ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61"

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15 Κεφάλαιο 1: Υγεία και Φροντίδα Υγείας...17 Εισαγωγή...17 Υγεία: Ορισµοί, προσδιοριστικοί παράγοντες, δείκτες...18 Επίπεδα Φροντίδας Υγείας...36 Κεφάλαιο 2: Ο κρατικός παρεµβατισµός...47 Εισαγωγή...47 Η φύση του αγαθού της υγείας...48 Ο ρόλος του κράτους...54 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61 Κεφάλαιο 3: Η έννοια του συστήµατος Υγείας...63 Εισαγωγή...63 Γενικές έννοιες συστήµατος...64 Το σύστηµα Υγείας...67 Μορφές συστηµάτων Υγείας...81

4 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Κεφάλαιο 4: Συστήµατα Υγείας: Η διεθνής εµπειρία...91 Εισαγωγή...91 Ευρώπη...91 Αµερική Ιαπωνία Κεφάλαιο 5: απάνες και χρηµατοδότηση Υγείας Εισαγωγή απάνες Υγείας Χρηµατοδότηση Υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Η αγορά των υπηρεσιών Υγείας 149 Κεφάλαιο 6: Μορφές υπηρεσιών Υγείας Εισαγωγή Εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας Νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας Εναλλακτικές υπηρεσίες Υγείας Κεφάλαιο 7: Ζήτηση υπηρεσιών Υγείας Εισαγωγή Βραχυχρόνια ζήτηση υπηρεσιών Υγείας Μακροχρόνια ζήτηση υπηρεσιών Υγείας Κεφάλαιο 8: Προσφορά υπηρεσιών Υγείας Εισαγωγή Βραχυχρόνια προσφορά υπηρεσιών Υγείας Μακροχρόνια προσφορά υπηρεσιών Υγείας Κεφάλαιο 9: Ισορροπία στην αγορά των υπηρεσιών Υγείας Εισαγωγή Συνδυασµός ζήτησης και προσφοράς: Τιµή και ποσότητα ισορροπίας Μέτρα βελτίωσης κατανοµής υπηρεσιών Υγείας Βιβλιογραφία Ευρετήριο...217

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπηρεσίες Υγείας διαχωρίζονται σε υπηρεσίες πρόληψης, οι οποίες περιλαµβάνουν εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες, µέτρα δηµόσιας υγιεινής και πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και σε υπηρεσίες φροντίδας, στις οποίες περιλαµβάνονται νοσοκοµειακές υπηρεσίες (Σχήµα 6.1). Ιστορικά, ο τοµέας της φροντίδας αναπτύχθηκε πρώτος, σε βάρος της πρόληψης, εξαιτίας της αµεσότητας της ανάγκης των ιατρικών περιστατικών που χρειάζονταν θεραπεία, αλλά και της ιατρο-κεντρικής ανάπτυξης του τοµέα της Υγείας, η οποία έστρεφε την προσοχή σε προβλήµατα, όπου η συµβολή του ιατρού είχε µεγαλύτερη σηµασία. Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά τις υπηρεσίες Υγείας και διακρίνεται σε τρία µέρη. Το πρώτο µέρος παρουσιάζει τις εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας, όπως ο οικογενειακός ιατρός, οι κινητές µονάδες, το κέντρο Υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων. Το δεύτερο µέρος παρουσιάζει τις νοσοκο- µειακές υπηρεσίες Υγείας, όπως αυτές προσφέρονται µέσα από την παραγωγική διαδικασία των γενικών και ειδικών νοσοκοµείων, καθώς και τους τρόπους χρη- µατοδότησής τους. Το τρίτο µέρος περιγράφει ορισµένες υπηρεσίες, οι οποίες έ- χουν τη δική τους αυτοτέλεια, όπως οι µονάδες βραχείας νοσηλείας, η κατ οίκον νοσηλεία, το νοσοκοµείο Ηµέρας, οι υπηρεσίες αποκατάστασης και η πρόληψη και αγωγή υγείας.

6 152 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχήµα 6.1: Υπηρεσίες Υγείας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας ευτεροβάθµια-τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας Νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας Ο οικογενειακός ιατρός Κινητές µονάδες και ενισχυµένα ιατρεία Γενικά νοσοκοµεία Ειδικά νοσοκοµεία Το κέντρο Υγείας Εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων ΕΞΩ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Οι εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες αποτελούν πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και περιλαµβάνουν διαγνωστικές, θεραπευτικές και προληπτικές υπηρεσίες Υγείας, καθώς επίσης υπηρεσίες δηµόσιας υγιεινής που παρέχονται κυρίως εκτός νοσοκοµείου. Αποτελούν στην ουσία το πρώτο σηµείο επαφής του ατόµου µε το σύστηµα Υγείας. Ο τρόπος παροχής των εξω-νοσοκοµειακών υπηρεσιών παρουσιάζει οργανωτικές διαφοροποιήσεις τόσο µεταξύ χωρών όσο και διαχρονικά µέσα στην ίδια χώρα και επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε το βαθµό αστικοποίησης, τις αλλαγές στις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, τις επαγγελµατικές επιδιώξεις των ιατρών και την πρόοδο της ιατρικής. Το κοινωνικοπολιτικό στάδιο ανάπτυξης µιας χώρας, οι γεωγραφικές συνθήκες, το µορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο και οι διαθέσιµοι πόροι του τοµέα Υγείας διαµορφώνουν κάθε φορά το µείγµα των υπηρεσιών που προσφέρονται, αλλά και τον τρόπο οργάνωσής. Ως

7 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 153 αποτέλεσµα εµφανίζονται διάφορες µορφές εξω-νοσοκοµειακών υπηρεσιών, ό- πως ο οικογενειακός ιατρός, οι κινητές µονάδες και τα ενισχυµένα ιατρεία, το κέντρο Υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων 2. Ο οικογενειακός ιατρός 3 Ο οικογενειακός ιατρός αποτελεί το πρώτο σηµείο αναφοράς του ασθενούς και της οικογένειάς του µε τις υγειονοµικές υπηρεσίες και λειτουργεί σαν φίλτρο πριν από την είσοδο του ασθενούς σε πιο εξειδικευµένες υπηρεσίες. Ο θεσµός του οικογενειακού ιατρού παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία και σήµερα εµφανίζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες µε ποικίλες παραλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του µέσα στα διάφορα συστήµατα Υγείας. Οι παραλλαγές αυτές σχετίζονται µε: i. τον τρόπο αµοιβής του ii. την εργασιακή του σχέση µε τον ασφαλιστικό φορέα iii. τη δυνατότητα να εργάζεται ατοµικά ή σε οµάδα και να εξυπηρετεί συγκεκριµένο πληθυσµό ή όχι, καθορίζοντας το χώρο παροχής υπηρεσιών. i. Ο τρόπος αµοιβής Ο τρόπος αµοιβής εµφανίζει διάφορες παραλλαγές. Συγκεκριµένα, ο οικογενειακός ιατρός αποζηµιώνεται µε µισθό (Ελλάδα), µε αµοιβή κατά πράξη (Γερµανία, Γαλλία, Καναδάς, Ιαπωνία), κατά κεφαλή ασφαλισµένου ( ανία, Σουηδία, Αγγλία, Αυστρία, Ολλανδία) ή µε συνδυασµό των παραπάνω σε σύνδεση µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ισπανία, Πορτογαλία). Αποζηµίωση µε µισθό Η αποζηµίωση µε µισθό εφαρµόζεται σε χώρες όπως η Ελλάδα και οι Σκανδιναβικές, που έχουν «καθετοποιηµένα» συστήµατα Υγείας. Οι µισθοί καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο, όπου προβλέπονται ειδικές προσαυξήσεις ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας και την εµπειρία του ιατρού ή τη γεωγραφική θέση του ιατρείου. Η µέθοδος αυτή επιτυγχάνει έλεγχο των δαπανών. Ωστόσο, δεν παρέχει τον απαιτούµενο όγκο υπηρεσιών, ενώ εµφανίζεται αδιαφορία για τις προτιµήσεις των ασθενών 4. Αποζηµίωση κατά πράξη και περίπτωση Η αποζηµίωση κατά πράξη και περίπτωση εφαρµόζεται σε χώρες όπως η Γερµανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Στη Γερµανία, οι αµοιβές καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο. Στη Γαλλία επίσης καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο, αλλά

8 154 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ επιτρέπεται η χρέωση των ασθενών πάνω από τα επίπεδα, τα οποία έχουν συµφωνήσει να αποζηµιώνουν οι υγειονοµικές αρχές ή οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Στον Καναδά και την Ιαπωνία οι αµοιβές καθορίζονται ελεύθερα από τους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας. Η µέθοδος αυτή παρέχει στους ιατρούς πλήρη ελευθερία κινήσεων όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν, τις παραπο- µπές σε άλλους ιατρούς ή σε νοσοκοµεία. Ωστόσο, παρέχει κίνητρα στους ιατρούς για αύξηση της ποσότητας και της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών, γεγονός το οποίο καθιστά έντονη την πιθανότητα εµφάνισης του φαινοµένου της προκλητής ζήτησης 4. Αποζηµίωση κατά κεφαλή Η αποζηµίωση κατά κεφαλή εφαρµόζεται σε χώρες όπως η ανία, η Σουηδία, η Αγγλία, η Αυστρία και η Ολλανδία. Στη ανία εφαρµόζεται για το ένα τρίτο της αµοιβής, καθώς το υπόλοιπο προέρχεται από αποζηµίωση κατά πράξη και περίπτωση. Στη Σουηδία, την Αγγλία και την Αυστρία καθορίζεται η αµοιβή κατά κεφαλή, αλλά προβλέπονται πρόσθετες αµοιβές για ειδικές υπηρεσίες, ενώ στην Ολλανδία εφαρµόζεται για ιδιωτικούς ασθενείς και δηµοσίους υπαλλήλους. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει τον έλεγχο των συνολικών δαπανών για υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας και κατανέµει τους πόρους αποτελεσµατικά, σύµφωνα µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων ασθενών. Ωστόσο, παρατηρείται µειωµένη κάλυψη των αναγκών των ασθενών και αδικαιολόγητη παραποµπή σε άλλες υπηρεσίες Υγείας 4. ii. Η εργασιακή σχέση του ιατρού µε τον ασφαλιστικό φορέα Η εργασιακή σχέση του οικογενειακού ιατρού µε τον ασφαλιστικό φορέα εµφανίζεται στενή, όταν ο ιατρός είναι υπάλληλος του φορέα όπως συµβαίνει στην Ελλάδα, όπου για παράδειγµα ο ιατρός µπορεί να «ανήκει» στο ΙΚΑ, ή ευρεία, ό- ταν ο ιατρός αποτελεί ελεύθερο επαγγελµατία, όπως συµβαίνει στην Αγγλία και την Αυστραλία. iii. Η δυνατότητα εργασίας ατοµικά ή σε οµάδα Η δυνατότητα εργασίας ατοµικά εµφανίζεται στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε χώρες όπως η Αυστραλία και η Αγγλία, όπου οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα εργασίας σε οµάδες 3-8 ατόµων. Επίσης, οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν συγκεκριµένο πληθυσµό, που καθορίζεται µε λίστα ή κατά περιοχή ή µπορούν να είναι «ανοικτοί» σε κάθε επίσκεψη. Η ύπαρξη λίστας αποτελεί την πλέον συνηθισµένη µορφή σε όλες τις χώρες που προσφέρουν γενική-οικογενειακή ιατρική.

9 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 155 Τέλος, υπάρχουν παραλλαγές όσον αφορά το χώρο παροχής των υπηρεσιών, αφού οι ιατροί µπορεί να δέχονται τους ασθενείς στο ιδιωτικό τους ιατρείο (Αγγλία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ελλάδα) ή στο κέντρο Υγείας, το πολυϊατρείο ή την πολυκλινική, τα οποία ανήκουν συνήθως στο κράτος ή στον ασφαλιστικό φορέα (Ελλάδα: κέντρα Υγείας και πολυϊατρεία ΙΚΑ, ΗΠΑ: HMOs τύπου staff model) 6. Κινητές µονάδες και ενισχυµένα ιατρεία Οι κινητές µονάδες εµφανίζονται κυρίως σε χώρες µε ειδικά γεωγραφικά προβλή- µατα. Προσφέρουν υπηρεσίες δηµόσιας Υγείας, πρωτοβάθµιας και επείγουσας νοσηλευτικής φροντίδας. Είναι στελεχωµένες µε νοσηλευτικό και βοηθητικό υ- γειονοµικό προσωπικό. Η υποστήριξή τους, όµως, από ιατρικό προσωπικό είναι στοιχειώδης και το φάσµα των υπηρεσιών που προσφέρουν είναι σχετικά περιορισµένο. Το ενισχυµένο ιατρείο αποτελεί την πρώτη βαθµίδα περίθαλψης µε τη µορφή της υγειονοµικής «οµάδας», που µπορεί να αντιµετωπίσει ένα σχετικά ευρύ φάσµα αναγκών Υγείας και να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες Υγείας. Λειτουργεί σε αγροτικές περιοχές και είναι στελεχωµένο µε ιατρό γενικών καθηκόντων και νοσηλευτικό προσωπικό. Η ελλιπής κατάρτιση του ιατρού, ιδιαίτερα όταν δεν συνοδεύεται από ένα καλά οργανωµένο σύστηµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, αποτελεί το µειονέκτηµα αυτής της µορφής εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης 2. Το κέντρο Υγείας Το κέντρο Υγείας εµφανίζεται στις αστικές και ηµιαστικές περιοχές. Παρέχει εξωνοσοκοµειακή φροντίδα Υγείας, η οποία περιλαµβάνει υπηρεσίες διαφόρων ειδικοτήτων, ένα ευρύ φάσµα διαγνωστικών υπηρεσιών, καθώς και ψυχιατρική περίθαλψη. Συνήθως έχει επιστηµονική και λειτουργική διασύνδεση µε κάποιο νοσοκοµείο. Ένα κέντρο Υγείας έχει ως στόχο την παροχή πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, υπηρεσιών πρόληψης και κοινωνικής φροντίδας. Η πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στοχεύει στην αποτελεσµατική διάγνωση και θεραπεία κοινών νοσηµάτων και τραυµατισµών, καθώς και την αποκατάσταση (φυσική και κοινωνική) του αρρώστου. Οι υπηρεσίες πρόληψης στοχεύουν στην εξάλειψη των νοσογόνων παραγόντων και στην έγκαιρη ανίχνευση της νόσου µέσω προγραµµάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.

10 156 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στοχεύουν στην περίθαλψη χρόνιων α- σθενών, και οµάδων πληθυσµού µε ιδιαίτερα προβλήµατα. Η περίθαλψη αυτή πραγµατοποιείται µέσω µελέτης και πρόληψης δυσµενών καταστάσεων, µέσω ενηµέρωσης του πληθυσµού σε θέµατα ψυχικής υγείας, ενδο-οικογενειακών σχέσεων και κοινωνικής ζωής, αλλά και µέσω ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης του αρρώστου και της οικογένειάς του στο στάδιο της ασθένειας, της αποκατάστασης και της επαναπροσαρµογής του στο κοινωνικό περιβάλλον 6. Σε ορισµένες χώρες (Ιταλία, Ελλάδα) και ιδιαίτερα σε µεγάλα αστικά κέντρα, το κέντρο Υγείας παίρνει τη µορφή πολυκλινικής ή πολυϊατρείου, όπου στεγάζονται όλες σχεδόν οι ιατρικές ειδικότητες, ενώ παράλληλα παρέχονται και άλλες υπηρεσίες, όπως οικογενειακός προγραµµατισµός, αιµοδοσία, προληπτικές υπηρεσίες κ.λπ. Εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων ανήκουν στο χώρο της εξωνοσοκοµειακής φροντίδας και διαχωρίζονται από τα έκτακτα ιατρεία, που αποτελούν τµήµα της νοσοκοµειακής περίθαλψης. Ο διαχωρισµός αυτός όµως δεν ι- σχύει στην πράξη, µε αποτέλεσµα τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία να θεωρούνται ως ο προποµπός της εισαγωγής στο νοσοκοµείο. Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής περίθαλψης, περιλαµβάνοντας όλες τις ιατρικές ειδικότητες, και προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών παρεµβάσεων 2. Με λίγα λόγια, οι εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας περιλαµβάνουν το θεσµό του οικογενειακού ιατρού, τις κινητές µονάδες και τα ενισχυµένα ιατρεία, τα κέντρα Υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων. Ο θεσµός του οικογενειακού ιατρού εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία και αποτελεί το πρώτο σηµείο επαφής του ασθενούς µε τις υπηρεσίες Υγείας. Αποζηµιώνεται είτε µε µισθό, είτε κατά πράξη και περίπτωση, είτε κατά κεφαλή, ενώ έχει δυνατότητα εργασίας ατοµικά ή σε οµάδα και εξυπηρετεί είτε συγκεκριµένο πληθυσµό είτε όχι, καθορίζοντας το χώρο παροχής υπηρεσιών. Οι κινητές µονάδες και τα ενισχυµένα ιατρεία προσφέρουν υπηρεσίες δηµόσιας Υγείας σε περιοχές µε ειδικά γεωγραφικά προβλήµατα. Το κέντρο Υγείας αποτελεί το βασικότερο φορέα εξωνοσο-κοµειακών υπηρεσιών και έχει ως στόχο την παροχή πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, προληπτικών υπηρεσιών και κοινωνικής φροντίδας. Τέλος, τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας, περιλαµβάνοντας όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

11 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 157 Στις περισσότερες χώρες η εξω-νοσοκοµειακή Φροντίδα Υγείας δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα εξαιτίας της κεντρικής θέσης που κατέχει στο σύστηµα Υγείας η νοσοκοµειακή φροντίδα, µέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες στα πλαίσια λειτουργίας ενός νοσοκοµείου. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Οι νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας αποτελούν δραστηριότητες παροχής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας, εκπαίδευσης και έρευνας 6. Παρέχονται κατά κύριο λόγο από τα νοσοκοµεία, τα οποία προσφέρουν θεραπευτική φροντίδα, και µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις η χρήση των τακτικών εξωτερικών ιατρείων τους θεωρείται παροχή εξω-νοσοκοµειακής φροντίδας και δευτερογενούς πρόληψης. Η λειτουργία των νοσοκοµείων προσδιορίζεται από συγκεκριµένους δείκτες αξιοποίησης, όπως η κλίνη, οι νοσηλευθέντες ασθενείς, οι ηµέρες και η διάρκεια νοσηλείας, η πληρότητα και η µέση διάρκεια νοσηλείας (Πίνακας 6.1). Η κλίνη είναι το κύριο µέτρο που προσδιορίζει το µέγεθος του νοσοκοµείου και σχετίζεται µε την έννοια της νοσηλείας των ασθενών. Έτσι, ο αριθµός των κλινών, ως µέτρο της δυναµικότητας του νοσοκοµείου, είναι και ένα µέτρο της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών. Οι νοσηλευθέντες ασθενείς είναι τα άτοµα που σε κάθε χρονική στιγµή καταλαµβάνουν κάποια κλίνη. Εµφανίζεται το φαινόµενο της παράλληλης χρήσης των όρων «ασθενείς» και «περιπτώσεις» το οποίο, όµως, εννοιολογικά και µεθοδολογικά, αποτελεί σφάλµα. Ένας ασθενής µπορεί στην ουσία να αντιπροσωπεύει περισσότερες από µία περιπτώσεις αν, παραδείγµατος χάριν, νοσηλευθεί διαδοχικά σε περισσότερα από ένα τµήµατα του νοσοκοµείου. Πίνακας 6.1: είκτες αξιοποίησης νοσοκοµείου Λειτουργικά µεγέθη του νοσοκοµείου Η κλίνη Ο αριθµός των νοσηλευοµένων ασθενών Οι ηµέρες νοσηλείας Η διάρκεια νοσηλείας είκτες αξιοποίησης του νοσοκοµείου Η πληρότητα του νοσοκοµείου Αριθµός περιπτώσεων *100% Πληρότητα = Αριθµός κλινών Η µέση διάρκεια νοσηλείας Άθροισµα ηµερών νοσηλείας Μέση διάρκεια νοσηλείας= Συνολικός αριθµός ασθενών

12 158 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Οι ηµέρες νοσηλείας είναι το σύνολο των ηµερών νοσηλείας που παράγει το νοσοκοµείο σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο, είτε οι συνολικές ετήσιες ηµέρες νοσηλείας που πραγµατοποιούνται. Η διάρκεια νοσηλείας είναι το σύνολο των ηµερών της νοσηλείας µιας περίπτωσης και αποτελεί έναν από τους ουσιαστικότερους παράγοντες που προσδιορίζουν τη λειτουργία του νοσοκοµείου. Η διάρκεια νοσηλείας επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και τις νοσηλευτικές ανάγκες του περιστατικού, ενώ αντικατοπτρίζει σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης του τµήµατος ή του νοσοκοµείου γενικότερα 11. Η πληρότητα είναι το ποσοστό των κατειληµµένων κλινών στο σύνολο των διαθέσιµων κλινών του νοσοκοµείου σε µία δεδοµένη στιγµή. Έτσι, η πληρότητα υπολογίζεται από τον τύπο: Α*100% Π= Κ όπου: Π= η πληρότητα Α= ο αριθµός των περιπτώσεων Κ= ο αριθµός των κλινών Η πληρότητα ενός νοσοκοµείου είναι ένας βασικός παράγοντας αξιολόγησης της οικονοµικής λειτουργίας. Το γεγονός ότι ένα νοσοκοµείο έχει χαµηλό βαθµό πληρότητας, συνεπάγεται αντιοικονοµική λειτουργία. Αντίθετα, πολύ µεγάλο ποσοστό πληρότητας σηµαίνει ότι το νοσοκοµείο είναι υποχρεωµένο να λειτουργεί υπερεντατικά, γεγονός που διογκώνει το κόστος µε την ανάγκη για υπερωρίες, διπλές βάρδιες κ.λπ. Η µέση διάρκεια νοσηλείας είναι το πηλίκο των ηµερών νοσηλείας και του συνολικού αριθµού νοσηλευοµένων ασθενών και αποτελεί το δεύτερο βασικό λειτουργικό µέγεθος του νοσοκοµείου. Το µέγεθος αυτό µετράει το χρόνο που απαιτείται για τη νοσηλεία µιας περίπτωσης και ορίζεται από τον τύπο: Μ Ν= Η / Α όπου: Μ Ν= η µέση διάρκεια νοσηλείας Η= το άθροισµα των ηµερών νοσηλείας Α= ο συνολικός αριθµός ασθενών

13 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 159 Τα νοσοκοµεία παρέχουν διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες που δεν προσφέρονται αλλού, γιατί απαιτείται βαρύς εξοπλισµός και ευαίσθητο, εξειδικευµένο προσωπικό. Επίσης, οι νέες γνώσεις και τεχνικές απαιτούν εξειδικευµένη φροντίδα και παρακολούθηση του ασθενούς, στα πλαίσια ενός ελεγχόµενου περιβάλλοντος, όπως αυτό των διαφόρων τύπων νοσοκοµείου. Οι διάφοροι τύποι νοσοκοµείων Τα νοσοκοµεία, µέχρι πριν τον τελευταίο νόµο 2089/2001, διακρίνονταν ανάλογα µε τα εξής χαρακτηριστικά 5 : i. Με το σκοπό ή τη λειτουργία τους σε: Γενικά νοσοκοµεία: που έχουν τµήµατα των περισσότερων ή όλων των ειδικοτήτων. Ειδικά νοσοκοµεία: που εξειδικεύονται στη νοσηλεία περιπτώσεων ο- ρισµένων µόνο ειδικοτήτων. ii. Mε το είδος των περιστατικών που νοσηλεύουν σε: Νοσοκοµεία «οξείας νοσηλείας»: η διάρκεια νοσηλείας είναι συνήθως µικρότερη από ένα µήνα. Νοσοκοµεία χρονίων περιπτώσεων. iii. Με τη νοµική µορφή τους σε: ηµόσια, τα οποία: Είτε υπάγονται στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Είτε υπάγονται στην αυτοδιοίκηση Είτε υπάγονται σε κοινωφελείς οργανισµούς Είτε είναι ιδρύµατα ασφαλιστικών οργανισµών Ιδιωτικά iv. Με τη γεωγραφική τους εµβέλεια και τον πληθυσµό που εξυπηρετούν σε: Τοπικά νοσοκοµεία, µε περιοχή ευθύνης έως κατοίκους Νοµαρχιακά νοσοκοµεία, που εξυπηρετούν έως κατοίκους Περιφερειακά νοσοκοµεία, για πληθυσµούς πάνω από κατοίκους.

14 160 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ v. Με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο σε: Αµιγώς πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία Νοσοκοµεία που έχουν κάποιον εκπαιδευτικό ρόλο, µε την έννοια ορισµένων πανεπιστηµιακών τµηµάτων Νοσοκοµεία που δεν επιτελούν εκπαιδευτικό έργο. Σήµερα, µε τον νέο νόµο 2889/2001, τα νοσοκοµεία χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες: τα Γενικά και τα Ειδικά 6. Γενικά νοσοκοµεία είναι όσα διαθέτουν τµήµατα κύριας νοσηλείας σε περισσότερες από µία θεραπευτικές κατηγορίες. Ειδικά είναι όσα διαθέτουν τµήµατα κύριας νοσηλείας σε µία θεραπευτική κατηγορία. Η διάκριση σε Νοµαρχιακά και Περιφερειακά καταργείται. Επίσης, τα νοσοκοµεία διαχωρίζονται σε Οξείας Νοσηλείας, όπου η νοσηλεία διαρκεί λιγότερο από ένα µήνα, και σε νοσοκοµεία Χρονίων Παθήσεων, όταν η νοσηλεία έχει µεγαλύτερη διάρκεια. Ενώ τα νοσοκοµεία χωρίζονται σε Γενικά και Ειδικά όσον αφορά την ύπαρξη σε αυτά τµηµάτων µιας ή περισσότερων θεραπευτικών κατηγοριών χρησιµοποιούν τις ίδιες εισροές προκειµένου να απελευθερώσουν στο περιβάλλον τους εκροές, µέσα από την παραγωγική διαδικασία τους. Η παραγωγική διαδικασία των νοσοκοµείων Η παραγωγική διαδικασία ενός νοσοκοµείου αρχίζει µε τη συσσώρευση των αναγκαίων πόρων και συνεχίζει µε το συντονισµό τους για την προσφορά υπηρεσιών Υγείας στους ασθενείς 6. Οι εισροές ενός νοσοκοµείου είναι οι ανθρώπινοι, υλικοί και οικονοµικοί πόροι, η υποδοµή και ο εξοπλισµός. Οι εκροές είναι η µέση διάρκεια νοσηλείας, οι νοσηλευθέντες ασθενείς, οι χειρουργικές επεµβάσεις και οι εργαστηριακές εξετάσεις (Σχήµα 6.2). Εισροές Οι εισροές της παραγωγικής διαδικασίας του νοσοκοµείου είναι το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού, τα κτίρια µέσα στα οποία προσφέρεται η Φροντίδα Υγείας καθώς και ο τεχνολογικός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται. Το ανθρώπινο δυναµικό Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί κεφάλαιο υψηλής οικονοµικής αξίας και απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό των νοσοκοµειακών δαπανών. Το µέγεθος, η σύνθεση και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό

15 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 161 Σχήµα 6.2: Παραγωγική διαδικασία νοσοκοµείου Εισροές - ανθρώπινοι και υλικοί πόροι - τεχνολογία - υποδοµή και εξοπλισµός ιαδικασία - πρόληψη - θεραπεία - αποκατάσταση Εκροές - µέση διάρκεια νοσηλείας - νοσηλευθέντες ασθενείς - χειρουργικές επεµβάσεις - εργαστηριακές εξετάσεις Αποτελέσµατα - µείωση θνησιµότητας και νοσηρότητας - βελτίωση επιπέδου υγείας - βελτίωση επιπέδου ευηµερίας και ποιότητας ζωής ανατροφοδότηση την αποδοτική και αποτελεσµατική διαχείριση των υλικών και λοιπών υγειονοµικών πόρων 7 καθώς καθορίζει το µέγεθος της προσφοράς των παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας 8. Το ανθρώπινο κεφάλαιο που απασχολείται στα νοσοκοµεία ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 6,9% του ενεργού πληθυσµού των χωρών του ΟΟΣΑ και απορροφά περίπου το 60% των δαπανών της Υγείας. Ο αριθµός αύξησης της απασχόλησης ήταν 3-5 φορές µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθµό αύξησης της συνολικής απασχόλησης στις χώρες του ΟΟΣΑ για τη δεκαετία του 70, ενώ για τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν διπλάσιος. Η µεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται σε µια σειρά από παράγοντες, όπως η επέκταση και διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης Υγείας, η εγκαθίδρυση του ΕΣΥ, η απρογραµµάτιστη παραγωγή επαγγελµατιών Υγείας (κυρίως ιατρών) κ.λπ. Η ποσοτική σύνθεση του προσωπικού των νοσοκοµείων καθορίζεται από τον αναµενόµενο όγκο εργασίας, τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και το είδος του νοσοκοµείου. Ορισµένοι δείκτες στελέχωσης ενός γενικού νοσοκοµείου είναι ένας ιατρός ανά πέντε κλίνες ή τέσσερις νοσηλεύτριες ανά έναν ιατρό ή µία νοσηλεύτρια ανά κλίνη. Παράλληλα, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων τµηµάτων, η τεχνολογική υποδοµή κ.λπ. και να ακολουθούνται πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του υγειονοµικού συστήµατος κάθε χώρας.

16 162 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Πίνακας 6.2: Αναλογία επαγγελµατιών Υγείας νοσοκοµείων σε πληθυσµό ατόµων Αυστρία 3,5 2,2 Μεγάλη Βρετανία 2,3 1,6 Καναδάς 2,1 2,1 Γαλλία 3,4 3,1 Ελλάδα 4,9 3,4 Ιταλία 10,2 2,1 Ιαπωνία 2,0 1,7 πηγή: OECD HEALTH DATA 2006 Η ποιοτική σύνθεση του προσωπικού καθορίζεται ανάλογα µε το νοσοκοµείο. Οι επαγγελµατίες Υγείας πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και µετεκπαίδευση και να υφίστανται τη διαδικασία της συνεχούς επιµόρφωσης για να µπορούν να αντιµετωπίσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες Υγείας. Η πρόοδος της βιοϊατρικής τεχνολογίας κάνει επιτακτική την ανάγκη για συνεχή κατάρτιση των επαγγελµατιών Υγείας, µε σκοπό την ταχεία εφαρµογή νέων µεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών. Η δυνατότητα υποκατάστασης καθορίζεται από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της χρησιµοποίησης στελεχών Υγείας σε θέσεις ή καθήκοντα τα οποία ταιριάζουν µε την εκπαίδευση και τα προσόντα τους 9. Παράλληλα, θα πρέπει να ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες που οδηγούν στην εκχώρηση, εκ µέρους του ιατρού, αρµοδιοτήτων στο νοσηλευτή. Η εκχώρηση αρµοδιοτήτων οδηγεί το σύστηµα σε καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων, αφού η δαπάνη εκπαίδευσης και το κόστος εργασίας ενός νοσηλευτή είναι κατά πολύ µικρότερα από τα αντίστοιχα ενός ιατρού. Η υποκατάσταση µεταξύ των επαγγελµάτων Υγείας θα πρέπει να γίνεται χωρίς να βλάπτεται η ποιότητα ή να διαταράσσονται οι σχέσεις ιατρού-ασθενούς. Πέρα, όµως από το ανθρώπινο δυναµικό, σηµαντικό συντελεστή παραγωγής αποτελεί ο αριθµός και η σύνθεση της κτιριακής υποδοµής και η ύπαρξη σύγχρονης τεχνολογικής υποδοµής. Η κτιριακή και τεχνολογική υποδοµή Η κτιριακή και τεχνολογική υποδοµή είναι ο φυσικός χώρος του νοσοκοµείου καθώς και ο εξοπλισµός που διαθέτει. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τα κτίρια, τις

17 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 163 εγκαταστάσεις, τις κλίνες, την ιατρική τεχνολογία και την τεχνολογία της πληροφορικής. Η ιατρική τεχνολογία περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα µηχανηµάτων και τεχνικών, που αρχίζουν από το απλό στηθοσκόπιο και φτάνουν µέχρι τον αξονικό και µαγνητικό τοµογράφο, τη γ-κάµερα, τις ακτίνες laser και άλλα. Η είσοδος της σύγχρονης και εξειδικευµένης τεχνολογίας στο χώρο του νοσοκοµείου, αν και βελτίωσε κατά πολύ την αποτελεσµατικότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, εντούτοις οδήγησε στην υπερβολική αύξηση των δαπανών τους. Πράγµατι, επειδή τα σύγχρονα µηχανήµατα απαιτούν υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την αγορά τους και υψηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, έχοντας µικρή διάρκεια ζωής, αυξάνουν σηµαντικά τις δαπάνες Υγείας. Από την άλλη, όµως, η σηµαντική πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας έχει µειώσει τη διάρκεια νοσηλείας και έχει περιορίσει τις ανάγκες σε νοσοκοµειακές κλίνες. Η τεχνολογία της πληροφορικής περιλαµβάνει τρεις µεγάλες κατηγορίες πληροφοριακών συστηµάτων, που βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση και στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων: 1. Συστήµατα που υποστηρίζουν τις διοικητικές και λειτουργικές δραστηριότητες. 2. Συστήµατα που βοηθούν το σχεδιασµό, τον έλεγχο και την οργάνωση. 3. Συστήµατα ιατρικά και νοσηλευτικά, που προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας και µείωσης του κόστους. Πίνακας 6.3: Αναλογία κλινών και µαγνητικών τοµογράφων σε πληθυσµό ατόµων ΚΛΙΝΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ Αυστρία 6,5 4,8 14,9 7,4 Μεγάλη Βρετανία 3,6-5,0 - Καναδάς 3,0 4,0 4,9 1,4 Γαλλία 3,8 5,2 3,2 2,1 Ελλάδα 3,8-2,3 1,9 Ιταλία 3,7 6,2 10,2 2,6 Ιαπωνία 8,4 12,3 35,3 18,8 πηγή: OECD HEALTH DATA 2006

18 164 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Όπως παρουσιάστηκε, οι εισροές που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία του νοσοκοµείου είναι ποικίλες. Κάποιες από αυτές τις εισροές είναι ποιοτικές, µε αποτέλεσµα την αδυναµία της ποσοτικής τους µέτρησης. Οι υπόλοιπες, αν και αποτελούν µετρήσιµους παράγοντες, δεν έχουν καταχωριστεί σε οµοειδείς κατηγορίες. Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι ενοποίησης των εισροών σε οµοιογενείς κατηγορίες. Συγκεκριµένα, οι Sato, Klein, Nelson και Leontief υποστηρίζουν ότι οι εισροές είναι δυνατό να εκτιµηθούν µε σταθµισµένους δείκτες. Οι εισροές των νοσοκοµείων µετριούνται µε δύο τρόπους, σε φυσικά (αριθ- µός κλινών, αριθµός ιατρών, ώρες απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού) και σε νοµισµατικά µεγέθη (αµοιβές ιατρών, νοσηλευτών). Η µέτρηση σε φυσικά µεγέθη µειώνει την πολύ-συγγραµµικότητα µεταξύ των µεταβλητών και περιγράφει την παραγωγική διαδικασία µε τέτοιον τρόπο που δεν περικλείει υποθέσεις περί οµοιογένειας, όπως συµβαίνει κατά τη µέτρηση σε νοµισµατικές αξίες. Ωστόσο, δεν επιτρέπει τη στάθµιση όλων των εισροών. Για παράδειγµα, ένας εξειδικευµένος ιατρός µε ειδικές γνώσεις δεν έχει την ίδια βαρύτητα µε έναν ιατρό χωρίς ειδίκευση στην παραγωγική διαδικασία, γιατί ο πρώτος συµβάλλει περισσότερο στη θεραπεία και τη βελτίωση της υγείας. Αντίθετα, η ενσω- µάτωση της γνώσης, της εξειδίκευσης, και του ανθρώπινου κεφαλαίου κάθε εισροής στο δείκτη επιτυγχάνεται µε τη µέτρηση των εισροών σε νοµισµατικά µεγέθη, γιατί ένας εξειδικευµένος ιατρός µε περισσότερα χρόνια και υψηλότερη θέση αµείβεται περισσότερο από έναν µη εξειδικευµένο ιατρό. Εκροές Οι εκροές της παραγωγικής διαδικασίας του νοσοκοµείου περιλαµβάνουν τον α- ριθµό των ασθενών που νοσηλεύτηκαν, των χειρουργικών επεµβάσεων, των εργαστηριακών εξετάσεων, των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία κ.ά. Οι εκροές µετριούνται µε τρεις τρόπους, σε ηµέρες νοσηλείας, σε περιπτώσεις νοσηλευθέντων ασθενών και µε δείκτες υγείας. Αντίθετα από άλλες συνηθισµένες παραγωγικές διαδικασίες, όπου παράγονται προϊόντα σχετικά οµοιογενή (π.χ αυτοκίνητα ή 30 τραπέζια), οι εκροές του νοσοκοµείου παρουσιάζουν σηµαντική ανοµοιογένεια, είτε µετρηθούν ανά περίπτωση είτε ανά ηµέρα νοσηλείας. Αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες 9 :

19 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 165 Τις µεγάλες διαφορές στη συνάρτηση παραγωγής που χαρακτηρίζει τη νοσηλεία περιπτώσεων σε διαφορετικές διαγνωστικές κατηγορίες. Την ανοµοιογένεια της κάθε µέρας νοσηλείας, από την άποψη των παραγωγικών πόρων που απασχολούνται στη νοσηλεία µιας περίπτωσης. Οι δείκτες υγείας δείχνουν τη σχέση µεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και υγειονοµικών παραγόντων και της γενικότερης στάθµης υγείας του πληθυσµού, καθώς και κατά πόσο οι µεταβολές σε αυτούς τους παράγοντες µεταβάλλουν την υγεία του πληθυσµού και µε ποιον τρόπο. Οι δείκτες που συνήθως χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση των εκροών του νοσοκοµείου είναι οι απλοί ή οι σύνθετοι δείκτες θνησιµότητας, νοσηρότητας, ανικανότητας και ποιότητας ζωής 1. Με λίγα λόγια, η παραγωγική διαδικασία των νοσοκοµείων χρησιµοποιεί µια σειρά από εισροές, από τις οποίες η πιο σηµαντική είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα η ποσοτική και ποιοτική σύνθεσή του. Οι εκροές της παραγωγικής διαδικασίας περιλαµβάνουν τον αριθµό των ασθενών που νοσηλεύτηκαν, των χειρουργικών επεµβάσεων, των εργαστηριακών εξετάσεων, των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία που πραγµατοποιήθηκαν κ.λπ. Η σηµασία της κάθε εισροής εξαρτάται από τον χρονικό ορίζοντα. Χρονικός ορίζοντας: Βραχυχρόνια και µακροχρόνια παραγωγική διαδικασία Βραχυχρόνια, µερικοί οικονοµικοί πόροι παραµένουν σταθεροί σε όλα τα επίπεδα παραγωγής ενώ η εργασία είναι µεταβλητή και µεταβάλλεται µε την παραγωγή. Μακροχρόνια, όλοι οι οικονοµικοί πόροι είναι µεταβλητοί 10. Βραχυχρόνια παραγωγή Βραχυχρόνια, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές του νοσοκοµείου παραµένουν σταθεροί εκτός από το ανθρώπινο δυναµικό 10 : q = f (L) όπου: q = ποσότητα νοσοκοµειακών υπηρεσιών Yγείας L = ανθρώπινο δυναµικό

20 166 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Η παραγωγή έχει άµεση σχέση µε την ποσότητα του ανθρώπινου δυναµικού. Όσο περισσότερο ανθρώπινο δυναµικό «χρησιµοποιείται» στο νοσοκοµείο, τόσο µεγαλύτερη η παραγωγή. Ωστόσο, η σχέση ανάµεσα στο ανθρώπινο δυναµικό και την παραγωγή δεν είναι γραµµική, δηλαδή ίσες µεταβολές στην εισροή εργασίας δεν οδηγούν πάντα σε ίσες µεταβολές στην εκροή 10. Σε χαµηλά επίπεδα εισροής εργασίας η παραγωγή νοσοκοµειακών υπηρεσιών αυξάνεται γρήγορα. Μετά, καθώς εξακολουθεί να αυξάνεται η εισροή εργασίας, η παραγωγή αυξάνεται µε αργό ρυθµό, και στο τέλος, σε όλο και πιο υψηλά επίπεδα εισροής εργασίας η παραγωγή µπορεί ακόµη και να µειωθεί ( ιάγραµµα 6.1). Όπως συµβαίνει και µε την παραγωγή των συνηθισµένων αγαθών, η βραχυχρόνια παραγωγή των νοσοκοµειακών υπηρεσιών Υγείας υπόκειται στο νόµο της Φθίνουσας Οριακής Αποδοτικότητας: πέρα από ένα επίπεδο απασχόλησης, η ο- ριακή αποδοτικότητα, δηλαδή η αποδοτικότητα των επιπλέον απασχολούµενων, φθίνει ( ιάγραµµα 6.2). Ο νόµος της Φθίνουσας Οριακής Αποδοτικότητας οφείλεται στην υπερσυγκέντρωση των εργαζοµένων, οι οποίοι προστίθενται στα υ- πάρχοντα µηχανήµατα. Ισχύει µόνο βραχυχρόνια, όταν κάποιοι συντελεστές παραγωγής παραµένουν σταθεροί. Συνοψίζοντας, η επέκταση της παραγωγής των νοσοκοµείων µε την προσθήκη επιπλέον εργατικού δυναµικού προσκρούει στο νόµο της Φθίνουσας Οριακής Αποδοτικότητας, o οποίος µπορεί να ξεπεραστεί µόνο µε την επέκταση όλων των οικονοµικών πόρων, µια στρατηγική που είναι εφικτή µόνο µακροχρόνια. Μακροχρόνια παραγωγή Μακροχρόνια, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές µεταβάλλονται συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπινου δυναµικού 10 : q = f (Τ, L, E, O) όπου: q = ποσότητα νοσοκοµειακών υπηρεσιών Υγείας Τ = τεχνολογία L = ανθρώπινο δυναµικό E = εγκαταστάσεις Ο = άλλοι πόροι Η σχέση µεταξύ της επέκτασης των εισροών και της αύξησης της παραγωγής περιγράφεται από τις Οικονοµίες Κλίµακας, τις οποίες οι οικονοµολόγοι διακρίνουν σε:

21 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 167 ιάγραµµα 6.1: Καµπύλη συνολικής βραχυχρόνιας παραγωγής νοσοκοµείου Νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας Ανθρώπινο δυναµικό ιάγραµµα 6.2: Φθίνουσα Οριακή Αποδοτικότητα Νοσοκοµείου Οριακή παραγωγικότητα Ανθρώπινο δυναµικό

22

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «υπηρεσίες υγείας», προσδιορίζονται όχι µόνο οι παρεχόµενες φροντίδες υγείας και ιατρικής περίθαλψης αλλά γενικότερα το πλέγµα των δοµών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TO ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. 19.05.2015 matonakis@myadvisor.gr 211 800 4634 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Μάϊο του 2015 η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA)

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) HCQI OA 1: Όταν διαγιγνώσκεται συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα σε έναν ασθενή, θα πρέπει να αξιολογείται ο πόνος, η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 26 Η αύξηση του κόστους της υγειονοµικής φροντίδας «πιέζει» τα δηµόσια οικονοµικά, σύµφωνα µε τον Η υγειονοµική δαπάνη καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις 8 εκεµβρίου 2009, δόθηκε στη δηµοσιότητα από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η έκδοση Health at a Glance 2009, η οποία περιλαµβάνει ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα αποτελούν σηµαντικό µέρος του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001 διατίθενται για υγεία και πρόνοια

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΦΥ, ο Οικογενειακός Ιατρός, οι αλλαγές και το τραπέζι που περιμένουμε!

Η ΠΦΥ, ο Οικογενειακός Ιατρός, οι αλλαγές και το τραπέζι που περιμένουμε! Η ΠΦΥ, ο Οικογενειακός Ιατρός, οι αλλαγές και το τραπέζι που περιμένουμε! Το 1983 ψηφίστηκε ο Νόμος 1397 περί Εθνικού Συστήματος Υγείας με δημόσιο χαρακτήρα όπου το κράτος αναλάμβανε την ευθύνη για ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου και Σπύρου Μιχαλούλη και της δημοσιογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Kόστος για τον ασθενή και το σύστημα υγείας από τη Γεωργία Παυλάκου Αντωνίου Πνευμονολόγο 2007: 300

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Εκδήλωση «Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 Τ.Κ 54623 ΤΗΛ.: 2310273755, 2310262300 FAX: 2310278880 www.isth.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 Τ.Κ 54623 ΤΗΛ.: 2310273755, 2310262300 FAX: 2310278880 www.isth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 Τ.Κ 54623 ΤΗΛ.: 2310273755, 2310262300 FAX: 2310278880 www.isth.gr Προτάσεις για τη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ 1. Οριοθέτηση του πεδίου Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα ηµοσιεύθηκε: 20 Wednesday October @ GTB Daylight Time Θεµατική Ενότητα: Υγεία Η επιχειρούµενη υγειονοµική «µεταρρύθµιση» σε συνδυασµό µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία-Πρόνοια»

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 5. Σαρτζετάκης 1 Συνάρτηση παραγωγής Προσδιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας (εκροής) ως συνάρτησης των παραγωγικών συντελεστών (εισροών) δεδομένης της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ Ορισμός: Diagnosis Related Groups (DRGs) Diagnosis Related Groups (DRGs): Ομοιογενείς Διαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Shaping the Future of Healthcare in Greece Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα