γ Α Β ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ) Μεγάλη

13 Έχοντας, λοιπόν«χαρτογραφήσει» τις επιλογές μας τίθεται το ζήτημα της τελικής πρόκρισης κάποιας(ή κάποιων) για τελική μελέτη και αξιολόγηση μετά από σύγκρισή τους.

14 Ομαδοποίηση έργων Κατηγορία Α: αναπλάσεις περιοχών& αρχιτεκτονικών συνόλων Κατηγορία Β: Αξιοποίηση εμπορικών ακινήτων Κατηγορία Γ: Αξιοποίηση φυσικών πόρων (θερμαλισμός, περιοχές φυσικού κάλους κλπ.) Κατηγορία Δ: Βασικές υποδομές& κοινωνικός εξοπλισμός

15 Αξιολόγηση έργων ανά κατηγορία και με βάση τις ομάδες κριτηρίων Εφικτότητα, Σημαντικότητα

16 Αποκατάσταση και επανάχρηση του Κινηματοθεάτρου REX (Χίος) ηµιουργία σύγχρονου θερµαλιστικού κέντρου και ξενοδοχειακής µονάδας στα Θέρµα Κόλπου Γέρας(Λέσβος)

17 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ JESSICA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ηµιουργία σύγχρονου θερµαλιστικού κέντρου και ξενοδοχειακής µονάδας στα Θέρµα Κόλπου Γέρας

18 Σκοπός της προτεινόµενης επένδυσης Αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου της περιοχής και των υπαρχουσών εγκαταστάσεων Κατασκευή θερµαλιστικού κέντρου που θα περιλαµβάνει: Αντικείµενο του έργου -Ξενοδοχείο 4 ή 5 * δυναµικότητας 130 κλινών -Νέο υδροθεραπευτήριο -Βοηθητικές εγκαταστάσεις -Υπαίθριες διαµορφώσεις -Εκσυγχρονισµό υφιστάµενων εγκαταστάσεων (οθωµανικό λουτρό, αναψυκτήριο) Τα Λουτρά στα Θέρµα της Λέσβου βρίσκονται σε παράκτια περιοχή στον Κόλπο της Γέρας, στον ευρύτερο περιαστικό χώρο της πόλης της Μυτιλήνης και ανήκουν στον ήµο Λέσβου. Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε χώρο 6,5 στρεµάτων ενώ στην ιδιοκτησία του ήµου περιλαµβάνεται όµορο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 40 στρεµµάτων. Η ποσότητα και επάρκεια του νερού των θερµοπηγών καλύπτουν τις προδιαγαφές ενός τέτοιου εγχειρήµατος, όπως προκύπτει και από σχετικές µελέτες & έρευνες του Συνδέσµου Ιαµατικών ΠηγώνΕλλάδας. Τονερόείναιδιαυγέςσεθερµοκρασία39,7 βαθµούςκελσίου.

19 Κόστος επένδυσης 8,4 εκ. Ευρώ Στο παρόν προσχέδιο ο υπολογισµός του κόστους για το συγκεκριµένο µέγεθος µονάδας προκύπτει βάσει αρχείων κατασκευαστικών εταιρειών και αφορούν τιµές αγοράς, οι οποίες θεωρούνται ρεαλιστικότερες και περισσότερο συµβατές µε το είδος του έργου. Ακριβής καθορισµός του κόστους θα µπορέσεις να πραγµατοποιηθεί µετά την εκπόνηση των απαιτούµενωντεχνικώνµελετών. Κανονιστικά περιβαλλοντικά ζητήµατα Η περιοχή βρίσκεται εντός της Περιοχής Natura 2000 χαρακτηρισµένη ως Ειδική Περιοχή Προστασίας SPA. Η χρήση σύµφωνα µε το ΓΠΣ Μυτιλήνης δεν είναι ασύµβατη, ωστόσο προϋποθέτει : -τροποποίησητωνόρωντουγπσσεσχέση µε τους όρους δόµησης προκειµένου να είναι δυνατή η εκµετάλλευση της απαιτούµενης επιφάνειας - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

20 Σχήµα διοίκησης& διαχείρισης Το διοικητικό σχήµα θα διαµορφωθεί σε σχέση µε το επενδυτικό σχήµα στο οποίο προτείνεται νασυµµετέχουν: -Ο ήµος Λέσβου, ως κύριος µέτοχος και κάτοχος τουλάχιστον του 51% των µεριδίων του φορέα υλοποίησης και εκµετάλλευσης - Ιδιώτης(-τες) επενδυτής(-τές), οι οποίοι θα συµµετέχουν κατ αναλογία στη διοίκηση του έργου Εκτίµηση της αγοράς και της ζήτησης 1. Περιγραφή προϊόντων& υπηρεσιών 2. Ανάλυση αγοράς, εκτιµήσεις µεγέθους ανά κατηγορία προϊόντος/ υπηρεσίας 3. Εκτιµήσεις εσόδων ανά κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας

21 Ανάλυση κόστους- οφέλους Το βασικό σενάριο που αξιολογείται περιλαµβάνει την υλοποίηση του σχεδίου µε τη συµµετοχή του Τ.Α.Α. στην υλοποίηση του σχεδίου µε την παροχή δανείου, δεκαετούς διάρκειαςµεεπιτόκιο5%, ίσουµετο45%του π/υ του έργου Τουπόλοιπο55% θαπρέπεινακαλυφθείαπό ιδία συµµετοχή του µετοχικού σχήµατος. Η βιωσιµότητα της επένδυσης υπολογίζεται σε βάθος 15-ετίας, όταν εκτιµάται ότι η υπολειµµατική αξία της επένδυσης θα ισούται µε το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης(πλην τουδανείου)

22 Βιωσιµότητα: -Παρούσα αξία επένδυσης 1,25 εκ. Ευρώ -Συντελεστήςεσωτερικήςαπόδοσης(IRR) : 5,48% Αξιολόγηση Οικονοµικο-κοινωνικάοφέλη: 20 άµεσες θέσεις εργασίας Αξιοποίηση δηµόσιας περιουσίας µε οικονοµικά βιώσιµο τρόπο Συµβολή στη διαφοροποίηση/ αναβάθµιση του συνολικού τουριστικού προϊόντος Παροχή υπηρεσιών στον αστικό πληθυσµό της πόλης της Μυτιλήνης

23 Τ.Α.Α. Βορείου Αιγαίου Πιθανοί συμμετέχοντες στο ΤΑΑ Αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν Επενδυτική στρατηγική

24 Χρονικός προγραμματισμός έργα των οποίων οι χρηματοδοτήσεις θα προέλθουν από πόρους του ΕΣΠΑ( ) τα ΤΑΑ θα έχουν περιφερειακό χαρακτήρα Η διαδικασία σύστασης μπορεί να διαρκέσει από 9-12 μήνες

25 2011 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλογής Τ.Α.Α. Προετοιµασία προτάσεων έργων από τις δηµοτικές αρχές ιαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων Έναρξη περιόδου παρουσίασης των έργων στα Τ.Α.Α. Επιλογή Τ.Α.Α. Σύσταση των εταιρειών ειδικού σκοπού για την υλοποίηση των έργων Χρηµατοδότηση των έργων

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 2: Ιεράρχηση Προτάσεων Πρώτη Επιλογή

ΠΕ 2: Ιεράρχηση Προτάσεων Πρώτη Επιλογή ΠΕ 2: Ιεράρχηση Προτάσεων Πρώτη Επιλογή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙ Α 1 Κατηγοριοποίηση και οµάδες αστικών αναπλάσεων 4 2 Μήτρες αξιολόγησης και βαθµολόγησης κριτηρίων 26 3 Αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

European Investment Bank

European Investment Bank . European Investment Bank Advisory services to the JESSICA Holding Fund Greece: Supporting the process of preparation of JESSICA Projects and Integrated Urban Development Plans Project List (March 011)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΗΣ.Ε.Θ. Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΗΣ.Ε.Θ. Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΗΣ.Ε.Θ. Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ADVICE Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. BCS BCS Σύµβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας 2012-2016»

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας 2012-2016» 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2012-2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.DOC] Σελ. 61/130 9.1 Συνοπτικά Τεχνικά ελτία Αξόνων και Μέτρων [ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2012-2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.DOC] Σελ. 62/130

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ... i Ι. Πολιτικές ανά τοµέα που περιέχουν στόχους που αφορούν το ΠΕΠ και πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σχεδιασµό... 1 Ι.1 Αειφόρος Ανάπτυξη (ΠΛΑΙΣΙΟ)... 1 Ι.2 Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των λόγων που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Η ανάλυση δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΑΣΗ Β: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανάδοχος: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΛΛΑΣ, Γραφείο Οικονοµικών και Χωροταξικών

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Α. Σύντοµο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα