ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ"

Transcript

1 ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ Μ. Πανταζίδου 1, Α. Παπαµαρινόπουλος 1, Ε. Σκυλάκης 1, Χ. Τσατσανίφος 2 1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα 2 Πανγαία Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., Αθήνα KEYWORDS: Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ), Εκτίµηση Κινδύνου Αστοχίας Στεγάνωσης ΧΥΤΑ, Ηλεκτρικά Συστήµατα Εντοπισµού ιαρροών ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αναπτύσσει µια µεθοδολογία επιλογής σχεδιασµού και διαχείρισης ΧΥΤΑ, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση εναλλακτικών διατάξεων στεγάνωσης πυθµένων και συστηµάτων παρακολούθησης. H σύγκριση γίνεται µε βάση το συνολικό κόστος, το οποίο περιλαµβάνει τα κόστη κατασκευής της στεγάνωσης, των ελέγχων ποιότητας κατασκευής της στεγάνωσης, της κατασκευής και λειτουργίας των συστηµάτων παρακολούθησης, καθώς και το κόστος της αποκατάστασης πολλαπλασιασµένο µε την πιθανότητα αστοχίας της στεγανωτικής στρώσης. Η εφαρµογή της µεθοδολογίας σε ένα παράδειγµα χαρακτηριστικό του ελληνικού χώρου δείχνει τη σηµασία των ελέγχων κατασκευής και τη συµβολή των συστηµάτων εντοπισµού διαρροών. COMBINED EVALUATION OF LANDFILL CONTAINMENT, MONITORING AND RESTORATION Μ. Pantazidou 1, Α. Papamarinopoulos 1, Ε. Skylakis 1, C. Tsatsanifos 2 1 National Technical University of Athens, School of Civil Engineering, Athens, Greece 2 Pangaea Consulting Engineers LTD, Athens, Greece ABSTRACT This paper develops a methodology for selecting landfill design and operation method, which enables comparisons among alternative liner designs and monitoring systems. The evaluation is based on the total cost, which accounts for the costs of liner construction, liner quality control measures, construction and operation of the monitoring systems, as well as restoration costs multiplied by the probability of liner failure. The application of the methodology for a hypothetical Greek landfill demonstrates the importance of quality control measures and the contribution of monitoring systems capable of determining the location of leachate leaks. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κανονισµοί για τη λειτουργία χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) καθορίζουν το ελάχιστο πάχος των στρώσεων πυθµένα ΧΥΤΑ, καθώς και τις µεθόδους παρακολούθησης του χώρου [1]. Οι κανονισµοί ωστόσο δεν δίνουν κατευθυντήριες γραµµές για την ποσοτική αποτίµηση του οφέλους που προκύπτει από εναλλακτικές διατάξεις σχεδιασµού και παρακολούθησης. Αυτή η βασική έλλειψη ήταν το κίνητρο για να αναπτυχθεί στην παρούσα εργασία µια µεθοδολογία επιλογής σχεδιασµού και διαχείρισης ΧΥΤΑ, η οποία αποτιµά συνδυασµένα το κόστος και τα οφέλη που αντιστοιχούν σε εναλλακτικές διατάξεις στεγάνωσης πυθµένων και συστηµάτων παρακολούθησης ΧΥΤΑ, συνεκτιµώντας την πιθανότητα αστοχίας της στεγανωτικής στρώσης και το κόστος αποκατάστασης. 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ Η µεθοδολογία εκφράζει ποσοτικά τις εξής βασικές παραµέτρους: (Ι) την ποιότητα του στεγανωτικού πυθµένα, η οποία καθορίζεται από τους ελέγχους κατά τη φάση κατασκευής και διαφοροποιείται ως προς την περατότητα της στεγάνωσης, (ΙI) την προστασία που παρέχεται από το σύστηµα στεγάνωσης, εκφρασµένη ως παροχή στραγγίσµατος που διαφεύγει στον υποκείµενο υδροφορέα και (ΙII) την πιθανότητα αστοχίας της στεγανωτικής στρώσης, η οποία ορίζεται ως η πιθανότητα υπέρβασης στα φρέατα δειγµατοληψίας της οριακής επιτρεπόµενης τιµής ενός ρύπου του στραγγίσµατος που επιλέγεται ως δείκτης. Η µεθοδολογία επί πλέον καθορίζει τον τύπο των µέτρων αποκατάστασης, τα οποία είναι διαφορετικά αν είναι γνωστή ή όχι η θέση της διαρροής στραγγίσµατος. Ο προσδιορισµός των παραµέτρων περιγράφεται αναλυτικά στις επόµενες ενότητες και ο υπολογισµός τους γίνεται για έναν υποθετικό ΧΥΤΑ αναφοράς, χαρακτηριστικό του ελληνικού χώρου. 2.1 ΧΥΤΑ αναφοράς Ο υπό µελέτη ΧΥΤΑ αναφοράς θα κατασκευαστεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες µιας ελληνικής πόλης κατοίκων, µε παραγωγή απορριµµάτων 1 kg ανά κάτοικο και ηµέρα, όπως έχει µετρηθεί στην Ελλάδα [2]. Για µια µέση πυκνότητα απορριµµάτων ίση µε 7 kn/m 3 [3] και για µέγιστο ύψος απορριµµατικού αναγλύφου ίσο µε 25 m [1], υπολογίζεται ότι απαιτείται εµβαδόν αποδέκτη περί τα m 2 και στη συνέχεια επιλέγεται τετραγωνική κάτοψη διαστάσεων 200 m x 200 m. Οι υδρογεωλογικές συνθήκες στο χώρο που θα κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ έχουν ως εξής: το έδαφος είναι ιλυώδες, µε µέση υδραυλική αγωγιµότητα ίση µε 10-5 m/s. Ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε βάθος 10 m κάτω από τον πυθµένα του ΧΥΤΑ και έχει υδραυλική κλίση ίση µε 0,03. Σε βάθος 30 m κάτω από τον πυθµένα του ΧΥΤΑ απαντάται βραχώδης σχηµατισµός χαµηλής περατότητας. Για τη στεγάνωση του πυθµένα επιλέγεται µονή σύνθετη στρώση, αποτελούµενη από 0,5 m συµπυκνωµένης αργίλου καλυµµένης µε συνθετική γεωµεµβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πάχους 1,5 mm. Η µέγιστη υδραυλική αγωγιµότητα σχεδιασµού είναι 10-9 m/s και m/s για την άργιλο και τη γεωµεµβράνη, αντίστοιχα. Για την παρακολούθηση του ΧΥΤΑ, θα κατασκευαστούν φρέατα δειγµατοληψίας: ένα φρέαρ στα ανάντη και δύο φρέατα σε απόσταση 200 m από το κατάντη όριο της περιµέτρου του ΧΥΤΑ. Επίσης, εξετάζεται η τοποθέτηση ηλεκτρικού συστήµατος εντοπισµού διαρροών από τον πυθµένα του ΧΥΤΑ, ως µέσο πιο αποτελεσµατικού ελέγχου. Το ηλεκτρικό σύστηµα εντοπισµού διαρροών πυθµένα ΧΥΤΑ περιλαµβάνει κάνναβο ηλεκτροδίων (ηλεκτρόδια µέτρησης) που τοποθετείται κάτω από τη στρώση συµπυκνωµένης αργίλου, ένα ηλεκτρόδιο (ενεργό) που τοποθετείται πάνω από τη στεγανωτική στρώση και ένα ηλεκτρόδιο Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

3 (παθητικό) που τοποθετείται έξω από τα περιµετρικά όρια του ΧΥΤΑ [4]. Λεπτοµέρειες για το ηλεκτρικό σύστηµα δίνει ο Παπαµαρινόπουλος [5]. εδώ θα αναφερθούν µόνο τα πολύ βασικά του στοιχεία. Το ενεργητικό και το παθητικό ηλεκτρόδιο χρησιµεύουν για τη δηµιουργία ηλεκτρικού πεδίου. Χρησιµοποιώντας το κατάλληλο λογισµικό, οι µετρήσεις δυναµικού µεταξύ των ηλεκτροδίων µέτρησης του καννάβου δίνουν τη διακύµανση του δυναµικού στην επιφάνεια του πυθµένα ΧΥΤΑ. Οι αιχµές σ αυτόν τον χάρτη δυναµικού υποδεικνύουν τη θέση σηµείων διαρροής, ενώ το µέγεθος κάθε αιχµής σχετίζεται µε το µέγεθος της διαρροής στο σηµείο που εµφανίζεται η αιχµή. Καθώς ο κάνναβος των ηλεκτροδίων τοποθετείται πριν την κατασκευή της στεγάνωσης του πυθµένα ΧΥΤΑ, το ηλεκτρικό σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο για την ανίχνευση διαρροών στις φάσεις λειτουργίας και µεταφροντίδας του ΧΥΤΑ, αλλά και για τον εντοπισµό ατελειών κατά την τοποθέτηση και συρραφή των φύλλων της γεωµεµβράνης. 2.2 Ποιότητα στεγάνωσης πυθµένα Η ποιότητα στεγάνωσης του πυθµένα καθορίζεται από τους ελέγχους ποιότητας κατασκευής που διενεργούνται παράλληλα µε την κατασκευή, ώστε να είναι δυνατές τυχόν αναγκαίες επιδιορθώσεις. Οι κανονισµοί [1] επιβάλλουν µια σειρά ελέγχων της ποιότητας κατασκευής της συµπυκνωµένης αργίλου οι οποίοι προσδιορίζουν κυρίως εδαφοµηχανικά χαρακτηριστικά (κοκκοµετρική διαβάθµιση, πυκνότητα, υγρασία, υδραυλική αγωγιµότητα αδιατάρακτου δείγµατος αργίλου). Επίσης περιλαµβάνονται έλεγχοι της συνέχειας της γεωµεµβράνης, ιδιαίτερα στις συρραφές. Η πράξη έχει επιβεβαιώσει το αναµενόµενο, ότι δηλαδή όσο οι έλεγχοι γίνονται µε µεγαλύτερη επιµέλεια, τόσο βελτιώνεται η ποιότητα της κατασκευής. κακή ποιότητα κατασκευής αντιστοιχεί απλά σε παντελή έλλειψη ελέγχων [6]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ΧΥΤΑ µε ηλεκτρικό σύστηµα παρακολούθησης, καθίσταται πολύ πιο εύκολος και αξιόπιστος ο έλεγχος της συνέχειας της γεωµεµβράνης στη φάση κατασκευής, µε µία µόνο σάρωση της επιφάνειας της γεωµεµβράνης από το ηλεκτρικό σύστηµα. Στην παρούσα εργασία, η ποιότητα κατασκευής στεγάνωσης πυθµένα επηρεάζει τρεις συντελεστές: την υδραυλική αγωγιµότητα της αργίλου, τις ατέλειες της γεωµεµβράνης (συχνότητα εµφάνισης και µέγεθος οπών) και την πρόσφυση µεταξύ αργίλου και γεωµεµβράνης. Ο Πίνακας 1 δίνει αυτά τα µεγέθη για καλή και κακή ποιότητα στεγάνωσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ποσοτικοποίηση ποιότητας κατασκευής στεγάνωσης πυθµένα ΧΥΤΑ. Ποιότητα κατασκευής στεγάνωσης Αριθµός οπών γεωµεµβράνης (ανά 1.000m 2 ) [7] ιάµετρος οπών γεωµεµβράνης [7] Υδραυλική αγωγιµότητα αργίλου [6] Επαφή αργίλουγεωµεµβράνης καλή 0,75 7,4 mm 10-9 m/s καλή κακή mm 10-8 m/s κακή Θεωρείται δηλαδή ότι για καλή ποιότητα, επιτυγχάνεται η υδραυλική αγωγιµότητα της αργίλου που απαιτούν οι κανονισµοί και οι ατέλειες είναι περιορισµένες. Για κακή ποιότητα κατασκευής, η υδραυλική αγωγιµότητα της αργίλου είναι µία τάξη µεγέθους µεγαλύτερη από αυτήν των κανονισµών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει σηµαντικά ο αριθµός των ατελειών και, σε µικρότερο βαθµό, οι διαστάσεις τους. Η ποιότητα της επαφής της γεωµεµβράνης και της αργιλικής στρώσης συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα γιατί εκφράζει το µέγεθος του ανοίγµατος µεταξύ αργίλου γεωµεµβράνης, το οποίο καθορίζει την παροχή στραγγίσµατος και, δεδοµένων των συνθηκών κατασκευής, είναι µη αµελητέο. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

4 2.3 Προστασία συστήµατος στεγάνωσης Ως µέτρο της προστασίας που προσφέρει η στεγάνωση χρησιµοποιείται η παροχή στραγγίσµατος που µπορεί να διαφύγει στον υδροφορέα, λόγω των ατελειών που πάντα θα έχει η γεωµεµβράνη αλλά και διαµέσου της άθικτης σύνθετης στρώσης γεωµεµβράνης αργίλου. Άρα για τον προσδιορισµό της παροχής του στραγγίσµατος πρέπει να υπολογιστούν δύο συνιστώσες ροής. Στην περιοχή των ατελειών, το στράγγισµα κινείται για κάποια απόσταση οριζόντια στο άνοιγµα µεταξύ της αργίλου και της γεωµεµβράνης, ενώ ταυτόχρονα κινείται και κατακόρυφα [8]. Όταν η ατέλεια προσοµοιωθεί ως κυκλική οπή, υπολογίζεται η εξής αναλυτικο-εµπειρική σχέση για την παροχή, για καλή και κακή επαφή αργίλου γεωµεµβράνης [9]: Καλή επαφή: Κακή επαφή: Q1 = N 21 Q1 = N, 15 a 0,1 0,9 0,74 0, a h w K c 0,1 0,9 0,74 1 h w K c (1α) (1β) όπου Q 1 είναι η παροχή στραγγίσµατος λόγω ατελειών της γεωµεµβράνης, N ο συνολικός αριθµός των ατελειών-οπών (υπολογίζεται µε τα δεδοµένα του Πίνακα 1 για τη συνολική επιφάνεια του ΧΥΤΑ), a το εµβαδόν της κυκλικής οπής, h w είναι το ύψος στραγγίσµατος πάνω από τη στεγανωτική στρώση, και K c η υδραυλική αγωγιµότητα της συµπυκνωµένης αργίλου. Οι Giroud et al. [9] εξήγαγαν τις σχέσεις (1α,β) βασισµένοι σε αναλυτικές εκφράσεις και πειραµατικά δεδοµένα που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισµό της συµβολής του ανοίγµατος µεταξύ αργίλου και γεωµεµβράνης στον υπολογισµό της παροχής [8]. Οι προϋποθέσεις για να ισχύουν οι (1α,β) είναι το ύψος του στραγγίσµατος να µην υπερβαίνει το πάχος της αργιλικής στρώσης (επειδή ο λόγος τους έχει αγνοηθεί ως µικρός σε σχέση µε τη µονάδα) και η υδραυλική αγωγιµότητα της αργίλου να κυµαίνεται µεταξύ m/s και 10-6 m/s (επειδή τα πειράµατα έγιναν µε τέτοια εδάφη). Για τα δεδοµένα του Πίνακα 1 και για ύψος στραγγίσµατος ίσο µε 0,3 m (το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος σύµφωνα µε τις οδηγίες των ΗΠΑ [6]), η παροχή λόγω των ατελειών είναι ίση Q 1 = 5,4 m 3 /έτος για καλή ποιότητα και Q 1 = m 3 /έτος, για κακή ποιότητα κατασκευής στεγάνωσης. Η παροχή διαµέσου της άθικτης στεγανωτικής στρώσης, Q 2, υπολογίζεται µε το νόµο του Darcy χρησιµοποιώντας τη σύνθετη υδραυλική αγωγιµότητα (σαν συνάρτηση της υδραυλικής αγωγιµότητας και του πάχους της αργίλου και της γεωµεµβράνης) και είναι ίση µε Q 2 = 65,3 m 3 /έτος και Q 2 = 67,2 m 3 /έτος για καλή και κακή ποιότητα, αντίστοιχα. (Η σύνθετη υδραυλική αγωγιµότητα επηρεάζεται κυρίως από τη γεωµεµβράνη, κι έτσι η παροχή δεν αλλάζει σηµαντικά µε την αύξηση της διαπερατότητας της αργίλου για κακή ποιότητα κατασκευής). Η σύγκριση των Q 1 και Q 2 δείχνει ότι για κακή ποιότητα, η διήθηση στραγγίσµατος λόγω των ατελειών είναι πολύ πιο σηµαντική από τη διήθηση διαµέσου της άθικτης σύνθετης στρώσης, η οποία και αγνοείται στους υπολογισµούς. Αντίθετα, για καλή ποιότητα κατασκευής οι δύο παροχές είναι συγκρίσιµες και άρα ως παροχή υπολογισµού λαµβάνεται το άθροισµά τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Προστασία στεγάνωσης πυθµένα εκφρασµένη ως παροχή διηθούµενου στραγγίσµατος. Ποιότητα κατασκευής Παροχή λόγω ατελειών γεωµεµβράνης Q 1 (m 3 /έτος) Παροχή διαµέσου της άθικτης σύνθετης στρώσης Q 2 (m 3 /έτος) Παροχή υπολογισµού Q (m 3 /έτος) καλή 5,4 65,3 70,7 κακή , Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

5 2.4 Συστήµατα παρακολούθησης ΧΥΤΑ Τα συστήµατα παρακολούθησης ΧΥΤΑ, εκτός από τα φρέατα παρακολούθησης που επιβάλλουν οι κανονισµοί [1], περιλαµβάνουν και καινοτόµες τεχνολογίες ανίχνευσης και εντοπισµού διαρροών στραγγίσµατος στην υποκείµενη του ΧΥΤΑ ακόρεστη εδαφική ζώνη [10]. Τα περισσότερα από αυτά καταγράφουν µεγέθη που σχετίζονται µε την αύξηση της συγκέντρωσης των ρύπων ή της υγρασίας. Κάποια από αυτά δίνουν σηµειακές µετρήσεις (π.χ., σε σηµεία που τοποθετούνται τα όργανα ανίχνευσης). Το ηλεκτρικό σύστηµα εντοπισµού διαρροής στραγγίσµατος που προαναφέρθηκε στην Ενότητα 2.1 προσφέρει το πλεονέκτηµα του ελέγχου της συνολικής επιφάνειας του ΧΥΤΑ. Συγκεκριµένα, κάνναβος ηλεκτροδίων µε διαστάσεις 5 m x 5 m µπορεί να εντοπίσει διαρροή µε ακρίβεια της τάξης των 1,5 m x 1,5 m [11]. Ο προσδιορισµός της διαρροής είναι δυνατός όταν το στράγγισµα αρχίσει να διηθείται, ενώ το µέγεθος της διαρροής, όπως προαναφέρθηκε, είναι δυνατόν να συσχετιστεί µε το µέγεθος της αιχµής του χάρτη δυναµικού. Οι επιπτώσεις όµως της διαρροής παραµένουν άγνωστες. Αυτές µπορούν να προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν µε αναλύσεις δειγµάτων από τα φρέατα παρακολούθησης, οι οποίες θα καθορίσουν το είδος και τη συγκέντρωση των ρύπων. 2.5 Πιθανότητα αστοχίας ΧΥΤΑ Η πιθανότητα αστοχίας της στεγανωτικής στρώσης του ΧΥΤΑ ορίζεται, στην παρούσα εργασία, ως η πιθανότητα υπέρβασης στα φρέατα δειγµατοληψίας της οριακής επιτρεπόµενης τιµής ενός ρύπου του στραγγίσµατος ο οποίος επιλέγεται ως δείκτης της εξάπλωσης και της σοβαρότητας της ρύπανσης. Η επιλογή του δείκτη-ρύπου έγινε µεταξύ όλων των συστατικών στραγγίσµατος ΧΥΤΑ που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία [6,12,13], η οποία δείχνει ότι ακόµα και σε ΧΥΤΑ αστικών απορριµµάτων ανιχνεύονται στο παραγόµενο στράγγισµα τοξικοί ρύποι. Κριτήρια επιλογής του δείκτη-ρύπου αποτέλεσαν κατά σειρά προτεραιότητας: το εύρος της συγκέντρωσης του ρύπου στο στράγγισµα σε σύγκριση µε το επιτρεπτό του όριο στο πόσιµο νερό, η κινητικότητα στο υπέδαφος, η πιθανή υποβάθµιση, και η τοξικότητα του ρύπου. Με βάση αυτά τα κριτήρια, ο Σκυλάκης [14] περιγράφει αναλυτικά το διαδοχικό αποκλεισµό των υπόλοιπων συστατικών του στραγγίσµατος ο οποίος καταλήγει στην επιλογή του βενζολίου ως δείκτη-ρύπου. Οι κανονισµοί των ΗΠΑ δίνουν ως µέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση του βενζολίου στο πόσιµο νερό την τιµή των 0,005 mg/l [15]. Ως κριτήριο αστοχίας της στεγανωτικής στρώσης του ΧΥΤΑ ορίστηκε λοιπόν η υπέρβαση αυτής της οριακής συγκέντρωσης, C ορ = 0,005 mg/l, στα φρέατα δειγµατοληψίας. Για τον καθορισµό της πιθανότητας αστοχίας, θεωρήθηκε ότι η συγκέντρωση του βενζολίου στο στράγγισµα που διαφεύγει, C 0, έχει οµοιόµορφη κατανοµή µεταξύ του µηδενός και µιας τιµής ίσης µε 100 mg/l, η οποία αντιστοιχεί στο 1/10 της µέγιστης συγκέντρωσης που αναφέρεται στη βιβλιογραφία [6]. Με βάση την παροχή στραγγίσµατος Q που υπολογίστηκε στην Ενότητα 2.3 (Πίνακας 2), µπορεί να υπολογιστεί η συγκέντρωση του ρύπου στον υδροφορέα, C Y, ανάγοντας τη συνολική ροή µάζας ρύπου, J, στη συνολική παροχή του υδροφορέα, Q Y : C Y J Q = = C 0 (2) Q Q Y Y Για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης του ρύπου στα φρέατα γίνεται η παραδοχή οτι ο ΧΥΤΑ αποτελεί µια πηγή ρύπανσης σταθερής συγκέντρωσης. Με αυτήν την παραδοχή, η συγκέντρωση ρύπου στη θέση των φρεάτων, C φρ, µετά την αποκατάσταση συνθηκών µόνιµης µεταφοράς εντός του υδροφορέα δίνεται από τη σχέση (2). Για την αριθµητική εφαρµογή της (2) στον αποδέκτη αναφοράς, η Q Y υπολογίζεται µε το νόµο Darcy για την υδραυλική αγωγιµότητα και κλίση του υδροφορέα που δίνονται στην Ενότητα 2.1 και για µία ορθογωνική διατοµή του υδροφορέα κάθετη στη ροή του υπόγειου νερού βάθους 20 m και πλάτους 7.000m. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

6 Η πιθανότητα αστοχίας της στεγανωτικής στρώσης, p f, ορίζεται ως η πιθανότητα να ανιχνευτεί στα φρέατα συγκέντρωση µεγαλύτερη της επιτρεπόµενης, C ορ = 0,005 mg/l. Η πιθανότητα αυτή υπολογίζεται µέσω της οµοιόµορφης κατανοµής της τιµής της συγκέντρωσης στα φρέατα, όπως δείχνει γραφικά το Σχήµα 1. Πιθανότητα τιµής συγκέντρωσης Cορ Συγκέντρωση στα φρέατα C φρ (mg/l) Cφρ,max ΣΧΗΜΑ 1. Κατανοµή πιθανότητας συγκέντρωσης του δείκτη-ρύπου στα φρέατα δειγµατοληψίας. Η πιθανότητα αστοχίας καθορίζεται από τα σχετικά µεγέθη των εµβαδών των χωρίων 1 (ικανοποιητική λειτουργία) και 2 (αστοχία). Αν Ε 1 και Ε 2 είναι τα εµβαδά των χωρίων 1 και 2 στο Σχήµα 1, η πιθανότητα αστοχίας είναι ίση µε: p f E E + E 2 ϕρ,max ορ = = (3) 1 2 C C C ϕρ,max Για τα χαρακτηριστικά του ΧΥΤΑ αναφοράς και για το δείκτη-ρύπο που επιλέχθηκε, προκύπτει από τη σχέση (3) πιθανότητα αστοχίας της στεγάνωσης του πυθµένα ίση µε 6,3% (C φρ,max = 0,0053 mg/l) και 97,8% (C φρ,max = 0,2294 mg/l) για καλή και κακή ποιότητα κατασκευής στεγάνωσης, αντίστοιχα. 2.6 Μέτρα αποκατάστασης ΧΥΤΑ Η ανίχνευση στα φρέατα δειγµατοληψίας ρύπων πάνω από τα επιτρεπόµενα όρια αποτελεί το έναυσµα για να εξεταστούν κατάλληλα µέτρα αποκατάστασης του υδροφορέα. Αν το σηµείο διαρροής είναι γνωστό (π.χ., µέσω αποτυπώσεων ηλεκτρικού συστήµατος), τότε µπορεί να είναι δυνατή η επιδιόρθωση της στεγανωτικής στρώσης σε αυτό το σηµείο, ή η τοπική µείωση της περατότητας του υδροφορέα, ή η µερική εκκένωση του ΧΥΤΑ στην περιοχή της αστοχίας. Σ αυτήν την περίπτωση τα µέτρα αποκατάστασης περιλαµβάνουν τις επεµβάσεις στην περιοχή της διαρροής και την εξυγίανση του υδροφορέα στα κατάντη του ΧΥΤΑ. Όταν το σηµείο αστοχίας είναι άγνωστο, τότε οποιαδήποτε µερική επέµβαση είναι αδύνατη και για να περιοριστεί η εξάπλωση των ρύπων απαιτείται πλήρης εγκιβωτισµός. Έτσι τα µέτρα αποκατάστασης εκτός από την εξυγίανση του υδροφορέα στα κατάντη του ΧΥΤΑ, περιλαµβάνουν και την κατασκευή χαµηλής περατότητας αργιλικού περιµετρικού διαφράγµατος. 2.7 Κόστη προστασίας, παρακολούθησης και αποκατάστασης Tο συνολικό κόστος περιλαµβάνει τα κόστη (1) κατασκευής του πυθµένα ΧΥΤΑ (υλικά και τοποθέτηση), (2) ελέγχων ποιότητας κατασκευής της στεγάνωσης του πυθµένα, (3) κατασκευής και Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

7 λειτουργίας των συστηµάτων παρακολούθησης, καθώς και το κόστος των (4) µέτρων αποκατάστασης πολλαπλασιασµένο µε την πιθανότητα αστοχίας. Ο χρόνος λειτουργίας των συστηµάτων παρακολούθησης είναι το άθροισµα της διάρκειας της πλήρωσης του ΧΥΤΑ (20 έτη) και της µεταφροντίδας (30 έτη). Τα κόστη είναι αντιπροσωπευτικά του ελληνικού χώρου, ή, όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, αντιστοιχούν σε εφαρµογές του εξωτερικού σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία [16,17] και δίνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 3, ενώ οι επί µέρους υπολογισµοί δίνονται από τον Σκυλάκη [14]. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αναλυτικά κόστη κατασκευής, παρακολούθησης, ελέγχων και αποκατάστασης. ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Κατασκευή Συνθετική µεµβράνη Στρώση συµπυκνωµένης αργίλου Στρώση στράγγισης Γεωύφασµα Σωλήνες αποστράγγισης Φρέατα παρακολούθησης Παρακολούθηση Ηλεκτρικό σύστηµα Λειτουργία φρεάτων δειγµατοληψίας (χηµικές αναλύσεις, δύο φορές ανά έτος για 50 έτη) Λειτουργία ηλεκτρικού συστήµατος (2 σαρώσεις ανά έτος για 50 έτη) Έλεγχοι Έλεγχοι στρώσης συµπυκνωµένης αργίλου: στη χειρότερη 0 περίπτωση δεν γίνεται κανείς έλεγχος (ελάχιστο κόστος) Έλεγχοι στρώσης συµπυκνωµένης αργίλου: εδαφοµηχανικές δοκιµές (µέγιστο κόστος) Έλεγχοι κατασκευής στρώσης στράγγισης (ελάχιστο κόστος) 0 Έλεγχοι κατασκευής στρώσης στράγγισης (µέγιστο κόστος) 300 Έλεγχοι συνθετικής µεµβράνης (ελάχιστο κόστος) 0 Έλεγχοι συνθετικής µεµβράνης στην περίπτωση όπου δεν χρησιµοποιείται το ηλεκτρικό σύστηµα (µέγιστο κόστος) Έλεγχοι συνθετικής µεµβράνης όταν χρησιµοποιείται το ηλεκτρικό σύστηµα (µέγιστο κόστος) Συνολικό ελάχιστο κόστος ελέγχων 0 Συνολικό µέγιστο κόστος ελέγχων όταν δεν χρησιµοποιείται το ηλεκτρικό σύστηµα Συνολικό µέγιστο κόστος ελέγχων όταν χρησιµοποιείται το ηλεκτρικό σύστηµα Αποκατάσταση Κατασκευή αργιλικών διαφραγµάτων περιµετρικά του αποδέκτη [16] Αποκατάσταση της ζώνης µεταξύ του αποδέκτη και των φρεάτων παρακολούθησης µε άντληση και επεξεργασία (pump n treat) [17] Επιδιόρθωση στην περιοχή της διαρροής µε τσιµεντενέσεις [16] Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

8 Με βάση τις τιµές του Πίνακα 3, υπολογίζονται τα κόστη για τέσσερεις περιπτώσεις καλής (Α) και κακής (Β) ποιότητας κατασκευής, όταν η παρακολούθηση γίνεται είτε µόνο µε φρέατα δειγµατοληψίας (περιπτώσεις Α1, Β1), είτε µε φρέατα δειγµατοληψίας σε συνδυασµό µε ηλεκτρικό σύστηµα παρακολούθησης (περιπτώσεις Α2, Β2). Τα αποτελέσµατα συγκεντρώνονται στον Πίνακα 4. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Κόστος κατασκευής, ελέγχων και παρακολούθησης, πιθανότητα αστοχίας, κόστος αποκατάστασης, και ολικό κόστος εναλλακτικών συστηµάτων. Εξεταζόµενο σύστηµα Α1: Στεγάνωση καλής ποιότητας φρέατα δειγµατοληψίας Β1: Στεγάνωση κακής ποιότητας φρέατα δειγµατοληψίας Α2: Στεγάνωση καλής ποιότητας φρέατα δειγµατοληψίας ηλεκτρικό σύστηµα Β2: Στεγάνωση κακής ποιότητας φρέατα δειγµατοληψίας ηλεκτρικό σύστηµα Κόστος κατασκευής, ελέγχων και παρακολούθησης ( ) Πιθανότητα αστοχίας (%) Κόστος αποκατάστασης ( ) Ολικό κόστος ( ) , , , , Από τον Πίνακα 4 φαίνεται ότι το κόστος κατασκευής, ελέγχων και παρακολούθησης είναι της ίδιας τάξης µεγέθους για τις τέσσερις περιπτώσεις, µε µέγιστο την περίπτωση Α2, όπου η κατασκευή είναι καλής ποιότητας και η παρακολούθηση γίνεται µε τα φρέατα και το ηλεκτρικό σύστηµα. Όταν δεν είναι γνωστό το σηµείο διαρροής και κατασκευάζεται περιµετρικό αργιλικό διάφραγµα (βάθους 30 m), τα µέτρα αποκατάστασης έχουν πολύ µεγαλύτερο κόστος, , έναντι όταν εντοπίζεται η περιοχή της διαρροής µε τη χρήση του ηλεκτρικού συστήµατος. Τελικά το ολικό ελάχιστο κόστος, , αντιστοιχεί στο σύστηµα Α2 (καλή ποιότητα, ηλεκτρικό σύστηµα), µε το µέγιστο κόστος κατασκευής, ελέγχων και παρακολούθησης. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι συγκρίσιµα κόστη προκύπτουν και για τα συστήµατα Α1 (καλή ποιότητα, φρέατα) και Β2 (κακή ποιότητα, ηλεκτρικό σύστηµα), ενώ το µέγιστο συνολικό κόστος που αντιστοιχεί στο σύστηµα B1 (κακή ποιότητα, φρέατα) διαφέρει κατά µία τάξη µεγέθους από τα υπόλοιπα. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάπτυξη της µεθοδολογίας επιλογής συστηµάτων στεγάνωσης πυθµένα και παρακολούθησης ΧΥΤΑ και η εφαρµογή της σε έναν αποδέκτη αναφοράς καταδεικνύουν τα οφέλη που προκύπτουν Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

9 από τη χρήση της µεθοδολογίας και προσφέρουν σηµαντικά επί µέρους συµπεράσµατα. Η εφαρµογή της µεθοδολογίας στον αποδέκτη αναφοράς δείχνει τη σηµασία της καλής ποιότητας κατασκευής και της συµβολής του ηλεκτρικού συστήµατος παρακολούθησης στον περιορισµό του κόστους αποκατάστασης χάρις στη δυνατότητα εντοπισµού της περιοχής αστοχίας. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής µπορούν να γενικευτούν στο συµπέρασµα ότι σε µεγάλης κλίµακας έργα µε πιθανά σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως είναι ένας αποδέκτης απορριµµάτων, είναι απαραίτητο ο σχεδιασµός να γίνεται ολοκληρωµένα, εξετάζοντας και την περίπτωση αστοχίας του έργου, και κάνοντας προβλέψεις για δυνατότητες αποτελεσµατικότερης αποκατάστασης. Η δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης εναλλακτικών διατάξεων που προσφέρει η µεθοδολογία θα αποκτά όλο και µεγαλύτερη πρακτική χρησιµότητα καθώς θα αναπτύσσονται και θα εµφανίζονται στην αγορά νέες τεχνολογίες παρακολούθησης χώρων υγειονοµικής ταφής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) /1997 (ΦΕΚ 1016Β): Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 2. Κωνσταντινίδης Π., Α. Γιαρίκης και Ι. Καλδέλλης (2003), Καταγραφή-ανάλυση στοιχείων συλλογής-µεταφοράς απορριµµάτων ήµου Νίκαιας. Προτάσεις Βελτιστοποίησης, HELECO η ιεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 30 Ιαν.-2 Φεβρ., Τόµος Β, σελ Daniel E.D. (ed.) (1993), Geotechnical practice for waste disposal, Chapman & Hall. 4. Γαβριηλίδης Λ. (2003), Συστήµατα ανίχνευσης και εντοπισµού διαρροών, HELECO η ιεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 30 Ιαν.-2 Φεβρ., Τόµος Β, σελ Παπαµαρινόπουλος Α. (2005), Παρακολούθηση χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων µε έµφαση στις γεωφυσικές µεθόδους, ιπλωµατική Εργασία, Τοµέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 6. Qian X., R.M. Koerner and D.H. Gray (2002), Geotechnical aspects of landfill design and construction, Prentice-Hall Inc. 7. Gilbert R. B. and W. H. Tang (1995), Reliability-based design for waste containment systems, Proceedings of the Specialty Conference Geoenvironment 2000 (eds. Y.B. Acar and D.E. Daniel), New Orleans, Louisiana, Feb , Geotechnical Special Publication No. 46, ASCE, pp Giroud J. P. and R. Bonaparte (1989), Leakage through liners constructed with geomembranes - Part II. Composite Liners, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 8, pp Giroud J. P., A. Khatami and K. Badu-Tweneboah (1989), Evaluation of the rate of leakage through composite liners, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 8, pp U.S. Environmental Protection Agency - USEPA (2004), Survey technologies for monitoring containment liners and covers, EPA 542-R , US EPA, Washington, DC. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

10 11. Γαβριηλίδης Λ. (2004), Προσωπική επικοινωνία. 12. Bagchi A. (1994), Design, construction, and monitoring of landfills, 2 nd Edition, John Wiley & Sons. 13. Bonaparte R. (1995), Long-term performance of landfills, Proceedings of the Specialty Conference Geoenvironment 2000 (eds. Y.B. Acar and D.E. Daniel), New Orleans, Louisiana, Feb , Geotechnical Special Publication No. 46, ASCE, pp Σκυλάκης Ε. (2004), Μεθοδολογία επιλογής συστηµάτων στεγάνωσης και παρακολούθησης πυθµένα ΧΥΤΑ, ιπλωµατική Εργασία, Τοµέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 15. USEPA (2002), National primary drinking water standards, EPA 816-F , US EPA, Washington, DC. 16. USEPA (2002), Technical approaches to characterizing and cleaning up brownfields sites: Railroad Yards, EPA 625-R , Appendix D, US EPA, Washington, DC. 17. USEPA (2001), Groundwater pump and treat systems: Summary of selected cost and performance information at Superfund-financed sites, EPA 542-R a, US EPA, Washington, DC. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Προστασίας Στεγάνωσης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Υπολογισμός Προστασίας Στεγάνωσης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Υπολογισμός Προστασίας Στεγάνωσης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Calculatng Protecton Offered by Landfll Lners ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι κανονισμοί στεγανωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Εξυγίανση εδαφών στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Βασικό ερώτημα: Πού θα πάει ο ρύπος; Παρουσίαση 3 από 4 Tρία λυμένα παραδείγματα & μαθησιακοί στόχοι (έως τώρα) Τρία ερωτήματα μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές ροής υπογείων υδάτων

Αρχές ροής υπογείων υδάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές ροής υπογείων υδάτων 2.1 Το εφαρμοσμένο πρόβλημα Το κίνητρο για να μελετήσουμε αρχές της υπόγειας ροής μάς το δίνουν μια σειρά ερωτημάτων που ανακύπτουν σε περιστατικά ρύπανσης των υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια ροή. Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής

Υπόγεια ροή. Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής Υπόγεια ροή Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής Ποια προβλήματα λύνονται με ποια εργαλεία; Μονοδιάστατα προβλήματα (ή μονοδιάστατη απλοποίηση -D πεδίων ροής), σταθερή υδραυλική κλίση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 7: Τεχνικές εξυγίανσης υπόγειων υδροφορέων Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική: Βασικά ερωτήματα (3/10/2016)

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική: Βασικά ερωτήματα (3/10/2016) Περιβαλλοντική Γεωτεχνική: Βασικά ερωτήματα (3/10/2016) Ποιος είναι ο κίνδυνος; Πού θα πάει ο ρύπος, πώς θα συμπεριφερθεί; Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο; Πότε τα πράγματα* είναι σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Βασικό ερώτημα: Πού θα πάει ο ρύπος; Παρουσίαση 1 από 4 Μεταφορά λόγω διάχυσης Κύριος στόχος παρουσίασης Γιατί ασχολούμαστε εδώ με τη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Το µοντέλο Ζυγός Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ. Πανταζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Θεματική Ενότητα 1 Εισαγωγή Πηγές ρύπανσης και ρύποι Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιστατικό ρύπανσης και εξυγίανσης υπεδάφους: υπαίθρια αποθήκη υλικού ΔΕΗ. Ασπρόπυργος, Αττική

Περιστατικό ρύπανσης και εξυγίανσης υπεδάφους: υπαίθρια αποθήκη υλικού ΔΕΗ. Ασπρόπυργος, Αττική Περιστατικό ρύπανσης και εξυγίανσης υπεδάφους: υπαίθρια αποθήκη υλικού ΔΕΗ Ασπρόπυργος, Αττική 1 Απρίλιος 2004: Φάση χαρακτηρισμού 2 μετασχηματιστές ρυπασμένο χώμα 3 Τι απαιτεί ένας ρυπασμένος χώρος; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

9. Εκτίμηση του κινδύνου αστοχίας των τεχνικών έργων

9. Εκτίμηση του κινδύνου αστοχίας των τεχνικών έργων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9. Εκτίμηση του κινδύνου αστοχίας των τεχνικών έργων 9. Γενικά Τα τεχνικά έργα σχεδιάζονται ώστε να αναλαμβάνουν ασφαλώς κάποια συγκεκριμένα φορτία (φορτία σχεδιασμού). Λόγω απρόβλεπτης διακύμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11 η -12 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11 η -12 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: Aστικά απόβλητα. Χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο όγκο και προέρχονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη διακινδύνευση;

Μέθοδοι Αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη διακινδύνευση; Μέθοδοι Αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη διακινδύνευση; Κατηγοριοποίηση μεθόδων εξυγίανσης ρυπασμένων χώρων Με βάση: το ρυπασμένο μέσο (ακόρεστη ζώνη: έδαφος, κορεσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια ΜΗΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση υπεδάφους: Εξοικείωση με πηγές ρύπανσης & ρύπους

Ρύπανση υπεδάφους: Εξοικείωση με πηγές ρύπανσης & ρύπους Ρύπανση υπεδάφους: Εξοικείωση με πηγές ρύπανσης & ρύπους 1 Πηγές ρύπανσης υπεδάφους Απόθεση (discharge) αποβλήτων ενέσεις αποβλήτων σε (βαθιά) φρέατα (deep well injection): περιορίστηκαν σημαντικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-03-03 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 03 Στεγανοποιήσεις Λιµνοδεξαµενών - ΧΥΤΑ 03 Επίστρωση

Διαβάστε περισσότερα

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα. 15m. ταμιευτήρας. κανάλι

Το πρόβλημα. 15m. ταμιευτήρας. κανάλι Το πρόβλημα Μετά από ατύχημα, ρύπος (τριχλωροαιθένιο διαλυμένο στο νερό) διαρρέει στον ταμιευτήρα στο πιο κάτω σχήμα. Υπάρχει ανησυχία για το πόσο γρήγορα θα επηρεαστεί κανάλι στα κατάντη αν δεν ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υπόγεια Υδραυλική 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Η υδροδυναμική ανάλυση των πηγαίων εκφορτίσεων υπόγειου νερού αποτελεί, ασφαλώς, μια βασική μεθοδολογία υδρογεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία εγχειριδίου για τη «ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (& διοργάνωση ηµερίδας)

ηµιουργία εγχειριδίου για τη «ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (& διοργάνωση ηµερίδας) Εισήγηση της Μόνιµης Επιστηµονικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΑΚ για την παράλληλη εκδήλωση των ΜΕΠ των περιφερειακών τµηµάτων ηµιουργία εγχειριδίου για τη «ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (&

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αριθµητικές Εφαρµογές... Παράδειγµα γ: Ελαστική ευστάθεια πασσαλοθεµελίωσης Το παράδειγµα αυτό αφορά την µελέτη της ελαστικής ευστάθειας φορέως θεµελίωσης, ο οποίος αποτελείται από µια πεδιλοδοκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική: αντικείμενο

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική: αντικείμενο Περιβαλλοντική Γεωτεχνική: αντικείμενο Προστασία γεωπεριβάλλοντος Γεωτεχνικά έργα όπως πχ ΧΥΤΑ, σήραγγες Πρόληψη Ρυπασμένοι χώροι Χαρακτηρισμός Εξυγίανση/αποκατάσταση Παρακολούθηση 1 Ρυπασμένος χώρος;

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων Τρωτότητα. Άσκηση 1

Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων Τρωτότητα. Άσκηση 1 Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων Τρωτότητα Άσκηση 1 Σε μια περιοχή αναπτύσσεται υδροφόρος ορίζοντας, του οποίου η πιεζομετρία παρουσιάζεται στο χάρτη. Στην ίδια περιοχή υπάρχει γεώτρηση ύδρευσης για παρακείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΙ Α ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ H χρήση των γεωσυνθετικών υλικών στην στεγανοποίηση έργων πολιτικού µηχανικού είναι σήµερα απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υφαλμύρωση Παράκτιων Υδροφορέων

Υφαλμύρωση Παράκτιων Υδροφορέων Υφαλμύρωση Παράκτιων Υδροφορέων Α. Νάνου-Γιάνναρου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ 1 Εισαγωγή Η εκμετάλλευση και διαχείριση των υπόγειων νερών παράκτιων υδροφορέων είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ. Πανταζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Θεματική Ενότητα 6 Αλληλεπίδραση ρύπων με το έδαφος Αλληλεπίδραση φάσεων στην κορεσμένη ζώνη Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t, t,..., t ν οι παρατηρήσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής Χ ενός δείγµατος µεγέθους ν, που έχουν µέση τιµή x. Σχηµατίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A A. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι f g f g,. Μονάδες 7 Α. Σε ένα πείραμα με ισοπίθανα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ποσοτική αξιολόγηση του κινδύνου κατά U.S. ΕΡΑ περιλαµβάνει τέσσερα βασικά βήµατα: Συλλογή δεδοµένων από την υπό µελέτη περιοχή και αναγνώριση των

Η ποσοτική αξιολόγηση του κινδύνου κατά U.S. ΕΡΑ περιλαµβάνει τέσσερα βασικά βήµατα: Συλλογή δεδοµένων από την υπό µελέτη περιοχή και αναγνώριση των Εξυγίανση Ρυπασµένων Περιοχών Παγκόσµιο πρόβληµα µε ιδιαίτερα σοβαρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις. Στην Ευρώπη υπάρχουν 1.500.000 ρυπασµένες τοποθεσίες από προϋπάρχουσες βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις:

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: Άσκηση Η17 Νόμος της επαγωγής Νόμος της επαγωγής ή Δεύτερη εξίσωση MAXWELL Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: d

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ «ΜΙΚΡΩΝ Χ.Υ.Τ.Α.» RISK ASSESSMENT AS AN ENGINEERING TOOL IN DESIGNING SMALL LANDFILL SITES

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ «ΜΙΚΡΩΝ Χ.Υ.Τ.Α.» RISK ASSESSMENT AS AN ENGINEERING TOOL IN DESIGNING SMALL LANDFILL SITES Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ «ΜΙΚΡΩΝ Χ.Υ.Τ.Α.» Χ. Τσοµπανίδης, Γ.Λώλος Enviroplan A.E., Αγ. Κωνσταντίνου 40, 15124 Μαρούσι Αττικής Αθήνα - Ελλάδα KEYWORDS: Χ.Υ.Τ.Α., Μικροί Χ.Υ.Τ.Α., Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields)

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Πρώην βιομηχανικός χώρος: έχει πάψει να λειτουργεί αλλά η ρύπανση που προκάλεσε μπορεί να έχει πάψει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα και στα επιφανειακά

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Το εδαφικό νερό υπό την επίδραση διαφόρων δυνάµεων βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και µπορεί να κινηθεί προς διάφορες κατευθύνσεις. Οι δυνάµεις οφείλονται στη βαρύτητα, Στην πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση 11.. ΚΟΠΩΣΗ Ενώ ο υπολογισμός της ροπής αντίστασης της μέσης τομής ως το πηλίκο της ροπής σχεδίασης προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση, όπως τα μεγέθη αυτά ορίζονται κατά ΙΑS, προσβλέπει στο να εξασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές μεταφοράς ρύπων

Αρχές μεταφοράς ρύπων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αρχές μεταφοράς ρύπων 4.1 Διεργασίες μεταφοράς ρύπων Η γενικότερη έννοια της μεταφοράς περιλαμβάνει κάθε διεργασία που συντελεί στη μετακίνηση μάζας ή ενέργειας. Στα προβλήματα ρύπανσης του

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Π.Μ.Σ. "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΠΟΡΩΝ Συνδυασμένη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων με ποσοτικά, ποιοτικά και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα