ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΛΔΞΔΩΝ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΗΣΑ ΟΛΓΑ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΩΤΗΑΓΖ ΛΔΤΣΔΡΖ

2 ΤΠΔΤΘΖΝΖ ΓΖΛΩΖ Δγψ ε Πάπηζηα Όιγα, δειψλσ ππεχζπλα φηη ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Σ.Δ.Η Καβάιαο. Γειψλσ επίζεο φηη απνηειεί πξντφλ έξεπλαο, πξνζσπηθήο κειέηεο θαη εξγαζίαο θαη πσο θάζε βνήζεηα πνπ έιαβα θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη είηε ζηηο παξαπνκπέο είηε ζηε βηβιηνγξαθία. Γλσξίδσ πσο ε ινγνθινπή απνηειεί ζνβαξφηαην παξάπησκα θαη είκαη ελήκεξε γηα ηελ επέιεπζε ησλ λνκίκσλ ζπλεπεηψλ. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Καηαξράο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ θαη ηηο ηαπεηλέο επραξηζηίεο ζηνπο γνλείο κνπ, Παλαγηψηε θαη Υαξίθιεηα Πάπηζηα, άιια θαη ζηελ αδεξθή κνπ, Κξπζηαιιία Πάπηζηα, γηα ηελ ακέξηζηε αγάπε θαη ζηήξημε πνπ κνπ πξνζθέξνπλ φια απηά ηα ρξφληα ηφζν ζηελ πξνζσπηθή φζν θαη ζηελ αθαδεκατθή κνπ δσή. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην Μσπζηάδε Διεπζέξην, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε φιν απηφ ην δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί ε πηπρηαθή κνπ εξγαζία. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ (αλεμαηξέησο) γηα ηα πνιχηηκα εθφδηα πνπ κνπ έδσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Πεξηερφκελα

3 Κευάλαιο Αλαγξακκαηηζκφο 1.1.1Ζ έλλνηα ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Σα νθέιε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε Αλαγξακκαηηζκφο- Ζ επηινγή ηνπ σο ζέκα εξγαζίαο Παξφκνηεο Δθαξκνγέο Κευάλαιο Κηλεηή ηειεθσλία Ζ εμέιημε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα Πιαηθφξκεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο 2.2 Ζ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά Κευάλαιο 3 Μάξθεηηλγθ 3.1 Ση είλαη 3.2 Ζ εμέιημε ζην ρψξν ηνπ Μάξθεηηλγθ 3.3 Mobile Marketing Κευάλαιο 4 Σερληθή δνκή ηεο εθαξκνγήο 4.1 Σερληθφ ππφβαζξν 4.2 Activity/ Γξαζηεξηφηεηα Κχθινο Εσήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο 4.3 Fragment 4.4 Intents 4.5 View

4 4.5.1 Layouts 4.6 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο Κευάλαιο 5 Πεξηγξαθή εθαξκνγήο 5.1 Πεξηγξαθή κε ζηηγκηφηππα 5.2 Καηαζθεπή δηαγξάκκαηνο ξνήο Κευάλαιο 6 Node.js Κευάλαιο 7 πκπεξάζκαηα Βιβλιογραυία Πεξίιεςε

5 Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην αληηθείκελν ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ ιέμεσλ, σο ςπραγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή ελαζρφιεζε, ζηα πιαίζηα κηαο εθαξκνγήο Android. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ν αλαγξακκαηηζκφο σο έλλνηα, ηζηνξηθή παξνπζία, ηα νθέιε ηνπ αιιά θαη ε ππφζηαζε ηνπ σο παηρλίδη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εθαξκνγή απεπζχλεηαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα αλαθνξά ζε απηέο θαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ηηο αθνξνχλ. ην ζχζηεκα πνπ απαξηίδνπλ φια απηά, ην mobile marketing απνηειεί, ζίγνπξα, ην ζπλδεηηθφ θξίθν, γηα απηφ θαη είλαη ην αληηθείκελν ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ. Ζ ςπραγσγηθή πξνζέγγηζε αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε. Ζ πξνγξακκαηηζηηθή ηνπ πινπνίεζε απεπζχλεηαη ζε πιαηθφξκεο Android, γηα απηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java κε ηηο αληίζηνηρεο βηβιηνζήθεο. ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, ηεο Αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο Πεξηγξαθήο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε δνκή θαη ε ινγηθή ηνπ θψδηθα πνπ αλαπηχρζεθε, κε μεθάζαξν θαη απιφ ηξφπν. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ εμεγψ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο node.js, ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην δηαθνκηζηή ηεο ζρνιήο. Δηζαγσγή Ο αλαγξακκαηηζκφο ιέμεσλ απνηειεί κηα απφ ηηο πην επξέσο γλσζηέο θαη δηαδεδνκέλεο κνξθέο παηρληδηψλ ιέμεσλ. Σα νθέιε απηήο ηεο θαηεγνξίαο παηγλίσλ είλαη αλαξίζκεηα θαη αθνξνχλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη πσο κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα έληνλε πλεπκαηηθή πξφθιεζε ζηνλ παίθηε παξά ηελ απιφηεηα ηνπ, σο ηδέα. Απηφ αθξηβψο θαιείηαη λα εθκεηαιιεπηεί θαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα λα απνθνκίζεη ηα κέγηζηα απφ ηελ εηζαγσγή ησλ παηρληδηψλ ζηε κάζεζε. Δηδηθά ζηηο λεαξέο ειηθίεο, πνπ ε ςπραγσγία θαη ην παηρλίδη πεξηιακβάλεηαη σο κεγάιν κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, δίλεηαη κηα μερσξηζηή επθαηξία λα ζπλδπαζηεί ε κάζεζε κε ην παηρλίδη πξνο φθεινο ηνπ παίθηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδέα ζπλνδεχεηαη απφ αξθεηά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. Έλα απφ απηά είλαη θαη ν ηξφπνο πνπ ζα πξνσζεζεί σο εγρείξεκα. Δθεί θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ην mobile marketing πνπ, πιένλ, θαηέρεη

6 πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην ρψξν ηνπ marketing. Έλα βήκα παξαπέξα απνηεινχλ θαη νη δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ, πνπ εμεηδηθεχνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη αλνίγνπλ λένπο δξφκνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε επηζπκεηή πηπρή ηνπ. Έηζη, δελ γίλεηαη λα κελ θεξδίζεη ην ρξφλν ηνπ ζε κηα εξγαζία πνπ ην αληηθείκελν ηεο, ην έρεη ηφζν αλάγθε. Φπζηθά, ζε απηή ηελ ηδέα, πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη απνηειεί θαη ε πξνγξακκαηηζηηθή πινπνίεζε ηεο. Σν Android, κηαο θαη είλαη άκεζα πξνζβάζηκν ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ, απνηειεί κηα πνιχ θαιή επηινγή. Δπίζεο, φληαο ην πην δηαδεδνκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα θηλεηέο ζπζθεπέο εμαζθαιίδεηαη ε επθνιία ζηελ πξφζβαζε ησλ εθαξκνγψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Κεθάιαην 1 ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αξρηθά κηα πξνζέγγηζε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ σο έλλνηα θαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή ηνπ πξνέιεπζε. Έπεηηα παξνπζηάδεηαη σο παηρλίδη θαη αλαιχνληαη ηα νθέιε ηνπ κε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ εμεγψ ηνπο ιφγνπο πνπ κε έθαλαλ λα θαηαζηαιάμσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα σο πηπρηαθή εξγαζία θαη θάλσ κηα ζχγθξηζε ηεο εθαξκνγήο κε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο (ηηο πην δεκνθηιείο) πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην Google Play. 1.1Αλαγξακκαηηζκφο Ζ έλλνηα ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Αλαγξακκαηηζκφο είλαη ε παξαγσγή κηαο ιέμεο ή θξάζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην αλαθάηεκα ή ηε κεηάζεζε ησλ γξακκάησλ κηαο άιιεο ιέμεο ή θξάζεο. Οπνηαδήπνηε ιέμε ή θξάζε κπνξεί λα αλαπαξάγεη ιέμεηο ή

7 θξάζεηο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζεσξείηαη αλαγξακκαηηζκφο. Γηα παξάδεηγκα ε ιέμε «γξαθή» είλαη αλαγξακκαηηζκφο ηεο ιέμεο «θξαγή». ηα πιαίζηα ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη θξάζεηο πνπ δηαβάδνληαη φκνηα θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο, φπσο ε επηγξαθή ηεο θξήλεο ηεο Αγίαο νθίαο «Νίςνλ αλνκήκαηα κε κφλαλ φςηλ». 1 Δχινγα, ζπκπεξαίλνπκε πσο ν αλαγξακκαηηζκφο βαζίδεηαη ζε δπν πξνυπνζέζεηο: Σελ χπαξμε ελφο αιθαβήηνπ. Σελ ηήξεζε ηεο αληίζηνηρεο νξζνγξαθίαο. Σα δηαθξηηηθά ζηνηρεία, φπσο ν ηνληζκφο, δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχλ ηνλ αλαγξακκαηηζκφ, αλ θαη είλαη κέξνο ηεο γιψζζαο. Όηαλ πεηπραίλεηαη ε παξαγσγή αλαγξακκαηηζκψλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, αληηθαηνπηξίδνληαο θάπνην βαζχηεξν λφεκα ή ζρνιηάδνληαο ην ππνθείκελν, αλαθεξφκαζηε ζε απηνχο σο ινγνπαίγληα. Σέηνηνη αλαγξακκαηηζκνί κπνξεί λα είλαη αληψλπκα ή ζπλψλπκα ησλ ππνθεηκέλσλ, πνπ δηαθσκσδνχλ, θξηηηθάξνπλ ή εθζεηάδνπλ. Έλα γλσζηφ παξάδεηγκα είλαη κε ηνλ πνηεηή William Shakespeare = I am a weakish speller (Δίκαη αξθεηά αδχλακνο ζηελ νξζνγξαθία). Απφ ηζηνξηθή ζθνπηά, ε επηλφεζε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ θαίλεηαη λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηνπο Αιεμαλδξηλνχο ρξφλνπο (323 π.υ. 31 π.υ.). Οη Αιεμαλδξηλνί πνηεηέο ζπλήζηδαλ λα αλαγξακκαηίδνπλ νιφθιεξεο θξάζεηο, σο έλα είδνο γξακκαηηθνχ παηρληδηνχ. Δπίζεο ήηαλ πνιχ δεκνθηιέο ζηελ Δπξψπε ηνλ 16 ν θαη 17 ν αηψλα. Υξεζηκνπνηήζεθε απφ γλσζηνχο ζπγγξαθείο, πνηεηέο, αζηξνλφκνπο, θηιφζνθνπο θαη άιινπο. Οη πξναλαθεξφκελνη αλαγξακκάηηδαλ ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο κε ζθνπφ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο. Δπίζεο αλαγξακκάηηδαλ ηνλ ηίηιν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ή ηεο αλαθάιπςεο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα γξάκκαηα ηνπ νλνκαηεπψλπκνχ ηνπο, κε απψηεξν ζθνπφ λα κε κπνξεί θάπνηνο άιινο λα δηεθδηθήζεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, έσο φηνπ δεκνζηεπζνχλ. 2 Φπζηθά αλαγξακκαηηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή. Γε ζα κπνξνχζακε λα κελ αλαθεξζνχκε ζην παξάδεηγκα ηεο εηαηξίαο «Google», ε νλνκαζία ηεο νπνίαο πξνήιζε απφ ηνλ αλαγξακκαηηζκφ ηεο ιέμεο «Googol» (ηνλ καζεκαηηθφ φξν πνπ εηζήγαγε ν Milton Sirotta γηα ηνλ αξηζκφ , πνπ γξάθεηαη 1 αθνινπζνχκελν απφ 100 κεδεληθά ). Με ηελ νλνκαζία απηή ε

8 Google ζέιεζε λα πεξάζεη ην κήλπκα φηη απνζηνιή ηεο εηαηξίαο ήηαλ λα νξγαλψζεη ην νγθψδεο πιήζνο πιεξνθνξηψλ ηνπ Internet Σα νθέιε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Όπσο είλαη γλσζηφ ζε φινπο καο ην ζεκαληηθφηεξν αλζξψπηλν φξγαλν, είλαη ν εγθέθαινο θαη γηα απηφ είλαη απαξαίηεην λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε. χκθσλα κε εηδηθνχο ε πνηφηεηα ηεο δσήο καο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε λνεηηθή καο ιεηηνπξγία. Αλ ζέινπκε ινηπφλ λα πξνλνήζνπκε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, ζα πξέπεη λα ηνλ εμαζθνχκε ζπλερψο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη βάδνληαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοπαηρλίδηα λνεηηθήο εμάζθεζεο, επηηπγράλνπκε ηε βειηίσζε ηεο κλήκεο, ηεο απηνζπγθέληξσζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο καο. Οξηζκέλνη κάιηζηα εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε θαηεγνξία παηγλίσλ κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο λφζνπ Αιηδράηκεξ, ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ή λα παξαηείλεη ηε δηαλνεηηθή απνδπλάκσζε αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξψηκα ζηάδηα. 3 Δθηφο απφ ςπραγσγηθνχο ιφγνπο θαη εθγχκλαζε ηνπ λνπ, ν αλαγξακκαηηζκφο ιέμεσλ ρξεζηκνπνηείηαη νξηζκέλεο θνξέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ δεηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα πνιινί ςπρνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ ηεζη αλαγξακκαηηζκψλ, πνπ νλνκάδνληαη «anagram solution tasks», κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην ππνζπλείδεην λεαξψλ θαη κε αζζελψλ. Σέινο έλαο άιινο ηνκέαο πνπ ζπλαληάκε αλαγξακκαηηζκνχο είλαη απηφο ηεο θξππηνγξάθεζεο, φπνπ πνιιέο θνξέο, πνιιαπινί αλαγξακκαηηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηερληθή κε ζθνπφ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ καο Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ είλαη έλα είδνο παηρληδηνχ ιέμεσλ ζην νπνίν ν παίθηεο θαιείηαη λα αλαθαηαηάμεη ηα γξάκκαηα απφ κία ιέμε ή θξάζε ψζηε λα πξνθχπηνπλ άιιεο ιέμεηο, έγθπξεο ζεκαζίαο, θπζηθά, ζηα πιαίζηα ηνπ ηδίνπ ιεμηινγίνπ. Ηδαληθά, ε παξαγφκελε ιέμε ζα θέξεη θάπνηα ζρέζε κε ηελ πξψηε, αλ θαη ζηα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα αλαγξακκαηηζκνχ δελ είλαη απαξαίηεην. Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί

9 ηχπνη παηρληδηψλ αλαγξακκαηηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, φπσο θαη ζε επηηξαπέδηα παηρλίδηα ή κε κνιχβη θαη ραξηί. Σα απινχζηεξα παηρλίδηα αλαγξακκαηηζκνχ, απφ ηελ άπνςε ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη, είλαη εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ιηγφηεξν έλα κνιχβη θαη ραξηί. ηνπο παίθηεο δίλεηαη κηα αξρηθή ιέμε ή θξάζε θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ πξφθιεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα γξάκκαηα, ή ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζρεηηθέο ιέμεηο. Μηα παξαιιαγή ζε απηφ ην παηρλίδη απαηηεί απφ ηνλ παίθηε λα δεκηνπξγήζεη φζεο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κπνξεί απφ ηελ αξρηθή. ε απηά ηα παηρλίδηα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πνιιά άηνκα, αληαγσληδφκελνη ν έλαο ηνλ άιινλ ή θαη κφλν έλαο παίθηεο, πνπ πξνζπαζεί λα πεηχρεη πξνζσπηθφ ξεθφξ. Ωο κέζνδνη βαζκνιφγεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην κήθνο ηεο παξαγφκελεο ιέμεο, ε πνηφηεηα ηεο (δπζεχξεηνο φξνο) ή νη παίθηεο κπνξνχλ λα κάρνληαη ηνλ ρξφλν. ε έληππε κνξθή επίζεο, γξίθνη θαη ζηαπξφιεμα ζπκπεξηιακβάλνπλ αλαγξακκαηηζκνχο, πνπ νδεγνχλ ζηελ εθάζηνηε ιχζε. Οη πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη θπκαίλνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα έηζη ψζηε νη παίθηεο φισλ ησλ βαζκψλ ηθαλφηεηαο λα κπνξνχλ λα παίμνπλ. Ζ βηνκεραλία ησλ επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιά δηαθνξεηηθά παηρλίδηα αλαγξακκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κέζα φπσο δάξηα, πιαθάθηα ή θάπνην άιιν κεραληζκφ γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ. Σν παηρλίδη Boggle είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, πνπ ρξεζηκνπνηεί δάξηα πνπ αλαγξάθνπλ γξάκκαηα, ψζηε λα παξέρεη ζηνπο παίθηεο «ηξνθή» γηα λα ζθεθηνχλ ιέμεηο. Οη παίθηεο αληαγσλίδνληαη ν έλαο ηνλ άιιν, σο πξνο ην πνηνο ζα βξεη ηηο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο πξηλ ηειεηψζεη ν ρξφλνο ζηελ θιεςχδξα.

10 Δηθφλα[1] Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Δπηηξαπέδην παηρλίδη Boggle Τπάξρνπλ θαη άιια επηηξαπέδηα παηρλίδηα αλαγξακκαηηζκνχ πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην, φπσο κηαο έθδνζεο ηνπ γλσζηνχ παηρληδηνχ Scrabble πνπ νλνκάδεηαη (κε αλαγξακκαηηζκφ) Clabber. Οη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ είλαη παξφκνηνη, απιά νη παίθηεο πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ ιέμεηο κε αλαγξακκαηηζκφ.

11 Δηθφλα[2] Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Δπηηξαπέδην παηρλίδη Clabber Αθφκα, ππάξρνπλ ειεθηξνληθέο εθδφζεηο απηψλ θαη άιισλ παηρληδηψλ αλαγξακκαηηζκνχ ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν. Μεξηθά απφ απηά είλαη αξθεηά απιά θαη πεξηνξηζκέλα, ελψ άιια ρξεζηκνπνηνχλ εληππσζηαθά γξαθηθά θαη θηλνχκελα ζρέδηα γηα λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. ε απηά νη παίθηεο κπνξεί λα αληαγσλίδνληαη: κεηαμχ ηνπο ή κε ξνιφη ή θαη ηα δχν. Δπίζεο, ππάξρνπλ ηειενπηηθέο εθπνκπέο, φπσο θαη ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα κνξθή αλαγξακκαηηζκνχ κε δέιεαξ έλα ρξεκαηηθφ έπαζιν Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, έλαο απμεκέλνο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θαη εμειίμεσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Έλα ζεκαληηθφ ζέκα ηφζν σο εξγαζία έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, φζν θαη σο αληηθείκελν άκεζνπ πεηξακαηηζκνχ είλαη ην αλ ε ςεθηαθή ηερλνινγία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έλα κέζν πνπ πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηηο δηαζέζηκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Γχν είλαη ηα θχξηα εθπαηδεπηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κάζεζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή: ε αλεμαξηεζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ θαη ε αηνκηθφηεηα ηεο κάζεζεο. Δλψ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο έρνπλ επηθξηζεί έληνλα γηα ηελ απνηπρία ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο, ε εθηεηακέλε εμάπισζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία κπνξεί, πιένλ, λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή κηαο πην νινθιεξσκέλεο θαη θαηλνηνκηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, γίλεηαη θαλεξφ πσο ε παξαδνζηαθή κάζεζε ελζσκαηψλεη δχν ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά: δηαδξαζηηθή (interactive) εθκάζεζε θαη εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Ζ ηερληθή ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ έρεη πξνζεγγηζηεί απφ δηάθνξεο πιεπξέο θαη ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά σο κέηξν αμηνιφγεζεο ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη

12 αλαγξακκαηηζκνί ζπλδένληαη κε κεραληζκνχο κάζεζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηθαλφηεηεο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ αλαγλψξηζε ιέμεσλ πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγία νπηηθψλ κεραληζκψλ νη νπνίνη απνζπνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ηα γξάκκαηα κέζα ζε κία ιέμε. Δηθφλα[3] Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε - Παηρλίδη αλαγξακκαηηζκνχ ζην Edubuntu, εθπαηδεπηηθή δηαλνκή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux Απνηειέζκαηα εξεπλψλ αμηνιφγεζεο, πνπ δηεμήρζεζαλ ζε παηδηά δεκνηηθνχ, έδεημαλ φηη ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ε επρέξεηα σο πξνο ην δηάβαζκα νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε επίιπζε αλαγξακκαηηζκψλ ζε παηδηά ηέηνηαο ειηθίαο. χκθσλα κε εηδηθνχο ε κάζεζε είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία ζηελ νπνία ε γλψζε απνθηηέηαη φηαλ ην άηνκν αθνκνηψλεη θαη ελζσκαηψλεη θάζε θαηλνχξγηα ηνπ εκπεηξία ζε έλα ήδε ππάξρνλ πεξηβάιινλ. Έλαο ηξφπνο γηα λα παξέρνπκε ζηα παηδηά ελδηαθέξνπζεο εκπεηξίεο είλαη κέζσ παηρληδηψλ θαη πξνζνκνηψζεσλ θαζψο απηά απνηεινχλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο γλσζηηθήο ηνπο αληίιεςεο θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο εμέιημεο. Δηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ηα εθπαηδεπηηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κε ιέμεηο είλαη ηεξάζηηα. Δίλαη έλαο εμαηξεηηθφο ηξφπνο εθγχκλαζεο ηνπ λνπ θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαζψο ηα παηδηά παξαθηλνχληαη, ιφγσ πεξηέξγεηαο, λα κάζνπλ θαη αλαγθάδνληαη λα αλαπηχμνπλ δηάθνξεο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δπζθνιία ηνπ εθάζηνηε παηρληδηνχ θαη λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα πάξνπλ θάπνηεο απνθάζεηο. χκθσλα κε άιιεο

13 κειέηεο ππάξρεη απφδεημε φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε ελφο πην ζχλζεηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη επίζεο δηεπθνιχλνπλ ηελ απφθηεζε ιεμηινγίνπ ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο Αλαγξακκαηηζκφο Ζ επηινγή ηνπ σο ζέκα εξγαζίαο Σν γξακκαηηθφ παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ βαζίδεηαη ζε κηα απιή ηδέα, απηή ηεο κεηάζεζεο γξακκάησλ. Απνηειεί φκσο έλα ελδηαθέξνλ παηρλίδη, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί αθφκα θαη σο κηα πλεπκαηηθή δηεξγαζία, κε απψηεξνπο ζθνπνχο. Ζ πξνζθεξφκελε ςπραγσγία ζηνλ παίθηε απνθηά λέα δηάζηαζε, φηαλ γίλεηαη αληηιεπηή ε πλεπκαηηθή φμπλζε πνπ ππφθεηηαη ν αλζξψπηλνο λνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Δπηπξνζζέησο, φηαλ απηφ ζπλνδεχεηαη απφ αληαγσληζκφ κεηαμχ παηθηψλ (θάπνηνπ είδνπο επηβξάβεπζε ή θαη πςειέο βαζκνινγίεο), ε εκπεηξία πνπ βηψλεη ν ρξήζηεο βειηηψλεηαη πεξαηηέξσ. Δπίζεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε δηδαθηηθή πξνέθηαζε θαη επίδξαζε ηνπ ζην καζεηηθφ θνηλφ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, πξνζθέξεη κηα πξσηνπνξηαθή θαη άκεζε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζηα παηρλίδηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, δελ ππάξρεη ειηθηαθφο πεξηνξηζκφο. Όια απηά απνηεινχλ ζεηηθά ζηνηρεία γηα ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ θαη ζπλέβαιαλ ζηελ επηινγή ηνπ. Φπζηθά, δελ είλαη ην κφλν παηρλίδη ιέμεσλ πνπ ζπγθεληξψλεη απηά ηα πιενλεθηήκαηα. Όζα πεξηιακβάλνληαη ζην είδνο, μερσξίδνπλ γηα ηηο δηαλνεηηθέο θαη γξακκαηηθέο πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ ζηνλ παίθηε. Παξφια απηά ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ, απνηειεί κηα πνιχ θαιή ελαξθηήξηα βάζε γηα ηελ γλσξηκία κε απηφ ην πεδίν ελαζρφιεζεο (Android). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί επηδέρεηαη πνιιέο πξνζζήθεο θαη ηδηαίηεξεο ηδέεο. Έηζη κπνξεί εχθνια λα απμνκεησζεί ην επίπεδν δπζθνιίαο θαη λα δηεπξπλζεί ην αληίθηππν πνπ ζα έρεη ην παηρλίδη ζηηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παίθηε. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα κε νδήγεζαλ ζηελ επηινγή απηή. Ζ εθαξκνγή πνπ ζα αλαπηπρζεί απεπζχλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα γλσξίζεη ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ σο εθαξκνγή ζε Android. Γελ πεξηιακβάλνληαη φινη νη βαζκνί δπζθνιίαο θαζψο ζηνρεχσ

14 πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαηδεπηηθή παξά ζηελ ςπραγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Γελ εγγπάηαη βέιηηζηεο πξνγξακκαηηζηηθέο ηερληθέο ιφγσ ηεο κε επαγγεικαηηθήο θχζεο ηεο εξγαζίαο. Πέξα απφ απηφ, ην ζπλνιηθφ εγρείξεκα ζηνρεχεη ζε κηα εχρξεζηε εθαξκνγή πνπ πξνζθέξεη ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ ζε ρξήζηεο θάζε ειηθίαο, κε ηήξεζε πίλαθα πςειψλ βαζκνινγηψλ θαη βνεζεηψλ. Οη παίθηεο απιά ρξεηάδνληαη ην κέζν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ψζηε λα απνιαχζνπλ ηα ςπραγσγηθά θαη θπξίσο εθπαηδεπηηθά νθέιε Παξφκνηεο εθαξκνγέο Πξνηνχ αξρίζεη ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, θξίλεηαη ζσζηφ λα γίλεη γλσζηή ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ην αληηθείκελν ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ, ζηελ αγνξά ησλ εθαξκνγψλ Android (Google Play). Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ δελ απνηειεί κηα λέα ηδέα νπφηε αλακέλνπκε λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εθαξκνγψλ. Έηζη, δίρσο έθπιεμε, κηα αληίζηνηρε αλαδήηεζε ζηα αγγιηθά δίλεη πιεζψξα απνηειεζκάησλ. Απφ ηελ ζηηγκή, φκσο, πνπ ε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη θαη ζην ειιεληθφ ιεμηιφγην, νθείινπκε λα δηακνξθψζνπκε ηελ αλαδήηεζή καο βάζε θαη ησλ δχν γισζζψλ. Μηα αλαδήηεζε γηα ειιεληθέο εθαξκνγέο αλαγξακκαηηζκνχ ή εθαξκνγέο πνπ, έζησ, ππνζηεξίδνπλ θαη ην ειιεληθφ ιεμηιφγην έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα θαηά πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ εθαξκνγψλ. Απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο ππάξρνπλ αξθεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ιχζε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ (φπσο Αλαγξακκαηηζκφο, Λχηεο αλαγξακκαηηζκνχ, Anagram Solver, Anagramma), δειαδή ν ρξήζηεο παξέρεη κηα ιέμε ή έλαλ αξηζκφ γξακκάησλ θαη ε εθαξκνγή δίλεη πίζσ απνδεθηέο ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ. Αλ αθαηξεζεί θαη απηφο ν ηχπνο εθαξκνγψλ, απνκέλεη έλαο αξθεηά κηθξφο αξηζκφο. Γηα ηελ αθξίβεηα, κφλν δπν εθαξκνγέο θαίλεηαη λα απνηεινχλ παηρλίδηα αλαγξακκαηηζκψλ. Σν ΛΔΞΟΜΑΝΣΔΗΑ θαη ην Scramble - Βξεο ηελ ιέμε. Σν πξψην έρεη κηα, ειαθξψο, δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία θαζψο δίλνληαη θάζε θνξά ελλέα γξάκκαηα ζε ηξεηο ζηήιεο θαη ν ρξήζηεο θαιείηαη λα βξεη φζεο ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κπνξεί, κε ηελ ππνρξέσζε θάζε ιέμε λα πεξηέρεη ην θεληξηθφ γξάκκα. Οη ιέμεηο πξέπεη λα έρνπλ πάλσ απφ ηέζζεξεηο ραξαθηήξεο θαη γηα θάζε κηα ιέμε πνπ είλαη έγθπξε πξνζηίζεηαη ρξφλνο θαη πφληνη.

15 Δηθφλα[4] Παξφκνηεο εθαξκνγέο ΛΔΞΟΜΑΝΣΔΗΑ Σν δεχηεξν παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί. Γίλεηαη έλαο αξηζκφο γξακκάησλ θαη δεηείηαη απφ ηνλ παίθηε λα ζρεκαηίζεη ηε ζσζηή ιέμε, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Δηθφλα[5] Παξφκνηεο εθαξκνγέο Scramble Βξεο ηελ ιέμε. Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ πσο ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ζην αληηθείκελν ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ. Αθφκα, απηέο νη δπν εθαξκνγέο δελ παξνπζηάδνπλ εχθνιν ρεηξηζκφ ησλ γξακκάησλ. Ζ

16 επηινγή γίλεηαη κε θιηθ πάλσ ζην γξάκκα θαη απνπζηάδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ drag & drop, φπνπ ε θίλεζε ησλ γξακκάησλ γίλεηαη μεθάζαξα πην εχθνιε αιιά θαη ειθπζηηθή ζηνλ ρξήζηε. Κεθάιαην 2 Σν παηρλίδη αλαγξακκαηηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί, ζα απνηειέζεη κηα εθαξκνγή Android. Δπνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηνλ ηερλνινγηθφ θιάδν πνπ θηινμελεί ηε ζπλνιηθή ηδέα ηεο εθαξκνγήο. 2.1 Κηλεηή ηειεθσλία Ζ εμέιημε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο Ζ αικαηψδεο εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηε δσή καο. ηαζκφο ησλ εμειίμεσλ απηψλ ππήξμε ε κεηάβαζε απφ ηελ αλαινγηθή- κεραληθή- ειεθηξηθή ηερλνινγία ζηελ ςεθηαθή. Έηζη γελλήζεθε ν φξνο ςεθηαθή επαλάζηαζε. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαλάζηαζεο απηήο είλαη ε επξχηαηε ρξήζε ςεθηαθψλ ινγηθψλ θπθισκάησλ, ε καδηθή παξαγσγή θαζψο θαη ε εθηεηακέλε ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη tablet. Γεδνκέλνπ φηη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ νη ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλφηεηαο δπζθνιεχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξγαδφκελσλ αλζξψπσλ πεξλνχλ πνιιέο ψξεο εθηφο ζπηηηνχ. Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ζπλερφκελεο αλάγθεο- απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, νη θαηαζθεπαζηέο πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία θνξεηψλ ζπζθεπψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 6

17 Οη θνξεηέο απηέο ζπζθεπέο είλαη ηα ιεγφκελα έμππλα ηειέθσλα (smartphone) θαη ηα tablet θαη είλαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ πξφζβαζε ζε έλα ζχλνιν ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ θαζψο θαη ζχλδεζε κε ην δηαδηθηπαθφ θφζκν. Σα έμππλα ηειέθσλα (smartphone) είλαη βαζηζκέλα ζε ζχγρξνλα πξφηππα θαη ηερλνινγίεο θαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηα θάλεη λα μερσξίδνπλ ζε ζρέζε κε ηηο θιαζζηθέο ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ε ζπλδεζηκφηεηα ζην δηαδίθηπν. Δίλαη εμνπιηζκέλα κε κεγάιε θαη γξήγνξε κλήκε, ηζρπξνχο επεμεξγαζηέο, πιεθηξνιφγηα ηχπνπ «Qwerty», κεγάιεο νζφλεο κε ηερλνινγία πνιιαπιήο αθήο, δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν είηε κέζσ «Wi-fi» είηε κέζσ θάπνηνπ παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη δπλαηφηεηα λα ηξέρνπλ πιεζψξα εθαξκνγψλ. Δπίζεο, ζηηο ζεκεξηλέο ζπζθεπέο ππάξρνπλ ελζσκαησκέλνη δηάθνξνη αηζζεηήξεο φπσο αηζζεηήξαο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS), αηζζεηήξεο θίλεζεο (accelerometer), δέθηεο ξαδηνθσληθψλ ζεκάησλ θαη κεηξεηέο επηηάρπλζεο. Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ δπλαηνηήησλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη δηάθνξεο εξγαζίεο, πνπ κέρξη πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα ήηαλ εθηθηέο κφλν κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, φπσο: επεμεξγαζία θεηκέλσλ, απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θιπ. Σα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα νπζηαζηηθά πξνήιζαλ απφ ηελ έλσζε ησλ θιαζζηθψλ ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ηηο ειεθηξνληθέο θνξεηέο αηδέληεο (Personal Digital Assistants- PDA), νη νπνίεο παξείραλ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα αληαιιαγή ζηνηρείσλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ δηέζεηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θιαζζηθνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Έηζη νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο πέξα απφ ηελ θηλεηή ηνπο ζπζθεπή δηέζεηαλ επίζεο θαη έλαλ πξνζσπηθφ ςεθηαθφ βνεζφ (PDA) γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. Σα PDA πνπ θπθινθνξνχζαλ εθείλε ηελ επνρή έηξεραλ πξσηαξρηθέο εθδφζεηο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (Palm OS, Blackberry OS, Windows CE/ Pocket PC) πνπ αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηα ζεκεξηλά θηλεηά ηειέθσλα. Σα ελία ηεο ηερλνινγηθήο απηήο αηρκήο νκνινγνπκέλσο αλήθνπλ ζηελ εηαηξία ΗΒΜ θαζψο ήηαλ απηή πνπ ην 1992 παξνπζίαζε ζηελ εκπνξηθή έθζεζε βηνκεραλίαο πιεξνθνξηθήο COMDEX 7 ην πξψην ηειέθσλν πνπ ζπλδχαδε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο θιαζζηθνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ελφο

18 ςεθηαθνχ πξνζσπηθνχ βνεζνχ (Personal Digital Assistant- PDA) κε ηνλ θσδηθφ φλνκα «Angler». Ύζηεξα απφ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο δηαηέζεθε ζηελ αγνξά, ζηηο 16 Απγνχζηνπ ηνπ 1994, αλαλεσκέλε έθδνζε ηνπ πξντφληνο απφ ηελ εηαηξία Bellsouth κε ηελ νλνκαζία «Simon Personal Communicator». Ζ πξσηνπνξηαθή ζπζθεπή «Simon» δηθαίσο ζεσξείηαη πξφγνλνο ησλ ζεκεξηλψλ smartphone θαζψο κπνξνχζε εθηφο ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα δερηεί θιήζεηο λα απνζηείιεη θαη λα ιάβεη , θαμ, αιιά θαη ζειίδεο κέζσ ηεο νζφλεο αθήο ηνπ. Δίρε επίζεο εγθαηεζηεκέλε πιεζψξα εθαξκνγψλ φπσο εκεξνιφγην, παγθφζκην ξνιφη, παηρλίδηα, αξηζκνκεραλή, ζεκεησκαηάξην, ρξνλνπξνγξακκαηηζηή ξαληεβνχ θαη πιεθηξνιφγην αθήο. Δηθφλα[6]- Σν πξψην έμππλν θηλεηφ ηειέθσλν- Simon Ωζηφζν ν φξνο «smartphone» εκθαλίζηεθε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1997, φηαλ ε εηαηξία Ericsson πεξηέγξαςε κε απηφλ ηνλ φξν ην θηλεηφ ηεο Ericsson GS 88 «Penelope». Γελ ππάξρεη θάπνηνο επίζεκνο νξηζκφο

19 ηεο νξνινγίαο έμππλα θηλεηά ηειέθσλα. Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θάλεη λα μερσξίδνπλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο ζπζθεπέο ηειεθσλίαο είλαη νη εμειηγκέλεο Γηεπαθέο Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ (APIs) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζε εθαξκνγέο ηξίησλ (third-party apps) λα αιιεινεπηδξάζνπλ θαιχηεξα κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ ζπζθεπψλ. πλνςίδνληαο, έλα έμππλν θηλεηφ ηειέθσλν ζπγθεληξψλεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο θιαζζηθνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (νκηιία, απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ) θαη πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηαο λα ηξέμεη κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ. Δπηπξφζζεηα, ράξε ζηελ ελζσκαησκέλε θσηνγξαθηθή κεραλή πνπ έρεη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ηξαβήμνπλ θσηνγξαθίεο, βίληεν, λα αλαπαξάγνπλ βίληεν θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ βίληεν-θιήζεηο. Έρνπλ ελζσκαησκέλεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη νη θαηαζθεπαζηέο εζηηάδνπλ ζην «design», ηελ επρξεζηία αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ζπζθεπήο. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ γηα ζπλερή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο ηερλνινγίαο Mobile Internet, έρνπλ θάλεη ηα έμππλα ηειέθσλα αλάξπαζηα ζηνπο θαηαλαισηέο αθνχ έρνπλ ζέζεη λένπο φξνπο ηφζν ζηε δηαζθέδαζε φζν θαη ζηελ πιεξνθφξεζε θαη εθηηκάηαη φηη ηα επφκελα ρξφληα ζα αληηθαηαζηήζνπλ θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο (mp3 players) Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα έμππλα ηειέθσλα Όπσο φινη ζρεδφλ νη ππνινγηζηέο έηζη θαη ηα smartphone απνηεινχληαη απφ ηερληθφ εμνπιηζκφ (hardware), ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Operating System, OS) θαη ινγηζκηθφ (software) πνπ ηξέρεη πάλσ ζην ιεηηνπξγηθφ απηφ. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα είλαη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ινγηζκηθνχ κηαο ζπζθεπήο ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε έλαλ επεμεξγαζηή. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ηφζν ηνπ ινγηζκηθνχ (software) φζν θαη ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (hardware) ηεο ζπζθεπήο, εθηειψληαο θαη δηαρεηξίδνληαο θξίζηκεο δηεξγαζίεο φπσο αλαγλψξηζε εηζφδσλ θαη δεκηνπξγία θαηάιιεισλ εμφδσλ είηε ζηελ νζφλε είηε νπνπδήπνηε αιινχ. Δμαζθαιίδεη επίζεο ηελ ηαπηφρξνλε αιιά αλεμάξηεηε εθηέιεζε δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σέινο δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα κλήκεο θαη φηη αθνξά ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ηεο ζπζθεπήο.

20 Δπηπξνζζέησο ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα είλαη επεθηάζηκα, πνπ ζεκαίλεη φηη ζπλερψο βγαίλνπλ λέεο εθδφζεηο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ θψδηθα. Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο είλαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε θηλεηά smartphone, tablets θαη PDAs. Έρνπλ κεγάιε νκνηφηεηα κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (windows, Linux, Mac) θαη πξνζδίδνπλ ζηηο ζπζθεπέο πνπ ηα έρνπλ εγθαηεζηεκέλα ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηερλνινγηψλ φπσο: πνιιαπιή αθή, GPS mobile navigation, Wifi, Bluetooth, ρξήζε θσηνγξαθηθήο κεραλήο, αλαπαξαγσγή βίληεν θαη κνπζηθψλ αξρείσλ, αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή θσλήο θ.α ηα smartphones ηξέρνπλ ηαπηφρξνλα παξαπάλσ απφ έλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα : έλα βαζηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν είλαη νξαηφ ζην ρξήζηε (Android, IOS θιπ.) θαη έλα θξπκκέλν ιεηηνπξγηθφ, απηφ ηνπ baseband ππνζπζηήκαηνο. Σν ιεηηνπξγηθφ ηνπ baseband ππνζπζηήκαηνο είλαη πνιχπινθν, θιεηζηνχ- θψδηθα (νη πξνγξακκαηηζηέο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα), πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Real Time Operating System, RTOS) θαη έρεη ρακεινχ επηπέδνπ (low-level) πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα καο. Μεηνλέθηεκα ηνπ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθνχ είλαη φηη πεξηιακβάλεη πνιιά Bugs ζηα νπνία αλ θάπνηνο θαθφβνπινο ρξήζηεο απνθηήζεη πξφζβαζε απνθηάεη πξφζβαζε ζε πςειά επίπεδα ειέγρνπ ηεο ζπζθεπήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην «jailbreak» ησλ ζπζθεπψλ απηψλ, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ πξφζβαζε πνπ απέθηεζαλ «hackers» ζε έλα bug ηνπ baseband ππνζπζηήκαηνο. Παξά ηα ζέκαηα αζθαιείαο ην ιεηηνπξγηθφ ηεο πιαηθφξκαο είλαη ππνδεέζηεξν θαη «ππαθνχεη» ζηηο εληνιέο ηνπ Baseband ιεηηνπξγηθνχ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη: νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη θαη ε πιεηάδα ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε απηφ. Οη ηππνπνηεκέλεο πιαηθφξκεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ παξνρή ελφο ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ρξήζηε θαη ζπζθεπήο (user interface), ζε ζπζθεπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο. 9

21 Όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν ιεηηνπξγηθψλ, επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο δηεπαθήο πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (Application Programming Interface, API) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζνπίηα ινγηζκηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη θιήζεηο ζπλαξηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην θξπκκέλν ινγηζκηθφ θαη ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε πξνγξακκαηηζηή λα ζπλζέζεη θψδηθα γηα εθαξκνγέο πνπ ζα ηξέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή έρεη εγθαηεζηεκέλν ην ίδην πξσηεχνλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Πιαηθφξκεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο Τπάξρεη κεγάιε γθάκα ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα έμππλεο ζπζθεπέο εθ ησλ νπνίσλ ηα επηθξαηέζηεξα ηηο κέξεο καο είλαη ηα: Android ηεο Google, IOS ηεο Apple θαη Windows Phone ηεο Microsoft. Σα πξναλαθεξζέληα ιεηηνπξγηθά θαηέρνπλ ην 99% ησλ πσιήζεσλ παγθνζκίσο. Android Σν Android είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζε ππξήλα Linux. Αξρηθά ε αλάπηπμε απηήο ηεο πιαηθφξκαο έγηλε απφ ηε Google, ε νπνία ζρεδίαζε θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, θαη ζπλερίζηεθε απφ ηελ Google θαη ηελ Open Handset Alliance, κηα θνηλνπξαμία απφ 48 εηαηξίεο (φπσο νη Acer, Lg, HTC, Motorola, Intel, Vodafone θ.α.) Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ζθνπφο ηεο Google θαη ησλ ππνινίπσλ ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δσξεάλ πιαηθφξκα, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε αλνηρηφ θαη ειεχζεξν θψδηθα (νη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα) θαη ζα κπνξεί λα ηξέμεη ζε πιήζνο ζπζθεπψλ. Σν 2007 έγηλε ε παξνπζίαζε ηεο πξψηεο έθδνζεο, ελψ ην πξψην θηλεηφ κε ιεηηνπξγηθφ Android ήηαλ ην HTC Dream ηεο HTC. Έθηνηε νη

22 ζπζθεπέο Android άξρηζαλ λα δηαδίδνληαη κε ξαγδαίν ξπζκφ θπξίσο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ηεο πιαηθφξκαο λα εθκεηαιιεχεηαη ην κνληέιν cloud computing αιιά θαη ηεο έκθπηεο ππνζηήξημεο γηα ζπλεξγαζία κε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ (SQlite). Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ κέρξη ζήκεξα έρνπλ νδεγήζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθά αμηφπηζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν πξνηηκάηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ θχξηα πεγή απφ φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ εθαξκνγέο γηα ηελ Android ζπζθεπή ηνπο είλαη ην Google Play, ζην νπνίν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε πιεζψξα εθαξκνγψλ πνπ δηαηίζεληαη είηε δσξεάλ είηε επί πιεξσκή. Ζ πιαηθφξκα ηνπ Google Play είλαη εχρξεζηε γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη δελ απαηηεί πνιχπινθε δηαδηθαζία εγθξίζεσλ γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηελ άκεζε δεκνζίεπζε θαη δηαλνκή ηεο εθαξκνγήο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε αηηία πνπ ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρεο πιαηθφξκεο (φπσο IOS) νη πεξηζζφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο πξνηηκνχλ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε Android. Δηθφλα[7]- HTC Dream, ην πξψην θηλεηφ κε ιεηηνπξγηθφ Android

23 Android One Platform To android κπήθε δπλακηθά ζηνλ ρψξν απηφ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξακέλεη ζηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ θπξίσο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ζπζθεπψλ απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο. Ζ εηαηξία Google ζέινληαο λα δηαηεξήζεη ηελ εχλνηα ησλ ρξεζηψλ θαη λα δηαδνζεί ην ινγηζκηθφ ηεο αθφκε πεξηζζφηεξν πξνρψξεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ MediaTek θαη Qualcomm, δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο γηα chip παγθνζκίσο. Ζ Google ζέινληαο κε ηε ζπλεξγαζία απηή λα θπθινθνξήζεη ζε αγνξέο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ κηα ζεηξά απφ smartphone πνιχ ρακεινχ θφζηνπο έβαιε κπξνζηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Android One Project. Σα θηλεηά Android One ζα θέξνπλ stock Android, πην ζπγθεθξηκέλα ηελ έθδνζε KitKat, θαη ε Google ζα αλαιακβάλεη ηελ αλαλέσζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο. Δπίζεο ζα είλαη ηα πξψηα θηλεηά πνπ ζα αλαβαζκηζηνχλ ζε Android L, ηε λέα έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Android, καδί κε ηα Nexus. Ζ MediaTek θαη ε Qualcomm ζα θαηαζθεπάδνπλ ηα θαηάιιεια chipset ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ πνπ ζα ηνπο παξέρεη ε Google. ηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ 2014 έγηλε ε παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ πξψησλ ultra cheap Android smartphone, ζηελ Ηλδία. Πξφθεηηαη γηα ηα MicroMax Canvas A1, Spice Dream UNO θαη Karbon Sparkle V, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ θπκαίλνληαη απφ 103 έσο 106 δνιάξηα. ην project απηφ εθηηκάηαη φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ πνιιέο γλσζηέο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ (φπσο HTC, Asus, Panasonic, Lenovo) θαη φηη κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο ζα έρεη επεθηαζεί ζε Ηλδνλεζία, Παθηζηάλ, Φηιηππίλεο, Μπαγθιαληέο, Νεπάι θαη ξη-λάλθα. Apple IOS

24 Ζ πιαηθφξκα IOS ηεο εηαηξίαο Apple θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ παγθνζκίσο. Δίλαη θιεηζηνχ ηχπνπ πιαηθφξκα, ηδηφθηεηε θαη βαζίδεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Darwin ηεο ίδηαο εηαηξίαο. Ζ επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο πιαηθφξκαο έγηλε ην 2007 κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πξψηνπ iphone 3G. ηελ αξρηθή έθδνζε ηεο πιαηθφξκαο κπνξνχζαλ λα ηξέμνπλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο κφλν ηεο κάλα εηαηξίαο, θάηη πνπ άιιαμε κε ηελ θπθινθνξία ηεο έθδνζεο IOS 2.0 ηνλ Ηνχιην ηνπ Ζ εηαηξία παξείρε ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 99$ ην παθέην ινγηζκηθνχ Software Development Kit- SDK κε ην νπνίν κπνξνχζαλ λα θηηάμνπλ εθαξκνγέο γηα iphone θαη ipod Touch. Ζ Apple έρεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηεο θαη ηελ εγθαζηζηά κφλν ζε δηθέο ηεο ζπζθεπέο ζε αληίζεζε κε ηηο πιαηθφξκεο Android θαη Windows Phone. Δηθφλα[9] iphone 3G Windows Phone

25 Σν Windows Phone είλαη ε πιαηθφξκα λέαο γεληάο ηεο εηαηξίαο Microsoft θαη απνηειεί ηνλ δηάδνρν ηεο πιαηθφξκαο Windows Mobile ε νπνία θξίζεθε απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ αλεπαξθήο σο πξνο ην user interface πνπ παξείρε. Ζ πιαηθφξκα Windows Phone, πνπ θπθινθφξεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ζήκεξα θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. ην λέν ιεηηνπξγηθφ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε - ζπζθεπήο (user interface) θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζνπίηα ινγηζκηθνχ κε εθαξκνγέο- ππεξεζίεο ηφζν ηεο Microsoft (κεραλή αλαδήηεζεο Bing, Microsoft Office suite, OneDrive, Xbox Video, Xbox Music) αιιά θαη εθαξκνγέο ηξίησλ (third- party apps). Οη εθαξκνγέο θαη νη ππεξεζίεο πνπ ππήξραλ θαη ππνζηεξίδνληαλ απφ ην Windows Mobile δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην Windows Phone. Οη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο πνπ θαηά θχξην ιφγν αγνξάδνπλ άδεηεο γηα ηελ πξνζζήθε ηνπ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθνχ ζηηο ζπζθεπέο ηνπο είλαη νη NOKIA, Samsung θαη HTC. Δηθφλα [10] Windows Phone

26 2.2 Ζ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά χκθσλα κε ηελ Gartner, δηεζλήο εηαηξία ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ θαη αλαιχζεσλ, νη πσιήζεηο έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ κέζα ζην 2014 μεπέξαζαλ ην έλα δηζεθαηνκκχξην παγθνζκίσο. Οη ηξεηο θπξίαξρεο πιαηθφξκεο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ην Andoid κε κεξίδην αγνξάο 85%, ην IOS ζηε δεχηεξε ζέζε θαηέρνληαο ην 11% θαη ηέινο ην Windows Phone κε 3%. Όια ηα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά κνηξάδνληαη ην ελαπνκείλαλ 1%. Όπσο είλαη θπζηθφ ηα πνζνζηά απηά ζπλερψο αιιάδνπλ θαζψο βγαίλνπλ λέεο ελεκεξψζεηο ζηα ππάξρνληα ινγηζκηθά θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο γηα δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ην Android θαη ην IOS. Δηθφλα [11] Μεξίδηα αγνξάο αλἀ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα - Πεγή : Gartner, Ηνχληνο 2014

27 Όπσο ήηαλ επφκελν νη ηερλνινγηθέο απηέο εμειίμεηο έρνπλ επηθέξεη αιιαγέο εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο: ε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαζψο θαη ην marketing. Κεθάιαην 3 Μarketing 3.1 Ση είλαη Σν marketing είλαη έλα ζχλνιν νξγαλσκέλσλ πξνζπαζεηψλ πνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ θαη απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Κχξην κέζν γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ είλαη ε έξεπλα αγνξάο. Μέζα απφ απηή ηα αξκφδηα ηκήκαηα αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ, θαη ζπλεπψο είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ζσζηή αληηζηνίρεζε πξντφληνο-ππεξεζίαο αλά πειάηε. Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ νδεγνχλ ζε παξαγσγή εμ νινθιήξνπ λέσλ πξντφλησλ έηζη ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ θαιχηεξα νη θαηαλαισηέο θαη λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπο. Ζ επαλαιακβαλφκελε πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εθάζηνηε εηαηξίεο ραξαθηεξίδεηαη σο πξσηεχνλ ζηφρνο ηνπ ηνκέα απηνχ. Όπσο είλαη θπζηθφ ηδηαίηεξε βάζε δίλεηαη ζηα αγαζά πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δήηεζε. Δπίζεο εμαζθαιίδεηε φηη ηα παξαγφκελα αγαζά ζα έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Σέινο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο πνπ αζρνιείηαη κε ην marketing ζηνρεχεη ζην λα θεξδίζεη

28 ηελ εχλνηα ησλ θαηαλαισηψλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ζεηηθή εηθφλα σο πξνο ηελ επηρείξεζε. 3.2 Ζ εμέιημε ζην ρψξν ηνπ Μάξθεηηλγθ Ο ρψξνο ηνπ κάξθεηηλγθ ζπλερψο αιιάδεη θαη δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε επνρήο. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αιιαγέο απηέο είλαη ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ αλά ηα ρξφληα. Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη θπξίσο ηνπ δηαδηθηχνπ είραλ σο ζπλέπεηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θπζηθψλ νξίσλ, ηε δηεπθφιπλζε ζηελ επηθνηλσλία θαη νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο αγνξάο. Σέζεθαλ λέα κέηξα θαη ζηαζκά σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαλνκή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. πλέπεηα ησλ εμειίμεσλ απηψλ ήηαλ λα γελλεζνχλ λέα παξαθιάδηα ζην ηνκέα απηφ, ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ (e-marketing) θαη ην κάξθεηηλγθ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (mobile marketing). Δίλαη αδηακθεζβήηεην γεγνλφο φηη ε δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε αλήθεη ζηελ θηλεηή ηειεθσλία. Δηαηξίεο ζηαηηζηηθψλ, φπσο ε ComScore, είραλ πξνβιέςεη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζα έρεη μεπεξάζεη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ νη απνζηνιέο smartphone παγθνζκίσο ην 2014 μεπεξλνχλ ην έλα δηζεθαηνκκχξην, αχμεζε πεξίπνπ 19% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο, αξηζκφο πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαη άιιν κέρξη ην ηέινο ηνπ Οη εηδηθνί πξνζδίδνπλ ηελ αχμεζε απηή ζην εγρείξεκα ησλ εηαηξηψλ λα θαηαζθεπάδνπλ φιν θαη πην νηθνλνκηθέο ζπζθεπέο πξνθεηκέλνπ λα δηεηζδχζνπλ αθφκε θαη ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θαη λα θεξδίζνπλ πεξηζζφηεξνπο ππνζηεξηθηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Google κε ην Andoid One Project πνπ αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ.

29 Marketing χγθξηζε αξηζκνχ ρξεζηψλ αλάινγα κε ην κέζν πξφζβαζεο πλεπψο νη έμππλεο ζπζθεπέο έρνπλ γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσή καο θαη νη ρξήζηεο απνθηνχλ κηα ζρέζε εμάξηεζεο κε απηέο θαζψο πεξλνχλ αλαξίζκεηεο ψξεο απαζρνινχκελνη κε εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο. Δπίζεο πιένλ ππάξρεη κία εθαξκνγή γηα ζρεδφλ φηη κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο απφ δηαζθέδαζε κέρξη ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, παξαγσγηθφηεηα θιπ. χκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ ην 40% ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνέξρεηαη απφ ρξήζηεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη δνχκε ζηελ επνρή πνπ θπξηαξρεί ε θηλεηή ηειεθσλία, θάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα επηβηψζεη είλαη αλαγθαζκέλε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ εξγαιείν γηα λα δηαθεκίζεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ην mobile marketing.

30 3.3 Mobile marketing Σν «mobile marketing» είλαη ην κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδεηαη κέζσ smartphone θαη tablet. Ζ επξεία ρξήζε ηνπ κάξθεηηλγθ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζαλ ζηξαηεγηθή ησλ εηαηξηψλ νθείιεηαη ζηελ εμέιημε πνπ επήιζε ζηα πξσηφθνιια κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (4G, 3G, GPRS θιπ.) θαζψο θαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη ζπζθεπέο απηέο λα ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν θαζηζηψληαο έηζη εθηθηή ηε ρξήζε λέσλ ππεξεζηψλ φπσο mobile portals, GPRS, social media connectivity, online games θιπ. Με βάζε ηα λέα δεδνκέλα ην κάξθεηηλγθ θαη ε δηαθήκηζε εμαηνκηθεχνληαη, ζχκθσλα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη κε γλψκνλα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη φηη κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηνπο θαηαλαισηέο ηε ζηηγκή πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα αγνξά. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο mobile marketing πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ κνξθή, ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη σο πξνο ην ζηπι θαζψο ππάξρνπλ δηάθνξεο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηζηνζειίδεο θαη εθαξκνγέο γηα θηλεηά ηειέθσλα θαζέλα απφ ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηε δηθή ηνπο γθάκα επηινγψλ. Ζ εθάζηνηε επηρείξεζε δηαιέγεη ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ ζα αθνινπζήζεη ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη, κε ην θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη θαη κε ηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην mobile marketing είλαη εμαξηψκελα απφ ην δηαζέζηκν θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη είλαη ηα εμήο : Μάρκετινγκ μέσω ευαρμογών για κινητές σσσκεσές(app-based mobile marketing ): Σν κάξθεηηλγθ κέζσ εθαξκνγψλ είλαη κηα αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαζψο ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ ην 80% ηνπ ρξφλνπ ησλ ρξεζηψλ μνδεχεηαη ζε εθαξκνγέο. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Display Advertising θαη πεξηιακβάλεη εηδηθά δηακνξθσκέλα Banners ζηα νπνία εκθαλίδνληαη δηαθεκίζεηο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζε θάπνηνλ Web Server.

31 Τπάξρνπλ ππεξεζίεο φπσο ην Google AdMob ηεο Google θαη ε πιαηθφξκα ηνπ Facebook πνπ δίλνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο έλα έηνηκν πεξηβάιινλ δηαθεκίζεσλ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε εθαξκνγέο ηξίησλ. In-game mobile marketing: Σν κάξθεηηλγθ κέζσ παηρληδηψλ αλαθέξεηαη ζε δηαθεκίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζε εθαξκνγέο παηρληδηψλ θαη αλήθεη επίζεο ζηελ θαηεγνξία Display Advertising. Οη δηαθεκίζεηο απηέο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη είηε ζαλ pop-up banners ζε έλα κέξνο ηεο νζφλεο, είηε ζε πιήξε νζφλε ή αθφκε θαη ζαλ βίληεν δηαθεκίζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ θνξηψλεη ην παηρλίδη. Έλαο άιινο ηξφπνο εθαξκνγήο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε λα κπεη ζαλ ρνξεγφο ζε θάπνην παηρλίδη γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. QR codes: Σα QR (Quick response) codes είλαη δηζδηάζηαηα barcode ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε έλα URL θαη φηαλ ζθαλάξνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο (κέζσ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο), ηνπο παξαπέκπνπλ ζε κηα ηζηνζειίδα. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη mobile tagging. Location-Based Marketing Location Based δηαθεκίζεηο γηα εθαξκνγέο θηλεηψλ είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νζφλεο ησλ ζπζθεπψλ φηαλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη γεσγξαθηθά θνληά ζε κηα πεξηνρή ή επηρείξεζε. Υξεζηκνπνηείηαη απφ απηνχο πνπ ζέινπλ ε δηαθήκηζε λα εκθαλίδεηαη κφλν φηαλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε απφ ηελ επηρείξεζε ηνπο. Mobile Search Ads: Σηο βιέπνπκε θπξίσο ζε πιαηθφξκεο αλαδήηεζεο ηεο Google πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. πλήζσο έρνπλ ελζσκαησκέλα πξφζζεηα φπσο ClickToCall (κε ην θιηθ ηνπ ρξήζηε απηφκαηα γίλεηαη ηειεθσληθή θιήζε ζην ηειέθσλν πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ε επηρείξεζε) ή ράξηεο. Mobile Image Ads:

32 ηελ θαηεγνξία απηή ε δηαθήκηζε απνηειείηαη απφ κηα θσηνγξαθία. Ζ θσηνγξαθία απηή είλαη ζηελ νπζία έλα URL πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ηζηνζειίδα. Push notifications: Σα push notifications εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά κε ην iphone 3G, ην Αξγφηεξα δηαδφζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android, ζην νπνίν ηα notifications εκθαλίδνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. Δίλαη έλαο γξήγνξνο ηξφπνο λα επηθνηλσλνχλ νη ηδηνθηήηεο ησλ εθαξκνγψλ κε ηνπο ρξήζηεο 11. Κεθάιαην 4 Σερληθή δνκή ηεο εθαξκνγήο ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζην ηερληθφ ζθέινο πνπ ζα ζηεξηρζεί ε εθαξκνγή, μεθηλψληαο απφ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αμηνπνηήζεη ζην ρηίζηκν ηεο θαη ζπλερίδνληαο ζηελ επφκελε ελφηεηα, ζην ηξφπν πνπ απηά ζπλδένληαη ψζηε λα παξάγνπλ ηελ επηζπκεηή αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. 4.1 Σερληθφ ππφβαζξν Γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηφ ην πεξηβάιινλ πνπ ζα θηινμελήζεη ηνλ θψδηθα καο παξνπζηάδεηαη ζχληνκα ε αξρηηεθηνληθή ηνπ Android. Απηή κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα ζηνίβα ινγηζκηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο, έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, έλα πεξηβάιινλ εθηέιεζεο, ελδηάκεζν ινγηζκηθφ, ππεξεζίεο θαη βηβιηνζήθεο. Ζ αξρηηεθηνληθή απηή εθθξάδεηαη νπηηθά ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Κάζε ζηξψζε ηεο ζηνίβαο, θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία κέζα ζε θάζε ζηξψκα, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζπκπαγήο πινπνίεζε, πνπ κε πξνζεθηηθφ ζπληνληζκφ παξέρνπλ βέιηηζηε αλάπηπμε εθαξκνγψλ αιιά θαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ εθηέιεζεο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο.

33 Δηθφλα[12] Σερληθφ ππφβαζξν Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο Android. Ππξήλαο Linux (Linux kernel) Σν Android είλαη ρηηζκέλν πάλσ ζε ηζρπξά θαη δνθηκαζκέλα ζεκέιηα: ηνλ ππξήλα Linux. Ο ιφγνο απηήο ηεο επηινγήο δελ είλαη κφλν ν αλνηθηφο θψδηθαο ηνπ Linux πνπ ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηε θηινζνθία ηεο Google γηα ην Android. Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ ππξήλα, παξέρεη έλα επίπεδν αθαίξεζεο κεηαμχ ηνπ πιηθνχ θαη ησλ ππφινηπσλ κεξψλ ηεο ζηνίβαο. Έηζη, δε ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχκε ηδηαίηεξα γηα ηα εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθά πιηθνχ. Σα πεξηζζφηεξα ρακεινχ επηπέδνπ θνκκάηηα ηνπ Linux είλαη γξακκέλα ζε ζρεηηθά θνξεηφ θψδηθα C, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην Android λα ιεηηνπξγεί ζε κηα επξεία πνηθηιία απφ πιαηθφξκεο. Σν ζηξψκα απηφ, πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νδεγνχο ρακεινχ επηπέδνπ, γηα ηα δηάθνξα θνκκάηηα ηνπ πιηθνχ κηαο Android ζπζθεπήο. Αθφκα, είλαη ππεχζπλν γηα θάπνηεο βαζηθέο ππεξεζίεο φπσο ε δηαρείξηζε κλήκεο,

34 ε δηαρείξηζε δηεξγαζηψλ, ε δηθηχσζε, ε δηαρείξηζε παξνρήο ξεχκαηνο θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο δε ζα έξζεη πνηέ ζε επαθή κε ην Linux, θαη νη εθαξκνγέο δε ζα θάλνπλ πνηέ απεπζείαο θιήζεηο Linux (Linuxcalls). Παξφια απηά, φηαλ θάπνηνο πξνγξακκαηίδεη θαιφ είλαη λα έρεη ππφςε ηνπ ηη βξίζθεηαη ζηα ρακειά ζηξψκαηα. Πεξηβάιινλ εθηέιεζεο Android (Android runtime environment) ην επίπεδν πάλσ απφ ην ππξήλα, θαη καδί κε ηηο βηβιηνζήθεο, βξίζθεηαη ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ηνπ Android. Απηφ είλαη πνπ θάλεη έλα ηειέθσλν Android, λα είλαη έλα ηειέθσλν Android, θαη φρη κηα απιή εθαξκνγή ηνπ Linux ζηα θηλεηά. Απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ηελ Δηθνληθή Μεραλή Dalvik (Dalvik Virtual Machine) θαη ηηο Βαζηθέο Βηβιηνζήθεο (CoreLibraries). Ο ζπλδπαζκφο ηνπο απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κνριφ πνπ εληζρχεη ηηο εθαξκνγέο θαη καδί κε ηηο ηνπηθέο βηβιηνζήθεο δηακνξθψλνπλ ηε βάζε γηα ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο. Πιαίζην Δθαξκνγήο (Application Framework) Σν πιαίζην εθαξκνγήο, βξίζθεηαη επάλσ απφ ηηο βηβιηνζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο. Απηφ ην επίπεδν παξέρεη ηηο πνηθίιεο ππεξεζίεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ Android, ψζηε ν πξνγξακκαηηζηήο εθαξκνγψλ λα κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο ηε δνπιεηά ηνπ. Σν θνκκάηη απηφ ηεο πιαηθφξκαο έρεη θαη ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε (documentation) κηαο θαη δίλεη ζηα ρέξηα ηνπ πξνγξακκαηηζηή ηε δπλαηφηεηα λα βγάιεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο εθαξκνγέο. ην πιαίζην εθαξκνγήο, ζπλαληάεη θαλείο πιήζνο βηβιηνζεθψλ Java εηδηθά θηηαγκέλεο γηα ην Android, φπσο επίζεο πνιιέο ππεξεζίεο (ή ρεηξηζηέο managers-) πνπ παξέρνπλ ζην νηθνζχζηεκα ηνπ Android δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο ε εθαξκνγή κπνξεί λα αμηνπνηήζεη. Καζψο ζα

35 πξνρσξάεη ε εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ αξθεηά απφ ηα κέξε απηνχ ηνπ επηπέδνπ. Σα ζεκαληηθφηεξα θνκκάηηα ηνπ πιαηζίνπ είλαη: 3 Activity Manager: Διέγρεη ηνλ θχθιν δσήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εθαξκνγήο θαη δηαηεξεί κηα ζηνίβα γηα ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε. Views: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο δηεπαθήο ρξήζηε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Resource Manager: Ωο πφξνπο ελλννχκε φια ηα θνκκάηηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δελ είλαη θψδηθαο (πρ αιθαξηζκεηηθά, γξαθηθά). Location Manager: Έλα ηειέθσλν Android γλσξίδεη πάληα ην πνχ βξίζθεηαη. Notification Manager: Παξέρεη έλαλ ζπλεθηηθφ θαη δηεηζδπηηθφ κεραληζκφ γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. 12 Δθαξκνγέο (Applications) Σν ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο ζηνίβαο πεξηιακβάλεη ηηο εθαξκνγέο. Ο ηειηθφο ρξήζηεο βιέπεη κφλν απηφ ην θνκκάηη ρσξίο λα έξρεηαη ζε επαθή κε φζα βξίζθνληαη πίζσ απφ απηφ. ε απηφ ην επίπεδν ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηε ζπζθεπή φηαλ ηελ αγνξάδεη, φπσο ε ππεξεζία ηειεθψλνπ, έλαο θπιινκεηξεηήο, κηα ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη άιια. Δπίζεο εδψ βξίζθνληαη θαη νη εθαξκνγέο ηηο νπνίεο κεηαθνξηψλεη θαη εγθαζηζηά ν ρξήζηεο απφ ην Google Play, φπσο θαη νη εθαξκνγέο πνπ γξάθεη έλαο πξνγξακκαηηζηήο. Όιεο νη εθαξκνγέο (πξν-εγθαηεζηεκέλεο θαη ηξίησλ) είλαη ρηηζκέλεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο βηβιηνζήθεο API. Σν επίπεδν ησλ Δθαξκνγψλ ηξέρεη εληφο ηνπ Πεξηβάιινληνο Δθηέιεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θιάζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Πιαηζίνπ Δθαξκνγήο.

36 ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζηνηρεία θαη ζηηο έλλνηεο πνπ ζα ζπλνδέςνπλ ηελ εθαξκνγή σο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο. Απηή ε δηαδηθαζία θξίλεηαη απαξαίηεηε αθνχ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε θαηαλφεζε ηεο επφκελεο ελφηεηαο πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ην ζχλνιν ηεο πξνζθεξφκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Android, ζα πεξηνξηζηνχκε ζε απηήλ πνπ αμηνπνηεί ε εθαξκνγή καο: Activities, Fragments, Intent, View, Layouts θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ drag&drop. 4.2 Activity / Γξαζηεξηφηεηα Ζ δξαζηεξηφηεηα αλαπαξηζηά κία νζφλε κε γξαθηθή δηεπαθή, ηελ νπνία ν ρξήζηεο βιέπεη ζε θάπνηα ζηηγκή. Γηα παξάδεηγκα, κία εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξεί λα έρεη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίδεη κηα ιίζηα ησλ λέσλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα λα ζπλζέηεη έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαη κηα άιιε λα αζρνιείηαη κε ηελ αλάγλσζε απηψλ. Αλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο εξγάδνληαη καδί γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζπλεθηηθή εκπεηξία γηα ηνλ ρξήζηε, θάζε κηα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο. Ωο εθ ηνχηνπ, κηα δηαθνξεηηθή εθαξκνγή κπνξεί λα μεθηλήζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο (εθφζνλ ε εθαξκνγή ην επηηξέπεη). Γηα παξάδεηγκα, κηα εθαξκνγή θάκεξαο κπνξεί λα αξρίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ζπλζέηνληαο έλα λέν , πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κνηξαζηεί κηα εηθφλα. ρεδφλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο αιιεινεπηδξνχλ κε ην ρξήζηε. Ζ θιάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Activity class) θξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο παξαζχξνπ ζην νπνίν ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ηελ επηζπκεηή γξαθηθή απεηθφληζε κέζσ ηεο κεζφδνπ setcontentview(view). Δλψ νη δξαζηεξηφηεηεο ζπρλά παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε σο παξάζπξα ζε πιήξε νζφλε, κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε άιινπο ηξφπνπο, σο πισηά (floating) παξάζπξα ή ελζσκαησκέλα ζην εζσηεξηθφ κηαο άιιεο δξαζηεξηφηεηαο

37 (ρξεζηκνπνηψληαο ActivityGroup). Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη πνπ ζρεδφλ φιεο νη (ππν-)θιάζεηο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζα εθαξκφζνπλ: 4 oncreate(bundle) φπνπ, νπζηαζηηθά, αξρηθνπνηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα. Σν πην ζεκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη πσο ζπλήζσο θαιείηαη ε setcontentview (int) κε έλα πφξν δηάηαμεο (layoutresource) πνπ νξίδεη ηελ γξαθηθή δηεπαθή, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κεζνδν findviewbyid (int) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαθηεζνχλ ηα γξαθηθά ζηνηρεία θαη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ζε πξνγξακκαηηζηηθφ επίπεδν. onpause() φπνπ, ν πξνγξακκαηηζηήο θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο δξαζηεξηφηεηαο φηαλ ν ρξήζηεο κεηαθεξζεί ζε θάπνην άιιν ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ, φζεο αιιαγέο έρνπλ γίλεη απφ ην ρξήζηε λα έρνπλ θαηνρπξσζεί (ζπλήζσο θξαηψληαο ηα δεδνκέλα ζην ContentProvider). Αμίδεη επίζεο λα γίλεη ζαθέο, πσο κηα δξαζηεξηφηεηα έρεη κφλν έλα λήκα (thread) - ην λήκα ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο- γηα απηφ δελ πξέπεη λα αλαιψλεηαη ζε καθξνρξφληεο δηεξγαζίεο θαζψο ε γξαθηθή δηεπηθάλεηα ζα παξακείλεη «παγσκέλε» γηα ην ρξήζηε φζν απηέο εθηεινχληαη. Μφλν κία δξαζηεξηφηεηα είλαη ελεξγή ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή Κχθινο δσήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο Σν ζχζηεκα δηαρεηξίδεηαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο σο κηα ζηνίβα δξαζηεξηνηήησλ (activity stack). Όηαλ κηα λέα δξαζηεξηφηεηα μεθηλήζεη, ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο θαη γίλεηαη ε ελεξγή δξαζηεξηφηεηα, ε πξνεγνχκελε παξακέλεη πάληα θάησ απφ απηήλ ζηελ ζηνίβα, θαη δελ ζα έξζεη ζην πξνζθήλην, κέρξη ε λενεηζεξρφκελε λα απνρσξήζεη. Σν παξαθάησ ζρήκα δίλεη ηελ γξαθηθή απεηθφληζε απηνχ:

38 Δηθφλα[13] Σερληθφ ππφβαζξν ηνίβα δξαζηεξηνηήησλ Μηα δξαζηεξηφηεηα έρεη νπζηαζηηθά ηέζζεξηο θαηαζηάζεηο: Αλ κηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ζην πξνζθήλην ηεο νζφλεο (ζην επάλσ κέξνο ηεο ζηνίβαο), είλαη ελεξγή. Αλ κηα δξαζηεξηφηεηα έρεη ράζεη ηελ εζηίαζε (focus), αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη νξαηή (δειαδή, κηα λέα δξαζηεξηφηεηα, κεπιήξνπο κεγέζνπο, έρεη απνθηήζεη ηελ εζηίαζε «πάλσ» απφ απηήλ), είλαη ζε παχζε. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε παχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηελ θξαηάεη εληειψο δσληαλή (δειαδή δηαηεξεί φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο), αιιά κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί απφ ην ζχζηεκα ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ ε κλήκε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Δάλ κηα δξαζηεξηφηεηα έρεη θαιπθζεί εληειψο απφ κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα, ηφηε έρεη ζηακαηήζεη. Δμαθνινπζεί λα δηαηεξεί φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο, σζηφζν, δελ είλαη πιένλ νξαηή ζηνλ ρξήζηε θαζψο ην παξάζπξν ηεο είλαη θξπκκέλν θαη έηζη κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί απφ ην ζχζηεκα φηαλ ε κλήκε είλαη απαξαίηεηε γηα άιιεο ιεηηνπξγίεο. Αλ κηα δξαζηεξηφηεηα έρεη δηαθνπεί νξηζηηθά ή πξνζσξηλά, ην ζχζηεκα κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ηε δξαζηεξηφηεηα απφ ηε κλήκε είηε δεηψληαο λα ηειεηψζεη, ή απιά κε ην ηεξκαηηζκφ ηεο. Όηαλ εκθαλίδεηαη θαη πάιη ζην ρξήζηε, ζα πξέπεη λα επαλεθθηλεζεί πιήξσο θαη λα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε.

39 Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηηο θπξηφηεξεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί κηα δξαζηεξηφηεηα. Σα νξζνγψληα αληηπξνζσπεχνπλ κεζφδνπο επαλάθιεζεο (callback methods) πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα θηλείηαη κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ. Σα ρξσκαηηζηά νβάι ζρήκαηα είλαη νη ηέζζεξεηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δηθφλα[14] Σερληθφ ππφβαζξν Κχθινο δσήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ κηα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο γηα λα παξνπζηάζεη ζηνλ ρξήζηε αθξηβψο ηελ ίδηα θαηάζηαζε κε απηήλ πνπ είρε φηαλ αθέζεθε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο onsaveinstancestate (). Απηή ε κέζνδνο θαιείηαη πξηλ απφ ηελ onpause () θαη επηηξέπεη ηελ δπλακηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ σο δεχγε θιεηδηνχ-ηηκήο ζην Bundle. Ζ απνζεθεπκέλε θαηάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα πεξάζεη ζηηο oncreate () θαη onrestoreinstancestate () γηα λα γίλεη επαλαθνξά ηνπ ζηηγκηφηππνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο.

40 Παξαθάησ θαίλεηαη ν θψδηθαο πνπ ν πξνγξακκαηηζηήο θαιείηαη λα ηξνπνπνηήζεη ψζηε λα πεηχρεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ επηζπκεί: publicvoidoncreate(bundlesavedinstancestate){ super.oncreate(savedinstancestate); // The activity is being created. protectedvoidonstart(){ super.onstart(); // The activity is about to become visible. protectedvoidonresume(){ super.onresume(); // The activity has become visible (it is now "resumed"). protectedvoidonpause(){ super.onpause(); // Another activity is taking focus (this activity is about to be "paused"). protectedvoidonstop(){ super.onstop(); // The activity is no longer visible (it is now "stopped") protectedvoidondestroy(){ super.ondestroy(); // The activity is about to be destroyed. } }

41 4.3 Fragment Έλα fragment αληηπξνζσπεχεη έλα ηκήκα ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, ζηα πιαίζηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλδπαζηνχλ πνιιά fragment γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο εληαίαο δξαζηεξηφηεηαο κε πνιιά παξάζπξα ζηε γξαθηθή δηεπαθή αιιά θαη γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο. Γίλεηαη θαιχηεξα αληηιεπηφ σο έλα μερσξηζηφ ηκήκα κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν έρεη ην δηθφ ηνπ θχθιν δσήο, ιακβάλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα δηθά γεγνλφηα εηζφδνπ, θαη ηα νπνία γίλεηαη λα πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ, ελψ ε δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Έλα fragment πξέπεη πάληα λα βαζίδεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ λα επεξεάδεηαη άκεζα απφ απηφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα έρεη δηαθνπεί, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα φια ηα fragment ηεο, θαη φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα θαηαζηξέθεηαη, αληίζηνηρα θαη απηά. Ωζηφζν, φζν κηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ελεξγή ε δηαρείξηζε ησλ fragments, φπσο ε πξφζζεζε ή αθαίξεζε ηνπο, κπνξεί λα γίλεη αλεμάξηεηα. Όηαλ εθηειείηαη κηα ηέηνηα ελέξγεηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζεί ζε κηα ζηνίβα (backstack) ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαη θάζε είζνδνο ζηε ζηνίβα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα αληηζηξέςεη κηα ηέηνηα ελέξγεηα παηψληαο ην θνπκπί Πίζσ (πινήγεζε πξνο ηα πίζσ). Όηαλ πξνζηεζεί έλα fragment σο κέξνο ηεο δηάηαμεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα ViewGroup θαη νξίδεη ηε δηθή ηνπ δηάηαμε ζην View. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζηε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη είηε δειψλνληαο ην fragment ζην αξρείν δηάηαμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, σο ζηνηρείν <fragment>, είηε απφ ηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο κε ηελ πξνζζήθε ζε έλα ππάξρνλ ViewGroup. Ωζηφζν, έλα fragment δελ απαηηείηαη λα είλαη κέξνο ηεο δηάηαμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα θνκκάηη ρσξίο γξαθηθή απεηθφληζε δειαδή σο έλαο «αφξαηνο εξγάηεο» γηα ηε δξαζηεξηφηεηα. Σα fragments παξνπζηάζηεθαλ ζην ζχζηεκα ηνπ Android ζηελ έθδνζε Android 3.0 (επίπεδν API 11), θπξίσο γηα λα ππνζηεξίμνπλ πην δπλακηθέο θαη επέιηθηεο γξαθηθέο δηεπαθέο γηα κεγάιεο νζφλεο, φπσο ηα

42 tablets. Δπεηδή ε νζφλε ελφο tablet είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ εθείλε ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ρψξνο γηα λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο νζφλεο. Σα fragments επηηξέπνπλ απηφ ην ζρεδηαζκφ ρσξίο ηελ αλάγθε λα ππνρξεσζεί ν πξνγξακκαηηζηήο ζε ζχλζεηεο αιιαγέο ζηελ ηεξαξρία ηνπ View. Γηαηξψληαο ηε δηάηαμε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζε fragments, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεζεί ε εκθάληζή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο θαη λα δηαηεξήζεη απηέο ηηο αιιαγέο ζε κηα ζηνίβα (backstack) πνπ είλαη ππφ ηε δηαρείξηζή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα εθαξκνγή κε εηδήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα fragment γηα λα δείμεη κηα ιίζηα άξζξσλ ζην αξηζηεξφ κέξνο θαη έλα άιιν fragment γηα λα εκθαλίζεη ην άξζξν ζηα δεμηά Σα δχν ηκήκαηα εκθαλίδνληαη ζε κία δξαζηεξηφηεηα, πιάη-πιάη, θαη θάζε ηκήκα έρεη ην δηθφ ηνπ θχθιν δσήο, ηηο δηθέο ηνπ κεζφδνπο επαλάθιεζεο θαη ρεηξίδνληαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο μερσξηζηά. Έηζη, αληί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα δξαζηεξηφηεηα γηα λα επηιέμεηε έλα άξζξν θαη κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα γηα λα δηαβάζεηε ην άξζξν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη έλα άξζξν θαη λα ην δηαβάζεη κέζα ζηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα, φπσο θαη θαίλεηαη ζε εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Δηθφλα[15] Σερληθφ ππφβαζξν - Έλα παξάδεηγκα γηα ην πψο δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζηελ γξαθηθή δηεπαθή κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα κε ηα fragments.

43 Κάζε fragment πξνηείλεηαη λα ζρεδηάδεηαη σο έλα απηφλνκν (modular) θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν ζπζηαηηθφ κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Γειαδή, επεηδή ην θάζε fragment θαζνξίδεη ηε δηθή ηνπ δηάηαμε θαη ζπκπεξηθνξά, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπκπεξίιεςεο ηνπ ζε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη λα απνθεχγεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ απφ θάπνην άιιν fragment. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, δηφηη δίλεη ηελ επειημία ζην fragment λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα δηαθνξεηηθά κεγέζε νζφλεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα θνξεηή ζπζθεπή, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεην λα δηαρσξηζηνχλ ηα fragments έηζη ψζηε λα παξέρεηαη έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε έλα παξάζπξν, θαζψο δελ κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ πεξηζζφηεξα κέζα ζηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο fragment, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Fragment ή κηαο ππάξρνπζαο ππνθιάζεο ηνπ. Ζ θιάζε Fragment έρεη θψδηθα πνπ κνηάδεη πνιχ κε απηφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πεξηέρεη κεζφδνπο επαλάθιεζεο παξφκνηνπο κε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο oncreate (), onstart (), onpause () θαη onstop (). πλήζσο, είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηνχλ ην ιηγφηεξν νη ηξεηο αθφινπζεο κέζνδνη: oncreate () Σν ζχζηεκα θαιεί απηή ηε ζπλάξηεζε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ fragment. ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο κεζφδνπ, ζα πξέπεη λα αξρηθνπνηεζνχλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ fragment πνπ ζέινπκε λα δηαηεξεζνχλ, φηαλ απηφ έρεη δηαθνπεί νξηζηηθά ή πξνζσξηλά θαη, κεηά, επαλέιζεη. oncreateview () Σν ζχζηεκα θαιεί απηή ηελ κέζνδν ηελ πξψηε θνξά πνπ ην fragment θαιείηαη ζρεδηάζεη θάηη ζηελ δηεπαθή ηνπ ρξήζηε. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο γηα ην fragment, ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί έλα View απφ απηήλ ηελ κέζνδν, ην νπνίν είλαη ε ξίδα ηεο δηάηαμεο ηνπ fragment. Μπνξεί λα επηζηξέςεη null αλ ην fragment δελ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο.

44 onpause () Σν ζχζηεκα θαιεί απηή ηε κέζνδν σο πξψηε έλδεημε φηη ν ρξήζηεο εγθαηαιείπεη ην fragment (αλ θαη απηφ δελ ζεκαίλεη πάληα φηη ην fragment ηεξκαηίδεηαη). Απηφ είλαη ζπλήζσο ην ζεκείν φπνπ ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο φηαλ απηέο ρξεηάδνληαη πέξα απφ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξήζηε (επεηδή ν ρξήζηεο κπνξεί λα κελ επηζηξέςεη). Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο ηξεηο απηέο κεζφδνπο γηα θάζε fragment, αιιά ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ρεηξηζηνχλ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ fragment. Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ην θχθιν δσήο ελφο fragment, αιιά θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.

45 Δηθφλα[16] Σερληθφ ππφβαζξν Κχθινο δσήο ηνπ fragment. 4.4 Intents To Intent είλαη έλαο ηχπνο κελπκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δεηεζεί κηα ελέξγεηα απφ έλα άιιν ζπζηαζηηθφ ηεο εθαξκνγήο. Σα Intents δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο: Για ηην εκκίνηζη μιαρ δπαζηηπιόηηηαρ: Μηα δξαζηεξηφηεηα αληηπξνζσπεχεη κηα εληαία νζφλε ζε κηα εθαξκνγή, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. Γηα ηελ εθθίλεζε ηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα Intent γηα λα πεξάζεη ζηε κέζνδν startactivity ( ). Σν Intent πεξηγξάθεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη θαη θέξεη νπνηνδήπνηε απαξαίηεην ζηνηρείν. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ιεθζεί έλα απνηέιεζκα απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα φηαλ απηή ηειεηψζεη, κε θιήζε ηεο κεζφδνπ startactivityforresult ( ). Ζ δξαζηεξηφηεηά κπνξεί λα ιακβάλεη ην απνηέιεζκα σο μερσξηζηφ αληηθείκελν Intent κε ηελ κέζνδν επαλάθιεζεο (callback) onactivityresult ( ). Για ηην εκκίνηζη μιαρ ςπηπεζίαρ:

46 Μηα ππεξεζία (Service) είλαη έλα ζηνηρείν πνπ εθηειεί εξγαζίεο ζην παξαζθήλην, ρσξίο πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ην ρξήζηε. Μπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε κηα ππεξεζία γηα λα εθηειέζεη κηα ιεηηνπξγία (φπσο ιήςε ελφο αξρείνπ) πεξλψληαο ην Intent ζηελ κέζνδν startservice ( ). Σν Intent πεξηγξάθεη ηελ ππεξεζία πνπ ζα μεθηλήζεη θαη κπνξεί λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. Δάλ ε ππεξεζία έρεη ζρεδηαζηεί κε κηα δηεπαθή πειάηε δηαθνκηζηή (client-server), κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ ππεξεζία απφ έλα άιιν ζπζηαηηθφ πεξλψληαο ην Intent ζηελ κέζνδν bindservice ( ). Για να παπαδώζει μια εκπομπή: Μηα εθπνκπή (Broadcast) είλαη έλα κήλπκα πνπ θάζε εθαξκνγή κπνξεί λα ιάβεη. Σν ζχζηεκα πξνζθέξεη δηάθνξεο εθπνκπέο γηα γεγνλφηα ζπζηήκαηνο, φπσο ζηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή φηαλ ε ζπζθεπή αξρίδεη λα θνξηίδεηαη. Ζ παξάδνζε κηαο εθπνκπήο ζε άιιεο εθαξκνγέο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξλψληαο ην Intent ζηηο sendbroadcast ( ), sendorderedbroadcast ( ), ή sendstickybroadcast ( ) View Όια ηα ζηνηρεία ηεο δηεπαθήο κηαο εθαξκνγήο Android θηίδνληαη κε ηελ ρξήζε αληηθεηκέλσλ View θαη Viewgroup. Σν πξψην είλαη έλα αληηθείκελν πνπ ζρεδηάδεη θάηη ζηελ νζφλε κε ην νπνίν κπνξεί ν ρξήζηεο λα αιιεινεπηδξάζεη. Σν δεχηεξν είλαη έλα αληηθείκελν πνπ θξαηάεη αιιά αληηθείκελα View θαη Viewgroup, κε ζθνπφ λα νξηζηεί ην πψο ζα ζρεδηαζηνχλ απηά ζηελ γξαθηθή δηεπαθή. Σν Android πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ ππνθιάζεηο ησλ δπν παξαπάλσ θιάζεσλ. Έηζη, κέζσ κηαο ππνθιάζεο ηεο Viewgroup κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην ζρεδηάγξακκα (Layout) γηα ηελ εθαξκνγή λα είλαη γξακκηθφ (Linear), ζρεηηθφ (Relative), κε ηε κνξθή ιίζηαο (List) ή πιέγκαηνο (Grid) θαη άιια. Οκνίσο, κέζσ ησλ ππνθιάζεσλ ηεο View, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θνπκπηά (Button), πεδία εηζαγσγήο θεηκέλνπ (TextFields), θνπκπηά επηινγήο (Checkboxes, Radio/ToggleButton) θαη άιια.

47 Ζ γξαθηθή δηεπαθή γηα θάζε ζπζηαηηθφ κηαο εθαξκνγήο γίλεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηεξαξρία αληηθεηκέλσλ ησλ δπν παξαπάλσ θιάζεσλ. Κάζε Viewgroup είλαη ζηελ νπζία έλα αφξαην θηβψηην πνπ νξγαλψλεη ην πψο ζρεδηάδνληαη ηα παηδηά ηνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζρεδηάδνπλ ηε γξαθηθή δηεπαθή. Απηφ ην ηεξαξρηθφ δέληξν κπνξεί λα είλαη φζν απιφ ή ζχλζεην επηζπκνχκε, αξθεί λα ζπκφκαζηε φηη ε απιφηεηα επλνεί ηελ θαιχηεξε απφδνζε 16. Δηθφλα[17] Σερληθφ ππφβαζξν - Παξνπζίαζε ηεο ηεξαξρίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε ζρεδίαζε ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο Layouts Σν layout νξίδεη, αθαηξεηηθά, ηελ δνκή ηεο δηάηαμεο κηαο γξαθηθήο δηεπαθήο, φπσο απηήλ ζηελ νπνία απεπζχλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη δεκηνπξγίαο ηέηνησλ ζηνηρείσλ ζηε γξαθηθή δηεπαθή. Απηνί είλαη: Γειψλνληαο ηα, κέζσ XML, θαζψο ην Android πξνζθέξεη έλα πιήξεο ιεμηιφγην πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θιάζεηο γξαθηθήο ζρεδίαζεο.

48 Γεκηνπξγία ησλ ζηνηρείσλ κέζσ θψδηθα, δειαδή ε δεκηνπξγία ησλ αληηθεηκέλσλ (θαη ε δηαρείξηζε ηνπο) γίλεηαη πξνγξακκαηηζηηθά. Σν πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Android δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε φπνηνλ απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο ζέινπκε ή αθφκα θαη ηνπο δχν καδί. Ζ θαιχηεξε πξαθηηθή φκσο ζπλδπάδεη θαη ηνπο δπν. Έηζη ζπλεζίδεηαη λα δεκηνπξγνχληαη ηα πξνεπηιεγφκελα layouts ηεο εθαξκνγήο καδί κε ηα αληηθείκελα πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ κέζσ ηεο XML, θαη ζηελ ζπλέρεηα κέζα απφ ηνλ θψδηθα λα δίλεηαη ιεηηνπξγηθφηεηα ζηα αληηθείκελα απηά. Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε πξαθηηθή είλαη γηα μερσξίζεη ην παξνπζηαζηηθφ ηεο εθαξκνγήο απφ ηνλ θψδηθα πνπ ηξνπνπνηεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο. Κάπνηα απφ ηα πην θνηλά layouts είλαη: ρεηηθφ (Relative), Γξακκηθφ (Linear) θαη Ηζηνζειίδαο (WebView). LinearLayout / Γπαμμική διάηαξη To linear layout απνηειεί έλα viewgroup πνπ ζηνηρίδεη φια ηα αληηθείκελα-παηδηά ηνπ πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ, νξηδφληην ή θάζεην. Απηφ νξίδεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα android:orientation. Όια ηα παηδηά κέζα ζε έλα θάζεην layout ζηνηβάδνληαη ην έλα κεηά ην άιιν, έηζη ψζηε κηα θάζεηε ιίζηα λα έρεη κφλν έλα παηδί αλά γξακκή, αλεμάξηεηα απφ ην πιάηνο ηνπ αιιά θαη κηα νξηδφληηα ιίζηα λα έρεη χςνο ελφο παηδηνχ (ηνπ πςειφηεξνπ ζπλ ην padding). Έλα ηέηνην layout «ζέβεηαη» ην θελφ θαη ηε ζηνίρηζε (αξηζηεξά, δεμηά, θέληξν) ησλ αληηθεηκέλσλ.

49 Δηθφλα [18] Σερληθφ ππφβαζξν Linearlayout RelativeLayout / σεηική διάηαξη Σν relative layout είλαη έλα viewgroup πνπ εκθαλίδεη φια ηα View απφ ηα αληηθείκελα-παηδηά ζε ζρεηηθέο ζέζεηο. Ζ ζέζε θάζε View κπνξεί λα νξηζηεί κε ζεκείν αλαθνξάο άιια «αδειθηθά» αληηθείκελα ή ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε ηεο γνληθήο ζρεηηθήο δηάηαμεο. Απηή ε δηάηαμε απνηειεί έλα πνιχ θαιφ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο, γηαηί απνθεχγεηαη ε ρξήζε εκθσιεπκέλσλ View, πνπ κεηψλνπλ ηελ απφδνζε ηεο εθαξκνγήο. Δηθφλα[19] Σερληθφ ππφβαζξν Relative layout WebView / Ιζηοζελίδα Γηα ηελ πξνβνιή δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ή ηζηνζειίδσλ ππάξρεη ε επηινγή ηνπ webview. H θιάζε WebView πνπ απνηειεί πξνέθηαζε ηεο θιάζεο ηεο Πξνβνιήο δίλεη απηή ηελ δπλαηφηεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί

50 πσο δελ πεξηιακβάλεη ηηο ηδηφηεηεο ελφο νινθιεξσκέλνπ πεξηεγεηή ηζηνζειίδσλ (γξακκή δηεπζχλζεσλ θ.α.), απιά, πξνβάιιεη κηα ηζηνζειίδα. Έλα ζπλεζηζκέλν ζελάξην ζην νπνίν ην WebView είλαη ρξήζηκν είλαη φηαλ ζέινπκε λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηελ εθαξκνγή καο πνπ έρνπλ δπλακηθφ ραξαθηήξα, φπσο κηα ζπκθσλία ηειηθνχ ρξήζηε (EndUserAgreement) ή έλα εγρεηξίδην ρξήζεο. Μέζα ζηελ εθαξκνγή, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηέρεη έλα WebView θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα αμηνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεη ηελ ηζηνζειίδα, πνπ θηινμελείηαη δηαδηθηπαθά. Layout parameters / Παπάμεηποι διάηαξηρ Σα layouts ρξεζηκνπνηνχλ XML ηδηφηεηεο ηεο κνξθήο layout_something θαη θαζνξίδνπλ παξακέηξνπο γηα ην ViewGroup ζην νπνίν εδξεχεη ην View ηνπο. Κάζε θιάζε ViewGroup πινπνηεί κηα εκθσιεπκέλε θιάζε πνπ επεθηείλεη (extends) ηελ ViewGroup.LayoutParams. Απηή ε ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ηχπνπο ηδηνηήησλ, πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε γηα θάζε View ηνπ παηδηνχαληηθεηκέλνπ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, θάζε ViewGroup νξίδεη ηηο παξακέηξνπο δηάηαμεο γηα θάζε View ηνπ παηδηνχ.

51 Δηθφλα[20] Σερληθφ ππφβαζξν Οπηηθνπνίεζε ηεο ηεξαξρίαο ησλ Πξνβνιψλ κε ηηο παξακέηξνπο δηάηαμεο. Drag&Drop Μηα δηαδηθαζία drag&drop μεθηλά ηελ ιεηηνπξγία ηεο φηαλ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα ρεηξνλνκία (gesture), ε νπνία θαη ζα απνηειέζεη ζήκα γηα λα μεθηλήζεη ε κεηαθίλεζε ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ. Άκεζα, ε εθαξκνγή ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα φηη έρεη εθθηλεζεί ε δηαδηθαζία ηεο κεηαθίλεζεο. Σν ζχζηεκα κε ηελ ζεηξά ηνπ επηθνηλσλεί κε ηελ εθαξκνγή γηα λα ιάβεη κηα αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθηλνχληαη. Καζψο ην δάρηπιν ηνπ ρξήζηε θηλεί απηή ηελ αλαπαξάζηαζε (ε ζθηά ηνπ drag&drop) πάλσ απφ ηελ ηξέρνπζα δηάηαμε, ην ζχζηεκα ζηέιλεη ζήκαηα ζηνλ drag event listener αιιά θαη ζηηο κεζφδνπο επαλάθιεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Πξνβνιή ησλ αληηθεηκέλσλ ζηε δηάηαμε. Μφιηο ν ρξήζηεο απειεπζεξψζεη ηελ ππάξρνπζα ζθηά, ην ζχζηεκα ηεξκαηίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο. 5 Δηθφλα[21] Σερληθφ ππφβαζξν Λεηηνπξγία drag&drop

52 Τπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα, ή θαη θαηαζηάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηνπ drag &drop: Εκκίνηζη Ωο αληίδξαζε ζηελ θίλεζε ηνπ ρξήζηε, ε εθαξκνγή θαιεί ηε κέζνδν startdrag() γηα λα «πεη» ζην ζχζηεκα λα μεθηλήζεη ηε κεηαθνξά. Απηή ε κέζνδνο παξέρεη ηα (κεηα)δεδνκέλα γηα ην ζηνηρείν πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζεί αιιά θαη κηα κέζνδν επαλάθιεζεο γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο ζθηάο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν ζχζηεκα, κεηά, θαιεί πίζσ (callback) ζηελ εθαξκνγή γηα λα πάξεη ηε ζθηά θαη ηελ εκθαλίδεη ζηε ζπζθεπή. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα ζηέιλεη έλα θαηάιιειν ζήκα (dragevent) ηνπ ηχπνπ ACTION_DRAG_STARTED ζηνπο drag event listeners πνπ αθνξνχλ ηα αληηθείκελα ηνπ View, ζηελ ηξέρνπζα δηάηαμε. Γηα λα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζήκαηνο drop, ν drag event listener πξέπεη λα επηζηξέςεη κε ηηκή true. Απηφ θαηαρσξεί ηνλ listener ζην ζχζηεκα, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ζήκαηα. ε απηφ ην ζεκείν, νη listeners κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ εκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζην View γηα λα δείμνπλ πσο κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ κηα πηζαλή «πηψζε» ηνπ πξνο κεηαθίλεζε αληηθεηκέλνπ. Αλ ν listener επηζηξέςεη false, ηφηε δελ ζα ιάβεη άιια ζήκαηα drag γηα ηελ ηξέρνπζα ιεηηνπξγία έσο φηνπ ην ζχζηεκα ζηείιεη έλα ζήκα ACTION_DRAG_ENDED. Με ηελ απνζηνιή ηνπ false, ν listener «ιέεη» ζην ζχζηεκα πσο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο θαη δελ ζα απνδερζεί ηα πξνο κεηαθίλεζε δεδνκέλα. Εν κινήζει Ο ρξήζηεο ζπλερίδεη ηελ κεηαθίλεζε. Όηαλ ε ζθηά ηέκλεη ην πιαίζην νξηνζέηεζεο ελφο αληηθεηκέλνπ ζην View, ην ζχζηεκα ζηέιλεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζήκαηα ζην listener ηνπ αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ (αλ είλαη εγγεγξακκέλνο ψζηε λα ιακβάλεη ζπκβάληα). Ο listener κπνξεί λα επηιέμεη λα αιιάδεη ηελ εκθάληζή ηνπ αληηθείκελνπ ηνπ View σο αληίδξαζε ζην ζήκα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην ζήκα δείρλεη φηη ε ζθηά έρεη πεξηέιζεη ζην πιαίζην νξηνζέηεζεο ηνπ View (δειαδή είλαη ηχπνπ ACTION_DRAG_ENTERED), ν listener κπνξεί λα αληηδξάζεη ηνλίδνληαο (highlight) ηελ εκθάληζε ηνπ.

53 Εναποθέηηζη Ο ρξήζηεο απειεπζεξψλεη ηε ζθηά ηνπ αληηθεηκέλνπ εληφο ηνπ πιαηζίνπ νξηνζέηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν πνπ κπνξεί λα δερηεί δεδνκέλα. Σν ζχζηεκα ζηέιλεη ζην listener ηνπ View έλα ζήκα είδνπο ACTION_DROP. Σν ζήκα απηφ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ είρε πεξάζεη ζην ζχζηεκα ε κέζνδνο startdrag(), πνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία. Ο listener αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη κηα κεηαβιεηή boolean true ζην ζχζηεκα, εάλ ν θψδηθαο πνπ αθνξά ηελ απνδνρή ηεο «πηψζεο» επηηχρεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηφ ην βήκα εκθαλίδεηαη κφλν εάλ ν ρξήζηεο αθήλεη ηε ζθηά εληφο ηνπ πιαηζίνπ νξηνζέηεζεο ηνπ View. Δάλ ν ρξήζηεο απειεπζεξψζεη ηε ζθηά ζε νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε/πεξηνρή, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα απνζηαιεί ην ζήκα ACTION_DROP. Λήξη Αθνχ ν ρξήζηεο απειεπζεξψζεη ηε ζθηά, θαη ην ζχζηεκα απνζηείιεη (αλ ρξεηάδεηαη) έλα ζήκα ACTION_DROP, ζηέιλεη έλα ζήκα ηχπνπ ACTION_DRAG_ENDED γηα λα ππνδείμεη φηη ε ιεηηνπξγία κεηαθνξάο έρεη ηεξκαηηζηεί. Απηφ γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ην πνπ ν ρξήζηεο ζα ελαπνζέζεη ηε ζθηά. Σν ζήκα απνζηέιιεηαη ζε θάζε listener πνπ έρεη θαηαρσξεζεί γηα λα ιακβάλεη ζήκαηα κεηαθνξάο, αθφκε θαη αλ ν listener έιαβε ην ζήκα ACTION_DROP. 4.6 Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαξηίδεη ηελ εθαξκνγή, κε ζηφρν λα γίλνπλ ζαθείο νη ζπζρεηηζκνί ησλ θιάζεσλ ηνπ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη ε ινγηθή κε ηελ νπνία πινπνηήζεθε ην πξνγξακκαηηζηηθφ ζθέινο ηεο. Έηζη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε δηαγξακκάησλ UML, αιιά θαη βνεζεηηθψλ δηαγξακκάησλ. Ζ ινγηθή νξγάλσζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ ζθέινπο κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηξία κέξε: ηηο Ρςθμίζειρ, ηε Διασείπιζη Λεξιλογίος θαη ηε Διεπαθή ηος παισνιδιού. Απηή ε ηκεκαηνπνίεζε, πξνθαλψο, απνηειεί κηα αθαηξεηηθή αληίιεςε ηνπ ζπλνιηθνχ θψδηθα ρσξίο λα ζεκαίλεη πσο ε αληηθεηκελνζηξέθεηα ηνπ αληηπξνζσπεχεη απζηεξά απηή ηελ ινγηθή. Με

54 απηφ ην ηξφπν πξνζθέξεηαη επθνιία ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηνπ θψδηθα, φζν θαη ζηε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ απφ έλα ηξίην πξφζσπν. Σν πξψην κέξνο απνηειείηαη, φπσο ζπλεζίδεηαη ζηα παηρλίδηα, απφ κηα νζφλε φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα παηήζεη έλα πιήθηξν εθθίλεζεο θαη θαηφπηλ λα επηιέμεη ηηο επηζπκεηέο ξπζκίζεηο. Μηαο θαη βξηζθφκαζηε ζην αξρηθφ ζηάδην, εδψ δεκηνπξγνχληαη θαη νη βαζηθέο δνκέο ηεο εθαξκνγήο, απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχςνπλ φιεο νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί, εχθνια, λα αληηζηνηρηζηεί ζε δπν fragments πνπ πινπνηνχλ μέρσξα απηά ηα δπν βήκαηα, ην έλα κεηά ην άιιν, κε ην MainActivity λα απνηειεί, θπζηθά, ην ελαξθηήξην ζεκείν. Μηα αθαηξεηηθή απεηθφληζε απηνχ δίλεηαη παξαθάησ: Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο Βνεζεηηθφ δηάγξακκα (Ρπζκίζεηο) Ζ θιάζε MainActivity ζεκαηνδνηεί ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο θαη, αθνινπζηαθά, πξνζηίζεληαη λέα θνκκάηηα ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ αξρηθή απηή δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεη ηελ θιάζε FragmentActivity, πνπ απνηειεί ππνθιάζε (subclass) ηεο θχξηαο θιάζεο Activity. Δίρε πξνζηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Android Support Package θαη δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηελ Activity, απιά εμαζθαιίδεη ηελ ζπκβαηφηεηα κε παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ Android. Απφ ηηο δηαζέζηκεο

55 ζπλαξηήζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζα επέκβνπκε ζηηο oncreate θαη onresume. Δίλαη απαξαίηεην λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ oncreate ψζηε λα δεκηνπξγεί ην αξρηθφ fragment, πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα παηήζεη ην θνπκπί εθθίλεζεο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ θαιεί ην επφκελν fragment πνπ πινπνηεί ην ζηάδην ησλ ξπζκίζεσλ. Μέρξη θαη ζε απηφ ην ζεκείν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα, δελ ππάξρεη θάηη πνπ ρξήδεη εηδηθήο αλαθνξάο θαζψο ε πινπνίεζε έρεη δηαηεξεζεί αξθεηά μεθάζαξε θαη απιή. Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο Γηάγξακκα UML (Ρπζκίζεηο). Έρνληαο νξηζηηθνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη δίλνληαο πξφζβαζε ζε απηέο, κέζσ ησλ ζπλαξηήζεσλ getwordsize θαη getlanguageselection (βξίζθνληαη ζην options fragment), είλαη ην θαηάιιειν ζεκείν γηα κεηάβαζε ζηα επφκελα ζηάδηα. Απηή ε κεηάβαζε αληηπξνζσπεχεηαη πξνγξακκαηηζηηθά απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ GameActivity.

56 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα πινπνηεί ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, ηφζν ηελ πξνζθφκηζε ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ σο παηρλίδη. Δπνκέλσο, απφ άπνςε αξρηηεθηνληθήο, ε δηαρείξηζε ησλ ιέμεσλ γίλεηαη εζσηεξηθά ζε απηήλ ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα κε κφλε εμσηεξηθή «βνήζεηα» κηα θιάζε πνπ δηαβάδεη θαη γεληθφηεξα επηθνηλσλεί κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Φπζηθά ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζηε ιήςε θαη παξνπζίαζε ησλ ιέμεσλ δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν πινπνίεζεο αιιά εμππεξεηεί αξθεηά θαιά ηελ ακεζφηεηα, πνπ επηζπκνχκε λα ραξαθηεξίδεη ηελ εθαξκνγή. Σν βνεζεηηθφ δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ην δεχηεξν ζθέινο ηεο ζπλνιηθήο αξρηηεθηνληθήο. Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Βνεζεηηθφ δηάγξακκα (Γηαρείξηζε ιεμηινγίνπ) Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην κέιεκα ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηξέρσλ αληηθείκελν εμέηαζεο είλαη ν νξηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ. Έρνληαο ηελ γιψζζα αιιά θαη ην κέγεζνο, απφ ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζεί κηα ηπραία ιέμε πξνο επίδεημε ζην ρξήζηε. Δίλαη θαλεξφ πσο πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγεζεί κηα δνκή πνπ ζα θηινμελεί ηηο δηαζέζηκεο ιέμεηο. Έηζη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο getdictionary θαηαζθεπάδεηαη έλα αληηθείκελν langdict θαη ακέζσο

57 «γεκίδεη» κηα δνκή TreeSet κε ηηο ιέμεηο(readdict) πνπ πξνζθέξεη ε βάζε δεδνκέλσλ. Απηή ε δνκή εμππεξεηεί αξθεηά θαιά ηνπο ζθνπνχο καο αλ θαη θπζηθά ε ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα πεηπραίλεηαη θαη κε άιιεο δνκέο, φπσο ιίζηεο θιπ. Με ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ δηαζέζηκν, ην επφκελν βήκα είλαη ε εμαγσγή κηαο ιέμεο κε ην θαηάιιειν κήθνο γξακκάησλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε δηαζηήκαηα ηηκψλ, ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ησλ ιέμεσλ, πξέπεη λα επηιερηεί ηπραία έλαο αξηζκφο απφ ηνπο δὐν πηζαλνχο. Με ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο ηπραίσλ αξηζκψλ ηεο Java (Random()) κπνξεί λα θιεζεί ε get RandomWord, ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ «θξαηάεη» ηηο ιέμεηο, θαη λα αλαιάβεη απηφ ηελ επηινγή ηεο. Έηζη κε ηε βνήζεηα κηαο επαλαιεπηηθήο δνκήο, θαη ηελ ηπραία επηινγή κηαο ιέμεο απφ ηηο δηαζέζηκεο ηνπ TreeSet, ζα βξεζεί κία κε ην επηζπκεηφ κήθνο γξακκάησλ. Ζ ηειεπηαία ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ην ιεμηιφγην είλαη ε εγθπξφηεηα ησλ ιέμεσλ πνπ ζρεκαηίδεη ν ρξήζηεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρηεί πνιχ εχθνια κε ηελ αλαδήηεζε ηεο ιέμεο ζην ππάξρνλ ιεμηιφγην θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ζπλάξηεζε contains(word), επηζηξέθνληαο ηελ θαηάιιειε ηηκή. Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ, ζην παξαθάησ δηάγξακκα έρνπλ απνκνλσζεί νη ζπλαξηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Γηάγξακκα UML (Γηαρείξηζε ιεμηινγίνπ)

58 ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο πνπ πινπνηείηαη ε ελαπνκείλαζα ιεηηνπξγηθφηεηα. Γελ ζα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηιέρηεθε θαζψο πέξα απφ ηε κε επαγγεικαηηθή θχζε ηεο εξγαζίαο, ππφθεηηαη ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Μεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα αγλνεί έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ιέμεσλ, κεηαπεδψληαο ζε επφκελε, αιιά θαη ε δηαηήξεζε βαζκνινγίαο. Άξα κε ηελ δεκηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο(oncreate) είλαη απαξαίηεην λα αξρηθνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο πνπ θξαηάλε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο φπσο θαη κηα κεηαβιεηή πνπ νξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηρληδηνχ. Απηφκαηα έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο απηψλ ησλ ηηκψλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ, κεηά απφ αδξαλνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ηεο νζφλεο απφ ηνλ ρξήζηε θαη γεληθφηεξα ε θαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο κεηά απφ ηεξκαηηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλαθαιψληαο ηελ ζεσξία ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο γίλεηαη ζαθήο ε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ onsaveinstancestate. Μέζσ απηνχ είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζε ησλ ηηκψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο, δίλνληαο ζηελ oncreate δπν πηζαλά ζελάξηα πινπνίεζεο, απηφ ζην νπνίν ε δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγείηαη γηα πξψηε θνξά θαη απηφ θαηά ην νπνίν ην παηρλίδη ήηαλ ζε εμέιημε. Υαξαθηεξηζηηθφ θνκκάηη ηνπ public void onsaveinstancestate(bundle savedinstancestate) { super.onsaveinstancestate(savedinstancestate); // Save UI state changes to the savedinstancestate. // This bundle will be passed to oncreate if the process is // killed and restarted. savedinstancestate.putboolean("game", game); savedinstancestate.putint("currentscore", currentscore); savedinstancestate.putint("skip", skip); savedinstancestate.putint("extraskips", extraskips); savedinstancestate.putstring("runningword", runningword); }

59 Με απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο, θαζψο θαη κηα ηπραία ιέμε κε πινπνίεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ απνκέλνπλ ε αλαδηάηαμε ησλ γξακκάησλ ηεο, ε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ buttons αιιά θαη ε πξνζζήθε drag & drop ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε απηά, πξνηνχ ε εθαξκνγή είλαη έηνηκε γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε. Ζ αλαδηάηαμε ησλ γξακκάησλ κπνξεί λα γίλεη πνιχ εχθνια κε ηελ πξνζθεξφκελε ζπλάξηεζε: Collections.shuffle(letters); Κάζε έλα γξάκκα απνηειεί θαη έλα button. Έηζη ζε θάζε έλα ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη φια ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ ρξήζε κηαο επαλαιεπηηθήο δνκήο for γηα ην κήθνο ηεο ιέμεο. Με ηελ δεκηνπξγία ηνπο είλαη ην θαηάιιειν ζεκείν γηα πξνζζήθε ηεο ιεηηνπξγίαο drag & drop. Με ηνλ νξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο θιάζεο MyDragListener δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επέκβνπκε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο εθαξκνγήο θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη απφζεζε ησλ γξακκάησλ, ψζηε λα εκθαλίδνληαη ζην λέν πεδίν. Οη αιιαγέο ζηελ πεξίπησζε καο πεξηνξίδνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο ACTION_DROP θαη ACTION_DRAG_ENDED. Πξνζζέηνληαο ηνλ ηξνπνπνηεκέλν listener ζε θάζε έλα button, είλαη έηνηκα πξνο παξνπζίαζε. Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ην ζχλνιν ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο GameActivity.

60 Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Γηάγξακκα UML (Γηεπαθή παηρληδηνχ) Γηαηεξψληαο ζε κηα ζπλάξηεζε (setgrid) ηελ ξνπηίλα δεκηνπξγίαο ηνπ βαζηθνχ ζθεληθνχ ηεο εθαξκνγήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κεραληζκφ onsaveinstancestate, ε αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο απνθηάεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο αλαδηάηαμεο (reset) ηεο ιέμεο, ηεο κεηαπήδεζεο ζε επφκελε θαη ηεο πξνζθφκηζεο λέαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ θψδηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζπλάξηεζεο setgrid. Απηφ κεηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα θαη δίλεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο γηα κειινληηθέο πξνζζήθεο ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο. Σέινο, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πςειφηεξεο βαζκνινγίαο ρξεηάδεηαη έλαο ηξφπνο απνζήθεπζεο έμσ απφ ηα πιαίζηα ηεο ηξέρνπζαο κλήκεο. Ζ ιχζε πνπ επηιέρηεθε είλαη ε ρξήζε ελφο αξρείνπ θεηκέλνπ. Κάζε θνξά πνπ νινθιεξψλεηαη έλαο γχξνο παηρληδηνχ, δειαδή έρεη βξεζεί κε επηηπρία ε ιέμε, ε ηξέρνπζα βαζκνινγία ζπγθξίλεηαη κε απηήλ ζην αξρείν θαη αλάινγα κε ην απνηέιεζκα γξάθεηαη ή φρη ζην αξρείν. Με απηήλ ηελ

61 κφληκε απνζήθεπζε ηεο πςειφηεξεο βαζκνινγίαο δίλεηαη αλεμαξηεζία απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο. Κεθάιαην 5 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο 5.1 Πεξηγξαθή κε ζηηγκηφηππα Μεηά ηελ αλαθνξά ζε φιν ην ζεσξεηηθφ θαη ηερληθφ ππφβαζξν πνπ ζπλνδεχεη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ην θαηάιιειν ζεκείν γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πξαθηηθήο ηεο ρξήζεο. Γηα απηφ, κε ηελ παξνπζίαζε ζηηγκηφηππσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, απφ θάζε βήκα ηεο πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε, ζα γίλεη κηα νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο. Δπηπξφζζεηα, ζα δεκηνπξγεζεί ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ξνήο γηα λα δνζεί θαη ζρεκαηηθά ε γεληθή ηδέα. Όηαλ ν ρξήζηεο ηξέμεη ηελ εθαξκνγή ηνλ ππνδέρεηαη έλα κελνχ επηινγψλ. Ζ πξψηε απφ απηέο είλαη ην θνπκπί εθθίλεζεο πνπ πξέπεη λα παηήζεη γηα λα ζπλερίζεη ζην επφκελν ζθεληθφ θαη απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή. Οη ππφινηπεο είλαη νη θιαζζηθέο επηινγέο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ζε παηρλίδηαεθαξκνγέο, πςειφηεξεο βαζκνινγίεο, ξπζκίζεηο θαη βνήζεηα, κε ηελ πινπνίεζε ηνπο λα αλήθεη ζην κέιινλ. Σν παξαθάησ ζηηγκηφηππν απεηθνλίδεη ην αξρηθφ κελνχ έηζη φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε.

62 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο ηηγκηφηππν αξρηθνχ κελνχ Σν θνπκπί Start κεηαθέξεη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε ζηε πεξηνρή ησλ ξπζκίζεσλ. Απηφ ην κελνχ, ζηηο πξψηεο επηινγέο ηνπ δηαζέηεη ηα ιεμηιφγηα πνπ ε εθαξκνγή κπνξεί λα εμππεξεηήζεη. Σα δηαζέζηκα ιεμηιφγηα είλαη ην ειιεληθφ θαη ην αγγιηθφ. Απηά είλαη απνζεθεπκέλα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηξέρεη ηνπηθά γηα ηελ εθαξκνγή. Δπηιέγνληαο ην επηζπκεηφ, κνξθνπνηείηαη θαηάιιεια θαη ην εχξνο ησλ απνηειεζκάησλ ψζηε λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζην αληίζηνηρν ιεμηιφγην. Λφγσ ηνπ εχξνπο ησλ ιεμηινγίσλ, θαη εηδηθά ηνπ ειιεληθνχ, είλαη ζαθέο πσο δελ πξνζθέξεηαη θάζε πηζαλή ιέμε αιιά, παξ φιαπηα, ππάξρεη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ιέμεσλ, αξθεηφο γηα λα εμππεξεηήζεη ρσξίο αξλεηηθέο εκπεηξίεο (ίδηεο ιέμεηο) έλαλ ρξήζηε. ηελ ζπλέρεηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ παίθηε λα νξίζεη ην κέγεζνο ησλ ιέμεσλ κε ην νπνίν επηζπκεί λα παίμεη. Δίλαη, πξνθαλέο, φηη απηφ απνηειεί έλα ηξφπν θαζνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο, πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη. Με κεγαιχηεξν αξηζκφ γξακκάησλ νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί ηνπο αλεβαίλνπλ εθζεηηθά απμάλνληαο ηηο πηζαλέο ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ θαη λα απνηεινχλ ηελ ιχζε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ αιιά, θπξηφηεξα, απμάλνπλ ηηο πηζαλέο ζπλερφκελεο κεηαζέζεηο γξακκάησλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζπγθξαηήζεη ν ρξήζηεο. Κάζε δηαθνξεηηθή επηινγή ζε απηφ ην ζεκείν ηξνπνπνηεί, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο γιψζζαο, ηα επηζηξεθφκελα απνηειέζκαηα ψζηε λα ηεξνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ζηηγκηφηππν.

63 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο ηηγκηφηππν ξπζκίζεσλ Με απηέο ηηο δπν επηινγέο ν παίθηεο κπνξεί λα πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ. ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο εμειίζζεηαη ν αλαγξακκαηηζκφο. Απφ ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ εκπεξηέρεη ην ιεμηιφγην ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη βάζεη ησλ επηινγψλ ηνπ ρξήζηε επηιέγεηαη ηπραία κηα ιέμε, εθηειείηαη ε κεηάζεζε ησλ γξακκάησλ, πάιη κε ηπραίν ηξφπν θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρξήζηε. Ζ πξνβνιή ηεο ιέμεο γίλεηαη νξηδνληίσο κε θάζε γξάκκα λα είλαη θαη έλα θνπκπί. Έηζη, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζχξεη ηα γξάκκαηα ζε έλα πεδίν αθξηβψο θάησ απφ ηελ ιέμε, ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ θελψλ ζέζεσλ γηα απηά. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο έρεη κεηαληψζεη γηα ηηο επηινγέο ηνπ, φζνλ αθνξά ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ γξακκάησλ, ππάξρεη ην θνπκπί RESET πνπ ηα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. Φπζηθά, κπνξεί λα ηα ζχξεη πίζσ ζηελ ζέζε ηνπο θαη ρεηξνθίλεηα. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιέμεο πνπ απνθάζηζε πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί CHECK ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ είλαη έγθπξε ή φρη, απφθαζε πνπ ζα θηάζεη ζηνλ ρξήζηε κέζσ ελφο κελχκαηνο (popup). Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ηελ θχξηα δηεπαθή ηνπ παηρληδηνχ

64 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο ηηγκηφηππν δηεπαθήο Δάλ ππάξρεη αδπλακία εχξεζεο ηεο ζσζηήο ιέμεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα είδνο βνήζεηαο γηα λα ζπλερίζεη λα παίδεη. Παηψληαο ην θνπκπί Skip ε ηξέρνπζα ιέμε θεχγεη θαη παξνπζηάδεηαη κηα θαηλνχξγηα. Μπνξεί λα θαηαθχγεη ζε απηήλ ηελ ιχζε σο ηξεηο θνξέο ζε έλα παηρλίδη, κε έλα κήλπκα popup λα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ βνεζεηψλ πνπ απνκέλνπλ θάζε θνξά πνπ «μνδεχεη» κία. Δπίζεο, δηαηεξείηαη ε πςειφηεξε βαζκνινγία ηνπ παίθηε θαη πξνβάιιεηαη πάλσ αξηζηεξά ζηελ νζφλε. Ζ βαζκνινγία, θπζηθά, είλαη κεγαιχηεξε φηαλ ε ιέμε πνπ βξέζεθε έρεη κεγαιχηεξν κήθνο.

65 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο ηηγκηφηππν κελχκαηνο popup 5.2 Καηαζθεπή δηαγξάκκαηνο ξνήο Μηα γξαθηθή απεηθφληζε φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί, κε πξφρεηξν ηξφπν, απφ ηελ παξαθάησ εηθφλα: Πεξηγξαθή πζηήκαηνο Αθαηξεηηθή απεηθφληζε ηεο εθαξκνγήο.

66 Γλσξίδνληαο ηελ γεληθή ηδέα ηεο εθαξκνγήο, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη έλα βήκα παξαπέξα ζηελ παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε νδεγεί θαη ε θαηαζθεπή ελφο δηαγξάκκαηνο ξνήο. Σν δηάγξακκα ξνήο (flowchart) είλαη έλα δηάγξακκα πνπ αλαπαξηζηά έλαλ αιγφξηζκν ή κηα δηαδηθαζία, δείρλνληαο ηα βήκαηα σο θνπηηά δηαθφξσλ εηδψλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε βέιε. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζα γίλεη, ηκεκαηηθά, επεμήγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη ζα αθνινπζήζεη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα γηα λα θαλεί πσο ζπλδένληαη. 6 Δθθίλεζε εθαξκνγήο : ηα δηαγξάκκαηα ξνήο ε αξρή αιιά θαη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβνιίδνληαη κε έλα σνεηδή θχθιν (oval). Όηαλ απνηεινχλ ηελ αξρή, δείρλνπλ ην γεγνλφο πνπ μεθηλά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαγξάκκαηνο. ηελ πεξίπησζε καο, ε εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ην μεθίλεκα ηεο απφ ηνλ ρξήζηε. Μελνχ επηινγψλ: Γηα ηελ παξνπζίαζε κηαο δηεξγαζίαο (process) ρξεζηκνπνηείηαη ην ζρήκα ηνπ νξζνγσλίνπ. Σν κελνχ επηινγψλ απνηειεί ην εηζαγσγηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα δίλεη ζην ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο ιεμηινγίνπ, επηπέδνπ δπζθνιίαο. Δπίπεδν δπζθνιίαο: Με απηφ ην ζρήκα (ή έλα ηξαπέδην) απεηθνλίδνληαη δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη ρεηξνθίλεηα, δειαδή δελ είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο. Δπνκέλσο, δελ απνηειεί ζθάικα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαδηθαζία φπνπ ν ρξήζηεο πξέπεη επηιέμεη πνηνο ζα είλαη ν αξηζκφο ησλ γξακκάησλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αγσληζηεί.

67 Λεμηιφγην: Σν δεχηεξν είδνο επηινγψλ είλαη ην ιεμηιφγην. Οη δηαζέζηκεο είλαη ην αγγιηθφ θαη ην ειιεληθφ. Με ηηο δπν απηέο ελέξγεηεο θαζίζηαηαη δπλαηή ε κεηάβαζε ζην επφκελν βήκα πνπ απνηειεί ε ζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Δπηθνηλσλία κε βάζε δεδνκέλσλ: Με ηηο απαξαίηεηεο επηινγέο δηαζέζηκεο, είλαη δπλαηφλ λα μεθηλήζεη ε επηθνηλσλία κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Μέζα ζε απηήλ ηελ δηεξγαζία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ SQLite, ην εξψηεκα εχξεζεο κηαο ιέμεο αιιά θαη ε πξνζθφκηζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Απηφ ην βήκα, επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ θάζε πεηπρεκέλν γχξν ηνπ παίθηε. Σνπηθή βάζε δεδνκέλσλ: Ζ ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ, SQLite, είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο εθαξκνγήο. Δθεί θηινμελνχληαη ηα δπν ιεμηιφγηα θαη αλαθηνχληαη, αλάινγα κε ηηο επηινγέο, θαηά απαίηεζε. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ είλαη ελζσκαησκέλε ζην ζχζηεκα ηεο εθαξκνγήο, απμάλεηαη ζεκαληηθά ε ηαρχηεηα πξνζθφκηζεο ησλ δεδνκέλσλ άξα θαη ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Αλαγξακκαηηζκφο: Ζ βαζηθφηεξε δηεξγαζία ηεο εθαξκνγήο, είλαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ παηρληδηνχ καδί κε ηηο ζπλνδεπφκελεο ιεηηνπξγίεο. Γηα ηνλ ρξήζηε απηφ είλαη ην πιαίζην φπνπ ππάξρνπλ ηα γξάκκαηα θαη θαιείηαη λα κεηαζέζεη, αιιά θαη νη βνήζεηεο, ε βαζκνινγία. Απνζήθεπζε ηξέρνπζαο βαζκνινγίαο: Σν ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ

68 απεηθφληζε εζσηεξηθήο απνζήθεπζεο. Έηζη, κπνξεί λα αληηπξνζσπεχζεη ηελ απνζήθεπζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ρξήζηε. ε απηή ηελ δηεξγαζία εθηεινχληαη θαη νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο ησλ βαζκνινγηψλ θαη φηη άιιν πεξηιακβάλεη απηή ε δηαδηθαζία (γξάςηκν, δηάβαζκα απφ αξρείν). Βνήζεηεο: Όπσο ζπλεζίδεηαη ζε πνιιά παηρλίδηα ιέμεσλ, ν ρξήζηεο έρεη δηαζέζηκεο βνήζεηεο, γηα ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία δπζθνιεχεηαη λα βξεη ηελ ιχζε. ε απηφ ην παηρλίδη, βνήζεηα απνηειεί ε κεηαπήδεζε ζε κηα θαηλνχξγηα ιέμε, απνθεχγνληαο, έηζη, ηελ πξνεγνχκελε. Ο αξηζκφο ησλ βνεζεηψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Έιεγρνο γηα ιχζε: Με ην ζρήκα ηνπ ξφκβνπ εθθξάδεηαη κηα ζπλζήθε ειέγρνπ. Απηφο ν έιεγρνο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο ζσζηήο ιέμεο κε απηήλ πνπ ζρεκαηίδεη ε ηξέρνπζα δηάηαμε. Απηή ε δηαδηθαζία εθηειείηαη, νπζηαζηηθά, θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί ειέγρνπ (Check). Με ηελ θαηαλφεζε ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγηθφηεηαο, είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηεί ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο:

69 Πεξηγξαθή πζηήκαηνο Γηάγξακκα ξνήο Σν δηάγξακκα ξνήο αιιά θαη ην πξνεγνχκελν, δεκηνπξγήζεθαλ κε ην εξγαιείν Gliffy.

70 Κεθάιαην 6 Node.js Σα πιαίζηα κηαο εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο θαη, ηδηαίηεξα, φζνλ αθνξά έλα παηρλίδη, δελ πεξηνξίδνληαη, κφλν, ζηελ άκεζε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ απηή πξνζθέξεη θαη δηαζθεδάδεη ηνλ ρξήζηε. Πέξα απφ ηε δηαζθέδαζε, δεκηνπξγείηαη έλα επξχ πιαίζην γηα αμηνπνίεζε ηερληθψλ κάξθεηηλγθ θαη, θπζηθά, δηαθήκηζεο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ. Έηζη, θξίζεθε ζθφπηκν λα πξνζηεζεί κηα ηέηνηα δπλαηφηεηα ζηελ ππάξρνπζα εθαξκνγή γηα λα κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζηνλ ρξήζηε φηη εκείο ηνπ παξέρνπκε. Ζ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θηινμελίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ (θαη ησλ δπλαηνηήησλ πινπνίεζεο) ηεο ηξέρνπζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, επνκέλσο δεκηνπξγήζεθε κηα απιή δηαδηθηπαθή δηεπαθή (web interface) γηα ην αλέβαζκα εηθφλσλ ζε έλα δηαθνκηζηή απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, κε δπλαηφηεηα απζεληηθνπνίεζεο απηψλ, θαη ην «ζεξβίξηζκα» ηνπο ζηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θψδηθα, αιιά θαη ιφγσ ηεο απμαλφκελεο δεκνθηιίαο ηεο, επηιέρζεθε ε node.js σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ην ρηίζηκν ηεο εθαξκνγήο. Γηα ηνλ θψδηθα ηνπ ρξήζηε, αμηνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε JQuery θαη γηα ηνλ νκαιφηεξν ζρεδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο ε εξγαιεηνζήθε ηνπ Bootstrap. Πξηλ γίλεη πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην φιν ζχζηεκα, παξνπζηάδεηαη έλα ζρεδηάγξακκα πνπ δείρλεη ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ:

71 Απεηθφληζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο αξηζκφο απφ module γηα ηελ node, δειαδή βηβιηνζήθεο, πνπ εθηνμεχνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαζψο ζχλζεηα θνκκάηηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο γίλνληαη, πξαγκαηηθά, εχθνια ζηελ πινπνίεζε ηνπο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, έπξεπε αξρηθά λα δεκηνπξγεζεί έλα είδνο απζεληηθνπνίεζεο γηα απηφλ πνπ πξνζπαζεί λα αλεβάζεη ην πιηθφ. Απηφ κπνξεί πνιχ εχθνια λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ module Passport. Ζ ζπγθεθξηκέλε βηβιηνζήθε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα απζεληηθνπνίεζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο κε κηα βάζε δεδνκέλσλ ή κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, Facebook, Twitter, Google. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο επθνιίαο πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είλαη ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα πνπ θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ηζηφηνπνπ ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ή κε:

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΝ.ΜΔΚΕΔΟΝΙΔΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΝ.ΜΔΚΕΔΟΝΙΔΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΝ.ΜΔΚΕΔΟΝΙΔΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΞΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΙΣΤΑ ΟΛΓΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη εφαρμογής Android και IOS σε περιβάλλον Flash. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη εφαρμογής Android και IOS σε περιβάλλον Flash. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη εφαρμογής Android και IOS σε περιβάλλον Flash. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Μπουρσινός Ιωάννης A.M.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αλάπηπμε Dedicated App γηα Mobile πζθεπή Windows Phone κε ρξήζε Web Services

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αλάπηπμε Dedicated App γηα Mobile πζθεπή Windows Phone κε ρξήζε Web Services ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αλάπηπμε Dedicated App γηα Mobile πζθεπή Windows Phone κε ρξήζε Web Services Σνπ θνηηεηή Κειέθε Δεκήηξε Αξηζκφο Μεηξψνπ 06/3005 Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο αιακπάζεο Μηράιεο ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αςφάλεια ςτο Cloud Computing

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αςφάλεια ςτο Cloud Computing ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφάλεια ςτο Cloud Computing Σου φοιτητή Πέτροσ Γιαννούλη Επιβλέπων καθηγητήσ Χρήστος Ηλιούδης Αρ. Μητρώου: 052785 Θεςςαλονίκη 2012 1 από 114 ΠΡΟΛΟΓΟ Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα