JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031"

Transcript

1 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα /9/2011 1

2 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla? Είςοδοσ ςτο διαχειριςτικό Joomla! CMS Δομι Joomla CMS Πίνακασ Ελζγχου Διαχείριςθ Άρκρων... 6 Βαςικοί Όροι... 7 Επεξεργαςία Άρκρων... 7 Φωτογραφίεσ Διαχείριςθ Μενοφ Διαχείριςθ ενκεμάτων (modules) Διαχείριςθ Ενκεμάτων Δθμιουργία Ενκζματοσ Resources Χριςιμοι Σφνδεςμοι: Στοιχεία Επικοινωνίασ

3 Τι Είναι το Joomla? Το Joomla είναι ζνα βραβευμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Περιεχμομζνου (CMS Content Managemnet System), το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ websites και online εφαρμογϊν. Δφο από τα πιο ςθμαντικά του χαρακτθριςτικά, που ζχουν ςυμβάλει ςτο πόςο δθμοφιλζσ είναι, είναι θ ευχρθςτία του και θ επεκταςιμότθτα του. Επιπρόςκετα πρζπει να τονιςτεί πωσ το Joomla αποτελεί μια εφαρμογι ανοιχτοφ κϊδικα, με άδεια χριςθσ GNU GPL, οπότε είναι ελεφκερα διακζςιμο ςε οποιονδιποτε. Στθ Greek Internet Marketing πιςτεφουμε πολφ ςτθν αξία του Joomla και είναι ζνα από τα 4 βαςικά CMS που χρθςιμοποιοφμε (Joomla, Wordpress, Drupal, Cs-Cart). 1. Είςοδοσ ςτο διαχειριςτικό Joomla! CMS Ανοίγετε το web browser που χρθςιμοποιείτε π.χ. το Microsoft Internet Explorer, Firefox Πλθκτρολογείτε τθ διεφκυνςθ Όπου αντικακιςτάται «to-site-mou» με το όνομα του site ςασ. Βάηετε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό που κζλετε και πατάτε Σφνδεςη. (Μπορείτε να αλλάξετε τθ γλϊςςα του διαχειριςτικοφ αν δε ςασ αρζςει θ προκακοριςμζνθ). Πατϊντασ ςφνδεςθ βρίςκεςτε ςτον πίνακα ελζγχου (dashboard) του διαχειριςτικοφ: 3

4 2. Δομή Joomla CMS Ζνα site ςε Joomla αποτελείται από τα εξισ βαςικά μζρθ: 1. Άρθρα (articles). Τα άρκρα είναι βαςικά οι ςελίδεσ του site. Τα άρκρα κατθγοριοποιοφνται ςε ενότητεσ (sections) και κατηγορίεσ (categories). Μια ενότθτα μπορεί να ζχει πολλζσ κατθγορίεσ, και μια κατθγορία πολλά άρκρα. Για να επιτρζψουμε ςτον επιςκζπτθ να βρει ζνα άρκρο εφκολα, πρζπει να προςκζςουμε ζνα link προσ το άρκρο χρθςιμοποιϊντασ το Μενοφ. Συνικωσ πάμε ςτο ΜενοφMain Menu και πατάμε το κουμπί νζο για να προςκζςουμε το link προσ το άρκρο. 2. Εφαρμογζσ (components). Οι εφαρμογζσ είναι τα βαςικά πρόςκετα ενόσ Joomla. Εκτόσ από τα ενςωματωμζνα εγγενϊσ πρόςκετα (όπωσ Επαφζσ, Διαφθμίςεισ ) μποροφμε να προςκζςουμε και άλλεσ εφαρμογζσ ςε ζνα Joomla όπωσ εφαρμογι για μαχικι αποςτολι , διαχείριςθ φωτογραφικϊν άλπμουμ κ.α. 3. Επεκτάςεισ (extensions). Οι επεκτάςεισ είναι πρόςκετα όμωσ και οι εφαρμογζσ, αλλά πιο απλισ λειτουργικότθτασ. Μια επζκταςθ μπορεί να είναι: Α. ζνα ζνθεμα (module) που ςτθν πραγματικότθτα είναι απλά ζνα κουτί με κάποια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία Β. ζνα πρόςθετο (plugin) που αλλάηει ι επεκτείνει τθ βαςικι λειτουργία ενόσ Joomla. Για παράδειγμα με ζνα plugin μποροφμε να εμφανίςουμε κουμπί Facebook like ςε όλα τα άρκρα μιασ κατθγορίασ. Γ. ζνα πρότυπο (template) το οποίο αλλάηει το design όλου του site (εικαςτικό) Δ. μια γλϊςςα (language). Μποροφμε να προςκζςουμε όςεσ γλϊςςεσ επικυμοφμε ςε ζνα Joomla site. Εάν επικυμοφμε να προςκζςουμε μια νζα επζκταςθ ι εφαρμογι ςτο Jooma πθγαίνουμε ςτο μενοφ ΕπεκτάςεισΕγκατάςταςθ/Απεγκατάςταςθ και προςκζτουμε από το ςκλθρό μασ δίςκο τθν επζκταςθ 4

5 ι εφαρμογι που ζχουμε (μπροφμε να βροφμε πολλζσ επεκτάςεισ και εφαρμογζσ ςτο Joomla Extensions ) 3. Πίνακασ Ελέγχου Στθν αρχικι ςελίδα του διαχειριςτικοφ ζχουμε τισ εξισ επιλογζσ: Πποζθήκη Νέος Άπθπος Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να πποζθέζεηε ένα νέο άπθπο (δηλαδή ζελίδα) ζηο site ζαρ. Γιασείπιζη Άπθπυν Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να διασειπιζηείηε και να επεξεπγαζηείηε όλα ηα άπθπα (ζελίδερ) ηος site. Γιασείπιζη Ππυηοζέλιδος ηην ππαγμαηικόηηηα αςηό ηο εικονίδιο είναι μια ζςνηόμεςζη για ηα άπθπα ηα οποία βπίζκονηαι ζηη 1 η ζελίδα ηος site ζαρ. Γιασείπιζη Δνοηήηυν Σο εικονίδιο αςηό σπηζιμεύει ζηη διασείπιζη ηυν ενοηήηυν ηος site ζαρ. Γιασείπιζη Καηηγοπιών Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να επεξεπγαζηείηε ηιρ καηηγοπίερ άπθπυν ηος site. Γιασείπιζη Πολςμέζυν Βοηθά ζηην διασείπιζη ηυν θυηογπαθιών (και άλλυν πολςμέζυν) ηος site. Μποπούμε να ανεβάζοςμε/μεηαθοπηώζοςμε θυηογπαθίερ (upload), να διαγπάτοςμε ςπάπσοςζερ θυηογπαθίερ κ.α. Γιασείπιζη Μενού Μποπούμε να πποζθέζοςμε όζα links θέλοςμε ζε ένα μενού. Μποπούμε επίζηρ να δημιοςπγήζοςμε πολλαπλά μενού (βαζικό μενού, μενού σπήζηη, κάηυ μενού, απιζηεπό μενού ) 5

6 Γιασείπιζη Γλώζζαρ Μποπούμε να οπίζοςμε ποια είναι η βαζική γλώζζα ηος site. Απλά επιλέγοςμε ηη γλώζζα πος θέλοςμε και παηάμε πάνυ απιζηεπά ηο κοςμπί πποκαθοπιζμένο (default) Γιασείπιζη Χπηζηών Μποπούμε να επεξεπγαζηούμε ηα ζηοισεία ενόρ σπήζηη, ηα δικαιώμαηα ηος, ζηοισεία επικοινυνίαρ κ.α. Δπίζηρ μποπούμε να πποζθέζοςμε, απενεπγοποιήζοςμε ή να ζβήζοςμε ένα σπήζηη. Γενικέρ Ρςθμίζειρ Αςηέρ είναι οι βαζικέρ πςθμίζειρ ηος site, όπυρ όνομα site, cache, compression, session time, user activation και άλλα πολλά. ςζηήνεηαι μόνο για πποσυπημένοςρ σπήζηερ. 4. Διαχείριςη Άρθρων Για να διαχειριςτοφμε τα άρκρα του site πατάμε το αντίςτοιχο κουμπί ςτον πίνακα ελζγχου ι πθγαίνουμε ςτο πάνω μενοφ και επιλζγουμε ΠεριεχόμενοΔιαχείριςθ άρκρων. 6

7 Βαςικοί Όροι Τίτλοσ είναι το όνομα του άρκρου. Δθμοςιευμζνο δείχνει αν το άρκρο είναι ενεργό ι απενεργοποιθμζνο (οπότε δεν εμφανίηεται ςτουσ επιςκζπτεσ του site). Κεντρικι ςελίδα (FrontPage) δείχνει αν το άρκρο ζχει ρυκμιςτεί να εμφανίηεται ςτθν αρχικι ςελίδα (πρωτοςζλιδο) του site. Το επίπεδο πρόςβαςθσ μπορεί να είναι Δημόςιο οπότε όλοι οι επιςκζπτεσ βλζπουν το άρκρο, Μζλοσ οπότε μόνο οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ μποροφν να δουν το άρκρο αφοφ κάνουν login, ι Ειδικό οπότε μποροφν να δουν το άρκρο χριςτεσ με επίπεδο πρόςβαςθσ τουλάχιςτον ςυντάκτθ (author). Στισ υπόλοιπεσ ςτιλεσ δείχνει εξτρά πλθροφορίεσ για το κάκε άρκρο όπωσ που ανικει, ποιοσ το ζγραψε και πότε. Επεξεργαςία Άρθρων Για να κρφψουμε ζνα άρκρο πατάμε το δθμοςιευμζνο για γίνει απενεργοποιθκεί (από πράςινο tick κα γίνει κόκκινο Χ). Για να ςβιςουμε ζνα άρκρο το επιλζγουμε και πατάμε πάνω δεξιά το εικονίδιο Απορρίμματα. Για να επεξεργαςτοφμε το άρκρο πατάμε τον τίτλο οπότε μασ εμφανίηει τθ ςελίδα επεξεργαςίασ άρκρου. Εναλλακτικά για να προςκζςουμε ζνα νζο άρκρο πατάμε το πάνω κουμπί Νζο. Και ςτισ 2 περιπτϊςεισ κα δοφμε το εξισ παράκυρο: Τίτλοσ: το όνομα του άρκρου 7

8 Ψευδϊνυμο: το ψευδϊνυμο του άρκρου χρθςιμοποιείται ϊςτε το site να είναι πιο φιλικό προσ το Google. Στο Joomla 1.5 το ψευδϊνυμο πρζπει να είναι ο τίτλοσ γραμμζνοσ ςτα Λατινικά (greeklish). Στο Joomla 1.6 αν ζχουμε ρυκμίςει ςωςτά UTF-8 Aliases το ψευδϊνυμο μπορεί να είναι κανονικά ςτα Ελλθνικά. Στθν Ενότητα επιλζγουμε ςε ποια ενότθτα ανικει το άρκρο και δεξιά ςε ποια κατθγορία τθσ ενότθτασ. Αν το άρκρο δεν ανικει κάπου ςυγκεκριμζνα μποροφμε να επιλζξουμε εκτόσ κατθγοριϊν. Οι επιλογζσ δθμοςιευμζνο και Πρωτοςζλιδο εξθγικθκαν προθγουμζνωσ. Κάτω από αυτζσ τισ επιλογζσ εμφανίηεται το περιεχόμενο του άρκρου ςε ζνα επεξεργαςτι κειμζνου ςαν το Word (WYSIWYG editor). Μποροφμε ζτςι εφκολα να επεξεργαςτοφμε το άρκρο και να προςκζςουμε τθ μορφοποίθςθ που κζλουμε. Μόλισ ολοκλθρϊςουμε τθν επεξεργαςία πατάμε πάνω το κουμπί αποκικευςθ. Αν κζλουμε να αποκθκεφςουμε τισ αλλαγζσ που ζχουμε κάνει μζχρι ςτιγμισ αλλά να ςυνεχίςουμε και άλλο τθν επεξεργαςία πατάμε Εφαρμογι και ςυνεχίηουμε. Αν κζλουμε να ακυρϊςουμε τισ αλλαγζσ πατάμε το κουμπί κλείςιμο. Φωτογραφίεσ Στα Joomla sites ζχουμε προεγκατεςτιμενο το JCE editor με το Image manager extended που κεωροφμε καλφτερο από το απλό Tiny MCE. Σημείωση: Αν δεν ζχετε το JCE, μπορείτε να το κατεβάςετε ελεύθερα από το Joomla Extensions Directory, και να το εγκαταςτήςετε. Το ενεργοποιείτε από το site->global configuration->editor. Για να προςκζςουμε φωτογραφία με το JCE, κακϊσ επεξεργαηόμαςτε ζνα άρκρο, κάνουμε τα εξισ βιματα: Πατάμε το τελευταίο εικονίδιο (αν αφιςουμε το ποντίκι πάνω κα μασ πει επεξιγθςθ insert/edit image). Θα μασ εμφανιςτεί το εξισ παράκυρο: 8

9 Στο πάνω μζροσ εμφανίηει τισ πλθροφορίεσ τθσ εικόνασ. Στο κάτω μζροσ εμφανίηονται 3 κουτιά: Το 1 ο Folders μασ δείχνει τουσ φακζλουσ που μποροφμε να ανεβάςουμε τθν φωτογραφία. Στο μεςαίο κουτί εμφανίηει τα αρχεία μζςα ςτο φάκελο. Στο δεξί κουτί μασ δείχνει Λεπτομζρειεσ για τθ φωτογραφία. Πάνω από το δεξί κουτί ζχει 4 μικρά κουμπιά. Το 2 ο χρθςιμεφει ςτο να προςκζςουμε ζνα νζο φάκελο αρχείων. Το 3 ο χρθςιμεφει ςτο να ανεβάςουμε μια φωτογραφία ςτο server. Αν κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα νζο φάκελο φωτογραφιϊν με ξεχωριςτό κζμα κα πατιςουμε το 2 ο κουμπί και κα γράψουμε το όνομα του νζου φακζλου που επικυμοφμε. Για να μποφμε μετά ςτο φάκελο πατάμε από αριςτερά (ςτο Folders) το όνομα του φακζλου για να ανοίξει. Ασ υποκζςουμε πωσ κζλουμε απλά να προςκζςουμε μια φωτογραφία. Το πρϊτο βιμα είναι να ανεβάςουμε τθ φωτογραφία ςτο server (upload) Και το 2 ο βιμα είναι να τθ προςκζςουμε ςτο άρκρο. Για το upload πατάμε το 3 ο κουμπί (μεταφόρτωςθ/upload): 9

10 Πατάμε το πάνω κουμπί Add, βρίςκουμε τθ φωτογραφία που κζλουμε από το ςκλθρό μασ δίςκο και πατάμε άνοιγμα (ι διπλό κλικ). Αν κζλουμε να ανεβάςουμε και άλλεσ φωτογραφίεσ επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία. Αφοφ εμφανίςει λοιπόν τθ φωτογραφία κάτω ςτο Queue πατάμε το κάτω κουμπί Upload, και περιμζνουμε μζχρι να γίνουν όλα τα εικονίδια πράςινα ςτο Queue. Αν κάτι δεν πάει καλά και αποτφχει το Upload, μπορεί να φταίει το μζγεκοσ του αρχείου. Αν το αρχείο τθσ φωτογραφίασ είναι πολφ μεγάλο (ςε KB) καλό είναι πρϊτα να τθν επεξεργαςτοφμε με ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνασ για να τθσ μικρφνουμε το μζγεκοσ. Μόλισ τελειϊςει το Upload πατάμε το κουμπί Close. Σημείωςη: Εάν επικυμοφμε να δθμιουργιςουμε παράλλθλα μικρογραφία τθσ φωτογραφίασ και να εμφανίηεται μετά με εφζ zoom (lightbox), πριν πατιςουμε το upload κάνουμε το εξισ: Κάνουμε κλικ ςτο Thumbnail για να το ενεργοποιιςουμε. Επιλζγουμε το μζγεκοσ τθσ μικρογραφίασ (thumbnail), που ςυνικωσ κυμαίνεται μεταξφ 150 και 300px. 10

11 Μόλισ τελειϊςουμε τισ ρυκμίςεισ thumbnail πατάμε το Upload. Ζπειτα πατάμε Close για να επανζλκουμε ςτο προθγοφμενο παράκυρο. Θα παρατθριςουμε πωσ μασ δείχνει ςτθ λίςτα τθ φωτογραφία που ανεβάςαμε με ζντονα γράμματα (επιλεγμζνθ). Πατάμε με το ποντίκι πάνω τθσ και περιμζνουμε μζχρι να ςυμπλθρωκοφν αυτόματα όλα τα ςτοιχεία ςτο πάνω μζροσ του παράκυρου (URL, alternate text, dimensions ). Μόλισ ςυμπλθρωκοφν πατάμε κάτω το κουμπί Insert, και κα δοφμε τθ φωτογραφία μζςα ςτον επεξεργαςτι κειμζνου. Σε περίπτωςθ που είχαμε χρθςιμοποιιςει τθ λειτουργία του Thumbnail δεν κάνουμε αμζςωσ Insert αλλά κάνουμε το εξισ: Πατάμε πάνω τθν καρτζλα Popup, και μετά κάνουμε κλικ ςτο αντίςτοιχο checkbox Ενεργοποίηςη για να ενεργοποιθκεί το εφζ του popup (lightbox). 11

12 Αμζςωσ μετά πατάμε το όνομα του αρχείου κάνοντασ κλικ, και πατάμε Yes ςτο παράκυρο που ηθτά επιβεβαίωςθ (confirmation). Μετά κάνουμε κανονικά Insert. Αν κζλουμε να τθ μικρφνουμε λίγο ι να τθ μεγαλϊςουμε, κάνουμε κλικ πάνω τθσ και με τα χειριςτιρια που εμφανίηονται ςτο περίγραμμα τθσ ςζρνοντασ με το ποντίκι, αλλάηουμε το μζγεκοσ. Αν κζλουμε να τθ πάμε δεξιά ι αριςτερά αφοφ ζχουμε κάνει κλικ πατάμε ςτα κουμπάκια πάνω τθ δεξιά ι αριςτερι ςτοίχιςθ αντίςτοιχα. Αν δε μασ αρζςει θ φωτογραφία αφοφ τθν επιλζξουμε κάνουμε delete. Αν δε μασ αρζςει θ κζςθ τθσ φωτογραφίασ δθλαδι τθ κζλουμε πιο πάνω ι πιο κάτω ςτο κείμενο, πατάμε ςτο πλθκτρολόγιο control-x για να τθ κάνουμε Cut (αποκοπι) πάμε μετά εκεί που κζλουμε να τθν τοποκετιςουμε, κάνουμε κλικ για να πάει ο κζρςορασ, και πατάμε control-v (επικόλλθςθ). Μόλισ τελειϊςουμε όλεσ τισ αλλαγζσ αποκθκεφουμε το άρκρο. 5. Διαχείριςη Μενού Γιασείπιζη Μενού Μποπούμε να πποζθέζοςμε όζα links θέλοςμε ζε ένα μενού. Μποπούμε επίζηρ να δημιοςπγήζοςμε πολλαπλά μενού (βαζικό μενού, μενού σπήζηη, κάηυ μενού, απιζηεπό μενού ) 12

13 Πϊσ μποροφμε να φτιάξουμε ζνα μενοφ (Menu ). Πθγαίνουμε ςτο πίνακα ελζγχου και επιλεγουμε το «Μενοφ» (Menu ). Αφοφ κλικάρουμε ςτο «μενοφ» (Menu ) κα μασ βγάλει τθν παρακάτω εικόνα Οι επιλογζσ τθσ εικόνασ αυτισ είναι : 1) Διαχείριςθ Μενόυ, 2) Διαγραμμζνα Μενοφ και 3) Main menu Θα μποροφςαμε να είχαμε περιςςότερα μενοφ όπωσ ( μενού σπήζηη, κάηυ μενού κηλ ) Για να δημιοςπγήζοςμε ένα νέο μενού πάμε Μενού Διαχείριςθ Μενοφ και κα μασ βγάλει τθν παρακάτω εικόνα 13

14 Εδϊ μζςα μπορουμε να Προςθζςουμε νζο μενοφ, να Επεξεργαςτοφμε, να Διαγράψουμε και να Αντιγράψουμε αντίςτοιχα. Για να Προςθζςουμε νζο μενοφ παμε ςτθν επιλογι Νέο Και ςυμπλθρϊνουμε τα αντιςτοιχα πεδία και παταμε Αποθηκευςη. Μόλισ πατιςουμε Αποθηκευση κα μασ βγάλει τθν παρακάτω εικόνα Τϊρα ζχουμε δυο μενοφ, 1) το Main Menu και το 2) Δεξί μενοφ Δεν ζχουμε τελειϊςει ακόμα, διότι πρζπει να το ενεργοποιιςουμε Πωσ γίνεται αυτό; Πάμε «Επεκτάςεισ» ( Extensions ) Διαχείριςθ Ενκεμάτων ( Modules ) 14

15 Μετά το κλικ κα δοφμε τθν παρακάτω εικόνα Αφοφ ζχουμε μπει, επιλζγουμε το «Δεξί Μενοφ» και κάνουμε τισ εξισ ρυκμίςεισ όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Δεν ξεχνάμε ποτζ να ενεργοποιιςουμε το «ζνκεμα» (Module) Για να εμπλουτίςουμε το νζο μασ μενου το «Δεξι Μενου» δθλαδι,παμε Μενοφ και επιλεγουμε το δεξι μενου 15

16 Και κα μασ δειξει τθν παρακάτω εικόνα Για να προςκζςουμε κάποια «εγγραφι» ςτο μενοφ μασ πάμε Νζο όπωσ δείχνει θ εικόνα Η επόμενθ εικόνα μασ δείχνει αναλυτικά τα ςτοιχεία που μπορεί να δεχτεί το μενοφ μασ 16

17 Αναλυτικά ζχουμε : Άρθρα -Αρχείο Κατάλογοσ Αρχειοκετθμζνων Άρκρων : Αρχείο με όλα τα αρχειοκετθμζνα άρκρα -Άρθρο Σελιδοποίθςθ Άρκρου : Όταν επιλζξουμε αυτό το ςτοιχείο μασ να του ορίςουμε και κάποιο άρκρο Σελιδοποίθςθ Υποβολισ Άρκρου : Για να προςκζςει κάποιοσ χριςτθσ (με επαρκι δικαιϊματα) ζνα άρκρο. -Κατηγορία Σελιδοποίθςθ Κατθγορίασ ωσ Ιςτολόγιο : Όλα τα άρκρα μιασ κατθγορίασ ωσ ιςτολόγιο (ςαν blog) Βαςικι Σελιδοποίθςθ Καταλόγου Κατθγορίασ : Όλα τα άρκρα μιασ κατθγορίασ ςαν λίςτα -Πρωτοςζλιδο Σελιδοποίθςθ Πρωτοςζλιδου ωσ Ιςτολόγιο : Εμφάνιςθ όλων των άρκρων του πρωτοςζλιδου -Ενότητα Σελιδοποίθςθ Ενότθτασ ωσ Ιςτολόγιο : Όλα τα άρκρα μιασ ενότθτασ ωσ ιςτολόγιο (ςαν blog) Σελιδοποίθςθ Ενότθτασ : Όλα τα άρκρα μιασ ενότθτασ ςαν λίςτα 6. Διαχείριςη ενθεμάτων (modules) -Τι είναι τα ενθζματα (modules); Μποροφμε να τα χαρακτθρίςουμε ωσ κουτάκια, πλαίςια που βρίςκονται ςε διάφορεσ κζςεισ του site μασ, ςε όλεσ ι ςε ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ -Που χρηςιμεφουν; Σχεδόν πάντα δεν κζλουμε να ζχουμε απλζσ ςελίδεσ με μόνο περιεχόμενο τα άρκρα, αλλά κζλουμε κι άλλα ςτοιχεία δεξιά, αριςτερά, πάνω ι κάτω ςτο site, οπότε πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε ενκζματα(modules) για να το πετφχουμε αυτό. -Παραδείγματα κοινϊν ενθεμάτων (modules) 17

18 Μία φόρμα login είναι ζνα ζνκεμα, όπωσ επίςθσ ζνα διαφθμιςτικό banner, ι ζνα θμερολόγιο. Διαχείριςη Ενθεμάτων Ασ δοφμε πωσ δθμιουργοφμε και διαχειριηόμαςτε τα ενκζματα. 1) Πθγαίνουμε ςτον πίνακα ελζγχου του site. Πθγαίνουμε ςτισ επεκτάςεισ και πατάμε «Διαχείριςθ ενκεμάτων» 2) Βλζπουμε τα ενκζματα που ιδθ ζχουμε και αν είναι ενεργοποιθμζνα ι όχι. Όπωσ και με τα άρκρα, μποροφμε να τα απενεργοποιιςουμε αν δεν τα χρειαηόμαςτε άμεςα ι και να τα διαγράψουμε οριςτικά. Για να τα ενεργοποιιςουμε ι απενεργοποιιςουμε πατάμε πάμε ςτο εικονίδιο του ενκζματοσ (αν είναι απενεργοποιθμζνο το ζνκεμα (module) ι αντίςτοιχα (αν είναι ενεργοποιθμζνο το ζνκεμα (module) ι επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο ζνκεμα τςεκάροντασ το κουτάκι ςτα αριςτερά και μετά πατάμε το κουμπί ενεργοποίθςθ (Enable) ι απενεργοποίθςθ(disable). 18

19 3) Αν κζλουμε να διαγράψουμε οριςτικά ζνα ζνκεμα(module) πατάμε πάνω το ckeckbox του ςυγκεκριμζνου ενκζματοσ και μετά πατάμε το κουμπί διαγραφι(delete). 4) Υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου κζλουμε να ζχουμε δφο ίδια ενκζματα(module) ςε διαφορετικζσ κζςεισ ι με ελάχιςτεσ διαφορζσ μεταξφ τουσ, οπότε κα ιταν χριςιμο να υπιρχε κάτι ςε αντιγραφι-επικόλλθςθ (copypaste). Αυτι τθ δουλειά τθν κάνει το κουμπί «αντιγραφι» (Copy). Πάλι επιλζγουμε το ζνκεμα τςεκάροντασ το και πατάμε «αντιγραφι». Με αυτόν τον τρόπο ζχουμε ζναν κλϊνο του αρχικοφ ενκζματοσ. Δεν ξεχνάμε να το ενεργοποιιςουμε κακϊσ τα ενκζματα που προζρχονται από αντιγραφι, είναι αρχικά 19

20 απενεργοποιθμζνα. 5) Για να επεξεργαςτοφμε ζνα ζνκεμα (Module) πατάμε πάνω το κουμπί επεξεργαςία (ζχοντασ πάλι τςεκαριςμζνο το ζνκεμα) ι πατάμε πάνω ςτο όνομα του ενκζματοσ. 6) Στα ςτοιχεία που κα βροφμε κοινά ςε όλα τα Modules είναι τα εξισ: Είδοσ ενθζματοσ (type): μασ λζει τι τφπου είναι το ζνκεμα(module), για παράδειγμα αν είναι HTML ι ζνκεμα(module) που προζρχεται από κάποιο πρόςκετο. Τίτλοσ (title): Το όνομα του ενκζματοσ(module) το οποίο πρζπει να δθλϊςουμε υποχρεωτικά Εμφάνιςε τίτλο (show title): Αν κα εμφανίηεται ο τίτλοσ ι όχι ςτο site μασ Ενεργοποιημζνο (enabled): Αν κα εμφανίηεται ι όχι το ζνκεμα(module). Τθν κατάςταςθ αυτι μποροφμε να τθν αλλάξουμε και όπωσ είδαμε πριν. Θζςη (position): Σε ποια κζςθ κζλουμε να εμφανίηεται το ζνκεμα(module). Κάκε template ζχεισ τισ δικζσ του κζςεισ, με διαφορετικά ίςωσ ονόματα. Αν και υπάρχουν κάποιεσ κζςεισ που κα βρείτε ςίγουρα, όπωσ το footer. Tip: για να δοφμε τι κζςεισ ζχει το template μασ μποροφμε να γράψουμε ςτθν γραμμι διευκφνςεων το εξισ: Ταξινόμηςη (order): Αν υπάρχουν πολλά ενκζματα ςτθν ίδια κζςθ, με ποια ςειρά κα εμφανίηονται. Επίπεδο πρόςβαςησ (Access level): Αν κα το βλζπουν όλοι οι μόνο όςοι χριςτεσ ζχουν κάνει Log-in. 20

21 Σφνδεςη μενοφ (menu assignment): Σ αυτιν τθν περιοχι επιλζγουμε αν κα εμφανίηεται ςε όλεσ τισ ςελίδεσ ι μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ. Αν κζλουμε να εμφανίηεται μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ, πατάμε το «επιλογι ςτοιχείων από τθ λίςτα». Μασ εμφανίηει όλα τα ςτοιχεία του μενοφ (μενοφ και υπομενοφ που ζχουμε ορίςει) και εμείσ ορίηουμε κάνοντασ κλικ ςε ποιεσ ςελίδεσ (ςτοιχεία μενοφ) κα εμφανίηουμε το ςυγκεκριμζνο ζνκεμα. Για να επιλζξουμε περιςςότερα από ζνα ςτοιχεία κάνουμε κλικ ζχοντασ πατθμζνο το πλικτρο Control (Ctrl) Αφοφ κάνω όποιεσ αλλαγζσ χρειάηονται πατάω το κουμπί εφαρμογι ι αποκικευςθ. Και τα δφο αποκθκεφουν τισ αλλαγζσ, ωςτόςο το κουμπί αποκικευςθ κλείνει τθν επεξεργαςία και μασ γυρίηει ςτθ λίςτα με τα ενκζματα ενϊ το κουμπί εφαρμογι αποκθκεφει τισ αλλαγζσ αλλά παραμζνουμε ςτο παράκυρο επεξεργαςίασ. Αν ωςτόςο δε κζλουμε να αποκθκεφςουμε τισ αλλαγζσ, πατάμε κλείςιμο. Δημιουργία Ενθέματοσ Ασ ποφμε τϊρα ότι κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα νζο Module. Πθγαίνουμε ςτθν λίςτα ενκεμάτων που ιμαςταν πριν και πατάμε «Νζο» (New) Εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο: 21

22 Πατάμε τον τφπο του ενκζματοσ που κζλουμε να φτιάξουμε. Εάν για παράδειγμα ζχουμε εγκαταςτιςει κάποιο πρόςκετο και κζλουμε να φτιάξουμε κάποιο ζνκεμα ίδιου τφπου με το πρόςκετο, ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ που ςυνοδεφουν το πρόςκετο. Συνικωσ όμωσ φτιάχνουμε ενκζματα (modules) με κϊδικα HTML, με περιεχόμενο δθλαδι όπωσ κάποιου άρκρου. Οπότε για τθν περίπτωςθ αυτι επιλζγουμε το «HTML κατά παραγγελία» (custom HTML). Πατάμε το radio box και το κουμπί επόμενο ι πατάμε κατευκείαν πάνω ςτθν φράςθ HTML κατά παραγγελία (custom HTML). Οδθγοφμαςτε ςε μία οκόνθ που επάνω ζχει τισ επιλογζσ που είδαμε παραπάνω και ςτο κάτω μζροσ ζναν επεξεργαςτι κειμζνου (editor) ίδιο με αυτόν που υπάρχει ςτα άρκρα. Εκεί μποροφμε να βάλουμε το περιεχόμενο που κζλουμε, όπωσ να γράψουμε κάτι και να το μορφοποιιςουμε. 22

23 Μερικζσ πολφ χριςιμεσ και ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ λειτουργίεσ είναι οι παρακάτω: Πατϊντασ το κουμπί show/hide Μποροφμε να μεταβοφμε ςε επεξεργαςία κϊδικα και αντίςτοιχα ξαναπατϊντασ το να γυρίςουμε πάλι ςτον κειμενογράφο. 23

24 Όταν είμαςτε ζτοιμοι, πατάμε το κουμπί Αποκικευςθ(save) ι εφαρμογι. 24

25 Resources Χρήςιμοι Σύνδεςμοι: Στοιχεία Επικοινωνίασ Κάρολος Τσιλιγκιριάν Σηλ: Γ/νζη: Βοπείος Ηπείπος 9, Άνυ Γλςθάδα, , Δλλάδα www: 25

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα