ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις αρακάτω ροτάσεις, Α.1. έως και Α.5., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ρότασης και δία το γράµµα ου αντιστοιχεί στο σωστό συµήρωµά της. Α.1. Α.. ύο αντιστάσεις 1 και, ( 1 > ) συνδέονται αράηα. Τότε για την ική τους αντίσταση ισχύει α. > 1. β. <. γ δ. < < 1. Κύκωµα LC σε σειρά τροφοδοτείται αό εναασσόµενη τάση της µορφής v Vo ηµ(100t + ) και βρίσκεται σε κατάσταση συντονισµού. 6 Τότε η ένταση του ρεύµατος στο κύκωµα είναι της µορφής α. i I ο ηµ(100t + ). β. i Iοηµ(100t). γ. i I ο ηµ(100t + ). 6 δ. i I ο ηµ(00t + ). 6 Στις αραάνω σχέσεις V o και Ι ο είναι το άτος της τάσης και της έντασης, αντίστοιχα, και t ο χρόνος. Α.3. Ο ανορθωτής σε ένα τροφοδοτικό α. καταργεί τις αρνητικές ηµιεριόδους της ac τάσης. β. ανυψώνει ή υοβιβάζει την ac τάση. γ. διατηρεί την ac τάση σταθερή. δ. εξοµαύνει τις κυµατώσεις της ανορθωµένης τάσης. Τεχνική Εεξεργασία: Keystone 1

2 Α.4. Σε µία δίοδο φωτοεκοµής (LED) ου έχει ωθεί ορθά το χρώµα του εκεµόµενου φωτός α. καθορίζεται αό το υικό του ηµιαγωγού και την ένταση του ρεύµατος. β. καθορίζεται αό την ένταση του ρεύµατος και είναι ανεξάρτητο αό το υικό του ηµιαγωγού. γ. καθορίζεται αό το υικό του ηµιαγωγού και είναι ανεξάρτητο αό την ένταση του ρεύµατος. δ. δεν εξαρτάται αό το υικό του ηµιαγωγού ούτε αό την ένταση του ρεύµατος. Α.5. Η ύη AND εκτεεί την ράξη α. του ογικού αασιασµού και έχει µία είσοδο και µία έξοδο. β. της ογικής ρόσθεσης και έχει µία έξοδο και δύο ή ερισσότερες εισόδους. γ. του ογικού αασιασµού και έχει µία έξοδο και δύο ή ερισσότερες εισόδους. δ. της ογικής άρνησης και έχει µία είσοδο και µία έξοδο. Α.6. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις αρακάτω ροτάσεις µε το γράµµα Σ, αν είναι σωστές, και µε το γράµµα Λ, αν είναι ανθασµένες. α. Το ψηφίο 6 του αριθµού (006) 8 είναι το ιο σηµαντικό ψηφίο. Μονάδες β. Σε ένα ηµιαγωγό ρόσµιξης τύου p φορείς ειονότητας είναι οι οές. Μονάδες γ. Ένας ενισχυτής κατά τη ειτουργία του µετατρέει την ισχύ της ηγής τροφοδοσίας σε ισχύ του σήµατος. Μονάδες δ. Στο συνεχές ρεύµα το ιδανικό ηνίο συµεριφέρεται ως ανοιχτός διακότης. Μονάδες ε. Στην αράηη σύνδεση ηγών τάσης, αν οι ηγές δεν είναι αόυτα όµοιες, εµφανίζονται ρεύµατα κυκοφορίας µεταξύ των ηγών. Μονάδες Α.7. Στα άκρα Α, Β του κυκώµατος συνδέουµε ηγή συνεχούς τάσης V Σ και η ισχύς ου αορροφά αυτό είναι Ρ Σ. Στη συνέχεια αοσυνδέουµε την ηγή συνεχούς τάσης και την αντικαθιστούµε µε ηγή εναασσόµενης τάσης ενεργού τιµής V εν V Σ. Τεχνική Εεξεργασία: Keystone

3 L A B Αν Ρ Ε είναι η ραγµατική ισχύς ου αορροφά το κύκωµα, τότε α. Ρ Σ Ρ Ε. β. Ρ Σ > Ρ Ε. γ. Ρ Σ < Ρ Ε. Να ειέξετε τη σωστή αάντηση. Να αιτιογήσετε την αάντησή σας. Μονάδες Μονάδες 7 Α.8. Κύκωµα LC, ου τροφοδοτείται αό εναασσόµενη ηµιτονοειδή τάση κυκικής συχνότητας ω ο, βρίσκεται σε κατάσταση συντονισµού. Αν αυξηθεί η κυκική συχνότητα της εφαρµοζόµενης τάσης, τότε το κύκωµα α. θα εξακουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση συντονισµού. β. θα εµφανίσει χωρητική συµεριφορά. γ. θα εµφανίσει εαγωγική συµεριφορά. Να ειέξετε τη σωστή αάντηση. Να αιτιογήσετε την αάντησή σας. Μονάδες Μονάδες 4 ΟΜΑ Α Β Β.1. Όες οι ηγές της συστοιχίας του αρακάτω κυκώµατος είναι όµοιες, µε ΗΕ Ε0V και εσωτερική αντίσταση r3ω η κάθε µία. Τα άκρα της συστοιχίας συνδέονται µε τις αντιστάσεις 1 10Ω και 6Ω, όως στο αρακάτω σχήµα. Τεχνική Εεξεργασία: Keystone 3

4 K? 1 Z H Ι. Να υογίσετε: α. την Ε και r της συστοιχίας, β. το ρεύµα ου διαρρέει τις αντιστάσεις 1 και, γ. την τάση (V ΚΛ ) στα άκρα Κ, Λ µιας αό τις ηγές. Μονάδες 6 Μονάδες 4 ΙΙ. Λαµτήρας έχει χαρακτηριστικά κανονικής ειτουργίας 40V, 40W. α. Να υογίσετε την αντίσταση του αµτήρα και το ρεύµα κανονικής ειτουργίας. Μονάδες 6 β. Αν ο αµτήρας συνδεθεί αράηα µε την αντίσταση 1 στα σηµεία Ζ και Η, να εξετάσετε αν θα ειτουργήσει κανονικά. Μονάδες 4 Τεχνική Εεξεργασία: Keystone 4

5 Β.. Στο κύκωµα του αρακάτω σχήµατος συνδέονται σε σειρά δύο στοιχεία: µία ωµική αντίσταση και ένας ιδανικός υκνωτής χωρητικότητας C. A B Η τάση στα άκρα του στοιχείου Β δίνεται αό τη σχέση v B 160 ηµ(100t) (SI) και η ραγµατική ισχύς στο στοιχείο Α είναι P30 W. Το ρεύµα στο κύκωµα δίνεται αό τη σχέση i ηµ(100t + ) (SI) : V α. Να ροσδιορίσετε οιο αό τα στοιχεία Α και Β είναι η αντίσταση και οιο είναι ο υκνωτής, αιτιογώντας την αάντησή σας. Μονάδες 6 β. Να υογίσετε τις τιµές των και C. Μονάδες 6 γ. Να υογίσετε τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκώµατος. Μονάδες 3 δ. Να υογίσετε την ενεργό τιµή της εφαρµοζόµενης τάσης στο κύκωµα. Μονάδες 3 ε. Να βρείτε την εξίσωση της τάσης v ου εφαρµόζεται στο κύκωµα. Μονάδες 7 ίνεται ότι ηµ συν. 4 4 Τεχνική Εεξεργασία: Keystone 5

6 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1 β Α. γ Α.3 α Α.4 γ Α.5 γ Α.6 α - Λ β - Σ γ - Σ δ - Λ ε - Σ Α.7 β Αιτιόγηση: Η ισχύς ου αορροφά το κύκωµα µε την εφαρµογή της συνεχούς VΣ τάσης V Σ είναι P Σ, ενώ µε την εφαρµογή της εναασσόµενης τάσης η V V εν V Σ VΣ ραγµατική ισχύς είναι: P V συνφ εν E εν εν συνφ PE συνφ Z Ι. Z Αά το συνφ είναι 0 < συνφ < 1 διότι το κύκωµα εµφανίζει εαγωγική συµεριφορά άρα: Ρ Σ > Ρ Ε. Α.8. γ Αιτιόγηση: Ισχύει ότι X L ωl και συχνότητα της εναασσόµενης τάσης εαγωγική συµεριφορά. 1 X C οότε αν αυξηθεί η κυκική ωc X > X και το κύκωµα θα εµφανίζει L C ΟΜΑ Α Β Β.1. Ι) α) E 4 Ε 4 0 Ε 80V β) Το ικό ρεύµα διαρρέει τις αντιστάσεις 1 και άρα Ε Ε 80 Ι Ι 4Α + + r Τεχνική Εεξεργασία: Keystone 6

7 γ) Η ική τάση της συστοιχίας είναι: V Ε Ι r V Π Π Η ένταση του ρεύµατος ου διαρρέει τον κάδο στον οοίο ζητείται η V ΚΛ είναι: 4. VΠ Ε Ι ΚΛ 4r Ι ΚΛ Α 3 4 Άρα VΚΛ Ε Ι ΚΛ r V 3 ΙΙ) VK 40 α) PK 40Ω 40 Ι ΡΚ 40 Ι V 40 Κ Κ Κ 1Α 64V β) Μόις συνδεθεί ο αµτήρας στο κύκωµα έχουµε ότι E,r Z H 1 1 ZH ZH 8Ω r Ω. ZH Ε Ι Ι Α 18 9 Άρα η τάση στα άκρα του αµτήρα είναι: 40 VZH Ι ZH 8 VZH 35,6V 9 Οότε ο αµτήρας δεν ειτουργεί κανονικά στο κύκωµα διότι: V < V. ZH K Τεχνική Εεξεργασία: Keystone 7

8 Β.. α) Η ένταση του ρεύµατος στο κύκωµα δίνεται αό τη σχέση i ηµ 100 t + και η τάση στα άκρα του στοιχείου Β αό την V B 160 ηµ100 t. Οότε η τάση στο στοιχείο Β υστερεί του ρεύµατος κατά / ράγµα ου φανερώνει ότι το στοιχείο Β είναι ο ιδανικός υκνωτής. Άρα το στοιχείο Α είναι η ωµική αντίσταση. β) Ω PA Vεν Ιεν Ιεν 80Ω. Ι PA εν γ) Ζ + X Z 80 Ω. c δ) I Z 80 V 30V και V0 0 0 V Vεν Vεν 160 V V0, I0 80 ε) εφφ 1 φ rad. V I X ,C Άρα v V 0 ηµ(ωt + φ) 0 C V O, V O Φ V O,C v 30 ηµ 100 t + (S..I.). 4 Τεχνική Εεξεργασία: Keystone 8

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις παρακάτω προτάσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 700 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 23.05.11

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 23.05.11 Απυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού υκείου ΗΕΚΤΡΟΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3.05.11 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1.1 Σωστό το γ. Α1. Σωστό το δ. Α..1 Σωστό το δ. Α. Σωστό το β. Α.3 α. ΑΘΟΣ β. ΣΩΣΤΟ γ. ΣΩΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος ΘΕΜΑ 14734 Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος δύο αντιστατών µε αντιστάσεις R 1 = 4 Ω και R 2 = 2 Ω συνδεδεµένων σε σειρά µεταξύ τους. 1) Αν το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου 6.8 Συµβοή Κυµάτων Οταν δύο ή περισσότερα κύµατα διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο εαστικό µέσο έµε ότι συµβάουν. Εχει διαπιστωθεί ότι για την κίνηση των σωµατιδίων του µέσου τα κύµατα ακοουθούν την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Μηχανικές Ταλαντώσεις N

ΦΥΣΙΚΗ Μηχανικές Ταλαντώσεις N ΦΥΣΙΚΗ Μηχανικές ααντώσεις N Συχνότητα ταάντωσης π Σχέση µεταξύ ω ω π φ ω + φ Φάση ταάντωσης x Aηµ ( ω + φ ), Α> µε Αστ. Αποµάκρυνση στην ΑΑ dx ( ) αχύτητα στην ΑΑ u uσυν ω + φ du Επιτάχυνση στην ΑΑ α

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα