JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031"

Transcript

1 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα /9/2011 1

2 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla? Είςοδοσ ςτο διαχειριςτικό Joomla! CMS Δομι Joomla CMS Πίνακασ Ελζγχου Διαχείριςθ Άρκρων... 6 Βαςικοί Όροι... 7 Επεξεργαςία Άρκρων... 7 Φωτογραφίεσ Διαχείριςθ Μενοφ Διαχείριςθ ενκεμάτων (modules) Διαχείριςθ Ενκεμάτων Δθμιουργία Ενκζματοσ Resources Χριςιμοι Σφνδεςμοι: Στοιχεία Επικοινωνίασ

3 Τι Είναι το Joomla? Το Joomla είναι ζνα βραβευμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Περιεχμομζνου (CMS Content Managemnet System), το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ websites και online εφαρμογϊν. Δφο από τα πιο ςθμαντικά του χαρακτθριςτικά, που ζχουν ςυμβάλει ςτο πόςο δθμοφιλζσ είναι, είναι θ ευχρθςτία του και θ επεκταςιμότθτα του. Επιπρόςκετα πρζπει να τονιςτεί πωσ το Joomla αποτελεί μια εφαρμογι ανοιχτοφ κϊδικα, με άδεια χριςθσ GNU GPL, οπότε είναι ελεφκερα διακζςιμο ςε οποιονδιποτε. Στθ Greek Internet Marketing πιςτεφουμε πολφ ςτθν αξία του Joomla και είναι ζνα από τα 4 βαςικά CMS που χρθςιμοποιοφμε (Joomla, Wordpress, Drupal, Cs-Cart). 1. Είςοδοσ ςτο διαχειριςτικό Joomla! CMS Ανοίγετε το web browser που χρθςιμοποιείτε π.χ. το Microsoft Internet Explorer, Firefox Πλθκτρολογείτε τθ διεφκυνςθ Όπου αντικακιςτάται «to-site-mou» με το όνομα του site ςασ. Βάηετε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό που κζλετε και πατάτε Σφνδεςη. (Μπορείτε να αλλάξετε τθ γλϊςςα του διαχειριςτικοφ αν δε ςασ αρζςει θ προκακοριςμζνθ). Πατϊντασ ςφνδεςθ βρίςκεςτε ςτον πίνακα ελζγχου (dashboard) του διαχειριςτικοφ: 3

4 2. Δομή Joomla CMS Ζνα site ςε Joomla αποτελείται από τα εξισ βαςικά μζρθ: 1. Άρθρα (articles). Τα άρκρα είναι βαςικά οι ςελίδεσ του site. Τα άρκρα κατθγοριοποιοφνται ςε ενότητεσ (sections) και κατηγορίεσ (categories). Μια ενότθτα μπορεί να ζχει πολλζσ κατθγορίεσ, και μια κατθγορία πολλά άρκρα. Για να επιτρζψουμε ςτον επιςκζπτθ να βρει ζνα άρκρο εφκολα, πρζπει να προςκζςουμε ζνα link προσ το άρκρο χρθςιμοποιϊντασ το Μενοφ. Συνικωσ πάμε ςτο ΜενοφMain Menu και πατάμε το κουμπί νζο για να προςκζςουμε το link προσ το άρκρο. 2. Εφαρμογζσ (components). Οι εφαρμογζσ είναι τα βαςικά πρόςκετα ενόσ Joomla. Εκτόσ από τα ενςωματωμζνα εγγενϊσ πρόςκετα (όπωσ Επαφζσ, Διαφθμίςεισ ) μποροφμε να προςκζςουμε και άλλεσ εφαρμογζσ ςε ζνα Joomla όπωσ εφαρμογι για μαχικι αποςτολι , διαχείριςθ φωτογραφικϊν άλπμουμ κ.α. 3. Επεκτάςεισ (extensions). Οι επεκτάςεισ είναι πρόςκετα όμωσ και οι εφαρμογζσ, αλλά πιο απλισ λειτουργικότθτασ. Μια επζκταςθ μπορεί να είναι: Α. ζνα ζνθεμα (module) που ςτθν πραγματικότθτα είναι απλά ζνα κουτί με κάποια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία Β. ζνα πρόςθετο (plugin) που αλλάηει ι επεκτείνει τθ βαςικι λειτουργία ενόσ Joomla. Για παράδειγμα με ζνα plugin μποροφμε να εμφανίςουμε κουμπί Facebook like ςε όλα τα άρκρα μιασ κατθγορίασ. Γ. ζνα πρότυπο (template) το οποίο αλλάηει το design όλου του site (εικαςτικό) Δ. μια γλϊςςα (language). Μποροφμε να προςκζςουμε όςεσ γλϊςςεσ επικυμοφμε ςε ζνα Joomla site. Εάν επικυμοφμε να προςκζςουμε μια νζα επζκταςθ ι εφαρμογι ςτο Jooma πθγαίνουμε ςτο μενοφ ΕπεκτάςεισΕγκατάςταςθ/Απεγκατάςταςθ και προςκζτουμε από το ςκλθρό μασ δίςκο τθν επζκταςθ 4

5 ι εφαρμογι που ζχουμε (μπροφμε να βροφμε πολλζσ επεκτάςεισ και εφαρμογζσ ςτο Joomla Extensions ) 3. Πίνακασ Ελέγχου Στθν αρχικι ςελίδα του διαχειριςτικοφ ζχουμε τισ εξισ επιλογζσ: Πποζθήκη Νέος Άπθπος Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να πποζθέζεηε ένα νέο άπθπο (δηλαδή ζελίδα) ζηο site ζαρ. Γιασείπιζη Άπθπυν Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να διασειπιζηείηε και να επεξεπγαζηείηε όλα ηα άπθπα (ζελίδερ) ηος site. Γιασείπιζη Ππυηοζέλιδος ηην ππαγμαηικόηηηα αςηό ηο εικονίδιο είναι μια ζςνηόμεςζη για ηα άπθπα ηα οποία βπίζκονηαι ζηη 1 η ζελίδα ηος site ζαρ. Γιασείπιζη Δνοηήηυν Σο εικονίδιο αςηό σπηζιμεύει ζηη διασείπιζη ηυν ενοηήηυν ηος site ζαρ. Γιασείπιζη Καηηγοπιών Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να επεξεπγαζηείηε ηιρ καηηγοπίερ άπθπυν ηος site. Γιασείπιζη Πολςμέζυν Βοηθά ζηην διασείπιζη ηυν θυηογπαθιών (και άλλυν πολςμέζυν) ηος site. Μποπούμε να ανεβάζοςμε/μεηαθοπηώζοςμε θυηογπαθίερ (upload), να διαγπάτοςμε ςπάπσοςζερ θυηογπαθίερ κ.α. Γιασείπιζη Μενού Μποπούμε να πποζθέζοςμε όζα links θέλοςμε ζε ένα μενού. Μποπούμε επίζηρ να δημιοςπγήζοςμε πολλαπλά μενού (βαζικό μενού, μενού σπήζηη, κάηυ μενού, απιζηεπό μενού ) 5

6 Γιασείπιζη Γλώζζαρ Μποπούμε να οπίζοςμε ποια είναι η βαζική γλώζζα ηος site. Απλά επιλέγοςμε ηη γλώζζα πος θέλοςμε και παηάμε πάνυ απιζηεπά ηο κοςμπί πποκαθοπιζμένο (default) Γιασείπιζη Χπηζηών Μποπούμε να επεξεπγαζηούμε ηα ζηοισεία ενόρ σπήζηη, ηα δικαιώμαηα ηος, ζηοισεία επικοινυνίαρ κ.α. Δπίζηρ μποπούμε να πποζθέζοςμε, απενεπγοποιήζοςμε ή να ζβήζοςμε ένα σπήζηη. Γενικέρ Ρςθμίζειρ Αςηέρ είναι οι βαζικέρ πςθμίζειρ ηος site, όπυρ όνομα site, cache, compression, session time, user activation και άλλα πολλά. ςζηήνεηαι μόνο για πποσυπημένοςρ σπήζηερ. 4. Διαχείριςη Άρθρων Για να διαχειριςτοφμε τα άρκρα του site πατάμε το αντίςτοιχο κουμπί ςτον πίνακα ελζγχου ι πθγαίνουμε ςτο πάνω μενοφ και επιλζγουμε ΠεριεχόμενοΔιαχείριςθ άρκρων. 6

7 Βαςικοί Όροι Τίτλοσ είναι το όνομα του άρκρου. Δθμοςιευμζνο δείχνει αν το άρκρο είναι ενεργό ι απενεργοποιθμζνο (οπότε δεν εμφανίηεται ςτουσ επιςκζπτεσ του site). Κεντρικι ςελίδα (FrontPage) δείχνει αν το άρκρο ζχει ρυκμιςτεί να εμφανίηεται ςτθν αρχικι ςελίδα (πρωτοςζλιδο) του site. Το επίπεδο πρόςβαςθσ μπορεί να είναι Δημόςιο οπότε όλοι οι επιςκζπτεσ βλζπουν το άρκρο, Μζλοσ οπότε μόνο οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ μποροφν να δουν το άρκρο αφοφ κάνουν login, ι Ειδικό οπότε μποροφν να δουν το άρκρο χριςτεσ με επίπεδο πρόςβαςθσ τουλάχιςτον ςυντάκτθ (author). Στισ υπόλοιπεσ ςτιλεσ δείχνει εξτρά πλθροφορίεσ για το κάκε άρκρο όπωσ που ανικει, ποιοσ το ζγραψε και πότε. Επεξεργαςία Άρθρων Για να κρφψουμε ζνα άρκρο πατάμε το δθμοςιευμζνο για γίνει απενεργοποιθκεί (από πράςινο tick κα γίνει κόκκινο Χ). Για να ςβιςουμε ζνα άρκρο το επιλζγουμε και πατάμε πάνω δεξιά το εικονίδιο Απορρίμματα. Για να επεξεργαςτοφμε το άρκρο πατάμε τον τίτλο οπότε μασ εμφανίηει τθ ςελίδα επεξεργαςίασ άρκρου. Εναλλακτικά για να προςκζςουμε ζνα νζο άρκρο πατάμε το πάνω κουμπί Νζο. Και ςτισ 2 περιπτϊςεισ κα δοφμε το εξισ παράκυρο: Τίτλοσ: το όνομα του άρκρου 7

8 Ψευδϊνυμο: το ψευδϊνυμο του άρκρου χρθςιμοποιείται ϊςτε το site να είναι πιο φιλικό προσ το Google. Στο Joomla 1.5 το ψευδϊνυμο πρζπει να είναι ο τίτλοσ γραμμζνοσ ςτα Λατινικά (greeklish). Στο Joomla 1.6 αν ζχουμε ρυκμίςει ςωςτά UTF-8 Aliases το ψευδϊνυμο μπορεί να είναι κανονικά ςτα Ελλθνικά. Στθν Ενότητα επιλζγουμε ςε ποια ενότθτα ανικει το άρκρο και δεξιά ςε ποια κατθγορία τθσ ενότθτασ. Αν το άρκρο δεν ανικει κάπου ςυγκεκριμζνα μποροφμε να επιλζξουμε εκτόσ κατθγοριϊν. Οι επιλογζσ δθμοςιευμζνο και Πρωτοςζλιδο εξθγικθκαν προθγουμζνωσ. Κάτω από αυτζσ τισ επιλογζσ εμφανίηεται το περιεχόμενο του άρκρου ςε ζνα επεξεργαςτι κειμζνου ςαν το Word (WYSIWYG editor). Μποροφμε ζτςι εφκολα να επεξεργαςτοφμε το άρκρο και να προςκζςουμε τθ μορφοποίθςθ που κζλουμε. Μόλισ ολοκλθρϊςουμε τθν επεξεργαςία πατάμε πάνω το κουμπί αποκικευςθ. Αν κζλουμε να αποκθκεφςουμε τισ αλλαγζσ που ζχουμε κάνει μζχρι ςτιγμισ αλλά να ςυνεχίςουμε και άλλο τθν επεξεργαςία πατάμε Εφαρμογι και ςυνεχίηουμε. Αν κζλουμε να ακυρϊςουμε τισ αλλαγζσ πατάμε το κουμπί κλείςιμο. Φωτογραφίεσ Στα Joomla sites ζχουμε προεγκατεςτιμενο το JCE editor με το Image manager extended που κεωροφμε καλφτερο από το απλό Tiny MCE. Σημείωση: Αν δεν ζχετε το JCE, μπορείτε να το κατεβάςετε ελεύθερα από το Joomla Extensions Directory, και να το εγκαταςτήςετε. Το ενεργοποιείτε από το site->global configuration->editor. Για να προςκζςουμε φωτογραφία με το JCE, κακϊσ επεξεργαηόμαςτε ζνα άρκρο, κάνουμε τα εξισ βιματα: Πατάμε το τελευταίο εικονίδιο (αν αφιςουμε το ποντίκι πάνω κα μασ πει επεξιγθςθ insert/edit image). Θα μασ εμφανιςτεί το εξισ παράκυρο: 8

9 Στο πάνω μζροσ εμφανίηει τισ πλθροφορίεσ τθσ εικόνασ. Στο κάτω μζροσ εμφανίηονται 3 κουτιά: Το 1 ο Folders μασ δείχνει τουσ φακζλουσ που μποροφμε να ανεβάςουμε τθν φωτογραφία. Στο μεςαίο κουτί εμφανίηει τα αρχεία μζςα ςτο φάκελο. Στο δεξί κουτί μασ δείχνει Λεπτομζρειεσ για τθ φωτογραφία. Πάνω από το δεξί κουτί ζχει 4 μικρά κουμπιά. Το 2 ο χρθςιμεφει ςτο να προςκζςουμε ζνα νζο φάκελο αρχείων. Το 3 ο χρθςιμεφει ςτο να ανεβάςουμε μια φωτογραφία ςτο server. Αν κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα νζο φάκελο φωτογραφιϊν με ξεχωριςτό κζμα κα πατιςουμε το 2 ο κουμπί και κα γράψουμε το όνομα του νζου φακζλου που επικυμοφμε. Για να μποφμε μετά ςτο φάκελο πατάμε από αριςτερά (ςτο Folders) το όνομα του φακζλου για να ανοίξει. Ασ υποκζςουμε πωσ κζλουμε απλά να προςκζςουμε μια φωτογραφία. Το πρϊτο βιμα είναι να ανεβάςουμε τθ φωτογραφία ςτο server (upload) Και το 2 ο βιμα είναι να τθ προςκζςουμε ςτο άρκρο. Για το upload πατάμε το 3 ο κουμπί (μεταφόρτωςθ/upload): 9

10 Πατάμε το πάνω κουμπί Add, βρίςκουμε τθ φωτογραφία που κζλουμε από το ςκλθρό μασ δίςκο και πατάμε άνοιγμα (ι διπλό κλικ). Αν κζλουμε να ανεβάςουμε και άλλεσ φωτογραφίεσ επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία. Αφοφ εμφανίςει λοιπόν τθ φωτογραφία κάτω ςτο Queue πατάμε το κάτω κουμπί Upload, και περιμζνουμε μζχρι να γίνουν όλα τα εικονίδια πράςινα ςτο Queue. Αν κάτι δεν πάει καλά και αποτφχει το Upload, μπορεί να φταίει το μζγεκοσ του αρχείου. Αν το αρχείο τθσ φωτογραφίασ είναι πολφ μεγάλο (ςε KB) καλό είναι πρϊτα να τθν επεξεργαςτοφμε με ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνασ για να τθσ μικρφνουμε το μζγεκοσ. Μόλισ τελειϊςει το Upload πατάμε το κουμπί Close. Σημείωςη: Εάν επικυμοφμε να δθμιουργιςουμε παράλλθλα μικρογραφία τθσ φωτογραφίασ και να εμφανίηεται μετά με εφζ zoom (lightbox), πριν πατιςουμε το upload κάνουμε το εξισ: Κάνουμε κλικ ςτο Thumbnail για να το ενεργοποιιςουμε. Επιλζγουμε το μζγεκοσ τθσ μικρογραφίασ (thumbnail), που ςυνικωσ κυμαίνεται μεταξφ 150 και 300px. 10

11 Μόλισ τελειϊςουμε τισ ρυκμίςεισ thumbnail πατάμε το Upload. Ζπειτα πατάμε Close για να επανζλκουμε ςτο προθγοφμενο παράκυρο. Θα παρατθριςουμε πωσ μασ δείχνει ςτθ λίςτα τθ φωτογραφία που ανεβάςαμε με ζντονα γράμματα (επιλεγμζνθ). Πατάμε με το ποντίκι πάνω τθσ και περιμζνουμε μζχρι να ςυμπλθρωκοφν αυτόματα όλα τα ςτοιχεία ςτο πάνω μζροσ του παράκυρου (URL, alternate text, dimensions ). Μόλισ ςυμπλθρωκοφν πατάμε κάτω το κουμπί Insert, και κα δοφμε τθ φωτογραφία μζςα ςτον επεξεργαςτι κειμζνου. Σε περίπτωςθ που είχαμε χρθςιμοποιιςει τθ λειτουργία του Thumbnail δεν κάνουμε αμζςωσ Insert αλλά κάνουμε το εξισ: Πατάμε πάνω τθν καρτζλα Popup, και μετά κάνουμε κλικ ςτο αντίςτοιχο checkbox Ενεργοποίηςη για να ενεργοποιθκεί το εφζ του popup (lightbox). 11

12 Αμζςωσ μετά πατάμε το όνομα του αρχείου κάνοντασ κλικ, και πατάμε Yes ςτο παράκυρο που ηθτά επιβεβαίωςθ (confirmation). Μετά κάνουμε κανονικά Insert. Αν κζλουμε να τθ μικρφνουμε λίγο ι να τθ μεγαλϊςουμε, κάνουμε κλικ πάνω τθσ και με τα χειριςτιρια που εμφανίηονται ςτο περίγραμμα τθσ ςζρνοντασ με το ποντίκι, αλλάηουμε το μζγεκοσ. Αν κζλουμε να τθ πάμε δεξιά ι αριςτερά αφοφ ζχουμε κάνει κλικ πατάμε ςτα κουμπάκια πάνω τθ δεξιά ι αριςτερι ςτοίχιςθ αντίςτοιχα. Αν δε μασ αρζςει θ φωτογραφία αφοφ τθν επιλζξουμε κάνουμε delete. Αν δε μασ αρζςει θ κζςθ τθσ φωτογραφίασ δθλαδι τθ κζλουμε πιο πάνω ι πιο κάτω ςτο κείμενο, πατάμε ςτο πλθκτρολόγιο control-x για να τθ κάνουμε Cut (αποκοπι) πάμε μετά εκεί που κζλουμε να τθν τοποκετιςουμε, κάνουμε κλικ για να πάει ο κζρςορασ, και πατάμε control-v (επικόλλθςθ). Μόλισ τελειϊςουμε όλεσ τισ αλλαγζσ αποκθκεφουμε το άρκρο. 5. Διαχείριςη Μενού Γιασείπιζη Μενού Μποπούμε να πποζθέζοςμε όζα links θέλοςμε ζε ένα μενού. Μποπούμε επίζηρ να δημιοςπγήζοςμε πολλαπλά μενού (βαζικό μενού, μενού σπήζηη, κάηυ μενού, απιζηεπό μενού ) 12

13 Πϊσ μποροφμε να φτιάξουμε ζνα μενοφ (Menu ). Πθγαίνουμε ςτο πίνακα ελζγχου και επιλεγουμε το «Μενοφ» (Menu ). Αφοφ κλικάρουμε ςτο «μενοφ» (Menu ) κα μασ βγάλει τθν παρακάτω εικόνα Οι επιλογζσ τθσ εικόνασ αυτισ είναι : 1) Διαχείριςθ Μενόυ, 2) Διαγραμμζνα Μενοφ και 3) Main menu Θα μποροφςαμε να είχαμε περιςςότερα μενοφ όπωσ ( μενού σπήζηη, κάηυ μενού κηλ ) Για να δημιοςπγήζοςμε ένα νέο μενού πάμε Μενού Διαχείριςθ Μενοφ και κα μασ βγάλει τθν παρακάτω εικόνα 13

14 Εδϊ μζςα μπορουμε να Προςθζςουμε νζο μενοφ, να Επεξεργαςτοφμε, να Διαγράψουμε και να Αντιγράψουμε αντίςτοιχα. Για να Προςθζςουμε νζο μενοφ παμε ςτθν επιλογι Νέο Και ςυμπλθρϊνουμε τα αντιςτοιχα πεδία και παταμε Αποθηκευςη. Μόλισ πατιςουμε Αποθηκευση κα μασ βγάλει τθν παρακάτω εικόνα Τϊρα ζχουμε δυο μενοφ, 1) το Main Menu και το 2) Δεξί μενοφ Δεν ζχουμε τελειϊςει ακόμα, διότι πρζπει να το ενεργοποιιςουμε Πωσ γίνεται αυτό; Πάμε «Επεκτάςεισ» ( Extensions ) Διαχείριςθ Ενκεμάτων ( Modules ) 14

15 Μετά το κλικ κα δοφμε τθν παρακάτω εικόνα Αφοφ ζχουμε μπει, επιλζγουμε το «Δεξί Μενοφ» και κάνουμε τισ εξισ ρυκμίςεισ όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Δεν ξεχνάμε ποτζ να ενεργοποιιςουμε το «ζνκεμα» (Module) Για να εμπλουτίςουμε το νζο μασ μενου το «Δεξι Μενου» δθλαδι,παμε Μενοφ και επιλεγουμε το δεξι μενου 15

16 Και κα μασ δειξει τθν παρακάτω εικόνα Για να προςκζςουμε κάποια «εγγραφι» ςτο μενοφ μασ πάμε Νζο όπωσ δείχνει θ εικόνα Η επόμενθ εικόνα μασ δείχνει αναλυτικά τα ςτοιχεία που μπορεί να δεχτεί το μενοφ μασ 16

17 Αναλυτικά ζχουμε : Άρθρα -Αρχείο Κατάλογοσ Αρχειοκετθμζνων Άρκρων : Αρχείο με όλα τα αρχειοκετθμζνα άρκρα -Άρθρο Σελιδοποίθςθ Άρκρου : Όταν επιλζξουμε αυτό το ςτοιχείο μασ να του ορίςουμε και κάποιο άρκρο Σελιδοποίθςθ Υποβολισ Άρκρου : Για να προςκζςει κάποιοσ χριςτθσ (με επαρκι δικαιϊματα) ζνα άρκρο. -Κατηγορία Σελιδοποίθςθ Κατθγορίασ ωσ Ιςτολόγιο : Όλα τα άρκρα μιασ κατθγορίασ ωσ ιςτολόγιο (ςαν blog) Βαςικι Σελιδοποίθςθ Καταλόγου Κατθγορίασ : Όλα τα άρκρα μιασ κατθγορίασ ςαν λίςτα -Πρωτοςζλιδο Σελιδοποίθςθ Πρωτοςζλιδου ωσ Ιςτολόγιο : Εμφάνιςθ όλων των άρκρων του πρωτοςζλιδου -Ενότητα Σελιδοποίθςθ Ενότθτασ ωσ Ιςτολόγιο : Όλα τα άρκρα μιασ ενότθτασ ωσ ιςτολόγιο (ςαν blog) Σελιδοποίθςθ Ενότθτασ : Όλα τα άρκρα μιασ ενότθτασ ςαν λίςτα 6. Διαχείριςη ενθεμάτων (modules) -Τι είναι τα ενθζματα (modules); Μποροφμε να τα χαρακτθρίςουμε ωσ κουτάκια, πλαίςια που βρίςκονται ςε διάφορεσ κζςεισ του site μασ, ςε όλεσ ι ςε ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ -Που χρηςιμεφουν; Σχεδόν πάντα δεν κζλουμε να ζχουμε απλζσ ςελίδεσ με μόνο περιεχόμενο τα άρκρα, αλλά κζλουμε κι άλλα ςτοιχεία δεξιά, αριςτερά, πάνω ι κάτω ςτο site, οπότε πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε ενκζματα(modules) για να το πετφχουμε αυτό. -Παραδείγματα κοινϊν ενθεμάτων (modules) 17

18 Μία φόρμα login είναι ζνα ζνκεμα, όπωσ επίςθσ ζνα διαφθμιςτικό banner, ι ζνα θμερολόγιο. Διαχείριςη Ενθεμάτων Ασ δοφμε πωσ δθμιουργοφμε και διαχειριηόμαςτε τα ενκζματα. 1) Πθγαίνουμε ςτον πίνακα ελζγχου του site. Πθγαίνουμε ςτισ επεκτάςεισ και πατάμε «Διαχείριςθ ενκεμάτων» 2) Βλζπουμε τα ενκζματα που ιδθ ζχουμε και αν είναι ενεργοποιθμζνα ι όχι. Όπωσ και με τα άρκρα, μποροφμε να τα απενεργοποιιςουμε αν δεν τα χρειαηόμαςτε άμεςα ι και να τα διαγράψουμε οριςτικά. Για να τα ενεργοποιιςουμε ι απενεργοποιιςουμε πατάμε πάμε ςτο εικονίδιο του ενκζματοσ (αν είναι απενεργοποιθμζνο το ζνκεμα (module) ι αντίςτοιχα (αν είναι ενεργοποιθμζνο το ζνκεμα (module) ι επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο ζνκεμα τςεκάροντασ το κουτάκι ςτα αριςτερά και μετά πατάμε το κουμπί ενεργοποίθςθ (Enable) ι απενεργοποίθςθ(disable). 18

19 3) Αν κζλουμε να διαγράψουμε οριςτικά ζνα ζνκεμα(module) πατάμε πάνω το ckeckbox του ςυγκεκριμζνου ενκζματοσ και μετά πατάμε το κουμπί διαγραφι(delete). 4) Υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου κζλουμε να ζχουμε δφο ίδια ενκζματα(module) ςε διαφορετικζσ κζςεισ ι με ελάχιςτεσ διαφορζσ μεταξφ τουσ, οπότε κα ιταν χριςιμο να υπιρχε κάτι ςε αντιγραφι-επικόλλθςθ (copypaste). Αυτι τθ δουλειά τθν κάνει το κουμπί «αντιγραφι» (Copy). Πάλι επιλζγουμε το ζνκεμα τςεκάροντασ το και πατάμε «αντιγραφι». Με αυτόν τον τρόπο ζχουμε ζναν κλϊνο του αρχικοφ ενκζματοσ. Δεν ξεχνάμε να το ενεργοποιιςουμε κακϊσ τα ενκζματα που προζρχονται από αντιγραφι, είναι αρχικά 19

20 απενεργοποιθμζνα. 5) Για να επεξεργαςτοφμε ζνα ζνκεμα (Module) πατάμε πάνω το κουμπί επεξεργαςία (ζχοντασ πάλι τςεκαριςμζνο το ζνκεμα) ι πατάμε πάνω ςτο όνομα του ενκζματοσ. 6) Στα ςτοιχεία που κα βροφμε κοινά ςε όλα τα Modules είναι τα εξισ: Είδοσ ενθζματοσ (type): μασ λζει τι τφπου είναι το ζνκεμα(module), για παράδειγμα αν είναι HTML ι ζνκεμα(module) που προζρχεται από κάποιο πρόςκετο. Τίτλοσ (title): Το όνομα του ενκζματοσ(module) το οποίο πρζπει να δθλϊςουμε υποχρεωτικά Εμφάνιςε τίτλο (show title): Αν κα εμφανίηεται ο τίτλοσ ι όχι ςτο site μασ Ενεργοποιημζνο (enabled): Αν κα εμφανίηεται ι όχι το ζνκεμα(module). Τθν κατάςταςθ αυτι μποροφμε να τθν αλλάξουμε και όπωσ είδαμε πριν. Θζςη (position): Σε ποια κζςθ κζλουμε να εμφανίηεται το ζνκεμα(module). Κάκε template ζχεισ τισ δικζσ του κζςεισ, με διαφορετικά ίςωσ ονόματα. Αν και υπάρχουν κάποιεσ κζςεισ που κα βρείτε ςίγουρα, όπωσ το footer. Tip: για να δοφμε τι κζςεισ ζχει το template μασ μποροφμε να γράψουμε ςτθν γραμμι διευκφνςεων το εξισ: Ταξινόμηςη (order): Αν υπάρχουν πολλά ενκζματα ςτθν ίδια κζςθ, με ποια ςειρά κα εμφανίηονται. Επίπεδο πρόςβαςησ (Access level): Αν κα το βλζπουν όλοι οι μόνο όςοι χριςτεσ ζχουν κάνει Log-in. 20

21 Σφνδεςη μενοφ (menu assignment): Σ αυτιν τθν περιοχι επιλζγουμε αν κα εμφανίηεται ςε όλεσ τισ ςελίδεσ ι μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ. Αν κζλουμε να εμφανίηεται μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ, πατάμε το «επιλογι ςτοιχείων από τθ λίςτα». Μασ εμφανίηει όλα τα ςτοιχεία του μενοφ (μενοφ και υπομενοφ που ζχουμε ορίςει) και εμείσ ορίηουμε κάνοντασ κλικ ςε ποιεσ ςελίδεσ (ςτοιχεία μενοφ) κα εμφανίηουμε το ςυγκεκριμζνο ζνκεμα. Για να επιλζξουμε περιςςότερα από ζνα ςτοιχεία κάνουμε κλικ ζχοντασ πατθμζνο το πλικτρο Control (Ctrl) Αφοφ κάνω όποιεσ αλλαγζσ χρειάηονται πατάω το κουμπί εφαρμογι ι αποκικευςθ. Και τα δφο αποκθκεφουν τισ αλλαγζσ, ωςτόςο το κουμπί αποκικευςθ κλείνει τθν επεξεργαςία και μασ γυρίηει ςτθ λίςτα με τα ενκζματα ενϊ το κουμπί εφαρμογι αποκθκεφει τισ αλλαγζσ αλλά παραμζνουμε ςτο παράκυρο επεξεργαςίασ. Αν ωςτόςο δε κζλουμε να αποκθκεφςουμε τισ αλλαγζσ, πατάμε κλείςιμο. Δημιουργία Ενθέματοσ Ασ ποφμε τϊρα ότι κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα νζο Module. Πθγαίνουμε ςτθν λίςτα ενκεμάτων που ιμαςταν πριν και πατάμε «Νζο» (New) Εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο: 21

22 Πατάμε τον τφπο του ενκζματοσ που κζλουμε να φτιάξουμε. Εάν για παράδειγμα ζχουμε εγκαταςτιςει κάποιο πρόςκετο και κζλουμε να φτιάξουμε κάποιο ζνκεμα ίδιου τφπου με το πρόςκετο, ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ που ςυνοδεφουν το πρόςκετο. Συνικωσ όμωσ φτιάχνουμε ενκζματα (modules) με κϊδικα HTML, με περιεχόμενο δθλαδι όπωσ κάποιου άρκρου. Οπότε για τθν περίπτωςθ αυτι επιλζγουμε το «HTML κατά παραγγελία» (custom HTML). Πατάμε το radio box και το κουμπί επόμενο ι πατάμε κατευκείαν πάνω ςτθν φράςθ HTML κατά παραγγελία (custom HTML). Οδθγοφμαςτε ςε μία οκόνθ που επάνω ζχει τισ επιλογζσ που είδαμε παραπάνω και ςτο κάτω μζροσ ζναν επεξεργαςτι κειμζνου (editor) ίδιο με αυτόν που υπάρχει ςτα άρκρα. Εκεί μποροφμε να βάλουμε το περιεχόμενο που κζλουμε, όπωσ να γράψουμε κάτι και να το μορφοποιιςουμε. 22

23 Μερικζσ πολφ χριςιμεσ και ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ λειτουργίεσ είναι οι παρακάτω: Πατϊντασ το κουμπί show/hide Μποροφμε να μεταβοφμε ςε επεξεργαςία κϊδικα και αντίςτοιχα ξαναπατϊντασ το να γυρίςουμε πάλι ςτον κειμενογράφο. 23

24 Όταν είμαςτε ζτοιμοι, πατάμε το κουμπί Αποκικευςθ(save) ι εφαρμογι. 24

25 Resources Χρήςιμοι Σύνδεςμοι: Στοιχεία Επικοινωνίασ Κάρολος Τσιλιγκιριάν Σηλ: Γ/νζη: Βοπείος Ηπείπος 9, Άνυ Γλςθάδα, , Δλλάδα www: 25

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός διαχείρισης ιστοσελίδας φτιαγµένη µε joomla. Αγρίνιο 2012

Σύντοµος οδηγός διαχείρισης ιστοσελίδας φτιαγµένη µε joomla. Αγρίνιο 2012 stsepas@gmail.com, agrinio 2012 Τσέπας Σταύρος, Επιµορφωτής Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Σύντοµος οδηγός διαχείρισης ιστοσελίδας φτιαγµένη µε joomla Για το 7 ο ηµοτικό Σχολείο Αγρινίου Αγρίνιο 2012 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! with K2 - User Guide

Joomla! with K2 - User Guide Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου

Οδηγίες εγκατάστασης. Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου Οδηγίες εγκατάστασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου Το λογισμικό που αναφέρεται είναι αυτό που συνοδεύει τα netbook καθηγητών μαθητών του Γυμνασίου. Αν δεν υπάρχει ήδη στους υπολογιστές μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής WORDPRESS Το παρόν εγχειρίδιο είναι μία προσπάθεια για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές για την δημοσίευση άρθρων. Για παραλήψεις, λάθη ή κάτι το δυσνόητο παρακαλώ ενημερώστε με ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας WORDPRESS WORKSHOP @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας Child Themes Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ WordPress themes Ζνα theme είναι ζνα ςφνολο αρχείων που παράγει τθν

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία. Αντικείμενο. Δυνατότθτα εργαςίασ χωρίσ επιπλζον φόρτο πόνου λόγω τθσ αςκζνειασ. Υποκείμενο. Χριςτθσ που πάςχει από ΡΑ

Εργαλεία. Αντικείμενο. Δυνατότθτα εργαςίασ χωρίσ επιπλζον φόρτο πόνου λόγω τθσ αςκζνειασ. Υποκείμενο. Χριςτθσ που πάςχει από ΡΑ «Ειςαγωγή λογαριαςμοφ» Λίςτα από ςυςκευή υπαρχόντων λογαριαςμών Πεδία κειμζνου τησ ιςτοςελίδασ για όνομα χρήςτη και κωδικό Κουμπί τοποθζτηςησ του κζρςορα ςτο κάθε πεδίο κειμζνου Κουμπί «Ειςαγωγή κειμζνου»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

[Ρτυχιακι Εργαςία] Ανάπτυξη αποθετηρίων γνϊςησ ςτο WEB με αξιοποίηςη CMS. Χριςτόπουλοσ Ραναγιϊτθσ Α.Μ. : 9931 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

[Ρτυχιακι Εργαςία] Ανάπτυξη αποθετηρίων γνϊςησ ςτο WEB με αξιοποίηςη CMS. Χριςτόπουλοσ Ραναγιϊτθσ Α.Μ. : 9931 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 2014 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ [Ρτυχιακι Εργαςία] Ανάπτυξη αποθετηρίων γνϊςησ ςτο WEB με αξιοποίηςη CMS Χριςτόπουλοσ Ραναγιϊτθσ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Καθολικές επιλογές εμφάνισης άρθρων Global article options

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7)

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7) Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005... 3 1.1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005 με τθν χριςθ του εργαλείου ManSetupSQLEXP2005... 3 1.2 Παραμετροποιθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ JOOMLA!Project

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα