ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ιαχειριστική χρήση έως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ιαχειριστική χρήση 1.7.2004 έως 30.6.2005"

Transcript

1 ιαχειριστική χρήση έως XHMIKOTEXNIKH EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Απόφαση 5/204/ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2005 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 1

2 ιαχειριστική χρήση έως Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση 4 Κεφάλαιο 1 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 5 Κεφάλαιο 2 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι 15 Κεφάλαιο 3 Σηµαντικά στοιχεία για την Εταιρεία 3.1 ηµόσιες Προσφορές Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες Άδειες Αγορά Ιδίων Μετοχών Σηµαντικές εξελίξεις εξεταζόµενης χρήσης Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 16 Κεφάλαιο 4 Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής 17 Κεφάλαιο 5 Πληροφορίες για την Εταιρεία 5.1 Γενικές πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο εργασιών της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Αξία των Παγίων περιουσιακών στοιχείων Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Πολιτική Επενδύσεων Επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την τριετία Επενδύσεις σε εξέλιξη 27 Κεφάλαιο 6 Πληροφορίες σχετικά µε το Κεφάλαιο, τους Μετόχους, τη ιοίκηση & το Προσωπικό της Εταιρείας 6.1 Εξέλιξη Μετοχικού κεφαλαίoυ της Εταιρείας Ίδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι ικαιώµατα Μετόχων ιοίκηση - ιεύθυνση της Εταιρείας Συµµετοχές των µελών του.σ., των Οργάνων ιευθύνσεως και εποπτείας στο.σ. ή /και στο Μετοχικό Κεφάλαιο (>10%) άλλων εταιριών Προσωπικό Οργανόγραµµα 42 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 2

3 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 7 Απολογιστικά οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας 7.1 ραστηριότητα Αποτελέσµατα χρήσεων Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης ιάθεση Κερδών ιάθεση των προ φόρων και αποσβέσεων Κερδών Μερισµατική Πολιτική Φορολογία Μερισµάτων Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 58 Κεφάλαιο 8 Συνδεδεµένες εταιρείες 8.1 Συνδεδεµένες εταιρείες µε την ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρείες Εταιρίες στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν Μέλη του.σ., Όργανα ιευθύνσεως και Εποπτείας της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 60 Κεφάλαιο 9 Πρόσφατες εξελίξεις Μακροχρόνιοι στόχοι και Προοπτικές 9.1 Στόχοι και προοπτικές της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 62 Κεφάλαιο 10 Ταµιακές Ροές της Εταιρείας 63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Έκθεση ιαχείρισεως του.σ. της Εταιρείας ΙΙ. Προσάρτηµα Ισολογισµού της Εταιρείας IΙΙ. Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 1 ου, 2 ου και 3 ου τριµήνου 77 ΙV. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 3

4 ιαχειριστική χρήση έως ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλεση (Αρ. Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22) Συµφώνως προς τον Νόµον 2190/20 περί Ανωνύµων Εταιρειών, κατόπιν δε αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 9 η εκεµβρίου 2005 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12 η µεσηµβρινή εις τα εν Καλοχωρίω γραφεία αυτής προς λήψιν αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και ανάγνωση της Εκθεσης ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονοµικών Καταστάσεων και των πεπραγµένων της διαχειριστικής χρήσης Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της διαχειριστικής χρήσεως µετά της αναλύσεως των αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα ιαθέσεως των αποτελεσµάτων. 3. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζηµιώσεως για την χρήσιν ταύτην. 4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού για τη χρήση και προσδιορισµός της αµοιβής αυτών. 5. Εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου. 6. Προέγκριση καταβολής αµοιβών στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για τη διαχειριστική χρήση Εγκριση του δικαιώµατος του ιοικητικού Συµβουλίου να πραγµατοποιεί επενδύσεις άνω των ,29 ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας. 8. Λοιπές ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι για να µετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της θα πρέπει σύµφωνα µε το νόµο να ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασµού τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη δέσµευση του συνόλου ή µέρους των µετοχών τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. Εντός της αυτής προθεσµίας κατατίθενται και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως από τους εξουσιοδοτηµένους και νόµιµους εκπροσώπους. Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2005 Το ιοικητικό Συµβούλιο Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 4

5 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 1: Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ποσά σε χιλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών 9.139, , ,32 Μικτό κέρδος (1) 1.899, ,92 233,14 (% επί του κύκλου εργασιών) 20,8% 12,9% 3,4% Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 26,07 33,98 52,95 Σύνολο 1.925, ,90 286,09 (% επί του κύκλου εργασιών) 21,1% 13,2% 4,1% Λειτουργικά Έξοδα 691,97 691,45 723,33 (% επί του κύκλου εργασιών) 7,6% 7,3% 10,5% Λειτουργικό αποτέλεσµα (1) 1.234,01 564,45-437,24 (% επί του κύκλου εργασιών) 13,5% 6,0% 6,3% Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα & Κέρδη 53,29 556,56 39,85 Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα, Ζηµίες & Προβλέψεις 188,18 294,42 16,71 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 1.099,12 826,59-414,10 (% επί του κύκλου εργασιών) 12,0% 8,7% 6,0% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 964,23 688,90-414,10 (% επί του κύκλου εργασιών) 10,6% 7,3% 6,0% Κέρδη /Ζηµιές προ φόρων 9,68 11, ,16 (% επί του κύκλου εργασιών) 0,1% 0,1% 0,0% Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές (2) -1,41 3, ,16.Σ. (% επί του κύκλου εργασιών) 0,0% 0,0% 0,0% Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και (2) (3) -75,24-0, ,69 φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (% επί του κύκλου εργασιών) (0,8%) (0,0%) (0,0%) Μέρισµα 0,00 0,00 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (5) Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (4) Κέρδη / Ζηµιές προ φόρων (1.793) (55,46) (1.281,16) Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) (1.804) (63,77) (1.291,15) Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (2) (3) (1.878) (67,24) (1.310,68) Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 5

6 ιαχειριστική χρήση έως Στοιχεία ανά µετοχή (4) (σε ) Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 0,08 0,06 0,00 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 0,07 0,05 0,00 Κέρδη /Ζηµιές προ φόρων 0,00 0,00 (0,09) Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) 0,00 0,00 (0,09) Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και (2) (3) 0,00 0,00 (0,09) φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων Μέρισµα / µετοχή (6) 0,00 0,00 0,00 Αναµορφωµένα στοιχεία ανά µετοχή (4) (σε ) Κέρδη / ζηµιές προ φόρων (0,10) (0,13) (0,09) Κέρδη / ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) (0,10) (0,13) (0,09) Κέρδη / ζηµιές µετά από φόρους, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (2) (3) (0,11) (0,13) (0,09) Σηµειώσεις: (1): Για τον προσδιορισµό του µικτού κέρδους, του λειτουργικού αποτελέσµατος και των κερδών προ αποσβέσεων έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης. (2): Από τα προς διανοµή κέρδη των χρήσεων και δεν εδόθησαν αµοιβές στα µέλη του.σ. (3): Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων παρουσιάζονται όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν προηγούµενες χρήσεις. (4): Για τον υπολογισµό των στοιχείων ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών. (5): Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχουν ληφθεί υπ όψιν οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών καθώς και η µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 432 ρχ. σε 108 ρχ. που αποφάσισε η από Έκτακτη Γενική Συνέλευση. (6): Το µέρισµα ανά µετοχή έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 6

7 ιαχειριστική χρήση έως ποσά σε χιλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Αναπόσβεστα Έξοδα εγκαταστάσεως 34,60 26,16 0,00 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.447, , ,12 Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 124,94 124,94 7,53 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 6.572, , ,65 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 6.577, , ,84 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 650,00 75,00 75,00 Σύνολο Ενεργητικού , , ,49 Ίδια Κεφάλαια , , ,97 Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.344, , ,52 Σύνολο υποχρεώσεων 3.344, , ,52 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Παθητικού , , ,49 Λογιστική Αξία Μετοχής* (ποσά σε ) 0,75 0,76 0,71 (*) : Για τον υπολογισµό της Λογιστικής αξίας ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 7

8 ιαχειριστική χρήση έως ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ , , Τα Αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας έχουν αναµορφωθεί µε βάση τις σηµειώσεις της Εταιρείας και τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις χρήσεις , και , οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω ανά χρήση: ΧΡΗΣΗ Σηµειώσεις Εταιρείας 1. Με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2065/1992, έγινε στις αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας. 2. Το απασχολούµενο προσωπικό στην Εταιρεία, κατά την ανερχόταν σε 107 εργαζοµένους. 3. Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν στη χρήση σε 515 χιλ. περίπου. 4. εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας, εκτός απο αγωγή τρίτου για αποζηµίωση ποσού 52 χιλ που δεν έχει εκδικασθεί ακόµη. 5. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε την Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΟ 91 έχει ως εξής : Φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , , Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , , , ,89 Παρατηρήσεις Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 1. Ο λογαριασµός Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (ΓΙΙΙ Ενεργητικού) ποσού 117 χιλ. περίπου αφορά µετοχές ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α. οι οποίες αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους. Οι µετοχές αυτές θα έπρεπε να αποτιµηθούν στην εσωτερική λογιστική τους αξία η οποία µε βάση τον ισολογισµό της που τέθηκε υπόψη µας, ανέρχεται σε 60 χιλ. περίπου. Συνέπεια των ανωτέρω είναι, τα αποτελέσµατα της χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 57 χιλ. περίπου. 2. Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων της Εταιρείας περιλαµβάνονται υπόλοιπα ακίνητα, επισφαλή και επίδικα ύψους χιλ. περίπου. Για την κάλυψη της ζηµίας που θα προκύψει από την µη είσπραξη των απαιτήσεων αυτών έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού 436 χιλ. περίπου, η οποία κατά τη γνώµη µας είναι ανεπαρκής. 3. Ο λογαριασµός Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα ( ΙΙ Ενεργητικού) ποσού 650 χιλ. αφορά πρόβλεψη σε όφελος των αποτελεσµάτων χρήσεως για διεκδικούµενη αποζηµίωση από ασφαλιστική εταιρεία λόγω πυρκαιάς. Το ποσό αυτό δεν είναι βέβαιο και οριστικό αλλά, όπως µας δηλώθηκε αρµοδίως, αποτελεί πρόταση της ασφαλιστικής εταιρείας για συµβιβασµό. 4. Η Εταιρεία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στη διάταξη της παραγρ. 1ιε του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, επειδή κανένας από το προσωπικό της δεν θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µέσα στην επόµενη χρήση. Εάν η Εταιρεία σχηµάτιζε, Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 8

9 ιαχειριστική χρήση έως την , πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 322 χιλ. περίπου, από το οποίο ποσό 266 χιλ. περίπου αφορά προηγούµενες χρήσεις. 5. Σύµφωνα µε επιστολή ενός εκ των νοµικών συµβούλων της Εταιρείας, κατά την ηµεροµηνία χορηγήσεως του παρόντος πιστοποιητικού, υφίστανται εκκρεµείς αγωγές κατά της Εταιρείας συνολικού ποσού 52 χιλ. περίπου. Για την προβλεπόµενη επιβάρυνση της Εταιρείας από την ανωτέρω αιτία δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως. Χρήση Σηµειώσεις Εταιρείας 1. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας έγινε µε βάση τον Ν.2065/92 στη χρήση Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της ανερχόταν σε 109 άτοµα. 3. Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν στη χρήση σε ,00 περίπου. 4. Εκτός από αγωγή τρίτου για αποζηµίωση ποσού ,00 περίπου η οποία δεν έχει εκδικαστεί, δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή την λειτουργία της Εταιρείας. 5. Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΟ 03 έχει ως εξής : Φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ,23 και Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , Η Εταιρεία στην παρούσα χρήση ελέγχθηκε φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε στις Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση δεν έχουν καταστεί οριστικές. 7. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Παρατηρήσεις Ελέγχου Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας 1. Στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΙΙ-1 «Πελάτες» και ΙΙ-10 «Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες» περιλαµβάνονται καθυστερηµένες και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ,04 για τις οποίες η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ,83 για ζηµιές που θα υποστεί κατά την είσπραξη τους, η οποία θα έπρεπε να είναι αυξηµένη κατά το ποσό των ,00 περίπου. Με το ποσό αυτό θα έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων και η καθαρή θέση της εταιρείας. 2. Οι συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ποσού ,00 αφορούν συµµετοχή σε µία ηµεδαπή Α.Ε. µη εισηγµένη στο ΧΑ, η οποία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή και αποτιµήθηκε στο ιστορικό της κόστος. Αν η αποτίµηση γινόταν µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις του εµπορικού νόµου, θα προέκυπτε διαφορά υποτίµησης περίπου, που θα µείωνε ισόποσα τις συµµετοχές και την καθαρή θέση, επιβαρύνοντας τα ανόργανα αποτελέσµατα κατά ,00 και τα οργανικά αποτελέσµατα κατά , Η εταιρεία στηριζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 10 του Ν. 2065/92, δεν σχηµατίζει προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της τουλάχιστον σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος θα ανερχόταν την Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 9

10 ιαχειριστική χρήση έως σε ,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό ,00 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και ποσό ,00 τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 4. Στην παρούσα χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002 και 2003 από τον οποίο προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις ποσού ,64. Η καθαρή θέση επιβαρύνθηκε µε ποσό 3.476,00 το οποίο αφορά την πρώτη καταβληθείσα δόση στην χρήση και µε το υπόλοιπο ποσό ,64 θα επιβαρυνθεί η καθαρή θέση στην επόµενη χρήση. 5. Στους λογαριασµούς των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διενεργήθηκαν µικρότερες αποσβέσεις σε σχέση µε τις αντίστοιχες της προηγούµενης χρήσης, λόγω της θεσµοθέτησης νέων συντελεστών µε το Π 299/2003, συνολικού ποσού ,00 περίπου που αφορούν κατά κατηγορία: α) Κτίρια ,00 β) Μηχανήµατα ,00 γ) Μεταφορικά Μέσα 4.000,00 δ) Έπιπλα και Λοιπό εξοπλισµό 4.000,00. Αν γίνονταν οι αποσβέσεις όπως και στην προηγούµενη χρήση, θα επιβαρύνονταν η καθαρή θέση µε ποσό της τάξης ,00 περίπου και ισόποσα τα οργανικά αποτελέσµατα. 6. Από τις πιο πάνω παρατηρήσεις 1, 2, 3, και 4, που είναι ποσοτικοποιηµένες, προκύπτει αναµόρφωση µείωσης της καθαρής θέσης κατά ,00 περίπου που προέρχεται από αναµόρφωση µείωσης του λειτουργικού αποτελέσµατος της χρήσης κατά ,00, µείωσης των ανόργανων αποτελεσµάτων (αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων) κατά ,00 και από απευθείας µείωση της καθαρής θέσης κατά ,00. Χρήση Σηµειώσεις Εταιρείας 1. Με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2065/1992, πραγµατοποιήθηκε στις αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων, καθώς και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία των γηπέδων και κτιρίων κατά ,28 και η αξία των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,19 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ύψους ,09 που καταχωρήθηκε απευθείας στο λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων ΑΙΙΙ '' ιαφορές αναπροσαρµογής''. 2. Το απασχολούµενο προσωπικό στην Εταιρεία, κατά την ανερχόταν σε 120 εργαζοµένους. 3. Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν στη χρήση σε , εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας εκτός από αγωγή τρίτου για αποζηµίωση ποσού ,40 που δεν έχει εκδικαστεί ακόµα. 5. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε την Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΟ 03 έχει ως εξής: ''Φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων'' ,66 και ''Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων'' , Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 10

11 ιαχειριστική χρήση έως Παρατηρήσεις Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1. Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για το ποσό του λογαριασµού των απαιτήσεων -ΙΙ- 10 Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες ύψους ,10 µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαιά της, κατά την , να είναι ισόποσα αυξηµένα. 2. Η Εταιρεία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµάτευση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994 δεν σχηµατίζει προβλέψεις για την αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία. Εάν η Εταιρεία σχηµάτιζε προβλέψεις για τις πιθανές υποχρεώσεις αποζηµίωσης του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, όπως ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγρ. 14 του άρθρου 42ε του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτές θα ανέρχονταν στο ύψος των ,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό ,00 περίπου αφορά την τρέχουσα χρήση και το υπόλοιπο των ,00 προηγούµενες χρήσεις. 3. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές µέχρι και τη χρήση που έληξε στις , και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις επόµενες δύο χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε επίσης Βεβαίωση Ελέγχου επί της Κατάστασης Ταµιακών Ροών της χρήσης η οποία περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο 10 του παρόντος Ετήσιου ελτίου. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 11

12 ιαχειριστική χρήση έως ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας για τις χρήσεις , και , σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας όπως αυτές προκύπτουν από τα σχετικά Πιστοποιητικά που παρατίθενται κάτω από τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις: ποσά σε χιλ. Πίνακας αναµόρφωσης Αποτελεσµάτων της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων 9,68 11, ,16 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχής Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις επισφαλών Πελατών Μείον: Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω πυρκαγιάς Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για εκκρεµείς αγωγές Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµίες προ φόρων (1.793) (55,46) (1.281,16) Μείον: Αµοιβές.Σ Μείον: Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 11 8,31 9,99 Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) (1.804) (63,77) (1.291,15) Φόροι φορολογικού ελέγχου 74 3,47 19,53 Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (1.878) (67,24) (1.310,68) Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 12

13 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ιαχειριστική χρήση έως ποσά σε χιλ. Πίνακας αναµόρφωσης των Ιδίων Κεφαλαίων της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε Αριθµός µετοχών Ονοµαστική αξία 0,32 0,32 0,32 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων δηµοσιευµένων Ισολογισµών , , ,96 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµηση συµµετοχής 57,00 97,00 0,00 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 988,00 580, ,10 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Μείον: Πρόβλεψη εσόδων από διεκδικούµενη ασφαλιστική αποζηµίωση λόγω πυρκαγιάς 56,00 349,00 400,00 650,00 0,00 0,00 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για εκκρεµείς αγωγές 52,00 0,00 0,00 Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου 0,00 20,00 0,00 Σύνολο Αναµορφώσεων 1.803, , ,10 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 8.686, , ,86 Αναµορφωµένη λογιστική αξία µετοχής 0,62 0,68 0,60 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 13

14 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 2: Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρείας ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία»), για τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης στον κ. Κωνσταντίνο Νικολαΐδη, Υπεύθυνο του Τµήµατος Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ αριθµ. 5/204/ Απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Ο κ. Παύλος Ιωσήφ Καράσσο, ιευθύνων Σύµβουλος, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ Ο κ. Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, Υπεύθυνος του Τµήµατος Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μέλος.Σ., Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 14

15 ιαχειριστική χρήση έως ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές: Τον έλεγχο της χρήσης διενήργησαν οι κ.κ. Ευστάθιος Χριστόπουλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και Αιµίλιος Καρακώστας (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρείας ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Βασ. Σοφίας 120 Αθήνα, Τ.Κ τηλ Τον έλεγχο της χρήσης διενήργησε η κα. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρείας GRANT THORNTON Α.Ε., Βασ. Κωνσταντίνου 44 Αθήνα, Τ.Κ τηλ Τον έλεγχο της χρήσης διενήργησε ο κ. Ευάγγελος Παγώνης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρείας ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (ήδη BAKER TILLY HELLAS AE), 3ης Σεπτεµβρίου 76 Αθήνα, Τ.Κ τηλ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Ο έλεγχος αφορούσε στον προσδιορισµό πάσης φύσεως εκκρεµών φορολογικών της υποχρεώσεων (εισοδήµατος, Φ.Π.Α και λοιπών φορολογιών) για τις χρήσεις και και τα οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά ειλικρινή και ακριβή. Από τα πορίσµατα των φορολογικών ελέγχων, προέκυψαν φορολογικές διαφορές ύψους 575,9 χιλ., για τις οποίες επεβλήθησαν στην Εταιρεία πρόσθετοι φόροι συνολικού ύψους 24,3 χιλ. Η ανάλυση των λογιστικών διαφορών και των φόρων ανά ελεγχόµενη χρήση έχει ως ακολούθως: Οικονοµικές χρήσεις ποσά σε Αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Λογιστικές ιαφορές Κύριος Φόρος ιαφορές Φ.Π.Α. ιάφοροι Φόροι & χαρτόσηµα Συνολικό Ποσό Φόρου ,38 0,00 0,00 561,82 561, , ,20 0, , ,82 ΣΥΝΟΛΟ , ,20 0, , ,64 Από το συνολικό ποσό των φόρων, ήτοι 24,3 χιλ., ποσά 23,00 χιλ. καταβλήθηκαν µέχρι την ενώ τα υπόλοιπα καταβλήθηκαν στην επόµενη χρήση σε µηνιαίες δόσεις. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 15

16 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 3: Σηµαντικά στοιχεία για την Εταιρεία 3.1 ηµόσιες Προσφορές Η Εταιρεία κατά τη χρήση και την τρέχουσα χρήση δεν προέβη σε ηµόσια Προσφορά Αγοράς / Ανταλλαγής µετοχών άλλης Εταιρείας. Κατά το ίδιο διάστηµα δεν έλαβε χώρα από τρίτους δηµόσια πρόταση αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρείας. 3.2 Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες Άδειες εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας, εκτός από αγωγή τρίτου για αποζηµίωση ποσού 52 χιλ. περίπου που δεν έχει ακόµη εκδικασθεί. 3.3 Αγορά ιδίων µετοχών Η Εταιρεία κατά την εξεταζόµενη χρήση δεν προέβη σε αγορά ιδίων µετοχών. 3.4 Σηµαντικές εξελίξεις εξεταζόµενης χρήσης Κατά τη διάρκεια προηγούµενης χρήσης και ειδικότερα την από άγνωστη αιτία προκλήθηκε πυρκαϊά στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν περιορισµένης έκτασης ζηµιές σε κτίρια και εγκαταστάσεις, καθώς και σε εµπορεύµατα και πρώτες ύλες. Με την από απόφαση του.σ. της Εταιρείας αποφασίστηκε να προβεί η Εταιρεία µε δικές της δαπάνες σε πλήρη αποκατάσταση των ζηµιών, που ανήλθαν σε περίπου. Μέχρι την έναντι των ανωτέρω δαπανών είχαν εισπραχθεί από την ασφαλιστική εταιρία ποσά ,82 ενώ ποσό ,18 µεταφέρθηκε σε έκτακτες ζηµίες κατά την προηγούµενη χρήση, ενώ ποσό ,00 αναµένεται να εισπραχθεί. 3.5 Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Η Εταιρεία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, την εφαρµογή και την τήρηση του οποίου παρακολουθεί το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρείας έχει συνταχθεί στα πλαίσια εφαρµογής της απόφασης 5/204/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 16

17 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 4: Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής To σύνολο των µετοχών της Εταιρείας εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την αξία του µηνιαίου όγκου συναλλαγών, την τιµή της µετοχής της Εταιρείας καθώς και την τιµή του είκτη Κλωστοϋφαντουργίας και του Γενικού είκτη του Χ.Α. για την περίοδο : Ηµεροµηνία Τιµή (σε ) Συνολικός µηνιαίος όγκος συναλλαγών (σε τεµάχια) Αξία συνολικού µηνιαίου όγκου συν/γών (σε ) Τιµή Γενικού είκτη (σε µονάδες) Τιµή είκτη Κλωστοϋφαντουργίας (σε µονάδες) 01/07/04 1, ,03 205,49 30/07/04 1, ,30 211,01 31/08/04 1, ,26 187,81 30/09/04 1, ,24 172,28 29/10/04 1, ,19 178,74 30/11/04 1, ,81 145,96 31/12/04 0, ,18 145,96 31/01/05 0, ,93 167,86 28/02/05 0, ,16 163,76 31/03/05 0, ,91 142,25 28/04/05 0, ,45 134,95 31/05/05 0, ,53 153,08 30/06/05 0, ,73 145,96 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 17

18 ιαχειριστική χρήση έως Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται η πορεία της τιµής της µετοχής και η εξέλιξη του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών της µετοχής σε αξία και τεµάχια, για την περίοδο από : 2, , , , , ,00 1/7/04 1/8/04 1/9/04 1/10/04 1/11/04 1/12/04 1/1/05 1/2/05 1/3/05 1/4/05 1/5/05 1/6/05 0 Αναπροσαρµοσµένη Τιµή Κλεισίµατος σε Αξία όγκου συναλλαγών σε Ηµερήσιος όγκος συναλλαγών σε τεµάχια /7/04 1/8/04 1/9/04 1/10/04 1/11/04 1/12/04 1/1/05 1/2/05 1/3/05 1/4/05 1/5/05 1/6/05 Ηµερήσιος όγκος συναλλαγών σε τεµάχια Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 18

19 ιαχειριστική χρήση έως Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής της Εταιρείας, του Γενικού είκτη και του είκτη Κλωστοϋφαντουργίας, για την περίοδο από οι οποίες έχουν µετατραπεί µε βάση το 100, που αναφέρονται στην ηµεροµηνία βάσης (ηµεροµηνία βάσης) /07/04 01/08/04 01/09/04 01/10/04 01/11/04 01/12/04 01/01/05 01/02/05 01/03/05 01/04/05 01/05/05 01/06/05 TEΞΑΠΡΕΤ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΕΙΚΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 19

20 ιαχειριστική χρήση έως Κεφάλαιο 5: Πληροφορίες για την Εταιρεία 5.1 Γενικές πληροφορίες Η Εταιρεία «ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε το διακριτικό τίτλο «Α ΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΣΣΟ ΒΑΦΕΙΑ ΛΕΥΚΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε στις (ΦΕΚ 946/ ) και προήλθε από µετατροπή της Οµόρρυθµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΣΣΟ Ο.Ε.», που ιδρύθηκε το Έδρα της Εταιρείας είναι το ηµοτικό ιαµέρισµα Καλοχωρίου, του ήµου Εχεδώρου του Νοµού Θεσσαλονίκης. Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα των Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης µε Αριθµό Μητρώου 9329/06/Β/86/22 και η διάρκεια της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της, ορίσθηκε σε πενήντα (50) χρόνια, ήτοι µέχρι το Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας, είναι: 1. η άσκηση βιοµηχανικής επιχειρήσεως χηµικοτεχνικής επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων βιοµηχανιών πλεκτικής, 2. η επίδοση της Εταιρείας σε κάθε άλλη συναφή εργασία και δραστηριότητα, 3. η άσκηση εµπορίας των ειδών των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αυτής. Για την επιδίωξη και επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της η Εταιρεία µπορεί : να ιδρύει υποκαταστήµατα, παραρτήµατα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, να µετέχει σε άλλες εταιρείες µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Στην ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. έχουν χορηγηθεί οι εξής άδειες λειτουργίας: α) Η υπ αριθµ. 15/Φ /21/5898 άδεια λειτουργίας των εργοστασιακών εγκαταστάσεων (βαφείο φινιριστήριο τυπωτήριο) της Εταιρείας από τη ιεύθυνση Βιοµηχανίας της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω άδεια συνιστά ανανέωση της αρχικώς χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας και έχει διάρκεια αορίστου χρόνου. β) Η υπ αριθµ. Α.Π. 30/1383 σχετ. 30/6238 π.ε./6/05/2003 άδεια της ιεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος, τµήµα Αποβλήτων, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, για τη διαχείριση και προσωρινή εναπόθεση στερεών αποβλήτων του Βαφείου Χηµικοτεχνική επεξεργασία υφασµάτων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι τριετής και λήγει στις γ) Η υπ αριθµ σχετ , / άδεια της ιεύθυνσης Ε.Α.Ρ.Θ., τµήµα Βιοµηχανιών, Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., της ανανέωσης για µία τριετία, της υπ αριθµ. Πρωτ / απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του βαφείου φινιριστηρίου τυπωτηρίου, η δυναµικότητα του οποίου είναι 11 τόνοι/ηµέρα σε ύφασµα και η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς είναι 6131 ΗΡ. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 20

21 ιαχειριστική χρήση έως Η Εταιρεία δεν εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµεταλλεύσεως, βιοµηχανικές, εµπορικές ή οικονοµικές συµβάσεις. Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. είναι ο ευρύτερος κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 03) της Ε.Σ.Υ.Ε., η Εταιρεία κατατάσσεται στους κλάδους «Φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων» και «Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων». Επισηµαίνεται ότι βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η χηµικοτεχνική επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, νηµάτων ή υφασµάτων, µε στόχο τη βαφή και τη βελτίωση της εµφάνισής τους ή των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας είναι αυτό της Ελληνικής ηµοκρατίας. 5.2 Ιστορικό Το 1880, ο Ιάκωβος Καράσσο, ξεκίνησε τη δραστηριοποίηση της οικογένειας ΚΑΡΑΣΣΟ στον κλάδο των βαφείων, ιδρύοντας ένα από τα πρώτα βαφεία που λειτούργησαν στη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό της εποχής ήταν η µεταφορά των νηµάτων στην θάλασσα για να τα πλύνουν. Η επιχείρηση, που έβαφε κυρίως νήµατα «τσιλέ» (κούκλες), κάλτσες και ρούχα, βρισκόταν αρχικά στην οδό Αγίου Νικολάου, ενώ αργότερα µεταφέρθηκε στην οδό Βασιλέως Πέτρου 64 (την σηµερινή οδό Σκρα, πίσω από την εκκλησία της Αγ. Σοφίας), που αποτελούσε τότε µια µικρή βιοµηχανική ζώνη της εποχής µε εγκατεστηµένες αρκετές µονάδες. Τη δεκαετία του 1920 το βαφείο εκσυγχρονίσθηκε, όταν εισήλθε στην επιχείρηση ο γιος του ιδρυτή, µε την εισαγωγή νέων µηχανηµάτων, αλλά και µηχανηµάτων που κατασκεύαζε ο ίδιος ο Ιωσήφ Καράσσο, ενώ κατά το 1935, επειδή η περιοχή που ήταν εγκατεστηµένη αναπτυσσόταν οικιστικά, µεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή της πόλης (26ης Οκτωβρίου 48). Στη διάρκεια της κατοχής το βαφείο επιτάχθηκε από τους Γερµανούς και αργότερα καταστράφηκε από τους βοµβαρδισµούς. Άρχισε να ανασυγκροτείται και να λειτουργεί και πάλι από το 1945 για να µεταφερθεί το 1975 στις σηµερινές εγκαταστάσεις στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, λειτουργώντας µε τη µορφή της Οµόρρυθµης Εταιρείας και την επωνυµία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΣΣΟ Ο.Ε. από το Κατά το 1985 πήρε τη σηµερινή νοµική µορφή µε την µετατροπή της οµορρύθµου Εταιρείας σε ανώνυµη µε µετοχικό κεφάλαιο 425 εκατ. ρχ. (ΦΕΚ 946/ ). Μετά την µετατροπή της σε ανώνυµη εταιρία, οι ρυθµοί ανάπτυξης της επιταχύνθηκαν µε όλες τις απαραίτητες επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν. Έτσι υπερδιπλασίασε µε αγορές την έκταση των γηπέδων της και µε συνεχείς αγορές νέου εξοπλισµού αύξησε και την δυναµικότητα της και την ποικιλία των παρεχόµενων υπηρεσιών της, κατακτώντας επάξια τη φήµη ενός από τα κορυφαία βαφεία φινιριστήρια της χώρας. Άλλωστε η µακροχρόνια παρουσία της στον κλάδο, η εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία και την παρακολούθηση και αφοµοίωση όλων των εξελίξεων, τόσο στο κλάδο της όσο και στην αγορά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του έτοιµου υφάσµατος, έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της προσδίδοντας ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα όχι µόνο έναντι του εγχώριου, αλλά και του διεθνούς ανταγωνισµού. Το 1998 οι µετοχές της Εταιρείας ξεκίνησαν να διαπραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 21

22 ιαχειριστική χρήση έως Αντικείµενο εργασιών της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών χηµικοτεχνικής επεξεργασίας υφασµάτων και νηµάτων τρίτων καθώς και εισαγωγής υφασµάτων και νηµάτων τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται. Κατά την τελευταία τριετία οι επεξεργασθείσες ποσότητες διαµορφώθηκαν, ανά προϊόν και γεωγραφική αγορά, ως εξής: Ανάλυση επεξεργασθέντων ποσοτήτων (σε κιλά) % % % Νήµατα Εσωτερικού ,16% ,93% ,08% Εξωτερικού 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Υφάσµατα Εσωτερικού ,75% ,19% ,70% Εξωτερικού Εµπορία Εσωτερικού ,15% ,67% ,77% Εξωτερικού ,94% ,21% ,45% Σύνολο ,00% ,00% ,00% Η βιοµηχανική δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στην επεξεργασία νηµάτων και υφασµάτων. Ο σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός που διαθέτει η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. της παρέχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται µία πολύ µεγάλη ποικιλία υφασµάτων και νηµάτων οποιασδήποτε σύνθεσης (φυσικής, τεχνητής ή συνθετικής προέλευσης). Η µονάδα παραγωγής παραλαµβάνει ακατέργαστα υφάσµατα και νήµατα οποιασδήποτε σύνθεσης, τα οποία µετά από την κατάλληλη επεξεργασία λαµβάνουν το επιθυµητό χρώµα και τις αναγκαίες χαρακτηριστικές ιδιότητές τους, όπως σταθερότητα διαστάσεων, ελαστικότητα, επιθυµητό βάρος, όγκο κλπ. Τα προς παραγωγή προϊόντα χωρίζονται σε παρτίδες και στη συνέχεια, ανάλογα µε τις ζητούµενες προδιαγραφές, τα ακατέργαστα υφάσµατα ακολουθούν µία πορεία όπου οµοειδή µηχανήµατα τα εξευγενίζουν, προσδίδοντάς τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : λάµψη, ειδική αφή, βελούδο, χνούδιασµα, µερσεριζέ, αδιαβροχοποίηση κ.λ.π. Η παραλαβή και παράδοση των εµπορευµάτων γίνεται µε ιδιόκτητα φορτηγά της Εταιρείας. Οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων ποικίλουν, ανάλογα µε τις τεχνητές τους προδιαγραφές, µε µέσο όρο τις 7 εργάσιµες ηµέρες περίπου. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 22

23 ιαχειριστική χρήση έως Η ζήτηση για τις υπηρεσίες ενός βαφείου φινιριστηρίου παρουσιάζει εποχικότητα, ανάλογη µε τη ζήτηση για τα έτοιµα ενδύµατα. Έτσι η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. παρουσιάζει υψηλότερη παραγωγική δυναµικότητα κατά το τετράµηνο Σεπτεµβρίου εκεµβρίου και κατά το δεύτερο τρίµηνο Απρίλιος Ιούνιος κάθε έτους. Η Εταιρεία τηρεί αυστηρές προδιαγραφές ελέγχου και ποιότητας, τόσο στις διαδικασίες επεξεργασίας των εµπορευµάτων τρίτων, όσο και στις πρώτες ύλες, βαφές και άλλες χηµικές ουσίες που προµηθεύεται από τους γνωστούς εγχώριους και διεθνείς οίκους (CIBA SPECIALTY ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε, CHT, CLARIANT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., DYSTAR, ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κ.ά). Στα πλαίσια της επίτευξης του ανωτέρω στόχου, διαθέτει πλήρως εξοπλισµένο χηµείο και τµήµα ποιοτικού ελέγχου για τον διαρκή και συστηµατικό έλεγχο των επεξεργασµένων προϊόντων. Κατά τη χρήση το 36,7% των συνολικών αγορών της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. προήλθε από την CIBA SPECIALTY ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., το 6% από την ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ, το 7% από την TEXALCO ABEE, το 6% από την Α ΑΚΑΡΙ ΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΕ, και το 4,5% προήλθε από την ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εµπορική δραστηριότητα της Εταιρείας αναφέρεται στην εισαγωγή υφασµάτων και νηµάτων, τα οποία µετά από σχετική επεξεργασία στην οποία υπόκεινται, διανέµονται στον Ελλαδικό χώρο ή εξάγονται στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφοροποίηση που υπάρχει στην παραγόµενη ποσότητα υφασµάτων, η οποία είναι σηµαντικά µεγαλύτερη, έναντι της ποσότητας των νηµάτων, οφείλεται στο ότι αφενός τα υφάσµατα έχουν υψηλότερο περιθώριο κέρδους και αφετέρου στον Ελλαδικό χώρο η αγορά των νηµάτων µειώνεται. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει δίκτυο διανοµής και πωλήσεων των προϊόντων της και έχει δηµιουργήσει µία άρτια οργανωµένη διεύθυνση προώθησης πωλήσεων, που αποβλέπει στην ανάπτυξη προσωπικών επαφών µε τους πελάτες µε σκοπό να τους παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες. Αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η Εταιρεία στο χώρο της επεξεργασίας υφασµάτων, έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ των πελατών της. Συνέπεια του ανωτέρω είναι η Εταιρεία να συνεργάζεται µε υγιείς επιχειρήσεις και να µην εξαρτά τη δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών της από λίγους πελάτες. Ειδικότερα το πελατολόγιο της Εταιρείας περιλαµβάνει περισσότερους από 300 πελάτες, κυρίως από το γεωγραφικό χώρο της Βορείου Ελλάδος, όπου είναι συγκεντρωµένες οι περισσότερες βιοµηχανίες και βιοτεχνίες ειδών ένδυσης. Μεταξύ των σηµαντικότερων πελατών της Εταιρείας στο εξωτερικό είναι η CHINEN LTD, η οποία απορρόφησε το 12% του συνόλου των πωλήσεων κατά τη χρήση Επίσης, στη διάρκεια της ίδιας χρήσης µόνον ένας από τους πελάτες της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. κάλυπτε ποσοστό πάνω από 10% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 23

24 ιαχειριστική χρήση έως Πάγια στοιχεία Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. έχει στην κατοχή της τα εξής ακίνητα: Γήπεδο εκτάσεως τ.µ. στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Επί του ακινήτου αυτού βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός της Εταιρείας (η αξία κτήσης του γηπέδου στις ανέρχεται σε ,25). Κτίριο Βιοµηχανοστάσιο εκτάσεως τ.µ. Το κτίριο αυτό κατασκευάστηκε αρχικά το έτος 1974 και µέχρι το 1990 υπόκειτο σε συνεχείς βελτιώσεις και συµπληρώσεις. Στο κτίριο αυτό στεγάζονται αφ ενός τα µηχανήµατα, όπου γίνεται η επεξεργασία των πλεκτών και των νηµάτων και αφ ετέρου υπάρχουν οι αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία της Εταιρείας (η αξία κτήσης στις ανέρχεται σε ,15). Ο βασικός µηχανολογικός εξοπλισµός της Εταιρείας παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: Περιγραφή Μηχανήµατος Έτος Κτήσης Μηχανολογικός Εξοπλισµός Οίκος Κατασκευής Χώρα Προέλευσης Παραγωγή υναµικότητα Αξία Κτήσης (χιλ. ) Αναπόσβ. Αξία (χιλ. ) Βαφική Μηχανή 1993 THIES Γερµανία 167 κιλά / ώρα 282,32 0,00 Τυπωτική Μηχανή 1993 STORK Γερµανία 208 κιλά / ώρα 268,95 0,00 Κουζίνα Χρωµάτων 1996 IAS Ιταλία 320,74 9,62 Ράµµα 1998 SANTEX Ελβετία 333 κιλά / ώρα 378,35 238,36 Στεγνωτική Μηχανή 2000 KRANTZ Γερµανία 500 κιλά / ώρα 195,66 93,92 Βαφική Μηχανή 2000 THIES Γερµανία 90 κιλά / ώρα 93,57 44,91 Εκτυπωτικό Μηχ. ειγµάτων 2000 SOPHIS Βέλγιο 10 δείγµατα / ηµέρα 67,37 32,34 Τυπωτική Μηχανή 2000 LEMAIRE Γαλλία 137,27 86,48 Στυπτική Κοµπ. & Φιν. Μηχανή υο (2) Βαφικές Μηχανές 2000 SANTEX Ελβετία 500 µέτρα / ηµέρα 185,84 92, THIES Γερµανία 500 κιλά / ώρα 308,10 147,89 Ράµµα 2002 KRANTZ Γερµανία 625 κιλά /ώρα 733,35 733,35 ύο (2) Μποµπινουάρ ύο (2) Μποµπινουάρ 2003 CHEMATEX Ιταλία 210 κιλά /ώρα 264,53 187, CHEMATEX Ιταλία 210 κιλά /ώρα 240,73 168,89 Μηχανή Αφρού 2003 HANSA Γερµανία 18,38 14,33 Σύνολο 3.495, ,84 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 24

25 ιαχειριστική χρήση έως Αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει συνοπτικά την εικόνα της εξέλιξης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίας : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια & Τεχνικά έργα Μηχανήµατα- Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός µηχαν. Εξοπλ. Πίνακας εξέλιξης της λογιστικής αξίας των παγίων για τις χρήσεις (ποσά σε χιλ. ) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ. (ΜΕΙΩΣΕΙΣ) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛο ΑΠΟΣΒ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ,85 469, ,37 0,00 0,00 0, , , , , , , ,09 735, ,37-50, , , , , ,97 Μεταφορικά µέσα 204,41 19,16 223,57 106,20 51,05 157,25 66,32 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 247,60 93,51 341,11 226,82 76,77 303,59 37,52 225,33 867, ,73 0,00 0,00 0, ,73 Σύνολο , , , , , , ,12 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 25

26 ιαχειριστική χρήση έως Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη (προσηµειώσεις υποθήκες) επί των ακινήτων της Εταιρείας. Κατά την εξεταζόµενη χρήση υπάρχουν οι εξής εγγυητικές επιστολές της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ της ΤΕΞΑΠΡΕΤ : Εγγυητική Επιστολή της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Νο 005/50593 ποσού ,40 υπέρ της ΤΕΞΑΠΡΕΤ, για τη χορήγηση ισόποσης προκαταβολής για τη σύµβαση µεταξύ της Εταιρίας και του ΕΦ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την εκτέλεση του έργου «Εξοικονόµηση θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας». Εγγυητική Επιστολή της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Νο 005/7078 ποσού ,80 υπέρ της ΤΕΞΑΠΡΕΤ, για την καλή εκτέλεση του έργου «Εξοικονόµηση θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας» µεταξύ της Εταιρείας και του ΕΦ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι ασφαλισµένα και οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι είναι οι εξής: Πυρός Κεραυνός Πυρκαγιά από άσος Ευρεία Έκρηξη Πληµµύρα / Θύελλα Θραύση Σωληνώσεων Παγετού / Χιόνος Στάσεις / Απεργίες / Ταραχές Τροµοκρατικές Ενέργειες Αποκοµιδή Ερειπίων Σεισµός Κακόβουλες Βλάβες Πρόσκρουση Οχηµάτων Αεροσκαφών Βραχυκύκλωµα Κλοπή (Α Κίνδυνο) Όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα µαζί µε τα ποσά κάλυψης είναι συνασφαλισµένα στις εξής ασφαλιστικές εταιρείες: Ασφαλιστική Εταιρία ALPHA (Leader) ALPHA A.E. NORDSTERN COLONIA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝ. ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΙΑ CGU ΕΛΛΑΣ Α.Ε. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. ΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. % συµµετοχές 30% 11% 15% 20% 14% 6% 4% Ηµεροµηνία Κατάρτισης Ηµεροµηνία Λήξης Ασφαλιζόµενο Αντικείµενο Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο (σε ) Ετήσιο Ασφάλιστρο (σε ) 1/07/ /06/2005 Κτίρια , ,50 1/07/ /06/2005 Μηχανήµατα , ,99 1/07/ /06/2005 Εµπορεύµατα, Α ύλες , ,84 1/07/ /06/2005 Γραφεία ,00 740,18 Σύνολο , ,51 Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 26

27 5.5 Πολιτική Επενδύσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ιαχειριστική χρήση έως Επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την τριετία , και Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε., κατά την εξεταζόµενη περίοδο , και , πραγµατοποίησε τις κάτωθι επενδύσεις: Κα Κατηγορία Επενδύσεων ποσά σε χιλ Σύνολο Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Γήπεδα Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Κτίρια & Τεχνικά Έργα 30,23 93,10 7,50 130,83 Μηχανήµατα & λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός (399,23) 237,53 370,04 208,34 Μεταφορικά Μέσα & µέσα εσ. Μεταφοράς 3,85 0,00 0,00 3,85 Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 19,15 17,72 6,20 43,07 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 860,59 51,07 14,58 926,24 Σύνολο επενδύσεων σε πάγια 514,59 399,42 398, ,33 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 14,16 0,00 0,00 14,16 Γενικό σύνολο 528,75 399,42 398, ,49 Οι σηµαντικότερες επενδύσεις της Εταιρείας στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας αφορούν κυρίως επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό και µηχανήµατα, µε σκοπό την αντικατάσταση των µηχανηµάτων παλαιότερης τεχνολογίας µε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, επιφέροντας µείωση του λειτουργικού κόστους και βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 1.326,49 χιλ Επενδύσεις σε εξέλιξη Στα πλαίσια του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρείας για τα προσεχή έτη, εντάσσεται επένδυση συνολικού κόστους ,43 που στοχεύει στην εξοικονόµηση της Θερµικής και Ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της Εταιρείας. Ειδικότερα η εν λόγω επένδυση αφορά σε επεµβάσεις στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου καθώς και στην προµήθεια ενεργειακού / παραγωγικού εξοπλισµού µειωµένης ειδικής κατανάλωσης, σύµφωνα µε τον οδηγό του ΕΠΑΝ. Η Εταιρεία µέχρι είχε επενδύσει ποσά 814,96 χιλ. έναντι της ανωτέρω επένδυσης. Χηµικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας Σελίδα 27

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά σε ευρώ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 30.9.2005 30.6.2005

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά σε ευρώ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 30.9.2005 30.6.2005 ΤΕΞΑΠΡΡΕΤ Α..Ε.. ΧHMIIKOTEXNIIKH EΠΕΞΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΡΓΙΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΙΩΣΕΙΙΣ ΕΝ ΙΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ ππεερρι ιόόδδοουυ ααππόό 0011/ /0077/ /22000055 έέωςς

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήµερα την 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκ παραδροµής τα µεγέθη των δικαιωµάτων µειοψηφίας µετά φόρων (πριν και µετά τις σχετικές αναµορφώσεις) για τις χρήσεις 2002 και 2003 έχουν αποτυπωθεί λανθασµένα στο Ετήσιο ελτίο. Ακολουθούν πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήμερα την 10η Μαΐου 2013 και ώρα 9:00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και περίληψη της διατάξεως Ενδεικτική απάντηση 1. Σύννοµη

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 Στο Λουτράκι σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.μμ συνηλθαν τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ΞΕΝ./ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Καλαματιανου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 Στο ήµο Νάξου σήµερα την 01 / 09 / 2015 και ώρα 10 π.µ συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12. PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.2012) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Αξία κτήσης Μείον:αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα