ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ LEXICON OF THE MINOAN LANGUAGE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ LEXICON OF THE MINOAN LANGUAGE"

Transcript

1 ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ r LEXICON OF THE MINOAN LANGUAGE * Οι παρούσες σελίδες περιέχονται στην έκδοση: Όουενς, Γκάρεθ, Λαβύρινθος: Γραφές και γλώσσες της μινωικής και μυκηναϊκής Κρήτης, Ψυχογυιός, Κωστής (επιμ.), Νικολιδάκη, Κάλλια (μτφρ.). Ηράκλειο: Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας 2007 (σελ. xxvi+358). ISBN : ** These pages belong to the book: Owens, Gareth, Labyrinth: Scripts and Languages of Minoan and Mycenaean Crete, Psikhoyós, Kostís (ed.), Nikolidáki, Kállia (transl.). Heraklion: Centre for Cretan Literature 2007 (pp. xxvi+358). ISBN:

2 ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μινωικός Λογότυπος Προσφορών (MLF A-I/J) = 10 Ενεργούντα πρόσωπα (NA) = 3 Αγία Τριάδα Διοικητικά-Αγροτικά (ΗΤ) = 9 Μινωικός Λογότυπος Προσφορών δις λεγόμενα (MLF X) = 7 Πελασγικές/Αιγαιακές λέξεις (PΑ) = 3 Εγκλιτικό Μόριο, Α-στερητικό ( QE, A-) = 2 Ο Δίσκος της Φαιστού (Ph.D.) = 2 Σύνολο λέξεων = 36 ΟΡΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ *I.E. ρίζα i) Ο Μινωικός Λογότυπος Προσφορών (MLF A-I/J=10) A A/JA-TA-I-A301-WA-JA *ster- Αναφορά, στην αρχή της πρότασης (-WA-JA, θηλυκού γένους), Aστάρτη (;) B A/JA-DI-KI-TE/TU *dik- Δείχνω Δίκτη = Το όρος, όπου συνέβη η επιφάνεια της θεότητας C A/JA-SA-SA-RA-ME Asasara/Ishassara, Πότνιά (μου), Μεγάλη Μητέρα-Θεά [ 314 ]

3 LEXICON OF THE MINOAN LANGUAGE Minoan Libation Formula (MLF A-I/J) = 10 Nomina Agentis (NA) = 3 Haghia Triada Administrative-Agricultural (ΗΤ) = 9 Minoan Libation Formula Bis Legomena (MLF X) = 7 Pelasgian/Aegean Words (PΑ) = 3 Copulative Article, Α-privative ( QE/A-) = 2 The Phaistos Disk (Ph.D.) = 2 Word Total = 36 TERM INTERPRETATION *I.-E. root i) Minoan Libation Formula (MLF A-I/J=10) A A/JA-TA-I-A301-WA-JA *ster- Reference at the beginning of the sentence (-WA-JA, feminine), Astarte (?) B A/JA-DI-KI-TE/TU *dik- Indicate Dicte = The mountain where the Epiphany of the Goddess took place C A/JA-SA-SA-RA-ME Asasara/Ishassara, Mistress (my), Great Mother Goddess [ 315 ]

4 Γκάρεθ Όουενς, Λεξικό της μινωικής γλώσσας, Λαβύρινθος. Συλλογή δημοσιευμάτων D U-NA-KA-NA-SI *nik- Νίκη ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ = Ρήμα β προσώπου ενικού αριθμού Να προσφέρεις νίκη E I-PI-NA-MI-NA *wis- *men- Fις, Μήνις (;) ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ = Παθητική μετοχή θηλυκού γένους F SI-RU-TE *ker- Κεραΐζω G TA-NA- ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ = Τείνουσι (;) Ρήμα γ προσώπου πληθυντικού αριθμού *ten- (;) H I-DA Βλέπω, Είδα Ίδα = Το όρος, όπου παρατηρήθηκε η επιφάνεια της θεότητας *wid- I/J I-NA-/I-JA- *eis- Ιερός ΛΕΞΕΙΣ 1-10 ii) Ενεργούντα Πρόσωπα (NA=3) KE-SI-TE κ.λπ. I-JA-TE (I-)DA-MA-TE ΛΕΞΕΙΣ = *I.E. = *(s)que, k-s-t = ενεργούν πρόσωπο, ΦΥΛΑΚΑΣ; = *I.E. = *isajomai (LB i-ja-te) = ενεργούν πρόσωπο, ΙΑΤΡΟΣ; = *I.E. = *mater = ενεργούν πρόσωπο, ΜΗΤΗΡ; iii) Αγία Τριάδα (HT=9) Λέξεις διοικητικού και αγροτικού περιεχομένου KU-RO, KU-RA, KU-RAI PO -TO- KU-RO = *I.E. = *kwel (ΤΕΛΟΣ) = ΣΥΝΟΛΟ = *I.E. = *pont- *kwel (ελλην. ΠΑΝΤ- ΤΕΛΟΣ) = ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [ 316 ]

5 Gareth Owens, Lexicon of the Minoan Language, Labyrinth. Collected Works D U-NA-KA-NA-SI *nik- Victory MORPHOLOGY = Verb, 2nd person plural To offer victory E I-PI-NA-MI-NA *wis- *men- Fις, Μήνις (;) Wroth (?) MORPHOLOGY = Feminine Passive Participle F SI-RU-TE *ker- Κεραΐζω (Shiva?) G TA-NA- MORPHOLOGY = Τείνουσι (;) They stretch out, supplicate Verb 3rd person plural *ten- (;) H I-DA Video Ida = The mountain where the Epiphany of the Goddess was observed *wid- I/J I-NA-/I-JA- *eis- Holy WORDS 1-10 ii) Nomina Agentis (NΑ=3) KE-SI-TE etc. I-JA-TE (I-)DA-MA-TE = *I.-E. = *(s)que, k-s-t = nomen agentis, CUSTODIAN? = *I.-E. = *isajomai (LB i-ja-te) =nomen agentis, ΙΑΤΡΟΣ; DOCTOR? = *I.-E. = *mater =nomen agentis, MOTHER? WORDS iii) Haghia Triada (HT=9) Administrative-Agricultural KU-RO, KU-RA, KU-RAI PO -TO- KU-RO = *I.-E. = *kwel (ΤΕΛΟΣ) = TOTAL = *I.-E. = *pont- *kwel (ελλην. ΠΑΝΤ- ΤΕΛΟΣ) = GRAND TOTAL [ 317 ]

6 Γκάρεθ Όουενς, Λεξικό της μινωικής γλώσσας, Λαβύρινθος. Συλλογή δημοσιευμάτων DA-KA SI-TU KI-RI-TAI I-RA 2 SI-KA KA-PA = *I.E. = ; (Σανσκρ. dhanya) = ΔΗΜΗ- ΤΡΙΑΚΑ = *I.E. = ; (LB si-to) = ΣΙΤΟΣ = *I.E. = ; (LB ki-ri-tai) = ΚΡΙΘΑΙ = *I.E. = ; (LB e-rai-wo) = ΕΛΑΙΟΝ = *I.E. = ; (LB su-za) = ΣΥΚΑ = *I.E. = ; (LB ka-po) = ΚΑΡΠΟΙ WE-NA (?) = *I.E. = ; (ελλην. Foinos) = ΟΙΝΟΣ (;) ΛΕΞΕΙΣ iv) Ο Μινωικός Λογότυπος Προσφορών δις λεγόμενα (MLF X=7) JA-TI-TU-KU = *I.E. = *dik- = ΔΕΙΚΝΥΩ (ΟΡΟΣ B) A-JA = *I.E. = *; = ; (ΟΡΟΣ H) (DU-)PU 2 -RE(-JA) = *I.E. = *; = ; (ΟΡΟΣ B) A-KO-A-NE = *I.E. = *akka = ΜΗΤΗΡ (ΟΡΟΣ C) TU-ME-I = *I.E. = *tum- = ΤΥΜΒΟΣ (ΟΡΟΣ C) RI/WE-QE-TI = *I.E. = *; = ; (ΟΡΟΣ C) KI-RU = *I.E. = *kul- = ΚΥΛΙΞ ΛΕΞΕΙΣ iii) Πελασγικές/Αιγαιακές λέξεις (PA=3), το Μινωικό εγκλιτικό μόριο, και το Μινωικό Α-Στερητικό μόριο (-QE, A- =2), o Δίσκος της Φαιστού (Ph.D.=2) MA+RU PA-I-TO DWO = 2 XWO = *I.E. = ; (Γραμ. B ma-ru) = ΜΑΛΛΙ = *I.E. = ; (Γραμ. B pa-i-to) = ΦΑΙΣΤΟΣ = *I.E. = ; (Γραμ. B δύο wo) = 2 x FO [ 318 ]

7 Gareth Owens, Lexicon of the Minoan Language, Labyrinth. Collected Works DA-KA SI-TU KI-RI-TAI I-RA 2 SI-KA KA-PA WE-NA (?) = *I.-E. =? (Skt. dhanya) = CEREALS = *I.-E. =? (LB si-to) = ΣΙΤΟΣ / WHEAT = *I.-E. =? (LB ki-ri-tai) = ΚΡΙΘΑΙ/BARLEY = *I.-E. =? (LB e-rai-wo) = ΕΛΑΙΟΝ / OIL = *I.-E. =? (LB su-za) = ΣΥΚΑ / FIGS = *I.-E. =? (LB ka-po) = ΚΑΡΠΟΙ / CROPS = *I.-E.=? (Gk. Foinos) =ΟΙΝΟΣ(?)/WINE(?) WORDS iv) Minoan Libation Formula Bis Legomena (MLF X=7) JA-TI-TU-KU = *I.-E. = *dik- = ΔΕΙΚΝΥΩ / INDICATE (cf. TERM B) A-JA = *I.-E. = *? =? (cf. TERM H) (DU-)PU 2 -RE(-JA) = *I.-E. = *? =? (cf. TERM B) A-KO-A-NE TU-ME-I = *I.-E. = *akka = ΜΗΤΗΡ / MOTHER (cf. TERM C) = *I.-E. = *tum- = ΤΥΜΒΟΣ / TUMULUS (cf. TERM C) RI/WE-QE-TI = *I.-E. = *? =? (cf. TERM C) KI-RU = *I.-E. = *kul- = ΚΥΛΙΞ / CUP WORDS iii) Pelasgian/Aegean Words (PA=3), The Minoan Copulative Article and The Minoan A-privative (-QE, A- =2), The Phaistos Disk (Ph.D.=2) MA+RU = *I.-E. =? (LB ma-ru) = ΜΑΛΛΟΣ/WOOL PA-I-TO = *I.-E. =? (LB pa-i-to) = ΦΑΙΣΤΟΣ / PHAISTOS DWO = 2 XWO = *I.-E. =? (LB δύο wo) = 2 x WO [ 319 ]

8 Γκάρεθ Όουενς, Λεξικό της μινωικής γλώσσας, Λαβύρινθος. Συλλογή δημοσιευμάτων -QE = *I.E. = *-kwe = Το Μινωικό εγκλιτικό μόριο; Α- = *Ι.Ε. = *α- = Το Μινωικό Α-Στερητικό; NA-DA-TE A-QE-KU-26 = *I.E. = *;-te = ενεργούν πρόσωπο; = *I.E. = *akka = ΜΗΤΗΡ; ΛΕΞΕΙΣ PA = ΠΑΛΑΙΟΝ = *Ι.Ε. =? (πρβλ. Γραμ. B pa) 38 TU-RU-SA = ΤΥΡΑΝΝΟΣ = *Ι.Ε. =? (πρβλ. τύραννος, Αλκαίος 7 ο αιώνα, και tarwana στα Χεττιτικά) 39 SU-KI-RI-TA = ΣΥΒΡΙΤΑ = *Ι.Ε. =? (πρβλ. Γραμ. Β su-ki-ri-ta) 40 ΚU-DO-NI-JA = ΚΥΔΩΝΙΑ = *Ι.Ε. =? (πρβλ. Γραμ. Β ku-do-ni-ja) 41 KU-TA-TO ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 42 SE-TO-I-JA ΑΡΧΑΝΕΣ 43 A-KO-A-NE ΜΗΤΕΡΑ (βλ. Άκκο, Δήμητρα, Acca Larentia, Madder Akka) 44 KU-PA 2 -NI-TU-NI-TE ΚΥΒΕΛΗ 45 A-PA-DU-PA ΠΑΤΕΡΑΣ (βλ. αππα, αφα, παπα, παπαίος Ζευς, appake) 46 PI-TE-RI ΠΑΤΕΡΕΣ 47 KU-MI-NA ΚΥΜΙΝΟΝ 48 AU ΥΣ, ΧΟΙΡΟΣ (βλ. hu, sus, και Γραμ. Β su-qo-ta-o και συβώτης Οδ. δ 640+) 49 SA-RYA = *I.E. = ; (Σανσκρ. sasya) = ΣΙΤΟΣ 50 NI =*I.E. = ; (LB ni) = ΣΥΚΟ [ 320 ]

9 Gareth Owens, Lexicon of the Minoan Language, Labyrinth. Collected Works -QE = *I.-E. = *-kwe = The Minoan Copulative Article? Α- = *Ι.-Ε. = *α- = The Minoan A-privative? NA-DA-TE A-QE-KU-26 = *I.-E. = *? -te = nomen agentis? = *I.-E. = *akka = ΜΗΤΗΡ/MOTHER? WORDS PA = ΠΑΛΑΙΟΝ = *Ι.-Ε. =? (cf. LB pa) OLD 38 TU-RU-SA = ΤΥΡΑΝΝΟΣ = *Ι.-Ε. =? (cf. τύραννος, Alcaeus 7th Century and tarwana in Hittite) 39 SU-KI-RI-TA = ΣΥΒΡΙΤΑ = *Ι.-Ε. =? (cf. LB su-ki-ri-ta) 40 ΚU-DO-NI-JA = ΚΥΔΩΝΙΑ = *Ι.-Ε. =? (cf. LB ku-do-ni-ja) 41 KU-TA-TO TOPONYM 42 SE-TO-I-JA ARCHANES 43 A-KO-A-NE MOTHER (cf. Άκκο, Δήμητρα, Acca Larentia, Madder Akka) 44 KU-PA 2 -NI-TU-NI-TE KYBELE 45 A-PA-DU-PA FATHER (cf. αππα, αφα, παπα, παπαίος Ζευς, appake) 46 PI-TE-RI FATHERS 47 KU-MI-NA ΚΥΜΙΝΟΝ/CUMIN 48 AU ΥΣ/PIG (cf. hu, sus, and LB su-qo-ta-o and συβώτης Οδ. δ 640+) 49 SA-RYA = *I.-E. =? (Skt. sasya) = ΣΙΤΟΣ/WHEAT 50 NI =*I.-E. =? (LB ni) = FIG [ 321 ]

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ r ACADEMIC CURRICULUM VITAE AND BIBLIOGRAPHY * Οι παρούσες σελίδες περιέχονται στην έκδοση: Όουενς, Γκάρεθ, Λαβύρινθος: Γραφές και γλώσσες της μινωικής και

Διαβάστε περισσότερα

(SLIDE 1-PROLOGUE ETC)

(SLIDE 1-PROLOGUE ETC) (SLIDE 1-PROLOGUE ETC) THE PHAISTOS DISK: THE ENIGMA OF THE MINOAN SCRIPT DR GARETH OWENS ERASMUS CO-ORDINATOR AND LECTURER DAIDALIC TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE CRETE HELLAS The Phaistos Disk:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (π.2000-1200 π.χ.) * INTRODUCTION TO THE SCRIPTS AND LANGUAGES OF MINOAN AND MYCENAEAN CRETE (c.2000-1200 B.C.) ** * Οι παρούσες σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΤΕΟΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΤΕΟΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΤΕΟΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 1 Άλλη µια πηγή πληροφοριών σχετικά µε τη µινωική γλώσσα µπορούν να αποτελέσουν οι ετεοκρητικές επιγραφές της ανατολικής Κρήτης 2. Ο Bennet στο Studies

Διαβάστε περισσότερα

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK THE DATE OF THE PHAISTOS DISK First Palace destroyed c.1700 according to Vasilakis and Kanta (re Phaistos and Monastiraki and in collaboration with Italian Archaeologists), Phaistos Disk should either

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογία η σχετική με την δημόσια διοίκηση στην αρχαία Κρήτη. The terminology about the public administration of ancient Crete.

Η ορολογία η σχετική με την δημόσια διοίκηση στην αρχαία Κρήτη. The terminology about the public administration of ancient Crete. 1 Η ορολογία η σχετική με την δημόσια διοίκηση στην αρχαία Κρήτη Angel Martinez ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πολιτικό καθεστώς της Κρήτης υπάρχουν τρείς κύριες αρχές: Κόσμοι, Αρχαία Βουλή και Εκκλησία του δήμου. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Σας καλωσορίζουμε στο AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA και σας ευχόμαστε καλή διαμονή. Το AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA βρίσκεται στο Κολυμπάρι της υτικής Κρήτης, ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων κεφαλής και τραχήλου. Etymology of homeric anatomical terms for the head and neck

Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων κεφαλής και τραχήλου. Etymology of homeric anatomical terms for the head and neck Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 2, 101-111 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2011) 2, 101-101 101 Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων κεφαλής και τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Τομοσ Α2 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΥΠΟ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Τομοσ Α2 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΥΠΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Y Τομοσ Α2 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΥΠΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» ΧΑΝΙΑ 2011 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε δύο ψηφιδωτές επιγραφές του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

Σχόλια σε δύο ψηφιδωτές επιγραφές του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης Σχόλια σε δύο ψηφιδωτές επιγραφές του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης Γεώργιος ΒΕΛΕΝΗΣ Τόμος ΚΔ' (2003) Σελ. 37-44 ΑΘΗΝΑ 2003 Γεώργιος Βελένης ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτομαγιά στην Κρήτη

Πρωτομαγιά στην Κρήτη Πρωτομαγιά στην Κρήτη Πρώτη ημέρα του Μάη. Ημέρα της άνοιξης και της αισιοδοξίας, με τα λουλούδια και τα αυτοσχέδια στεφάνια να πρωταγωνιστούν και να γεμίζουν ευωδιές τις αυλές των κρητικών σπιτιών. ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες και Φοίνικες στα Σταυροδρόμια της Μεσογείου

Έλληνες και Φοίνικες στα Σταυροδρόμια της Μεσογείου ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF THESSALONIKI Έλληνες και Φοίνικες στα Σταυροδρόμια της Μεσογείου Greeks and Phoenicians at the Mediterranean Crossroads ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί. οικισμοί Α' ΜΕΡΟΣ

Παραδοσιακοί. οικισμοί Α' ΜΕΡΟΣ Από την Αγαθή Παλαιογιώργου By Agathe Palaiogiorgou Παραδοσιακοί Για κάποιους οι διακοπές μεταφράζονται ως εξής: διαμονή σε υπερπολυτελή resorts, κοσμική ζωή και nightlife. Για κάποιους άλλους, διακοπές

Διαβάστε περισσότερα

books maps guides FRENCH DUTCH

books maps guides FRENCH DUTCH books maps guides GREEK ΕΝGLISH FRENCH GERMAN DUTCH SWEDISH RUSSIAN ITALIAN Βιβλία, χάρτες, οδηγοί και λευκώματα με θέματα που δίνουν απευθύνονται όχι μόνο στους επισκέπτες της χώρας μας αλλά και σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής. Keys to Greek Grammar

Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής. Keys to Greek Grammar Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής Keys to Greek Grammar Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2003 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetzis Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-07-2 978-9963-710-09-6 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

aκρητη-ω Από την Αγαθή Παλαιογιώργου / By Agathi Paleogiorgou ellas, Photostock roup, Ιstock Photo, Visual H age G l Im ίες / Photos: Im τογραφ ω Φ

aκρητη-ω Από την Αγαθή Παλαιογιώργου / By Agathi Paleogiorgou ellas, Photostock roup, Ιstock Photo, Visual H age G l Im ίες / Photos: Im τογραφ ω Φ κρητη a-ω lexicon ειναι δυνατον να συμπεριλαβει κανεισ τη μαγεια, τη γοητεια, τη δυναμικη και την ενεργεια ενοσ τοσο ζωντανου νησιου οσο η κρητη σε μερικεσ μονο σελιδεσ; σιγουρα, οχι! εαν εχετε επισκεφτει

Διαβάστε περισσότερα

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 41 Issue 1 January 2014 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΑΚΟΥ ΑΝΝΑ Μ1ΧΑΗΑΙΔΟΥ

ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΑΚΟΥ ΑΝΝΑ Μ1ΧΑΗΑΙΔΟΥ ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΑΚΟΥ ΑΝΝΑ Μ1ΧΑΗΑΙΔΟΥ Αφορμή για τις σκέψεις που αναπτύσσονται σ' αυτό το άρθρο, έδωσε η μελέτη των μολύβδινων σταθμών που βρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Preliminary Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE a book, a cat,

Διαβάστε περισσότερα

VILLAGES. of Western Ierapetra Τ Α X Ω Ρ Ι Α Τ Η Σ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ι Ε Ρ Α Π Ε Τ Ρ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

VILLAGES. of Western Ierapetra Τ Α X Ω Ρ Ι Α Τ Η Σ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ι Ε Ρ Α Π Ε Τ Ρ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Τ Α X Ω Ρ Ι Α Τ Η Σ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ι Ε Ρ Α Π Ε Τ Ρ Α Σ ΑΝΑΤΟΛΗ ANATOLIΓΔΟΧΙΑ GDOHIAΚΑΛΑΜΑΥΚΑ KALAMAFKAΜΑΚΡΥΛΙΑ MAKRYLIAΜΑΛΛΕΣ MALLESΜΕΣΕΛΕΡΟΙ MESELEROIΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙMETAXOHORIΜΟΥΡΝΙΕΣMOYRNIESΜΥΘΟΙMYTHOIΜΥΡΤΟΣMYRTOSΡΙΖΑRIZAΧΡΙΣΤΟΣCHRISTOS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Γεωργία Κατσούδα Πανεπιστήμιο Αθηνών georkatsouda@yahoo.gr Abstract:

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

στη φύση & στον πολιτισμό του

στη φύση & στον πολιτισμό του Διαδρομές στη φύση & στον πολιτισμό του ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Nature and culture trails IN THE MUNICIPALITY OF ARCHANES ASTEROUSIA Φωτογραφία εξωφύλλου: Κατερίνα Βασιλοπούλου / Cover photograph by:

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. A Tribute to the Pioneer Greeks. of the West. PAA 2009 National Convention Schedule

KPHTH. A Tribute to the Pioneer Greeks. of the West. PAA 2009 National Convention Schedule official publication of the pancretan association of america KPHTH JULY-AUGUST 2008 A Tribute to the Pioneer Greeks 1 KPHTH JULY-AUGUST 2008 of the West PAA 2009 National Convention Schedule 2 KPHTH JULY-AUGUST

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years. This is due to

Διαβάστε περισσότερα