To εφαρµοστέο δίκαιο στην ΑΚ 479- Η δέσµευση τρίτων από το δεδικασµένο. (ΠολΠρΝαυπλίου 53/2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "To εφαρµοστέο δίκαιο στην ΑΚ 479- Η δέσµευση τρίτων από το δεδικασµένο. (ΠολΠρΝαυπλίου 53/2008)"

Transcript

1 To εφαρµοστέο δίκαιο στην ΑΚ 479- Η δέσµευση τρίτων από το δεδικασµένο (ΠολΠρΝαυπλίου 53/2008) Των i) Προκόπη Γ. ηµητριάδη, ικηγόρου, LL.M. (Cambridge), Μ Ε Αστικού ικαίου (Παν. Αθηνών), Συνεργάτη της «ΛΑΜΠΑ ΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Εταιρεία ικηγόρων» ii) Κωνσταντίνου Α. Ρόκα, ικηγόρου, DEA en Droit International Privé (Pantheon-Assas II), Μ Ε ιεθνών Σπουδών (Παν. Αθηνών) Υπ..Ν. (Παν. Αθηνών & Univ. Cergy-Pontoise) εν απέχει και πολύ ο καιρός που τα ελληνικά δικαστήρια παρέκαµπταν τα ζητήµατα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που προέκυπταν κατά την ενώπιον τους εκδίκαση διαφόρων υποθέσεων µε στοιχεία αλλοδαπότητας εφαρµόζοντας αυτόµατα το ελληνικό δίκαιο. Την ολοένα και συχνότερα εµφανιζόµενη αντίθετη τάση επιβεβαιώνει η ΠολΠρΝαυπλίου 53/2008 η οποία αναλύει εξονυχιστικά (αν και όχι απόλυτα επιτυχηµένα) µια σειρά από ζητήµατα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που τέθηκαν ενώπιον της. Παράλληλα αντιµετωπίζει και µια αξιοσηµείωτη πτυχή του ενδιαφέροντος δικονοµικά ζητήµατος της δέσµευσης τρίτων από το δεδικασµένο. Στην υπό εξέταση υπόθεση η ανώνυµη εταιρία M, µε καταστατική έδρα στην Ελλάδα, είχε επιτύχει έκδοση ευνοϊκής για αυτήν διαιτητικής απόφασης µε την οποία η ανώνυµη εταιρία Ν, µε καταστατική έδρα επίσης στην Ελλάδα, καταδικάστηκε να της καταβάλει σηµαντικό χρηµατικό ποσό απορρέον από το κλείσιµο αλληλόχρεου λογαριασµού που εξυπηρετούσε µεταξύ τους σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας. Με την ίδια διαιτητική απόφαση το ως άνω ποσό καταδικάστηκαν να καταβάλουν και ο Έλληνας υπήκοος Α.Ν. αλλά και η εταιρία Η, τύπου Limited, µε καταστατική έδρα στη Λιβερία καθώς είχαν µε ιδιωτικό συµφωνητικό εγγυηθεί για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. Η εταιρία Η µεταβίβασε το µοναδικό της περιουσιακό στοιχείο, ένα ακίνητο στο Πόρτο Χέλι, στην ανώνυµη εταιρία Ρ, µε καταστατική έδρα στο Λουξεµβούργο. Η εταιρία Μ στράφηκε κατά της εταιρίας Ρ ζητώντας να

2 καταδικαστεί να της καταβάλει το ποσό στο οποίο είχε ήδη καταδικαστεί από τη διαιτητική απόφαση η εταιρία Η, επικαλούµενη την εφαρµογή της ΑΚ 479, σύµφωνα µε την οποία: «Αν µε σύµβαση µεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των µεταβιβαζόµενων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή επιχείρηση». Η εταιρία P στην άµυνά της, µεταξύ άλλων, προέβαλε την ανυπαρξία της απαίτησης της Μ κατά της Η επικαλούµενη την ακυρότητα της παρασχεθείσας εγγύησης διότι σύµφωνα µε το καταστατικό της Η µια τέτοια εγγύηση δύναται να παρασχεθεί µόνο µε απόφαση Γενικής Συνέλευσης και όχι µε απόφαση του Σ. Η εταιρία Μ αντέτεινε πως α) η εγκυρότητα της παρασχεθείσης εγγύησης είχε ήδη κριθεί από τη διαιτητική απόφαση και β) πως σε κάθε περίπτωση την εγγύηση είχε υπογράψει ο µοναδικός µέτοχος της Η, Α.Ν οπότε ουσιαστικά υπήρξε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Η. Τέλος, η εταιρία Ρ αντέτεινε πως οι µετοχές του Α.Ν. είχαν ήδη µεταβιβαστεί µε ιδιωτικό συµφωνητικό φέρουσα βέβαιη χρονολογία σε άλλο πρόσωπο πριν την παροχή της εν θέµατι εγγύησης, οπότε ο Α.Ν. δεν είχε καµία εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας Η. Το δικαστήριο προκειµένου να αποφανθεί στην εν θέµατι υπόθεση µεταξύ άλλων αναζήτησε α) το εφαρµοστέο δίκαιο στην εξωσυµβατική ενοχή που δηµιουργεί η ΑΚ 479 (υπό Α), β) το εφαρµοστέο δίκαιο στο ζήτηµα της εγκυρότητας µεταβίβασης των µετοχών εταιρίας (υπό Β). Τέλος, το ικαστήριο αναζήτησε και τα όρια του δεδικασµένου της διαιτητικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίστηκε η οφειλή της εταιρίας Η έναντι της Μ (υπό Γ). Α. Εφαρµοστέο δίκαιο στην ΑΚ 479 Σύµφωνα µε την κρατούσα στη νοµολογία άποψη εφαρµοστέο δίκαιο στην αλληλέγγυο, εκ του νόµου, ευθύνη του αποκτώντος περιουσία ή επιχείρηση για τα χρέη αυτής είναι το εξ όλων των συνθηκών αρµόζον δίκαιο. 1 Η προσφυγή σε αυτό 1 591/2002 ΑΠ, Νόµος, (318066), ΕΕ, 2003, σελ /2005 ΕφΠειρ, Νόµος, (420996) ΕΝαυτ, 2005, σελ /2003 ΕφΠειρ, Νόµος, (355263) ΕΕ, 2004, σελ /2003 ΕφΠειρ, Νόµος, (352115) ΕΝαυτ, 2004, σελ.45 42/1999 ΕφΠειρ, Νόµος, (277956) ΕΕµπ, 1999, σελ /1998 ΕφΠειρ, Νόµος, (277481) ΕΕ, 1999, σελ /1998 ΕφΠειρ, Νόµος, (275158) Πειρ.Νοµολ., 1999, σελ /2005 ΜΠρΠειρ, Νόµος, (416062) ΕΝαυτ, 2006, σελ. 206 Μπέης Κώστας, «Η

3 αιτιολογείται, µεταξύ άλλων, εκ της ελλείψεως άλλης ρητής πρόβλεψης ρυθµίζουσας το εν λόγω ερώτηµα. Στη νοµολογία γίνεται ειδικότερα επίκληση του άρθρου 25 ΑΚ εδ. β. Το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου στην κρίση του περί του εφαρµοστέου δικαίου στην σωρευτική ευθύνη πωλητή-αποκτώντος ευθυγραµµίστηκε µε την κρατούσα άποψη µε τους κάτωθι όρους: «Το κατά πόσο εκείνος, που µε πράξη εν ζωή απέκτησε από τον άλλο περιουσία ή επιχείρηση ως σύνολο, καθίσταται αυτοµάτως και σε ποιά έκταση συνυπεύθυνος µε τον παλαιό κτήτορα της περιουσίας ή επιχείρησης για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή επιχείρηση, διέπεται ως ενοχική σχέση εκ του νόµου από το δίκαιο που εκ του συνόλου των ειδικών συνθηκών συνδέεται στενότερα µε τη σχέση και εντεύθεν αρµόζει σ αυτή και εξευρίσκεται µε τη στάθµιση των στοιχείων που θεµελιώνουν την ενοχική σχέση και την εκτίµηση των συγκεκριµένων περιστάσεων και συνθηκών. Η ως άνω ενοχική σχέση (ευθύνη εκ του νόµου) δε διέπεται από το δίκαιο βάσει του οποίου κρίνεται η τυχόν υφιστάµενη υποσχετική σύµβαση περί µεταβίβασης της περιουσίας ή επιχείρησης (λ.χ. πώληση), που είναι σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Σύµβασης καταρχήν το δίκαιο που επέλεξαν τα συµβαλλόµενα µέρη». Την ανωτέρω διατύπωση την βρίσκουµε σχεδόν αυτούσια στο διατακτικό της απόφασης 591/2002 ΑΠ 2 και σε σειρά αποφάσεων. 3 Πέραν της ανωτέρω εκτεθείσας άποψης αξίζει να αναφερθούµε συνοπτικά στις απόψεις που έχουν διατυπωθεί ως προς το συγκεκριµένο ζήτηµα. Ο Γεώργιος Μαριδάκης υποστήριξε την εφαρµογή του δικαίου που διέπει την υποσχετική σύµβαση µεταβίβασης της περιουσίας ή της επιχείρησης. 4 Η άποψη αυτή που παρουσιάζει το πλεονέκτηµα της ασφάλειας δικαίου στις διεθνείς συναλλαγές αποτέλεσε αντικείµενο εύλογης κριτικής. 5 Της προσάπτεται, µεταξύ άλλων, ότι η έναντι των δανειστών του δικαιοπαρόχου ευθύνη εκείνου που απέκτησε πλοίο κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Κατ ανάθεση ερευνητική επιστηµονική µελέτη για την κάλυψη βιβλιογραφικού κενού (γνωµοδότηση)»,, 36, 2005, σελ και ειδικώτερα σελ Βρέλλης Σπυρίδων, Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο, Β εκδ., Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2001, σελ. 266, υποσηµ. 16 όπου περαιτέρω νοµολογία επί του θέµατος. 2 ΕΕ, 2003, σελ Η έννοια αρµόζον δίκαιο είναι έννοια νοµική ώστε η κρίση του δικαστηρίου να υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο ως προς το αν το καθορισθέν δυνάµει των πραγµατικών περιστατικών εφαρµοστέο δίκαιο είναι το κατ αντικειµενική κρίση αρµόζον: Βρέλλης Σπυρίδων, σε ΕρµΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, τ. Ι, Γενικαί αρχαί, Εκδ. Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήναι, 1978, σελ. 47, υπ αρ Μαριδάκης Σ. Γεώργιος, Ιδιωτικόν ιεθνές ίκαιον, τ. ΙΙ, εκδ. 2 α, ΤΥΠΟΙΣ: Αδελφών Κλεισιούνη, σελ βλ. Κρητικός Αθανάσιος, σε ΕρµΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, τ. ΙΙ, Γενικό Ενοχικό, Εκδ. Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήναι, 1979, σελ.665, υπ αριθµ. 44 όπου παρατίθενται µεµονωµένες αποφάσεις υπέρ της άποψης Μαριδάκη. 5 Βλ. την εµβριθή ανάλυση Μπέης Κώστας,οπ. π., υποσηµ.1, σελ

4 εφαρµογή της θα είχε ως αποτέλεσµα τα µέρη να αποφεύγουν µε ευκολία την εφαρµογή της 479 ΑΚ µε την επιλογή, δυνάµει του άρθρου 3 παρ. 1 της Σύµβασης της Ρώµης, ως εφαρµοστέου δικαίου του δικαίου χώρας που δεν προβλέπει αντίστοιχη διάταξη. Πρέπει, εν τούτοις, να σηµειώσουµε ότι, σύµφωνα µε τον Γεώργιο Μαριδάκη, η επιλογή αυτή δικαίου από τα µέρη οριοθετείται ως εξής: «Τα συµφώνως προς το δίκαιον της Πολιτείας ταύτης εγκύρως συµφωνούµενα δεν αποκλείεται ν αντίκεινται εις την δηµοσίαν τάξιν της Πολιτείας του δικαστού (της ελληνικής Πολιτείας). Επίσης, δεν αποκλείεται, να ανατραπούν εάν αποδεικνύεται ότι αποκλειστικός σκοπός των µερών καταφυγόντων εις το συµφωνηθέν δίκαιον, ήτο να καταστρατηγήσουν ελληνικούς ή και αλλοδαπούς νόµους µη ανεχόµενους αντίθετον ιδιωτικήν βούλησην». 6 Μας φαίνεται πάντως σωστή η µη υιοθέτηση της θέσης αυτής για τον πρόσθετο λόγο ότι η οριοθέτηση και λειτουργία της καταστρατήγησης µπορεί να είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Ως προς µία δεύτερη εκδοχή, αυτήν της εφαρµογής του δικαίου που διέπει την εκποιητική σύµβαση, λόγω του ότι η επερχόµενη συνευθύνη πωλητή-αποκτώντος αποτελεί εκ του νόµου επερχόµενη συνέπεια της εκποίησης, θα µπορούσε κανείς να αντιτάξει αφ ενός ότι και αυτή παρέχει στα µέρη τη δυνατότητα να µεθοδεύσουν την εφαρµογή δικαίου που δεν προβλέπει τέτοιου είδους συνέπεια και αφ ετέρου ότι η διάκριση µεταξύ υποσχετικής και εκποιητικής σύµβασης είναι µία διάκριση η οποία, δεδοµένου ότι δεν υιοθετείται απ όλα τα δίκαια, 7 υιοθέτησή της θα οδηγούσε ενδεχοµένως σε εν τοις πράγµασι αποδοχή της πρώτης λύσης. Τρίτη άποψη που έχει υποστηριχθεί είναι η εφαρµογή του δικαίου που διέπει το διασφαλιζόµενο χρέος. 8 Υπέρ αυτής ελέχθη ότι λειτουργεί αποτρεπτικά καταστρατηγικών τακτικών. Παράλληλα ίσως θα µπορούσε να αναζητήσει κανείς και 6 Μαριδάκης, οπ.π., υποσηµ. 4, σελ. 42. Υπέρ της άποψης αυτής τάχθηκε η απόφαση 840/2000 ΕφΠειρ, ΕΕ, 2000, σελ η οποία θεωρώντας ότι υπάρχει περίπτωση καταστρατήγησης κατέληξε στην εφαρµογή του ελληνικού δικαίου. Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι ενώ το δικαστήριο καταφάσκει την ύπαρξη καταστρατήγησης θεωρεί κατόπιν σκόπιµο να προβεί στον έλεγχο του ότι το εξ όλων των ειδικών συνθηκών αρµόζον δίκαιο είναι το ελληνικό για να φτάσει στην εφαρµογή της 479ΑΚ. Παρόµοια θέση υιοθετεί και η απόφαση 3998/1998 ΜΠρΠειρ, Νόµος, (275793) ΑρχΝ, 1999, σελ Για περισσότερα για την καταστρατήγηση βλ. Βρέλλης Σπυρίδων, Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο, Β έκδ., Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2001, σελ και ειδικώτερα Η διάκριση δεν ακολουθείται από το γαλλικό και το ιταλικό δίκαιο. Για το πως επηρεάζει η διάκριση την λειτουργία του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο µεταβιβάσεων επιχειρήσεων στη Γερµανία βλ. DROSTE Volker Triebel, Mergers & Acquisitions in Germany, CCH Europe, 1995, σελ Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αν το επιλεγέν δίκαιο ως προς τη µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προβλέπει ότι η µεταβίβαση των τίτλων κυριότητας ολοκληρώνεται µε τη σύµβαση της πώλησης η µεταβίβαση δε θα αναγνωριστεί στη Γερµανία, αν τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στη Γερµανία. 8 Μπέης Κώστας, οπ.π.,υποσηµ. 1, σελ

5 ένα θετικού δικαίου έρεισµα στη σύµβαση της Ρώµης για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές. Παρά το γεγονός ότι η ευθύνη που απορρέει από τη διάταξη του 479 ΑΚ είναι εκ του νόµου, µπορεί κανείς να εντοπίσει αναλογίες µε τις διατάξεις που προβλέπουν το εφαρµοστέο δίκαιο στην εκχώρηση και συγκεκριµένα στο εφαρµοστέο δίκαιο στη σχέση µεταξύ εκδοχέα και οφειλέτη. Η διάταξη του άρθρου 12 2 της σύµβασης της Ρώµης ορίζει: «Το δίκαιο που διέπει την εκχωρούµενη απαίτηση καθορίζει το εκχωρητό της, τις σχέσεις µεταξύ εκδοχέα και οφειλέτη, τους όρους µε τους οποίους µπορεί να γίνει επίκληση της εκχώρησης έναντι του οφειλέτη και το εξοφλητικό αποτέλεσµα παροχής του οφειλέτη.». Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις υπάρχουν αναλογίες αφ ενός ως προς το ότι και στην διάταξη του άρθρου 12 2 έχουµε τριγωνική σχέση και αφ ετέρου ως προς το ότι η επιλογή του δικαίου που διέπει την εκχωρούµενη απαίτηση στις σχέσεις εκδοχέαοφειλέτη απορρέει από προστατευτική διάθεση προς τον οφειλέτη. Τα χαρακτηριστικά των δύο σχέσεων είναι τέτοια που επιτρέπουν την κατ αναλογία δικαίου εφαρµογή του δικαίου του διασφαλιζόµενου χρέους. Ωστόσο πρέπει να σηµειώσουµε ότι η θέση αυτή καθιστά ιδιαίτερα επισφαλή τη θέση του υποψήφιου αγοραστή επιχείρησης. εδοµένου ότι µία επιχείρηση µπορεί να έχει µεγάλο αριθµό συµβατικών σχέσεων, και δη µε συµβαλλόµενους του εξωτερικού, οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει προκειµένου να αξιολογήσουν την αξία µίας προς αγορά επιχείρησης να µπορούν να αξιολογήσουν το ενεργητικό και το παθητικό αυτής. Βάσει της άποψης αυτής οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να αναζητήσουν το εφαρµοστέο δίκαιο σε κάθε συµβατική σχέση της εταιρείας στην οποία είναι οφειλέτης η τελευταία και να πληροφορηθούν το µέτρο της υπεγγυότητας της περιουσίας έναντι κάθε εγκύρως αναληφθείσας υποχρέωσης. Τέλος, µία ακόµα πιθανή ανάγνωση του εφαρµοστέου δικαίου στην σωρευτική ευθύνη πωλητή-αποκτώντος είναι η ύπαρξη λανθάνοντα µονοµερούς κανόνα σύγκρουσης 9 υποδεικνύοντος το ελληνικό δίκαιο. Σε µία τέτοια περίπτωση η σύµπτωση πιστωτών και επιχείρησης ή περιουσίας στην ελληνική επικράτεια θα πρέπει να οδηγεί τον δικαστή στην εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης παρά την υπεισέλευση άλλων στοιχείων αλλοδαπότητας. Υπέρ αυτής µπορεί κανείς να 9 Π.χ, τέτοιου κανόνα βρίσκουµε στη διάταξη του άρθρου 9 ΑΚ. Περισσότερα για τους µονοµερείς κανόνες σύγκρουσης βλ. Βρέλλη, οπ.π., υποσηµ. 6, σελ. 6-7 Γραµµατικάκη-Αλεξίου Αναστασία/Παπασιώπη-Πασιά Ζωή/Βασιλακάκης Ευάγγελος, Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1997, σελ

6 υποστηρίξει ότι ο καθορισµός του µέτρου υπεγγυότητας µίας περιουσίας ή επιχείρησης, η λειτουργία της οποίας εντοπίζεται σε µία χώρα και επηρεάζει κατ αρχάς τους δανειστές αυτής, είναι από τα θέµατα που εντάσσονται στο στενό πυρήνα της κυριαρχικής αρµοδιότητας µίας έννοµης τάξης. Προς υποστήριξη, εξάλλου, αυτής της θέσης µπορούµε να αντλήσουµε επιχείρηµα από το γερµανικό δίκαιο το οποίο προ της κατάργησης της υπό εξέταση διάταξης φαίνεται ότι εξαρτούσε την συνευθύνη του αποκτώντος από την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων. 10 Η προσέγγιση αυτή προσδίδει µεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές από την προσφυγή στην ερµηνεία της διάταξης του άρθρου 25 εδ. β ΑΚ ως γενικής ρήτρας προσδίδουσας µεγαλύτερη ευχέρεια στους δικαστές. Τέλος, είναι σύµφωνη µε τη λογική ότι το µέτρο της υπεγγυότητας µίας περιουσίας δεν µπορεί να αποτελεί ζήτηµα ελεύθερα καθοριζόµενο από τα µέρη σε µία σύµβαση. Β. Εφαρµοστέο δίκαιο στο ζήτηµα της εγκυρότητας της µεταβίβασης µετοχών Η ΠολΠρΝαυπλίου 53/2008 έκρινε πως «το θέµα της εγκυρότητας ή µη της µεταβίβασης του συνόλου των µετοχών της εταιρίας Η από τον Α.Ν. στην Α.Ι, από την οποία µεταβίβαση εξαρτάται κατά λογική και νοµική αναγκαιότητα και το κύρος των συµβάσεων εγγυήσεως και σωρευτικής αναδοχής χρέους, που καταρτίστηκαν µεταξύ της ανωτέρω εταιρίας και της εταιρίας Μ και συνεπώς και η ύπαρξη απαίτησης της τελευταίας από την εν λόγω αιτία, προς καταβολή της οποίας, κατά την Μ ευθύνεται εις ολόκληρον µε την Η και η Ρ, ως αποκτώσα το µοναδικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας Η µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 479 του ΑΚ, διέπεται από τις διατάξεις του δικαίου της Λιβερίας, το οποίο εφαρµόζεται εν προκειµένω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 10 του ΑΚ, ως το δίκαιο της έδρας του ανωτέρω νοµικού προσώπου, το οποίο κατά το καταστατικό του εδρεύει στη Μονρόβια της Λιβερίας.» 10 Βλ. Droste, οπ.π., υποσηµ. 7, σελ. 327, Πρέπει να ειπωθεί ότι η διάταξη αυτή καταργήθηκε στο γερµανικό δίκαιο µε ταυτόχρονη όµως µεταρρύθµιση του πτωχευτικού δικαίου της Γερµανίας. Ένας εκ των λόγων της κατάργησης φαίνεται ότι ήταν το ότι η εν λόγω διάταξη αποτελούσε ένα εκ των σηµαντικότερων εµποδίων στις µεταβιβάσεις περιουσίας (Droste,οπ.π., σελ ). Ωστόσο ως προς την Ελλάδα θα πρέπει, πριν απ οποιαδήποτε νοµοθετική κίνηση αφορώσα τη διάταξη του άρθρου 479ΑΚ, να ληφθούν υπ όψη η διαφορετική οικονοµική θέση της χώρας µας και των ελληνικών επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε τον νέο πτωχευτικό κώδικα.

7 Στην ως άνω κρίση του το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου κατέληξε χωρίς να προβληµατιστεί ως προς την έννοια της έδρας στην ΑΚ 10. Καταλήγοντας αβασάνιστα όµως στην εφαρµογή του δικαίου της καταστατικής έδρας, το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου αποµακρύνεται από την πάγια νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων σύµφωνα µε την οποία ως έδρα κατά την ΑΚ 10 νοείται όχι η καταστατική έδρα του νοµικού προσώπου αλλά η πραγµατική του έδρα. Όπως παρατηρείται «η έδρα κατά την ΑΚ10 είναι πραγµατικό περιστατικό και σηµαίνει τον βαρύνοντα για τη ζωή του νοµικού προσώπου τόπο, εκείνο στον οποίο συντελούνται οι σπουδαιότερες εκδηλώσεις της υπόστασής του, στον οποίο ασκείται πραγµατικά η διοίκηση και λαµβάνονται οι βασικές για τη λειτουργία του αποφάσεις 11». Την άποψη αυτή υποστηρίζει και η νοµολογία. 12, 13 Σύµφωνα µε την άποψη αυτή η σχολιαζόµενη απόφαση λανθασµένα έκρινε πως ως έδρα στην ΑΚ10 νοείται η καταστατική έδρα του νοµικού προσώπου, γι αυτό και έκρινε ως εφαρµοστέο στην εν θέµατι περίπτωση το δίκαιο της Λιβερίας. Αντίθετα, το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου θα έπρεπε να αναζητήσει την πραγµατική έδρα του νοµικού προσώπου ( η οποία µε βάση τα δεδοµένα της υπόθεσης διοικητικό συµβούλιο αποτελούµενο από Έλληνες το οποίο συνεδριάζει στην Ελλάδα, Έλληνες µοναδικοί µέτοχοι, κάτοικοι Ελλάδας- θα ήταν µάλλον η Ελλάδα) και να εφαρµόσει το δίκαιο του κράτους της έδρας αυτής- ήτοι το ελληνικό. Για λόγους πληρότητας πρέπει να αναφερθεί πως υποστηρίζεται και η αντίθετη άποψη σύµφωνα µε την οποία εφαρµοστέο δίκαιο στην περίπτωση µας πρέπει να θεωρηθεί το δίκαιο της καταστατικής έδρας. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται στο γερµανικό δίκαιο σύµφωνα µε το οποίο η µεταβίβαση των µετοχών ρυθµίζεται από τα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας 14 και εποµένως κρίσιµο είναι το δίκαιο της καταστατικής έδρας. Είναι προφανές πως σύµφωνα µε αυτή την άποψη η απόφαση του ικαστηρίου είναι ορθή. 11 Βρέλλης, οπ.π, υποσηµ. 1,, σελ. 148, 12 ΟλΑΠ 461/1978, ΝοΒ, σελ. 27, 211, ΑΠ 1627/1986, ΝοΒ 35, σελ Για τις περιπτώσεις που µε νόµο ορίστηκε ως εφαρµοστέο το δίκαιο της καταστατικής έδρας, κυρίως σε σχέση µε τις ναυτιλιακές εταιρίες βλ. Βρέλλη, ό.π., υποσηµ. 1, σελ Picot Gerhard, Mergers & Acquisitions in Germany, 2 nd ed.,juris PUBLISHING, INC, New York, USA, 2000, p. 193.

8 Γ. Η δέσµευση τρίτων από το δεδικασµένο. Η σχολιαζόµενη απόφαση απέρριψε την ένσταση δεδικασµένου από την διαιτητική απόφαση την οποία επικαλέστηκε η εταιρία Μ µε την εξής σκέψη: «Σηµειωτέον ότι το θέµα της εγκυρότητας ή µη της σύµβασης εγγύησης δεν καλύπτεται από το δεδικασµένο της ανωτέρω διαιτητικής απόφασης το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν ισχύει και κατά της Ρ, αφού η τελευταία δεν ήταν διάδικος στη διαιτητική δίκη (άρθρο 325, αριθµ. 1 του ΚΠολ ) ούτε εξάλλου είναι ειδική διάδοχος της τότε διαδίκου Η ώστε να καταλαµβάνεται από το δεδικασµένο υπό την ιδιότητα της αυτή (άρθρο 325, αριθ. 2 του ΚΠολ ) αφού η Ρ αγόρασε ένα ακίνητο, η κυριότητα του οποίου δεν ήταν αντικείµενο της δίκης επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του ιαιτητικού ικαστηρίου αλλά το έγκυρο ή µη της καταγγελίας της σύµβασης αντιπροσωπείας στις , καθώς και το τυχόν κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασµού κατά την ηµεροµηνία αυτή.» Η ως άνω σκέψη της σχολιαζόµενης απόφασης είναι ωστόσο δεκτική κριτικής και τούτο διότι δε λαµβάνει καθόλου υπόψη της τη λεγόµενη «τριτενέργεια του δεδικασµένου». Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή από την ανωτέρω διαιτητική απόφαση και την τριτενέργεια του δεδικασµένου της δεσµεύεται και η εταιρία Ρ. Σύµφωνα µε τη θεωρία της τριτενέργειας «ο κανόνας της σχετικής ισχύος του δεδικασµένου δεν είναι καθεαυτόν αντίθετος προς την πρόσδοση σ αυτό απόλυτης εµβέλειας: κάθε τρίτος υποχρεούται να σεβαστεί ό,τι ισχύει τελεσιδίκως µεταξύ των διαδίκων και των προσώπων που καταλαµβάνονται από τα υποκειµενικά όρια του δεδικασµένου. Η αναπτυσσόµενη τριτενέργεια του δεδικασµένου (βλ. ρητώς ΕφΑθ 5361/1993, 1994, 733, παρατ. Γιαννούλη, Σταµατόπουλου) εισηγείται την αξιοποίηση της βαρύνουσας κάθε τρίτον υποχρεώσεως, να µην αµφισβητεί την αυθεντική διάγνωση του δικαιώµατος, (πρβλ. ΟλΑΠ 44/1996, ΝοΒ 1997,451, 455 ΙΙ, 456 ΙΙ) από την απόφαση που εκδόθηκε µεταξύ των διαδίκων ως legitimi contradictores, εκτός αν αυτή υπήρξε προιόν συµπαιγνίας τους. (ΕφΑθ 2725/1999 Αρµ, 2000,249). Έτσι χωρίς το δεδικασµένο να ισχύει έναντι του τρίτου ευθέως, πάντως δεν µπορεί να

9 αµφισβητηθεί από αυτόν στη συγκεκριµένη υποκειµενική και αντικειµενική του έκταση.» 15 Χαρακτηριστικά η ως άνω ΕφΑΘ 2725/ αναφέρει: «Εντούτοις είναι δυνατόν, από την ερµηνεία των σχετικών διατάξεων να συνάγεται ότι η συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση (ενν. του δεδικασµένου) στηρίζεται σε γενικότερες αρχές του δικαίου, η συνεπής εφαρµογή των οποίων επιβάλλει την ισχύ του δεδικασµένου υπέρ ή εις βάρος και άλλων προσώπων, πέραν των προβλεπόµενων στα άρθρα 325 έως 329. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι το δεδικασµένο θα ισχύσει και έναντι αυτών των προσώπων (. Κονδύλη, Το δεδικασµένον κατά τον ΚΠολ, παρ. 25, σελ. 296). Για να τεθεί όµως ζήτηµα δέσµευσης κάποιου τρίτου από το δεδικασµένο, θα πρέπει αυτός ο τρίτος να έχει κάποια σχέση µε το αντικείµενο της δίκης. Θα πρέπει, συγκεκριµένα, η έννοµη σχέση του τρίτου να ταυτίζεται µε την τελεσιδίκως κριθείσα έννοµη σχέση ή η µια να είναι προδικαστική της άλλης. Υποστηρίχθηκε δε, εκτός άλλων και ότι όταν το αποτέλεσµα της δίκης, που διεξήχθη µεταξύ των νοµίµων αντιδίκων είναι προδικαστικό για την έννοµη σχέση κάποιου τρίτου το δεδικασµένο θα πρέπει να δεσµεύει πάντα τον τρίτο Έχει δηλαδή υποστηριχθεί η άποψη, ότι όταν η κριθείσα µεταξύ των διαδίκων έννοµη σχέση είναι προδικαστική για την έννοµη σχέση µεταξύ του ενός εξ αυτών και του τρίτου, τότε το δεδικασµένο πρέπει να δεσµεύει πάντοτε και τον τρίτο, αν τούτο δεν είναι ανεπιεικές γι αυτόν εκ δικονοµικών λόγων..βεβαίως σε κάθε περίπτωση ο (τρίτος) µπορεί να προστατευθεί από τις συµπαιγνίες (των διαδίκων) προσβάλλοντας το δεδικασµένο εξαιτίας δόλου των διαδίκων.» Σύµφωνα µε την κατά τη γνώµη µας ορθή ως ανωτέρω θεωρία της τριτενέργειας του δεδικασµένου δεν είναι δυνατόν η εταιρια Ρ να αµφισβητήσει την αυθεντικώς διαγνωσθείσα από το διαιτητικό δικαστήριο ύπαρξη υποχρέωσης της εταιρίας Η κατά της εταιρίας Μ για να απαλλαγεί από την κατά ΑΚ479 ex lege σωρευτική αναδοχή χρέους ως προς την οποία ενάγεται εκτός και αν ισχυριστεί την ύπαρξη συµπαιγνίας µεταξύ των διαδίκων της αρχικής δίκης. Εποµένως, κρίνοντας αντίθετα η σχολιαζόµενη απόφαση κατά τη γνώµη µας έσφαλε και ως προς το σηµείο αυτό. 15 Κουσούλης σε Κεραµεύς/Κονδύλης/Νίκας, ΚΠολ Ι (2000) 325 αριθ. 10επ. όπου και σειρά παραδειγµάτων από τη νοµολογία. 16 Αρµ. 2000, 249.

10

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων. ΑΡΧΕΣ [ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (ΣΧΙΔΔ)] 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2 (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3 Προοίμιο Το κείμενο αυτό εκθέτει τις γενικές αρχές που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 (...) ΙΙ. Με την απευθυνόμενη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών από 11.3.2010 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης.../2010 αγωγή, που άσκησε η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία με την

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Παραγραφή αξιώσεων κατ αντιπροσώπου ν. 762/78. Σ Ρώµης 1980. µεταβίβαση πλοίου. Παλιννόστηση. Παραγραφή αξιώσεων από τη σύµβαση ναυτολόγησης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση

Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Φορολογικού Συμβούλου Solicitor of the Supreme Court(England and Wales) ΜΔΕ (ΑΠΘ), LL.M (Univ. of London),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 10.6.2014 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012

Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012 Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012 Ερώτηση: Ποια η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012; Απάντηση: Για την ετερόρρυθμη εταιρία πρέπει να τονιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ «ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ») Ελευθέριος Καστρήσιος Λέκτωρ Νομικής ΔΠΘ

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ «ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ») Ελευθέριος Καστρήσιος Λέκτωρ Νομικής ΔΠΘ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ «ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ») Ελευθέριος Καστρήσιος Λέκτωρ Νομικής ΔΠΘ Διάγραμμα Ι. Εισαγωγικά για την κοινοπραξία ΙΙ. Η θέση της νομολογίας 1. Το ζήτημα της νομικής προσωπικότητας

Διαβάστε περισσότερα

3965/2005 ΜΠΡ ΠΕΙΡ. Πρωτοδίκης: ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ Δικηγόροι: Γ. Λατσούδης, Αθ. Θεολογίδης

3965/2005 ΜΠΡ ΠΕΙΡ. Πρωτοδίκης: ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ Δικηγόροι: Γ. Λατσούδης, Αθ. Θεολογίδης 3965/2005 ΜΠΡ ΠΕΙΡ Πρωτοδίκης: ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ Δικηγόροι: Γ. Λατσούδης, Αθ. Θεολογίδης Από τη διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ σαφώς συνάγεται ότι σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεως, όπου ως "επιχείρηση"

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΘΎΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΤΏΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ Ή ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ

Η ΕΥΘΎΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΤΏΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ Ή ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ Η ΕΥΘΎΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΤΏΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ Ή ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΔΙΕΘΝΈΣ ΔΊΚΑΙΟ (ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΤΗΝ ΕΦΠΕΙΡ 94/2009) * ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ** Εἰ γάρ τις προθείη πᾶσι ἀνθρώποισι ἐκλέξασθαι κελεύων νόμους τοὺς καλλίστους

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4 Αρθρο 15 Διορισμός

Διαβάστε περισσότερα

(ΣτΕ ΕπΑναστ /2008)

(ΣτΕ ΕπΑναστ /2008) Απαράδεκτη η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατά τη διενέργεια προµήθειας µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης (ΣτΕ ΕπΑναστ 515-516/2008) Του Προκόπη ηµητριάδη, ικηγόρου, LL.M. (Cambridge), Μ Ε Αστικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... 21 1. Εισαγωγή... 25 Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΙΚΑΙΑ 2. Ιστορική αναδρομή Ι. Ρωμαϊκό δίκαιο... 29 ΙΙ. ίκαιο της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Working Paper Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας Του Γεωργίου Κ. Καραμέτου Φοιτητή Νομικής Του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Abstract-Summary

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 για τη µεταβίβαση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Γ/Φ28/2661/141Π/08.07.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από την 7/11 πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού, προκύπτουν τα εξής: α/α ιδιοκτησίας (ΚΑΕΚ) Υποχρεώσεις τρίτων προς ιδιοκτησία 1 ( )

Από την 7/11 πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού, προκύπτουν τα εξής: α/α ιδιοκτησίας (ΚΑΕΚ) Υποχρεώσεις τρίτων προς ιδιοκτησία 1 ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. Υ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : /3β /νση : Βικέλα 4 ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 650/2012 του Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου Ε. Σκαλίδης 1201 I. Η εξασφαλιστική μεταβίβαση της κυριότητας κινητού 1. Η εξασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001)

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ι. Η έννοια του δικαίου. 1. Ορισμός του κανόνα δικαίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ι. Η έννοια του δικαίου. 1. Ορισμός του κανόνα δικαίου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δημόσιο δίκαιο υφίσταται συνεχείς μεταβολές τόσο από την άποψη των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που η εκάστοτε εξουσία διαμορφώνει, αποφασίζει και εκτελεί τις αποφάσεις της με νομοθετική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9755/98 LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Προεδρίας ΡΩΜΗΙ

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9755/98 LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Προεδρίας ΡΩΜΗΙ ConseilUE EΥΡΩΠΑÏΚΗΕΝΩΣΗ ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,15Ιουλίου1998(20.07) (OR.D) 9755/98 PUBLIC LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Προεδρίας Θέμα: Σύμβαση"ΡώμηΙ" ΡΩΜΗΙ Στόχοςτουπαρόντοςεγγράφουείναιναπροσφέρειμιαόσοτοδυνατόνσαφέστερηκαισυνεκτικότερηβάσηγιατις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX 1. Προκαταρκτικά στα άρθρα 18-64 του ΕμπΝ Ι. Ένταξη στο ιδιωτικό εταιρικό δίκαιο...1 1. Το αστικό δίκαιο ως βάση ρυθμίσεως...1

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007

Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007 Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007 1. Να αναφερθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης που ισχύει σήμερα αποτελείται από το νομοθετικό διάταγμα Ν.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Aνάλυση αποφάσεων ΟλΣτΕ 1901 και 1906/2014 Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Αριθµός Απόφασης 176/2012 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Αποτελούµ ενο από τους δικαστές Ειρήνη Γιανναδάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Ανδρέα ιαµαντή, Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Αριθμός ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμός 10 1997 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές : Στέφανο Ματθία, Πρόεδρο, Ευάγγελο Ρίκο,Αγησίλαο Μπακόπουλο,και Γεώργιο Βελλή, Αντιπροέδρους, Θεόδωρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Το επιτρεπτό της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου για χρηματικές απαιτήσεις, με έμφαση στο ζήτημα του εκτελεστού τίτλου

Θέμα Το επιτρεπτό της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου για χρηματικές απαιτήσεις, με έμφαση στο ζήτημα του εκτελεστού τίτλου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Διπλωματική εργασία Θέμα Το επιτρεπτό της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου για χρηματικές απαιτήσεις, με έμφαση στο ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΑθ 4870/2006 Πρόεδρος: Δημήτριος Μάκος Γραμματέας: Χρυσάνθη Βαρβαρέσου Δικηγόροι: Γεώργιος Καπόγιαννης, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

ΜονΠρωτΑθ 4870/2006 Πρόεδρος: Δημήτριος Μάκος Γραμματέας: Χρυσάνθη Βαρβαρέσου Δικηγόροι: Γεώργιος Καπόγιαννης, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου ΜονΠρωτΑθ 4870/2006 Πρόεδρος: Δημήτριος Μάκος Γραμματέας: Χρυσάνθη Βαρβαρέσου Δικηγόροι: Γεώργιος Καπόγιαννης, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ.. (α) Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 632 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ,2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής.

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής. ΕφΘεσ 881/2012 ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Πρόεδρος: Παναγιώτης Κατσιρούμπας. Δικαστές: Α. Πελεκούδα, Μ. Τσιλιγκαρίδου (Εισηγήτρια). Δικηγόροι: Δ. Νίκου, Β. Τρεμόπουλος. (79 1 ν. 5960/1972, 15 3 ν. 3472/2006, 71,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 22 Νοεµβρίου 2002 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 ΕΠΕΙΓΟΝ (Αποστολή µε FAX) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/22-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα