JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031"

Transcript

1 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα /9/2011 1

2 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla? Είςοδοσ ςτο διαχειριςτικό Joomla! CMS Δομι Joomla CMS Πίνακασ Ελζγχου Διαχείριςθ Άρκρων... 6 Βαςικοί Όροι... 7 Επεξεργαςία Άρκρων... 7 Φωτογραφίεσ Διαχείριςθ Μενοφ Διαχείριςθ ενκεμάτων (modules) Διαχείριςθ Ενκεμάτων Δθμιουργία Ενκζματοσ Resources Χριςιμοι Σφνδεςμοι: Στοιχεία Επικοινωνίασ

3 Τι Είναι το Joomla? Το Joomla είναι ζνα βραβευμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Περιεχμομζνου (CMS Content Managemnet System), το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ websites και online εφαρμογϊν. Δφο από τα πιο ςθμαντικά του χαρακτθριςτικά, που ζχουν ςυμβάλει ςτο πόςο δθμοφιλζσ είναι, είναι θ ευχρθςτία του και θ επεκταςιμότθτα του. Επιπρόςκετα πρζπει να τονιςτεί πωσ το Joomla αποτελεί μια εφαρμογι ανοιχτοφ κϊδικα, με άδεια χριςθσ GNU GPL, οπότε είναι ελεφκερα διακζςιμο ςε οποιονδιποτε. Στθ Greek Internet Marketing πιςτεφουμε πολφ ςτθν αξία του Joomla και είναι ζνα από τα 4 βαςικά CMS που χρθςιμοποιοφμε (Joomla, Wordpress, Drupal, Cs-Cart). 1. Είςοδοσ ςτο διαχειριςτικό Joomla! CMS Ανοίγετε το web browser που χρθςιμοποιείτε π.χ. το Microsoft Internet Explorer, Firefox Πλθκτρολογείτε τθ διεφκυνςθ Όπου αντικακιςτάται «to-site-mou» με το όνομα του site ςασ. Βάηετε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό που κζλετε και πατάτε Σφνδεςη. (Μπορείτε να αλλάξετε τθ γλϊςςα του διαχειριςτικοφ αν δε ςασ αρζςει θ προκακοριςμζνθ). Πατϊντασ ςφνδεςθ βρίςκεςτε ςτον πίνακα ελζγχου (dashboard) του διαχειριςτικοφ: 3

4 2. Δομή Joomla CMS Ζνα site ςε Joomla αποτελείται από τα εξισ βαςικά μζρθ: 1. Άρθρα (articles). Τα άρκρα είναι βαςικά οι ςελίδεσ του site. Τα άρκρα κατθγοριοποιοφνται ςε ενότητεσ (sections) και κατηγορίεσ (categories). Μια ενότθτα μπορεί να ζχει πολλζσ κατθγορίεσ, και μια κατθγορία πολλά άρκρα. Για να επιτρζψουμε ςτον επιςκζπτθ να βρει ζνα άρκρο εφκολα, πρζπει να προςκζςουμε ζνα link προσ το άρκρο χρθςιμοποιϊντασ το Μενοφ. Συνικωσ πάμε ςτο ΜενοφMain Menu και πατάμε το κουμπί νζο για να προςκζςουμε το link προσ το άρκρο. 2. Εφαρμογζσ (components). Οι εφαρμογζσ είναι τα βαςικά πρόςκετα ενόσ Joomla. Εκτόσ από τα ενςωματωμζνα εγγενϊσ πρόςκετα (όπωσ Επαφζσ, Διαφθμίςεισ ) μποροφμε να προςκζςουμε και άλλεσ εφαρμογζσ ςε ζνα Joomla όπωσ εφαρμογι για μαχικι αποςτολι , διαχείριςθ φωτογραφικϊν άλπμουμ κ.α. 3. Επεκτάςεισ (extensions). Οι επεκτάςεισ είναι πρόςκετα όμωσ και οι εφαρμογζσ, αλλά πιο απλισ λειτουργικότθτασ. Μια επζκταςθ μπορεί να είναι: Α. ζνα ζνθεμα (module) που ςτθν πραγματικότθτα είναι απλά ζνα κουτί με κάποια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία Β. ζνα πρόςθετο (plugin) που αλλάηει ι επεκτείνει τθ βαςικι λειτουργία ενόσ Joomla. Για παράδειγμα με ζνα plugin μποροφμε να εμφανίςουμε κουμπί Facebook like ςε όλα τα άρκρα μιασ κατθγορίασ. Γ. ζνα πρότυπο (template) το οποίο αλλάηει το design όλου του site (εικαςτικό) Δ. μια γλϊςςα (language). Μποροφμε να προςκζςουμε όςεσ γλϊςςεσ επικυμοφμε ςε ζνα Joomla site. Εάν επικυμοφμε να προςκζςουμε μια νζα επζκταςθ ι εφαρμογι ςτο Jooma πθγαίνουμε ςτο μενοφ ΕπεκτάςεισΕγκατάςταςθ/Απεγκατάςταςθ και προςκζτουμε από το ςκλθρό μασ δίςκο τθν επζκταςθ 4

5 ι εφαρμογι που ζχουμε (μπροφμε να βροφμε πολλζσ επεκτάςεισ και εφαρμογζσ ςτο Joomla Extensions ) 3. Πίνακασ Ελέγχου Στθν αρχικι ςελίδα του διαχειριςτικοφ ζχουμε τισ εξισ επιλογζσ: Πποζθήκη Νέος Άπθπος Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να πποζθέζεηε ένα νέο άπθπο (δηλαδή ζελίδα) ζηο site ζαρ. Γιασείπιζη Άπθπυν Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να διασειπιζηείηε και να επεξεπγαζηείηε όλα ηα άπθπα (ζελίδερ) ηος site. Γιασείπιζη Ππυηοζέλιδος ηην ππαγμαηικόηηηα αςηό ηο εικονίδιο είναι μια ζςνηόμεςζη για ηα άπθπα ηα οποία βπίζκονηαι ζηη 1 η ζελίδα ηος site ζαρ. Γιασείπιζη Δνοηήηυν Σο εικονίδιο αςηό σπηζιμεύει ζηη διασείπιζη ηυν ενοηήηυν ηος site ζαρ. Γιασείπιζη Καηηγοπιών Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να επεξεπγαζηείηε ηιρ καηηγοπίερ άπθπυν ηος site. Γιασείπιζη Πολςμέζυν Βοηθά ζηην διασείπιζη ηυν θυηογπαθιών (και άλλυν πολςμέζυν) ηος site. Μποπούμε να ανεβάζοςμε/μεηαθοπηώζοςμε θυηογπαθίερ (upload), να διαγπάτοςμε ςπάπσοςζερ θυηογπαθίερ κ.α. Γιασείπιζη Μενού Μποπούμε να πποζθέζοςμε όζα links θέλοςμε ζε ένα μενού. Μποπούμε επίζηρ να δημιοςπγήζοςμε πολλαπλά μενού (βαζικό μενού, μενού σπήζηη, κάηυ μενού, απιζηεπό μενού ) 5

6 Γιασείπιζη Γλώζζαρ Μποπούμε να οπίζοςμε ποια είναι η βαζική γλώζζα ηος site. Απλά επιλέγοςμε ηη γλώζζα πος θέλοςμε και παηάμε πάνυ απιζηεπά ηο κοςμπί πποκαθοπιζμένο (default) Γιασείπιζη Χπηζηών Μποπούμε να επεξεπγαζηούμε ηα ζηοισεία ενόρ σπήζηη, ηα δικαιώμαηα ηος, ζηοισεία επικοινυνίαρ κ.α. Δπίζηρ μποπούμε να πποζθέζοςμε, απενεπγοποιήζοςμε ή να ζβήζοςμε ένα σπήζηη. Γενικέρ Ρςθμίζειρ Αςηέρ είναι οι βαζικέρ πςθμίζειρ ηος site, όπυρ όνομα site, cache, compression, session time, user activation και άλλα πολλά. ςζηήνεηαι μόνο για πποσυπημένοςρ σπήζηερ. 4. Διαχείριςη Άρθρων Για να διαχειριςτοφμε τα άρκρα του site πατάμε το αντίςτοιχο κουμπί ςτον πίνακα ελζγχου ι πθγαίνουμε ςτο πάνω μενοφ και επιλζγουμε ΠεριεχόμενοΔιαχείριςθ άρκρων. 6

7 Βαςικοί Όροι Τίτλοσ είναι το όνομα του άρκρου. Δθμοςιευμζνο δείχνει αν το άρκρο είναι ενεργό ι απενεργοποιθμζνο (οπότε δεν εμφανίηεται ςτουσ επιςκζπτεσ του site). Κεντρικι ςελίδα (FrontPage) δείχνει αν το άρκρο ζχει ρυκμιςτεί να εμφανίηεται ςτθν αρχικι ςελίδα (πρωτοςζλιδο) του site. Το επίπεδο πρόςβαςθσ μπορεί να είναι Δημόςιο οπότε όλοι οι επιςκζπτεσ βλζπουν το άρκρο, Μζλοσ οπότε μόνο οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ μποροφν να δουν το άρκρο αφοφ κάνουν login, ι Ειδικό οπότε μποροφν να δουν το άρκρο χριςτεσ με επίπεδο πρόςβαςθσ τουλάχιςτον ςυντάκτθ (author). Στισ υπόλοιπεσ ςτιλεσ δείχνει εξτρά πλθροφορίεσ για το κάκε άρκρο όπωσ που ανικει, ποιοσ το ζγραψε και πότε. Επεξεργαςία Άρθρων Για να κρφψουμε ζνα άρκρο πατάμε το δθμοςιευμζνο για γίνει απενεργοποιθκεί (από πράςινο tick κα γίνει κόκκινο Χ). Για να ςβιςουμε ζνα άρκρο το επιλζγουμε και πατάμε πάνω δεξιά το εικονίδιο Απορρίμματα. Για να επεξεργαςτοφμε το άρκρο πατάμε τον τίτλο οπότε μασ εμφανίηει τθ ςελίδα επεξεργαςίασ άρκρου. Εναλλακτικά για να προςκζςουμε ζνα νζο άρκρο πατάμε το πάνω κουμπί Νζο. Και ςτισ 2 περιπτϊςεισ κα δοφμε το εξισ παράκυρο: Τίτλοσ: το όνομα του άρκρου 7

8 Ψευδϊνυμο: το ψευδϊνυμο του άρκρου χρθςιμοποιείται ϊςτε το site να είναι πιο φιλικό προσ το Google. Στο Joomla 1.5 το ψευδϊνυμο πρζπει να είναι ο τίτλοσ γραμμζνοσ ςτα Λατινικά (greeklish). Στο Joomla 1.6 αν ζχουμε ρυκμίςει ςωςτά UTF-8 Aliases το ψευδϊνυμο μπορεί να είναι κανονικά ςτα Ελλθνικά. Στθν Ενότητα επιλζγουμε ςε ποια ενότθτα ανικει το άρκρο και δεξιά ςε ποια κατθγορία τθσ ενότθτασ. Αν το άρκρο δεν ανικει κάπου ςυγκεκριμζνα μποροφμε να επιλζξουμε εκτόσ κατθγοριϊν. Οι επιλογζσ δθμοςιευμζνο και Πρωτοςζλιδο εξθγικθκαν προθγουμζνωσ. Κάτω από αυτζσ τισ επιλογζσ εμφανίηεται το περιεχόμενο του άρκρου ςε ζνα επεξεργαςτι κειμζνου ςαν το Word (WYSIWYG editor). Μποροφμε ζτςι εφκολα να επεξεργαςτοφμε το άρκρο και να προςκζςουμε τθ μορφοποίθςθ που κζλουμε. Μόλισ ολοκλθρϊςουμε τθν επεξεργαςία πατάμε πάνω το κουμπί αποκικευςθ. Αν κζλουμε να αποκθκεφςουμε τισ αλλαγζσ που ζχουμε κάνει μζχρι ςτιγμισ αλλά να ςυνεχίςουμε και άλλο τθν επεξεργαςία πατάμε Εφαρμογι και ςυνεχίηουμε. Αν κζλουμε να ακυρϊςουμε τισ αλλαγζσ πατάμε το κουμπί κλείςιμο. Φωτογραφίεσ Στα Joomla sites ζχουμε προεγκατεςτιμενο το JCE editor με το Image manager extended που κεωροφμε καλφτερο από το απλό Tiny MCE. Σημείωση: Αν δεν ζχετε το JCE, μπορείτε να το κατεβάςετε ελεύθερα από το Joomla Extensions Directory, και να το εγκαταςτήςετε. Το ενεργοποιείτε από το site->global configuration->editor. Για να προςκζςουμε φωτογραφία με το JCE, κακϊσ επεξεργαηόμαςτε ζνα άρκρο, κάνουμε τα εξισ βιματα: Πατάμε το τελευταίο εικονίδιο (αν αφιςουμε το ποντίκι πάνω κα μασ πει επεξιγθςθ insert/edit image). Θα μασ εμφανιςτεί το εξισ παράκυρο: 8

9 Στο πάνω μζροσ εμφανίηει τισ πλθροφορίεσ τθσ εικόνασ. Στο κάτω μζροσ εμφανίηονται 3 κουτιά: Το 1 ο Folders μασ δείχνει τουσ φακζλουσ που μποροφμε να ανεβάςουμε τθν φωτογραφία. Στο μεςαίο κουτί εμφανίηει τα αρχεία μζςα ςτο φάκελο. Στο δεξί κουτί μασ δείχνει Λεπτομζρειεσ για τθ φωτογραφία. Πάνω από το δεξί κουτί ζχει 4 μικρά κουμπιά. Το 2 ο χρθςιμεφει ςτο να προςκζςουμε ζνα νζο φάκελο αρχείων. Το 3 ο χρθςιμεφει ςτο να ανεβάςουμε μια φωτογραφία ςτο server. Αν κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα νζο φάκελο φωτογραφιϊν με ξεχωριςτό κζμα κα πατιςουμε το 2 ο κουμπί και κα γράψουμε το όνομα του νζου φακζλου που επικυμοφμε. Για να μποφμε μετά ςτο φάκελο πατάμε από αριςτερά (ςτο Folders) το όνομα του φακζλου για να ανοίξει. Ασ υποκζςουμε πωσ κζλουμε απλά να προςκζςουμε μια φωτογραφία. Το πρϊτο βιμα είναι να ανεβάςουμε τθ φωτογραφία ςτο server (upload) Και το 2 ο βιμα είναι να τθ προςκζςουμε ςτο άρκρο. Για το upload πατάμε το 3 ο κουμπί (μεταφόρτωςθ/upload): 9

10 Πατάμε το πάνω κουμπί Add, βρίςκουμε τθ φωτογραφία που κζλουμε από το ςκλθρό μασ δίςκο και πατάμε άνοιγμα (ι διπλό κλικ). Αν κζλουμε να ανεβάςουμε και άλλεσ φωτογραφίεσ επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία. Αφοφ εμφανίςει λοιπόν τθ φωτογραφία κάτω ςτο Queue πατάμε το κάτω κουμπί Upload, και περιμζνουμε μζχρι να γίνουν όλα τα εικονίδια πράςινα ςτο Queue. Αν κάτι δεν πάει καλά και αποτφχει το Upload, μπορεί να φταίει το μζγεκοσ του αρχείου. Αν το αρχείο τθσ φωτογραφίασ είναι πολφ μεγάλο (ςε KB) καλό είναι πρϊτα να τθν επεξεργαςτοφμε με ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνασ για να τθσ μικρφνουμε το μζγεκοσ. Μόλισ τελειϊςει το Upload πατάμε το κουμπί Close. Σημείωςη: Εάν επικυμοφμε να δθμιουργιςουμε παράλλθλα μικρογραφία τθσ φωτογραφίασ και να εμφανίηεται μετά με εφζ zoom (lightbox), πριν πατιςουμε το upload κάνουμε το εξισ: Κάνουμε κλικ ςτο Thumbnail για να το ενεργοποιιςουμε. Επιλζγουμε το μζγεκοσ τθσ μικρογραφίασ (thumbnail), που ςυνικωσ κυμαίνεται μεταξφ 150 και 300px. 10

11 Μόλισ τελειϊςουμε τισ ρυκμίςεισ thumbnail πατάμε το Upload. Ζπειτα πατάμε Close για να επανζλκουμε ςτο προθγοφμενο παράκυρο. Θα παρατθριςουμε πωσ μασ δείχνει ςτθ λίςτα τθ φωτογραφία που ανεβάςαμε με ζντονα γράμματα (επιλεγμζνθ). Πατάμε με το ποντίκι πάνω τθσ και περιμζνουμε μζχρι να ςυμπλθρωκοφν αυτόματα όλα τα ςτοιχεία ςτο πάνω μζροσ του παράκυρου (URL, alternate text, dimensions ). Μόλισ ςυμπλθρωκοφν πατάμε κάτω το κουμπί Insert, και κα δοφμε τθ φωτογραφία μζςα ςτον επεξεργαςτι κειμζνου. Σε περίπτωςθ που είχαμε χρθςιμοποιιςει τθ λειτουργία του Thumbnail δεν κάνουμε αμζςωσ Insert αλλά κάνουμε το εξισ: Πατάμε πάνω τθν καρτζλα Popup, και μετά κάνουμε κλικ ςτο αντίςτοιχο checkbox Ενεργοποίηςη για να ενεργοποιθκεί το εφζ του popup (lightbox). 11

12 Αμζςωσ μετά πατάμε το όνομα του αρχείου κάνοντασ κλικ, και πατάμε Yes ςτο παράκυρο που ηθτά επιβεβαίωςθ (confirmation). Μετά κάνουμε κανονικά Insert. Αν κζλουμε να τθ μικρφνουμε λίγο ι να τθ μεγαλϊςουμε, κάνουμε κλικ πάνω τθσ και με τα χειριςτιρια που εμφανίηονται ςτο περίγραμμα τθσ ςζρνοντασ με το ποντίκι, αλλάηουμε το μζγεκοσ. Αν κζλουμε να τθ πάμε δεξιά ι αριςτερά αφοφ ζχουμε κάνει κλικ πατάμε ςτα κουμπάκια πάνω τθ δεξιά ι αριςτερι ςτοίχιςθ αντίςτοιχα. Αν δε μασ αρζςει θ φωτογραφία αφοφ τθν επιλζξουμε κάνουμε delete. Αν δε μασ αρζςει θ κζςθ τθσ φωτογραφίασ δθλαδι τθ κζλουμε πιο πάνω ι πιο κάτω ςτο κείμενο, πατάμε ςτο πλθκτρολόγιο control-x για να τθ κάνουμε Cut (αποκοπι) πάμε μετά εκεί που κζλουμε να τθν τοποκετιςουμε, κάνουμε κλικ για να πάει ο κζρςορασ, και πατάμε control-v (επικόλλθςθ). Μόλισ τελειϊςουμε όλεσ τισ αλλαγζσ αποκθκεφουμε το άρκρο. 5. Διαχείριςη Μενού Γιασείπιζη Μενού Μποπούμε να πποζθέζοςμε όζα links θέλοςμε ζε ένα μενού. Μποπούμε επίζηρ να δημιοςπγήζοςμε πολλαπλά μενού (βαζικό μενού, μενού σπήζηη, κάηυ μενού, απιζηεπό μενού ) 12

13 Πϊσ μποροφμε να φτιάξουμε ζνα μενοφ (Menu ). Πθγαίνουμε ςτο πίνακα ελζγχου και επιλεγουμε το «Μενοφ» (Menu ). Αφοφ κλικάρουμε ςτο «μενοφ» (Menu ) κα μασ βγάλει τθν παρακάτω εικόνα Οι επιλογζσ τθσ εικόνασ αυτισ είναι : 1) Διαχείριςθ Μενόυ, 2) Διαγραμμζνα Μενοφ και 3) Main menu Θα μποροφςαμε να είχαμε περιςςότερα μενοφ όπωσ ( μενού σπήζηη, κάηυ μενού κηλ ) Για να δημιοςπγήζοςμε ένα νέο μενού πάμε Μενού Διαχείριςθ Μενοφ και κα μασ βγάλει τθν παρακάτω εικόνα 13

14 Εδϊ μζςα μπορουμε να Προςθζςουμε νζο μενοφ, να Επεξεργαςτοφμε, να Διαγράψουμε και να Αντιγράψουμε αντίςτοιχα. Για να Προςθζςουμε νζο μενοφ παμε ςτθν επιλογι Νέο Και ςυμπλθρϊνουμε τα αντιςτοιχα πεδία και παταμε Αποθηκευςη. Μόλισ πατιςουμε Αποθηκευση κα μασ βγάλει τθν παρακάτω εικόνα Τϊρα ζχουμε δυο μενοφ, 1) το Main Menu και το 2) Δεξί μενοφ Δεν ζχουμε τελειϊςει ακόμα, διότι πρζπει να το ενεργοποιιςουμε Πωσ γίνεται αυτό; Πάμε «Επεκτάςεισ» ( Extensions ) Διαχείριςθ Ενκεμάτων ( Modules ) 14

15 Μετά το κλικ κα δοφμε τθν παρακάτω εικόνα Αφοφ ζχουμε μπει, επιλζγουμε το «Δεξί Μενοφ» και κάνουμε τισ εξισ ρυκμίςεισ όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Δεν ξεχνάμε ποτζ να ενεργοποιιςουμε το «ζνκεμα» (Module) Για να εμπλουτίςουμε το νζο μασ μενου το «Δεξι Μενου» δθλαδι,παμε Μενοφ και επιλεγουμε το δεξι μενου 15

16 Και κα μασ δειξει τθν παρακάτω εικόνα Για να προςκζςουμε κάποια «εγγραφι» ςτο μενοφ μασ πάμε Νζο όπωσ δείχνει θ εικόνα Η επόμενθ εικόνα μασ δείχνει αναλυτικά τα ςτοιχεία που μπορεί να δεχτεί το μενοφ μασ 16

17 Αναλυτικά ζχουμε : Άρθρα -Αρχείο Κατάλογοσ Αρχειοκετθμζνων Άρκρων : Αρχείο με όλα τα αρχειοκετθμζνα άρκρα -Άρθρο Σελιδοποίθςθ Άρκρου : Όταν επιλζξουμε αυτό το ςτοιχείο μασ να του ορίςουμε και κάποιο άρκρο Σελιδοποίθςθ Υποβολισ Άρκρου : Για να προςκζςει κάποιοσ χριςτθσ (με επαρκι δικαιϊματα) ζνα άρκρο. -Κατηγορία Σελιδοποίθςθ Κατθγορίασ ωσ Ιςτολόγιο : Όλα τα άρκρα μιασ κατθγορίασ ωσ ιςτολόγιο (ςαν blog) Βαςικι Σελιδοποίθςθ Καταλόγου Κατθγορίασ : Όλα τα άρκρα μιασ κατθγορίασ ςαν λίςτα -Πρωτοςζλιδο Σελιδοποίθςθ Πρωτοςζλιδου ωσ Ιςτολόγιο : Εμφάνιςθ όλων των άρκρων του πρωτοςζλιδου -Ενότητα Σελιδοποίθςθ Ενότθτασ ωσ Ιςτολόγιο : Όλα τα άρκρα μιασ ενότθτασ ωσ ιςτολόγιο (ςαν blog) Σελιδοποίθςθ Ενότθτασ : Όλα τα άρκρα μιασ ενότθτασ ςαν λίςτα 6. Διαχείριςη ενθεμάτων (modules) -Τι είναι τα ενθζματα (modules); Μποροφμε να τα χαρακτθρίςουμε ωσ κουτάκια, πλαίςια που βρίςκονται ςε διάφορεσ κζςεισ του site μασ, ςε όλεσ ι ςε ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ -Που χρηςιμεφουν; Σχεδόν πάντα δεν κζλουμε να ζχουμε απλζσ ςελίδεσ με μόνο περιεχόμενο τα άρκρα, αλλά κζλουμε κι άλλα ςτοιχεία δεξιά, αριςτερά, πάνω ι κάτω ςτο site, οπότε πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε ενκζματα(modules) για να το πετφχουμε αυτό. -Παραδείγματα κοινϊν ενθεμάτων (modules) 17

18 Μία φόρμα login είναι ζνα ζνκεμα, όπωσ επίςθσ ζνα διαφθμιςτικό banner, ι ζνα θμερολόγιο. Διαχείριςη Ενθεμάτων Ασ δοφμε πωσ δθμιουργοφμε και διαχειριηόμαςτε τα ενκζματα. 1) Πθγαίνουμε ςτον πίνακα ελζγχου του site. Πθγαίνουμε ςτισ επεκτάςεισ και πατάμε «Διαχείριςθ ενκεμάτων» 2) Βλζπουμε τα ενκζματα που ιδθ ζχουμε και αν είναι ενεργοποιθμζνα ι όχι. Όπωσ και με τα άρκρα, μποροφμε να τα απενεργοποιιςουμε αν δεν τα χρειαηόμαςτε άμεςα ι και να τα διαγράψουμε οριςτικά. Για να τα ενεργοποιιςουμε ι απενεργοποιιςουμε πατάμε πάμε ςτο εικονίδιο του ενκζματοσ (αν είναι απενεργοποιθμζνο το ζνκεμα (module) ι αντίςτοιχα (αν είναι ενεργοποιθμζνο το ζνκεμα (module) ι επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο ζνκεμα τςεκάροντασ το κουτάκι ςτα αριςτερά και μετά πατάμε το κουμπί ενεργοποίθςθ (Enable) ι απενεργοποίθςθ(disable). 18

19 3) Αν κζλουμε να διαγράψουμε οριςτικά ζνα ζνκεμα(module) πατάμε πάνω το ckeckbox του ςυγκεκριμζνου ενκζματοσ και μετά πατάμε το κουμπί διαγραφι(delete). 4) Υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου κζλουμε να ζχουμε δφο ίδια ενκζματα(module) ςε διαφορετικζσ κζςεισ ι με ελάχιςτεσ διαφορζσ μεταξφ τουσ, οπότε κα ιταν χριςιμο να υπιρχε κάτι ςε αντιγραφι-επικόλλθςθ (copypaste). Αυτι τθ δουλειά τθν κάνει το κουμπί «αντιγραφι» (Copy). Πάλι επιλζγουμε το ζνκεμα τςεκάροντασ το και πατάμε «αντιγραφι». Με αυτόν τον τρόπο ζχουμε ζναν κλϊνο του αρχικοφ ενκζματοσ. Δεν ξεχνάμε να το ενεργοποιιςουμε κακϊσ τα ενκζματα που προζρχονται από αντιγραφι, είναι αρχικά 19

20 απενεργοποιθμζνα. 5) Για να επεξεργαςτοφμε ζνα ζνκεμα (Module) πατάμε πάνω το κουμπί επεξεργαςία (ζχοντασ πάλι τςεκαριςμζνο το ζνκεμα) ι πατάμε πάνω ςτο όνομα του ενκζματοσ. 6) Στα ςτοιχεία που κα βροφμε κοινά ςε όλα τα Modules είναι τα εξισ: Είδοσ ενθζματοσ (type): μασ λζει τι τφπου είναι το ζνκεμα(module), για παράδειγμα αν είναι HTML ι ζνκεμα(module) που προζρχεται από κάποιο πρόςκετο. Τίτλοσ (title): Το όνομα του ενκζματοσ(module) το οποίο πρζπει να δθλϊςουμε υποχρεωτικά Εμφάνιςε τίτλο (show title): Αν κα εμφανίηεται ο τίτλοσ ι όχι ςτο site μασ Ενεργοποιημζνο (enabled): Αν κα εμφανίηεται ι όχι το ζνκεμα(module). Τθν κατάςταςθ αυτι μποροφμε να τθν αλλάξουμε και όπωσ είδαμε πριν. Θζςη (position): Σε ποια κζςθ κζλουμε να εμφανίηεται το ζνκεμα(module). Κάκε template ζχεισ τισ δικζσ του κζςεισ, με διαφορετικά ίςωσ ονόματα. Αν και υπάρχουν κάποιεσ κζςεισ που κα βρείτε ςίγουρα, όπωσ το footer. Tip: για να δοφμε τι κζςεισ ζχει το template μασ μποροφμε να γράψουμε ςτθν γραμμι διευκφνςεων το εξισ: Ταξινόμηςη (order): Αν υπάρχουν πολλά ενκζματα ςτθν ίδια κζςθ, με ποια ςειρά κα εμφανίηονται. Επίπεδο πρόςβαςησ (Access level): Αν κα το βλζπουν όλοι οι μόνο όςοι χριςτεσ ζχουν κάνει Log-in. 20

21 Σφνδεςη μενοφ (menu assignment): Σ αυτιν τθν περιοχι επιλζγουμε αν κα εμφανίηεται ςε όλεσ τισ ςελίδεσ ι μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ. Αν κζλουμε να εμφανίηεται μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ, πατάμε το «επιλογι ςτοιχείων από τθ λίςτα». Μασ εμφανίηει όλα τα ςτοιχεία του μενοφ (μενοφ και υπομενοφ που ζχουμε ορίςει) και εμείσ ορίηουμε κάνοντασ κλικ ςε ποιεσ ςελίδεσ (ςτοιχεία μενοφ) κα εμφανίηουμε το ςυγκεκριμζνο ζνκεμα. Για να επιλζξουμε περιςςότερα από ζνα ςτοιχεία κάνουμε κλικ ζχοντασ πατθμζνο το πλικτρο Control (Ctrl) Αφοφ κάνω όποιεσ αλλαγζσ χρειάηονται πατάω το κουμπί εφαρμογι ι αποκικευςθ. Και τα δφο αποκθκεφουν τισ αλλαγζσ, ωςτόςο το κουμπί αποκικευςθ κλείνει τθν επεξεργαςία και μασ γυρίηει ςτθ λίςτα με τα ενκζματα ενϊ το κουμπί εφαρμογι αποκθκεφει τισ αλλαγζσ αλλά παραμζνουμε ςτο παράκυρο επεξεργαςίασ. Αν ωςτόςο δε κζλουμε να αποκθκεφςουμε τισ αλλαγζσ, πατάμε κλείςιμο. Δημιουργία Ενθέματοσ Ασ ποφμε τϊρα ότι κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα νζο Module. Πθγαίνουμε ςτθν λίςτα ενκεμάτων που ιμαςταν πριν και πατάμε «Νζο» (New) Εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο: 21

22 Πατάμε τον τφπο του ενκζματοσ που κζλουμε να φτιάξουμε. Εάν για παράδειγμα ζχουμε εγκαταςτιςει κάποιο πρόςκετο και κζλουμε να φτιάξουμε κάποιο ζνκεμα ίδιου τφπου με το πρόςκετο, ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ που ςυνοδεφουν το πρόςκετο. Συνικωσ όμωσ φτιάχνουμε ενκζματα (modules) με κϊδικα HTML, με περιεχόμενο δθλαδι όπωσ κάποιου άρκρου. Οπότε για τθν περίπτωςθ αυτι επιλζγουμε το «HTML κατά παραγγελία» (custom HTML). Πατάμε το radio box και το κουμπί επόμενο ι πατάμε κατευκείαν πάνω ςτθν φράςθ HTML κατά παραγγελία (custom HTML). Οδθγοφμαςτε ςε μία οκόνθ που επάνω ζχει τισ επιλογζσ που είδαμε παραπάνω και ςτο κάτω μζροσ ζναν επεξεργαςτι κειμζνου (editor) ίδιο με αυτόν που υπάρχει ςτα άρκρα. Εκεί μποροφμε να βάλουμε το περιεχόμενο που κζλουμε, όπωσ να γράψουμε κάτι και να το μορφοποιιςουμε. 22

23 Μερικζσ πολφ χριςιμεσ και ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ λειτουργίεσ είναι οι παρακάτω: Πατϊντασ το κουμπί show/hide Μποροφμε να μεταβοφμε ςε επεξεργαςία κϊδικα και αντίςτοιχα ξαναπατϊντασ το να γυρίςουμε πάλι ςτον κειμενογράφο. 23

24 Όταν είμαςτε ζτοιμοι, πατάμε το κουμπί Αποκικευςθ(save) ι εφαρμογι. 24

25 Resources Χρήςιμοι Σύνδεςμοι: Στοιχεία Επικοινωνίασ Κάρολος Τσιλιγκιριάν Σηλ: Γ/νζη: Βοπείος Ηπείπος 9, Άνυ Γλςθάδα, , Δλλάδα www: 25

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός διαχείρισης ιστοσελίδας φτιαγµένη µε joomla. Αγρίνιο 2012

Σύντοµος οδηγός διαχείρισης ιστοσελίδας φτιαγµένη µε joomla. Αγρίνιο 2012 stsepas@gmail.com, agrinio 2012 Τσέπας Σταύρος, Επιµορφωτής Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Σύντοµος οδηγός διαχείρισης ιστοσελίδας φτιαγµένη µε joomla Για το 7 ο ηµοτικό Σχολείο Αγρινίου Αγρίνιο 2012 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ

Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ Αλαμπουρνέζικη ορολογία Για διαδραςτικοφσ, ςυμμετοχικοφσ ιςτότοπουσ Για αποκικευςθ ςτοιχείων και δεδομζνων πολλών χρθςτών Ζτοιμθ υποδομι βαςιςμζνθ ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! with K2 - User Guide

Joomla! with K2 - User Guide Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ Σο παρϊν ζγγραφο αφοφ το ςυμπλθρϊςετε, το αποκθκεφετε ςτον υπολογιςτι ςασ και το ςτζλνετε ωσ επιςυναπτόμενο (Attachment) ςτθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ - Για τουσ Φοιτθτζσ - Ζκδοςθ 1.3 Ιοφλιοσ 2016 Eduportal Reloaded Πφλθ Τθλεκπαίδευςθσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία με βήματα. 1. Αλλάηω το χρϊμα ςκθνικοφ ςε γκρι(#3333).

Διαδικασία με βήματα. 1. Αλλάηω το χρϊμα ςκθνικοφ ςε γκρι(#3333). Διαδικασία με βήματα 1. Αλλάηω το χρϊμα ςκθνικοφ ςε γκρι(#3333). 2. Διαλζγω το Polystar Tool. Από τα Options κάνω το Polygon ςε Star και τα υπόλοιπα όπωσ είναι. Ζωγραφίηω ζνα αςτζρι πάνω αριςτερά. Fill

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου

Οδηγίες εγκατάστασης. Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου Οδηγίες εγκατάστασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου Το λογισμικό που αναφέρεται είναι αυτό που συνοδεύει τα netbook καθηγητών μαθητών του Γυμνασίου. Αν δεν υπάρχει ήδη στους υπολογιστές μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

Blogger. Σύντομος Οδηγός

Blogger. Σύντομος Οδηγός Blogger Σύντομος Οδηγός Μάιος 2013 Για να εισέλθουμε στην εφαρμογή, αρχικά ανοίγουμε έναν φυλλομετρητή και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://www.google.gr. Ξεκινώντας, πρέπει να σημειώσουμε ότι για να

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής WORDPRESS Το παρόν εγχειρίδιο είναι μία προσπάθεια για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές για την δημοσίευση άρθρων. Για παραλήψεις, λάθη ή κάτι το δυσνόητο παρακαλώ ενημερώστε με ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα