ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΛΔΞΔΩΝ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΗΣΑ ΟΛΓΑ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΩΤΗΑΓΖ ΛΔΤΣΔΡΖ

2 ΤΠΔΤΘΖΝΖ ΓΖΛΩΖ Δγψ ε Πάπηζηα Όιγα, δειψλσ ππεχζπλα φηη ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Σ.Δ.Η Καβάιαο. Γειψλσ επίζεο φηη απνηειεί πξντφλ έξεπλαο, πξνζσπηθήο κειέηεο θαη εξγαζίαο θαη πσο θάζε βνήζεηα πνπ έιαβα θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη είηε ζηηο παξαπνκπέο είηε ζηε βηβιηνγξαθία. Γλσξίδσ πσο ε ινγνθινπή απνηειεί ζνβαξφηαην παξάπησκα θαη είκαη ελήκεξε γηα ηελ επέιεπζε ησλ λνκίκσλ ζπλεπεηψλ. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Καηαξράο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ θαη ηηο ηαπεηλέο επραξηζηίεο ζηνπο γνλείο κνπ, Παλαγηψηε θαη Υαξίθιεηα Πάπηζηα, άιια θαη ζηελ αδεξθή κνπ, Κξπζηαιιία Πάπηζηα, γηα ηελ ακέξηζηε αγάπε θαη ζηήξημε πνπ κνπ πξνζθέξνπλ φια απηά ηα ρξφληα ηφζν ζηελ πξνζσπηθή φζν θαη ζηελ αθαδεκατθή κνπ δσή. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην Μσπζηάδε Διεπζέξην, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε φιν απηφ ην δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί ε πηπρηαθή κνπ εξγαζία. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ (αλεμαηξέησο) γηα ηα πνιχηηκα εθφδηα πνπ κνπ έδσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Πεξηερφκελα

3 Κευάλαιο Αλαγξακκαηηζκφο 1.1.1Ζ έλλνηα ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Σα νθέιε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε Αλαγξακκαηηζκφο- Ζ επηινγή ηνπ σο ζέκα εξγαζίαο Παξφκνηεο Δθαξκνγέο Κευάλαιο Κηλεηή ηειεθσλία Ζ εμέιημε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα Πιαηθφξκεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο 2.2 Ζ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά Κευάλαιο 3 Μάξθεηηλγθ 3.1 Ση είλαη 3.2 Ζ εμέιημε ζην ρψξν ηνπ Μάξθεηηλγθ 3.3 Mobile Marketing Κευάλαιο 4 Σερληθή δνκή ηεο εθαξκνγήο 4.1 Σερληθφ ππφβαζξν 4.2 Activity/ Γξαζηεξηφηεηα Κχθινο Εσήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο 4.3 Fragment 4.4 Intents 4.5 View

4 4.5.1 Layouts 4.6 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο Κευάλαιο 5 Πεξηγξαθή εθαξκνγήο 5.1 Πεξηγξαθή κε ζηηγκηφηππα 5.2 Καηαζθεπή δηαγξάκκαηνο ξνήο Κευάλαιο 6 Node.js Κευάλαιο 7 πκπεξάζκαηα Βιβλιογραυία Πεξίιεςε

5 Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην αληηθείκελν ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ ιέμεσλ, σο ςπραγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή ελαζρφιεζε, ζηα πιαίζηα κηαο εθαξκνγήο Android. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ν αλαγξακκαηηζκφο σο έλλνηα, ηζηνξηθή παξνπζία, ηα νθέιε ηνπ αιιά θαη ε ππφζηαζε ηνπ σο παηρλίδη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εθαξκνγή απεπζχλεηαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα αλαθνξά ζε απηέο θαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ηηο αθνξνχλ. ην ζχζηεκα πνπ απαξηίδνπλ φια απηά, ην mobile marketing απνηειεί, ζίγνπξα, ην ζπλδεηηθφ θξίθν, γηα απηφ θαη είλαη ην αληηθείκελν ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ. Ζ ςπραγσγηθή πξνζέγγηζε αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε. Ζ πξνγξακκαηηζηηθή ηνπ πινπνίεζε απεπζχλεηαη ζε πιαηθφξκεο Android, γηα απηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java κε ηηο αληίζηνηρεο βηβιηνζήθεο. ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, ηεο Αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο Πεξηγξαθήο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε δνκή θαη ε ινγηθή ηνπ θψδηθα πνπ αλαπηχρζεθε, κε μεθάζαξν θαη απιφ ηξφπν. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ εμεγψ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο node.js, ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην δηαθνκηζηή ηεο ζρνιήο. Δηζαγσγή Ο αλαγξακκαηηζκφο ιέμεσλ απνηειεί κηα απφ ηηο πην επξέσο γλσζηέο θαη δηαδεδνκέλεο κνξθέο παηρληδηψλ ιέμεσλ. Σα νθέιε απηήο ηεο θαηεγνξίαο παηγλίσλ είλαη αλαξίζκεηα θαη αθνξνχλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη πσο κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα έληνλε πλεπκαηηθή πξφθιεζε ζηνλ παίθηε παξά ηελ απιφηεηα ηνπ, σο ηδέα. Απηφ αθξηβψο θαιείηαη λα εθκεηαιιεπηεί θαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα λα απνθνκίζεη ηα κέγηζηα απφ ηελ εηζαγσγή ησλ παηρληδηψλ ζηε κάζεζε. Δηδηθά ζηηο λεαξέο ειηθίεο, πνπ ε ςπραγσγία θαη ην παηρλίδη πεξηιακβάλεηαη σο κεγάιν κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, δίλεηαη κηα μερσξηζηή επθαηξία λα ζπλδπαζηεί ε κάζεζε κε ην παηρλίδη πξνο φθεινο ηνπ παίθηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδέα ζπλνδεχεηαη απφ αξθεηά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. Έλα απφ απηά είλαη θαη ν ηξφπνο πνπ ζα πξνσζεζεί σο εγρείξεκα. Δθεί θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ην mobile marketing πνπ, πιένλ, θαηέρεη

6 πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην ρψξν ηνπ marketing. Έλα βήκα παξαπέξα απνηεινχλ θαη νη δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ, πνπ εμεηδηθεχνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη αλνίγνπλ λένπο δξφκνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε επηζπκεηή πηπρή ηνπ. Έηζη, δελ γίλεηαη λα κελ θεξδίζεη ην ρξφλν ηνπ ζε κηα εξγαζία πνπ ην αληηθείκελν ηεο, ην έρεη ηφζν αλάγθε. Φπζηθά, ζε απηή ηελ ηδέα, πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη απνηειεί θαη ε πξνγξακκαηηζηηθή πινπνίεζε ηεο. Σν Android, κηαο θαη είλαη άκεζα πξνζβάζηκν ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ, απνηειεί κηα πνιχ θαιή επηινγή. Δπίζεο, φληαο ην πην δηαδεδνκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα θηλεηέο ζπζθεπέο εμαζθαιίδεηαη ε επθνιία ζηελ πξφζβαζε ησλ εθαξκνγψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Κεθάιαην 1 ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αξρηθά κηα πξνζέγγηζε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ σο έλλνηα θαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή ηνπ πξνέιεπζε. Έπεηηα παξνπζηάδεηαη σο παηρλίδη θαη αλαιχνληαη ηα νθέιε ηνπ κε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ εμεγψ ηνπο ιφγνπο πνπ κε έθαλαλ λα θαηαζηαιάμσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα σο πηπρηαθή εξγαζία θαη θάλσ κηα ζχγθξηζε ηεο εθαξκνγήο κε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο (ηηο πην δεκνθηιείο) πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην Google Play. 1.1Αλαγξακκαηηζκφο Ζ έλλνηα ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Αλαγξακκαηηζκφο είλαη ε παξαγσγή κηαο ιέμεο ή θξάζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην αλαθάηεκα ή ηε κεηάζεζε ησλ γξακκάησλ κηαο άιιεο ιέμεο ή θξάζεο. Οπνηαδήπνηε ιέμε ή θξάζε κπνξεί λα αλαπαξάγεη ιέμεηο ή

7 θξάζεηο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζεσξείηαη αλαγξακκαηηζκφο. Γηα παξάδεηγκα ε ιέμε «γξαθή» είλαη αλαγξακκαηηζκφο ηεο ιέμεο «θξαγή». ηα πιαίζηα ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη θξάζεηο πνπ δηαβάδνληαη φκνηα θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο, φπσο ε επηγξαθή ηεο θξήλεο ηεο Αγίαο νθίαο «Νίςνλ αλνκήκαηα κε κφλαλ φςηλ». 1 Δχινγα, ζπκπεξαίλνπκε πσο ν αλαγξακκαηηζκφο βαζίδεηαη ζε δπν πξνυπνζέζεηο: Σελ χπαξμε ελφο αιθαβήηνπ. Σελ ηήξεζε ηεο αληίζηνηρεο νξζνγξαθίαο. Σα δηαθξηηηθά ζηνηρεία, φπσο ν ηνληζκφο, δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχλ ηνλ αλαγξακκαηηζκφ, αλ θαη είλαη κέξνο ηεο γιψζζαο. Όηαλ πεηπραίλεηαη ε παξαγσγή αλαγξακκαηηζκψλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, αληηθαηνπηξίδνληαο θάπνην βαζχηεξν λφεκα ή ζρνιηάδνληαο ην ππνθείκελν, αλαθεξφκαζηε ζε απηνχο σο ινγνπαίγληα. Σέηνηνη αλαγξακκαηηζκνί κπνξεί λα είλαη αληψλπκα ή ζπλψλπκα ησλ ππνθεηκέλσλ, πνπ δηαθσκσδνχλ, θξηηηθάξνπλ ή εθζεηάδνπλ. Έλα γλσζηφ παξάδεηγκα είλαη κε ηνλ πνηεηή William Shakespeare = I am a weakish speller (Δίκαη αξθεηά αδχλακνο ζηελ νξζνγξαθία). Απφ ηζηνξηθή ζθνπηά, ε επηλφεζε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ θαίλεηαη λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηνπο Αιεμαλδξηλνχο ρξφλνπο (323 π.υ. 31 π.υ.). Οη Αιεμαλδξηλνί πνηεηέο ζπλήζηδαλ λα αλαγξακκαηίδνπλ νιφθιεξεο θξάζεηο, σο έλα είδνο γξακκαηηθνχ παηρληδηνχ. Δπίζεο ήηαλ πνιχ δεκνθηιέο ζηελ Δπξψπε ηνλ 16 ν θαη 17 ν αηψλα. Υξεζηκνπνηήζεθε απφ γλσζηνχο ζπγγξαθείο, πνηεηέο, αζηξνλφκνπο, θηιφζνθνπο θαη άιινπο. Οη πξναλαθεξφκελνη αλαγξακκάηηδαλ ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο κε ζθνπφ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο. Δπίζεο αλαγξακκάηηδαλ ηνλ ηίηιν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ή ηεο αλαθάιπςεο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα γξάκκαηα ηνπ νλνκαηεπψλπκνχ ηνπο, κε απψηεξν ζθνπφ λα κε κπνξεί θάπνηνο άιινο λα δηεθδηθήζεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, έσο φηνπ δεκνζηεπζνχλ. 2 Φπζηθά αλαγξακκαηηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή. Γε ζα κπνξνχζακε λα κελ αλαθεξζνχκε ζην παξάδεηγκα ηεο εηαηξίαο «Google», ε νλνκαζία ηεο νπνίαο πξνήιζε απφ ηνλ αλαγξακκαηηζκφ ηεο ιέμεο «Googol» (ηνλ καζεκαηηθφ φξν πνπ εηζήγαγε ν Milton Sirotta γηα ηνλ αξηζκφ , πνπ γξάθεηαη 1 αθνινπζνχκελν απφ 100 κεδεληθά ). Με ηελ νλνκαζία απηή ε

8 Google ζέιεζε λα πεξάζεη ην κήλπκα φηη απνζηνιή ηεο εηαηξίαο ήηαλ λα νξγαλψζεη ην νγθψδεο πιήζνο πιεξνθνξηψλ ηνπ Internet Σα νθέιε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Όπσο είλαη γλσζηφ ζε φινπο καο ην ζεκαληηθφηεξν αλζξψπηλν φξγαλν, είλαη ν εγθέθαινο θαη γηα απηφ είλαη απαξαίηεην λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε. χκθσλα κε εηδηθνχο ε πνηφηεηα ηεο δσήο καο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε λνεηηθή καο ιεηηνπξγία. Αλ ζέινπκε ινηπφλ λα πξνλνήζνπκε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, ζα πξέπεη λα ηνλ εμαζθνχκε ζπλερψο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη βάδνληαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοπαηρλίδηα λνεηηθήο εμάζθεζεο, επηηπγράλνπκε ηε βειηίσζε ηεο κλήκεο, ηεο απηνζπγθέληξσζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο καο. Οξηζκέλνη κάιηζηα εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε θαηεγνξία παηγλίσλ κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο λφζνπ Αιηδράηκεξ, ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ή λα παξαηείλεη ηε δηαλνεηηθή απνδπλάκσζε αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξψηκα ζηάδηα. 3 Δθηφο απφ ςπραγσγηθνχο ιφγνπο θαη εθγχκλαζε ηνπ λνπ, ν αλαγξακκαηηζκφο ιέμεσλ ρξεζηκνπνηείηαη νξηζκέλεο θνξέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ δεηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα πνιινί ςπρνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ ηεζη αλαγξακκαηηζκψλ, πνπ νλνκάδνληαη «anagram solution tasks», κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην ππνζπλείδεην λεαξψλ θαη κε αζζελψλ. Σέινο έλαο άιινο ηνκέαο πνπ ζπλαληάκε αλαγξακκαηηζκνχο είλαη απηφο ηεο θξππηνγξάθεζεο, φπνπ πνιιέο θνξέο, πνιιαπινί αλαγξακκαηηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηερληθή κε ζθνπφ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ καο Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ είλαη έλα είδνο παηρληδηνχ ιέμεσλ ζην νπνίν ν παίθηεο θαιείηαη λα αλαθαηαηάμεη ηα γξάκκαηα απφ κία ιέμε ή θξάζε ψζηε λα πξνθχπηνπλ άιιεο ιέμεηο, έγθπξεο ζεκαζίαο, θπζηθά, ζηα πιαίζηα ηνπ ηδίνπ ιεμηινγίνπ. Ηδαληθά, ε παξαγφκελε ιέμε ζα θέξεη θάπνηα ζρέζε κε ηελ πξψηε, αλ θαη ζηα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα αλαγξακκαηηζκνχ δελ είλαη απαξαίηεην. Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί

9 ηχπνη παηρληδηψλ αλαγξακκαηηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, φπσο θαη ζε επηηξαπέδηα παηρλίδηα ή κε κνιχβη θαη ραξηί. Σα απινχζηεξα παηρλίδηα αλαγξακκαηηζκνχ, απφ ηελ άπνςε ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη, είλαη εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ιηγφηεξν έλα κνιχβη θαη ραξηί. ηνπο παίθηεο δίλεηαη κηα αξρηθή ιέμε ή θξάζε θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ πξφθιεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα γξάκκαηα, ή ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζρεηηθέο ιέμεηο. Μηα παξαιιαγή ζε απηφ ην παηρλίδη απαηηεί απφ ηνλ παίθηε λα δεκηνπξγήζεη φζεο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κπνξεί απφ ηελ αξρηθή. ε απηά ηα παηρλίδηα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πνιιά άηνκα, αληαγσληδφκελνη ν έλαο ηνλ άιινλ ή θαη κφλν έλαο παίθηεο, πνπ πξνζπαζεί λα πεηχρεη πξνζσπηθφ ξεθφξ. Ωο κέζνδνη βαζκνιφγεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην κήθνο ηεο παξαγφκελεο ιέμεο, ε πνηφηεηα ηεο (δπζεχξεηνο φξνο) ή νη παίθηεο κπνξνχλ λα κάρνληαη ηνλ ρξφλν. ε έληππε κνξθή επίζεο, γξίθνη θαη ζηαπξφιεμα ζπκπεξηιακβάλνπλ αλαγξακκαηηζκνχο, πνπ νδεγνχλ ζηελ εθάζηνηε ιχζε. Οη πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη θπκαίλνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα έηζη ψζηε νη παίθηεο φισλ ησλ βαζκψλ ηθαλφηεηαο λα κπνξνχλ λα παίμνπλ. Ζ βηνκεραλία ησλ επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιά δηαθνξεηηθά παηρλίδηα αλαγξακκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κέζα φπσο δάξηα, πιαθάθηα ή θάπνην άιιν κεραληζκφ γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ. Σν παηρλίδη Boggle είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, πνπ ρξεζηκνπνηεί δάξηα πνπ αλαγξάθνπλ γξάκκαηα, ψζηε λα παξέρεη ζηνπο παίθηεο «ηξνθή» γηα λα ζθεθηνχλ ιέμεηο. Οη παίθηεο αληαγσλίδνληαη ν έλαο ηνλ άιιν, σο πξνο ην πνηνο ζα βξεη ηηο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο πξηλ ηειεηψζεη ν ρξφλνο ζηελ θιεςχδξα.

10 Δηθφλα[1] Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Δπηηξαπέδην παηρλίδη Boggle Τπάξρνπλ θαη άιια επηηξαπέδηα παηρλίδηα αλαγξακκαηηζκνχ πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην, φπσο κηαο έθδνζεο ηνπ γλσζηνχ παηρληδηνχ Scrabble πνπ νλνκάδεηαη (κε αλαγξακκαηηζκφ) Clabber. Οη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ είλαη παξφκνηνη, απιά νη παίθηεο πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ ιέμεηο κε αλαγξακκαηηζκφ.

11 Δηθφλα[2] Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ Δπηηξαπέδην παηρλίδη Clabber Αθφκα, ππάξρνπλ ειεθηξνληθέο εθδφζεηο απηψλ θαη άιισλ παηρληδηψλ αλαγξακκαηηζκνχ ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν. Μεξηθά απφ απηά είλαη αξθεηά απιά θαη πεξηνξηζκέλα, ελψ άιια ρξεζηκνπνηνχλ εληππσζηαθά γξαθηθά θαη θηλνχκελα ζρέδηα γηα λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. ε απηά νη παίθηεο κπνξεί λα αληαγσλίδνληαη: κεηαμχ ηνπο ή κε ξνιφη ή θαη ηα δχν. Δπίζεο, ππάξρνπλ ηειενπηηθέο εθπνκπέο, φπσο θαη ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα κνξθή αλαγξακκαηηζκνχ κε δέιεαξ έλα ρξεκαηηθφ έπαζιν Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, έλαο απμεκέλνο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θαη εμειίμεσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Έλα ζεκαληηθφ ζέκα ηφζν σο εξγαζία έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, φζν θαη σο αληηθείκελν άκεζνπ πεηξακαηηζκνχ είλαη ην αλ ε ςεθηαθή ηερλνινγία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έλα κέζν πνπ πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηηο δηαζέζηκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Γχν είλαη ηα θχξηα εθπαηδεπηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κάζεζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή: ε αλεμαξηεζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ θαη ε αηνκηθφηεηα ηεο κάζεζεο. Δλψ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο έρνπλ επηθξηζεί έληνλα γηα ηελ απνηπρία ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο, ε εθηεηακέλε εμάπισζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία κπνξεί, πιένλ, λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή κηαο πην νινθιεξσκέλεο θαη θαηλνηνκηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, γίλεηαη θαλεξφ πσο ε παξαδνζηαθή κάζεζε ελζσκαηψλεη δχν ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά: δηαδξαζηηθή (interactive) εθκάζεζε θαη εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Ζ ηερληθή ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ έρεη πξνζεγγηζηεί απφ δηάθνξεο πιεπξέο θαη ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά σο κέηξν αμηνιφγεζεο ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη

12 αλαγξακκαηηζκνί ζπλδένληαη κε κεραληζκνχο κάζεζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηθαλφηεηεο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ αλαγλψξηζε ιέμεσλ πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγία νπηηθψλ κεραληζκψλ νη νπνίνη απνζπνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ηα γξάκκαηα κέζα ζε κία ιέμε. Δηθφλα[3] Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε - Παηρλίδη αλαγξακκαηηζκνχ ζην Edubuntu, εθπαηδεπηηθή δηαλνκή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux Απνηειέζκαηα εξεπλψλ αμηνιφγεζεο, πνπ δηεμήρζεζαλ ζε παηδηά δεκνηηθνχ, έδεημαλ φηη ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ε επρέξεηα σο πξνο ην δηάβαζκα νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε επίιπζε αλαγξακκαηηζκψλ ζε παηδηά ηέηνηαο ειηθίαο. χκθσλα κε εηδηθνχο ε κάζεζε είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία ζηελ νπνία ε γλψζε απνθηηέηαη φηαλ ην άηνκν αθνκνηψλεη θαη ελζσκαηψλεη θάζε θαηλνχξγηα ηνπ εκπεηξία ζε έλα ήδε ππάξρνλ πεξηβάιινλ. Έλαο ηξφπνο γηα λα παξέρνπκε ζηα παηδηά ελδηαθέξνπζεο εκπεηξίεο είλαη κέζσ παηρληδηψλ θαη πξνζνκνηψζεσλ θαζψο απηά απνηεινχλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο γλσζηηθήο ηνπο αληίιεςεο θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο εμέιημεο. Δηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ηα εθπαηδεπηηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κε ιέμεηο είλαη ηεξάζηηα. Δίλαη έλαο εμαηξεηηθφο ηξφπνο εθγχκλαζεο ηνπ λνπ θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαζψο ηα παηδηά παξαθηλνχληαη, ιφγσ πεξηέξγεηαο, λα κάζνπλ θαη αλαγθάδνληαη λα αλαπηχμνπλ δηάθνξεο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δπζθνιία ηνπ εθάζηνηε παηρληδηνχ θαη λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα πάξνπλ θάπνηεο απνθάζεηο. χκθσλα κε άιιεο

13 κειέηεο ππάξρεη απφδεημε φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε ελφο πην ζχλζεηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη επίζεο δηεπθνιχλνπλ ηελ απφθηεζε ιεμηινγίνπ ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο Αλαγξακκαηηζκφο Ζ επηινγή ηνπ σο ζέκα εξγαζίαο Σν γξακκαηηθφ παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ βαζίδεηαη ζε κηα απιή ηδέα, απηή ηεο κεηάζεζεο γξακκάησλ. Απνηειεί φκσο έλα ελδηαθέξνλ παηρλίδη, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί αθφκα θαη σο κηα πλεπκαηηθή δηεξγαζία, κε απψηεξνπο ζθνπνχο. Ζ πξνζθεξφκελε ςπραγσγία ζηνλ παίθηε απνθηά λέα δηάζηαζε, φηαλ γίλεηαη αληηιεπηή ε πλεπκαηηθή φμπλζε πνπ ππφθεηηαη ν αλζξψπηλνο λνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Δπηπξνζζέησο, φηαλ απηφ ζπλνδεχεηαη απφ αληαγσληζκφ κεηαμχ παηθηψλ (θάπνηνπ είδνπο επηβξάβεπζε ή θαη πςειέο βαζκνινγίεο), ε εκπεηξία πνπ βηψλεη ν ρξήζηεο βειηηψλεηαη πεξαηηέξσ. Δπίζεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε δηδαθηηθή πξνέθηαζε θαη επίδξαζε ηνπ ζην καζεηηθφ θνηλφ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, πξνζθέξεη κηα πξσηνπνξηαθή θαη άκεζε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζηα παηρλίδηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, δελ ππάξρεη ειηθηαθφο πεξηνξηζκφο. Όια απηά απνηεινχλ ζεηηθά ζηνηρεία γηα ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ θαη ζπλέβαιαλ ζηελ επηινγή ηνπ. Φπζηθά, δελ είλαη ην κφλν παηρλίδη ιέμεσλ πνπ ζπγθεληξψλεη απηά ηα πιενλεθηήκαηα. Όζα πεξηιακβάλνληαη ζην είδνο, μερσξίδνπλ γηα ηηο δηαλνεηηθέο θαη γξακκαηηθέο πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ ζηνλ παίθηε. Παξφια απηά ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ, απνηειεί κηα πνιχ θαιή ελαξθηήξηα βάζε γηα ηελ γλσξηκία κε απηφ ην πεδίν ελαζρφιεζεο (Android). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί επηδέρεηαη πνιιέο πξνζζήθεο θαη ηδηαίηεξεο ηδέεο. Έηζη κπνξεί εχθνια λα απμνκεησζεί ην επίπεδν δπζθνιίαο θαη λα δηεπξπλζεί ην αληίθηππν πνπ ζα έρεη ην παηρλίδη ζηηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παίθηε. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα κε νδήγεζαλ ζηελ επηινγή απηή. Ζ εθαξκνγή πνπ ζα αλαπηπρζεί απεπζχλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα γλσξίζεη ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ σο εθαξκνγή ζε Android. Γελ πεξηιακβάλνληαη φινη νη βαζκνί δπζθνιίαο θαζψο ζηνρεχσ

14 πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαηδεπηηθή παξά ζηελ ςπραγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Γελ εγγπάηαη βέιηηζηεο πξνγξακκαηηζηηθέο ηερληθέο ιφγσ ηεο κε επαγγεικαηηθήο θχζεο ηεο εξγαζίαο. Πέξα απφ απηφ, ην ζπλνιηθφ εγρείξεκα ζηνρεχεη ζε κηα εχρξεζηε εθαξκνγή πνπ πξνζθέξεη ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ ζε ρξήζηεο θάζε ειηθίαο, κε ηήξεζε πίλαθα πςειψλ βαζκνινγηψλ θαη βνεζεηψλ. Οη παίθηεο απιά ρξεηάδνληαη ην κέζν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ψζηε λα απνιαχζνπλ ηα ςπραγσγηθά θαη θπξίσο εθπαηδεπηηθά νθέιε Παξφκνηεο εθαξκνγέο Πξνηνχ αξρίζεη ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, θξίλεηαη ζσζηφ λα γίλεη γλσζηή ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ην αληηθείκελν ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ, ζηελ αγνξά ησλ εθαξκνγψλ Android (Google Play). Σν παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ δελ απνηειεί κηα λέα ηδέα νπφηε αλακέλνπκε λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εθαξκνγψλ. Έηζη, δίρσο έθπιεμε, κηα αληίζηνηρε αλαδήηεζε ζηα αγγιηθά δίλεη πιεζψξα απνηειεζκάησλ. Απφ ηελ ζηηγκή, φκσο, πνπ ε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη θαη ζην ειιεληθφ ιεμηιφγην, νθείινπκε λα δηακνξθψζνπκε ηελ αλαδήηεζή καο βάζε θαη ησλ δχν γισζζψλ. Μηα αλαδήηεζε γηα ειιεληθέο εθαξκνγέο αλαγξακκαηηζκνχ ή εθαξκνγέο πνπ, έζησ, ππνζηεξίδνπλ θαη ην ειιεληθφ ιεμηιφγην έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα θαηά πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ εθαξκνγψλ. Απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο ππάξρνπλ αξθεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ιχζε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ (φπσο Αλαγξακκαηηζκφο, Λχηεο αλαγξακκαηηζκνχ, Anagram Solver, Anagramma), δειαδή ν ρξήζηεο παξέρεη κηα ιέμε ή έλαλ αξηζκφ γξακκάησλ θαη ε εθαξκνγή δίλεη πίζσ απνδεθηέο ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ. Αλ αθαηξεζεί θαη απηφο ν ηχπνο εθαξκνγψλ, απνκέλεη έλαο αξθεηά κηθξφο αξηζκφο. Γηα ηελ αθξίβεηα, κφλν δπν εθαξκνγέο θαίλεηαη λα απνηεινχλ παηρλίδηα αλαγξακκαηηζκψλ. Σν ΛΔΞΟΜΑΝΣΔΗΑ θαη ην Scramble - Βξεο ηελ ιέμε. Σν πξψην έρεη κηα, ειαθξψο, δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία θαζψο δίλνληαη θάζε θνξά ελλέα γξάκκαηα ζε ηξεηο ζηήιεο θαη ν ρξήζηεο θαιείηαη λα βξεη φζεο ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κπνξεί, κε ηελ ππνρξέσζε θάζε ιέμε λα πεξηέρεη ην θεληξηθφ γξάκκα. Οη ιέμεηο πξέπεη λα έρνπλ πάλσ απφ ηέζζεξεηο ραξαθηήξεο θαη γηα θάζε κηα ιέμε πνπ είλαη έγθπξε πξνζηίζεηαη ρξφλνο θαη πφληνη.

15 Δηθφλα[4] Παξφκνηεο εθαξκνγέο ΛΔΞΟΜΑΝΣΔΗΑ Σν δεχηεξν παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί. Γίλεηαη έλαο αξηζκφο γξακκάησλ θαη δεηείηαη απφ ηνλ παίθηε λα ζρεκαηίζεη ηε ζσζηή ιέμε, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Δηθφλα[5] Παξφκνηεο εθαξκνγέο Scramble Βξεο ηελ ιέμε. Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ πσο ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ζην αληηθείκελν ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ. Αθφκα, απηέο νη δπν εθαξκνγέο δελ παξνπζηάδνπλ εχθνιν ρεηξηζκφ ησλ γξακκάησλ. Ζ

16 επηινγή γίλεηαη κε θιηθ πάλσ ζην γξάκκα θαη απνπζηάδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ drag & drop, φπνπ ε θίλεζε ησλ γξακκάησλ γίλεηαη μεθάζαξα πην εχθνιε αιιά θαη ειθπζηηθή ζηνλ ρξήζηε. Κεθάιαην 2 Σν παηρλίδη αλαγξακκαηηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί, ζα απνηειέζεη κηα εθαξκνγή Android. Δπνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηνλ ηερλνινγηθφ θιάδν πνπ θηινμελεί ηε ζπλνιηθή ηδέα ηεο εθαξκνγήο. 2.1 Κηλεηή ηειεθσλία Ζ εμέιημε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο Ζ αικαηψδεο εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηε δσή καο. ηαζκφο ησλ εμειίμεσλ απηψλ ππήξμε ε κεηάβαζε απφ ηελ αλαινγηθή- κεραληθή- ειεθηξηθή ηερλνινγία ζηελ ςεθηαθή. Έηζη γελλήζεθε ν φξνο ςεθηαθή επαλάζηαζε. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαλάζηαζεο απηήο είλαη ε επξχηαηε ρξήζε ςεθηαθψλ ινγηθψλ θπθισκάησλ, ε καδηθή παξαγσγή θαζψο θαη ε εθηεηακέλε ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη tablet. Γεδνκέλνπ φηη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ νη ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλφηεηαο δπζθνιεχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξγαδφκελσλ αλζξψπσλ πεξλνχλ πνιιέο ψξεο εθηφο ζπηηηνχ. Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ζπλερφκελεο αλάγθεο- απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, νη θαηαζθεπαζηέο πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία θνξεηψλ ζπζθεπψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 6

17 Οη θνξεηέο απηέο ζπζθεπέο είλαη ηα ιεγφκελα έμππλα ηειέθσλα (smartphone) θαη ηα tablet θαη είλαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ πξφζβαζε ζε έλα ζχλνιν ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ θαζψο θαη ζχλδεζε κε ην δηαδηθηπαθφ θφζκν. Σα έμππλα ηειέθσλα (smartphone) είλαη βαζηζκέλα ζε ζχγρξνλα πξφηππα θαη ηερλνινγίεο θαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηα θάλεη λα μερσξίδνπλ ζε ζρέζε κε ηηο θιαζζηθέο ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ε ζπλδεζηκφηεηα ζην δηαδίθηπν. Δίλαη εμνπιηζκέλα κε κεγάιε θαη γξήγνξε κλήκε, ηζρπξνχο επεμεξγαζηέο, πιεθηξνιφγηα ηχπνπ «Qwerty», κεγάιεο νζφλεο κε ηερλνινγία πνιιαπιήο αθήο, δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν είηε κέζσ «Wi-fi» είηε κέζσ θάπνηνπ παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη δπλαηφηεηα λα ηξέρνπλ πιεζψξα εθαξκνγψλ. Δπίζεο, ζηηο ζεκεξηλέο ζπζθεπέο ππάξρνπλ ελζσκαησκέλνη δηάθνξνη αηζζεηήξεο φπσο αηζζεηήξαο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS), αηζζεηήξεο θίλεζεο (accelerometer), δέθηεο ξαδηνθσληθψλ ζεκάησλ θαη κεηξεηέο επηηάρπλζεο. Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ δπλαηνηήησλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη δηάθνξεο εξγαζίεο, πνπ κέρξη πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα ήηαλ εθηθηέο κφλν κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, φπσο: επεμεξγαζία θεηκέλσλ, απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θιπ. Σα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα νπζηαζηηθά πξνήιζαλ απφ ηελ έλσζε ησλ θιαζζηθψλ ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ηηο ειεθηξνληθέο θνξεηέο αηδέληεο (Personal Digital Assistants- PDA), νη νπνίεο παξείραλ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα αληαιιαγή ζηνηρείσλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ δηέζεηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θιαζζηθνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Έηζη νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο πέξα απφ ηελ θηλεηή ηνπο ζπζθεπή δηέζεηαλ επίζεο θαη έλαλ πξνζσπηθφ ςεθηαθφ βνεζφ (PDA) γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. Σα PDA πνπ θπθινθνξνχζαλ εθείλε ηελ επνρή έηξεραλ πξσηαξρηθέο εθδφζεηο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (Palm OS, Blackberry OS, Windows CE/ Pocket PC) πνπ αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηα ζεκεξηλά θηλεηά ηειέθσλα. Σα ελία ηεο ηερλνινγηθήο απηήο αηρκήο νκνινγνπκέλσο αλήθνπλ ζηελ εηαηξία ΗΒΜ θαζψο ήηαλ απηή πνπ ην 1992 παξνπζίαζε ζηελ εκπνξηθή έθζεζε βηνκεραλίαο πιεξνθνξηθήο COMDEX 7 ην πξψην ηειέθσλν πνπ ζπλδχαδε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο θιαζζηθνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ελφο

18 ςεθηαθνχ πξνζσπηθνχ βνεζνχ (Personal Digital Assistant- PDA) κε ηνλ θσδηθφ φλνκα «Angler». Ύζηεξα απφ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο δηαηέζεθε ζηελ αγνξά, ζηηο 16 Απγνχζηνπ ηνπ 1994, αλαλεσκέλε έθδνζε ηνπ πξντφληνο απφ ηελ εηαηξία Bellsouth κε ηελ νλνκαζία «Simon Personal Communicator». Ζ πξσηνπνξηαθή ζπζθεπή «Simon» δηθαίσο ζεσξείηαη πξφγνλνο ησλ ζεκεξηλψλ smartphone θαζψο κπνξνχζε εθηφο ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα δερηεί θιήζεηο λα απνζηείιεη θαη λα ιάβεη , θαμ, αιιά θαη ζειίδεο κέζσ ηεο νζφλεο αθήο ηνπ. Δίρε επίζεο εγθαηεζηεκέλε πιεζψξα εθαξκνγψλ φπσο εκεξνιφγην, παγθφζκην ξνιφη, παηρλίδηα, αξηζκνκεραλή, ζεκεησκαηάξην, ρξνλνπξνγξακκαηηζηή ξαληεβνχ θαη πιεθηξνιφγην αθήο. Δηθφλα[6]- Σν πξψην έμππλν θηλεηφ ηειέθσλν- Simon Ωζηφζν ν φξνο «smartphone» εκθαλίζηεθε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1997, φηαλ ε εηαηξία Ericsson πεξηέγξαςε κε απηφλ ηνλ φξν ην θηλεηφ ηεο Ericsson GS 88 «Penelope». Γελ ππάξρεη θάπνηνο επίζεκνο νξηζκφο

19 ηεο νξνινγίαο έμππλα θηλεηά ηειέθσλα. Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θάλεη λα μερσξίδνπλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο ζπζθεπέο ηειεθσλίαο είλαη νη εμειηγκέλεο Γηεπαθέο Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ (APIs) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζε εθαξκνγέο ηξίησλ (third-party apps) λα αιιεινεπηδξάζνπλ θαιχηεξα κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ ζπζθεπψλ. πλνςίδνληαο, έλα έμππλν θηλεηφ ηειέθσλν ζπγθεληξψλεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο θιαζζηθνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (νκηιία, απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ) θαη πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηαο λα ηξέμεη κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ. Δπηπξφζζεηα, ράξε ζηελ ελζσκαησκέλε θσηνγξαθηθή κεραλή πνπ έρεη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ηξαβήμνπλ θσηνγξαθίεο, βίληεν, λα αλαπαξάγνπλ βίληεν θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ βίληεν-θιήζεηο. Έρνπλ ελζσκαησκέλεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη νη θαηαζθεπαζηέο εζηηάδνπλ ζην «design», ηελ επρξεζηία αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ζπζθεπήο. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ γηα ζπλερή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο ηερλνινγίαο Mobile Internet, έρνπλ θάλεη ηα έμππλα ηειέθσλα αλάξπαζηα ζηνπο θαηαλαισηέο αθνχ έρνπλ ζέζεη λένπο φξνπο ηφζν ζηε δηαζθέδαζε φζν θαη ζηελ πιεξνθφξεζε θαη εθηηκάηαη φηη ηα επφκελα ρξφληα ζα αληηθαηαζηήζνπλ θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο (mp3 players) Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα έμππλα ηειέθσλα Όπσο φινη ζρεδφλ νη ππνινγηζηέο έηζη θαη ηα smartphone απνηεινχληαη απφ ηερληθφ εμνπιηζκφ (hardware), ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Operating System, OS) θαη ινγηζκηθφ (software) πνπ ηξέρεη πάλσ ζην ιεηηνπξγηθφ απηφ. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα είλαη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ινγηζκηθνχ κηαο ζπζθεπήο ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε έλαλ επεμεξγαζηή. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ηφζν ηνπ ινγηζκηθνχ (software) φζν θαη ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (hardware) ηεο ζπζθεπήο, εθηειψληαο θαη δηαρεηξίδνληαο θξίζηκεο δηεξγαζίεο φπσο αλαγλψξηζε εηζφδσλ θαη δεκηνπξγία θαηάιιεισλ εμφδσλ είηε ζηελ νζφλε είηε νπνπδήπνηε αιινχ. Δμαζθαιίδεη επίζεο ηελ ηαπηφρξνλε αιιά αλεμάξηεηε εθηέιεζε δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σέινο δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα κλήκεο θαη φηη αθνξά ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ηεο ζπζθεπήο.

20 Δπηπξνζζέησο ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα είλαη επεθηάζηκα, πνπ ζεκαίλεη φηη ζπλερψο βγαίλνπλ λέεο εθδφζεηο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ θψδηθα. Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο είλαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε θηλεηά smartphone, tablets θαη PDAs. Έρνπλ κεγάιε νκνηφηεηα κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (windows, Linux, Mac) θαη πξνζδίδνπλ ζηηο ζπζθεπέο πνπ ηα έρνπλ εγθαηεζηεκέλα ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηερλνινγηψλ φπσο: πνιιαπιή αθή, GPS mobile navigation, Wifi, Bluetooth, ρξήζε θσηνγξαθηθήο κεραλήο, αλαπαξαγσγή βίληεν θαη κνπζηθψλ αξρείσλ, αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή θσλήο θ.α ηα smartphones ηξέρνπλ ηαπηφρξνλα παξαπάλσ απφ έλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα : έλα βαζηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν είλαη νξαηφ ζην ρξήζηε (Android, IOS θιπ.) θαη έλα θξπκκέλν ιεηηνπξγηθφ, απηφ ηνπ baseband ππνζπζηήκαηνο. Σν ιεηηνπξγηθφ ηνπ baseband ππνζπζηήκαηνο είλαη πνιχπινθν, θιεηζηνχ- θψδηθα (νη πξνγξακκαηηζηέο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα), πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Real Time Operating System, RTOS) θαη έρεη ρακεινχ επηπέδνπ (low-level) πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα καο. Μεηνλέθηεκα ηνπ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθνχ είλαη φηη πεξηιακβάλεη πνιιά Bugs ζηα νπνία αλ θάπνηνο θαθφβνπινο ρξήζηεο απνθηήζεη πξφζβαζε απνθηάεη πξφζβαζε ζε πςειά επίπεδα ειέγρνπ ηεο ζπζθεπήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην «jailbreak» ησλ ζπζθεπψλ απηψλ, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ πξφζβαζε πνπ απέθηεζαλ «hackers» ζε έλα bug ηνπ baseband ππνζπζηήκαηνο. Παξά ηα ζέκαηα αζθαιείαο ην ιεηηνπξγηθφ ηεο πιαηθφξκαο είλαη ππνδεέζηεξν θαη «ππαθνχεη» ζηηο εληνιέο ηνπ Baseband ιεηηνπξγηθνχ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη: νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη θαη ε πιεηάδα ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε απηφ. Οη ηππνπνηεκέλεο πιαηθφξκεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ παξνρή ελφο ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ρξήζηε θαη ζπζθεπήο (user interface), ζε ζπζθεπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο. 9

21 Όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν ιεηηνπξγηθψλ, επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο δηεπαθήο πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (Application Programming Interface, API) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζνπίηα ινγηζκηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη θιήζεηο ζπλαξηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην θξπκκέλν ινγηζκηθφ θαη ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε πξνγξακκαηηζηή λα ζπλζέζεη θψδηθα γηα εθαξκνγέο πνπ ζα ηξέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή έρεη εγθαηεζηεκέλν ην ίδην πξσηεχνλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Πιαηθφξκεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο Τπάξρεη κεγάιε γθάκα ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα έμππλεο ζπζθεπέο εθ ησλ νπνίσλ ηα επηθξαηέζηεξα ηηο κέξεο καο είλαη ηα: Android ηεο Google, IOS ηεο Apple θαη Windows Phone ηεο Microsoft. Σα πξναλαθεξζέληα ιεηηνπξγηθά θαηέρνπλ ην 99% ησλ πσιήζεσλ παγθνζκίσο. Android Σν Android είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζε ππξήλα Linux. Αξρηθά ε αλάπηπμε απηήο ηεο πιαηθφξκαο έγηλε απφ ηε Google, ε νπνία ζρεδίαζε θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, θαη ζπλερίζηεθε απφ ηελ Google θαη ηελ Open Handset Alliance, κηα θνηλνπξαμία απφ 48 εηαηξίεο (φπσο νη Acer, Lg, HTC, Motorola, Intel, Vodafone θ.α.) Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ζθνπφο ηεο Google θαη ησλ ππνινίπσλ ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δσξεάλ πιαηθφξκα, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε αλνηρηφ θαη ειεχζεξν θψδηθα (νη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα) θαη ζα κπνξεί λα ηξέμεη ζε πιήζνο ζπζθεπψλ. Σν 2007 έγηλε ε παξνπζίαζε ηεο πξψηεο έθδνζεο, ελψ ην πξψην θηλεηφ κε ιεηηνπξγηθφ Android ήηαλ ην HTC Dream ηεο HTC. Έθηνηε νη

22 ζπζθεπέο Android άξρηζαλ λα δηαδίδνληαη κε ξαγδαίν ξπζκφ θπξίσο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ηεο πιαηθφξκαο λα εθκεηαιιεχεηαη ην κνληέιν cloud computing αιιά θαη ηεο έκθπηεο ππνζηήξημεο γηα ζπλεξγαζία κε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ (SQlite). Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ κέρξη ζήκεξα έρνπλ νδεγήζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθά αμηφπηζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν πξνηηκάηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ θχξηα πεγή απφ φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ εθαξκνγέο γηα ηελ Android ζπζθεπή ηνπο είλαη ην Google Play, ζην νπνίν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε πιεζψξα εθαξκνγψλ πνπ δηαηίζεληαη είηε δσξεάλ είηε επί πιεξσκή. Ζ πιαηθφξκα ηνπ Google Play είλαη εχρξεζηε γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη δελ απαηηεί πνιχπινθε δηαδηθαζία εγθξίζεσλ γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηελ άκεζε δεκνζίεπζε θαη δηαλνκή ηεο εθαξκνγήο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε αηηία πνπ ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρεο πιαηθφξκεο (φπσο IOS) νη πεξηζζφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο πξνηηκνχλ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε Android. Δηθφλα[7]- HTC Dream, ην πξψην θηλεηφ κε ιεηηνπξγηθφ Android

23 Android One Platform To android κπήθε δπλακηθά ζηνλ ρψξν απηφ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξακέλεη ζηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ θπξίσο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ζπζθεπψλ απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο. Ζ εηαηξία Google ζέινληαο λα δηαηεξήζεη ηελ εχλνηα ησλ ρξεζηψλ θαη λα δηαδνζεί ην ινγηζκηθφ ηεο αθφκε πεξηζζφηεξν πξνρψξεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ MediaTek θαη Qualcomm, δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο γηα chip παγθνζκίσο. Ζ Google ζέινληαο κε ηε ζπλεξγαζία απηή λα θπθινθνξήζεη ζε αγνξέο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ κηα ζεηξά απφ smartphone πνιχ ρακεινχ θφζηνπο έβαιε κπξνζηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Android One Project. Σα θηλεηά Android One ζα θέξνπλ stock Android, πην ζπγθεθξηκέλα ηελ έθδνζε KitKat, θαη ε Google ζα αλαιακβάλεη ηελ αλαλέσζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο. Δπίζεο ζα είλαη ηα πξψηα θηλεηά πνπ ζα αλαβαζκηζηνχλ ζε Android L, ηε λέα έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Android, καδί κε ηα Nexus. Ζ MediaTek θαη ε Qualcomm ζα θαηαζθεπάδνπλ ηα θαηάιιεια chipset ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ πνπ ζα ηνπο παξέρεη ε Google. ηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ 2014 έγηλε ε παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ πξψησλ ultra cheap Android smartphone, ζηελ Ηλδία. Πξφθεηηαη γηα ηα MicroMax Canvas A1, Spice Dream UNO θαη Karbon Sparkle V, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ θπκαίλνληαη απφ 103 έσο 106 δνιάξηα. ην project απηφ εθηηκάηαη φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ πνιιέο γλσζηέο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ (φπσο HTC, Asus, Panasonic, Lenovo) θαη φηη κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο ζα έρεη επεθηαζεί ζε Ηλδνλεζία, Παθηζηάλ, Φηιηππίλεο, Μπαγθιαληέο, Νεπάι θαη ξη-λάλθα. Apple IOS

24 Ζ πιαηθφξκα IOS ηεο εηαηξίαο Apple θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ παγθνζκίσο. Δίλαη θιεηζηνχ ηχπνπ πιαηθφξκα, ηδηφθηεηε θαη βαζίδεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Darwin ηεο ίδηαο εηαηξίαο. Ζ επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο πιαηθφξκαο έγηλε ην 2007 κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πξψηνπ iphone 3G. ηελ αξρηθή έθδνζε ηεο πιαηθφξκαο κπνξνχζαλ λα ηξέμνπλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο κφλν ηεο κάλα εηαηξίαο, θάηη πνπ άιιαμε κε ηελ θπθινθνξία ηεο έθδνζεο IOS 2.0 ηνλ Ηνχιην ηνπ Ζ εηαηξία παξείρε ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 99$ ην παθέην ινγηζκηθνχ Software Development Kit- SDK κε ην νπνίν κπνξνχζαλ λα θηηάμνπλ εθαξκνγέο γηα iphone θαη ipod Touch. Ζ Apple έρεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηεο θαη ηελ εγθαζηζηά κφλν ζε δηθέο ηεο ζπζθεπέο ζε αληίζεζε κε ηηο πιαηθφξκεο Android θαη Windows Phone. Δηθφλα[9] iphone 3G Windows Phone

25 Σν Windows Phone είλαη ε πιαηθφξκα λέαο γεληάο ηεο εηαηξίαο Microsoft θαη απνηειεί ηνλ δηάδνρν ηεο πιαηθφξκαο Windows Mobile ε νπνία θξίζεθε απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ αλεπαξθήο σο πξνο ην user interface πνπ παξείρε. Ζ πιαηθφξκα Windows Phone, πνπ θπθινθφξεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ζήκεξα θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. ην λέν ιεηηνπξγηθφ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε - ζπζθεπήο (user interface) θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζνπίηα ινγηζκηθνχ κε εθαξκνγέο- ππεξεζίεο ηφζν ηεο Microsoft (κεραλή αλαδήηεζεο Bing, Microsoft Office suite, OneDrive, Xbox Video, Xbox Music) αιιά θαη εθαξκνγέο ηξίησλ (third- party apps). Οη εθαξκνγέο θαη νη ππεξεζίεο πνπ ππήξραλ θαη ππνζηεξίδνληαλ απφ ην Windows Mobile δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην Windows Phone. Οη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο πνπ θαηά θχξην ιφγν αγνξάδνπλ άδεηεο γηα ηελ πξνζζήθε ηνπ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθνχ ζηηο ζπζθεπέο ηνπο είλαη νη NOKIA, Samsung θαη HTC. Δηθφλα [10] Windows Phone

26 2.2 Ζ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά χκθσλα κε ηελ Gartner, δηεζλήο εηαηξία ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ θαη αλαιχζεσλ, νη πσιήζεηο έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ κέζα ζην 2014 μεπέξαζαλ ην έλα δηζεθαηνκκχξην παγθνζκίσο. Οη ηξεηο θπξίαξρεο πιαηθφξκεο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ην Andoid κε κεξίδην αγνξάο 85%, ην IOS ζηε δεχηεξε ζέζε θαηέρνληαο ην 11% θαη ηέινο ην Windows Phone κε 3%. Όια ηα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά κνηξάδνληαη ην ελαπνκείλαλ 1%. Όπσο είλαη θπζηθφ ηα πνζνζηά απηά ζπλερψο αιιάδνπλ θαζψο βγαίλνπλ λέεο ελεκεξψζεηο ζηα ππάξρνληα ινγηζκηθά θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο γηα δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ην Android θαη ην IOS. Δηθφλα [11] Μεξίδηα αγνξάο αλἀ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα - Πεγή : Gartner, Ηνχληνο 2014

27 Όπσο ήηαλ επφκελν νη ηερλνινγηθέο απηέο εμειίμεηο έρνπλ επηθέξεη αιιαγέο εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο: ε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαζψο θαη ην marketing. Κεθάιαην 3 Μarketing 3.1 Ση είλαη Σν marketing είλαη έλα ζχλνιν νξγαλσκέλσλ πξνζπαζεηψλ πνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ θαη απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Κχξην κέζν γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ είλαη ε έξεπλα αγνξάο. Μέζα απφ απηή ηα αξκφδηα ηκήκαηα αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ, θαη ζπλεπψο είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ζσζηή αληηζηνίρεζε πξντφληνο-ππεξεζίαο αλά πειάηε. Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ νδεγνχλ ζε παξαγσγή εμ νινθιήξνπ λέσλ πξντφλησλ έηζη ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ θαιχηεξα νη θαηαλαισηέο θαη λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπο. Ζ επαλαιακβαλφκελε πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εθάζηνηε εηαηξίεο ραξαθηεξίδεηαη σο πξσηεχνλ ζηφρνο ηνπ ηνκέα απηνχ. Όπσο είλαη θπζηθφ ηδηαίηεξε βάζε δίλεηαη ζηα αγαζά πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δήηεζε. Δπίζεο εμαζθαιίδεηε φηη ηα παξαγφκελα αγαζά ζα έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Σέινο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο πνπ αζρνιείηαη κε ην marketing ζηνρεχεη ζην λα θεξδίζεη

28 ηελ εχλνηα ησλ θαηαλαισηψλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ζεηηθή εηθφλα σο πξνο ηελ επηρείξεζε. 3.2 Ζ εμέιημε ζην ρψξν ηνπ Μάξθεηηλγθ Ο ρψξνο ηνπ κάξθεηηλγθ ζπλερψο αιιάδεη θαη δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε επνρήο. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αιιαγέο απηέο είλαη ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ αλά ηα ρξφληα. Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη θπξίσο ηνπ δηαδηθηχνπ είραλ σο ζπλέπεηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θπζηθψλ νξίσλ, ηε δηεπθφιπλζε ζηελ επηθνηλσλία θαη νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο αγνξάο. Σέζεθαλ λέα κέηξα θαη ζηαζκά σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαλνκή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. πλέπεηα ησλ εμειίμεσλ απηψλ ήηαλ λα γελλεζνχλ λέα παξαθιάδηα ζην ηνκέα απηφ, ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ (e-marketing) θαη ην κάξθεηηλγθ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (mobile marketing). Δίλαη αδηακθεζβήηεην γεγνλφο φηη ε δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε αλήθεη ζηελ θηλεηή ηειεθσλία. Δηαηξίεο ζηαηηζηηθψλ, φπσο ε ComScore, είραλ πξνβιέςεη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζα έρεη μεπεξάζεη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ νη απνζηνιέο smartphone παγθνζκίσο ην 2014 μεπεξλνχλ ην έλα δηζεθαηνκκχξην, αχμεζε πεξίπνπ 19% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο, αξηζκφο πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαη άιιν κέρξη ην ηέινο ηνπ Οη εηδηθνί πξνζδίδνπλ ηελ αχμεζε απηή ζην εγρείξεκα ησλ εηαηξηψλ λα θαηαζθεπάδνπλ φιν θαη πην νηθνλνκηθέο ζπζθεπέο πξνθεηκέλνπ λα δηεηζδχζνπλ αθφκε θαη ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θαη λα θεξδίζνπλ πεξηζζφηεξνπο ππνζηεξηθηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Google κε ην Andoid One Project πνπ αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ.

29 Marketing χγθξηζε αξηζκνχ ρξεζηψλ αλάινγα κε ην κέζν πξφζβαζεο πλεπψο νη έμππλεο ζπζθεπέο έρνπλ γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσή καο θαη νη ρξήζηεο απνθηνχλ κηα ζρέζε εμάξηεζεο κε απηέο θαζψο πεξλνχλ αλαξίζκεηεο ψξεο απαζρνινχκελνη κε εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο. Δπίζεο πιένλ ππάξρεη κία εθαξκνγή γηα ζρεδφλ φηη κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο απφ δηαζθέδαζε κέρξη ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, παξαγσγηθφηεηα θιπ. χκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ ην 40% ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνέξρεηαη απφ ρξήζηεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη δνχκε ζηελ επνρή πνπ θπξηαξρεί ε θηλεηή ηειεθσλία, θάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα επηβηψζεη είλαη αλαγθαζκέλε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ εξγαιείν γηα λα δηαθεκίζεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ην mobile marketing.

30 3.3 Mobile marketing Σν «mobile marketing» είλαη ην κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδεηαη κέζσ smartphone θαη tablet. Ζ επξεία ρξήζε ηνπ κάξθεηηλγθ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζαλ ζηξαηεγηθή ησλ εηαηξηψλ νθείιεηαη ζηελ εμέιημε πνπ επήιζε ζηα πξσηφθνιια κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (4G, 3G, GPRS θιπ.) θαζψο θαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη ζπζθεπέο απηέο λα ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν θαζηζηψληαο έηζη εθηθηή ηε ρξήζε λέσλ ππεξεζηψλ φπσο mobile portals, GPRS, social media connectivity, online games θιπ. Με βάζε ηα λέα δεδνκέλα ην κάξθεηηλγθ θαη ε δηαθήκηζε εμαηνκηθεχνληαη, ζχκθσλα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη κε γλψκνλα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη φηη κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηνπο θαηαλαισηέο ηε ζηηγκή πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα αγνξά. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο mobile marketing πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ κνξθή, ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη σο πξνο ην ζηπι θαζψο ππάξρνπλ δηάθνξεο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηζηνζειίδεο θαη εθαξκνγέο γηα θηλεηά ηειέθσλα θαζέλα απφ ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηε δηθή ηνπο γθάκα επηινγψλ. Ζ εθάζηνηε επηρείξεζε δηαιέγεη ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ ζα αθνινπζήζεη ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη, κε ην θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη θαη κε ηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην mobile marketing είλαη εμαξηψκελα απφ ην δηαζέζηκν θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη είλαη ηα εμήο : Μάρκετινγκ μέσω ευαρμογών για κινητές σσσκεσές(app-based mobile marketing ): Σν κάξθεηηλγθ κέζσ εθαξκνγψλ είλαη κηα αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαζψο ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ ην 80% ηνπ ρξφλνπ ησλ ρξεζηψλ μνδεχεηαη ζε εθαξκνγέο. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Display Advertising θαη πεξηιακβάλεη εηδηθά δηακνξθσκέλα Banners ζηα νπνία εκθαλίδνληαη δηαθεκίζεηο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζε θάπνηνλ Web Server.

31 Τπάξρνπλ ππεξεζίεο φπσο ην Google AdMob ηεο Google θαη ε πιαηθφξκα ηνπ Facebook πνπ δίλνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο έλα έηνηκν πεξηβάιινλ δηαθεκίζεσλ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε εθαξκνγέο ηξίησλ. In-game mobile marketing: Σν κάξθεηηλγθ κέζσ παηρληδηψλ αλαθέξεηαη ζε δηαθεκίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζε εθαξκνγέο παηρληδηψλ θαη αλήθεη επίζεο ζηελ θαηεγνξία Display Advertising. Οη δηαθεκίζεηο απηέο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη είηε ζαλ pop-up banners ζε έλα κέξνο ηεο νζφλεο, είηε ζε πιήξε νζφλε ή αθφκε θαη ζαλ βίληεν δηαθεκίζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ θνξηψλεη ην παηρλίδη. Έλαο άιινο ηξφπνο εθαξκνγήο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε λα κπεη ζαλ ρνξεγφο ζε θάπνην παηρλίδη γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. QR codes: Σα QR (Quick response) codes είλαη δηζδηάζηαηα barcode ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε έλα URL θαη φηαλ ζθαλάξνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο (κέζσ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο), ηνπο παξαπέκπνπλ ζε κηα ηζηνζειίδα. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη mobile tagging. Location-Based Marketing Location Based δηαθεκίζεηο γηα εθαξκνγέο θηλεηψλ είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νζφλεο ησλ ζπζθεπψλ φηαλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη γεσγξαθηθά θνληά ζε κηα πεξηνρή ή επηρείξεζε. Υξεζηκνπνηείηαη απφ απηνχο πνπ ζέινπλ ε δηαθήκηζε λα εκθαλίδεηαη κφλν φηαλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε απφ ηελ επηρείξεζε ηνπο. Mobile Search Ads: Σηο βιέπνπκε θπξίσο ζε πιαηθφξκεο αλαδήηεζεο ηεο Google πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. πλήζσο έρνπλ ελζσκαησκέλα πξφζζεηα φπσο ClickToCall (κε ην θιηθ ηνπ ρξήζηε απηφκαηα γίλεηαη ηειεθσληθή θιήζε ζην ηειέθσλν πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ε επηρείξεζε) ή ράξηεο. Mobile Image Ads:

32 ηελ θαηεγνξία απηή ε δηαθήκηζε απνηειείηαη απφ κηα θσηνγξαθία. Ζ θσηνγξαθία απηή είλαη ζηελ νπζία έλα URL πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ηζηνζειίδα. Push notifications: Σα push notifications εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά κε ην iphone 3G, ην Αξγφηεξα δηαδφζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android, ζην νπνίν ηα notifications εκθαλίδνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. Δίλαη έλαο γξήγνξνο ηξφπνο λα επηθνηλσλνχλ νη ηδηνθηήηεο ησλ εθαξκνγψλ κε ηνπο ρξήζηεο 11. Κεθάιαην 4 Σερληθή δνκή ηεο εθαξκνγήο ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζην ηερληθφ ζθέινο πνπ ζα ζηεξηρζεί ε εθαξκνγή, μεθηλψληαο απφ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αμηνπνηήζεη ζην ρηίζηκν ηεο θαη ζπλερίδνληαο ζηελ επφκελε ελφηεηα, ζην ηξφπν πνπ απηά ζπλδένληαη ψζηε λα παξάγνπλ ηελ επηζπκεηή αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. 4.1 Σερληθφ ππφβαζξν Γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηφ ην πεξηβάιινλ πνπ ζα θηινμελήζεη ηνλ θψδηθα καο παξνπζηάδεηαη ζχληνκα ε αξρηηεθηνληθή ηνπ Android. Απηή κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα ζηνίβα ινγηζκηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο, έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, έλα πεξηβάιινλ εθηέιεζεο, ελδηάκεζν ινγηζκηθφ, ππεξεζίεο θαη βηβιηνζήθεο. Ζ αξρηηεθηνληθή απηή εθθξάδεηαη νπηηθά ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Κάζε ζηξψζε ηεο ζηνίβαο, θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία κέζα ζε θάζε ζηξψκα, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζπκπαγήο πινπνίεζε, πνπ κε πξνζεθηηθφ ζπληνληζκφ παξέρνπλ βέιηηζηε αλάπηπμε εθαξκνγψλ αιιά θαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ εθηέιεζεο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο.

33 Δηθφλα[12] Σερληθφ ππφβαζξν Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο Android. Ππξήλαο Linux (Linux kernel) Σν Android είλαη ρηηζκέλν πάλσ ζε ηζρπξά θαη δνθηκαζκέλα ζεκέιηα: ηνλ ππξήλα Linux. Ο ιφγνο απηήο ηεο επηινγήο δελ είλαη κφλν ν αλνηθηφο θψδηθαο ηνπ Linux πνπ ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηε θηινζνθία ηεο Google γηα ην Android. Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ ππξήλα, παξέρεη έλα επίπεδν αθαίξεζεο κεηαμχ ηνπ πιηθνχ θαη ησλ ππφινηπσλ κεξψλ ηεο ζηνίβαο. Έηζη, δε ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχκε ηδηαίηεξα γηα ηα εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθά πιηθνχ. Σα πεξηζζφηεξα ρακεινχ επηπέδνπ θνκκάηηα ηνπ Linux είλαη γξακκέλα ζε ζρεηηθά θνξεηφ θψδηθα C, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην Android λα ιεηηνπξγεί ζε κηα επξεία πνηθηιία απφ πιαηθφξκεο. Σν ζηξψκα απηφ, πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νδεγνχο ρακεινχ επηπέδνπ, γηα ηα δηάθνξα θνκκάηηα ηνπ πιηθνχ κηαο Android ζπζθεπήο. Αθφκα, είλαη ππεχζπλν γηα θάπνηεο βαζηθέο ππεξεζίεο φπσο ε δηαρείξηζε κλήκεο,

34 ε δηαρείξηζε δηεξγαζηψλ, ε δηθηχσζε, ε δηαρείξηζε παξνρήο ξεχκαηνο θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο δε ζα έξζεη πνηέ ζε επαθή κε ην Linux, θαη νη εθαξκνγέο δε ζα θάλνπλ πνηέ απεπζείαο θιήζεηο Linux (Linuxcalls). Παξφια απηά, φηαλ θάπνηνο πξνγξακκαηίδεη θαιφ είλαη λα έρεη ππφςε ηνπ ηη βξίζθεηαη ζηα ρακειά ζηξψκαηα. Πεξηβάιινλ εθηέιεζεο Android (Android runtime environment) ην επίπεδν πάλσ απφ ην ππξήλα, θαη καδί κε ηηο βηβιηνζήθεο, βξίζθεηαη ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ηνπ Android. Απηφ είλαη πνπ θάλεη έλα ηειέθσλν Android, λα είλαη έλα ηειέθσλν Android, θαη φρη κηα απιή εθαξκνγή ηνπ Linux ζηα θηλεηά. Απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ηελ Δηθνληθή Μεραλή Dalvik (Dalvik Virtual Machine) θαη ηηο Βαζηθέο Βηβιηνζήθεο (CoreLibraries). Ο ζπλδπαζκφο ηνπο απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κνριφ πνπ εληζρχεη ηηο εθαξκνγέο θαη καδί κε ηηο ηνπηθέο βηβιηνζήθεο δηακνξθψλνπλ ηε βάζε γηα ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο. Πιαίζην Δθαξκνγήο (Application Framework) Σν πιαίζην εθαξκνγήο, βξίζθεηαη επάλσ απφ ηηο βηβιηνζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο. Απηφ ην επίπεδν παξέρεη ηηο πνηθίιεο ππεξεζίεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ Android, ψζηε ν πξνγξακκαηηζηήο εθαξκνγψλ λα κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο ηε δνπιεηά ηνπ. Σν θνκκάηη απηφ ηεο πιαηθφξκαο έρεη θαη ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε (documentation) κηαο θαη δίλεη ζηα ρέξηα ηνπ πξνγξακκαηηζηή ηε δπλαηφηεηα λα βγάιεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο εθαξκνγέο. ην πιαίζην εθαξκνγήο, ζπλαληάεη θαλείο πιήζνο βηβιηνζεθψλ Java εηδηθά θηηαγκέλεο γηα ην Android, φπσο επίζεο πνιιέο ππεξεζίεο (ή ρεηξηζηέο managers-) πνπ παξέρνπλ ζην νηθνζχζηεκα ηνπ Android δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο ε εθαξκνγή κπνξεί λα αμηνπνηήζεη. Καζψο ζα

35 πξνρσξάεη ε εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ αξθεηά απφ ηα κέξε απηνχ ηνπ επηπέδνπ. Σα ζεκαληηθφηεξα θνκκάηηα ηνπ πιαηζίνπ είλαη: 3 Activity Manager: Διέγρεη ηνλ θχθιν δσήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εθαξκνγήο θαη δηαηεξεί κηα ζηνίβα γηα ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε. Views: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο δηεπαθήο ρξήζηε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Resource Manager: Ωο πφξνπο ελλννχκε φια ηα θνκκάηηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δελ είλαη θψδηθαο (πρ αιθαξηζκεηηθά, γξαθηθά). Location Manager: Έλα ηειέθσλν Android γλσξίδεη πάληα ην πνχ βξίζθεηαη. Notification Manager: Παξέρεη έλαλ ζπλεθηηθφ θαη δηεηζδπηηθφ κεραληζκφ γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. 12 Δθαξκνγέο (Applications) Σν ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο ζηνίβαο πεξηιακβάλεη ηηο εθαξκνγέο. Ο ηειηθφο ρξήζηεο βιέπεη κφλν απηφ ην θνκκάηη ρσξίο λα έξρεηαη ζε επαθή κε φζα βξίζθνληαη πίζσ απφ απηφ. ε απηφ ην επίπεδν ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηε ζπζθεπή φηαλ ηελ αγνξάδεη, φπσο ε ππεξεζία ηειεθψλνπ, έλαο θπιινκεηξεηήο, κηα ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη άιια. Δπίζεο εδψ βξίζθνληαη θαη νη εθαξκνγέο ηηο νπνίεο κεηαθνξηψλεη θαη εγθαζηζηά ν ρξήζηεο απφ ην Google Play, φπσο θαη νη εθαξκνγέο πνπ γξάθεη έλαο πξνγξακκαηηζηήο. Όιεο νη εθαξκνγέο (πξν-εγθαηεζηεκέλεο θαη ηξίησλ) είλαη ρηηζκέλεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο βηβιηνζήθεο API. Σν επίπεδν ησλ Δθαξκνγψλ ηξέρεη εληφο ηνπ Πεξηβάιινληνο Δθηέιεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θιάζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Πιαηζίνπ Δθαξκνγήο.

36 ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζηνηρεία θαη ζηηο έλλνηεο πνπ ζα ζπλνδέςνπλ ηελ εθαξκνγή σο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο. Απηή ε δηαδηθαζία θξίλεηαη απαξαίηεηε αθνχ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε θαηαλφεζε ηεο επφκελεο ελφηεηαο πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ην ζχλνιν ηεο πξνζθεξφκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Android, ζα πεξηνξηζηνχκε ζε απηήλ πνπ αμηνπνηεί ε εθαξκνγή καο: Activities, Fragments, Intent, View, Layouts θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ drag&drop. 4.2 Activity / Γξαζηεξηφηεηα Ζ δξαζηεξηφηεηα αλαπαξηζηά κία νζφλε κε γξαθηθή δηεπαθή, ηελ νπνία ν ρξήζηεο βιέπεη ζε θάπνηα ζηηγκή. Γηα παξάδεηγκα, κία εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξεί λα έρεη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίδεη κηα ιίζηα ησλ λέσλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα λα ζπλζέηεη έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαη κηα άιιε λα αζρνιείηαη κε ηελ αλάγλσζε απηψλ. Αλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο εξγάδνληαη καδί γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζπλεθηηθή εκπεηξία γηα ηνλ ρξήζηε, θάζε κηα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο. Ωο εθ ηνχηνπ, κηα δηαθνξεηηθή εθαξκνγή κπνξεί λα μεθηλήζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο (εθφζνλ ε εθαξκνγή ην επηηξέπεη). Γηα παξάδεηγκα, κηα εθαξκνγή θάκεξαο κπνξεί λα αξρίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ζπλζέηνληαο έλα λέν , πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κνηξαζηεί κηα εηθφλα. ρεδφλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο αιιεινεπηδξνχλ κε ην ρξήζηε. Ζ θιάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Activity class) θξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο παξαζχξνπ ζην νπνίν ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ηελ επηζπκεηή γξαθηθή απεηθφληζε κέζσ ηεο κεζφδνπ setcontentview(view). Δλψ νη δξαζηεξηφηεηεο ζπρλά παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε σο παξάζπξα ζε πιήξε νζφλε, κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε άιινπο ηξφπνπο, σο πισηά (floating) παξάζπξα ή ελζσκαησκέλα ζην εζσηεξηθφ κηαο άιιεο δξαζηεξηφηεηαο

37 (ρξεζηκνπνηψληαο ActivityGroup). Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη πνπ ζρεδφλ φιεο νη (ππν-)θιάζεηο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζα εθαξκφζνπλ: 4 oncreate(bundle) φπνπ, νπζηαζηηθά, αξρηθνπνηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα. Σν πην ζεκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη πσο ζπλήζσο θαιείηαη ε setcontentview (int) κε έλα πφξν δηάηαμεο (layoutresource) πνπ νξίδεη ηελ γξαθηθή δηεπαθή, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κεζνδν findviewbyid (int) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαθηεζνχλ ηα γξαθηθά ζηνηρεία θαη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ζε πξνγξακκαηηζηηθφ επίπεδν. onpause() φπνπ, ν πξνγξακκαηηζηήο θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο δξαζηεξηφηεηαο φηαλ ν ρξήζηεο κεηαθεξζεί ζε θάπνην άιιν ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ, φζεο αιιαγέο έρνπλ γίλεη απφ ην ρξήζηε λα έρνπλ θαηνρπξσζεί (ζπλήζσο θξαηψληαο ηα δεδνκέλα ζην ContentProvider). Αμίδεη επίζεο λα γίλεη ζαθέο, πσο κηα δξαζηεξηφηεηα έρεη κφλν έλα λήκα (thread) - ην λήκα ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο- γηα απηφ δελ πξέπεη λα αλαιψλεηαη ζε καθξνρξφληεο δηεξγαζίεο θαζψο ε γξαθηθή δηεπηθάλεηα ζα παξακείλεη «παγσκέλε» γηα ην ρξήζηε φζν απηέο εθηεινχληαη. Μφλν κία δξαζηεξηφηεηα είλαη ελεξγή ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή Κχθινο δσήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο Σν ζχζηεκα δηαρεηξίδεηαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο σο κηα ζηνίβα δξαζηεξηνηήησλ (activity stack). Όηαλ κηα λέα δξαζηεξηφηεηα μεθηλήζεη, ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο θαη γίλεηαη ε ελεξγή δξαζηεξηφηεηα, ε πξνεγνχκελε παξακέλεη πάληα θάησ απφ απηήλ ζηελ ζηνίβα, θαη δελ ζα έξζεη ζην πξνζθήλην, κέρξη ε λενεηζεξρφκελε λα απνρσξήζεη. Σν παξαθάησ ζρήκα δίλεη ηελ γξαθηθή απεηθφληζε απηνχ:

38 Δηθφλα[13] Σερληθφ ππφβαζξν ηνίβα δξαζηεξηνηήησλ Μηα δξαζηεξηφηεηα έρεη νπζηαζηηθά ηέζζεξηο θαηαζηάζεηο: Αλ κηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ζην πξνζθήλην ηεο νζφλεο (ζην επάλσ κέξνο ηεο ζηνίβαο), είλαη ελεξγή. Αλ κηα δξαζηεξηφηεηα έρεη ράζεη ηελ εζηίαζε (focus), αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη νξαηή (δειαδή, κηα λέα δξαζηεξηφηεηα, κεπιήξνπο κεγέζνπο, έρεη απνθηήζεη ηελ εζηίαζε «πάλσ» απφ απηήλ), είλαη ζε παχζε. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε παχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηελ θξαηάεη εληειψο δσληαλή (δειαδή δηαηεξεί φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο), αιιά κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί απφ ην ζχζηεκα ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ ε κλήκε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Δάλ κηα δξαζηεξηφηεηα έρεη θαιπθζεί εληειψο απφ κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα, ηφηε έρεη ζηακαηήζεη. Δμαθνινπζεί λα δηαηεξεί φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο, σζηφζν, δελ είλαη πιένλ νξαηή ζηνλ ρξήζηε θαζψο ην παξάζπξν ηεο είλαη θξπκκέλν θαη έηζη κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί απφ ην ζχζηεκα φηαλ ε κλήκε είλαη απαξαίηεηε γηα άιιεο ιεηηνπξγίεο. Αλ κηα δξαζηεξηφηεηα έρεη δηαθνπεί νξηζηηθά ή πξνζσξηλά, ην ζχζηεκα κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ηε δξαζηεξηφηεηα απφ ηε κλήκε είηε δεηψληαο λα ηειεηψζεη, ή απιά κε ην ηεξκαηηζκφ ηεο. Όηαλ εκθαλίδεηαη θαη πάιη ζην ρξήζηε, ζα πξέπεη λα επαλεθθηλεζεί πιήξσο θαη λα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε.

39 Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηηο θπξηφηεξεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί κηα δξαζηεξηφηεηα. Σα νξζνγψληα αληηπξνζσπεχνπλ κεζφδνπο επαλάθιεζεο (callback methods) πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα θηλείηαη κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ. Σα ρξσκαηηζηά νβάι ζρήκαηα είλαη νη ηέζζεξεηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δηθφλα[14] Σερληθφ ππφβαζξν Κχθινο δσήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ κηα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο γηα λα παξνπζηάζεη ζηνλ ρξήζηε αθξηβψο ηελ ίδηα θαηάζηαζε κε απηήλ πνπ είρε φηαλ αθέζεθε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο onsaveinstancestate (). Απηή ε κέζνδνο θαιείηαη πξηλ απφ ηελ onpause () θαη επηηξέπεη ηελ δπλακηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ σο δεχγε θιεηδηνχ-ηηκήο ζην Bundle. Ζ απνζεθεπκέλε θαηάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα πεξάζεη ζηηο oncreate () θαη onrestoreinstancestate () γηα λα γίλεη επαλαθνξά ηνπ ζηηγκηφηππνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο.

40 Παξαθάησ θαίλεηαη ν θψδηθαο πνπ ν πξνγξακκαηηζηήο θαιείηαη λα ηξνπνπνηήζεη ψζηε λα πεηχρεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ επηζπκεί: publicvoidoncreate(bundlesavedinstancestate){ super.oncreate(savedinstancestate); // The activity is being created. protectedvoidonstart(){ super.onstart(); // The activity is about to become visible. protectedvoidonresume(){ super.onresume(); // The activity has become visible (it is now "resumed"). protectedvoidonpause(){ super.onpause(); // Another activity is taking focus (this activity is about to be "paused"). protectedvoidonstop(){ super.onstop(); // The activity is no longer visible (it is now "stopped") protectedvoidondestroy(){ super.ondestroy(); // The activity is about to be destroyed. } }

41 4.3 Fragment Έλα fragment αληηπξνζσπεχεη έλα ηκήκα ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, ζηα πιαίζηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλδπαζηνχλ πνιιά fragment γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο εληαίαο δξαζηεξηφηεηαο κε πνιιά παξάζπξα ζηε γξαθηθή δηεπαθή αιιά θαη γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο. Γίλεηαη θαιχηεξα αληηιεπηφ σο έλα μερσξηζηφ ηκήκα κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν έρεη ην δηθφ ηνπ θχθιν δσήο, ιακβάλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα δηθά γεγνλφηα εηζφδνπ, θαη ηα νπνία γίλεηαη λα πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ, ελψ ε δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Έλα fragment πξέπεη πάληα λα βαζίδεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ λα επεξεάδεηαη άκεζα απφ απηφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα έρεη δηαθνπεί, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα φια ηα fragment ηεο, θαη φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα θαηαζηξέθεηαη, αληίζηνηρα θαη απηά. Ωζηφζν, φζν κηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ελεξγή ε δηαρείξηζε ησλ fragments, φπσο ε πξφζζεζε ή αθαίξεζε ηνπο, κπνξεί λα γίλεη αλεμάξηεηα. Όηαλ εθηειείηαη κηα ηέηνηα ελέξγεηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζεί ζε κηα ζηνίβα (backstack) ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαη θάζε είζνδνο ζηε ζηνίβα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα αληηζηξέςεη κηα ηέηνηα ελέξγεηα παηψληαο ην θνπκπί Πίζσ (πινήγεζε πξνο ηα πίζσ). Όηαλ πξνζηεζεί έλα fragment σο κέξνο ηεο δηάηαμεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα ViewGroup θαη νξίδεη ηε δηθή ηνπ δηάηαμε ζην View. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζηε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη είηε δειψλνληαο ην fragment ζην αξρείν δηάηαμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, σο ζηνηρείν <fragment>, είηε απφ ηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο κε ηελ πξνζζήθε ζε έλα ππάξρνλ ViewGroup. Ωζηφζν, έλα fragment δελ απαηηείηαη λα είλαη κέξνο ηεο δηάηαμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα θνκκάηη ρσξίο γξαθηθή απεηθφληζε δειαδή σο έλαο «αφξαηνο εξγάηεο» γηα ηε δξαζηεξηφηεηα. Σα fragments παξνπζηάζηεθαλ ζην ζχζηεκα ηνπ Android ζηελ έθδνζε Android 3.0 (επίπεδν API 11), θπξίσο γηα λα ππνζηεξίμνπλ πην δπλακηθέο θαη επέιηθηεο γξαθηθέο δηεπαθέο γηα κεγάιεο νζφλεο, φπσο ηα

42 tablets. Δπεηδή ε νζφλε ελφο tablet είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ εθείλε ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ρψξνο γηα λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο νζφλεο. Σα fragments επηηξέπνπλ απηφ ην ζρεδηαζκφ ρσξίο ηελ αλάγθε λα ππνρξεσζεί ν πξνγξακκαηηζηήο ζε ζχλζεηεο αιιαγέο ζηελ ηεξαξρία ηνπ View. Γηαηξψληαο ηε δηάηαμε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζε fragments, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεζεί ε εκθάληζή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο θαη λα δηαηεξήζεη απηέο ηηο αιιαγέο ζε κηα ζηνίβα (backstack) πνπ είλαη ππφ ηε δηαρείξηζή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα εθαξκνγή κε εηδήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα fragment γηα λα δείμεη κηα ιίζηα άξζξσλ ζην αξηζηεξφ κέξνο θαη έλα άιιν fragment γηα λα εκθαλίζεη ην άξζξν ζηα δεμηά Σα δχν ηκήκαηα εκθαλίδνληαη ζε κία δξαζηεξηφηεηα, πιάη-πιάη, θαη θάζε ηκήκα έρεη ην δηθφ ηνπ θχθιν δσήο, ηηο δηθέο ηνπ κεζφδνπο επαλάθιεζεο θαη ρεηξίδνληαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο μερσξηζηά. Έηζη, αληί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα δξαζηεξηφηεηα γηα λα επηιέμεηε έλα άξζξν θαη κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα γηα λα δηαβάζεηε ην άξζξν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη έλα άξζξν θαη λα ην δηαβάζεη κέζα ζηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα, φπσο θαη θαίλεηαη ζε εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Δηθφλα[15] Σερληθφ ππφβαζξν - Έλα παξάδεηγκα γηα ην πψο δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζηελ γξαθηθή δηεπαθή κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα κε ηα fragments.

43 Κάζε fragment πξνηείλεηαη λα ζρεδηάδεηαη σο έλα απηφλνκν (modular) θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν ζπζηαηηθφ κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Γειαδή, επεηδή ην θάζε fragment θαζνξίδεη ηε δηθή ηνπ δηάηαμε θαη ζπκπεξηθνξά, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπκπεξίιεςεο ηνπ ζε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη λα απνθεχγεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ απφ θάπνην άιιν fragment. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, δηφηη δίλεη ηελ επειημία ζην fragment λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα δηαθνξεηηθά κεγέζε νζφλεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα θνξεηή ζπζθεπή, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεην λα δηαρσξηζηνχλ ηα fragments έηζη ψζηε λα παξέρεηαη έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε έλα παξάζπξν, θαζψο δελ κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ πεξηζζφηεξα κέζα ζηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο fragment, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Fragment ή κηαο ππάξρνπζαο ππνθιάζεο ηνπ. Ζ θιάζε Fragment έρεη θψδηθα πνπ κνηάδεη πνιχ κε απηφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πεξηέρεη κεζφδνπο επαλάθιεζεο παξφκνηνπο κε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο oncreate (), onstart (), onpause () θαη onstop (). πλήζσο, είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηνχλ ην ιηγφηεξν νη ηξεηο αθφινπζεο κέζνδνη: oncreate () Σν ζχζηεκα θαιεί απηή ηε ζπλάξηεζε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ fragment. ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο κεζφδνπ, ζα πξέπεη λα αξρηθνπνηεζνχλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ fragment πνπ ζέινπκε λα δηαηεξεζνχλ, φηαλ απηφ έρεη δηαθνπεί νξηζηηθά ή πξνζσξηλά θαη, κεηά, επαλέιζεη. oncreateview () Σν ζχζηεκα θαιεί απηή ηελ κέζνδν ηελ πξψηε θνξά πνπ ην fragment θαιείηαη ζρεδηάζεη θάηη ζηελ δηεπαθή ηνπ ρξήζηε. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο γηα ην fragment, ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί έλα View απφ απηήλ ηελ κέζνδν, ην νπνίν είλαη ε ξίδα ηεο δηάηαμεο ηνπ fragment. Μπνξεί λα επηζηξέςεη null αλ ην fragment δελ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο.

44 onpause () Σν ζχζηεκα θαιεί απηή ηε κέζνδν σο πξψηε έλδεημε φηη ν ρξήζηεο εγθαηαιείπεη ην fragment (αλ θαη απηφ δελ ζεκαίλεη πάληα φηη ην fragment ηεξκαηίδεηαη). Απηφ είλαη ζπλήζσο ην ζεκείν φπνπ ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο φηαλ απηέο ρξεηάδνληαη πέξα απφ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξήζηε (επεηδή ν ρξήζηεο κπνξεί λα κελ επηζηξέςεη). Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο ηξεηο απηέο κεζφδνπο γηα θάζε fragment, αιιά ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ρεηξηζηνχλ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ fragment. Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ην θχθιν δσήο ελφο fragment, αιιά θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.

45 Δηθφλα[16] Σερληθφ ππφβαζξν Κχθινο δσήο ηνπ fragment. 4.4 Intents To Intent είλαη έλαο ηχπνο κελπκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δεηεζεί κηα ελέξγεηα απφ έλα άιιν ζπζηαζηηθφ ηεο εθαξκνγήο. Σα Intents δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο: Για ηην εκκίνηζη μιαρ δπαζηηπιόηηηαρ: Μηα δξαζηεξηφηεηα αληηπξνζσπεχεη κηα εληαία νζφλε ζε κηα εθαξκνγή, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. Γηα ηελ εθθίλεζε ηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα Intent γηα λα πεξάζεη ζηε κέζνδν startactivity ( ). Σν Intent πεξηγξάθεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη θαη θέξεη νπνηνδήπνηε απαξαίηεην ζηνηρείν. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ιεθζεί έλα απνηέιεζκα απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα φηαλ απηή ηειεηψζεη, κε θιήζε ηεο κεζφδνπ startactivityforresult ( ). Ζ δξαζηεξηφηεηά κπνξεί λα ιακβάλεη ην απνηέιεζκα σο μερσξηζηφ αληηθείκελν Intent κε ηελ κέζνδν επαλάθιεζεο (callback) onactivityresult ( ). Για ηην εκκίνηζη μιαρ ςπηπεζίαρ:

46 Μηα ππεξεζία (Service) είλαη έλα ζηνηρείν πνπ εθηειεί εξγαζίεο ζην παξαζθήλην, ρσξίο πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ην ρξήζηε. Μπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε κηα ππεξεζία γηα λα εθηειέζεη κηα ιεηηνπξγία (φπσο ιήςε ελφο αξρείνπ) πεξλψληαο ην Intent ζηελ κέζνδν startservice ( ). Σν Intent πεξηγξάθεη ηελ ππεξεζία πνπ ζα μεθηλήζεη θαη κπνξεί λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. Δάλ ε ππεξεζία έρεη ζρεδηαζηεί κε κηα δηεπαθή πειάηε δηαθνκηζηή (client-server), κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ ππεξεζία απφ έλα άιιν ζπζηαηηθφ πεξλψληαο ην Intent ζηελ κέζνδν bindservice ( ). Για να παπαδώζει μια εκπομπή: Μηα εθπνκπή (Broadcast) είλαη έλα κήλπκα πνπ θάζε εθαξκνγή κπνξεί λα ιάβεη. Σν ζχζηεκα πξνζθέξεη δηάθνξεο εθπνκπέο γηα γεγνλφηα ζπζηήκαηνο, φπσο ζηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή φηαλ ε ζπζθεπή αξρίδεη λα θνξηίδεηαη. Ζ παξάδνζε κηαο εθπνκπήο ζε άιιεο εθαξκνγέο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξλψληαο ην Intent ζηηο sendbroadcast ( ), sendorderedbroadcast ( ), ή sendstickybroadcast ( ) View Όια ηα ζηνηρεία ηεο δηεπαθήο κηαο εθαξκνγήο Android θηίδνληαη κε ηελ ρξήζε αληηθεηκέλσλ View θαη Viewgroup. Σν πξψην είλαη έλα αληηθείκελν πνπ ζρεδηάδεη θάηη ζηελ νζφλε κε ην νπνίν κπνξεί ν ρξήζηεο λα αιιεινεπηδξάζεη. Σν δεχηεξν είλαη έλα αληηθείκελν πνπ θξαηάεη αιιά αληηθείκελα View θαη Viewgroup, κε ζθνπφ λα νξηζηεί ην πψο ζα ζρεδηαζηνχλ απηά ζηελ γξαθηθή δηεπαθή. Σν Android πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ ππνθιάζεηο ησλ δπν παξαπάλσ θιάζεσλ. Έηζη, κέζσ κηαο ππνθιάζεο ηεο Viewgroup κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην ζρεδηάγξακκα (Layout) γηα ηελ εθαξκνγή λα είλαη γξακκηθφ (Linear), ζρεηηθφ (Relative), κε ηε κνξθή ιίζηαο (List) ή πιέγκαηνο (Grid) θαη άιια. Οκνίσο, κέζσ ησλ ππνθιάζεσλ ηεο View, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θνπκπηά (Button), πεδία εηζαγσγήο θεηκέλνπ (TextFields), θνπκπηά επηινγήο (Checkboxes, Radio/ToggleButton) θαη άιια.

47 Ζ γξαθηθή δηεπαθή γηα θάζε ζπζηαηηθφ κηαο εθαξκνγήο γίλεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηεξαξρία αληηθεηκέλσλ ησλ δπν παξαπάλσ θιάζεσλ. Κάζε Viewgroup είλαη ζηελ νπζία έλα αφξαην θηβψηην πνπ νξγαλψλεη ην πψο ζρεδηάδνληαη ηα παηδηά ηνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζρεδηάδνπλ ηε γξαθηθή δηεπαθή. Απηφ ην ηεξαξρηθφ δέληξν κπνξεί λα είλαη φζν απιφ ή ζχλζεην επηζπκνχκε, αξθεί λα ζπκφκαζηε φηη ε απιφηεηα επλνεί ηελ θαιχηεξε απφδνζε 16. Δηθφλα[17] Σερληθφ ππφβαζξν - Παξνπζίαζε ηεο ηεξαξρίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε ζρεδίαζε ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο Layouts Σν layout νξίδεη, αθαηξεηηθά, ηελ δνκή ηεο δηάηαμεο κηαο γξαθηθήο δηεπαθήο, φπσο απηήλ ζηελ νπνία απεπζχλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη δεκηνπξγίαο ηέηνησλ ζηνηρείσλ ζηε γξαθηθή δηεπαθή. Απηνί είλαη: Γειψλνληαο ηα, κέζσ XML, θαζψο ην Android πξνζθέξεη έλα πιήξεο ιεμηιφγην πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θιάζεηο γξαθηθήο ζρεδίαζεο.

48 Γεκηνπξγία ησλ ζηνηρείσλ κέζσ θψδηθα, δειαδή ε δεκηνπξγία ησλ αληηθεηκέλσλ (θαη ε δηαρείξηζε ηνπο) γίλεηαη πξνγξακκαηηζηηθά. Σν πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Android δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε φπνηνλ απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο ζέινπκε ή αθφκα θαη ηνπο δχν καδί. Ζ θαιχηεξε πξαθηηθή φκσο ζπλδπάδεη θαη ηνπο δπν. Έηζη ζπλεζίδεηαη λα δεκηνπξγνχληαη ηα πξνεπηιεγφκελα layouts ηεο εθαξκνγήο καδί κε ηα αληηθείκελα πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ κέζσ ηεο XML, θαη ζηελ ζπλέρεηα κέζα απφ ηνλ θψδηθα λα δίλεηαη ιεηηνπξγηθφηεηα ζηα αληηθείκελα απηά. Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε πξαθηηθή είλαη γηα μερσξίζεη ην παξνπζηαζηηθφ ηεο εθαξκνγήο απφ ηνλ θψδηθα πνπ ηξνπνπνηεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο. Κάπνηα απφ ηα πην θνηλά layouts είλαη: ρεηηθφ (Relative), Γξακκηθφ (Linear) θαη Ηζηνζειίδαο (WebView). LinearLayout / Γπαμμική διάηαξη To linear layout απνηειεί έλα viewgroup πνπ ζηνηρίδεη φια ηα αληηθείκελα-παηδηά ηνπ πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ, νξηδφληην ή θάζεην. Απηφ νξίδεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα android:orientation. Όια ηα παηδηά κέζα ζε έλα θάζεην layout ζηνηβάδνληαη ην έλα κεηά ην άιιν, έηζη ψζηε κηα θάζεηε ιίζηα λα έρεη κφλν έλα παηδί αλά γξακκή, αλεμάξηεηα απφ ην πιάηνο ηνπ αιιά θαη κηα νξηδφληηα ιίζηα λα έρεη χςνο ελφο παηδηνχ (ηνπ πςειφηεξνπ ζπλ ην padding). Έλα ηέηνην layout «ζέβεηαη» ην θελφ θαη ηε ζηνίρηζε (αξηζηεξά, δεμηά, θέληξν) ησλ αληηθεηκέλσλ.

49 Δηθφλα [18] Σερληθφ ππφβαζξν Linearlayout RelativeLayout / σεηική διάηαξη Σν relative layout είλαη έλα viewgroup πνπ εκθαλίδεη φια ηα View απφ ηα αληηθείκελα-παηδηά ζε ζρεηηθέο ζέζεηο. Ζ ζέζε θάζε View κπνξεί λα νξηζηεί κε ζεκείν αλαθνξάο άιια «αδειθηθά» αληηθείκελα ή ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε ηεο γνληθήο ζρεηηθήο δηάηαμεο. Απηή ε δηάηαμε απνηειεί έλα πνιχ θαιφ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο, γηαηί απνθεχγεηαη ε ρξήζε εκθσιεπκέλσλ View, πνπ κεηψλνπλ ηελ απφδνζε ηεο εθαξκνγήο. Δηθφλα[19] Σερληθφ ππφβαζξν Relative layout WebView / Ιζηοζελίδα Γηα ηελ πξνβνιή δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ή ηζηνζειίδσλ ππάξρεη ε επηινγή ηνπ webview. H θιάζε WebView πνπ απνηειεί πξνέθηαζε ηεο θιάζεο ηεο Πξνβνιήο δίλεη απηή ηελ δπλαηφηεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί

50 πσο δελ πεξηιακβάλεη ηηο ηδηφηεηεο ελφο νινθιεξσκέλνπ πεξηεγεηή ηζηνζειίδσλ (γξακκή δηεπζχλζεσλ θ.α.), απιά, πξνβάιιεη κηα ηζηνζειίδα. Έλα ζπλεζηζκέλν ζελάξην ζην νπνίν ην WebView είλαη ρξήζηκν είλαη φηαλ ζέινπκε λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηελ εθαξκνγή καο πνπ έρνπλ δπλακηθφ ραξαθηήξα, φπσο κηα ζπκθσλία ηειηθνχ ρξήζηε (EndUserAgreement) ή έλα εγρεηξίδην ρξήζεο. Μέζα ζηελ εθαξκνγή, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηέρεη έλα WebView θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα αμηνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεη ηελ ηζηνζειίδα, πνπ θηινμελείηαη δηαδηθηπαθά. Layout parameters / Παπάμεηποι διάηαξηρ Σα layouts ρξεζηκνπνηνχλ XML ηδηφηεηεο ηεο κνξθήο layout_something θαη θαζνξίδνπλ παξακέηξνπο γηα ην ViewGroup ζην νπνίν εδξεχεη ην View ηνπο. Κάζε θιάζε ViewGroup πινπνηεί κηα εκθσιεπκέλε θιάζε πνπ επεθηείλεη (extends) ηελ ViewGroup.LayoutParams. Απηή ε ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ηχπνπο ηδηνηήησλ, πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε γηα θάζε View ηνπ παηδηνχαληηθεηκέλνπ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, θάζε ViewGroup νξίδεη ηηο παξακέηξνπο δηάηαμεο γηα θάζε View ηνπ παηδηνχ.

51 Δηθφλα[20] Σερληθφ ππφβαζξν Οπηηθνπνίεζε ηεο ηεξαξρίαο ησλ Πξνβνιψλ κε ηηο παξακέηξνπο δηάηαμεο. Drag&Drop Μηα δηαδηθαζία drag&drop μεθηλά ηελ ιεηηνπξγία ηεο φηαλ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα ρεηξνλνκία (gesture), ε νπνία θαη ζα απνηειέζεη ζήκα γηα λα μεθηλήζεη ε κεηαθίλεζε ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ. Άκεζα, ε εθαξκνγή ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα φηη έρεη εθθηλεζεί ε δηαδηθαζία ηεο κεηαθίλεζεο. Σν ζχζηεκα κε ηελ ζεηξά ηνπ επηθνηλσλεί κε ηελ εθαξκνγή γηα λα ιάβεη κηα αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθηλνχληαη. Καζψο ην δάρηπιν ηνπ ρξήζηε θηλεί απηή ηελ αλαπαξάζηαζε (ε ζθηά ηνπ drag&drop) πάλσ απφ ηελ ηξέρνπζα δηάηαμε, ην ζχζηεκα ζηέιλεη ζήκαηα ζηνλ drag event listener αιιά θαη ζηηο κεζφδνπο επαλάθιεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Πξνβνιή ησλ αληηθεηκέλσλ ζηε δηάηαμε. Μφιηο ν ρξήζηεο απειεπζεξψζεη ηελ ππάξρνπζα ζθηά, ην ζχζηεκα ηεξκαηίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο. 5 Δηθφλα[21] Σερληθφ ππφβαζξν Λεηηνπξγία drag&drop

52 Τπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα, ή θαη θαηαζηάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηνπ drag &drop: Εκκίνηζη Ωο αληίδξαζε ζηελ θίλεζε ηνπ ρξήζηε, ε εθαξκνγή θαιεί ηε κέζνδν startdrag() γηα λα «πεη» ζην ζχζηεκα λα μεθηλήζεη ηε κεηαθνξά. Απηή ε κέζνδνο παξέρεη ηα (κεηα)δεδνκέλα γηα ην ζηνηρείν πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζεί αιιά θαη κηα κέζνδν επαλάθιεζεο γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο ζθηάο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν ζχζηεκα, κεηά, θαιεί πίζσ (callback) ζηελ εθαξκνγή γηα λα πάξεη ηε ζθηά θαη ηελ εκθαλίδεη ζηε ζπζθεπή. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα ζηέιλεη έλα θαηάιιειν ζήκα (dragevent) ηνπ ηχπνπ ACTION_DRAG_STARTED ζηνπο drag event listeners πνπ αθνξνχλ ηα αληηθείκελα ηνπ View, ζηελ ηξέρνπζα δηάηαμε. Γηα λα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζήκαηνο drop, ν drag event listener πξέπεη λα επηζηξέςεη κε ηηκή true. Απηφ θαηαρσξεί ηνλ listener ζην ζχζηεκα, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ζήκαηα. ε απηφ ην ζεκείν, νη listeners κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ εκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζην View γηα λα δείμνπλ πσο κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ κηα πηζαλή «πηψζε» ηνπ πξνο κεηαθίλεζε αληηθεηκέλνπ. Αλ ν listener επηζηξέςεη false, ηφηε δελ ζα ιάβεη άιια ζήκαηα drag γηα ηελ ηξέρνπζα ιεηηνπξγία έσο φηνπ ην ζχζηεκα ζηείιεη έλα ζήκα ACTION_DRAG_ENDED. Με ηελ απνζηνιή ηνπ false, ν listener «ιέεη» ζην ζχζηεκα πσο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο θαη δελ ζα απνδερζεί ηα πξνο κεηαθίλεζε δεδνκέλα. Εν κινήζει Ο ρξήζηεο ζπλερίδεη ηελ κεηαθίλεζε. Όηαλ ε ζθηά ηέκλεη ην πιαίζην νξηνζέηεζεο ελφο αληηθεηκέλνπ ζην View, ην ζχζηεκα ζηέιλεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζήκαηα ζην listener ηνπ αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ (αλ είλαη εγγεγξακκέλνο ψζηε λα ιακβάλεη ζπκβάληα). Ο listener κπνξεί λα επηιέμεη λα αιιάδεη ηελ εκθάληζή ηνπ αληηθείκελνπ ηνπ View σο αληίδξαζε ζην ζήκα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην ζήκα δείρλεη φηη ε ζθηά έρεη πεξηέιζεη ζην πιαίζην νξηνζέηεζεο ηνπ View (δειαδή είλαη ηχπνπ ACTION_DRAG_ENTERED), ν listener κπνξεί λα αληηδξάζεη ηνλίδνληαο (highlight) ηελ εκθάληζε ηνπ.

53 Εναποθέηηζη Ο ρξήζηεο απειεπζεξψλεη ηε ζθηά ηνπ αληηθεηκέλνπ εληφο ηνπ πιαηζίνπ νξηνζέηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν πνπ κπνξεί λα δερηεί δεδνκέλα. Σν ζχζηεκα ζηέιλεη ζην listener ηνπ View έλα ζήκα είδνπο ACTION_DROP. Σν ζήκα απηφ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ είρε πεξάζεη ζην ζχζηεκα ε κέζνδνο startdrag(), πνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία. Ο listener αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη κηα κεηαβιεηή boolean true ζην ζχζηεκα, εάλ ν θψδηθαο πνπ αθνξά ηελ απνδνρή ηεο «πηψζεο» επηηχρεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηφ ην βήκα εκθαλίδεηαη κφλν εάλ ν ρξήζηεο αθήλεη ηε ζθηά εληφο ηνπ πιαηζίνπ νξηνζέηεζεο ηνπ View. Δάλ ν ρξήζηεο απειεπζεξψζεη ηε ζθηά ζε νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε/πεξηνρή, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα απνζηαιεί ην ζήκα ACTION_DROP. Λήξη Αθνχ ν ρξήζηεο απειεπζεξψζεη ηε ζθηά, θαη ην ζχζηεκα απνζηείιεη (αλ ρξεηάδεηαη) έλα ζήκα ACTION_DROP, ζηέιλεη έλα ζήκα ηχπνπ ACTION_DRAG_ENDED γηα λα ππνδείμεη φηη ε ιεηηνπξγία κεηαθνξάο έρεη ηεξκαηηζηεί. Απηφ γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ην πνπ ν ρξήζηεο ζα ελαπνζέζεη ηε ζθηά. Σν ζήκα απνζηέιιεηαη ζε θάζε listener πνπ έρεη θαηαρσξεζεί γηα λα ιακβάλεη ζήκαηα κεηαθνξάο, αθφκε θαη αλ ν listener έιαβε ην ζήκα ACTION_DROP. 4.6 Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαξηίδεη ηελ εθαξκνγή, κε ζηφρν λα γίλνπλ ζαθείο νη ζπζρεηηζκνί ησλ θιάζεσλ ηνπ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη ε ινγηθή κε ηελ νπνία πινπνηήζεθε ην πξνγξακκαηηζηηθφ ζθέινο ηεο. Έηζη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε δηαγξακκάησλ UML, αιιά θαη βνεζεηηθψλ δηαγξακκάησλ. Ζ ινγηθή νξγάλσζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ ζθέινπο κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηξία κέξε: ηηο Ρςθμίζειρ, ηε Διασείπιζη Λεξιλογίος θαη ηε Διεπαθή ηος παισνιδιού. Απηή ε ηκεκαηνπνίεζε, πξνθαλψο, απνηειεί κηα αθαηξεηηθή αληίιεςε ηνπ ζπλνιηθνχ θψδηθα ρσξίο λα ζεκαίλεη πσο ε αληηθεηκελνζηξέθεηα ηνπ αληηπξνζσπεχεη απζηεξά απηή ηελ ινγηθή. Με

54 απηφ ην ηξφπν πξνζθέξεηαη επθνιία ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηνπ θψδηθα, φζν θαη ζηε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ απφ έλα ηξίην πξφζσπν. Σν πξψην κέξνο απνηειείηαη, φπσο ζπλεζίδεηαη ζηα παηρλίδηα, απφ κηα νζφλε φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα παηήζεη έλα πιήθηξν εθθίλεζεο θαη θαηφπηλ λα επηιέμεη ηηο επηζπκεηέο ξπζκίζεηο. Μηαο θαη βξηζθφκαζηε ζην αξρηθφ ζηάδην, εδψ δεκηνπξγνχληαη θαη νη βαζηθέο δνκέο ηεο εθαξκνγήο, απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχςνπλ φιεο νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί, εχθνια, λα αληηζηνηρηζηεί ζε δπν fragments πνπ πινπνηνχλ μέρσξα απηά ηα δπν βήκαηα, ην έλα κεηά ην άιιν, κε ην MainActivity λα απνηειεί, θπζηθά, ην ελαξθηήξην ζεκείν. Μηα αθαηξεηηθή απεηθφληζε απηνχ δίλεηαη παξαθάησ: Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο Βνεζεηηθφ δηάγξακκα (Ρπζκίζεηο) Ζ θιάζε MainActivity ζεκαηνδνηεί ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο θαη, αθνινπζηαθά, πξνζηίζεληαη λέα θνκκάηηα ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ αξρηθή απηή δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεη ηελ θιάζε FragmentActivity, πνπ απνηειεί ππνθιάζε (subclass) ηεο θχξηαο θιάζεο Activity. Δίρε πξνζηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Android Support Package θαη δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηελ Activity, απιά εμαζθαιίδεη ηελ ζπκβαηφηεηα κε παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ Android. Απφ ηηο δηαζέζηκεο

55 ζπλαξηήζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζα επέκβνπκε ζηηο oncreate θαη onresume. Δίλαη απαξαίηεην λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ oncreate ψζηε λα δεκηνπξγεί ην αξρηθφ fragment, πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα παηήζεη ην θνπκπί εθθίλεζεο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ θαιεί ην επφκελν fragment πνπ πινπνηεί ην ζηάδην ησλ ξπζκίζεσλ. Μέρξη θαη ζε απηφ ην ζεκείν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα, δελ ππάξρεη θάηη πνπ ρξήδεη εηδηθήο αλαθνξάο θαζψο ε πινπνίεζε έρεη δηαηεξεζεί αξθεηά μεθάζαξε θαη απιή. Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο Γηάγξακκα UML (Ρπζκίζεηο). Έρνληαο νξηζηηθνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη δίλνληαο πξφζβαζε ζε απηέο, κέζσ ησλ ζπλαξηήζεσλ getwordsize θαη getlanguageselection (βξίζθνληαη ζην options fragment), είλαη ην θαηάιιειν ζεκείν γηα κεηάβαζε ζηα επφκελα ζηάδηα. Απηή ε κεηάβαζε αληηπξνζσπεχεηαη πξνγξακκαηηζηηθά απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ GameActivity.

56 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα πινπνηεί ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, ηφζν ηελ πξνζθφκηζε ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ σο παηρλίδη. Δπνκέλσο, απφ άπνςε αξρηηεθηνληθήο, ε δηαρείξηζε ησλ ιέμεσλ γίλεηαη εζσηεξηθά ζε απηήλ ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα κε κφλε εμσηεξηθή «βνήζεηα» κηα θιάζε πνπ δηαβάδεη θαη γεληθφηεξα επηθνηλσλεί κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Φπζηθά ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζηε ιήςε θαη παξνπζίαζε ησλ ιέμεσλ δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν πινπνίεζεο αιιά εμππεξεηεί αξθεηά θαιά ηελ ακεζφηεηα, πνπ επηζπκνχκε λα ραξαθηεξίδεη ηελ εθαξκνγή. Σν βνεζεηηθφ δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ην δεχηεξν ζθέινο ηεο ζπλνιηθήο αξρηηεθηνληθήο. Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Βνεζεηηθφ δηάγξακκα (Γηαρείξηζε ιεμηινγίνπ) Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην κέιεκα ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηξέρσλ αληηθείκελν εμέηαζεο είλαη ν νξηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ. Έρνληαο ηελ γιψζζα αιιά θαη ην κέγεζνο, απφ ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζεί κηα ηπραία ιέμε πξνο επίδεημε ζην ρξήζηε. Δίλαη θαλεξφ πσο πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγεζεί κηα δνκή πνπ ζα θηινμελεί ηηο δηαζέζηκεο ιέμεηο. Έηζη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο getdictionary θαηαζθεπάδεηαη έλα αληηθείκελν langdict θαη ακέζσο

57 «γεκίδεη» κηα δνκή TreeSet κε ηηο ιέμεηο(readdict) πνπ πξνζθέξεη ε βάζε δεδνκέλσλ. Απηή ε δνκή εμππεξεηεί αξθεηά θαιά ηνπο ζθνπνχο καο αλ θαη θπζηθά ε ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα πεηπραίλεηαη θαη κε άιιεο δνκέο, φπσο ιίζηεο θιπ. Με ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ δηαζέζηκν, ην επφκελν βήκα είλαη ε εμαγσγή κηαο ιέμεο κε ην θαηάιιειν κήθνο γξακκάησλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε δηαζηήκαηα ηηκψλ, ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ησλ ιέμεσλ, πξέπεη λα επηιερηεί ηπραία έλαο αξηζκφο απφ ηνπο δὐν πηζαλνχο. Με ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο ηπραίσλ αξηζκψλ ηεο Java (Random()) κπνξεί λα θιεζεί ε get RandomWord, ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ «θξαηάεη» ηηο ιέμεηο, θαη λα αλαιάβεη απηφ ηελ επηινγή ηεο. Έηζη κε ηε βνήζεηα κηαο επαλαιεπηηθήο δνκήο, θαη ηελ ηπραία επηινγή κηαο ιέμεο απφ ηηο δηαζέζηκεο ηνπ TreeSet, ζα βξεζεί κία κε ην επηζπκεηφ κήθνο γξακκάησλ. Ζ ηειεπηαία ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ην ιεμηιφγην είλαη ε εγθπξφηεηα ησλ ιέμεσλ πνπ ζρεκαηίδεη ν ρξήζηεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρηεί πνιχ εχθνια κε ηελ αλαδήηεζε ηεο ιέμεο ζην ππάξρνλ ιεμηιφγην θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ζπλάξηεζε contains(word), επηζηξέθνληαο ηελ θαηάιιειε ηηκή. Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ, ζην παξαθάησ δηάγξακκα έρνπλ απνκνλσζεί νη ζπλαξηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Γηάγξακκα UML (Γηαρείξηζε ιεμηινγίνπ)

58 ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο πνπ πινπνηείηαη ε ελαπνκείλαζα ιεηηνπξγηθφηεηα. Γελ ζα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηιέρηεθε θαζψο πέξα απφ ηε κε επαγγεικαηηθή θχζε ηεο εξγαζίαο, ππφθεηηαη ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Μεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα αγλνεί έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ιέμεσλ, κεηαπεδψληαο ζε επφκελε, αιιά θαη ε δηαηήξεζε βαζκνινγίαο. Άξα κε ηελ δεκηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο(oncreate) είλαη απαξαίηεην λα αξρηθνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο πνπ θξαηάλε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο φπσο θαη κηα κεηαβιεηή πνπ νξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηρληδηνχ. Απηφκαηα έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο απηψλ ησλ ηηκψλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ, κεηά απφ αδξαλνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ηεο νζφλεο απφ ηνλ ρξήζηε θαη γεληθφηεξα ε θαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο κεηά απφ ηεξκαηηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλαθαιψληαο ηελ ζεσξία ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο γίλεηαη ζαθήο ε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ onsaveinstancestate. Μέζσ απηνχ είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζε ησλ ηηκψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο, δίλνληαο ζηελ oncreate δπν πηζαλά ζελάξηα πινπνίεζεο, απηφ ζην νπνίν ε δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγείηαη γηα πξψηε θνξά θαη απηφ θαηά ην νπνίν ην παηρλίδη ήηαλ ζε εμέιημε. Υαξαθηεξηζηηθφ θνκκάηη ηνπ public void onsaveinstancestate(bundle savedinstancestate) { super.onsaveinstancestate(savedinstancestate); // Save UI state changes to the savedinstancestate. // This bundle will be passed to oncreate if the process is // killed and restarted. savedinstancestate.putboolean("game", game); savedinstancestate.putint("currentscore", currentscore); savedinstancestate.putint("skip", skip); savedinstancestate.putint("extraskips", extraskips); savedinstancestate.putstring("runningword", runningword); }

59 Με απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο, θαζψο θαη κηα ηπραία ιέμε κε πινπνίεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ απνκέλνπλ ε αλαδηάηαμε ησλ γξακκάησλ ηεο, ε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ buttons αιιά θαη ε πξνζζήθε drag & drop ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε απηά, πξνηνχ ε εθαξκνγή είλαη έηνηκε γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε. Ζ αλαδηάηαμε ησλ γξακκάησλ κπνξεί λα γίλεη πνιχ εχθνια κε ηελ πξνζθεξφκελε ζπλάξηεζε: Collections.shuffle(letters); Κάζε έλα γξάκκα απνηειεί θαη έλα button. Έηζη ζε θάζε έλα ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη φια ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ ρξήζε κηαο επαλαιεπηηθήο δνκήο for γηα ην κήθνο ηεο ιέμεο. Με ηελ δεκηνπξγία ηνπο είλαη ην θαηάιιειν ζεκείν γηα πξνζζήθε ηεο ιεηηνπξγίαο drag & drop. Με ηνλ νξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο θιάζεο MyDragListener δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επέκβνπκε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο εθαξκνγήο θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη απφζεζε ησλ γξακκάησλ, ψζηε λα εκθαλίδνληαη ζην λέν πεδίν. Οη αιιαγέο ζηελ πεξίπησζε καο πεξηνξίδνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο ACTION_DROP θαη ACTION_DRAG_ENDED. Πξνζζέηνληαο ηνλ ηξνπνπνηεκέλν listener ζε θάζε έλα button, είλαη έηνηκα πξνο παξνπζίαζε. Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ην ζχλνιν ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο GameActivity.

60 Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Γηάγξακκα UML (Γηεπαθή παηρληδηνχ) Γηαηεξψληαο ζε κηα ζπλάξηεζε (setgrid) ηελ ξνπηίλα δεκηνπξγίαο ηνπ βαζηθνχ ζθεληθνχ ηεο εθαξκνγήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κεραληζκφ onsaveinstancestate, ε αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο απνθηάεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο αλαδηάηαμεο (reset) ηεο ιέμεο, ηεο κεηαπήδεζεο ζε επφκελε θαη ηεο πξνζθφκηζεο λέαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ θψδηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζπλάξηεζεο setgrid. Απηφ κεηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα θαη δίλεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο γηα κειινληηθέο πξνζζήθεο ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο. Σέινο, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πςειφηεξεο βαζκνινγίαο ρξεηάδεηαη έλαο ηξφπνο απνζήθεπζεο έμσ απφ ηα πιαίζηα ηεο ηξέρνπζαο κλήκεο. Ζ ιχζε πνπ επηιέρηεθε είλαη ε ρξήζε ελφο αξρείνπ θεηκέλνπ. Κάζε θνξά πνπ νινθιεξψλεηαη έλαο γχξνο παηρληδηνχ, δειαδή έρεη βξεζεί κε επηηπρία ε ιέμε, ε ηξέρνπζα βαζκνινγία ζπγθξίλεηαη κε απηήλ ζην αξρείν θαη αλάινγα κε ην απνηέιεζκα γξάθεηαη ή φρη ζην αξρείν. Με απηήλ ηελ

61 κφληκε απνζήθεπζε ηεο πςειφηεξεο βαζκνινγίαο δίλεηαη αλεμαξηεζία απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο. Κεθάιαην 5 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο 5.1 Πεξηγξαθή κε ζηηγκηφηππα Μεηά ηελ αλαθνξά ζε φιν ην ζεσξεηηθφ θαη ηερληθφ ππφβαζξν πνπ ζπλνδεχεη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ην θαηάιιειν ζεκείν γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πξαθηηθήο ηεο ρξήζεο. Γηα απηφ, κε ηελ παξνπζίαζε ζηηγκηφηππσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, απφ θάζε βήκα ηεο πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε, ζα γίλεη κηα νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο. Δπηπξφζζεηα, ζα δεκηνπξγεζεί ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ξνήο γηα λα δνζεί θαη ζρεκαηηθά ε γεληθή ηδέα. Όηαλ ν ρξήζηεο ηξέμεη ηελ εθαξκνγή ηνλ ππνδέρεηαη έλα κελνχ επηινγψλ. Ζ πξψηε απφ απηέο είλαη ην θνπκπί εθθίλεζεο πνπ πξέπεη λα παηήζεη γηα λα ζπλερίζεη ζην επφκελν ζθεληθφ θαη απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή. Οη ππφινηπεο είλαη νη θιαζζηθέο επηινγέο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ζε παηρλίδηαεθαξκνγέο, πςειφηεξεο βαζκνινγίεο, ξπζκίζεηο θαη βνήζεηα, κε ηελ πινπνίεζε ηνπο λα αλήθεη ζην κέιινλ. Σν παξαθάησ ζηηγκηφηππν απεηθνλίδεη ην αξρηθφ κελνχ έηζη φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε.

62 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο ηηγκηφηππν αξρηθνχ κελνχ Σν θνπκπί Start κεηαθέξεη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε ζηε πεξηνρή ησλ ξπζκίζεσλ. Απηφ ην κελνχ, ζηηο πξψηεο επηινγέο ηνπ δηαζέηεη ηα ιεμηιφγηα πνπ ε εθαξκνγή κπνξεί λα εμππεξεηήζεη. Σα δηαζέζηκα ιεμηιφγηα είλαη ην ειιεληθφ θαη ην αγγιηθφ. Απηά είλαη απνζεθεπκέλα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηξέρεη ηνπηθά γηα ηελ εθαξκνγή. Δπηιέγνληαο ην επηζπκεηφ, κνξθνπνηείηαη θαηάιιεια θαη ην εχξνο ησλ απνηειεζκάησλ ψζηε λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζην αληίζηνηρν ιεμηιφγην. Λφγσ ηνπ εχξνπο ησλ ιεμηινγίσλ, θαη εηδηθά ηνπ ειιεληθνχ, είλαη ζαθέο πσο δελ πξνζθέξεηαη θάζε πηζαλή ιέμε αιιά, παξ φιαπηα, ππάξρεη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ιέμεσλ, αξθεηφο γηα λα εμππεξεηήζεη ρσξίο αξλεηηθέο εκπεηξίεο (ίδηεο ιέμεηο) έλαλ ρξήζηε. ηελ ζπλέρεηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ παίθηε λα νξίζεη ην κέγεζνο ησλ ιέμεσλ κε ην νπνίν επηζπκεί λα παίμεη. Δίλαη, πξνθαλέο, φηη απηφ απνηειεί έλα ηξφπν θαζνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο, πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη. Με κεγαιχηεξν αξηζκφ γξακκάησλ νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί ηνπο αλεβαίλνπλ εθζεηηθά απμάλνληαο ηηο πηζαλέο ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ θαη λα απνηεινχλ ηελ ιχζε ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ αιιά, θπξηφηεξα, απμάλνπλ ηηο πηζαλέο ζπλερφκελεο κεηαζέζεηο γξακκάησλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζπγθξαηήζεη ν ρξήζηεο. Κάζε δηαθνξεηηθή επηινγή ζε απηφ ην ζεκείν ηξνπνπνηεί, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο γιψζζαο, ηα επηζηξεθφκελα απνηειέζκαηα ψζηε λα ηεξνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ζηηγκηφηππν.

63 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο ηηγκηφηππν ξπζκίζεσλ Με απηέο ηηο δπν επηινγέο ν παίθηεο κπνξεί λα πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνχ. ην θχξην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο εμειίζζεηαη ν αλαγξακκαηηζκφο. Απφ ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ εκπεξηέρεη ην ιεμηιφγην ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη βάζεη ησλ επηινγψλ ηνπ ρξήζηε επηιέγεηαη ηπραία κηα ιέμε, εθηειείηαη ε κεηάζεζε ησλ γξακκάησλ, πάιη κε ηπραίν ηξφπν θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρξήζηε. Ζ πξνβνιή ηεο ιέμεο γίλεηαη νξηδνληίσο κε θάζε γξάκκα λα είλαη θαη έλα θνπκπί. Έηζη, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζχξεη ηα γξάκκαηα ζε έλα πεδίν αθξηβψο θάησ απφ ηελ ιέμε, ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ θελψλ ζέζεσλ γηα απηά. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο έρεη κεηαληψζεη γηα ηηο επηινγέο ηνπ, φζνλ αθνξά ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ γξακκάησλ, ππάξρεη ην θνπκπί RESET πνπ ηα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. Φπζηθά, κπνξεί λα ηα ζχξεη πίζσ ζηελ ζέζε ηνπο θαη ρεηξνθίλεηα. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιέμεο πνπ απνθάζηζε πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί CHECK ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ είλαη έγθπξε ή φρη, απφθαζε πνπ ζα θηάζεη ζηνλ ρξήζηε κέζσ ελφο κελχκαηνο (popup). Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ηελ θχξηα δηεπαθή ηνπ παηρληδηνχ

64 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο ηηγκηφηππν δηεπαθήο Δάλ ππάξρεη αδπλακία εχξεζεο ηεο ζσζηήο ιέμεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα είδνο βνήζεηαο γηα λα ζπλερίζεη λα παίδεη. Παηψληαο ην θνπκπί Skip ε ηξέρνπζα ιέμε θεχγεη θαη παξνπζηάδεηαη κηα θαηλνχξγηα. Μπνξεί λα θαηαθχγεη ζε απηήλ ηελ ιχζε σο ηξεηο θνξέο ζε έλα παηρλίδη, κε έλα κήλπκα popup λα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ βνεζεηψλ πνπ απνκέλνπλ θάζε θνξά πνπ «μνδεχεη» κία. Δπίζεο, δηαηεξείηαη ε πςειφηεξε βαζκνινγία ηνπ παίθηε θαη πξνβάιιεηαη πάλσ αξηζηεξά ζηελ νζφλε. Ζ βαζκνινγία, θπζηθά, είλαη κεγαιχηεξε φηαλ ε ιέμε πνπ βξέζεθε έρεη κεγαιχηεξν κήθνο.

65 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο ηηγκηφηππν κελχκαηνο popup 5.2 Καηαζθεπή δηαγξάκκαηνο ξνήο Μηα γξαθηθή απεηθφληζε φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί, κε πξφρεηξν ηξφπν, απφ ηελ παξαθάησ εηθφλα: Πεξηγξαθή πζηήκαηνο Αθαηξεηηθή απεηθφληζε ηεο εθαξκνγήο.

66 Γλσξίδνληαο ηελ γεληθή ηδέα ηεο εθαξκνγήο, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη έλα βήκα παξαπέξα ζηελ παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε νδεγεί θαη ε θαηαζθεπή ελφο δηαγξάκκαηνο ξνήο. Σν δηάγξακκα ξνήο (flowchart) είλαη έλα δηάγξακκα πνπ αλαπαξηζηά έλαλ αιγφξηζκν ή κηα δηαδηθαζία, δείρλνληαο ηα βήκαηα σο θνπηηά δηαθφξσλ εηδψλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε βέιε. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζα γίλεη, ηκεκαηηθά, επεμήγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη ζα αθνινπζήζεη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα γηα λα θαλεί πσο ζπλδένληαη. 6 Δθθίλεζε εθαξκνγήο : ηα δηαγξάκκαηα ξνήο ε αξρή αιιά θαη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβνιίδνληαη κε έλα σνεηδή θχθιν (oval). Όηαλ απνηεινχλ ηελ αξρή, δείρλνπλ ην γεγνλφο πνπ μεθηλά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαγξάκκαηνο. ηελ πεξίπησζε καο, ε εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ην μεθίλεκα ηεο απφ ηνλ ρξήζηε. Μελνχ επηινγψλ: Γηα ηελ παξνπζίαζε κηαο δηεξγαζίαο (process) ρξεζηκνπνηείηαη ην ζρήκα ηνπ νξζνγσλίνπ. Σν κελνχ επηινγψλ απνηειεί ην εηζαγσγηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα δίλεη ζην ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο ιεμηινγίνπ, επηπέδνπ δπζθνιίαο. Δπίπεδν δπζθνιίαο: Με απηφ ην ζρήκα (ή έλα ηξαπέδην) απεηθνλίδνληαη δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη ρεηξνθίλεηα, δειαδή δελ είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο. Δπνκέλσο, δελ απνηειεί ζθάικα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαδηθαζία φπνπ ν ρξήζηεο πξέπεη επηιέμεη πνηνο ζα είλαη ν αξηζκφο ησλ γξακκάησλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αγσληζηεί.

67 Λεμηιφγην: Σν δεχηεξν είδνο επηινγψλ είλαη ην ιεμηιφγην. Οη δηαζέζηκεο είλαη ην αγγιηθφ θαη ην ειιεληθφ. Με ηηο δπν απηέο ελέξγεηεο θαζίζηαηαη δπλαηή ε κεηάβαζε ζην επφκελν βήκα πνπ απνηειεί ε ζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Δπηθνηλσλία κε βάζε δεδνκέλσλ: Με ηηο απαξαίηεηεο επηινγέο δηαζέζηκεο, είλαη δπλαηφλ λα μεθηλήζεη ε επηθνηλσλία κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Μέζα ζε απηήλ ηελ δηεξγαζία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ SQLite, ην εξψηεκα εχξεζεο κηαο ιέμεο αιιά θαη ε πξνζθφκηζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Απηφ ην βήκα, επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ θάζε πεηπρεκέλν γχξν ηνπ παίθηε. Σνπηθή βάζε δεδνκέλσλ: Ζ ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ, SQLite, είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο εθαξκνγήο. Δθεί θηινμελνχληαη ηα δπν ιεμηιφγηα θαη αλαθηνχληαη, αλάινγα κε ηηο επηινγέο, θαηά απαίηεζε. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ είλαη ελζσκαησκέλε ζην ζχζηεκα ηεο εθαξκνγήο, απμάλεηαη ζεκαληηθά ε ηαρχηεηα πξνζθφκηζεο ησλ δεδνκέλσλ άξα θαη ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Αλαγξακκαηηζκφο: Ζ βαζηθφηεξε δηεξγαζία ηεο εθαξκνγήο, είλαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ παηρληδηνχ καδί κε ηηο ζπλνδεπφκελεο ιεηηνπξγίεο. Γηα ηνλ ρξήζηε απηφ είλαη ην πιαίζην φπνπ ππάξρνπλ ηα γξάκκαηα θαη θαιείηαη λα κεηαζέζεη, αιιά θαη νη βνήζεηεο, ε βαζκνινγία. Απνζήθεπζε ηξέρνπζαο βαζκνινγίαο: Σν ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ

68 απεηθφληζε εζσηεξηθήο απνζήθεπζεο. Έηζη, κπνξεί λα αληηπξνζσπεχζεη ηελ απνζήθεπζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ρξήζηε. ε απηή ηελ δηεξγαζία εθηεινχληαη θαη νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο ησλ βαζκνινγηψλ θαη φηη άιιν πεξηιακβάλεη απηή ε δηαδηθαζία (γξάςηκν, δηάβαζκα απφ αξρείν). Βνήζεηεο: Όπσο ζπλεζίδεηαη ζε πνιιά παηρλίδηα ιέμεσλ, ν ρξήζηεο έρεη δηαζέζηκεο βνήζεηεο, γηα ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία δπζθνιεχεηαη λα βξεη ηελ ιχζε. ε απηφ ην παηρλίδη, βνήζεηα απνηειεί ε κεηαπήδεζε ζε κηα θαηλνχξγηα ιέμε, απνθεχγνληαο, έηζη, ηελ πξνεγνχκελε. Ο αξηζκφο ησλ βνεζεηψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Έιεγρνο γηα ιχζε: Με ην ζρήκα ηνπ ξφκβνπ εθθξάδεηαη κηα ζπλζήθε ειέγρνπ. Απηφο ν έιεγρνο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο ζσζηήο ιέμεο κε απηήλ πνπ ζρεκαηίδεη ε ηξέρνπζα δηάηαμε. Απηή ε δηαδηθαζία εθηειείηαη, νπζηαζηηθά, θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί ειέγρνπ (Check). Με ηελ θαηαλφεζε ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγηθφηεηαο, είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηεί ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο:

69 Πεξηγξαθή πζηήκαηνο Γηάγξακκα ξνήο Σν δηάγξακκα ξνήο αιιά θαη ην πξνεγνχκελν, δεκηνπξγήζεθαλ κε ην εξγαιείν Gliffy.

70 Κεθάιαην 6 Node.js Σα πιαίζηα κηαο εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο θαη, ηδηαίηεξα, φζνλ αθνξά έλα παηρλίδη, δελ πεξηνξίδνληαη, κφλν, ζηελ άκεζε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ απηή πξνζθέξεη θαη δηαζθεδάδεη ηνλ ρξήζηε. Πέξα απφ ηε δηαζθέδαζε, δεκηνπξγείηαη έλα επξχ πιαίζην γηα αμηνπνίεζε ηερληθψλ κάξθεηηλγθ θαη, θπζηθά, δηαθήκηζεο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ. Έηζη, θξίζεθε ζθφπηκν λα πξνζηεζεί κηα ηέηνηα δπλαηφηεηα ζηελ ππάξρνπζα εθαξκνγή γηα λα κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζηνλ ρξήζηε φηη εκείο ηνπ παξέρνπκε. Ζ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θηινμελίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ (θαη ησλ δπλαηνηήησλ πινπνίεζεο) ηεο ηξέρνπζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, επνκέλσο δεκηνπξγήζεθε κηα απιή δηαδηθηπαθή δηεπαθή (web interface) γηα ην αλέβαζκα εηθφλσλ ζε έλα δηαθνκηζηή απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, κε δπλαηφηεηα απζεληηθνπνίεζεο απηψλ, θαη ην «ζεξβίξηζκα» ηνπο ζηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θψδηθα, αιιά θαη ιφγσ ηεο απμαλφκελεο δεκνθηιίαο ηεο, επηιέρζεθε ε node.js σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ην ρηίζηκν ηεο εθαξκνγήο. Γηα ηνλ θψδηθα ηνπ ρξήζηε, αμηνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε JQuery θαη γηα ηνλ νκαιφηεξν ζρεδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο ε εξγαιεηνζήθε ηνπ Bootstrap. Πξηλ γίλεη πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην φιν ζχζηεκα, παξνπζηάδεηαη έλα ζρεδηάγξακκα πνπ δείρλεη ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ:

71 Απεηθφληζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο αξηζκφο απφ module γηα ηελ node, δειαδή βηβιηνζήθεο, πνπ εθηνμεχνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαζψο ζχλζεηα θνκκάηηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο γίλνληαη, πξαγκαηηθά, εχθνια ζηελ πινπνίεζε ηνπο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, έπξεπε αξρηθά λα δεκηνπξγεζεί έλα είδνο απζεληηθνπνίεζεο γηα απηφλ πνπ πξνζπαζεί λα αλεβάζεη ην πιηθφ. Απηφ κπνξεί πνιχ εχθνια λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ module Passport. Ζ ζπγθεθξηκέλε βηβιηνζήθε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα απζεληηθνπνίεζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο κε κηα βάζε δεδνκέλσλ ή κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, Facebook, Twitter, Google. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο επθνιίαο πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είλαη ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα πνπ θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ηζηφηνπνπ ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ή κε:

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Θεσσαλονίκη 2008 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ:ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ:ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αζθαιήο δηακνηξαζκόο πόξσλ κε εμαζθάιηζε αλσλπκίαο πξόζβαζεο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ΣΗΣΛΟ: Ηζηνξία VG, Δίδε, Γεκνθηιέζηεξα, Ολνκαηνινγία, Θεκαηνινγία, Γεληέο- Γχν θφζκνη, Γηαθήκηζε, Πσιήζεηο, Τπεξθαηαλάισζε,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα : Ελεύθερο Λογιζμικό / Λογιζμικό Ανοικηού Κώδικα ζηη Δημόζια Διοίκηζη και ηις Επιτειρήζεις Μικρού / Μεζαίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ:

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631)

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Πηστιακή Εργαζία Τίηλος: Ανάπτυξη ιςτοςελίδασ online εξυπηρζτηςησ ςυνεργειϊν επιςκευϊν Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Επιβλζπων καθηγητήσ: Ι. Γ. Αγγειόπνπινο, MSc., PhD. Καζ. ΣΔΙ Πεηξαηά Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Back Office... 19

Περιεχόμενα. Back Office... 19 Περιεχόμενα Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο... 3 Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ... 4 Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν)... 6 Φάζε 3: Σερληθφο ρεδηαζκφο... 7 Φάζε 4: Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ Ιόνιο Πανεπιζηήμιο isee Γηαδξαζηηθή Δγθαηάζηαζε γηα ηελ Δθηέιεζε Φπρναθνπζηηθψλ Πεηξακάησλ Υξήζηνο Μνπζάο Δπηβιέπσλ: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλδξέαο Φιψξνο Πηπρηαθή Δξγαζία Κέξθπξα,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Η Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ γηα ην Γίπισκα ηνπ Μεραληθνχ Πιεξνθνξηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots)

Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots) ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο

Διαβάστε περισσότερα