ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ιαχειριστική χρήση έως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ιαχειριστική χρήση 1.7.2004 έως 30.6.2005"

Transcript

1 ιαχειριστική χρήση έως XHMIKOTEXNIKH EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Απόφαση 5/204/ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2005 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 1

2 ιαχειριστική χρήση έως Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση 4 Κεφάλαιο 1 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 5 Κεφάλαιο 2 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι 15 Κεφάλαιο 3 Σηµαντικά στοιχεία για την Εταιρεία 3.1 ηµόσιες Προσφορές Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες Άδειες Αγορά Ιδίων Μετοχών Σηµαντικές εξελίξεις εξεταζόµενης χρήσης Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 16 Κεφάλαιο 4 Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής 17 Κεφάλαιο 5 Πληροφορίες για την Εταιρεία 5.1 Γενικές πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο εργασιών της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Αξία των Παγίων περιουσιακών στοιχείων Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Πολιτική Επενδύσεων Επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την τριετία Επενδύσεις σε εξέλιξη 27 Κεφάλαιο 6 Πληροφορίες σχετικά µε το Κεφάλαιο, τους Μετόχους, τη ιοίκηση & το Προσωπικό της Εταιρείας 6.1 Εξέλιξη Μετοχικού κεφαλαίoυ της Εταιρείας Ίδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι ικαιώµατα Μετόχων ιοίκηση - ιεύθυνση της Εταιρείας Συµµετοχές των µελών του.σ., των Οργάνων ιευθύνσεως και εποπτείας στο.σ. ή /και στο Μετοχικό Κεφάλαιο (>10%) άλλων εταιριών Προσωπικό Οργανόγραµµα 42 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 2

3 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 7 Απολογιστικά οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας 7.1 ραστηριότητα Αποτελέσµατα χρήσεων Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης ιάθεση Κερδών ιάθεση των προ φόρων και αποσβέσεων Κερδών Μερισµατική Πολιτική Φορολογία Μερισµάτων Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 58 Κεφάλαιο 8 Συνδεδεµένες εταιρείες 8.1 Συνδεδεµένες εταιρείες µε την ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρείες Εταιρίες στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν Μέλη του.σ., Όργανα ιευθύνσεως και Εποπτείας της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 60 Κεφάλαιο 9 Πρόσφατες εξελίξεις Μακροχρόνιοι στόχοι και Προοπτικές 9.1 Στόχοι και προοπτικές της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 62 Κεφάλαιο 10 Ταµιακές Ροές της Εταιρείας 63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Έκθεση ιαχείρισεως του.σ. της Εταιρείας ΙΙ. Προσάρτηµα Ισολογισµού της Εταιρείας IΙΙ. Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 1 ου, 2 ου και 3 ου τριµήνου 77 ΙV. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 3

4 ιαχειριστική χρήση έως ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλεση (Αρ. Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22) Συµφώνως προς τον Νόµον 2190/20 περί Ανωνύµων Εταιρειών, κατόπιν δε αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 9 η εκεµβρίου 2005 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12 η µεσηµβρινή εις τα εν Καλοχωρίω γραφεία αυτής προς λήψιν αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και ανάγνωση της Εκθεσης ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονοµικών Καταστάσεων και των πεπραγµένων της διαχειριστικής χρήσης Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της διαχειριστικής χρήσεως µετά της αναλύσεως των αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα ιαθέσεως των αποτελεσµάτων. 3. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζηµιώσεως για την χρήσιν ταύτην. 4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού για τη χρήση και προσδιορισµός της αµοιβής αυτών. 5. Εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου. 6. Προέγκριση καταβολής αµοιβών στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για τη διαχειριστική χρήση Εγκριση του δικαιώµατος του ιοικητικού Συµβουλίου να πραγµατοποιεί επενδύσεις άνω των ,29 ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας. 8. Λοιπές ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι για να µετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της θα πρέπει σύµφωνα µε το νόµο να ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασµού τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη δέσµευση του συνόλου ή µέρους των µετοχών τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. Εντός της αυτής προθεσµίας κατατίθενται και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως από τους εξουσιοδοτηµένους και νόµιµους εκπροσώπους. Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2005 Το ιοικητικό Συµβούλιο Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 4

5 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 1: Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ποσά σε χιλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών 9.139, , ,32 Μικτό κέρδος (1) 1.899, ,92 233,14 (% επί του κύκλου εργασιών) 20,8% 12,9% 3,4% Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 26,07 33,98 52,95 Σύνολο 1.925, ,90 286,09 (% επί του κύκλου εργασιών) 21,1% 13,2% 4,1% Λειτουργικά Έξοδα 691,97 691,45 723,33 (% επί του κύκλου εργασιών) 7,6% 7,3% 10,5% Λειτουργικό αποτέλεσµα (1) 1.234,01 564,45-437,24 (% επί του κύκλου εργασιών) 13,5% 6,0% 6,3% Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα & Κέρδη 53,29 556,56 39,85 Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα, Ζηµίες & Προβλέψεις 188,18 294,42 16,71 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 1.099,12 826,59-414,10 (% επί του κύκλου εργασιών) 12,0% 8,7% 6,0% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 964,23 688,90-414,10 (% επί του κύκλου εργασιών) 10,6% 7,3% 6,0% Κέρδη /Ζηµιές προ φόρων 9,68 11, ,16 (% επί του κύκλου εργασιών) 0,1% 0,1% 0,0% Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές (2) -1,41 3, ,16.Σ. (% επί του κύκλου εργασιών) 0,0% 0,0% 0,0% Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και (2) (3) -75,24-0, ,69 φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (% επί του κύκλου εργασιών) (0,8%) (0,0%) (0,0%) Μέρισµα 0,00 0,00 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (5) Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (4) Κέρδη / Ζηµιές προ φόρων (1.793) (55,46) (1.281,16) Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) (1.804) (63,77) (1.291,15) Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (2) (3) (1.878) (67,24) (1.310,68) Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 5

6 ιαχειριστική χρήση έως Στοιχεία ανά µετοχή (4) (σε ) Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 0,08 0,06 0,00 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 0,07 0,05 0,00 Κέρδη /Ζηµιές προ φόρων 0,00 0,00 (0,09) Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) 0,00 0,00 (0,09) Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και (2) (3) 0,00 0,00 (0,09) φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων Μέρισµα / µετοχή (6) 0,00 0,00 0,00 Αναµορφωµένα στοιχεία ανά µετοχή (4) (σε ) Κέρδη / ζηµιές προ φόρων (0,10) (0,13) (0,09) Κέρδη / ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) (0,10) (0,13) (0,09) Κέρδη / ζηµιές µετά από φόρους, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (2) (3) (0,11) (0,13) (0,09) Σηµειώσεις: (1): Για τον προσδιορισµό του µικτού κέρδους, του λειτουργικού αποτελέσµατος και των κερδών προ αποσβέσεων έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης. (2): Από τα προς διανοµή κέρδη των χρήσεων και δεν εδόθησαν αµοιβές στα µέλη του.σ. (3): Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων παρουσιάζονται όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν προηγούµενες χρήσεις. (4): Για τον υπολογισµό των στοιχείων ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών. (5): Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχουν ληφθεί υπ όψιν οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών καθώς και η µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 432 ρχ. σε 108 ρχ. που αποφάσισε η από Έκτακτη Γενική Συνέλευση. (6): Το µέρισµα ανά µετοχή έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 6

7 ιαχειριστική χρήση έως ποσά σε χιλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Αναπόσβεστα Έξοδα εγκαταστάσεως 34,60 26,16 0,00 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.447, , ,12 Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 124,94 124,94 7,53 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 6.572, , ,65 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 6.577, , ,84 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 650,00 75,00 75,00 Σύνολο Ενεργητικού , , ,49 Ίδια Κεφάλαια , , ,97 Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.344, , ,52 Σύνολο υποχρεώσεων 3.344, , ,52 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Παθητικού , , ,49 Λογιστική Αξία Μετοχής* (ποσά σε ) 0,75 0,76 0,71 (*) : Για τον υπολογισµό της Λογιστικής αξίας ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 7

8 ιαχειριστική χρήση έως ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ , , Τα Αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας έχουν αναµορφωθεί µε βάση τις σηµειώσεις της Εταιρείας και τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις χρήσεις , και , οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω ανά χρήση: ΧΡΗΣΗ Σηµειώσεις Εταιρείας 1. Με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2065/1992, έγινε στις αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας. 2. Το απασχολούµενο προσωπικό στην Εταιρεία, κατά την ανερχόταν σε 107 εργαζοµένους. 3. Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν στη χρήση σε 515 χιλ. περίπου. 4. εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας, εκτός απο αγωγή τρίτου για αποζηµίωση ποσού 52 χιλ που δεν έχει εκδικασθεί ακόµη. 5. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε την Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΟ 91 έχει ως εξής : Φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , , Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , , , ,89 Παρατηρήσεις Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 1. Ο λογαριασµός Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (ΓΙΙΙ Ενεργητικού) ποσού 117 χιλ. περίπου αφορά µετοχές ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α. οι οποίες αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους. Οι µετοχές αυτές θα έπρεπε να αποτιµηθούν στην εσωτερική λογιστική τους αξία η οποία µε βάση τον ισολογισµό της που τέθηκε υπόψη µας, ανέρχεται σε 60 χιλ. περίπου. Συνέπεια των ανωτέρω είναι, τα αποτελέσµατα της χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 57 χιλ. περίπου. 2. Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων της Εταιρείας περιλαµβάνονται υπόλοιπα ακίνητα, επισφαλή και επίδικα ύψους χιλ. περίπου. Για την κάλυψη της ζηµίας που θα προκύψει από την µη είσπραξη των απαιτήσεων αυτών έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού 436 χιλ. περίπου, η οποία κατά τη γνώµη µας είναι ανεπαρκής. 3. Ο λογαριασµός Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα ( ΙΙ Ενεργητικού) ποσού 650 χιλ. αφορά πρόβλεψη σε όφελος των αποτελεσµάτων χρήσεως για διεκδικούµενη αποζηµίωση από ασφαλιστική εταιρεία λόγω πυρκαιάς. Το ποσό αυτό δεν είναι βέβαιο και οριστικό αλλά, όπως µας δηλώθηκε αρµοδίως, αποτελεί πρόταση της ασφαλιστικής εταιρείας για συµβιβασµό. 4. Η Εταιρεία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στη διάταξη της παραγρ. 1ιε του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, επειδή κανένας από το προσωπικό της δεν θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µέσα στην επόµενη χρήση. Εάν η Εταιρεία σχηµάτιζε, Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 8

9 ιαχειριστική χρήση έως την , πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 322 χιλ. περίπου, από το οποίο ποσό 266 χιλ. περίπου αφορά προηγούµενες χρήσεις. 5. Σύµφωνα µε επιστολή ενός εκ των νοµικών συµβούλων της Εταιρείας, κατά την ηµεροµηνία χορηγήσεως του παρόντος πιστοποιητικού, υφίστανται εκκρεµείς αγωγές κατά της Εταιρείας συνολικού ποσού 52 χιλ. περίπου. Για την προβλεπόµενη επιβάρυνση της Εταιρείας από την ανωτέρω αιτία δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως. Χρήση Σηµειώσεις Εταιρείας 1. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας έγινε µε βάση τον Ν.2065/92 στη χρήση Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της ανερχόταν σε 109 άτοµα. 3. Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν στη χρήση σε ,00 περίπου. 4. Εκτός από αγωγή τρίτου για αποζηµίωση ποσού ,00 περίπου η οποία δεν έχει εκδικαστεί, δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή την λειτουργία της Εταιρείας. 5. Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΟ 03 έχει ως εξής : Φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ,23 και Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , Η Εταιρεία στην παρούσα χρήση ελέγχθηκε φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε στις Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση δεν έχουν καταστεί οριστικές. 7. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Παρατηρήσεις Ελέγχου Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας 1. Στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΙΙ-1 «Πελάτες» και ΙΙ-10 «Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες» περιλαµβάνονται καθυστερηµένες και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ,04 για τις οποίες η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ,83 για ζηµιές που θα υποστεί κατά την είσπραξη τους, η οποία θα έπρεπε να είναι αυξηµένη κατά το ποσό των ,00 περίπου. Με το ποσό αυτό θα έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων και η καθαρή θέση της εταιρείας. 2. Οι συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ποσού ,00 αφορούν συµµετοχή σε µία ηµεδαπή Α.Ε. µη εισηγµένη στο ΧΑ, η οποία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή και αποτιµήθηκε στο ιστορικό της κόστος. Αν η αποτίµηση γινόταν µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις του εµπορικού νόµου, θα προέκυπτε διαφορά υποτίµησης περίπου, που θα µείωνε ισόποσα τις συµµετοχές και την καθαρή θέση, επιβαρύνοντας τα ανόργανα αποτελέσµατα κατά ,00 και τα οργανικά αποτελέσµατα κατά , Η εταιρεία στηριζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 10 του Ν. 2065/92, δεν σχηµατίζει προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της τουλάχιστον σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος θα ανερχόταν την Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 9

10 ιαχειριστική χρήση έως σε ,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό ,00 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και ποσό ,00 τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 4. Στην παρούσα χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002 και 2003 από τον οποίο προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις ποσού ,64. Η καθαρή θέση επιβαρύνθηκε µε ποσό 3.476,00 το οποίο αφορά την πρώτη καταβληθείσα δόση στην χρήση και µε το υπόλοιπο ποσό ,64 θα επιβαρυνθεί η καθαρή θέση στην επόµενη χρήση. 5. Στους λογαριασµούς των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διενεργήθηκαν µικρότερες αποσβέσεις σε σχέση µε τις αντίστοιχες της προηγούµενης χρήσης, λόγω της θεσµοθέτησης νέων συντελεστών µε το Π 299/2003, συνολικού ποσού ,00 περίπου που αφορούν κατά κατηγορία: α) Κτίρια ,00 β) Μηχανήµατα ,00 γ) Μεταφορικά Μέσα 4.000,00 δ) Έπιπλα και Λοιπό εξοπλισµό 4.000,00. Αν γίνονταν οι αποσβέσεις όπως και στην προηγούµενη χρήση, θα επιβαρύνονταν η καθαρή θέση µε ποσό της τάξης ,00 περίπου και ισόποσα τα οργανικά αποτελέσµατα. 6. Από τις πιο πάνω παρατηρήσεις 1, 2, 3, και 4, που είναι ποσοτικοποιηµένες, προκύπτει αναµόρφωση µείωσης της καθαρής θέσης κατά ,00 περίπου που προέρχεται από αναµόρφωση µείωσης του λειτουργικού αποτελέσµατος της χρήσης κατά ,00, µείωσης των ανόργανων αποτελεσµάτων (αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων) κατά ,00 και από απευθείας µείωση της καθαρής θέσης κατά ,00. Χρήση Σηµειώσεις Εταιρείας 1. Με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2065/1992, πραγµατοποιήθηκε στις αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων, καθώς και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία των γηπέδων και κτιρίων κατά ,28 και η αξία των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,19 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ύψους ,09 που καταχωρήθηκε απευθείας στο λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων ΑΙΙΙ '' ιαφορές αναπροσαρµογής''. 2. Το απασχολούµενο προσωπικό στην Εταιρεία, κατά την ανερχόταν σε 120 εργαζοµένους. 3. Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν στη χρήση σε , εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας εκτός από αγωγή τρίτου για αποζηµίωση ποσού ,40 που δεν έχει εκδικαστεί ακόµα. 5. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε την Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΟ 03 έχει ως εξής: ''Φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων'' ,66 και ''Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων'' , Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 10

11 ιαχειριστική χρήση έως Παρατηρήσεις Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1. Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για το ποσό του λογαριασµού των απαιτήσεων -ΙΙ- 10 Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες ύψους ,10 µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαιά της, κατά την , να είναι ισόποσα αυξηµένα. 2. Η Εταιρεία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµάτευση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994 δεν σχηµατίζει προβλέψεις για την αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία. Εάν η Εταιρεία σχηµάτιζε προβλέψεις για τις πιθανές υποχρεώσεις αποζηµίωσης του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, όπως ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγρ. 14 του άρθρου 42ε του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτές θα ανέρχονταν στο ύψος των ,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό ,00 περίπου αφορά την τρέχουσα χρήση και το υπόλοιπο των ,00 προηγούµενες χρήσεις. 3. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές µέχρι και τη χρήση που έληξε στις , και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις επόµενες δύο χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε επίσης Βεβαίωση Ελέγχου επί της Κατάστασης Ταµιακών Ροών της χρήσης η οποία περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο 10 του παρόντος Ετήσιου ελτίου. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 11

12 ιαχειριστική χρήση έως ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας για τις χρήσεις , και , σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας όπως αυτές προκύπτουν από τα σχετικά Πιστοποιητικά που παρατίθενται κάτω από τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις: ποσά σε χιλ. Πίνακας αναµόρφωσης Αποτελεσµάτων της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων 9,68 11, ,16 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχής Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις επισφαλών Πελατών Μείον: Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω πυρκαγιάς Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για εκκρεµείς αγωγές Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµίες προ φόρων (1.793) (55,46) (1.281,16) Μείον: Αµοιβές.Σ Μείον: Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 11 8,31 9,99 Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) (1.804) (63,77) (1.291,15) Φόροι φορολογικού ελέγχου 74 3,47 19,53 Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (1.878) (67,24) (1.310,68) Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 12

13 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ιαχειριστική χρήση έως ποσά σε χιλ. Πίνακας αναµόρφωσης των Ιδίων Κεφαλαίων της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε Αριθµός µετοχών Ονοµαστική αξία 0,32 0,32 0,32 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων δηµοσιευµένων Ισολογισµών , , ,96 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµηση συµµετοχής 57,00 97,00 0,00 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 988,00 580, ,10 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Μείον: Πρόβλεψη εσόδων από διεκδικούµενη ασφαλιστική αποζηµίωση λόγω πυρκαγιάς 56,00 349,00 400,00 650,00 0,00 0,00 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για εκκρεµείς αγωγές 52,00 0,00 0,00 Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου 0,00 20,00 0,00 Σύνολο Αναµορφώσεων 1.803, , ,10 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 8.686, , ,86 Αναµορφωµένη λογιστική αξία µετοχής 0,62 0,68 0,60 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 13

14 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 2: Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρείας ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία»), για τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης στον κ. Κωνσταντίνο Νικολαΐδη, Υπεύθυνο του Τµήµατος Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ αριθµ. 5/204/ Απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Ο κ. Παύλος Ιωσήφ Καράσσο, ιευθύνων Σύµβουλος, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ Ο κ. Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, Υπεύθυνος του Τµήµατος Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μέλος.Σ., Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 14

15 ιαχειριστική χρήση έως ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές: Τον έλεγχο της χρήσης διενήργησαν οι κ.κ. Ευστάθιος Χριστόπουλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και Αιµίλιος Καρακώστας (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρείας ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Βασ. Σοφίας 120 Αθήνα, Τ.Κ τηλ Τον έλεγχο της χρήσης διενήργησε η κα. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρείας GRANT THORNTON Α.Ε., Βασ. Κωνσταντίνου 44 Αθήνα, Τ.Κ τηλ Τον έλεγχο της χρήσης διενήργησε ο κ. Ευάγγελος Παγώνης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρείας ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (ήδη BAKER TILLY HELLAS AE), 3ης Σεπτεµβρίου 76 Αθήνα, Τ.Κ τηλ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Ο έλεγχος αφορούσε στον προσδιορισµό πάσης φύσεως εκκρεµών φορολογικών της υποχρεώσεων (εισοδήµατος, Φ.Π.Α και λοιπών φορολογιών) για τις χρήσεις και και τα οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά ειλικρινή και ακριβή. Από τα πορίσµατα των φορολογικών ελέγχων, προέκυψαν φορολογικές διαφορές ύψους 575,9 χιλ., για τις οποίες επεβλήθησαν στην Εταιρεία πρόσθετοι φόροι συνολικού ύψους 24,3 χιλ. Η ανάλυση των λογιστικών διαφορών και των φόρων ανά ελεγχόµενη χρήση έχει ως ακολούθως: Οικονοµικές χρήσεις ποσά σε Αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Λογιστικές ιαφορές Κύριος Φόρος ιαφορές Φ.Π.Α. ιάφοροι Φόροι & χαρτόσηµα Συνολικό Ποσό Φόρου ,38 0,00 0,00 561,82 561, , ,20 0, , ,82 ΣΥΝΟΛΟ , ,20 0, , ,64 Από το συνολικό ποσό των φόρων, ήτοι 24,3 χιλ., ποσά 23,00 χιλ. καταβλήθηκαν µέχρι την ενώ τα υπόλοιπα καταβλήθηκαν στην επόµενη χρήση σε µηνιαίες δόσεις. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 15

16 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 3: Σηµαντικά στοιχεία για την Εταιρεία 3.1 ηµόσιες Προσφορές Η Εταιρεία κατά τη χρήση και την τρέχουσα χρήση δεν προέβη σε ηµόσια Προσφορά Αγοράς / Ανταλλαγής µετοχών άλλης Εταιρείας. Κατά το ίδιο διάστηµα δεν έλαβε χώρα από τρίτους δηµόσια πρόταση αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρείας. 3.2 Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες Άδειες εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας, εκτός από αγωγή τρίτου για αποζηµίωση ποσού 52 χιλ. περίπου που δεν έχει ακόµη εκδικασθεί. 3.3 Αγορά ιδίων µετοχών Η Εταιρεία κατά την εξεταζόµενη χρήση δεν προέβη σε αγορά ιδίων µετοχών. 3.4 Σηµαντικές εξελίξεις εξεταζόµενης χρήσης Κατά τη διάρκεια προηγούµενης χρήσης και ειδικότερα την από άγνωστη αιτία προκλήθηκε πυρκαϊά στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν περιορισµένης έκτασης ζηµιές σε κτίρια και εγκαταστάσεις, καθώς και σε εµπορεύµατα και πρώτες ύλες. Με την από απόφαση του.σ. της Εταιρείας αποφασίστηκε να προβεί η Εταιρεία µε δικές της δαπάνες σε πλήρη αποκατάσταση των ζηµιών, που ανήλθαν σε περίπου. Μέχρι την έναντι των ανωτέρω δαπανών είχαν εισπραχθεί από την ασφαλιστική εταιρία ποσά ,82 ενώ ποσό ,18 µεταφέρθηκε σε έκτακτες ζηµίες κατά την προηγούµενη χρήση, ενώ ποσό ,00 αναµένεται να εισπραχθεί. 3.5 Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Η Εταιρεία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, την εφαρµογή και την τήρηση του οποίου παρακολουθεί το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρείας έχει συνταχθεί στα πλαίσια εφαρµογής της απόφασης 5/204/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 16

17 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 4: Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής To σύνολο των µετοχών της Εταιρείας εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την αξία του µηνιαίου όγκου συναλλαγών, την τιµή της µετοχής της Εταιρείας καθώς και την τιµή του είκτη Κλωστοϋφαντουργίας και του Γενικού είκτη του Χ.Α. για την περίοδο : Ηµεροµηνία Τιµή (σε ) Συνολικός µηνιαίος όγκος συναλλαγών (σε τεµάχια) Αξία συνολικού µηνιαίου όγκου συν/γών (σε ) Τιµή Γενικού είκτη (σε µονάδες) Τιµή είκτη Κλωστοϋφαντουργίας (σε µονάδες) 01/07/04 1, ,03 205,49 30/07/04 1, ,30 211,01 31/08/04 1, ,26 187,81 30/09/04 1, ,24 172,28 29/10/04 1, ,19 178,74 30/11/04 1, ,81 145,96 31/12/04 0, ,18 145,96 31/01/05 0, ,93 167,86 28/02/05 0, ,16 163,76 31/03/05 0, ,91 142,25 28/04/05 0, ,45 134,95 31/05/05 0, ,53 153,08 30/06/05 0, ,73 145,96 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 17

18 ιαχειριστική χρήση έως Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται η πορεία της τιµής της µετοχής και η εξέλιξη του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών της µετοχής σε αξία και τεµάχια, για την περίοδο από : 2, , , , , ,00 1/7/04 1/8/04 1/9/04 1/10/04 1/11/04 1/12/04 1/1/05 1/2/05 1/3/05 1/4/05 1/5/05 1/6/05 0 Αναπροσαρµοσµένη Τιµή Κλεισίµατος σε Αξία όγκου συναλλαγών σε Ηµερήσιος όγκος συναλλαγών σε τεµάχια /7/04 1/8/04 1/9/04 1/10/04 1/11/04 1/12/04 1/1/05 1/2/05 1/3/05 1/4/05 1/5/05 1/6/05 Ηµερήσιος όγκος συναλλαγών σε τεµάχια Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 18

19 ιαχειριστική χρήση έως Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής της Εταιρείας, του Γενικού είκτη και του είκτη Κλωστοϋφαντουργίας, για την περίοδο από οι οποίες έχουν µετατραπεί µε βάση το 100, που αναφέρονται στην ηµεροµηνία βάσης (ηµεροµηνία βάσης) /07/04 01/08/04 01/09/04 01/10/04 01/11/04 01/12/04 01/01/05 01/02/05 01/03/05 01/04/05 01/05/05 01/06/05 TEΞΑΠΡΕΤ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΕΙΚΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 19

20 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 5: Πληροφορίες για την Εταιρεία 5.1 Γενικές πληροφορίες Η Εταιρεία «ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε το διακριτικό τίτλο «Α ΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΣΣΟ ΒΑΦΕΙΑ ΛΕΥΚΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε στις (ΦΕΚ 946/ ) και προήλθε από µετατροπή της Οµόρρυθµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΣΣΟ Ο.Ε.», που ιδρύθηκε το Έδρα της Εταιρείας είναι το ηµοτικό ιαµέρισµα Καλοχωρίου, του ήµου Εχεδώρου του Νοµού Θεσσαλονίκης. Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα των Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης µε Αριθµό Μητρώου 9329/06/Β/86/22 και η διάρκεια της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της, ορίσθηκε σε πενήντα (50) χρόνια, ήτοι µέχρι το Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας, είναι: 1. η άσκηση βιοµηχανικής επιχειρήσεως χηµικοτεχνικής επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων βιοµηχανιών πλεκτικής, 2. η επίδοση της Εταιρείας σε κάθε άλλη συναφή εργασία και δραστηριότητα, 3. η άσκηση εµπορίας των ειδών των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αυτής. Για την επιδίωξη και επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της η Εταιρεία µπορεί : να ιδρύει υποκαταστήµατα, παραρτήµατα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, να µετέχει σε άλλες εταιρείες µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Στην ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. έχουν χορηγηθεί οι εξής άδειες λειτουργίας: α) Η υπ αριθµ. 15/Φ /21/5898 άδεια λειτουργίας των εργοστασιακών εγκαταστάσεων (βαφείο φινιριστήριο τυπωτήριο) της Εταιρείας από τη ιεύθυνση Βιοµηχανίας της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω άδεια συνιστά ανανέωση της αρχικώς χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας και έχει διάρκεια αορίστου χρόνου. β) Η υπ αριθµ. Α.Π. 30/1383 σχετ. 30/6238 π.ε./6/05/2003 άδεια της ιεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος, τµήµα Αποβλήτων, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, για τη διαχείριση και προσωρινή εναπόθεση στερεών αποβλήτων του Βαφείου Χηµικοτεχνική επεξεργασία υφασµάτων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι τριετής και λήγει στις γ) Η υπ αριθµ σχετ , / άδεια της ιεύθυνσης Ε.Α.Ρ.Θ., τµήµα Βιοµηχανιών, Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., της ανανέωσης για µία τριετία, της υπ αριθµ. Πρωτ / απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του βαφείου φινιριστηρίου τυπωτηρίου, η δυναµικότητα του οποίου είναι 11 τόνοι/ηµέρα σε ύφασµα και η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς είναι 6131 ΗΡ. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 20

21 ιαχειριστική χρήση έως Η Εταιρεία δεν εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµεταλλεύσεως, βιοµηχανικές, εµπορικές ή οικονοµικές συµβάσεις. Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. είναι ο ευρύτερος κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 03) της Ε.Σ.Υ.Ε., η Εταιρεία κατατάσσεται στους κλάδους «Φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων» και «Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων». Επισηµαίνεται ότι βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η χηµικοτεχνική επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, νηµάτων ή υφασµάτων, µε στόχο τη βαφή και τη βελτίωση της εµφάνισής τους ή των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας είναι αυτό της Ελληνικής ηµοκρατίας. 5.2 Ιστορικό Το 1880, ο Ιάκωβος Καράσσο, ξεκίνησε τη δραστηριοποίηση της οικογένειας ΚΑΡΑΣΣΟ στον κλάδο των βαφείων, ιδρύοντας ένα από τα πρώτα βαφεία που λειτούργησαν στη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό της εποχής ήταν η µεταφορά των νηµάτων στην θάλασσα για να τα πλύνουν. Η επιχείρηση, που έβαφε κυρίως νήµατα «τσιλέ» (κούκλες), κάλτσες και ρούχα, βρισκόταν αρχικά στην οδό Αγίου Νικολάου, ενώ αργότερα µεταφέρθηκε στην οδό Βασιλέως Πέτρου 64 (την σηµερινή οδό Σκρα, πίσω από την εκκλησία της Αγ. Σοφίας), που αποτελούσε τότε µια µικρή βιοµηχανική ζώνη της εποχής µε εγκατεστηµένες αρκετές µονάδες. Τη δεκαετία του 1920 το βαφείο εκσυγχρονίσθηκε, όταν εισήλθε στην επιχείρηση ο γιος του ιδρυτή, µε την εισαγωγή νέων µηχανηµάτων, αλλά και µηχανηµάτων που κατασκεύαζε ο ίδιος ο Ιωσήφ Καράσσο, ενώ κατά το 1935, επειδή η περιοχή που ήταν εγκατεστηµένη αναπτυσσόταν οικιστικά, µεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή της πόλης (26ης Οκτωβρίου 48). Στη διάρκεια της κατοχής το βαφείο επιτάχθηκε από τους Γερµανούς και αργότερα καταστράφηκε από τους βοµβαρδισµούς. Άρχισε να ανασυγκροτείται και να λειτουργεί και πάλι από το 1945 για να µεταφερθεί το 1975 στις σηµερινές εγκαταστάσεις στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, λειτουργώντας µε τη µορφή της Οµόρρυθµης Εταιρείας και την επωνυµία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΣΣΟ Ο.Ε. από το Κατά το 1985 πήρε τη σηµερινή νοµική µορφή µε την µετατροπή της οµορρύθµου Εταιρείας σε ανώνυµη µε µετοχικό κεφάλαιο 425 εκατ. ρχ. (ΦΕΚ 946/ ). Μετά την µετατροπή της σε ανώνυµη εταιρία, οι ρυθµοί ανάπτυξης της επιταχύνθηκαν µε όλες τις απαραίτητες επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν. Έτσι υπερδιπλασίασε µε αγορές την έκταση των γηπέδων της και µε συνεχείς αγορές νέου εξοπλισµού αύξησε και την δυναµικότητα της και την ποικιλία των παρεχόµενων υπηρεσιών της, κατακτώντας επάξια τη φήµη ενός από τα κορυφαία βαφεία φινιριστήρια της χώρας. Άλλωστε η µακροχρόνια παρουσία της στον κλάδο, η εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία και την παρακολούθηση και αφοµοίωση όλων των εξελίξεων, τόσο στο κλάδο της όσο και στην αγορά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του έτοιµου υφάσµατος, έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της προσδίδοντας ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα όχι µόνο έναντι του εγχώριου, αλλά και του διεθνούς ανταγωνισµού. Το 1998 οι µετοχές της Εταιρείας ξεκίνησαν να διαπραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 21

22 ιαχειριστική χρήση έως Αντικείµενο εργασιών της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών χηµικοτεχνικής επεξεργασίας υφασµάτων και νηµάτων τρίτων καθώς και εισαγωγής υφασµάτων και νηµάτων τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται. Κατά την τελευταία τριετία οι επεξεργασθείσες ποσότητες διαµορφώθηκαν, ανά προϊόν και γεωγραφική αγορά, ως εξής: Ανάλυση επεξεργασθέντων ποσοτήτων (σε κιλά) % % % Νήµατα Εσωτερικού ,16% ,93% ,08% Εξωτερικού 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Υφάσµατα Εσωτερικού ,75% ,19% ,70% Εξωτερικού Εµπορία Εσωτερικού ,15% ,67% ,77% Εξωτερικού ,94% ,21% ,45% Σύνολο ,00% ,00% ,00% Η βιοµηχανική δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στην επεξεργασία νηµάτων και υφασµάτων. Ο σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός που διαθέτει η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. της παρέχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται µία πολύ µεγάλη ποικιλία υφασµάτων και νηµάτων οποιασδήποτε σύνθεσης (φυσικής, τεχνητής ή συνθετικής προέλευσης). Η µονάδα παραγωγής παραλαµβάνει ακατέργαστα υφάσµατα και νήµατα οποιασδήποτε σύνθεσης, τα οποία µετά από την κατάλληλη επεξεργασία λαµβάνουν το επιθυµητό χρώµα και τις αναγκαίες χαρακτηριστικές ιδιότητές τους, όπως σταθερότητα διαστάσεων, ελαστικότητα, επιθυµητό βάρος, όγκο κλπ. Τα προς παραγωγή προϊόντα χωρίζονται σε παρτίδες και στη συνέχεια, ανάλογα µε τις ζητούµενες προδιαγραφές, τα ακατέργαστα υφάσµατα ακολουθούν µία πορεία όπου οµοειδή µηχανήµατα τα εξευγενίζουν, προσδίδοντάς τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : λάµψη, ειδική αφή, βελούδο, χνούδιασµα, µερσεριζέ, αδιαβροχοποίηση κ.λ.π. Η παραλαβή και παράδοση των εµπορευµάτων γίνεται µε ιδιόκτητα φορτηγά της Εταιρείας. Οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων ποικίλουν, ανάλογα µε τις τεχνητές τους προδιαγραφές, µε µέσο όρο τις 7 εργάσιµες ηµέρες περίπου. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 22

23 ιαχειριστική χρήση έως Η ζήτηση για τις υπηρεσίες ενός βαφείου φινιριστηρίου παρουσιάζει εποχικότητα, ανάλογη µε τη ζήτηση για τα έτοιµα ενδύµατα. Έτσι η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. παρουσιάζει υψηλότερη παραγωγική δυναµικότητα κατά το τετράµηνο Σεπτεµβρίου εκεµβρίου και κατά το δεύτερο τρίµηνο Απρίλιος Ιούνιος κάθε έτους. Η Εταιρεία τηρεί αυστηρές προδιαγραφές ελέγχου και ποιότητας, τόσο στις διαδικασίες επεξεργασίας των εµπορευµάτων τρίτων, όσο και στις πρώτες ύλες, βαφές και άλλες χηµικές ουσίες που προµηθεύεται από τους γνωστούς εγχώριους και διεθνείς οίκους (CIBA SPECIALTY ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε, CHT, CLARIANT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., DYSTAR, ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κ.ά). Στα πλαίσια της επίτευξης του ανωτέρω στόχου, διαθέτει πλήρως εξοπλισµένο χηµείο και τµήµα ποιοτικού ελέγχου για τον διαρκή και συστηµατικό έλεγχο των επεξεργασµένων προϊόντων. Κατά τη χρήση το 36,7% των συνολικών αγορών της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. προήλθε από την CIBA SPECIALTY ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., το 6% από την ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ, το 7% από την TEXALCO ABEE, το 6% από την Α ΑΚΑΡΙ ΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΕ, και το 4,5% προήλθε από την ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εµπορική δραστηριότητα της Εταιρείας αναφέρεται στην εισαγωγή υφασµάτων και νηµάτων, τα οποία µετά από σχετική επεξεργασία στην οποία υπόκεινται, διανέµονται στον Ελλαδικό χώρο ή εξάγονται στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφοροποίηση που υπάρχει στην παραγόµενη ποσότητα υφασµάτων, η οποία είναι σηµαντικά µεγαλύτερη, έναντι της ποσότητας των νηµάτων, οφείλεται στο ότι αφενός τα υφάσµατα έχουν υψηλότερο περιθώριο κέρδους και αφετέρου στον Ελλαδικό χώρο η αγορά των νηµάτων µειώνεται. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει δίκτυο διανοµής και πωλήσεων των προϊόντων της και έχει δηµιουργήσει µία άρτια οργανωµένη διεύθυνση προώθησης πωλήσεων, που αποβλέπει στην ανάπτυξη προσωπικών επαφών µε τους πελάτες µε σκοπό να τους παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες. Αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η Εταιρεία στο χώρο της επεξεργασίας υφασµάτων, έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ των πελατών της. Συνέπεια του ανωτέρω είναι η Εταιρεία να συνεργάζεται µε υγιείς επιχειρήσεις και να µην εξαρτά τη δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών της από λίγους πελάτες. Ειδικότερα το πελατολόγιο της Εταιρείας περιλαµβάνει περισσότερους από 300 πελάτες, κυρίως από το γεωγραφικό χώρο της Βορείου Ελλάδος, όπου είναι συγκεντρωµένες οι περισσότερες βιοµηχανίες και βιοτεχνίες ειδών ένδυσης. Μεταξύ των σηµαντικότερων πελατών της Εταιρείας στο εξωτερικό είναι η CHINEN LTD, η οποία απορρόφησε το 12% του συνόλου των πωλήσεων κατά τη χρήση Επίσης, στη διάρκεια της ίδιας χρήσης µόνον ένας από τους πελάτες της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. κάλυπτε ποσοστό πάνω από 10% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 23

24 ιαχειριστική χρήση έως Πάγια στοιχεία Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. έχει στην κατοχή της τα εξής ακίνητα: Γήπεδο εκτάσεως τ.µ. στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Επί του ακινήτου αυτού βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός της Εταιρείας (η αξία κτήσης του γηπέδου στις ανέρχεται σε ,25). Κτίριο Βιοµηχανοστάσιο εκτάσεως τ.µ. Το κτίριο αυτό κατασκευάστηκε αρχικά το έτος 1974 και µέχρι το 1990 υπόκειτο σε συνεχείς βελτιώσεις και συµπληρώσεις. Στο κτίριο αυτό στεγάζονται αφ ενός τα µηχανήµατα, όπου γίνεται η επεξεργασία των πλεκτών και των νηµάτων και αφ ετέρου υπάρχουν οι αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία της Εταιρείας (η αξία κτήσης στις ανέρχεται σε ,15). Ο βασικός µηχανολογικός εξοπλισµός της Εταιρείας παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: Περιγραφή Μηχανήµατος Έτος Κτήσης Μηχανολογικός Εξοπλισµός Οίκος Κατασκευής Χώρα Προέλευσης Παραγωγή υναµικότητα Αξία Κτήσης (χιλ. ) Αναπόσβ. Αξία (χιλ. ) Βαφική Μηχανή 1993 THIES Γερµανία 167 κιλά / ώρα 282,32 0,00 Τυπωτική Μηχανή 1993 STORK Γερµανία 208 κιλά / ώρα 268,95 0,00 Κουζίνα Χρωµάτων 1996 IAS Ιταλία 320,74 9,62 Ράµµα 1998 SANTEX Ελβετία 333 κιλά / ώρα 378,35 238,36 Στεγνωτική Μηχανή 2000 KRANTZ Γερµανία 500 κιλά / ώρα 195,66 93,92 Βαφική Μηχανή 2000 THIES Γερµανία 90 κιλά / ώρα 93,57 44,91 Εκτυπωτικό Μηχ. ειγµάτων 2000 SOPHIS Βέλγιο 10 δείγµατα / ηµέρα 67,37 32,34 Τυπωτική Μηχανή 2000 LEMAIRE Γαλλία 137,27 86,48 Στυπτική Κοµπ. & Φιν. Μηχανή υο (2) Βαφικές Μηχανές 2000 SANTEX Ελβετία 500 µέτρα / ηµέρα 185,84 92, THIES Γερµανία 500 κιλά / ώρα 308,10 147,89 Ράµµα 2002 KRANTZ Γερµανία 625 κιλά /ώρα 733,35 733,35 ύο (2) Μποµπινουάρ ύο (2) Μποµπινουάρ 2003 CHEMATEX Ιταλία 210 κιλά /ώρα 264,53 187, CHEMATEX Ιταλία 210 κιλά /ώρα 240,73 168,89 Μηχανή Αφρού 2003 HANSA Γερµανία 18,38 14,33 Σύνολο 3.495, ,84 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 24

25 ιαχειριστική χρήση έως Αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει συνοπτικά την εικόνα της εξέλιξης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίας : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια & Τεχνικά έργα Μηχανήµατα- Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός µηχαν. Εξοπλ. Πίνακας εξέλιξης της λογιστικής αξίας των παγίων για τις χρήσεις (ποσά σε χιλ. ) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ. (ΜΕΙΩΣΕΙΣ) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛο ΑΠΟΣΒ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ,85 469, ,37 0,00 0,00 0, , , , , , , ,09 735, ,37-50, , , , , ,97 Μεταφορικά µέσα 204,41 19,16 223,57 106,20 51,05 157,25 66,32 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 247,60 93,51 341,11 226,82 76,77 303,59 37,52 225,33 867, ,73 0,00 0,00 0, ,73 Σύνολο , , , , , , ,12 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 25

26 ιαχειριστική χρήση έως Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη (προσηµειώσεις υποθήκες) επί των ακινήτων της Εταιρείας. Κατά την εξεταζόµενη χρήση υπάρχουν οι εξής εγγυητικές επιστολές της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ της ΤΕΞΑΠΡΕΤ : Εγγυητική Επιστολή της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Νο 005/50593 ποσού ,40 υπέρ της ΤΕΞΑΠΡΕΤ, για τη χορήγηση ισόποσης προκαταβολής για τη σύµβαση µεταξύ της Εταιρίας και του ΕΦ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την εκτέλεση του έργου «Εξοικονόµηση θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας». Εγγυητική Επιστολή της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Νο 005/7078 ποσού ,80 υπέρ της ΤΕΞΑΠΡΕΤ, για την καλή εκτέλεση του έργου «Εξοικονόµηση θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας» µεταξύ της Εταιρείας και του ΕΦ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι ασφαλισµένα και οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι είναι οι εξής: Πυρός Κεραυνός Πυρκαγιά από άσος Ευρεία Έκρηξη Πληµµύρα / Θύελλα Θραύση Σωληνώσεων Παγετού / Χιόνος Στάσεις / Απεργίες / Ταραχές Τροµοκρατικές Ενέργειες Αποκοµιδή Ερειπίων Σεισµός Κακόβουλες Βλάβες Πρόσκρουση Οχηµάτων Αεροσκαφών Βραχυκύκλωµα Κλοπή (Α Κίνδυνο) Όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα µαζί µε τα ποσά κάλυψης είναι συνασφαλισµένα στις εξής ασφαλιστικές εταιρείες: Ασφαλιστική Εταιρία ALPHA (Leader) ALPHA A.E. NORDSTERN COLONIA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝ. ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΙΑ CGU ΕΛΛΑΣ Α.Ε. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. ΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. % συµµετοχές 30% 11% 15% 20% 14% 6% 4% Ηµεροµηνία Κατάρτισης Ηµεροµηνία Λήξης Ασφαλιζόµενο Αντικείµενο Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο (σε ) Ετήσιο Ασφάλιστρο (σε ) 1/07/ /06/2005 Κτίρια , ,50 1/07/ /06/2005 Μηχανήµατα , ,99 1/07/ /06/2005 Εµπορεύµατα, Α ύλες , ,84 1/07/ /06/2005 Γραφεία ,00 740,18 Σύνολο , ,51 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 26

27 5.5 Πολιτική Επενδύσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ιαχειριστική χρήση έως Επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την τριετία , και Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε., κατά την εξεταζόµενη περίοδο , και , πραγµατοποίησε τις κάτωθι επενδύσεις: Κα Κατηγορία Επενδύσεων ποσά σε χιλ Σύνολο Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Γήπεδα Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Κτίρια & Τεχνικά Έργα 30,23 93,10 7,50 130,83 Μηχανήµατα & λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός (399,23) 237,53 370,04 208,34 Μεταφορικά Μέσα & µέσα εσ. Μεταφοράς 3,85 0,00 0,00 3,85 Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 19,15 17,72 6,20 43,07 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 860,59 51,07 14,58 926,24 Σύνολο επενδύσεων σε πάγια 514,59 399,42 398, ,33 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 14,16 0,00 0,00 14,16 Γενικό σύνολο 528,75 399,42 398, ,49 Οι σηµαντικότερες επενδύσεις της Εταιρείας στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας αφορούν κυρίως επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό και µηχανήµατα, µε σκοπό την αντικατάσταση των µηχανηµάτων παλαιότερης τεχνολογίας µε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, επιφέροντας µείωση του λειτουργικού κόστους και βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 1.326,49 χιλ Επενδύσεις σε εξέλιξη Στα πλαίσια του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρείας για τα προσεχή έτη, εντάσσεται επένδυση συνολικού κόστους ,43 που στοχεύει στην εξοικονόµηση της Θερµικής και Ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της Εταιρείας. Ειδικότερα η εν λόγω επένδυση αφορά σε επεµβάσεις στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου καθώς και στην προµήθεια ενεργειακού / παραγωγικού εξοπλισµού µειωµένης ειδικής κατανάλωσης, σύµφωνα µε τον οδηγό του ΕΠΑΝ. Η Εταιρεία µέχρι είχε επενδύσει ποσά 814,96 χιλ. έναντι της ανωτέρω επένδυσης. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 27

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκ παραδροµής τα µεγέθη των δικαιωµάτων µειοψηφίας µετά φόρων (πριν και µετά τις σχετικές αναµορφώσεις) για τις χρήσεις 2002 και 2003 έχουν αποτυπωθεί λανθασµένα στο Ετήσιο ελτίο. Ακολουθούν πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2003 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2001 31.12.2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Απόφαση 5/204/14.11.2000 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2002. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 E HNIKH BIOMHXANIA ZAXAPH A.E. EBZ EBZ ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø ETH IO E TIO 2004/2005 B ÛÂÈ ÙˆÓ appleôê ÛÂˆÓ 5/204/14.11.2000 Î È 1/319/9.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά σε ευρώ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 30.9.2005 30.6.2005

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά σε ευρώ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 30.9.2005 30.6.2005 ΤΕΞΑΠΡΡΕΤ Α..Ε.. ΧHMIIKOTEXNIIKH EΠΕΞΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΡΓΙΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΙΩΣΕΙΙΣ ΕΝ ΙΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ ππεερρι ιόόδδοουυ ααππόό 0011/ /0077/ /22000055 έέωςς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 (από 01.01.2004 έως 31.12.2004) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2004-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ 2.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 ΧΡΗΣΗ 01/01/2002-31/12/2002 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Περιεχόµενα Έκθεση Αντιπροέδρου ιοικητικού Συµβουλίου... 5 1 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα